Motorcykelforsikring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motorcykelforsikring"

Transkript

1 LB KONCERNEN Motorcykelforsikring Vilkår nr. 11-1, november 2004 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S Tlf: BAUTA FORSIKRING A/S Tlf: RUNA FORSIKRING A/S Tlf: FDM FORSIKRING A/S Tlf:

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit: Side: Afsnit: Side: 1 Hvem er sikret Forsikringens sammensætning Særlige vilkår 3 Hvis skaden sker Ansvarsforsikring Hvornår dækkes 4.20 Hvor dækkes 4.30 Hvad dækkes 4.40 Hvad dækkes ikke 4.50 Summer 5 Kaskoforsikring Hvornår dækkes 5.20 Hvor dækkes 5.30 Hvad omfatter forsikringen 5.40 Hvilke skader dækkes 5.50 Hvilke skader dækkes ikke 5.60 Erstatningen 5.61 Transport 5.62 Reparation 5.63 Kontanterstatning 5.64 Merværdiafgift 5.70 Redningsforsikring 5.80 Retshjælpsforsikring 13 Præmien Præmiens betaling Indeksregulering Opsigelse og ejerskifte Ekstraordinær opsigelsesret 14 Ankenævn Love og vedtægter Generel information Lov om behandling af personoplysninger Adgang til personoplysninger Provision Oplysninger om dækningen 17 Fortrydelsesret...6 Generelle bestemmelser for alle dækninger 6 Regres Forsæt eller grov uagtsomhed 6.20 Udlejning 6.30 Manglende forsikringsdækning 7 Undtagelser Motorløb 7.20 Krig m.v. 8 Præmietrin - Bonus Hvordan præmieskalaen fungerer 8.20 Skadetyper 8.30 Skadetype Skadetype Skadetype 3 9 Selvrisiko Selvrisikostørrelse ved skade 10 Tilbagekøb af skade Ændrede vilkår og opsigelse ved skade Ændringer i risikoen...5 2

3 Hvem er sikret Sikret er forsikringstageren og andre, som med forsikringstagernes tilladelse lovligt benytter den forsikrede motorcykel. Ved salg af motorcyklen er den nye ejer dækket, indtil anden forsikring er tegnet, dog højst i 3 uger. Ejere af virksomheder, der erhvervsmæssigt har motorcyklen i varetægt for reparation, behandling, transport eller lignende, er ikke sikret. Det samme gælder virksomheder, der har overtaget motorcyklen med erhvervsmæssigt videresalg for øje. Bestemmelsen i Forsikringsaftalelovens 54 er herved tilsidesat. 2 Forsikringens sammensætning Policen kan være sammensat af følgende dækninger: 1) Ansvar 2) Kasko, herunder redningsforsikring i udlandet og retshjælpsdækning. Helårsdækning. 3) Kasko, herunder redningsforsikring i udlandet og retshjælpsdækning. Der dækkes kun mod brand, tyveri og hærværk i perioden De kan på policen se, hvilke dækninger De har medforsikret Særlige vilkår Hvis der gælder særlige vilkår for Deres forsikring, vil det fremgå af policen. 3 Hvis skaden sker Enhver skade skal hurtigst muligt anmeldes til selskabet. Ved kaskoskader kan anmeldelsen afleveres til det værksted, som skal udbedre skaden. Værkstedet skal tilkalde taksator, idet reparation kun må foretages efter aftale med selskabet. De kan dog lade mindre reparationer udføre, hvis det ville være ulovligt eller uforsvarligt at køre videre med motorcyklen, og kørslen ikke kan udsættes. Tyveri og hærværk skal tillige anmeldes til politiet. De kan læse om reparation/erstatning i punkt 5.60, skadens indflydelse på præmietrin i punkt 8.00 og om selvrisiko i punkt Ved skader i udlandet, hvor De har brug for redningsforsikringen, skal De henvende Dem direkte til: SOS-International, Nitivej 6, DK-2000 Frederiksberg Telefon , Telefax Ansvarsforsikring 4.10 Hvornår dækkes Forsikringen dækker for en 1-årig periode Hvor dækkes Forsikringen dækker i Europa og i de lande udenfor Europa, der er medlem af grønt-kort-ordningen. Det grønne kort er overfor udenlandske told- og politimyndigheder dokumentation for, at der er tegnet ansvarsforsikring. Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, gælder forsikringen her kun subsidiært Hvad dækkes Forsikringen dækker det erstatningsansvar, der kan pålægges den sikrede som ejer, bruger eller fører af den forsikrede motorcykel. Alle aftaler om erstatning skal forhandles af selskabet. Ansvar for skade på forsikringstagerens person er dækket, når denne ikke er fører af motorcyklen Hvad dækkes ikke 1) Skade på førerens person. 2) Skade på ting tilhørende de sikrede Summer Forsikringen dækker i Danmark med de beløb, der fastsættes i Færdselsloven. Under kørsel i udlandet dækkes med de summer, der kræves i de pågældende lande, dog mindst med de summer, som er gældende i Danmark. 5 Kaskoforsikring 5.10 Hvornår dækkes Forsikringen dækker for en 1-årig periode. Der dækkes dog kun for brand, tyveri og hærværk i perioden (3 mdr.), medmindre man begærer fuld kasko dækning for hele året Hvor dækkes Forsikringen dækker i Europa, de baltiske stater, SNG indtil Ural samt i Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran Hvad omfatter forsikringen 1) Den forsikrede motorcykel inklusive fastmonteret standardudstyr. 2) Standardværktøj og afmonteret tilbehør, når det alene bruges til motorcyklen. 3) Eftermonteret kåbe eller andet tilbehør, såsom fælge, fjeder/ dæmpersæt, tuningsdele og speciallakeringer er medforsikret for indtil kr., medmindre det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsdækning, dog max kr. Følgende tilbehør er kun medforsikret, hvis det fremgår af policen, at der er tegnet tillægsdækning: a) Tilbehør, der benyttes erhvervsmæssigt. b) Lånte, lejede og leasede genstande. c) Eftermonteret tilbehør til en værdi ud over kr. Eftermonteret tilbehør kan max. dækkes til en samlet værdi af kr. Der kan ikke tegnes tillægsdækning for evt. højere beløb Hvilke skader dækkes Forsikringen dækker enhver skade på den forsikrede motorcykel, herunder: 1) Kollisionsskader 2) Brand (ildsvåde), eksplosion, lynnedslag, kort-slutning. 3) Nedstyrtende genstande: Genstande, der ved frit fald rammer motorcyklen. 4) Tyveri, tyveriforsøg, røveri og ran. 5) Hærværk: Skade forvoldt med forsæt og i ondsindet hensigt. 6) Glasskade: Skade, der kun rammer den forsikrede motorcykels glas Hvilke skader dækkes ikke 1) Skader, der alene opstår i og er begrænset til motorcyklens mekaniske dele (fx motor, transmission eller styretøj), medmindre skaden sker ved brand, eksplosion, kortslutning, tyveri, røveri eller hærværk. 2) Skade som følge af kørsel med utilstrækkeligt vand eller olie. 3) Skader, der er en følge af vejrligets påvirkning (fx tæring, rust eller frostsprængning) eller anden forringelse af motorcyklen, der er en følge af almindelig brug, herunder stenslag i lak, ridser og lignende. 4) Skader sket under behandling og bearbejdning. 5) Skader, der er omfattet af garanti. 6) Skader, der sker, mens motorcyklen er udlejet i strid med Justitsministeriets bestemmelser. 7) Skader, der er forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed, herunder skader sket under kørsel i spiritus-, narkotika- eller medicinpåvirket tilstand. 8) Skader sket, mens motorcyklen blev ført af en person uden gyldigt kørekort. 3

4 Ved skade nævnt under 6, 7 og 8 er forsikringstageren dog dækket, medmindre denne, ægtefællen/samleveren eller den faste bruger var fører af motorcyklen, eller vidste, at der forelå omstændigheder som beskrevet, eller deres manglende kendskab hertil skyldtes grov uagtsomhed Erstatningen 5.61 Transport Efter en skade, der er omfattet af forsikringen, dækkes nødvendig transport af motorcyklen til nærmeste autoriserede værksted. Findes motorcyklen efter tyveri, dækkes transport til bopæl eller værksted. Transport, der er omfattet af anden forsikring, abonnement eller lignende, dækkes ikke Reparation Motorcyklen skal ved reparation sættes i samme stand som før skaden. Selskabet er berettiget til at anvise reparatør og leverandør af reservedele m.v. Der ydes ikke erstatning for: 1) Forøgede udgifter til reparation uden for normal arbejdstid. 2) Forringelse af motorcyklens handelsværdi. 3) Forbedringer, f.eks som følge af nødvendig udskiftning af slidte eller tærede reservedele Kontanterstatning Kontanterstatning fastsættes til det beløb, en tilsvarende motorcykel med samme alder og stand ville koste mod kontant betaling, hvis: 1) Skaden er så stor, at reparationsudgiften vil overstige motorcyklens handelsværdi på skadetidspunktet. 2) Motorcyklen efter tyveri ikke er kommet tilveje 4 uger efter anmeldelse til politiet og skriftlig anmeldelse til selskabet. Motorcyklen tilfalder selskabet ved kontanterstatning. Kontanterstatning forudsætter, at motorcyklen afmeldes i Centralregisteret for Motorkøretøjer og at Told- og Skattestyrelsens regler overholdes. Stjålet eller skadet tilbehør, hvor reparation ikke kan betale sig, erstattes efter vort valg enten ved kontant betaling eller levering af tilsvarende genstande Merværdiafgift Merværdiafgift (moms) i henhold til gældende lovgivning betales af selskabet. I det omfang, hvor ejeren af motorcyklen kan medregne beløbet i den indgående merværdiafgift, sender vi en opkrævning ved skadens afregning eller fradrager afgiften ved kontanterstatning Redningsforsikring i udlandet Denne dækning er kun medforsikret, hvis der er tegnet kasko. De fuldstændige vilkår for redningsforsikring findes i det røde SOS-servicekort, som kan rekvireres hos os. Forsikringen dækker i Europa, de baltiske stater, SNG indtil Ural, samt i Israel, Marokko, Tunesien, Tyrkiet og Iran. SOS-kortet og registreringsattesten skal altid medbringes ved rejser i udlandet. Er der tegnet anden forsikring for kørsel i udlandet, dækker denne forsikring kun subsidiært Retshjælpsforsikring Denne dækning er automatisk medforsikret, når der er tegnet kasko. Vilkårene for retshjælp kan De få ved at ringe eller skrive til os. Vi vejleder Dem gerne i spørgsmål om retshjælpsforsikring. Forsikringens formål er at betale sagsomkostninger ved private tvister, der kan indbringes for domstolene. Der ydes ikke dækning for advokatrådgivning. Inden for retshjælpsforsikringsområdet kan sagerne - efter deres art - være omfattet af: Familie-, hus-, bil- eller lystfartøjsforsikringen. Motorcykelforsikringens område er de sager, hvor sikrede er part som ejer, bruger eller fører af den forsikrede motorcykel. Undtaget er bl.a. de sager, der opstår i forbindelse med sikredes hoved- eller bierhverv (dog ikke ved sager vedrørende personskade) samt straffesager. For at der kan opnås retshjælpsdækning, skal en advokat have påtaget sig sagen, ligesom reglerne i forbindelse med fri proces skal opfyldes. Advokaten skal herefter - før yderligere skridt foretages - indsende en nærmere redegørelse om sagen til selskabet. Generelle bestemmelser for alle dækninger 6 Regres Regres er et forsikringsselskabs ret til at få udbetalte beløb tilbage Regres ved forsæt eller grov uagtsomhed Selskabet har regres med enhver (føreren, ejeren eller andre), som efter Færdselslovens regler er ansvarlig for en skade og som har forvoldt skaden med forsæt eller ved en uagtsomhed, der kan betegnes som grov hensynsløshed Regres for skader sket under udlejning Selskabet er forpligtet til at gøre regres for skader, som er sket, mens motorcyklen har været udlejet i strid med de af Justitsministeriet fastsatte bestemmelser Regres for betalte skader, der ikke er forsikringsdækket Selskabet har regres, hvis vi har erstattet en skade, som ikke er omfattet af forsikringen. 7 Undtagelser 7.10 Motorløb Forsikringen dækker ikke skade, som sker under motorløb eller kørsel på bane eller andre områder, der er afspærret til formålet. Skade, der sker under nationale orienteringsløb, økonomiløb eller rallies uden for afspærret bane, er dog dækket, når kørslen foregår i Danmark, og politiet har givet tilladelse til løbet. Der kræves endvidere, at de regler, der gælder for løbet, skal overholdes. Skade, der sker under øvelseskørsel, glatførekørsel og manøvrekørsel er dækket, når denne kørsel foregår under instruktion af en motororganisation eller lignende og på afspærret område Krig m.v. Forsikringen dækker ikke skade eller ansvar for skade opstået under jordskælv og andre naturkatastrofer, krig, krigslignende handlinger, oprør og borgerlige uroligheder eller udløsning af atomenergi. 8 Præmietrin - Bonus 8.10 Hvordan præmieskalaen fungerer Forsikringen har 7 præmietrin, hvor trin 1 er det dyreste og trin 7 det billigste. Når der ikke anmeldes skader, nedsættes præmien en gang om året på policens hovedforfaldsdag, indtil billigste trin er nået. Hovedforfaldsdagen står på policen under oplysningerne om præmie Skadetyper Skader inddeles i tre typer: Skadetype 1 og 2 har ikke indflydelse på præmietrin. Skadetype 3 medfører tab af 2 præmietrin. 4

5 Skadetype 1. Skader uden præmieregulering Skader uden indflydelse på præmietrin. Kommer De ud for skader af denne type, ændres præmien alligevel til billigere trin, hvis billigste trin ikke er opnået: 1) Skade der ikke medfører udgift for os. 2) Når motorcyklen er overdraget til ny ejer. 3) Når skaden er forvoldt af en kendt skadevolder, hvis ansvar bortfalder i medfør af Lov om Erstatningsansvar. 4) Når den kendte og ansvarlige skadevolder er ude af stand til at tilbagebetale selskabets udgifter. 5) Personskade på tredjemand, hvis føreren af den forsikrede motorcykel er uden skyld i skaden. 6) Skade på retshjælpsforsikringen Skadetype 2. Friskader Skader uden indflydelse på præmietrin. Kommer De ud for skader af denne type, ændres præmien alligevel til billigere trin, hvis billigste trin ikke er opnået. 1) Brand. 2) Nedstyrtende genstande. 3) Tyveri. 4) Hærværk. 5) Glasskade. Jvf. definitionerne i pkt Skadetype 3. Skader med præmieregulering Skader, hvor policen på hovedforfaldsdagen efter skaden, bliver placeret 2 præmietrin dyrere pr. skade end det trin, der var gældende på skadedatoen. Det gælder for følgende skader: 1) Skader, hvor den sikrede er helt eller delvis ansvarlig. 2) Kollisions- og påkørselsskader med ukendt skadevolder. 3) Skader, hvor vi ikke kan gennemføre regres. 4) Enhver anden skade, som ikke er nævnt under skadetype 1 eller skadetype 2. Både ansvars- og kaskopræmien forhøjes, uanset at kun den ene del af forsikringen er berørt af skaden. 9 Selvrisiko Er forsikringen tegnet med selvrisiko, fremgår størrelsen af policen. Overstiger en reparationsudgift selvrisikobeløbet, betaler vi den samlede udgift og opkræver selvrisiko hos Dem. Der opkræves ikke selvrisiko ved ansvarsskader Selvrisikostørrelse ved skade Se om skadetyperne under punkt Ved skadetype 1 er der ingen selvrisiko. Ved skadetype 2 er selvrisikoen kr. Ved skadetype 3 er selvrisikoen kr. Ved skadetype 3 opkræves dobbelt selvrisiko, når føreren på skadestidspunktet er under 30 år. Selvrisikobeløbene er indeksregulerede med basisår Der gælder særlige regler for retshjælpsforsikringen. 10 Tilbagekøb af skade De har ret til at tilbagebetale vores skadeudgifter efter en skade og derved undgå bonustab. Forudsætningen for at tilbagekøbe er, at tilbagebetaling sker senest en måned efter, at vi har givet Dem besked om skadens endelige omfang og økonomiske konsekvenser. 11 Ændrede vilkår og opsigelse ved skade Fra den dag selskabet modtager en skadeanmeldelse og indtil en måned efter, at vi har betalt erstatning - eller afvist skaden - kan både forsikringstageren og selskabet opsige forsikringen med 14 dages varsel. Inden for samme periode kan vi forlange forsikringens fortsættelse betinget af særlige vilkår. Betales selvrisiko eller merværdiafgift ikke senest 14 dage efter påmindelse om betaling, forbeholder vi os ret til at opsige kaskodækningen eller forlange forsikringen fortsat på særlige vilkår. Hvis selskabet på grund af forsikringens forløb, f.eks. efter gentagne skadetilfælde, stiller skærpede betingelser for dens fortsættelse eller opsiger forsikringen, sker registrering heraf i den del af Automobilforsirkingsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, som vedrører forsikringstagere, der frembyder en særlig risiko. Samtidig med en sådan registrering gives der forsikringstageren meddelelse herom med nærmere oplysning om klageadgang m.v. Registrering i det nævnte fællesregister (D.F.I.M., Amaliegade 10, 1256 København K. tlf ) sker på grundlag af en tilladelse, meddelt af Datatilsynet på en række vilkår. 12 Ændringer i risikoen Præmien er beregnet på baggrund af de risikooplysninger, der fremgår af policen. De skal derfor straks give os besked når: - De eller den faste bruger skifter adresse - motorcyklen udskiftes - der sker ændring i motorcyklens anvendelse, vægt, tilkoblingsmuligheder eller andre konstruktive ændringer - der eftermonteres tilbehør, hvis nyværdi overstiger kr. Har vi ikke modtaget en sådan underretning, kan det medføre, at erstatning nedsættes eller helt bortfalder. 13 Præmien Præmien fastsættes efter selskabets gældende tarif Præmiens betaling Den første præmie forfalder ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de forfaldsdage, der fremgår af policen. Præmien opkræves ved indbetalingskort eller på anden måde efter aftale med Dem. Selskabet opkræver et ekspeditionsgebyr sammen med præmien. Vi sender opkrævning frem til den adresse, som De har oplyst. Hvis De flytter eller vælger anden betalingsadresse, skal vi straks have besked. Betales præmien ikke rettidigt, sender vi en rykkerskrivelse, der indeholder opkrævning og et ekspeditionsgebyr. Hvis præmien ikke betales inden den frist der er anført - dog mindst 21 dage - så ophører dækningen. Er Deres forsikring blevet slettet på grund af manglende præmiebetaling, kan den først genoptages, når De har betalt den manglende præmie. Hvis der er sket afmelding til politiet, medfører Justitsministeriets bestemmelser, at præmien skal betales helårsvis forud de to følgende år. Restanceforholdet er indberettet til Automobilforsikringsselskabernes Fællesregister for Motorkøretøjsforsikring, der føres af Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring (D.F.I.M.), Amaliegade 10, 1256 København K, tlf , efter indhentet tilladelse på nærmere angivne vilkår fra Datatilsynet. Oplysning om registreringen videregives til øvrige automobilforsikringsselskaber med henblik på, at selskaberne kan stille skærpede betingelser for indgåelse af en forsikringsaftale. De har adgang til at blive gjort bekendt med årsagerne til registreringen her i selskabet, og med registreringen i fællesregisteret. Klager over urigtige eller vildledende oplysninger kan indgives til D.F.I.M. Foreningens afgørelse kan indbringes for Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K. 5

6 Indeksregulering Præmien reguleres en gang om året på forsikringens hovedforfaldsdag. Beløb, der efter vilkårene reguleres, f.eks. selvrisiko, ændres med virkning fra den 1. januar. Regulering sker i takt med ændringen i timelønsindekset, som Danmarks Statistik hvert år offentliggør for januar kvartal. Skulle timelønsindekset ophøre, vil regulering ske efter andet af Danmarks Statistik hvert år offentliggjorte indeks, som angiver den gennemsnitlige lønudvikling Opsigelse og ejerskifte Forsikringen er tegnet for en 1-årig periode og vedvarer, indtil den af en af parterne opsiges med mindst 1 måneds skriftligt varsel, til en hovedforfaldsdato. Ændringer i præmie eller vilkår varsles senest 1 måned før en hovedforfaldsdato. Ved ejerskifte ophører forsikringen. Den ny ejer (bruger) er dog dækket, indtil ny forsikring er tegnet eller motorcyklen er afmeldt, i op til 3 uger efter ejerskiftet. Se venligst de særlige regler ved overdragelse til virksomheder under punkt De hæfter for præmien, indtil motorcyklen er omregistreret eller afmeldt Ekstraordinær opsigelsesfrist: Forsikringstageren kan opsige forsikringen med 30 dages varsel til udgangen af en kalendermåned. For benyttelse af den ekstraordinære opsigelsesmulighed betales et gebyr, hvis størrelse fremgår af LB-Koncernens hjemmeside ( ligesom gebyret kan oplyses ved henvendelse til os. Forsikringen kan ophæves uden gebyr til hovedforfald eller efter skade. En forudsætning for opsigelse af en lovpligtig forsikring er, at et andet forsikringsselskab bekræfter tegning af en tilsvarende lovpligtig forsikring over for os. 14 Ankenævn Er der opstået uenighed mellem forsikringstageren og selskabet om forsikringen og fører en fornyet henvendelse til os ikke til et tilfredsstillende resultat, kan forsikringstageren klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V. Tlf mellem kl Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos: a) Selskabet b) Forbrugerrådet c) Ankenævnets sekretariat Ved klagens indlevering betales et af Ankenævnet fastsat gebyr, som betales tilbage, hvis klageren får helt eller delvis medhold i klagen. 15 Love og vedtægter For forsikringen gælder i øvrigt dansk lovgivning om forsikringsaftaler og forsikringsvirksomhed. Herudover gælder vedtægterne for selskabet. 16 Generel information Lov om behandling af personoplysninger Denne lov giver Dem rettigheder som forbruger. De kan nu få indflydelse på, hvilken form for information De ønsker at modtage fra os. Som en del af selskabets medlemsservice holder vi Dem orienteret om både nyskabelser og ændringer i relation til de forsikringer, som De allerede har tegnet. Det betyder, at De ind imellem modtager information, som er adresseret direkte til Dem, men som De ikke har bedt om. De kan nu fravælge uopfordret information - adresseret til Dem. Hvis De ikke vil have information om eksisterende og nye produkter, skal De blot give os besked. Det betyder dog samtidig, at os ikke i alle tilfælde kan informere Dem om fordelagtige eller alternative muligheder Adgang til personoplysninger Som medlem hos os har De krav på at vide, hvilke personoplysninger vi har registreret, og hvad oplysningerne bruges til. Det betyder følgende Da De tegnede forsikring hos os, gav De visse personlige oplysninger: Deres navn og Deres adresse (samt telefonog CPR-nr., hvis de er skrevet på forsikringsbegæringer eller skadeanmeldelser). De oplysninger står nu i vores medlemsregister. Medlemsregisteret bruges i den løbende sagsbehandling. Som nævnt har De ret til at få indsigt i de oplysninger, vi har registreret om Dem. De har også ret til evt. at berigtige oplysningerne. Hvis De ønsker indsigt, bedes De henvende Dem til os. Husk venligst medlems- eller policenummer, når De henvender Dem Provision Når en forsikring tegnes igennem en af selskabets tegningskonsulenter, modtager tegningskonsulenten et vederlag (provision) for indtegning af forsikringen Oplysninger om dækningen Yderligere oplysninger om dækningens rækkevidde kan findes på følgende hjemmesider på internettet: LB: Bauta: Runa: FDM Forsikring: Ankenævnet for Forsikring: Forsikringsoplysningen: 17 Fortrydelsesret Ved nytegning af en forsikring kan De fortryde den indgåede aftale i medfør af forsikringsaftalelovens 34 i. Der henvises til 34 h i lov om forsikringsaftaler, jf. lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986, som ændret ved lov nr. 451 af 9. juni Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, De har fået meddelelse om aftalens indgåelse. Fortrydelsesfristen løber dog tidligst fra det tidspunkt, De på skrift har fået nærværende oplysning om fortrydelsesretten. Hvis De f.eks. har fået underretning om aftalens indgåelse mandag den 1. og også har fået oplysning om fortrydelsesretten denne dato, har De frist til og med mandag den 15. Har De først fået oplysningen om fortrydelsesret senere, f.eks. onsdag den 3., har De frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag, Grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan De vente til den følgende hverdag. Hvordan fortryder De? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal De underrette os om, at De har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at De sender brevet inden fristens udløb. Underretning skal gives til LB-koncernen, Farvergade 17, 1463 København K med angivelse af policenummeret. Ønsker De at give underretningen pr. elektronisk post, skal underretningen sendes til ligeledes med angivelse af policenummeret. Hvis De vil sikre Dem bevis for, at De har fortrudt rettidigt, kan De f.eks. sende underretningen pr. anbefalet post og opbevare postkvitteringen. En forudsætning for opsigelse af en lovpligtig forsikring er, at et andet forsikringsselskab bekræfter tegning af en tilsvarende lovpligtig forsikring overfor os. Formula

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

AUTOFORSIKRING. Forsikring for motorkøretøjer. Vilkår nr. 10-8, april 2000 BRANDFORSIKRING G/S

AUTOFORSIKRING. Forsikring for motorkøretøjer. Vilkår nr. 10-8, april 2000 BRANDFORSIKRING G/S AUTOFORSIKRING Forsikring for motorkøretøjer Vilkår nr. 10-8, april 2000 LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S BAUTA FORSIKRING A/S RUNA FORSIKRING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1.00 Hvem er sikret 2.00 Forsikringens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring

RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk. Veterankøretøjsforsikring RUNA VETERAN Farvergade 17 1463 København K Tlf: 3332 2200 www.runa.dk Veterankøretøjsforsikring Vilkår nr. 13-1, juli 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Hvem er sikret 2 Forsikringens sammensætning 2.10 Særlige

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Campingvogn / Trailerforsikring

Campingvogn / Trailerforsikring Campingvogn / Trailerforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100%

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL

Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for MOTORCYKEL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 2-51 Motorcykelforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2-51 1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING Indholdsfortegnelse Særlige betingelser...3 Ansvar og kasko...3 1 Hvem er sikret... 3 2 Hvor dækkes...

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Knallert- forsikring

Knallert- forsikring Knallert- forsikring Betingelser nr. OK 12-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk Information

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring. Version

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring. Version Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold Definitioner... 2 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 3 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 5 5. Regres... 6 6. Forsikringens undtagelser...

Læs mere

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012

KnallertForsiKring Forsikringsvilkår af maj 2012 Knallertforsikring Version 1112003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Når skaden sker Afsnit 19 Side 8 Hvad

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1

Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser nr. 97K1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af kvittering (girokort), eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Motorcykel- forsikring

Motorcykel- forsikring Motorcykel- forsikring Betingelser nr. OK 13-2 maj 2016 OK Forsikring i samarbejde med GF Forsikring OK Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 72 24 40 10 ok@gfforsikring.dk www.ok-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING

Motorcykelforsikring RSIKRING FORSIKRING FOR ORSIKRIN G. Betingelser FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING FORSIKRING ORSIKRIN G IKRINGFORS RSIKRING FOR Betingelser Motorcykelforsikring FORS IKRINGFORS IDA Forsikring IDAs forsikringsgruppe Forsikringsagentvirksomhed SBETINGELSER MOTORCYKEL Forsikringsbetingelser nr. MC

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 Vilkår for Påhængs- og campingvogne - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Påhængs- og campingvogne DF20030-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber

Vilkår for Traktorer og Motorredskaber Vilkår for Traktorer og Motorredskaber 5586-11 Januar 2011 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med trinregulering. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med trinregulering Forsikringsbetingelser 1 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 3 1.1 SIKREDE PERSONER... 3 1.2 HVOR DÆKKES?... 3 1.3 UNDTAGET... 3 1.4 MOTORLØB, ØVELSESKØRSEL,

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel

Forsikringsvilkår. for. Motorcykel Forsikringsvilkår for Motorcykel Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr. 100110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorkaskoforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE:

Forsikringsselskabet VEJLE BRAND. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed INDHOLDSFORTEGNELSE: Forsikringsselskabet FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORCYKELFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE FAGUDTRYK

Læs mere

Vilkår for Registreringspligtige knallerter

Vilkår for Registreringspligtige knallerter Vilkår for Registreringspligtige knallerter DF20028-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen.

Læs mere

Vilkår for Påhængs- og campingvogne

Vilkår for Påhængs- og campingvogne Vilkår for Påhængs- og campingvogne 5590-12 Oktober 2010 Fortrydelsesret u har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer

Betingelser nr. 11-31. Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Betingelser nr. 11-31 Veterankøretøjer og klassiske køretøjer Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage.

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K

Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Knallertforsikring Forsikringsbetingelse nr. 3.112012K Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. KASKOFORSIKRING (Gælder kun hvis det fremgår af policen).

Læs mere

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

PERSON- OG VAREBIL FORSIKRINGSBETINGELSER FOR. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed M05 M09-34 M09-35 M16 M20 Betingelser 150307 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PERSON- OG VAREBIL i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Forsikringens omfang fremgår

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke?

Veterankøretøjsforsikring. Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. Hvad omfatter ansvarsdækningen ikke? Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for Codan Veterankøretøjsforsikring.

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014

MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC-Forsikring Forsikringsbetingelser Nr. ASG 02.01 gældende fra 1. maj 2014 MC Finansiering & Forsikring Alpha Sales Group A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Tlf. 70 25 25 95 www.motorforsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1

FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE. Forsikringsbetingelser nr. FPA1 FORSIKRINGSBETINGELSER AUTOFORSIKRING, FÆLLESPOLICE Forsikringsbetingelser nr. FPA1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring

Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring Forsikringsbetingelser for MC-Forsikring 01.07.2013 Indholdsfortegnelse for MC-Forsikring 1. Ansvarsdækning 2. Kaskodækning 3. Branddækning Forsikringsbetingelserne for ovennævnte dækninger gælder kun,

Læs mere

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter

Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter Vilkår for Ikke-registreringspligtige knallerter DF20029-4 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV

Forsikringsbetingelser for hyrevogne HV Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Forsikringsbetingelser For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt de i denne police anførte Fællesbetingelser for

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET?

FORSIKRINGSBETINGELSER 30, 33, & 34/4 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING. Forsikringsselskabet VEJLE BRAND 1 HVEM ER SIKRET? Forsikringsselskabet VEJLE BRAND FORSIKRINGSBETINGELSER FOR AUTOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSERNE INDEHOLDER NOGLE

Læs mere

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

MOTORKØRETØJ. Forsikringsbetingelser for. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MOTORKØRETØJ i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende dækninger, når

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring med fastpræmie. Forsikringsbetingelser Bilforsikring med fastpræmie Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 1.1 SIKREDE PERSONER... 1.2 HVOR DÆKKES?... AFSNIT 2 BILFORSIKRING GENERELT... 2.1 FORSIKRINGEN

Læs mere

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440

Forsikringen er tegnet i Alpha Insurance A/S. CVR nr. 21064440 BILFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S Formidlet af: Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens 34, har De fortrydelsesret.

Læs mere