KonjunkturNYT - uge 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KonjunkturNYT - uge 44"

Transkript

1 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. november Danmark Stigning i ledigheden i september Vigende huspriser i august Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandel uændret og fald i industrien DØRS skønner vækst på, og, pct. i henholdsvis og DI skønner vækst på -, og,8 pct. i henholdsvis og Internationalt USA: Faldende ledighed og stigende beskæftigelse, højere BNPvækst, stigende boligpriser og erhvervstillid i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigende ledighed Tyskland: Uændret ledighed Storbritannien: Faldende erhvervstillid Sverige: Faldende erhvervstillid Japan: Uændret ledighed og faldende industriproduktion Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder Bank of Japan fastholder renten og annoncerer yderligere kvantitative lempelser Stigende internationale aktiekursindeks og lavere oliepris Dansk Økonomi / Makropolitik Redaktionen er afsluttet fredag kl. Henvendelse rettes til

2 DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i ledigheden i september Bruttoledigheden steg med.7 personer i september og udgør dermed. personer, svarende til, pct. af arbejdsstyrken. Stigningen kommer efter et fald på. personer i august. Ledighedsudviklingen er generelt usikker i sommerferien, og der var forventet en stigning i september oven på det uventede fald i august. Set over de seneste to måneder har der dermed været et lille fald i ledigheden. Ledigheden er steget for alle aldersgrupper i september undtagen de unge under år, hvor ledigheden var uændret. Ledigheden steg mest for de --årige, som dog stadig har det laveste ledighedsniveau. Set i et bredere perspektiv har bruttoledigheden været stort set stabil siden starten af, jf. figur.. Bruttoledigheden i september er ca.. personer lavere end det seneste toppunkt i sommeren. I Økonomisk Redegørelse, august, er det lagt til grund, at ledigheden vil stige en smule frem til udgangen af året, for derefter at falde gennem i takt med, at regeringens initiativer for at understøtte økonomien virker med stigende kraft. Niveauet i september svarer stort set til det, der er lagt til grund i Økonomisk Redegørelse, jf. figur.. Nettoledigheden steg med 8 personer i september. Aktiveringsomfanget er således steget med ca.. personer. Det er første gang siden januar, at der er sket en stigning i antallet af aktiverede. Figur. Bruttoledigheden. personer. personer Danmarks Statistik Skøn ØR august Nye månedstal fra Danmarks Statistik siden ØR Kilde: Danmarks Statistik og Økonomisk Redegørelse, august.

3 Vigende huspriser i august Priserne på enfamiliehuse faldt ifølge Danmarks Statistik med, pct. fra juli til august. Niveauet ligger i august,8 pct. lavere end i samme måned året før. Faldet i august kommer efter to måneder med stigende huspriser, og set over perioden juniaugust steg huspriserne med, pct. i forhold til den foregående tremåneders periode. Igennem de første otte måneder i har husprisernes ligget ret stabilt efter de kraftige fald i andet halvår, jf. figur.. Statistikken skal dog fortolkes med forsigtighed. Den første offentliggørelse bygger på ca. 7 pct. af handlerne, og opgørelsen af priserne bliver løbende revideret i de efterfølgende måneder typisk i opadgående retning, jf. figur.. Priserne på ejerlejligheder faldt, pct. i august sammenlignet med juli efter at være steget med, pct. måneden forinden. Prisniveauet ligger, pct. over niveauet i samme måned året før. Set over tremåneders perioden juni-august steg priserne på ejerlejligheder, pct. i forhold til perioden marts-maj. Priserne på sommerhuse steg i august, pct. i forhold til juli, men sammenlignet med sammen måned ligger prisniveauet i august, pct. lavere. I perioden juniaugust steg priserne på sommerhuse med,8 pct. sammenlignet med perioden marts-maj. Figur. Boligpriser Figur. Revision af månedsvækstrater for huspriser siden statistikkens start Indeks (=) Indeks (=) -point Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Aug - Sommerhuse Ejerlejligheder Enfamiliehuse Revision ift. første offentliggørelse (h. akse) Første offentliggørelse Seneste reviderede tal Anm.: Prisindeksene er ikke sæsonkorrigerede som følge af, at perioden fra januar til august dels er forholdsvis kort og dels indeholder relativt store udsving, som ikke er sæsonrelaterede og derfor forstyrrer korrektionen af sæsonudsvingene. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger

4 Konjunkturbarometre: Fremgang i serviceerhverv og byggeri, detailhandlen uændret og fald i industrien Det sammensatte konjunkturbarometer for serviceerhvervene steg en smule i oktober, men er fortsat negative, jf. figur.. Dette skyldes en stigning i forventningerne til beskæftigelsen. Alle underkomponenter herunder forventninger til fremtidig beskæftigelse og omsætning er stadig negative. Detailhandlens konjunkturindikator (ikke-sæsonkorrigeret) var i oktober uændret og er fortsat positiv, jf. figur.. Der er i oktober sket et skift fra negative til positive forventninger til beskæftigelsen. Detailhandlen er den eneste branche med positive forventninger til beskæftigelsen. Konjunkturbarometeret for industrien faldt i oktober til -7 og blev dermed negativ efter at have været neutral i september, jf. figur.. Nedgangen skyldes specielt et betydeligt fald i forventningerne til den fremtidige produktion og beskæftigelse. Beskæftigelsesforventningerne skiftede fra et positivt til negativt indekstal, mens forventningerne til produktion faldt fra indeks -9 til -8. I byggeriet er forventningerne steget, men stadig negative. Indekset steg således fra - 8 i september til - i oktober, jf. figur.. Indikatoren har svinget omkring - siden begyndelsen af, men er steget de sidste tre måneder, specielt grundet mere positive beskæftigelsesforventninger og bedre ordrebeholdning. Figur. Sammensatte konjunkturbarometre Figur. Sammensatte konjunkturbarometre (Nettotal) (Nettotal) (Nettotal) (Nettotal) Serviceerhverv Detailhandel Industri Bygge- og anlægsvirksomhed - Anm.: Alle serier med undtagelse af detailhandel er sæsonkorrigeret. Før maj består serien for detailhandel af tal fra EU s oprindelige statistik, mens tallene efter er fra den udvidede stikprøve som DST foretager. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

