Folketinget - Skatteudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Folketinget - Skatteudvalget"

Transkript

1 Skatteudvalget L Bilag 8 Offentligt J.nr Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Hermed fremsendes ændringsforslag til 2. behandlingen af lovforslag L 116. Kristian Jensen /Ivar Nordland

2 Skatteministeriet J. nr februar 2006 Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen) Til 1 1) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af 12, 4. pkt., ændres den gennemsnitlige erhvervsmæssige benyttelse i indkomstårene forud for salgsåret. til: forholdet mellem den erhvervsmæssige benyttelse for indkomstårene forud for salgsåret og den samlede benyttelse for disse indkomstår. [Ændringen fjerner tvivl om hvilken metode, der skal anvendes ved beregning af gevinst og tab, som skal medregnes til indkomstopgørelsen.] Til 2 2) Paragraffen affattes således: 2 I lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lov nr af 21. december 2005, foretages følgende ændringer: Side 2

3 1. I 28, stk. 1, 1. pkt., ændres 25 pct. til: 10 pct. 2. I 28, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.: I kalenderåret 2006 udgør den i 1. pkt. nævnte ejerandel dog 20 pct., og i kalenderåret 2007 og 2008 udgør den i 1. pkt. nævnte ejerandel 15 pct. [Konsekvensændring som følge af vedtagelsen af den nye aktieavancebeskatningslov (lov nr af 21. december 2005).] Til 3 3) Efter nr.1 indsættes som nyt nummer: 01. I 9 indsættes som stk. 4: Stk. 4. Reglerne i stk. 1 3 gælder ikke for fortjeneste ved afståelse af en erhvervsejendom, der efter 6 A, 6 C eller 10 er genanbragt i en ejendom omfattet af stk. 1-3, hvis boligandelen efter genanbringelsen er forøget, og det ikke er muligt at beskatte hele den genanbragte fortjeneste ved afståelsen af den erhvervsmæssige del af den ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt. Fortjenesten ved afståelsen af erhvervsejendommen beskattes i det indkomstår, hvor den ejendom, som fortjenesten er genanbragt i, afstås. Den skattepligtige fortjeneste opgøres med de tillæg og nedslag efter denne lov, som erhvervsejendommen havde været berettiget til, hvis fortjenesten var blevet beskattet på tidspunktet for afståelsen af erhvervsejendommen. Hvis en afståelse er omfattet af 1. pkt. bortfalder ved beregning af den skattepligtige indkomst af fortjenesten ved afståelsen af den ejendom, hvori fortjenesten oprindelig har været anbragt, nedslag i denne ejendoms anskaffelsessum efter 6 A, 6 C eller 10. [Beskatning af genanbragt fortjeneste ved forhøjet boligandel i blandet benyttet ejendom.] Til 6 4) I den under nr. 1 foreslåede 2, stk. 1, 2. og 3. pkt., udgår 3. pkt. [Konsekvensændring som følge af ændringsforsalg 6, nr. 02.] Side 3

4 5) Nr. 2 affattes således: 2. I 2, stk. 2, 2. pkt., ændres jf. kursgevinstlovens 4, stk. 2, til: jf. stk. 3,. [Konsekvensændring som følge af ændringsforsalg 6, nr. 02.] 6) Efter nr. 2 indsættes som nye numre: 01. I 2, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.: Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af andre selskabsdeltagere med hvem, selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse. [Udvidelse af definitionen på bestemmende indflydelse i transfer pricing reglerne m.m., således at den omfatter aftaler om fælles bestemmende indflydelse.] 02. 2, stk. 3, affattes således: Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse eller hvor der er fælles ledelse. [Udvidelse af definitionen på koncernforbundne juridiske personer i transfer pricing reglerne m.m., således at den tillige omfatter juridiske personer med fælles ledelse.] 7) Efter nr. 3 indsættes som nye numre: 03. I 16 H, stk. 2, indsættes efter 4. pkt.: Ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af selskabsdeltagere med hvem, den skattepligtige har en aftale om udøvelse af fælles væsentlig indflydelse, eller som indehaves af et selskab eller en forening mv. som nævnt i 2, stk. 1, 2. pkt. (transparent enhed), hvori den skattepligtige deltager, medregnes ved opgørelsen i 2. pkt. [Udvidelse af definitionen på kontrol og væsentlig indflydelse i CFC-reglerne, således at den omfatter aftaler om fælles væsentlig indflydelse og ejerskab via transparente enheder.] 04. I 16 H, stk. 3, ændres 32, stk. 6, 3. pkt., til: 32, stk. 6, 4. pkt., [Konsekvens ændring som følge af ændringsforslaget 7, nr. 02.] Side 4

5 Til 7 8) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer: 01. I 11, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.: Gæld til fysiske personer, der er selskabsdeltagere i selskaber og foreninger mv. omfattet af ligningslovens 2, stk. 1, 2. pkt., (transparente enheder), anses ikke for kontrolleret gæld. [Konsekvensrettelse som følge af lovforslagets 6, nr. 1.] 9) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: 02. I 32, stk. 6, indsættes efter 2. pkt.: Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af selskabsdeltagere med hvem, moderselskabet har en aftale om udøvelse af fælles væsentlig indflydelse, eller som indehaves af et selskab eller en forening mv. som nævnt i ligningslovens 2, stk. 1, 2. pkt. (transparent enhed), hvori moderselskabet deltager. [Udvidelse af definitionen på kontrol og væsentlig indflydelse i CFC-reglerne, således at den omfatter aftaler om fælles væsentlig indflydelse og ejerskab via transparente enheder.] Til 8 10) I den under nr. 1 foreslåede 3 B, stk. 1, 2. og 3. pkt., udgår 3. pkt. [Konsekvensændring som følge af ændringsforsalg 8, nr. 02.] 11) Nr. 2 affattes således: 2. I 3 B, stk. 2, 2. pkt., ændres jf. kursgevinstlovens 4, stk. 2, til: jf. stk. 3,. [Konsekvensændring som følge af ændringsforsalg 8, nr. 02.] 12) Efter nr. 2 indsættes som nye numre: Side 5

6 01. I 3 B, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.: Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af andre selskabsdeltagere med hvem, selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse. [Udvidelse af definitionen på bestemmende indflydelse i transfer pricing reglerne m.m., således at den omfatter aftaler om fælles bestemmende indflydelse.] B, stk. 3, affattes således: Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse eller hvor der er fælles ledelse. [Udvidelse af definitionen på koncernforbundne juridiske personer i transfer pricing reglerne m.m., således at den tillige omfatter juridiske personer med fælles ledelse.] 13) Efter 10 indsættes som ny paragraf Ny paragraf 01 I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 16. august 2005 som senest ændret ved 2 i lov nr af 21. december 2005, foretages følgende ændring: 1. I 27, stk. 2, indsættes som 4. pkt.: Bestemmelserne i ejendomsavancebeskatningslovens 8, stk. 5, og 9, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse. [Præcisering af, at dødsboer er omfattet af reglerne for beskatning af genanbragt fortjeneste ved ændret klassifikation af erhvervsejendom og ved forhøjet boligandel i blandet benyttet ejendom] Til 11 14) Efter stk. 1 indsættes som nyt stykke: Stk har virkning for opgørelsen af gevinst og tab på driftsmidler, som afstås den 14. december 2005 eller senere. Stk. 2-5 bliver stk Side 6

