UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014"

Transkript

1 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING

2 På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give et overblik over hovedparten af de aktiviteter og uddannelser, som vi gennemfører i UniQ regi. UniQ er betegnelsen for et uddannelses- og udviklingsprogram, der eksperimenterer med at finde nye måder at professionalisere ledelse på, som samtidig forankrer fornyelsen af ledelseskapaciteten i det daglige arbejde som leder. UniQ udbyder bl.a. kompetencegivende lederuddannelse med afsluttende eksamen på både akademi- og diplomniveau med ECTS point. UniQ ejes og udvikles i et privilegeret partnerskab i Midtog Vestjylland. I partnerskabet indgår Herning Kommune, Lemvig Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing- Skjern Kommune, Holstebro Kommune, Skive Kommune, Struer Kommune, Aarhus Universitet Herning (AU Herning) og VIA University College. VIA har nu indført elektronisk tilmelding, så tilmeldingsproceduren er ændret. Snak med din HR-konsulent. I god tid før studiestart vil studiesekretæren pr. mail sende dig et optagelsesbrev med koder til studienet. På studienet kan du orientere dig om modulet. Der vil ligge velkomstbrev fra underviser, undervisningsplan, bogbestillingsblanket etc. Du skal i forbindelse med bogkøb selv undersøge, om din kommune evt. har en indkøbsaftale med en boghandel. Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til enten at kontakte din lokale UniQ HR-konsulent eller undertegnede projektleder i UniQ på følgende mailadresse: Vel mødt på uddannelse Anders Secher, projektleder, UniQ Indhold At være UniQ studerende...3 Akademiniveau: Organisation og arbejdspsykologi...4 Diplom i ledelse: Ledelse og organisation Ledelse og medarbejdere Det personlige lederskab Team og netværksledelse...8 Projektledelse...9 Viden- og innovationsledelse...10 Ledelse og filosofi...11 Strategisk ledelse...12 Forandringsledelse med fokus på digitalisering...13 Afgangsprojekt...14 Forår 2015: Lederaspirant...15 Forandringsledelse...16 Økonomisk ledelse...17 Ledelse, kommunikation og organisation...18 Ledelse og coaching...19 Ledelse og styring i offentlige organisationer...20 Praktiske oplysninger

3 At være UniQ studerende Hvordan det opleves at være UniQ studerende afhænger af, hvilket forløb du vælger. Den niveaumæssige forskel i de forskellige uddannelsestrin: lederaspirant akademi diplom, afspejler også en niveaumæssig forskel i arbejdsbyrden og i forventninger til den studerendes ledelsesfaglige præstationer. Fælles for alle UniQ forløb er, at der forventes engagement og åbenhed i forhold til undervisningen. Desuden fordres det, at du går ind i forløbet med et reelt ønske om at indlede en ledelsesmæssig udviklingsproces teoretisk som praktisk, og at du er indstillet på at dele denne udviklingsproces med dine medstuderende. Med denne information ønsker projektledelsen at tydeliggøre, hvilke forventninger og udfordringer du møder for på den måde at sikre et fælles udgangspunkt og en afstemt forventningsramme for samarbejdet. Det er desuden tænkt som en guide i visiteringsarbejdet for den kommunale UniQ-konsulent. Lederaspirant Lederaspirant er et afklaringskursus, hvor du får mulighed for at prøve dig selv af i nogle ledelsesmæssige situationer og udfordringer både i undervisningen men også på gulvet, i fiktive situationer der afspejler lederens arbejde. Der bliver stillet skarpt på, hvilke fordele der kan ligge i arbejdet som leder men også på de ting man mister fx i forhold til kollegaer. Desuden vil forløbet kredse om ledelsesmæssige kompetencer, og du vil få mulighed for at undersøge, hvor dine egne kompetencer umiddelbart matcher en lederrolle, og hvor du skal arbejde på at opkvalificere dig. Det kan således være et afklaringsforløb, der bekræfter dig i forhold til lederrollen, mens forløbet hos enkelte studerende har ført til en negativ afklaring at en lederstilling måske alligevel ikke er det helt rigtige. Lederaspirant er et kort forløb, der byder på eksperimenterende undervisning; det er således ikke traditionel skolebænksundervisning, du vil blive præsenteret for, men en undervisning der både kræver mod til at afprøve ukendte situationer og roller og åbenhed i forsøget. Akademi Akademi er et uddannelsestilbud til ny(-ere) ledere med et særligt fokus på teamledere/teamkoordinatorer, der efterspørger viden om ledelsesteori, -historie, -metoder og -værktøjer. Akademi søger at dække det brede behov og favne en varieret målgruppe med blandet uddannelses- og erfaringsbaggrund. Der sættes fokus på offentlig ledelse, og undervisningen kan hjælpe dig til at skærpe dit ståsted i forhold til dig selv som leder og til dine medarbejdere. Du vil kunne tilegne dig konkrete redskaber til dit daglige ledelsesarbejde bl.a. indenfor organisering, strategi, kultur og samtale, skriftlig lederfortælling, osv., ligesom din bevidsthed om de forskellige ledelsesstile og -metoder vil blive skærpet. Den samlede arbejdsbelastning på Akademimodulet svarer til ca. 10 ECTS point (280 timer) og det pointeres af tidligere, studerende, at den studerendes egen leder/ledelse bør være indstillet på at give det frirum som forløbet kræver bl.a. til netværksmøderne og eksamen. Netop ved at prioritere netværket er der mulighed for at få nye sparringspartnere, som både under og efter uddannelsesforløbet kan være gavnlige i din personlige og faglige udvikling som leder. Diplomniveau Diplomuddannelsen i ledelse er en uddannelse, der består af både obligatoriske moduler og tilvalgsmoduler. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt og som studerende har man i alt seks år til at gennemføre uddannelsen. Hvis man af forskellige årsager ikke kan nå det indenfor tidsfristen, kan man søge om dispensation. Diplomuddannelse i ledelse skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er påbegyndt uddannelsen (beregnes fra studiestart). Institutionen kan ved usædvanlige forhold dispensere herfra. Har du gennemført moduler fra andre lederuddannelser kan du undersøge om du evt. kan få merit. For nogle studerende kan det være en udfordring at formulere sig skriftligt Det stilles der krav om gennem uddannelsen og ikke mindst i eksamenssammenhæng. Er man vant til det meget praksisnære og meget konkrete arbejde, så kan undervisernes akademiske sprogbrug, fagudtryk og det forventede refleksionsniveau, være en udfordring. Andre pointerer, at netop de akademiske teorier og tænkere var grunden til deres deltagelse. 3

4 UniQ Aktivitetsnummer Organisation og arbejdspsykologi Akademiuddannelsen i ledelse Uddannelsen skal kvalificere dig til at kunne tage professionel del i løsningen af ledelsesmæssige problemstillinger, primært på teamleder/teamkoordinator niveau, både i dagligdagens driftsopgaver, samt i organisatoriske forandringsprocesser. Forløbet vil give dig en række grundlæggende værktøjer du kan bruge i din dagligdag som teamleder/koordinator, samtidig med at du får den nødvendige viden om organisationsteoretiske emner. Processen er tilrettelagt således, at den danner den naturlige ramme for din videre udvikling som teamleder. Gennem forløbet får du mulighed for at udfordre dig selv, og det er derfor vigtigt at du går ind i forløbet med et reelt ønske om at indlede en ledelsesmæssig udviklingsproces på flere planer teoretisk og praktisk, og at du er indstillet på at dele denne udviklingsproces med dine medstuderende. Du vil få mulighed for at diskutere dine ledelsesudfordringer med andre studerende i mindre studiegrupper (på forløbet). Forløbet er praksisforankret. Derfor er dine og de øvrige deltageres erfaringer og systematiske refleksioner over egen ledelsespraksis afgørende elementer i undervisningen såvel som i de aktiviteter, der gennemføres i perioderne mellem undervisningsdagene. Du skal være indstillet på at eksperimentere både med nye måde at tænke på og med din egen ageren i din organisation. En helhedsforståelse af din afdelings strukturer, kulturer og processer, samt dens forhold til omverdenen Anvendelse af forskellige metoder til personlig udvikling og til udvikling af samspillet i teams Analyse af samspillet med virksomhedens struktur, processer og kultur i forhold til rollen som teamleder/mellemleder Værdibaseret og anerkendende ledelse Anvendelse af ledelses- og motivationsteorier i forbindelse med praktisk problemløsning Analyse af virksomhedens behov for strategisk og organisatorisk udvikling og innovation og vurdere løsninger herpå Refleksion over egen personlighed og lederstil i forhold til rollen som teamleder/mellemleder Forandringsledelse og konflikthåndtering Gennemført uddannelse på niveau med relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse efterfulgt af eller sideløbende med 2 års relevant erhvervserfaring Modulet gennemføres på følgende dage i tidsrummet : 18. august (informationsmøde) august (internat, Laugesens Have) september oktober 27. oktober Udover ovennævnte undervisningsdage kommer selvstudie, litteraturlægning, opgaveløsninger, vejledning og eksamen. Der afleveres en skriftlig opgave den 17. november. Mundtlig eksamen gennemføres 4. og 5. december. Undervisere er lektor Peter Jespersen og lektor Anders Secher, begge VIA University College. Deltagerpris: kr. 4

5 UniQ Aktivitetsnummer Ledelse og organisation Forstå din organisation og vælg dine ledelsesveje. Vi arbejder med lederens handlemuligheder med afsæt i forståelse af den moderne organisation, dens styreformer, værdier og kultur. Og vi arbejder med mulighederne i forskellige perspektiver på organisationsudvikling, strategisk udvikling og forandringsledelse. Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i egen organisation. På modulerne arbejdes med Hvordan egen organisation og dens omverdensrelationer kan iagttages og forstås i forhold til forskellige organisationsforståelser, -teorier, -former, -strategier og -koncepter og dermed forbundne ledelsesdiskurser, herunder i særdeleshed i forhold til et komplekst organisationsbegreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring. Hvordan ledelse af udviklings- og forandringsprocesser foregår i en kompleks organisatorisk kontekst, hvor betydningen af beslutninger, fortællinger og fortolkninger om offentlige og private virksomheders identitet konstant er til forhandling og genforhandling. Det organisatoriske krydspres af fortællinger, fortolkninger og værdier med henblik på at forstå og anvende kompleksiteten som en mulig ressource. Hvordan strategisk ledelse og styring af organisationer kan iagttages og forstås i forhold til forskellige organisationsforståelser, -teorier, -former, -strategier og -koncepter. Strategisk ledelse og styring, herunder betydningen af valg/fravalg af forskellige strategiske og styringsmæssige perspektiver på egen organisation. i ledelse, idet det er et af uddannelsens obligatoriske moduler. Modulet gennemføres på følgende dage: 20. og 21. august, 3. og 17. september, 1., 8. og 22. oktober og 5. november. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Modulet afsluttes med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen gennemføres 11. og 12. december. Undervisere på modulet er lektor Christian Tang Lystbæk, AU Herning og lektor Anders Secher, VIA University College. Deltagerpris: kr. 5

6 UniQ Aktivitetsnummer Ledelse og medarbejdere Ledelse i og af relationer, samt ledelse af læring og kompetenceudviklingsprocesser bliver sat i fokus og gennem forskellige perspektiver, begreber og vinkler på det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere imellem. Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes som skabt af og som medskabende for organisatoriske processer og udviklingsmuligheder i egen organisation. Hvordan disse ovenfor nævnte begreber konkret tillægges betydning i fortællinger og fortolkninger om personalepolitikker, personaleledelse, personaleudvikling i de studerendes egen organisation, og på hvordan begreberne kan anvendes som ledelses- og styringsredskaber. Forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på hvordan magt, konflikter og forhandling er centrale fokuspunkter for forståelsen af den måde, hvorpå lederes og medarbejderes beslutninger kommunikeres og beslutningsgrundlag synliggøres. Med udgangspunkt i iagttagelser i de studerendes egne organisationer, udvikles de studerendes forståelse af, hvordan kompetencen til at træffe beslutninger er knyttet til kompetencen til at orientere sig og vælge i det organisatoriske krydspres mellem forskellige beslutningsmuligheder og deres meningstilskrivninger. Ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om læring og kompetenceudvikling og på deres betydning for forståelsen af udviklingen af menneskelige ressourcer i de dynamiske relationer. Forskellige begreber om læring, dannelse og kompetenceudvikling. At udvikle kompetencer til at identificere, reflektere og formidle forståelsen af, hvordan forskellige teorier, metoder og tiltag vedrørende læring og kompetenceudvikling, samt HR-koncepter og deres implementering i de studerendes egne organisationer hænger sammen med organisationens overordnede visioner, mål, etikker og værdier, udviklingsstrategier, HR-strategier og personalepolitikker. i ledelse, idet det er et af uddannelsens obligatoriske moduler. Desuden er det modulets formål at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes som konstitueret af og som medskabende for organisatoriske udviklingstænkninger og udviklingsmuligheder i egen organisation. Forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om ledelse, selvledelse og medledelse og på deres betydning i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes. Ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om ansvarlighed, tillid, loyalitet, kvalitet, deltagelse, involvering. Modulet gennemføres på følgende dage: 19. og 20. august, 2., 16. og 30. september, 7. og 28. oktober og 4. november. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Modulet afsluttes med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen gennemføres 9. og 10. december. Undervisere på modulet er lektor Gunver Mossin Kofoed, VIA University College og lektor Claus Jørgensen, AU Herning. Deltagerpris: kr. 6

7 UniQ Aktivitetsnummer Det personlige lederskab Dit personlige lederskab bliver sat i fokus og gennem forskellige perspektiver på ledelse, ledelsesopgaven og kommunikation i ledelse får du mulighed for at udvikle dig selv og dit personlige lederskab. Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. Hensigten er at udvikle din forståelse og refleksioner af, hvordan forskellige kommunikative tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af forskellige ledelsesidentiteter i relation til den helhed, som lederen/den studerende er en del af. Det er desuden modulets formål, at skærpe din opmærksomhed omkring, og forståelse af, det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. Hensigten hermed er at udvikle din forståelse og refleksioner af, hvordan forskellige ledelsesteoretiske tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af forskellige forståelser af det professionelle lederskab og dets praksisformer i relation til den helhed, som lederen/den studerende er en del af. Der fokuseres på, hvordan kommunikation såvel teoretisk som i praksis tilfører lederskabet identitet i ledelsesmæssige, organisatoriske relationer. Der arbejdes med at udvikle dine kommunikative kompetencer til at forstå og anvende indholds- og metakommunikation og til at iagttage, reflektere og forstå, hvordan tilvalg og fravalg af iagttagelsesposition og -perspektiv tilfører egen ledelsesidentitet og organisatoriske relationer mening. Der arbejdes med at udvikle dine kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med kommunikation i forhold til egen praksis og i forhold til områder for egen kommunikativ kompetenceudvikling Der fokuseres på, hvordan det professionelle lederskabs forskellige betydninger kan iagttages og forstås i forhold til et komplekst organisations- og samfundsbegreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring. Der fokuseres på forskellige historisk forankrede ledelsesteorier. Der arbejdes med at udvikle dine kompetencer til at iagttage og forstå egen ledelsespraksis i forhold til forskellige historisk forankrede ledelsesteorier, herunder på betydningen af valg/fravalg af forskellige teoretiske perspektiver til iagttagelse af egen ledelsespraksis. Der arbejdes med at udvikle din forståelse af, hvordan iagttagelse af forskelle mellem forestillinger om et kompetent professionelt lederskab og din nuværende praksis identificerer områder for kompetenceudvikling af eget professionelt lederskab. Der arbejdes med at udvikle dine kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med strategier og teorier om kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis og egen læring. samt to års relevant erhvervserfaring. Modulet henvender sig til dig, som vil have en hel diplomuddannelse i ledelse, idet det er et af uddannelsens obligatoriske moduler. Modulet gennemføres på følgende dage: 18. og 19. august, 1., 15. og 29. september, 6. og 28. oktober og 3. november. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Modulet afsluttes med et skriftligt essay og en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen gennemføres 8. og 9. december. Undervisere på modulet er lektor Christian Tang Lystbæk, AU Herning og lektor Gunver Mossin Kofoed, VIA University College. Deltagerpris: kr. 7

8 UniQ Aktivitetsnummer Team- og netværksledelse Modulet henvender sig til ledere, som er interesserede i at undersøge, hvordan man som leder kan skabe en velfungerende team- og netværkskultur. Du vil komme til at arbejde med den team- og netværksbaserede arbejdsform og undersøge hvordan den kan skabe større sammenhæng og effektivitet i organisationer både indenfor den samme faglighed og på tværs af sektorer og fagligheder. Du kommer til at undersøge hvordan lederen kan organisere og udvikle teams og skærper lederens praksis gennem nedslag i en lang række positioner indenfor team- og netværksfeltet, ligesom du vil komme til at beskæftige dig med kvalificeringen af det enkelte team til at lede og udvikle sig selv. Som studerende vil du, i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, komme til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af team og netværksledelse. Organisationsteoretiske perspektiver på teams og netværk Styring af selvstyring i teams og netværk Grundlag og overordnet strategi, herunder planlægning, implementering, proces og drift Team og netværksbegrebet belyst fra en række teoretiske perspektiver; institutionelt, symbolsk, funktionalistisk osv. og hvilken betydning det har for praksis at anlægge det enkelte perspektiv. Lederens rolle i udvikling og sammensætning af teams hvordan finder vi balancen mellem styring og selvbestemmelse? i ledelse. Modulet gennemføres på følgende dage: 18. august, 2., 17. og 26. september. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Undervisere på modulet er lektor Jens Ulrich, VIA University College. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et kort, skriftligt oplæg. Eksamensdatoer: 23. og 24. oktober Deltagerpris: kr. 8

9 UniQ Aktivitetsnummer Projektledelse Projektledelse er blevet en central opgave i en virkelighed med stigende krav om innovation, kreativitet og fornyelse. Hvis projekter og projektorganisering er et vilkår, er ledelsesopgaven så at styre projekter i mål eller at lede mennesker? På modulet vil du, i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, opnå kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Vi vil se på projektledelsesteoriernes forskellige aspekter, vinkler og svar i en afsøgning af den ledelsesopgave det er at lede projekter og udvikle organisationer. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets faser, processer og struktur ved etablering, og afslutning af projekter Projektorganisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling Projektlederrollen og arbejdet i projektgrupper Projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation i ledelse. Modulet gennemføres på følgende dage: 28. august, 5., 17. og 25. september Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et kort skriftligt oplæg. Eksamensdatoer 23. og 24. oktober. Undervisere på modulet er lektor Peter Jespersen og lektor Anders Secher, begge VIA University College. Deltagerpris: kr. 9

10 UniQ Aktivitetsnummer Viden- og innovationsledelse Hvad gør man som leder, når der på en og samme tid er forventninger om, at man håndterer nutiden og er medskaber af fremtiden? På valgmodulet Viden og innovationsledelse, må du være forberedt på at møde nye perspektiver på, tilgange til og forestillinger om hvad ledelse er og kan. Du vil blive mødt med det underfundige og undersøgende spørgsmål; Hvad nu hvis og du vil blive klædt på til at genkende, fremkalde og støtte innovation i din egen organisations praksis. I en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis opbygger du kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af viden- og innovationsledelse. Viden- og innovationsledelse i et omverdens- og historisk perspektiv Videns- og innovationsbegrebers kompleksitet herunder kategorier, barrierer og drivkræfter Vidensdannelse og innovative processer i spændingsfeltet mellem kreativitet og systematik og mellem ledelse og styring. Ledelse af viden og innovation i relation til den specifikke organisatoriske kontekst i ledelse. Modulet gennemføres på følgende dage: 26. august, 3., 18. og 25. september. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Underviser på modulet er lektor Michael Nørager, AU Herning. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et kort, skriftligt oplæg. Eksamensdatoer: 23. og 24. oktober Deltagerpris: kr. 10

11 UniQ Aktivitetsnummer Ledelse og filosofi På modulet ser vi på, hvordan en filosofisk tilgang til ledelse kan bidrage til den ledelsesmæssige praksis og hvordan en filosofisk tilgang kan sættes i spil i organisationen med henblik på i et fremadrettet perspektiv, at udfordre dens gode grunde til at være til med sin mission, vision, værdier og strategier. Vi sætter fokus på det praktiske arbejde med etikken, på lederens etiske dialog med sig selv og andre og på lederens dømmekraft. Den etiske dimension i lederskabet er uomgængelig og må medtænkes i alle lederens virkefelter. I en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis opbygger du kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af ledelse og filosofi. Hvad er filosofi og hvilke sammenhænge mellem filosofi og ledelse kan gøres gældende Teoridannelser indenfor praktisk filosofi, etik og politisk filosofi og den historiske og samfundsmæssige kontekst, hvori de er indlejret Etisk argumentation, dømmekraft, anerkendelse og etiske dilemmaer og hvordan vi anvender og møder det i vor organisation Etiske og værdimæssige idealer for en ledelsespraksis og hvordan vi skaber sammenhæng og mening mellem værdierne og virkeligheden i organisationen i ledelse. Modulet gennemføres på følgende dage: 9. og 31. oktober, 13. og 26. november. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Underviser på modulet er lektor Gunver M. Kofoed, VIA University College og lektor Christian Lystbæk, AU Herning Modulet afsluttes med en skriftlig opgave. Aflevering: 15. december 2014 Deltagerpris: kr. 11

12 UniQ Aktivitetsnummer Strategisk ledelse Strategisk ledelse er en proces, der skaber udvikling og retning. Med udgangspunkt i centrale organisationsog strategiteorier knyttes an til empiri om strategier og strategisk ledelse fra din egen organisation. I en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis opbygger du kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af strategisk ledelse. Vi vil arbejde med forskellige teoretiske perspektiver, der kan give forståelse for de vilkår, strategisk ledelse opererer under. Vi arbejder med forskellige perspektiver på de strategiske udfordringer organisationen og lederen står med og i, samt veje til at operationalisere strategisk ledelse i egen praksis. Organisationens mission, vision og politikker Operationalisering af strategisk ledelse Strategiske styringskoncepter og -værktøjer Strategisk ledelse når sigtet er forandring og innovation i ledelse. Modulet gennemføres på følgende dage: 20. og 28. oktober, 13. og 21. november. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et kort skriftligt oplæg. Eksamensdato 15. december. Undervisere på modulet er adjunkt Torben Olsen og lektor Anders Secher, begge VIA University College. Deltagerpris: kr. 12

13 UniQ Aktivitetsnummer Forandringsledelse med fokus på digitalisering På dette valgmodul er der særlig fokus på de forandringer, som øget digitalisering og velfærdsteknologien medfører. Forandringsledelse med udgangspunkt i digitalisering og velfærdsteknologi er kommet til at fylde mere og mere i mange lederes hverdag. På dette modul vil du i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis arbejde med analyse, refleksion og håndtering af forandringsledelse. Der er behov for, at ledere øger deres kompetencer i relation til store fremtidige forandringer, specielt hvor øget digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger stiger kraftigt. Det skyldes blandt andet, de nye tilgange til samarbejdet med borgere og virksomheder, som går fra en kundetænkning til en partnerskabstænkning. Det kræver, at ledere og selvledende medarbejdere kan gå foran i disse forandringsprocesser. Desuden øges kravene til effektiviseringer i den offentlige sektor, og det kræver også omlægninger og forandringer. Der vil ud over teori om forandringsprocesser og forandringsledelse blive lagt vægt på de forandringer, som øget digitalisering og velfærdsteknologiske løsninger medfører. Modulet, som er udviklet i et tæt samarbejde mellem VIA University College og Holstebro Kommune, er specielt tilrettelagt i forhold til ledere, der ønsker at gå foran i forandringsprocesser omkring øget digitalisering som er optaget af at øge deres kompetencer i forhold til styring af forandringsprocesser, hvor digitalisering og velfærdsteknologiske løsninger er i fokus. Spor 1 UniQ underviser: Forandringsledelse ledelse af forandringsprocesser Teori, begreber og metoder i forandringsledelse Teori om organisationsudvikling med fokus på muligheder for at lede og styre forandringsprocesser Virksomhedskulturens betydning og værdi for udviklingsprocesser Roller, opgaver, dilemmaer og muligheder i forandringsprocesser Spor 2 KMD underviser: Digitalt mindset Udvikling af medarbejdernes digitale kompetence hvilken betydning har det? Gå foran i forandringsprocesser og bringe de digitale muligheder i spil Evaluering og effekt af teknologianvendelsen i ledelse. Modulet gennemføres på følgende dage: 22. og 30. oktober, 12. og 21. november. KMD undervisning den 27. oktober og 17. november. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et kort, skriftligt oplæg. Eksamensdato: 15. december Undervisere på modulet er adjunkt Kean Sørensen, VIA University College og Bettina Lundgaard, KMD. Deltagerpris: kr. 13

14 UniQ Aktivitetsnummer deltid Aktivitetsnummer fuld tid Afgangsprojekt I afgangsprojektet arbejder du med afsæt i det/de spørgsmål, som du brænder mest for at finde svar og perspektiver på. Du inddrager teorier og erfaringer fra uddannelsens øvrige moduler, læser nyt, undersøger praksis, skaber helhed og går i dybden. Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere dig til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig ledelsesproblemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder. I arbejdet med afgangsprojektet relateres til studiets øvrige moduler og der arbejdes med Videnskabsteoretiske og metodiske perspektiver Projektopgaveskrivning Den studerendes professionelle kompetence udvikling Afgangsprojektet kan gennemføres på del- eller fuldtid. For at starte op på afgangsprojektet skal du have gennemført de obligatoriske moduler og tilvalgsmoduler så ECTS summen tilsammen udgør 45 ECTS point. Hver enkelt eksamen skal være bestået med min. talkarakteren 02 (7-trinsskalaen). Der kan være enkelte studerende, som inden afgangsprojektet ikke har opnået 45 ECTS point grundet ændringer i Studieordningen. For disse studerende er der lavet en særlig overgangsordning, der sikrer de manglende ECTS point via udarbejdelse af en synopsis ifm. afgangsprojektet. Læs mere på: Der gennemføres en introduktionsmøde for begge moduler den 3. december kl Mødet gennemføres på Aarhus Universitet, Birk Centerpark 15, Herning. Modulet (både fuldtid og deltid) gennemføres på følgende dage: 22. august, 1. og 2. september, der alle gennemføres på AU Herning i tidsrummet For studerende på fuld tid skal afgangsprojektet afleveres den 20. oktober med mundtlig eksamen 31. oktober. For studerende på deltid skal afgangsprojektet afleveres den 1. december med mundtlig eksamen enten 12. eller 16. december. Dimission afholdes den 19. juni Undervisere på modulet er lektor Christian Tang Lystbæk, AU Herning og lektor Gunver Mossin Kofoed, VIA University College. I forbindelse med første undervisningsgang er det muligt at ønske en bestemt vejleder. Der er normalt i alt seks vejledere fra AU Herning og VIA University College. Det er kutyme, at man laver en prioriteret liste med de tre vejledere man foretrækker. Deltagerpris: kr. 14

15 Forår 2015 UniQ Lederaspirant Har tanken om et lederjob strejfet dig? Lederaspirant forløbet tilbyder dig en mulighed for at blive afklaret i forhold til et lederjob. Forløbet er bygget op omkring en række situationer/oplevelser. Med udgangspunkt i disse og dine personlige refleksioner sættes du stand til at sætte dit lederpotentiale i centrum. Lederaspirantforløbet sætter dig i situationer, hvor dine talenter prøves af: Hvorfor vil du gerne lede andre? Hvorfor tror du, andre gerne vil ledes af dig? Tør du lede? Kan du lede? Vil du lede? Tør du selv ledes? Kan du mestre det krydspres, der ligger i at lede andre og selv være underlagt en leder? Kan du lede ansatte, som tidligere var dine kolleger? Kan du gennemføre den svære samtale? Programmet rummer en introduktionsdag og fem undervisningsdage med forberedelse og mulighed for sparring på konkrete karrieremæssige udfordringer. Desuden inviteres du og din nærmeste leder til et afsluttende arrangement, hvor formålet fx kan være at undersøge/afklare, hvilke muligheder der er for at arbejde med ledelse p.t. Andre emner kunne fx være: Hvad kræver det af yderligere kvalificering, hvis du skal være leder? Forløbet består af et informationsmøde, to moduler á to dage, en ledelsespraktikdag i en anden organisation og et modul af en enkelt dags varighed. Kursusforløbet udbydes med opstart i første kvartal Tilmelding kan først ske ultimo november Jeg synes også, jeg kan bruge forløbet i forhold til at forstå, hvad det er, min leder er optaget af i den position, hvor han sidder. Og hvilke opgaver han bør påtage sig og ikke overlade til sine medarbejdere. Desuden har forløbet bekræftet mig i, at nogle af de kompetencer, en lederstilling kræver, har jeg mange af allerede. Solveig Hovmøller, projektleder 15

16 Forår 2015 Forandringsledelse Forandringsledelse er blevet en central opgave i en virkelighed med stigende krav om innovation, kreativitet og fornyelse. Hvis forandringer er et vilkår, er ledelsesopgaven så at styre forandringer i mål eller at lede mennesker? På modulet vil du, i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, lære at opbygge kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af forandringsledelse. Vi vil se på forandringsteoriernes forskellige aspekter, vinkler og svar i en afsøgning af den ledelsesopgave det er at lede forandringsprocesser og udvikle organisationer, der kan understøtte og rumme forandringspotentialet i organisationen. i ledelse. Modulet udbydes med start i første kvartal Tilmelding kan først ske ultimo november Teorier om samfunds- og organisationsudvikling med fokus på mulighederne for at lede og styre forandringsprocesser Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder Ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer og ledelsesmuligheder i forandringsprocesser 16

17 Forår 2015 Økonomisk ledelse Modulet henvender sig til ledere, som gerne vil kvalificere deres kompetencer indenfor økonomisk ledelse. På modulet sættes fokus på økonomisk ledelse i dagligdagen. Du vil komme til at analysere og vurdere forhold omkring økonomiske beslutningsprocessor. Samtidig vil du få en grundlæggende forståelse for den økonomiske tankegang samt de økonomiske begreber, modeller og beslutningsprocesser, som benyttes, primært indenfor de offentlige organisationer. På modulet vil du som studerende, i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, arbejde med analyse, refleksion og operationalisering af økonomiske ledelse i det offentlige. i ledelse. Modulet udbydes med start i første kvartal Tilmelding kan først ske ultimo november Budgettering og planlægning, fx i form af et givent budgetgrundlag Samspil med eksterne interessenter og øverste ledelse i organisationen, hvad angår budgettering og regnskabsopfølgning Styring af organisationens samlede økonomi efter de anvisninger, der gives, og med henblik på at nå de økonomisk givne mål Omsætning af viden og færdigheder ift. økonomisk ledelse i en kommunikativ praksis inden for rammerne af egne organisatoriske og ledelsesmæssige professionelle etikker 17

18 Forår 2015 Ledelse, kommunikation og organisation Organisationer skabes af og skaber den kommunikation, som foregår i og om en organisation. Med afsæt i grundlæggende kommunikations- og organisationsteori vil du arbejde med ledelseskommunikationens forskellige områder og muligheder. Du vil indtage ledelsespositionen og ser på magt, passion og demokrati i ledelseskommunikationen, samt dialogens organisatoriske begrænsninger. Du vil arbejde med kommunikationens refleksive muligheder og dermed det afsæt der er i kommunikationen for læring og udvikling. Formålet med modulet er, at du i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis opbygger kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af ledelseskommunikative processer i en organisatorisk kontekst. Vi tager fat i en lang række teorier om ledelseskommunikation med et øje vendt mod deres forudsætninger og et andet øje vendt mod vor egen praksis. Enhver ytring og enhver dialog gør samtidig noget, ændrer et perspektiv, en relation eller en retning. Derfor må lederen være i besiddelse af et solidt overblik over de muligheder og konsekvenser, der knytter sig til kommunikationen. Kommunikationsmetoder og koncepter til at fremme refleksion, læring, kreative og innovative processer samt organisationsudvikling Kommunikationsmetoder og koncepter til konstruktiv konflikthåndtering, konstruktiv magthåndtering, vanskelige samtaler, kreative og innovative samtaler i ledelse. Modulet udbydes med start i andet kvartal Tilmelding kan først ske ultimo november Teorier om ledelseskommunikation og organisation begrebsforståelser 18

19 Forår 2015 Ledelse og coaching Coaching i ledelsesperspektiv er en ressource for ledelse i relationer og organisatorisk udvikling. Undervejs i modulet vil du i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis opbygge kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af coaching som ledelsestænkning og ledelseskommunikation i forhold til medarbejder- og organisationsudvikling. På modulet vil du arbejde med coaching i teori og praksis for at opnå praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser. Vi vil se på og arbejde med coaching i handlingens, refleksionens og fortællingens perspektiv, samt med coachingens metoder og præmisser for at kunne træffe det bedste valg af coaching strategi. i ledelse. Modulet udbydes med start i andet kvartal Tilmelding kan først ske ultimo november Teoretiske perspektiver på coaching Organisatoriske forestillinger, konflikt og magt som ressource Ledelsesbaseret coaching Coachingværktøjer og praktiske organiseringer, herunder coaching af individer og teams 19

20 Forår 2015 Ledelse og styring i politisk styrede organisationer Hvilke særlige kompetencer skal du have, når du skal navigere som leder i en offentlig og politisk styret organisation? Hvad skal der til for at lykkes på netop dit ledelsesniveau som leder af medarbejdere eller leder af ledere? Hvad skal aflæres og hvad skal tillæres? Og hvad er de typiske faldgruber? Hvilke metoder og færdigheder er vigtigst at mestre på mit ledelsesniveau? Alle spørgsmål, som teorien om Leadership Pipeline i den offentlige sektor tilbyder svar på. Vi vil, med udgangspunkt i din praksis, arbejde med en dynamisk vekselvirkning mellem teori, praksis, analyse, refleksion og operationalisering af ledelse og styring i offentlige organisationer med afsæt i Leadership Pipeline. Vi sætter derfor fokus på ledelses- og styringsmæssige udfordringer, der knytter sig til forskellige ledelsesniveauer i den offentlige sektor. Hermed kan vi identificere de særlige ledelsesmæssige udfordringer, der specifikt knytter sig til de enkelte ledelsesniveauer, og hvordan man skal lære og aflære en række ledelsesfærdigheder, når man går fra at være medarbejder til at være leder af medarbejdere eller til at være leder af ledere. Transitioner i skiftet fra medarbejder til leder og fra leder af medarbejdere til leder af ledere Aflæring og læring for at blive effektiv i lederrollen og lidt om faldgruber Metoder til håndtering af tværgående, tværfaglige processer med særlig fokus på relational koordinering Metoder til faglig ledelse opbygning af standarder, faglige arbejdsprocesser, udvikling af enkelte medarbejderes faglige ekspertise og et stærkt fagligt videnmiljø i en offentlig, politisk styret kontekst Teoretisk indsigt i det særlige ved lederteam og metoder til at sætte, drive og udvikle lederteam Hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er forbundet med at navigere under forskellige styringsparadigmer og under forskellige idealer om demokrati og velfærdsstatstænkning i ledelse. Modulet udbydes i andet kvartal Tilmelding kan først ske ultimo november

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS

BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS BENTE JENSEN & MIE RASBECH IMPLEMENTERINGS- PROCESSER I PÆDAGOGISK PRAKSIS Implementeringsprocesser i pædagogisk praksis Om konkretisering af ideer i en udviklingsproces med HPA-projektet som eksempel

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466

Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Masterafhandling Hvilken forskel gør dagtilbudsledernes efteruddannelse? Anne Marie Skytte Grønnemose 070466 Copenhagen Business School, CBS Vejleder: Morten Knudsen December 2012 Anslag 107884 Content

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte

Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for vejledning inspirationshæfte for UU-vejledere og gennemførelsesvejledere i ungdomsuddannelser 1 Udvikling af vejledning af unge med særlige behov for

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Forvent det utænkelige

Forvent det utænkelige Forvent det utænkelige en fortælling om Jonstrupvangs værdiproces Forvent det utænkelige er blevet til på baggrund af kvalitative fokusgruppeinterview med tre medarbejdere, seks gruppe- og afdelings ledere

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse?

Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse? Foråret 2014 Masterprojekt Er højt sygefravær lig med dårlig ledelse? Lene Karsbæk Eggertsen 10 06 69 Vejleder: Ole Fogh Kirkeby, professor, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business

Læs mere

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN

LEDELSE NU OG I FREMTIDEN LEDELSE NU OG I FREMTIDEN EN KVALITATIV OG EMPIRISK UNDERSØGELSE AF LEADERSHIP PIPELINE SOM LEDELSESMODEL I DET OFFENTLIGE SYGEHUSVÆSEN. Opgavebetegnelse: Afsluttende masterprojekt. 4.semester. 4. januar

Læs mere

Veje til et godt liv i egen bolig

Veje til et godt liv i egen bolig Veje til et godt liv i egen bolig Fokus på etik, værdigrundlag og kompetenceudvikling i botilbud for mennesker med handicap og sindslidelser m.fl. Man er ikke hjemme der, hvor man har sin bolig, men der,

Læs mere

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL

AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL AKTIONSLÆRING - MOD EN MERE REFLEKTERET PRAKSIS ERFARINGER FRA ET PÆDAGOGISK UDVIKLINGSARBEJDE I BØRNEHUSENE KOKKEDAL NOVEMBER 2011 INHOLD REDAKTION OG TEKST: Hans-Henrik Grieger Caroline Strøjgaard LAYOUT:

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008

Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 Almen studieforberedelse - Stx Undervisningsvejledning Juli 2008 I denne vejledning er citater fra læreplanen anført i kursiv, uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter anført

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

KODEKS TIL EFTERTANKE...

KODEKS TIL EFTERTANKE... KODEKS TIL EFTERTANKE... 2 KODEKS FOR GOD SKOLELEDELSE god skoleledelse er... 1. at afklare sit ledelsesrum og påtage sig lederskabet 2. at påtage sig ansvar for, at skolen efterlever lokale, kommunale

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012

Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed Et øjebliksbillede af Kost-, ernærings- og sundhedsfagliges profession anno 2012 Mestre i mad & sundhed et øjebliksbillede af Kost-, Ernærings- og Sundhedsfagliges profession anno

Læs mere

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser

T eamsamarbejde. i de gymnasiale uddannelser T eamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser p s y k i s k a r b e j d s m i l j ø p å s k o l e r K R O G H S F O R L A G Teamsamarbejde i de gymnasiale uddannelser 2005 Branchearbejdsmiljørådet Undervisning

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere