Indstilling Pilotprojekt med kompetencebaseret aldersintegreret Århus Kommune rullende skolestart 1. Resume

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstilling Pilotprojekt med kompetencebaseret aldersintegreret Århus Kommune rullende skolestart 1. Resume"

Transkript

1 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 11. december 2007 Pilotprojekt med kompetencebaseret aldersintegreret rullende skolestart 1. Resume Kompetencebaseret aldersintegreret rullende indskoling betyder, at børn fra dagtilbud vil få mulighed for at starte i skole når forældre i samråd med pædagoger vurderer, at det enkelte barn er parat. På skolerne vil børnene i pilotprojektet blive optaget i en indskolingsdel, som både dækker børnehaveklasse, 1. klasse, 2. klasse og eventuelt 3. klasse, hvor det ikke er specificeret, hvor længe det enkelte barn skal gå på det enkelte klassetrin. Børnene skal overgå til 3. eller 4. klasse ved almindelig skolestart i august måned. Projektets mål er at sikre det bedst mulige grundlag for børns faglige, personlige, sociale og kulturelle udvikling ved at tage udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer fremfor alder. I dag spiller børnenes kompetencer også en stor rolle, når pædagogerne vejleder forældrene om, hvorvidt deres barn er skoleparat, men med rullende skolestart vil barnets kompetencer blive vurderet på en mere systematisk og konkret måde. Projektet skal medvirke til, at de involverede i Børn og Unge i fællesskab bedre imødekommer den udfordring, der følger af folkeskolelovens 18. Paragraf 18 kræver en differentieret undervisning, idet undervisningen i alle fag skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og aktuelle udviklingstrin med sigte mod, hvad den enkelte elev kan opnå. Århus Kommune Fællessekretariatet Børn og Unge Sagsnummer: M5/2007/ Sagsbehandler: Stine Fiedler Røge Telefon: Telefon direkte: Telefax: Kompetencebaseret rullende skolestart skal sætte det enkelte barns kompetencer og potentiale i fokus, via en bred vurdering af barnets skoleparathed. Barnets kompetencer vil blive centrale for, hvornår barnet begynder i skole frem for barnets alder og en fast skolestruktur. På den måde kan man bedre støtte barnets individuelle behov med særligt fokus på sprog, læsning og sociale kompetencer samt barnets individuelle læringsstil. For at sikre den bedst mulige organisering af et kompetencebaseret, aldersintegreret rullende indskolingsforløb, vil Børn og Unge iværksætte et pilotprojekt som omfatter Lisbjerg og N. J. Fjordgades skole-

2 distrikter. Hvis pilotprojektet har de forventede positive effekter på børnenes læring, trivsel og udvikling, kan rullende skolestart indføres på alle Århus kommunes skoler før Det kræver dog en særskilt byrådsbeslutning samt en ny dispensation fra Undervisningsministeriet at indføre rullende skolestart i alle kommunens skoler. Børn og Unge har fået dispensation fra folkeskoleloven til at gennemføre pilotprojektet i de to skoledistrikter. Dispensationsansøgningen dækker også Malling skoledistrikt, såfremt de vælger at indgå i pilotprojektet, idet Malling skole på nuværende tidspunkt genovervejer sin deltagelse i projektet. Pilotprojektet er planlagt at træde i kraft fra august 2008, og Undervisningsministeriet har givet dispensation til, at projektet kan løbe frem til For at sikre ledige pladser til de af distriktets børn som forventes at starte i løbet af skoleåret, skal der dispenseres fra den kommunale styrelsesvedtægts bestemmelser om reservation af pladser til tilflyttere. Dispensationen vil indebære, at Børn og Unge får mulighed for, at reservere mere end de fire pladser, der ved den nuværende klassedannelse reserveres per klasse til tilflyttere i forbindelse med optagelse af elever fra andre distrikter. De reserverede pladser vil i projektperioden blive beregnet på tværs af de klasser og årgange som er omfattet af rullende skolestart. Det foreslås, at pilotprojektet gennemføres således, at det er budgetneutralt for Århus Kommune samt at forældrene ikke vil komme til at betale mere end taksten for et 45 timers modul i et dagtilbud. Det indebærer, at der i projektperioden sker en teknisk tilpasning af budgetmodellerne og at der ikke er ændrede takstbetalinger for de børn, der starter på andre tidspunkter end den normale skolestart i august. Videncenter for Pædagogisk Udvikling startede drøftelser vedrørende projekt om kompetencebaseret aldersintegreret rullende skolestart med en række skolerne i begyndelsen af Da flere skoler udtrykte interesse, valgte Børn og Unge at søge Undervisningsministeriet om dispensation i maj Godkendelsen fra Undervisningsministeriet blev modtaget i slutningen af oktober 2007, og hurtigst herefter er blevet taget kontakt til skolerne og udarbejdet en byrådsindstilling. Side 2 af 11

3 Der har siden begyndelsen 2007 været et tæt samarbejde mellem Videncenter for Pædagogisk Udvikling og de to pilotdistrikter, hvor repræsentanter fra både skoledistrikterne og videncentret har deltaget (jævnfør bilag 3) 2. Beslutningspunkter At 1) Børn og Unge gennemfører et pilotprojekt om kompetencebaseret aldersintegreret rullende skolestart i henholdsvis Lisbjerg og N. J. Fjordgades skoledistrikter. Malling skoledistrikt genovervejer på nuværende tidspunkt sin deltagelse i projektet. At 2) der i forlængelse af dispensationen fra Undervisningsministeriet dispenseres fra den kommunale styrelsesvedtægts betingelser om reservation af pladser til tilflyttere således, at der kan reserveres pladser udover de fire pladser, der ved den nuværende klassedannelse reserveres per klasse til tilflyttere i forbindelse med optagelse af elever fra andre distrikter. Pladserne vil i så fald blive beregnet på tværs af de klasser og årgange som er omfattet af rullende skolestart. At 3) den foreslåede organisering af pilotprojektet jævnfør afsnit 6 godkendes. At 4) der i forbindelse med pilotprojektet sker en budgetneutral tilpasning af budgetmodellen samt en fastholdelse af taksten for de berørte børn jævnfør afsnit 6 og Baggrund Projektets mål er at sikre det bedst mulige grundlag for børns faglige, personlige, sociale og kulturelle udvikling ved at tage udgangspunkt i det enkelte barns kompetencer frem for deres alder. Allerede i dag vejleder pædagoger forældre om, hvornår barnet er skoleparat. Med rullende skolestart kan man ud fra en helhedsvurdering lade barnet starte i skole på flere tidspunkter og på den måde sikre en mere fleksibel overgang som er tilpasset det enkelte barn. Projektet skal medvirke til, at de involverede i Børn og Unge i fællesskab bedre imødekommer den udfordring, der følger af folkeskolelovens 18. Paragraf 18 kræver en differentieret undervisning, idet undervisningen i alle fag skal tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og aktuelle udviklingstrin med sigte mod, hvad den enkelte elev kan opnå. Herudover understøtter projektet realiseringen af Børn og Unges budgetmål for læring og udvikling: Side 3 af 11

