Strategi for ledelse af udviklingsprojekter 30. september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Strategi for ledelse af udviklingsprojekter 30. september 2006"

Transkript

1 Strategi for ledelse af udviklingsprojekter 30. september 2006 Mange udviklingsingeniører kommer på et tidspunkt i deres karriere til at udfylde en projektlederrolle i forbindelse med et udviklingsprojekt. På trods af dette får de færreste projektledere en formel træning og/eller uddannelse i ledelsesfunktionen, inden de bliver kastet ud i opgaven. I denne artikel beskrives de vigtigste problemstillinger for en nybagt projektleder. Introduktion Ethvert udviklingsprojekt skal have en projektleder, som har det overordnede ansvar for at projektet gennemføres til aftalt tid med aftalt pris, funktionalitet og kvalitet. I mange danske apparat-producerende virksomheder er der tradition for at vælge en fagligt dygtig person som projektleder, der typisk også er dybt teknisk involveret i udviklingsfasen af projektet. Men da projektledelse normalt ikke udgør en synderligt stor del af pensum på de videregående tekniske uddannelsesinstitutioner, og da det langtfra er alle virksomheder der tilbyder deres medarbejdere decideret træning i projektledelse, er det ikke sikkert at en sådan person har nogen særlige forudsætninger for det rent ledelsesmæssige aspekt af jobbet. Denne artikel er rettet mod kommende og nuværende projektledere med en tung teknisk baggrund, men uden den store viden om eller erfaring med projektledelse. Artiklen omhandler specielt projekter med 2-10 deltagere. Enkeltmandsprojekter det vil sige projekter hvor man kun er projektleder for sig selv - samt store projekter på mere end omkring 10 deltagere, falder mere eller mindre udenfor artiklens emne. Lederrollens funktioner Det suverænt vigtigste i forbindelse med et jobskifte fra udvikler til projektleder er at erkende, at der sker markante ændringer i den rolle du spiller overfor dine kolleger, det ansvar du har overfor din ledelse og de opgaver, du skal løse. Du bliver ikke længere målt så meget på, om du når at blive færdige med dine egne ting, eller på hvor mange (eller få) fejl der er i din kode eller dit design. En projektleder virker primært gennem andres arbejde. Projektlederen løfter primært sit ansvar ved at formidle samarbejde og kommunikation, både internt i udviklingsgruppen og mod de eksterne projekt-interessenter. En projektleders opgaver kan emnemæssigt opdeles som følger: Teknisk koordinering. Dette omfatter udarbejdelse og opdatering af projektets tekniske fundament - dvs. krav- og design-dokumentation, sikring af intern teknisk kommunikation i gruppen, samt ekstern teknisk kommunikation med projektets interessenter og kunder. Planlægning af tid og ressourcer og opfølgning. Dette omfatter dels udarbejdelse og opdatering af projektets overordnede plan, dels opfølgning på de enkelte projektmedlemmers opgavestatus.

2 Side 2 af 8 Administration og rapportering. Dette omfatter opdatering af projektets dokumentation, udarbejdelse af statusrapporter til styregruppen, herunder deltagelse i statusmøder. Motivation og coaching. Dette omfatter generel motivation af gruppens medlemmer, og støtte til mindre erfarne projektmedlemmer. Præcist hvordan man fordeler sin tid mellem disse opgavetyper er meget individuelt, men en eksempelvis fordeling er skitseret i Figur 1. Der er i ovenstående opdeling ikke afsat tid til at projektlederen selv står for deciderede udviklingsopgaver. Mange teknisk funderede projektledere bruger efter min mening en alt for stor del af deres tid på selv at nørkle med tekniske problemer og forsømmer dermed deres primære opgaver. Kan man absolut ikke holde fingrene fra teknikken, gør man sig selv og projektet en stor tjeneste ved ikke at vælge opgaver der ligger på kritisk linie. Kan man ikke affinde sig med det, bør man nok grundigt overveje om man har det rigtige job. Teknisk koordinering Planlægning og opfølgning Motivation og coaching Administration og rapportering Figur 1 - Fordeling af en projektleders tid Hvis du ikke har en formel lederuddannelse, så kræv at blive sendt på efteruddannelse. Dette behøver ikke nødvendigvis ske før det første projekt starter, men kan godt komme senere hen. Det er fint nok at have høstet noget erfaring og lavet et par fejl, som man efterfølgende kan hænge teorien op på. Teknisk koordinering Ofte er projektlederen på et mindre projekt også aktiv på arkitektur og design-siden. Men det er ikke nødvendigt at projektlederen skal skrive hele dokumentationen selv. Projektlederen har bare ansvaret for at det sker, og vil altid skulle bruge noget tid på at sikre dette, hvilket typisk sker ved at reviewe dokumentationen. Projektlederen deltager naturligt i diskussioner og forhandlinger med projektets kunde omkring features, hvad enten der er tale om en ekstern eller intern kunde. Styring af underleverandører hører også naturligt ind under projektlederens ansvarsområde. Projektlederen er også ansvarlig for projektets kvalitetsstyring, herunder at der udarbejdes retningslinier for følgende områder: Kodestandarder Versionsstyring af kildefiler og moduler Build og release management System- og regressionstest Dokumentstyring Valg af værktøjer og metoder for projektet som helhed er også et område, hvor projektlederen bør spille en afgørende rolle. Dette er for vigtigt til at overlade til teknisk fikserede personer.