7 [Indsættelse af ikrafttrædelsesbestemmelse til justeringen af afskrivninger for blandet benyttede biler.] 15) I stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.: 1. pkt. har ikke virkning for ejendomme, der før den 15. december 2005 har ændret anvendelse til en beboelsesejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens 8, stk pkt. har ikke virkning. 1. pkt. har ikke virkning for ejendomme omfattet af 9 i det omfang, at boligandelen er forøget før den 15. december [Ejendomme med ændret klassifikation og forhøjet boligandel foretaget før den 15. december omfattes ikke af nye regler] 16) Stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således: Stk. 5. 6, nr. 1, 7, nr. 1 og 01, og 8, nr. 1, har virkning for transaktioner, der foretages den 1. januar 2006 eller senere. Ændringen i denne lovs 8, nr. 1, har virkning for kildeskat på betalinger af renter og kursgevinster, jf. kildeskattelovens 65 D samt selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra d og h, der vedrører tiden fra og med den 1. maj , nr. 2, og 03-04, 7, nr. 02, og 8, nr. 2, 01 og 02, har virkning fra og med 1. maj , nr. 2, 01 og 02, og 8, nr. 2, 01 og 02, har dog virkning for transaktioner, der foretages den 1. januar 2006 eller senere, når selskabsdeltagerne direkte eller indirekte er selskaber og foreninger mv. som nævnt ligningslovens 2, stk. 1, 2. pkt. og skattekontrollovens 3 B, stk. 1, 2. pkt., jf. denne lovs 6, nr. 1, og 8, nr. 1. [Fastsættelse af virkningstidspunktet for de foreslåede ændringer af transfer pricing reglerne m.m. og CFC-reglerne.] Side 7

8 Bemærkninger: Til nr. 1 I forbindelse med høringen er ministeriet blevet opmærksom på, at lovforslagets formulering skaber tvivl om opgørelsen. Tvivlen går på, om der for hvert enkelt indkomstår forud for salgsåret skal udregnes den procentvise erhvervsmæssig benyttelse og derefter foretages en gennemsnitsberegning over disse procenter, eller om beregningen skal ske ud fra den samlede erhvervsmæssige brug for indkomstårene forud for salgsåret sat i forhold til den samlede brug. Det er hensigten, at beregningen skal ske under et for alle indkomstårene. Herved undgås det at opgørelsen påvirkes af udsving i benyttelsesgraden, hvor den erhvervsmæssige brug ikke er ens hvert indkomstår. På den baggrund foreslås det at ændre formuleringen, så det klart kommer til at fremgå, hvorledes opgørelsen skal foretages. Det foreslås, at opgørelsen skal sker som forholdet mellem den samlede erhvervsmæssig brug for indkomstårene forud for salgsåret og den samlede brug for disse indkomstår. Efter ændringsforslaget skal opgørelsen ske ved at tælle den erhvervsmæssige brug (antal erhvervsmæssige kilometer) for indkomstårene forud for salgsåret sammen og dividere dette tal med de samme års samlede brug (alle bilens kørte kilometer). Herved bliver skatteyderens afskrivningsvalg uden betydning for opgørelsen den del af gevinst og tab, som skal påvirke indkomstopgørelsen. Hvor der er tale om en blandet benyttet bil erindres, at overførsel fra virksomhedsordningen til den private sfære behandles som salg. Ved udtagning af bilen skal der derfor ske en opgørelse med henblik på at beskatte en eventuel gevinst og genvundne afskrivninger eller et eventuelt tab. Bilen udtages til handelsværdien og handelsværdien anvendes som henholdsvis salgssum ved opgørelsen i forbindelse med udtagning af virksomhedsordningen, og købssum ved opgørelsen af gevinst og tab ved et senere faktisk salg. Hvis en blandet benyttet bil først bruges uden for virksomhedsordningen og senere lægges ind i virksomhedsordningen, skal der ikke ske en opgørelse af gevinst og tab ved indskud af bilen i virksomhedsordningen. Ved et salg af bilen i virksomhedsordningen foretages opgørelsen efter afskrivningslovens 12 på baggrund dels af årene uden for virksomhedsordning og årene i virksomhedsordningen. Salgsåret medregnes ikke. De år, hvor bilen er i virksomhedsordningen anses bilen for fuldt ud erhvervsmæssigt benyttet. Til nr. 2 Side 8

9 Folketinget har efter fremsættelsen af L 116 vedtaget en ny aktieavancebeskatningslov (lov nr af 21. december 2005). Ændringsforslaget medfører, at ændringerne i aktieavancebeskatningsloven foretages i den nye aktieavancebeskatningslov. Til nr. 3 Formålet med ændringen er at sikre, at fortjeneste ved salg af en erhvervsejendom, der er genanbragt i en ny erhvervsejendom, hvor boligandelen efter genanbringelsen er forøget, altid bliver beskattet. Erhvervsandelen i en erhvervsejendom skal dog altid være mindst 25 pct. Det skyldes, at en ejendom med en erhvervsandel på under 25 pct. ikke vil kunne blive vurderet som en erhvervsejendom efter vurderingslovens regler. Det kan dog ikke afvises, at der vil kunne forekomme tilfælde, hvor den opgjorte fortjeneste ved afståelse af erhvervsandelen vil blive mindre end den genbragte fortjeneste i ejendommen. I den situation undgår den overskydende del af den genanbragte fortjeneste beskatning på samme måde som den fortjeneste, der genanbringes i en ejendom, der senere omdannes til en ejendom omfattet af parcelhusreglen. For at sikre, at den genanbragte fortjeneste altid bliver beskattet i de situationer, hvor hele fortjenesten ikke kan indeholdes i fortjenesten ved afståelse af den ejendom, hvor fortjenesten er genanbragt, foreslås, at hele den genanbragte fortjeneste beskattes efter de samme regler, som gælder for ejendomme, der omklassificeres til boligejendomme. For at undgå dobbeltbeskatning i de situationer bortfalder reduktionen af nedslaget i anskaffelsessummen ved beregningen af fortjenesten ved afståelse af den ejendom, hvor fortjenesten var genanbragt. Til nr. 4 og 5 Der er tale om konsekvensændringer som følge af den samlede definition af koncernforbundne juridiske selskaber, jf. nr. 6. Til nr. 6 Ændringen af ligningslovens 2, stk. 2 Den foreslåede bestemmelse svarer til den bemærkning, som findes i lovforslagets bemærkninger til 6, nr. 1 og 2: Bestemmelsen vil ligeledes finde anvendelse, selvom kapitalfondene administreres af forskellige administratorer, når administratorerne har lavet en aftale om fælles ledelse af det fællesejede selskab. Foreningen af Statsautoriserede Revisorer har påpeget, at denne del af bemærkningerne ikke kan rummes af det sproglige indhold af lovforslagets 6, nr. 1. Side 9

10 Hvis flere opkøbende kapitalfonde i detaljeret grad aftaler, hvordan det opkøbte selskab i fremtiden skal ledes - agerer de som en samlet enhed. Der ses ikke at være forskel på denne situation og den situation, hvor de opkøbende kapitalfonde opretter et fælles interessentselskab med henblik på opkøbet. Sidstnævnte situation er omfattet af forslaget førstnævnte situation bør derfor omfattes af forslaget. Det foreslås derfor, at når det skal bedømmes, om en kapitalfond har bestemmende indflydelse i et selskab, medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af andre selskabsdeltagere med hvem, kapitalfonden har en aftale om udøvelse af bestemmende indflydelse. Samtidigt foreslås det, at bestemmelsen ligeledes skal gælde for selvstændige selskabsskattesubjekter så som aktieselskaber. Transfer pricing reglerne m.fl. vil dermed få virkning, hvis to selskaber har aftalt fælles bestemmende indflydelse i et selskab, som de ejer (50/50). Bestemmelsen vil alene finde anvendelse, når der foreligger en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse. Bestemmelsen medfører ikke, at selskabsdeltagerne indbyrdes er koncernforbundne. Bestemmelsen medfører alene, at selskabsdeltagerne anses for at have bestemmende indflydelse i det fællesejede selskab. Såvel direkte som indirekte selskabsdeltagere vil blive anset for at have bestemmende indflydelse i det fællesejede selskab. Det er således ikke muligt at undgå at blive omfattet af bestemmelsen ved at indskyde mellemliggende holdingselskab. Bestemmelsen vil således finde anvendelse på såvel kapitalfondene som mellemholdingselskaber, når to kapitalfonde med hvert sit mellemholdingselskab har aftalt udøvelse af fælles bestemmende indflydelse. Dette vil gælde, uanset om aftalen er indgået mellem kapitalfondene eller mellem mellemholdingselskaberne. Det vil bero på en konkret vurdering af den foreliggende aftale, om der foreligger en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse. I denne vurdering kan indgå, om aftalen medfører: - fælles råden over flertallet af stemmerettigheder, - fælles udnævnelse eller afsættelse af et flertal af medlemmerne i selskabets øverste ledelsesorgan eller - fælles bestemmende indflydelse overs selskabets driftsmæssige og finansielle ledelse. Kapitalfonde, der foretager en fælles investering, vil ofte aftale fælles bestemmende indflydelse. De deltagende kapitalfonde vil således i forbindelse med den fælles investering typisk aftale fælles retningslinjer på en række områder, f.eks. i form af en aktionæroverenskomst. Dette kan eksempelvis være: - Krav til minimumsinvestering/ejerandel og eventuelt om deltagelse i fremtidige kapitalforhøjelser for at finansiere yderligere opkøb. Side 10

