Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark"

Transkript

1 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

2 Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed for at stille spørgsmål Udbudets gennemførelse Indkøbsafdelingen i Region Syddanmark Karsten Kirkegaard, Indkøbsområdeansvarlig 2 Brugergruppe; bestående af repræsentanter fra Praksisafdelingen, Lægevagtssekrateriatet samt læger, der er brugere af den ydelse Kontaktoplysninger

3 Udbudsbetingelser Pkt. 1.2: Ordregiver - Der er tale om udbud for Region Syddanmark. Pkt. 1.3: Kontakt Al kommunikation ml. udbyder og tilbudsgiver skal foregå med kontaktperson og være skriftligt på dansk; brug meget gerne e- mail 3 Pkt. 1.7: Tidsplan Hold øje med de forskellige frister; hhv. spørgefrist 01/11 og tilbudsfrist 15/11 kl

4 Udbudsbetingelser Pkt. 1.9: Spørgsmål Tilbudsgiver opfordres til at stille afklarende spørgsmål til udbudsmaterialet og kravene til den udbudte opgave. Af hensyn til brugergruppemedlemmerne samles spørgsmålene så vidt muligt sammen i puljer. Alle spørgsmål lægges på hjemmesiden i anonymiseret form. Husk spørgefrist den Hold øje med hjemmesiden (regionsyddanmark.dk/leverandorportal) for evt. nye oplysninger samt Spørgsmål & Svar 4 Pkt. 1.10: Betingelser for deltagelse (egnethedsvurdering) Ved sammenslutninger af virksomheder (flere virksomheder byder sammen) skal de i pkt anførte oplysninger, gives for hver enkelt virksomhed

5 Udbudsbetingelser Pkt :Personlige forhold Oplysninger om virksomhedens selskabsform og ejerskab (generel virksomhedsbeskrivelse). Oplysningerne kan vedlægges som Udbudsbilag 2 i udfyldt og underskrevet stand. Erklæring på tro og love om ubetalt forfalden gæld til det offentlige (Udbudsdirektivets art. 45, stk. 2, litra e og f) og om opfyldelse af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a-c. Erklæringen kan vedlægges som Udbudsbilag 3 i udfyldt og underskrevet stand. 5 Ordregiver forbeholder sig ret til inden kontraktindgåelse at forlange serviceattest fra Erhvervsstyrelsen, max. 6 mdr. gammel, eller anden fuldgyldig dokumentation for, at tilbudsgiver ikke befinder sig i situationer omfattet af Udbudsdirektivets Art. 45, stk. 2, litra a, b, c, e og f..

6 Udbudsbetingelser Pkt : Økonomisk og finansiel kapacitet Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger/dokumentation sandsynliggøre overfor ordregiver, at tilbudsgiver har økonomisk og finansiel kapacitet til at udføre opgaven: Seneste 2 års godkendte årsrapporter. Såfremt virksomheden er yngre, skal der som minimum foreligge én godkendt årsrapport eller andet relevant regnskabsmateriale. Er virksomheden forpligtet til at lade sin årsrapport revidere efter årsregnskabsloven skal de fremsendte årsrapporter endvidere være reviderede. 6 Oplysning om samlet årsomsætning ekskl. moms af de omfattede og tilsvarende tjenesteydelser fra de seneste tre år. Såfremt virksomheden er yngre, skal der oplyses om samlet årsomsætning ekskl. moms for den periode, hvor der er mulighed herfor. Oplysninger om produkt- og erhvervansvarsforsikring Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds økonomiske og finansielle kapacitet, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset, hvilket kan ske ved at vedlægge tilbudet den i Kontraktbilag 9 indeholdte erklæring, ligesom tilbudet skal vedlægges ovennævnte efterspurgte oplysninger/dokumentation vedrørende økonomisk og finansiel kapacitet for den anden virksomhed.

