DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2"

Transkript

1 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej Odense C Danmark TLF FAX WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Beliggenhed og planforhold Støjgrænser 2 3 Forudsætninger Støjkilder Øvrige forudsætninger 3 4 Støjberegninger 3 5 Konklusion Bygningstransmitteret støj 5 1 Indledning COWI har i februar 2014 for Amstrup & Baggesen Entreprise A/S udført en vurdering af støjforholdene i forbindelse med planer om etablering af en ny dagligvarebutik (Netto) på H.C. Ørsteds Vej 25-27, 1879 Frederiksberg. Nærværende notat er en opdatering af forudsætninger og resultater for beregning af støj fra varelevering og intern transport med lastvogn og personbiler. Støj fra dagligvarebutikkens faste installationer er ikke omfattet, idet: ventilationsanlægget er placeret internt i lageret kompressoren er placeret indvendig i bygningen og udluftning fra rummet forsynes med nødvendige lydsluser/lyddæmpere kølekondensatoren er placeret bag et 2,5 m højt støjværn og dimensioneret PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 1 VERSION 3 UDGIVELSESDATO 14 december 2016 UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT Lars Find Larsen KLHA LFL O:\A050000\A050452\001 Amstrup Baggesen\1 hcørstedsvej\lfl ver3.docx

2 2/6 DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ således at den ikke støjer over 35 db i skel (krav til leverandør) 2 Beliggenhed og planforhold Den nye dagligvarebutik ønskes opført på H.C. Ørsteds Vej 25-27, 1879 Frederiksberg, hvor der i dag findes en tankstation. Området (6.B.13) er jf. Kommuneplan rammer for Frederiksberg Kommune udlagt til etageboligområde. Området er omfattet af lokalplan nr. 108, delområde I. Heri er der fastsat en generel anvendelse til etageboligbebyggelse og langs de mere befærdede veje gælder " må de to nederste etager i bebyggelsen langs vejen benyttes til butiks- og kontorvirksomhed ". Vest for den kommende Netto butik ligger etageboligejendomme i kommuneplan område 6.B.6, der ligeledes er omfattet af lokalplan nr. 108, delområde I. 2.1 Støjgrænser Der findes i lokalplan nr. 108 ingen bestemmelser vedr. ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for boligområder jf. vejledning nr. 5/1984 fremgår af nedenstående tabel. Det skal sikres, at det udendørs støjniveau, som virksomheder påfører omgivelserne, ikke overskrider støjgrænserne i nedenstående skema (virksomhedens samlede bidrag, som det ækvivalente, korrigerede støjniveau målt i ) Område Mandag-fredag kl Mandag-fredag kl Alle dage kl Lørdag kl Lørdag kl Søn- og helligdag Kl Blandet bolig- og erhverv Etageboliger Åben-lav boligbebyggelse Forudsætninger 3.1 Støjkilder Støjen fra dagligvarebutikken hidrører fra varelevering dvs. intern transport med 10 m lastvogn og aflæsning af varer samt indkørsel til parkeringskælder med personbiler i dag- og aftenperioden. Vareleverancer er forudsat at foregå fem gange kl på hverdage (4 gange indenfor 8 timer kl ) og to gange kl på lørdage. Der foregår således ingen aktiviteter i natperioden kl Som betydende støjkilder er medtaget: langsom kørsel med lastvogn, frem 5 km/t langsom kørsel med lastvogn, bak 5 km/t aflæsning af varer fra lastvogn, varighed 20 min. O:\A050000\A050452\001 Amstrup Baggesen\1 hcørstedsvej\lfl ver3.docx

3 DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ 3/6 langsom kørsel med personbil, 10 km/t Placering af støjkilderne fremgår af bilag 1. Støjkildernes lydeffekt og driftsforhold fremgår af bilag Øvrige forudsætninger Butikkens vejledende åbningstider vil være: mandag - fredag kl lørdag kl søndag kl Nettobutikken etableres ved den nederste etage af den eksisterende ejendom og udbygges mod vest med en 4,6 m høj tilbygning. Varegård og vareaflæsning placeres vest for den nye tilbygning. Den eksisterende baggård, hvor indkørsel og vareaflæsning skal foregå, afgrænses imod syd og vest af en ca. 2,7 m høj eksisterende mur. Varegården Forudsætninger for dagligvarebutikkens overdækkede varegård er ændret i forhold til den tidligere udførte støjberegning. Denne var oprindeligt forudsat som en åben konstruktion med en 2,5 m høj mur/støjskærm mod vest. Denne er nu projekteret som en lukket (tung) konstruktion og mod nord etableres en port. Vareaflæsningen foregår således med lastvognens bagende inde i varegården. Når der ikke foretages varelevering foregår håndtering af varer mv. med lukket port i varegården. Placering af butik, varegård og støjafskærmning fremgår af bilag 1. 4 Støjberegninger Støjen er beregnet efter den fællesnordiske beregningsmodel for ekstern støj fra virksomheder, beskrevet i Miljøstyrelsens vejledning Beregning af ekstern støj fra virksomheder, nr. 5, Alle beregninger er foretaget ved hjælp af programmet SoundPLAN ver. 7.4/update Der er fastlagt 7 beregningspositioner, valgt ud fra en vurdering af, hvor støjbidraget fra dagligvarebutikken vil være kritisk i forhold til udendørs opholdsarealer og facader ved de nærmeste boliger. Idet der er støjafskærmning i skel mod boligernes udendørs opholdsarealer, er beregningspositionerne jf. normal praksis placeret lidt inde i området. Støjniveauer beregnet i facadepunkter på bygninger er friholdt for refleksioner fra egen facade og betragtes således som fritfeltsværdier, der umiddelbart kan sammenlignes med grænseværdien. Placering af beregningspositionerne fremgår af bilag 1. O:\A050000\A050452\001 Amstrup Baggesen\1 hcørstedsvej\lfl ver3.docx

4 4/6 DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ Støjbidraget fra dagligvarebutikken er beregnet, som det A-vægtede energiækvivalente lydtrykniveau korrigeret for driftstid (L Aeq). Usikkerheden på de beregnede værdier vurderes at ligge indenfor ± 3 db og svarer til den ubestemthed, der kan opnås ved flere gentagne målinger under gunstige målebetingelser. Det er forudsat at støjen i modtagepunkterne ikke indeholder tydeligt hørbare impulser som kan udløse et tillæg på +5 db, da støj fra vareaflæsning foregår i et område, hvor et relativt højt baggrundsstøjniveau vurderes at "maskere" evt. impulser. Der foregår ikke parkering af personbiler (dørsmæk) eller kørsel med indkøbsvogne på udendørsarealet i gården. I nedenstående tabel er vist det beregnede støjniveau i ved nederste etage, højeste støjniveau ved de øvrige etager for facadepunkter, samt for udendørs opholdsarealer beregnet 1,5 m over terræn. Beregningspunkt Hverdag Lørdag Søndag RP1, stue 27,1 22,1 25,6 22,1 22,1 22,1 22,1 RP1, 5. sal 36,4 33,7 35,4 33,7 33,7 33,7 33,7 RP2, udendørs oph. 33,8 30,7 32,7 30,7 30,7 30,7 30,7 RP3, stue 33,3 30,2 32,2 30,2 30,2 30,2 30,2 RP3, 4. sal 40,8 39,5 40,3 39,5 39,5 39,5 39,5 RP4, udendørs oph. 33,5 29,3 32,1 29,3 29,3 29,3 29,3 RP5, stue 33,3 29,0 31,9 29,0 29,0 29,0 29,0 RP5, 4. sal 42,3 38,2 41,0 38,2 38,2 38,2 38,2 RP6, 1. sal 42,5 40,3 41,7 40,3 40,3 40,3 40,3 RP6, 3. sal 45,5 42,9 44,6 42,9 42,9 42,9 42,9 RP7, 1. sal 40,1 36,5 38,9 36,5 36,5 36,5 36,5 RP7, 3. sal 42,8 40,0 41,8 40,0 40,0 40,0 40,0 Detaljerede beregningsresultater, som omfatter alle etager fremgår af bilag 3A-3C. 5 Konklusion Støjberegningerne viser, at dagligvarebutikkens bidrag til støjbelastningen i omgivelserne på hverdage, lørdage og søndage vil være lavere end støjgrænseværdien for etageboliger (50/45/40 db i dag/aften/nat) ved udendørs opholdsarealer og facader af de nærmeste boliger. Da den gældende beregningsmetode og dermed den anvendte støjmodel ikke umiddelbart understøtter meget detaljerede beregninger af komplekse støjkilder og O:\A050000\A050452\001 Amstrup Baggesen\1 hcørstedsvej\lfl ver3.docx

5 DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ 5/6 bygningskonstruktioner, er det valgt at udføre støjberegningerne med fuldt åben port dvs. som en "worst case" betragtning. For at begrænse støjen fra selve vareaflæsningen vil der i siderne af porten til varegården blive etableret tætninger i form af luft-/skumpuder, som kan lukkes tæt til lastvognens sider, og dermed begrænse det åbne areal af porten. Portens åbne areal vil således begrænses af såvel lastvognen som tætningerne. Som en meget konservativ antagelse kan forudsættes en halvering af portens åbne areal, hvorved den udstrålede støj vil reduceres med 3 db (en reduktion af støjniveauet med 3 db vil svare til en halvering af aktivitetsniveauet). I nedenstående tabel er vist det beregnede, resulterende støjniveau i for facadepunkter og udendørs opholdsarealer. Beregningspunkt Hverdag Lørdag Søndag RP1, stue RP1, 5. sal RP2, udendørs oph RP3, stue RP3, 4. sal RP4, udendørs oph RP5, stue RP5, 4. sal RP6, 1. sal RP6, 3. sal RP7, 1. sal RP7, 3. sal Som det fremgår af ovenstående resultater er der tale om meget lave støjniveauer, og Miljøstyrelsens vejledende støjgrænseværdier vil også kunne overholdes selvom der endda skulle kunne argumenteres for et + 5 db tillæg for indhold af tydeligt hørbare impulser i støjen. 5.1 Bygningstransmitteret støj Et normalt etagedæk vurderes at have en lydisolation på min. 50 db - der vil derfor skulle være over 80 db i butikken før niveauet af bygningstransmitteret støj vil være over 30 db i lejligheder over butikken. Det vurderes derfor ikke sandsynligt, at grænseværdien på 30 db (kl ) for bygningstransmitteret støj vil kunne overskrides. O:\A050000\A050452\001 Amstrup Baggesen\1 hcørstedsvej\lfl ver3.docx

6 6/6 DAGLIGVAREBUTIK NETTO, H.C. ØRSTEDS VEJ O:\A050000\A050452\001 Amstrup Baggesen\1 hcørstedsvej\lfl ver3.docx

7 Klient: Amstrup & Baggesen Entreprise A/S Lumbyvej Odense C Projekt: Netto, H.C.Ørsteds Vej Støjredegørelse Støjudbredelse fra: Virksomhed Modelgrundlag: Jvf. notat. Kildeomfang: Jvf. notat. RP5 RP4 RP3 Personbil Lastvogn RP6 Scenarie: Situationsplan Målforhold 1 : ,75 7, ,5 30 m RP2 Vareaflæsning NETTO RP7 Signaturer Grundkort Højdekurve Bygning Støjskærm/mur Beregningspunkt Terræn overflade Kilde, punkt Kilde, linie Kilde, areal Lukket varegård RP1 Dok. nr. Dato Udført af Kontr. Godk. : BILAG 1 : : LFL : :

8 BILAG 2 Støjkilder Lydeffekt (LwA), driftsforhold mv. Netto, H.C. Ørsteds Vej Kildenavn 63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz 8000 Hz LwA Total Kildehøjde personbil kørsel med personbil, 15 75,0 79,0 81,0 83,0 85,0 83,0 78,0 70,0 90,1 0,5 km/t Drift: 100 biler pr. dag kl ; => 6,7 bil/h Støjdata: tabelværdi, SoundPLAN (Støjdatabogen 1989), personbil, kørsel svag acc, kmt lastvogn langsom kørsel med 74,1 78,1 80,1 86,1 89,1 87,1 82,1 73,1 93,2 1,5 lastvogn, frem 5 km/t, Drift: 5 biler hverdag kl (4 biler indenfor 8 timer kl ); 2 biler lørdag kl bak 5 km/t Støjdata: tabelværdi, SoundPLAN (Støj fra lastbiler Rapport nr. 21), lastbil, kørsel 5 kmt vareaflæsning samlet aflæsning af varer 69,0 77,0 85,0 87,0 84,0 80,0 76,0 66,0 91,0 0,5 Drift: hverdag: 5 x 20 min. kl (4 x indenfor 8 timer kl ); 2 x 20 min. lørdag kl Støjdata: tabelværdi, Miljøprojekt nr , Støj fra varelevering til butikker NOTE: frekvens spektrum for lydeffekter er angivet med A-vægtede værdier; kildehøjde er over terræn medmindre andet er angivet File: O:\A050000\A050452\001 Amstrup Baggesen\1 hcørstedsvej\drift.xls Sheet: Kildedata Prepared by: Lars Find Larsen Printed ; 19:15 COWI

9 Amstrup & Baggesen Entreprise A/S SPmodel: Netto H.C. Ørstedsvej Beregning: SPS hverdag BILAG 3A Støjkilde Type LAeq, 8h LAeq,1h Lmax LAeq, 0,5h Ref. pkt.: RP1 Etage: Stuen LAeq, 8h 27,1 LAeq,1h 22,1 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 25,2 55,66 personbil Line 22,1 22,1 lastvogn Line 14,1 38,79 Ref. pkt.: RP1 Etage: 1. LAeq, 8h 32,8 LAeq,1h 27,9 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 30,4 59,91 personbil Line 27,9 27,9 lastvogn Line 23,1 47,12 Ref. pkt.: RP1 Etage: 2. LAeq, 8h 34,5 LAeq,1h 30,9 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 30,8 60,93 personbil Line 30,9 30,9 lastvogn Line 26,1 50,74 Ref. pkt.: RP1 Etage: 3. LAeq, 8h 35,3 LAeq,1h 31,7 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 31,2 60,89 personbil Line 31,7 31,7 lastvogn Line 27,5 51,49 Ref. pkt.: RP1 Etage: 4. LAeq, 8h 35,9 LAeq,1h 33,0 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 31,2 60,84 personbil Line 33,0 33,0 lastvogn Line 28,1 51,84 Ref. pkt.: RP1 Etage: 5. LAeq, 8h 36,4 LAeq,1h 33,7 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 31,1 60,79 personbil Line 33,7 33,7 lastvogn Line 28,5 52,13 Ref. pkt.: RP2 Etage: Stuen LAeq, 8h 33,8 LAeq,1h 30,7 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 29,9 59,91 personbil Line 30,7 30,7 lastvogn Line 24,0 47,56 Ref. pkt.: RP3 Etage: Stuen LAeq, 8h 33,3 LAeq,1h 30,2 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 28,8 59,27 personbil Line 30,2 30,2 lastvogn Line 24,9 47,91 Ref. pkt.: RP3 Etage: 1. LAeq, 8h 37,8 LAeq,1h 35,2 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 30,8 61,61 personbil Line 35,2 35,2 lastvogn Line 31,6 54,86 Ref. pkt.: RP3 Etage: 2. LAeq, 8h 39,9 LAeq,1h 37,6 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 32,7 64,56 personbil Line 37,6 37,6 lastvogn Line 33,4 56,85 Ref. pkt.: RP3 Etage: 3. LAeq, 8h 40,3 LAeq,1h 38,9 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 27,9 58, Side 1 SoundPLAN 7.4

10 Amstrup & Baggesen Entreprise A/S SPmodel: Netto H.C. Ørstedsvej Beregning: SPS hverdag BILAG 3A Støjkilde Type LAeq, 8h LAeq,1h Lmax LAeq, 0,5h personbil Line 38,9 38,9 lastvogn Line 33,6 56,86 Ref. pkt.: RP3 Etage: 4. LAeq, 8h 40,8 LAeq,1h 39,5 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 29,3 63,97 personbil Line 39,5 39,5 lastvogn Line 33,4 56,48 Ref. pkt.: RP3 Etage: 5. LAeq, 8h 40,8 LAeq,1h 39,6 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 29,2 62,01 personbil Line 39,6 39,6 lastvogn Line 33,1 55,86 Ref. pkt.: RP4 Etage: Stuen LAeq, 8h 33,5 LAeq,1h 29,3 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 30,3 64,07 personbil Line 29,3 29,3 lastvogn Line 24,7 47,33 Ref. pkt.: RP5 Etage: Stuen LAeq, 8h 33,3 LAeq,1h 29,0 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 30,0 62,66 personbil Line 29,0 29,0 lastvogn Line 25,2 48,31 Ref. pkt.: RP5 Etage: 1. LAeq, 8h 39,4 LAeq,1h 34,1 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 36,8 68,61 personbil Line 34,1 34,1 lastvogn Line 31,3 54,50 Ref. pkt.: RP5 Etage: 2. LAeq, 8h 41,8 LAeq,1h 36,4 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 39,4 71,57 personbil Line 36,4 36,4 lastvogn Line 33,1 55,44 Ref. pkt.: RP5 Etage: 3. LAeq, 8h 42,4 LAeq,1h 37,6 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 39,7 72,77 personbil Line 37,6 37,6 lastvogn Line 33,5 55,74 Ref. pkt.: RP5 Etage: 4. LAeq, 8h 42,3 LAeq,1h 38,2 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 39,1 72,66 personbil Line 38,2 38,2 lastvogn Line 33,4 55,64 Ref. pkt.: RP5 Etage: 5. LAeq, 8h 41,8 LAeq,1h 38,4 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 38,0 72,42 personbil Line 38,4 38,4 lastvogn Line 33,2 55,38 Ref. pkt.: RP6 Etage: 1. LAeq, 8h 42,5 LAeq,1h 40,3 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 36,2 68,20 personbil Line 40,3 40,3 lastvogn Line 34,5 59, Side 2 SoundPLAN 7.4

11 Amstrup & Baggesen Entreprise A/S SPmodel: Netto H.C. Ørstedsvej Beregning: SPS hverdag BILAG 3A Støjkilde Type LAeq, 8h LAeq,1h Lmax LAeq, 0,5h Ref. pkt.: RP6 Etage: 2. LAeq, 8h 45,1 LAeq,1h 42,8 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 39,3 73,42 personbil Line 42,8 42,8 lastvogn Line 36,7 61,30 Ref. pkt.: RP6 Etage: 3. LAeq, 8h 45,5 LAeq,1h 42,9 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 39,4 75,95 personbil Line 42,9 42,9 lastvogn Line 38,7 61,31 Ref. pkt.: RP6 Etage: 4. LAeq, 8h 44,8 LAeq,1h 42,6 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 37,1 71,57 personbil Line 42,6 42,6 lastvogn Line 38,4 60,63 Ref. pkt.: RP6 Etage: 5. LAeq, 8h 44,2 LAeq,1h 42,4 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 34,7 68,40 personbil Line 42,4 42,4 lastvogn Line 37,6 59,59 Ref. pkt.: RP7 Etage: 1. LAeq, 8h 40,1 LAeq,1h 36,5 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 36,6 68,17 personbil Line 36,5 36,5 lastvogn Line 30,9 55,67 Ref. pkt.: RP7 Etage: 2. LAeq, 8h 42,2 LAeq,1h 39,7 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 37,3 70,83 personbil Line 39,7 39,7 lastvogn Line 32,4 56,44 Ref. pkt.: RP7 Etage: 3. LAeq, 8h 42,8 LAeq,1h 40,0 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 38,0 72,83 personbil Line 40,0 40,0 lastvogn Line 34,1 59,10 Ref. pkt.: RP7 Etage: 4. LAeq, 8h 42,4 LAeq,1h 39,8 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 37,4 71,79 personbil Line 39,8 39,8 lastvogn Line 34,0 58,75 Ref. pkt.: RP7 Etage: 5. LAeq, 8h 42,3 LAeq,1h 39,7 LAeq, 0,5h vareaflæsning Area 37,3 72,37 personbil Line 39,7 39,7 lastvogn Line 33,8 58, Side 3 SoundPLAN 7.4

12 Amstrup & Baggesen Entreprise A/S SPmodel: Netto H.C. Ørstedsvej Beregning: SPS lørdag BILAG 3 Støjkilde Type LAeq, 7h LAeq, 4h LAeq, 1h LAeq, 0,5h Ref. pkt.: RP1 Etage: Stuen LAeq, 7h 25,6 LAeq, 4h 22,1 LAeq, 1h 22,1 vareaflæsning Area 22,8 personbil Line 22,1 22,1 22,1 lastvogn Line 11,6 Ref. pkt.: RP1 Etage: 1. LAeq, 7h 31,3 LAeq, 4h 27,9 LAeq, 1h 27,9 vareaflæsning Area 28,0 personbil Line 27,9 27,9 27,9 lastvogn Line 20,6 Ref. pkt.: RP1 Etage: 2. LAeq, 7h 33,3 LAeq, 4h 30,9 LAeq, 1h 30,9 vareaflæsning Area 28,4 personbil Line 30,9 30,9 30,9 lastvogn Line 23,5 Ref. pkt.: RP1 Etage: 3. LAeq, 7h 34,0 LAeq, 4h 31,7 LAeq, 1h 31,7 vareaflæsning Area 28,8 personbil Line 31,7 31,7 31,7 lastvogn Line 24,9 Ref. pkt.: RP1 Etage: 4. LAeq, 7h 34,9 LAeq, 4h 33,0 LAeq, 1h 33,0 vareaflæsning Area 28,7 personbil Line 33,0 33,0 33,0 lastvogn Line 25,5 Ref. pkt.: RP1 Etage: 5. LAeq, 7h 35,4 LAeq, 4h 33,7 LAeq, 1h 33,7 vareaflæsning Area 28,7 personbil Line 33,7 33,7 33,7 lastvogn Line 26,0 Ref. pkt.: RP2 Etage: Stuen LAeq, 7h 32,7 LAeq, 4h 30,7 LAeq, 1h 30,7 vareaflæsning Area 27,5 personbil Line 30,7 30,7 30,7 lastvogn Line 21,6 Ref. pkt.: RP3 Etage: Stuen LAeq, 7h 32,2 LAeq, 4h 30,2 LAeq, 1h 30,2 vareaflæsning Area 26,4 personbil Line 30,2 30,2 30,2 lastvogn Line 22,5 Ref. pkt.: RP3 Etage: 1. LAeq, 7h 36,9 LAeq, 4h 35,2 LAeq, 1h 35,2 vareaflæsning Area 28,4 personbil Line 35,2 35,2 35,2 lastvogn Line 29,1 Ref. pkt.: RP3 Etage: 2. LAeq, 7h 39,1 LAeq, 4h 37,6 LAeq, 1h 37,6 vareaflæsning Area 30,3 personbil Line 37,6 37,6 37,6 lastvogn Line 30,9 Ref. pkt.: RP3 Etage: 3. LAeq, 7h 39,8 LAeq, 4h 38,9 LAeq, 1h 38,9 vareaflæsning Area 25,5 personbil Line 38,9 38,9 38, Side 1 SoundPLAN 7.4

13 Amstrup & Baggesen Entreprise A/S SPmodel: Netto H.C. Ørstedsvej Beregning: SPS lørdag BILAG 3 Støjkilde Type LAeq, 7h LAeq, 4h LAeq, 1h LAeq, 0,5h lastvogn Line 31,1 Ref. pkt.: RP3 Etage: 4. LAeq, 7h 40,3 LAeq, 4h 39,5 LAeq, 1h 39,5 vareaflæsning Area 26,8 personbil Line 39,5 39,5 39,5 lastvogn Line 30,9 Ref. pkt.: RP3 Etage: 5. LAeq, 7h 40,3 LAeq, 4h 39,6 LAeq, 1h 39,6 vareaflæsning Area 26,8 personbil Line 39,6 39,6 39,6 lastvogn Line 30,6 Ref. pkt.: RP4 Etage: Stuen LAeq, 7h 32,1 LAeq, 4h 29,3 LAeq, 1h 29,3 vareaflæsning Area 27,9 personbil Line 29,3 29,3 29,3 lastvogn Line 22,2 Ref. pkt.: RP5 Etage: Stuen LAeq, 7h 31,9 LAeq, 4h 29,0 LAeq, 1h 29,0 vareaflæsning Area 27,6 personbil Line 29,0 29,0 29,0 lastvogn Line 22,7 Ref. pkt.: RP5 Etage: 1. LAeq, 7h 37,8 LAeq, 4h 34,1 LAeq, 1h 34,1 vareaflæsning Area 34,4 personbil Line 34,1 34,1 34,1 lastvogn Line 28,9 Ref. pkt.: RP5 Etage: 2. LAeq, 7h 40,2 LAeq, 4h 36,4 LAeq, 1h 36,4 vareaflæsning Area 37,0 personbil Line 36,4 36,4 36,4 lastvogn Line 30,7 Ref. pkt.: RP5 Etage: 3. LAeq, 7h 40,9 LAeq, 4h 37,6 LAeq, 1h 37,6 vareaflæsning Area 37,2 personbil Line 37,6 37,6 37,6 lastvogn Line 31,0 Ref. pkt.: RP5 Etage: 4. LAeq, 7h 41,0 LAeq, 4h 38,2 LAeq, 1h 38,2 vareaflæsning Area 36,7 personbil Line 38,2 38,2 38,2 lastvogn Line 31,0 Ref. pkt.: RP5 Etage: 5. LAeq, 7h 40,7 LAeq, 4h 38,4 LAeq, 1h 38,4 vareaflæsning Area 35,5 personbil Line 38,4 38,4 38,4 lastvogn Line 30,8 Ref. pkt.: RP6 Etage: 1. LAeq, 7h 41,7 LAeq, 4h 40,3 LAeq, 1h 40,3 vareaflæsning Area 33,7 personbil Line 40,3 40,3 40,3 lastvogn Line 32,1 Ref. pkt.: RP6 Etage: 2. LAeq, 7h 44,2 LAeq, 4h 42,8 LAeq, 1h 42,8 vareaflæsning Area 36, Side 2 SoundPLAN 7.4

14 Amstrup & Baggesen Entreprise A/S SPmodel: Netto H.C. Ørstedsvej Beregning: SPS lørdag BILAG 3 Støjkilde Type LAeq, 7h LAeq, 4h LAeq, 1h LAeq, 0,5h personbil Line 42,8 42,8 42,8 lastvogn Line 34,3 Ref. pkt.: RP6 Etage: 3. LAeq, 7h 44,6 LAeq, 4h 42,9 LAeq, 1h 42,9 vareaflæsning Area 37,0 personbil Line 42,9 42,9 42,9 lastvogn Line 36,2 Ref. pkt.: RP6 Etage: 4. LAeq, 7h 44,0 LAeq, 4h 42,6 LAeq, 1h 42,6 vareaflæsning Area 34,7 personbil Line 42,6 42,6 42,6 lastvogn Line 36,0 Ref. pkt.: RP6 Etage: 5. LAeq, 7h 43,5 LAeq, 4h 42,4 LAeq, 1h 42,4 vareaflæsning Area 32,2 personbil Line 42,4 42,4 42,4 lastvogn Line 35,1 Ref. pkt.: RP7 Etage: 1. LAeq, 7h 38,9 LAeq, 4h 36,5 LAeq, 1h 36,5 vareaflæsning Area 34,1 personbil Line 36,5 36,5 36,5 lastvogn Line 28,5 Ref. pkt.: RP7 Etage: 2. LAeq, 7h 41,3 LAeq, 4h 39,7 LAeq, 1h 39,7 vareaflæsning Area 34,9 personbil Line 39,7 39,7 39,7 lastvogn Line 30,0 Ref. pkt.: RP7 Etage: 3. LAeq, 7h 41,8 LAeq, 4h 40,0 LAeq, 1h 40,0 vareaflæsning Area 35,6 personbil Line 40,0 40,0 40,0 lastvogn Line 31,6 Ref. pkt.: RP7 Etage: 4. LAeq, 7h 41,5 LAeq, 4h 39,8 LAeq, 1h 39,8 vareaflæsning Area 34,9 personbil Line 39,8 39,8 39,8 lastvogn Line 31,5 Ref. pkt.: RP7 Etage: 5. LAeq, 7h 41,4 LAeq, 4h 39,7 LAeq, 1h 39,7 vareaflæsning Area 34,9 personbil Line 39,7 39,7 39,7 lastvogn Line 31, Side 3 SoundPLAN 7.4

15 Amstrup & Baggesen Entreprise A/S SPmodel: Netto H.C. Ørstedsvej Beregning: SPS søndag BILAG 3C Støjkilde Type LAeq, 8h LAeq,1h LAeq, 0,5h Ref. pkt.: RP1 Etage: Stuen LAeq, 8h 22,1 LAeq,1h 22,1 LAeq, 0,5h personbil Line 22,1 22,1 Ref. pkt.: RP1 Etage: 1. LAeq, 8h 27,9 LAeq,1h 27,9 LAeq, 0,5h personbil Line 27,9 27,9 Ref. pkt.: RP1 Etage: 2. LAeq, 8h 30,9 LAeq,1h 30,9 LAeq, 0,5h personbil Line 30,9 30,9 Ref. pkt.: RP1 Etage: 3. LAeq, 8h 31,7 LAeq,1h 31,7 LAeq, 0,5h personbil Line 31,7 31,7 Ref. pkt.: RP1 Etage: 4. LAeq, 8h 33,0 LAeq,1h 33,0 LAeq, 0,5h personbil Line 33,0 33,0 Ref. pkt.: RP1 Etage: 5. LAeq, 8h 33,7 LAeq,1h 33,7 LAeq, 0,5h personbil Line 33,7 33,7 Ref. pkt.: RP2 Etage: Stuen LAeq, 8h 30,7 LAeq,1h 30,7 LAeq, 0,5h personbil Line 30,7 30,7 Ref. pkt.: RP3 Etage: Stuen LAeq, 8h 30,2 LAeq,1h 30,2 LAeq, 0,5h personbil Line 30,2 30,2 Ref. pkt.: RP3 Etage: 1. LAeq, 8h 35,2 LAeq,1h 35,2 LAeq, 0,5h personbil Line 35,2 35,2 Ref. pkt.: RP3 Etage: 2. LAeq, 8h 37,6 LAeq,1h 37,6 LAeq, 0,5h personbil Line 37,6 37,6 Ref. pkt.: RP3 Etage: 3. LAeq, 8h 38,9 LAeq,1h 38,9 LAeq, 0,5h personbil Line 38,9 38,9 Ref. pkt.: RP3 Etage: 4. LAeq, 8h 39,5 LAeq,1h 39,5 LAeq, 0,5h personbil Line 39,5 39,5 Ref. pkt.: RP3 Etage: 5. LAeq, 8h 39,6 LAeq,1h 39,6 LAeq, 0,5h personbil Line 39,6 39,6 Ref. pkt.: RP4 Etage: Stuen LAeq, 8h 29,3 LAeq,1h 29,3 LAeq, 0,5h personbil Line 29,3 29,3 Ref. pkt.: RP5 Etage: Stuen LAeq, 8h 29,0 LAeq,1h 29,0 LAeq, 0,5h personbil Line 29,0 29,0 Ref. pkt.: RP5 Etage: 1. LAeq, 8h 34,1 LAeq,1h 34,1 LAeq, 0,5h personbil Line 34,1 34,1 Ref. pkt.: RP5 Etage: 2. LAeq, 8h 36,4 LAeq,1h 36,4 LAeq, 0,5h personbil Line 36,4 36,4 Ref. pkt.: RP5 Etage: 3. LAeq, 8h 37,6 LAeq,1h 37,6 LAeq, 0,5h personbil Line 37,6 37,6 Ref. pkt.: RP5 Etage: 4. LAeq, 8h 38,2 LAeq,1h 38,2 LAeq, 0,5h personbil Line 38,2 38,2 Ref. pkt.: RP5 Etage: 5. LAeq, 8h 38,4 LAeq,1h 38,4 LAeq, 0,5h personbil Line 38,4 38, Side 1 SoundPLAN 7.4

16 Amstrup & Baggesen Entreprise A/S SPmodel: Netto H.C. Ørstedsvej Beregning: SPS søndag BILAG 3C Støjkilde Type LAeq, 8h LAeq,1h LAeq, 0,5h Ref. pkt.: RP6 Etage: 1. LAeq, 8h 40,3 LAeq,1h 40,3 LAeq, 0,5h personbil Line 40,3 40,3 Ref. pkt.: RP6 Etage: 2. LAeq, 8h 42,8 LAeq,1h 42,8 LAeq, 0,5h personbil Line 42,8 42,8 Ref. pkt.: RP6 Etage: 3. LAeq, 8h 42,9 LAeq,1h 42,9 LAeq, 0,5h personbil Line 42,9 42,9 Ref. pkt.: RP6 Etage: 4. LAeq, 8h 42,6 LAeq,1h 42,6 LAeq, 0,5h personbil Line 42,6 42,6 Ref. pkt.: RP6 Etage: 5. LAeq, 8h 42,4 LAeq,1h 42,4 LAeq, 0,5h personbil Line 42,4 42,4 Ref. pkt.: RP7 Etage: 1. LAeq, 8h 36,5 LAeq,1h 36,5 LAeq, 0,5h personbil Line 36,5 36,5 Ref. pkt.: RP7 Etage: 2. LAeq, 8h 39,7 LAeq,1h 39,7 LAeq, 0,5h personbil Line 39,7 39,7 Ref. pkt.: RP7 Etage: 3. LAeq, 8h 40,0 LAeq,1h 40,0 LAeq, 0,5h personbil Line 40,0 40,0 Ref. pkt.: RP7 Etage: 4. LAeq, 8h 39,8 LAeq,1h 39,8 LAeq, 0,5h personbil Line 39,8 39,8 Ref. pkt.: RP7 Etage: 5. LAeq, 8h 39,7 LAeq,1h 39,7 LAeq, 0,5h personbil Line 39,7 39, Side 2 SoundPLAN 7.4

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 JAMMERBUGT KOMMUNE PANDRUP GENBRUGSPLADS KOMPOSTERINGSANLÆG SERVICE & LOGISTIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE

Læs mere

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.

JEM & FIX - DRONNINGLUND INDHOLD BILAG. 1 Indledning. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2. TK DEVELOPMENT A/S JEM & FIX - DRONNINGLUND TEKNISK NOTAT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed

Læs mere

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2

HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold Grænseværdier 2 BAGENKOP FISK FÆLLESSALG APS HAVNEGADE 4-6, BAGENKOP STØJREDEGØRELSE ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Beliggenhed

Læs mere

NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 2.1 Støjgrænser 2

NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 2.1 Støjgrænser 2 AMSTRUP & BAGGESEN ENTREPRISE A/S NY DAGLIGVAREBUTIK I ESBJERG STØJBEREGNING ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) -

1 - Øksenbjergvej 11 36,4 (45) 31,9 (40) Christianmindesvej 2 47,5 (49) 41,5 (40) Jessens Mole 9 37,8 (55) 33,9 (45) - MEMO TITEL DATO 3. maj 2017 TIL KOPI FRA PROJEKTNR A065705-010 Supplerende støjberegning, ny flydedok Petersen & Sørensen Motorværksted A/S COWI ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet

Indholdsfortegnelse. Faaborg Havnebad. Støjredegørelse. 1 Indledning. 2 Havnebadet 13297 Faaborg Havnebad Støjredegørelse COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning 1 2 Havnebadet 1 3 Planforhold og

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold

Indholdsfortegnelse. 2.1 Beliggenhed og planforhold Petersen & Sørensen Motorværksted A/S Vurdering af støjforhold, dokning og reparation af skibe på Frederiksø Teknisk notat COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11

Læs mere

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl

Støjudbredelseskort. Samlet støj fra planområdet. Hverdag kl ATP EJENDOMME STØJREDEGØRELSE NYT BYDELSCENTER I ESBJERG ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beliggenhed

Læs mere

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV

STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN STØJBEREGNING- PRÆFABRIKATIONSPLADS (10HA) I NAKSKOV ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2

SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Beliggenhed og planforhold 2 REGION HOVEDSTADEN SALG AF HØRSHOLM HOSPITAL STØJ FRA VEJTRAFIK ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Herlev Kommune Dokumenttype Rapport: Miljømåling-ekstern støj Dato Maj 2016 Støjberegning til ansøgning om udvidet åbningstid for Herlev Genbrugsstation HERLEV GENBRUGSSTA- TION MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F:

Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering T: M: Postboks 615 F: Notat Laban Arkitekter A/S DAGLIGVAREBUTIK, CHR. D. 8.S VEJ, SILKEBORG Støj fra varelevering 22. maj 2015 Projekt nr. 220181 Dokument nr. 1215753860 Version 1 Udarbejdet af SHKR Kontrolleret af JEK (arkitekttegning

Læs mere

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3

SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Forudsætninger 2 2.1 Beliggenhed og planforhold 2 2.2 Støjkilder 3 REITAN EJENDOMSUDVIKLING DANMARK A/S SYDBYEN OG REMA1000 VED LYNGBYGADE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk STØJREDEGØRELSE TEKNISK NOTAT INDHOLD

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj.

Indholdsfortegnelse. Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron. Banedanmark. VVM-redegørelse, ekstern støj. Banedanmark Lindholm Station - forlængelse af spor 0 og udflytning af risteperron VVM-redegørelse, ekstern støj COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax 63 11 49 49 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3

EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET INDHOLD BILAG. 1 Baggrund og formål 2. 2 Grænseværdier 2. 3 Metode Måleudstyr 3 HALSNÆS KOMMUNE EKSTERN STØJ FRA KONCERT - GJETHUSET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund og formål 2 2 Grænseværdier

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet.

Indholdsfortegnelse. Ændringer i støjbelastningerne er herefter beregnet. Hørsholm Kommune Forlægning af Lågegyde Beregning af trafikstøj Miljømåling - ekstern støj Rapport Rådgivende Ingeniører AS Parallelvej 15 2800 Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk

Læs mere

Lokalplan nr. B-06.01.01 Dagligvarebutik på Ugledigevej, Ørslev

Lokalplan nr. B-06.01.01 Dagligvarebutik på Ugledigevej, Ørslev Forslag til Lokalplan nr. B-06.01.01 Dagligvarebutik på Ugledigevej, Ørslev Februar 2015 V O R D I N G B O R G K O M M U N E Lokalplanforslag apa o sag Teknik- og Miljøudvalget har den 4. februar 2015

Læs mere

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ TEKNISK RAPPORT Rapport titel: Rapport nr.: A73412-1 Dato: 1. august 215 Udført af: Kontroleret af: VENDSYSSEL 1, BORING I DYBVAD Lars Find Larsen Louise Rebien Villefrance ADRESSE

Læs mere

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F:

Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj T: D: Åboulevarden 80. M: Postboks 615 F: Notat Lindø Industripark UDVIDELSE AF KRANSPOR M.M. Ekstern støj INDHOLD 21. april 2015 Projekt nr. 220419 Dokument nr. 1215493551 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af Godkendt af 1 Indledning...

Læs mere

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER

VIRKSOMHEDENS PLACERING OG OMGIVELSER Notat Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N5.006.11 Torben Clausen A/S - Virksomhedsstøj 23. maj 2011 Projekt: 14.7815.03 Til Fra : Jens Østergaard

Læs mere

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til Stürup Anlæg A/S Dokumenttype Rapport Dato Maj 2014 STÜRUP ANLÆG A/S GRUSGRAV VED GRIM- STRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ GRUSGRAV VED GRIMSTRUPVEJ MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Revision 0 Dato 2014-05-05

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Beregning af støj fra havneaktiviteter. Fåborg havn. Teknisk notat COWI A/S Beregning af støj fra havneaktiviteter Fåborg havn Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Teknisk notat Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 2 Planforhold

Læs mere

Teknisk Notat Rev. 2 N

Teknisk Notat Rev. 2 N Sweco Danmark A/S Granskoven 8 2600 Glostrup Danmark T +45 4348 6060 www.sweco.dk CVR-nr. 48233511 Teknisk Notat Rev. 2 N2.128.15 Frederiksberg Ejendomme Etablering af P-kælder og nybygning på Skolen ved

Læs mere

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård. Kaj Ove Madsen A/S Aarhus Læsøgade 6 8382 Hinnerup Att.: Johan B. Søgaard Esbjerg, den 22. oktober 2014 Sagsnr. KAM.0002-2014 01 Ekstern støj ved etablering af dagligvarebutik, Vestergade 96-98, 8550 Ryomgård.

Læs mere

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell

Notat N : Gentofte Kommune. Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads. : Grontmij A/S, Morten Hell Notat Grontmij A/S Danmark T +45 4348 6060 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 N2.136.14 Beregning af støj fra trafik på offentlig vej i området ved Bakkens parkeringsplads 28. oktober 2014 Projekt: 35.3566.04

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse

Indholdsfortegnelse. Bilagsfortegnelse Region Nordjylland Støjberegning Nyt universitetssygehus, Aalborg SØ Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn.

Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Sag nr. 08.580.01 Ekstern virksomhedsstøj Beregning af ekstern støj fra virksomheder i forbindelse med etablering af Esbjerg Ny Sydhavn. Juni 2009 NIRAS A/S Jesper Konnerup \\arhkfs01\data\sag\08\580.01\project

Læs mere

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer

Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer Notat Hvidberg A/S STØJ FRA NEDKNUSNING Vester Gimsingvej, Struer 24. juni 2014 Projekt nr. 217394-04 Udarbejdet af cvi Kontrolleret af cvi Godkendt af lec I forbindelse med planlagte nedknusnings- og

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr.

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. NOTAT Projekt Kortlægning af støj fra aktiviteter på kunstgræsbaner og vejtrafik Kunde Silkeborg Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-28 Til Fra Alf Christensen og Jann Hansen, Silkeborg Kommune Jacob Storm

Læs mere

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER

MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER ON Arkitekter 29. april 2015 MØLLERENS HUS, RØNDE - TRAFIKSTØJBEREGNINGER Beregning af vejstøj PROJEKT Møllerens Hus, Rønde - Vejtrafikstøjberegninger ON Arkitekter Projekt nr. 220944 Version 1 Udarbejdet

Læs mere

1. Indledning VM acoustics er af Henning Christensen fra Jernpladsen A/S rekvireret til at udføre en beregning af den forventede støjbelastning fra virksomheden ved flytning til Gladsaxe Ringvej 51A. Virksomheden,

Læs mere

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads

Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads NOTAT Projekt Lokalplan fjernparkering Billund Projektnummer 1321600417 Kundenavn Emne Udarbejdet af Projektleder Kirkbi Vurdering af støjforhold ved ny parkeringsplads Britt Tang Pedersen Helene D. Clausen

Læs mere

Hej Gitte

Hej Gitte Page 1 of 1 05-09-2016 From: Sidsel Marie Nørholm (SINO) Sent: 22-07-2016 08:34:30 To: Gitte Østergaard Sørensen / Region Nordjylland CC: Carsten Villsen (CVI) Subject: Støjnotat om råstofindving på matrikel

Læs mere

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx

Støjkortlægning 2011. Aalborg Portland A/S. C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S C:\Data\Miljøstyrelsen\Alle rapporter\støjkortlægning 2011 Aalborg Portland 001.docx Titel: Støjkortlægning 2011 Aalborg Portland A/S Teknisk rapport nr.: 2012-24598-70-020

Læs mere

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S

GADE & MORTENSEN AKUSTIK A/S Notat 26. juni 2014 JN/ACG/eksternstøj 26_06_2014 Sag nr. 13.974 Til Sag Emne : Schmidt Hammer Lassen Architects KPC Byg A/S : Administrationscenter Skanderborg : Beregning af ekstern støj. Antal sider:

Læs mere

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia)

Dansk Shell A/S. Havneterminal Fredericia. Import af råolie - Miljømåling-ekstern støj (baseret på måling i Fredericia) Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern støj" (baseret på måling i Fredericia) November 2011 Dansk Shell A/S Havneterminal Fredericia Import af råolie - "Miljømåling-ekstern

Læs mere

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING

Notat N5.027.14. Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 1 INDLEDNING Notat N5.027.14 Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Trafikstøj ved Sdr. Ringvej Støjberegninger 06. oktober 2014 Vores reference: 35.5676.01

Læs mere

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV

STØJUNDERSØGELSE SINDING GRUSGRAV Til Sinding Grusgrav ApS Sinding Hovedvej 15 8600 Silkeborg Dokumenttype Rapport Miljømåling ekstern støj Dato Marts 2016 Beregning af støj fra Sinding Grusgrav i forbindelse med råstofindvinding og anvendelse

Læs mere

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2

ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Notat A. Enggaard A/S ØSTRE HAVN, P-HUS, BYGGEFELT G2 Miljømæssig påvirkning af P-hus 1. maj 2017 Projekt nr. 226589 Dokument nr. 1223589644 Version 1 Udarbejdet af CVI/EJH Kontrolleret af JEK/MIK Godkendt

Læs mere

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2

STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS INDHOLD. 1 Indledning 2 TØNDER KOMMUNE STØJ FRA HELIKOPTERFLYVEPLADS ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk TEKNISK NOTAT INDHOLD 1 Indledning 2 2 Beregningsforudsætninger

Læs mere

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2

STAUNING LUFTHAVN INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Støjberegning Forudsætninger 2 RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE STAUNING LUFTHAVN BEREGNING AF FLYSTØJ ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Støjberegning

Læs mere

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9.

Teknisk Notat. Casa Vita, virkning af støjskærm. Udført for Roskilde Kommune. TC Sagsnr.: I Side 1 af 9. 9. Teknisk Notat Casa Vita, virkning af støjskærm Udført for Roskilde Kommune TC-101003 Sagsnr.: I100897-01 Side 1 af 9 9. september 2016 DELTA Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm Danmark Tlf. +45 72 19 40 00 Fax

Læs mere

1 Indledning. 2 Introduktion til støj

1 Indledning. 2 Introduktion til støj AALBORG KOMMUNE EU-kortlægning af støj fra vejtrafik i Aalborg byområde STØJKORTLÆGNING JUNI 2012 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner:

De udførte beregninger omfatter følgende tre scenarier for aktiviteter på fodbold- og tennisbaner: NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner og tennisbaner Kunde Frederikssund Kommune Notat nr. 1 Dato 2016-06-08 Til Fra Frank Brungaard Nielsen, Frederikssund Kommune Jacob Storm Jørgensen, Rambøll

Læs mere

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb

TEKNISK RAPPORT. Acoustica. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Miljømåling - ekstern støj - Motorløb TEKNISK RAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Tradium - Transportuddannelsescenter Djursland Rapport nr.: T6.006.11 Århus den 6. december 2011 Sag: 35.6141.07 Side 1 af 11 sider inkl. 1 bilag

Læs mere

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning

NOTAT. Beregning af støj fra havnebad i Odense Havn. Indledning NOTAT By- og Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Industrimiljø Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 70 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 65520 Fax 659968 E-mail miljo@odense.dk Beregning af støj

Læs mere

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen

I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen I/S Amagerforbrænding Genbrugscenter Sydhavnen Riis Akustik ApS Telefon: E-mail: CVR Nummer: 5944 1716 Claus@riisakustik.dk 29199477 Nørreled 22 Telefax: Internet: Bank konto: 4300 Holbæk 5944 1702 www.riisakustik.dk

Læs mere

Beregning af ekstern støj

Beregning af ekstern støj WH-PlanAction Aps Danmarksvej 8 DK-8660 Skanderborg Tel.: +45 8745 3900 CVR.: 2791 6929 www.wh-pa.dk Kirstine Haidarz Olesen Tel.: +45 2348 3995 kho@wh-pa.dk 7. december 2017 Sag nr.: 17034 Beregning af

Læs mere

Maileg ApS - Trehuse

Maileg ApS - Trehuse Jørgen Friis Poulsen a/s 31.10.2011 Udarbejdet af MAM Kontrolleret af jek Maileg ApS - Trehuse Beregning af ekstern støj fra personbiler og lastbiler ved Maileg ApS beliggende Trehuse i Herning. NIRAS

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler. : Søren Klitskov, Damolin A/S Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk Notat CVR-nr. 48233511 N4.024.13 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra indvinding af moler 23. april 2013 Projekt:

Læs mere

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B

De Nova Jern & Metal Recycling ApS. Oktober DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B Oktober 2012 DE NOVA, FREDERIKSVÆRK Ekstern støj Rev B PROJEKT De Nova, Frederiksværk Ekstern støj RESUME Projekt nr. 15.554.00-03 Dato: 2. December 2013 Udarbejdet af MABO Kontrolleret af CVI Godkendt

Læs mere

Grundlaget for lydberegningerne har været:

Grundlaget for lydberegningerne har været: Notat 27. maj 2015 TSO/BM/lyd.27.05.15.docx Sag: 15.217 Antal sider: 5 Til Sag Emne : Frederiksberg Kommune : Grundtvigs Sidevej : Ungdomsboliger Grundtvigs Sidevej. Lyd fra café- og tagterrasse. 1 Indledning

Læs mere

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger.

Endvidere er der i sidste afsnit en anbefaling om rammer for tilskud til støjisolering af boliger. STØJNOTAT Projekt Vejtrafikstøjberegning Skyttemarksvej, Næstved Kunde Næstved Kommune Notat nr. 1 Dato 2015-06-24 Fra Jacob Storm Jørgensen og Allan Jensen, Rambøll 1. Indledning Næstved Kommune har bedt

Læs mere

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg

Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Støjkortlægning Hobro Køretekniske Anlæg Juni 2016 (Revideret 22/12-2016) "Miljømåling - ekstern støj" Miljømåling - ekstern støj Målemetode: Miljøstyrelsens vejledning 5/1993 "Beregning af ekstern støj

Læs mere

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER

CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Til Randers Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Marts 2016 CLAUSHOLMVEJ, RANDERS VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER VEJTRAFIKSTØJBEREGNINGER Revision 1 Dato 10-03-2015 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen

Læs mere

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst.

Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj. Tilkørsel sker fra Hølundvej mod nordøst. Notat Aalborg Kommune ØSTER HASSING FORSAMLINGSHUS Ekstern støj 24. oktober 2016 Projekt nr. 226522 Dokument nr. 1221451565 Version 1 Udarbejdet af HKD Kontrolleret af PEH 1 INDLEDNING I forbindelse med

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato

NOTAT. 1. Baggrund. Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato NOTAT Projekt Støj fra aktiviteter på fodboldbaner ved Forum Horsens Kunde Hybel A/S Notat nr. 2 Dato 2016-06-01 Til Fra Jan Mortensen, CASA Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Baggrund CASA har bedt Rambøll

Læs mere

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn.

Støjberegningernes resultater viser støjbelastningen på facaderne, samt støjudbredelsen i 1,5 meters højde over terræn. STØJNOTAT Projekt Støjberegning C.F. Richs Vej 103 Kunde TRESOR Property A/S Notat nr. 1100025914-1 Dato 2016-12-16 Til Andreas Grønbæk, TRESOR Property Fra Jacob Storm Jørgensen, Rambøll 1. Indledning

Læs mere

Screeningsskema til Miljøvurdering

Screeningsskema til Miljøvurdering Screeningsskema til Miljøvurdering Navn og nummer på planen Sag nr. Lokalplan 10-020 for bolig- og centerområde i Sydbyen - Miljøscreening 13/29443 Sagsbehandler CC Beskrivelse af planen, formål og omfang

Læs mere

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ

VERSION UDGIVELSESDATO UDARBEJDET KONTROLLERET GODKENDT august 2016 TMLE/OWJ KSC OWJ AARHUS KOMMUNE BERING-BEDER VEJEN AFKLARENDE SPØRGSMÅL VEDRØRENDE TRAFIKSTØJ (FORSLAG A) ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning

Indholdsfortegnelse. Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg. Vejdirektoratet. Teknisk notat. 1 Indledning. 2 Støjberegning Trafikudvalget 2009-10 TRU alm del Svar på Spørgsmål 1164 Offentligt Vejdirektoratet Støjberegning, M3/M12 tilslutningsanlæg Teknisk notat COWI A/S Odensevej 95 5260 Odense S Telefon 63 11 49 00 Telefax

Læs mere

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR

Seacon A/S. Indledning. Indhold. Færgestøj Orienterende støjberegninger. Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Færgestøj Orienterende støjberegninger Projektnr.: 13.2089 08. april 2013 Rev. 30. april RAR Indledning Seacon A/S ved Stine Gro Jensen har bedt Viatrafik om at foretage støjberegninger ved etablering

Læs mere

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev

Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde. Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev Netto Himmelev Himmelev Bygade 61 4000 Roskilde By, Kultur og Miljø Miljø Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 www.roskilde.dk Varsling af påbud om støjgrænser - Netto Himmelev 21.

Læs mere

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG

Trafikstøjsberegninger. Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG Oktober 2014 ERHVERVSKORRIDOR OMKRING MOTORVEJ SILKEBORG PROJEKT Erhvervskorridor Silkeborg 24. oktober 2014 Projekt nr. 218536 Udarbejdet af JEK Kontrolleret af MABO NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks

Læs mere

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT

Teknisk Notat. Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober Udført for Inter Terminals AOT Teknisk Notat Støj fra Asnæs olieterminal Driftsscenarie med støjbidrag fra olieskibe oktober 2013 Udført for Inter Terminals AOT TC-100464 Sagsnr I100350 Side 1 af 13 16. oktober 2013 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning

AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi Danmark A/S, Vejlevej 5, 7400 Herning Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 30. marts 2012 J.nr.: NMK-10-00460 Ref.: LJE/SMA AFGØRELSE i sag om Herning Kommunes påbud om støjundersøgelse til Alpi

Læs mere

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods

Teknisk notat N4.021.12. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. : Birgitte Koch, Arla Foods Teknisk notat Danmark T +4 898 800 F +4 898 8 www.grontmij.dk CVR-nr. 48 N4.0. Arla Foods, Nyt biogasanlæg i Videbæk Støjkonsekvensberegninger af trafik på offentlig vej. marts 0 Projekt:.4.0 Til Fra Vedlagt

Læs mere

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2

VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME INDHOLD. 1 Indledning 2. 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme 2 HOFOR VINDMØLLER PÅ AVEDØRE HOLME ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 2 2 Eksisterende vindmøller på Avedøre Holme

Læs mere

Lydnotat L01 Version 001

Lydnotat L01 Version 001 Lydnotat 16.096.L01 Version 001 Riis Akustik ApS Nørreled 22 4300 Holbæk tlf 30511735 claus@riisakustik.dk Kunde: NCC Danmark A/S Henrik Johansen Projekt: Falkoner Centeret Ombygning 2016 Emne: Lydforhold

Læs mere

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning.

Opgørelse over antallet af støjbelastede boliger/personer på A/S Storebælts motorvejstrækning. EksterntNotat Notat Støjhandlingsplan A/S Storebælts motorvejsstrækning I henhold til bekendtgørelse nr. 1309 af 21. december 2011: Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner

Læs mere

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S

Teknisk Notat. Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December Udført for DONG Energy Power A/S Teknisk Notat Skærbækværket - Biomassekedler Fremtidigt driftsscenarie med skibe i havn - December 2013 Udført for DONG Energy Power A/S TC-100383 Sagsnr.: T204961 Side 1 af 10 7. januar 2014 DELTA Venlighedsvej

Læs mere

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag

NOTAT. Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget. Supplerende undersøgelser. 1. Indledning. 2. Beregningsmetode. 3. Grundlag NOTAT Projekt Kunde Nordhavnsvejen Københavns Kommune Dato 5. november 2013 Til Jacob Ingvartsen, Nordhavnsvejen Fra Allan Jensen, Rambøll Støjskærm langs Nordhavnsvejen ved Strandvænget Dato 05-11-2013

Læs mere

Berendsen. Textil Service A/S

Berendsen. Textil Service A/S Berendsen Textil Service A/S Miljømåling - ekstern støj Certifikat nr. 24057 Sag nr. 15649.A1 Rekvirent Orbicon Ringstedvej 20 4000 Roskilde Att: Gert Porse Rådgiver BP Støjmåling Søndermarken 2 7400 Herning

Læs mere

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15

Rapport. Kortlægning af støj fra Orthana. Rekvirent: Miljøcenter Roskilde. We help ideas meet the real world. AV 1481/07 Side 1 af 15 We help ideas meet the real world Rapport Kortlægning af støj fra Orthana Rekvirent: Miljøcenter Roskilde Side 1 af 15 31. december 2007 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Venlighedsvej 4 2970 Hørsholm

Læs mere

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark

MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark MOTORSPORTENS AKUSTIKLABORATORIUM Idrættens Hus, Sektion C, 5. sal, DK-2605 Brøndby, Danmark 24. juni 2009 J. nr. 2008-KKK-01/02 ref.: OD Supplement 3 til Beregning af ekstern støjbelastning fra Vestsjællands

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg

Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel del 1c Gødvad By, Gødvad, 8600 Silkeborg Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-260315. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau på 1. etape af Eriksborg nye udstykning i Silkeborg kommune. matrikel

Læs mere

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato:

Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej Ringsted. Att.: John Jeppesen. Dato: Ringsted Kommune Plan & Byg Rønnedevej 9 4 Ringsted Att.: John Jeppesen Akustik Støj Vibrationer Vedbysøndervej 13 4200 Slagelse Tlf: 503 620 Fax: 527 622 post@d-a-r.dk www.d-a-r.dk Sag nr.: 11-012 Beregning

Læs mere

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV.

NOTAT. 1. Musikstøj fra Ungdomshuset, Dortheavej 61, 2400 København NV. NOTAT Projekt Ungdomshuset - Lydmålinger af støj og undersøgelse af forbedringer Kunde Københavns Kommune Notat nr. 1100023528-Notat-0-Musikstøj fra Ungdomshuset Dato 2016-07-01 Til Bjarke Nielsen, Københavns

Læs mere

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-01-190615. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Beregning af vejtrafikstøjniveau med støjvold på udstykningen ved Brunbakkevej 1C i Silkeborg kommune.

Læs mere

H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ

H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ Til H.J. Hansen Genvindingsindustri A/S Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2014 H.J. HANSEN GENVIN- DINGSINDUSTRI A/S HAVNEGADE ODENSE RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN STØJ RAFFINERING 2 MILJØMÅLING-EKSTERN

Læs mere

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune.

Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Trafikstøj veje Rapport nr. antal sider BE-02-140616. Sider inkl. denne: 10 Rapport titel Beregningssted Rekvirent Beregning af udendørs vejtrafikstøj på Ærøvej 1 i Silkeborg kommune. Ærøvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger.

Maksimalværdien af støjen i natperioden kan jeg ikke vurdere på grundlag af de udførte målinger. To: Søren Nabe-Nielsen[/O=HORSHOLM/OU=FIRST ADMINISTRATIVE GROUP/CN=RECIPIENTS/CN=SNA]; Subject: FW: Skubber yderligere på... Sent: Thur 6-16-2011 9:09:19 From: Jørgen Vasehus Madsen From: Jørgen Vasehus

Læs mere

Bilag 1 - Placering af virksomheder. Bilag 2 - Støjbidrag fra virksomheder. Bilag 3 - Støjudbredelseskonturer, teoretiske kilder

Bilag 1 - Placering af virksomheder. Bilag 2 - Støjbidrag fra virksomheder. Bilag 3 - Støjudbredelseskonturer, teoretiske kilder SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORG MARITIME BYHAVN STØJBEREGNINGER - FORUDSÆTNINGER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning

Læs mere

PRØVNINGSRAPPORT. Acoustica Akustik Støj Vibrationer. Halsnæs Genbrugsstation Miljømåling ekstern støj

PRØVNINGSRAPPORT. Acoustica Akustik Støj Vibrationer. Halsnæs Genbrugsstation Miljømåling ekstern støj PRØVNINGSRAPPORT Rapporten må kun reproduceres i sin helhed. Prøvningsresultaterne gælder alene for de prøvede emner. Halsnæs Genbrugsstation Miljømåling ekstern støj Rapport nr.:.p2.043.14 Glostrup, 23.

Læs mere

"MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ"

MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ Wewers Beton A/S, Ny Mårumvej 222, Mårum, 3230 Græsted Januar 2017 "MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ" Rapport nr. 16-16 PROJEKT Wewers Beton A/S, Ny Mårumvej 222, Mårum, 3230 Græsted RESUME Projekt nr. 227349

Læs mere

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN

TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN Til Greve Kommune Dokumenttype Miljømåling-trafikstøj Dato Maj 2016 TRAFIKSTØJBEREGNINGER LANGAGERGÅRD OG TJØRNELYSKOLEN TJØRNELYSKOLEN Revision 1 Dato 23-05-2016 Udarbejdet af Jacob Storm Jørgensen Kontrolleret

Læs mere

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO

BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO Til Fredericia Kommune Dokumenttype Rapport Dato September 2015 Miljømåling ekstern støj Kortlægning af støj fra Bridgewalking BRIDGEWALKING PÅ DEN GAMLE LILLEBÆLTSBRO MILJØMÅLING EKSTERN STØJ Miljømåling

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Virksomheder J.nr. MST-1270-01700 Ref. Tisch/Molut Den 6. april 2016 VILKÅRSÆNDRING. J. nummer: MST-1270-01700

MILJØGODKENDELSE. Virksomheder J.nr. MST-1270-01700 Ref. Tisch/Molut Den 6. april 2016 VILKÅRSÆNDRING. J. nummer: MST-1270-01700 Virksomheder J.nr. MST-1270-01700 Ref. Tisch/Molut Den 6. april 2016 MILJØGODKENDELSE VILKÅRSÆNDRING For: Vejle AffaldGenbrug Vestre Engvej 70 7100 Vejle Matrikel nr.: 2a, 1b, 1k, 1m, 30a, 28, 32, 32a,

Læs mere

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen

støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen støjberegninger og målinger ved Fiskebækbroen 03-09-2008 Page 1 of 2 Ulla Merete Riel Fra: Christian Sauer [csa@vddk] Sendt: 2 juli 2008 17:51 Til: Hans Dyrby Kloch Emne: VS: målinger ved Fiskebækbroen

Læs mere

UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK ANSVARLIG: HENRIK HØJLUND LARSEN PETER HENNINGSEN HENRIK HØJLUND LARSEN

UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK ANSVARLIG: HENRIK HØJLUND LARSEN PETER HENNINGSEN HENRIK HØJLUND LARSEN PRØVNINGSRAPPORT KUDSK & DAHL A/S MILJØMÅLING - EKSTERN STØJ SAGSNAVN: DYBVAD, EKSTERN STØJ SAGSNUMMER: 35.8985.01 RAPPORTNUMMER: P8.010.16 AALBORG, DEN 1. JUNI 2017 UDFØRT AF: KONTROLLERET AF: TEKNISK

Læs mere

Vindmøllerejseholdet 1

Vindmøllerejseholdet 1 Vindmøllerejseholdet 1 Baggrund Vindmøllerejseholdet er et tilbud fra staten til kommunerne, om gratis bistand til vindmølleplanlægning. Etableret i 2008, og indgår i Energiaftalen frem til 2015. MILJØMINISTERIET

Læs mere

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S

Notat N Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter. : Søren Klitskov, Damolin A/S Notat Vævervej 7 8800 Viborg Danmark T +45 8928 8100 F +45 8928 8111 www.grontmij.dk CVR-nr. 48233511 Damolin A/S, molerindvinding ved Stærhøj Støj fra kørslen med moler ad alternative ruter 23. april

Læs mere

Indsigelse mod Forslag til Lokalplan 186. Til:

Indsigelse mod Forslag til Lokalplan 186. Til: Fra: 1 - Høringssvar BBE 6 - E/F [BBE@frederiksberg.dk] Harsdorffsvej 4A-B Til: Tarra Butler [tabu03@frederiksberg.dk] Sendt dato: 26-04-2016 09:14 Modtaget Dato: 26-04-2016 09:14 Vedrørende: VS: Indsigelse

Læs mere

NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1

NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1 NOTAT EKSTERN STØJ NR. 1 Projekt : Peterson Packaging A/S Mirabellevej 16 8930 Randers Ø Att: : Jan Norbeck 14. oktober 2011 Beregningresultat af den eksterne støjbelastning fra Peterson Packaging A/S.

Læs mere

Støj fra varelevering til butikker

Støj fra varelevering til butikker Miljøprojekt Nr. 596 2001 Støj fra varelevering til butikker Hans-Henrik Skaaning og Jens K. Nørgaard Carl Bro - Acoustica Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Simon Moos A/S Kallehave Sydals

Simon Moos A/S Kallehave Sydals 04-01-2013 12/24399 KS: aann Simon Moos A/S Kallehave 21 6470 Sydals Påbud om ændring af vilkår for støjgrænser til Simon Moos A/S Sønderborg Kommune meddeler den 4. januar 2013 påbud om ændring af støjgrænser.

Læs mere

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR

MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR MULIGHEDER MED STØJSVAGT UDSTYR - VED VARELEVERING TIL BUTIKKER Jens Duch, JDU@ramboll.dk, tlf. 5161 5365 HVAD ER PROBLEMET? Generende støj Impulsstøj Ofte tæt på boligområder Især støj om natten er knyttet

Læs mere

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg.

NOTAT VEJTRAFIKSTØJ. Der er regnet på eksisterende forhold, samt forholdene 2025 med det nye tilslutningsanlæg. NOTAT VEJTRAFIKSTØJ Projekt Ombygning af Aulbyvej Kunde Middelfart Kommune Notat nr. 2 Dato 2012-07-27 Til Fra KS Ditte Storm, Middelfart Kommune Jacob Storm Jørgensen Ole Funk Knudsen 1. Indledning I

Læs mere

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak

Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes Flak [Tilladelsesindehaver Adresse Postnummer og by] Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-7322-01889 Ref. Ehp/anudy Den 1. december 2015 Primær tilladelse til indvinding af råstoffer i fællesområde 538-GA Bjelkes

Læs mere

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id

Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id Esbjerg Kommune Byggeri Teknik & Miljø Torvegade 74 6700 Esbjerg Att.: Ulrik Revsbech Esbjerg den 14. juni 2011 Indsigelse mod udvidelse af Netto på Højtoftevej, 6700 Esbjerg, Sags id 2010-3921 På vegne

Læs mere