Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring. (udgave per )"

Transkript

1 Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring (udgave per )

2 Indholdsfortegnelse for Erhvervsforsikring 110 Brandforsikringens omfang 111 Ildsvåde, lynnedslag eller eksplosion 112 Sprængning af dampkedler og autoklaver 113 Nedstyrtning af luftfartøjer 114 Pludselig opstået tilsodning 115 Slukning 120 Tyveriforsikringens omfang 121 Indbrudstyveri Varegruppe Nedsættelse af erstatning 122 Ran og røveri 123 Simpelt tyveri 130 Vandskadeforsikringens omfang 131 Tilfældigt udstrømmende vand Frostforanstaltninger Undtagelser vedr. udstrømmende vand 132 Skybrud og tøbrud Generelle undtagelser vedr. vandskade Begrænsninger af kælderrisiko 133 Storm 134 Olie og kølervæske 140 Udvidelser og begrænsninger vedr. brand, tyveri og vand 150 Skader, som ikke erstattes 160 Forsikrede og undtagne genstande Definition af løsøre 162 Løsøre tilhørende tredjemand 163 Penge m.v. 164 Motorkøretøjer m.v. 170 Beregning af forsikringssum og totalforsikringssum 180 Hvor dækker forsikringen 190 Foranstaltninger i skadestilfælde 192 Skadeopgørelse 200 Driftstabsforsikring 211 Forsikrede tab 212 Dækningsperiode 213 Forsikringsinteresse Pos. I Pos. II 221 Begrænsning af driftstab 222 Skadeopgørelse 223 Erstatningsberegning 224 Ophør af virksomhed 300 Fællesbetingelser Betalingsbetingelser 313 Fornyelse og opsigelse 313 Ændring af præmien eller betingelserne 314 Anmeldelsespligt 315 Forsikring andetsteds 320 Forhold i skadetilfælde

3 100 Brand, tyveri og vandskadeforsikringer SIKREDE: Sikrede er forsikringstageren, som ejer eller bruger af de forsikrede genstande. 110 Brandforsikringens omfang. (Gælder kun hvis det fremgår af policen at denne risiko er medforsikret) Brandforsikringen dækker med de anførte undtagelser tab og skade ved: 111 Ildsvåde, direkte lynnedslag eller eksplosion fremkaldt ved kemisk proces Undtagelser: Skade ved ild, der ikke kan betegnes som ildsvåde, hvorved forstås en løssluppen, flammedannende ild, der ved egen kraft har evne til at brede sig Skade på genstande, der for at opvarmes, koges, stryges, tørres, røges eller lignende udsættes for ild eller varme og derved kommer i brand eller beskadiges Skade på elektriske maskiner, ledninger, apparater og lignende foranlediget ved kortslutning i disse eller andre rent elektriske fænomener hvortil også henregnes induktion fra elektrisk uvejr medmindre skaden har ildsvåde til følge eller er en følge af ildsvåde. 112 Sprængning Sprængning af dampkedler og autoklaver, hvorved der sker en pludselig og utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk i og udenfor beholderen. 113 Nedstyrtning af luftfartøj eller nedfaldne genstande herfra Undtagelser: Skade opstået ved sprængstof medført i luftfartøjet. 114 Pludselig opstået tilsodning fra forskriftsmæssigt indrettet og anvendt oliefyr eller oliekaminer af godkendt type. 115 Slukning 120 Tyveriforsikringens omfang: (Gælder kun hvis det fremgår af policen at denne risiko er medforsikret) Tyveriforsikringen dækker med de anførte undtagelser tab og skade ved: 121 Indbrudstyveri Forsikringen omfatter kun genstande, som beror i bygninger (dog ikke skure, halvtage eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende) Indbrudstyveri foreligger, når tyven: Ved vold mod lukke eller ved dirke, falske eller tillistede nøgler har skaffet sig adgang til bygning, aflåsede værelser, lofts- og kælderrum Er steget ind gennem åbninger, der ikke er beregnet til indgang Stjæler genstande gennem åbninger, som tyven umiddelbart forinden har frembragt Selskabets ansvar er betinget af, at døre og andre indgangsåbninger holdes forsvarligt aflåsede, og at vinduer bortset fra fornøden frisklufts tilførsel er lukkede og tilhaspede Forsikringen dækker tillige hærværk på forsikrede genstande, som beror i aflåsede bygninger eller lokaler. Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at hærværket sker i forbindelse med indbrudstyveri, ran eller røveri Sikringsniveau Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at de lokaler, hvori det forsikrede løsøre beror, er sikrede mod indbrudstyveri i overensstemmelse med selskabets forskrifter. Disse krav er gældende såvel på forsikringsstedet som på andre steder, hvor forsikringen måtte dække i henhold til pkt med mindre andet er anført i særlige forsikringsbetingelser Denne forsikrings sikringsniveau er anført på policens forside og beskrevet i forsikringsbetingelserne Hvis kravene til den forudsatte tyverisikring ikke er overholdt, nedsættes erstatningen som anført i pkt Varegruppe Ved antagelse af forsikringen og fastsættelse af præmien har selskabet forudsat, at visse varegrupper, beregnet til videresalg eller udlejning, ikke findes på forsikringsstedet eller kun findes i begrænsede mængder. Disse begrænsninger er gældende såvel på forsikringsstedet som på andre steder, hvor forsikringen måtte dække i henhold til pkt Denne forsikrings risikogruppe er anført på policen og beskrevet i varegruppeskemaet Overholdes de forudsatte begrænsninger ikke nedsættes erstatningen som anført i pkt Nedsættelse af erstatning Hvis enten kravene vedrørende sikringsniveau eller varegruppe ikke er overholdt, erstattes 60 % af de beløb, som ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt.

4 Hvis hverken kravene vedrørende sikringsniveau eller varegruppe er overholdt erstattes 40 % af de beløb, som ville komme til udbetaling, hvis kravene havde været opfyldt Forsikringen dækker udgifter til istandsættelse af bygningsbeskadigelser dog ikke glasruder som ved indbrud eller bevisligt forsøg derpå tilføjes de af forsikringstageren benyttede lokaler, dog kun i det omfang, beskadigelserne ikke er dækket ved anden forsikring Under tyveriforsikringen erstattes ikke skader, som omfattes af brandforsikring eller vandskadeforsikring. 122 Ran og røveri Ran eller røveri af løsøre, herunder rede penge, pengerepræsentativer og værdipapirer jf. pkt. 161, fra forsikringstageren eller dennes personale, såvel på forsikringsstedet som under transport overalt i Danmark Selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % af forsikringssummen, højst kr , Ved ran forstås tyveri, der er sket åbenlyst uden anvendelse af vold, og som i gerningsøjeblikket er bemærket af den bestjålne eller andre tilstedeværende personer Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at der gøres anskrig øjeblikkelig efter ranet Ved røveri forstås fratagelse eller aftvingelse af løsøre ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold Undtagelse: Skade ved hvis forøvelse af et medlem af forsikringstagerens personale har været delagtig. 123 Simpelt Tyveri Af forretningscykler Selskabets erstatningspligt ved tyveri af 2-hjulede forretningscykler er betinget af, at disse i forretningstiden har været henstillet aflåsede og uden for forretningstiden har været anbragt i forsvarligt aflåsede rum Fra aflåsede udhængs- og udstillingsskabe på forsikringsstedet (men ikke fra vareautomater), samt forsikringstagerens udgifter til istandsættelse af beskadigelse dog ikke glasruder i forbindelse dermed Selskabets erstatningspligt er dog begrænset til kr ,- pr. forsikringsbegivenhed. 130 Vandskadeforsikringens omfang 131 Vand, der tilfældigt udstrømmer fra røranlæg, der tilfører koldt eller varmt vand, Wc-cisterner, kummer, og badeindretninger, anlæg til opvarmning og luftkonditionering og spildevandsledninger Selskabets erstatningspligt er betinget af, at forsikringstageren i det omfang, det er ham muligt, drager omsorg for, at der i frostperioder sker behørig lukning af vandtilførsel og tømning af rør og varmeanlæg, herunder varmtvandsbeholdere og wc-cisterner, når disse ikke benyttes at de under pkt nævnte anlæg i uopvarmede bygninger til stadighed holdes tømte at radiatorer i frostperioder ikke aflukkes, så de kan fryse at optøning af frosne rørledninger kun foretages af autoriserede fagfolk at røranlæg med dertil hørende installationer holdes forsvarligt ved lige Forsikringen omfatter ikke skade ved: langsom udsivning af vand vand fra tagrender eller nedløbsrør fra sådanne bygge- og reparationsarbejder, derunder reparation eller ændring af rør- og varmeanlæg, i det omfang skader kan fordres erstattet hos andre vedr. begrænsning af kælderrisiko, se under pkt Under vandskadeforsikringen erstattes ikke skader, som omfattes af brandforsikringen eller tyveriforsikringen. 132 Vand, der under voldsomt skybrud eller voldsomt tøbrud ikke kan få normalt afløb, og derfor oversvømmer de af forsikringstageren benyttede lokaler eller stiger op gennem afløbsledninger Undtagelser Skader på løsøre beroende i åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med plastfolie eller lignende Skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb Skade ved nedbør, der trænger ind gennem tag.

5 Begrænsning af kælderrisiko: I kælderlokaler dækker forsikringen med indtil 15 % af totalværdien For varer, der ikke er anbragt på fast, ikke vandsugende underlag, mindst 10 cm over kældergulvet, ydes ikke erstatning. 133 Storm, herunder skypumpe og eventuelt samtidig forvoldt nedbørsskade samt snetryk Forsikringen omfatter kun genstande, der beror i bygninger (dog ikke åbne skure, halvtage, drivhuse eller konstruktioner, som er beklædt med lærred, plastfolie eller lignende), og det er en betingelse, at der på bygninger, kan påvises beskadigelser forvoldt ved storm eller skypumpe, og at skaden på de forsikrede genstande kan henføres til bygningsbeskadigelsen Forsikringen dækker ikke skade ved oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. 134 Olie og kølervæske, der tilfældigt strømmer ud fra olietanke, oliefyr, køleskab eller køleanlæg Undtagelser: Skade ved langsom udsivning Skade på varer i fryse- og kølerum. I detailforretninger dækkes dog skader, der skyldes tilfældigt udstrømmende kølervæske, på varer i fryse- og kølerum Skade opstået i forbindelse med påfyldning af olie og/eller kølervæske Tab af olie og kølervæske erstattes ikke. 140 Forsikringens udvidelser og begrænsninger. 141 Brand-, tyveri- og vandskadeforsikringen dækker endvidere: Inden for den angivne dækningssum: Rimelige udgifter til oprydning og bortkørsel af de forsikrede genstande efter en forsikringsbegivenhed, dog ikke udgifter til bortskaffelse/destruktion af forurenet affald Udgifter som i anledning af en forsikringsbegivenhed er afholdt til genfremstilling af kartoteker og forretningsbøger med indtil 15 % af forsikringssummen, højst kr , Uden særlig anmeldelse er originalmodeller og tegninger medforsikrede. Erstatning ydes kun for originalmodeller og tegninger, som genfremstilles, og selskabets erstatningspligt er begrænset til 15 % af forsikringssummen, højst kr , Genstande, der bortkommer under en forsikringsbegivenhed Udover den angivne forsikringssum: Rimelige udgifter til redning og bevaring af de forsikrede genstande i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. 150 Skader, som ikke erstattes: 151 Brand-, tyveri-, og vandskadeforsikringerne omfatter ikke driftstab og andre indirekte tab. 152 Undtaget fra forsikringerne er skade (se pkt ) eller udbredelse af skade: der indtræder som en direkte eller indirekte følge af jordskælv, andre naturforstyrrelser, krig, krigslignende operationer, neutralitetskrænkelser, foranstaltninger til værn imod sådanne, borgerkrig, oprør eller borgerlige uroligheder der direkte eller indirekte står i forbindelse med atomkernereaktioner, f.eks. kernespaltning (fission), kernesammensmeltning (fusion) og radioaktivt henfald, hvad enten sådan skade indtræder i krigstid eller fredstid Uanset bestemmelsen i pkt dækkes skader, som direkte eller indirekte er forårsaget af eller sker i forbindelse med kernereaktioner, anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål og anvendelsen heraf har været forskriftsmæssigt og ikke har stået i forbindelse med reaktor- eller accelratordrift. 160 Forsikrede og undtagne genstande. 161 Forsikringen omfatter løsøre tilhørende forsikringstageren, medmindre andet er anført i policen Ved løsøre forstås: Varer, herunder råvarer, halv fabrikata og færdigvarer emballage, inventar, installations- og indretningsomkostninger, afholdt af forsikringstageren, maskiner og øvrigt driftsudstyr herunder værktøj, redskaber og motorkøretøjer, der ikke er registreringspligtige. 162 Løsøre tilhørende tredjemand Udover det forsikringstageren tilhørende løsøre omfatter forsikringen sådant tredjemand tilhørende løsøre, som forsikringstageren i skadetilfælde er pligtig at erstatte eller bærer risikoen for Dækningen for løsøre tilhørende tredjemand gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring Med eventuel forsikringssum, der herefter måtte være tilovers, omfatter forsikringen sådant tredjemand

6 tilhørende løsøre, som forsikringstageren ikke er pligtig at erstatte eller ikke bærer risikoen for Dækning ifølge pkt gælder kun i det omfang, løsøret ikke er dækket ved anden forsikring. 163 Penge m.v Forsikringerne omfatter rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer, manuskripter og dokumenter, som beror på forsikringsstedet Selskabets erstatningspligt (se dog pkt. 122) er udover eventuel gældende selvrisiko begrænset til: kr ,- i almindelig gemme kr ,- i aflåset egentlig pengeskab eller boks jf. dog pkt ) Forsikringen omfatter ikke tyveri fra pengeskab eller boks forøvet ved benyttelse af koden eller nøglerne dertil, for så vidt disse har været efterladt på forsikringsstedet. 164 Motorkøretøjer m.v Forsikringen omfatter ikke motorkøretøjer, der er registreringspligtige, knallerter samt sø- og luftfartøjer, med mindre den forsikrede virksomhed iflg. Policen erhvervsmæssigt fremstiller eller forhandler sådanne genstande. 170 Forsikringssum og totalforsikringssum 171 I forsikringssummen for branddækning medregnes værdien af samtlige genstande, der er forsikret under policen. 172 Værdien af inventar, installationer, maskiner og øvrigt driftsudstyr opgøres på grundlag af nyværdien, hvorved forstås genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden uden fradrag for alder og brug, men med rimeligt fradrag for nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 173 Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har tilvirket til salg, opgøres på grundlag af den pris, som ved salg på almindelige vilkår ville kunne opnås umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden, med fradrag for regelmæssig salgsomkostninger, undgået handelsrisiko, samt fordelen ved kontant betaling, dog kun for så vidt forsikringstageren ikke derved opnår en fordel, han ikke ville have opnået såfremt forsikringsbegivenheden ikke havde fundet sted Værdien af genstande, som forsikringstageren selv har under tilvirkning mod senere salg for øje, opgøres på grundlag af produktionsomkostningerne (herunder råmaterialer) med tillæg af andel dels af forsikringstagerens generalomkostninger, dels af avancen ved færdigvarens salg til en pris, der på almindelige vilkår kunne opnås umiddelbart før forsikringsbegivenhedens indtræden, med fradrag som ovenfor anført Værdien af andre genstande end de i pkt. 173 og pkt nævnte opgøres på grundlag af genanskaffelsesprisen umiddelbart før en forsikringsbegivenheds indtræden med rimeligt fradrag for alder, brug, nedsat anvendelighed eller andre omstændigheder. 174 Rede penge m.v. (pkt. 163 medregnes med disses værdi, dog højst med de i pkt anførte beløb. 175 I totalforsikringssummen medregnes udover de i pkt nævnte genstande og de i pkt nævnte udgifter. 176 Hvis forsikringsværdien udregnet efter de i pkt nævnte principper, overstiger forsikringssummen, respektiv den angivne totalforsikringssum, erstattes en skade kun forholdsmæssigt. 177 Hvis policen er opdelt i flere positioner, henholdsvis underpositioner eller afsnit med hver sin forsikringssum, behandles hver position, henholdsvis underposition eller afsnit som en selvstændig forsikring. 180 Forsikringssted 181 Forsikringen dækker på det i policens angivne forsikringssted Det er en forudsætning for selskabets erstatningspligt, at den eller de bygninger, hvori løsøret beror er forsynet med tag, dækket med beton, cementtagsten, eternit, glas, metal, skifer, tagpap eller tegl. 182 Udvidelser Forsikringen dækker med indtil 15 % af forsikringssummen, højst kr ,- tillige løsøret (dog ikke rede penge, pengerepræsentativer, værdipapirer o.l.) når dette: på forsikringsstedet beror i bygninger, hvis tagbeklædning er anderledes end betinget i pkt beror andetsteds i Danmark. Dækningen efter pkt. 121, 122 og 123 gælder dog ikke for forsikringstagerens arbejdspladser. Udenfor forsikringsstedet gælder samme sikringskrav og varebegrænsninger, som er gældende på forsikringsstedet Der ydes kun forholdsmæssig erstatning, såfremt værdien af de ved pkt forsikrede genstande overstiger dækningsbeløbet i henhold til pkt , og samme regel gælder for pkt Skadetilfælde 191 Afværgelse af skade I skadetilfælde er forsikringstageren forpligtet til så vidt muligt at afværge eller begrænse skaden, ligesom selskabet er berettiget til at foretage dertil sigtende foranstaltninger.

7 192 Skadetilfælde Hvis selskabet forlanger det, skal forsikringstageren levere selskabet fortegnelse over de skaderamte og ikke skaderamte genstande I overensstemmelse med de i pkt. 170 anførte principper opgøres skaden som forskellen mellem værdien af de forsikrede genstande før og efter skaden Ved skade på inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr gælder dog: At tabet opgøres som forskellen mellem de skaderamte genstandes nyværdi og deres værdi efter skaden At beskadigede genstande, medmindre anden aftale er truffet med selskabet, inden 1 år fra skadedagen skal være istandsat eller genanskaffet. Respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn skal være betryggende sikret, idet der i modsat fald kun ydes erstatning på grundlag af dagsværdien At forskellen mellem den til nyværdien og den til dagsværdien svarede del af erstatningen først udbetales, når de beskadigede genstande er istandsat eller genanskaffet, respektive istandsættelse eller genanskaffelse efter selskabets skøn er betryggende sikret Selskabet er berettiget til at overtage en beskadiget genstand mod at erstatte dens værdi før skaden (for inventar, maskiner og øvrigt driftsudstyr nyværdien), ligesom selskabet er berettiget til at yde erstatning in natura og til at sætte beskadigede genstande i samme stand som før skaden. 193 Forsikring andetsteds Er en del af de ved denne police forsikrede genstande tillige dækket ved anden police, da skal nærværende polices forsikringssum først, og fremmest anvendes til dækning af de genstande, som den anden police ikke omfatter Fordelingen skal dog foretages således, at eventuel over- eller underforsikring så vidt muligt bliver lige stor for samtlige forsikringsgenstande Er der ved flere policer tegnet forsikring, som uden særlig præmieberegning yder samme dækning som angivet i pkt , , , , , og reduceres de i disse bestemmelser nævnte beløb forholdsmæssigt, således at forsikringstageren højst oppebærer erstatning indenfor de i nævnte bestemmelser fastsatte grænser Omfatter policen flere forsikringssteder med hver sin forsikringssum, ydes de angivne dækninger for hvert forsikringssted. 200 DRIFTSTABSFORSIKRINGEN (Gælder kun hvis det fremgår af policen at denne risiko er medforsikret) 210 Forsikringens omfang 211 Forsikrede tab I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. pkt. 212 forsikringstagerens tab ved nedgang i omsætning varer og tjenesteydelser (driftstab) som direkte følge af: At forsikringstagerens løsøre eller de bygninger, hvori løsøret beror på de (det) i policen anførte forsikringssted(er) rammes af en skade, der omfatter brandforsikring (jf. pkt. 110 og pkt. 152) Samt såfremt tyveriforsikring indgår i forsikringen at det mod indbrudstyveri (jf. 120 og pkt. 152) forsikrede løsøre rammes af en skade, der omfattes af indbrudstyveriforsikring Samt såfremt vandskadeforsikring indgår i forsikringen - at det mod vandskade (jf. pkt. 130 og pkt. 152) forsikrede løsøre eller ejendommens grundmure, hårdttækkede bygninger rammes af en skade, der omfattes af vandskadeforsikring Erstatning ydes ikke for den forøgelse af driftstabet, der skyldes strejke, lock-out, brud på maskineri eller forsinkelse af virksomhedens genoptagelse som følge af forbedringer, udvidelser, offentlig påbud eller lignende. 212 Dækningsperiode Dækningsperioden er det på policens forside anførte tidsrum, for hvilket selskabets erstatter tab som følge af en forsikringsbegivenhed Dækningsperioden begynder på det tidspunkt, hvor en forsikringsbegivenhed konstateres Tab, der helt eller delvist hidrører fra de første 8 timers standsning, erstattes kun, såfremt virkningen strækker sig ud over 30 dage, efter at forsikringsbegivenheden er konstateret Dækningsperioden ophører så mange måneder senere, som svarer til det på policens forside angivne antal måneder og på samme tidspunkt på døgnet som begyndelsestidspunktet For forsikringer, hvor dækningsperioden for pos. I er 12 måneder og derover, kan forsikringstageren forlange tidspunktet for dækningsperiodens begyndelse udskudt i indtil 6 måneder efter, at forsikringsbegivenheden er konstateret. Hvis dækningsperioden ønskes udskudt, skal forsikringstageren snarest muligt og inden for 1 måned efter forsikringsbegivenhedens konstatering give selskabet meddelelse om dag og tid

8 for dækningsperiodens begyndelse, med mindre anden aftale træffes med selskabet i forbindelse med skadebehandlingen Dækningsperiodens begyndelsestidspunkt kan herefter ikke yderligere ændres. 213 Forsikringsinteressen Forsikringssummen skal svare til forsikringsinteressen (jf. pkt og pkt ). Er forsikringssummen mindre end forsikringsinteresse, foreligger underforsikring, og i så fald dækkes kun så stor en del af det lidte tab, som svarer til den del, forsikringssummen udgør af forsikringsinteressen Pos I For forsikring med en dækningsperiode på 6 eller 12 måneder er forsikringsinteressen forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (jf. pkt.212), med fradrag af forventet forbrug i samme periode af: indkøbte handelsvarer til videresalg, råvarer og halvfabrikata, direkte løn inkl. lønafhængige omkostninger til medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven For forsikring med en dækningsperiode på 18 eller 24 måneder er forsikringsinteressen for forsikringstagerens forventede samlede omsætning af varer og tjenesteydelser i de første 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt (jf. pkt. 212), med fradrag af forventet forbrug i samme periode af det under anførte Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion Pos II Forsikringsinteressen er den på policens forside anførte procent af direkte løn inkl. lønafhængige omkostninger til egne medarbejdere, der ikke henhører under Funktionærloven, respektive Lærlingeloven Den således definerede løn omfatter altid de første 12 måneder efter dækningsperiodens begyndelsestidspunkt, jf. pkt Skadetilfælde 221 Begrænsning af driftstab Er skade sket, er forsikringstageren forpligtet til i videst muligt omfang at afværge og begrænse skadens virkning, herunder at søge at opretholde sin omsætning af varer og tjenesteydelser for at afværge eller begrænse driftstabet Inden for dækningsperioden er forsikringstageren dog berettiget til at producere til lager i det omfang, afsætningsmæssige forhold kræver dette Forsikringstageren er pligtig til effektivt at samarbejde med forsikringsselskabet med henblik på foranstaltninger til afværgelse eller begrænsning af driftstabet (jf. pkt ). 222 Skadeopgørelse Skadeopgørelsen påbegyndes senest 14 dage efter dækningsperiodens udløb Pos I I skade tilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen (jf. pkt eller ) Den således opgjorte interesse indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen; i modsat fald anvendes forsikringssummen. Det beløb, der skal indgå erstatningsberegningen, betegnes som erstatningsgrundlaget Pos. II I skadetilfælde udarbejdes en opgørelse af forsikringsinteressen, (jf. pkt ), der indgår i erstatningsberegningen, hvis den er lavere end forsikringssummen; i modsat fald indgår forsikringssummen i erstatningsberegningen. 223 Erstatningsberegning Forsikringstageren kan ikke opnå mere i erstatning, end hvad der kræves til dækning af det faktisk lidte tab, der omfattes af forsikringen Pos I Erstatningen udgør så stor en del af erstatningsgrundlaget, som den af skaden forårsagede nedgang i omsætningen i dækningsperioden udgør af den forventede omsætning i 12 respektive 24 måneder efter dækningsperiodens begyndelse jf. pkt Ved omsætning forstås faktureret omsætning ekskl. merværdiafgift, ydede rabatter, bonus og anden salgsreduktion Nedgangen i omsætningen reduceres med salgsværdien af det i dækningsperioden opbyggede lager af varer af egen produktion, der ligger ud over den lageropbygning, som pkt berettiger til Dersom omsætningen hidrører fra produkter med varierende lønsomhed, tages ved erstatningsberegningen rimelige hensyn hertil Dersom omkostninger spares under dækningsperioden, nedsættes erstatningen tilsvarende.

9 Ved fastsættelse af erstatningen ses bort fra eventuel udbetalt erstatning hidrørende fra løsøreforsikring Efter samråd med selskabet erstattes rimelige omkostninger, der afholdes i henhold til pkt. 221, dog kun i det omfang, de har virkning i dækningsperioden, og for øvrigt med den begrænsning, at selskabets samlede ydelser (inkl. sådanne omkostninger) ikke kan blive større end, hvis de under pkt. 221 nævnte foranstaltninger ikke var foretaget Foreligger underforsikring, reduceres erstatning for pkt forholdsmæssigt Selskabet erstatter forsikringstagerens rimelige omkostninger til sagkyndig assistance bortset fra forsikringstagerens omkostninger i forbindelse med en eventuel vurderingsforretning (jf. pkt. 322) i forbindelse med opgørelse af en erstatningsberettigende skade med indtil 5 % af erstatningsbeløbet for pos. I, dog maksimalt kr Foreligger underforsikring, reduceres erstatning for pkt forholdsmæssigt Pos. II Erstatningen udgør inden for de efter pkt fastsatte grænser de dokumenterede lønudgifter, som forsikringstageren måtte have afholdt til egne medarbejdere, der ikke har været anvendelse for på grund af skaden, samt de hertil knyttede dokumenterede lønafhængige omkostninger. 224 Ophør af virksomheden Hvis virksomheden efter skade ikke genoptages, udregnes erstatningsbeløbet for det tidsrum (maksimalt dækningsperioden), der normalt ville hengå indtil virksomheden kunne være i drift Af det således udregnede beløb betales kun den del, der svarer til uundgåelige forsikrede omkostninger, som bevisligt er afholdt Dersom forhold, som forsikringstageren ikke er herre over, er skyld i, at virksomheden ikke genoptages, ydes erstatning uden hensyn til pkt FÆLLESBETINGELSER 310 Forhold under policens løbetid 311 Præmiens betaling Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden, og senere præmier til de anførte betalingsdage Selskabet er berettiget til udover præmien at opkræve et opkrævningsgebyr samt porto Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes Betales præmien ikke, sender selskabet en påmindelse om betaling af præmien. Påmindelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Denne påmindelse indeholder oplysninger om, at forsikringen ophører, hvis præmien ikke er blevet betalt senest 14 dage efter påmindelsens udsendelse Hvis selskabet har udsendt en sådan påmindelse, er selskabet berettiget til at opkræve ekspeditionsgebyr, der i så fald vil blive tillagt næste opkrævning. 312 Fornyelse og opsigelse Forsikringen kan fra hver af siderne opsiges med 3 måneders skriftligt varsel til et forsikringsårs udløb Er der ydet præmienedsættelse ved flerårig tegning, kan forsikringstageren dog tidligst opsige forsikring til ophør ved udløb af det 2. forsikringsår. I så fald godtgør forsikringstageren selskabet 20 % af den aktuelle årspræmie Forsikringer, der er afsluttet for et længere tidsrum end 1 år, kan ved aftale mellem forsikringstageren og selskabet fornyes for et tilsvarende tidsrum Er aftale om fornyelse af tegningsperioden ikke truffet, fornyes forsikringen for 1 år ad gangen, og den for flerårige tegning ydede præmierabat bortfalder Forsikringer, der er tegnet eller fornyet med kortere løbetid end 1 år, medfører ikke erstatningspligt for selskabet ud over udløbsdagen Præmie og summer indeksreguleres pr. hovedforfald. 313 Ændring af præmien eller betingelserne Såfremt forsikringen er afsluttet for en flerårig forsikringsperiode gælder følgende: Hvis selskabets præmietarif eller forsikringsbetingelser for forsikringer af samme art som nærværende ændres, sker tilsvarende ændring af præmien eller forsikringsbetingelserne for nærværende forsikring fra næste forsikringsårs begyndelse Hvis forsikringstageren ikke godkender en forhøjelse af præmien eller skærpelse af forsikringsbetingelserne, skal han give selskabet underretning herom inden 14 dage efter, at han fra selskabet har modtaget underretning om ændringen, hvorefter forsikringen ophører ved udgangen af det løbende forsikringsår. 314 Anmeldelsespligt Forsikringstageren skal straks anmelde til selskabet:

10 når den forsikrede virksomhed eller de forsikrede genstande flyttes til et andet sted end det i policen angivne, når der ved forsikringstagerens vidende sker sådanne ændringer i risikoforholdene, at faren derved forøges, når der tegnes sideløbende forsikring andetsteds, når den forsikrede virksomhed skifter ejer, herunder overgang til anden selskabsform. 315 Forsikring andetsteds Er det fastsat i anden forsikringsaftale, som dækker mod samme fare, at erstatningspligten falder bort eller indskrænkes, hvis forsikringen er eller bliver tegnet andetsteds, gælder nærværende forsikring med samme forbehold. 320 Forhold i skadetilfælde 321 Skadeanmeldelse I skadetilfælde skal forsikringstageren uopholdeligt gøre anmeldelse til selskabet Hver af parterne betaler den af ham valgte vurderingsmand, medens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. 323 Forsikringssummer efter skade Efter en skade forbliver policens forsikringssummer uforandrede. 324 Opsigelse efter skade Forsikringen kan indtil 1 måned efter en skades afslutning eller efter et erstatningskravs afvisning opsiges af såvel selskabet som forsikringstageren med 14 dages skriftlig varsel. 325 Særlige aftaler Særlige aftaler, der er truffet med en af selskabets repræsentanter, har kun gyldighed, hvis det er skriftligt bekræftet af selskabet. 326 Lovgivning Bestemmelserne i Lov om Forsikringsaftaler er i øvrigt gældende for forsikringen, hvis de ikke er fraveget ved betingelserne i denne police For tyveri-, ran-, og røveriskaders vedkommende er selskabets erstatningspligt betinget af, at forsikringstageren snarest og senest 24 timer efter at have fået kundskab om skaden, tillige gør anmeldelse derom til politiet Forsikringstageren må ikke uden aftale med selskabet udbedre en skade eller fjerne beskadigede genstande. 322 Vurdering Såvel forsikringstageren som selskabet er berettiget til at forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd, af hvilke forsikringstageren vælger den ene, medens selskabet vælger den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelse om de punkter, om hvilke der måtte være uenighed Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af Præsidenten for Sø- og Handelsretten Vurderingsmændene foretager opgørelsen i nøje overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregningen af tabet.

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen

Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen Materieldriftstab 1. Forsikringens omfang 1.1. Tab som erstattes I overensstemmelse med nedennævnte vilkår dækker forsikringen for den i policen anførte dækningsperiode jf. 1.3. forsikringstagerens tab

Læs mere

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1

Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Køle- og/eller dybfrostforsikring Forsikrings betingelser 1981 Nr. 63-1 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Ran og røveri fra ekspeditionslokale

Ran og røveri fra ekspeditionslokale Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Køleforsikring for dybfrostvarer. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser

Depotrumsforsikring. Forsikringsbetingelser Depotrumsforsikring Forsikringsbetingelser Gælder fra februar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser Side 3 2. Branddækning Side 5 3. Tyveridækning Side 6 4. Vandskadedækning Side 7 5. Fortrydelsesret

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Forsikringsbetingelser for Maskin- & Maskindriftstabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MASKIN- OG MASKINDRIFTSTABSFORSIKRING. 1 Maskinforsikring 1.1 Forsikringen

Læs mere

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller

Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller Betingelser nr. 600801 Forsikringsbetingelser for Stormskade- og hærværksforsikring på telte og boblehaller KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr. 400506 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 400506 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende

Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende Betingelser nr. 800402 Forsikringsbetingelser for Entreprise all-risksforsikring for bestående bygninger/løsøre tilhørende bygherren KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Specialforsikring for erhverv Køle- og fryseanlæg Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 www.gjensidige.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre

Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Forsikringsbetingelser Erhvervsløsøre Indholdsfortegnelse 1. Forsikrede genstande... 2 1.1 Hvilke genstande dækker forsikringen... 2 1.2 Hvilke genstande dækker forsikringen ikke... 2 1.3 Hvor dækker forsikringen...

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være

Læs mere

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner

Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner Betingelser nr. 401301 Forsikringsbetingelser for Løsøreindbrudstyveriforsikring i særlige bygninger/konstruktioner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 600503 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for all-risksforsikring

Læs mere

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE

ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE ERHVERVSFORSIKRING FOR LØSØRE FORSIKRINGSBETINGELSER 250-1 AFSNIT NR. HOVED- OG UNDERAFSNIT 1. Sikrede 2. Hvor dækker forsikringen 3. Forsikrede genstande 3.1 - Løsøre 3.2 - Originalmodeller og -tegninger

Læs mere

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks

Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks Betingelser nr. 605901 Forsikringsbetingelser for Indeks- og investeringsforsikring for Maskinkaskoforsikring All-risks KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Glasforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Entrepriseforsikring (udgave per. 1.12.2008) Afsnit All risks forsikring af arbejdsobjektet 1.1 Forsikrede genstande 1.2 Skader der erstattes 1.3 Forsikringen dækker ikke 1.4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING

EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING EDB- OG SVAGSTRØMSFORSIKRING MEROMKOSTNINGSFORSIKRING DATABÆRERFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 340-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT

Læs mere

Generelle betingelser

Generelle betingelser Generelle betingelser 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds- eller ændringsdatoer,

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr.

Forsikringsbetingelser. for. Transportforsikring. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf , CVR-nr. Betingelser nr. 601001 Forsikringsbetingelser for Transportforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for transportforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring

Forsikringsbetingelser. Maskinkaskoforsikring Forsikringsbetingelser Maskinkaskoforsikring 1. Forsikringen dækker 1.1 Forsikringen dækker på det i policen angivne forsikringssted. 1.2 Fremgår det af policen, at der er tegnet maskinkasko, dækker forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Antenneforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Kaskoforsikring 1.1 Sikrede 1.2 Forsikrede genstande 1.3 Omfang 1.4 Udvidelser 1.5 Undtagelser 1.6 Erstatningsopgørelse

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Gjensidige Forsikring Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Løsørevandskadeforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring September I samarbejde med Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabsforsikring 4164-7 September 1988 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Transportforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for TYVERIFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 501

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 1 Generelle betingelser 1.1 Betaling af præmie 1.1.1 Første præmie skal betales, når forsikringen træder i kraft. Senere præmier skal betales på de forfalds-

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring

Erhvervsforsikring. Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring Erhvervsforsikring BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Erhvervsforsikring - 1 Generelle bestemmelser 1. Sikrede 1 2. Flytning, risikoforandring og ejerskifte 1 3. Anmeldelse af skade

Læs mere

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring

Vilkår for. Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring Vilkår for Maskinforsikring og Maskindriftstabforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 6a Brandforsikring Betingelser Løsøre

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Entrepriseforsikring Side 1 af 8

Entrepriseforsikring Side 1 af 8 Entrepriseforsikring Side 1 af 8 30-1 Side 1 Entrepriseforsikring Side 2 af 8 Indhold I. All risks forsikring af arbejdsobjektet... 3 1. Forsikrede genstande... 3 2. Skader der erstattes... 3 3. Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for EDB-Forsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1. Forsikringens omfang 1.1 EDB-forsikring 1.2 Meromkostningsforsikring 1.3 Databærerforsikring 1.4 Undtagelser 2.

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1b Brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Kombineret løsøreforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for byggeog/eller Betingelser nr. 800302 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for byggeog/eller anlægsarbejde KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1

TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 1 TDK_4569_3 28/04/03 15:57 Side 3 Indhold Vilkår for ingeniøransvarsforsikring 1. Forsikringens omfang 4 2. Geografisk dækningsområde 4 3. Undtagelser 5 4. Selvrisiko 6

Læs mere

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING DK-CAMP ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring...

Læs mere

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud

Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygnings- beskadigelse alene ved indbrud Betingelser nr. 300602 Forsikringsbetingelser for Forsikring for bygningsbeskadigelse alene ved indbrud KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64

Læs mere

Vilkår for. Entrepriseforsikring

Vilkår for. Entrepriseforsikring Vilkår for Entrepriseforsikring December 1992 Andre oplysninger Personoplysninger mv. Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke personoplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser TRANSPORTFORSIKRING TRANSPORTFORSIKRING 0103 1 1.1 1.2 2 2.1 3 3.1 4 A Hvad er omfattet af forsikringen: Forsikringen omfatter forsikringstagerens egne og fremmede varer (dog excl. kørsel af fremmede varer mod betaling)

Læs mere

Ansvarsforsikring for plejeanbragte

Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ANTENNEFORSIKRING 003-27.05.2004 Side nr. Hvor dækker forsikringen... A ANTENNEANSVAR 2 Hvem er dækket af ansvarsforsikringen... 3 Forsikringen dækker ansvar for... 4 Forsikringen dækker ikke ansvar for...

Læs mere

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring

Edb-forsikring. Forsikrings betingelser Nr. 70-1. Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Edb-forsikring Forsikrings betingelser Nr. 70-1 Edb-, Databærer-, og Meromkostningsforsikring Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 43 58 55 73 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Privatansvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0103-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere

Udgifter i forbindelse med forureningsuheld

Udgifter i forbindelse med forureningsuheld Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008

Erhvervsforsikringer fællesvilkår. Maj 2008 Maj 2008 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Erhvervsløsøre Nemkonto Bornholms Brandforsikring benytter Nemkonto-systemet til

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Professionel ansvarsforsikring for kommuner

Professionel ansvarsforsikring for kommuner Betingelser nr. 508506 Forsikringsbetingelser for Professionel ansvarsforsikring for kommuner KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988.

TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1. Vilkår for. Antenneforsikring. Kaskoforsikring Ansvarsforsikring. 4165-5 September 1988. TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 1 Vilkår for Antenneforsikring Kaskoforsikring Ansvarsforsikring 4165-5 September 1988 Formula TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34 Side 2 TDK_4165:TDK_4165 09/09/08 13:34

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for

Forsikringsbetingelser. for Betingelser nr. 202806 Forsikringsbetingelser for Kollektiv ulykkesforsikring for studerende under social- og sundhedsuddannelsens indgangsår samt den videregående uddannelse til sygeplejerske inkl. tandskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Forsikringsbetingelser CAMPINGPLADSFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING VERSION 1

Forsikringsbetingelser CAMPINGPLADSFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING VERSION 1 CAMPINGPLADSFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING VERSION 1 1 Hvem er dækket af forsikringen 1 2 Hvad er omfattet af forsikringen 1 3 Hvor dækker forsikringen 2 Hvilke skader er omfattet af forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for KØLE- DYBFROSTFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket?

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Stormskadeforsikring for byggeog/eller. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring AIS, tegnet gennem Leasing Fyn & Factoring Bankaktieselskab Dækningsomfang 1c Maskinkaskoforsikring inkl. Brand-,

Læs mere

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler.

TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. TRANSPORTFORSIKRING. Egne varer med egne biler. FORSIKRINGSBETINGELSER 362-1. ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler. 1. FORSIKRINGENS OMFANG. 1.1. Forsikringen

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

All Risks forsikring nr. 642-203T

All Risks forsikring nr. 642-203T Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de en Afsnit Indhold Side 100 Forsikringstager/sikrede under forsikringen... 1 200 Forsikringens omfang... 1 300 Forsikringssted... 1 400 Undtagelser/forsikringen

Læs mere

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark

Vilkår for. Kraner og andet entreprenørmateriel. 4538-5 Januar 1994. I samarbejde med. Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Vilkår for Kraner og andet entreprenørmateriel 4538-5 Januar 1994 I samarbejde med Skadesanmeldelser bliver behandlet og afgjort af Topdanmark Indhold Se venligst i policen, hvilke forsikringer der er

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ALL RISKS FORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER ALL RISKS FORSIKRING Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringstager / sikrede... 3 3. Forsikringssted... 3 4. Forsikringen dækker... 3 5. Undtagelser... 3 6. Bygning... 8 7. Løsøre... 11 8.

Læs mere

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S

Erhvervsforsikring. Forsikringsbetingelser. Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser Oversigt over forsikringer i Codan Forsikring A/S, tegnet gennem Leasing Fyn Bank A/S Dækningsomfang 4c Edb- og svagstrømsforsikring inkl. brand-, tyveri- og vandskadeforsikring

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidiges Arbejdsskadeforsikring A/S Nyropsgade 45 DK-1602 København K Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 info@gjensidige.dk wwww.gjensidige.dk Betingelser nr. 560107 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring

Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring Forsikringsbetingelser for Erhvervsforsikring 12 Tyveri Forsikringen dækker direkte skade på det forsikrede løsøre, når skaden skyldes en af nedenstående begivenheder: 12.1 Indbrudstyveri 12.1.1 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING

Forsikringsbetingelser ERHVERVSLØSØREFORSIKRING ERHVERVSLØSØREFORSIKRING 0105-20.01.2006 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 Hvad er omfattet af forsikringen... 3 Hvor dækker forsikringen... 4 Brandforsikring... 5 Tyveriforsikring... 6 Varegrupper

Læs mere