Forlagsuddannelsen Certifikat i forlagsvirksomhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forlagsuddannelsen Certifikat i forlagsvirksomhed"

Transkript

1 EN MODULOPBYGGET UDDANNELSE HENVENDT TIL LEDERE OG ANSATTE INDEN FOR FORLAGSBRANCHEN OG RELATEREDE BRANCHER Forlagsuddannelsen Certifikat i forlagsvirksomhed Skræddersyet til forlagsbranchen Forskningsbaseret undervisning Højt fagligt niveau Gæstelærere fra forlagsbranchen Brugbare værktøjer Erfaringsudveksling og styrket netværk Samarbejde med Forlæggerforeningen

2 Generelt om forlagsuddannelsen Hvad er forlagsuddannelsen? Forlagsuddannelsen er en skræddersyet uddannelse, der er udviklet i et tæt samarbejde mellem Forlæggerforeningen og Copenhagen Business School (CBS). Uddannelsen har til formål at give dig indgående viden om og forståelse for forlagsbranchen, dens aktører og aktuelle udfordringer. Den er tilrettelagt på et højt fagligt niveau, hvor du får opdateret og forskningsbaseret viden om relevante teorier og begreber inden for markedsføring, projektledelse, kommunikation, økonomi, produktion, jura m.m. Den teoretiske tilgang med eksempler fra forskellige brancher og virksomheder giver mulighed for refleksion over nuværende procedurer i det daglige arbejde. Samtidig giver uddannelsen en række værktøjer og mulighed for erfaringsudveksling med et bredt udsnit af branchefolk. Målgruppe Uddannelsen henvender sig til ansatte og ledere inden for forlagsbranchen samt relaterede brancher. Fagligt er det en fordel som minimum at have en bachelorgrad, men det er ikke en forudsætning for at deltage på uddannelsen. Eksempler på tidligere deltageres funktioner Forlagsredaktør, marketingkoordinator, redaktionsassistent, teamleder, pressechef, selvstændig, salgsrepræsentant, markedskonsulent, pressekoordinator, journalist, boghandler, direktør, indkøbschef, informationsfarmaceut, marketingchef m.m. Uddannelsens forløb Uddannelsen er modulopbygget og består af syv individuelle moduler á fire dage samt en hovedopgave. Modulerne kan tages enkeltvis i vilkårlig rækkefølge. Underviserne Underviserne er rutinerede forskere og undervisere fra Copenhagen Business School samt fra andre relevante højere uddannelsesinstitutioner. Desuden er der på hvert modul gæstelærere og eksperter fra forlagsbranchen, hvilket sikrer den praktiske synsvinkel fra branchefolk. Eksempler på undervisere fra Copenhagen Business School Professor Thomas Ritter, professor Anker Brink Lund, studielektor Henrik Merkelsen, studielektor Troels Troelsen, professor Thomas Riis, professor Anne Marie Bülow m.fl. litteratur og teori. Der forudsættes høj deltageraktivitet alle undervisningsdage i form af aktiv deltagelse i diskussioner, gruppearbejde m.m. Certifikat i ForlagsVirksomhed En eksamineret og bestået gennemførelse af seks selvvalgte moduler samt af den afsluttende hovedopgave udløser et Certifikat i ForlagsVirksomhed. Man vælger selv hvilke seks moduler man ønsker at gennemføre. Eksamen De enkelte moduler giver i sig selv et kompetenceløft og udløser et kursusbevis ved deltagelse i alle fire kursusdage. Det er dog også muligt at afslutte hvert modul med en skriftlig modulrapport, hvilket er obligatorisk for at blive certificeret. Modulrapporten er ca. 5 sider med udgangspunkt i en selvvalgt problemstilling og skal indleveres ca. 1 måned efter modulets afslutning. Rapporterne bedømmes af CBS undervisere og der gives skriftlig feedback. Modulrapporter Hvert modul kan afsluttes med en obligatorisk modulrapport i en selvvalgt problemstilling. Der afholdes to workshops årligt med fokus på modulrapporterne, herunder hvordan man udarbejder en problemformulering, hvordan kobler man praktiske problemstillinger med akademisk argumentation og hvordan udarbejder man egentligt en modulrapport. Læs mere om disse workshops på. Et modul afsluttet med en bestået eksamen, svarer til 3 ECTSpoint og 5 ECTS-point for en bestået hovedopgave. Certifikatet svarer dermed til 23 Ects-point. Læs mere om ECTS-point på. Forplejning Alle moduler strækker sig over fire dage med undervisning fra kl Der er hver dag mulighed for at få morgenkaffe fra kl. 8.30, og du vil blive budt på en lækker frokostbuffet i tidsrummet fra kl I løbet af dagen vil der desuden være kaffe og vand samt frugt og kage. Undervisning Undervisningen består af en blanding af forelæsninger, underviseroplæg og praktiske øvelser med inddragelse af relevant

