MAS Master i Skat Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MAS Master i Skat Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser"

Transkript

1 MAS Master i Skat r, læringsmål og prøvebestemmelser 1

2 Obligatoriske fag Juridisk metode Fagets formål er, at give de studerende den fornødne tilgang til de metodiske og videnskabsteoretiske elementer i den kompetenceprofil en Master forventes at have. Faget skal således skabe grundlag for, at den studerende kan udvikle iagttagelseskraft (evner til analytisk tænkning), refleksionskraft (kompetencer til kreativ analyse) og (selv)kritisk evne ikke blot i forhold til uddannelsens fag, men også i relation til hele det skatteretlige fagområde. Skatteretten angår i særdeleshed fortolkning af retlig regulering, og de studerende vil opnå en generel viden om og forståelse for den juridiske metode og retskildernes anvendelse. De studerende udvikler således analytiske evner og videnskabsteoretiske kompetencer. Det er fagets mål, at de studerende kan foretage en selvstændig juridisk analyse af en given selvvalgt problemstilling, som udmøntes i en afløsningsopgave på max 7 sider. Afløsningsopgaven udarbejdes sideløbende med undervisningen, således at teori og praksis kobles sammen. Afløsningsopgaven skal bestås, inden de studerende kan opnå mastergraden. Faget indledes med en gennemgang af legalitetsprincippet, retssystemet og retskilderne. Faget er opbygget efter de fire elementer, som en velstruktureret analyse normalt indeholder: Hvad er problemstillingen? Hvilke retskilder skal anvendes? Hvordan analyseres problemet? Hvad blev resultatet? De studerende trænes først i problemformuleringsarbejde (herunder tilskæring af det reelle problem). Dernæst trænes de studerende i den retskildemæssige anvendelse (hvilke retskilder er til rådighed, og hvordan er deres indbyrdes sammenhæng?). Efterfølgende arbejdes der med analysestrategiske overvejelser (hvordan gribes analysen an, og hvilke konkrete metodiske fremgangsmåder tages i anvendelse med hvilke begrundelser?). Afsluttende fokuseres på selve det analytiske håndværk og resultatfremlæggelse (hvilket resultater er der analyseret frem til, hvor stærkt er resultatet, og kan det anvendes i andre situationer?). Med gennemgangen og træningen af de fire elementer sigter faget således mod en større indsigt i og praktisk håndtering af problemformuleringsarbejde, videnskabsteori, analysestrategi, metodisk fremgangsmåde og analytisk begrundet resultat. For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kunne anvende teoretiske og metodiske løsningsmodeller på konkrete problemstillinger 2

3 Kunne foretage begrundede tilvalg og fravalg af forskellige videnskabsteorier og metoder, der muliggøre en stringent og konsistent analyse Kunne formulere kritiske spørgsmål af både teoretisk og metodisk karakter Juridisk metode fungerer som fundament for uddannelsens øvrige fag. Det anbefales, at faget læses som det første fag i et uddannelsesforløb. Erhvervsbeskatning Fagets formål er, at give forståelse for generel erhvervs- og personselskabsbeskatning. Faget behandler emner inden for indkomstallokering og indkomstafgrænsning, skattemæssig afskrivning, personselskabers beskatning, virksomhedsbeskatning, virksomhedsomdannelse og virksomhedsoverdragelse med skatteretlig succession. De studerende opnår viden, så de kan identificere fysiske personers objektive skattepligt og indkomstopgørelse. Personselskaber er ikke underlagt selvstændig beskatning, og dette betyder, at kapitalejerne beskattes efter et transparensprincip. Ved deltagelse i personselskaber med begrænset hæftelse er underskud og tab begrænset af en ikke lovreguleret praksis. Det skattepligtige resultatet af erhvervsmæssig virksomhed opgøres efter en særlig skatteretlig regulering, som på visse områder er identisk med den skatteretlige regulering for kapitalselskaber, men som indeholder en særlig beregningsteknik. De studerende opnår færdigheder, så de kan opgøre det skattepligtige resultat af erhvervsvirksomheder og foretage resultatdisponering. Herudover får de studerende viden om og forståelse for de tre særlige regelsæt om kapitalafkastberegning samt opnår færdigheder til at håndtere kapitalafkastberegningen. Efterhånden som forudsætningerne for at drive personlig virksomhed forandrer sig, kan der opstå behov for omdannelse af virksomheden til et kapitalselskab. En virksomhedsomdannelse kan gennemføres efter enten afståelsesprincippet eller efter successionsprincippet. De studerende får viden om og forståelse for retsvirkningerne ved en virksomhedsomdannelse og kan håndtere disse retsvirkninger for de implicerede parter. Faget er opbygget af tre moduler. Modul et omhandler den objektive skattepligt for fysiske personer, interessentskaber, kommanditselskaber og partnerselskaber. Modulet omhandler således virksomhedernes indtægter, driftsomkostninger og skattemæssige afskrivninger, som er en underliggende forudsætning for at kunne behandle de to andre moduler. Modul to omhandler den særlige virksomhedsordning for fysiske personer, som driver erhvervsmæssig virksomhed. Modul tre omhandler successionsmulighederne i dansk skatteret generelt og i særdeleshed en skattefri virksomhedsomdannelse af personlige virksomheder og interessentskaber. 3

4 For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kunne identificere forskellige virksomhedsformer og have kendskab til de kriterier, som danner grundlag for identifikation af personselskaber Kunne redegøre for de skattemæssige konsekvenser af driften af virksomhed i personlig regi Kunne konkretisere forskellige problemstillinger samt vurdere, analysere og fortolke retskilderne inden for fagets rammer Erhvervsbeskatning og faget Selskabsbeskatning er uddannelsens grundelementer inden for den subjektive skattepligt. Disse fag og fagene Fordringer, gæld og ejendomme samt Aktier og finansielle kontrakter, udgør de bærende elementer i uddannelsen. Erhvervsbeskatning er samtidig et fundament for fagene International Skatteret I, Insolvensret og beskatning samt Dødsboskifte og dødsboskatteret. Selskabsbeskatning Fagets formål er, at give de studerende indgående kendskab til og forståelse for generel kapitalselskabsbeskatning. Faget behandler emner som subjektiv skattepligt, udbyttebeskatning, koncernbeskatning, sambeskatning og omstrukturering. Det mere specifikke formål med faget er, at de studerende kan identificere hvilke juridiske enheder, der er underlagt selskabsbeskatning og kan kvalificere disse selskabers subjektive og objektive skattepligt. Når juridiske sammenslutninger er underlagt selskabsbeskatning, kvalificeres ydelser mellem selskabet og dets kapitalejere som udbytte eller avance. Der gælder en særlig skatteretlig regulering for disse ydelser, når kapitalejeren er et kapitalselskab. Selskaber kan have kapitalinteresser i andre selskaber, således at der opstår en koncernforbindelse. Ofte vil der være særlig regulering for disse interesseforbundne juridiske enheder. Der kan både være begunstigende regler og bebyrdende regler. Undervisningen vil behandle disse særlige regelkomplekser. Når selskaber er koncernforbundne gælder en særlig skatteretlig regulering om sambeskatning. Denne sambeskatning er obligatorisk for selskaber underlagt fuld dansk beskatning og frivillig, for så vidt angår udenlandske koncernforbindelser. Sambeskatningsreglerne er komplekse og indeholder teknisk komplicerede beregninger. De studerende får kendskab til og forståelse for reglerne og de tekniske beregninger. Efterhånden som forudsætningerne for et selskab forandrer sig, opstår der behov for omstrukturering af en given selskabsstruktur. De studerende får kendskab til de forskellige omstruktureringsmodeller og forståelse for deres forskellige skattemæssige konsekvenser, og kan på dette grundlag foretage optimale skatteretlige dispositioner. Faget træner de studerende i problemidentifikation, analyse og perspektivering ud fra en række forskellige 4

5 Faget indledes med at behandle subjektiv skattepligt for juridiske enheder. Det er alene, når en juridisk enhed kvalificeres som et skattepligtigt selskab, at de øvrige udfordringer er relevante. Er det fastlagt, at en juridisk enhed er en selskabsskattepligtig enhed, er det afgørende at kende til den skatteretlige kvalifikation af formuebevægelser mellem selskabet og dets kapitalejere. Særligt når ejeren er en selskabskapitalejer, vil der være udfordringer og alternative løsningsmuligheder indenfor skatteretten. Kendskabet til reglerne om udbytte- og avancebeskatning for disse selskabsaktionærer er essentiel for anvendelsen af omstruktureringsmodeller. Modellernes anvendelse får betydning for selskabernes indkomstopgørelse, hvor der er forskel på, om selskabet skatteretligt indgår i en koncern eller ej, idet bl.a. sambeskatningsreglerne skal anvendes indenfor koncerner. Selskaber er i vidt omfang koncernforbundne, så derfor er indkomstopgørelse og skatteberegning i vidt omfang omfattet af sambeskatning. Enten den nationale obligatoriske eller den valgfrie internationale sambeskatning. Resultatet af udbytteudlodning, aktieavance og omstrukturering vil påvirke den samlede sambeskattede indkomstopgørelse og skatteberegning. For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kunne identificere hvem der er omfattet af den subjektive skattepligt og redegøre for beskatningen af en juridisk enhed Kunne behandle beskatningen af ejerne af en juridisk enhed Kunne identificere en koncern og redegøre for beskatningen af en koncern Selskabsbeskatning og faget Erhvervsbeskatning er uddannelsens grundelementer inden for den subjektive skattepligt. Disse fag og fagene Fordringer, gæld og ejendomme samt Aktier og finansielle kontrakter, udgør de bærende elementer i uddannelsen. Selskabsbeskatning er samtidig et fundament for fagene International Skatteret I, International Skatteret II, Årsrapport og skatteregnskab, Insolvensret og beskatning samt Transfer Pricing. Fordringer, gæld og ejendomme Fagets formål er, at give de studerende et teoretisk overblik over og en forståelse for de generelle betingelser for beskatning af visse anlægsaktiver. Faget gennemgår de skatteretlige konsekvenser i relation til kursgevinstbeskatning, genbeskatning af skattemæssige afskrivninger samt ejendomsavancebeskatning. De problemkomplekser, som gennemgås, omhandler fysiske og juridiske skattesubjekter. Faget omhandler de skatteretlige konsekvenser, når der opstår gevinst eller tab på fordringer og gæld. Objektet behandles i relation til den skatteretlige regulering med særligt fokus på opgørelsesprincipper og indregningsmetoder. Ejendomsavancebeskatningen omhandler de skatteretlige konsekvenser ved salg af faste ejendomme uden for næring. Hjemmelsgrundlaget sondrer mellem salg af private boliger, erhvervsejendomme og andre ejendomme. Salg af private boliger er i visse tilfælde, og som udgangspunkt, fritaget for beskatning. Salg af øvrige private boliger og andre typer af faste 5

6 ejendomme er underlagt beskatning. Faste ejendomme med ikke-afskrivningsberettigede bygninger er ensidigt reguleret i et skatteretligt regelsæt om avancebeskatning, hvorimod ejendomme med afskrivningsberettigede bygninger er reguleret i et skatteretligt regelsæt om genbeskatning af afskrivninger og et skatteretligt regelsæt om avancebeskatning. De to regelsæt for beskatning af faste ejendomme med afskrivningsberettigede bygninger supplerer hinanden i tilfælde af, at en bygning sælges til en pris, som er lavere end bygningens skattemæssige anskaffelsessum. Faget omhandler den hertil knyttede skatteretlige regulering. Ved salg af gældsbehæftede faste ejendomme frigøres skattesubjektet ofte for gæld, så derfor omhandler faget tillige beskatningen af gevinst og tab ved ekstraordinær gældsfrigørelse til realkreditinstitutter, pengeinstitutter og andre kreditorer. Faget er struktureret i tre moduler. Det ene modul omhandler kursgevinstbeskatning, det andet modul omhandler genbeskatning af skattemæssige afskrivninger på bygninger og det tredje modul omhandler ejendomsavancebeskatning. Objektet fast ejendom binder de tre moduler sammen. Kursgevinstbeskatningen udløses bl.a., når fordringer eller gæld bliver helt eller delvist indfriet. Dette er tilfældet, når en belånt fast ejendom afstås. Kursgevinstbeskatningen omhandler tillige situationer, hvor en gæld/fordring ikke har tilknytning til noget aktiv, men ofte vil der være en sammenhæng. Der kan foretages skattemæssige afskrivninger på visse erhvervsmæssigt benyttede bygninger og installationer. Ved salg af afskrivningsberettigede bygninger og installationer, skal det gøres op, om afskrivningerne står mål med den faktiske værdiforringelse. Afskrivninger, som overstiger værdiforringelsen, bliver genbeskattet, hvorimod værdiforringelse, som ikke kan rummes i afskrivningerne, realiseres som tabsfradrag og reguleres over ejendomsavancebeskatningen i afståelsesåret. For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med få eller ingen uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kunne redegøre for fysiske og juridiske skattesubjekters behandling af skattemæssige dispositioner vedrørende fordringer, gæld og ejendomme Kunne vurdere, analysere og fortolke retskilderne inden for fagets ramme Fordringer, gæld og ejendomme indeholder sammen med faget Aktier og finansielle kontrakter uddannelsens grundelementer for beskatningen af anlægsaktiver. Fagene er sideordnede med forskelligt indhold. Fagene er sammen med Selskabsbeskatning og Erhvervsbeskatning de bærende elementer i uddannelsen. Fordringer, gæld og ejendomme er samtidig et fundament for fagene International Skatteret I, International Skatteret II, Årsrapport og skatteregnskab, Insolvensret og beskatning samt Dødsboskifte og dødsboskatteret. Aktier og finansielle kontrakter 6

7 Fagets formål er at give de studerende et teoretisk overblik over og en forståelse for den generelle beskatning af visse anlægsaktiver. Faget gennemgår den skatteretlige regulering af aktieavancebeskatning og udbyttebeskatningen på aktier og anparter samt finansielle kontrakter. De problemkomplekser, som gennemgås, omhandler fysiske og juridiske skattesubjekter. De studerende opnår viden om de finansielle markeder og de særlige produkter, som er knyttet til disse markeder og de skattemæssige konsekvenser af omsætning med disse produkter. De studerende skal lære at identificere produkterne, få dem klassificeret og kunne identificere de skattemæssige konsekvenser af de forskellige produkttyper. De studerende opnår endvidere viden om og forståelse for de skatteretlige konsekvenser knyttet til kapitalejere, herunder mulighederne for at udtage midler fra kapitalselskaber. De studerende får viden om og forståelse for, hvorledes det fastslås, om en transaktion klassificeres som en afståelse eller som udbytte. De studerende får viden om og forståelse for kompleksiteten i samspillet mellem kapitalselskaber og kapitalejere. Faget er struktureret i fem moduler inden for henholdsvis transaktioner mellem kapitalselskaber og kapitalejere og finansielle kontrakter. I det første modul behandles de finansielle markeder og de særlige produkter i dette marked. I dette modul får de studerende viden om og kendskab til produkternes kvalifikation og anvendelse. I modul to anvendes dette kendskab til analyse og skatteretlig kvalifikation af de finansielle kontrakter. På baggrund af kendskabet til markedet og dets produkter, er det muligt at kategorisere produkter inden for skatteretten, og ved fortolkning, at kunne identificere de skattemæssige udfordringer. I modul tre og fire behandles de skatteretlige konsekvenser af aktiebesiddelse. Modul tre behandler de tilfælde, hvor kapitalejerne opnår en aktieavance, mens modul fire behandler de tilfælde, hvor kapitalselskaber udlodder udbytte til kapitalejerne. Som en yderligere overbygning på disse moduler indeholder modul fem en gennemgang af retsstillingen, når en medarbejder i et kapitalselskab honoreres med aktier. For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med få eller ingen uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kunne redegøre for sammenhængen mellem udbytte og avance og forholdet mellem kapitalselskab og kapitalejere Kunne vurdere og analysere de skatteretlige konsekvenser af udbytte, udlodning og avance Kunne konkretisere forskellige problemstillinger samt vurdere, analyse og fortolke retskilderne inden for fagets ramme 7

8 Aktier og finansielle kontrakter indeholder sammen med faget Fordringer, gæld og ejendomme uddannelsens grundelementer for beskatningen af anlægsaktiver. Fagene er sideordnede med forskelligt indhold. Fagene er sammen med Selskabsbeskatning og Erhvervsbeskatning de bærende elementer i uddannelsen. Aktier og finansielle kontrakter er samtidig et fundament for fagene International Skatteret I, International Skatteret II, Årsrapport og skatteregnskab, Insolvensret og beskatning samt Dødsboskifte og dødsboskatteret. International skatteret I Fagets formål er, at give de studerende et indgående kendskab til og på højeste internationale niveau forståelse for de grundlæggende principper og metoder i den internationale skatteret. I mangle lande anvendes et globalindkomstprincip, hvorefter alle indtægter beskattes, uanset om indkomsten kommer fra hjemlandet eller udlandet. Når der ligeledes anvendes et territorialprincip, hvorefter aktiver som befinder sig i et land også skal beskattes i dette land, vil der ofte kunne opstå dobbeltbeskatningssituationer. Faget omhandler de grundlæggende principper for, hvorledes dobbeltbeskatningen opstår, og hvorledes den kan undgås og håndteres. I faget behandles hvilke skattesubjekter, som omfattes af international beskatning og hvilke indkomster, der skal henregnes til den skattepligtige indkomst, herunder hvordan dobbeltbeskatning kan undgås i relation til internationale transaktioner. I faget behandles OECD s modeloverenskomst, som danner grundlag for hovedparten af de dobbeltbeskatningsoverenskomster, som Danmark har indgået med andre lande. Faget behandler hvorledes dobbeltbeskatningsoverenskomster skal fortolkes samt hvordan beskatningen skal fordeles mellem landene, herunder hvorledes der kan lempes i skattebetalingen, når en indkomst bliver dobbeltbeskattet. Samtidig behandles i faget den særlige betydning, som den EU retlige regulering får for den skattemæssige behandling af indtægter og udgifter i Danmark. På trods af, at EU-retten kun i meget begrænset omfang har reguleret de direkte skatter i de enkelte medlemsstater, er medlemsstaterne alligevel begrænset i deres beføjelser til national regulering. Endelig behandles hvorledes de sociale bidrag samt arbejdsmarkedsbidrag bliver påvirket af det forhold, at der er tale om en indkomst, som er omfattet af international beskatning. Faget omhandler problemstillinger, som er relevante for både fysiske personer og selskaber. Faget indledes med at fastlægge den interne hjemmel til beskatning af en indkomst, da dette er en forudsætning for, at der kan komme til at foreligge internationale skattemæssige problemstillinger. Den interne hjemmel til beskatning vil sædvanligvis medføre, at der opstår en dobbeltbeskatningssituation, som skal løses ved internationale aftaler landene imellem. Alle internationale skatteretlige problemstillinger tager udgangspunkt i OECDs modeloverenskomst, som behandles efter fastsættelsen af den interne hjemmel. I forbindelse med gennemgangen af modeloverenskomsten drøftes principperne og metodiske overvejelser i relation til fortolkningsbidrag til overenskomsten (Kommentaren mv.). Dernæst behandles, hvorledes beskatningsretten, i forhold til både intern hjemmel og hjemmel i dobbeltbeskatningsoverenskomsten, skal håndteres. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten medfører, at et af landene skal lempe for dobbeltbeskatningen. Dette emne behandles derfor efter gennemgangen af dobbeltbeskatningsoverenskomsten. Til sidst 8

9 behandles de yderligere konsekvenser for sociale bidrag og arbejdsmarkedsbidrag mv., som foranlediges af en dobbeltbeskatningssituation. For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kunne vurdere og analysere, hvilke internationale komplikationer en given transaktion medfører eller vil kunne medføre Kunne bevidst og metodisk anvende og forholde sig til fagets teorier, herunder hvilke fortolkningsprincipper, som skal anvendes, når dobbeltbeskatningsoverenskomsterne skal fortolkes Kunne konkretisere forskellige problemstillinger samt vurdere, analysere og fortolke retskilderne inden for fagets ramme International Skatteret I indeholder de grundlæggende betingelser, som finder anvendelse i de situationer, hvor et skattesubjekt har globale indtægter, eller hvor et skattesubjekt er hjemmehørende i flere lande. Faget er en overbygning på Selskabsbeskatning, Erhvervsbeskatning, Fordringer, gæld og ejendomme samt Aktier og finansielle kontrakter. International skatteret I er samtidig et fundament for fagene International Skatteret II og Transfer Pricing. Valgfag International skatteret II Fagets formål er, at give de studerende indblik i og forståelse på højeste internationale niveau for de særlige problemstillinger, der opstår i relation til den internationale beskatning. I faget International Skatteret II er der særligt fokuseret på de regler, som gælder for internationale koncerner. Dette gælder både de særlige gunstige regler, såsom muligheden for at udnytte hinandens underskud, og de særlige bebyrdende regler, som søger at værne mod, at koncernernes interessefællesskab udnyttes til skattetænkning. Når danske selskaber indgår i grænseoverskridende koncerner, opstår der særlige problemer og udfordringer. Koncernforbundne selskaberne er selvstændige juridiske enheder, som kan indgå indbyrdes retshandler, herunder overføre varer, ydelser, overskudslikviditet og underskud. Grænseoverskridende koncernforbundne selskaber kan etablere international sambeskatning, for dermed bedre at kunne fungere som en samlet økonomisk enhed. International sambeskatning styres af komplicerede regler, som har det formål, at de implicerede lande ikke ubetinget mister skatteprovenu. I faget gennemgås reglerne for den frivillige internationale sambeskatning. International sambeskatning medfører, at udenlandske underskud kan modregnes i danske overskud. For at undgå, at Danmark alene bliver belastet med underskud, og ikke tillige får andel i overskud, skal udenlandske underskud genbeskattes efter en særlig national regulering. Visse selskabers aktiviteter medfører også, at der gælder en tvungen sambeskatning, idet aktiviteten findes at skulle beskattes her i landet. De særlige regler for CFC-beskatning bliver gennemgået, herunder hvilke skattesubjekter, som kan blive omfattet af reglerne og hvilken indkomst de i givet fald, vil skulle opgøre. Ved international kon- 9

10 cernforbindelse kan koncernforbundne selskaber vælge at placere aktiver og gæld i forskellige lande, for dermed at bestemme, i hvilke lande overskud eller underskud genereres. Inden for dette område findes en kompliceret national regulering om tynd kapitalisering og rentefradragsbegrænsning, som skal sikre, at Danmark alene bliver belastet med en afgrænset andel af renteudgifter mv. De studerende får først viden om de skattesubjekter, som er underlagt særlige regler for international beskatning, herunder hvilke særlige kriterier, som skal opfyldes, både i forhold til national og international skatteretlig regulering. Herefter introduceres sambeskatningen som et generelt princip, og princippet anvendes dernæst i sammenhæng med den frivillige internationale sambeskatning og den tvungne CFCsambeskatning. Udenlandske selskabers underskud, som i international sambeskatning har nedsat danske selskabers overskud, skal genbeskattes, hvis de udenlandske selskaber efterfølgende opnår overskud. Det nationale værn mod international skattespekulation er begrænsning af fradragsretten for renteudgifter. Disse rentefradragsbegrænsningsregler er prioriteret opbygget, således at der først gælder en generel begrænsningsregel i form af forbud mod for tynd kapitalisering. Dernæst er der loft over hvor meget renteudgifterne må udgøre i forhold til virksomhedens aktiver, og endelig er der krav om en vis mindstebetaling. For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kan i et klart og korrekt sprog forklare og gengive de grundlæggende principper i de retsregler som gælder for internationale koncerner Kan identificere og anvende de korrekte retsregler på en konkret problemstilling Kan redegøre for og i konkrete situationer illustrere retsfølgen af en given retsregel Kan argumentere og reflektere over særlige problemstillinger, som den internationale skatteret giver anledning til International skatteret II omhandler internationale koncerner. Faget er en overbygning på Selskabsbeskatning, Fordringer, gæld og ejendomme, Aktier og finansielle kontrakter samt International skatteret I. International skatteret II er samtidig et fundament for faget Transfer Pricing. Skatteproces Faget formål er, at give de studerende indgående kendskab til og forståelse for den formelle skatteret, herunder de generelle frist-, forældelses- og sagsbehandlingsregler samt de særlige regler herom på skatterettens område, som er særskilt reguleret i skatteforvaltningsloven. 10

11 Skatteproces giver et indblik i skattemyndighedernes organisation og kompetence. De studerende skal endvidere have viden om sagsbehandlingsreglerne, og kende konsekvenserne af sagsbehandlingsfejl. I den forbindelse skal de studerende opnå viden om og forståelse for mulighederne for at få ændret en skatteansættelse, fristerne for ændring af skatteansættelse og mulighederne for, med skatteretlig virkning, at fortryde en privatretlig disposition. Muligheden for at indhente et bindende svar hos SKAT erhverves der viden om. Endvidere erhverves viden om klagebehandlingen af en forvaltningsafgørelse, både i det administrative system og i domstolssystemet. Endelig får de studerende viden om skatterettens almindelige og særlige retskilder i relation til skatteprocessen, herunder betydningen af den særlige skatteretlige polycentriske fortolkning og problemstillingen med berettigede forventninger. Faget indledes med en introduktion til skattemyndighedernes organisation og kompetence. Herefter gennemgås sagsbehandlingsreglerne, som gælder for den enkelte organisatoriske enhed og konsekvenserne af sagsbehandlingsfejl. I forbindelse med behandlingen af en skattesag har skattesubjektet i visse tilfælde mulighed for syn og skøn. En sagsafgørelse kan påklages i det administrative system og dernæst prøves ved domstolene. Fysiske personers omkostninger ved klagebehandlingen kan godtgøres efter særlige regler om omkostningsgodtgørelse. Skattesubjektet har i visse tilfælde mulighed for at indhente et svar om de skattemæssige konsekvenser af en påtænkt eller gennemført handling. Dette sker ved bindende svar fra SKAT. Andre udtalelser fra skattemyndighederne kan i visse tilfælde tillægges præjudikat efter forventningsprincippet. Hvis skattemyndighederne ændrer en skatteansættelse, vil skattesubjektet i visse tilfælde være interesseret i at omgøre den underliggende privatretlige disposition. Ændringer i privatretlige dispositioner er inden for skatteretten særskilt reguleret i skatteforvaltningsloven i form af regelsæt om skatteforbehold, omgørelse og omvalg af selvangivelsesdispositioner. For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med få eller ingen uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kunne redegøre for klagestrukturen og klageproceduren i det administrative system og i domstolssystemet Kunne i et klart og korrekt sprog forklare og gengive de grundlæggende principper i de retsregler som gælder i relation til skatteprocessen Kunne identificere og anvende de korrekte retsregler på en konkret problemstilling Kunne redegøre for og i konkrete situationer illustrere retsfølgen af en given retsregel Kunne argumentere og reflektere over særlige problemstillinger, som skatteprocessen giver anledning til Faget kan læses sideløbende med de øvrige fag. 11

12 Mens uddannelsens øvrige fag primært omhandler den subjektive og objektive (materielle) skatteret, så omhandler faget Skatteproces den formelle skatteret. Skatteproces er fundament for Afgiftsproces og skattestrafferet. Afgiftsproces og skattestrafferet Fagets formål er Formålet med faget er.. For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med få eller ingen uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kunne i et klart og korrekt sprog forklare og gengive de grundlæggende principper i de retsregler som gælder i relation til afgiftsprocessen og skattestrafferetten Kunne identificere og anvende de korrekte retsregler på en konkret problemstilling Kunne redegøre for og i konkrete situationer illustrere retsfølgen af en given retsregel Kunne argumentere og reflektere over særlige problemstillinger, som afgiftsprocessen og skattestrafferetten giver anledning til Faget er en overbygning på Skatteproces. Deltagelse på Afgiftsproces og skattestrafferet er betinget af, at Skatteproces er gennemført Mens uddannelsens øvrige fag primært omhandler den subjektive og objektive (materielle) skatteret, så omhandler faget Afgiftsproces og Skattestrafferet den formelle afgiftsret og behandlingen af ansvarssager i det administrative system og ved domstolene. Årsrapport og skatteregnskab Fagets formål er at skabe sammenhæng og synergi mellem den finansielle årsrapport og skatteregnskabet, nærmere bestemt opgørelsen af selskabers skattepligtige indkomst. De studerende skal opnå en viden om årsrapportens opbygning og principperne for måling og indregning. De studerende vil opnå forståelse for betydningen af nationale og internationale regnskabsstandarder, herunder IAS-standarternes betydning for 12

13 aflæggelse af årsrapport. Samtidig får de studerende viden om de to mindstekravsbekendtgørelser og den digitale indberetning. Med forståelse for årsrapporten, opnår de studerende viden om, hvorledes årsrapportens værdier konverteres til et skatteregnskab, herunder de særlige økonomiske og skatteretlige periodiseringsregler og de asymmetriske værdimålingsregler. Endelig opnår de studerende kompetencer til at håndtere en årsrapport aflagt i fremmed valuta, og konvertere en sådan årsrapport til et skatteregnskab. Faget indledes med en beskrivelse af årsrapportens opbygning og principperne for måling og indregning. Dernæst gennemgås IAS-Standardernes betydning for årsrapportens opbygning og validitet. De særlige krav i mindstekravsbekendtgørelserne og relationerne til den digitale indberetning behandles derefter. Herefter sættes der fokus på de særlige forskelligheder mellem årsrapporten og skatteregnskabet, herunder de forskellige periodiseringsregler og værdiansættelsesregler. Årsrapporten og skatteregnskabet kobles sammen ved en konvertering, hvor de særlige skatteretlige regler og betingelser lægges til grund for konverteringen og hvor selskabets skattetilsvar afstemmes. Endvidere behandles den særlige situation, hvor årsrapporten er i fremmed valuta og skal omregnes til national valuta. For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med få eller ingen uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kunne redegøre for national og internationale regnskabsregler, herunder udvalgte IAS-standarder Kunne demonstrere kendskab til forskellen mellem årsrapporten og skatteregnskabet, herunder de forskellige værdiansættelses- og periodiseringsprincipper Kunne foretage en konvertering af årsrapporten til et skatteregnskab Kunne argumentere og reflektere over særlige problemstillinger, som årsrapporten og skatteregnskabet giver anledning til Årsrapport og skatteregnskab omhandler sammenhængen mellem den retvisende årsrapport og opgørelsen af den skattepligtige indkomst samt konverteringen af årsrapporten til skatteregnskabet. Faget er et supplement til Selskabsbeskatning, Fordringer, gæld og ejendomme, Aktier og finansielle kontrakter samt International skatteret I. Årsrapport og skatteregnskab er samtidig et fundament for fagene International skatteret II og Transfer Pricing. 13

14 Moms Fagets formål er, at give de studerende indblik i og forståelse for udvalgte dele af momsretten, herunder at kunne identificere og håndtere den subjektive og objektive momspligt ved handel med varer og ydelser. De studerende kan identificere en økonomisk virksomhed og en afgiftspligtig person, for derefter at kunne opgøre momsgrundlaget. De studerende får forståelse for de særlige fradrags- og fritagelsesregler inden for moms. De studerende får endvidere særligt kendskab til og forståelse for de momsretlige konsekvenser ved overdragelse af virksomheder og investeringsgoder samt international handel med varer og ydelser. Faget indledes med en gennemgang af de grundlæggende betingelser for momspligt efter det momsretlige system, herunder afgrænsningen af økonomisk virksomhed og afgiftspligtige personer. Derefter udbygges gennemgangen med de særlige fradragsregler og reglerne for fritagelse. Når momspligten er fastlagt, inddrages opgørelsen af moms, herunder de særlige problemer som opstår ved overdragelse af virksomhed og investeringsgoder. Endelig behandles de internationale transaktioner med varer og ydelser, som frembyder særlige udfordringer, herunder tilbagesøgning af moms. For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med få eller ingen uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kunne vise en forståelse for opgørelsen af momsgrundlaget Kunne identificere problemerne vedrørende internationale transaktioner Kunne i et klart og korrekt sprog forklare og gengive de grundlæggende principper i de retsregler som gælder i relation til momsretten Kunne identificere og anvende de korrekte retsregler på en konkret problemstilling Kunne redegøre for og i konkrete situationer illustrere retsfølgen af en given retsregel Moms omhandler de indirekte skatter, mens de øvrige materielle skatteretsfag omhandler de direkte skatter. Faget er et supplement til Erhvervsbeskatning, Selskabsbeskatning, Fordringer, gæld og ejendomme samt Aktier og finansielle kontrakter. Moms er implementeret i uddannelsen som et fornødent og naturligt element i relation til den samlede beskatning af varer og ydelser. Transfer Pricing (TP) 14

15 Fagets formål er, at give viden på højeste internationale niveau om den skatteretlige regulering af koncerninterne vare- og ydelsestransaktioner og en forståelse for reglernes anvendelse. I faget introduceres indledningsvist de koncernforbundne selskabers praktiske udfordringer i relation til priskalkulation, dokumentation og økonomistyring i lyset af den særlige skatteretlige regulering for intern afregning på markedsmæssige vilkår. Faget behandler den særlige hjemmel om armslængde vilkår, som regulerer samhandlen mellem interesseforbundne parter samt de korrektionsmuligheder, som skattemyndighederne kan benyttes sig af, når samhandlen ikke sker på markedsmæssige vilkår. Forskellige metoder til beregning af interne afregningspriser, og deres praktiske anvendelse, bliver ligeledes gennemgået. Der behandles særlige udfordringer ved specifikke transaktioner, herunder serviceydelser, immaterielle rettigheder og royalties og finansielle transaktioner. Endelig behandles de udfordringer, som virksomheden har for at undgå efterfølgende problemer med skattemyndighederne i relation til TP, herunder hvilke muligheder der er for at kunne imødegå et prissætningsproblem. Undervisningen indledes med en gennemgang af det eksisterende hjemmelsgrundlag, herunder hvilke skattesubjekter og hvilke transaktioner, som er omfattet af det ærlige regelgrundlag. Derefter behandles de muligheder, som skattemyndighederne har for at tilsidesætte priser og vilkår, og hvilke konsekvenser det har. Dernæst behandles, hvorledes den interne afregningspris skal fastsættes for at bliver accepteret. Herunder bliver forskellige TP-modeller gennemgået, og deres anvendelse i praksis belyst. Konkrete værdiansættelsesmæssige udfordringer knyttet til følgende særlige transaktioner bliver indgående behandlet. For det første udfordringer vedrørende handel med serviceydelser, for det andet udfordringer vedrørende handel med immaterielle rettigheder og royalties og for det tredje udfordringer vedrørende handel med finansielle ydelser. Endelig bliver mulighederne for forudgående aftaler om værdiansættelse indgående behandlet, ligesom konsekvenserne ved uenighed om værdiansættelsen. Sidst bliver de praktiske udfordringer, som opstår for virksomhederne på baggrund af de særlige skatteretlige regler, gennemgået, bl.a. i relation til virksomhedens kalkulation og økonomistyring. For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kunne redegøre for de særlige skatteretlige udfordringer, som opstår ved international samhandel Kunne gengive og forklare regelgrundlaget for samhandlen mellem koncernforbundne parter, samt myndighedernes korrektionsadgang Kunne identificere og diskutere de særlige problemstillinger vedrørende værdiansættelse af konkrete koncerninterne transaktioner, herunder serviceydelser, immaterielle aktiver og finansielle transaktioner Kunne argumentere og reflektere over særlige problemstillinger, som transfer pricing Transfer Pricing omhandler den særlige, men ofte foreliggende problemstilling, hvor koncernforbundne selskaber har intern samhandel. 15

16 Faget er et supplement til Selskabsbeskatning og International skatteret I Transfer Pricing er samtidig et fundament for faget International skatteret II. Dødsboskifte og dødsboskatteret Fagets formål er, at give de studerende forståelse for mulige skifte- og bobehandlingsmåder, som kan anvendes i forbindelse med dødsfald og udlodning af arv, herunder betingelserne for uskiftede og skiftede dødsboer. De studerende opnår viden om afgrænsningen mellem skattefritagne og ikke skattefritagne skiftede dødsboer samt opgørelse af dødsboers indkomst og beregning af dødsboskat. Herudover gennemgås værdiansættelse af aktiver og gæld i dødsboet, som kan udloddes til en længstlevende ægtefælle, arvinger eller legatarer med beskatning i dødsboet eller med skatteretlig succession. Endelig opnås viden om de skatte- og afgiftsretlige konsekvenser af en udlodning fra dødsboet. Faget indleder med en gennemgang af de civilretlige regler for arv, skifte og dødsbobehandling. De generelle regler behandles med fokus på forskellen mellem uskiftede og skiftede dødsboer. Dernæst gennemgås forskellen mellem skattefritagne og ikke skattefritagne dødsboer. Efterfølgende behandles de særlige skatteretlige konsekvenser af valget mellem uskiftede og skiftede dødsboer og betydningen af, at et dødsbo ikke er skattefritaget. Afsluttende skatteansættelse for mellemperioden behandles og dernæst de ikke skattefritagne dødsboers indkomstopgørelse og skatteberegning for mellemperioden. Endelig gennemgås de skatte- og afgiftsretlige konsekvenser for længstlevende ægtefælle, arvinger og legatarer. Først de generelle konsekvenser knyttet til længstlevende ægtefælles og arvingers adkomst med skatteretlig succession, og dernæst de særlige konsekvenser ved adkomst uden succession og den mulige kombination heraf. Herefter behandles reglerne om passivpostberegning ved udlodning med skatteretlig succession. For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kunne i et klart og korrekt sprog forklare og gengive de grundlæggende principper i de retsregler som gælder i relation til behandlingen af dødsboer Kunne identificere og anvende de korrekte retsregler på en konkret problemstilling Kunne redegøre for og i konkrete situationer illustrere retsfølgen af en given retsregel Kunne argumentere og reflektere over særlige problemstillinger, som dødsboer giver anledning til Sammenhængen med de øvrige fag Dødsboskifte og dødsboskatteret omhandler de særlige civilretlige og skatteretlige regler, som indtræder ved død, især de tilfælde, hvor afdøde har drevet en erhvervsvirksomhed, enten som personlig virksomhed eller i selskabsform. 16

17 Faget er en overbygning på Erhvervsbeskatning, Fordringer, gæld og ejendomme samt Aktier og finansielle kontrakter for så vidt angår udlodning af virksomheder samt aktiver og passiver, som ikke knytter sig til en erhvervsmæssig virksomhed. Insolvensret og -beskatning Fagets formål er, at give de studerende viden om de civilretlige muligheder der er for rekonstruktion, hvis en virksomhed kommer i økonomiske problemer, og en forståelse for hvilke skatteretlige konsekvenser, der er knyttet til de forskellige rekonstruktionsmuligheder. Det er endvidere fagets formål, at give de studerende viden om de civilretlige konsekvenser, som udløses, hvis rekonstruktionen ikke er mulig, og en forståelse for de skattemæssige konsekvenser af dette forhold. Det er endvidere formålet, at de studerende forstår sammenhængen mellem en årsrapport med negativt resultat/negativ egenkapital og skatteregnskabet. Faget indeholder to moduler, hvor det første modul omhandler de muligheder, som rekonstruktionen giver, og det andet model omhandler de konsekvenser som udløses, hvis rekonstruktionen ikke lykkes. Begge moduler indledes med en gennemgang af de civilretlige muligheder/konsekvenser og dernæst behandles de afledte skatteretlige konsekvenser. Der er en sammenhæng mellem civilretten og skatteretten, idet de skatteretlige konsekvenser af forskellige rekonstruktionsmuligheder kan have betydning for valg af rekonstruktionsmodel. Faget fokuserer på kombinationen i problemstillingerne inden for henholdsvis formueretten, regnskabsretten og skatteretten på et givent område, da det er en sådan kombination, der udgør retsgrundlaget for en mulig rekonstruktion i praksis. For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med få eller ingen uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kunne i et klart og korrekt sprog forklare og gengive de grundlæggende principper i de retsregler som gælder i relation til insolvens Kunne identificere og anvende de korrekte retsregler på en konkret problemstilling Kunne redegøre for og i konkrete situationer illustrere retsfølgen af en given retsregel Kunne argumentere og reflektere over særlige problemstillinger, som insolvens giver anledning til Sammenhængen med de øvrige fag Insolvensret og beskatning omhandler den særlige situation, hvor en virksomhed er kommet i økonomiske problemer. Faget er en overbygning på Erhvervsbeskatning, Selskabsbeskatning, Fordringer, gæld og ejendomme samt Aktier og finansielle kontrakter for så vidt angår rekonstruktion af virksomheder. 17

18 EU-ret Fagets formål er, at give de studerende viden om EU-retten og dens implikationer for national ret og national administrativ praksis. Herunder at forklare den praktiske virkning af de EU-retlige retskilder og den EUretlige metode, som på visse punkter adskiller sig fra nationale retskilder og metode, samt at klargøre betydningen af de EU-retlige principper, der er en væsentlig retskilde i EU-retten. Det er ligeledes et formål, at give de studerende en forståelse af EU s institutioner og det politiske samspil mellem disse, samt medlemsstaternes rolle i denne kontekst. Et af de oprindelige formål med EU var oprettelsen og opretholdelsen af det indre marked via harmonisering og forbud rettet til medlemsstaterne. Således må medlemsstaterne som hovedregel ikke opretholde foranstaltninger, der hindrer den frie bevægelighed af varer, tjenesteydelser, arbejdskraft, kapital eller den frie etableringsret. Imidlertid indeholder Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde også konkurrenceregler, der er rettet mod virksomheder. Udover at forstå disse forskellige regelsæt og afgøre hvilke regler og undtagelser hertil, der konkret finder anvendelse på, eller kan være relevante for, en given problemstilling, er det ligeledes hensigten, at de studerende opnår indsigt i de fremtidige udfordringer EU står overfor, herunder i forbindelse med at EU s formål har udviklet sig fra at være primært økonomiske til at blive mere orienterede mod en social dimension i EU-samarbejdet. Faget indeholder tre moduler, hvor det første modul omhandler institutionerne og retskilderne, samt EU retlig metode. Herunder behandles de EU retlige principper samt EU-domstolens kompetence og forholdet mellem national ret og EU-ret. Det andet modul omhandler reglerne om fri bevægelighed af varer, tjenesteydelsernes fri bevægelighed, arbejdstagernes og kapitalens fri bevægelighed samt etableringsretten. Tredje modul omhandler konkurrencereglerne og statsstøttereglerne, som sammen med reglerne om fri bevægelighed er centrale for opretholdelsen af det indre marked. Faget gennemgår reglerne på et grundlæggende niveau. Fokus vil være på identifikation af EU-retlige problemstillinger og de regler, der finder anvendelse på løsningen, samt på juridiske argumenter der kan bringes i spil for og i mod forskellige løsninger For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med få eller ingen uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kunne forklare samspillet mellem EU-retten og national ret Kunne identificere EU-retlige problemstillinger Kunne argumentere for og imod forskellige løsninger af sådanne problemstillinger i en for faget korrekt terminologi ved anvendelse af den EU-retlige metode Sammenhængen med de øvrige fag Faget EU-ret kan vælges som overbygning på de obligatoriske fag. 18

19 Faget implementerer EU-rettens betydning i forhold til national ret, for så vidt angår alle grænseoverskridende transaktioner inden for Fællesskabet. EU-ret er samtidig et supplement til fagene moms, international skatteret I og international skatteret II Masterprojekt Formålet med masterprojektet er, at de studerende dokumenterer kompetence i anvendelsen af uddannelsens samlede teori-, analyse- og metodeapparat i kombination med anvendelsen af egne erfaringer og læringsmæssige mål på en selvvalgt problemstilling af skatteretlig karakter. De studerende skal opnå en kritisk analytisk kompetence inden for fagområdet skatteret. Derudover skal de studerende samtidig opnå en forståelse for problemstillingen med en særlig skatteretlig fortolkningslære og kunne anvende principperne om rette indkomstmodtager. De studerende skal opnå viden om og forstå problemstillingen om forholdet mellem civilret og skatteret. De studerende skal gennemføre en fagligt forankret argumentation for den valgte problemstillings relevans og formidle de teoretiske, analytiske og metodemæssige overvejelser, der ligger til grund for afhandlingens analyse af problemstillingen. Ved bedømmelsen af masterprojektet lægges der, ud over det faglige indhold, også vægt på den studerendes stave- og formuleringsevne, idet det faglige indhold dog vægtes tungest. Faget indledes med undervisning i den skattejuridiske metode, som følges op med en artikel, som skal udarbejdes af de studerende. For at sikre den metodiske og analytiske tilgang, skal de studerende udarbejde en artikel på ca. 10 sider. Artiklen udarbejdes i grupper på 2-3 studerende. Grupperne skal endvidere opponere på en anden gruppes artikel. Der gives en ikke medtællende karakter for både artikel og opponentindlæg. Efter bestået artikel og opponentindlæg, udarbejder de studerende problemformuleringen til masterprojektet, som godkendes af underviseren. Derefter udarbejdes selve masterprojektet. Selve masterprojektet skrives enkeltvis eller i to-mandsgrupper. Studienævnet anbefaler denne gruppestørrelse. Derimod vil en gruppestørrelse på tre eller fire studerende kræve dispensation. Dispensationen søges hos studieledelsen, som efter bemyndigelse fra studienævnet kan give dispensation, når helt særlige forhold gør sig gældende. Helt særlige forhold kan være væsentlige ændringer i personlige eller arbejdsmæssige forudsætninger for at indgå i en bestemt gruppe. Der gives vejledning i forbindelse med projektet i max. 15 timer pr. projekt, inklusive eventuel bivejledning. Det er muligt at afgive ønske om vejleder, men der kan først gives endeligt tilsagn efter den endelige plan er udarbejdet. De studerende kan efter ansøgning få tildelt yderligere timer til vejledning. For at opnå karakteren 12 skal den studerende, med ingen eller få uvæsentlige mangler, opfylde følgende Kan foretage begrundede valg mellem forskellige teorier og metoder til brug for belysning af problemstillingen og kunne gøre rede for teorier og metoder/implikationer af brugen af dem Kan udarbejde en problemformulering, der tilgodeser det dobbelte krav om inddragelse af temaer fra undervisningen og egne interesser i en samlet problemstilling, der lever op til målbeskrivelsen for masterprojektet 19

20 Kan illustrere og argumentere for sammenhænge mellem metode og analytiske udsagn Kan strukturere projektet i en begrundet disposition, så det sikres, at den valgte problemstilling bliver opsummeret og gjort til genstand for refleksion i en samlet konklusion og en eventuel perspektivering 20

21 Prøvebestemmelser Obligatoriske fag Juridisk metode Erhvervsbeskatning Selskabsbeskatning Fordringer, gæld og ejendomme Aktier og finansielle kontrakter International skatteret I Afløsningsopgave 3 timers skriftlig eksamen 3 timers skriftlig eksamen 3 timers skriftlig eksamen 3 timers skriftlig eksamen 3 timers skriftlig eksamen Valgfag International skatteret II Skatteproces Årsrapport og skatteregnskab Moms Transfer pricing Dødsboskifte og dødsboskatteret Insolvensret og -beskatning EU ret 3 timers skriftlig eksamen 20 minutters mundtlig eksamen Eksamen i Afgiftsproces og skattestrafferet inkluderes for de studerende, som er fortsat med dette tillægsmodul 3 timers skriftlig eksamen 3 timers skriftlig eksamen 3 timers skriftlig eksamen 3 timers skriftlig eksamen 20 minutters mundtlig eksamen 20 minutters mundtlig eksamen 21

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser MAS Master i Skat r, læringsmål og prøvebestemmelser 21-3-2014 1 Obligatoriske fag Juridisk metode Fagets formål er, at give de studerende den fornødne tilgang til de metodiske og videnskabsteoretiske

Læs mere

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser MAS Master i Skat r, læringsmål og prøvebestemmelser 21-3-2014 1 Obligatoriske fag Juridisk metode Fagets formål er, at give de studerende den fornødne tilgang til de metodiske og videnskabsteoretiske

Læs mere

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser MAS Master i Skat r, læringsmål og prøvebestemmelser 22-4-2015 1 Obligatoriske fag Juridisk metode Fagets formål er, at give de studerende den fornødne tilgang til de metodiske og videnskabsteoretiske

Læs mere

Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (CBS). Enkeltfag som efteruddannelse

Uddannelsen, der er godkendt af Uddannelses- og forskningsministeriet, udbydes af Copenhagen Business School (CBS). Enkeltfag som efteruddannelse mas master i skat 1 2 mas master i skat Formål og baggrund Læring, herunder livslang læring, spiller en stigende rolle i det moderne samfund. Det er vigtigt, at du løbende vurderer dit eller afdelingens

Læs mere

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser

MAS Master i Skat. Fagbeskrivelser, læringsmål og prøvebestemmelser MAS Master i Skat r, læringsmål og prøvebestemmelser 04032016 1 Obligatoriske fag Juridisk metode Fagets formål er, at give de studerende den fornødne tilgang til de metodiske og videnskabsteoretiske elementer

Læs mere

mas aster www.cbs.dk/mas Master i skat

mas aster www.cbs.dk/mas Master i skat mas as aster skat www.cbs.dk/mas Master i skat 2 mas master i skat Formål og baggrund Læring, herunder livslang læring, spiller en stigende rolle i det moderne samfund. Det er vigtigt, at du løbende vurderer

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Bilag 2 - CMA uddannelsen

Bilag 2 - CMA uddannelsen Bilag 2 - CMA uddannelsen ÅRHUS - Obligatoriske fag Indhold af faget Antal timer Selskabsret Fokusere på aktieselskabsloven og anpartsselskabsloven. 27 lektioner af 45 min Insolvensret Fokusere på konkurslovens

Læs mere

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER

VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER VIRKSOMHEDSFORMER KAPITALSELSKABER OG PERSONSELSKABER Indledning Valget af virksomhedsform bør være en velovervejet beslutning, hvor alle aspekter løbende bliver overvejet og vurderet. For mange virksomheder

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009

Skattereform - Aftale om forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 2. marts 2009 - Erhvervsbeskatning 2. marts 2009 Udbytter og avancer til selskaber og fonde af datterselskabsaktier og af koncernselskabsaktier Datterselskabsaktier skal formentligt forstås som aktier, hvor ejerandelen

Læs mere

Studieordning for master i skat

Studieordning for master i skat Studieordning for master i skat I henhold til 13 i bekendtgørelse nr. 1187 af 17. december 2009 om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen); 27, stk. 1-2, i bekendtgørelse nr. 666

Læs mere

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen

Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen www.pwc.dk Justering af erhvervsbeskatning og tilpasning i forhold til EUretten m.v. Lovforslag (høringsudkast af 5. oktober 2015) Niels Winther-Sørensen Martin Poulsen ID: 10827557 Revision. Skat. Rådgivning.

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst

Indholdsfortegnelse. Skattepligt for personer. International dobbeltbeskatning. Den skattepligtige indkomst Indholdsfortegnelse Forord... 3 Forkortelsesliste... 5 Indholdsfortegnelse... 7 I II III Skattepligt for personer 1. Fuld skattepligt... 15 1.1. Bopæl her i landet... 16 1.2. Ophold her i landet... 19

Læs mere

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen

Værdiansættelse af IP og transfer pricing. v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen Værdiansættelse af IP og transfer pricing v/kaspar Bastian og Claus Barrett Christiansen 2 TRANSFER PRICING Transfer pricing eller mere præcist koncerninterne afregningspriser angår prisfastsættelsen af

Læs mere

Ø90 Selskaber i praksis

Ø90 Selskaber i praksis Ø90 Selskaber i praksis v/ Solvejg Poulsen og Kristian Lang Heden & Fjorden Landbrugsrådgivning Syd Den 1. December 2011 Holding selskaber Typisk formål at eje anparter/aktier i et eller flere helt eller

Læs mere

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017

Emnekatalog: Aktuel Skat 2017 katalog: Aktuel Skat 2017 Aktuel Skat er årets faglige opdatering for rådgivere og assistenter på skatteområdet. Kurset er med til at sikre en fagligt høj standard i regnskaberne samt optimal og korrekt

Læs mere

Teknisk gennemgang af L 123

Teknisk gennemgang af L 123 Skatteudvalget 2015-16 L 123 endeligt svar på spørgsmål 26 Offentligt Teknisk gennemgang af L 123 Folketingets Skatteudvalg, den 12. maj 2016 2.1. Opfølgning på en dom fra EU-Domstolen om genbeskatning

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. l Delortte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Hawindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse:

RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011. Opgave 1. Spørgsmål 1.1. Dobbelt husførelse: 1 RETTEVEJLEDNING EKSAMEN - E 2011 Opgave 1 Spørgsmål 1.1 Dobbelt husførelse: Der lægges indledningsvist op til en drøftelse af, hvorvidt Annika Arndal kan opnå fradrag for sine merudgifter til dobbelt

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april /Ivar Nordland Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 213 Offentligt J.nr. 2008-418-0046 Dato: 30. april 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 213 af 10. april

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret

Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Aage Michelsen Professor Juridisk Institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 21. maj 2008 Vejledende løsning til skriftlig prøve i International skatteret Vintereksamen 2007/2008 1. spørgsmål Hvorledes

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB

En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 198 Offentligt En fælles selskabsskattebase i EU CCCTB (Common Consolidated Corporate Tax Base) 27. april 2011 Hovedelementerne i forslaget Fælles: Et fælles regelsæt(skattebase)

Læs mere

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn

Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Notat om skatte- og momsmæssige overvejelser ved valg af virksomhedsform til etablering af VisitSydsjælland-Møn Indledning Dette notat behandler skatte- og momsmæssige overvejelser ved etablering af VisitSydsjælland-Møn.

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus

masterprogram i Direkte Udbydes i København, Odense og Aarhus masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Udbydes i København, Odense og Aarhus 2 Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Masterprogram i Direkte & Indirekte Skatter (MMA) Rådgivning

Læs mere

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR

Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet. Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 7. semester på HDR Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber

Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber 676 313 Udbyttestrømme i koncernstrukturer med hybride selskaber Af lektor, ph.d. CBS og partner, Jakob Bundgaard, Deloitte og senior konsulent Morten Reinholdt Nielsen, Deloitte Med udgangspunkt i et

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S

PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S PRAKSISÆNDRING VEDRØRENDE SKATTEFRITAGELSE FOR DØDSBOER Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Den 30.8. 2012 afsagde Landsskatteretten en kendelse (offentliggjort som SKM2012.524),

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 19 Kapitel 2. Skattepligt for personer 21 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 31 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Generationsskifte og omstrukturering

Generationsskifte og omstrukturering Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det skatteretlige grundlag 5.udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2017 Birgitte Sølvkær Olesen Generationsskifte og omstrukturering det

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland

Notat til Folketingets Europaudvalg. afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10. Kommissionen mod Finland Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 134 Offentligt Notat J.nr. 2011-620-0024 17. februar 2011 Notat til Folketingets Europaudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens sag C-342/10 Kommissionen

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 183 Folketinget 2016-17 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2017 Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften

Læs mere

Investeringsforeninger

Investeringsforeninger Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 23. september 2011 mbl (X:\Faglig\HORSVAR\2011\H080-11.doc) Høring over lovforslag om enklere beskatning af udlodninger fra

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 6.12.2012. om aggressiv skatteplanlægning EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.12.2012 C(2012) 8806 final KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning DA DA KOMMISSIONENS HENSTILLING af 6.12.2012 om aggressiv skatteplanlægning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-511-0030 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema omhandlende høringssvar fra Foreningen af Statsautoriserede Revisorer vedrørende L 187 - forslag

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Rentekildeskat - SKM HR, jf. tidligere SKM ØLR. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Rentekildeskat - SKM2013.4.HR, jf. tidligere SKM2012.469.ØLR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret tiltrådte ved en dom ref. i SKM2013.4.HR, men med ændrede præmisser, at et dansk

Læs mere

Skatteretlige kandidatafhandlinger

Skatteretlige kandidatafhandlinger Skatteretlige kandidatafhandlinger Jakob Bundgaard, Lektor, Ph.D., partner, Deloitte Copenhagen Research Group on International Taxation (CORIT) Først lidt om juridisk forskning på CBS. Fokus på erhvervslivets

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger

Del IV Fradragsberettigede udgifter og afskrivninger Oversigt Del I Skattepligt til Danmark Kapitel 1. Introduktion til skattepligt til Danmark 21 Kapitel 2. Skattepligt for personer 23 Kapitel 3. Skattepligt for selskaber og foreninger 35 Kapitel 4. Skattepligt

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.

Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499. Overdragelse af aktier til interesseforbundne parter unoterede aktier - værdiansættelse - goodwill - objektiv eller subjektiv værdi - SKM2012.499.BR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen

Læs mere

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet

6. semester, bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Politik og Administration ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12

Summery Indledning Problemformulering Afgrænsning Målgruppe Metode...12 Indholdsfortegnelse: Summery...1 1. Indledning...8 1.2. Problemformulering...9 1.3. Afgrænsning...10 1.4. Målgruppe...12 1.5. Metode...12 2. De danske virksomheders organisering...14 3. Enkeltmandsvirksomheden...18

Læs mere

Fonde skattemæssige forhold

Fonde skattemæssige forhold www.pwc.dk Fonde skattemæssige forhold Juni 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Givers skattemæssige stilling Fondens skattemæssige stilling Vækstplan succession til erhvervsdrivende fonde Opgørelse

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016

Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 150 Offentligt Teknisk gennemgang af Europa-Kommissionens forslag til en fælles konsolideret selskabsskattebase Den 11. november 2016 Common Consolidated Corporate

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner

Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 115 Offentligt Notat Center for Store selskaber 20. marts 2007 Status på SKATs kontrolindsats vedrørende kapitalfondes overtagelse af 7 danske koncerner Indledning Kapitalfondes

Læs mere

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel?

Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? - 1 Kunstige insolvente dødsboer en ny skattemodel? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) En afgørelse fra Landsskatteretten fra april 2015 cementerer et smuthul i dødsbobeskatningen, der kan

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

International beskatning 2013

International beskatning 2013 International beskatning 2013 Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Kvalifikation af udenlandske enheder Nettoprincippets betydning ved lempelsesberegningen Nettoprincippet LL 33 F: Ved beregning

Læs mere

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR

Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR - 1 06.11.2015-10 (20150303) Dødsbobeskatning Dødsbobeskatning - selvstændig bobeskatning af dødsbo, hvor længstlevende ægtefælle er eneste legale arving - SKM2015.128.LSR Af advokat (L) Bodil Christiansen

Læs mere

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR

Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Kursgevinstlovens 25 fastsættelse af betingelser for tilladelse til principskifte SKM2012.374.HR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Højesteret fandt ved en dom af 6/6 2012, at skattemyndighederne

Læs mere

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende?

Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? - 1 Hvornår er et bindende svar fra Skat bindende? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med regeringens Retssikkerhedspakke III varslede regeringen bl.a. en ændring af reglerne om bindende svar,

Læs mere

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016.

Forudsætninger Se 7 i Studieordning for den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse HD 1. del ved Aalborg Universitet gældende fra 1. september 2016. Semesterbeskrivelse for uddannelser ved Aalborg Universitet Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: MBA- og HD-studienævnet Studieordning:

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2008-09 L 23 Bilag 4 Offentligt Stine Hindsgaul Hansen Fuldmægtig Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Sendt pr. e-mail til sh@skm.dk med cc til jlv@skm.dk og pskerh@skm.dk.

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 21/10/2014 06.11.2014-43 (20141021) Dødsbobeskatning - skifte af særbo og udlevering af fællesbo til uskiftet bo fremførsel af afdødes underskud til modregning i særboets og længstlevendes indkomst

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning

Ligningsloven Selskabsskatteloven Kommentar 15, stk. 1 12 Uændret, bortset fra den nye begrænsning 18. juni 2012 Nyhedsbrev Skat Vedtagelse af L 173 om styrkelse af indsatsen mod nulskatteselskaber m.v. Regeringen har nu vedtaget lovforslag L 173. De endelige regler svarer til, hvad vi tidligere har

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

Grænseoverskridende fusioner

Grænseoverskridende fusioner Dansk Skattevidenskabelig Forening Grænseoverskridende fusioner v/senior Manager Vicki From Jørgensen 21. november 2011 Præsentation 1. Indledning 2. Den historiske udvikling 3. Skattepligtige og skattefrie

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet).

GH's nuværende aktiviteter udøves i henhold til tilladelse efter havneloven meddelt af Kystdirektoratet (efter delegation fra Trafikministeriet). NOTAT OM UDSKILLELSE AF SYDHAVNEN ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM Norddjurs Kommune ("NK") ejer 100% af aktiekapitalen i Grenaa Havn A/S ("GH"). GH ejer havnearealerne ved Grenaa Havn, som kan opdeles

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A.

Selskabet Y oppebar i indkomståret 2010 renter af et lån, som Y havde lånt A. Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Aarhus School of Business, Aarhus University CAND. MERC. STUDIET Sommereksamen 2011 Ordinær eksamen Skriftlig prøve: 19859 International Skatteret Varighed: 3 timer

Læs mere

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A

Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A Slide 1 Udvalgte skattemæssige overvejelser ved M&A 1. November 2011 Introduktion Slide 2 Take away: Skat er vigtigt i enhver transaktion. Inddragelse af skattechef tidligst muligt. Kan spare tid og penge.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. april 2013 Sag 118/2012 HSH Nordbank AG Copenhagen Branch (advokat Arne Møllin Ottosen) mod Skatteministeriet

Læs mere

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001

RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 1 RETTEVEJLEDNING SOMMEREKSAMEN 2001 Opgave 1 Spørgsmål 1.1. Værktøj Det er i opgaven oplyst, at erhvervelsen af værktøjet var nødvendigt for Anders Albertsen til bestridelsen af arbejdet. Uanset at formodningen

Læs mere

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15

Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT Østbanegade 123 2100 København Ø 31. marts 2015 Høring vedr. styresignal om gentagelse af genbeskatning af udenlandske filialer H061-15 SKAT har den 12. marts 2015 fremsendt ovennævnte udkast til

Læs mere