7 Udbudsbetingelser Pkt : Teknisk kapacitet Tilbudsgiver skal gennem nedenstående oplysninger/dokumentation sandsynliggøre overfor ordregiver, at tilbudsgiver har teknisk kapacitet til at udføre opgaven: Referencelister for tilsvarende leverancer inden for de seneste tre år, gerne med angivelse af størrelsesorden, leveringssted og kontaktperson. Oplysning om tilbudsgiverens årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de seneste 3 år. Oplysning om de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos medarbejderne vedrørende udførelse af de udbudte tjenesteydelser 7 Beskrivelse af virksomhedens kvalitetsstyringssystem, herunder evt. certificeringer. Oplysning om evt. brug af underleverandører Hvis tilbudsgiver baserer sig på en anden virksomheds tekniske kapacitet, skal det dokumenteres, at denne virksomhed hæfter solidarisk og ubegrænset, hvilket kan ske ved at vedlægge tilbudet den i Kontraktbilag 9 indeholdte erklæring, ligesom tilbudet skal vedlægges ovennævnte efterspurgte oplysninger/dokumentation vedrørende teknisk kapacitet for den anden virksomhed.

8 Udbudsbetingelser Pkt : Dokumentation for bevilling/tilladelse iht. taxilovgivningen Dokumentation for, at tilbudsgiveren har de fornødne bevillinger/tilladelser til at udføre kørsel med vagtlæger skal vedlægges ved anvendelse af Udbudsbilag 4. Tilbudsgivere, der ikke har en taxibevilling eller limousinetilladelse og ikke kan få udstedt en taxibevilling eller en limousinetilladelse inden tilbudsafgivelsen, skal i stedet sammen med tilbudet indsende en erklæring, hvori tilbudsgiveren erklærer, at tilbudsgiveren på tilbudsafgivelsestidspunktet opfylder kravene for at få tildelt en taxibevilling eller en limousinetilladelse. Erklæringen skal afgives ved at underskrive Udbudsbilag 4. Det er kommunalbestyrelsen, der meddeler både taxibevilling og limousinetilladelse. 8 Konkurrencestyrelsen og Færdselsstyrelsen har, jf. Konkurrencestyrelsens udtalelse af 27. juli 2009, i en klage over Region Midtjyllands udbud af lægevagtskørsel vurderet, at tilbudsgivere med en taxibevilling har ret til at udføre opgaven før en tilbudsgiver med en limousinetilladelse. Dvs., at selv om en tilbudsgiver med en limousinetilladelse kan udføre opgaven billigere end en tilbudsgiver med en taxibevilling, skal ordregiver tildele kontrakten til tilbudsgivere med taxitilladelse. Kontrakten/et distrikt vil kan derfor kun tildeles tilbudsgivere med limousinetilladelse i det omfang, der for det pågældende distrikt ikke er konditionsmæssige tilbudsgivere med taxibevilling.

9 Udbudsbetingelser Pkt. 1.11: Afgivelse af tilbud og sprogkrav Tilbud skal være på dansk. Følg meget gerne Disposition for tilbud, inkl. de vedlagte Udbudsbilag og Kontraktbilag Pkt. 1.12: Aflevering af tilbud Tjek det korrekte antal eksemplarer og krav til mærkning af tilbud 9 Pkt. 1.15: Grundlag for udelukkelse af tilbudsgiver Udbyder kan være forpligtet til at udelukke tilbudsgivere, hvis tilbudet ikke nøje overholder forskrifterne i udbudsmaterialet. Pkt. 1.16: Forbehold Der kan ikke tages forbehold overfor kontraktens bestemmelser og overfor mindstekrav, som er tydeligt markeret i Kontraktbilag 1.

10 Udbudsbetingelser Pkt. 1.18: Sideordnede bud Tilbudsgiverne skal afgive sideordnede tilbud på to forskellige service-niveauer for lægevagtskørslen Serviceniveau A og Serviceniveau B. Pkt. 1.19: Aftalens karakter Aftalerne, der vil blive indgået på baggrund af dette udbud, er tjenesteydelseskontrakter, der agtes indgået med én leverandør pr. delaftale (besøgsdistrikt). Samme leverandør kan tildeles kontrakter for én delaftale, flere delaftaler eller alle delaftaler. 10 Pkt. 1.20: Tildelingskriterium Tildeling af kontrakt(er) sker efter tildelingskriteriet laveste pris Pkt. 1.22: Orientering om resultatet Udbyder orienterer samtidig alle tilbudsgivere om resultatet, og kontrakt(er) underskrives først efter udløb af standstill perioden

11 Tilbud skal indeholde Udbudsbilag 1 Generelle oplysninger Udbudsbilag 2 Oplysning om personlig, økonomisk, finansiel og teknisk kapacitet Udbudsbilag 3 Tro og love erklæring vedr. ubetalt, forfalden gæld til det offentlige m.v. Udbudsbilag 4 Bevilling/tilladelse iht. taxilovgivningen 11 Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Kontraktbilag 2 Tilbudsliste Kontraktbilag 6 Arbejdspladsindretning og øvrige relevante bilag Kontraktbilag 9 Indeståelseserklæring Kontraktbilag 10 Erklæring om fælles hæftelse ved konsortium

12 Tilbud skal indeholde Såfremt tilbudsgiver vælger ikke at anvende ovenstående bilag, er tilbudsgiver selv ansvarlig for, at tilbuddet indeholder de nødvendige oplysninger, dokumentation mv. 12 Alle bilag ligger på udbyders hjemmeside i word/excel-format til direkte udfyldning

13 Kontrakten Baseret på regionernes fællesskabelon Der kan ikke tages forbehold over for kontraktens bestemmelser Udbyder opfordrer alle tilbudsgivere til nøje at gennemlæse kontrakten og stille spørgsmål til udbyder, såfremt der er behov for at få afklaret nogle af kontraktens vilkår 13

14 Kontraktbilag 1: Kravspecifikation Består af mindstekrav og oplysninger: Mindstekrav Krav, som skal opfyldes for at deltage i konkurrencen, betegnes som mindstekrav. Såfremt blot ét mindstekrav ikke er opfyldt, er tilbuddet, for så vidt angår det/de pågældende produkter der er omfattet af mindstekravet, ikke-konditionsmæssigt, og udbyder er forpligtet til at afvise tilbuddet som ikke-konditionsmæssigt. Der kan ikke tages forbehold for mindstekravene. 14 Oplysninger Oplysninger indgår ikke i evalueringen

15 Kontraktbilag 2: Tilbudsliste Der udbydes i alt 4 delaftaler (besøgsdistrikter) Der kan afgives tilbud på en eller flere delaftaler Priser afgives ved at udfylde tilbudslisten i excel-versionen af Kontraktbilag 2. Alle priser oplyses ekskl. moms i danske kroner, men inkl. evt. øvrige afgifter (told mv.). For hver besøgsdistrikt, der afgives tilbud på, skal der afgives følgende timepriser og rabatprocent: En timepris på Serviceniveau A, hvor vagtlægerne afhentes og afleveres på vagtlægernes adresser En timepris på Serviceniveau B, hvor vagtlægerne afhentes og afleveres på 5 8 faste adresser i Region Syddanmark En rabatprocent på begge timepriser ved en evt. kontraktforlængelse. 15 Tilbudslisten vedlægges tilbudet som kopi af excel-filen Kontraktbilag 2.

16 En enkel fejl kan betyde, at vi er tvunget til at udelukke tilbudsgiver HUSK kvalitetskontrol.

17 Eksempler på fatale fejl Levering af tilbud og vareprøver ved fragtmand, som mener kl. 15 er i orden, selvom der står levering inden kl. 12 eller 14. Underskrifter, afkrydsning og besvarelse af alle krav. Virksomhedsopkøb/fusion det er den, som afgiver tilbuddet, som der indgås aftale med, og kontrakten følger ikke med over i det nye selskab. Afgiv priser og rabat i de efterspurgte enheder 17

18 Spørgsmål Så vidt muligt besvares spørgsmål mundtligt på mødet: alternativt besvares spørgsmålene efterfølgende skriftligt Alle spørgsmål vil blive tilføjet de øvrigt indkomne skriftlige spørgsmål, og alle Spørgsmål & Svar vil efterfølgende blive lagt på udbyders hjemmeside i anonymiseret form 18

19

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland

Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland 26-05-2015 Informationsmøde: Udbud af sprøjter og kanyler til Region Syddanmark og Region Sjælland Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr.

