Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015"

Transkript

1 Bilag 60/2014 Danmarks Domstoles Handlingsplan Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede/strategiske mål, som er omdrejningspunktet ved fastlæggelsen af de 1-årige og 2/3-årige fokusområder, tilhørende indsatsområder og mål i den årlige handlingsplan. Målene er korte sagsbehandlingstider, mere ensartethed i opgaveløsningen, tidssvarende kommunikation og fortsat at være en attraktiv offentlig arbejdsplads. Danmarks Domstoles Handlingsplan 2015 beskriver, hvilke områder Danmarks Domstole har valgt at sætte særligt fokus på i Der er 6 fokusområder med tilhørende indsatser. Fokusområderne skal hvert år bidrage til at understøtte og realisere domstolenes fire overordnede mål frem mod Domstolsstyrelsens bestyrelse vedtager årligt en handlingsplan for Danmarks Domstole, som omsættes til en række aktiviteter og projekter lokalt ved retterne og i Domstolsstyrelsen, hvor den enkelte ret udarbejder en individuel handlingsplan, der nærmere beskriver, hvilke indsatser retten vil igangsætte. 2. Nye mål for sagsbehandlingstiderne Med henblik på en konkret udmøntning af det overordnede mål om korte sagsbehandlingstider er der i 2014 i samarbejde med retterne foretaget en revision af de hidtidige mål for den gennemsnitlige sagsbehandlingstid ved byretterne. Bestyrelsen har besluttet 13 mål, der omfatter straffesager, civile sager, fogedsager og skiftesager. Det er en forenkling sammenlignet med de tidligere mål. Herudover vil der blive fokuseret på den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i de bedste 80 pct. af sagerne. Som eksempel kan nævnes, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for de 80 pct. bedste domsmandssager var på ca. 50 dage i Det tilsvarende tal for alle afsluttede sager var 115 dage. Efter Domstolsstyrelsens opfattelse er forskellen så markant, at det er hensigtsmæssigt for forståelsen, at disse data bliver en del af den løbende rapportering om de gennemsnitlige sagsbehandlingstider. Samtidig er der sket nogle ressourcemæssige afklaringer, så landsretterne også kan foretage en justering af de mål, der aktuelt arbejdes med. Herudover vil der også snarest blive opstillet mål for Sø- og Handelsretten. De reviderede mål for byretterne træder i kraft den 1. januar Det er forventningen, at de justerede mål for landsretterne samt mål for Sø- og Handelsretten kan besluttes af bestyrelsen og træde i kraft relativt kort inde i

2 3. Økonomien Der er indgået aftale om domstolenes økonomi for perioden 2015 til Der gennemføres en samlet rammereduktion på 77 mio. kr. i løbet af 4-års perioden. Det svarer til en gennemsnitlig årlig reduktion på 1,2 %. Aftalen sikrer endvidere nye initiativer i form af bl.a. bunkebekæmpelsesindsats ved landsretterne, ny bygning til Østre Landsret, lokalkammer af patentdomstolen, en domsdatabase og øget kapacitet i Procesbevillingsnævnet samt opretholdelse af ekstrabevilling til løbende drift og udvikling af den digitale tinglysning mv. De potentialer, der er identificeret som led i arbejdet i Civiludvalget og Skifteudvalget samt forbundet med Digital Post, kan efter aftalen forblive ved domstolene. Aftalen om domstolenes økonomi giver bedre muligheder for at planlægge mere langsigtet, herunder tage højde for de nye investeringer og aktiviteter, der ønskes gennemført. Her tænkes bl.a. på digitaliseringsindsatserne, som er afgørende for realiseringen af domstolenes strategi. 4. Fokusområderne Danmarks Domstole har prioriteret tre nye fokusområder med tilhørende indsatser for år Fokusområderne er Rets- og forligsmægling, Styrkelse af it-organisering og kompetencer i retterne samt Sikkerhed. I lighed med 2014 vil domstolene fortsat arbejde videre med de tre flerårige fokusområder Kvalitet gennem videndeling, Digitale retsmøder og Den digitale retsproces. Under hvert fokusområde vil der fremgå en beskrivelse af, hvordan retterne kan bidrage lokalt til fokusområdet. Der vil ligeledes være en ressourcebeskrivelse, som fastslår, om omfanget af retternes indsats til det konkrete fokusområde vil være en vis indsats, en betydelig indsats eller en meget betydelig indsats. Der tages generelt forbehold for etablering af den fornødne finansiering. 4.1 Kvalitet gennem videndeling ( ) I 2014 begyndte det toårige fokusområde Kvalitet gennem videndeling, hvis formål er at arbejde med kvalitet gennem systematisk videndeling på tværs af Danmarks Domstole og dermed bidrage til den faglige udvikling og en mere ensartet opgaveløsning. Fokusområdet har to spor: Juridisk videndeling og Videndeling i hverdagen. Indsatsområder: 1. Juridisk videndeling Arbejdet i de fire arbejdsgrupper fortsætter i Hver arbejdsgruppe færdiggør mindst 5 videndelingsdokumenter i første halvår 2015 og samme antal i 2. halvår. Videndeling bliver et fagligt tema både på Dommerforeningens seks områdemøder og på Dommerfuldmægtigforeningens årsmøde i september De fleste domstolsjurister vil 2

3 på den måde få mulighed for at mødes til drøftelser om, hvordan juridisk videndeling bedst tilrettelægges og gennemføres. Resultaterne af drøftelserne vil indgå i det videre arbejde med juridisk videndeling. 2. Overgang til drift Der lægges en plan for projektets overgang til drift med udgangen af Videndeling i hverdagen Retterne kan bidrage lokalt i deres handlingsplaner med at løfte denne indsats ved at gennemføre egne lokale eller regionale tiltag, der styrker videndeling i hverdagen. F.eks. ved at videndeling indgår som emne på lokale temadage eller som fast punkt på bestemte møder. Retterne kan også bidrage ved at forfatte videndelingstekster til de juridiske arbejdsgrupper, samt ved at sikre gode rammer for arbejdsgruppernes arbejde med at skrive og redigere tekster til Intra. Det er Domstolsstyrelsens vurdering, at dette fokusområde vil kræve en vis indsats fra retternes side. 4.2 Digitale retsmøder ( ) I 2014 begyndte ligeledes det toårige fokusområde Digitale retsmøder, hvis formål er at understøtte afvikling af digitale retsmøder, når sager bliver digitale. Fokusområdet bidrager til en modernisering af retternes arbejdsgang og muliggør hurtigere afvikling af retsmøder, når processkrifter og bilag er digitalt tilgængelig. Fokusområdet har to spor: På tværs af straffesagskæden og Internt i domstolene. Der er tale om videreførelse og færdiggørelse af indsatsområder fra I 2015 vil aktiviteterne især handle om nedenstående. Indsatsområder: 1. Dommerundervisning Dommeren har en afgørende rolle i at få udbredt brugen af digitale retssager. Derfor vil der blive gennemført et antal undervisningsdage i 2015, hvor flest mulige dommere får lejlighed til at komme i gang med digitale retssager eller får styrket deres aktuelle itniveau. 2. Indretning af digitale retssale iht. fælles standard. Med udgangspunkt i den udarbejdede business case for digitale retssale (AV-udstyr), besluttes det i 2015, hvor mange retssale der kan indrettes efter en standard, som er aftalt mellem anklagemyndigheden, politiet og domstolene. Finansiering og tidsplan besluttes af Toplederforum. Styrelsen forventer, at indkøb sker i Analyse af supplerende behov internt i Danmarks Domstole Det videre arbejde med at forbedre værktøjerne til at understøtte digitale retssager fortsætter. I 2015 forventes bl.a. en opdatering af arbejdsgangsbeskrivelser for flere sagstyper samt en opdateret version af sikkerhedsløsning og opdatering af 3

4 arkivfunktionalitet. Der arbejdes desuden på en fælles samarbejdsaftale med Rigsadvokaten. Retterne kan bidrage lokalt i deres handlingsplaner ved at fremme udbredelsen af digitale retsmøder, herunder medvirke til at flere dommere og superbrugere kommer på kursus, så de bliver fortrolige med at anvende de nye værktøjer og kan tage dem i brug, hvor de finder det hensigtsmæssigt. Retterne kan desuden bidrage ved indretning af yderligere digitale retssale, så snart finansieringen er på plads. Endelig kan retterne bidrage ved at identificere bedste praksis for afvikling af digitale retsmøder, så alle gode erfaringer bliver løftet til et fælles niveau ved domstolene og i videst muligt omfang sikrer ensartethed ved retterne. Det er Domstolsstyrelsens forventning, at retternes indsats på dette område vil blive betydelig. 4.3 Den digitale retsproces ( ) I 2014 startede det treårige fokusområde Den digitale retsproces, hvis formål er at etablere mulighed for digital kommunikation i civile sager med eksterne parter via en portal, digital sagsbehandling og digital betaling af retsafgifter. Målet er at levere digitale sager fra start til slut, hvilket forventes at ske i Endvidere er målet at oprette mobile arbejdspladser, så de digitale sager kan tilgås fra kontoret, mødelokalet, retssalen eller hjemmefra, hvilket understøtter en effektiv arbejdsproces og sikrer kvaliteten i arbejdet. Der er tale om videreførelse og færdiggørelse af indsatsområder fra I 2015 vil aktiviteterne især handle om nedenstående. Indsatsområder: 1. Kontrakt indgået med leverandør efter udbudsproces Der indgås kontrakt med den valgte leverandør. Kontrakten omfatter leverance af system samt mulighed for tilkøb af support og vedligehold af løsningen i de første to år efter idriftsættelse. 2. Afklaringsfase gennemført med leverandør Efter kontraktsindgåelse defineres den endelige it-løsning i dialog med leverandøren. 3. Udviklingsforløb og test gennemført It-løsningen udvikles i bidder, som løbende præsenteres for projektet, herunder retternes repræsentanter i projektet. Test gennemføres som sidste forberedelse til at indlede pilottest. Ved testen skal brugere fra retterne og eksterne brugere kunne bekræfte, at it-løsningen leverer en relevant understøttelse af Den digitale retsproces. 4. Analyse af arbejdssituationer Det analyseres nærmere, hvordan nye arbejdsgange som følge af det nye system kommer til at se ud for de forskellige brugergrupper. På den måde konkretiseres Den digitale retsproces for det civile område i dialog med brugerne. Nye arbejdssituationer beskrives, 4

5 således at den nødvendige uddannelse af medarbejdere og professionelle brugere kan tilrettelægges mest hensigtsmæssigt. 5. Gennemførelse af pc-udskiftning Som et led i den løbende vedligeholdelse af it-udstyret, udskiftes PC ere i retterne. I forbindelse med udskiftningen vil der være fokus på bedst mulig understøttelse af digitaliseringsstrategiens tema omkring mobilitet.. Retterne kan bidrage i deres handlingsplaner ved at ibrugtage de nuværende digitale værktøjer (digital afsendelsesmotor, send digitalt knap som afsender til eboks, brug af Outlook/Word) i videst muligt omfang som forberedelse til implementeringen af det nye it-system til civile sager. Styrelsen sørger for anskaffelse af udstyr, men retterne kan desuden bidrage ved at sikre den bedst mulige implementering af nye PC ere ved retterne, herunder sikre tid og rum til, at medarbejderne får mulighed for at lære at anvende de nye arbejdsgange. Det er Domstolsstyrelsens forventning, at retterne på dette område vil skulle foretage en vis indsats Rets- og forligsmægling( ) Fokusområdet har til formål at udbrede kendskabet til rets- og forligsmægling som alternativer til afsigelse af dom eller kendelse ved retterne både internt og eksternt. Der kan tilbydes mægling inden for mange typer af sager, og fokusområdet skal også medvirke til, at flere sager kan blive løst uden afsigelse af dom eller kendelse, og at der identificeres bedste praksis for de nævnte områder. En øget brug af tvistløsning inden hovedforhandlingen forventes også at kunne give kortere sagsbehandlingstider, hvis mæglingen lykkes samt bedre løsninger, hvor parterne sammen har engageret sig i at finde et acceptabelt kompromis. I 2013 afsluttede byretterne civile sager med forhandlingsmaksime (almindelige sager, boligretssager og småsager mv.) og officialmaksime familie (forældreansvars- og ægteskabssager). En nærmere analyse af de afsluttede sager viser følgende: 20,2 pct. af sagerne blev afsluttet med dom efter hovedforhandling Knap to pct. af sagerne blev sluttet med forlig efter hovedforhandling 0,1 pct. af sagerne blev sluttet efter skriftlig tilkendegivelse Godt 14 pct. af sagerne blev sluttet ved forlig inden hovedforhandlingen Ca. 1 pct. af sagerne blev sluttet efter retsmægling Den resterende del af sagerne sluttes typisk ved udeblivelsesdom, ved at sagsøgte erkender at skylde beløbet mv., ved afvisning eller henvisning mv. Der havde været forsøgt retsmægling i 865 af de afsluttede sager svarende til ca. 2. pct. af sagerne. Retsmæglingen førte i ca. 52 pct. af sagerne til, at sagen blev afsluttet. I rapporten fra december 2013 om bedre og mere effektiv behandling af civile sager anbefalede Civiludvalget bl.a., at der blev tilføjet en bestemmelse til retsplejelovens 353 om, at parterne på det forberedende møde skal redegøre for, hvilke drøftelser der har været mellem parterne forud for 5

6 mødet og herunder også forud for udtagelse af stævning, herunder om muligheden for forlig. En sådan bestemmelse er efterfølgende blevet indføjet i retsplejeloven. Udvalget har samtidig anført, at øget brug af retsmægling kan rumme et potentiale, men bemærker, at henvisning af en sag til retsmægling kræver enighed mellem parterne, samt at udvidet brug af retsmægling kræver, at flere forhold er opfyldt, herunder at både retter, parter og parternes advokater er opmærksomme på muligheden. Udvalget er dog enigt i, at der bør arbejdes for at udvide brugen af retsmægling og har anbefalet, at der arbejdes mere systematisk på at identificere bedste praksis hos byretter, der har gode erfaringer med omfanget af brugen af retsmægling både generelt og konkret inden for de enkelte sagskategorier, således at disse byretters gode erfaringer i muligt omfang kan udbredes og bidrage til, at brugen af retsmægling søges øget ved de øvrige byretter. Deloitte, der bistod Civiludvalget under arbejdet, har i en analyse vurderet, at der vil være et økonomisk potentiale forbundet med øget brug af retsmægling. Deloitte har ikke analyseret, hvilket økonomisk potentiale et øget fokus på forlig inden hovedforhandlingen kan rumme. Domstolsstyrelsen har ikke foretaget økonomiske beregninger, som kan underbygge eller nuancere en antagelse om, at retsmægling er billigere end at afgøre sagerne ved dom. Reglerne om retsmægling blev indført i forlængelse af en forsøgsordning med retsmægling, som var baseret på en aftale mellem Justitsministeriet, Domstolsstyrelsen og Advokatrådet. Formålet med indførelsen af regler om retsmægling var ikke at høste besparelser, hvorfor der ikke har været fokus på såkaldt gevinstrealisering. Formålet med at indføre en permanent, landsdækkende ordning med retsmægling var at give parterne en mulighed for at søge deres tvist løst på en anden måde end ved den traditionelle forligsmægling i retten, der bygger på de gældende retsregler, eller ved en dom, idet retsmægling i højere grad kan give parterne indflydelse på forløbet og tage hensyn til parternes underliggende interesser. Fokusområdet har en varighed af 1½ år, hvor der i 2015 skal ske en analyse af fokusområdets problemstillinger, herefter intern kompetenceudvikling ved retterne. I første halvår af 2016 skal der ske en eksternt rettet kommunikationsindsats. Indsatsområder: 1. Sikre ensartethed i processen forud for rets- og forligsmægling Kendskabet til de nævnte områder skal klarlægges, så retterne har et fælles udgangspunkt at arbejde videre fra. Samtidig skal det undersøges, om og hvordan statistiske oplysninger kan understøtte målet om udbredelse af rets- og forligsmægling, f.eks. via et benchmark for antallet af rets- og forligsmæglede sager. Det er tillige hensigten at undersøge potentialet for, at flere forskellige typer af sager kan løses ved rets- eller forligsmægling. 2. Understøtte at flere sager løses uden domsafsigelse 6

7 Formålet er, at ansatte i retterne, som ikke er uddannede retsmæglere, gennem uddannelse/oplæring kan opnå eller videreudvikle kompetencer til at vejlede parterne om muligheden for alternativ konfliktløsning, så flere sager bliver henvist til retsmægling. Formålet er også at understøtte, at flere sager søges forligt gennem mægling. Det kan ske ved at se på organiseringen i retterne og ved at undersøge internationale tendenser. Det skal dog understreges, at det er en judiciel afgørelse, om en konkret sag er egnet til forligsmægling. Indsatserne skal styrke fokus på mulighederne for tvistløsning uden domsforhandling og sikre, at alle jurister føler sig klædt på til opgaven. 3. Styrke kendskabet til rets- og forligsmægling ved retterne Kendskabet til rets- og forligsmægling som tvistløsningsmulighed skal styrkes både internt ved domstolene og eksternt for rettens brugere. Det skal ske ved at sætte fokus på retternes viden om retsmægling, ved at iværksætte brugerrettet kommunikation og kampagner og ved at sætte fokus på erhvervslivets behov. Retterne kan bidrage lokalt ved at medvirke til at identificere bedste praksis i den proces, der fører en sag til rets- eller forligsmægling, for i videst muligt omfang at sikre ensartethed ved retterne. Retterne kan også bidrage lokalt ved at medvirke aktivt til, at flere sager henvises tilretseller forligsmægling, herunder har fokus på de forskellige muligheder. Endelig kan retterne medvirke til at udbrede kendskabet til rets- og forligsmægling som tvistløsningsmulighed både internt og eksternt, når der foreligger en analyse af problemstillingerne. Det er styrelsens forventning, at retternes indsats på dette område vil blive betydelig. Retterne kan bidrage til analysearbejdet i første fase. I anden fase af fokusområdet, når analysen er foretaget, vil alle by- og landsretter og Sø- og Handelsretten blive involveret. Der vil herefter være behov for, at alle retter lokalt sætter fokus på at udbrede kendskabet til den rets- og forligsmægling, der tilbydes ved Danmarks Domstole. 4.5 Styrkelse af it-organisering og kompetencer i retterne ( ) Fokusområdet er en paraply over forskellige indsatser, der skal styrke organisering og kompetencer. Dels gennem uddannelse omkring it i retterne og dels samspillet mellem retterne og styrelsen. Fokusområdet har en varighed af 2 år, hvor der først skal ske en analyse af fokusområdets problemstillinger, herefter udvikles og gennemføres intern kompetenceudvikling ved retterne med udgangspunkt i it organiseringen. Der kommer hele tiden nyt hardware, programmer, systemer og procedurer, som itkontaktpersoner og superbrugere skal være fortrolige med. Formålet med fokusområdet er at understøtte, at brugen af it i retternes dagligdag fungerer bedst muligt, og at domstolene får mest mulig nytte af investeringer i ny it. Det skal ske ved at kortlægge, styrke og forankre kompetencer hos it-nøgleressourcerne i retterne, særligt it-kontaktpersoner og superbrugere, så alle er godt klædt på til at kunne modtage, supportere og fastholde brugen af (nye) digitale løsninger. 7

8 Med fokusområdet formulerer Domstolsstyrelsen sammen med retterne, hvilke kompetencer de lokale it-nøglepersoner har behov for for at kunne implementere, supportere og fastholde brugen af digitale løsninger, herunder den lokale ledelses rolle i at sikre dette. Herefter undersøges det, hvad en kompetenceudviklingsindsats skal bestå af, således at der efterfølgende kan gennemføres relevante uddannelsesaktiviteter. Indsatsområde: 1. Analyse og kompetenceudvikling for it-kontaktpersoner og superbrugere Der skal ske en analyse og kortlægning af it-organiseringen samt det nødvendige kompetencebehov for it-kontaktpersonerne og superbrugerne ved retterne. Det skal sikre, at de rette personer kan håndtere de daglige opgaver med den teknologi, der anvendes ved domstolene, og de aftalte support og serviceprocesser, som samarbejdet mellem styrelsens it-drift og den enkelte ret er baseret på, herunder også it-beredskabet, når systemer fejler. Det skal også sikre, at itkontaktpersonerne og superbrugerne på tværs bliver bedre til at dele bedste praksis for nye arbejdsgange. Det er vigtigt, at både it-kontaktpersonerne og superbrugerne har et godt kendskab til de samarbejdsaftaler, der er mellem retterne og styrelsen om it-drift og vedligehold/videreudvikling af systemer, så de bedst muligt kan supportere. Det forventes, at analyser og kortlægning kan starte i 1. halvår 2015, og at organisationsinitiativer og kompetenceudvikling kan gennemføres i 2. halvdel af 2015 og 1. halvdel af Retterne kan understøtte lokalt ved at bidrage til analysearbejdet samt medvirke til forberedelsen af kompetenceudviklingen, som skal finde sted i 2015 og Det er styrelsens forventning, at retterne på dette område vil skulle foretage en vis lokal indsats. 4.6 Sikkerhed ( ) Sikkerhed er altid et indsatsområde, men indsatsen vil fylde særligt meget ved domstolene i 2015 og Formålet er, at der skal skabes sammenhæng, opmærksomhed og forankring af begrebet sikkerhed på tværs af Danmarks Domstole. Indsatsområder: 1. Etablering af en sikkerhedsorganisation ved Danmarks Domstole Der skal etableres en sikkerhedsorganisation, som har det overordnede ansvar for sikkerheden ved de danske domstole. I Sverige har man en sikkerhedsorganisation forankret ved Domstolssverket, som er bemandet med en sikkerhedschef og et antal sikkerhedsspecialister. Ved hver ret er der udnævnt en sikkerhedsansvarlig, som lokalt har ansvaret for det strategiske og operative arbejde med sikkerhed. 8

9 Der er behov for, at Danmarks Domstole etablerer en form for sikkerhedsorganisation, evt. med inspiration fra Sverige. Sikkerhedsorganisationen skal være forankret centralt i Domstolsstyrelsen og skal bestå af et sekretariat i styrelsen og eksisterende sikkerhedskoordinatorer fra hver enkelt ret. Sikkerhedsorganisationen skal blandt andet sikre koordinering og ensartethed vedrørende sikkerhed på tværs af retterne og samtidig yde løbende og systematisk rådgivning og bistand til retterne om sikkerhed. 2. Sikkerhedsmæssige tiltag i retsbygninger indenfor de eksisterende rammer/bevillinger. Det har gennem de seneste år vist sig, at der er behov for at forhøje sikkerheden i retsbygningerne. Det drejer sig bl.a. om Adgangskontrol, herunder regler for visitation/brug af vagtpersonale. Styrkelse af sikkerheden for udkørende fogedforretninger Risikovurdering af sager Nedskalering af konfliktniveauet ved hjælp af forebyggende indsatser i sagsbehandlingen (i sager, hvor der kan være særlige risici såsom som sager om tvangsanbringelse af børn, sager om forældremyndighed eller barnets bopæl, sager om gennemførelse af samvær med børn samt visse foged- og skiftesager Bygningstiltag 3. Beredskabsplan for Danmarks Domstole Ny lovgivning pr. 1. juni 2014 betyder, at alle statsinstitutioner skal udarbejde en beredskabsplan, og sende den til orientering til Beredskabsstyrelsen senest 1. december Domstolsstyrelsen og retterne vil på den baggrund udarbejde en beredskabsplan for koordinering i forbindelse med større ulykker og katastrofer, samt en målrettet alarmeringsinstruks for et mere generelt beredskab. 4. Uddannelse Uddannelsesindsatsen i konflikthåndtering, håndtering af voldelige personer m.v. skal udvides og prioriteres i Uddannelsen vil bestå af læring om og konkret træning i konflikthåndtering og håndtering af psykisk syge. Der vil som udgangspunkt udvikles et hovedmodul med mulighed for opfølgning eller overbygning for de medarbejdere, som i særlig grad vil stå i udsatte situationer. Retterne kan understøtte med lokale tiltag med udgangspunkt i den fysiske sikkerhed og opfølgning på uddannelsesprogrammet for sikkerhed. 9

10 5. Øvrige væsentlige indsatser Ved siden af fokusområderne og de tilknyttede indsatser vil der desuden i 2015 blive arbejdet med et antal selvstændige projekter. Attraktive arbejdspladser Domstolsstyrelsen arbejder på en række områder løbende for, at domstolene fortsat skal være en attraktiv offentlig arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække højt kvalificerede medarbejdere. I 2015 vil vi særligt sætte fokus på at klarlægge og beskrive kontorpersonalets fremtidige rolle og arbejdsopgaver, herunder hvordan vi mest effektivt kan anvende vores personaleressourcer, mulige nye opgaver, forudsætninger for opgaveløsningen, faglig og personlig udvikling mv. Arbejdet vil blive organiseret i en projektgruppe med deltagelse fra styrelsen, HK, DTF og repræsentanter for retternes ledelse samt med reference til DHA og løbende ledelsesmæssig reference til HR-udvalget. Andre særlige tiltag i 2015 er udvikling og afholdelse af lederafklaringsforløb for dommere, lederudvikling for retspræsidenter samt implementering og evaluering af konceptet med 6- årssamtaler (karrieresamtaler) og samtaler efter gennemført landsretskonstitution for dommerfuldmægtige og retsassessorer. Digitalisering af skifteområdet: Digitaliseringen vil omfatte en videreudvikling af DSI-dødsbosystemet med automatisk sagsoprettelse og automatisk dataudtræk fra digitale registre (CPR m.f.). Digitaliseringen forventes at understøtte og effektivisere retternes daglige arbejde på området. Domsdatabase: Domstolsstyrelsens bestyrelse har besluttet, at der skal etableres en domsdatabase. Der er nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for domstolene og en referencegruppe bestående af repræsentanter for den kommende databases brugere. Arbejdsgruppen skal blandt andet fastlægge, hvad databasen skal indeholde. Arbejdsgruppens arbejde forventes afsluttet i foråret Herefter vil udviklingen af databasen blive sat i gang, og det er hensigten, at databasen skal være klar til at indeholde de domme, der lægges ind i det nye civile sagsbehandlingssystem. Det civile sagsbehandlingssystem forventes at gå i pilotdrift primo Indsatser til at sikre færre omberammelser og udsatte sager I det tværgående samarbejde mellem anklagemyndigheden, politiet, kriminalforsorgen og domstolene blev det besluttet, at der i 2014 skulle gennemføres en landsdækkende analyse af årsagerne til, at straffesager ikke gennemføres som planlagt. På baggrund af analysen skal det undersøges, om der i 2015 kan iværksættes initiativer på tværs af straffekæden for at nedbringe antallet af udsatte og omberammede straffesager. 10

11 Teknisk opdatering af datafølgesedlen Toplederforum har besluttet, at der skal ske en teknisk opdatering af den nuværende datafølgeseddel-løsning, så det bliver muligt at udveksle sagsdokumenter og metadata digitalt i straffesager. Dette sker for at opnå større kvalitet i sagsbehandlingen, herunder færre tastefejl, samt give kortere sagsbehandlingstid ved at kunne oprette sagen allerede ved modtagelse af digital følgeseddel. På længere sigt kan den nye tekniske løsning for datafølgesedlen anvendes til at udveksle alle dokumenter digitalt mellem retterne og de andre myndigheder. På dette tidspunkt forventes også, at dokumenterne kan hentes direkte via det nye sagsbehandlingssystem (JFS). 6. Retternes bidrag til handlingsplanen På baggrund af den årlige handlingsplan for Danmarks Domstole udarbejder den enkelte ret hvert år en handlingsplan, som beskriver de aktiviteter, retten vil gennemføre for at bidrage til at realisere domstolenes overordnede mål. 11

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 Danmarks Domstoles Handlingsplan 2016 1. Introduktion Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse på Domstolenes Ledelsesforum fastlagt seks særlige fokusområder inden for de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2015 Danmarks Domstole har for 2013-2016 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Fokusområde Forandring Indsats HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I NÆSTVED Resultatmål Procesmål Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO

HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO HANDLINGSPLAN 2017 RETTEN I HOLSTEBRO Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I ESBJERG. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I ESBJERG. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I ESBJERG Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1.Kvalitet gennem videndeling (2014-2015) Deltagelse i videndelingsprojekter

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave

Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Vestre Landsret Præsidenten J.nr. 21A-VL-22-13 Den 17/02-2014 Handlingsplan for Vestre Landsret 2014 ekstern udgave Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 December 2013 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2014 1. Fokusområder og indsatsområder i 2014 På baggrund af drøftelser i Ledelsesforum i september og november og efterfølgende beslutning i Domstolsstyrelsens

Læs mere

Handlingsplan for Østre Landsret 2015

Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Den 17/02-2015 J.nr. 42A-ØL-1-15 Handlingsplan for Østre Landsret 2015 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte i løbet af 2015. Handlingsplanen

Læs mere

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017

Østre Landsret Præsidenten. Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Østre Landsret Præsidenten Den 17/3-2017 J.nr. 42A-ØL-1-16 Handlingsplan for Østre Landsret 2017 Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som Østre Landsret vil iværksætte

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2015 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling RAFD: Deltagelse i workshops/kurser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2014 Bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2017

Danmarks Domstoles Handlingsplan 2017 1. Introduktion Danmarks Domstoles Handlingsplan 2017 Udgangspunktet for mål- og resultatstyring ved Danmarks Domstole er strategien Danmarks Domstole for ret og retfærdighed. Der er opstillet fire overordnede

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011.

Handlingsplan for Vestre Landsret 2011. Handlingsplan for Vestre Landsret. Denne handlingsplan indeholder en beskrivelse af de væsentligste initiativer, som landsretten vil iværksætte og/eller følge op på i. Den internt ansvarlige for den enkelte

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens

HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens HANDLINGSPLAN 2014 RETTEN I Horsens Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Klar-parat-digital Sikre at alle medarbejdere kan betjene

Læs mere

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012

Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 Handlingsplan for Danmarks Domstole 2013 December 2012 1. Nye mål og værdier for Danmarks Domstole Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal. Retten i Esbjerg. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Esbjerg udøver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2013 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Retsmægling. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Retsmægling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget har med en lovændring fra februar 2008 vedtaget en landsdækkende ordning om retsmægling ved domstolene. Der er næppe tvivl om,

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS

HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS HANDLINGSPLAN 2016 RETTEN I HORSENS Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Digitaliseringen af de civile sager, JFS Civil Implementering

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Århus - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Der skete i perioden

Læs mere

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011

1 Strategi for Danmarks Domstole 2011. 2 Indsatser 2011 1 Strategi for Danmarks Domstole 2011 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2015

Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Københavns Byrets Handlingsplan 2015 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret... 4 3. Byrettens organisation... 5 4. Overordnet handlingsplan

Læs mere

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003.

Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. 1 Domstolsstyrelsens handlingsplan for 2003. Ydelser Vores sagsbehandling, afgørelser og andre ydelser er af højeste faglige kvalitet. Sagsbehandlingen skal være grundig, og der afsættes fornøden tid til

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Årsberetning 2014 Københavns Byret

Årsberetning 2014 Københavns Byret Årsberetning 2014 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg]

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) [Retten i Sønderborg] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2016

Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Københavns Byrets Handlingsplan 2016 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret og Byrettens organisering... 4 3. Overordnet handlingsplan for

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Roskilde - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 Indledning Retten i Roskilde er fortsat placeret i fire bygninger

Læs mere

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED

VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED VI ARBEJDER FOR RETFÆRDIGHED Objektivitet, kvalitet og effektivitet Anklagemyndighedens virksomhedsstrategi 2017 SYV FOKUSPUNKTER FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN I de seneste år har vi i anklagemyndigheden gennemført

Læs mere

til brug for besvarelsen torsdag den 5. februar 2015 af samrådsspørgsmål P fra Folketingets Retsudvalg

til brug for besvarelsen torsdag den 5. februar 2015 af samrådsspørgsmål P fra Folketingets Retsudvalg Retsudvalget 2014-15 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 422 Offentligt Administrationsafdelingen Dato: 03. februar 2015 Dok.: 1481057 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen torsdag den 5. februar

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense]

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) [retten i Odense] - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Vi har her ved retten

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011. Retten i Hjørring. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 1. Indledning kort præsentation af retten 2 Retten i Hjørring blev etableret den 1. januar 2007

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg

ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg ÅRSBERETNING 2011 Retten i Esbjerg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 Strategi og planlægning God ressourceudnyttelse Fogedret Strafferet Civilret Skifteret Udviklende

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 16 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2016 3 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4 Anklagemyndighedens

Læs mere

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole

Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen Kompetenceudviklingspolitik for Danmarks Domstole Overordnet vision Danmarks Domstole er en højt respekteret og tillidsskabende organisation, der løser

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2015 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Marts 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt

Retsudvalget (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Retsudvalget 2014-15 (2. samling) REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 40 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 25. august 2015 Kontor:

Læs mere

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL.

Sø- og Handelsretten har derfor som sin vision, at retten skal være ERHVERVSLIVETS FORETRUKNE DOMSTOL. Handlingsplan 2012 1. Sø- og Handelsrettens visioner 1.1. Retsafdelingen Sø- og Handelsrettens retsafdelings saglige kompetence fremgår af retsplejelovens 225. Af bestemmelsen fremgår også, at næsten alle

Læs mere

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse med Domstolenes Ledelsesforum fastlagt 5 særlige fokusområder indenfor de overordnede mål:

Domstolsstyrelsens bestyrelse har efter drøftelse med Domstolenes Ledelsesforum fastlagt 5 særlige fokusområder indenfor de overordnede mål: HANDLINGSPLAN 2016 Danmarks Domstole har frem til 2018 fastlagt fire overordnede/strategiske mål: Korte sagsbehandlingstider Mere ensartethed i opgaveløsningen Tidssvarende kommunikation Fortsat være en

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring

ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring ÅRSBERETNING 2015 Retten i Hjørring - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2016 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Hjørring dækker et geografisk områder, der

Læs mere

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016

Retten i Hillerød Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2015-2016 Handlingsplan 2 2015-2016 Forord I det følgende præsenteres handlingsplan for 2015-16 for. Handlingsplanen er som tidligere udarbejdet efter KVIK-modellen, som indebærer, at vi

Læs mere

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave)

Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Vestre Landsret J.nr. 21A-VL-16-04 Den 21/12-2005 Handlingsplan for Vestre Landsret 2005/2006 (ekstern udgave) Dette er en revideret udgave af Vestre Landsrets handlingsplan for 2005 I, som indeholder

Læs mere

mellem retten og Domstolsstyrelsen

mellem retten og Domstolsstyrelsen mellem retten og Domstolsstyrelsen 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg, der har til huse på Tinghuset, Tinghusgade 43 og på adressen Østre Havnevej 16B i Svendborg, betjener

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg

ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Sønderborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Sønderborg

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet

Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet Dato: 27. maj 2014 Brevid: 2309476 Driftsaftaleopfølgning pr. 31. marts 2014 på Socialområdet I dette notat gives en endelig opfølgning på Driftaftale for Socialområdet 2013 og den afledte effekt for målopfyldelsen

Læs mere

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden

Mål- og resultatplan. for anklagemyndigheden 20 17 Mål- og resultatplan for anklagemyndigheden Indhold Mission og vision 2 Om anklagemyndigheden 2 Strategiske pejlemærker og mål for 2017 3 Én samlet koncern 4 Kvalitet i straffesagsbehandlingen 4

Læs mere

Årsberetning 2016 Københavns Byret

Årsberetning 2016 Københavns Byret Årsberetning 2016 Københavns Byret 1 1. Indledning kort præsentation af retten Københavns Byret er den største af Danmarks 24 byretter. Retten betjener en stor del af Københavns Kommune samt Dragør og

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN)

RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) RETNINGSLINJER FOR DEN PRAKTISKE PRØVE I RETSSAGSBEHANDLING (RETSSAGSPRØVEN) 1. Indledning Ved lov nr. 520 af 6. juni 2006 om ændring af retsplejeloven (Revision af regler om advokaters virksomhed) er

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 30.03.2016 PRINCIPIEL SAG OM DIREKTE KÆREADGANG TIL HØJESTERET Sagen omhandlede adgangen til at kære en kendelse fra Østre Landsret til Højesteret uden tilladelse fra Procesbevillingsnævnet.

Læs mere

Program for velfærdsteknologi

Program for velfærdsteknologi Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Program for velfærdsteknologi 2017-2020 Side 1 af 8 1. Organisering Stamdata Programnummer 9.3 Go-sag http://go.kl.dk/cases/sag47/sag-2015-05449/default.aspx Nr.

Læs mere

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013.

Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13. Bilag. Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. Aktstykke nr. 60 Folketinget 2012-13 Bilag 60 Justitsministeriet. København, den 22. januar 2013. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte udviklingen af et nyt itsystem

Læs mere

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015

Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Albertslund Kommunes Digitaliseringsstrategi 2013-2015 Indledning Dette er strategien for Albertslund Kommunes digitale udvikling frem mod 2015. I Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi gør regeringen

Læs mere

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision:

Retten i Esbjerg skal bidrage til at virkeliggøre Danmarks Domstoles vision: Handlingsplan for Retten i Esbjerg 2010 Indledning: Retten i Esbjergs opgave, vision og værdier. Retten i Esbjerg udøver som en del af Danmarks Domstole dømmende myndighed og løser hertil knyttede opgaver

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved

ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2014 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2015 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010

Læringsmål for dommerfuldmægtige under grunduddannelse 20. maj 2010 Domstolsstyrelsen Bilag 2: Læringsmål for grunduddannelsen. HR-centret St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 ini@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. INI J.nr.

Læs mere

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014.

Bilag Afgjort den 28. maj 2015. Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. Aktstykke nr. 149 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag Afgjort den 28. maj 2015 149 Justitsministeriet. København, den 13. maj 2014. a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at

Læs mere

Anklagemyndighedens mål 2009

Anklagemyndighedens mål 2009 09 Mål Anklagemyndighedens mål 2009 I 2008 udarbejdede vi for første gang en samlet oversigt over anklagemyndighedens vigtigste mål i det kommende år. Vi nåede de fleste af målene. Ikke alt lykkedes fuldt

Læs mere

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden

Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering af det samlede bidrag til Fælles IT i perioden Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 21. oktober 2015 Finansieringsbidrag til Fælles IT Justering af fordelingsnøgler for afdelingernes finansieringsbidrag samt regulering

Læs mere

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister

Nedsættelse af et visionsudvalg for domstolsjurister Domstolsstyrelsen Uddannelses- og udviklingssektionen St. Kongensgade 1-3 1264 København K. Tlf. 70 10 33 22 Fax 70 10 44 55 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 Sagsbeh. MAT 27. juni 2006 Nedsættelse

Læs mere

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013

Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Handlingsplan for Retten i Horsens 2013 Danmarks Domstole har i 2012 arbejdet med udviklingsprojektet Danmark Domstole værdier og mål. Som led i dette projekt er der med Danmarks Domstole for ret og retfærdighed

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

D OM STOLSST YR E LSE NS ÅR SB E R E T NING 20 1 4

D OM STOLSST YR E LSE NS ÅR SB E R E T NING 20 1 4 DOMSTOLSSTYRELSENS ÅRSBERETNING 2014 D OM STOLSST YR E LSE NS ÅR SB E R E T NING 20 1 4 1 INDHOLD BERETNING... 3 SIKKERHEDSINITIATIVER VED DE DANSKE DOMSTOLE DET KOMMENDE ÅR... 4 DIGITALISERING AF CIVILE

Læs mere

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel. 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel 8 initiativer til at få straffesager hurtigere igennem retssystemet 14. januar 2018 Indhold Forord 2 Straffesagskæden 3 erne 4 Sigtede må ikke vælge en forsvarer,

Læs mere

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top.

Men vi kan og skal ikke prioritere alt i top. Mål og strategi 2013-2015 MERE MÅLRETTET STRATEGI Vi arbejder i anklagemyndigheden hver eneste dag målrettet på at skabe de bedst mulige resultater. Ikke for vores eller målenes egen skyld, men for at

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling

Strategisk. Guide til strategisk kompetenceudvikling. for strategisk kompetenceudvikling Guide til strategisk kompetenceudvikling Som myndighedschef er det dit ansvar at sørge for, at din myndighed har en kompetenceudviklingsstrategi. Vi har udarbejdet en guide, hvor du kan få inspiration

Læs mere

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten

Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten Anbefalinger fra arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes for retten København, juli 2013 Indledning Arbejdsgruppen om hurtigere behandling af straffesager, der indbringes

Læs mere

Københavns Byrets Handlingsplan 2017

Københavns Byrets Handlingsplan 2017 Københavns Byrets Handlingsplan 2017 Side 1 af 21 Indhold 1. Introduktion til handlingsplanen... 3 2. Kort om Københavns Byret og Byrettens organisering... 4 3. Handlingsplan for Danmarks Domstole 2017...

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 7 4. Produktivitet... 9 5. Sagsbehandlingstider... 12 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

ÅRSBERETNING Retten i Næstved

ÅRSBERETNING Retten i Næstved ÅRSBERETNING 2013 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Næstved - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2014 2 1. Indledning kort præsentation af retten Næstved retskreds omfatter

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro

ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro ÅRSBERETNING 2012 (bemærkninger til årsnøgletal) Retten i Holstebro - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen Maj 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Holstebro

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013

Sø- og Handelsretten. Handlingsplan 2013 Sø- og Handelsretten Handlingsplan 2013 2 Indholdsfortegnelse 1. Sø- og Handelsrettens visioner... 3 1.1 Retsafdelingen... 3 1.2 Skifteafdelingen... 3 2. Danmarks Domstoles mål... 4 3. Sø- og Handelsrettens

Læs mere

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år

Punkt 5 - bilag 4. Status på arbejdsmiljøet det seneste år Oplæg til MED-Hovedudvalgets årlige arbejdsmiljødrøftelse 2012 Status på arbejdsmiljøet det seneste år Tendenser fra tal Tallene for 2011 er medtaget for at vise udviklingen. Tallene for begge perioder

Læs mere

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet.

k01 pz /bilag 149 Justitsministeriet. 1 /bilag Justitsministeriet. København, den 18. maj 2009. 149 a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at fortsætte digitaliseringen af tinglysningen, idet der er indgået en tillægsaftale

Læs mere

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010

Strategi for Danmarks Domstole 2010. Indsatser 2010 Strategi for Danmarks Domstole 2010 Danmarks Domstole har til opgave at udøve dømmende myndighed og løse hertil knyttede opgaver, herunder skifteret, fogedret, tinglysning og administration. Domstolsstyrelsen

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet.

1. Indledning. 1 Der er udarbejdet et bilag til embedsregnskaberne, hvor beregningsmetoder og forudsætninger er nærmere beskrevet. April 2009 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Rettens bemærkninger og forklaringer... 5 3. Aktivitet og sagsmængde... 8 4. Produktivitet... 10 5. Sagsbehandlingstider... 13 6. Udvalgte HR-data

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg

ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg ÅRSBERETNING 2012 bemærkninger til årsnøgletal Retten i Svendborg - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2013 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Svendborg

Læs mere

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne

Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation. Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Partsadvokatens rolle: Før, under og efter mediation Advokat Susanne Ravn Advokat Niels Lyhne Dagens emner Indledning Definitioner Regler En mediations forløb Partsadvokatens rolle før, under og efter

Læs mere

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg

Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg Forsvarsministeriet Finansministeriet Kommissorium for Redningsberedskabets Strukturudvalg 11. oktober 2013 Baggrund Det fremgår af Aftale om redningsberedskabet i 2013 og 2014 mellem regeringen, Venstre,

Læs mere