Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)"

Transkript

1 Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov nr. 166 af 26. februar 2014, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften før 81 a affattes således: Midlertidig huslejehjælp. 2. Efter 81 a indsættes før overskriften før 82: 81 b. Kommunen kan i op til 6 måneder yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter til en person under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig eller deltager i gældsrådgivning el. lign. Kommunen kan bestemme, at hjælpen udbetales direkte til udlejeren. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen, jf. 99, stk. 2. Stk. 2. Stk. 1 kan ikke anvendes til direkte at kompensere for økonomiske sanktioner givet efter denne eller anden lovgivning vedrørende forsørgelsesgrundlaget. Stk. 3. Hjælp efter stk. 1 kan kun ydes, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at betale huslejeudgifterne. Hjælpen kan endvidere kun ydes, hvis personen ikke har mulighed for at flytte til eller blive anvist en bolig med en lavere husleje. 3. I 99, stk. 2, ændres hjælpen til udsættelsestruede lejere efter 81 a til: midlertidig huslejehjælp efter 81 a og 81 b. 4. I 106, 1. pkt., indsættes efter kapitel 10 :, jf. dog 99, stk Loven træder i kraft den 1. juli 2014.

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Lovforslagets indledning og baggrund 2. Lovforslagets indhold 2.1. Midlertidig huslejehjælp til unge under 30 år Gældende ret Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Lovforslagets indledning og baggrund Lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af finanslovsaftalen for 2014 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti), Venstre og Det Konservative Folkeparti. Det fremgår af aftalen, at der er behov for en særlig indsats for unge, som er i risiko for hjemløshed. Den daværende regering, Venstre og Det Konservative Folkeparti blev derfor enige om at afsætte en reserve på 20 mio. kr. årligt i En række kommuner har peget på, at visse grupper af unge har vanskeligheder ved at finde eller fastholde en bolig, som de har råd til at betale. Der er især tale om unge kontanthjælpsmodtagere under 30 år, hvor det vurderes, at de maksimalt har råd til en månedlig husleje på ca kr. Det er imidlertid vanskeligt for kommunerne at anvise så billige boliger. Der blev ved aftalen af 26. november 2013 lagt op til, at den konkrete udmøntning af midlerne aftales senere. Der er i marts 2014 indgået aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af den afsatte reserve til indsats mod hjemløshed blandt unge. Aftalen indebærer, at kommunen får bedre mulighed for at yde midlertidig økonomisk hjælp til unge under 30 år på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalidering, som er i en udsat boligsituation. En styrket indsats skal sikre stabilitet omkring visse unges boligsituation for derigennem at reducere risikoen for hjemløshed og bidrage til, at de unge holder fokus på at komme videre i uddannelse eller job.

3 2. Lovforslagets indhold 2.1. Midlertidig huslejehjælp til unge under 30 år Gældende ret Efter de gældende regler kan kommunen efter 81 i lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) yde hjælp til rimeligt begrundede enkeltudgifter. Hjælpen kan normalt kun ydes, hvis udgiften er opstået som følge af behov, der ikke har kunnet forudses, og 81 kan som udgangspunkt ikke anvendes til at afholde løbende udgifter, som f.eks. huslejeudgifter. Efter 81 a om hjælp til udsættelsestruede lejere i lov om aktiv socialpolitik har kommunen mulighed for midlertidigt at yde hjælp til betaling af husleje til en person, der er udsættelsestruet pga. huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af en bolig. Der er ikke efter 81 a mulighed for at yde mere forebyggende hjælp til f.eks. en person, som ikke er akut udsættelsestruet. Kommunen kan betinge hjælpen efter 81 a af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig, deltager i gældsrådgivning eller lignende, og kommunen kan bestemme, at hjælpen udbetales direkte til udlejeren. 81 a kan ikke anvendes til direkte at kompensere for økonomiske sanktioner vedrørende forsørgelsesgrundlaget. Hjælp efter 81 a kan kun ydes, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at betale huslejeudgifterne. Anvendelsen af 81 a er ikke forbeholdt personer, der har været ude for en social begivenhed eller modtager hjælp efter lov om aktiv socialpolitik. 81 a kan derfor også anvendes i forhold til personer, der f.eks. har lønindkomst, andet eller intet forsørgelsesgrundlag, og som er i en økonomisk vanskelig situation. Efter de gældende regler refunderer staten 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10, jf. aktivlovens 106. Det er dog den enkelte kommune, der fuldt ud afholder udgifterne til hjælp efter 81 a, jf. aktivlovens 99, stk Den foreslåede ordning Det foreslås, at 81 a i aktivloven om midlertidig hjælp til huslejeudgifter til udsættelsestruede lejere suppleres af en ny bestemmelse i 81 b om midlertidig hjælp til huslejeudgifter til unge under 30 år. Efter den foreslåede nye bestemmelse 81 b kan kommunen i op til 6 måneder yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter til en ung under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation.

4 Med den foreslåede 81 b vil kommunen få mulighed for at yde forebyggende hjælp til huslejebetaling til unge under 30 år, der har vanskeligheder ved at finde eller fastholde en bolig, som de har råd til at betale. Stabilitet omkring den unges boligsituation kan bl.a. bidrage til at fastholde fokus på at komme videre i uddannelse eller job og derigennem reducere risikoen for hjemløshed blandt unge. Kommunen skal foretage en konkret individuel vurdering af, om der er behov for at yde midlertidig hjælp til huslejebetalingen ud fra en konkret vurdering af den unges særlige forhold, herunder om der er tale om en udsat boligsituation. Det kan f.eks. være sårbare unge, som ikke har boligmæssige alternativer, er i risiko for hjemløshed, eller som har vanskeligheder ved at finde eller fastholde en bolig, som de har råd til at betale, samt unge forældrepar, der har et begrænset rådighedsbeløb som følge af høje boligudgifter. Det foreslås, at det er en betingelse for at modtage den midlertidige huslejehjælp, at personen er under 30 år og modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse efter lov om aktiv socialpolitik. Bestemmelsen omfatter således ikke unge med andet forsørgelsesgrundlag, f.eks. studerende, dagpengemodtagere og modtagere af ressourceforløbsydelse, idet disse grupper må forventes i højere grad selv at kunne håndtere deres boligsituation og i et vist omfang at have muligheder for at skaffe supplerende indtægter til huslejebetalingen. Kommunen vil dog fortsat have mulighed for at yde midlertidig hjælp til rimeligt begrundede huslejeudgifter efter 81 a til personer i disse grupper, i det omfang de er udsættelsestruede på grund af huslejerestancer. Hjælp efter 81 b målrettes således til unge under 30 år, som ikke er konkret udsættelsestruede, men som har behov for en forebyggende hjælp til huslejebetaling på grund af en konkret vanskelig økonomisk situation, bl.a. på grund af høj husleje, og som ikke aktuelt har mulighed for at ændre deres boligsituation. Der er tale om midlertidig hjælp i op til maksimalt 6 måneder, med henblik på at der fastholdes et fokus på at finde en mere varig løsning i forhold til bolig, job eller uddannelse. Kommunen skal konkret tage stilling til, hvor længe den unge kan ydes hjælp, dog maksimalt i 6 måneder. Hjælpen ophører, hvis den unges økonomiske eller boligmæssige situation ændrer sig inden for de 6 måneder, således at den unge ikke længere opfylder betingelserne for at modtage hjælp. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis den unge får arbejde eller påbegynder en uddannelse, og dermed bliver SU-berettiget. Hjælpen kan som udgangspunkt kun ydes én gang til den unge. Hvis den unge på ny kommer i en udsat boligsituation, må kommunen foretage en konkret vurdering af, om den unges situation er ændret så meget, at der er tale om en ny situation, der giver kommunen mulighed for igen at yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis den unge efter en periode med arbejde, uddannelse el. lign. igen modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse. Muligheden for at modtage hjælp til betaling af husleje efter 81 b foreslås forbeholdt unge, der har et relativt lavt rådighedsbeløb som følge af høje huslejeudgifter. Modtagere af hjælpen skal ikke stilles bedre rent økonomisk end unge i en tilsvarende økonomisk situation med en billig husleje. Der kan derfor som udgangspunkt kun ydes hjælp efter den foreslåede 81 b til den del af huslejeudgiften, dvs. ekskl. udgifter til varme, el mv., der overstiger en billig husleje på aktuelt ca kr. om måneden, når anden hjælp, herunder boligsikring, er trukket fra.