28. maj Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense. Universitetshospital, Svendborg Sygehus og. Sygehusenheden Ringe. Sagsnr. 28. maj 2013 Informationsmøde: Udbud af p-pladser på OUH, Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus og Sygehusenheden Ringe Sagsnr. 13/5010 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr.

Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder. Sagsnr. 14.05.2014 Informationsmøde: Udbud af Pacemakere, ICD er, Pacemakerelektroder, Højvoltselektroder, Loop recorder og LV elektroder Sagsnr. 14/1042 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser

Læs mere

27. april Informationsmøde: Udbud af kardiologiske produkter. Sagsnr. 15/6117. Form

27. april Informationsmøde: Udbud af kardiologiske produkter. Sagsnr. 15/6117. Form 27. april 2015 Informationsmøde: Udbud af kardiologiske produkter 1 Sagsnr. 15/6117 Velkomst og praktiske detaljer Først laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet Dernæst udleveres

Læs mere

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser

Informationsmøde: Torsdag d. 3. juli Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Torsdag d. 3. juli 2014 Informationsmøde: Udbud af små personbiler samt små og mellemstore stationcars og varevogne, inklusiv tilknyttede ydelser Sagsnr. 13/39222 Agenda Velkomst og praktiske detaljer

Læs mere

6. januar Informationsmøde: Udbud af osteosyntese materialer til Region Syddanmark. Sagsnr. 10/16511

6. januar Informationsmøde: Udbud af osteosyntese materialer til Region Syddanmark. Sagsnr. 10/16511 6. januar 2011 Informationsmøde: Udbud af osteosyntese materialer til Region Syddanmark Sagsnr. 10/16511 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Den

Læs mere

Sagsnr. 13/13649 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Lægevagtskørsel UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Sagsnr. 13/13649 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Lægevagtskørsel UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Lægevagtskørsel i Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Lægevagtskørsel i Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe...

Læs mere

25. august Informationsmøde: Udbud af ortopædkirurgiske hofteimplantater. Sagsnr. 11/12810

25. august Informationsmøde: Udbud af ortopædkirurgiske hofteimplantater. Sagsnr. 11/12810 Informationsmøde: Udbud af ortopædkirurgiske hofteimplantater til Region Syddanmark Sagsnr. 11/12810 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Den udbudte

Læs mere

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:396566-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Persontransport, ikke rutekørsel 2013/S 228-396566 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Elektroder til måling af EKG, elektroder til de neurofysiologiske afdelinger samt neutralelektroder

Velkommen. Udbudspræsentation af Elektroder til måling af EKG, elektroder til de neurofysiologiske afdelinger samt neutralelektroder Velkommen Udbudspræsentation af Elektroder til måling af EKG, elektroder til de neurofysiologiske afdelinger samt neutralelektroder www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbudets gennemførelse

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af kanylebokse Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af kanylebokse Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af kanylebokse 13.03.2014 www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Karin Leth Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af flytteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af flytteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af flytteservice www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Cochlear implantater med tilbehør www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81164-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Skabe 2014/S 049-081164 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Klinisk ernæring: Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier. Indkøb & Medicoteknik

Velkommen. Udbudspræsentation af Klinisk ernæring: Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier. Indkøb & Medicoteknik Velkommen Udbudspræsentation af Klinisk ernæring: Sondeernæring, drikkeklare ernæringspræparater samt tilhørende utensilier www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbudets gennemførelse

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Informationsmøde for udbud af måtteservice. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Informationsmøde for udbud af måtteservice www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe bestående af repræsentanter

Læs mere

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Informationsmøde for udbud af brystimplantater. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Informationsmøde for udbud af brystimplantater www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse, Region Midtjylland Anders Dalsgaard Jeanette Wolf Sørensen Brugergruppe

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk

Velkommen. Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler. Indkøb & Medicoteknik. www.regionmidtjylland.dk Velkommen Udbudspræsentation af Rengøringsmidler og artikler www.regionmidtjylland.dk Dagens program Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til udbudsmaterialet Betingelser for deltagelse/udvælgelseskriterier

Læs mere

Danmark-Aarhus: Lejer 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Lejer 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:341839-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Lejer 2013/S 198-341839 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60713-2014:text:da:html Danmark-Aarhus: Køleskabe 2014/S 037-060713 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Danmark-Århus: Beklædning til medicinsk personale 2014/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Beklædning til medicinsk personale 2014/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/8 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:112506-2014:text:da:html Danmark-Århus: Beklædning til medicinsk personale 2014/S 066-112506 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Sutur, hudstapler og suturstrips. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Sutur, hudstapler og suturstrips. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Sutur, hudstapler og suturstrips www.regionmidtjylland.dk Udbudsmaterialets opbygning UDBUDSMATERIALE Afsnit 1 er den formelle ramme for udbuddet Afsnit 2 tjekliste for

Læs mere

30. oktober Informationsmøde: Udbud IT Service Management

30. oktober Informationsmøde: Udbud IT Service Management 30. oktober 2015 Informationsmøde: Udbud IT Service Management Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet Efterfølgende vil der være mulighed for

Læs mere

Betingelser for prækvalifikation - Udbud af konsulentopgave

Betingelser for prækvalifikation - Udbud af konsulentopgave Betingelser for prækvalifikation - Udbud af konsulentopgave 1. Indledning... 3 2. Ordregiver... 3 3. Den udbudte opgave... 3 4. Tidsplan... 4 5. Spørgsmål... 4 6. Ansøgningsfrist... 4 7. Supplerende oplysninger...

Læs mere

DK-Aarhus: Medicinsk udstyr 2011/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Aarhus: Medicinsk udstyr 2011/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:319439-2011:text:da:html DK-Aarhus: Medicinsk udstyr 2011/S 196-319439 Udbudsbekendtgørelse Varer Del I: Ordregivende

Læs mere

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe.

Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Laboratorie- og husholdningskøleskabe, fryseskabe og køle-/fryseskabe. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43388114.aspx Ekstern udbuds ID 60713-2014 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Respirationsmonitorer 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Respirationsmonitorer 2013/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:389417-2013:text:da:html Danmark-Aarhus: Respirationsmonitorer 2013/S 224-389417 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af udbud vedrørende skulderproteser Til Region Midtjylland. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af udbud vedrørende skulderproteser Til Region Midtjylland. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af udbud vedrørende skulderproteser Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning

Læs mere

Sagsnr. 10/5537 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Busser til mobil blodtapning UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr.

Sagsnr. 10/5537 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Busser til mobil blodtapning UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2010/S 172-263341 Indkøb af Busser til mobil blodtapning til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver...

Læs mere

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281081-2010:text:da:html DK-Århus: Medicinsk udstyr 2010/S 184-281081 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel radiografi PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Begrænset udbud Udbud af Digital thoraxudstyr med 2 detektorer inkl. raster til konventionel

Læs mere

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009

Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel. EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Anonymiserede spørgsmål og svar Udbud af lægevagtkørsel EU-udbud nr. 2009/S 208-298938 18. december 2009 Spørgsmål 1: Vi vil gerne spørge om vi ikke kan garantere overfor udbyder at følgende er i orden:

Læs mere

DK-Aarhus: Lejer 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Aarhus: Lejer 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:354852-2012:text:da:html DK-Aarhus: Lejer 2012/S 215-354852 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I: Ordregivende

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE. Udbud af Indkøb af Automatiseret 24-7 Laboratorium. Region Midtjylland

PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE. Udbud af Indkøb af Automatiseret 24-7 Laboratorium. Region Midtjylland Konkurrencepræget dialog PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALE Konkurrencepræget dialog nr. 2014/S 047-078390 Udbud af Indkøb af Automatiseret 24-7 Laboratorium Til Region Midtjylland Prækvalifikationsmateriale Konkurrencepræget

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S Udbud af ultra lav temperatur frysere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S Udbud af ultra lav temperatur frysere UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 182-320873 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4

Læs mere

Velkommen.

Velkommen. Velkommen Udbudspræsentation af Pacemaker, ICD er og højvoltselektroder, Loop recorder, elektroder til pacemaker samt LV elektroder. www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse

Læs mere

Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:80882-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Reagensmidler til blodprøver 2015/S 047-080882 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

DK-Århus: Persontransport, ikke rutekørsel 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-Århus: Persontransport, ikke rutekørsel 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale 1/6 DK-Århus: Persontransport, ikke rutekørsel 2009/S 16-022904 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Region Midtjylland, Indkøb og

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Sagsnr. 13/11153 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud Vinduespolering UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. nr. 2013/S

Sagsnr. 13/11153 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud Vinduespolering UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. nr. 2013/S Udbud Vinduespolering UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2013/S 184-317856 Vinduespolering ved Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt, Psykiatrisk Afdeling Middelfart og Regionshuset i Vejle 1 INDHOLDSFORTEGNELSE...1

Læs mere

Sagsnr. 11/561 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Nødbehandlerbil Nordborg UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr.

Sagsnr. 11/561 Udbudsmateriale - Offentligt udbud Udbud af Nødbehandlerbil Nordborg UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. Udbud af Nødbehandlerbil Nordborg UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 20xx/S XX-XXXX Udbud af nødbehandlerbil i Nordborg Udbud af Nødbehandlerbil Nordborg Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2014/S Indkøb af. Lægevagtskørsel i Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2014/S Indkøb af. Lægevagtskørsel i Region Syddanmark Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af Lægevagtskørsel UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2014/S 224-396194 Indkøb af Lægevagtskørsel i Region Syddanmark Sagsnummer: 14/45844 Region Syddanmark

Læs mere

DK-Århus: Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 2013/S

DK-Århus: Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 2013/S 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184393-2013:text:da:html DK-Århus: Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning)

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE ANNONCERING AF VASKERIUDSTYR INKL. LEVERING OG INSTALLATION TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 51

UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE ANNONCERING AF VASKERIUDSTYR INKL. LEVERING OG INSTALLATION TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 51 UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE ANNONCERING AF VASKERIUDSTYR INKL. LEVERING OG INSTALLATION TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 51 VS. 2 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Region Midtjylland

UDBUDSMATERIALE. Region Midtjylland Udbud af medicinske og tekniske luftarter UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud nr. 2011/S 206-335726 Udbud af medicinske og tekniske luftarter til INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning...

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer. Indkøb og Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Insulinpumper og forbrugsvarer www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Offentliggørelses tidspunkt Afleveringstidpunktet Spørgsmål

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af Fleksible Video- og fiber endoskoper med trolleyudstyr. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af Fleksible Video- og fiber endoskoper med trolleyudstyr. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Fleksible Video- og fiber endoskoper med trolleyudstyr www.regionmidtjylland.dk Velkomst og praktiske detaljer Udbuddets gennemførelse Anette Christiansen Steven Brantlov

Læs mere

NorthPestClean Udbudsbetingelser

NorthPestClean Udbudsbetingelser Udbyder: Region Midtjylland NorthPestClean Udbudsbetingelser Offentligt udbud Demonstrationsforsøg med afværgemetoden in situ basisk hydrolyse ved Høfde 42 November 2010 Projekt nr.: Life09/ENV/DK368 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 180-326441. Indkøb, montering og installation af UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 180-326441 Indkøb, montering og installation af Hængesøjler, OP-lamper og monitorophæng til Dagkirurgisk Afdeling og den Fælles Akutmodtagelse, Det