3 Side 3 af 8 Projektlederen bør også have en god føling med interne diskussioner omkring den bedste måde at tackle de tekniske problemstillinger, selvom lederens personlige deltagelse i selve diskussionen ikke altid er nødvendig. Tekniske diskussioner kan også tages på de periodiske projektmøder, men kun hvis emnet interesserer de fleste deltagere. Ellers skal man tage diskussionen i et mindre forum. Planlægning og opfølgning Projektplanen defineres på baggrund af en analyse af fire grundlæggende projektparametre; Tiden til rådighed, de rådige ressourcer (udviklere, udstyr, m.m.), de planlagte features som skal implementeres og den ønskede kvalitet af det færdige produkt. Dette er illustreret i Figur 2. Ressourcer Tid til rådighed Der er en ganske kompliceret sammenhæng mellem værdien af de enkelte parametre. Det er således ikke muligt at ændre én af parametrene uden at påvirke en eller flere af de andre parametre. Projektets eksterne opgavestillere (styregruppen) kan initielt kun fastsætte værdien af 3 af de 4 parametre. Værdien af den fjerde parameter fastsættes af projektet selv efter at have analyseret de 3 andre parametre Funktionalitet Projektet Kvalitet Figur 2 - De fire projektparametre Men skal altid holde sig klart at en tidsplan er en skitse, og ikke en målfast konstruktionstegning. Jeg plejer at sige at en tidsplan er i bedste fald vejledende og i værste fald vildledende. En tidsplan er heller ikke en statisk ting, som udfærdiges en gang for alle ved projektets start. Den er hele tiden er under revision for at afspejle evt. ændringer i projektets omgivelser. Planlægningsdelen består typisk af følgende elementer: Opdeling af hele projektopgaven i faser (analyse, design, implementering, etc.). Hvis projektet opererer med flere del-leverancer (iterativ udvikling), opdeles hver delleverance på samme måde. Opdeling af hver fase i en række konkrete opgaver (tasks). Tildeling af opgaver til personer. Tidsestimering af hver opgave. Fastlæggelse af rækkefølge og afhængigheder for de enkelte opgaver. De enkelte opgaver i planen skal diskuteres og estimeres sammen med de personer, som skal udføre opgaven. Enhver større opgave bør brydes ned i del-opgaver af maximalt 2-3 ugers varighed, for at undgå lange perioder uden målbar fremdrift. Så snart planen er iværksat, starter opgaven med at følge op på den. Opfølgningsfrekvensen bør være én gang om ugen i starten af projektet, men man kan med fordel sætte frekvensen op når projektet nærmer sig vigtige milestones. Opfølgning på den enkelte deltager sker bedst

4 Side 4 af 8 under 4 øjne, da det er vigtigt at man kan anlægge en utvungen atmosfære, så opfølgningen ikke føles som en afhøring. Jeg vil anbefale at anskaffe et projektstyringsværktøj, som gør det nemt at opdatere fremdriften på de enkelte opgaver. Projektdeltagerne skal helst selv periodisk kunne indrapportere forbrugt og tilbageværende tid på opgaverne, og lukke opgaverne når de er færdige. De traditionelle Gantt-baserede værktøjer egner sig ofte ikke voldsomt godt til denne del. Det er vigtigt at projektets medlemmer hele tiden er klar over projektets mål, herunder hvad det er man skal levere og hvornår det skal være færdigt. Kommer der ændringer i disse parametre, er det også vigtigt at deltagerne ved, og accepterer, hvorfor disse ændringer er foretaget. Det er også afgørende at hver enkelt er klar over, hvilke afhængigheder der er mellem de enkelte delopgaver i projektet. Husk at telepati ikke er et ledelsesværktøj. Hvis du oplever at folk begynder at referere til dit kontor som førerbunkeren bør du nok overveje, om du bør komme lidt mere ud og snakke med dine folk. Myten om den aggressive tidsplan Flere virksomheder har gennem tiden dyrket myten om den aggressive tidsplan. Den går i korte træk ud på, at hvis et udviklingsteam har estimeret at projektet vil tage X måneder at gennemføre, så fortæller man dem at de kun har f.eks. den halve tid til det, vel vidende at det overhovedet ikke kan lade sig gøre. Man satser derimod på at teamet vil knokle så meget for sagen, at projektet kan færdiggøres på f.eks. 2/3-delen af den oprindeligt estimerede tid. Dette kan dog let resultere i et forceret udviklingsforløb, hvor sunde og solide designmetodikker kastes overbord og erstattes af cowboy-udvikling. De totale omkostninger til projektets gennemførelse kan derfor komme til at overstige det oprindelige estimat, da man efterfølgende er nødt til at anvende mange ressourcer på brandslukning, fejlrettelser, re-design, m.m. Et typisk forløb efter denne model er skitseret i Figur 3. Figur 3 - Et typisk agressivt projektforløb Ultimativt forsynder den aggressive tidsplan sig mod reglen om de fire faktorers afhængighed, ved at tro at man bare kan file på tiden til rådighed, uden at det påvirker de tre andre faktorer. I stedet for bør man opdele udviklingen af projektet i flere faser, hvor den vigtigste funktionalitet udvikles først.

5 Side 5 af 8 Rapportering Projektets styregruppe vil normalt forvente en periodisk rapportering omkring projektets status. Selvom styregruppens behov for information er ganske forståeligt, er rapporteringen umiddelbart ikke en aktivitet, som bidrager aktivt til projektets fremdrift. Rapporteringen skal selvsagt foretages med den fornødne omhu, men den skal på den anden side ikke tage for megen tid fra de mere operationelle opgaver. Rapporteringens frekvens varierer fra projekt til projekt, men foretages typisk hver uge. Rapporteringen består, udover en opdateret tidsplan, typisk også af en skriftlig status, som kan beskrive følgende emner: Projektets overordnede status ( executive summary ), herunder en milestone oversigt. Denne oversigt skal supplere projektplanen, som normalt har et meget højt detaljeringsniveau, og som derfor kan være svær at få overblik over. Fremdrift siden sidste rapport, med fokus på væsentlige resultater. Beslutningsoversigt. Hvis styregruppen tager væsentlige beslutninger, som påvirker projektets forløb, er det vigtigt efterfølgende at dokumentere disse. Liste over evt. erkendte problemer, med forslag til løsning. Risiko oversigt. Med hensyn til problemoversigten er det vigtigt ikke at rapportere alle mulige små problemer, som projektet selv løser internt. Omvendt skal man altid rapportere så tidligt som muligt om væsentlige problemer, som har negativ indflydelse på projektets fremdrift. En risiko-oversigt er en liste af potentielle problemer for projektet, sammen med en analyse af deres mulige påvirkning på projektet hvis de indtræffer, sandsynligheden for at de indtræffer, og hvad man evt. kan gøre for at imødegå dem. Sørg for at din skriftlige rapportering er så kortfattet som muligt. Sandsynligheden for at nogen læser de væsentlige punkter i din rapport er omvendt proportional med længden af den. Motivation og coaching Et projektteam begynder ikke bare at fungere optimalt sammen af sig selv. Som projektleder er dit vigtigste arbejdsredskab andre mennesker, og det er derfor afgørende at disse mennesker fungerer optimalt, både som en gruppe og individuelt. Figur 4 viser en række vigtige faktorer, som alle påvirker motivationen hos dine projektkolleger: Information: Folk bliver let demotiverede, hvis de føler at de ikke får noget at vide om projektets og virksomhedens nuværende situation. Troværdighed: Information er som nævnt godt, men den person som giver informationen skal også være troværdig. Hvis du lidt for ofte videregiver information til projektet, som efterfølgende viser sig at være misvisende, forkert eller utilstrækkelig, taber de simpelthen respekten for dig. Lydhørhed: Det er ikke altid muligt at tage hensyn til alle meninger, men det er klart muligt at give alle en opfattelse af, at man har lyttet til dem før man traf sin beslutning.

6 Side 6 af 8 Belønning: Den væsentligste belønning for en medarbejder er naturligvis den månedlige løn. Men mindre belønninger, såsom en fredags-øl eller -sodavand på projektets regning, gratis pizza ved overarbejde, en god projektmiddag ved opnåelse af milestones og lignende må ikke undervurderes. Uddannelse: Projektlederen skal være opmærksom på et evt. efteruddannelsesbehov for deltagerne. En uerfaren projektdeltager kan endvidere have behov for personlig coaching fra en mere erfaren kollega. Klare opgaver: Enhver projektdeltager bør hele tiden være klar over, hvilke opgaver den pågældende skal løse i rammen af projektet, og hvad kriterierne for færdiggørelse af opgaverne er: Det vil sige, hvornår resultatet er godt nok. Arbejdsklima: Et godt arbejdsklima er blandt andet et resultat af en god omgangstone. Denne har projektlederen gode muligheder for at påvirke ved sin personlige væremåde. Godt humør, humoristisk sans, og tolerance overfor de mere kantede sider af de andre projektdeltageres personlighed er gode signaler at sende til teamet. Det er også vigtigt at minimere det administrative bøvl for deltagerne, så de kan koncentrere sig om opgaven. Feedback: Det er vigtigt at få en respons på det arbejde man udfører, både når man gør en god indsats, og når indsatsen kan og bør forbedres. Information Feedback Arbejdsklima Troværdighed Motivation Lydhørhed Klare opgaver Uddannelse Belønning Figur 4 - Faktorer som påvirker motivationen hos projektdeltagere Som projektleder skal man være overbærende overfor brok. En gang i mellem har folk behov for at skælde ud og lukke damp ud, og det skal de have lov til, Men konstruktiv kritik skal tages seriøst og om muligt håndteres. Lyt til hvad folk siger, specielt mellem linierne. Det kan være utroligt svært for en fagligt stolt udvikler at indrømme, at vedkommende er forsinket.

7 Side 7 af 8 Håndtering af eksterne kunder Ethvert projekt har en kunde i en eller anden forstand. I produktudviklende virksomheder kommer projektet som oftest ikke direkte i kontakt med slutbrugerne. Men i mere projektorienterede virksomheder indgår håndtering og pleje af den rigtige slutkundes repræsentant ofte i projektlederens opgave. Repræsentanter for eksterne kunder kommer i alle farver og varianter. Nogen har en god forståelse for problemområdet, mens andre ikke har det fjerneste begreb om teknik. Nogen optræder venligt og samarbejdsorienterede, hvorimod andre tilsyneladende benytter Josef Stalin som rollemodel. Men uanset hvad, skal man gøre sig klart, at den ofte citerede regel om at kunden altid har ret, faktisk gælder et godt stykke hen ad vejen. Sagt mere konkret, så står og falder projektets eksistensberettigelse med hvor meget resultatet hjælper kunden. Hvis kunden ikke føler sig hjulpet af projektet, lægger de nok deres næste projekt et andet sted. Det er klart, at der kan opstå situationer hvor kunden helst ikke må få ret, enten fordi det simpelthen bliver for dyrt for virksomheden, eller fordi kunden slet og ret er urimelig. Men selv her skal kunden stadig føle at han/hun får lidt ret. Kunsten ligger bl.a. i at prøve at forstå samarbejdspartnerens situation i forhold til vedkommendes bagland. Hvis vedkommende er blevet sendt i byen med nye urimelige krav til projektet, kan det være problematisk for den pågældende at komme tilbage uden resultater. Her kan man så overveje at levere lidt ekstra som et plaster på såret, selvom man måske ikke behøvede det rent kontraktmæssigt. Figur 5 - Man bør altid have en sund respekt for kundens behov den der betaler for gildet, bestemmer som bekendt også menu'en Håndtering af kriser De fleste projekter oplever før eller siden en større krise af den ene eller anden slags. Husk at som projektleder er løsningen af alle problemer pr. definition dit ansvar, selvom deres opståen ikke nødvendigvis var din skyld. Du tackler derfor bedst problemerne ved følgende metodik: Vedkend dig ansvaret for problemerne, som nævnt ovenfor. Vær proaktiv og tilkæmp dig initiativet. Tag aktivt kontakt til relevante parter, som har information om karakteren af problemet. Sid ikke og vent på at folk ringer til dig. Fremlæg dernæst din egen skitse-plan for hvordan problemerne tackles. Nægt at deltage i problemløsningsmøder, førend du har overblik over situationen og har en nødtørftig plan klar. Sørg for at rigtige folk i dit team (og kun dem) arbejder på problemets løsning og at de har de midler der skal til for at udføre arbejdet.

8 Side 8 af 8 Husk også at ingen problemer er så store at de medfører verdens undergang, selvom din ledelse måske p.t. lyder som om de mener noget andet. I morgen er der atter en dag. Brug tiden på de rigtige ting Som projektleder er din vigtigste opgave som tidligere nævnt at lede projektet, ikke selv at udvikle interessant teknik. Det har du folk til. Projektplaner, skemaer, statusrapporter, m.m. er alle vigtige ledelsesredskaber, men de suverænt vigtigste værktøjer du har som projektleder er din personlighed og dit engagement. Dit projekt ledes ikke kun fra dit skrivebord, og kommunikation sker ikke kun via . Den daglige personlige kontakt med dit projektteam er altafgørende. Deres respekt for dig som person står og falder med deres oplevelse af, om du hjælper dem med at løse deres opgave, eller om du bare er til besvær. Du skal derfor være opmærksom på de problemer dine folk sidder og slås med, og løbende søge at afhjælpe disse. Du skal i forhold til både eksterne og interne samarbejdspartnere leve op til det du lover. En af de vigtigste egenskaber som projektleder er din troværdighed i forhold til andre. Er du i sjældne tilfælde kommet til at love mere end du kan holde, så erkend det og forklar hvorfor. Tro ikke blindt på, at den plan du lægger ved projektets start holder hele vejen. Tilværelsen er omskiftelig, og Darwins teori om naturlig udvælgelse gælder også for projektledere: De der bedst kan tilpasse sig ændringer i omgivelserne, har den bedste overlevelsesevne på længere sigt. Denne artikel blev bragt i nyhedsmagasinet Elektronik & Data nr. 9, september 2006.

Nyudnævnt leder og hva så?

Nyudnævnt leder og hva så? Nyudnævnt leder og hva så? Hvordan kan du så blive klædt på til opgaven? Hvad skal du især være opmærksom på? Hvem kan du søge hjælp hos? En ny leder, der på egen hånd skal igennem en årrække af action

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt 4. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

Projektledelse - og ledelse af mennesker

Projektledelse - og ledelse af mennesker Projektledelse - og ledelse af mennesker Udvikling/ Mennesker/ Resultater Projekter er en arbejdsform, der kan fremme innovation, udvikling, samarbejde og helhedsorienterede løsninger. Arbejdsformer og

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER

PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER PROJEKTLEDERSKAB DEN BEVIDSTE PROJEKTLEDER Projektledelse handler i høj grad om at få resultater i samarbejde med mennesker. Bevidst projektlederskab er en forudsætning for at skabe effektive teams og

Læs mere

10 gode råd. Vælg den rette model. af konsulent Morten Korsaa, DELTA

10 gode råd. Vælg den rette model. af konsulent Morten Korsaa, DELTA 10 gode råd af konsulent Morten Korsaa, DELTA Vælg den rette model SKI rammekontrakten giver mulighed for at bruge to udviklingsmodeller den klassiske og den nye. Dit valg er afgørende for succes. Den

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder

Rollespil Projektsamarbejde Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Hjælp en kollega i konflikt. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Christian og Bente, hvor

Læs mere

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS

Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS fremtiden starter her... Gode råd om... Medarbejder- udviklingssamtaler - MUS INDHOLD Hvad er MUS 3 Fordele ved at holde MUS 4 De fire trin 5 Forberedelse 6 Gennemførelse 7 Opfølgning 10 Evaluering 10

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

Baggrund for ændring af projektsetup

Baggrund for ændring af projektsetup Baggrund for ændring af projektsetup Generelt et behov for at løfte projekter til strategisk niveau / fælles ejerskab Specifikke krav til afrapportering af midlerne Sikring de nødvendige ressourcer til

Læs mere

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene?

Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Cooperative Learning teams behøver de at være heterogene? Af Jette Stenlev Det heterogene princip for teamdannelse er et meget væsentligt princip i Cooperative Learning. Med heterogene teams opnår man

Læs mere

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen

Fakta om medarbejderudviklingssamtalen Fakta om medarbejderudviklingssamtalen 2 Fakta om MUS FORORD Denne lille guide om medarbejderudviklingssamtalen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt,

Læs mere

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28]

Figur 9.1 De otte forandringstrin.[28] 9. IMPLEMENTERING 9. IMPLEMENTERING Dette kapitel har til formål, at redegøre for hvordan Temagruppe 10 kan skabe rammerne for succesfuld Benchmarking. I foregående kapitel er der redegjort for hvorledes

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Sammen om en bedre kommune, Brønnøysund 17. april Hanne Dorthe Sørensen, Dorthe@Lederskabelse.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Lederens værktøjskasse - MBK A/S

Lederens værktøjskasse - MBK A/S Vil du have praktiske ledelsesværktøjer til den daglige kommunikation? Vil du have redskaber til at takle de udfordringer, du møder som leder? Vil du have mere styr på din egen ledelse og få mere gennemslagskraft?

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007

RAPPORT FOR ANMELDT BEGRÆNSET TILSYN I STØTTECENTRET FOR SENHJERNESKADEDE, KOLDING. d. 29. NOVEMBER 2007 Område: Det sociale område Udarbejdet af: Mette Zierau Kudsk/Lena Nørregaard Afdeling: Afdelingen for social- og specialundervisning E-mail: Mette.Zierau.Kudsk@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/2701

Læs mere

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark

KOMFORT HUSENE. - projektet og designprocesser. Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark KOMFORT HUSENE - projektet og designprocesser Camilla Brunsgaard cb@civil.aau.dk Projekttitel: Passivhuskoncepter i Danmark Vejleder: Per Heiselberg, AAU Bi-vejledere: Mary-Ann Knudstrup, AAU og Søren

Læs mere

(Bilaget ligger på i pdfformat og word-format.)

(Bilaget ligger på  i pdfformat og word-format.) BILAG 7 DEN AGILE METODE OG SAMARBEJDSORGANISATION (Bilaget ligger på http://silkeborgkommune.dk/erhverv/udbud/varer-og-tjenesteydelser i pdfformat og word-format.) Skemaer udfyldes af Tilbudsgiver. Besvarelsen

Læs mere

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler

European Mentoring & Coaching Council. Etiske regler European Mentoring & Coaching Council Etiske regler Introduktion EMCC European Mentoring & Coaching Council - er etableret med det formål at fremme best practices og sikre, at de højest mulige standarder

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Procedure for systemtest

Procedure for systemtest LANDBRUGS- OG FISKERISTYRELSEN Procedure for systemtest Retningslinjer for hvordan test udføres i LFST Kontrakt om Testressourcer Underbilag 1c 23. oktober 2017 Version 1.0 En beskrivelse af hvordan test

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik

Ringkøbing-Skjern Kommune. Informationssikkerhedspolitik Ringkøbing-Skjern Kommune Informationssikkerhedspolitik Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Formål... 2 3. Holdninger og principper... 3 4. Omfang... 3 5. Sikkerhedsniveau...

Læs mere

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med

Velkommen til. Akademifaget Projektstyring. - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering. i samarbejde med Velkommen til Akademifaget Projektstyring - med mulighed for PRINCE2 Foundation certificering i samarbejde med PRINCE2 is a registered trade mark of the Cabinet Office 1 Prince2 læsegrupper 2 Projektfaser

Læs mere

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess

Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess Accelerate Prioritise Sprint Accelerate Agil implementering fra EG NeoProcess EG NeoProcess www.eg-neoprocess.dk Accelerate den agile implementering Verden og hverdagen er kompleks og i konstant forandring

Læs mere

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning

Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Når økonomioutsourcing er den rigtige løsning Overvejer I at oursource hele eller dele af jeres økonomifunktion? Dette whitepaper er udarbejdet, så I har et bedre beslutningsgrundlag at handle ud fra.

Læs mere

Introduktion til projekter

Introduktion til projekter Introduktion til projekter v. 1.0.3 Introduktion I dette materiale ser vi overordnet på, hvad projekter egentlig er, hvordan de er skruet sammen og hvilke begreber, som relaterer sig til projekter. Vi

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Projektets karakteristika

Projektets karakteristika Projektets karakteristika Gruppeopgave Projektledelse DTU 1999 Projektets karakteristika Formål At give en karakteristik af projektets stærke og svage sider, som kan lægge til grund for den senere mere

Læs mere

1. projektbesøg - inspirationsslides

1. projektbesøg - inspirationsslides 1. projektbesøg - inspirationsslides Ung og sund: Sundhedsfremmende initiativer for unge uden for eller på vej ud af uddannelsessystemet 1 Formål med projektbesøget Sikre klarhed og sammenhæng omkring

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System

Lean Construction-DK s. Guide til bedre planlægning med Last Planner System Lean Construction-DK s Guide til bedre planlægning med Last Planner System Introduktion Last Planner System er et værktøj i Lean Construction udviklet specielt til byggeriet og med hensyn til byggeriets

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation

Udvikling af ledelsessystemet i en organisation mindbiz Udvikling af ledelsessystemet i en organisation Poul Mouritsen Fra lederudvikling til ledelsesudvikling Tiderne ændrer sig og ledere bliver mere veluddannede inden for ledelsesfeltet. Den udvikling

Læs mere

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling

Holmstrupgård. Retningslinje for kompetenceudvikling Holmstrupgård Retningslinje for kompetenceudvikling Indholdsfortegnelse Formål...3 Holmstrupgårds definition af kvalifikationer og kompetencer...3 Hvad er kompetenceudvikling?...3 Hvorledes foregår kompetenceudvikling

Læs mere

UNDERSØGELSE af RISK MANAGEMENT blandt danske virksomheder 2006/7

UNDERSØGELSE af RISK MANAGEMENT blandt danske virksomheder 2006/7 UNDERSØGELSE af RISK MANAGEMENT blandt danske virksomheder 2006/7 Baggrund: Risk Management (RM) er i dag et væsentligt fundament for at kunne håndtere store og komplekse projekter - herunder at kunne

Læs mere

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder.

Model i fire trin Overordnet kan arbejdspladsen arbejde med en model i fire trin, som er afbilledet herunder. PROCESVÆRKTØJ Hvordan kan arbejdspladsen arbejde med at lave retningslinjer? - Forslag til et forløb i fire trin Retningslinjer giver ikke i sig selv bedre forflytninger. Men de rummer fælles aftaler som

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses.

Læs først casebeskrivelsen på næste side. Det kan være en god ide at skimme spørgsmålene, som I skal besvare, inden casen læses. I en kort artikel på næste side beretter vi om Elin, der er borgerkonsulent i Visitationen i Aarhus Kommune. Tidligere var Elins titel visitator. Artiklen beskriver på baggrund af interviews hvad forandringen

Læs mere

Ledelsens vejledning

Ledelsens vejledning DI-version 2015-03-19 PL Problemløsning Alle rettigheder tilhører DI 3-4-1 - PL - Ledelsens Vejledning - 2015-03-19 side 1 af 5 Instruktion til kaizenleder Rettigheder DI ejer alle rettigheder til denne

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN...

EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... EN RIGTIG LEDER ER ET DUMT SVIN... OM MOTIVATION MANAGEMENT I 2009 startede Motivation Management en succesfuld rejse. Vi har formået at forene motivation og ledelse på en succesfuld måde. Ideen om at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November

De 5 positioner. Af Birgitte Nortvig, November De 5 positioner Af Birgitte Nortvig, November 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. EVNEN TIL AT POSITIONERE SIG HEN MOD DET VÆSENTLIGE... 3 2. EKSPERT-POSITIONEN... 4 3. POSITIONEN SOM FAGLIG FORMIDLER... 5 4.

Læs mere

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde -->

--> Året der gik --> Opgaver og udvikling --> Trivsel og samarbejde --> Hvad er MUS? En systematisk, periodisk, planlagt og velforberedt dialog mellem en medarbejder og den leder, som medarbejderen refererer til MUS er en samtale om mål og muligheder Formålet er at medarbejderens

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

Baggrund og formål for projektet

Baggrund og formål for projektet Baggrund og formål for projektet Løfteevnen på Høje-Taastrup Gymnasium er generelt god, men skolen har nogle udfordringer i forhold til løfteevnen i eksamenskaraktererne i de udtrukne skriftlige fag. Udfordringerne

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Ansøgning om støtte. til projekt:

Ansøgning om støtte. til projekt: Ansøgning om støtte til projekt: Rummelighed i forhold til psykisk sårbare på arbejdsmarkedet Ansøgningen sendes til: Silkeborg Kommune Att. LBR Silkeborg v/lauge Clemmensen Søvej 1-3 8600 Silkeborg E-post:

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar

Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Projekter skal ikke styres de skal ledes Microsoft-seminar Frank Madsen PA Consulting Group 17. april 2007 Hvor moden er din virksomhed? Taktiske projekt gennemførelser Styret ProjektPortefølje Projektinitiering

Læs mere

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område

JOB OG KRAVPROFIL. Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område JOB OG KRAVPROFIL Tværgående koordinator og projektmedarbejder til det tekniske område 1. Det tekniske område Det tekniske område er en del af direktørområdet for Arbejdsmarked, Erhverv og Teknik. Det

Læs mere

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler

Guide til Medarbejder Udviklings Samtaler Her får du en guide til, hvordan du kan forberede, gennemføre og følge op på en medarbejder-udviklingssamtale (MUS). Der findes et utal af skemaer og anbefalinger til, hvordan en MUS skal forløbe. Det

Læs mere

Paradokset med metoder i mødet med brugeren

Paradokset med metoder i mødet med brugeren STOF nr. 12, 2008 Paradokset med metoder i mødet med brugeren Hvis behandleren er mere optaget af metoden end af personen, kan det forhindre det gode møde. AF CHRISTIAN SOLHOLT Hash- og kokainprojektet

Læs mere

Lundbeck & S-O Gruppen PERSONLIG LØN. Samarbejde. Udvikling af nyt løn- og performancesystem, og dets anvendelse som ledelsesværktøj.

Lundbeck & S-O Gruppen PERSONLIG LØN. Samarbejde. Udvikling af nyt løn- og performancesystem, og dets anvendelse som ledelsesværktøj. Initiativ Samarbejde Resultat Lundbeck & S-O Gruppen PERSONLIG LØN Kvalitet Fleksibilitet Udvikling af nyt løn- og performancesystem, og dets anvendelse som ledelsesværktøj. Udfordringen Lundbeck Supply

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.

Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling. Strategisk kompetenceudvikling med effekt! Hanne Dorthe Sørensen, hds@kompetenceudvikling.dk Eva Maria Mogensen, emm@kompetenceudvikling.dk Kompetencestrategi Kurser Efteruddannelse Videreuddannelse Hvordan

Læs mere

360 Graders Evaluering

360 Graders Evaluering 360 Graders Evaluering 20.04.06 Metoden giver et helhedsorienteret statusbillede af organisationens præstationer, sådan som de opfattes af interne og eksterne kunder og af de enkelte medarbejdere og ledere.

Læs mere

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik

Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik Hvad er en referencelinie? Tidsligt fastlagt Veldefineret tilstand af mellemprodukter Mellemprodukter vurderes Sandhedens øjeblik En referencelinie er en koordineret og veldefineret tilstand i et projekt,

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne!

Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Tænk struktureret kompetenceudvikling for at skabe ejerskab og motivation hos medarbejderne! Med Service Desken i førersædet! IT chef Lise Wormstrup Onsdag den 29. oktober 2008 Agenda Kort om it-afdelingen

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 1

1. Tidsplan og deadlines... 1 November 2015 Vejledning Processen fra invitation til kontraktforhandling til kontraktindgåelse Projekter som i starten af november 2015 har fået invitation til kontraktforhandlinger om en investering

Læs mere

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces

Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces Mellemlederen som kommunikator i en forandringsproces 24.04.08 Når virksomheden melder forandringer ud til medarbejderne, er aktiv involering af mellemlederne en kritisk succesfaktor. Af Helle Petersen

Læs mere

Mannaz HR-uddannelse

Mannaz HR-uddannelse Mannaz HR-uddannelse Sæt fokus på dig og din HR-rolle På denne HR-uddannelse får du et intensivt træningsforløb, hvor du bliver stillet over for konkrete HRudfordringer og kommer tæt på alle aspekter af

Læs mere

1. Tidsplan og deadlines... 2

1. Tidsplan og deadlines... 2 Oktober 2016 Vejledning Processen fra invitation til aftaleforhandling til aftaleindgåelse Projekter som medio oktober 2016 har fået invitation til aftaleforhandlinger om en investering fra Innovationsfonden,

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013

Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013 Krisekommunikation: Hvad gør I, hvis? Handout til Kommunikationsnetværk 24. september 2013 4 centrale pointer om krisekommunikation: 1. Krisekommunikation handler både om forebyggelse og håndtering. 2.

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10.

7. Referencer til andre værktøjer. 8. Sammenhæng med internationale standarder. 9. Referencer til Projektledelse Teori og praksis. 10. Projektlederens værktøj 7. Referencer til andre værktøjer Nr. Navn Sammenhæng med Kritisk sti (CPM) 4.3.3 Tidsplan Udarbejdelse af tidsplan er forudsætningen for at kritisk sti kan findes 4.4.2 Successiv

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

Din partner i udvikling

Din partner i udvikling Din partner i udvikling Få overblik over dine opgaver Opnå konkurrence fordele Skab merværdi for dine kunder Spar tid gennem effektivisering Overblik gennem indsigt NOVAQ as er et udviklingshus, der bygger

Læs mere

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18

CSR-POLITIK. Domino Systems A/S, 2017/18 CSR-POLITIK Domino Systems A/S, 2017/18 Forord Domino Systems A/S ønsker at være den førende spiller på markedet for kodning og mærkning forstået således at: Vi er den mest pålidelige og troværdige samarbejdspartner.

Læs mere

Ressourcen: Projektstyring

Ressourcen: Projektstyring Ressourcen: Projektstyring Indhold Denne ressource giver konkrete redskaber til at lede et projekt, stort eller lille. Redskaber, der kan gøre planlægningsprocessen overskuelig og konstruktiv, og som hjælper

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress!

TEMA Psykisk arbejdsmiljø. Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! TEMA Psykisk arbejdsmiljø Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! Anerkendende APV er det tredje værktøj i serien Vi finder

Læs mere

Vejledning til bedømmelsesdelen

Vejledning til bedømmelsesdelen Vejledning til bedømmelsesdelen Denne vejledning fungerer som et hjælpeværktøj til, hvordan du udfærdiger en bedømmelse og afholder en bedømmelsessamtale i FOKUS. Personelbedømmelsens formål FOKUS bedømmelsen

Læs mere

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale

Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende lederuddannelse Projektlederuddannelsen Økonomi for ledere, mellemledere og administrativt personale Grundlæggende Lederuddannelse God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Det

Læs mere

Bilag C; Aktivitetsplan

Bilag C; Aktivitetsplan Bilag C; Aktivitetsplan Projekt: Nye veje nye job Fase Tidsperiode Hovedaktiviteter Delaktiviter Deltagere Resultat 1 a Oktober 2011 februar 2012 Projektetablering Nedsættelse af projektorganisation bestående

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling

Bilag 16. Den Iterative Model. Til Kontrakt. Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Til Kontrakt OM Den Nationale Henvisningsformidling Bilag 16 Den terative Model Side 1/9 NSTRUKTON TL TLBUDSGVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil

Læs mere

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet

Lederpejling 8 2013: Finansforbundet Lederpejling 8 2013: Finansforbundet En delrapport til Lederpejling 8 2013, Udviklingen i FTF-lederes erfaringer med innovation, omhandlende Finansforbundets ledere. 1 Indholdsfortegnelse Indledning 3

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej

STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej STILLING SOM Faglig koordinator Plejehjemmet Hedevej I mit arbejde er jeg opmærksom på beboere og kollegers faglige behov, herunder kravene til de kompetencer, det medfører at kunne give den bedste faglige

Læs mere

Rsikostyring - Vejledning til risikolog

Rsikostyring - Vejledning til risikolog Rsikostyring - Vejledning til risikolog Vedr.: Emne: Universitetssygehuset i Køge Vejledning til Riskologgen Åboulevarden 21 Postbox 510 DK-8100 Aarhus C T: [+5] 871 00 Fra: Per Christensen / pch@bascon.dk

Læs mere

Mangelfuldt dokumenterede it-systemer. Hvordan løses udfordringen?

Mangelfuldt dokumenterede it-systemer. Hvordan løses udfordringen? Mangelfuldt dokumenterede it-systemer Hvordan løses udfordringen? Indholdsfortegnelse 1. Resume... 3 2. Introduktion... 3 3. Fordelene ved at løse udfordringen... 3 4. Løsningen... 4 4.1 Hvordan?... 4

Læs mere

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7

Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 Strategisk kompetenceudvikling Modul 7 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 Vi starter op med 15 min. summen om sidste gang og litteratur til denne gang Oplæg fra jer! Litteratur til i dag Vigtigt? Spørgsmål? Refleksioner?

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse

Faglig Projektleder. i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse Faglig Projektleder i spændingsfeltet mellem faglighed og projektledelse I dit arbejde har du opnået en indsigt og erfaring, der - sammen med din uddannelse - giver dig en solid faglig fundering. Du er

Læs mere