Hvornår Hvad Delperioder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvornår Hvad Delperioder"

Transkript

1 Bachelor & Professionsudvikling Projektleder Minna Therkildsen FORSKNING UCSJ Slagelsevej Sorø Januar 2013 HFI, RAA, MTH, Intro Rektor og direktion har via 8. punktsprogrammet (udviklingskontrakt ) iværksat et program for Bachelor og Professionsudviklingsprojekt i UCSJ Målet er at inddrage de studerendes bachelorprojekter som del af UCSJs udviklingsaktiviteter at vejlederne medvirker, som en del af deres udviklingsforpligtelser i forhold til UCSJ videncenter opgaver. at skabe øget videnomsætning mellem felt, uddannelse og forskning Der er 3 perioder i projektet + et refleksions- og rapporteringsforløb: UCSJ BA/PROF/UDV Periode 1 Periode 2 Periode 3 Refleksions forløb: Opfølgning, evaluering, Udviklingskontrakt Evaluering af professions Højskoler Hvornår Hvad Delperioder Start januar 2012 Implementering Forår og efterår 2012 & 2013 Kontinuerlig drift Februar 2012 til december Overordnede beslutninger og organisation. Projektleder ansat og tovholdere på campus udpeget Juni 2012 formidlingsseminarer m/studiebesøg Januar 2013 formidlingsseminarer i forskellige modeller Udvikling af ideværksteder 2012: januar maj 2012: september januar 2013: januar 2013 Studieåret & fremefter September 2013 juni 2014 Bachelor & Professionsudviklingsgruppen (BPU) arbejder sammen med CUPP v. RAA Gruppen etablerer et høringspanel bestående af Tovholdere, Randi Andersen, Jimmy Krab, Minna Therkildsen og forskere fra RUC Konference på RUC med antologi om bachelorprojekt og professionsviden Bachelor & professionsudvikling egen Hjemmeside Tovholdermøder afholdt 3 gange i 2012 Statusskrivelser Tovholdermøder afholdes 2 gange i 2013 UCSJ Konference, eksternt rettet Begynder forår 2012 pga. finansloven januar 2012 Forår April 2012 Juni /3 & 20/8 & 21/ Maj August November 2012 Endnu ikke afholdt Endnu ikke afholdt Nye indikatorer: Intelligente, Rummelige, Bæredygtige & Inkluderende 1

2 De efterfølgende afsnit beskriver - Begrundelser, forklaringer og nøglebegreber for projektet - Mål, form, indhold og forventet produkter for projektets gennemførelse - Implementeringsplan for Bachelor og Professionsudvikling med evaluering efterår 2013 Baggrunden for Bachelor & Professions- udviklingsarbejde Som led i arbejdet med UCSJs udviklingskontrakt har en udpeget ledergruppe med en direktør Karen-Lisbet Jacobsen, tre uddannelsesledere Conni Nielsen, Kathrine Eriksen og Stina Møllenbach samt en konsulent fra FU Randi Andersen udviklet en platform med standarder for UCSJ, som understøtter og systematiserer videnskredsløbet mellem undervisning, bacheloropgaver, udviklingsarbejde og arbejdsfelt. Denne Platform er godkendt af direktionen i januar 2011 og gruppen er blevet bedt om at lave en plan for implementering. Platformen prioriterer følgende: At der bliver etableret rum for dialog, vidensdeling og udvikling af feltet gennem face-to-face møder mellem aftagere, undervisere og studerende gennem udviklingsværksteder. At der er mulighed for løbende elektronisk opsamling af ønsker om udvikling fra aftagere og fra studerende eller undervisere via projektbutikken UCSJ 1 At der sker formidling af bachelorprojekter, som en del af den vidensproduktion, der foregår i UCSJ både gennem face-to-face møder i form af formidlingsseminarer og gennem databasen UC-viden. Platformen er bygget op omkring formidlingsseminarer & ideudviklingsværksteder som det centrale omdrejningspunkt. På Formidlingsseminarerne & ideudviklingsværkstederne koordineres og kvalificeres ideer fra aftagere, undervisere og studerende og bliver til udviklingsprojekter. Projektbutikken er et elektronisk baseret supplement til kontaktskabelse mellem studerende og aftagerfeltet. Den findes på hjemmesiden: Projektbutikken kan opsamle og matche ønsker om udviklingsprojekter indsendt af studerende, praktikere uddannelsessteder, private virksomheder og konsulenter i kommuner og regioner. Projektideer fra projektbutikken kan bringes med ind i udviklingsværkstederne, hvor parterne kan få inspiration samt kvalificere deres projekt. Formidlingsseminarer dokumenterer og formidler den vidensproduktion, der foregår i bachelorprojekterne. Det er op til uddannelserne & campus, hvordan man konkret tilrettelægger samspillet mellem de forskellige aktiviteter. For nuværende afholder de fleste uddannelser lokale monofaglige kombinerede ideudviklingsværksteder og formidlingsseminarer. Campus Næstved har som det første campus afholdt tværfagligt formidlingsseminar som Markedsplads januar Implementereringsplanen uddyber især udviklingsværkstederne og projektbutikken, som er centrale omdrejningspunkter for platformen. Begge tiltag er nye for UCSJ og kræver økonomisk og organisatorisk understøttelse for at kunne realiseres. 1 I det første notat fra gruppen Bachelor og Professionsudvikling blev begrebet vidensbutikken benyttet. Dette blev ændret til projektbutikken, da det er mere dækkende for aktiviteten. 2

3 Bachelor og Professionsudvikling - en sammenhængende indsats Ideudviklingsværkstedet, projektbutikken og formidlingsseminaret fungerer som et samlet hele, som projekter og viden bevæger sig igennem i forskellig baner. På ideudviklingsværkstedet kan der etableres en kontakt mellem undervisere, studerende og aftagere om at indgå i et udviklingsarbejde, som formidles gennem projektbutikken og på formidlingsseminaret. Man kan også forestille sig, at aftagere får en ide til et udviklingsprojekt på et formidlingsseminar, beskriver projektet i projektbutikken, hvor en studerende melder sig som interesseret og tager projektideen med på udviklingsværkstedet, hvor den kvalificeres med underviserne. En anden model kan være, at en studerende får en ide om et udviklingsarbejde, mens hun er i praktik, og at hun og praktikvejlederen tager ideen med på formidlingsseminar/udviklingsværksted. Endelig kunne man tænke sig, at aftagere eller studerende læser om eksempler på bachelorprojekter, som er indgået i udviklingsarbejde i projektbutikken eller gennem UC-viden og bliver inspireret til selv at igangsætte et udviklingsarbejde. Ideer til udviklingsarbejde kan således opstå på alle steder i platformen og kvalificeres ved at bringes med rundt i de projektunderstøttende indsatser. Formidlingsseminar Projektbutikken BPU UCSJ forskning Ideudviklingsværksted Definition af de enkelte elementer i platformen Ideudviklingsværkstederne har vist sig at være realiserbare, hvis de afholdes 1-2 gange årligt i forbindelse med formidlingsseminarerne, hvor de Bachelorstuderende fremlægger deres projekter for aftagere, undervisere og kommende Bachelorstuderende i Campus. Ideudviklingsværksted/formidlingsseminar kan afholdes for et samlet Campus, som eksemplet i Næstved eller for hver enkelt uddannelse. Endelig bliver der måske mulighed for, at en uddannelse fra to eller flere udbudssteder går sammen om ideudviklingsværksted/formidlingsseminar alt efter, hvordan mulighederne viser sig. Projektbutikken BPU Projektbutikken formidler løbende kontakten mellem studerende, undervisere og de aftagere (virksomheder, organisationer, foreninger eller offentlige institutioner), som ønsker at samarbejde om nogle af de udfordringer, aftagerne står overfor. Aftagerne udformer projektforslag, som formidles på projektbutikkens hjemmeside. Studerende eller undervisere, som ønsker at arbejde med aftagers projektforslag henvender sig til Projektbutikken, som hjælper med at etablere 3

4 kontakt mellem aftagere, studerende og undervisere 2. Studerende og undervisere formidler ligeledes deres projektideer i projektbutikken. Projektbutikken kan således fungere som det virtuelle mødested for studerende og aftagere, så der er mulighed for at etablere kontakter hele året. Projektbutikken skal fungere i samspil med ideudviklingsværkstederne, således at projektideer fra projektbutikken kan videreudvikles i ideudviklingsværkstederne, ligesom de projekter, der etableres på ideudviklingsværkstederne formidles i projektbutikken. Projektbutikken kan bruges til at etablere kontakter mellem aftagere og studerende/undervisere. BPU-hjemmesiden indeholder et link til de afsluttede bachelorforløb (placeret under UCviden) og beskrivelser af igangværende projektforløb til inspiration. Ideudviklingsværkstedet kan bestå af: oplæg om udfordringer indenfor aftagerfelterne oplæg om metodemæssige udfordringer knyttet til udviklingsarbejde uddannelses- eller temaspecifikke workshops, hvor man diskuterer og udvikler konkrete projekter både metode og indholdsmæssigt. Temaerne opstår i en dialog mellem aftagerne (kommuner, regioner, institutioner og private virksomheder), underviserne og de studerende. Ideer til udviklingsarbejde vil typisk kunne opstå i praktikforløbene som kan tænkes ind i en samlet indsats. Formidlingsseminarer Alle uddannelser afholder seminar 1-2 gange årligt, hvor professionsbachelorstuderende fremlægger deres bachelorprojekter. Annoncering af formidlingsseminarer foregår på BPUs hjemmeside og vha. pjecer og flyers. Tovholderne er ansvarlige for at afholde formidlingsseminarer og tænke dem sammen med ideudviklingsværkstederne. Mulighed for at skabe yderligere interesse for formidlingsseminarerne hos aftagerfelt og studerende kan gøres ved, at invitere en ekstern Key Speaker eller at en ansat i UCSJ fremlægger resultater fra egen forskning og udvikling fx præsentation af phd-projekter. Derudover kan formidlingsseminarernes rolle, som bindeled til omverdenen øges ved at invitere institutioner og borgere i lokalområdet. Forskning og udvikling Adjunkter kan indgå i udviklingsprojekter, som en del af adjunktforløbet og lektorkvalificering og vil kunne deltage i udviklingsprojekterne som vejledere i relation til forskning og udviklingsdelen i deres lektoranmodning. En måde at styrke kommunikationen om bachelorprojekternes vidensproduktion kunne være at lade tovholderne udvælge bachelorprojekter, som formidles vha. kommunikationsafdelingen. Resultaterne fra bachelorprojekterne kunne bearbejdes til artikler til formidling gennem projektbutikken, lokalaviser, formidlingsseminar og uddannelsernes egne hjemmesider. Denne formidling af de gode historier kunne være et vigtigt led i profileringen af UCSJ, som en videninstitution med tæt samarbejde til aftagere. Bachelor & Professionsudvikling - Hjemmesidens indhold: Projektbutik, hvor aftagere, studerende og undervisere kan udbyde forslag til udviklingsarbejde Præsentation af projektleder, tovholdere og de enkelte uddannelsers bachelorpraksis mht. formidling og ideudvikling. 2 Til inspiration og eksempel på organisering af en vidensskabsbutik kan man se på RUCs vidensskabsbutik: 4

5 Annoncering af ideudviklingsværksteder & formidlingsseminar Artikler om resultater fra bachelorprojekter Oversigt over igangværende udviklingsprojekter Finansiering Startfase Der etableredes i 2012 en projektpulje hos FU, som gav mulighed for at understøtte de enkelte projekter, som blev genereret i udviklingsværkstederne, og som havde særlig forsknings- og udviklingsinteresse. Projektlederstillingen finansieredes med 400timer og hver tovholder med 50timer i Implementerings- og fortsat driftsfase I 2013 er der tildelt projektleder 200 timer. Tovholderfunktionen skal den enkelte uddannelse selv finansiere. De to årlige møder finansieres af projektet. Er der udgifter i relation til projekter etableret i et samarbejde mellem UCSJ-studerende og aftagerfeltet skal finansieringen ske udenfor projektets rammer. Driften af ideudviklingsværksteder og formidlingsseminarer går ind under Campus budgetterne. Projektleder og tovholdere Projektlederfor Bachelor og professionsudvikling er en intern deltidsstilling. Projektlederen er konkret ansvarlig for opdatering af projektbutikken i samarbejde med IT afdelingen. Projektleder har løbende kontakt til tovholderne. Projektleder Minna Therkildsen får sparring fra Randi Andersen & Jimmy Krab. Den enkelte uddannelse i campus vælger tovholdere, som er ansvarlige for udviklingsværksteder og formidlingsseminarer Tovholderne fra de enkelte enheder planlægger og gennemfører 1-2 formidlingsseminarer & udviklingsværksteder, som afrunding af et bachelorforløb og optakt til de kommende bachelorforløb. Tovholderne evaluerer seancerne og registrerer resultater, som fx: oprettelse af udviklingsprojekter, samspil uddannelse/arbejde, bachelorprojekter som indgår i udviklingsprojekter etc.. Tovholderne afrapporterer til projektleder på de årlige tovholdermøder. Møde struktur Der afholdes 2 årlige heldagsmøder med deltagelse af tovholdere, projektledere, repræsentanter fra forskningsafdelingen og repræsentanter fra Syddansk Universitet(forskningstilknytning). Der vil på disse møder være mulighed for at invitere repræsentanter fra aftagerfeltet: kliniske vejledere, praktikvejledere, konsulenter fra kommuner og regioner som derved vil have mulighed for drøftelse af udvikling af projektet og overvindelse af evt. barriere i det konkrete samarbejde. På disse møder vil der foregå vidensdeling tovholderne imellem og mulighed for drøftelse af behov for kompetenceudvikling coaching af vejledere i relation til deltagelse i/vejledning af studerende i udviklingsprojekter i praksis. Konference 2013 /2014? Der stiles imod en konference på professionshøjskole niveeau mhp vidensdeling og inspiration i relation bachelorprojekternes betydning, som en del af den videnproduktion der pågår i UC. En kritisk refleksion over de forskellige positioner deltagerne indtager i dette samarbejde og en drøftelse af de tiltag, der er relevante i dette udviklingsfelt, kan også være et omdrejningspunkt på konferencen. 5

6 Oprettelse og drift af Hjemmesiden BPU & Projektbutikken UCSJ Det overordnede design for hjemmesiden & projektbutikken laves af IT-afdelingen, da hjemmesiden ikke kun henvender sig til UCSJ internt men især til vores omverden skal der etableres en åben web løsning, således at brugerne ikke skal benytte password for at komme ind på projektbutikken. Hjemmesiden og projektbutikken skal vedligeholdes ikke kun elektronisk men der skal også knyttes kontakter mellem mennesker. Vedligeholdelsen er således ikke kun en teknisk opgave, men kræver også kommunikation med tovholderne. Tovholdere, vejledere og de bachelorstuderende er ansvarlige for at beskrive deres igangværende projekter og sende dem til projektleder, således at der kan læses om dem på hjemmesiden. Vedligeholdelse af hjemmesiden varetages af projektleder i samarbedje med IT-afdelingen, som har det overordnede ansvar for indsatsen bachelor og professions udviklingsprojektet. Evaluering Efter formidlingsseminarer & ideudviklingsværksteder har været afholdt, er der afholdt udviklingsog evalueringsmøder i forhold til den samlede platform for Bachelor og Professionsudvikling med deltagelse af tovholdere, Repræsentanter fra RUC, konsulenter fra forskning og udvikling UCSJ samt projektleder, hvor der blev foretaget vidensdeling og opsamling. De fælles anbefalinger og erfaringerne (statusskrivelser) fra det første år opsamles og formidles internt til tovholdere, uddannelsesledere, uddannelseschefer, forskningsafdelingen og Hanne Fischer. Projektleder vurderer om platformen skal justeres. 6

7 Tovholdere, Bachelor & Professions Udviklingsprojekt Campus Næstved Fysioterapeutuddannelsen: Liselotte Jensen Ergoterapeutuddannelsen: Mette Andresen Bioanalytikeruddannelsen: Maria Therese Llambias Sygeplejerskeuddannelsen: Janne Geert-Jørgensen Campus Roskilde Fysioterapeutuddannelsen: Liselotte Jensen Socialrådgiveruddannelsen: Karen Bjerregaard Læreruddannelsen: Jørgen Christiansen Pædagoguddannelsen: Bodil Weirsøe Sygeplejerskeuddannelsen: Laila P Ringkøbing Campus Slagelse Sygeplejerskeuddannelsen: Susanne Jensen Ernærings- og sundhedsuddannelsen: Helle Storm Pædagoguddannelsen: Else Færch Gjerulff Campus Storstrøm Pædagoguddannelsen: Jørn-Erik Rasmussen Sygeplejerskeuddannelsen: Birthe Ørskov Socialrådgiveruddannelsen: Pia Rovsing Clemmensen Læreruddannelsen: Lars Bo Kinnerup Tidsplan for implementering af Platform for Bachelor og udviklingsarbejde Valg af projektleder og tovholdere December 2011 Etablering af projektbutikken Start 1/ Afholdelse af startseminar Forår 2012 Afholdelse af udviklingsværksteder & formidlingsseminarer Bachelor og Professionsudviklingskonference fra januar 2012 (afhængig af rytme de enkelte steder) Efterår 2013 eller i 2014 (når alle er i gang med ideudviklingsværksteder og formidlingsseminarer) 7

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Projekt Ressourcepædagoger

Projekt Ressourcepædagoger 2010 Projekt Ressourcepædagoger VIA University College Videreuddannelse og kompetenceudvikling 01-03-2010 Kolofon Rapporten er skrevet og redigeret af: Kirsten Rasmussen, Lektor, e-mail kirr@viauc.dk Lisbet

Læs mere

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle

Notat. Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Notat Til Styregruppen bag projekt Lige muligheder for alle Fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Opfølgning på evaluering af projekt Lige muligheder for alle Baggrunden for notatet Dette notat er en

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner

Mod bedre viden. AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner AGORA - tidsskrift for forskning, udvikling og idéudveksling i professioner Mod bedre viden En antologi om erfaringerne i videncentrene i CVU Storkøbenhavn beskrevet af medarbejderne af Udviklingsforum

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK)

UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION I NYBORG KOMMUNE (PINK) Mette Raunkiær Maj 2013 2 UDVIKLING AF DEN KOMMUNALE PALLIATIVE INDSATS EVALUERING AF PROJEKT PALLIATION

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut

Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Udvikling og markedsføring af parallelforløb og fællesuddannelser for uddannelserne til ergoterapeut og fysioterapeut Undervisningsministeriets projektnummer: 126281 Metropols projektnummer: 3000018 Ergoterapeutuddannelsen

Læs mere

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne

2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne. En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne 2011 Samspillet mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne En survey om samarbejdet mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne om beskæftigelsesindsatsen August 2011 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer?

Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? Center for Interventionsforskning Hvordan kan kommunerne bedst implementere kliniske retningslinjer? En evaluering af implementeringsprocessen i ni pilotkommuner Katrine Bindesbøl Holm Johansen Tine Tjørnhøj-Thomsen

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen

Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen Aktivitetsbeskrivelse: Erhverv ind i uddannelserne - Erhvervsbroen 1. Aktivitetens sammenhæng til Kompetenceparat 2020 målsætninger Erhvervsbroens sammenhæng til Kompetenceparat2020: Veluddannet arbejdskraft

Læs mere

Et sundhedsvæsen uden knaster

Et sundhedsvæsen uden knaster Et sundhedsvæsen uden knaster Evaluering af projekt Sundhedsstrategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen December 2013 strategisk ledelse af det nære sundhedsvæsen Et sundhedsvæsen uden knaster Det er

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N

Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N 17. marts 2014 TIL BESTYRELSEN FOR DANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE Dagsorden til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts kl. 10.15-14.30 hos FEAS, Finlandsgade 14, 8200 Aarhus N Punkt Tema Bilag 1.

Læs mere

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS

ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE ERHVERVAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR PRODUKTION (PRODUKTIONSTEKNOLOG AK) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, AARHUS Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011

Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Handleplan for Kvalitetsarbejdet på SOSU C 2010-2011 Udvikling af kvalitets- og evalueringskulturen på SOSU C Arbejdet med at fastholde og udvikle kvaliteten på SOSU C er allerede godt i gang via forskellige

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere