ÆNDRINGSFORSLAG 1-26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÆNDRINGSFORSLAG 1-26"

Transkript

1 EUROPA-PARLAMENTET Budgetudvalget /2157(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-26 Göran Färm (PE v01) om revision af den europæiske naboskabspolitik (2011/2157(INI)) AM\ doc PE v03-00 Forenet i mangfoldighed

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /17 AM\ doc

3 1 Andreas Mölzer Punkt 1 1. er af den opfattelse, at en konstruktiv langsigtet naboskabspolitik er af afgørende betydning for partnerlandene som en tilskyndelse til at gøre fremskridt hen imod demokrati, stabilitet og velfærd, men også for Den Europæiske Union i betragtning af den betydning, som partnerlandene i øst såvel som i vest har for den fælles sikkerhed, miljøet og den økonomiske udvikling; 1. er af den opfattelse, at en konstruktiv og konsekvent langsigtet naboskabspolitik kan styrke partnerlandenes vilje og evne til at gøre fremskridt hen imod demokrati, stabilitet og velfærd, og at den også er strategisk vigtig for Den Europæiske Union i betragtning af den betydning, som partnerlandene i øst såvel som i syd har for den fælles sikkerhed, miljøet og den økonomiske udvikling; Or. de 2 Miguel Portas Punkt 1 1. er af den opfattelse, at en konstruktiv langsigtet naboskabspolitik er af afgørende betydning for partnerlandene som en tilskyndelse til at gøre fremskridt hen imod demokrati, stabilitet og velfærd, men også for Den Europæiske Union i betragtning af den betydning, som partnerlandene i øst såvel som i vest har for den fælles sikkerhed, miljøet og den økonomiske udvikling; 1. er af den opfattelse, at en konstruktiv langsigtet naboskabspolitik er af afgørende betydning for partnerlandene som en tilskyndelse til at gøre fremskridt hen imod fred, demokrati, stabilitet og velfærd, men også for Den Europæiske Union i betragtning af den betydning, som partnerlandene i øst såvel som i vest har for den fælles sikkerhed, miljøet og den økonomiske udvikling; AM\ doc 3/17 PE v03-00

4 3 Rolandas Paksas Punkt 1 a (nyt) 1a. bemærker, at det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument er et vigtigt politisk værktøj, der bør udvikles til at kunne reagere fleksibelt på nabolandenes behov og kriser, således at der skabes en forbindelse mellem de mål, der søges, og de resultater, der opnås; mener, at instrumentet bør anvendes på en måde, der skaber større fleksibilitet og mere præcist målrettet støtte, og at dets effektivitet også skal analyseres nærmere med henblik på at gøre bedre brug af de tilgængelige finansielle instrumenter og midler; Or. lt 4 Jacek Saryusz-Wolski Punkt 2 2. understreger, at revisionen af den europæiske naboskabspolitik (ENP) må føre til, at der udvikles et velstruktureret og langsigtet fremadrettet ENI-instrument, især under stramme budgetmæssige forhold, så overdrevne finansielle udsving og enhver potentiel overlapning med eksisterende instrumenter kan undgås; beklager i den henseende Udenrigsrådets konklusioner af 20. juni 2011, i henhold til hvilke der for væsentlig øget finansiel støtte [...] vil blive truffet afgørelse [...] med forbehold af navnlig den flerårige 2. understreger, at revisionen af den europæiske naboskabspolitik (ENP) må føre til, at der udvikles et velstruktureret og langsigtet fremadrettet ENI-instrument, især under stramme budgetmæssige forhold, så overdrevne finansielle udsving og enhver potentiel overlapning med eksisterende instrumenter kan undgås; PE v /17 AM\ doc

5 finansielle ramme; 5 Rolandas Paksas Punkt 2 2. understreger, at revisionen af den europæiske naboskabspolitik (ENP) må føre til, at der udvikles et velstruktureret og langsigtet fremadrettet ENI-instrument, især under stramme budgetmæssige forhold, så overdrevne finansielle udsving og enhver potentiel overlapning med eksisterende instrumenter kan undgås; beklager i den henseende Udenrigsrådets konklusioner af 20. juni 2011, i henhold til hvilke der for væsentlig øget finansiel støtte [...] vil blive truffet afgørelse [...] med forbehold af navnlig den flerårige finansielle ramme; 2. understreger, at revisionen af den europæiske naboskabspolitik (ENP) må føre til, at der udvikles et velstruktureret og langsigtet fremadrettet ENI-instrument, især under stramme budgetmæssige forhold, så overdrevne finansielle udsving og enhver potentiel overlapning med eksisterende instrumenter kan undgås; noterer sig, at EU-forhandlingerne om den flerårige finansielle ramme for ikke bidrager til en væsentlig forøgelse af EU-budgettets størrelse, og at enhver stigning i ENP-finansieringen derfor må sikres på bekostning af en revision af andre EU-politikker; beklager Udenrigsrådets konklusion af 20. juni 2011 om, at der for væsentlig øget finansiel støtte [...] vil blive truffet afgørelse [...] med forbehold af navnlig den flerårige finansielle ramme; Or. lt 6 Andreas Mölzer Punkt 2 2. understreger, at revisionen af den europæiske naboskabspolitik (ENP) må føre til, at der udvikles et velstruktureret og 2. understreger, at revisionen af den europæiske naboskabspolitik (ENP) må føre til, at der udvikles et velstruktureret og AM\ doc 5/17 PE v03-00

6 langsigtet fremadrettet ENI-instrument, især under stramme budgetmæssige forhold, så overdrevne finansielle udsving og enhver potentiel overlapning med eksisterende instrumenter kan undgås; beklager i den henseende Udenrigsrådets konklusioner af 20. juni 2011, i henhold til hvilke der for væsentlig øget finansiel støtte [...] vil blive truffet afgørelse [...] med forbehold af navnlig den flerårige finansielle ramme; langsigtet fremadrettet ENI-instrument, især under stramme budgetmæssige forhold for at sikre en målrettet og effektiv anvendelse af ressourcerne og undgå overdrevne finansielle udsving og enhver potentiel overlapning med eksisterende instrumenter; beklager i den henseende Udenrigsrådets konklusioner af 20. juni 2011, i henhold til hvilke der for væsentlig øget finansiel støtte [...] vil blive truffet afgørelse [...] med forbehold af navnlig den flerårige finansielle ramme; Or. de 7 Jacek Saryusz-Wolski Punkt 3 3. opfordrer i lyset af det arabiske forår til en særlig selvkritisk vurdering af de finansielle instrumenter, som tidligere anvendtes inden for det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument ENPI hvad angår deres funktionsmåde på områder som demokrati, styring, institutionsopbygning og støtte til civilsamfundet; 3. opfordrer i lyset af det arabiske forår samt demokratiets tilbagetog i visse østlige partnerskabslande til en særlig selvkritisk vurdering af de finansielle instrumenter, som tidligere anvendtes inden for det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument ENPI hvad angår deres funktionsmåde på områder som demokrati, menneskerettigheder, styring, kampen mod korruption, institutionsopbygning og støtte til civilsamfundet; 8 Miguel Portas Punkt 3 PE v /17 AM\ doc

7 3. opfordrer i lyset af det arabiske forår til en særlig selvkritisk vurdering af de finansielle instrumenter, som tidligere anvendtes inden for det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument ENPI hvad angår deres funktionsmåde på områder som demokrati, styring, institutionsopbygning og støtte til civilsamfundet; 3. opfordrer i lyset af det arabiske forår til en særlig selvkritisk vurdering af de finansielle instrumenter, som tidligere anvendtes inden for det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument ENPI hvad angår deres funktionsmåde på områder som fred, demokrati, styring, institutionsopbygning og støtte til civilsamfundet; mener, at EU skal føre en ny og dristigere politik ved at styrke udviklingssamarbejdet og konfliktforebyggelsen med fredelige midler; 9 Miguel Portas Punkt 3 a (nyt) 3a. mener, at økonomisk bistand som led i samarbejdet med tredjelande om indvandring og asylanliggender bør koncentreres om at støtte aktioner, som mindsker hjerneflugten, omfatter oplysningskampagner om mulighederne for lovlig indvandring, giver strukturstøtte til modtagelse af asylansøgere og flygtninge, fremmer uddannelsen af tjenestemænd fra tredjelande i asyl- og menneskerettighedsspørgsmål og letter genintegreringen af tilbagevendte; 10 Göran Färm AM\ doc 7/17 PE v03-00

8 Punkt 4 a (nyt) 4a. mener, at den finansielle bistand inden for naboskabspolitikken også skal tage hensyn til indvandring og asyl og bør støtte tiltag til at afbøde hjerneflugt, fremme oplysningskampagner om mulighederne for lovlig indvandring, give strukturel hjælp til modtagelse af asylansøgere og flygtninge, fremme uddannelse af embedsmænd i tredjelande på området for asyl og menneskerettigheder og lette reintegration af hjemvendte; anser det for nødvendigt, at det reviderede ENI ikke forsømmer dette aspekt, og at det er i stand til hurtigt at støtte og arbejde sammen med andre finansielle instrumenter vedrørende flygtninge, såsom Den Europæiske Flygtningefond, Den Europæiske Tilbagesendelsesfond og Fonden for De Ydre Grænser; 11 Andreas Mölzer Punkt 5 5. er enig i, at samspillet mellem ENI og andre instrumentet som f.eks. EIB og EBRD nødvendigvis må forbedres for at få maksimal EU-merværdi, undgå dobbeltarbejde og optimere virkningen af bistanden; finder det i denne forbindelse hensigtsmæssigt, at der skabes brede rammer for dette samspil; 5. er enig i, at samspillet mellem ENI og andre instrumentet som f.eks. EIB og EBRD nødvendigvis må forbedres for at få maksimal EU-merværdi, undgå dobbeltarbejde og gennem større sammenhæng i indhold og instrumenter at optimere virkningen af bistanden; finder det i denne forbindelse hensigtsmæssigt, at der skabes brede rammer for dette samspil; PE v /17 AM\ doc

9 Or. de 12 Jacek Saryusz-Wolski Punkt 5 5. er enig i, at samspillet mellem ENI og andre instrumentet som f.eks. EIB og EBRD nødvendigvis må forbedres for at få maksimal EU-merværdi, undgå dobbeltarbejde og optimere virkningen af bistanden; finder det i denne forbindelse hensigtsmæssigt, at der skabes brede rammer for dette samspil; 5. er enig i, at samspillet mellem ENI og andre instrumentet som f.eks. EIB og EBRD nødvendigvis må forbedres for at få maksimal EU-merværdi, undgå dobbeltarbejde og ressourceoverlapning optimere virkningen af bistanden; finder det i denne forbindelse hensigtsmæssigt, at der skabes brede rammer for dette samspil; 13 Jacek Saryusz-Wolski Punkt 6 6. er af den faste overbevisning, at der i forbindelse med denne revision bør foretages en gennemgang af den finansielle bistand til Den Palæstinensiske Myndighed og UNRWA, og at denne gøres til genstand for langsigtet programmering som en integreret del af naboskabspolitikken; accepterer ikke argumentet om, at den manglende politiske stabilitet i regionen og fredsprocessens særtræk kun gør det muligt at foretage foreløbig programmering og forstærkning fra sag til sag; udgår AM\ doc 9/17 PE v03-00

10 14 Angelika Werthmann Punkt 7 nuværende fokus på landene i syd at bevare en rimelig balance mellem komponenter i øst og syd, især fordi nabolandene i øst på langt sigt vil kunne tiltræde EU; mener dog, at denne balance ikke kan anses for permanent; giver sin fulde støtte til princippet om differentieret og resultatorienteret fleksibel finansiel bistand baseret på reelle behov, nuværende fokus på landene i syd at bevare en rimelig balance mellem komponenter i øst og syd, især fordi nabolandene i øst på langt sigt vil kunne tiltræde EU; giver sin fulde støtte til princippet om differentieret og resultatorienteret fleksibel finansiel bistand baseret på reelle behov, absorptionskapacitet og opfyldelse af mål, og mener, at Kommissionen regelmæssigt skal kontrollere, at bistanden anvendes efter formålet; Or. de 15 Estelle Grelier Punkt 7 nuværende fokus på landene i syd at bevare en rimelig balance mellem komponenter i øst og syd, især fordi nabolandene i øst på langt sigt vil kunne tiltræde EU; mener dog, at denne balance ikke kan anses for permanent; giver sin fulde støtte til princippet om differentieret og resultatorienteret fleksibel finansiel bistand baseret på reelle behov, 7. mener, at det er vigtigt at bevare en rimelig balance mellem komponenter i øst og syd; mener dog, at denne balance ikke kan anses for permanent; giver sin fulde støtte til princippet om differentieret og resultatorienteret fleksibel finansiel bistand baseret på reelle behov, Or. fr PE v /17 AM\ doc

11 16 Jacek Saryusz-Wolski Punkt 7 nuværende fokus på landene i syd at bevare en rimelig balance mellem komponenter i øst og syd, især fordi nabolandene i øst på langt sigt vil kunne tiltræde EU; mener dog, at denne balance ikke kan anses for permanent; giver sin fulde støtte til princippet om differentieret og resultatorienteret fleksibel finansiel bistand baseret på reelle behov, nuværende fokus på landene i syd at bevare en rimelig balance mellem komponenter i øst og syd, især fordi nabolandene i øst er i gang med at gennemføre programmer og reformer i relation til det østlige partnerskab og har udsigt til EUmedlemskab; giver sin fulde støtte til princippet om differentieret og resultatorienteret fleksibel finansiel bistand baseret på reelle behov, 17 Rolandas Paksas Punkt 7 nuværende fokus på landene i syd at bevare en rimelig balance mellem komponenter i øst og syd, især fordi nabolandene i øst på langt sigt vil kunne tiltræde EU; mener dog, at denne balance ikke kan anses for permanent; giver sin fulde støtte til princippet om differentieret og resultatorienteret fleksibel finansiel bistand baseret på reelle behov, nuværende fokus på landene i syd at bevare en rimelig balance mellem komponenter i øst og syd, især fordi nabolandene i øst på langt sigt vil kunne tiltræde EU; opfordrer til en intensivering af EU's politiske aktivitet i regionen og til at søge en balance, når det gælder finansiel støtte til projekter i de østlige og sydlige nabolande; mener dog, at denne balance ikke kan anses for permanent; giver sin fulde støtte til princippet om differentieret AM\ doc 11/17 PE v03-00

12 og resultatorienteret fleksibel finansiel bistand baseret på reelle behov, opfordrer Kommissionen til at fastlægge de præcise funktioner og formål med instrumenterne til styrkelse af den demokratiske udvikling med henblik på at afbøde de negative konsekvenser, som den europæiske naboskabspolitiks konditionalitet medfører for de østlige nabolande; Or. lt 18 Andreas Mölzer Punkt 7 nuværende fokus på landene i syd at bevare en rimelig balance mellem komponenter i øst og syd, især fordi nabolandene i øst på langt sigt vil kunne tiltræde EU; mener dog, at denne balance ikke kan anses for permanent; giver sin fulde støtte til princippet om differentieret og resultatorienteret fleksibel finansiel bistand baseret på reelle behov, nuværende fokus på landene i syd at opnå og bevare en rimelig balance i finansiel og politisk henseende mellem komponenter i øst og syd, især fordi nabolandene i øst på langt sigt vil kunne tiltræde EU og generelt har gjort større fremskridt, når det gælder den politiske institutionelle sammenhæng; mener dog, at denne balance ikke kan anses for permanent; giver sin fulde støtte til princippet om differentieret og resultatorienteret fleksibel finansiel bistand baseret på reelle behov, Or. de 19 Carl Haglund Punkt 7 a (nyt) PE v /17 AM\ doc

13 7a. fremhæver ENI's afgørende rolle som støtte for EU's makro-regionale strategier, såsom EU-strategien for Østersøområdet og EU-strategien for Donauregionen, ved at sikre midler til den eksterne dimension af disse strategier, vigtigst af alt aktiviteter, som involverer nabolandene; 20 Jacek Saryusz-Wolski Punkt 8 8. udtrykker tilfredshed med, at Kommissionen har forpligtet sig til at sætte skub i naboskabslandenes deltagelse i arbejdet i visse EU-agenturer og EUprogrammer, der er åbne for deltagelse af tredjelande; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en klar og fyldestgørende oversigt over de relevante agenturer og programmer, som naboskabslandene vil kunne deltage i, sammen med et overblik over form og metode for en sådan differentieret deltagelse; 8. udtrykker tilfredshed med, at Kommissionen har forpligtet sig til at sætte skub i naboskabslandenes deltagelse i arbejdet i visse EU-agenturer og EUprogrammer, der er åbne for deltagelse af tredjelande; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en klar og fyldestgørende oversigt over de relevante agenturer og programmer, som naboskabslandene vil kunne deltage i, sammen med et overblik over form, finansielt bidrag og metode for en sådan differentieret deltagelse; 21 Miguel Portas Punkt 8 AM\ doc 13/17 PE v03-00

14 8. udtrykker tilfredshed med, at Kommissionen har forpligtet sig til at sætte skub i naboskabslandenes deltagelse i arbejdet i visse EU-agenturer og EUprogrammer, der er åbne for deltagelse af tredjelande; opfordrer Kommissionen til at fremlægge en klar og fyldestgørende oversigt over de relevante agenturer og programmer, som naboskabslandene vil kunne deltage i, sammen med et overblik over form og metode for en sådan differentieret deltagelse; 8. tager til efterretning, at Kommissionen har forpligtet sig til at sætte skub i naboskabslandenes deltagelse i arbejdet i visse EU-agenturer og EU-programmer, der er åbne for deltagelse af tredjelande opfordrer Kommissionen til at fremlægge en klar og fyldestgørende oversigt over de relevante agenturer og programmer, som naboskabslandene vil kunne deltage i, sammen med et overblik over form og metode for en sådan differentieret deltagelse; 22 Angelika Werthmann Punkt 9 9. insisterer på nødvendigheden af klart definerede prioriteter for at undgå overdreven spredning, der kan føre til meget beskedne resultater som følge af, at den finansielle bistand spredes for meget; anser en sådan selvpålagt begrænsning i form af prioriteter for at være et grundlæggende værktøj også for konditionalitet og styrket tilsyn med bistand; bekræfter derfor på ny, at nabolandene og EU-institutionerne må være politisk og juridisk forberedt på hurtigt at tage finansiel bistand op til fornyet behandling, såfremt de krævede betingelser ikke opfyldes; 9. insisterer på nødvendigheden af klart definerede prioriteter og målsætninger for at undgå overdreven spredning, der kan føre til meget beskedne resultater som følge af, at den finansielle bistand spredes for meget; anser en sådan selvpålagt begrænsning i form af prioriteter for at være et grundlæggende værktøj også for konditionalitet og styrket tilsyn med bistand; bekræfter derfor på ny, at nabolandene og EU-institutionerne må være politisk og juridisk forberedt på hurtigt at tage finansiel bistand op til fornyet behandling, såfremt de krævede betingelser ikke opfyldes; Or. de PE v /17 AM\ doc

15 23 Rolandas Paksas Punkt understreger, at en bedre koordination blandt medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og EU, når der ydes bistand til nabolande, udgør en absolut betingelse for effektiv og sammenhængende EU-bistand; opfordrer alle medlemsstaterne til at udvise reel vilje til at tilpasse deres nationale interesser til den europæiske naboskabspolitik til fordel for partnerlandene; 11. understreger, at en bedre koordination blandt medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne og EU, når der ydes bistand til nabolande, udgør en absolut betingelse for effektiv og sammenhængende EU-bistand; opfordrer Kommissionen til at forenkle proceduren for EU-bistand og gøre den mere fleksibel; opfordrer alle medlemsstaterne til at udvise reel vilje til at tilpasse deres nationale interesser til den europæiske naboskabspolitik til fordel for partnerlandene; Or. lt 24 Rolandas Paksas Punkt 11 a (nyt) 11a. bemærker, at EU-støtte alene ikke er nok til at gennemføre sociale og økonomiske reformer på lang sigt og sikre en bæredygtig udvikling, og opfordrer derfor partnerlandene til i større omfang at mobilisere deres indenlandske ressourcer og involvere civilsamfundet og erhvervslivets repræsentanter i projektgennemførelsen, og at give dem mere ansvar for dermed at opnå positive resultater; Or. lt AM\ doc 15/17 PE v03-00

16 25 Jacek Saryusz-Wolski Punkt opfordrer til, at der i betragtning af de nuværende presserende behov, navnlig i det sydlige naboskab, hurtigt opnås enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om forslaget til en styrkelse af naboskabsinstrumentet for perioden 2012 til 2013; opfordrer desuden medlemsstaterne til straks at indfri deres bilaterale løfter til den sydlige Middelhavsområde. 12. opfordrer til, at der i betragtning af de nuværende presserende behov, navnlig i det sydlige naboskab men også i det østlige partnerskab, hurtigt opnås enighed mellem Europa-Parlamentet og Rådet om forslaget til en styrkelse af naboskabsinstrumentet for perioden 2012 til 2013; opfordrer desuden medlemsstaterne til straks at indfri deres bilaterale løfter til den sydlige Middelhavsområde og det østlige partnerskab. 26 Estelle Grelier Punkt 12 a (nyt) 12a. sætter spørgsmålstegn ved den ekstra værdi, det vil give, hvis der oprettes en europæisk demokratifond; påpeger, at EU har flere effektive instrumenter, der kan forbedres og styrkes, herunder det europæiske instrument for demokrati og menneskerettigheder og det europæiske naboskabs- og partnerskabsinstrument; understreger behovet for at undgå, at der går inflation i antallet af instrumenter, og advarer om den risiko, der ville opstå, hvis en fremtidig fond skulle finansieres delvist over EU-budgettet, men forvaltes uden for Parlamentets budgetkontrols PE v /17 AM\ doc

17 rækkevidde; beklager, at Kommissionen og Rådet ikke har tydeliggjort deres holdning til dette spørgsmål. Or. fr AM\ doc 17/17 PE v03-00

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 6.12.2012 2012/2286(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 (PE500.404v01-00) om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning for 2011 (2012/2286(INI)) AM\921157.doc

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29

ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2072(INI) 9.6.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-29 Thomas Händel (PE441.371v01-00) Finansieringen og funktionen af Den Europæiske Fond for Globaliseringstilpasning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21

ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/2127(INI) 24.11.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-21 Eider Gardiazabal Rubial (PE571.413v01-00) European Investment Bank (EIB) Annual Report 2014 (2015/2127(INI))

Læs mere

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/2124(INI) 27.1.2011. fra Budgetudvalget. til Udenrigsudvalget

UDTALELSE. DA Forenet i mangfoldighed DA 2010/2124(INI) 27.1.2011. fra Budgetudvalget. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 27.1.2011 2010/2124(INI) UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udenrigsudvalget om årsrapporten fra Rådet til Europa-Parlamentet om de vigtigste aspekter og de grundlæggende

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19

ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 27.5.2015 2015/2074(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-19 Giovanni La Via (PE554.828v01-00) Budget 2016 - mandat for trepartsmødet

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin

ARBEJDSDOKUMENT. DA Forenet i mangfoldighed DA om EIB's eksterne mandat. Budgetudvalget. Ordfører: Ivailo Kalfin EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 15.9.2010 ARBEJDSDOKUMENT om EIB's eksterne mandat Budgetudvalget Ordfører: Ivailo Kalfin DT\830408.doc PE448.826v01-00 Forenet i mangfoldighed Perspektiv og

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17

ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 20.7.2015 2015/2132(BUD) ÆNDRINGSFORSLAG 1-17 (PE560.881v01-00) Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetkontroludvalget 15.10.2014 2014/...(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetkontroludvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om Den Europæiske Investeringsbanks årsberetning

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9

EUROPA-PARLAMENTET Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 11.12.2014 2014/2075(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-9 Iratxe García Pérez (PE541.590v01-00) om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske

Læs mere

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305.

BILAG DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER. den 15. og 16. juni 2001 BILAG. Bulletin DA - PE 305. 31 DET EUROPÆISKE RÅD GÖTEBORG FORMANDSKABETS KONKLUSIONER den 15. og 16. juni 2001 BILAG 33 BILAG Bilag I Erklæring om forebyggelse af spredning af ballistiske missiler Side 35 Bilag II Erklæring om Den

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29

ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2015/0310(COD) 6.4.2016 ÆNDRINGSFORSLAG 12-29 Udkast til udtalelse Eider Gardiazabal Rubial (PE578.760v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22

ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 10.6.2013 2012/2324(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-22 Raül Romeva i Rueda (PE510.768v01-00) om gennemførelsen af Rådets

Læs mere

10279/17 ipj 1 DG C 1

10279/17 ipj 1 DG C 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10279/17 DEVGEN 135 ACP 59 RELEX 528 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15

ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 11.3.2010 2009/0814(NLE) ÆNDRINGSFORSLAG 1-15 Udkast til betænkning Íñigo Méndez de Vigo (PE439.159v02-00) om Det Europæiske Råds forslag

Læs mere

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B

7377/18 tm/dr/clf 1 DGG 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 26. marts 2018 (OR. en) 7377/18 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet FIN 250 CADREFIN 19 FC 10 FSTR 10 REGIO 13 De Faste Repræsentanters

Læs mere

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute

Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd. om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute Valletta, den 3. februar 2017 (OR. en) Maltaerklæring fra medlemmerne af Det Europæiske Råd om de eksterne aspekter af migration: håndtering af den centrale Middelhavsrute 1. Vi glæder os over og støtter

Læs mere

AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012. [STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission

AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012. [STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.6.2011 KOM(2011) 372 endelig AMENDING LETTER No 1 TO THE DRAFT GENERAL BUDGET 2012 [STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission ÆNDRINGSSKRIVELSE

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-7. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/2275(INI) 3.10.2012. Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 3.10.2012 2011/2275(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-7 Udkast til betænkning Eva Lichtenberger (PE488.054v01-00) om 28. årsrapport om kontrollen med anvendelsen af EU-retten

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udenrigsudvalget 21.1.2011 2010/0282(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udenrigsudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00)

ÆNDRINGSFORSLAG 1-8. DA Forenet i mangfoldighed DA 2014/2115(DEC) 02.02.2015. Udkast til udtalelse Alain Cadec (PE541.468v01-00) EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Fiskeriudvalget 02.02.2015 2014/2115(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-8 Alain Cadec (PE541.468v01-00) Decharge 2013: EU-Fiskerikontrolagenturet (2014/2115(DEC)) AM\1048384.doc PE546.815v02-00

Læs mere

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2

B8-0146/2016 } B8-0169/2016 } B8-0170/2016 } B8-0177/2016 } B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 B8-0178/2016 } RC1/Am. 2 2 Betragtning B B. der henviser til, at libyerne som led i Det Arabiske Forår gik på gaden i februar 2011, hvorefter der fulgte ni måneder med civile uroligheder; der henviser

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 2-6. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0417(COD) 30.3.2012. Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485.

ÆNDRINGSFORSLAG 2-6. DA Forenet i mangfoldighed DA 2011/0417(COD) 30.3.2012. Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 30.3.2012 2011/0417(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 2-6 Udkast til udtalelse Dimitar Stoyanov (PE485.839v01-00) Europæiske venturekapitalfond (COM(2011)0860 C7-0490/2011

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0750 Bilag 2 Offentligt Udlændingeafdelingen Samlenotat vedrørende dansk deltagelse i Rådets og Europa- Parlamentets forordning om et instrument for finansiel støtte til

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 15.4.2015 2014/2236(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om socialt iværksætteri og social innovation til bekæmpelse af arbejdsløshed

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18

ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om International Handel 2009/2150(INI) 2.2.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-18 María Muñiz De Urquiza (PE431.180v01-00) om den økonomiske og finansielle krises følger for udviklingslandene

Læs mere

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A

9195/16 ams/aan/ipj 1 DG B 3A - DG G 1A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 13. juni 2016 (OR. en) 9195/16 ECOFIN 447 UEM 194 SOC 311 EMPL 207 COMPET 281 ENV 326 EDUC 181 RECH 173 ENER 189 JAI 435 NOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496.

ÆNDRINGSFORSLAG 1-4. DA Forenet i mangfoldighed DA 21012/2026(INI) Udkast til udtalelse Michèle Striffler, (PE496. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 10.10.2012 21012/2026(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-4 Michèle Striffler, (PE496.311v01-00) om EU's strategi for Afrikas Horn (21012/2026(INI)) AM\915399.doc PE497.861v01-00

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 27. marts 2017 (OR. en) 7677/17 EF 61 ECOFIN 233 DELACT 62 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 24. marts 2017 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Udvikling og Samarbejde UDKAST TIL UDTALELSE. fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Udvikling og Samarbejde FORELØBIG 2003/2001(BUD) 10. september 2003 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Udvikling og Samarbejde til Budgetudvalget om 2004-budgetproceduren

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20

ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 1q 1 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 23.6.2011 2011/2082(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-20 Bart Staes (PE465.006v01-00) Momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\871529.doc PE467.299v01-00 Forenet

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-23

ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Transport- og Turismeudvalget 2011/2082(INI) 1.9.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 Markus Ferber (PE469.769v01-00) om momssystemets fremtid (2011/2082(INI)) AM\875980.doc PE469.988v02-00

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5

EUROPA-PARLAMENTET. Udviklingsudvalget ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udviklingsudvalget 2009 2007/2274(INI) 13.2.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-5 (PE400.466v01-00) Årsberetningen om menneskerettighederne i verden 2007 og EU's menneskerettighedspolitik (2007/2274(INI))

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24

ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 30.9.2011 2011/0092(CNS) ÆNDRINGSFORSLAG 9-24 Udkast til udtalelse Angelika Werthmann (PE469.857v01-00) om forslag til Rådets direktiv om ændring af direktiv

Læs mere

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING

TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Bruxelles, den 21. juni 2003 10229/03 (Presse 163) (OR. en) TOPMØDET MELLEM EU OG DET VESTLIGE BALKAN (Thessaloniki, den 21. juni 2003) ERKLÆRING Stats- og regeringscheferne for Den Europæiske Unions medlemsstater

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16.3.2010 2009/2151(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Læs mere

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2063(INI)

BETÆNKNING. DA Forenet i mangfoldighed DA. Europa-Parlamentet 2016/2063(INI) Europa-Parlamentet 2014-2019 Økonomi- og Valutaudvalget 2016/2063(INI) 9.6.2016 BETÆNKNING om Den Europæiske Centralbanks årsberetning for 2015 (2016/2063(INI)) Økonomi- og Valutaudvalget Ordfører for

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0643 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.10.2014 COM(2014) 643 final EU-UDENRIGSTJENESTENS OG KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udviklingsudvalget 2015/2341(INI) 26.2.2016 UDKAST TIL BETÆNKNING om EU's trustfond for Afrika: Konsekvenserne for udvikling og humanitær bistand (2015/2341(INI)) Udviklingsudvalget

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010

DEN EUROPÆISKE UNION. Regionsudvalget. Høring Din mening om Europa 2020. Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 DEN EUROPÆISKE UNION Regionsudvalget Høring Din mening om Europa 2020 Hovedkonklusioner, vurdering og politiske konsekvenser maj 2010 HOVEDKONKLUSIONER, VURDERING OG POLITISKE KONSEKVENSER Regionsudvalgets

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11

ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 25.2.2014 2013/2202(DEC) ÆNDRINGSFORSLAG 1-11 Udkast til betænkning Bogusław Sonik (PE521.731v01-00) om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK 12.5.2012 Den Europæiske Unions Tidende C 137/7 III (Forberedende retsakter) DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2. marts 2012 om et forslag til

Læs mere

(FISCUS) (KOM(2011)706).

(FISCUS) (KOM(2011)706). Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0706 Bilag 1 Offentligt Notat 9. januar 2012 J.nr. 2011-221-0039 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa- Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlings-program

Læs mere

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I

P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I P7_TA(2010)0380 Finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 21. oktober 2010 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2003 KOM(2003) 239 endelig 2002/165 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE om etablering af et program, der skal

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: Rådet Vedr.: Den Europæiske Unions almindelige budget for

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Budgetudvalget 13.2.2015 2015/2032(BUD) UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til

Læs mere

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt

Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt Europaudvalget 2015 JOIN (2015) 0006 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 4.3.2015 JOIN(2015) 6 final

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017.

Vedlagt følger til delegationerne Rådets konklusioner om EU-strategien for Centralasien, der blev vedtaget af Rådet den 19. juni 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 19. juni 2017 (OR. en) 10387/17 COEST 142 CFSP/PESC 556 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 19. juni 2017 til: delegationerne

Læs mere

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER

SYDLIGE PARTNERE RETSGRUNDLAG INSTRUMENTER SYDLIGE PARTNERE Den europæiske naboskabspolitik (ENP) omfatter ti af EU's naboer i det østlige og sydlige Middelhavsområde: Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Libyen, Marokko, Palæstina, Syrien

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0287(COD) 25.1.2017 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Industri, Forskning og Energi om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en)

DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) DET EUROPÆISKE RÅD Bruxelles, den 29. oktober 2010 (OR. en) EUCO 25/10 CO EUR 18 CONCL 4 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: DET EUROPÆISKE RÅD DEN 28.-29. oktober

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET

DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 10. december 1997 RÅDET (OR. f) 13241/97 LIMITE AGENDA 26 ELARG 29 NOTE FRA FORMANDSKABET Vedr.: Rapport fra formandskabet til Det Europæiske Råd om EU's udvidelse og

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2008/2331(INI) 27.1.2009 ÆNDRINGSFORSLAG 1-27 Jamila Madeira (PE415.219v01-00) En fælles indvandringspolitik for Europa: Principper,

Læs mere

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING

UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 16. januar 2015 2013(0255(APP) UDKAST TIL INTERIMSBETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om oprettelse

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 6.3.2013 B7-0097/2013 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender

Læs mere

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles

UDKAST TIL PROTOKOL samling i Rådet for Den Europæiske Union (udenrigsanliggender) den 16. december 2013 i Bruxelles Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. januar 2014 (OR. en) 17876/13 LIMITE PUBLIC PV/CONS 69 RELEX 1180 UDKAST TIL PROTOKOL Vedr.: 3286. samling i Rådet for Den Europæiske Union

Læs mere

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI

DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI 3.4.2014 DA Den Europæiske Unions Tidende C 98/3 DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICI DET EUROPÆISKE UDVALG FOR SYSTEMISKE RISICIS AFGØRELSE af 27. januar 2014 om en koordineringsramme for de kompetente

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Europaudvalget 2004-05 (1. samling) EUU Alm.del Info Note 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 7. februar 2015 Folketingets Repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT

EUROPA-PARLAMENTET. Regionaludviklingsudvalget ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««Regionaludviklingsudvalget 2009 17.1.2005 ARBEJDSDOKUMENT om forslag til Rådets forordning om oprettelse af Samhørighedsfonden (KOM(2004)0494-2004/0166(AVC)) Regionaludviklingsudvalget

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13

ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.5.2010 2009/2229(INI) ÆNDRINGSFORSLAG 1-13 Stavros Lambrinidis (PE441.186v01-00) om forvaltning af internettet:

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41

ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 2015/2104(INI) 2.9.2015 ÆNDRINGSFORSLAG 1-41 David McAllister (PE560.882v01-00) om EU's rolle i FN - hvordan EU's udenrigspolitiske

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16

ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 20.9.2011 2010/0383(COD) ÆNDRINGSFORSLAG 9-16 Udkast til udtalelse Evelyn Regner (PE469.974v01-00) om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler

Fiskeriudvalget ARBEJDSDOKUMENT. om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Europa-Parlamentet 2014-2019 Fiskeriudvalget 24.6.2015 ARBEJDSDOKUMENT om fælles regler for gennemførelsen af den fælles fiskeripolitiks eksterne dimension, herunder fiskeriaftaler Fiskeriudvalget Ordfører

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udvalget om International Handel 2008/2231(INI) fra Udvalget om International Handel. til Udenrigsudvalget

EUROPA-PARLAMENTET UDTALELSE. Udvalget om International Handel 2008/2231(INI) fra Udvalget om International Handel. til Udenrigsudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om International Handel 2008/2231(INI) 6.11.2008 UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udenrigsudvalget om forbindelserne mellem EU og Middelhavslandene

Læs mere

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99

PUBLIC LIMITE DA. Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION 13070/08 LIMITE CULT 99 Conseil UE RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 17. september 2008 (25.09) (OR. fr) 13070/08 LIMITE PUBLIC CULT 99 NOTE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Tidl. dok. nr.:

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3071 - RIA Bilag 5 Offentligt NOTAT Dato: 23. februar 2011 Kontor: Internationalt Supplerende samlenotat til brug for rådsmødet (retlige og indre anliggender) den 24. 25. februar

Læs mere

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

BILAG. til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2014 COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

Læs mere

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER.

DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER. DET EUROPÆISKE INSTITUT FOR LIGESTILLING MELLEM MÆND OG KVINDER OG DEN EUROPÆISKE UNIONS AGENTUR FOR GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER Samarbejdsaftale Indledning Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende

Læs mere

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C

9798/15 la/la/ef 1 DGD 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 10. juni 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 NOTE fra: til: Vedr.: formandskabet Rådet Udkast til Rådets konklusioner om den fornyede strategi for Den Europæiske

Læs mere

SKAT Told, EU-kontoret J. nr

SKAT Told, EU-kontoret J. nr Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0464 Bilag 1 Offentligt SKAT Told, EU-kontoret J. nr. 12-0198819 Grund- og nærhedsnotat om Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastlæggelse af et handlingsprogram

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde.

Vedlagt følger til delegationerne de konklusioner, der blev vedtaget af Det Europæiske Råd på ovennævnte møde. Det Europæiske Råd Bruxelles, den 14. december 2017 (OR. en) EUCO 19/1/17 REV 1 CO EUR 24 CONCL 7 FØLGESKRIVELSE fra: Generalsekretariatet for Rådet til: delegationerne Vedr.: Møde i Det Europæiske Råd

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) Conseil UE Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 2017 (OR. en) PUBLIC 12599/17 LIMITE ECOFIN 755 ENV 776 CLIMA 248 FIN 575 NOTE fra: til: Vedr.: Generalsekretariatet for Rådet De

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetudvalget 2016/0106(COD) 1.9.2016 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0423 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.6.2004 KOM(2004) 423 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om afslutning af konsultationsproceduren

Læs mere

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling

Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2010/2002(BUD) 4.5.2010 UDTALELSE fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling til Budgetudvalget om 2011-budgettet:

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Budgetkontroludvalget 2016/2242(INI) 6.6.2017 UDKAST TIL BETÆNKNING om kontrol af udgifterne til EU's ungdomsgaranti og overvågning af ordningernes omkostningseffektivitet

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 26 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 8. februar 2015 Styrket koordination i

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udviklingsudvalget 26.8.2013 2013/2057(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om donorkoordination på EU-plan i forbindelse med udviklingsbistand (2013/2057(INI))

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020

SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 FINANSIELLE INSTRUMENTER I SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 SAMHØRIGHEDSPOLITIK 2014-2020 Rådet for Den Europæiske Union godkendte formelt de nye regler og den nye lovgivning vedrørende næste runde af EU

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 10.7.2017 2017/2705(RSP) UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B8-0000/2017

Læs mere

Kultur- og Uddannelsesudvalget

Kultur- og Uddannelsesudvalget EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Kultur- og Uddannelsesudvalget 20.6.2012 2011/0405(COD) UDTALELSE fra Kultur- og Uddannelsesudvalget til Udenrigsudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1

8485/15 nd/top/ipj 1 DGB 1 Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 5. maj 2015 (OR. en) 8485/15 NOTE fra: til: Specialkomitéen for Landbrug Rådet Tidl. dok. nr.: 7524/2/15 REV 2 Vedr.: AGRI 242 AGRIORG 26 AGRILEG 100 AGRIFIN

Læs mere

10139/17 bh 1 DG D 2B

10139/17 bh 1 DG D 2B Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 8. juni 2017 (OR. en) 10139/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: dato: 8. juni 2017 til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 9602/17

Læs mere

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017.

1. Kommissionen sendte den 28. juli 2017 Rådet forslag til ændringsbudget (FÆB) nr. 5 til det almindelige budget for 2017. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 29. september 207 (OR. en) 2439/7 FIN 562 PE-L 37 I/A-PUNKTSNOTE fra: til: Komm. dok. nr.: Vedr.: Budgetudvalget De Faste Repræsentanters Komité/Rådet 560/7

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål. MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 EUROPA-PARLAMENTET (Ekstern oversættelse) 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Økonomi og Valutaspørgsmål MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE nr. 20/2005 Om: Bidrag fra repræsentanternes hus i Cypern Vedlagt bidrag

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. november 2008 (13.11) (OR. fr) 15116/08 TELECOM 180 NOTE fra: formandskabet til: Coreper/Rådet Komm. forsl. nr.: 13775/08 TELECOM 149 Vedr.: Meddelelse

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.5.2013 COM(2013) 309 final 2013/0161 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Den Europæiske Unions holdning i Verdenshandelsorganisationens Råd for

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. februar 2017 (OR. en) 6693/17 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: Generalsekretariatet for Rådet dato: 28. februar 2017 til: delegationerne TRANS 82 MAR 47 FIN

Læs mere

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN

FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET ELEMENTER TIL EN EU-STRATEGI I AFGHANISTAN EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 30.4.2014 JOIN(2014) 17 final FÆLLES MEDDELELSE TIL EUROPA-PARLAMENTET OG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. juni 2001 PE 305.695/1-23 ÆNDRINGSFORSLAG 1-23 UDKAST TIL BETÆNKNING af Jan Andersson (PE 305.695) MOBNING I ARBEJDSLIVET

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD)

EUROPA-PARLAMENTET ÆNDRINGSFORSLAG til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 til Kultur- og Uddannelsesudvalget 2008/2025(BUD) 8.5.2008 ÆNDRINGSFORSLAG 1-14 Helga Trüpel (PE404.769v01-00) 2009-budgettet: Første overvejelser vedrørende mandatet til samrådet

Læs mere

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2016 Rådsmøde Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2016 Rådsmøde 3484 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EKN, sagsnr: 2016-22379 Center for Europa og Nordamerika Den 9. september 2016 Rådsmøde (almindelige anliggender) den

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 19.4.2013 2012/0122(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen

Læs mere

FORSLAG TIL BESLUTNING

FORSLAG TIL BESLUTNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Mødedokument 23.11.2012 B7-0000/2012 FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2, om den europæiske integrationsproces

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16

ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 .. EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Økonomi- og Valutaudvalget 2010/2102(INI) 06.10.2010 ÆNDRINGSFORSLAG 1-16 Sirpa Pietikäinen (PE448.751v01-00) Skat og udvikling - samarbejde med udviklingslandene om god

Læs mere