11 - Ret til at kunne kræve at sælge på samme vilkår som en sælgende aktionær og pligt til at skulle sælge på samme vilkår som en sælgende aktionær (såkaldt tag along & drag along). - Enighed om den fælles strategi med investeringen (investeringshorisont, eventuel foretrukken exit-måde). - Aftale om fælles udpegning af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsens virke (bestemmelser som typisk forekommer i bestyrelsens forretningsorden om møder, quorum, flertalsregler, krav til kvalificerede flertal i visse beslutninger, m.v.). - Retningslinjer for strategien for den købte virksomhed. En aktionæroverenskomst er ikke i sig selv tilstrækkelig til at fastslå, at der er indgået en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse. Visse aktionæroverenskomster indeholder eksempelvis bestemmelser om forkøbsret ved salg og bestemmelser om begrænsninger i pantsætningsadgangen. Sådanne bestemmelser medfører ikke i sig selv, at der udøves fælles bestemmende indflydelse. Der vil i situationerne med fælles bestemmende indflydelse være tale om, at selskaberne eller kapitalfondene er uafhængige på en lang række punkter. De vil have forskellige investorkredse, ledelser, investeringsprofiler, forretningsstrategier og skattemæssige positioner, ligesom de meget vel hver for sig kan have investeringer i konkurrerende virksomheder. Før en konkret investering foretages, vil der ofte ikke være kontraktlige forpligtelser selskaber og fondene imellem. Nyaffattelsen af ligningslovens 2, stk. 3 Det foreslås, at der ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, - hvor samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse eller - hvor der er fælles ledelse. Det foreslåede første led svarer til den nuværende bestemmelse i ligningslovens 2, stk. 3. Det foreslåede andet led indeholder tilfælde, hvor de juridiske personer har fælles ledelse. Denne del indgår allerede i det fremsatte lovforslag for så vidt angår de transparente enheder (der henvises til bemærkningerne herom i lovforslaget). Det foreslås, at to selskaber (f.eks. aktieselskaber) på tilsvarende måde anses for koncernforbundne, hvis de administreres af den samme ledelse eller hvis der er væsentlige personsammenfald i de to selskabers ledelse. Til nr. 7 Side 11

12 Der henvises til bemærkningerne til nr. 9, hvor der foreslås en tilsvarende ændring af selskabsskattelovens 32, stk. 6. Til nr. 8 Reglerne om tynd kapitalisering finder efter gældende regler kun anvendelse på gæld til koncernforbundne juridiske personer. Gæld til fysiske personer er ikke omfattet af reglerne. Med ændringen af koncerndefinitionen i ligningslovens 2 ligestilles interessentselskaber m.fl. med juridiske personer. Hvis selskabsdeltagerne i interessentselskabet er fysiske personer, vil lovforslaget som fremsat medføre, at gæld til interessenterne omfattes af reglerne om tynd kapita lisering. Lovforslaget som fremsat vil eksempelvis medføre, at hvis et interessentselskab med selskabsdeltagerne Hansen og Pedersen ejer et tynd kapitaliseret anpartsselskab, vil anpartsselskabet få beskåret fradragsretten på gæld til selskabsdeltagerne. Renteindtægten vil fortsat være skattepligtig for Hansen og Pedersen som kapitalindkomst. Det har ikke været hensigten at ændre på det forhold, at der ikke sker rentefradragsbeskæring i forhold til fysiske personer. Det foreslås derfor, at gæld til fysiske personer, der er selskabsdeltagere i selskaber og foreninger mv. omfattet af ligningslovens 2, stk. 1, 2. pkt., (transparente enheder), ikke anses for omfattet af reglerne om tynd kapitalisering (gælden anses ikke for at være kontrolleret gæld). Til nr. 9 I selskabsskattelovens 32 findes CFC-beskatningsreglerne, som skal sikre dansk selskabsbeskatning af mobile indkomster (f.eks. renter) placeret i datterselskaber i lavskattelande. Det er muligt for danske selskaber i fællesskab (minimum fem selskaber) at oprette og drive finansielle datterselskaber i skattelylande uden at blive omfattet af CFC-reglerne. Hvis de danske selskaber har aftalt fælles væsentlig indflydelse, burde datterselskabet imidlertid være omfattet af reglerne. Argumentationen svarer til den, som er gengivet ovenfor vedrørende ligningslovens 2 under bemærkningerne til ændringsforslag nr. 6. Når selskaberne har aftalt fælles væsentlig indflydelse, agerer de som en samlet enhed. CFC-reglerne bør derfor finde anvendelse ved aftalt væsentlig indflydelse. Tilsvarende bør CFC-reglerne finde anvendelse, hvis de danske selskaber har etableret et fælles kommanditselskab eller lignende, hvorigennem det udenlandske selskab ejes og drives. Hvis selskaberne i stedet for aftalen om fælles væsentlig indflydelse eller kommanditselskabet havde oprettet et selvstændigt dansk skattesubjekt (et holdingselskab), ville holdingselskabet være blevet CFC-beskattet. Side 12

13 De gældende CFC-regler finder imidlertid ikke anvendelse, idet hvert af selskaberne ejer mindre end 25 pct. af kapitalen i skattely-selskabet. CFC-reglerne forudsætter, at den dansk bosiddende har mindst 25 pct. af aktiekapitalen i CFC-selskabet. Eksempel: Fem danske selskaber opretter og driver i fællesskab et datterselskab i et lavskatteland. De laver en aftale om fælles væsentlig indflydelse, hvor investerings- og udbyttestrategien er fastlagt for datterselskabet, som i det store hele er en pengetank. De indskyder hver et beløb i datterselskabet, f.eks. 10 mio. kr. De fem selskaber kan herved undgå beskatning af afkastet (renterne) af det indskudte beløb. Såfremt selskaberne har lånt den indskudte kapital, vil selskaberne endog have fradrag i Danmark for renteudgifterne. Det foreslås derfor, at der ved bedømmelse af, om et moderselskab kontrollerer eller har væsentlig indflydelse på et datterselskab, medregnes de ejerandele og stemmerettigheder, - som indehaves af selskabsdeltagere med hvem, moderselskabet har en aftale om udøvelse af fælles væsentlig indflydelse, eller - som indehaves af et kommanditselskab/interessentselskab mv. (som nævnt i ligningslovens 2, stk. 1, 2. pkt.), hvori moderselskabet deltager. Første led skal fortolkes på samme måde som de tilsvarende bestemmelse i ligningslovens 2 og skattekontrollovens 3 B. Det bemærkes dog, at ejerkravet i selskabsskattelovens 32 er 25 pct. af aktiekapitalen eller 50 pct. af stemmerettighederne. Moderselskabet beskattes kun af den del af datterselskabets CFC-indkomst, der svarer til moderselskabets egen (direkte eller indirekte) ejerandel af datterselskabet. Ejerandele ejet af andre selskabsdeltagere medregnes ikke ved afgørelsen af, hvor stor en del af datterselskabets indkomst, der skal medregnes ved indkomstopgørelsen. Det skal dog bemærkes, at de andre selskabsdeltagere i sagen natur selvfølgelig selv kan være CFC-skattepligtig af datterselskabets indkomst, hvis de andre selskabsdeltagere er dansk skattepligtige personer, selskaber eller fonde. Til nr Der kan henvises til de tilsvarende ændringsforslag vedr. ligningslovens 2 (ændringsforslag nr. 4-5). Til nr. 12 Der kan henvises til de tilsvarende ændringsforslag vedr. ligningslovens 2 (ændringsforslag nr. 6). Side 13

14 Til nr. 13 Med den foreslåede ændring præciseres, at de foreslåede ændringer af reglerne for beskatning af genanbragt fortjeneste i en ejendom, der ændrer klassifikation eller hvor boligandelen forhøjes, også gælder for dødsboer. Til nr. 14 Den nye formulering af afskrivningslovens 12, 4. pkt. bevirker, at opgørelsen bliver lidt anderledes end beskrevet i den gældende Ligningsvejledning. Det skyldes, at beregningen ikke længere skal ske ud fra de årligt beregnede afskrivninger. Beregningen skal fremover ske direkte på baggrund af den erhvervsmæssige brug i forhold til den samlede brug. Herved indgår den løbende nedskrivning af afskrivningsgrundlaget ikke længere i beregningen. Det foreslås derfor, at bestemmelsen først skal have virkning for opgørelsen af gevinst og tab på driftsmidler som sælges ved fremsættelsen af dette lovforslag eller senere. Lovforslaget er fremsat den 14. december Den nye beregningsmåde skal derfor først anvendes ved salg af driftsmidler, der foretages den 14. december 2005 eller senere. Til nr. 15 Med den ændrede ikrafttrædelsesbestemmelse fritages ejere af ejendomme, der før den 15. december 2005 har ændret klassifikation fra erhvervsejendom til boligejendom for den foreslåede beskatning. Med den foreslåede ikrafttrædelse for de nye regler således alene virkning for ejendomme, hvori der er genanbragt fortjeneste ved afståelse af en erhvervsejendom, men hvor den ejendom, hvori genanbringelsen er foretaget først ændrer klassifikation efter lovforslagets fremsættelse. Det foreslås, at tilsvarende gælder for en erhvervsejendom, hvor boligandelen er forøget inden lovforslagets fremsættelse. Hvis en boligandel yderligere er forhøjet efter 14. december 2005, har de nye regler virkning for denne yderlige forøgelse af boligandelen. Til nr. 16 Det foreslås, at de ændringsforslag, som vedrører koncerndefinitionen i transfer pricing reglerne m.m. og i CFC-beskatningsreglerne, får virkning fra og med 1. maj Ændringerne af transfer pricing reglerne m.m. får dog virkning allerede fra og med 1. januar 2006, når selskabsdeltagerne direkte eller indirekte er transparente enheder (herunder kapitalfonde organiseret som kommanditselskaber). Disse ændringer blev nemlig allerede annonceret i det oprindelige fremsatte lovforslag. Med det foreslåede virkningstidspunkt for ændringerne af CFC-beskatningsreglerne vil der være udenlandske datterselskaber, som skal bedømmes i forhold til CFC-reglerne for en periode, Side 14

15 som ikke udgør et helt indkomstår. Hvis et udenlandsk selskab eksempelvis har kalenderårs regnskab, vil der ved såvel bedømmelsen af, om moderselskabet skal medregne datterselskabets CFC-indkomst som ved moderselskabets indkomstopgørelse, kun skulle tages hensyn til indkomsten og beskatningen i perioden fra og med den 1. maj 2006 til den 31. december Dette medfører endvidere bl.a., at afskrivningsberettigede aktiver som ved fastsættelsen af indgangsværdier skal anses for afskrevet med de samlede udenlandske skattemæssige afskrivninger tillige skal anses for afskrevet med de udenlandske skattemæssige afskrivninger, der kan henføres til årets første fire måneder. Det foreslås samtidigt, at det foreslåede virkningstidspunkt for kildeskat på renter til kapitalfondsdeltagere hjemmehørende i et skattely land ændres fra den 1. april 2006 til den 1. maj Dette skyldes, at lovforslaget næppe kan forventes vedtaget og stadfæstet inden den 1. april Efter den nuværende tidsplan for lovforslaget afgives der betænkning på lovforslaget den 22. marts Provenumæssige konsekvenser. Ændringsforslagene har primært til hensigt at sikre at det tilsigtede mål med lovforslaget opnås. Forslaget om udvidelsen af anvendelsesområdet for CFC-reglerne har karakter af en værnsregel, der skal hindre et utilsigtet provenutab. Side 15

16 Bilag Ændringsforslaget i forhold til gældende ret og lovforslaget Gældende ret Lovforslaget Ændringsforslaget 1. 12, 4. pkt., affattes således: Fortjeneste eller tab medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for salgsåret med så stor en del, som svarer til den gennemsnitlige erhvervsmæssige benyttelse i indkomstårene forud for salgsåret. Til 1 1) I den under nr. 1 foreslåede affattelse af 12, 4. pkt., ændres den gennemsnitlige erhvervsmæssige benyttelse i indkomstårene forud for salgsåret. til: forholdet mellem den erhvervsmæssige benyttelse for indkomstårene forud for salgsåret og den samlede benyttelse for disse indkomstår. Til 2 2 I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 835 af 29. august 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 6, skt. 8, 1. pkt., ændres 25 pct. til: 10 pct. 2. I 6, stk. 8, indsættes efter 1. pkt.: I kalenderåret 2006 udgør den i 1. pkt. nævnte ejerandel dog 20 pct., og i kalenderårene 2007 og 2008 udgør den i 1. pkt. nævnte ejerandel 15 pct. 2) Paragraffen affattes således: 2 I Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven, jf. lov nr af 21. december 2005, foretages følgende ændringer: 1. I 28, stk. 1, 1. pkt., ændres 25 pct. til: 10 pct. 2. I 28, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.: I kalenderåret 2006 udgør den i 1. pkt. nævnte ejerandel dog 20 pct., og i kalenderåret 2007 og 2008 udgør den i 1. pkt. nævnte Side 16

17 ejerandel 15 pct. Til 3 9. Ved afståelse af ejendomme, der på afståelsestidspunktet helt eller delvis benyttes til landbrug, gartneri, planteskole eller frugtplantage, jf. vurderingslovens 33, stk. 1, ved afståelse af skovbrugsejendomme, jf. vurderingslovens 33, stk. 7, 1. pkt., og ved afståelse af ejendomme, der indeholder én eller to selvstændige lejligheder, hvor ejendommen både tjener eller har tjent til bolig for ejeren og i væsentligt omfang benyttes erhvervsmæssigt, jf. vurderingslovens 33, stk. 5, skal den del af fortjenesten, som vedrører stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen, ikke medregnes. Anvendelse af reglen i 1. pkt. er betinget af, at ejendommen har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har været omfattet af vurderingslovens 33, stk. 1, 5 eller 7, 1. pkt. 8, stk. 1, 2. pkt., finder tilsvarende anvendelse. Stk. 2. Den del af fortje- 3) Efter nr.1 indsættes som nyt nummer: 01. I 9 indsættes som stk. 4: Stk. 4. Reglerne i stk. 1 3 gælder ikke for fortjeneste ved afståelse af en erhvervsejendom, der efter 6 A, 6 C eller 10 er genanbragt i en ejendom omfattet af stk. 1-3, hvis boligandelen efter genanbringelsen er forøget, og det ikke er muligt at beskatte hele den genanbragte fortjeneste ved afståelsen af den erhvervsmæssige del af den ejendom, hvori fortjenesten er genanbragt. Fortjenesten ved afståelsen af erhvervsejendommen beskattes i det indkomstår, hvor den ejendom, som fortjenesten er genanbragt i, afstås. Den skattepligtige fortjeneste opgøres med de tillæg og nedslag efter denne lov, som erhvervsejendommen havde været berettiget til, hvis fortjenesten var blevet beskattet på tidspunktet for afståelsen af erhvervsejendommen. Hvis en afståelse er omfattet af 1. pkt. bortfalder ved beregning af den skattepligtige indkomst af fortjenesten ved afståelsen af den ejendom, hvori fortjenesten oprindelig har været anbragt, nedslag i denne ejendoms anskaffelsessum efter 6 A, 6 C eller 10. Side 17

18 nesten, der ikke skal medregnes, jf. stk. 1, opgøres som forskellen mellem den del af den samlede kontantomregnede afståelsessum, der vedrører stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen, og den del af den samlede anskaffelsessum opgjort efter 4, stk. 2 eller 3, der vedrører stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen. Stk. 3. Den del af fortjenesten, der skal medregnes, opgøres som forskellen mellem på den ene side den del af afståelsessummen omregnet efter 4, stk. 4, der vedrører den del af ejendommen, der ikke omfattes af stk. 1 og 2, og på den anden side anskaffelsessummen for den del af ejendommen, der ikke omfattes af stk. 1 og 2, opgjort efter 4, stk. 2 eller 3, og reguleret efter 5 eller 5 A. Til 6 1. I 2, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.: Med juridiske personer i nr. 1 sidestilles selskaber og foreninger mv., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. Selskaber og foreninger mv. som nævnt i 2. pkt. anses for indbyrdes Side 18

19 koncernforbundne, såfremt de har fælles ledelse, eller hvis samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse. 2. I 2, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens 4, stk. 2, : og stk. 1, 3. pkt., 4) I den under nr. 1 foreslåede 2, stk. 1, 2. og 3. pkt., udgår 3. pkt. 5) Nr. 2 affattes således: 2. I 2, stk. 2, 2. pkt., ændres jf. kursgevinstlovens 4, stk. 2, til: jf. stk. 3, Stk. 2. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på en juridisk person, eller om der udøves en bestemmende indflydelse over den skattepligtige af en juridisk eller fysisk person, medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens 4, stk. 2, af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens 16 H, stk. 2, eller af en fond eller trust stiftet af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne selskaber, nærtstående m.v. eller af fonde eller tru- 6) Efter nr. 2 indsættes som nye numre: 01. I 2, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.: Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af andre selskabsdeltagere med hvem, selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse. Side 19

20 ster stiftet af disse. Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af en person omfattet af kildeskattelovens 1 eller et dødsbo omfattet af dødsboskattelovens 1, stk. 2, i fællesskab med nærtstående eller i fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller fonde eller truster stiftet af disse. Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarnsog adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabs forhold. Stk. 3. Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor samme kreds af aktionærer har bestemmende indflydelse. 16 H. --- Stk. 2. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis den skattepligtige i fællesskab med nærtstående eller i fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående 02. 2, stk. 3, affattes således: Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse eller hvor der er fælles ledelse. 7) Efter nr. 3 indsættes som nye numre: 03. I 16 H, stk. 2, indsættes efter 4. pkt.: Ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af selskabsdeltagere med hvem, den skattepligtige har en aftale om udøvelse af fælles væsentlig Side 20

21 eller fonde eller truster stiftet af disse kontrollerer eller har væsentlig indflydelse på et udenlandsk selskab som nævnt i stk. 1. Den skattepligtige anses for at kontrollere eller have væsentlig indflydelse på et selskab, hvis vedkommende direkte eller indirekte eller i fællesskab med nærtstående ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i selskabet eller råder over mere end 50 pct. af stemmerne i selskabet. Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarns- og adoptivforhold sidestilles med ægte slægtskabsforhold. Stk. 3. Selskabsskattelovens 32, stk. 6, 3. pkt., og stk. 9-11, finder tilsvarende anvendelse på skattepligtige omfattet af stk. 1, for så vidt de efter deres indhold er anvendelige. Den skattepligtige beskattes dog ikke af indkomsten i udenlandske selskaber som nævnt i stk. 1, i det omfang indkomsten skal medregnes til et selskabs eller en fonds skattepligtige indkomst efter selskabsskatteloindflydelse, eller som indehaves af et selskab eller en forening mv. som nævnt i 2, stk. 1, 2. pkt. (transparent enhed), hvori den skattepligtige deltager, medregnes ved opgørelsen i 2. pkt. 04. I 16 H, stk. 3, ændres 32, stk. 6, 3. pkt., til: 32, stk. 6, 4. pkt., Side 21

22 vens 32 eller fondsbeskatningslovens Hvis et selskab eller en forening 1) er omfattet af 1, stk. 1, nr. 1-2 a, 2 d-2 g, 3 a-5 b, 2) har gæld til juridiske personer som nævnt i ligningslovens 2, stk. 1, (kontrolleret gæld) og 3) selskabets eller foreningens fremmedkapital (gæld) set i forhold til selskabets egenkapital ved udløbet af indkomståret overstiger forholdet 4:1, kan renteudgifter og kurstab, der vedrører den overskydende del af den kontrollerede gæld, ikke fradrages. Kurstab kan dog fradrages i kursgevinst på samme lån i efterfølgende indkomstår. Lån fra tredjemand, som den kontrollerende ejerkreds eller hermed koncernforbundne selskaber direkte eller indirekte har stillet sikkerhed for, anses som kontrolleret gæld. Fradragsbeskæringen bortfalder i det omfang, selskabet eller foreningen godtgør, at Til 7 8) Efter nr. 1 indsættes som nyt nummer: 01. I 11, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.: Gæld til fysiske personer, der er selskabsdeltagere i selskaber og foreninger mv. omfattet af ligningslovens 2, stk. 1, 2. pkt., (transparente enheder), anses ikke for kontrolleret gæld. Side 22

23 lignende finansiering kan opnås mellem uafhængige parter. Fradragsbeskæring finder alene sted, hvis den kontrollerede gæld overstiger 10 mio. kr. Fradragsbeskæringen finder endvidere alene sted for den del af den kontrollerede gæld, som skulle omkvalificeres til egenkapital, for at forholdet mellem fremmedkapital (gæld) og egenkapital ved indkomstårets udløb udgør 4:1. Er der såvel koncernintern kontrolleret gæld som kontrolleret gæld til tredjemand, foretages fradragsbeskæringen først for den koncerninterne kontrollerede gæld og dernæst for den kontrollerede gæld til tredjemand. Fradragsbeskæringen foretages først for dansk kontrolleret gæld og dernæst for udenlandsk kontrolleret gæld. Der foretages ikke fradragsbeskæring for beløb, der kan beskattes her i landet efter 2, stk. 1, litra d Stk. 6. Moderselskabet anses for at kontrollere eller have væsentlig indflydelse på datterselskabet, hvis det direkte eller indirekte ejer mindst 25 pct. af aktiekapitalen i datter- 9) Efter nr. 2 indsættes som nyt nummer: 02. I 32, stk. 6, indsættes efter 2. pkt.: Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af selskabsdeltagere med hvem, modersel- Side 23

24 selskabet eller direkte eller indirekte råder over mere end 50 pct. af stemmerne i datterselskabet. Ved bedømmelsen af, om moderselskabet anses for at kontrollere eller have væsentlig indflydelse på datterselskabet, medregnes aktier og stemmerettigheder, som ejes af koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens 4, stk. 2, af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens 16 H, stk. 2, eller af en fond eller trust stiftet af moderselskabet selv eller af de nævnte koncernforbundne selskaber, nærtstående m.v. eller af fonde eller truster stiftet af disse. Et selskab eller en forening m.v. anses for at være udenlandsk, hvis det er hjemmehørende i en fremmed stat, Færøerne eller Grønland, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst. 1. I 3 B, stk. 1, indsættes efter 1. pkt.: Med juridiske personer i nr. 1 sidestilles selskaber og foreninger mv., der efter danske skatteregler ikke udgør et selvstændigt skattesubjekt, men hvis forhold er reguleret af selskabsretlige regler, en selskabsaftale eller en foreningsvedtægt. Selskaber og tagere med hvem, moderselskabet har en aftale om udøvelse af fælles væsentlig indflydelse, eller som indehaves af et selskab eller en forening mv. som nævnt i ligningslovens 2, stk. 1, 2. pkt. (transparent enhed), hvori moderselskabet deltager. Til 8 Side 24

25 3 B. --- Stk. 2. Ved bestemmende indflydelse forstås ejerskab eller rådighed over stemmerettigheder, således at der direkte eller indirekte ejes mere end 50 pct. af aktiekapitalen eller rådes over mere end 50 pct. af stemmerne. Ved bedømmelsen af, om den skattepligtige anses for at have bestemmende indflydelse på en juridisk person, eller om der udøves en bestemmende indflydelse over den skattepligtige af en juridisk eller fysisk person, medregnes aktier og stemmerettigheder, som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens 4, stk. 2, af personlige aktionærer og deres nærtstående, jf. ligningslovens 16 H, stk. 2, eller af en fond eller trust stiftet af moderselskabet selv eller af de nævnte kon- foreninger mv. som nævnt i 2. pkt. anses for indbyrdes koncernforbundne, såfremt de har fælles ledelse, eller hvis samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse. 2. I 3 B, stk. 2, 2. pkt., indsættes efter som indehaves af koncernforbundne selskaber, jf. kursgevinstlovens 4, stk. 2, : og stk. 1, 3. pkt., 10) I den under nr. 1 foreslåede 3 B, stk. 1, 2. og 3. pkt., udgår 3. pkt. 11) Nr. 2 affattes således: 2. I 3 B, stk. 2, 2. pkt., ændres jf. kursgevinstlovens 4, stk. 2, til: jf. stk. 3,. 12) Efter nr. 2 indsættes som nye numre: 01. I 3 B, stk. 2, indsættes efter 2. pkt.: Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af andre selskabsdeltagere med hvem, selskabsdeltageren har en aftale om udøvelse af fælles bestemmende indflydelse. Side 25

26 cernforbundne selskaber, nærtstående m.v. eller af fonde eller truster stiftet af disse. Tilsvarende medregnes ejerandele og stemmerettigheder, som indehaves af en person omfattet af kildeskattelovens 1 eller et dødsbo omfattet af dødsboskattelovens 1, stk. 2, i fællesskab med nærtstående eller i fællesskab med en fond eller trust stiftet af den skattepligtige eller dennes nærtstående eller fonde eller truster stiftet af disse. Som nærtstående anses den skattepligtiges ægtefælle, forældre og bedsteforældre samt børn og børnebørn og disses ægtefæller eller dødsboer efter de nævnte personer. Stedbarnsog adoptivforhold sidestilles med oprindeligt slægtskabsforhold. Stk. 3. Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor samme kreds af aktionærer har bestemmende indflydelse B, stk. 3, affattes således: Ved koncernforbundne juridiske personer forstås juridiske personer, hvor samme kreds af selskabsdeltagere har bestemmende indflydelse eller hvor der er fælles ledelse. Ny paragraf 13) Efter 10 indsættes som ny paragraf 01 I lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 791 af 16. august 2005 som senest Side 26

27 ændret ved 2 i lov nr af 21. december 2005, foretages følgende ændring: Stk. 2. Gevinst eller tab ved et dødsbos afståelse af en ejendom mv. omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens 8 skal ikke medregnes ved opgørelsen af bobeskatningsindkomsten, hvis en afståelse før dødsfaldet ville have været skattefri efter bestemmelsen. Ved et dødsbos afståelse af en ejendom, der på afståelsestidspunktet er omfattet af vurderingslovens 33, stk. 1, 5 eller 7, 1. pkt., skal den del af en gevinst, som vedrører stuehuset med tilhørende grund og have eller ejerboligen, ikke medregnes ved opgørelsen af bobeskatningsindkomsten, såfremt denne del af gevinsten ved en afståelse før dødsfaldet ville have været skattefri efter ejendomsavancebeskatningslovens 9. I den skattepligtige gevinst ved et dødsbos afståelse af en ejendom, der på afståelsestidspunktet er omfattet af vurderingslovens 33, stk. 1, 5 eller 7, 1. pkt., kan der gives et 1. I 27, stk. 2, indsættes som 4. pkt.: Bestemmelserne i ejendomsavancebeskatningslovens 8, stk. 5, og 9, stk. 4, finder tilsvarende anvendelse. Side 27

28 fradrag efter ejendomsavancebeskatningslovens 6, stk. 2, hvis der ved en afståelse før dødsfaldet kunne være givet et sådant fradrag Til 11 14) Efter stk. 1 indsættes som nyt stykke: Stk har virkning for opgørelsen af gevinst og tab på driftsmidler, som afstås den 14. december 2005 eller senere Stk har virkning for ejendomme, der afstås den 14. december 2005 eller senere. --- Stk. 4. 6, nr. 1 og 2, 7, nr. 1, og 8 har virkning for transaktioner, der foretages den 1. januar 2006 eller senere. Ændringen i denne lovs 8 har virkning for kildeskat på betalinger af renter og kursgevinster, jf. kildeskattelovens 65 D samt selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra d og h, der vedrører tiden fra og med den 1. april Stk. 2-5 bliver stk ) I stk. 2, der bliver stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.: 1. pkt. har ikke virkning for ejendomme, der før den 15. december 2005 har ændret anvendelse til en beboelsesejendom, der er omfattet af ejendomsavancebeskatningslovens 8, stk pkt. har ikke virkning. 1. pkt. har ikke virkning for ejendomme omfattet af 9 i det omfang, at boligandelen er forøget før den 15. december ) Stk. 4, der bliver stk. 5, affattes således: Stk. 5. 6, nr. 1, 7, nr. 1 og 01, og 8, nr. 1, har virkning for transaktioner, der foretages den 1. januar 2006 eller senere. Ændringen i denne lovs 8, nr. 1, har virkning for kildeskat på betalinger af renter Side 28

29 og kursgevinster, jf. kildeskattelovens 65 D samt selskabsskattelovens 2, stk. 1, litra d og h, der vedrører tiden fra og med den 1. maj , nr. 2, og 03-04, 7, nr. 02, og 8, nr. 2, 01 og 02, har virkning fra og med 1. maj , nr. 2, 01 og 02, og 8, nr. 2, 01 og 02, har dog virkning for transaktioner, der foretages den 1. januar 2006 eller senere, når selskabsdeltagerne direkte eller indirekte er selskaber og foreninger mv. som nævnt ligningslovens 2, stk. 1, 2. pkt. og skattekontrollovens 3 B, stk. 1, 2. pkt., jf. denne lovs 6, nr. 1, og 8, nr. 1. Side 29

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af

Skatteudvalget L Bilag 34 Offentligt. Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Skatteudvalget L 213 - Bilag 34 Offentligt Ændringsforslag uden for betænkningen til 2. behandlingen af Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skatteloven (CFC-beskatning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 31 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 11. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat

16. august 2007 EM 2007/33. Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat 16. august 2007 EM 2007/33 Forslag til: Landstingslov nr. xx. af xx. xxxx 2007 om ændring af landstingslov om indkomstskat (Ophævelse af sambeskatning for samlevende ægtefæller, samt indførelse af regler

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19.

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse. Danmarks Skatteadvokater 19. Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse

Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Kontrol i skatteretten Med særligt henblik på fælles aftale om udøvelse om bestemmende indflydelse Danmarks Skatteadvokater 19. Maj 2017 Overblik Det skattemæssige kontrolbegreb i dansk ret er vidt forgrenet,

Læs mere

19. maj 2017 FM 2017/145. Ændringsforslag. til

19. maj 2017 FM 2017/145. Ændringsforslag. til 19. maj 2017 FM 2017/145 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2017 om ændring af Landstingslov nr. 12 af 2. november 2006 om indkomstskat. Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandlingen.

Læs mere

KILDESKATTELOVEN 26 A.

KILDESKATTELOVEN 26 A. KILDESKATTELOVEN 26 A. Skattemæssige afskrivninger på aktiver, der anvendes i en af en gift person drevet erhvervsvirksomhed, foretages af den pågældende, uanset om aktivet tilhører denne eller den med

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 57 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Forslag. lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove

Forslag. lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove Skatteministeriet Udkast December 2005 Forslag til lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen) 1 I lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven),

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 26 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157

Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 157 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-418-0247 Den Spørgsmål 157 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr.157

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning

L Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og udbyttebeskatning J.nr. 2009-511-0038 Dato: 15. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af selskabers aktie- og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om af selskabsskatteloven og andre skattelove. (Nedsættelse af selskabsskatten og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Skatteudvalget L 98 - Bilag 11 O Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0039 Den Til Folketingets Skatteudvalg Vedlagt følger ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandling af Forslag til lov om

Læs mere

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen).

L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af erhvervsbeskatningen). Skatteudvalget L 116 - Bilag 9 Offentligt J.nr. 2005-411-0057 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 116- Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 76 Bilag 13 Offentligt J.nr. 2010-353-0034 Dato: 3. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 76 - Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. marts 2014 Sag 170/2012 (1. afdeling) A (advokat Christian Falk Hansen) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instanser er

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2011-12 L 29 Bilag 8 Offentligt J.nr. 2011-411-0043 Dato: 12-12-2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 29 Forslag til lov om ændring af ligningsloven (Skattekreditter for forsknings- og

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget L 121 - O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 128 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 32 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 32 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 25. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater

Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater Dato 29. oktober 2014 J.nr. 6020324-248228 Bilag til indlæg 30. oktober 2014 for Foreningen af Danske Insolvensadvokater UDVALGTE SKATTEREGLER Selskabsskatteloven 12 A Selskabsskatteloven 31 Personskatteloven

Læs mere

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.).

L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre skattelove (CFC-beskatning og indgreb mod kapitalfonde m.v.). Skatteudvalget L 213 - Svar på Spørgsmål 67 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213- Forslag til Lov om ændring af selskabsskattelovens og forskellige andre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 181 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 15. april 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 75 Svar på Spørgsmål 15 Offentligt J.nr. 2010-311-0057 Dato: 15. december 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 75 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige

Læs mere

Ændringsforslag. til 2. behandling af

Ændringsforslag. til 2. behandling af Skatteudvalget L 202 - Bilag 61 Offentligt Til lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Ændringsforslag stillet den 25. maj 2009 uden for betænkningen Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 60 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 11 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 7. februar 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love. Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Lovforslag nr. L 202 Folketinget 2008-09 Fremsat den 22. april 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering

Læs mere

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag.

2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag. 2009/1 LSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2009-411-0028 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen)

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 16 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 123 - Forslag til lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 24 Offentligt Skatteudvalget L 110 - Bilag 24 Offentligt J.nr. 2006-411-0064 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 110- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven, aktieavancebeskatningsloven, fusionsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget L 27 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 27 Bilag 8 Offentligt 7. december 2016 J.nr. 15-2962964 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 27 - Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål

Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K. 13. maj L 202 Supplerende spørgsmål Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11 09 13 e-mail: fsr@fsr.dk

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 31. maj 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 263 Offentligt J.nr. 2007-418-0431 Dato: 27. juni 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 259-265 af 31. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 29. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre

Læs mere

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt

Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 55 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91

Læs mere

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil.

Høring over udkast til forslag til ny aktieavancebeskatningslov og følgeforslag hertil. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 DATO: 02-12-2005 J.NR.: 04-013702-05-2227 REF.: spi/kfe Høring over udkast

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Erhvervsbeskatning. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Hvad Udbytter og aktieavancer på datterselskabsaktier og koncernselskabsaktier bliver skattefrie uanset ejertid. Der

Læs mere

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier.

Beskatning af aktieavance m.v. hos selskaber I Lovforslagets 1, nr. 6 indsættes bl.a. ny ABL 4A, der definerer datterselskabsaktier. Skatteudvalget Formand: Jesper Kiholm Skattecenter Tønder Til Skatteministeriet Pioner Allé 1 Departementet 6270 Tønder Telefon: 72 38 94 68 E-mail: jesper.kiholm@skat.dk Tønder, den 26. marts 2009 Høringssvar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven, fusionsskatteloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 55 Folketinget 2009-10 Fremsat den 4. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og lov om ændring af selskabsskatteloven,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven)

Bekendtgørelse af lov om beskatning af indkomst i forbindelse med kulbrinteindvinding i Danmark (kulbrinteskatteloven) LBK nr 862 af 19/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 30. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 14-1662433 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 214 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2009-511-0038 Udkast (1) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellige andre love (Harmonisering af

Læs mere

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt

Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Europaudvalget 2004 2628 - økofin Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 14. januar 2005 Under henvisning til Europaudvalgets

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den

Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Skatteministeriet J. nr. 99/04-100-00125 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 123 - forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kursgevinstloven, pensionsafkastbeskatningsloven og skattestyrelsesloven

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom

Bekendtgørelse af lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom LBK nr 1200 af 30/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0249585 Senere ændringer til forskriften LOV nr 202 af 27/02/2015 LOV

Læs mere

Skatteministeriet J.nr Den

Skatteministeriet J.nr Den Skatteudvalget (2. samling) L 121 - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og

Læs mere

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt

Skatteudvalget L 123 Bilag 15 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 123 Bilag 15 Offentligt 17. maj 2016 J.nr. 15-1386553 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt de modtagne supplerende høringssvar

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525

Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Skatteudvalget 2013-14 L 81 Bilag 1 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 13-0172525 Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Læs mere

CFC-beskatning af selskaber

CFC-beskatning af selskaber CFC-beskatning af selskaber Fokus: Aktuelle problemstillinger Peter Koerver Schmidt Tax Manager, Deloitte Ph.d.-student, CBS, CORIT Marts 2010 Baggrund Værnsregel: Skal forhindre at finansielle (mobile)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. november 2012 Sag 157/2012 (1. afdeling) PanEuropean (Colmar) ApS (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den

Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Skatteministeriet J.nr. 2004-411-0038 Den Til Folketingets Skatteudvalg L Fejl! Intet bogmærkenavn opgivet.2929 29- forslag til lov om ændring af afskrivningsloven og virksomhedsskatteloven (Justeringer

Læs mere

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget

Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Februar 2009 Skattenyt* - Reparationspakken er vedtaget Folketinget vedtog den 5. februar 2009 en reparationspakke til de regler, der blev indført i 2007, om begrænsning af rentefradragsretten for selskaber

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Skatteudvalget L 121 - Bilag 16 O Skatteministeriet J.nr. 2005-411-0042 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 121- Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 3. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 36 Offentligt J.nr. 2010-511-0045 Dato: 25. marts 2011 Til Folketinget - Skatteudvalget L 84 Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni til

Forslag. Til lovforslag nr. L 123 Folketinget Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni til Til lovforslag nr. L 123 Folketinget 2015-16 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 2. juni 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v., aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den

Skatteministeriet J. nr. 99/ Den Skatteudvalget L 120 - O Skatteministeriet J. nr. 99/05-0055-00074 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 120 - Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skattestyrelsesloven, ligningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 58 Offentligt Skatteudvalget L 202 - Bilag 58 Offentligt J.nr. 2009-511-0038 Dato: 25. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 202 - Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven og forskellig andre

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den

Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Skatteudvalget L 67 - Bilag 8 O Skatteministeriet J.nr. 2005-311-0078 Den Til Folketingets Skatteudvalg L 125- Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ejendomsvancebeskatningsloven og tonnageskatteloven

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love

Betænkning. Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love Skatteudvalget 2010-11 L 84 Bilag 29 Offentligt Til lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 2. marts 2011 Betænkning over Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige

Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige - 1 Mere om parcelhusejerens solcelleanlæg og de skattemæssige forhold Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den 30. juni 2012 omtalte jeg spørgsmålet om mulighederne for at foretage skattemæssige

Læs mere

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt

Skatteudvalget L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 194 endeligt svar på spørgsmål 2 Offentligt investeringsafkast, men derimod om resultatandel i en erhvervsvirksomhed, jf. ovenfor. Side 2 Det må antages, at det er den pågældendes

Læs mere

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt

Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 25 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Christiansborg 1240 København K 10. december 2012 Vedrørende L 10 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Læs mere

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt

Skatteudvalget L 98 Bilag 4 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 98 Bilag 4 Offentligt 5. februar 2015 J.nr. 14-0660343 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 98 - Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven,

Læs mere

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til

Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010. Forslag. til Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 84 Offentligt Skatteministeriet J.nr. 2010-411-0032 Udkast 17. december 2010 Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto

Læs mere

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode?

Beslutningsgrundlag. skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Beslutningsgrundlag skal min personligt ejede virksomhed omdannes efter den skattefrie metode? Indledning Der kan være mange årsager til at omdanne den personligt ejede virksomhed til et selskab. Overvejelserne

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008

Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Skatteministeriet J. nr. 2008-411-0018 Udkast (1) 26. august 2008 Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Justering af rentebegrænsningsreglerne m.v.) 1 I lov om indkomstbeskatning

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 21 Offentligt Skatteudvalget L 213 - Bilag 21 Offentligt J.nr. 2007-411-0081 Dato: 15. maj 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af selskabsskatteloven og forskellige andre skattelove

Læs mere

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget L 195 - Bilag 14 Offentligt J.nr. 2009-311-0027 Dato: 13. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 195 - Forslag til lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love. (Forårspakke

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr af 27. august 2007. Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 350 Offentligt J.nr. 2007-418-0020 Dato: 17. september 2007 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 350-359 af 27. august 2007.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven

Forslag. Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og aktieavancebeskatningsloven Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2013-14 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag til Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, kildeskatteloven og

Læs mere

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag.

2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag. 2013/1 LSF 81 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 13-0172525 Fremsat den 20. november 2013 af skatteministeren (Holger K. Nielsen) Forslag

Læs mere

De nye holdingregler

De nye holdingregler www.pwc.dk De nye holdingregler Dansk Skattevidenskabelig Forening Susanne Nørgaard og Steff Fløe Pedersen Revision. Skat. Rådgivning. Agenda 1 Værn mod omgåelse af udbyttebeskatning 1 2 Nye værn indført

Læs mere

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II)

Skattelovforslags-katalog fra regeringen. Retssikkerhedspakke I og II (oktober I og februar II) Ændring og senere ophævelse NOx-afgiften (nov II) Skattelovforslags-katalog fra regeringen Regeringen offentliggjorde i går sit lovprogram for det kommende folketingsår. Skatteministeren leverede 24 lovforslag til lovprogrammet. Fokus er ifølge skatteministeren

Læs mere

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til

Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. til Lovforslag nr. L 84 Folketinget 2010-11 Fremsat den 24. november 2010 af skatteministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, selskabsskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt

Skatteudvalget L Bilag 31 Offentligt Skatteudvalget L 199 - Bilag 31 Offentligt J.nr. 2009-311-0028 Dato: 14. maj 2009 Til Folketinget - Skatteudvalget L 199 - Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og forskellige andre love (beskatning

Læs mere

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Skatteudvalget L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 183 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt 16. maj 2017 J.nr. 2017-208 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 183 - Forslag til Lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige

Læs mere

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer

Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Departementet 12. oktober 2005 J.nr. 2005-511-0048 Skerh Baggrundsnotat: Model til forenkling af beskatningen af aktieavancer for personer Regeringen har inden valget tilkendegivet, at den ønsker at forenkle

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 )

Bekendtgørelse af lov om indkomstskat og formueskat for personer m.v. (personskatteloven)(* 1 ) Dokumentet er Historisk LBK nr 850 af 30/09/1994 Historisk Offentliggørelsesdato: 11 10 1994 Skatteministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 214 af 29/03/1995 2 LOV nr 313 af 17/05/1995 13 LOV

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 213 Bilag 20 Offentligt J.nr. 2009-311-0033 Dato: 21. maj 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 213 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 76 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 14. december 2010 Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven, pensionsbeskatningsloven

Læs mere

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012

Skatteudvalget L 10 Bilag 8 Offentligt. Skatteudvalg den 28. november 2012 Skatteudvalget 2012-13 L 10 Bilag 8 Offentligt L 10 teknisk gennemgang i Folketingets Skatteudvalg den 28. november 2012 Lovforslaget indeholder 3 elementer: 1. Omgåelse af udbyttebeskatning 2. Gennemstrømningsselskaber

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008

Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt. Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 Skatteudvalget L 23 - Bilag 39 Offentligt Til lovforslag nr. L 23 Folketinget 2008-09 Tillægsbetænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. december 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Tillægsbetænkning

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag.

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes ændringsforslag, som jeg ønsker at stille til 2. behandlingen af ovennævnte lovforslag. Skatteudvalget 2012-13 L 67 Bilag 6 Offentligt J.nr. 12-0173537 Dato: 5. december 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget L 67 Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven og forskellige

Læs mere

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt

Skatteudvalget L 200 Bilag 14 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 L 200 Bilag 14 Offentligt 8. september 2014 J.nr. 13-0250471 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 200 - Forslag til Lov om ændring af virksomhedsskatteloven (Indgreb mod utilsigtet

Læs mere

Skærpede regler for 10-mands-projekter

Skærpede regler for 10-mands-projekter - 1 Skærpede regler for 10-mands-projekter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et lovforslag fremsat den 14. december 2016 ønsker regeringen at stoppe skattetænkning i forbindelse med de

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning

Folketinget (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren) Betænkning Skatteudvalget (2. samling) L 181 - Bilag 5 Offentligt Til lovforslag nr. L 181 Folketinget 2007-08 (2. samling) Betænkning afgivet af Skatteudvalget den 0. maj 2008 2. udkast (Ændringsforslag fra skatteministeren)

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven

Forslag. Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven 2012/1 LSF 10 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 11-0296888 Fremsat den 3. oktober 2012 af skatteministeren (Thor Möger Pedersen)

Læs mere

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven).

L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier m.v. (aktieavancebeskatningsloven). Skatteudvalget L 78 - Svar på Spørgsmål 8 Offentligt J.nr. 2005-511-0048 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg L 78 - Forslag til Lov om den skattemæssige behandling af gevinst og tab ved afståelse af aktier

Læs mere

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber

Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber Spar Nord Formueinvest A/S - Nye regler for investeringsselskaber 7. januar 2010 Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser for aktionærerne i Spar Nord Formueinvest A/S som følge af Folketingets

Læs mere

SKATTE- OG AFGIFTSRET

SKATTE- OG AFGIFTSRET NYHEDER FRA PLESNER MARTS 2009 SKATTE- OG AFGIFTSRET Forslag til skattereform Af advokat Svend Erik Holm, advokat Anders Endicott Pedersen og advokat Tilde Hjortshøj Regeringen har fredag den 20. marts

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere