Redegørelse/indstilling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Redegørelse/indstilling"

Transkript

1 Sagsnr.: 2009/02983 Dato: Sag: Affaldsgebyrer for erhverv 2010 Sagsbehandler: Per Hauge Teksten i kursiv er identisk med teksten i sagsfremstillingen Sagens kerne Ny lovgivning betyder, at der skal vedtages erhvervsaffaldsgebyrer gældende fra og med 2010.Gebyrets sammensætning og størrelse beregnes og besluttes nu, så det bliver kendt af de berørte erhvervsvirksomheder, så hurtigt som muligt. Gebyret forventes at blive opkrævet i efteråret 2010 med tilbagevirkende kraft fra januar Ved beregning af gebyrerne for 2010 kan man benytte forskellige fordelingsmodeller i forholdet mellem husholdninger og erhverv i forbindelse med gebyr for genbrugsstationerne, og om virksomhederne skal være med til at betale miljøomkostningerne til lossepladsen og indsamling af herreløst affald. Indstilling Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at taksterne for erhvervsaffaldet sammensættes som vist i bilag 2. Det betyder at: Udgifterne til genbrugsstation fordeles med 24 % til virksomheder og 76 % til husholdningerne. Virksomhederne betaler en del af miljøomkostningerne til lossepladsen Virksomhederne betaler en del af omkostningerne til herreløst affald Mødedeltagelse i Udvalget for Miljø og Teknik mødet den 14. december 2009 Per Hauge, miljøkonsulent og Rikke Hvelplund, afdelingsleder i Miljø og Teknik Sagsfremstilling Den nye lovgivning om organisering af affaldssektoren medfører en del ændringer for erhvervet i De får blandt andet ret til at genbrugsstationerne (hvilket allerede gælder i vores kommune), og kommunerne kan ikke længere bestemme, hvordan virksomhederne skal håndtere genanvendeligt affald. Erhvervet skal til gengæld betale for de ydelser, de modtager, eller har ret til at modtage. Betalingen skal beregnes ud fra de ordninger, som kommunen tilbyder. Gebyrerne skal opkræves efter oplysningerne i CVR-registeret (Det centrale virksomhedsregister) hos den enkelte virksomhed, der har et produktionssted i Halsnæs Kommune. Gebyrerne skal ifølge udkast til bekendtgørelse om affald omfatte følgende: 1. Administration af indsamlingsordninger, herunder dagrenovationslignende affald, anvisningsordninger og affaldsplanlægning m.m. Beregnes som gennemsnitsgebyr for alle virksomheder, uanset om de benytter ordningerne. 2. Indsamling af dagrenovationslignende affald. Opkræves i forhold til mængde/volumen af affald, der hentes. 3. Indsamlingsordning for forbrændings- og deponeringsegnet farligt affald. Beregnet som et gennemsnitsgebyr for alle virksomheder. 4. Eventuelle indsamlingsordninger for andre typer af affald. Beregningsmetoden for gebyret afhænger af, hvilken ordning der tilbydes. Herunder opsamling af herreløst affald og omkostninger til rensning af perkolatvand fra lossepladsen m.m. 1/7

2 5. For brugsretten til genbrugsstationerne. Gebyret udregnes efter en fordelingsnøgle mellem husholdningsaffald og erhvervsaffald, samt et forholdstalssystem, hvor håndværkere og anlægsgartnere betaler betydeligt mere end andre typer af virksomheder. 6. Kommunale udgifter til kommende nationale systemer for henholdsvis affaldsdata og regulativdatabase. Beregnet som et gennemsnitsgebyr for alle virksomheder. Generelt gælder, at affaldsgebyrerne skal dække de forskellige omkostninger, der er i forbindelse med håndtering af de forskellige typer af affald. I bekendtgørelsen om affald er anført forskellige fordelingsmodeller til de forskellige typer af gebyrer. Gebyrberegningen for erhverv er ny i Halsnæs Kommune. Principperne for de nuværende affaldsgebyrer er at alle udgifterne til affaldshåndtering dækkes i gennem taksten for dagrenovation. I 2009 var den kr./år for en 110 l sæk (gl. Frederiksværk Kommune) eller et sæt beholdere til rødt og grønt affald (gl. Hundested Kommune). For en 660 l beholder er taksten kr./år. Omkostningerne til indsamling og behandling af dagrenovation er kun ca. ¼ af taksten, resten anvendes til genbrugsstationer, andre ordninger og administration. Da det er få virksomheder, der har været tilsluttet dagrenovationen, ha, husholdningerne indtil dato betalt en stor del af virksomhedernes andel af udgifterne til affaldshåndtering, det er ikke tilladt mere. Taksten for husholdninger fastholdes i 2010, da kommunerne først skal indføre de nye principper for beregning af affaldsgebyrer i 2011, når det gælder husholdninger. Som udgangspunkt for beregning af erhvervstaksterne for 2010 er der anvendt følgende forudsætninger: Der er ca virksomheder i Halsnæs Kommune Ca. 800 virksomheder fritages på grund af, at visse branchekoder er fritaget for at betale erhvervsaffaldsgebyrer. Det er eksempelvis køreskoler, hjemmehjælp, holdingselskaber, investeringsselskaber osv. Der ca. 50 branchekoder, der er fritaget i henhold til bilag 8 i affaldsbekendtgørelsen. Ca virksomheder kan søge om fritagelse på grund af, at de bor på samme adresse som ejeren og har en omsætning under kr./år. Gebyrerne er beregnet ud fra at ca virksomheder skal dele omkostningerne til affaldshåndtering, der vedrører erhvervslivet. Der er regnet med, at ca husstande skal dele de udgifter, der vedrører affaldshåndtering fra private. Principielt skal hver enkelt affaldsordning hvile i sig selv, så hvis taksten er for lav det ene år, skal den stige året efter, så underskuddet betales ind året efter. Ad 1 administrationsomkostninger Opkrævning af det nye gebyr giver ekstra administration. Der er det første år afsat omkring kr. til administration, hvilket giver et gebyr på 429 kr./år/virksomhed. Udgiften forventes at blive mindre i de efterfølgende år. Initiativerne 15, 16, 20 og 21 i Halsnæs Kommunes affaldsplan for 2009 til 2012 omhandler aktiviteter, der er erhvervsrettede og som kræver en informationsindsats. Der er afsat kr. i 2010 til denne indsats. Det giver et gebyr på 335 kr. i 2010 pr. virksomhed. 2/7

3 Administration af ordninger for håndtering af farligt affald skal fordeles på alle virksomheder, selv om de ikke bruger ordningerne. De virksomheder, der har farligt affald betaler selv for den enkelte afhentning til transportør og modtageanlæg. I 2010 er der afsat ca kr. til administration af farligt affald. Af dette udgør Vestforbrændings administration omkring kr. Administrationsgebyret bliver 341 kr. pr. virksomhed. Omkostningerne til administration af indsamling af dagrenovation i hele kommunen er budgetteret til ca kr. i 2010 Denne udgift fordeles ud på alle virksomheder og husstande og giver et gebyr på 168 kr./år. Samlet giver det et administrationsgebyr på kr. i 2010 til virksomhederne. Gebyret forventes at blive mindre i fremtiden, da f.eks. omkostningerne til drift af det nye opkrævningssystem forventes at falde med ca. 50 %. Ad 2 Gebyrer for indsamling af dagrenovationslignende affald. Den nye opkrævning af gebyrer fra erhverv og indførsel af det nye affaldssystem i april gør det vanskeligt på nuværende tidspunkt at bestemme en årlig takst for dagrenovation. Da taksterne for husholdninger først skal splittes op i de forskellige ordninger fra 2011 har Halsnæs Kommune fastholdt 2009 taksten for håndteringen af en 110 l sæk på kr./år i Ca. ¼ af denne takst udgør omkostningerne til tømning og behandling svarende til 698 kr./år. Dette bliver det gebyr, en virksomhed skal betale for afhentning af dagrenovation. For en 660 l beholder er beløbet kr./år. Ad 3 indsamlingsordning for farligt affald. Virksomhederne, der får indsamlet farligt affald, afregner de faktiske omkostninger for opsamling og behandling direkte med transportøren eller modtageanlæg, der for mange virksomheder er Vestforbrænding. Administration af ordningerne betales gennem administrationsgebyret. Ad 4 andre indsamlingsordninger. Halsnæs Kommune har ikke andre indsamlingsordninger, der er specielt rettet mod virksomhederne. Men kommunen har valgt, at udgifterne til indsamling af herreløst affald og udgifterne til nedlukning og drift af miljøbeskyttelsessystemet af den lukkede losseplads og de omkringliggende arealer, betales via affaldsgebyrer. Vedrørende udgifter til miljøforanstaltninger af den lukkede losseplads og de omkringliggende arealer Udgifterne til drift af miljøbeskyttelsessystemet på den nu lukkede Frederiksværk Lossepladsen og de omkringliggende arealer bliver i dag betalt via dagrenovationstaksten. Det skyldes, at området i sin tid blev brugt af de to gamle kommuner (Frederiksværk og Hundested) til deponering af dagrenovation, og at størstedelen af de udgifter, der er forbundet med miljøbeskyttelsessystemet i dag, hidrører fra det tidligere deponerede dagrenovation. Ud fra princippet om, at forureneren betaler, er det derfor mest korrekt, at disse udgifter fordeles ligeligt ud på alle virksomheds- og husholdningstyper. Drift af miljøbeskyttelsessystemet er i 2010 budgetteret til ca kr./år. Der er regnet med husholdninger og virksomheder, i alt enheder, der skal betale gebyrer. Gebyret pr. enhed bliver 348 kr./år. Vedrørende herreløst affald 3/7

4 Herreløst affald er f.eks. tabt affald i grøfter langs vore veje, på rastepladser og i naturen. Denne type affald stammer også fra erhvervet. Administrationen anbefaler derfor at udgiften på kr. i 2010 fordeles efter samme forhold som udgifterne til lossepladsen. Gebyret pr. enhed bliver 150 kr. / år. Handlemuligheder. Det kan diskuteres, om det er rimeligt, at virksomhederne skal være med til at betale for udgifterne til herreløst affald og miljøomkostningerne ved passiv drift af losseplads. Konsekvenserne ved at erhverv ikke betaler for hhv. lossepladsens miljøomkostninger og herreløst affald kan ses i tabel 1. I handlemulighed 2 og 4 betaler erhvervet ikke for disse ordninger, hvilket betyder, at husholdningerne skal betale det hele. Tabel 1. Husholdninger Virksomheder kr./år ex moms kr./år ex moms Virksomheder betaler gebyr Gebyr for miljøomkostninger på losseplads Gebyr for herreløst affald Virksomheder betaler ikke gebyr Gebyr for miljøomkostninger på losseplads Gebyr for herreløst affald Ad 5 brugsretten af genbrugsstationerne En meget stor del af affaldet fra Halsnæs Kommune håndteres på kommunens to genbrugsstationer. I 2008 var det tons, til sammenligning blev der indsamlet tons dagrenovation til forbrænding. Ifølge den nye lovgivning skal udgifter til drift af genbrugsstationerne fordeles mellem virksomheder og husholdninger. Forholdet til fordelingen skal findes ved, at kommunerne gennemfører brugerundersøgelser på genbrugsstationerne hvert 4. år. Den 1. brugerundersøgelse skal være gennemført inden den 31. december Miljøstyrelsen har givet et foreløbigt bud på en omkostningsfordeling, som kommunerne kan anvende frem til den rigtige fordeling er kendt: 85 % betales af husholdningerne og 15 % betales af virksomhederne. Vestforbrænding har også beregnet et fordelingstal mellem virksomheder og husholdninger for alle genbrugsstationerne i deres opland. I beregningerne er der taget hensyn til, at der er forskellige omkostninger ved håndtering af forskellige typer af affald, og at der er forskel på de typer af affald, som virksomheder og husholdninger afleverer. For Halsnæs Kommune bliver omkostningsfordelingen, at 76 % betales af husholdningerne og 24 % betales af virksomhederne. Altså en større del til erhvervet end i miljøstyrelsens foreløbige bud. Administrationen anbefaler Vestforbrændings fordelingstal, da det forventes at være det mest retvisende billede af omkostningsfordelingen. Når vi har gennemført brugerundersøgelser på vores genbrugsstationer i 2010, vil taksten for 2011 regulere for eventuelle afvigelser i Principperne for de nye gebyrer er, at hver enkelt ordning skal hvile i sig selv. Det betyder også, at hvis f.eks. virksomhederne betaler mindre, skal husholdningerne betale mere. 4/7

5 Udgifterne til genbrugsstationerne forventes i 2010 at blive ca. 21 mio. kr. I tabel 2 ses gebyrerne for ret til brug af genbrugsstationerne for de forskellige virksomhedstyper og husholdningstyper med de to omkostningsfordelingsnøgler. Bemærk, at taksten for husholdninger her alene er taget med for at illustrere, hvilken betydningen de to modeller har for private husholdninger. Tabel 2. Virksomheder betaler 26 % og husholdninger betaler 74 % Husholdninger Virksomheder Sommerhus 510 kr./år Alm. Virksomhed ½* kr./år Etagebolig 510 kr./år Bygge- og anlæg, 0 til 1 ansat 4* kr./år Parcel- og rækkehuse 1020 kr./år Bygge- og anlæg, 2 til 10 ansatte 6* kr./år Bygge- og anlæg, mere end 10 ansatte 8* kr./år Virksomheder betaler 15 % og Husholdningerne betaler 85 % Husholdninger Virksomheder Sommerhus 571 kr./år Alm. Virksomhed ½* 694 kr./år Etagebolig 571 kr./år Bygge- og anlæg, 0 til 1 ansat 4* kr./år Parcel- og rækkehuse 1141 kr./år Bygge- og anlæg, 2 til 10 ansatte 6* kr./år Bygge- og anlæg mere end 10 ansatte 8* kr./år * Fordelingsnøgle i henhold til bekendtgørelse om affald I bekendtgørelsen for affald er det fastlagt, at kommunerne også skal opkræve et gebyr for brug af genbrugsstationerne for udenlandske virksomheder. Gebyret skal følge den sammen fordeling, der er gældende danske bygge- og anlægsvirksomheder. På takstbladet er der angivet en månedstakst, der svare til 1/12 af en dansk virksomheds årstakst. Hvordan administrationen af denne takst skal ske i praksis er ikke afklaret endnu. Det overvejes, om der skal laves et fælles system i Vestforbrænding. Ad 6. Kommunale udgifter til kommende nationale systemer til henholdsvis affaldsdata og regulativdatabase. Der er indtil dato ikke kommet indikationer fra Miljøstyrelsen på hvor stort dette beløb bliver. Administrationen forventer, at taksten bliver i samme størrelsesorden, som det kommunen i dag betaler Vestforbrænding for indsamling af transportør og modtageanlægs oplysninger om affaldsmængder til brug for kommunens affaldskortlægning. Taksten er 33 kr./år for en virksomhed, og er indregnet i de almindelige administrationsomkostninger. Lov- og plangrundlag Lov nr. 152 af 28. maj 2009 om ændring af lov om miljøbeskyttelse (ny organisering af affaldssektoren) Udkast til bekendtgørelse om affald, sendt i høring af miljøstyrelsen i oktober Udkast til nyt standardregulativ for erhvervsaffald, sendt i høring af miljøstyrelsen november /7

6 Udkast til nyt regulativ for erhvervsaffald i Halsnæs Kommune Konsekvenser for miljø og sundhed Fastsættelse af gebyrer har ingen indflydelse på miljø og sundhed. Men et velfungerende og økonomisk velfunderet affaldssystem har naturligvis afgørende indflydelse på miljø og sundhed. Høring, dialog og formidling Administrationen vil sende et brev til alle de virksomheder, der forventes at skulle betale erhvervsaffaldsgebyrer i 2010 omkring årsskiftet. I brevet orienteres om de nye regler omkring erhvervsaffald og de forventede takster for erhvervsaffald, som de bliver anbefalet af Udvalget for Miljø og Teknik på dette møde, og som forventes godkendt af Byrådet 12. januar Økonomi og afledt drift Erhvervsgebyret opkræves af den kommende forsyningsvirksomhed og indgår i deres budget. Selskabet betaler kommunen for den del af gebyrerne, der vedrører myndighedsbehandling på affaldsområdet, såsom anvisning af erhvervsaffald, affaldsplanlægning, kortlægning af affaldsmængder og regulativudarbejdelse. Personaleforhold Det nye forsyningsselskab vurderer, om de kan håndtere den administrative opgave med det nuværende personale, eller om de for eksempel vil købe ydelser hos Vestforbrænding. Forslag til handlemuligheder Handlemulighed 1 Direktionen indstiller, at Udvalget for Miljø og Teknik over for Økonomiudvalget og Byrådet anbefaler, at taksterne for erhvervsaffaldet sammensættes som vist i bilag 2. Det betyder at: Udgifterne til genbrugsstation fordeles med 24 % til virksomheder og 76 % til husholdningerne. Virksomhederne betaler en del af miljøomkostningerne til lossepladsen Virksomhederne betaler en del af omkostningerne til herreløst affald Handlemulighed 2 Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at taksterne for erhvervsaffaldet sammensættes som vist på bilag 3. Det betyder at: Udgifterne til genbrugsstation fordeles med 24 % til virksomheder og 76 % til husholdningerne. Virksomhederne betaler ikke en del af miljøomkostningerne til lossepladsen Virksomhederne betaler ikke en del af omkostningerne til herreløst affald Handlemulighed 3 Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at taksterne for erhvervsaffaldet sammensættes som vist på bilag 4. Det betyder at: Udgifterne til genbrugsstation fordeles med 15 % til virksomheder og 85 % til husholdningerne. Virksomhederne betaler en del af miljøomkostningerne til lossepladsen Virksomhederne betaler en del af omkostningerne til herreløst affald Handlemulighed 4 6/7

7 Udvalget for Miljø og Teknik anbefaler over for Økonomiudvalget og Byrådet, at taksterne for erhvervsaffaldet sammensættes som vist på bilag 5. Det betyder at: Udgifterne til genbrugsstation fordeles med 15 % til virksomheder og 85 % til husholdningerne. Virksomhederne betaler ikke en del af miljøomkostningerne til lossepladsen Virksomhederne betaler ikke en del af omkostningerne til herreløst affald Bilag Bilag 1 Redegørelse, affaldsgebyrer for erhverv 2010, 6 sider Bilag 2 Særskilt takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer handlemulighed 1, 1 side Bilag 3 Særskilt takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer handlemulighed 2, 1 side Bilag 4 Særskilt takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer handlemulighed 3, 1 side Bilag 5 Særskilt takstblad for erhvervsaffaldsgebyrer handlemulighed 4, 1 side 7/7

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/31121. Bilag 1 Sagsbeskrivelse Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/31121 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr gældende for 2011. Gebyret

Læs mere

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010

Affaldsgebyrer i 2012 for virksomheder og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 By- og Udviklingsforvaltningen Affaldsgebyrer i 2012 for og private i Kolding Kommune i. h. t. affaldsbekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 Renovation, Administration Juni 2011 Affaldsgebyrer for. Forudsætninger:

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning

Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer. Sag nr. 10/3733. Bilag 1 Sagsbeskrivelse. Indledning Dagsordenstekst til KMU-sag om erhvervsaffaldsgebyrer Sag nr. 10/3733 Bilag 1 Sagsbeskrivelse Indledning Virksomhederne i Ringsted Kommune skal betale et erhvervsaffaldsgebyr i 2010. Gebyret skal dække

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Bilag 9. Takstoversigt, affaldsgebyrer Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en

Læs mere

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016

BILAG TEKNIK- OG MILJØUDVALGET TAKSTER I 2016 TAKSTER I Administration, bolig 1309 af 18/12/2012, Kapitel 8. Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter dække udgifterne på funktion 1.38.60 Generel administration

Læs mere

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604

NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 NOTAT Den 25. august 2015 Init. MOG Sagsnr. 14-02604 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2016 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2016 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold

Læs mere

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 Bilag 1: Forslag til takster på affaldsområdet i Administration, bolig fastsættelsen følger Miljøstyrelsens bekendtgørelser, hvorfor taksten Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal

Læs mere

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015

Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Den 16. august 2014 Init. MOG Sagsnr. 14-01083 Budget og gebyrer på renovationsområdet i Ballerup Kommune 2015 Baggrund og formål Budget og gebyrer for 2015 i Ballerup Kommune er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8

Benævnelse: Administration, bolig Miljøbeskyttelsesloven, nr. 879 af 26/06/2010, 48 og Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18/12/2012, Kapitel 8 BILAG 1b Takster på affaldsområdet og etablering af lille innovativt affaldsanlæg Benævnelse: Administration, bolig Sammen med indtægterne fra gebyret Administration, erhverv skal disse gebyrindtægter

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes med denne rapport. Rapporten rummer kortlagte affaldsmængder fra 2009 samt en prognose for affaldsmængderne

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2014 Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Miljø Administration, bolig Skal sammen med Administration, erhverv over en årrække dække omkostningerne på funktion 1.38.60 Fælles formål. Bygnings- og Boligregistret

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer

Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Ny Affaldsbekendtgørelse Gebyrer Gebyrer Gebyrer Ikrafttræden Opkrævning af gebyrer via CVRregistret fra 1.1.2010 Opkrævning af gebyr for virksomheders adgang til genbrugspladser fra 1.1.2010. Undtagelser

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Denne tidslinje er senest redigeret

Denne tidslinje er senest redigeret Denne tidslinje er senest redigeret 23.02.10 Tidslinje for initiativer i f.m. gennemførelse af affaldsreformens fase 1 - baseret på s orienteringsskrivelse af 10. juli 2009 til kommunerne om gennemførelse

Læs mere

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse

Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT 2011. Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøforvaltningen TAKSTOVERSIGT Indholdsfortegnelse Administration, bolig... 2 Administration, erhverv... 3 Dagrenovation, bolig... 4 Dagrenovationslignende affald, erhverv... 5 Storskrald

Læs mere

Teknik og Miljøudvalg

Teknik og Miljøudvalg REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 11.00-12.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 3 Per Schmidt Andersen, Allan Kristensen Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Fælles trafikportal

Læs mere

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 8. marts 2011 Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Aarhus Kommune Vedtagelse af nye regulativer for husholdningsaffald og erhvervsaffald

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2014 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2014 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald fra

Læs mere

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40

Referat. Økonomiudvalget. Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Referat Økonomiudvalget Møde nr.: 5/2007 Mødedato: mandag den 12-03-2007 Mødetidspunkt: 17:30-17:40 Mødested: Byrådssalen Medlemmer Niels Ulrich Hermansen (NUH) V Bent Pedersen (BP) O Poul Erik Madsen

Læs mere

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald

Virksomheders andel af den kommunale administration i forbindelse med planlægning, vejledning og registrering af erhvervsaffald TM Veje og Grønne områder Affald og Genbrug Teknik og Miljø Veje og Grønne Områder Sagsnr. 199548 Brevid. 1258412 Ref. ANSE Dir. tlf. 4631 3788 Anettesej@roskilde.dk Budgetindstilling 2012 for renovationsområdet

Læs mere

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus.

3. november 2004: Åbning af genbrugsstationerne for erhvervslivet og ny finansieringsmodel for affaldsordninger for erhvervslivet i Århus. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Den 9. november 2006 Fastsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2007 1. Resume Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø anbefaler, at affaldsgebyrerne

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 15. februar 2011 til en borger: 15-02- 2011 Du har den 28. juni 2010 klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over Tønder Kommunes opkrævning af

Læs mere

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab. KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Bilag 9 - Takstfinansieret drift Baggrund Bevillingen Takstfinansieret drift ligger i 2012 under bevillingstypen Efterspørgselsstyrede

Læs mere

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. april 2016 Høring regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativerne for husholdnings- og erhvervsaffald.

Læs mere

Økonomiudvalget. Beslutningsreferat. af møde den 27. januar 2010 kl. 08:15 i Udvalgsværelset

Økonomiudvalget. Beslutningsreferat. af møde den 27. januar 2010 kl. 08:15 i Udvalgsværelset Økonomiudvalget Beslutningsreferat af møde den kl. 08:15 i Udvalgsværelset Indholdsfortegnelse ÅBEN DAGSORDEN 22 ORIENTERING FRA FORMANDEN... 4 23 GODKENDELSE AF DAGSORDEN... 5 SAGER TIL EFTERRETNING 24

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013

Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffaldsgebyr 2013 Hvorfor skal jeg betale erhvervsaffaldsgebyr i 2013? Folketinget har besluttet, at alle landets kommuner skal opkræve affaldsgebyrer fra erhvervsvirksomheder

Læs mere

Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser

Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser Til alle landets kommuner Jord & Affald J.nr. Mst-7759-00016 Ref. JABRA 17. februar 2010 Vejledende udtalelse om affaldsbekendtgørelsens gebyrbestemmelser Bekendtgørelse nr. 48 af 13. januar 2010 om affald,

Læs mere

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse mst@mst.dk Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse om affald KL har modtaget udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE 2014 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2014-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens

Læs mere

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund

Indstilling. Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i 2009. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 19. marts Nedsættelse af affaldsgebyrer for erhvervsvirksomheder i Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Det anbefales,

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger.

Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. Statsforvaltningens udtalelse af 11. august 2010 til en borger. 11-08- 2010 Du har klaget til Statsforvaltningen Syddanmark, det kommunale tilsyn, over, at Vejle Kommune opkræver dobbelt grundgebyr og

Læs mere

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé

Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012. resumé Viborg kommunes affaldsplan 2010-2012 resumé Indhold 1. Mål og visioner for affaldsplanen... side 4 2. Indsamling af affald fra private, boligforeninger og erhverv... side 6 - nuværende og nye tiltag

Læs mere

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017.

Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny gebyrstruktur og nye gebyrer for husholdningernes deltagelse i de kommunale affaldsordninger 2017. Klima- og Miljøudvalget Veje og Grønne Områder Sagsnr. 282826 Brevid. 2389498 Ref. ANSE Dir. tlf. 46 31 37 88 Anettesej@roskilde.dk Notat til vedtagelse af ny gebyrstruktur og gebyrer på affaldsområdet

Læs mere

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 2 FORORD Affaldsbekendtgørelsens 13, stk. 2, punkt 1 om kortlægning opfyldes

Læs mere

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010

Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation. København den 17. juni 2010 Affaldsgebyrer Kursus i kalkulation København den 17. juni 2010 Agenda 09.30-09.40 Velkomst Anders Christiansen, KL 09.40-10.30 Organisationsformer Line Markert, HORTEN 10.30-11.15 Kalkulation og håndtering

Læs mere

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE

AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 HALSNÆS KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

1. Beskrivelse af området

1. Beskrivelse af området 1. Beskrivelse af området Miljø- og teknikudvalgets budget er fordelt på 2 bevillingsområder: det skattefinansierede og det brugerfinansierede. På det brugerfinansierede område er der udgifter for i alt

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2012 KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4. KOGEBOG FOR TAKSTPRINCIPPER OG TAKSTFASTSÆTTELSE PÅ AFFALDSOMRÅDET. VEJ, TRAFIK OG AFFALD AUGUST 2012 VER. 4.0 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013

AFFALDSPLAN KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 AFFALDSPLAN 2015 2024 KORTLÆGNING & PROGNOSE BILAG 1 AFFALD FRA HUSHOLDNINGER 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for

Læs mere

Beregning af erhvervsaffaldsgebyr i 2011 hvilken model skal vi have 2012?

Beregning af erhvervsaffaldsgebyr i 2011 hvilken model skal vi have 2012? Beregning af erhvervsaffaldsgebyr i 2011 hvilken model skal vi have 2012? Bjarne Kallesø, Civilingeniør Indhold Budget for erhvervsgebyr Sortering af virksomheder og gebyrberegning Fritagelseshåndtering

Læs mere

Vedr. gebyr for erhvervsaffald

Vedr. gebyr for erhvervsaffald 0 9-0 2-2 0 1 1 Vedr. gebyr for erhvervsaffald Ved brev af 30. november 2010 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Hovedstaden i anledning af, at Frederiksberg Kommune den 26. november 2010

Læs mere

Forudsætninger og principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer hos virksomheder i 2017

Forudsætninger og principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer hos virksomheder i 2017 Forudsætninger og principper for fastsættelse og opkrævning af affaldsgebyrer hos virksomheder i 2017 iht. affaldsbekendtgørelse nr. 1309 af 18/12/2012 kapitel 8 Renovation, Administration Dato 7. juni

Læs mere

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag

Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Bilag 3. Den økonomiske situation i Affaldsområdet i dag Baggrund Jf. bilag 1, Affaldsområdets udvikling,

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 4 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 5 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr.

2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. 2008-01-16. Hillerød Kommune. Erhvervsaffaldsgebyr. Resumé: Udtalt, at kommunen har hjemmel i miljøbeskyttelseslovens 48 til at opkræve gebyr for erhvervsaffald, at det ikke er ulovligt at opkræve samme

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune:

Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: Statsforvaltningens brev af 18. juli 2007 til Næstved Kommune: 18-07- 2007 TILSYNET Resume og konklusion Statsforvaltningen har modtaget henvendelser fra fire personer, der hver især har gjort gældende,

Læs mere

Evaluering af ordning for virksomheders brug af genbrugsstationerne

Evaluering af ordning for virksomheders brug af genbrugsstationerne Notat Dato: 5. september 2012 Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Evaluering af ordning for virksomheders brug af genbrugsstationerne Forhistorien Gennem de seneste fire år har virksomheders brug af

Læs mere

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 29. november Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Referat. Dato: Tirsdag den 29. november Mødetidspunkt: 18:00 Referat Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E

S A G S B E H A N D L E R : R H S O E Statsforvaltningens brev til en borger 24-06- 2010 Du har i et brev af 12. januar 2010 klaget over, at Vejle Kommune bruger renovationsgebyrerne på socialområdet. Din klage var blandt andet bilagt side

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Den 27. april 2006 Århus Kommune

Den 27. april 2006 Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Teknik og Miljø Den 27. april 2006 Århus Kommune Ledelsessekretariatet Teknik og Miljø Revision af Århus Kommunes regulativer for erhvervsaffald og husholdningsaffald

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

NOTAT Den 11. november 2011 hmd

NOTAT Den 11. november 2011 hmd NOTAT Den 11. november 2011 hmd Økonomiprincipper i fællesordning for virksomheders betaling for adgang til genbrugsstationerne - Tilmeldeordningen Dette notat beskriver de økonomiske principper i den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4

Indholdsfortegnelse. 1. Forord... 3. 2. Læsevejledning... 4. 3. Opsamling... 4. 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Læsevejledning... 4 3. Opsamling... 4 3.1 Affaldskortlægning 2009... 4 3.2 Supplerende data-2013 vedrørende kommunale indsamlingsordninger... 5 3.2.1 Genanvendelsesprocent

Læs mere

KORTLÆGNING & PROGNOSE

KORTLÆGNING & PROGNOSE KORTLÆGNING & PROGNOSE 2 FORORD I forbindelse med udarbejdelsen af den kommunale affaldshåndteringsplan 2013-2024 er denne kortlægnings- og prognoserapport udarbejdet. Affaldsbekendtgørelsens (BEK nr.

Læs mere

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune

Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune Affald fra husholdninger 2011 Ballerup Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 3 Fraktioner og behandlingsformer... 8 4 Ordninger... 12 5 Affaldsmængder pr. indbygger og husstand...

Læs mere

/Jytte Terkildsen specialkonsulent

/Jytte Terkildsen specialkonsulent X 18-08- 2011 T I L S Y N E T Statsforvaltningen Nordjylland modtog den 13. oktober 2011 en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den kommunale myndighed i Rebilds opkrævning af a f- faldsgebyr.

Læs mere

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget

U dvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2013 U dvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillings område 10.26. 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2013 har der været en stabil bortskaffelse af alle former for affald

Læs mere

Erhvervsgebyrernes udvikling Ordningen startede i 2012 og det første år var det alene muligt at betale pr. besøg. Gebyrerne i 2012 var:

Erhvervsgebyrernes udvikling Ordningen startede i 2012 og det første år var det alene muligt at betale pr. besøg. Gebyrerne i 2012 var: Notat Redegørelse om baggrund m.v. for erhvervsgebyrer 2017 21. september 2016 Sagsnr. Dok. nr. Initialer Side 1 af 5 XXX HEN Efter forespørgsel fra Frederiksberg Kommune er udarbejdet en redegørelse om

Læs mere

BESTYRELSESMØDE NR. 383 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2012

BESTYRELSESMØDE NR. 383 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2012 Den 27. november 2012 Init. HMD/lns Sagsnr. 11-00891 BESTYRELSESMØDE NR. 383 ONSDAG DEN 5. DECEMBER 2012 Punkt 3. - Indstillingssager. c. Indstilling om godkendelse af forslag tilkommunalbestyrelserne

Læs mere

202. Affaldsgebyrer størrelse og sammensætning. Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen.

202. Affaldsgebyrer størrelse og sammensætning. Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. 202. Affaldsgebyrer størrelse og sammensætning Kommunalbestyrelsen tiltrådte indstillingen. Magistraten og By- og Miljøudvalget indstiller, 1. at forslag til affaldsgebyrer og tilhørende gebyrblad for

Læs mere

Forudsætningerne for beregningsgrundlaget i 2006 er herefter fastlagt således:

Forudsætningerne for beregningsgrundlaget i 2006 er herefter fastlagt således: Bilag 7 Bilag: Fastsættelse af gebyrer for 2006 På baggrund af resultaterne fra brugerundersøgelserne på genbrugsstationerne foreslås gebyret for 2006 fastsat ud fra ændrede beregningsprincipper, der fortsat

Læs mere

Indstilling. Erhvervsvirksomheders adgang til genbrugsstationerne. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus

Indstilling. Erhvervsvirksomheders adgang til genbrugsstationerne. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 23. november 2011 AffaldVarme Aarhus Teknik og Miljø Aarhus Kommune 1. Resume Forligskredsen bag den politiske aftale om omorganisering af affaldssektoren

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S

Prisliste 2012. Gældende fra 1. januar 2012 Odense Renovation A/S liste 2012 er for husholdninger Dagrenovation Papir Genbrugspladser Farligt affald Flaskekuber Administration er for virksomheder Dagrenovationslignende affald Adgang til genbrugspladser Administration

Læs mere

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald

TU BILAG 2. Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt for affald Bemærkninger til udgiftsbudget og gebyrindtægt 2018 2022 for affald I henhold til affaldsbekendtgørelsens 54 skal omkostningerne ved den enkelte indsamlings- og anvisningsordning efter opdelingen i det

Læs mere

Genbrugspladsordningen i Solrød og Greve har vist sig at adskille sig fra nogle af de andre kommuners ordninger ved at:

Genbrugspladsordningen i Solrød og Greve har vist sig at adskille sig fra nogle af de andre kommuners ordninger ved at: Dette notat er udarbejdet i et samarbejde mellem administrationerne i Solrød Kommune, Greve Kommune og Greve Solrød Forsyning. 1. Principper for genbrugspladsgebyr for erhverv i 2014 Reglerne for virksomheders

Læs mere

Brugerundersøgelse på Genbrugspladsen i Ø. Tørslev

Brugerundersøgelse på Genbrugspladsen i Ø. Tørslev Brugerundersøgelse på Genbrugspladsen i Ø. Tørslev Målinger er udført fra den 13. 16. juni 2012 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning... 3 2. Metodebeskrivelse... 3 3. Data... 5 4. Konklusion... 5 5. Bilag

Læs mere

Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus

Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2016 Takstændringer pr. 1. januar 2017 for AffaldVarme Aarhus Ændringer af de allerede godkendte takster på affaldsområdet

Læs mere

Formålet med regulativet

Formålet med regulativet Formålet med regulativet Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af husholdningsaffald fra alle borgere og grundejere i Fanø Kommune med henblik på at forebygge forurening, uhygiejniske

Læs mere

Bilag 5 - Bevarelse af udvalgets spørgsmål fra budgetseminaret

Bilag 5 - Bevarelse af udvalgets spørgsmål fra budgetseminaret KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT 08-05-2013 Bilag 5 - Bevarelse af udvalgets spørgsmål fra budgetseminaret Teknik- og Miljøudvalget stillede på udvalgets budgetseminar

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Kommunens nuværende affaldsordninger

Kommunens nuværende affaldsordninger 7 Kommunens nuværende affaldsordninger Ordninger for private husstande Lejre Kommune er forpligtet til, at etablere indsamlingsordninger for affald fra private husstande. De private husstande er samtidig

Læs mere

X har den 18. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne.

X har den 18. januar 2015 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsynet med kommunerne. Statsforvaltningens udtalelse til boligforening 2015-4826 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Københavns Kommunes opkrævning af affaldsgebyrer for erhvervsdrivende i ejerforening X har den 18. januar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

Genbrug / affald side 1

Genbrug / affald side 1 Genbrug / affald side 1 Indhold 1.60 Fælles formål, administrative opgaver... 2 1.61 Ordninger for dagrenovation... 3 1.62 Ordninger for storskrald og haveaffald... 4 1.63 Ordninger for glas, papir og

Læs mere

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget

Udvalg Teknik- og Miljøudvalget REGNSKAB 2012 Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalgets sammenfatning og vurdering I 2012 har der været kontinuerlig bortskaffelse af alle former for affald fra borgere

Læs mere

Plan-, Bygge- og Miljøcenter

Plan-, Bygge- og Miljøcenter Plan-, Bygge- og Miljøcenter Dato 21. marts 2012 Erhvervsaffaldsgebyrer 2012 I 2010 og 2011 skulle alle virksomheder betale gebyr for muligheden for at anvende kommunernes genbrugsstationer. Herunder et

Læs mere

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren

Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren MILJØstyrelsen 14. december 2004 Jord & Affald CFM; MHY Resume af En effektiv affaldssektor anbefalinger fra arbejdsgruppen om organisering af affaldssektoren Baggrunden for arbejdsgruppen gennemgås kort

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune.

Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 3. november 2014 Høring af affaldsplan 2015 2018 Offentlig høring af affaldsplan 2015 2018, gældende for Aarhus Kommune. 1. Resume

Læs mere

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Godkendt af Byrådet xx. oktober 2013. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Vej, trafik og affald september 2013 Ver. 4.1 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget

Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget Miljøstyrelsens redegørelse for lovgrundlaget tilblivelsen heraf og planer herfor Et historisk rids.. Før fase 1 af Ny Organisering Fase 1 affaldsbekendtgørelse 1473 2009 En tilføjelse til Fase 1 politisk

Læs mere

Bilag 1 De overordnede gebyrprincipper

Bilag 1 De overordnede gebyrprincipper Den 27. november 2012 Init. HMD/lns Sagsnr. 11-00891 Bilag 1 De overordnede gebyrprincipper Ændring af gebyrstruktur I 2012 og i bestyrelsens beslutning på mødet d. 5.september om forslag til gebyrer for

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 4. oktober Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder

Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013. Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Slagelse Kommune Teknik og Miljø 19. februar 2013 Administrationsgrundlag for fritagelse for administrationsgebyr for virksomheder Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven nr. 879 af 26. juni 2010. (Affaldsbekendtgørelsen

Læs mere

Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet.

Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Kogebog for gebyrprincipper og takstfastsættelse på affaldsområdet. Affaldskontoret august 2017 Ver. 4.2 Indledning Nærværende kogebog gør rede for takstfastsættelsen på affaldsområdet og principperne

Læs mere

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Sagsnr Til Teknik- og Miljøudvalget. Dokumentnr Sagsbehandlere Susanne Lindeneg KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Bydækkende Strategier NOTAT 09-08-2016 Til Teknik- og Miljøudvalget Sagsnr. 2016-0066147 Dokumentnr. 2016-0066147-7 Sagsbehandlere Susanne Lindeneg

Læs mere

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og

Læs mere

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune

Affald fra husholdninger. GRIBSKOV Kommune Affald fra husholdninger 2014 GRIBSKOV Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammenfatning... 3 2 Metode... 5 Kilder... 5 Særligt om nogle fraktioner... 5 Fordelingsnøgler for affald indsamlet via genbrugsstationer...

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Affald Totale affaldsmængder Husholdningsaffald - kildesortering Farligt affald Behandling Borgertilfredshed Baggrund for data om affald November 2013. Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S

Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S Redegørelse for værditilvækst Odense Renovationsselskab A/S 31.03.2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Selskabets redegørelse for prioritering af værditilvækst... 1 1.1 Definition af værditilvækst... 1 1.2 Selskabets

Læs mere

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret

REVAS BUDGET 2016. Hovedoversigt - udgiftsbaseret Til godkendelse i Klima- og miljøudvalget den 18. juni 2015 1 Hovedoversigt - udgiftsbaseret Affaldscenter 2.288 2.149 2.469 2.469 2.469 2.469 Fordeling Affaldscenter -2.288-2.149-2.469-2.469-2.469-2.469

Læs mere