5 Det foreslås, at kommunen ligesom efter 81 a kan betinge hjælpen efter 81 b af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig, deltager i gældsrådgivning eller lignende. En administrationsaftale forudsætter, at der i øvrigt er hjemmel hertil ifølge lov om aktiv socialpolitik eller anden lovgivning. Det foreslås også, at kommunen kan bestemme, at hjælpen udbetales direkte til udlejer. Den foreslåede bestemmelse kan - ligesom efter 81 a - som udgangspunkt ikke anvendes til direkte at kompensere for nedgang i forsørgelsesgrundlaget som følge af en sanktion på grund af f.eks. manglende rådighed, jf. den foreslåede 81 b, stk. 2. Hvis personen har fået en sanktion på grund af f.eks. manglende rådighed, kan hjælpen ikke anvendes til direkte at kompensere for denne nedgang i forsørgelsesgrundlaget. Hvis kommunen vurderer, at personens økonomiske forhold betyder, at der ville kunne ydes hjælp efter 81 b, uanset konsekvenserne af en sanktion, kan der ydes hjælp samtidig med sanktioner. Det foreslåede stk. 2, er heller ikke til hinder for, at kommunen yder hjælp efter stk. 1 i de tilfælde, hvor det efterfølgende viser sig, at sanktionen ikke skulle være givet. Hvis personen allerede modtager hjælp eller ville kunne modtage hjælp efter 81 b og derefter sanktioneres, vil hjælpen efter 81 b ikke bortfalde på grund af sanktionen, da hjælpen efter 81 b ikke gives for at kompensere for sanktionen. Hjælpen kan - ligesom efter 81 a - kun ydes, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at betale huslejeudgifterne, jf. den foreslåede 81 b, stk. 3. Dette indebærer, at kommunen ikke kan yde hjælp, hvis ansøgeren har indtægter eller formue, som kan dække udgiften. Bestemmelsen er trangsbestemt, og det er f.eks. ikke tilstrækkeligt for at opnå midlertidig hjælp til huslejeudgifter for unge under 30 år, at ansøgeren modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse. Hjælpen efter den foreslåede 81 b forudsætter, at den unge ikke umiddelbart har mulighed for at flytte til eller blive anvist en bolig med en lavere husleje. Hjælpen skal derfor som udgangspunkt være begrundet i boligforsyningsmæssige begrænsninger i den pågældende kommune. Hjælp efter den foreslåede 81 b kan ydes til betaling af husleje uanset om der f.eks. er tale om leje af en lejlighed, et enkeltværelse, kollegieværelse eller en ungdomsbolig. Det er ikke afgørende, om den unge kan anses som lejer i boligstøttelovens forstand, og om vedkommende i det konkrete lejemål er berettiget til at modtage boligstøtte efter lov om individuel boligstøtte. Hjælpen efter den foreslåede 81 b er subsidiær i forhold til hjælp i øvrigt efter aktivloven eller efter anden lovgivning, herunder efter lov om individuel boligstøtte. Den foreslåede bestemmelse supplerer den gældende 81 og 81 a og er dermed en udvidelse af mulighederne for at yde hjælp efter de gældende bestemmelser, herunder også særlig støtte til høje boligudgifter efter aktivlovens 34. Det foreslås, at udgiften til hjælp efter den foreslåede 81 b afholdes fuldt ud af kommunen, hvilket tillige gælder for huslejeudgifter efter 81 a om udsættelsestruede lejere. Hjælpen er ikke skattepligtig og er omfattet af den gældende ordlyd i 7, stk. 1, nr. 9, i lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven).

6 Hjælpen efter 81 b foreslås ligesom efter 81 a omfattet af aktivlovens almindelige bestemmelser om tilbagebetaling efter lovens kapitel Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget til den nye bestemmelse 81 b giver kommunerne mulighed for at yde midlertidig hjælp til betaling af huslejeudgifter til unge under 30 år, uanset boligform. Der henvises til de almindelige bemærkninger om de nærmere vilkår for ydelse af hjælp til husleje. Forslaget indebærer, at kommunerne kan yde hjælp til betaling af huslejeudgifter i en kortere periode på maksimalt 6 måneder og som udgangspunkt kun én gang. Hjælpen ydes alene til betaling af huslejeudgifter, og der kan som udgangspunkt kun ydes hjælp til den del af huslejeudgiften, dvs. ekskl. udgifter til varme, el mv., der overstiger en husleje på aktuelt ca kr. om måneden, når anden hjælp, herunder boligsikring, er trukket fra. Fuldt indfaset i 2015 skønnes huslejehjælpen udbetalt til op mod personer forstået som antal personer, der modtager hjælpen i løbet af et kalenderår. Den afsatte ramme til ordningen tager udgangspunkt i en hjælp på gennemsnitligt knap kr. månedligt, der i gennemsnit udbetales i cirka fem måneder pr. modtager. Kommunerne afholder udgiften fuldt ud og kompenseres via en regulering af det årlige bloktilskud. Der er tale om en ny ordning, som skønnes at medføre administrative merudgifter i kommunerne på 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. årligt herefter. Der er afsat en samlet ramme på 10 mio. kr. i 2014 og 20 mio. kr. fra 2015 og frem. Forslaget indebærer, at kommunerne får udgifter til midlertidig huslejehjælp på 20 mio. kr. (2014-pl), jf. tabel 1. Tabel 1 Økonomiske konsekvenser af midlertidig huslejehjælp efter 81 b (2014-pl) Mio. kr Huslejehjælp 9,7 19,4 19,4 19,4 Administration 0,3 0,6 0,6 0,6 Udgifter i alt 10,0 20,0 20,0 20,0 Kilde: Egne skøn Forslagets økonomiske konsekvenser skal forhandles med kommunerne. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vurderes ikke at have økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne.

7 6. Miljømæssige konsekvenser Forslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget vurderes ikke at have EU-retlige konsekvenser. 8. Hørte myndigheder og organisationer Et udkast til lovforslaget har i perioden fra den 26. marts til den 9. april 2014 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer: Ankestyrelsen, Boligselskabernes Landsforening, Danmarks lejerforeninger, Danske Advokater, Dansk Socialrådgiverforening, Danske Handicaporganisationer, Det Centrale Handicapråd, Ejendomsforeningen Danmark, Foreningen af danske skatteankenævn, Foreningen af Kommunale Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedschefer i Danmark, Huslejenævns- og Beboerklagenævnsforeningen, Kommunernes Landsforening (KL), Lejernes Landsorganisation i Danmark, Rådet for socialt udsatte, SAND, Udbetaling Danmark og Ungdomsboligrådet. Den afsatte reserve til indsats mod hjemløshed blandt unge blev aftalt ved Finanslovsaftalen for Der blev ved aftalen af 26. november 2013 lagt op til, at den konkrete udmøntning af midlerne skulle aftales senere. På den baggrund blev der i marts 2014 indgået en endelig aftale mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre), Socialistisk Folkeparti, Venstre og Det Konservative Folkeparti om udmøntningen af den afsatte reserve, hvilket begrunder den korte høringsfrist. 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EUretten Positive konsekvenser/ mindreudgifter Negative konsekvenser/ merudgifter Kommunale merudgifter på 9,7 mio. kr. i 2014 og på 19,4 mio. kr. årligt fra og med Kommunale merudgifter på 0,3 mio. kr. i 2014 og 0,6 mio. kr. årligt fra Forslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter

8 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Som konsekvens af forslaget om indførelse af 81 b, foreslås overskriften før 81 a ændret. Herefter omfatter den både midlertidig hjælp til udsættelsestruede lejere efter 81 a og midlertidig hjælp til unge under 30 år efter forslaget til den nye bestemmelse i 81 b, jf. forslagets 1, nr. 2. Det foreslås derfor, at overskriften før 81 a ændres fra Udsættelsestruede lejere til Midlertidig huslejehjælp. Til nr. 2 Efter 81 a i lov om aktiv socialpolitik kan kommunen yde midlertidig hjælp til betaling af husleje til en person, der er udsættelsestruet pga. huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af en bolig. Hjælp efter 81 a forudsætter et akut behov for hjælp i en situation, hvor personen er udsættelsestruet. Forslaget til den nye bestemmelse 81 b om midlertidig huslejehjælp til huslejeudgifter til unge under 30 år udgør et supplement til de gældende regler om hjælp efter aktivloven, herunder hjælp efter 81 a. Det foreslås i 81 b, stk. 1, at kommunen har mulighed for at yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter i op til 6 måneder til en ung under 30 år. Det er en betingelse for hjælpen, at den unge modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse og er i en udsat boligsituation. Hjælpen kan f.eks. ydes til sårbare unge, som ikke har boligmæssige alternativer, er i risiko for hjemløshed, eller som har vanskeligheder ved at finde eller fastholde en bolig, som de har råd til at betale, eller til unge forsørgere, der har et begrænset rådighedsbeløb som følge af høje boligudgifter. For at fastholde fokus på at finde en varig løsning kan hjælpen maksimalt ydes i 6 måneder. Bestemmelsen giver kommunerne mulighed for at hjælpe den unge tidligere, end 81 a giver mulighed for, idet hjælpen kan bevilges, før den unge er konkret udsættelsestruet. Muligheden for at modtage hjælp efter 81 b, foreslås forbeholdt unge, der har et relativt lavt rådighedsbeløb som følge af høje huslejeudgifter. Modtagere af hjælp skal ikke stilles bedre rent økonomisk end unge med en billig husleje. Der kan derfor som udgangspunkt kun ydes hjælp efter 81 b til den del af huslejeudgiften, dvs. ekskl. udgifter til varme, el mv., der overstiger en billig husleje på aktuelt ca kr. om måneden når anden hjælp, herunder boligsikring, er trukket fra. Det foreslås i stk. 1, 2. pkt., at kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig, deltager i gældsrådgivning eller lignende. En administrationsaftale forudsætter, at der i øvrigt er hjemmel hertil ifølge lov om aktiv socialpolitik eller anden lovgivning. Endvidere foreslås det i stk. 1, 3. pkt., at kommunen kan bestemme, at hjælpen udbetales direkte til udlejeren. Tilsvarende gælder i forhold til midlertidig hjælp til udsættelsestruede lejere efter 81 a.

9 I stk. 2, foreslås det, at hjælpen ikke kan anvendes til direkte at kompensere for økonomiske sanktioner givet efter lov om aktiv socialpolitik eller efter anden lovgivning vedrørende forsørgelsesgrundlaget. Bestemmelsen svarer til gældende regler i 81 a, stk. 2, om udsættelsestruede lejere, jf. de almindelige bemærkninger i afsnit Det foreslås i stk. 3, 1. pkt., at hjælp til huslejeudgifter kun kan ydes, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at betale huslejeudgifterne. Bestemmelsen svarer til 81 a, stk. 3. Det foreslåede 81 b, stk. 3, indebærer, at kommunen ikke kan yde hjælp, hvis ansøgeren eller ægtefællen har indtægter eller formue, som kan dække udgiften. Hjælp efter 81 b er således trangsbestemt, og det er f.eks. ikke tilstrækkeligt for at opnå hjælp efter 81 b, at ansøgeren modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse. Det foreslås i stk. 3, 2. pkt., at det skal være en forudsætning for at få hjælp efter stk. 1, at den unge ikke har mulighed for at flytte til eller blive anvist en bolig med en lavere husleje. Hjælpen skal således som udgangspunkt være begrundet i boligforsyningsmæssige begrænsninger i den pågældende kommune. Til nr. 3 Det foreslås, at kommunen ligesom efter 81 a - fuldt ud afholder udgifterne til hjælpen efter den foreslåede 81 b. Til nr. 4. Aktivlovens 106 regulerer statens refusion af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter aktivlovens kapitel 10. Det foreslås derfor, at der i 106 henvises til 99, stk. 2, der er en undtagelse til reglerne om statslig refusion. Den gældende 99, stk. 2, fastsætter, at kommunen fuldt ud afholder udgifterne til midlertidig hjælp efter 81 a. Det foreslås tillige, at kommunen fuldt ud afholder udgifterne til midlertidig huslejehjælp efter den foreslåede 81 b, jf. lovforslagets 1, nr. 3. Til 2 Det foreslås at loven træder i kraft den 1. juli 2014.

10 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov nr. 166 af 26. februar 2014, foretages følgende ændringer: 1. Overskriften før 81 a affattes således: Udsættelsestruede lejere Midlertidig huslejehjælp. 81 a. Kommunen kan yde hjælp til rimeligt begrundede midlertidige huslejeudgifter til en person, der er udsættelsestruet på grund af huslejerestancer, hvis det på sigt kan forebygge, at personen udsættes af boligen. Kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig eller deltager i gældsrådgivning el.lign. Kommunen skal særlig rette hjælpen til børnefamilier og socialt udsatte borgere. Kommunen kan bestemme, at hjælpen udbetales direkte til udlejeren. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen, jf. 99, stk. 2. Stk. 2. Stk. 1 kan ikke anvendes til direkte at kompensere for økonomiske sanktioner givet efter denne eller anden lovgivning vedrørende forsørgelsesgrundlaget. Stk. 3. Hjælp efter stk. 1 kan kun ydes, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at betale huslejeudgifterne. 2. Efter 81 a indsættes før overskriften før 82: 81 b. Kommunen kan i op til 6 måneder yde midlertidig hjælp til huslejeudgifter til en person under 30 år, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller revalideringsydelse, og som er i en udsat boligsituation. Kommunen kan betinge hjælpen af, at personen indgår en administrationsaftale, medvirker til fastsættelse af en plan for flytning til en mere passende bolig eller deltager i gældsrådgivning el. lign. Kommunen kan bestemme, at hjælpen udbetales direkte til udlejeren. Udgiften til hjælpen afholdes fuldt ud af kommunen, jf. 99, stk. 2. Stk. 2. Stk. 1 kan ikke anvendes til direkte at kompensere for økonomiske sanktioner givet efter denne eller anden lovgivning vedrørende forsørgelsesgrundlaget. Stk. 3. Hjælp efter stk. 1 kan kun ydes, hvis personen ikke har økonomisk mulighed for at betale huslejeudgifterne. Hjælpen kan endvidere kun ydes, hvis personen ikke har mulighed for at flytte til eller blive anvist en bolig med en lavere husleje. Finansiering m.v. 99. Kommunen afholder endeligt udgifterne til vejledning, sagsbehandling, opfølgning og til

11 administration i øvrigt, herunder lægeerklæringer m.v. Stk. 2. Kommunen afholder fuldt ud udgifterne til hjælpen til udsættelsestruede lejere efter 81 a. 3. I 99, stk. 2, ændres hjælpen til udsættelsestruede lejere efter 81 a til: midlertidig huslejehjælp efter 81 a og 81 b Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 10. Staten refunderer 50 pct. af en kommunes udgifter til efterlevelseshjælp efter kapitel 10 a. 4. I 106, 1. pkt., indsættes efter kapitel 10 :, jf. dog 99, stk. 2.

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 85 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-8317 Fremsat den 16. november 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 85 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Tilskud til tandpleje

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0034708 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.) 1 I lov om aktiv socialpolitik,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen.

Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen. Socialudvalget 2013-14 L 183 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale forhold J.nr. 2014-2122 23. april 2014 Høringsnotat Vedr. forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 183 Folketinget 2013-14 Fremsat den 30. april 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget j.nr. 2014-0024339 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik. Lovforslag nr. L 44 Folketinget Lovforslag nr. L 44 Folketinget 2012-13 Fremsat den 26. oktober af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 72 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet

Læs mere

Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen.

Lovforslaget har endvidere været optaget på høringsportalen. Socialudvalget 2012-13 L 85 Bilag 3 Offentligt Social- og Integrationsministeriet J.nr. 2012-8317 23. november 2012 Høringsnotat om Høringssvar til forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 97 af 26. januar 2017, foretages følgende ændringer: 1.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Nedsættelse af varighedskrav

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Lovforslag nr. L 81 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2017-18 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligministeriets j. nr. 2017-6465 UDKAST af 4. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Hvordan Socialforvaltningen administrerer og fortolker hjælp til enkeltydelser jf. loven om udsættelse af folk fra deres boliger?

Hvordan Socialforvaltningen administrerer og fortolker hjælp til enkeltydelser jf. loven om udsættelse af folk fra deres boliger? Henrik Appel Esbensen, MB 20. februar 2012 Sagsnr. 2012-23777 Dokumentnr. 2012-128247 Kære Henrik Appel Esbensen Tak for din henvendelse af 10. februar 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0024339 Fremsat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-3229 Sagsbeh.: lni Dok id: 421062 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3.

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for 3. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 139 Offentligt Udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Arbejdsgiveres betaling af dagpengegodtgørelse for

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 73 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. januar 2012 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Ledsagelse til børn og unge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 13 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af formue- og fradragsregler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2007/2 LSF 149 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0007 Fremsat den 28. marts 2008 af beskæftigelsesministeren

Læs mere

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves.

Forslag. til. 2. 7, nr. 30, ophæves. Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 32 Bilag 3 Offentligt Forslag til Lov om ophævelse af lov om udbetaling af ydelser til militære invalider og deres efterladte i de sønderjyske landsdele samt om ændring

Læs mere

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik

Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget, Skatteudvalget 2009-10 AMU alm. del Bilag 104, SAU alm. del Bilag 125 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0002188 Udkast Ændringer i lov om aktiv socialpolitik xx I lov

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Tak for jeres henvendelse af 14. marts 2017, hvor I stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for jeres henvendelse af 14. marts 2017, hvor I stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. direktør Bente Møller og Anne Mette Omø Carlsen (Ø) 23. marts 2017 Sagsnr. 2017-0123418 Kære Bente Møller og Anne Mette Omø Carlsen Dokumentnr. 2017-0123418-6 Tak for jeres henvendelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Udkast til lovforslag om udvidelse af landevejsprincippet m.v.

Udkast til lovforslag om udvidelse af landevejsprincippet m.v. Enhed Opgaver og Struktur Sagsbehandler Mona Boel Østergaard Koordineret med Sagsnr. 2017-237 Doknr. 441314 Dato 27-02-2017 Udkast til lovforslag om udvidelse af landevejsprincippet m.v. Forslag til Lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 180 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 180 Folketinget Lovforslag nr. L 180 Folketinget 2015-16 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver

Forslag. Lov om ændring af lov om forhøjelse af hædersgaver Beskæftigelsesudvalget 2018-19 L 92 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2018-19 Fremsat den 13. november 2018 af beskæftigelsesminister (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Fremsat den xx. xx 2017 af beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ordningen med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom gøres permanent)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2010-11 Fremsat den 10. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Veteraners opfyldelse af opholdskravet

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt

Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Socialudvalget 2008-09 L 164 Bilag 1 Offentligt Folketingets Socialudvalg Ministeren Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 13. marts 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk Til Socialudvalgets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856

Udkast. 18. november 2013. Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Udkast 18. november 2013 Ekstern høring J. nr. 2013-0012856 Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf.

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2017-18 Fremsat den 25. januar 2018 af undervisningsministeren (Merete Riisager) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Justering af skoleydelse) 1 I lov

Læs mere

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1

Ændringsforslag til 2. behandling af. Til 1 Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 224 Bilag 9 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2013-0005891 Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent

Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beskæftigelsesmedarbejder/virksomhedskonsulent orgerservice ds Øvrige bevillinger foretages af ydelsesmedarbejder/beds 3 Enhver der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp ter Aktivloven. Kommunen skal sikre at opholdskravet er opfyldt.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag.

2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag. 2008/1 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 21. december 2016 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 2008-6386 Fremsat den 9. oktober 2008 af velfærdsministeren (Karen Jespersen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne)

Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) NOTAT Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Ændring af det statslige bidrag til finansiering af regionerne) 1 I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper

Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Orientering om konsekvenserne af finansloven for 2016 for Socialforvaltningens målgrupper Baggrund Den 19. november 2015

Læs mere