3 Branchekendskab Salg, afsætning og markedsføring Redaktion, sprogrigtighed og projektledelse Pressearbejde og public relations Forlagsøkonomi og kalkulation Grafisk tilrettelæggelse, produktion og multimedieprodukter Jura, rettigheder og forhandling Hovedopgave Hvert modul er et selvstændigt afsluttet forløb. Alle moduler kan valgfrit afsluttes med modulrapport. Modulerne kan tages i vilkårlig rækkefølge. Bestået modulrapport i 6 selvvalgte moduler samt en bestået hovedopgave udløser et Certifikat i ForlagsVirksomhed.

4 modul 1 Branchekendskab Deltagelse i modul 1 giver dig: Teoretisk indsigt i branchestrukturer og organiseringsprincipper Grundlæggende indsigt i brancher inden for kultur- og oplevelsesøkonomi, herunder forlagsbranchen og dens aktører Specifik viden om forlagsbranchens forskellige forretningsområder Indsigt i forlagsbranchens nuværende og fremtidige udfordringer og potentialer Viden om den multimediale udvikling på hele medieområdet Forlagsbranchen og mediebranchen generelt står over for betydelige udfordringer og er inde i en voldsom forandringsproces. et med dette modul er at give dig et grundlæggende overblik over forlagsbranchen og dens mange aktører samt at afdække og diskutere konsekvenserne af diverse udfordringer. Modulet tager teoretisk afsæt i generel brancheteori og mere specifikke teorier om medie- og forlagsvirksomhed. Brancheteori: Forlaget og andre kreative industrier Overblik over branchen: Forlagene, boghandlerne, distributionsleddet og bogklubber Fiktion, fakta og skolebøger Den multimediale udvikling Fremtidens bogmarked Nuværende og fremtidige udfordringer i det papirløse samfund modul 2 Salg, afsætning og markedsføring Deltagelse i modul 2 giver dig: Generel teoretisk forståelse for salg, afsætning og markedsføring med eksempler fra forskellige brancher Anvendelige værktøjer til at beskrive og analysere marked, kunder og produkter m.m. Indsigt i og et beslutningsgrundlag for promotion og salg via butikker (b2b) og online (b2c) Modulet giver dig teoretisk og praktisk ballast til at kunne reflektere over og forbedre egen praksis i forhold til salg, afsætning og markedsføring. Med afsæt i teorier om markeder, kunder, segmentering og forbrugeradfærd arbejdes med at opnår du praktiske kompetencer til at kunne beskrive, definere og anvende udvalgte modeller, metoder og teorier inden for salg, afsætning og markedsføring. Afsætnings- og markedsføringsteori, B2B Markedsanalyse, kundesegmentering og branding Kunderelationer og relationsmarkedsføring Produkt og pris Promotion og plads Direkte påvirkning af slutbrugerne En strategisk tilgang til markedsføring i forlagsbranchen Salg og markedsføring gennem butikker Onlinesalg og -markedsføring af bøger

5 modul 3 Redaktion, sprogrigtighed og projektledelse Deltagelse i modul 3 giver dig: Viden om redaktion af skønlitteratur, aktualitets-, fag- og undervisningsbøger Forståelse for betydningen af sprogrigtighed, herunder kendskab til teorier om sproglig redaktion. Indsigt i udvalgte teorier og metoder om projektledelse med særligt henblik på ledelse af bogprojekter Et begrebsapparat om projektledelse som ledelsesdisciplin Kendskab til udvalgte projektledelsesværktøjer samt til den specielle dialogform, der kendetegner et bogprojekt. et med modulet er at give dig viden om redaktionsprocessen forstået som den redaktionelle bearbejdning eller redigering af et manuskript. Der er endvidere mulighed for at få indblik i den specielle dialog- og ledelsesform, der gør sig gældende i forlagsbranchens projekter. Redaktion af skønlitteratur, aktualitets-, fag- og undervisningsbøger: Sprogrigtighed Projektledelse som ledelsesdisciplin Projektledelsesværktøjer Projektledelse af bogprojekt med forskellige aktører modul 4 Pressearbejde og public relations Deltagelse i modul 4 giver dig: Teoretisk indsigt, viden og forståelse for public relations som begreb og disciplin Introduktion til corporate communication og branding, samt stakeholder teori Forståelse for omdømmehåndtering, herunder corporate identity og image Gennemgang af specialdiscipliner som public affairs, issues management og krisehåndtering Pressehåndtering i teori og i forlagsmæssig praksis, herunder indsigt i pressens arbejdsmetoder Kommunikationsstrategi, herunder mål, målgruppe, (gamle og nye) medier, effekt og evaluering En forståelsesramme for sammenhængen mellem delene i forlagets samlede interne og eksterne kommunikation et med modulet er at give dig indsigt i de muligheder og faldgruber, der ligger i det samlede arbejde med forlagets kommunikation. Modulet sætter fokus på spændingsfeltet mellem de specifikke udfordringer, der kræver en specialiseret indsats (fx redaktionel omtale af en udgivelse) og den mere generelle udfordring, der ligger i at sikre kontinuitet og sammenhæng i forlagets overordnede profil. Modulet præsenterer forskellige teoretiske modeller til styring af virksomheders samlede kommunikationsindsats, men sætter særligt fokus på pressens rolle som mellemmand og gatekeeper i forlagets bestræbelser på at nå sin målgruppe. Desuden behandles teorier som har fokus på såvel proaktivt som reaktivt at sikre virksomheder imod trusler, der berører omdømme og andre forretningskritiske parametre. Teori om public relations, corporate communication og branding samt stakeholder teori Omdømmehåndtering i teori og praksis Forlag som brands: fusioner, forlag, bogserier og forfattere. Hvordan passer det sammen? Kriser og hvordan man undgår dem Presselandskabet, den redaktionelle opbygning og journalistens arbejdsmetoder Pressekontakten og den gode historie: Event, pressemeddelelse og den personlige kontakt Kommunikations- og pressestrategien og samspillet med det øvrige markedsføringsarbejde

6 modul 5 Forlagsøkonomi og kalkulation Deltagelse i modul 5 giver dig: Indsigt og viden om udvalgte teorier inden for omkostningsfastsættelse, kalkulationsmodeller, prissætning og afsætning Kendskab til mekanismerne bag antagelse, udvikling og afsætning af enhver form for udgivelse Værktøjer til udarbejdelse af kalkuler og prissætning Viden om og forståelse af forlagets regnskab Overblik over et forlags økonomi et med dette modul er at give dig et begrebsapparat og konkrete værktøjer til bedst muligt at kunne håndtere de kalkuler, du sidder med i hverdagen. I løbet af kurset vil der blive fokuseret på forskellige kalkuletyper, ligesom vi vil fokusere på de forskellige prissætningsmetoder og -modeller i et teoretisk og praktisk lys. Fokus vil også være på værktøjer til udarbejdelse af kalkuler samt på hvorledes man argumenterer for, følger op på og evaluerer dem efterfølgende. Generelle erhvervsøkonomiske modeller: Lean, Activity Based Costing, Supply Chain Management Omkostningsteori: Omkostningskalkuler, valg af kalkulationsmodel Kalkuler i praksis: Forkalkulen, den reviderede kalkule og efterkalkulen Forlagskalkule, herunder værktøjer til udarbejdelse, opfølgning og evaluering af kalkuler Dynamisk prisdannelse: Forskellige prissætningsteorier Antagelser, udvikling og afsætning af en udgivelse Forlagsøkonomi med fokus på omkostninger, lønsomhed, resultat og generel regnskabsforståelse modul 6 Grafisk tilrettelæggelse, produktion og multimedieprodukter Deltagelse i modul 6 giver dig: Viden om grafisk tilrettelæggelse og produktion i forlagsbranchen Indsigt i samspillet mellem de grafiske elementer, som gør bogen til en æstetisk helhed Indsigt i produktion og fremstilling af multimedieprodukter, herunder interaktivt design Kendskab til visuelle udtryk og kampagner, der fanger opmærksomheden Modulet giver dig en overordnet forståelse for formgivningens sprog og bestanddele samt kendskab til typografi og billeder, ligesom du får forståelse for den grafiske produktionsproces. Desuden giver modulet et indblik i udviklingen af grafik i forbindelse med multimedieprodukter, herunder vilkår for interaktion mellem multimedieprodukt og brugeren. Grafisk design som helhed og del Nye trends i bogens design Typografi, symboler, tegning, foto og grafer Den grafiske produktionsproces: reproteknik, trykteknik, papir og bogbind Interaktivt design og multimedieprodukter Forlagets styring af den grafiske tilrettelægning

7 modul 7 Forlagsjura, rettigheder og forhandling Deltagelse i modul 7 giver dig: Teoretisk indsigt, viden og forståelse for beskyttelse af immaterielle aktiver, herunder især ophavsrettigheder Teoretisk indsigt, viden og forståelse for de juridiske aspekter ved indgåelse af kontrakter Teorier og praktiske redskaber til at blive bedre til at forhandle kontrakter Indsigt i de juridiske vilkår for forfatterens brug af materiale Indsigt i citatret og aftalelicens (Copy-Dan) Praktisk indsigt i de ophavsretlige problemstillinger, der knytter sig til den digitale udvikling Den ophavsretslige beskyttelse af forlagets produkter er den helt grundlæggende betingelse for, at forlaget kan eksistere. et med modulet er at give dig en grundlæggende indsigt i vilkårene for beskyttelse ophavsrettigheder. Modulet sætter fokus på ophavsrettigheder: hvordan opnås de, hvad dækker de, hvordan sikres de og hvordan undgår man som forfatter eller forlag at krænke andres ophavsrettigheder? Disse spørgsmål er med den digitale udvikling blevet endnu mere presserende. Modulet behandler desuden kontraktindgåelse ud fra både et teoretisk og et praktisk perspektiv. Det gælder såvel de juridiske aspekter som de mere forhandlingstekniske. Teori om immaterialret (ophavsrettigheder) Teori om kontaktindgåelse Forhandlingsteori og tricks of the trade (hvordan bliver du en bedre forhandler?) Forlagsaftalen: indgåelse, vilkår og kontaktbrud Rettigheder, pligter og undtagelser for forlag og forfatter Den digitale udfordring: hvordan håndhæves ophavsrettigheder på nettet? Hovedopgave Udarbejdelse af Hovedopgave giver dig: Den afsluttende hovedopgave giver dig mulighed for at gå i dybden med et selvvalgt emne, der bredt defineret relaterer sig til forlagsvirksomhed. Desuden giver forløbet en indføring i projektskrivning med udgangspunkt i en virkelighedsnær, men universitær problemstilling. Du skal dokumentere evnen til på et analytisk og metodisk grundlag, at kunne bearbejde en kompleks og praksisnær problemstilling. Hovedopgaven skal have et omfang, der svarer til 5 ECTSpoints, og opgaven skal tage udgangspunkt i mindst et af de fagområder, som er gennemgået i løbet af Forlagsuddannelsens moduler. Undervisningsform og vejledning Hovedopgaven er i udgangspunktet et individuelt projekt, hvor emnet bliver formuleret i samråd med en vejleder. Det er dog også muligt at skrive sammen to og to. Som optakt til udarbejdelsen af hovedopgaven bliver der afholdt en introduktion, ligesom der vil være vejledningsseancer undervejs i forløbet.

8 Copenhagen Business School Copenhagen Business School (CBS) er et internationalt universitet med forskning og undervisning i erhvervsøkonomi og erhvervshumaniora. CBS er en af de største business schools i Europa og samarbejder med universiteter og virksomheder i både ind- og udland. Forlagsuddannelsen er arrangeret af Handelshøjskolens Efteruddannelsescenter. Centeret har igennem de sidste 17 år opbygget stor erfaring og ekspertise med udvikling og gennemførelse af kurser og efteruddannelse for såvel private som offentlige virksomheder og institutioner. Læs mere på CBS Campus De fysiske rammer for undervisningen i Forlagsuddannelsen er CBS Campus faciliteter på Frederiksberg, hvor der dagligt færdes op til studerende. Forlagsuddannelsen vil blive afholdt i moderne undervisningsfaciliteter, der understreger det dynamiske universitetsmiljø og pædagogisk nytænkning. dalgas have frederiksberg redaktion og kontaktperson: programkonsulent kim pedersen, , homepage og grafisk design: tone thoresen tryk: rosenberg bogtryk fotograf: thomas willads fonden for efteruddannelse og erhvervsforskning ved handelshøjskolen i københavn cvr nr

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ)

STUDIEORDNING. Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) STUDIEORDNING Erhvervsakademiuddannelse (AK) inden for medie og kommunikation Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Køge Campus Slagelse Campus Nykøbing August 2013 Indholdsfortegnelse Studieordningen...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Kommunikation og 01-07-2013 for Akademiuddannelsen i Kommunikation og Formidling Revideret 01.07.2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 2 2 Uddannelsens formål... 2 3 Uddannelses varighed...

Læs mere

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL)

STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) STUDIEORDNING MEDIEPRODUKTION OG LEDELSE (MPL) SEPTEMBER 2013 REVIDERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 STUDIEORDNINGEN... 4 Kapitel 2 UDDANNELSENS FORMÅL... 5 Kapitel 3 GENERELT OM UNDERVISNINGEN...

Læs mere

Studieordning. HD 2. Del

Studieordning. HD 2. Del Studieordning HD 2. Del Denne studieordning for HD 2.del er fastsat af studielederen for HD-uddannelsen ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet og godkendt af prodekan for uddannelse. Det væsentligste

Læs mere

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse

Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Bilag 1-59: Læreplaner for fagene i den gymnasiale uddannelse Oversigt: Alle fag: 1 Afsætning A... 13 2 Afsætning B... 17 3 Arktisk teknologi B... 22 4 Arktisk teknologi C... 29 5 Billedkunst B... 34 6

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Design og produktion Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Htx-bekendtgørelsen juni 2012 bilag 26 1 Teknikfag

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK

STUDIEORDNING 2010. Kultur og formidling UDDANNELSEN ER UDBUDT AF DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK STUDIEORDNING 2010 Kultur og formidling kandidatuddannelsen UDDANNELSEN ER UDBUDT AF STUDIENÆVN FOR Dansk, Litteratur, Kultur og Medier, SOM HØRER UNDER DET HUMANISTISKE FAKULTET ODENSE WWW.SDU.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Historie, 2015-ordningen. Rettet 2015 D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Historie, 2015-ordningen Rettet 2015 Saxo-Instituttet Det

Læs mere

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed

Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Vejledning / Råd og vink Htx-bekendtgørelsen Teknikfag A Proces, levnedsmiddel og sundhed Ministeriet for Børn og Undervisning Kontor for gymnasiale uddannelser 2012 Teknikfag A: Proces, levnedsmiddel

Læs mere

Ny journalistuddannelse i Danmark

Ny journalistuddannelse i Danmark Nya utbildnings- och forskningsinstitutioner/program Ny journalistuddannelse i Danmark ANKER BRINK LUND & JØRN HENRIK PETERSEN Den 1. september 1998 begyndte 72 håbefulde studerende deres uddannelse ved

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 7-2014 - 2017 Vil du være med til at skabe fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for nytænkende ledere, der står

Læs mere

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier

Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier Studieordning for IT-Vest Masteruddannelse i Informationsteknologi, linien i Multimedier INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION...3 2. FORMÅL...3 3. KVALIFIKATIONER...4 4. INDHOLD...4 5. ADGANGSKRAV...4 6.

Læs mere

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I KOMMUNIKATION DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET SEPTEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse KAPITEL 1... 4 INDLEDENDE BESTEMMELSER... 4 1

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4

Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 1 Vejledning til grundfaget design fagbilag nr. 4 Gældende fra Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser Indledning Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen

Læs mere

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag

Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Bilag til studieordningerne Gældende fra 1. juli 2012 Prøveformer og bedømmelsesgrundlag Juli 2012 Side 1 Tillæg til studieordninger for akademiuddannelser vedrørende prøveformer/bedømmelsesgrundlag, opgavetyper

Læs mere

Projekt, case, opgave

Projekt, case, opgave Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog 1 Projekt, case, opgave - hvad er projektarbejde i eud? En håndbog Jens Andersson Karsten Holm Sørensen Thomas Tylén Danmarks Erhvervspædagogiske

Læs mere

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN

STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 STUDIEORDNING 2011-2013 MARKEDSFØRINGSØKONOMUDDANNELSEN Side 1 af 40 Studieordning på Markedsføringsøkonom 2011-2013 Indhold Fælles del: 1. 1. Uddannelsen...

Læs mere

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013

Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Kommunikation/it A Htx Vejledning / Råd og vink Kontor for Gymnasiale Uddannelser 2013 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indholdsfortegnelse Studieordning for Kandidatuddannelsen i billedkunst (MFA) ved Det

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER

KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER STUDIEORDNING FOR KANDIDATUDDANNELSEN I LÆRING OG FORANDRINGSPROCESSER DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET September 2014 1 Kapitel 1: Indledende bestemmelser 1 Bekendtgørelsesgrundlag 2 Fakultetstilhørsforhold

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010

International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 International økonomi A Hhx Vejledning / Råd og vink Afdelingen for gymnasiale uddannelser 2010 Alle bestemmelser, der er bindende for undervisningen og prøverne i de gymnasiale uddannelser, findes i uddannelseslovene

Læs mere

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006

Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Studieområdet del 1- Hhx Undervisningsvejledning Juli 2006 Vejledningen indeholder uddybende og forklarende kommentarer til læreplanens enkelte punkter samt en række paradigmatiske eksempler på undervisningsforløb.

Læs mere

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk

Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk Hvad vil vi med professionsuddannelser? www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Hvad vil vi med professionsuddannelser? DM er en fagforening for højtuddannede og mødestedet for 36.000 kandidater og studerende

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere