UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014"

Transkript

1 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2014 Find vejen frem VIA University College AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING

2 På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give et overblik over hovedparten af de aktiviteter og uddannelser, som vi gennemfører i UniQ regi. UniQ er betegnelsen for et uddannelses- og udviklingsprogram, der eksperimenterer med at finde nye måder at professionalisere ledelse på, som samtidig forankrer fornyelsen af ledelseskapaciteten i det daglige arbejde som leder. UniQ udbyder bl.a. kompetencegivende lederuddannelse med afsluttende eksamen på både akademi- og diplomniveau med ECTS point. UniQ ejes og udvikles i et privilegeret partnerskab i Midtog Vestjylland. I partnerskabet indgår Herning Kommune, Lemvig Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing- Skjern Kommune, Holstebro Kommune, Skive Kommune, Struer Kommune, Aarhus Universitet Herning (AU Herning) og VIA University College. VIA har nu indført elektronisk tilmelding, så tilmeldingsproceduren er ændret. Snak med din HR-konsulent. I god tid før studiestart vil studiesekretæren pr. mail sende dig et optagelsesbrev med koder til studienet. På studienet kan du orientere dig om modulet. Der vil ligge velkomstbrev fra underviser, undervisningsplan, bogbestillingsblanket etc. Du skal i forbindelse med bogkøb selv undersøge, om din kommune evt. har en indkøbsaftale med en boghandel. Hvis du har spørgsmål er du meget velkommen til enten at kontakte din lokale UniQ HR-konsulent eller undertegnede projektleder i UniQ på følgende mailadresse: Vel mødt på uddannelse Anders Secher, projektleder, UniQ Indhold At være UniQ studerende...3 Akademiniveau: Organisation og arbejdspsykologi...4 Diplom i ledelse: Ledelse og organisation Ledelse og medarbejdere Det personlige lederskab Team og netværksledelse...8 Projektledelse...9 Viden- og innovationsledelse...10 Ledelse og filosofi...11 Strategisk ledelse...12 Forandringsledelse med fokus på digitalisering...13 Afgangsprojekt...14 Forår 2015: Lederaspirant...15 Forandringsledelse...16 Økonomisk ledelse...17 Ledelse, kommunikation og organisation...18 Ledelse og coaching...19 Ledelse og styring i offentlige organisationer...20 Praktiske oplysninger

3 At være UniQ studerende Hvordan det opleves at være UniQ studerende afhænger af, hvilket forløb du vælger. Den niveaumæssige forskel i de forskellige uddannelsestrin: lederaspirant akademi diplom, afspejler også en niveaumæssig forskel i arbejdsbyrden og i forventninger til den studerendes ledelsesfaglige præstationer. Fælles for alle UniQ forløb er, at der forventes engagement og åbenhed i forhold til undervisningen. Desuden fordres det, at du går ind i forløbet med et reelt ønske om at indlede en ledelsesmæssig udviklingsproces teoretisk som praktisk, og at du er indstillet på at dele denne udviklingsproces med dine medstuderende. Med denne information ønsker projektledelsen at tydeliggøre, hvilke forventninger og udfordringer du møder for på den måde at sikre et fælles udgangspunkt og en afstemt forventningsramme for samarbejdet. Det er desuden tænkt som en guide i visiteringsarbejdet for den kommunale UniQ-konsulent. Lederaspirant Lederaspirant er et afklaringskursus, hvor du får mulighed for at prøve dig selv af i nogle ledelsesmæssige situationer og udfordringer både i undervisningen men også på gulvet, i fiktive situationer der afspejler lederens arbejde. Der bliver stillet skarpt på, hvilke fordele der kan ligge i arbejdet som leder men også på de ting man mister fx i forhold til kollegaer. Desuden vil forløbet kredse om ledelsesmæssige kompetencer, og du vil få mulighed for at undersøge, hvor dine egne kompetencer umiddelbart matcher en lederrolle, og hvor du skal arbejde på at opkvalificere dig. Det kan således være et afklaringsforløb, der bekræfter dig i forhold til lederrollen, mens forløbet hos enkelte studerende har ført til en negativ afklaring at en lederstilling måske alligevel ikke er det helt rigtige. Lederaspirant er et kort forløb, der byder på eksperimenterende undervisning; det er således ikke traditionel skolebænksundervisning, du vil blive præsenteret for, men en undervisning der både kræver mod til at afprøve ukendte situationer og roller og åbenhed i forsøget. Akademi Akademi er et uddannelsestilbud til ny(-ere) ledere med et særligt fokus på teamledere/teamkoordinatorer, der efterspørger viden om ledelsesteori, -historie, -metoder og -værktøjer. Akademi søger at dække det brede behov og favne en varieret målgruppe med blandet uddannelses- og erfaringsbaggrund. Der sættes fokus på offentlig ledelse, og undervisningen kan hjælpe dig til at skærpe dit ståsted i forhold til dig selv som leder og til dine medarbejdere. Du vil kunne tilegne dig konkrete redskaber til dit daglige ledelsesarbejde bl.a. indenfor organisering, strategi, kultur og samtale, skriftlig lederfortælling, osv., ligesom din bevidsthed om de forskellige ledelsesstile og -metoder vil blive skærpet. Den samlede arbejdsbelastning på Akademimodulet svarer til ca. 10 ECTS point (280 timer) og det pointeres af tidligere, studerende, at den studerendes egen leder/ledelse bør være indstillet på at give det frirum som forløbet kræver bl.a. til netværksmøderne og eksamen. Netop ved at prioritere netværket er der mulighed for at få nye sparringspartnere, som både under og efter uddannelsesforløbet kan være gavnlige i din personlige og faglige udvikling som leder. Diplomniveau Diplomuddannelsen i ledelse er en uddannelse, der består af både obligatoriske moduler og tilvalgsmoduler. Uddannelsen afsluttes med et afgangsprojekt og som studerende har man i alt seks år til at gennemføre uddannelsen. Hvis man af forskellige årsager ikke kan nå det indenfor tidsfristen, kan man søge om dispensation. Diplomuddannelse i ledelse skal være afsluttet senest 6 år efter, at den studerende er påbegyndt uddannelsen (beregnes fra studiestart). Institutionen kan ved usædvanlige forhold dispensere herfra. Har du gennemført moduler fra andre lederuddannelser kan du undersøge om du evt. kan få merit. For nogle studerende kan det være en udfordring at formulere sig skriftligt Det stilles der krav om gennem uddannelsen og ikke mindst i eksamenssammenhæng. Er man vant til det meget praksisnære og meget konkrete arbejde, så kan undervisernes akademiske sprogbrug, fagudtryk og det forventede refleksionsniveau, være en udfordring. Andre pointerer, at netop de akademiske teorier og tænkere var grunden til deres deltagelse. 3

4 UniQ Aktivitetsnummer Organisation og arbejdspsykologi Akademiuddannelsen i ledelse Uddannelsen skal kvalificere dig til at kunne tage professionel del i løsningen af ledelsesmæssige problemstillinger, primært på teamleder/teamkoordinator niveau, både i dagligdagens driftsopgaver, samt i organisatoriske forandringsprocesser. Forløbet vil give dig en række grundlæggende værktøjer du kan bruge i din dagligdag som teamleder/koordinator, samtidig med at du får den nødvendige viden om organisationsteoretiske emner. Processen er tilrettelagt således, at den danner den naturlige ramme for din videre udvikling som teamleder. Gennem forløbet får du mulighed for at udfordre dig selv, og det er derfor vigtigt at du går ind i forløbet med et reelt ønske om at indlede en ledelsesmæssig udviklingsproces på flere planer teoretisk og praktisk, og at du er indstillet på at dele denne udviklingsproces med dine medstuderende. Du vil få mulighed for at diskutere dine ledelsesudfordringer med andre studerende i mindre studiegrupper (på forløbet). Forløbet er praksisforankret. Derfor er dine og de øvrige deltageres erfaringer og systematiske refleksioner over egen ledelsespraksis afgørende elementer i undervisningen såvel som i de aktiviteter, der gennemføres i perioderne mellem undervisningsdagene. Du skal være indstillet på at eksperimentere både med nye måde at tænke på og med din egen ageren i din organisation. En helhedsforståelse af din afdelings strukturer, kulturer og processer, samt dens forhold til omverdenen Anvendelse af forskellige metoder til personlig udvikling og til udvikling af samspillet i teams Analyse af samspillet med virksomhedens struktur, processer og kultur i forhold til rollen som teamleder/mellemleder Værdibaseret og anerkendende ledelse Anvendelse af ledelses- og motivationsteorier i forbindelse med praktisk problemløsning Analyse af virksomhedens behov for strategisk og organisatorisk udvikling og innovation og vurdere løsninger herpå Refleksion over egen personlighed og lederstil i forhold til rollen som teamleder/mellemleder Forandringsledelse og konflikthåndtering Gennemført uddannelse på niveau med relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU), en gymnasial uddannelse efterfulgt af eller sideløbende med 2 års relevant erhvervserfaring Modulet gennemføres på følgende dage i tidsrummet : 18. august (informationsmøde) august (internat, Laugesens Have) september oktober 27. oktober Udover ovennævnte undervisningsdage kommer selvstudie, litteraturlægning, opgaveløsninger, vejledning og eksamen. Der afleveres en skriftlig opgave den 17. november. Mundtlig eksamen gennemføres 4. og 5. december. Undervisere er lektor Peter Jespersen og lektor Anders Secher, begge VIA University College. Deltagerpris: kr. 4

5 UniQ Aktivitetsnummer Ledelse og organisation Forstå din organisation og vælg dine ledelsesveje. Vi arbejder med lederens handlemuligheder med afsæt i forståelse af den moderne organisation, dens styreformer, værdier og kultur. Og vi arbejder med mulighederne i forskellige perspektiver på organisationsudvikling, strategisk udvikling og forandringsledelse. Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag i egen organisation. På modulerne arbejdes med Hvordan egen organisation og dens omverdensrelationer kan iagttages og forstås i forhold til forskellige organisationsforståelser, -teorier, -former, -strategier og -koncepter og dermed forbundne ledelsesdiskurser, herunder i særdeleshed i forhold til et komplekst organisationsbegreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring. Hvordan ledelse af udviklings- og forandringsprocesser foregår i en kompleks organisatorisk kontekst, hvor betydningen af beslutninger, fortællinger og fortolkninger om offentlige og private virksomheders identitet konstant er til forhandling og genforhandling. Det organisatoriske krydspres af fortællinger, fortolkninger og værdier med henblik på at forstå og anvende kompleksiteten som en mulig ressource. Hvordan strategisk ledelse og styring af organisationer kan iagttages og forstås i forhold til forskellige organisationsforståelser, -teorier, -former, -strategier og -koncepter. Strategisk ledelse og styring, herunder betydningen af valg/fravalg af forskellige strategiske og styringsmæssige perspektiver på egen organisation. i ledelse, idet det er et af uddannelsens obligatoriske moduler. Modulet gennemføres på følgende dage: 20. og 21. august, 3. og 17. september, 1., 8. og 22. oktober og 5. november. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Modulet afsluttes med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen gennemføres 11. og 12. december. Undervisere på modulet er lektor Christian Tang Lystbæk, AU Herning og lektor Anders Secher, VIA University College. Deltagerpris: kr. 5

6 UniQ Aktivitetsnummer Ledelse og medarbejdere Ledelse i og af relationer, samt ledelse af læring og kompetenceudviklingsprocesser bliver sat i fokus og gennem forskellige perspektiver, begreber og vinkler på det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere imellem. Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes som skabt af og som medskabende for organisatoriske processer og udviklingsmuligheder i egen organisation. Hvordan disse ovenfor nævnte begreber konkret tillægges betydning i fortællinger og fortolkninger om personalepolitikker, personaleledelse, personaleudvikling i de studerendes egen organisation, og på hvordan begreberne kan anvendes som ledelses- og styringsredskaber. Forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på hvordan magt, konflikter og forhandling er centrale fokuspunkter for forståelsen af den måde, hvorpå lederes og medarbejderes beslutninger kommunikeres og beslutningsgrundlag synliggøres. Med udgangspunkt i iagttagelser i de studerendes egne organisationer, udvikles de studerendes forståelse af, hvordan kompetencen til at træffe beslutninger er knyttet til kompetencen til at orientere sig og vælge i det organisatoriske krydspres mellem forskellige beslutningsmuligheder og deres meningstilskrivninger. Ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om læring og kompetenceudvikling og på deres betydning for forståelsen af udviklingen af menneskelige ressourcer i de dynamiske relationer. Forskellige begreber om læring, dannelse og kompetenceudvikling. At udvikle kompetencer til at identificere, reflektere og formidle forståelsen af, hvordan forskellige teorier, metoder og tiltag vedrørende læring og kompetenceudvikling, samt HR-koncepter og deres implementering i de studerendes egne organisationer hænger sammen med organisationens overordnede visioner, mål, etikker og værdier, udviklingsstrategier, HR-strategier og personalepolitikker. i ledelse, idet det er et af uddannelsens obligatoriske moduler. Desuden er det modulets formål at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af lærings- og kompetenceudviklingsprocesser i det dynamiske samspil mellem ledelse og medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes som konstitueret af og som medskabende for organisatoriske udviklingstænkninger og udviklingsmuligheder i egen organisation. Forskellige ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om ledelse, selvledelse og medledelse og på deres betydning i de dynamiske relationer mellem ledelse og medarbejdere og medarbejdere indbyrdes. Ledelses- og organisationsteoretiske perspektiver på begreber om ansvarlighed, tillid, loyalitet, kvalitet, deltagelse, involvering. Modulet gennemføres på følgende dage: 19. og 20. august, 2., 16. og 30. september, 7. og 28. oktober og 4. november. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Modulet afsluttes med en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen gennemføres 9. og 10. december. Undervisere på modulet er lektor Gunver Mossin Kofoed, VIA University College og lektor Claus Jørgensen, AU Herning. Deltagerpris: kr. 6

7 UniQ Aktivitetsnummer Det personlige lederskab Dit personlige lederskab bliver sat i fokus og gennem forskellige perspektiver på ledelse, ledelsesopgaven og kommunikation i ledelse får du mulighed for at udvikle dig selv og dit personlige lederskab. Formålet er at skærpe din opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. Hensigten er at udvikle din forståelse og refleksioner af, hvordan forskellige kommunikative tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af forskellige ledelsesidentiteter i relation til den helhed, som lederen/den studerende er en del af. Det er desuden modulets formål, at skærpe din opmærksomhed omkring, og forståelse af, det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og ledelsesidentiteter i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. Hensigten hermed er at udvikle din forståelse og refleksioner af, hvordan forskellige ledelsesteoretiske tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering af forskellige forståelser af det professionelle lederskab og dets praksisformer i relation til den helhed, som lederen/den studerende er en del af. Der fokuseres på, hvordan kommunikation såvel teoretisk som i praksis tilfører lederskabet identitet i ledelsesmæssige, organisatoriske relationer. Der arbejdes med at udvikle dine kommunikative kompetencer til at forstå og anvende indholds- og metakommunikation og til at iagttage, reflektere og forstå, hvordan tilvalg og fravalg af iagttagelsesposition og -perspektiv tilfører egen ledelsesidentitet og organisatoriske relationer mening. Der arbejdes med at udvikle dine kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med kommunikation i forhold til egen praksis og i forhold til områder for egen kommunikativ kompetenceudvikling Der fokuseres på, hvordan det professionelle lederskabs forskellige betydninger kan iagttages og forstås i forhold til et komplekst organisations- og samfundsbegreb, som er konsistent med et samfund i konstant forandring. Der fokuseres på forskellige historisk forankrede ledelsesteorier. Der arbejdes med at udvikle dine kompetencer til at iagttage og forstå egen ledelsespraksis i forhold til forskellige historisk forankrede ledelsesteorier, herunder på betydningen af valg/fravalg af forskellige teoretiske perspektiver til iagttagelse af egen ledelsespraksis. Der arbejdes med at udvikle din forståelse af, hvordan iagttagelse af forskelle mellem forestillinger om et kompetent professionelt lederskab og din nuværende praksis identificerer områder for kompetenceudvikling af eget professionelt lederskab. Der arbejdes med at udvikle dine kompetencer til at reflektere, analysere og arbejde med strategier og teorier om kvalifikations- og kompetenceudvikling i forhold til egen praksis og egen læring. samt to års relevant erhvervserfaring. Modulet henvender sig til dig, som vil have en hel diplomuddannelse i ledelse, idet det er et af uddannelsens obligatoriske moduler. Modulet gennemføres på følgende dage: 18. og 19. august, 1., 15. og 29. september, 6. og 28. oktober og 3. november. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Modulet afsluttes med et skriftligt essay og en mundtlig eksamen. Den mundtlige eksamen gennemføres 8. og 9. december. Undervisere på modulet er lektor Christian Tang Lystbæk, AU Herning og lektor Gunver Mossin Kofoed, VIA University College. Deltagerpris: kr. 7

8 UniQ Aktivitetsnummer Team- og netværksledelse Modulet henvender sig til ledere, som er interesserede i at undersøge, hvordan man som leder kan skabe en velfungerende team- og netværkskultur. Du vil komme til at arbejde med den team- og netværksbaserede arbejdsform og undersøge hvordan den kan skabe større sammenhæng og effektivitet i organisationer både indenfor den samme faglighed og på tværs af sektorer og fagligheder. Du kommer til at undersøge hvordan lederen kan organisere og udvikle teams og skærper lederens praksis gennem nedslag i en lang række positioner indenfor team- og netværksfeltet, ligesom du vil komme til at beskæftige dig med kvalificeringen af det enkelte team til at lede og udvikle sig selv. Som studerende vil du, i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, komme til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af team og netværksledelse. Organisationsteoretiske perspektiver på teams og netværk Styring af selvstyring i teams og netværk Grundlag og overordnet strategi, herunder planlægning, implementering, proces og drift Team og netværksbegrebet belyst fra en række teoretiske perspektiver; institutionelt, symbolsk, funktionalistisk osv. og hvilken betydning det har for praksis at anlægge det enkelte perspektiv. Lederens rolle i udvikling og sammensætning af teams hvordan finder vi balancen mellem styring og selvbestemmelse? i ledelse. Modulet gennemføres på følgende dage: 18. august, 2., 17. og 26. september. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Undervisere på modulet er lektor Jens Ulrich, VIA University College. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et kort, skriftligt oplæg. Eksamensdatoer: 23. og 24. oktober Deltagerpris: kr. 8

9 UniQ Aktivitetsnummer Projektledelse Projektledelse er blevet en central opgave i en virkelighed med stigende krav om innovation, kreativitet og fornyelse. Hvis projekter og projektorganisering er et vilkår, er ledelsesopgaven så at styre projekter i mål eller at lede mennesker? På modulet vil du, i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, opnå kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Vi vil se på projektledelsesteoriernes forskellige aspekter, vinkler og svar i en afsøgning af den ledelsesopgave det er at lede projekter og udvikle organisationer. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets faser, processer og struktur ved etablering, og afslutning af projekter Projektorganisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling Projektlederrollen og arbejdet i projektgrupper Projektstyring, opfølgning på resultater, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation i ledelse. Modulet gennemføres på følgende dage: 28. august, 5., 17. og 25. september Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et kort skriftligt oplæg. Eksamensdatoer 23. og 24. oktober. Undervisere på modulet er lektor Peter Jespersen og lektor Anders Secher, begge VIA University College. Deltagerpris: kr. 9

10 UniQ Aktivitetsnummer Viden- og innovationsledelse Hvad gør man som leder, når der på en og samme tid er forventninger om, at man håndterer nutiden og er medskaber af fremtiden? På valgmodulet Viden og innovationsledelse, må du være forberedt på at møde nye perspektiver på, tilgange til og forestillinger om hvad ledelse er og kan. Du vil blive mødt med det underfundige og undersøgende spørgsmål; Hvad nu hvis og du vil blive klædt på til at genkende, fremkalde og støtte innovation i din egen organisations praksis. I en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis opbygger du kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af viden- og innovationsledelse. Viden- og innovationsledelse i et omverdens- og historisk perspektiv Videns- og innovationsbegrebers kompleksitet herunder kategorier, barrierer og drivkræfter Vidensdannelse og innovative processer i spændingsfeltet mellem kreativitet og systematik og mellem ledelse og styring. Ledelse af viden og innovation i relation til den specifikke organisatoriske kontekst i ledelse. Modulet gennemføres på følgende dage: 26. august, 3., 18. og 25. september. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Underviser på modulet er lektor Michael Nørager, AU Herning. Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et kort, skriftligt oplæg. Eksamensdatoer: 23. og 24. oktober Deltagerpris: kr. 10

11 UniQ Aktivitetsnummer Ledelse og filosofi På modulet ser vi på, hvordan en filosofisk tilgang til ledelse kan bidrage til den ledelsesmæssige praksis og hvordan en filosofisk tilgang kan sættes i spil i organisationen med henblik på i et fremadrettet perspektiv, at udfordre dens gode grunde til at være til med sin mission, vision, værdier og strategier. Vi sætter fokus på det praktiske arbejde med etikken, på lederens etiske dialog med sig selv og andre og på lederens dømmekraft. Den etiske dimension i lederskabet er uomgængelig og må medtænkes i alle lederens virkefelter. I en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis opbygger du kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af ledelse og filosofi. Hvad er filosofi og hvilke sammenhænge mellem filosofi og ledelse kan gøres gældende Teoridannelser indenfor praktisk filosofi, etik og politisk filosofi og den historiske og samfundsmæssige kontekst, hvori de er indlejret Etisk argumentation, dømmekraft, anerkendelse og etiske dilemmaer og hvordan vi anvender og møder det i vor organisation Etiske og værdimæssige idealer for en ledelsespraksis og hvordan vi skaber sammenhæng og mening mellem værdierne og virkeligheden i organisationen i ledelse. Modulet gennemføres på følgende dage: 9. og 31. oktober, 13. og 26. november. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Underviser på modulet er lektor Gunver M. Kofoed, VIA University College og lektor Christian Lystbæk, AU Herning Modulet afsluttes med en skriftlig opgave. Aflevering: 15. december 2014 Deltagerpris: kr. 11

12 UniQ Aktivitetsnummer Strategisk ledelse Strategisk ledelse er en proces, der skaber udvikling og retning. Med udgangspunkt i centrale organisationsog strategiteorier knyttes an til empiri om strategier og strategisk ledelse fra din egen organisation. I en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis opbygger du kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af strategisk ledelse. Vi vil arbejde med forskellige teoretiske perspektiver, der kan give forståelse for de vilkår, strategisk ledelse opererer under. Vi arbejder med forskellige perspektiver på de strategiske udfordringer organisationen og lederen står med og i, samt veje til at operationalisere strategisk ledelse i egen praksis. Organisationens mission, vision og politikker Operationalisering af strategisk ledelse Strategiske styringskoncepter og -værktøjer Strategisk ledelse når sigtet er forandring og innovation i ledelse. Modulet gennemføres på følgende dage: 20. og 28. oktober, 13. og 21. november. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et kort skriftligt oplæg. Eksamensdato 15. december. Undervisere på modulet er adjunkt Torben Olsen og lektor Anders Secher, begge VIA University College. Deltagerpris: kr. 12

13 UniQ Aktivitetsnummer Forandringsledelse med fokus på digitalisering På dette valgmodul er der særlig fokus på de forandringer, som øget digitalisering og velfærdsteknologien medfører. Forandringsledelse med udgangspunkt i digitalisering og velfærdsteknologi er kommet til at fylde mere og mere i mange lederes hverdag. På dette modul vil du i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis arbejde med analyse, refleksion og håndtering af forandringsledelse. Der er behov for, at ledere øger deres kompetencer i relation til store fremtidige forandringer, specielt hvor øget digitalisering og anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger stiger kraftigt. Det skyldes blandt andet, de nye tilgange til samarbejdet med borgere og virksomheder, som går fra en kundetænkning til en partnerskabstænkning. Det kræver, at ledere og selvledende medarbejdere kan gå foran i disse forandringsprocesser. Desuden øges kravene til effektiviseringer i den offentlige sektor, og det kræver også omlægninger og forandringer. Der vil ud over teori om forandringsprocesser og forandringsledelse blive lagt vægt på de forandringer, som øget digitalisering og velfærdsteknologiske løsninger medfører. Modulet, som er udviklet i et tæt samarbejde mellem VIA University College og Holstebro Kommune, er specielt tilrettelagt i forhold til ledere, der ønsker at gå foran i forandringsprocesser omkring øget digitalisering som er optaget af at øge deres kompetencer i forhold til styring af forandringsprocesser, hvor digitalisering og velfærdsteknologiske løsninger er i fokus. Spor 1 UniQ underviser: Forandringsledelse ledelse af forandringsprocesser Teori, begreber og metoder i forandringsledelse Teori om organisationsudvikling med fokus på muligheder for at lede og styre forandringsprocesser Virksomhedskulturens betydning og værdi for udviklingsprocesser Roller, opgaver, dilemmaer og muligheder i forandringsprocesser Spor 2 KMD underviser: Digitalt mindset Udvikling af medarbejdernes digitale kompetence hvilken betydning har det? Gå foran i forandringsprocesser og bringe de digitale muligheder i spil Evaluering og effekt af teknologianvendelsen i ledelse. Modulet gennemføres på følgende dage: 22. og 30. oktober, 12. og 21. november. KMD undervisning den 27. oktober og 17. november. Undervisningen finder sted på AU Herning i tidsrummet Modulet afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i et kort, skriftligt oplæg. Eksamensdato: 15. december Undervisere på modulet er adjunkt Kean Sørensen, VIA University College og Bettina Lundgaard, KMD. Deltagerpris: kr. 13

14 UniQ Aktivitetsnummer deltid Aktivitetsnummer fuld tid Afgangsprojekt I afgangsprojektet arbejder du med afsæt i det/de spørgsmål, som du brænder mest for at finde svar og perspektiver på. Du inddrager teorier og erfaringer fra uddannelsens øvrige moduler, læser nyt, undersøger praksis, skaber helhed og går i dybden. Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere dig til at identificere, reflektere og analysere en tværfaglig ledelsesproblemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder. I arbejdet med afgangsprojektet relateres til studiets øvrige moduler og der arbejdes med Videnskabsteoretiske og metodiske perspektiver Projektopgaveskrivning Den studerendes professionelle kompetence udvikling Afgangsprojektet kan gennemføres på del- eller fuldtid. For at starte op på afgangsprojektet skal du have gennemført de obligatoriske moduler og tilvalgsmoduler så ECTS summen tilsammen udgør 45 ECTS point. Hver enkelt eksamen skal være bestået med min. talkarakteren 02 (7-trinsskalaen). Der kan være enkelte studerende, som inden afgangsprojektet ikke har opnået 45 ECTS point grundet ændringer i Studieordningen. For disse studerende er der lavet en særlig overgangsordning, der sikrer de manglende ECTS point via udarbejdelse af en synopsis ifm. afgangsprojektet. Læs mere på: Der gennemføres en introduktionsmøde for begge moduler den 3. december kl Mødet gennemføres på Aarhus Universitet, Birk Centerpark 15, Herning. Modulet (både fuldtid og deltid) gennemføres på følgende dage: 22. august, 1. og 2. september, der alle gennemføres på AU Herning i tidsrummet For studerende på fuld tid skal afgangsprojektet afleveres den 20. oktober med mundtlig eksamen 31. oktober. For studerende på deltid skal afgangsprojektet afleveres den 1. december med mundtlig eksamen enten 12. eller 16. december. Dimission afholdes den 19. juni Undervisere på modulet er lektor Christian Tang Lystbæk, AU Herning og lektor Gunver Mossin Kofoed, VIA University College. I forbindelse med første undervisningsgang er det muligt at ønske en bestemt vejleder. Der er normalt i alt seks vejledere fra AU Herning og VIA University College. Det er kutyme, at man laver en prioriteret liste med de tre vejledere man foretrækker. Deltagerpris: kr. 14

15 Forår 2015 UniQ Lederaspirant Har tanken om et lederjob strejfet dig? Lederaspirant forløbet tilbyder dig en mulighed for at blive afklaret i forhold til et lederjob. Forløbet er bygget op omkring en række situationer/oplevelser. Med udgangspunkt i disse og dine personlige refleksioner sættes du stand til at sætte dit lederpotentiale i centrum. Lederaspirantforløbet sætter dig i situationer, hvor dine talenter prøves af: Hvorfor vil du gerne lede andre? Hvorfor tror du, andre gerne vil ledes af dig? Tør du lede? Kan du lede? Vil du lede? Tør du selv ledes? Kan du mestre det krydspres, der ligger i at lede andre og selv være underlagt en leder? Kan du lede ansatte, som tidligere var dine kolleger? Kan du gennemføre den svære samtale? Programmet rummer en introduktionsdag og fem undervisningsdage med forberedelse og mulighed for sparring på konkrete karrieremæssige udfordringer. Desuden inviteres du og din nærmeste leder til et afsluttende arrangement, hvor formålet fx kan være at undersøge/afklare, hvilke muligheder der er for at arbejde med ledelse p.t. Andre emner kunne fx være: Hvad kræver det af yderligere kvalificering, hvis du skal være leder? Forløbet består af et informationsmøde, to moduler á to dage, en ledelsespraktikdag i en anden organisation og et modul af en enkelt dags varighed. Kursusforløbet udbydes med opstart i første kvartal Tilmelding kan først ske ultimo november Jeg synes også, jeg kan bruge forløbet i forhold til at forstå, hvad det er, min leder er optaget af i den position, hvor han sidder. Og hvilke opgaver han bør påtage sig og ikke overlade til sine medarbejdere. Desuden har forløbet bekræftet mig i, at nogle af de kompetencer, en lederstilling kræver, har jeg mange af allerede. Solveig Hovmøller, projektleder 15

16 Forår 2015 Forandringsledelse Forandringsledelse er blevet en central opgave i en virkelighed med stigende krav om innovation, kreativitet og fornyelse. Hvis forandringer er et vilkår, er ledelsesopgaven så at styre forandringer i mål eller at lede mennesker? På modulet vil du, i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, lære at opbygge kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af forandringsledelse. Vi vil se på forandringsteoriernes forskellige aspekter, vinkler og svar i en afsøgning af den ledelsesopgave det er at lede forandringsprocesser og udvikle organisationer, der kan understøtte og rumme forandringspotentialet i organisationen. i ledelse. Modulet udbydes med start i første kvartal Tilmelding kan først ske ultimo november Teorier om samfunds- og organisationsudvikling med fokus på mulighederne for at lede og styre forandringsprocesser Virksomhedskultur og værdiers betydning for udviklingsprocesser og interventionsmuligheder Ledelsesroller, ledelsesopgaver og ledelsesdilemmaer og ledelsesmuligheder i forandringsprocesser 16

17 Forår 2015 Økonomisk ledelse Modulet henvender sig til ledere, som gerne vil kvalificere deres kompetencer indenfor økonomisk ledelse. På modulet sættes fokus på økonomisk ledelse i dagligdagen. Du vil komme til at analysere og vurdere forhold omkring økonomiske beslutningsprocessor. Samtidig vil du få en grundlæggende forståelse for den økonomiske tankegang samt de økonomiske begreber, modeller og beslutningsprocesser, som benyttes, primært indenfor de offentlige organisationer. På modulet vil du som studerende, i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis, arbejde med analyse, refleksion og operationalisering af økonomiske ledelse i det offentlige. i ledelse. Modulet udbydes med start i første kvartal Tilmelding kan først ske ultimo november Budgettering og planlægning, fx i form af et givent budgetgrundlag Samspil med eksterne interessenter og øverste ledelse i organisationen, hvad angår budgettering og regnskabsopfølgning Styring af organisationens samlede økonomi efter de anvisninger, der gives, og med henblik på at nå de økonomisk givne mål Omsætning af viden og færdigheder ift. økonomisk ledelse i en kommunikativ praksis inden for rammerne af egne organisatoriske og ledelsesmæssige professionelle etikker 17

18 Forår 2015 Ledelse, kommunikation og organisation Organisationer skabes af og skaber den kommunikation, som foregår i og om en organisation. Med afsæt i grundlæggende kommunikations- og organisationsteori vil du arbejde med ledelseskommunikationens forskellige områder og muligheder. Du vil indtage ledelsespositionen og ser på magt, passion og demokrati i ledelseskommunikationen, samt dialogens organisatoriske begrænsninger. Du vil arbejde med kommunikationens refleksive muligheder og dermed det afsæt der er i kommunikationen for læring og udvikling. Formålet med modulet er, at du i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis opbygger kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af ledelseskommunikative processer i en organisatorisk kontekst. Vi tager fat i en lang række teorier om ledelseskommunikation med et øje vendt mod deres forudsætninger og et andet øje vendt mod vor egen praksis. Enhver ytring og enhver dialog gør samtidig noget, ændrer et perspektiv, en relation eller en retning. Derfor må lederen være i besiddelse af et solidt overblik over de muligheder og konsekvenser, der knytter sig til kommunikationen. Kommunikationsmetoder og koncepter til at fremme refleksion, læring, kreative og innovative processer samt organisationsudvikling Kommunikationsmetoder og koncepter til konstruktiv konflikthåndtering, konstruktiv magthåndtering, vanskelige samtaler, kreative og innovative samtaler i ledelse. Modulet udbydes med start i andet kvartal Tilmelding kan først ske ultimo november Teorier om ledelseskommunikation og organisation begrebsforståelser 18

19 Forår 2015 Ledelse og coaching Coaching i ledelsesperspektiv er en ressource for ledelse i relationer og organisatorisk udvikling. Undervejs i modulet vil du i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis opbygge kompetencer til at arbejde med analyse, refleksion og håndtering af coaching som ledelsestænkning og ledelseskommunikation i forhold til medarbejder- og organisationsudvikling. På modulet vil du arbejde med coaching i teori og praksis for at opnå praktiske færdigheder til at bruge coaching som en ressource for ledelses- og organisatoriske udviklingsprocesser. Vi vil se på og arbejde med coaching i handlingens, refleksionens og fortællingens perspektiv, samt med coachingens metoder og præmisser for at kunne træffe det bedste valg af coaching strategi. i ledelse. Modulet udbydes med start i andet kvartal Tilmelding kan først ske ultimo november Teoretiske perspektiver på coaching Organisatoriske forestillinger, konflikt og magt som ressource Ledelsesbaseret coaching Coachingværktøjer og praktiske organiseringer, herunder coaching af individer og teams 19

20 Forår 2015 Ledelse og styring i politisk styrede organisationer Hvilke særlige kompetencer skal du have, når du skal navigere som leder i en offentlig og politisk styret organisation? Hvad skal der til for at lykkes på netop dit ledelsesniveau som leder af medarbejdere eller leder af ledere? Hvad skal aflæres og hvad skal tillæres? Og hvad er de typiske faldgruber? Hvilke metoder og færdigheder er vigtigst at mestre på mit ledelsesniveau? Alle spørgsmål, som teorien om Leadership Pipeline i den offentlige sektor tilbyder svar på. Vi vil, med udgangspunkt i din praksis, arbejde med en dynamisk vekselvirkning mellem teori, praksis, analyse, refleksion og operationalisering af ledelse og styring i offentlige organisationer med afsæt i Leadership Pipeline. Vi sætter derfor fokus på ledelses- og styringsmæssige udfordringer, der knytter sig til forskellige ledelsesniveauer i den offentlige sektor. Hermed kan vi identificere de særlige ledelsesmæssige udfordringer, der specifikt knytter sig til de enkelte ledelsesniveauer, og hvordan man skal lære og aflære en række ledelsesfærdigheder, når man går fra at være medarbejder til at være leder af medarbejdere eller til at være leder af ledere. Transitioner i skiftet fra medarbejder til leder og fra leder af medarbejdere til leder af ledere Aflæring og læring for at blive effektiv i lederrollen og lidt om faldgruber Metoder til håndtering af tværgående, tværfaglige processer med særlig fokus på relational koordinering Metoder til faglig ledelse opbygning af standarder, faglige arbejdsprocesser, udvikling af enkelte medarbejderes faglige ekspertise og et stærkt fagligt videnmiljø i en offentlig, politisk styret kontekst Teoretisk indsigt i det særlige ved lederteam og metoder til at sætte, drive og udvikle lederteam Hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er forbundet med at navigere under forskellige styringsparadigmer og under forskellige idealer om demokrati og velfærdsstatstænkning i ledelse. Modulet udbydes i andet kvartal Tilmelding kan først ske ultimo november

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013

UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 UniQ kompetenceudvikling Forår 2013 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012

UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 UniQ kompetenceudvikling Efterår 2012 AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AU HERNING På vej mod kompetenceudvikling Forord Kære kommende studerende, Formålet med denne brochure er at give

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag

Diplomuddannelsen i Ledelse - Obligatoriske fag Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe deltagernes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til deres egne ledelsesmæssige

Læs mere

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse

Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Region Syddanmark nr. OA2011051300001 Diplom i ledelse tonet til Oplevelsesledelse Uddannelsen tilrettelægges, så den er med SVU, for SVU - berettigede, det

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold:

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation Formål Indhold: Beskrivelse af de 6 grundmoduler på Diplom i Ledelse Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation et er at skærpe de studerendes opmærksomhed omkring og forståelse af lederskabets forskellige

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse

Studieordning for Diplomuddannelsen i ledelse rev. 1. juni 2009 Diplomuddannelsen i ledelse er en del af det kompetencegivende videreuddannelsessystem for voksne. Rammeloven for Bekendtgørelsen om diplomuddannelsen i ledelse er lov om erhvervsrettet

Læs mere

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark

Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark Velkommen til HR-Uddannelserne i Danmark HR-Uddannelserne i Danmark er et samarbejde mellem flere konsulentvirksomheder og har en række af landets dygtigste og mest erfarne undervisere på området. Vi tilbyder

Læs mere

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område

Diplomuddannelsen i Ledelse Valgfag inden for uddannelsens faglige område Projektledelse et er, at deltagerne i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis kan arbejde med analyse, refleksion og håndtering af projektledelse. Projektbeskrivelse og -specifikation, projektets

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

M e n t o r. Diplomuddannelsen

M e n t o r. Diplomuddannelsen M e n t o r N e t v æ r k - u d d a n n e l s e Diplomuddannelsen Diplom uddannelse tonet til Mentordiplom uddannelse Målgruppen for en mentordiplomuddannelse er: Alle der har interesse i at kvalificere

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi.

Dato og forløbsplan MDI efterår 2013. Ledelse og organisation. Delmoduler: Organisation og processer. Organisation, styring og strategi. Anita Monnerup Pedersen Studiekoordinator for Ledelse og organisation 05-04- 2013 Dato og forløbsplan MDI efterår 2013 Ledelse og organisation Professionsinstituttet KLEO ledelse og organisationsudvikling

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

ledelse Diplomuddannelsen i

ledelse Diplomuddannelsen i Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse udbydes af Center for Diplomledelse, et samarbejde mellem Køge Handelsskole, Handelsskolen Sjælland Syd og University College Sjælland. Ansøgningsfrist

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching

AKADEMI FAG. merkonom. KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011. Organisation. Ledelse i praksis Coaching KURSUSCENTRETS UDBUD -efterår 2011 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources

AKADEMI FAG. merkonom KURSUSCENTRETS UDBUD. Organisation. Ledelse i praksis Coaching. Kommunikation i praksis Projektstyring Human Resources KURSUSCENTRETS UDBUD -1. halvår 2012 AKADEMI FAG Organisation Du bliver Ledelse i praksis Coaching merkonom 4 med fagmoduler Ta et selvstændigt uddannelsesforløb - eller ta faget som en del af din akademiuddannelse

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

KMD OPUS PROCESRÅDGIVER

KMD OPUS PROCESRÅDGIVER KMD OPUS PROCESRÅDGIVER CERTIFICERET UDDANNELSE FOR ADMINISTRATIVE MEDARBEJDERE I DET OFFENTLIGE, INKLUSIV KOMPETENCEGIVENDE EKSAMEN. BLIV CERTIFICERET KMD OPUS PROCESRÅDGIVER FÅ OVERBLIK OVER KOMMUNENS

Læs mere

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis

Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Det tværfaglige kulturprojekt i praksis 02 Det tværfaglige kulturprojekt i praksis Målgruppe: Faglige medarbejdere i kulturforvaltninger og -institutioner Kultur inviteres i en kommunal sammenhæng stadig

Læs mere

Litteratur: Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur,

Litteratur: Peter Mejlby, Ulf Nielsen og Majken Schulz: Introduktion til organisationsteori. Samfundslitteratur, Ledelse og organisation, del 1 Organisation og processer Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring og forståelsen af interne og eksterne organisatoriske relationers betydning for og sammenhæng med ledelsesmæssige

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET

STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet STYRING I VELFÆRDSSYSTEMET UDDANNELSESBESKRIVELSE

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder

kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder kursus: ERFARNE LEDERe 2015 Skab merværdi for dine nuværende og fremtidige kunder Dansk Erhverv har skabt et Praksisnært og handlingsorienteret lederudviklingsforløb, der skal hjælpe dig til indsigtsfuld

Læs mere

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling

VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Erhvervsuddannelser. reform og kompetenceudvikling VIDEREUDDANNELSEN OG LEDELSESAKADEMIET I UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Erhvervsuddannelser reform og kompetenceudvikling Erhvervsskolereform Erhvervsskolereform muligheder og udfordringer Erhvervsskolereformen

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

Bente Sorgenfrey Formand, FTF

Bente Sorgenfrey Formand, FTF FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter 2009-2012 FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisations- og tillidsrepræsentanter Udfordringerne til tillids- og organisationsrepræsentanterne

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse...

Ledig? Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ta et akademifag på bare seks uger - med seks ugers selvvalgt uddannelse... Ledig? Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole Kirkegade 9 9900 Frederikshavn Telefon 9620 5597 Fax 9620 5639 www.kursuscentretfh.dk

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Strategi for ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål med strategi for ledelsesudvikling... 3 2. Ledelsesudviklingsstrategiens

Læs mere

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi

Merkonom lederuddannelse. practical. leadership. - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden. michelsen hr lederakademi Merkonom lederuddannelse practical leadership 18 måneders MERKONOM lederuddannelse på MICHELSEN LEDERAKADEMI - få eksamensbevis som erhvervsleder, og skil dig ud fra mængden m lederakademiet udvikler fremtidens

Læs mere

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3

K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 NYUDVIKLEDE LEDERUDVIKLINGSFORLØB TIL FØRSTELINJELEDERE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER K U R S U S K A T A L O G 2 0 1 3 Projektet Praksisnær ledelse for førstelinjeledere på Fyn er støttet af 3-parts midler.

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet)

Lovtidende A. I medfør af 20 a i lov om videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) Lovtidende A Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd (certificeringsbekendtgørelsen) I medfør af 20 a i lov om

Læs mere

LEDERUDDANNELSE 2014/15

LEDERUDDANNELSE 2014/15 UDDANNELSE LEDERUDDANNELSE 2014/15 Obligatoriske moduler i diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen har som målgruppe alle kommunale ledere med personaleansvar og som gennemfører PULS. Er i Albertslund Kommune

Læs mere

Velkommen til Selveje Danmarks

Velkommen til Selveje Danmarks Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Velkommen til Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse Selvejende organisationer er under pres. Kommuner hjemtager arbejdsopgaver, kravene om kvalitet

Læs mere

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING

PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING PROJEKTLEDELSE OG KOORDINERING EN SIKKER VEJ MOD ET NYT VÆRDISKABENDE JOB Projektledelse og koordinering er et vigtigt element, næsten uanset i hvilken retning, du vil udvikle din karriere. En uddannelse

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Ledelses- og medarbejdergrundlag Redigeret den 27. november 2015 1 of 9 Grundlæggende resultatansvar Kommunikere tydeligt 7 nøglekompetencer: Være rollemodel Være faglig stærk Kommunikere tydeligt Være

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015

Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Ledelsesudvikling i Helsingør Kommune 2012-2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Ramme for ledelsesudviklingen... 5 3. Opbygning... 7 4. Kompetencehjul

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE

DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE DIPLOMUDDANNELSEN I LEDELSE MODULBESKRIVELSER NY BEKENDTGØRELSE EFTERÅR 2010 Metode Modulet er et tilbud til de studerende på Diplomuddannelsen i Ledelse, der ikke har et grundlæggende kendskab til videnskabsteori

Læs mere

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses.

Såvel centerledelse, som afdelingsledelse, AMR og TR har alle bidraget til processen, og i det følgende materiale kan resultatet læses. Forord Inden for det specialiserede socialområde stilles der løbende øgede og andre krav til opgaveløsningen, for såvel af medarbejderne, afdelingsledere og centerledelsen. Det har forårsaget et andet

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Systemisk valgfagspakke på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU - henvender sig til alle, der arbejder med mennesker og sociale processer.

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd

Lovtidende A. Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd Lovtidende A Bekendtgørelse om certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau og etablering af et certificeringsråd I medfør af 20 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Læs mere

Lederuddannelser. en vej til god ledelse

Lederuddannelser. en vej til god ledelse Lederuddannelser en vej til god ledelse Hvorfor lederuddannelse? God ledelse er afgørende for private virksomheders konkurrenceevne og produktivitet. God ledelse er også afgørende for den service, som

Læs mere

STUDIEORDNING for LD i Indkøbsledelse

STUDIEORDNING for LD i Indkøbsledelse STUDIEORDNING for LD i Indkøbsledelse Obligatoriske moduler 1-6, valgmodulerne Projektledelse, Strategisk ledelse og Jura samt Afgangsprojekt. Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation

Læs mere

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor

Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Lederuddannelser til dig som er leder i den offentlige sektor Centerleder Områdeleder Sektionsleder Institutionsleder Idrætschef Gruppeleder Halinspektør Køkkenleder Pleje- og omsorgsleder Sjakbajs Tilsynsførende

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE

RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE RELATIONEL KOORDINERING SAMMEN GØR VI JER ENDNU BEDRE # VI OPLEVER, AT MANGE OFFENTLIGE ORGANISATIONER ER UNDER VOLDSOMT PRES. LAD OS HJÆLPE JER! 2 KOORDINERING AF KOMPLEKSE OG TVÆRGÅENDE ARBEJDSPROCESSER

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Praksisnær Lederuddannelse

Praksisnær Lederuddannelse Praksisnær Lederuddannelse - for ledere i første række t ed - m spunk ng N a g ud i DI is ks pra Efteråret 2014 Et samarbejde mellem Leder i første række Som leder i første række er du en vigtig og synlig

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse BEK nr. 835 af 03/07/2015 1. oktober 2015 STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelsens varighed...

Læs mere

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro

Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Den erhvervspædagogiske læreruddannelse på Uddannelsescenter Holstebro Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Beskrivelse af DEN ERHVERVSPÆDAGOGISKE LÆRERUDDANNELSE PÅ UDDANNELSESCENTER HOLSTEBRO

Læs mere

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark

Ledelse i Region Syddanmark. - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Ledelse i Region Syddanmark - et diplommodul for mellemledere i Region Syddanmark Starter 23. februar 2009 Et bidrag til kvalitet i ledelse Ledelse i Region Syddanmark skal være med til at sikre kvalitet

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler

Lederuddannelse. inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelse inden for de frie grund- og efterskoler Lederuddannelsen er et særligt tilrettelagt forløb for ledere inden for de frie grund- og efterskoler. Forløbet er organiseret i internater og netværk,

Læs mere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere

PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere PKU V - Proceskonsulentuddannelsen for vejledere Systemisk valgfagspakke på diplomniveau PKU V er en særlig proceskonsulentuddannelse til vejledere. Det er uddannelsen, du tager, når du vil udfordre din

Læs mere

(Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014. Senere ændringer til forskriften

(Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014. Senere ændringer til forskriften (Gældende) Udskriftsdato: 26. juni 2014 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelse j.nr. 14/011145 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed

Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed Specialdesignet ledelsesbaseret coachuddannelse MacMann Berg, +45 86761344, www.macmannberg.dk Side 1 af 5 Ledelsesbaseret coachuddannelse - tilpasset din virksomhed MacMann Bergs ledelsesbaserede coachuddannelse

Læs mere

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb

VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb VISITATOR- UDDANNELSE - Basisuddannelse - Komplekse sagsforløb EFTER- OG VIDERE- UDDANNELSE Maj 2014 BASISMODUL SD VALGMODUL: SAMMENHÆNG I PATIENT- OG BRUGERFORLØB I SUNDHEDS- VÆSENET INDLEDNING De offentlige

Læs mere

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse

Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Studievejledning Diplom i Ledelse tonet til Projektledelse Denne studievejledning er udarbejdet af University College Syddanmark og IBA Erhvervsakademi Kolding 1 i henhold til Bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Velfærdsteknologi i praksis

Velfærdsteknologi i praksis AKADEMIUDDANNELSE Velfærdsteknologi i praksis En videregående voksenuddannelse inden for pleje, omsorg og pædagogik Uddannelsen henvender sig især til ansatte inden for social-og sundhedområdet og det

Læs mere

Modulvejledning Januar 2014

Modulvejledning Januar 2014 Diplomuddannelsen i Ledelse og Diakoni Modulvejledning Januar 2014 Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer Ledelse og diakoni gennem relationer Modul 3 Løbenr. 036-13 BØ 15.1.14 Undervisningsplan

Læs mere

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport

Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis. Tabelrapport Lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis Tabelrapport Dette bilag til EVA s evaluering af lederuddannelsers betydning for ledelsespraksis tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt offentlige

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE STAR. ucsyd.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

VIDEREUDDANNELSE STAR. ucsyd.dk. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering VIDEREUDDANNELSE STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering ucsyd.dk Medarbejdere i jobcentre og a-kasser kan tage udvalgte moduler på professionshøjskolerne med tilskud Styrelsen for Arbejdsmarked

Læs mere

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet

Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2015, 2. semester 10. december 2015 Læseplan Ledelse den store handleforpligtigelse i dynamik og kompleksitet Underviser:

Læs mere

Studieordninger 2012 og 2013:

Studieordninger 2012 og 2013: Rettelsesblad til Studieordninger for bacheloruddannelsen i Designkultur og økonomi 2011, 2012 og 2013 Gælder for studerende indskrevet pr. 1/9-2011, 1/9-2012 og 1/9-2013, som endnu ikke har bestået faget.

Læs mere

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at:

Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: 1.1. BASISDEL MÅL Målene fremgår af målene for de enkelte AMU-uddannelser, der indgår i basisdelen. Derudover er målene for den samlede basisdel at: Deltagerne: styrker den faglige identitet og øger bevidstheden

Læs mere

Projektlederuddannelsen

Projektlederuddannelsen Projektlederuddannelsen Intensiveret fokus på egen praksis Projektlederen skal kunne skabe og facilitere resultater og udvikling af organisation og mennesker. De traditionelle metoder og værktøjer skal

Læs mere

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring

Uddannelsesbeskrivelse Uddannelse i digital læring Uddannelsesbeskrivelse Indhold INTRODUKTION TIL UDDANNELSEN... 2 OPBYGNING AF UDDANNELSEN... 2 MÅL FOR UDDANNELSEN... 2 INDHOLDET AF UDDANNELSEN... 2 FØRSTE DEL: DET ADGANGSGIVENDE KURSUSFORLØB...3 ANDEN

Læs mere

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis

Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse i Sundhedspraksis Akademiuddannelse (vvu) i Sundhedspraksis Kort videregående uddannelsesniveau Uddannelsen giver kompetencer til at varetage generelle og specialiserede funktioner og

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2016.

Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2016. Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2016. Den studerende er automatisk indstillet til prøven. Framelding kan ske indtil 14 dage før prøvens afholdelse. Sker frameldingen senere betragtes

Læs mere