5 DØRS skønner vækst på, og, pct. i henholdsvis og I De Økonomiske Råds (DØR) efterårsprognose skønnes en BNP-vækst på, pct. og, pct. i henholdsvis og, jf. tabel.. For er det noget under skønnet i Økonomisk Redegørelse (ØR), august, mens skønnene for er omtrent ens. Den lavere vækst i afspejler særligt, at der ventes en mindre fremgang i det offentlige forbrug, samt lavere vækst i investeringerne. I andet halvår og i venter DØR s at regeringens initiativer vil være medvirkende til at understøtte væksten. Effekten fra udbetalingen af efterlønspengene vurderes indtil nu at have været begrænset. DØR s forventer derfor, at udbetalingerne vil understøtte privatforbruget i andet halvår og sammen med skattereformen også i. Ligeledes vil investeringsvinduet forøge investeringerne i andet halvår og i. Den samlede lavere vækst i og i DØR s prognose end i ØR, medfører en forskel i vurderingen af hvornår bruttoledigheden topper. DØR s venter, at bruttoledigheden stiger til ca. 7. personer i det kommende år, hvorefter der ventes en langsom reduktion. I ØR topper bruttoledigheden tidligere og ventes at falde til 8. personer i, hvilket skal ses i lyset af den flade udvikling i ledigheden siden på trods af begrænset vækst. Tabel. Seneste vækstskøn for Danmark ifølge Økonomisk Redegørelse, august og DØRS efterårs prognose ØR DØRS ØR DØRS Realvækst, pct. BNP,9,,7, Privat forbrug,,9,,8 Offentligt forbrug,,,, Offentlige investeringer 7,, -, -9,8 Boliginvesteringer -, -,7,, Erhvervsinvesteringer 9,8 7,9,, Lagerinvesteringer, -,,, Eksport,,,9, Import,,9,, af BNP Betalingsbalance,,,, Offentlig saldo -, -, -,9 -, Kontantpris på enfamiliehus -, -,7, -,8 Bruttoledighed ( pers.) 8 7 Kilde: Økonomisk Redegørelse, august og DØRS, efterårsrapport, oktober

6 DI skønner vækst på -, og,8 pct. i henholdsvis og Dansk Industri (DI) har offentliggjort en ny prognose for dansk økonomi, hvor der skønnes en BNP-vækst på -, pct. og,8 pct. i henholdsvis og, jf. tabel.. Det er noget under skønnene i Økonomisk Redegørelse (ØR), august. Prognosen fra DI er udkommet efter offentliggørelsen af det reviderede (men stadig foreløbige) nationalregnskab for. kvartal, der viste et fald i BNP på, pct. DI forventer en fortsat negativ vækst i. kvartal i år, hvilket de specielt begrunder med tilbageholdenhed hos forbrugere og virksomheder samt situationen i Sydeuropa. Den negative vækst i i DI s prognose afspejler særligt, at der ventes et lille fald i det offentlige forbrug og kun en beskeden fremgang i investeringerne, herunder de offentlige investeringer. DI forventer ingen betydelig ekspansiv effekt fra kickstarten i, fordi tidligere erfaringer viser, at det kun er en mindre del af planerne fra fremrykkede investeringer der er blevet realiseret. Det betyder til gengæld at de offentlige investeringer falder mindre i. Investeringsvinduet ventes af DI at medføre en vis fremrykning af erhvervsinvesteringer fra til. DI forventer betydeligt lavere boliginvesteringer i både og end i ØR fra august. De lave boliginvesteringer begrundes især med et lavt antal byggetilladelser. DI bemærker i prognosen, at der er stor usikkerhed om de offentlige finanser i, fordi fremrykningen af beskatning af eksisterende kapitalpensioner potentielt kan give et stort provenu. I deres prognose har de indlagt et provenu på mia. kr., hvilket stemmer overens med forudsætningen i ØR. Tabel. Seneste vækstskøn for Danmark ifølge Økonomisk Redegørelse, august og DI s seneste prognose ØR Dansk Industri ØR Dansk Industri Realvækst, pct. BNP,9 -,,7,8 Privat forbrug,,7,,9 Offentligt forbrug, -,,, Faste bruttoinvesteringer,,,8, Boliginvesteringer -, -,, -, Erhvervsinvesteringer 9,8,9,, Offentlige investeringer 7,, -, -7, Eksport,,,9,9 Import,,,, af BNP Betalingsbalance, 7,,, Offentlig saldo -, -,9 -,9 -, Bruttoledighed ( pers.) 8 9 Kilde: Økonomisk Redegørelse, august og Dansk Industri, DI prognose, oktober

7 INTERNATIONALT KONJUNKTURNYT USA Ledigheden steg, pct.-point til 7,9 pct. af arbejdsstyrken i oktober, jf. figur., mens antallet af beskæftigede steg med 7.. Udviklingen dækker over en stigning i den private beskæftigelse på 8. personer og et fald i antallet af offentligt beskæftigede på. personer, jf. figur.. Beskæftigelsen i september blev endvidere opjusteret med. personer. Ifølge den foreløbige opgørelse af det amerikanske nationalregnskab steg BNP med, pct. i. kvartal i forhold til det forudgående kvartal, jf. figur.. Sammenlignet med. kvartal er BNP steget, pct. I. kvartal var det især vækst i privatforbruget og det offentlige forbrug, der bidrog positivt til efterspørgselsfremgangen, jf. figur.. Figur. Ledighed, USA Figur. Beskæftigelse, USA af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken. personer. personer Privat beskæftigelse Offentlig beskæftigelse Kilde: Reuters Ecowin. Figur. BNP-vækst, USA Figur. BNP-vækstbidrag, USA -point -point Import Lagerændringer Faste investeringer Eksport Offentligt forbrug Privatforbrug - Kilde: Reuters Ecowin. I august steg boligpriserne i de største byer i USA målt ved Case-Shillerindekset med, pct. (m/m), jf. figur.. I forhold til samme måned sidste år ligger indekset, pct. højere. Boligpriserne på landsplan målt ved FHFA-indekset steg ligeledes i august. Den månedlige vækst lå på,7 pct., mens årsvæksten var på,7 pct. jf. figur.. Ifølge begge indeks er boligpriserne steget siden årsskiftet. 7

8 Erhvervstilliden i fremstillingssektoren, målt ved ISM-indikatoren, steg i oktober, indeksenheder til indeks,7, jf. figur.. Indikatoren ligger for. måned i træk over indeks, som markerer grænsen mellem stigende og faldende aktivitet. Figur. Boligpriser, USA Figur. Erhvervstillid, USA Indeks (jan. =) Indeks (jan. =) FHFA Case Shiller C Indeks Indeks Fremstilling Service Kilde: Reuters Ecowin. Euroområdet Den EU-harmoniserede ledighed i euroområdet udgjorde, pct. af arbejdsstyrken (korrigeret for normale sæsonudsving) i september, jf. figur.7. Det er en stigning på, pct.-point i forhold til måneden forinden. Sammenlignet med september sidste år er ledigheden steget med, pct.-point. Blandt de største lande i euroområdet var den EU-harmoniserede ledighed, pct. i Tyskland,,8 pct. i Frankrig og Italien og,8 pct. i Spanien. Tyskland Ledigheden (national definition) var i oktober uændret på,9 pct. af arbejdsstyrken, jf. figur.8. Ledigheden har været stort set uændret siden august. Antallet af ledige faldt i oktober med 8. personer. Figur.7 Ledighed, Euroområdet Figur.8 Ledighed, Tyskland af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken af arbejdsstyrken Mio. personer, ,,,,, , Ledighed (national definition) Ledighed (ILO definition) Antal ledige (højre akse) Kilde: Reuters Ecowin. 8

9 Storbritannien Erhvervstilliden i fremstillingssektoren målt ved PMI-indikatoren faldt, indeksenheder til indeks 7, i oktober, jf. figur.9. Indekset ligger dermed stadig under værdien for sjette måned i træk. Sverige Erhvervstilliden i fremstillingssektoren målt ved PMI-indikatoren faldt, indeksenheder til indeks, i oktober, jf. figur.. Det er tredje måned i træk, indekset falder, og det befinder sig på det laveste niveau siden april 9. Figur.9 Erhvervstillid, Storbritannien Figur. Erhvervstillid, Sverige Indeks Indeks Indeks Indeks PMI fremstilling PMI service Fremstilling Service Kilde: Reuters Ecowin. Japan Ledigheden var uændret på, pct. af arbejdsstyrken i september, jf. figur.. Ledigheden har ellers stort set været faldende siden sommeren 9. Beskæftigelsen steg i september med. personer. Industriproduktionen faldt med, pct. (m/m) i september ifølge den foreløbige opgørelse, jf. figur.. Industriproduktionen har generelt været faldende siden foråret. Ses der bort fra faldet i industriproduktionen i forbindelse med jordskælvene i marts, er niveauet i august det laveste niveau siden oktober 9. 9

10 Figur. Ledighed, Japan Figur. Industriproduktion, Japan Indeks (jan. 8=) Indeks (jan. 8=) Kilde: Reuters Ecowin.

11 RENTER, OLIEPRISER, VALUTA- OG AKTIEMARKE- DER Bank of Japan besluttede mandag den. oktober at fastholde den pengepolitiske rente i intervallet pct. til, pct., jf. tabel.. Sidste gang Bank of Japan ændrede renten var i december 8. Bank of Japan annoncerede desuden udvidelse af deres opkøbsprogram, som har til formål at stimulere økonomien gennem opkøb af statsobligationer. De internationale aktiekursindeks er steget siden sidste fredag, mens det danske aktiekursindeks er faldet, jf. figur.. Olieprisen (i USD) er faldet knap pct. siden sidste fredag. Tabel. Renter og valutakurser mv. Danske renter og valutakurser mv. Internationale renter og valutakurser mv. Fredag Ændring ift. Fredag / sidste fredag / Ændring ift. sidste fredag Renter, pct. p.a.: -md. pengemarkedsrente Ledende renter, pct. p.a.:,, pct.point USA (federal funds rate),, pct.point Japan (unc. call rate),, pct.point Stat. -årig,7 -,7 pct.point Sverige (repo),, pct.point Realkreditrenter : Euroområdet (min. bid),7, pct.point Kort realkreditlån,, pct.point Storbritannien (repo),, pct.point Langt realkreditlån,8 -, pct.point Danmark (udlånsrenten),, pct.point Nationalbankens satser: Rente på -årige statsobligationer, pct. p.a.: Diskonto,, pct.point USA,7 -, pct.point Indskud på folio,, pct.point Japan,78, pct.point Indskudsbeviser -,, pct.point Tyskland, -,7 pct.point Udlån,, pct.point Storbritannien,87, pct.point Rentespænd til Tyskland (pct.-point): Valutakurser : Kort (-md.) -,9 -, pct.point USD/JPY 8,, pct. Langt (-årigt),, pct.point GBP/USD,,7 pct. Aktiekurser (kursindeks): OMXC (/7-89 = ) 8,8 -, pct. Aktiekurser (kursindeks): EUR/USD 9,, pct. USD, S&P 8, pct. Valutakurser : Japan, Nikkei 897, pct. EUR/DKK 7,9, pct. Euroomr., Eurostoxx USD/DKK 7, -, pct. indeks, pct. SEK/DKK 8,7,7 pct. Storbritannien, FTSE 8,9 pct. NOK/DKK,, pct. GBP/DKK 99,7,7 pct. Oliepriser: JPY/DKK 7,9 -, pct. Brent (USD) 8, -, USD Effektiv kronekursindeks (98 = ),7, point Brent (DKK) -,8 DKK ) Den korte realkreditrente består af et gennemsnit af realkreditrenter med - og -årig løbetid. Den lange realkreditrente består af et gennemsnit af -årige realkreditrenter. ) X/Y betyder pris i valuta Y for enheder af valuta X. Når tallet fx vokser, betyder det, at værdien af den første valuta (X) øges i forhold til værdien af den anden valuta (Y). ) Pris i yen for én dollar. Kilde: Reuters Ecowin og Danmarks Nationalbank

12 Figur. Pengepolitisk rente Figur. Kort og lang rente og rentespænd i forhold til Tyskland USA Danmark Euroområdet Kilde: Reuters Ecowin -point,,8,,,, -, -, -, -,8 -, dec apr aug dec apr aug dec -årig, rentespænd (h.a.) -mdr., rentespænd (h.a.) -årig, dansk -mdr., dansk Figur. Rentespænd i forhold til Tyskland Figur. Prisen pr. tønde Brent-olie i USD og Euro -point -point - - dec 8 aug 9 apr dec aug apr dec Italien Grækenland Spanien Portugal Irland Frankrig Kilde: Reuters Ecowin Euro Dollar dec apr aug dec apr aug dec Euro Dollar (h. akse) Figur. Udvalgte aktieindeks Figur. Udvalgte valutakurser Indeks (=) Indeks (=) dec apr aug dec apr aug dec USD/EUR USD/JPY,9,9 9,8 9,8 8,7,7 8, 7 dec apr aug dec apr aug dec Eurostoxx OMX C Nikkei S&P Kilde: Reuters Ecowin USD/EUR USD/JPY (h. akse)

KonjunkturNYT - uge 31

KonjunkturNYT - uge 31 KonjunkturNYT - uge. juli. ust Danmark Stigende bruttoledighed i juni Faldende boligpriser i Lille stigning i erhvervstilliden i serviceerhvervene, industrien og detailhandlen, men fald i byggeriet Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge. april. maj Danmark Fald i ledigheden i marts Erhvervenes konjunkturbarometre faldt en smule i april, men peger stadig på fremgang Stigende priser på ejerlejligheder i februar Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 1

KonjunkturNYT - uge 1 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Stort set uændret ledighed i november Konjunkturbarometre: Lille bedring i serviceerhvervene, men lidt svagere vurdering i industri samt bygge og anlæg Internationalt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. februar Danmark Bruttoledigheden faldt i december Lille fald i priserne for enfamiliehuse i november Konjunkturbarometre: Bedring i industri, men svagere vurdering i detailhandel

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonkturNYT - uge 8. april. maj Dank Faldende huspriser i februar Lille stigning i detailomsætningsindekset i ts Internationalt USA: Stigning i erhvervstilliden i fremstillingssektoren Euroområdet: Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Stort set uændret bruttoledighed i september Stigning i konjunkturbarometeret for serviceerhverv i oktober, men fald i de øvrige erhverv Udlånet til erhverv

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge 1 3. marts 7. marts 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i januar, større stigning i omsætningen Stigende priser på enfamiliehuse i 213 Stort fald i antallet af konkurser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 26

KonjunkturNYT - uge 26 KonjunkturNYT - uge 6 3. juni 7. juni 14 Danmark Lille underskud på de offentlige finanser i 1. kvartal 14 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i juni Stigende huspriser i 1. kvartal Ny prognose

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge. oktober 9. oktober Danmark Lavere forbrugerprisinflation i september Inflationen i Danmark lavere end i euroområdet i september Internationalt USA: Stigende inflation, industriproduktion

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7 3. april 7. april Danmark Mindre fald i bruttoledigheden i marts Stigning i husholdningernes bilkøb i marts Stort fald i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i marts Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. december 7. december Danmark Industriproduktionen er faldet tilbage i efteråret fra et højt niveau i sommeren Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal Stigning i dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Forbrugertilliden steg i oktober Fald i detailomsætningen i september Dansk inflation på niveau med euroområdets i september Internationalt USA: Uændret inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 3. februar 7. februar 214 Danmark Lille stigning i industriproduktionen i 4. kvartal trods fald i december Faldende priser på enfamiliehuse i november Fald i det påbegyndte byggeri

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge. oktober 6. oktober Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i september Fald i forbrugertilliden i oktober Fald i pengeinstitutternes udlån til erhverv i september Uændret ledighed

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 9. september 3. oktober 1 Danmark Lille stigning i BNP i. kvartal Fald i bruttoledigheden i august Lille fald i konjunkturbarometrene Fald i dankortomsætningen i september Boligpriserne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 8 9. april. maj Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Positive konjunkturbarometre i detailhandlen, mens industri, serviceerhvervene samt bygge og anlæg er negative Stigende boligpriser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 13. oktober 17. oktober 1 Danmark Stort set uændret byggebeskæftigelse i 3. kvartal 1 Producent- og importpriserne steg i september Internationalt USA: Fald i detailhandlen og stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 22

KonjunkturNYT - uge 22 KonjunkturNYT - uge. maj 8. maj 1 Danmark Fremgang i dansk økonomi i 1. kvartal 1 Blandede signaler fra konjunkturindikatorerne i maj Penge- og realkreditinstitutternes udlån er omtrent uændret siden årsskiftet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 49 1. december 5. december 214 Danmark Stigning i industriproduktionen i oktober Prisen på enfamiliehuse og ejerlejligheder steg i september Færre tvangsauktioner i november Stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 42

KonjunkturNYT - uge 42 KonjunkturNYT - uge 1. oktober 1. oktober 1 Danmark Færre varslede afskedigelser og lille stigning i antal ledige stillinger i september Lille fald i antallet af nyregistrerede personbiler i september

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november. november Danmark Stigning i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Uændret ledighedsprocent i oktober Konjunkturbarometre: Stigning i serviceerhverv, detailhandel og industri,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 47

KonjunkturNYT - uge 47 KonjunkturNYT - uge 7 9. november. november Danmark Fald i detailomsætningsindekset i oktober Lille stigning i forbrugertilliden i november Svage forventninger til industriens investeringer i Fortsat lavere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 40

KonjunkturNYT - uge 40 KonjunkturNYT - uge 1. oktober. oktober 1 Danmark Fald i industriproduktionen i august efter stor stigning i juli Firmaernes samlede salg steg i august Lille stigning i dankortomsætningen i september Stabile

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 30

KonjunkturNYT - uge 30 KonjunkturNYT - uge 3 3. juli 7. juli Danmark Stigning i forbrugertilliden i juli Stigning i husholdningernes bilkøb i Stigning i antal nyregistrerede erhvervskøretøjer i Pengeinstitutterne fortsat tilbageholdende

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 9

KonjunkturNYT - uge 9 KonjunkturNYT - uge 9. februar 7. februar Danmark Fortsat fremgang i BNP i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i december Betydelig stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Lille stigning i bruttoledigheden i december Lille stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i november Stigning i konjunkturbarometrene for industri og serviceerhvervene

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 5

KonjunkturNYT - uge 5 KonjunkturNYT - uge. januar. januar Danmark Fald i bruttoledigheden i december Fald i F-ledigheden i december Stigende beskæftigelse og uændret ledighed ifølge den månedlige AKU Erhvervenes konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 40. Højere priser på lejligheder i juli oktober Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 2.-. oktober 217 Højere priser på lejligheder i juli Ejerlejligheder Enfamiliehuse 2 27 28 29 21 211 212 213 214 215 21 217 Danmark Fremgang i industriproduktionen og -omsætningen i august

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 39 23. september 27. september 213 Danmark Bruttoledigheden faldt i august Stigende erhvervstillid i industri og service Stigende huspriser i 2. kvartal Det samlede udlån steg svagt

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge. december 9. december Danmark Lille fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Lille stigning i antal varslede afskedigelser og omtrent uændret antal ledige stillinger i november

Læs mere

KonjunkturNYT uge 14

KonjunkturNYT uge 14 KonjunkturNYT uge 4 3.-7. april 7 Side af KonjunkturNyt Uge 4 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonjunkturNYT - uge 8. august. august Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Fortsat stigning i forbrugertilliden i august Fald i detailomsætningen i juli, men stigning i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 18

KonjunkturNYT - uge 18 KonjunkturNYT - uge 18 7. april 3. april 15 Danmark Fald i bruttoledigheden i marts Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i februar Stigning i konjunkturbarometret for detailhandlen, små udsving i øvrige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 32 4. august 8. august 214 Danmark Fremgang i industriproduktionen i 2. kvartal 214 Fortsat fald i bilsalget i juli Dankortomsætningen steg i juli Det påbegyndte byggeri faldt en anelse

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 8. januar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i september-november Olieprisen trækker fortsat priserne på engros- og råvarer ned Fald i F-ledigheden i december

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 48

KonjunkturNYT - uge 48 KonjunkturNYT - uge 8. november 7. november Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i tember Fortsat beskedne private lønstigninger ifølge Danmarks Statistik Omtrent uændrede konjunkturbarometre

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 1. september 5. september 214 Danmark Medicinalindustrien giver store udsving i industriproduktionen Omtrent uændret dankortomsætning i august Priserne på enfamiliehuse faldt i juni,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 13

KonjunkturNYT - uge 13 KonjunkturNYT - uge 13. marts 8. marts 1 Danmark Fald i bruttoledigheden i februar Erhvervenes konjunkturbarometre udviser fortsat positive takter i marts Stigende huspriser i. kvartal Penge- og realkreditinstitutternes

Læs mere

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 43. Omtrent uændret forbrugertillid i oktober oktober Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 43 3.- 7. oktober 7 Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Nettottal 7, 3 4 6 7 8 9 3 4 6 7 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i oktober Lille stigning i udlånet fra MFI-sektoren

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7. september. september Danmark Eksporten af varer steg i juli Overskud på betalingsbalancen i juli Stigning i husholdningernes nyregistreringer og fald i erhvervenes i august Højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge. maj. maj Danmark Uændret AKU-ledighed og stigning i AKU-beskæftigelsen i. kvartal Omtrent uændret forbrugertillid i maj Lav inflation i Danmark i april Fald i detailomsætningsindekset

Læs mere

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 5. Ledigheden faldt i december. 29. januar- 2. februar Danmark. Internationalt. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge 9. januar-. februar 8 Ledigheden faldt i december -.8 personer 6 7 8 9 6 7 Danmark Ledigheden faldt i december Stigende forventninger i byggeriet, men fald i industrien i januar Renter,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 2 1. juni 22. juni 2 Danmark Lille fald i forbrugertilliden i juni Lille stigning i detailomsætningsindekset i maj Faldende boligpriser i 1. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge 8. oktober 1. november 1 Danmark Bruttoledigheden steg svagt i september efter noget større fald i august Stigende AKU-beskæftigelse og AKU-ledighed ifølge ny månedlig statistik Konjunkturbarometrene

Læs mere

KonjunkturNYT uge 26

KonjunkturNYT uge 26 KonjunkturNYT uge 6 6.-. juni 7 Side af 7 KonjunkturNyt Uge 6 7 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 6 København K Telefon 78 Redaktionen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 46. Fald i BNP i 3. kvartal november Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.- 7. november 7 Fald i BNP i. kvartal 7 -, pct. 7 Danmark Fald i BNP i. kvartal 7 Bilsalget tilbage på normalt niveau i oktober Lønstigningstakten aftog moderat i. kvartal Renter, oliepriser,

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 20

KonjunkturNYT - uge 20 KonkturNYT - uge. maj. maj Dank Lille fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Fald i AKU-ledigheden i. kvartal Lavere lønstigningstakter på DA-området i Lille stigning i prisen på engrosvarer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 39

KonjunkturNYT - uge 39 KonjunkturNYT - uge 9. september 6. september Danmark Stigning i detailomsætningen i august Forbrugertilliden faldt i september, men ligger fortsat højt Inflationen i Danmark atter lavere end i euroområdet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 7. april. april Danmark Fortsat høj forbrugertillid i april Lille stigning i detailsalget i. kvartal Dansk inflation ligger fortsat over euroområdets Internationalt Euroområdet: Erhvervstilliden

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 24

KonjunkturNYT - uge 24 KonjunkturNYT - uge 9. juni 1. juni 1 Danmark Fortsat opadgående tendens for industriproduktionen, men fald i april Fald i firmaernes salg i april Stigning i beskæftigelsen og antallet af præsterede timer

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 9. december 13. december 213 Danmark Firmaernes samlede salg steg i oktober Genopretningen i Europa sikrer fremgang i både eksporten af varer og tjenester Fortsat stort overskud på

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 36

KonjunkturNYT - uge 36 KonjunkturNYT - uge 36 3. september 7. september Danmark DANSK KONJUNKTURNYT Stigning i industriproduktionen i juli Firmaernes Industriproduktionen samlede salg steg i juli Stabile huspriser i juni Dankortomsætningen

Læs mere

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge 49. Fremgang i industriproduktionen i oktober december Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 9.- 8. december 17 Fremgang i industriproduktionen i oktober +,5 pct. 8 9 1 11 1 13 1 15 16 17 Danmark Fremgang i industriproduktionen i oktober Færre konkurser, men flere tabte job i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts. marts Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i januar Vareeksporten steg i januar, mens tjenesteeksporten fortsat faldt Lidt lavere overskud på betalingsbalancen i januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august. august Danmark Fremgang i dansk økonomi i. kvartal Bruttoledigheden faldt i juli Uændret niveau i konjunkturbarometre for serviceerhvervene og industri, mens bygge og anlæg

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016)

KonjunkturNyt. Uge 17 ( april 2016) KonjunkturNyt Uge 7 (.-9. april 6) Side af KonjunkturNyt Uge 7, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 51

KonjunkturNYT - uge 51 KonjunkturNYT - uge 1 1. december 18. december 1 Danmark Firmaernes salg faldt lidt i oktober Flere i beskæftigelse i. kvartal 1 BNP-vækst i hele landet i 1 Fald i både producent- og importpriser i november

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 34

KonjunkturNYT - uge 34 KonkturNYT - uge. august. august Dank Stigende AKU-ledighed i. kvartal Uændret forbrugertillid i august Inflation i Dank fortsat lavere end i euroområdet i juli Faldende detailomsætning i juli Svag stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni 7. juni 1 Danmark Stigning i dankortomsætningen i maj Industriproduktionen steg i april Højere lønstigningstakt i 1. kvartal på DA-området Stigende boligpriser i marts Lille stigning

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonjunkturNYT - uge. august 9. august Danmark BNP faldt i. kvartal, men beskæftigelsen steg Lille stigning i bruttoledigheden i juli, men arbejdsmarkedet generelt i bedring Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 25

KonjunkturNYT - uge 25 KonjunkturNYT - uge 7. juni. juni Danmark Stigning i detailomsætningsindekset i maj Betydelig stigning i forbrugertilliden i juni Stabil udvikling i huspriserne for. kvartal ifølge Boligmarkedsstatistikken

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 21

KonjunkturNYT - uge 21 KonjunkturNYT - uge 8. maj. maj Danmark Højere beskæftigelse og lavere ledighed i. kvartal ifølge AKU Flere ledige stillinger og færre varslede afskedigelser i april Fortsat høj forbrugertillid i maj Flad

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16-17

KonjunkturNYT - uge 16-17 KonjunkturNYT - uge -7. april. april Danmark Detailomsætningsindekset steg i første kvartal Uændret forbrugertillid i april Dansk inflation stadig lavere end euroområdets Producent- og importpriserne faldt

Læs mere

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark

KonjunkturNYT uge flere lønmodtagere i september november Internationalt. Danmark KonjunkturNYT uge 7.-. november 7. flere lønmodtagere i september 7 +. personer 8 9 6 7 Danmark 9.6 flere lønmodtagere i. kvartal 7 Flere ledige og beskæftigede i. kvartal 7 ifølge AKU Fald i detailsalget

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 8. marts Danmark Stor fremgang i industriproduktionen i januar Fald i dankortomsætningen i februar Stigning i antal ledige stillinger i. kvartal ifølge Danmark statistik Små

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 5 (1. - 5. februar 2016) KonjunkturNyt Uge 5 (1. - 5. februar 216) KonjunkturNyt Uge 5, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1 1218 København

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge. marts 1. marts Danmark Stigning i udenrigshandlen med varer i uar Fald i overskuddet på betalingsbalancen i uar Stigning i ledigheden for 3F ere i februar Svagt fald i beskæftigelsen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 41

KonjunkturNYT - uge 41 KonjunkturNYT - uge 8. oktober. oktober Danmark Stigning i eksporten i august Overskud på betalingsbalancen i august IMF nedjusterer skøn for den globale vækst Stigning i både husholdningernes og erhvervenes

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 23

KonjunkturNYT - uge 23 KonjunkturNYT - uge. juni. juni Danmark Fald i bruttoledigheden i april Stor stigning i antallet af ledige stillinger i. kvartal Aftagende lønstigningstakt i. kvartal på DA-området Stigning i vareeksporten

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 49

KonjunkturNYT - uge 49 KonjunkturNYT - uge 9. november. december Danmark Lille fald i BNP i. kvartal Fald i ledigheden i oktober Boligpriserne faldt en anelse i september Stigning i antal konkurser i november Fald i antallet

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge 8. januar. januar Danmark Stadig flere lønmodtagere i november Fald i forbrugertilliden i januar Fald i detailsalget i december Internationalt IMF World Economic Outlook update, januar

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge 45 2. november 6. november 215 Danmark Mindre fald i industriproduktionen i september Stigende boligpriser i august Lidt flere konkurser i oktober, men generelt faldende tendens Flere

Læs mere

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder

KonjunkturNYT uge 42. Flere lønmodtagere i august oktober Internationalt. Danmark. Renter, oliepriser, valuta- og aktiemarkeder KonjunkturNYT uge.-. oktober 7 Flere lønmodtagere i august +. personer 8 9 7 Danmark Flere lønmodtagere i august Detailsalget steg i september Lille stigning i dankortomsætningen i september Højere inflation

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 11

KonjunkturNYT - uge 11 KonjunkturNYT - uge 11 9. marts 1. marts 1 Danmark Fremgang i den private beskæftigelse i. kvartal Stigning i lønmodtagerbeskæftigelsen i. kvartal Fortsat fald i den offentlige beskæftigelse i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 32

KonjunkturNYT - uge 32 KonjunkturNYT - uge 3 6. ust 1. ust Danmark Fald i industriproduktionen i juni Firmaernes samlede salg faldt i juni Fald i dankortomsætningen i juli Fald i det påbegyndte byggeri i. kvartal Stigning i

Læs mere

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed

Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed KonjunkturNYT uge. oktober.-. november 7 Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med stor usikkerhed 7.8 personer 7 8 9 7 Danmark Ledigheden faldt i september, men er fortsat behæftet med

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 4

KonjunkturNYT - uge 4 KonjunkturNYT - uge 9. januar. januar Danmark Stigning i forbrugertilliden i januar Stigning i detailsalget igennem Deflation i euroområdet, men ikke i Danmark i december Internationalt IMF: World Economic

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 44

KonjunkturNYT - uge 44 KonjunkturNYT - uge. oktober. oktober Danmark Lidt flere ledige i tember, men tendensen er nedadgående Fortsat opadgående forventninger til produktion og omsætning i oktober Stigende udlån til både husholdninger

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 1. december 1. december 1 Danmark Stigning i firmaernes samlede salg i oktober Lille fald i eksporten over de seneste tre måneder Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i oktober

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 8

KonjunkturNYT - uge 8 KonjunkturNYT - uge 8. februar. februar Danmark Højere beskæftigelse og uændret ledighed i. kvartal ifølge AKU Uændret lønstigningstakt i. kvartal Højere lønstigninger til ansatte i regionerne og kommunerne

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 19

KonjunkturNYT - uge 19 KonjunkturNYT - uge 19 6. maj 8. maj 213 Danmark Industriproduktionen steg i 1. kvartal Udenrigshandlen viser stigning i både eksporten af varer og tjenester i 1. kvartal Underskud på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7. februar. februar Danmark Firmaernes samlede salg omtrent uændret i Fremgang i eksporten af varer og tjenester i Stigning i overskuddet på betalingsbalancen i Rekord i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016)

KonjunkturNyt. Uge 31 (1.-5. august 2016) KonjunkturNyt Uge 31 (1.-5. august 216) Side 2 af 13 KonjunkturNyt Uge 31, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 10

KonjunkturNYT - uge 10 KonjunkturNYT - uge. marts 6. marts Danmark Svagt fald i industriproduktionen og omsætningen Lille fald i bruttoledigheden i januar Faldende energipriser har trukket forbrugerpriserne ned i både Danmark

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 43

KonjunkturNYT - uge 43 KonjunkturNYT - uge 9. oktober. oktober Danmark Lønmodtagerbeskæftigelsen fortsatte med at stige i august Fortsat faldende forbrugertillid i oktober Stigning i detailsalget i. kvartal efter fald i. kvartal

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 3

KonjunkturNYT - uge 3 KonjunkturNYT - uge. januar 7. januar Danmark Firmaernes samlede salg er omtrent uændret i november Stort set uændret byggebeskæftigelse i. kvartal Fald i antal varslede afskedigelser, men også i ledige

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 16

KonjunkturNYT - uge 16 KonjunkturNYT - uge 6 6. april. april Danmark Fortsat stigning i forbrugertilliden i april Stigning i dankortomsætningen i marts Inflationen i Danmark på niveau med euroområdet i marts Stigning i prisen

Læs mere

KonjunkturNYT uge februar 2017

KonjunkturNYT uge februar 2017 KonjunkturNYT uge 8. 4. februar 17 Side af 17 KonjunkturNyt Uge 8 17 Denne publikation er udarbejdet af Økonomi- og Indenrigsministeriet Kontoret for konjunktur Slotsholmsgade 1 116 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 17

KonjunkturNYT - uge 17 KonjunkturNYT - uge 17 22. april 2. april 213 Danmark Omtrent uændret forbrugertillid i april Fald i detailomsætningsindekset i marts Markant opjustering af industriens investeringsforventninger for 213

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016)

KonjunkturNyt. Uge 8 ( februar 2016) KonjunkturNyt Uge 8 (.-6. februar 6) Side af KonjunkturNyt Uge 8, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016)

KonjunkturNyt. Uge 40 (3.-7. oktober 2016) KonjunkturNyt Uge 4 (3.-7. oktober 216) Side 2 af 17 KonjunkturNyt Uge 4, 216 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 1

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 50

KonjunkturNYT - uge 50 KonjunkturNYT - uge 8. december 12. december 21 Danmark Firmaernes salg faldt i oktober Vareeksporten steg i oktober Omtrent uændret overskud på betalingsbalancen i oktober Lille stigning i bilsalget i

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 2

KonjunkturNYT - uge 2 KonjunkturNYT - uge 7. januar. januar Danmark Industriproduktionen er tilbage på samme niveau som i starten af Fald i eksporten af både varer og tjenester over de seneste tre måneder Overskuddet på betalingsbalancen

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge 7 9. februar. februar Danmark Firmaernes salg faldt i. kvartal, men priserne driller Uændret vareeksport, mens tjenesteeksporten steg i. kvartal Overskuddet på betalingsbalancen var

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 7

KonjunkturNYT - uge 7 KonjunkturNYT - uge. februar. februar Danmark Lille stigning i firmaernes samlede salg i. kvartal Fald i AKU-ledigheden og stigning i beskæftigelsen Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere Lidt højere

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 45

KonjunkturNYT - uge 45 KonjunkturNYT - uge. november 8. november 13 Danmark Fremgang i industriproduktion i 3. kvartal blandt andet trukket af medicinalindustrien Fald i det påbegyndte byggeri i 3. kvartal Færre varslede afskedigelser

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 37

KonjunkturNYT - uge 37 KonjunkturNYT - uge 7 8. september. september Danmark Firmaernes salg steg i juli Stigning i vare- og tjenesteeksporten i juli Lille stigning i betalingsbalance overskuddet i juli Stigning i bilsalget

Læs mere

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016)

KonjunkturNyt. Uge 21 ( maj 2016) KonjunkturNyt Uge (.-7. maj 6) Side af 8 KonjunkturNyt Uge, 6 Denne publikation er udarbejdet af Finansministeriet Center for konjunktur og økonomisk politik Christiansborg Slotsplads 8 København K Telefon

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 35

KonjunkturNYT - uge 35 KonkturNYT - uge. august. august Dank Fald i BNP i. kvartal ifølge foreløbige NR-tal Stigning i ledigheden i juli Fald i beskæftigelsen blandt lønmodtagere i. kvartal Stigning i husholdningernes bilkøb

Læs mere

KonjunkturNYT - uge 6

KonjunkturNYT - uge 6 KonjunkturNYT - uge 6 4. februar 8. februar 213 Danmark Kraftigt faldende industriproduktion i 4. kvartal, men lå for 212 som helhed knap 1 pct. højere end i 211 Eksporten især af tjenester faldt i 4.

Læs mere