4 Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal med høj faglighed og kvalitet arbejde for, at børn og unge i Århus Kommune tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at alle bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og bliver rustede til at deltage aktivt i samfundet som demokratiske medborgere. I tilknytning til budgetmålet har Børn og Unge udviklet en fælles læringsforståelse, som er grundlaget for indsatsen over for alle børn og unge mellem 0 18 år. I Børn og Unges udviklingsplan fremgår det, at Vi skal have et højt ambitionsniveau på alle børns vegne. Men der er behov for en differentieret indsats baseret på det enkelte barns forudsætninger. Vi skal behandle børn forskelligt for at give dem lige muligheder. At differentieret undervisning styrker børns trivsel, udvikling og læring understøttes af forskning og erfaring, som peger på, at undervisningsmiljøer, der bygger på differentiering i forhold til børnenes forudsætninger og behov, giver størst trivsel og fagligt udbytte af undervisningen. Forskning fra Danmarks Evalueringsinstitut peger på, at undervisningen i skolerne generelt ikke differentieres i en tilstrækkelig grad, hvilket betyder, at børns viden, færdigheder, lyst og nysgerrighed i forhold til læring ikke bliver udviklet bedst muligt. Det bærende princip i kompetencebaseret aldersintegreret rullende skolestart er netop, at tage udgangspunkt i en differentieret undervisning. Den foreslåede organisering af rullende indskoling vil således sikre nogle bedre rammer og derved muligheder for, at differentiere undervisningen i forhold til den enkelte elevs kompetencer og behov. Pilotprojektet adskiller sig fra tidligere erfaringer ved, at børnenes kompetencer er i centrum frem for alder. Andre kommuner som har indført rullende indskoling har valgt, at lægge børnenes alder til baggrund for tidspunktet for skolestart. Typisk er det organiseret således, at barnet starter i skole umiddelbart efter sin 6 års fødselsdag. Forventningen til pilotprojektet er, at den kompetencebaserede tilgang vil give forældre øget mulighed for, at tilpasse skolestartstidspunktet til sit barns udvikling og behov. For at sikre den bedst mulige organisering af et kompetencebaseret, aldersintegreret rullende indskolingsforløb, vil Børn og Unge iværksætte et pilotprojekt som omfatter Lisbjerg og N. J. Fjordgades skoledistrikter. De to skoledistrikter har, efter interne drøftelser samt drøf- Side 4 af 11

5 telser med Videncenter for Pædagogisk Udvikling, besluttet sig for at deltage i pilotprojektet. Malling skoledistrikt genovervejer på nuværende tidspunkt sin deltagelse i projektet. Hvis pilotprojektet har de forventede positive effekter på børnenes læring, trivsel og udvikling, kan rullende skolestart indføres på alle Århus kommunes skoler før Det kræver dog en særskilt byrådsbeslutning samt en ny dispensation fra Undervisningsministeriet at indføre rullende skolestart i alle kommunens skoler. Gennem et pilotprojekt er der mulighed for at: Drage erfaringer om børns trivsel, læring og udvikling i et differentierende, kompetencebaseret og aldersintegrerende læringsmiljø med henblik på eventuel tilpasning og videreudvikling af organiseringen. Udvikle undervisnings- og organisationsformer som fremmer en pædagogisk og faglig differentiering Afdække hvordan et rullende indskolingsforløb bedst muligt organiseres og implementeres, herunder: o samarbejdet mellem dagtilbud, skolen og forældre o organisering af samarbejdet mellem undervisningsaktiviteter og fritidsaktiviteter o det indholdsmæssige samarbejde mellem pædagoger og lærere o samarbejdet mellem dagtilbud og skole o de fysiske rammer o overgang til henholdsvis 3. og 4. klasse Afdække behovet for kompetenceudvikling hos de involverede medarbejdere Børn og Unge har søgt Undervisningsministeriet om dispensation i forhold til folkeskoleloven, hvilket Undervisningsministeriet har drøftet med forligskredsen bag skoleforliget regeringen og Socialdemokraterne. På den baggrund har Undervisningsministeriet besluttet, at imødekomme Børn og Unges dispensationsansøgning for de to skoledistrikter som er omfattet af pilotprojektet. Dispensationsansøgningen dækker også Malling skoledistrikt såfremt de vælger at indgå i pilotprojektet. Videncenter for Pædagogisk Udvikling startede drøftelser vedrørende projekt om kompetencebaseret aldersintegreret rullende skolestart med en række skolerne i begyndelsen af Da flere skoler udtrykte interesse, valgte Børn og Unge at søge Undervisningsministeriet om dispensation i maj Godkendelsen fra Undervisningsministeriet Side 5 af 11

6 blev modtaget i slutningen af oktober 2007, og hurtigst herefter er blevet taget kontakt til skolerne og udarbejdet en byrådsindstilling. Der har siden begyndelsen 2007 været et tæt samarbejde mellem Videncenter for Pædagogisk Udvikling og de to pilotdistrikter. Et væsentligt punkt har været udformning af projektbeskrivelsen. Videncenter for Pædagogisk Udvikling modtog i april 2007 et udkast til en beskrivelse fra COWI på baggrund af et oplæg fra videncentret. Oplægget er siden blevet videreudviklet og finpudset på de centrale arbejdsog projektgruppemøder samt i Videncenter for Pædagogisk Udvikling. Formålet med den tætte inddragelse af distrikterne har været at sikre et solidt decentralt ejerskab til projektet. Samarbejdet mellem forvaltningen og pilotdistrikterne har været meget tæt. Der er nedsat en arbejdsgruppe, hvor de tre skolers ledere eller den pædagogiske leder fungerer som repræsentant for de tre distrikter, og hvor dagtilbudslederne inviteres, når der behandles problemstillinger, der omhandler deres felt. Derudover er såvel dagtilbudsledere som skoleledere og medarbejdere repræsenteret i projektgruppen. Der ud over har der været afholdt orienteringsmøde på Jægergården (d. 12/6) for lederne i de tre pilotdistrikter samt en temadag (d. 11/9) om projektet med deltagelse fra de tre distrikters ledelsesteam samt repræsentanter for medarbejderne. Videncenter for Pædagogisk Udvikling arbejder i øjeblikket med planer om en stor faglig temadag i begyndelsen af januar, hvor samtlige skolers ledelsesteam samt repræsentanter for ÅLF og BUPL vil blive inviteret. Formålet er at indbyde til dialog om de pædagogiske principper, der ligger til grund for pilotprojektet. Den 23. maj 2007 blev der i Videncenter for Pædagogisk Udvikling afholdt et møde med en repræsentant fra henholdsvis ÅLF og BUPL. Mødet havde til formål at præsentere pilotprojektet for to organisationer. Videncenter for Pædagogisk udvikling har siden hen holdt møde med ÅLF to gange. Det første af disse møder (d. 24/9) blev afholdt med en enkelt repræsentant fra fagforeningen og havde karakter af en ganske kort opdatering i forhold til projektets status. Det sidste møde (d. 25/10) kom til gengæld til at danne ramme for offentliggørelsen af dispensationen fra UVM, som var modtaget dagen før. På dette møde deltog tre repræsentanter, herunder formanden. Projektet blev herudover behandlet på HMU den 3. december Side 6 af 11

7 Fremadrettet oprettes en følgegruppe, med repræsentation fra henholdsvis ÅLF, BUPL, FOA, Forældrenævnet, Børn og Unge Rådet, ÅS, ÅSLF og Foreningen af skolebestyrelser i Århus. Følgegruppen inviteres til det første møde i januar Herudover har skoledistrikterne organiseret hver deres lokale proces, hvor de har nedsat lokale arbejds-/projektgrupper med repræsentation fra de involverede personale- og ledelsesteam. Hvert distrikt har desuden en proceskonsulent fra Videncenter for Pædagogisk Udvikling tilknyttet, og kan løbende trække på konsulentbistand fra videncentret. 4. Den forventede effekt Formålet med at indføre kompetencebaseret rullende skolestart er først og fremmest at styrke børns trivsel, læring og udvikling i skolestarten med et særligt fokus på sprog, læsning og sociale kompetencer. Derudover forventes rullende skolestart at give børnene en mere rolig skolestart og fastholde dem mindre i faste roller. Rullende skolestart skal endvidere øge den pædagogiske indsats i forhold til trivsel, læring og udvikling for børnene. Dette vil blandt andet komme til udtryk gennem udvikling af nye undervisnings- og organisationsformer, som fremmer en pædagogisk og faglig differentiering. Derudover styrker rullende skolestart det tværfaglige samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvilket, sammen med en pædagogisk og faglig differentiering, vil skabe et bedre grundlag for at håndtere elevernes forskellige læringsstile. Forældresamarbejdet forventes at blive styrket på de berørte skoler, da projektet lægger op til et gensidigt forpligtende samarbejde mellem dagtilbud, skoler og forældre. Den nye struktur vil ikke betyde, at der skal afholdes flere samtaler mellem forældre og skole, men forventningen er, at samarbejdet vil få en ny karakter og betydning. Forslaget formodes at få en positiv effekt for både stærke og mindre stærke elever, idet rullende skolestart netop giver mulighed for at fokusere på den enkelte elevs behov og kompetencer. Endeligt forventes denne indstilling at indvirke positivt på Byrådets mål for Magistratsafdelingen Børn og Unge herunder særligt målet for læring og udvikling: Side 7 af 11

8 Magistratsafdelingen for Børn og Unge skal med høj faglighed og kvalitet arbejde for, at børn og unge i Århus kommune tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at alle bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og blive rustede til at deltage aktivt i samfundet som demokratiske medborgere. Det er vigtigt af følge projektets resultater tæt, og der vil derfor løbende blive fulgt op på erfaringerne i relation til projektet. Projektet vil desuden blive midtvejsevalueret forår/sommer 2009, hvor der vil blive sat fokus på projektets forløb og organisering. I 2010 vil der blive gennemført en endelig evaluering, hvor fokus vil være på elevernes trivsel, udvikling og læring. Evalueringen i 2010 vil munde ud i en række anbefalinger. Erfaringerne fra pilotprojektet vil danne udgangspunkt for en eventuel efterfølgende gennemførsel af kompetencebaseret aldersintegreret rullende skolestart til alle skoledistrikter i Århus Kommune. Der vil på baggrund af evalueringerne blive fremsendt en særskilt byrådsindstilling. Børn og Unge Udvalget vil løbende blive orienteret om pilotprojektet. 5. De planlagte ydelser Børn fra dagtilbudene vil med kompetencebaseret aldersintegreret rullende skolestart have mulighed for at starte i skole op til fire gange årligt når forældre i dialog med pædagoger vurderer, at det enkelte barn er parat. Under samtalen drøftes det ligeledes, hvordan barnet understøttes bedst muligt frem mod skolestarten. Denne ydelse er ikke så forskellig fra i dag, hvor en samtale mellem forældre og pædagoger også danner udgangspunkt for vurderingen af, hvorvidt barnet er skoleparat. Samtalerne med forældrene forventes dog i den nye struktur mere systematisk at relatere til dagtilbudenes læringsmål. På skolerne vil børnene i pilotprojektet blive optaget i en indskolingsdel, som både dækker børnehaveklasse, 1. klasse, 2. klasse og eventuelt 3. klasse, hvor det ikke er specificeret, hvor længe det enkelte barn skal gå på det enkelte klassetrin. Børnene skal til gengæld overgå til 3. eller 4. klasse ved almindelig skolestart i august måned. Side 8 af 11

9 Serviceniveauet i forhold til børn og forældre bliver udvidet i det omfang, at der vil være et tilbud om, at barnet kan starte i skole tre eller fire gange om året afhængigt af skolernes måde at organisere tilbudet på. Hvis der er forældre som ønsker at lade deres barn begynde i skole umiddelbart efter sommerferien, er det fortsat en mulighed, og det frie skolevalg vil fremadrettet stadig gælde. Indsatsen i forhold til rådgivning og vejledning af forældrene struktureres i forhold til i dag gennem en status- og udviklingssamtale når barnet er fem år. Forældrebetalingen for SFO er højere end forældrebetalingen for at have et førskolebarn i et dagtilbud. For at undgå at økonomiske forhold får indflydelse på forældrenes valg af rullende indskoling, fastsættes taksten for børn der ikke starter i skole umiddelbart efter sommerferien svarende til et 45 timers modul for førskolebørn frem til førstkommende august måned. 6. Organisering af indsatsen Pilotprojektet er planlagt at træde i kraft fra august 2008, og Undervisningsministeriet givet dispensation til, at projektet kan løbe frem til Hvis pilotprojektet har de forventede positive effekter på børnenes læring, trivsel og udvikling, kan rullende skolestart indføres på alle Århus kommunes skoler før Det kræver dog en særskilt byrådsbeslutning samt en ny dispensation fra Undervisningsministeriet at indføre rullende skolestart i alle kommunens skoler. Pilotprojektet omfatter Lisbjerg og N. J. Fjordgades skoledistrikter og berører børnehaveklasse. 1. klasse, 2. klasse og eventuelt 3. klasse og vil bero på grundig vejledning fra pædagogerne i de enkelte dagtilbud. Forældre til de enkelte børn, som ikke går i børnehave, men begynder direkte i skolen kan søge vejledning hos Børn og Unge. Udover skolerne berører projektet også dagtilbud og SFO er, som vil skulle afgive og modtage børn flere gange om året, hvor de i dag kun afgiver og modtager i august måned. Dagtilbudene vil i forhold til i dag, skulle vurdere barnets kompetencer i en ny ramme. Vurderingen vil bygge på en status- og udviklingssamtale mellem barnets forældre og pædagogerne. På baggrund af dialogen med pædagogerne, beslutter forældrene, hvornår deres barn skal begynde i skole. Side 9 af 11

10 For at sikre ledige pladser til de af distriktets børn som forventes at starte i løbet af skoleåret, skal der dispenseres fra den kommunale styrelsesvedtægts bestemmelser om reservation af pladser til tilflyttere. Dispensationen vil indebære, at Børn og Unge får mulighed for, at reserverer mere end de fire pladser, der ved den nuværende klassedannelse reserveres til tilflyttere i forbindelse med optagelse af elever fra andre distrikter. De reserverede pladser vil i projektperioden blive beregnet på tværs af de klasser og åregange som er omfattet af rullende indskoling. Projektledelsen ligger i Videncenter for Pædagogisk Udvikling. Der er nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra de to skolers ledelse. De to skoledistrikter har herudover nedsat en lokal projektgruppe, som kan inddrage særlige lokale ønsker og problemstillinger i projektforløbet. Da projektet planlægges med start fra august 2008, er der taget kontakt til forældrene for at informere om tilbudet. I kommunikationen med forældrene gøres der tydeligt opmærksom på, at tilbudet kræver Byrådets godkendelse. 7. Konsekvenser for ressourcer Det foreslås, at pilotprojektet gennemføres således, at det er budgetneutralt for Århus Kommune samt at forældrene ikke vil komme til at betale mere end taksten for et 45 timers modul i et dagtilbud. Det indebærer, at der i projektperioden sker en teknisk tilpasning af budgetmodellerne og at der ikke er ændrede takstbetalinger for de børn, der starter på andre tidspunkter end den normale skolestart i august. Den budgettekniske opgørelse af indskrevne børn er i budgetmodellen forskellig mellem skoler og SFO/dagtilbud. I skolerne foregår den budgettekniske opgørelse af børnene alene den 5. september hvert år, mens der er månedsvis opgørelse i de øvrige tilbud. For at sikre uændrede overordnede økonomiske rammer i forbindelse med projektet forslås det, at de tidligere startende skolebørn i projektperioden fortsat afregnes som værende i dagtilbud indtil næste skoleårs start. Disse ressourcer tilføres pilotskolerne således, at ressourcerne følger børnene. Side 10 af 11

11 Det foreslås desuden, at den tekniske tilpasning af budgetmodellen samt det foreslåede takstprincip vil gælde hele projektperioden. Hvis rullende skolestart besluttes at omfatte alle skoler i Århus Kommune vil taksterne skulle vurderes i sammenhæng med nye modeller på området. Det vil være punkter som vil blive skrevet i en fremtidig byrådsindstilling. Skolerne vil få dækket udgifterne til planlagte udviklingstiltag, kompetenceudvikling og evalueringer af en central pulje. Øvrige udgifter skal holdes inden for skolernes budgetter. Skolerne vil desuden få overført midler fra de børn som vælger at starte før sommerferien. Louise Gade / Nils Petersen Bilag Bilag 1: Undervisningsministeriets godkendelse af Børn og Unges dispensationsansøgning (kopi til alle/+elektronisk) Bilag 2: Takstoversigt (kopi til alle/+elektronisk) Bilag 3: Beskrivelse af processerne omkring pilotprojektet (kopi til alle/+elektronisk) Side 11 af 11

Indstilling. Indstilling om lektiehjælp i Børn og Unges fritidstilbud. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007.

Indstilling. Indstilling om lektiehjælp i Børn og Unges fritidstilbud. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 3. maj 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 3. maj 2007 Århus Kommune Pædagogisk Afdeling 1. Resume Lektielæsning har en afgørende betydning for, at får optimalt udbytte af deres skolegang. Det indstilles

Læs mere

Midtvejsevaluering af KRAI

Midtvejsevaluering af KRAI Midtvejsevaluering af KRAI Midtvejskonference den 2. marts 2010 Søren Munkedal 0Capacent Agenda Formål og metode KRAI som pilotprojekt KRAI som forandringsproces KRAI som indskolingsmodel Afslutning 1

Læs mere

Projektgrundlag. Kompetencebaseret rullende skolestart og aldersintegreret indskoling i Århus Kommune

Projektgrundlag. Kompetencebaseret rullende skolestart og aldersintegreret indskoling i Århus Kommune Projektgrundlag Kompetencebaseret rullende skolestart og aldersintegreret indskoling i Side 2 Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 1.1 Introduktion... 3 1.2 Baggrund for pilotprojektet... 3 1.3 Målgruppe...

Læs mere

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at:

Baggrund. Målet med en indsats, der skal fremme differentiering på 0-18 års området, er at: Baggrund Medio 2008 blev der i Børn og Unge nedsat et arbejdsudvalg på tværs af den pædagogiske afdeling. Udvalget skulle på tværs af indsatser og projekter i Børn og Unge beskrive, hvordan differentiering

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Indstilling. Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 15. september 2011 Friere rammer for placering af fag på lavere klassetrin samt adgang for lærere til at varetage undervisningsopgaver i børnehaveklassen

Læs mere

for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen på baggrund af de indkomne høringssvar

for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen på baggrund af de indkomne høringssvar Notat Emne Til Kopi til Bilag 3. Notat om høringssvar vedrørende høring af Byrådsindstilling Udkast til Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Århus kommune - samt forslag til ændringer i indstillingen

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset Århus C Tlf Epost ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 4. Afdeling Skoler og Kultur - Rådhuset - 8100 Århus C Tlf. 8940 2384 - Epost mag4@aarhus.dk INDSTILLING Til Århus Byråd Den 30. maj 2005 via Magistraten PRIORITERET SAG Tlf.

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere

Notat. Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Notat Århus Kommunes stillingsprofil for skoleledere Overordnede forventninger Lederen skal se sig selv som en del af en helhed, der omfatter det lokale område, og hele Århus Kommune. Lederrollen tager

Læs mere

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.

Indstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.

Læs mere

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej

Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 10. marts 2015 Sammenlægning af dagtilbud i område Viborgvej Charlottehøj Dagtilbud indstilles sammenlagt med Dagtilbud Hasle og Dagtilbuddet

Læs mere

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar.

3. at sagen herefter fremsendes til endelig politisk behandling sammen med de indkomne høringssvar. Styrelsesvedtægt J.nr.: 17.01.00.A21 Sagsnr.: 14/2086 ANBEFALING: Skoleafdelingen anbefaler: 1. at udkast til en ny styrelsesvedtægt for folkeskoleområdet og SFO i Dragør Kommune sendes i høring i skolebestyrelserne,

Læs mere

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Frederiksberg Kommune Februar 2017 Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Skolen på Grundtvigsvej adskiller sig på en række områder fra den folkeskole, som mange kender. Især angående organiseringen

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE RAMMER FOR MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO I ÅRHUS KOMMUNE UDGIVET AF: Århus Kommune Børn og Unge Videncenter for Pædagogisk Udvikling UDGIVET: 1. udgave, september 2010 COPYRIGHT: Århus Kommune Børn

Læs mere

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. december 2010 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Ændring af vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1.

Læs mere

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012

Notat. Børn og Unge-udvalget. Aarhus Kommune. Den 20. januar 2012 Notat Emne Til Beskrivelse af programkatalog -udvalget Den 20. januar 2012 Aarhus Kommune Indledning Dette notat beskriver hvorledes frem til nu har arbejdet med at tegne de pædagogiske principper for

Læs mere

Veje til et styrket forældresamarbejde

Veje til et styrket forældresamarbejde www.eva.dk Veje til et styrket forældresamarbejde KL s dagtilbudskonference 17. maj 2017, v. Laura Detlefsen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) - en statslig organisation, der udforsker og udvikler kvaliteten

Læs mere

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune

Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune CPR/CVR: SVA RPOSTKA SSE:[4638] SVA REMNE :[13735] DE STINATION:[EBOK SKMDP RINT] POST:[B] FORM:[1 A lm brev duplex S/H] DIALOG[1] Retningslinjer for rullende skolestart i Vejle Kommune Vejle Kommunes

Læs mere

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Oprettelse af fædrelegestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. 4. Den forventede effekt. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 26. oktober 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Denne indstilling omhandler et forslag til etablering af en 2-årig

Læs mere

Indstilling. Indstilling om evaluering af nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler

Indstilling. Indstilling om evaluering af nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale skoler Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. oktober 2012 Indstilling om evaluering af nye vedtægter for styrelse af kommunale dagtilbud, fritids- og ungdomsskoletilbud og kommunale

Læs mere

NYTTIGE TELEFONNUMRE.

NYTTIGE TELEFONNUMRE. NYTTIGE TELEFONNUMRE. Malling dagtilbud kontor 86 93 62 32/29204224 D.I.I. Børnehuset Østerskov 87 13 81 21 D.I.I. Børnehuset Tværgade 87 13 81 37 D.I.I. Malling Eghovedvej 87 13 83 73 D.I.I. Børnehuset

Læs mere

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse

UDKAST. Indstilling (udkast) Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Indstilling (udkast) Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Dato for fremsendelse til MBA Indstilling om erhvervsrettet 10. klasse (eud10) og ny vision for 10. klasse Byrådet skal træffe

Læs mere

Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning

Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning Indstilling om nedlæggelse af Rullende skolestart i Auning Med udgangspunkt i evalueringsrapporten fra efteråret 2013 (Key2See, Aarhus) samt opfølgning/evaluering her i januar 2015 indstiller ledelserne,

Læs mere

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009.

Indstilling. Mere synlig og fleksibel dagpleje. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 17. december 2009. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. december 2009 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Dagplejen er karakteriseret ved end dog meget høj tilfredshed

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Indstilling. Kvalitetsrapport 2007/08 på folkeskoleområdet samt opfølgning herpå. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Kvalitetsrapport 2007/08 på folkeskoleområdet samt opfølgning herpå. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. november 2008 Kvalitetsrapport 2007/08 på folkeskoleområdet samt opfølgning herpå Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge 1. Resume

Læs mere

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg

Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Procesplan Ny Nordisk i Tranbjerg Nyt læringstilbud i Tranbjerg I Tranbjerg er der et veludbygget samarbejde mellem lokalområdets forældre, institutioner og foreninger. Samarbejdet er særligt udpræget

Læs mere

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo

Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Overgang fra dagtilbud til skole/sfo Børne- og Ungeområdet Revideret i 2013 1 I Frederiksberg kommune har der de senere år været fokus på overgangen fra dagtilbud til skole/sfo, hvilket har ført til at

Læs mere

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd

SE MIG! ...jeg er på vej i skole. En god skolestart. Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd SE MIG!...jeg er på vej i skole En god skolestart Et barn og et samarbejde, der vokser i Skoledistrikt Syd Kære forældre! Det er en stor dag for alle børn, når de skal starte i skole de er spændte på,

Læs mere

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens

LANDSBYORDNING. Bilag 2. Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) 1. Kommunens navn Assens Bilag 2 Ansøgningsskema (der udfyldes et ansøgningsskema for hvert rammeforsøg) LANDSBYORDNING 1. Kommunens navn Assens 2. Folkeskole og dagtilbud omfattet af ansøgningen Alle folkeskoler og dagtilbud

Læs mere

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud

Lokal udviklingsplan for. Ellekær dagtilbud Lokal udviklingsplan for Ellekær dagtilbud 1 1 Indhold 2 Den lokale udviklingsplan hvad og hvorfor?... 3 2.1 Politiske beslutninger retningen for hele Børn og Unge... 3 2.2 Fælles indsatser i Område Viborgvej...

Læs mere

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange

Bilag 4 - Opsamling på evaluering af indsatsområde - Overgange I hvilken oplever I at mål er nået og effekter er opnået hos jer? MÅL for indsatsen med sammenhæng i børns overgang fra hjemmet til dagtilbud, fra dagpleje til børnehaven og i mellem grupperne i 0-6 års

Læs mere

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25.

Indstilling. Bedre fysiske rammer for børn og unge i Tranbjerg. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 25. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2013 Aarhus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge 1. Resume Der mangler dagtilbudspladser i Tranbjerg. Samtidig er der på

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C Att.: Borgmesterens Afdeling Side 1 af 6 Børn og Unges svar på forespørgsel vedrørende implementering af folkeskolereformen Socialdemokraterne i Aarhus Byråd har 9. februar

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform.

Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Sammenskrivning af høringssvar, vedr. Ny folkeskolereform. Blandt de 26 indkomne høringssvar er der en generel positiv indstilling over høringsmaterialet. Der bliver i høringssvarene også stillet spørgsmål,

Læs mere

Børn og Unge, Århus Kommune

Børn og Unge, Århus Kommune Kompetencebaseret rullende skolestart og aldersintegreret indskoling (KRAI) Midtvejsevaluering N.J. Fjordsgades skoledistrikt Capacent 1.marts 2010 Indhold 1. Baggrund og formål 1 2. Generelle tendenser

Læs mere

Indstilling. Permanentgørelse af Fars Legestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Permanentgørelse af Fars Legestue. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 11. maj 2010 Århus Kommune Pædagogisk Afdeling Børn og Unge 1. Resume Det blev på byrådsmødet den 5. december 2007 besluttet at etablere en

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen

Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. juni 2016 Ændrede skoledistriktsgrænser omkring Ellevangskolen Bedre sammenhæng og kortere skoleveje 1. Resume I skolestrukturforliget

Læs mere

Evaluering. Emne. Resultat af evaluering af forsøg med valg til skolebestyrelserne og SFO-forældreråd efter forsøg med nye styrelsesvedtægter

Evaluering. Emne. Resultat af evaluering af forsøg med valg til skolebestyrelserne og SFO-forældreråd efter forsøg med nye styrelsesvedtægter Evaluering Emne Resultat af evaluering af forsøg med valg til skolebestyrelserne og SFO-forældreråd Aarhus Kommune Den 31. marts 2012 1. Resumé: I efteråret 2011 gennemførte en evaluering af valg til skolebestyrelser

Læs mere

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017

RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 RESULTATER FRA KL- UNDERSØGELSE AF STYRING PÅ FOLKESKOLEOMRÅDET, FORÅR 2017 BLANDT DE KOMMUNALE SKOLEFORVALTNINGER Om undersøgelsen Undersøgelse blandt de kommunale skoleforvaltninger Gennemført marts-april

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie.

Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. Til Århus Byråd via Magistraten Magistratens 4. Afdeling Den 24. januar 2006 Århus Kommune Børn og Unge Udmøntning af finansloven for 2006 om forøgelse af timetallet i dansk og historie. 1. Resume Med

Læs mere

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur

ACTIVE LIVING STRATEGI. Strategi for læring i Børn & Kultur ACTIVE LIVING STRATEGI Strategi for læring i Børn & Kultur STRATEGI FOR LÆRING 2 Januar 2016 Forord I Esbjerg Kommune har vi fokus på børn og unges læring. Vi ønsker, at vores børn og unge skal indgå i

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO.

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Redigeret udgave af Mål og Indholdsbeskrivelser for SFO Mål og indholdsbeskrivelse for SFO. Forord fra: Borgmester Eller Udvalgsformand eller Børne og unge direktør Eller Skolechef Til hver folkeskole,

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget

BØRN OG UNGE Aarhus Kommune NOTAT. Emne. Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Emne Til Spørgeskemaundersøgelse om folkeskolereformen Børn og Unge-udvalget Side 1 af 5 1. Baggrund for spørgeskemaet Børn og Unge-udvalget har ønsket at følge implementeringen af folkeskolei den forbindelse

Læs mere

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten

Udtalelse. Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning. BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune. Til Aarhus Byråd via Magistraten Udtalelse Side 1 af 5 Til Aarhus Byråd via Magistraten Forslag fra SF om mere to-voksenundervisning BØRN OG UNGE Pædagogisk afdeling Aarhus Kommune 1. Konklusion Byrådet behandlede den 18. november 2015

Læs mere

Notat. Førskolesamarbejde i Randers kommune

Notat. Førskolesamarbejde i Randers kommune Notat Vedrørende: Fælles - Notat Sagsnavn: Førskolesamarbejde i Randers Kommune Sagsnummer: 28.00.00-A00-42-16 Skrevet af: Dorte Brøns og Charlotte Buchhave E-mail: Dorte.Broens@randers.dk Forvaltning:

Læs mere

Etablering af SFO2 for 4. klasse

Etablering af SFO2 for 4. klasse Børn- og Ungeforvaltningen NOTAT Staben BUF Viden og Kompetencer Ørbækvej 100 5220 Odense SØ www.odense.dk Tlf. +4565515211 DATO 19. april 2016 Etablering af SFO2 for 4. klasse REF. CLWJ Baggrund Børn-

Læs mere

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10)

Indstilling. Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. november 205 Ny vision for 10. klasse og aftale om erhvervsrettet linje (eud10) Byrådet skal træffe beslutning om driften af det erhvervsrettede

Læs mere

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015

BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR LEMVIG KOMMUNE IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I. juni 2015 BESLUTNINGSGRUNDLAGET FOR IMPLEMENTERINGEN AF FOLKESKOLEREFORMEN I LEMVIG KOMMUNE - juni 2015 Indhold Indledning... 2 Teamstrukturen... 2 Den samskabende skole... 3 Vejledende timefordeling... 3 Tysk fra

Læs mere

Principper: Forældresamarbejdet

Principper: Forældresamarbejdet Principper: Forældresamarbejdet Principper - Skolebestyrelsen Besluttet af: Skolebestyrelsen Oktober 2007 Skole-hjem-samarbejdet er et bærende princip på Asgård Skole. Der lægges vægt på dialog mellem

Læs mere

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING

Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Udkast til ny revideret Rammer for mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Aarhus Kommune - GRAFISK OPSTILLING Gældende tekst i mål- og indhold INDLEDNING Med vedtagelse af Rammer for Mål- og indholdsbeskrivelse

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse

Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune. Indholdsfortegnelse Bilag til styrelsesvedtægt for skolevæsenet i Roskilde Kommune Indholdsfortegnelse Oversigt 2 Målsætninger for skolevæsenet 2 1. Skolepolitik og målsætninger for skolevæsenet 2 Skolestruktur og indhold

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune

Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Dagsordenpunkt Foreløbig godkendelse af ny skolestruktur i Silkeborg Kommune Sagsbehandler: Dr16610 Sags-ID: EMN-2015-01327 Resume Den 11 april 2016 er der tiltrådt en bred politisk aftale om den fremtidige

Læs mere

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune

Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Høringsmateriale Forslag til ændring af skolestrukturen i Køge Kommune Side 1/16 Indledning Ny skolestruktur Køge Kommune har med vedtagelse af Budget 2012-15 samt Budgeterklæringens punkt b ønsket at

Læs mere

Resultatkontrakt for Næsby Skole

Resultatkontrakt for Næsby Skole Resultatkontrakt 2011-12 for Næsby Skole Odense Kommune - BUF - Skoleafdelingen 17.05.2011 dato 1. Kontraktens afgrænsning og formål Denne resultatkontrakt for Næsby - skole er indgået mellem Skoleafdelingen

Læs mere

Den Røde Tråd - Skolestart

Den Røde Tråd - Skolestart Den Røde Tråd - Skolestart Natur og Udvikling Indledning I Halsnæs Kommune ønskes det, at børn og forældre oplever en god overgang mellem kommunens tilbud. Den røde tråd skal sikre en sammenhæng for børn

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR

ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR 5. februar 2015 HØRINGSSVAR ÆNDRINGSFORSLAG TIL FOLKESKOLEREFORMEN I DRAGØR Folkeskolereformen er en meget omfattende forandringsproces med store konsekvenser for både medarbejdere, børn og forældre på

Læs mere

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet

UU-vejledning efter indstilling fra Børn og Unge-byrådet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 7. november 2014 Børn og Unge-byrådet Indstilling om Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) i Aarhus Kommune fremsendes

Læs mere

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 12. juni 2007 Organisatorisk samling af lønadministrationen - anvendelse af programledelse Århus Kommune Personaleafdelingen 1. Resume Direktørgruppen har

Læs mere

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10

Skolepolitik for Aabenraa Kommune. Side 1 af 10 Skolepolitik for Aabenraa Kommune 2009 Side 1 af 10 Skolepolitik i Aabenraa Kommune Indledning Børne- og Undervisningsudvalget gennemførte i perioden november 2007 februar 2008 en række dialogmøder med

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF)

Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) Skolestarten som en del af en større sammenhæng i kommunen Baggrund Regeringen har nedsat et skolestartudvalg, der i februar 2006 har afgivet rapport En god skolestart.

Læs mere

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger

Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Skoleindskrivning 2017 Information og praktiske oplysninger Holstebro Kommune Skoleafdelingen Side 1 of 8 Kære forældre Et nyt skoleår venter forude og som forældre til kommende skolebørn skal I indskrive

Læs mere

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge

Indstilling. Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen. Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 1. februar 2007 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Forslag om etablering af Skolernes Læringscenter, Fællessamlingen i Børn

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune

Bilag til. Styrelsesvedtægt. for. folkeskolerne. Middelfart Kommune Bilag til Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Middelfart Kommune (Revideret september 2015) Indhold Bilag 1: Skolestruktur... 3 Bilag 2: Undervisningens ordning... 8 Bilag 3: Skoledistrikter...10 Side

Læs mere

En sammenhængende skolestart

En sammenhængende skolestart Teamserien Ulla Riisbjerg Thomsen og Mette Skov Lauritsen Teamets arbejde med En sammenhængende skolestart Teamserien redigeres af Ivar Bak Dafolo Indhold Forord... 5 Hvordan kunne en sammenhængende skolestart

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011.

Indstilling. Strategisk ramme for det specialpædagogiske område. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. 27. april 2011. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten 27. april 2011 Aarhus Kommune Børn og Unge 1. Resume Efterspørgslen på specialpædagogiske indsatser i dag-, fritids- og skoletilbud har været stigende over

Læs mere

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015

Notat. Udkast til Fælles mål 0-6 år. Den 26. marts 2015 Notat Emne: Udkast til Fælles mål 0-6 år Den 26. marts 2015 I forbindelse med behandlingen af kvalitetsrapporten for 2013, blev det i byrådet besluttet, at Børn og Unge over de kommende år styrker og investerer

Læs mere

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011

Ikast Vestre skoles. antimobbestrategi. Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole. Gældende fra Skoleåret 2010-2011 Ikast Vestre skoles antimobbestrategi Antimobbestrategi for Ikast Vestre Skole Gældende fra Skoleåret 2010-2011 FORMÅL Hvad vil vi med vores antimobbestrategi? Vi vil med vores antimobbestrategi fremme

Læs mere

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse.

Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Kommunale retningslinjer for overgang fra dagtilbud til sfo og børnehaveklasse. Indledning... 1 Formål... 2 2.1. Kronologisk oversigt over minimumsaktiviteter... 3 2.2. Planlægning i skoledistriktet...

Læs mere

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt.

Godkendt. Skolelederen skal indsende beslutningen om dispensation og hvordan øget DUS åbningstid finansieres til Skolechefen én gang årligt. Punkt 16. Godkendelse af forslag stillet af Venstres byrådsgruppe om mulighed for at nedskalere tiden til understøttende undervisning mod, at to voksne er tilstede i den fagdelte undervisning / flytning

Læs mere

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum

Fremtidig forankring af Fokusskolen og Unge i Centrum Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 23. juni 2016 Fremtidig forankring af Fokusskolen og Fysisk og organisatorisk forankring af Fokusskolen og 1. Resume I forbindelse med

Læs mere

Børne- og ungepolitik

Børne- og ungepolitik Børne- og ungepolitik Børne - og ungepolitik Bken i pixi-format Favrskov Byråd har vedtaget en B, der peger frem mod 2014. Den er delt op i fem temaer: Udvikling og effektivisering Læring og kvalitet Inklusion

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge. Den 2. juli 2007 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 2. juli 2007 Moderniserings- og lokaleudbygningsprojekt på Skødstrup Skole til i alt 14,3 mio. kr. Århus Kommune Administrationsafdeling Børn

Læs mere

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag.

Redegørelse I forhold til formålet med Børnerådsdagen og processen frem til dagen fastholdes det oprindelige forslag. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1 8) Fraværende med afbud: Tine Landin Meddelelser a. Udvikling i børnetallet set i forhold til prognosen (distriktopdelt). 2002000505 Faktisk befolkning

Læs mere

Kompetencebaseret Rullende skolestart og Aldersintegreret Indskoling. Slutevaluering for N. J. Fjordsgade lokaldistrikt

Kompetencebaseret Rullende skolestart og Aldersintegreret Indskoling. Slutevaluering for N. J. Fjordsgade lokaldistrikt Kompetencebaseret Rullende skolestart og Aldersintegreret Indskoling Slutevaluering for N. J. Fjordsgade lokaldistrikt VERSION 4.0 Oktober 2011 INDHOLD 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ... 6 3. OM KRAI... 9

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub Mål og indholdsbeskrivelse for SFO og klub 1. Indledning SFO er og klubber hører under Børne- og undervisningsudvalget. Hver SFO og klub skal arbejde efter kommunens overordnede politikker og generelle

Læs mere

Evaluering Forårs SFO 2017

Evaluering Forårs SFO 2017 Evaluering Forårs SFO 2017 August 2017 I Faaborg-Midtfyn Kommune blev det i efteråret 2016 besluttet, at der skulle være en Forårs SFO fra 1. april 2017. Forårs SFOen blev derefter planlagt i samarbejde

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

Rullende skolestart Baggrunden

Rullende skolestart Baggrunden Rullende skolestart Baggrunden Skolereformen lægger op til, at alle børn skal blive bedre fagligt. Der skal derfor laves en fokuseret indsats for at udvikle kvaliteten i børnehaverne og skolen samt forbedre

Læs mere

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde.

Nye regler som tilstedeværelsestid skal først og fremmest understøtte arbejdspladsens muligheder for samarbejde. Udkast høringssvar Hermed høringssvar vedrørende Fremtidens Folkeskole i Helsingør fra Hornbæk Skoles skolebestyrelse og A-med. Denne gang har der været afholdt personalemøder og forældrecaféer for at

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014.

Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 8. maj 2014 Holme Dagtilbud og Rundhøj-Holme Dagtilbud indstilles fusioneret til ét dagtilbud med virkning fra 1. august 2014. 1. Resume

Læs mere

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed

Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Erfaringer fra samarbejdet mellem kommuner og læringskonsulenternes tosprogsteam om at løfte tosprogede børn og unges sprog og faglighed Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings konference om

Læs mere

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD

RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD RETNINGSLINJER VED ANSØGNING OM SKOLEUDSÆTTELSE OG TILBAGEFLYTNING AF BØRNEHAVEKLASSEBARN TIL DAGTILBUD Februar 2014 Sønderborg Kommune, Børn og Uddannelse 1/5 I henhold til Styrelsesvedtægten for Sønderborg

Læs mere

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering

Fokus på læring. Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Fokus på læring Gennem undervisningsdifferentiering og løbende evaluering Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering i folkeskolen Undervisningsdifferentiering og løbende evaluering er centrale

Læs mere

Kort overblik over folkeskolereformen. Hvad skal man? Hvad kan man?

Kort overblik over folkeskolereformen. Hvad skal man? Hvad kan man? Kort overblik over folkeskolereformen Hvad skal man? Hvad kan man? Timetal og indhold Område Skal Kan Undervisningstimetal og fag Opfylde minimumstimetal i dansk, matematik og historie og samlet timetal

Læs mere

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010.

Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Strategi for inklusion i Børnehuset Nord- og Sydpolen juni 2010. Formål Den fælles inklusionsstrategi har til formål: At tydeliggøre værdien af inklusion af alle børn for både professionelle og forældre.

Læs mere