Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev"

Transkript

1 Referat tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden Lukket - BU - Orientering juni BU - Fælles temadrøftelse - dagtilbudsøkonomi, opfølgning på forventet regnskab BU - Lukning af Børnehuset Søhus p.g.a. faldende børnetal BU - Vuggestuepladser i Røglebakken og Lærkereden, legestue i Lærkereden og indretning af loft i Bøgen BU - Eventuelt...16

3 Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Godkendt Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

4 Side 2 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013 Sagsnr.: 12/24057

5 Side 3 3. BU - Fælles temadrøftelse - dagtilbudsøkonomi, opfølgning på forventet regnskab 1 Sagsnr.: 13/5551 Resumé: Kommunalbestyrelsen har den 27. maj 2013 udsat behandlingen af forventet regnskab 1 til juni. I denne sag redegøres for dagtilbudsområdets økonomi og koncerndirektionens rådgivning vedr. håndtering af budgetoverskridelsen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at give tillægsbevilling til dagtilbudsområdet på 4,3 mio. kr. i 2013 som følge af fejl i budgetlægningen, 2. at tillægsbevillinger finansieres gennem negativ tillægsbevilling på skoleområdet af den andel af ikke-udbetalte lønmidler i forbindelse med konflikten mellem KL og DLF, som er tilbage efter der er reserveret midler til ekstra timer m.v. og herudover af kassebeholdningen, 3. at der gennemføres en budgetanalyse i to faser med henblik på kvalificere de fremtidige udfordringer og politiske handlemuligheder, 4. at direktionen får bemyndigelse til at indgå aftale med et konsulentfirma om at bistå i udførelsen af budgetanalysen som finansieres inden for konto 6, 5. at den foreslåede fremskrivningsmetode anvendes som grundlag for det administrative budgetoplæg for 2014 idet budgetskrivningen dog foreløbig placeres i en pulje under Økonomiudvalget øremærket dagtilbud, 6. at der tages stilling til hvor om og hvor meget budget der skal allokeres fra budgetskrivnings-puljen når resultaterne af budgetanalyse fase 1 foreligger, 7. at administrationen med afsæt i ovenstående udarbejdet forventet regnskab 2 og arbejder videre med handleplan for omkostningsreduktioner med henblik på budgetoverholdelse i Beslutning den : Indstillingens punkt 3 7 tiltrædes Sagsfremstilling: Budgetoverskridelser på dagtilbudsområdet, direktionens rådgivning Der er til dagens fællesmøde fremsendt administrative notater som - med afsæt i nuværende vidensgrundlag - belyser: Hvorfor merforbrug relateret til dagtilbudsplanen er opstået (redegørelse for merforbrug). Hvordan merforbruget kan nedbringes på den korte og lidt længere bane (handleplan). Handleplanen er på et indledende plan. Forslag til fremadrettet fremskrivningsmetode som sandsynliggør at der i 2014 vil være budget til de børn der skal passes - givet det nuværende serviceniveau og

6 Side 4 dagtilbudsstruktur-/kapacitet. Fremskrivningsmetoden vil udfordre andre budgetområder i kommunen, da budgettet generelt er under pres (jf. forventet regnskab 1 for Lejre Kommune). Om midlerne til kvalitet i dagtilbud (økonomiaftale 2013) er anvendt til formålet i Lejre Kommune. I notat af 21. maj 2013 er udarbejdet et revideret forventet regnskab 1, hvor der er taget hensyn til, at midlerne til kvalitet i dagtilbud er udmøntes til serviceforbedringer, at gæstedagplejen ikke fremgår som en budgetudfordring, men godkendt med budget 2013, samt at der kun angives effektiviseringer i dagplejen, som kan gennemføres i Nedenfor præsenteres direktionens vurdering af situationen og tilhørende rådgivning. Fra små til større udfordringer Forventet regnskab 1 og redegørelsen til fællesmødet afspejler, at budgetforudsætningerne i budget dels har været forkerte og dels er blevet udfordret af at faldet i børnetal har været større end forudsat ændret forældreadfærd - flere vælger privatdagpleje end forudsat i budget 2013, og kapaciteten på det kommunale dagtilbudsområde har ikke kunnet tilpasses hurtigt nok. Herudover er der blevet truffet nogle beslutninger undervejs, som øger udfordringerne: Ny tildelingsmodel der koster kommunen 3 mio. kr. mere end den oprindelige tildelingsmodel og 0,6 mio. kr. mere end budgettet i 2013, en "hånd" under de små institutioner (40 børnsprincippet) og endelig den nuværende praksis i pladsanvisningen, hvor der i højere grad tager hensyn til forældrenes ønsker til tilbud, end til dagtilbudsområdets økonomi. Set fra politisk side betyder det, at der er truffet en række principielle beslutninger på hvad der i dag viser sig at være et ufuldstændigt vidensgrundlag; nemlig beslutninger som man troede der var råd til, hvilket den nuværende situation viser ikke er tilfældet. I hvert fald ikke med mindre Kommunalbestyrelsen er parate til at allokere væsentligt flere budgetmidler til dagtilbudsområdet, på bekostning af andre områder i kommunen. Et kig fremad mod 2015, 16 og 17 viser et børnetal, som falder markant. Faldet vil udfordre dagtilbudsområdets økonomi yderligere og dermed også udfordre den nuværende styringspraksis, serviceniveau"et og kapacitet/struktur, jf. bilag x redegørelse, som netop fremhæver dette. Handleplansnotatet til dagens møde gør også opmærksom på problemstillingen, og peger på, at uagtet der med den nye tildelingsmodel alene betales for de børn, der passes i børnehaverne, så har Lejre Kommune fortsat en meget stor andel dagplejepladser (faste omkostninger som det tager tid at tilpasse og i nogle lokalområder er der slet ikke vuggestuepladser), ligesom 40-børnsgarantien vil blive meget dyr fremover med nuværende daginstitutionsstruktur kombineret med det faldende børnetal. Endelig fordyrer den nuværende praksis og tilhørende serviceniveau i pladsanvisningen den i forvejen dyre dagtilbudsstruktur ved ikke at sikre, at de dyre pladser "fyldes" først. Samlet set tegner der sig derfor endnu større udfordringer i fremtiden end i Fakta om fremtiden - budgetanalyse

7 Side 5 Der har, som nævnt ovenfor, været forskellige tal og budgetforudsætninger, som har vist sig ikke at holde. Redegørelsen og forventet regnskab 1 viser, at der er forklaringer på de historiske forhold. Direktionen anbefaler, at fokus nu rettes mod at kvalificere udfordringsniveauet i overslagsårene (frem til 2017) og handlingsmuligheder på kort og længere sigt. Der bør gennemføres en grundig analyse som sikrer, at der kan lægges retvisende budgetter og træffes politiske beslutninger på et faktuelt sikkert grundlag, så situationen i 2013 ikke gentager sig. Analysen anbefales gennemført i to faser: Fase 1: Budgetanalyse, gennemføres nu. Formålet er at skabe et sikkert og retvisende grundlag for budget samt bistå ledelsen med at give den nuværende styringspraksis et kvalitetstjek. Det er et mål at afrapportere første gang på budgetseminaret i august. Fase 2: Handlemuligheder, gennemføres hen over efteråret/vinter. Formålet er at udarbejde 2-3 scenarier som viser politiske handlemuligheder på længere sigt og belyser fordele og ulemper både ift økonomi, kvalitet i kerneopgaverne og udmøntning af Lejre strategiens målsætninger m.v. Det er direktionens klare opfattelse, at fase 2 skal igangsættes snarest, d.v.s. af den nuværende Kommunalbestyrelse. De langsigtede beslutninger vil blive truffet af den nye Kommunalbestyrelse, men analysearbejdet skal igang nu for at sikre, at beslutninger i 2014 kan have en effekt allersenest i Der tilknyttes ekstern bistand til arbejdet. På kort sigt sigt Budgetoplæg 2014 Fremskrivningsmetoden beskrevet i bilaget betyder, at der for 2014 og frem tilføres budget til dagtilbudsområdet, i størrelsesordenen 6 mio. kr. i Fremskrivningsmetoden afspejler de politiske beslutninger som er truffet tidligere (40 børns princip, dagtilbudsplan/struktur, forældreønsker til plads i dagtilbud skal efterkommes m.v.); beslutninger som der i realiteten ikke har været råd til. Fremskrivningsmetoden vil - hvis den implementeres - udfordre kommunens samlede budget 2014, og vil formentlig skulle finansieres gennem omkostningsreduktioner på andre områder, idet Lejre Kommunes budget generelt er under pres. Direktionen vurderer som nævnt ovenfor, at der er behov for at skabe et mere sikkert og retvisende grundlag for budget 2014 og overslagsår gennem en budgetanalyse. Direktionen anbefaler derfor følgende vedr. 2014: At den fremlagte fremskrivningsmetode anvendes som grundlag for det administrative budgetoplæg i 2014 idet den samlede budgetfremskrivning dog foreløbig placeres i en pulje under Økonomiudvalget øremærket dagtilbud. Når resultaterne af budgetanalysen fase 1 foreligger, tager KB stilling til om og hvor meget budget der skal allokeres fra den foreløbige budgetfremskrivningspulje placeret under ØU. Løsningsmuligheder 2013 Redegørelsen for de problemer, der er opstået i 2013 viser, at en af forklaringerne er manglende budget pga. fejl i budgetlægningen. Direktionen anbefaler derfor, at der

8 Side 6 tilføres budget i 2013 svarende til de egentlig budgetlægningsfejl, der er redegjort for. Det drejer sig om: Fejl vedr. flere børn i privat pasning: 2,0 mio. kr. Fejl vedr. indtægter fra forældrebetaling i dagplejen: 1,8 mio. kr. Fejl vedr. budgettering af pasning af eget barn: 0,5 mio. kr. I alt: 4,3 mio. kr. som tilføres dagtilbudsområdet gennem tillægsbevillinger. Der gives endvidere tillægsbevilling til Lærkereden vedr. oparbejdet merforbrug: 1,35 mio. kr. Tillægsbevillingerne kan finansieres af den andel af ikke-udbetalte lønmidler i forbindelse med konflikten mellem KL og DLF, som er tilbage efter der er reserveret midler til ekstra timer m.v. Dette afdækkes aktuelt. Restbeløbet må finansieres af kassen. I 2013 vil dagplejen og dagtilbudsområdet fortsat stå tilbage med budgetudfordringer, som skal håndteres gennem konkrete handlinger, jf. bilag handleplan for omkostningsreduktioner. Direktionen anbefaler, at der nu - med afsæt i ovenstående - sker en opdatering af forventet regnskab for dagtilbudsområdet og en videre bearbejdning af handleplanen, i sammenhæng med budgetanalyse fase 1. Målet er at de resterende budgetudfordringer kan håndteres inden for rammerne af Udvalget for Børn og Ungdom og at det bliver konkret og gennemsigtigt hvad det vil kræve. Administrationens vurdering: Handicappolitik: Beslutning om genopretning af økonomien har ingen konsekvenser i relation til handicappolitikken. Konkrete beslutninger om ændring af serviceniveau eller strukturændringer vil bliver forelagt i særskilte sager. Økonomi og finansiering: Revideret Forventet regnskab fremgår af notat af 21. maj De samlede udfordringer er opgjort til 7 mio. kr. Der til kommer den af Udvalget for Børn og Ungdom anbefalede eftergivelse af gæld til Lærkereden på 1,35 mio. kr. Administrationen har opgjort, at de sparede lønmidler på skoleområdet udgør ca. 6 mio. kr. Heraf er ca. 1,5 mio. kr. disponeret til erstatningstimer for 0-8 klasse i næste skoleår og understøttelse af 9. klasse elevernes eksamensforberedelse i indeværende skoleår. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Lejre Kommunens udmøntning af pulje til styrkelse af kvaliteten på dagti...docx 2. Notat 21. maj håndtering af udfordringer på dagtilbudsområdet.docx 3. Punkt_ØU - Budgetfremskrivning på daginstitutionsområdet 4. Bilag 1 Forslag til ny fremskrivning til budget 2014.xlsx 5. NOTAT af 21. maj redegørelse for budgetudfordringer og dagtilbudsplanens økonomi.docx Øvrige sagsdokumenter:

9 Side 7 4. BU - Lukning af Børnehuset Søhus p.g.a. faldende børnetal Sagsnr.: 13/9667 Resumé: På baggrund af det kraftigt faldende børnetal i Lejre Kommune herunder i Hvalsøområdet og med henblik på at effektivisere driften på dagtilbudsområdet anbefaler administrationen, at Søhus Børnehave lukkes med virkning fra 1. september Søhus Børnehave har et faldende børnetal. Pr. 1. august forventes børnetallet at være nede på 20 ud af 40 pladser. Søhus Børnehave har dermed det laveste børnetal i børnehusene i Hvalsø by. Lukningen af Søhus Børnehave vil derfor berøre færrest børn. Der er ledig kapacitet til børnehusets børn i de øvrige børnehuse i Hvalsøområdet. I den udstrækning det er muligt vil personalet blive omplaceret til andre børnehuse i Lejre Kommune. Sagen forelægges med henblik på politisk stillingtagen til lukningen. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at Søhus Børnehave lukkes med virkning fra den 1. september Beslutning den : Beslutningen om lukning af Søhus den 1. september sendes i høring frem til 12. juni med henblik på. behandling på ekstraordinært møde i Udvalget for Børn og Ungdom den 17. juni 2013 Sagsfremstilling: Børnetallet i Lejre Kommune er stærkt faldende og det gør det vanskeligt at opretholde en økonomisk og faglig bæredygtighed i børnehusene i Hvalsø by. Søhus Børnehave har pr. 1. juni børn indskrevet i børnehuset. Pr. 1. august forventes børnetallet at være 20. Søhus Børnehave har 40 pladser. På baggrund af det kraftigt faldende børnetal samt et lavt antal indskrevne børn i Søhus Børnehave, indstilles børnehaven til lukning, og de indskrevne børn tildeles pladser i områdets øvrige børnehuse. Der er ledig kapacitet i de omkringliggende børnehuse, og som udgangspunkt vil forældrene kunne vælge, hvilket børnehus de ønsker deres barn/børn overført til. Lukningen af Børnehuset Søhus vil give en driftsbesparelse. Samtidig vil fordelingen af børnene betyde forbedrede økonomiske og faglige muligheder for de omkringliggende børnehuse i Hvalsø by. Opgørelse over Pladssituationen i Hvalsø er vedlagt som bilag. Udtalelser: Forældrebestyrelsen og personalet har fremsendt udtalelse. De vedlægges som bilag. Forældrebestyrelsen Forældrebestyrelsen for Søhus udtaler, at den finder det dybt beklageligt at lukke Børnehuset, og at det vil betyde at flere børn skal igennem flere skift. Hvis Søhus lukkes, vil forældrebestyrelsen anbefale, at børnene rykkes/deles i to grupper, så de børn der skal i skole til næste år, kan følge hinanden og på den måde bevare deres relationer til hinanden.

10 Side 8 Forældrebestyrelsen fortsætter, at den vil anbefale at samle de største børn i f.eks. Skovvejens Børnehus og samle de mindre børn i Remisen. Forældrebestyrelsen pointerer vigtigheden af, at der følger kendt personale med børnene, da dette måske kan gøre flytningen lidt nemmere for børnene. Forældrebestyrelsen udtaler, at den ligesom personalet vil pege på at en dato for en evt. lukning vil være den 1. september2013, således at der kan være tid til at sige ordentligt farvel til hinanden. Personalet Personalet udtaler, at det er meget interesserede i, at de børn de bringer videre fra Søhus får en positiv oplevelse, når de begynder et nyt sted. Personalet gør opmærksom på, at de fleste medarbejdere i Søhus har deres hovedferie i ugerne 30-33, hvilket indebærer at personalet ikke kan sikre at børnene overflyttes sammen med en for dem kendt voksen, hvis lukningstidspunktet bliver den 1. august Personalet udtaler, at dets oplæg til lukning derfor vil være den 1. september Personalet gør i sin udtalelse opmærksom på, at tretten af de nuværende børn i Søhus inden for ét kalenderår vil få tre institutionsskift, hvis Søhus lukkes: Nemlig fra Søhus til en midlertidig institution, fra en midlertidig institution til nybygget institution og fra nybygget institution til skole. Personalet udtaler desuden, at en lukningsvarsling af Søhus på under tre måneder ikke er arbejdsmiljømæssig rimelig. Administrationens vurdering: Administrationen anbefaler at Børnehuset Søhus lukkes og at børnene fordeles til de øvrige børnehuse. I udtalelserne fra forældrebestyrelsen og personalet lægges der vægt på at ferieafviklingen gør det svært at tilrettelægge en god overflytning for det enkelte barn pr. 1. august. Administrationen anbefaler derfor, på baggrund af udtalelserne, at den endelige lukning af Søhus børnehave sker 1. september 2013, for at skabe muligheder for den bedst mulige overflytning. Administrationen vil i tæt samarbejde med områdets fællesleder og de pædagogiske ledere i de omkringliggende børnehuse sikre en god proces og overgang for børn, forældre og personale. Administrationen vil invitere forældrebestyrelsen og ledelsen til et møde for at tilrettelægge den bedst mulige proces for børn, forældre og personale. Pladsanvisningen vil kontakte de berørte forældre. Forældrene vil i en afgrænset periode få fortrinsret til at vælge børnehus til deres barn/børn. I den udstrækning det er muligt, vil der være personale fra Søhus med i de børnehuse som børnene flytter til. Personalet vil så vidt det er muligt, jf. Lejre Kommunes overordnede personalepolitik, blive omplaceret til andre børnehuse. Fremtidig anvendelse af bygningen, der i dag huser Søhus Børnehave, indgår i sagen vedrørende frigjorte kommunale bygninger efter dagtilbudsplanen. Sagen er under forberedelse i administrationen og forventes at blive behandlet i Økonomiudvalget senest i september Bygningen påtænkes anvendt til andet kommunalt formål.

11 Side 9 Handicappolitik: Sagen har ikke handicappolitiske konsekvenser, idet ingen af de børn der i givet fald skal overflyttes fra Søhus til de øvrige børnehuse i Hvalsø by har særlige fysiske og/eller psykiske handicap som ikke kan tilgodeses i de øvrige børnehuse. Økonomi og finansiering: Lukningen af Søhus Børnehave vil samlet set effektivisere driften på dagtilbudsområdet. Fordelingen af børnene vil betyde forbedrede økonomiske og faglige muligheder for de omkringliggende børnehuse i Hvalsø by. Dertil vil lukningen af Søhus Børnehave give en driftsbesparelse da udbetalingen til 40- børnsprincippet nedsættes. Derudover vil lukningen af Børnehuset Søhus reducere udgifterne til ledelse, idet fælleslederen som i dag sidder i Søhus Børnehave skal sidde i ét af de øvrige nærliggende børnehuse. Beslutningskompetence: Bilag: 1. Pladssituationen Hvalsø 2. Udtalelse forældrebestyrelse 3. Udtalelse personale Øvrige sagsdokumenter:

12 Side BU - Vuggestuepladser i Røglebakken og Lærkereden, legestue i Lærkereden og indretning af loft i Bøgen Sagsnr.: 13/9438 Resumé: Kommunalbestyrelsen har den 22. oktober 2012 besluttet Dagtilbudsplan Af den følger at der indrettes en række vuggestuepladser i henholdsvis Allerslev og Øm, legestuer til dagplejen i Allerslevområdet og indretning af loftet i Børnehaven Bøgen. Der er tale om selvstændige anlægsopgaver. Sagen forelægges med henblik på politisk stillingtagen til anlægsopgaverne samt frigivelse af anlægsmidler. Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at der frigives en anlægsbevilling på 2,35 mio. kr. til indretning af vuggestuepladser i Røglebakken, 2. at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb til vuggestuepladser i Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken på 2,55 mio. kr., 3. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til projektering af indretning af vuggestuepladser og legestue samt etablering af køkken i Lærkereden, 4. at anlægsbevillingen finansieres af restbeløbet på kr. fra det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb til vuggestuepladser Røglebakken, Lærkereden og Møllehuset, samt kr. af det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb på kr. til legestuer, 5. at der frigives en anlægsbevilling på kr. til indretning af loftet i Bøgen, 6. at anlægsbevillingen finansieres af det på investeringsoversigten 2013 afsatte rådighedsbeløb til legestuer i Dagplejen på kr., 7. at der i budgetforslag 2014 indarbejdes et rådighedsbeløb på kr. til etablering af vuggestuepladser og legestue i Lærkereden. Beslutning den : Indstillingen anbefales Sagsfremstilling: Administrationen har indhentet overslag over udgiften til anlægsprojekterne. De beskrives hver især i det følgende. Anlæg vuggestuepladser i Røglebakken I Dagtilbudsplanen var anlægsudgiften til indretning af 20 vuggestuepladser som erstatning for 20 småbørnspladser anslået til kr. Forudsætningen var at køkkenet ikke skulle renoveres. Model A I det foreliggende forslag renoveres det eksisterende bygningsområde, hvor de nuværende småbørnsgrupper er placeret. Der opføres en liggehal til 15 krybber. Køkkenet har ved en nærmere gennemgang vist sig at være meget slidt, og har stærkt behov for renovering herunder udvidelse af arealet. Køkkenforslaget sikrer, at køkkenet kan godkendes til produktion af både måltider til vuggestuebørnene samt frokostmåltid til børnehavebørnene, hvis forældrene på et tidspunkt skulle ønske dette. Der etableres garderobe til vuggestuepladserne. Bygningsmæssig indretning inkl. Liggehal kr. Køkken inkl. Køkkenudstyr kr.

13 Side 11 I alt kr. Model B Anlægsudgifterne kan nedbringes ved at undlade arealudvidelse af køkken, men fastholde renovering vedr. bygningsområdet hvor småbørnsgruppen er placeret, etablering af liggehal og renovering af eksisterende køkkenområde til produktion af måltider til 20 vuggestuepladser. Langt det meste af det køkkenudstyr der bliver sat ind i det renoverede køkken, vil kunne genbruges hvis der på et senere tidspunkt skal ske en udvidelse af produktionen til også at omfatte frokostmåltid til børnehavebørnene. Bygningsmæssig indretning inkl. Liggehal kr. Renovering, køkken kr. I alt kr. Anlæg vuggestuepladser og legestue i Lærkereden Vuggestuepladser: I Dagtilbudsplanen er anlægsudgiften til indretning af vuggestuepladser i Lærkereden anslået til kr. Forudsætningen var, at den nuværende stue i hovedhuset kunne bruges som den var til de mindre børn, og at der blev opsat låge i garderobeområdet. Desuden at badeværelset blev renoveret, så der var plads til et puslebord, at pavillonen blev brugt som den var til de større børn (kan max. rumme 30 børn), og at der blev opført en liggehal ved indgangen til hovedhuset til 8 krybber. I 2011 blev der udfærdiget energimærker på de kommunale ejendomme, som bekræftede at pavillonens energimæssige tilstand er på et G (den dårligste kategori). Ejendomsvedligeholdelsesmæssigt er den også i en tilstand som gør at det ikke er rentabelt at renovere bygningen. Legestue: I Dagtilbudsplanen er anlægsudgiften til indretning af legestue i Naturbørnehaven til dagplejen i Allerslev, Øm og Glim anslået til kr. Dagplejens administration peger nu på, at den vil foretrække at legestuen etableres i Lærkereden, idet 5 af områdets dagplejehjem er i Øm. Der er 2 dagplejehjem i Allerslev og ingen i Glim. Kort med dagplejehjemmenes beliggenhed er vedlagt som bilag. Model A På baggrund af pavillonens tilstand vil en mere permanent løsning derfor være at renovere det eksisterende hovedhus og bygge ca. 200 m2 til, samt at nedrive pavillonen. En tilbygning på 200 m2 kan rumme legestuen, vuggestuegruppe, én børnehavegruppe, garderober, badeværelser til grupperne og liggehal til 16 krybber (både til dagplejen og vuggestuen). Det eksisterende hovedhus renoveres og indrettes så det indeholder køkken, én børnehavegruppe, ét badeværelse og personalefaciliteter. Lærkereden har p.t. modtagekøkken som en midlertidig løsning for det forældrevalgte frokostmåltid til børnehavebørnene. Samlet prisoverslag inkl. Rådgiverhonorar og inventar kr. Model B Alternativ uden nybyg - vuggestuepladser i Lærkereden og med legestue i Naturbørnehaven: Som alternativ kan de 8 vuggestuepladser placeres i den eksisterende bygning og børnehavebørnene samles i pavillonen. Pavillonen kan max. rumme 30 børn. Der renoveres badeværelse så der er plads til puslebord og opføres liggehal til 8 krybber.

14 Side 12 Hvis denne løsning vælges må det i givet fald undersøges nærmere, hvorvidt modtagekøkkenet vil kunne godkendes til også at modtage mad til vuggestuebørnene. Som alternativ kan legestuen indrettes i Naturbørnehaven i Allerslev, Lejrevej 17B. Der kan etableres overdækning til barnevogne i forlængelse af eksisterende overdækning i gavlen af bygningen. Desuden skal lokalerne males, der etableres hæve-sænkebord til skiftefaciliteter og børnetoilet. Samlet prisoverslag renovering Lærkereden kr. Samlet prisoverslag for indretning af legestue i Naturbørnehaven kr. I alt kr. Indretning af loft i Bøgen På 1. sal i bygningen er der indrettet personalefaciliteter, så stueetagen kan rumme så meget læringsrum for børnene som muligt. Der er aldrig givet ibrugtagningstilladelse til 1. salen. For at opnå ibrugtagningstilladelse kræves det at følgende arbejder udføres: -Opsættelse af brandtrappe fra personalerummet på 1. salen -Vinduer i stueetagen, som kommer til at være ud for den nye brandtrappe fastnagles og der isættes brandglas -Depotrum på 1. salen over fællesrummet i stueetagen afgrænses af en væg Samlet prisoverslag kr. Administrationens vurdering: Anlægssag vuggestuepladser i Røglebakken Administrationen anbefaler at køkkenet i Røglebakken indrettes, så det også kan godkendes til tilberedning af frokostmåltid til børnehavebørnene, hvis forældrene på et tidspunkt skulle ønske det. Køkkenet har ved en nærmere gennemgang vist sig at være meget slidt, og det har stærkt behov for en renovering herunder en udvidelse af arealet. Køkkenforslaget sikrer, at køkkenet kan godkendes til produktion af både måltider til vuggestuebørnene samt frokostmåltid til børnehavebørnene, hvis forældrene på et tidspunkt skulle ønske dette. Det er administrationens vurdering, at det ikke er rentabelt at undlade renoveringen med arealudvidelse, idet udgiften til en senere opgradering vil blive uforholdsmæssig stor. Anlægssag vuggestuepladser og legestue i Lærkereden Administrationen anbefaler model A, som er den løsning der skaber mest kvalitet. Det betyder, at den utidssvarende pavillon nedtages, og en mere moderne tilbygning opføres. Etableringen af Dagplejens legestue i tilbygningen vil betyde et større samarbejde mellem Dagplejen og Lærkereden. Det vil samtidig betyde, at Dagplejens børn kan benytte legeplads og inde-faciliteter, samtidig med at Lærkeredens børn kan benytte Dagplejens legestue når den er ledig. Administrationen anbefaler, at der frigives midler til at igangsætte projektering og etablering af køkken. Det forventes at tilbygningen kan tages i brug februar Der skal derfor afsættes anlægssum på anlægsbudgettet Administrationen gør opmærksom på, at model B er en mulig løsning men må forventes at være en kortsigtet løsning. Pavillonen er urentabel og må forventes at skulle udskiftes

15 Side 13 indenfor en årrække. Model B vil ligeledes betyde at børnehavebørnetallet nedskrives til 30. Samtidig vil det betyde at børnehaven er opdelt i to bygninger. Hvis det besluttes at indrette legestue til Dagplejen i Allerslev og Øm i Lærkereden, vil den fremtidig anvendelse af bygningen der i dag huser legestuen i Allerslev: Lejrevej 17F samt Naturbørnehavens tidligere lokaler: Lejrevej 17B i Allerslev, indgå i sagen vedrørende frigjorte kommunale bygninger efter Dagtilbudsplanen. Sagen er under forberedelse i administrationen og forventes at blive behandlet i Økonomiudvalget senest i september Bygningerne påtænkes anvendt til andet kommunalt formål. Drift ved etablering af vuggestuepladser i Lærkereden Administrationen gør opmærksom på, at der vil være afledte driftsudgifter forbundet med ibrugtagning og den løbende brug af vuggestuepladserne i Lærkereden i form af lønbudget og budget til aktivitetsbaserede omkostninger. Meromkostningen i forhold til det samme antal dagplejepladser er kr. pr. plads pr. år. Dog indebærer en etablering af vuggestuepladser en tilpasning i Dagplejens personale. Besparelsen i Dagplejen ville kunne anvendes til delvis finansiering af driftsomkostninger ved vuggestuepladser. Der vil være en øget risiko for merudgifter i omstillingsperioden. Etableringen betyder at børnehuset får et antal enheder der ligger over 40 enheder. Tildelingsmodellen har en garantitildeling, som indebærer at et børnehus får normering svarende til 40 enheder, hvis det i gennemsnit over året har mindre end 40 børnehavebørn/enheder. Administrationen vurderer, at merudgifterne til etablering af vuggestuepladser opvejes af den manglende udbetaling som ellers ville være udløst i garantimodellen. Anlægssag indretning af loft i Bøgen Administrationen anbefaler, at Bøgens loft indrettes så det opfylder brandkravene og således kan benyttes til personalefaciliteter, møderum og depotfaciliteter. Indretningen vil betyde forbedrede pædagogiske rammer for børnene i stueetagen. Tidsplan for anlægsprojekternes gennemførelse er vedlagt som bilag. Handicappolitik: Lejre Kommunes handicappolitik er medtænkt i anlægsprojekterne herunder vedr. tilgængelighed. Økonomi og finansiering: I Dagtilbudsplanen er udgiften til indretninger vurderet til: Vuggestuepladser i Røglebakken kr. Vuggestuepladser i Lærkereden kr. Legestue i Naturbørnehaven kr. Loft i Bøgen kr. Efter nærmere gennemgang af bygningerne og beregninger på arbejdets omfang er udgifterne vurderet til: Vuggestuepladser i Røglebakken 2,35 mio. kr. Vuggestuepladser og legestue i Lærkereden 4,91 mio. kr. (heraf kr. til etablering af køkken samt projektering af vuggestuepladser og legestue) Loft i Bøgen 0,275 mio. kr. I alt udgifter for 7,535 mio. kr.

16 Side 14 Udgifter til vuggestuepladser Røglebakken, loft i bøgen samt projektering af vuggestuepladser og legestue og køkken i Lærkereden beløber sig til i alt 3,375 mio. kr. På investeringsoversigten for 2013 er der afsat rådighedsbeløb på 3,8 mio. kr. til etablering af vuggestuepladser i Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. februar 2013 er der frigivet en anlægsbevilling på 1,250 mio. kr. til indretning af 12 vuggestuepladser i Møllehuset, Kirke Sonnerup. Tilbage er der et ikke frigivet rådighedsbeløb på 2,55 mio. kr. Derudover foreslås følgende anlæg fra investeringsoversigten 2013 anvendt til finansiering af ovenstående projekter. Legestuer Dagplejen på kr. Legestuer på kr. I alt et rådighedsbeløb på kr. Administrationen foreslår, at der frigives: en anlægsbevilling på 2,35 mio. kr. til finansiering af vuggestuepladser i Røglebakken, finansieret af restbeløbet på anlæg til vuggestuepladser i Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken på 2,55 mio. kr. en anlægsbevilling til at igangsætte projektering af indretning af vuggestuepladser og legestue samt etablering af køkken i Lærkereden på kr., finansieret med de resterende kr. fra anlæg vedr. vuggestuepladser i Møllehuset, Lærkereden og Røglebakken samt anlæg til legestuer på kr. en anlægsbevilling på kr. til loft i Bøgen, finansieret af anlæg til legestuer i Dagplejen med restbeløb på kr. I alt mio. kr. Desuden forslår administrationen, at der i budgetforslag 2014 indarbejdes et rådighedsbeløb på kr. til etablering af vuggestuepladser og legestue i Lærkereden. Administrationen gør opmærksom på, at der i budgetforslag 2014 er indarbejdet en anlægsbevilling på 15 mio. kr. til anlægsaktiviteter som følge af strukturændringer. Driftsudgifter vuggestuepladser i Lærkereden Administrationen gør opmærksom på, at der vil være afledte driftsudgifter forbundet med ibrugtagning og den løbende brug af vuggestuepladserne i Lærkereden i form af lønbudget og budget til aktivitetsbaserede omkostninger. Driftsudgifterne indarbejdes i budget Oprettelse af 8 vuggestuepladser i Lærkereden, medfører en samtidig nedlæggelse af 8 dagplejepladser. (afskedigelser hvor der er tomme pladser). Besparelsen i Dagplejen ville kunne anvendes til delvis finansiering af driftsomkostninger ved vuggestuepladser. Meromkostningen i forhold til det samme antal dagplejepladser er kr. pr. plads pr. år. Ved vuggestuepladser er der en øget forældrebetaling i forhold til dagplejepladser på kr. pr. plads pr. år. Det giver en årlig merindtægt på kr. ved 8 vuggestuepladser. Oprettelse af 8 vuggestuepladser i Lærkereden vil mindske udgiften til 40 børns princippet. I 2013 forventes Lærkereden at have en gennemsnitlig belægning på 30,67 børn. Se i øvrigt bilag Pladssituationen i Allerslev for udvikling i 2013 og 2014.

17 Side 15 Ud over ovennævnte udgifter er der udgifter til økonoma/køkkenassistent på omkring kr. pr. år ved 8 vuggestuebørn. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Bilag: 1. Kort dagplejere i Allerslev og Øm samt legestuemuligheder 2. Pladssituationen Allerslev distrikt 3. Tidsplan for projektering og etablering af anlægsprojekterne Øvrige sagsdokumenter:

18 Side BU - Eventuelt Sagsnr.: Resumé: Indstilling: Beslutning den : Intet Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Handicappolitik: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Øvrige sagsdokumenter:

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013. Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. juni 2013 Kl. 16:30 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - BU - Orientering juni 2013...2 3. BU -

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 27. januar 2015 Referat tirsdag den 27. januar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Udmøntning af kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 12. juni 2017 Referat mandag den 12. juni 2017 Kl. 16:45 i Mødelokale 5, Rådhuset Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU Udlændingestyrelsens

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. februar 2013 Referat tirsdag den 5. februar 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering febr. 2013...2 3. BU - Frigivelse af anlægsmidler til

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 4. februar 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 4. februar 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Til orientering februar...2 3. BU - Dagtilbud, de fire områdeinstitutioners

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal

ØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET

Læs mere

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758

Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Pkt.nr. 36 Ændring af vuggestuen og børnehaven Ærtebjerg til to kombinerede institutioner, samt omlægning af Mågen 466758 Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 9. april 2013. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 9. april 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering apr. 2013...2 3. BU - Temadrøftelse på Dagtilbudsområdet...3

Læs mere

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13

Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev. Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 KAPACITET OG BØRNETAL 4 Pasningsbehov 4 Bygningskapacitet 4 OVERSIGT OVER SCENARIER 5 BEMÆRKNINGER

Læs mere

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet.

Mange af de 0-6-årige børn spiser 80 % af dagens måltider i daginstitutionen, det stiller krav til madens kvalitet. NOTAT Fakta om køkkenombygninger og frokostordninger Siden Folketingets første beslutning i november 2008 om, at alle børn skulle have et sundt frokostmåltid, har udviklingen omkring børnemaden ikke stået

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev

Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev Foreløbigt udkast Høringsmateriale vedr. fremtidig dagtilbudsstruktur i Årslev 2014 Sags-id: 28.00.00-P20-3-13 BAGGRUND 3 OVERSIGT OVER SCENARIER 4 BEMÆRKNINGER TIL SCENARIER 7 KAPACITET OG BØRNETAL 9

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 31 ONSDAG DEN 26. NOVEMBER 2008, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 26. november 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen Tessa Gjødesen

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. april 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 5. april 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skoleplan 2011 (efter høring)...3 4. BU -

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik

Dragør Kommune Skole/Børn & Pædagogik Side nr. 1 Med baggrund i de kommende forhandlinger om budget 2016-19 har forvaltningen udarbejdet denne business case på skole- og dagtilbudsområdet. Udfordring SFO-pladser bør fordeles mere hensigtsmæssigt

Læs mere

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre

Referat Udvalget for Teknik & Miljø mandag den 20. september 2010. Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Referat mandag den 20. september 2010 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. TM - Godkendelse af dagsorden...1 2. TM - Til orientering...2 3. TM - Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst...3

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 9. juni 2015 Referat tirsdag den 9. juni 2015 Kl. 20:30 i Multisalen, Hvalsø Hallen, Skolevej 5, 4330 Hvalsø Carsten Helles Rasmussen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Grethe Nørtoft Saabye (C) Henning Nielsen (V) Ivan

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 17. juni 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 17. juni 2013 Referat mandag den 17. juni 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Connie B. Jensen (A) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Godkendelse af

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017

Referat Udvalget for Kultur & Fritid og Udvalget for Børn & Ungdom mandag den 6. februar 2017 Referat Udvalget for Kultur & Fritid og mandag den 6. februar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU KF - Godkendelse

Læs mere

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008

REFERAT. fra. Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 Side 1 af 12 REFERAT fra Udvalget for Børn og Unges møde den 07. februar 2008 ÅBEN DEL 1. Meddelelser 2. Orientering til Udvalget om den aktuelle pladssituation 3. Dagplejen - Leje af barnevogne 4. Skolestrukturdebat

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 18. april 2017

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 18. april 2017 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 18. april 2017 Kl. 16:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Henning Nielsen (V) Tina Mandrup (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. marts 2013

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 5. marts 2013 Referat tirsdag den 5. marts 2013 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev Connie B. Jensen (A) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Digitalisering

Læs mere

Fagudvalgets bemærkninger:

Fagudvalgets bemærkninger: Nr. 57 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kontorfaciliteter på Tingager Plejehjem Plejecenter Øst Andet --- Socialudvalg Funktion: 05.32.32 1 Fagudvalgs

Læs mere

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10.

Åben. BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Dagsorden. Mødested. Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum. Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014. Mødetidspunkt Kl. 10. Dagsorden Åben Mødested Nærum Skole, Fruerlund 9, 2850 Nærum Mødedato Onsdag den 8. oktober 2014 Mødetidspunkt Kl. 10.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Kl. 8-9 i Store Sal fællesmøde for Kommunalbestyrelsen:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 21. januar Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat tirsdag den 21. januar 2014 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Valg af formand...2 3. BU - Valg af næstformand...3 4. BU - Til

Læs mere

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen

Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 3. november 2010 Referat onsdag den 3. november 2010 Kl. 16:00 Egholm Slot, Trehøjevej 45, 4070 kr. Hyllinge. Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Temadrøftelse...2 3. KF - Orientering...3 4.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 14. maj 2014. Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 14. maj 2014 Kl. 15:30 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Kunstgræsbane i Hvalsø - Frigivelse af midler...2 3. KF - Eventuelt...5

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011

Referat Økonomiudvalget onsdag den 21. december 2011 Referat onsdag den 21. december 2011 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Grethe N. Saabye (C) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Budgettildelingsmodeller til skoleområdet...2

Læs mere

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager

Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Budgetoplæg 2016 vuggestuepladser i Naturligvis i Ansager Nærværende budgetoplæg genfremsættes på baggrund af budgetønske for 2015 og 2016 fra Dagtilbuddet Nordøsts Bestyrelse (dok 55 688-14 og 61 638-15),

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Dagsorden Kommunalbestyrelsen torsdag den 8. oktober 2015. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Dagsorden torsdag den 8. oktober 2015 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Godkendelse af dagsorden...1 2. Lukket - ØU - Anlægsbevilling til gulvbelægning Hvalsø Rådhus...2 3. KB

Læs mere

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset.

Notat. Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende, 20 dagplejere og 4 ansatte i gæstehuset. BALLERUP KOMMUNE Dato: 15. august 2016 Sagsid: 28.09.00-A00-3-16 Notat Status for Dagplejen i Ballerup Kommune - august 2016 1. FAKTA Pr. 1. august 2016 har Dagplejen i alt: 1 leder, 2 tilsynsførende,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato:

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr Ø Dato: Økonomi og Administration Sagsbehandler: Ib Holst-Langberg Sagsnr. 00.30.00-Ø00-8-15 Dato:10.3.2015 Temaer til Børne- og Skoleudvalgets drøftelse af driftsbudget for 2016 Som oplæg til Børne- og Skoleudvalgets

Læs mere

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet

Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Forslag til ny tildelingsmodel på dagtilbudsområdet Disposition: A. Kommissorium, tidsplan og organisering B. Økonomisk ramme for ny tildelingsmodel C. Ny tildelingsmodel generelle forudsætninger D. Ny

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni.

Beslutning Økonomiudvalget den : Tiltrådt med den tilføjelse, at der indlægges et ekstraordinært seminar for KB ultimo juni. 15-03-2016 Side 1 ØU - Budgetproces 2017-2020 Sagsnr.: 16/236 Resumé: evaluerede på sit møde i januar 2015 budgetprocessen for 2015-18. På den baggrund har administrationen udarbejdet forslag til principper

Læs mere

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat

Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt Licitationsresultat Pkt.nr. 2 Pavillonbygning til brug for Hjemmeplejedistrikt Nord. Projekt 5338. Licitationsresultat. 378374 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, og Teknisk Forvaltning

Læs mere

Udskrift af protokol

Udskrift af protokol Udskrift af protokol Udvalg Børneudvalget Møde 07-04-2014 14:30 Status Behandling Type Færdigbehandlet Beslutning Åben Nummer 36 Foreslået behandlingsforløb Sagsnummer 2014/07127 KL-journalnummer 28.00G00

Læs mere

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010

Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 2010 Anlægsbeskrivelser til vedtagne anlæg i budget 21 Anlægget vedrører: Eksisterende rådighedsbeløb til skolerenoveringsplanen. Udmøntning på konti: 3.22.1 Udgifter 16.921 3.765 3.765 3.765 Netto 16.921 3.765

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. marts 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. marts 2011 Referat tirsdag den 8. marts 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2 3. BU - Skoleplan 2011

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 24. juni 2014 Referat tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Udbud af kommunalt ejet jord...2 3. Person - ØU - Ansættelse af ny

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 12. oktober 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Frigivelsessag vedr. skaterbaneprojekt...1 Lejre Kommune Udvalget for Kultur

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 27-02-2017 Økonomiudvalget - 27-02-2017 27.02.2017 kl. 16:00 Mødecenter C - Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal

Dagsorden. Uddannelsesudvalget. Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Dagsorden Uddannelsesudvalget Mødedato 20. januar 2014 kl. 17:00 Mødelokale Deltagere Slagelse Rådhus, Mødelokale 227, 2. sal Johnny Persson (V), Bodil Knudsen (A), Pernille Ivalo Frandsen (V), Niels Christian

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning

Notat. Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning Notat Til: Kopi til: Fra: Underskud i dagplejen - tillæg til 3. Budgetopfølgning 26.11.13 Sags id: 13/70 Kontaktperson: dchekla E-mail: hekla@assens.dk Dagplejens stigende udfordringer Dagplejen er en

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende.

ALLERØD KOMMUNE. Økonomiudvalget holdt møde onsdag den 26. april Mødet begyndte kl og sluttede kl Ingen fraværende. ALLERØD KOMMUNE Økonomiudvalget holdt møde. Mødet begyndte kl. 8.30 og sluttede kl. 09.35. Ingen fraværende. 1. Bemærkninger til dagsordenen...2 2. Meddelelser...2 3. Udvidelse af pladskapaciteten på dagtilbudsområdet

Læs mere

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen

Lokaler til personale og undervisning på Engdalskolen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 11. april 2016 undervisning på Engdalskolen Etablering af nye undervisningslokaler i sammenhæng med renovering af pædagogiske arbejdspladser

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017

Referat Kommunalbestyrelsen torsdag den 7. september 2017 Referat torsdag den 7. september 2017 Kl. 18:00 i Rådssalen, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Afbud: Christian Plank (F) Erik Falkenberg (O) Ole Møller (F) Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB -

Læs mere

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit

Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit Anlægsblokke for Indhold Ny bus til busbørnehaven Frit 16... 2 Pulje til APV problemer og indeklima... 3 Sikring af pladsgarantien... 4 Forbedring af legepladser... 5 Pulje til forbedring af de fysisk

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår. Afvigelse mellem seneste skøn Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet

Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet Norddjurs Kommune 26. maj 2014 Forslag til plan for udmøntning af anlægspuljen på skole- og dagtilbudsområdet I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014 og overslagsårene blev det besluttet at

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner

Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Oversigt over høringssvar til ny budgettildelingsmodel for kommunale og selvejende daginstitutioner Nedenstående er oversigter over alle de høringssvar, vi har modtaget indtil den 10. april 2015 ifm. høringsperioden.

Læs mere

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år

4. at godkende, at forældrebestyrelserne alene kan fravælge frokostordningen hvert andet år Pkt.nr. 8 Fleksibel frokostordning for kommunale og selvejende dagtilbud Sagsnr.: Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at udvalget over for Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen

Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen Bilag: Beslutning om at lægge skoleafdelinger sammen D. 22. oktober 2014, Børne- og ungesekretariatet Baggrund Byrådet besluttede med vedtagelsen af budget 2015 at iværksætte en proces med henblik på at

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget

Mødesagsfremstilling. Børne- og Skoleudvalget Mødesagsfremstilling Børne- og Kulturforvaltningen Børne- og Skoleudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 13-01-2009 Dato: 05-01-2009 Sag nr.: BSU 4 Sagsbehandler: Frida Jans Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 11. august 2015 Referat tirsdag den 11. august 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Julie Hermind (F) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - august 2015...2 3. BU - Evaluering

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue

Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Oplæg til politisk drøftelse: Kapacitetsfordeling mellem dagpleje og vuggestue Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indhold Baggrund... 3 Styrende elementer for kapacitetsfordeling mellem dagplejen

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 3. februar 2015 Referat tirsdag den 3. februar 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 1,Lyndby Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering - februar 2015...2 3. BU - Frigivelse

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Plan for Dagplejens fremtid - analyse Børn og Kultur Daginstitutioner Sagsnr. 229411 Brevid. 1634337 Ref. HEMC Dir. tlf. 46 31 40 68 hellemc@roskilde.dk Plan for Dagplejens fremtid - analyse 14. marts 2013 1. Indledning Notatet indeholder

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 07.01.2008 kl. 16:00 Langeskov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 105. Sager og skrivelser til orientering.... 3 106. Kommissorium for

Læs mere

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702

NOTATARK. Bilag 1. Baggrundsnotat. Hvidovre Kommune. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 Bilag 1. Baggrundsnotat. Danner grundlag for mødesag Køkkener i daginstitutioner, Projekt nr. 5702 NOTATARK Hvidovre Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen 1. Baggrund Folketinget vedtog den 25. november

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området

Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området NOTAT Uddannelse og Arbejdsmarked Økonomi Sagsbehandlere: Ib Holst-Langberg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-14-15 Dato: 12. maj 2015 Imødekommelse af forældrenes 1. prioritetsønske på 1-2 års området Indhold Indledning...2

Læs mere

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016

Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet. April 2016 Analyse af kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet April 216 Indledning. Det er analysens formål, at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet.

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje

9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 8. december 2015 9. Prioritering af Børne- og Familieudvalgets anlægspulje 15-040795 Sagsfremstilling På Børne- og Familieudvalgets møde den 24. marts

Læs mere

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den

Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven. Version 03, den Faaborg-Midtfyn Kommune Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn Business Case for Sammenlægning af Regnbuen og Carl Nielsen Børnehaven Version 03, den 09.09.2011 Samlet konklusion I Carl Nielsen Skolens distrikt

Læs mere

Standard for Programoplæg

Standard for Programoplæg Standard for Programoplæg Etablering af (institution, sted) Firmanavn. Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Byggeri og Ejendomme PROGRAMOPLÆG Etablering af (institution, sted) ORIENTERING Al kursiv-tekst

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget

Statusnotat nr. 1 vedrørende budget Allerød Kommune Statusnotat nr. 1 vedrørende budget 2013-2016 Godkendt i Økonomiudvalget den 6. december 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Overordnet tidsplan for budgetstrategi 2013 til 2016

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Torsdag den 26. september Mødetid: 17:00-17:10 Referat Dato: Torsdag den Mødetid: 17:00-17:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Michael Blem

Læs mere

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014

1. Resume. Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 15. september 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 15. september 2014 Anlægsbevilling til fire nye dagtilbudsgrupper i Skødstrup Udvidelse af dagtilbudskapaciteten i Skødstrup for at sikre pasningsgarantien

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune

NOTAT. 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31.

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018

Budgetaftale 2015-2018 Budgetaftale 2015-2018 Bilag 2 H www.lejre.dk Dato: 3. september 2014 Investeringsoversigt 2015-2018 Investeringsoversigt 2015-2018 rummer, jf. tabel 1 herunder, anlægsinvesteringer for godt 280 mio. kr.

Læs mere