Læs mere

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg

Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg Annoncering nødbehandlerbil i Nordborg 1. Beskrivelse af opgaven Kontrakten omhandler løbende drift af nødbehandlerbil i Nordborg. Opgaven er nærmere beskrevet i kontraktbilag 1. 2. Tidsplan Annoncering

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling

Udbudsbetingelser. EU-udbud nr.: Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser. Miljø. Regional Udvikling EU-udbud nr.: 2014-144063 Rammeaftale for Region Midtjyllands forureningsundersøgelser Regional Udvikling Miljø Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Udbuddet... 3 2.1 Udbudstype... 3 2.2 Grundlag for

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Velkommen. Udbudspræsentation af OP- og undersøgelseshandsker m.m. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Udbudspræsentation af OP- og undersøgelseshandsker m.m. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af OP- og undersøgelseshandsker m.m. www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Den udbudte opgave Udbudsmaterialets opbygning Spørgsmål til

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE

Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester. 1. Indledning. Oktober 2012 GEE/GEE Prækvalifikationsbetingelser for deltagelse i udbud af DK2 systemtjenester Oktober 2012 GEE/GEE 1. Indledning Som systemansvarlig for det overordnede danske transmissionsnet er Energinet.dk ansvarlige

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Sprøjter/kanyler, infusion/transfusion samt epidural/spinalsæt Til Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Operationshandsker til sygehusene i Region Syddanmark

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. Udbud af Operationshandsker til sygehusene i Region Syddanmark UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud til sygehusene i Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:291851-2014:text:da:html Danmark-Svendborg: Engangsbleer 2014/S 163-291851 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Viborg: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2014/S Udbudsbekendtgørelse

Danmark-Viborg: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske forbrugsvarer 2014/S Udbudsbekendtgørelse 1/13 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:174275-2014:text:da:html Danmark-Viborg: Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug og hæmatologiske

Læs mere

DK-Vejle: Tømrer- og snedkerarbejde 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale

DK-Vejle: Tømrer- og snedkerarbejde 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Tjenesteydelsesaftale 1/7 DK-Vejle: Tømrer- og snedkerarbejde 2009/S 185-266670 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelsesaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Region Syddanmark, Damhaven 12, Kontakt:

Læs mere

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik.

Velkommen. Indkøb & Medicoteknik. Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Urologiske produkter og fæcalsæt Offentligt udbud nr. 2013/S 207-358237 Region Midtjylland & Region Nordjylland www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE EU-UDBUD NR. 2014/S LEVERING, INSTALLATION OG SERVICERING AF VASKERIUDSTYR

UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE EU-UDBUD NR. 2014/S LEVERING, INSTALLATION OG SERVICERING AF VASKERIUDSTYR UDBUDSBETINGELSER VEDRØRENDE EU-UDBUD NR. 2014/S 095-165910 LEVERING, INSTALLATION OG SERVICERING AF VASKERIUDSTYR TIL FÆLLESVASKERIERNE I AAB AFDELING 37 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade

Læs mere

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer.

Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Indkøb af CPAP-maskiner og forbrugsvarer. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/37195900.aspx Ekstern udbuds ID 88554-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure

Læs mere

Parykker til kræftpatienter.

Parykker til kræftpatienter. Parykker til kræftpatienter. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/41813900.aspx Ekstern udbuds ID 373778-2013 Udbudstype Udbud Dokumenttype Udbudsbekendtgørelse Udbudsprocedure Offentligt

Læs mere

Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Gennemgang af opmærksomhedspunkter Velkommen Udbudspræsentation af Udbud af Osteosyntese Til Region Midtjylland Indkøb og Medicoteknik www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter Rettelse af afleveringstidpunktet

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2012/S Udbud af PC er

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2012/S Udbud af PC er UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2012/S 165-273773 Udbud af PC er Udbud af PC er Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501. Udbud af skulderproteser UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 066-112501 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Ordregiver... 2 1.3 Kontaktafdeling og person... 2 1.4 Brugergruppe... 3 1.5

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Vareindkøbskontra

Vareindkøbskontra Page 1 of 8 Vareindkøbskontra... - 104958-2015 26/03/2015 S60 Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud I.II.III.IV.VI. Danmark-Viborg: Brystproteser Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340641-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Møbler til medicinsk brug 2015/S 188-340641 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 171-310707. Indkøb, montering og installation af. endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 171-310707. Indkøb, montering og installation af. endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 171-310707 Indkøb, montering og installation af endoskopiske vaskemaskiner og tørreskabe Sagsnummer: 1-23-4-101-35-15 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER

Faaborg-Midtfyn Kommune. Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Faaborg-Midtfyn Kommune Juni 2016 DRIFT, VEDLIGEHOLD OG ADMINISTRATION AF MATERIEL TIL VINTERTJENESTEN UDBUDSBETINGELSER Projekt nr. 225724 Dokument nr. 1220168227 Version 2 Udarbejdet af STLA Kontrolleret

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Danmark-Viborg: Udstyr til operationsstuer 2015/S 096-173567. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Viborg: Udstyr til operationsstuer 2015/S 096-173567. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/11 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:173567-2015:text:da:html Danmark-Viborg: Udstyr til operationsstuer 2015/S 096-173567 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Støtte til salgsproces vedr. udvalgte låneporteføljer

UDBUDSBETINGELSER. for. Støtte til salgsproces vedr. udvalgte låneporteføljer UDBUDSBETINGELSER for Støtte til salgsproces vedr. udvalgte låneporteføljer 2 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560 København V Hjemmeside: http://www.finansielstabilitet.dk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL

UDBUDSBETINGELSER HOSPITALSENHEDEN HORSENS RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL UDBUDSBETINGELSER RADIOLOGISKE SPECIALLÆGEYDELSER (SUNDHEDSYDELSER) TIL HOSPITALSENHEDEN HORSENS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 OM HOSPITALSENHEDEN HORSENS... 3 1.2 UDBUDDETS FORMÅL OG OMFANG...

Læs mere

DK-Århus: Hjerteklapper 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale

DK-Århus: Hjerteklapper 2009/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Vareindkøbsaftale 1/5 DK-Århus: Hjerteklapper 2009/S 175-252308 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Vareindkøbsaftale DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED I.1) NAVN, ADRESSER OG KONTAKT(ER): Region Midtjylland, indkøb og Logistik, Olof Palmes

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER.

UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR TILSTANDSREGISTRERING AF KØREBANER OG CYKELSTIER. VERSION SEPTEMBER 2014 DATO: 11/02/2015 Sags nr. 2014-0191043 Dokument nr. 2014-0191043-18

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 188-340641. Indkøb af. Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold.

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 188-340641. Indkøb af. Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold. UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 188-340641 Indkøb af Høje skabe på hjul til nicher med dertil hørende indhold til Logistikafdelingen, Aarhus Universitetshospital Sagsnummer: 1-23-4-101-34-15

Læs mere

DK-Vejle: Medicinsk udstyr 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Vejle: Medicinsk udstyr 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/10 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:60378-2011:text:da:html DK-Vejle: Medicinsk udstyr 2011/S 37-060378 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE MYNDIGHED

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Sætning ændres til: Vurderes på baggrund af besvarelserne i kontraktbilag 1 og de indsendte vareprøver.

Sætning ændres til: Vurderes på baggrund af besvarelserne i kontraktbilag 1 og de indsendte vareprøver. Sagsnr. 1-3-4-101-10-14 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af Op-beklædning 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-11 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vedr. teknisk kapacitet:

Læs mere

DK-Vejle: Specialnæringsmidler 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Vejle: Specialnæringsmidler 2011/S UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/12 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:141420-2011:text:da:html DK-Vejle: Specialnæringsmidler 2011/S 87-141420 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Varer DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere