IBC kan udvikle og forandre hele din organisation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IBC kan udvikle og forandre hele din organisation"

Transkript

1 IBC kan udvikle og forandre hele din organisation IBC har et holistisk perspektiv, når vi samarbejder med vores kunder om at udvikle deres organisation.

2 IBC kan udvikle og forandre hele organisationen 2

3 IBC arbejder altid ud fra et helhedsperspektiv, når vi samarbejder med dig om at udvikle din organisation. Sådan sikrer vi den optimale løsning baseret på de succeskriterier, vi definerer i fællesskab. Via problemafklaring og analyse sørger vi for, at dit beslutningsgrundlag er stærkt. Når vi leverer de aftalte ydelser, arbejdervi med afsæt i PDCAmetodikken. Planlægning, udførelse, kontrol og opfølgning er alle vigtige faser for IBC, når opgaver løses. Grundfilosofien bag vores interne kvalitetskrav: Afklaring (af problem/behov) Act (Corrective Actions) (A) For IBC er opgaven først løst, når effekten af løsningen er dokumenteret, og når de løbende forbedringer er foretaget i samarbejde med kunden. Analyse (current state) Beslutning Evaluering / Check (C) Handling / DO / eksekvering (D) Planlægning (P)

4 IBC s palette af kundeløsninger IBC har stor ekspertise i skræddersy organisationsudvikling på afgørende områder: Leder- og talentudvikling Performance Management IT og digitalisering Salg, kundeservice og eksport Projektledelse - træning, kultur, værktøjer og porteføljestyring Analyse og udvikling af organisationens design, processer, strukturer, værktøjer og koncepter HR-strategi, HR-processer og politikker Lean og procesoptimering i produktion og administration Brugerdreven innovation og design thinking Kommunikation og markedsføring Vores indsats centrerer sig om at stille skarpt på de discipliner, processer og værktøjer, som samlet set er afgørende for at drive en succesfuld virksomhed. Vores indgangsvinkel er, at alle dele af organisationen må løftes og udvikles, for at hele din organisation kan udvikle sig. IBC s stab af trænere og eksperter har stor erfaring med at arbejde systematisk og effektfuldt med organisationsudvikling. I det følgende kan du læse mere om de løsninger og produkter, vi tilbyder dig og din organisation. 4

5 Talentledelse og lederudvikling Medarbejderne er virksomhedens vigtigste aktiv. At udnytte medarbejdernes fulde potentiale handler imidlertid i høj grad om effektiv medarbejderledelse. Vi hjælper dig med at skabe et stærkt set-up for leder- og ledelsesudvikling blandt andet baseret på den meget praksisnære og anerkendte model, The Leadership Pipeline, som har skabt enestående resultater i mange virksomheder verden over. IBC s ekspertise gør, at vi kan tilbyde at: Gennemføre leadership assessment af større grupper af ledere for at vurdere den enkelte leders styrker og udviklingspunkter i forhold til andre ledere på samme niveau Udvikle lederteams, med fokus på team-dynamik, team-roller og team-building Levere manager coaching, hvor den enkelte leder coaches på eget lederskab og udvikling i sin lederrolle Levere lederudviklingsprogrammer for førstelinjeledere, mellemledere og topledere Derudover hjælper IBC med at tiltrække, identificere og fastholde de mest talentfulde medarbejdere og ledere. Baseret på vores store indsigt i: Employer Branding. Hvordan kan I arbejde målrettet med at styrke jeres identitet som arbejdsplads og levere på de løfter (Employee Value Proposition), de ansatte får? Systematisk talentledelse. Baseret på IBCs 5-trins Talent Management Model: Tiltræk, Kend, Vækst, Rotér og Beløn dine talenter Accelereret udvikling af talenter. Via skræddersyede talentprogrammer eller individuelt tilrettelagte udviklingsforløb Succession Planning. Systematisk efterfølgerplanlægning for forretningskritiske positioner, så opsigelser aldrig kommer bag på jer Forretningschef Divisionschef Divisionschefen - resultatskabelse i kraft af en forretning Tiltræk Funktionschef Leder af leder Funktionschef - resultatskabelse i kraft af en organisatorisk funktion Leder af leder - resultatskabelse i kraft af førstelinje-ledelse Beløn Kend Leder af medarbejdere Leder af medarbejdere - resultatskabelse i kraft af medarbejdere Medarbejder Medarbejdere - resultatskabelse i kraft af dig selv Roter Vækst Talent Management Model: 5

6 Performance Management udvikling af medarbejderens og organisationens performance At skabe en stærk og balanceret performancekultur i alle dele og på alle niveauer af virksomheden er afgørende for at skabe succes og vækst. Virksomhedens medarbejdere skaber sande konkurrencemæssige fordele, når de præsterer på et højere niveau end konkurrenternes medarbejdere. At nå dertil handler i høj grad om at anvende de rigtige værktøjer og tage de rette initiativer til at styrke performance. IBC har stor erfaring med at udvikle og implementere præstationsledelse på medarbejderniveau og organisatorisk niveau. Gennemførelse af og opfølgning på Engagement Surveys, der gør det muligt at arbejde målrettet med at styrke medarbejdernes og ledernes motivation og trivsel. Nøglen til din organisations performance er i sidste ende medarbejdernes og ledernes performance. Vi hjælper med: Design og forankring af en effektiv metode for målfastsættelse og målkaskadering. Udvikling og udrulning af People Review proces til vurdering af medarbejderes performance og potentiale. Planlægge og gennemføre målrettet træning og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere for at styrke deres performance. På det organisatoriske plan understøtter vi udviklingen af din virksomheds resultatskabelse via: Design og udrulning af en model og proces for kvartalsvise Business Reviews, som løbende leverer afgørende data om, hvordan virksomheden klarer og udvikler sig. Definér performance standarder Måling og vurdering af performance Potentiale Performance Management System Dokumentation og rapportering af performance Kvalitetsforbedringsprocessen - definér operationel excellence Performance Performance Management System People Review 6

7 HR-strategi, -processer og -politikker Et vigtigt element i opnåelsen af de strategiske målsætninger Must-Win Battles er evnen til at sikre de rigtige medarbejdere på det rigtige tidspunkt og på det rigtige sted i organisationen. Her spiller HR som funktion og strategisk driver en vigtig rolle. HR bør altid være forretningsdreven og dermed arbejde ud fra en holistisk medarbejderlivscyklus-tilgang. IBC hjælper med at opbygge en forretningsdreven HRfunktion ved at løfte den eksisterende HR-organisation og det eksisterende HR-proces årshjul (Annual HR Wheel) til næste niveau. Udvikling af HR-strategi baseret på HR Must- Win Battles i forhold til understøttelse af forretningsstrategien Design og forankring af en effektiv og eksekveringsdygtig HR-organisation baseret på en klar HR Service Delivery Model Udvikling, implementering og optimering af processer og koncepter på de enkelte områder af medarbejderlivscyklussen Målrettet træning og kompetenceudvikling af HRkonsulenter og HR-business partners Workshops og skræddersyet træning til HRlederteams og linjeleder-teams Effektdokumentation af HR-initiativer Vi bistår på det strategiske, taktiske og operationelle HRområde, da vores kernekompetencer dækker følgende discipliner. Employer Branding Tiltræk ning og selektion Forretningsstrategi Virksomhedskultur Medarbejder exit Onboarding og induction HR benchmarks HR strategi Definition af HR nøgleprioritet Præstationsog belønningsledelse Udvikling og læring Markedsog konkurrencevilkår Nuværende HR modenhedsanalyse Performance Management System HR Strategiudvikling: 7

8 Fra projektledelse til sund projektkultur Grundlaget for sund projektkultur er dygtige projektledere. Vi kompetenceudvikler jeres medarbejdere, så de behersker projektledelsesdisciplinerne. Vi tilbyder: Træning og uddannelser i projekt- og programledelse med udgangspunkt i et bredt organisatorisk perspektiv med fokus på organisatorisk udvikling og forandring med respekt for mennesker og deres forskellige kompetencer Uddannelse og træning til projektledercertificeringer, som sikrer et højt fagligt niveau Projektledelsesperspektivet: Vi leverer organisationsudvikling, så projektledelsesdisciplinen forankres i praktiske værktøjer og forbedrede arbejdsgange. Vi projektmodner jeres organisation ved at: Uddanne jeres medarbejdere i anerkendte projektledelsesmetoder som Prince2, IPMA eller PMI og sikre bred forankring i jeres organisation Udvikle og implementere strategisk projektporteføljestyring og værktøjer til at sikre større realisering af effekterne fra jeres investering i projekter Assistere med udvikling, implementering og uddannelse i jeres egen projektmodel. Behov og formål Ressourcer Styring og ledelse Omgivelser Interessenter og aktører Uddanne jeres medarbejdere i brug af it-platforme til effektiv understøttelse af projektarbejdet Sammen med jer skaber vi en sund projektkultur i jeres organisation. Med en sund projekt orienteret samarbejdskultur, udbredt forretningsforståelse, kompetente projektledere og strategisk projektporteføljeledelse styrker vi din organisations evne til at skabe innovative tiltag og håndtere forandringer og tilpasninger. Den projekteffektive organisation: Det er vigtigt at komme hele vejen rundt om projektet for at opnå succes med dit projekt. Modificeret efter Mikkelsen og Riis 5x5 model. Gevinstrealisering og sammenhæng Programledelse Styregruppe Porteføljeledelse Strategi, prioritering og ejerskab Styring, ledelse og projektleverance Projektledelse Projektledelse Projektledelse Projektledelse Den sunde projektkultur - er kendetegnet ved, at de rigtige projekter søsættes og gennemføres på den mest hensigtsmæssige måde. 8

9 9

10 Nice to know. LEAN effektiviserer virksomheder, så de kun fokuserer på de aktiviteter, der skaber værdi for kunden, og skærer ikke-værdiskabende aktiviteter væk. 10

11 LEAN og procesoptimering Som en konsekvens af, at kundernes krav konstant ændrer sig, er det afgørende, at din virksomheds processer er agile og fleksible for at kunne matche kundernes behov og krav. Hos IBC får du mere end blot LEAN. Vi ser på LEAN som en kultur og et mindset, der skal forankres i virksomheden. Værktøjerne fylder kun 20 % i LEAN, mens de øvrige 80 % handler om mennesker, kultur, ledelse, innovation, projektledelse og kommunikation. Endvidere mestrer vi på IBC at fokusere på projektledelse i forhold til effektiv implementering af LEAN og hurtig eksekvering af de opgaver, der udspringer af medarbejderne ved tavlemøderne. Dette bliver visualiseret ved at bruge PDCA-cirklen. Ud fra behovet i din virksomhed og med kunden i fokus skaber vi i samarbejde med jer mere effektive processer, der giver besparelser på bundlinjen - og samtidig løftes motivationen blandt jeres medarbejdere. Det er afgørende for at skabe en løbende forbedringskultur. Sådan sikrer vi, at din virksomhed opnår følgende gevinster med implementering af LEAN: skaber værdi for dem Styrket bundlinje: Ved at fokusere på værdiskabende processer og eliminering af spild (muda), sikrer at I undgår fejl Motiverede medarbejdere: Involvere medarbejderne i at komme med løsninger på deres daglige udfordringer og dermed skabe ejerskab af forandringerne Forbedret kommunikation: At skabe fælles forståelse for problemstillinger og forbedre intern kommunikation såvel som ekstern for at servicere kunderne bedst muligt Øget kundetilfredshed: At levere produkter på rette sted, til rette tid og med den forventede kvalitet Kvalitetskultur: Højere kvalitet ved at gøre processerne stabile og mindske variationen Optimal ressourceudnyttelse: At opnå maksimal udnyttelse af virksomhedens materielle -, finansielle - og humane ressourcer. Effektive processer: Analyse af hele værdikæden og - med udgangspunkt i kunden - optimering af de processer, der Tilfredse kunder Bedre kvalitet Hurtigere levering Lave omkostninger Innovation Projektledelse Kaizen kultur & Motiverede medarbejdere Mennesker Kommunikation Organisation Kultur Ledelse De fem principper Stabilitet Muda/Spild Flow Visualisering 11

12 Kommunikation Alt for mange gode planer og løsninger strander ved manglende kommunikation eller overblik over kommunikationsmuligheder. Uanset om du skal sælge et budskab til omverdenen, eller dine medarbejdere skal motiveres til fælles indsats, kan IBC hjælpe dig med at udvikle, styre og langtidssikre en effektiv kommunikationsindsats. Vi kan bidrage med specifikke indsatser inden for digital kommunikation, personlig kommunikation og B2B strategisk kommunikationsindsats. Vi hjælper med afklaring og implementering af interne og eksterne informationskanaler, afklaring af kommunikationsknuder og nøglepersoners roller, nye processer og workshops. Vi træner både B2C- og B2B-virksomheder, uanset om det handler om et bredt kommunikationsområde eller en mindre kommunikationskanal, ligesom at vi udarbejder: Personlig gennemslagskraft og kommunikationstræning for ledere. Med udgangspunkt i, at der er stor forskel på, hvad din modtager læser og hører, og omsætter til handling, står IBC får træning og optimering af den personlige kommunikation hos nøglemedarbejdere og ledere. Kommunikationstræning for ledere foregår direkte i virksomheden og kan forekomme i mindre grupper. Kommunikationspolitikker. Kommunikationspolitikken er en et fælles afsæt for efterfølgende strategier eller decentrale indsatser på kommunikationsfronten internt og eksternt. Kommunikationsstrategi. Strategien bygger på kommunikationspolitikken, men kan også tegne hele den overordnede linje for kommunikation af budskaber, produkter og nedbrydning af silo-kommunikation. Implementering. Forløb til implementering eller træning af nøglemedarbejdere i at sikre processen internt. Vores speciale er workshops i virksomheden, 1:1 sparring og løbende rådgivning. 12

13 Analyse Design Implementering Vejen fra analyse til implementering behøver ikke at være lang. Salg, kundeservice og eksport Din virksomheds eksistens afhænger af en målrettet indsats - salg og kundeservice, men også af udvikling af salgskanaler til nye markeder og analyse heraf. De fleste succesfulde virksomheder har stort fokus på netop dette område. IBC hjælper dig ikke kun med at fastholde og servicere eksisterende kunder vi sætter også fokus på, hvordan du tiltrækker nye kunder. Både i forhold til nye produkter, nye markeder (eksport) og via nye salgskanaler. Vores ekspertise centrerer sig om målrettet træning og organisationsudvikling i relation til: Kompetenceudvikling af sælgere og salgsorganisationer Design af og træning i effektive kundeserviceløsninger Erobring af nye markeder både nær- og fjernmarkeder Vi skaber værdi ved at sætte fokus på salgskultur, teams, værdier og konkrete indsatsområder i din organisation. Vi klæder den enkelte medarbejder på med den nyeste viden, som gør dem i stand til at forankre, implementere og udføre konkret målstyring på indsatsområderne. Når IBC løser opgaver disse områder, ligger vores værdifulde bidrag til din organisation i leveringen af løsninger såsom: Definere og træne de vitale indsatsområder for at booste jeres salg Analyse af markedsforhold og kundesegmenters ønsker og behov Udvikle, træne og implementere effektive kundeservice-modeller Målrettet kompetenceudvikling af salgsledere og salgsteams, herunder: Key Account Management (KAM), B2C- og B2B-salgsprocessen og salgsteknikker Customer Relationship Management (CRM) 13

14 Innovation som forretningsudvikling Er du klar, når dagens produkter og marked bliver gårsdagens? Lige meget hvor godt dit produkt klarer sig på markedet i dag, kan du være sikker på, at der ikke findes varige konkurrencefordele. Innovation som mindset og integreret del af forretningsudviklingen sikrer ikke blot din virksomheds overlevelse men også dens vækst. Ved at geare organisationen til at arbejde med innovation sikrer vi, at virksomheden er klædt på til løbende udvikling af nye produkter og services. Eller sagt på en anden måde: Vi hjælper med at skabe fremtidens solide bundlinje. Det gør vi i samarbejde med jer ved at drive en proces, der indeholder elementer eller delelementer af: Workshops og processtøtte til udviklingsafdelinger. Helt præcis kobler vi brugerstudier med konceptudvikling og tests samt efterfølgende udvikling af en forretningsmodel. Træning af medarbejdere og ledere til at indgå i innovations- og udviklingsforløb er helt afgørende. Træning af og sparring med den øverste ledelse om at arbejde strategisk med innovation. Strukturere arbejdet med innovation i virksomheden ved indførelse (og til dels udvikling) af faste strukturer, rolleafklaring, udviklingsprocedurer og tilrettelæggelse af informationsflow samt uddannelse af medarbejdere. Innovationsstrategi IBC udvikler og implementerer også innovationsstrategier. I denne proces integreres markeds- og brugerundersøgelser, konceptudvikling og forretningsmodellering gennem workshops, sparring og forløb. Altid med fokus på den langsigtede forståelse og evne til at arbejde med og integrere innovation. Brugerindsigt Markedsindsigt Konceptudvikling Prototyper Forretningsmodel Projektplanlægning B2B & B2C Vores tilgang til innovation er kunde- og menneskeorienteret. Det betyder, at vi hjælper jer med at trække kundernes holdninger og behov ind i jeres innovationsprojekter, hvad enten modtagerne er slutbrugere, virksomheder eller interne kunder. Collect Create Commercialise 14

15 It & digitalisering It-systemer skal understøtte din forretning og de opgaver, du løser, for at du kan levere det optimale til dine kunder eller målgruppe. Uden de rette processer og systemer kan it være inddirekte årsag til, at du ikke opnår strategiske mål. IBC kortlægger og optimerer arbejdsgange i din virksomhed, så der bliver sammenhæng mellem dine strategiske mål, dine processer og it-systemer, og vi klæder dig på til at anvende de valgte systemer bedst muligt. Vi afklarer, hvad it-systemer skal indeholde for at understøtte de forretningsmæssige prioriteter, ligesom vi får den optimale løsning implementeret i organisationen. Vores indgangsvinkel er, at it ikke er en selvstændig størrelse, men et middel til at nå et mål mest effektivt. Derfor understøtter vi decentrale processer ved at tilbyde kurser og individuel træning. Vi er særligt stærke i forandringsprocessen og medarbejderinvolvering, når eksisterende it-systemer udvikles og tages i brug. Når vi tilbyder kurser fx i Joomla tager vi altid afsæt i den arbejdsproces, der skal optimeres. Vi er altid opdateret med den nyeste viden og værktøjer i brug af it. Vores træningscenter (godkendt Microsoft Academy) benytter blandt andet Microsoft- og Adobe-programpakkerne til PC og Mac, og her har du de perfekte rammer uanset niveau eller fagligt fokus. Strategi Forretning Forandring it 15

16 Om os Allan Christiansen er udviklingschef ved International Business College. Bag sig har han en mangeårig karriere fra det private erhvervsliv, hvor han har haft ansvar for HR-strategieksekvering, organisations- og forretningsudvikling samt talentudvikling og global læringsstrategi. Allan er certificeret i LEA (Leadership Effectiveness Analysis) samt en række andre testværktøjer og er en førende kapacitet i implementeringen af Leadership Pipeline og Performance Pipeline. Lykke Møller Kristensen er brandmanager ved International Business College. Hendes baggrund som selvstændig indeholder mange års erfaring i kommunikationsplanlægning og afklaring på flere niveauer i virksomheder og organisationer. Hun har planlagt og indgået i optimering af intern og ekstern kommunikation samt udvikling af stakeholder-forståelse i grupper, afdelinger og større virksomheder, ligesom hun har flere års erfaring i personlig kommunikationsudvikling for ledere og offentlige personer. Lykke er uddannet journalist og strategisk kommunikationsrådgiver og har udgivet flere bøger. Flemming Bornemann har en baggrund som cand. merc. suppleret med en master i it og læring. Den forretningsmæssige forståelse har Flemming udnyttet, når han har været ansvarlig for uddannelsesprojekter udrulning af nye it systemer hos jobcentre, sociale institutioner, ejendomsmæglere og Kriminalfor-sorgen. Claus Bjørn Madsen har 15 års erfaring som projektleder fra organisationer i den private og offentlige sektor. Bl.a. i Vejle Kommune, DSB og Berlingske har Claus Bjørn arbejdet med implementering af it-projekter, procesoptimering, organisatoriske udviklingsprojekter og udvikling af projektog porteføljeledelse. Claus Abraham har en baggrund som datamatiker Han har i en årrække arbejdet som supporter, inden han for fem år siden besluttede sig for at prøve kræfter med undervisning i it. Claus Bjørn har PMP-certificering, Prince2-foundation og uddannelse i projektledelse bl.a. datanom i it-rådgivning & projektledelse. Projektledelsesfaget er suppleret med uddannelse og certificering i procesoptimering, facilitering og it-pædagogisk uddannelse. Certificeringer omfatter: PMP og Prince2 -foundation. Claus er stærk i hele MS Office-pakken, men hans hjerte brænder særligt for Excel, hvor han også programmerer egne makroer i VBA (Visuel Basic for Applications). Han lægger vægt på, at alle har noget med hjem, når kurset er færdigt. 16

17 Om os Shoaib har erfaring med implementering af Lean og optimering af SCM fra danske og internationale virksomheder. Senest hos Glud & Marstrand, Danfoss og C&D Foods. Shoaib er også Black Belt i Six Sigma, som gør, at han går meget metodisk og struktureret til opgaverne. Jan Bredvig har i mere end 17 år undervist i ledelse og projektledelse. Han har gennem udvikling af ledere og projektledere bl.a.hjulpet store koncerner med organisatoriske udviklingsprojekter. Jan forstår hurtigt medarbejderes indbyrdes relationer og kan på basis heraf befordre et samarbejde mellem alle dele af organisationen - baseret på gensidig respekt for faggrupper, arbejdsopgaver og behov. Han har projektledelseserfaring fra større EU-projekter, organisationsudvikling i hotelbranchen, og it-udvikling. Han har også en diplomuddannelse i ledelse og en pædagogisk uddannelse. Certificeringer omfatter: IPMA og autorisation i Belbins teamroller. Christina Foldager er uddannet geolog. Med energi, pædagogik og erfaring tilgår Shoaib opgaverne og får hele organisationen med i forandringen, og han at motiverer medarbejdere til selv at tage ansvar for forbedring af processer. Michael Christiansen er uddannet eksporttekniker, merkonom i international handel, coach, pædagogisk diplom, Black Belt i Six Sigma og MBA i strategisk ledelse. Michael har været selvstændig på HR-området og underviser i en lang række HR, ledelse- og optimeringsprocesser, åbne forløb og internt i virksomheder bl.a. ECCO, Danfoss, Sauer- Danfoss, LINAK, Gram. Michaels undervisningsstil kendetegnes ved, at han gør tingene lidt anderledes, end man normalt gør. Med sin positive energi, gå på-mod og seriøsitet er Michael medvirkende til at flytte personer og organisationer. Med Michael som underviser sikres, at teori og viden bliver omsatt til handling. Hun er erfaren projektleder i offentlige organisationer og private virksomheder - senest fra DANVA som programleder for vandsektorens fælles digitaliseringsindsats i Det Digitale Vandselskab samt strategien om enterprise 2.0-systemer. Christina har erfaring med styring af projekter, der involverer interessenter, især fokus på de bløde sider i projektledelsen som at skabe motivation, ledelse og sammenhold med respekt for proces- og forretningsforståelsen. Certificeringer omfatter: MSP -Practioner (PRINCE2( ) programledelse) og autorisation i Belbins teamroller. Shoaib Nashir er uddannet cand merc. i Business Relationship Management. Han har også ingeniøruddannelse med speciale i SCM og procesoptimering med LEAN og Six Sigma. Shoaib er certificeret i Black Belt Six Sigma. René Boisen er chefkonsulent ved International Business College. René har udviklet hele vores sælgeruddannelse, heriblandt salgspsykologi, strategisk salg og eksportsalg og har selv en lang erfaring inden for udvikling af organisationer i salg, kundeservice og teamudvikling. Han har igennem de senere år haft stor fokus på at omsætte viden og læring til konkrete handlinger og resultater ude i organisationerne. Dette foregår altid igennem stor involvering direkte i organisationen på alle niveau, men først og fremmest ved at skabe sammenhæng mellem konkrete mål og handlinger. Bl.a. PostNord Danmark/Sverige René har været selvstændig, uddannet i Forsvaret, masteruddannelse i ledelse MMD og uddannet coach. 17

18 IBC Innovationsfabrikken Birkemosevej Kolding Tlf

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Eksekvering er fundamentet for succes

Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes Eksekvering er fundamentet for succes af Alexandra Krautwald, partner og medejer i Composing A/S, akr@composing.dk Resumé Lederrollen for den danske leder er under

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

Tid til at gøre en forskel

Tid til at gøre en forskel Invitation Frigør 20-40 % kapacitet i din it-afdeling Side 4-5 DK Company Aggressiv vækst drives af godt internt samarbejde Side 7 Nedsat arbejdstid med fuld løn hos Toyota. Det er der penge i! Læs bagsiden

Læs mere

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering?

Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? Hvordan kan Portfolio Management Hvordan kan Portfolio Management effektivisere implementering? af seniorkonsulent Henrik Hajslund, hha@metier.dk, Metier A/S, konsulent Jakob Bloch Andersen, Metier A/S

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse

KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE. kodeks for god mellemledelse KODEKS FOR GOD MELLEMLEDELSE kodeks for god mellemledelse 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Kodeksets brug... 4 2. Anbefalinger... 6 3. Mellemlederens udfordringer...12 4. at lede mennekser... 2 1 3

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur

Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur LEDE VIRKSOMHEDENS PROJEKTPROCESSER KAPITEL 16 KOMPETENCE 5.6 Højne virksomhedens projektledelse og projektkultur Morten Fangel, chefkonsulent, Fangel Projektledelse morten@fangel.dk Palle Buus Jensen,

Læs mere

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital

De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital De skjulte velfærdsreserver Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital Væksthus for Ledelse Januar 2011

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse

RESULTAT LØN. belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse RESULTAT LØN belønning og anerkendelse 2 RESULTATLØN FORORD 3 Forord Øvirge udgivelser i PlusLøn serien Som inspiration til virksomhedernes lønsystemer udgiver DI

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Talentvejen Maj 2013

Talentvejen Maj 2013 Talentvejen Maj 2013 TALENTVEJEN MAJ 2013 Forfattere: Teknologisk Institut Gregersensvej 2630 Taastrup Kontakt : Annemarie Holsbo University College Syddanmark Lembckesvej 7 6100 Haderslev Kontakt: Simon

Læs mere

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008).

(Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). (Publiseret i Børsens Ledelseshåndbøger, oktober 2008). Ændring af virksomhedskultur som forudsætning for succesfuld implementering af forandringsprocesser Af adm.direktør Bettina Eriksen, ber@beacongroup.dk,

Læs mere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere

Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere Skab sammenhæng mellem strategien og evnen til at levere - et whitepaper om P3M3 P3M3 er et registreret varemærke tilhørende Office of Government Commerces i England og andre lande af Helle Falholt Henrik

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI

RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI RAPPORT VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 11 ANBEFALINGER TIL JER, DER SKAL I GANG MED VELFÆRDSTEKNOLOGI 1. udgave, 1. oplag 2014 FORFATTERE: Allan Schmidt,

Læs mere