Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015"

Transkript

1 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Sundhedsfremme Fagmodul i Sundhedsfremme af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013 og 1. februar Ændringerne fremgår sidst i dokumentet. Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse, Den Humanistiske Bacheloruddannelse, Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse og Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse. Med mindre det særligt fremgår af regler nedenfor, gælder reglerne fastsat i studieordningen for den bacheloruddannelse, som den studerende er indskrevet på også for dette fagmodul. Formål 1. Fagmodulet i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier kvalificerer den studerende til at deltage i tværfagligt undersøgelses- og udviklingsarbejde indenfor sundhedsfremmefeltet. Gennem fagmodulet udvikler den studerende færdigheder i at identificere, analysere og formidle forskellige vidensperspektiver på sundhed og sundhedsfremme. Der sigtes imod opnåelse af en bred forskningsbaseret viden om feltet, hvor den studerende opnår en grundlæggende forståelse for forskellige faglige, teoretiske og metodiske tilgange til studiet af sundhed og sundhedsfremme. Indsigt i sammenhængene mellem faglige traditioner og vidensdannelse i relation til sundhedsfremme vægtes højt. Den studerende skal kunne identificere, analysere og diskutere sammenhænge mellem historisk udviklede sundhedsforståelser og sundhedsstrategier, samt mellem samfundsmæssige strukturer og ulighed i sundhed. Gennem studiearbejdet skal den studerende opnå kendskab til og kunne anvende relevante teorier, metoder og begreber til undersøgelser og analyser af problemstilliner i sundhedsfremmefeltet. Fagmodulet i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier har endvidere til formål at kvalificere den studerende til at påbegynde en kandidatuddannelse i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier eller beslægtede kandidatuddannelser. Stk. 2. Fagmodulet indgår som det ene af de to fagmoduler, der indgår i Roskilde Universitets bacheloruddannelser. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point. Kompetencebeskrivelse 2. Fagmodulet i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier giver den studerende følgende viden, færdigheder og kompetencer: Fagmodul i sundhedsfremme august 2015 Side 1

2 Side 2 Viden: - Grundlæggende kendskab til de vidensformer der findes på sundhedsfremmefeltet og til de teorier der anvendes på feltet, herunder til deres epistemologiske, ontologiske, metodiske og etiske sider. - Indsigt i forskellige faggruppers viden om og opfattelse af sundhed og sundhedsfremme og viden om faglighedernes betydning for etablering af sundhedsfremmestrategier. - Forståelse for sundhedssystemer og sundhedsprofessioners vidensdannelser og udviklingen heraf i et historisk og institutionelt perspektiv. - Indsigt i sammenhænge mellem historisk udviklede sundhedsforståelser og sundhedsstrategier, samt mellem samfundsmæssige strukturer /fordelinger og ulighed i sundhed. Færdigheder: - Færdigheder i at analysere og identificere forskellige vidensperspektiver på sundhed og sundhedsfremme. - Færdigheder i at kunne reflektere over og diskutere sammenhænge mellem faglige traditioner, sundhedsopfattelser og sundhedsstrategier. - Færdigheder i at vurdere og anvende relevante teorier, metoder og begreber til studiet af problemstillinger i sundhedsfremmefeltet. - Færdigheder i at formidle sundhedsfremmeproblemstillinger, samt teoretiske perspektiver og analyser heraf til både fagfæller, samarbejdspartnere og ikke-specialister. Kompetencer: - Kompetence til at kunne identificere, formulere og analysere problemstillinger indenfor sundhedsfremme-området. - Kompetence til at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med relevante aktører på sundhedsfremmefeltet med en professionel tilgang. - Kompetence til at kunne identificere egne læringsbehov og udvikle egen faglighed i forskellige læringsmiljøer, f.eks. på en kandidatuddannelse, hvori faget Sundhedsfremme og sundhedsstrategier indgår. Indhold og overordnet opbygning 3. Fagmodulet er normeret til 35 ECTS-point og består af følgende fagelementer:

3 Side 3 - Fagmodulprojekt i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier (15 ECTS-point) - Fagmodulkursus 1: Sundhedsfremme som forsknings-, praksis- og interessefelt (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 2: Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt og teoretisk perspektiv (5 ECTSpoint) - Fagmodulkursus 3: Videnskabelse og videnskabsteori på sundhedsfremmefeltet (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 4: Kvalitative metoder og metodologi i sundhedsfremme (5 ECTS-point) eller Samfundsvidenskabeligt metodekursus (5 ECTS-point), jf. stk. 2. Stk. 2. Fagmodulkursus 4 udbydes i 3 forskellige varianter: - Fagmodulkursus 4a: Kvalitative metoder og metodologi i sundhedsfremme (5 ECTS-point) - Fagmodulkursus 4b: Videregående Samfundsvidenskabelig Metode (5 ECTS-point). - Fagmodulkursus 4c: Samfundsvidenskabelig Analysestrategi (5 ECTS-point). Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger to samfundsfaglige fagmoduler, skal gennemføre kursus 4b og 4c. Det anbefales at kursus 4c gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, der vælger at kombinere med et ikke samfundsfagligt fagmodul, skal gennemføre kursus 4c. Det anbefales at kursus 4c gennemføres parallelt med bachelorprojektet. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) kan vælge mellem Fagmodulkursus 4a-4b. Anbefalede faglige forudsætninger 4. Der er ikke fastsat særlige faglige forudsætninger for fagmodulet. 5. Beskrivelse af fagelementer i fagmodulet Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) Fagmodulprojekt i Sundhedsfremme og sundhedsstrategier Projekt Obligatorisk 15 ECTS-point Målet med projektet er, at den studerende opnår: Viden: Indsigt i vidensperspektiver på sundhed og sundhedsfremme i forhold til en eksemplarisk problemstilling.

4 Side 4 Færdigheder: Færdighed i at formulere og analysere en problemstilling i relation til sundhedsfremme. Færdighed i at forstå og anvende relevante teorier og metoder i relation til den valgte problemstilling inden for sundhedsfremme. Færdighed i at formidle indholdsmæssige resultater og udfordringer i projektarbejdet til fagfæller. Kompetencer: Kompetence til at kunne analysere, diskutere og perspektivere det udvalgte genstandsfelt i forhold til relevante teorier og metoder. Kompetence til at kunne evaluere procesforløbet i projektarbejdet og reflektere over egen rolle heri. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Den studerende skal gennem projektarbejdet gøre erfaringer med selvstændigt at formulere og analysere problemstillinger i relation til sundhedsfremme på en sådan måde, at det understøtter den studerendes forskningsbaserede forståelse af samspillet mellem forskellige vidensperspektiver på sundhed, fagligheder, sundhedsopfattelser og sundhedsstrategier. Den studerende skal tillige kritisk kunne anvende relevante teorier og metoder i relation til valgte problemstillinger inden for sundhedsfremme. Projektarbejdet afsluttes med udfærdigelse af en skriftlig projektrapport. Dansk Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 forud for udarbejdelsen af fagmodulprojektet. Det anbefales endvidere, at den studerende har gennemført mindst ét af fagmodulkurserne 2 og 3 forud for udarbejdelsen af fagmodulprojektet. Har den studerende ikke gennemført mindst ét af disse to fagmodulkurser forud, skal den studerende gennemføre mindst ét af fagmodulkurserne 2 og 3 samtidig med udarbejdelse af fagmodulprojektet, idet projektarbejdet tager udgangspunkt i fagkurserne og understøttes heraf.

5 Side 5 Prøveform Projektet udarbejdes i grupper a 2-6 studerende, jf. dog den relevante bachelorstudieordning. Projektarbejdet bedømmes ved en mundtlig prøve. Prøven er en gruppeprøve for deltagerne i projektarbejdet. Ved prøven tages der udgangspunkt i de(n) studerendes projektrapport. Eksaminationen foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator(erne), og censor(erne). Den studerende skal eksamineres med udgangspunkt i hele projektrapporten. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af projektarbejdet og den mundtlige prøve. Projektrapportens omfang Min. 30 og max. 40 normalsider for individuelle projekter. Min. 40 og max. 50 normalsider for grupper med 2 studerende. Min. 50 og max. 80 normalsider for grupper med 3 eller flere studerende. Hvis de(n) studerende overskrider det fastsatte maksimum afvises den skriftlige opgave. Der er taget udgangspunkt i 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside. Prøvens længde inkl.votering fastsættes således: Ved 2 studerende 60 minutter Ved 3 studerende 75 minutter Ved 4 studerende 85 minutter Ved 5 studerende 95 minutter Ved 6 studerende 100 minutter Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen foregår som en samlet bedømmelse af projektrapport og den mundtlige præstation. Bedømmelse Censur 7-trins-skala. Ekstern Fagmodulkursus 1 Titel Type Fagtype Sundhedsfremme som forsknings-, praksis- og interessefelt Kursus Obligatorisk

6 Side 6 Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om de forskningsperspektiver der arbejdes med på feltet sundhed og sundhedsfremme. Indblik i de teoretiske perspektiver og metoder der arbejdes med i sundhedsfremmeforskning. Viden om de samfundsmæssige og institutionelle forankringer og interessekampe, sundhedsfremme-feltet er domineret og påvirket af. Færdigheder: Færdighed i at redegøre for og analysere centrale problemstillinger indenfor sundhedsfremmefeltet. Færdighed i at formidle og kommunikere viden om centrale problemstillinger indenfor sundhedsfremmefeltet. Kompetencer: Kompetence til kunne samarbejde og indgå i faglige diskussioner. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kurset introducerer til sundhedsfremmeområdets placering i forhold til det samlede sundhedsvæsen, samt til politiske strategier og social ulighed på sundhedsområdet. Sundhedsfremmefeltet og uddannelsens centrale begreber og forskningsfelter introduceres via udvalgte cases, som tager udgangspunkt i en specifik setting eller specifikke perspektiver. Dansk Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Ingen Prøveformen er to delt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Skriftlig gruppeopgave stillet af underviser

7 Side 7 Begge dele skal være bestået før prøven er bestået. Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen. Den studerende afholder et eller flere mundtlige diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange. Skriftlig gruppeopgave stillet af underviser Omfanget af opgaven skal være på 4-6 normalsider og er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside. Den skriftlige opgave afleveres 5 hverdag efter kursets afslutning. Omprøve Omprøve er en 5 døgns individuel skriftlig hjemmeopgave stillet af underviser på normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele kursets pensum. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside. Bedømmelse Censur Bestået/ikke bestået Intern Fagmodulkursus 2 Titel Type Fagtype Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) Sundhedsforståelser i samfundsmæssigt og teoretisk perspektiv Type Kursus Obligatorisk 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om de væsentligste begreber og teoretiske perspektiver på sundhed og sundhedsfremme. Indblik i forskellige aktørers forståelser af sundhedsfremme og deres bidrag til udviklingen af vidensformer og diskurser i sundhedsfeltet, samt i de historiske og samfundsmæssige

8 Side 8 baggrunde herfor. Viden om centrale strategier til fremme af sundhed, herunder interventionsformer, empowerment strategier, samt sundhedspædagogik og sundhedspsykologi. Færdigheder: Færdighed i at kunne forstå, reflektere over og diskutere sammenhænge mellem faglige traditioner, sundhedsopfattelser og sundhedsstrategier. Færdighed i at kunne diskutere og formidle forskellige perspektiver på sundhed og sundhedsfremme - forstået både som teori og som praksis. Kompetencer: Kompetence til at kunne forholde sig selvstændigt og reflekteret til egen faglige position i sundhedsfremmefeltet. Kompetence til at identificere sundhedsbegreber, sundhedsforståelser og sundhedsstrategier, og kunne placere dem i institutionel, historisk og samfundsmæssig kontekst. Overordnet indhold Kurset uddyber den studerendes viden om begreber og teoretiske perspektiver på sundhed og sundhedsfremme, der dels ses i en hverdagslivs-kontekst, dels i en strukturel kontekst. Kurset giver indsigt i forskellige aktørers opfattelser af sundhedsfremme og deres bidrag til udviklingen af vidensformer og diskurser i sundhedsfeltet. Der anlægges et institutionelt, historisk og samfundsmæssigt perspektiv i forhold til forståelsen af alternative og divergerende sundhedsforståelser. Strategier til fremme af sundhed, herunder interventionsformer, empowerment strategier, samt retningen indenfor sundhedspædagogik og sundhedspsykologi belyses som eksempler på konsekvenser af forskellige sundhedsforståelser. Kurset bidrager til den begrebsudvikling og de analysefærdigheder, der indgår i fagmodulets projektarbejde. Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige Dansk Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus

9 Side 9 forudsætninger Prøveform 1 inden fagmodulkursus 2 begyndes. Prøveformen er to delt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Skriftlig indviduel hjemmeopgave. Begge dele skal være bestået før prøven er bestået. Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen. Den studerende afholder et eller flere mundtlige diskussionsoplæg på udvalgte kursusgange. Skriftlig individuel hjemmeopgave. Opgaven formuleres af den studerende på baggrund af kursets litteratur. Opgaveformuleringen godkendes af underviser. Omfanget af opgaven skal være på 3-5 normalsider og er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside. Opgaven afleveres 5 hverdage efter sidste kursusgang. Omprøve. Ved ikke bestået prøve vil omprøve være en individuel skriftlig opgave, som skal dokumentere indsigt i, forståelse af og refleksion over hele kursets pensum og indhold. Opgaven formuleres af underviser. Omfanget af opgaven er normalsider baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, litteraturliste og eventuelle bilag. Ved overskridelse af maksimum sideantallet afvises opgaven. Opgaven afleveres 5 hverdage inden semesterets afslutning. Bedømmelse Censur 7-trins-skala Intern Fagmodulkursus 3 Titel Type Fagtype Normering Videnskabelse og videnskabsteori i sundhedsfremmefeltet Kursus Obligatorisk Normering

10 Side 10 5 ECTS-point Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Indsigt i sammenhænge mellem centrale videnskabsteoretiske positioner og begrebsliggørelse af sundhed og sundhedsfremme. Indsigt i sammenhænge mellem centrale videnskabsteoretiske positioner og sundhedsstrategier, som de kommer til udtryk i praksis. Viden om de samfundsmæssige, historiske og institutionelle, forankringer og interessekampe, som vidensproduktion indenfor sundhedsfremmefeltet er domineret og påvirket af. Færdigheder: Færdighed i at identificere, anvende og kritisk reflektere over sammenhængen mellem videnskabsteoretiske valg og (magt-)positioner indenfor sundhedsfremmefeltet. Færdighed i at identificere, anvende og kritisk reflektere over sammenhængen mellem videnskabsteoretiske valg og resultater indenfor sundhedsfremmeforskning. Kompetencer Kompetence til at kunne identificere og anvende en eller flere relevante videnskabsteoretiske positioner til belysning af en problemstilling indenfor sundhedsfremme. Kompetence til kunne reflektere over og diskutere centrale tilgange til vidensproduktion på sundhedsfremmeområdet. Overordnet indhold Kurset introducerer til centrale realistiske og konstruktivistiske videnskabsteoretiske positioner indenfor sundhedsfremme, samt til diskussionen om gyldighed og videnshierarkier (evidens) på feltet. Den studerende præsenteres for de forskellige tilgange gennem læsning af relevant teoretisk litteratur samt eksempler på de videnskabsteoretiske perspektivers anvendelse indenfor udvalgte sundhedsfremmeprojekter samt indenfor forskning i sundhedsfremme. Endvidere gennemføres øvelser med henblik på at styrke den studerendes evne til selv at identificere, anvende og kritisk reflektere over videnskabsteoretiske valg i relation til projektarbejdet.

11 Side 11 Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Dansk Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1 og 2 inden fagmodulkursus 3 begyndes. Prøveformen er to delt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af en skriftlig gruppeopgave Begge dele skal være bestået før prøven er bestået. Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen. Der afholdes en mundtlig prøve med udgangspunkt i en skriftlig opgave. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: Ved 2 studerende 35 minutter Ved 3 studerende 50 minutter Ved 4 studerende 60 minutter Ved 5 studerende 70 minutter Ved 6 studerende 80 minutter Den skriftlige opgave tager afsæt i problemfeltet i de(n) studerendes projekt eller et tænkt problemfelt, som godkendes af kursusafholderen. I opgaven diskuteres vidensperspektiver på dette felt, set ud fra to eller flere videnskabsteoretiske retninger. De studerende vælger selv hvilke videnskabsteoretiske retninger, der anvendes i besvarelsen. Opgaven skal besvares som en gruppeopgave. Opgaven skal have et omfang på 3-4 normalsider + 1 side ekstra per gruppemedlem. Opgaven afleveres senest en uge efter sidste kursusgang. Den mundtlige prøve afholdes som en gruppeprøve. Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i den skriftlige

12 Side 12 opgave. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de(n) studerende og eksaminator(erne). Eksamination skal tilrettelægges på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af den skriftlige opgave og den mundtlige prøve. Til den mundtlige eksamen skal den studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer svarende til kursets målbeskrivelser. Omprøve Ved ikke bestået 1. del af prøven vil omprøve være en 5 døgns individuel skriftlig opgave stillet af underviser på 7-9 normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele kursets pensum. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside. Den studerende går til mundtlig eksamen på baggrund af denne opgave. Hvis den mundtlige eksamen ikke bestås går den studerende op til en ny mundtlig eksamen i samme eksamenstermin. Bedømmelse Censur 7-trins-skala Intern Fagmodulkursus 4a Titel Type Kvalitative metoder og metodologi i sundhedsfremme Kursus Fagtype Obligatorisk - jf. dog 3., Stk. 2. Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: Viden: Viden om grundlæggende metodiske og metodologiske begreber, tankegange og problemstillinger knyttet til forskellige tilgange til kvalitativ vidensskabelse. Viden om de analytiske konsekvenser af videnskabsteoretiske og metodiske valg i kvalitative studier af problemstillinger indenfor sundhedsfremmefeltet. Forstå og reflektere over centrale kvalitative metodiske tilgange og metodologi inden for studier i sundhedsfremme.

13 Side 13 Færdigheder: Færdighed i at identificere og anvende relevante kvalitative metoder til belysning af en problemstilling indenfor sundhedsfremme. Færdighed i at diskutere anvendelsen af kvalitative metodiske tilgange til identifikation, analyse og udvikling af problemstillinger på sundhedsfremmefeltet. Kompetencer: Kompetence til at kunne anvende og kritisk reflektere metodiske tilgange ud fra kendskab til videnskabsteori og kvalitativ metodologi. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kurset introducerer til centrale kvalitative metoder indenfor sundhedsfremme; interviews, observation og dokumentanalyse. Den studerende præsenteres for de forskellige tilgange gennem læsning af relevant metodelitteratur, samt gennem eksempler på metodernes anvendelse indenfor sundhedsfremme. Endvidere gennemføres øvelser med henblik på at styrke den studerendes evne til selv at identificere, anvende og kritisk reflektere metodevalget i relation til projektarbejdet. Dansk Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales, at den studerende har gennemført fagmodulkursus 1, 2 og 3 inden fagmodulkursus 4a begyndes. Prøveformen er to delt: 1. Aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. 2. Mundtlig gruppeeksamen på baggrund af en skriftlig opgave stillet af underviser ved kursusstart Begge dele skal være bestået før prøven er bestået. Ved aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse forstås: Minimum fremmøde ved 80 % af undervisningen. Den studerende skal have deltaget i tre ud af fem øvelser i meteodologi og kvalitativ metode

14 Side 14 Der afholdes en mundtlig gruppeprøve med udgangspunkt i en skriftlig opgave. Opgavens omfang skal være på 3-4 normalsider. Opgaven afleveres senest en uge efter sidste kursusgang. Prøvens længde inkl. votering fastsættes således: Ved 2 studerende 25 minutter Ved 3 studerende 35 minutter Ved 4 studerende 40 minutter Ved 5 studerende 45 minutter Ved 6 studerende 50 minutter Den mundtlige prøve afholdes som en gruppeprøve. Ved den mundtlige prøve tages der udgangspunkt i den skriftlige opgave. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de(n) studerende og eksaminator(erne). Eksamination skal tilrettelægges på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af den skriftlige opgave og den mundtlige prøve. Til den mundtlige eksamen skal den studerende demonstrere viden, færdigheder og kompetencer svarende til kursets målbeskrivelser. Omprøve: Hvis kravet om aktiv tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse ikke bestås vil omprøven være en 5 døgns individuel skriftlig opgave stillet af underviser på 7-9 normalsider. Besvarelsen skal afspejle den studerendes beherskelse af hele kursets pensum. Omfanget af opgaven er baseret på 2400 anslag (inkl. mellemrum) pr. normalside. Den studerende går til mundtlig eksamen på baggrund af denne opgave. Hvis den mundtlige eksamen ikke bestås går den studerende op til en ny mundtlig eksamen i samme eksamenstermin. Bedømmelse Censur Bestået/ikke bestået Intern Fagmodulkursus 4b Titel Type Videregående Samfundsvidenskabelig Metode Kursus

15 Side 15 Fagtype Obligatorisk - jf. dog 3, Stk. 2. Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) 5 ECTS-point Målet med kurset er, at den studerende opnår: o Viden: Viden om videregående samfundsvidenskabelige metoder, herunder i særlig grad inden for de faglige fordybelser de studerende har valgt. o Færdigheder: Færdighed i at arbejde med videregående samfundsvidenskabelige metoder relateret til de faglige fordybelser den studerende har valgt. Færdighed i at reflektere over videnskabelige vurderingskriterier, herunder reliabilitet og validitet, og at kunne evaluere konsekvenserne af de metodiske valg. o Kompetencer: Kompetence til at anvise metodiske løsninger - ud fra det enkelte fags præmisser, men også ved at inddrage relevante metoder og perspektiver fra andre fag. Overordnet indhold Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Kurset indeholder en uddybet diskussion af samfundsvidenskabelige metoder. Efter en generel indledning er der mulighed for at specialisere sig indenfor kurset, alt efter hvilke metodiske traditioner der er indenfor de fagområder den studerende har valgt i sine fagmoduler. Dansk. Der kan være enkelte kursusgange, der undervises på engelsk. Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, vælger selv hvilket af de udbudte specialiseringsspor som de ønsker at følge. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal følge specialiseringssporet i; Kvantitativ metode, for derigennem at opnå en tilstrækkelig bredde i deres samfundsfaglige metodekompetencer. Omprøve

16 Side 16 Bedømmelse Censur Omprøveformen er en 48 timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering, som den studerende har valgt af følge som metodespor på kurset. Opgaven må maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusiv, svarende til maksimalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Bestået / Ikke bestået Intern Fagmodulkursus 4c Titel Type Samfundsvidenskabelig Analysestrategi Kursus Fagtype Obligatorisk - jf. dog 3, stk. 2. Normering Målbeskrivelse (beødmmelseskriterier) 5 ECTS point Målet med kurset er, at den studerende opnår: o Viden: Viden om og kendskab til forskellige samfundsvidenskabelige analysestrategier. o Færdigheder: Færdighed i at udarbejde analysestrategi. Færdighed i at reflektere over videnskabelige vurderings-kriterier, herunder gennemførelsens kvalitet og analysens struktur og transparens. o Kompetencer: Kompetence til at evaluere konsekvenserne af de analytiske valg. Overordnet indhold Kurset indeholder først en introduktion til forskellige samfundsvidenskabelige analysestrategier. Formålet er at belyse og give indsigt i, hvordan man kommer fra problemstilling, valg af teori og empiri til udarbejdelse af en stringent, systematisk og reflekteret analysestrategi. Dernæst en diskussion af hvordan empirisk materiale organiseres og systematiseres, med mulighed

17 Side 17 for at specialisere sig indenfor forskellige analysestrategiske retninger. Undervisningssprog Fremmedsproglig læsefærdighed. Studiemæssige forudsætninger Prøveform Dansk. Der kan være enkelte kursusgange, der undervises på engelsk. Den studerende forventes at kunne læse videnskabelige tekster på engelsk. Det anbefales at den studerende har kendskab til kvantitative og kvalitative metoder, samt til videnskabsteoretiske overvejelser og deres sammenhæng med metodiske valg. Mundtlig prøve på baggrund af en poster (A0 841 mm* 1189 mm) udarbejdet i grupper. Som udgangspunkt udarbejdes posteren i grupper, der er identiske med bachelorprojektgrupperne. Studerende, der ikke følger samme specialiseringsspor som deres bachelorprojektgruppe, indgår i administrativt nedsatte eksamensgrupper af 2 og 6 studerende pr. gruppe. Posteren bedømmes ved en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve afholdes på et analysestrategiseminar, der afvikles sidste kursusgang eller umiddelbart i forlængelse heraf. Der afholdes således ét analysestrategisk seminar pr. specialiseringsspor. Den mundtlige prøve er en gruppeprøve for deltagerne, der har udarbejdet en poster sammen. Alle grupper deltager på analyseseminaret i relation til det specialiseringsspor, som gruppen har tilmeldt sig. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende og eksaminator(erne). Hver gruppe fremlægger deres poster for bedømmer og de andre grupper. Fremlæggelsen har en varighed af makismalt 3 minutter. Ved prøven er der afsat 5 minutter per studerende i gruppen dog maksimalt 25 minutter samlet pr. gruppe, eksklusiv votering. Den studerende skal eksamineres med udgangspunkt i gruppens poster og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af posteren og den mundtlige prøve. Omprøve: Studerende, der opnår bedømmelse ikke bestået eller er dokumenteret syge ved analysestrategiseminariet, kan indstille sig til en reeksamen eller sygeeksamen. Reeksamen og sygeeksamen, er i form af en 48-timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for det specialiseringsspor, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven skal maksimalt have et omfang på anslag,

18 Side 18 alt inklusive, svarende maksimalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. Bedømmelse Censur Bestået/ikke bestået Intern. Ikrafttræden, overgangsregler 6. Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft den 1. september Ændringerne træder i kraft den 1. februar Stk. 2. Fagmodulbeskrivelsen har virkning for alle studerende, der er begyndt på en bacheloruddannelse pr. 1. september 2012 eller senere. Vedtaget af Studienævnet for Sundhedsfremme og sundhedsstrategier den 20. november Godkendt af Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelsen efter skriftlig høring den 26. november Godkendt af Studienævnet for Den Naturvidenskabelige Bacheloruddannelse den 21. november Godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske Bacheloruddannelse den 5. december Godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse den 10. december Godkendt af prorektor Hanne Leth Andersen den 14. december Efterfølgende præciseret 15. december 2013 ift. følgende : 5 Fagmodulkursus 3 (prøveformen) er dels ændret fra 1) en individuel opgave eller gruppeopgave med enten individuel mundtlig prøve eller gruppeprøve til en obligatorisk gruppeopgave med obligatorisk mundtlig gruppeprøve, 2) Opgaven længde er ændret fra 3-4 normalsider til 3-4 normalsider + 1 side per gruppemedlem. Fagmodulkursus 4b (prøveform) er ændret fra en bunden ugeopgave på 4-8 sider til en bunden hjemmeopgave på max. 8 normalsider, der udleveres senest 21 dage før afleveringstidspunktet. Vedtaget af Studienævnet for Sundhedsfremme og sundhedsstrategier den 21. november 2013 Godkendt af Studienævnet for Den Humanistiske-Teknologiske Bacheloruddannelse den 28. november Godkendt af UI den 28. januar Efterfølgende præciseret august 2015 ift. følgende : 5. Beskrivelsen af projektarbejdsformen er ændret: Prøvens længde ved 4, 5 og 6 eksaminander er

19 Side 19 forkortet med hhv. 5, 10 og 35 minutter ift. til tidligere. Projektrapportens omfang, ift. antal deltagende studerende er fastsat, hvilket det ikke var tidligere. Individuelle spørgsmål, stillet af vejleder til den enkelte eksaminand inden prøven, er afskaffet. Fagmodulkursus 1: Der er præciseret at prøven er todelt og dels består af aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse og dels af en skriftlig gruppeopgave. Der er tilføjet en omprøve som består af en 5 døgns individuel skriftlig opgave på normalsider. Fagmodulkursus 2: Der er præciseret at prøven er todelt. Der er indført krav om aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse. Desuden skal der fortsat skrives en individuel opgave. Sidetallet er ændret til 3-5 normalsider. Der er tilføjet en omprøve, der består af en indvididuel skriftlig opgave på normalsider. Fagmodulkursus 4a: Det er præciseret at prøven er todelt og dels består af aktiv, tilfredsstillende og regelmæssig deltagelse og dels af en skriftlig gruppeopgave med mundtlig gruppeeksamen. Fagmodulkursus 4b: Undervisningssproget er ændret fra dansk til engelsk Studiemæssige forudsætninger er ændret fra: Ingen Til: Studerende indskrevet på Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse, vælger selv hvilket af de udbudte specialiseringsspor som de ønsker at følge. Studerende indskrevet på én af de øvrige bacheloruddannelser (hum, nat og humtek) skal følge specialiseringssporet i; Kvantitativ metode, for derigennem at opnå en tilstrækkelig bredde i deres samfundsfaglige metodekompetencer. Syge- og omprøven er ændret fra: Reeksamen er i form af en 48 timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodedel, som den studerende har valgt af følge på kurset. Opgaven skal have et omfang på anslag, alt inklusiv, svarende maximalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Til: Omprøveformen er en 48 timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for den metodespecialisering, som den studerende har valgt af følge som metodespor på kurset. Opgaven må maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusiv, svarende til maksimalt 8 normalsider af 2400 anslag pr. side. Afviger opgaven omfangsbestemmelserne, afvises den fra bedømmelsen, og der er anvendt et eksamensforsøg. Fagmodulkursus 4c: Prøveform er ændret fra: Fri skriftlig semesteropgave (6 8 sider) udarbejdet i grupper med mundtlig fremlæggelse på et analysestrategiseminar. Til den mundtlige fremlæggelse er eksaminationstiden 15 min. pr. studerende inkl. votering. Til: Kurset bedømmes på baggrund af en poster (A0 841 mm* 1189 mm) udarbejdet i grupper og en mundtlig prøve. Som udgangspunkt udarbejdes posteren i grupper, der er identiske med bachelorprojektgrupperne. Studerende, der ikke følger samme specialiseringsspor som deres bachelorprojektgruppe, indgår i administrativt nedsatte eksamensgrupper af 2 og 6 studerende pr. gruppe. Posteren bedømmes ved en mundtlig prøve. Den mundtlige prøve afholdes på et analysestrategiseminar, der afvikles sidste kursusgang eller umiddelbart i forlængelse heraf. Der afholdes således ét analysestrategisk seminar pr. specialiseringsspor. Den mundtlige prøve er en gruppeprøve for deltagerne, der har udarbejdet en poster sammen. Alle grupper deltager på analyseseminaret i relation til det specialiseringsspor, som gruppen har tilmeldt sig. Eksaminationen foregår som en samtale mellem de studerende og eksaminator(erne). Hver gruppe fremlægger deres poster for bedømmer og de andre grupper. Fremlæggelsen har en varighed af makismalt 3 minutter. Ved prøven er der afsat 5 minutter per studerende i gruppen dog maksimalt 25 minutter samlet pr. gruppe, eksklusiv votering. Den studerende skal eksamineres med udgangspunkt i gruppens poster og på en måde så individuel bedømmelse er mulig. Der foretages en individuel bedømmelse af den enkelte studerendes præstation. Bedømmelsen er en samlet bedømmelse af posteren og den mundtlige prøve. Syge- og omprøve: Studerende, der opnår bedømmelse ikke bestået eller er dokumenteret syge ved analysestrategiseminariet, kan indstille sig til en reeksamen eller sygeeksamen. Reeksamen og sygeeksamen, er i form af en 48-timers individuel skriftlig, bunden, hjemmeopgave. Opgaven består af ét

20 Side 20 eksamensspørgsmål som stilles af den undervisningsansvarlige inden for det specialiseringsspor, som den studerende har valgt at følge på kurset. Opgaven skal maksimalt have et omfang på anslag, alt inklusive, svarende maksimalt til 8 normalsider af 2400 anslag pr. Godkendt at Studienævnet for Den Humanistisk-Teknologiske Bacheloruddannelse efter skriftlig høring 8/ Godkendt af Studienævnet for Sundhedsfremme og sundhedsstrategier efter skriftlig høring 10/ Fagmodulbeskrivelsen træder i kraft 1. september 2015.

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Plan, By og Proces af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2272 Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Historie. Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-904 Ændringer af 1.september 2014, 1.september 2016 og 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-906 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september

ROSKILDE UNIVERSITET. Fagmodul i Historie. 1. september ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Historie DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-904 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Journalistik

Fagmodul i Journalistik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikationsfagene Fagmodul i Journalistik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 213 med ændringer af 1. februar 2016 2012-1166 Ændringerne af 1. februar 2016

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 4. november 2015 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

Fagmodul i Politik og Administration - kombi

Fagmodul i Politik og Administration - kombi Fagmodul i Politik og Administration - kombi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1169 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015 fremgår sidst i dokumentet. Senere ændringer af

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017 DATO/REFERENCE

Læs mere

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016

med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 Fagmodul i Socialvidenskab af 1. september 2013 Fagmodul SV-B1 Fagmodul i 2-fagsbacheloruddannelse med ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER

Læs mere

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori

Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Filosofi og Videnskabsteori Fagmodul i Filosofi og Videnskabsteori DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-906 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Plan, By og Proces

Fagmodul i Plan, By og Proces ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Plan, By og Proces DATO/REFERENCE 1. september 2017 2017 JOURNALNUMMER Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Pædagogik og Uddannelsesstudier Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 2012-899 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse

Læs mere

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier

Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævn for Psykologi, Pædagogik og Arbejdsliv Fagmodul i Pædagogik og Uddannelsesstudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-899 Ændringer af 1. september 2016

Læs mere

Fagmodul i Psykologi

Fagmodul i Psykologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Psykologi og Pædagogik Fagmodul i Psykologi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2017 2012-900 Ændringerne af 1. september 2016 og ændringer af 1. september 2017

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier

Fagmodul i Internationale Studier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Internationale studier Fagmodul i Internationale Studier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. September 2016 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017.

Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. Fagmodul i Virksomhedsstudier af 1. september 2013 med ændringer 1. februar 2015, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017. DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1165 Denne

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1336 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015 og 1. september 2017 fremgår

Læs mere

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam II af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-1336 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Fagmodul i Psykologi (Engelsk)

Fagmodul i Psykologi (Engelsk) Side 1 Fagmodul i Psykologi (Engelsk) DATAO/REFERENCE JOURNALNR. 30. november 2017 2012-900 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation Fagmodul i Kommunikation Side 1 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-68 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016, 1. september 2016 og 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet

Læs mere

Fagmodul i Kommunikation

Fagmodul i Kommunikation ROSKILDE UNIVERSITET Fagmodul i Kommunikation DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-68 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den Samfundsvidenskabelige

Læs mere

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 Fagmodul i Arbejdslivsstudier Af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-2223 Ændringerne af 1. februar 2014 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Side 1 Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-908 Ændringer af 1. september 2017 fremgår sidst i dokumentet Bestemmelserne

Læs mere

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål

Fagmodul i Fysik. Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september 2017, fremgår sidst i dokumentet. Formål Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Fysik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2017 2012-1235 Ændringer af 1. september 2015, 1. september 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Dansk. Formål

Fagmodul i Dansk. Formål ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Dansk Fagmodul i Dansk DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. sep. 2013 2012-908 Bestemmelserne i denne fagmodulbeskrivelse udstedes i henhold til studieordningerne for Den

Læs mere

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Fysik Fagmodul i Fysik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1235 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kemi Fagmodul i Kemi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1220 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse

Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse 1 Fagmodul i Internationale Studier 1-fagsbacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2013-1090 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen af 1. september 2013. Ændringerne

Læs mere

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Teksam I - Miljø og Innovation af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 28. august 2015 2012-2251 Ændringerne

Læs mere

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser

Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Roskilde Universitet Studienævn for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Matematik DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1216 Ændringer af 1. september 2015, 1. februar 2016 og 1. september

Læs mere

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Matematik Fagmodul i Matematik med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1216 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier

Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kultur og Identitet Fagmodul i Kultur- og Sprogmødestudier DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2013 med ændringer af 1. september 2015 2012-901 Ændringer af

Læs mere

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse

Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Basiskursus 1: Samfundsvidenskabeligt grundkursus i politologi - Hold II (SAB-B-17 og SAB-D-17) Om kurset Uddannelse Aktivitetstype Undervisningssprog Studiemæssige forudsætninger Fremmedsproglige forudsætninger

Læs mere

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Studienævnet for Geografi og Planlægning Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-81 Ændringer af 1. februar 2014, 1. september

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet.

Fagmodul i Kemi. Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår sidst i dokumentet. ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Naturvidenskabelige uddannelser Fagmodul i Kemi DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2017 2012-1220 Ændringer af 1. september 2015 og 1. februar 2017, fremgår

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1.

Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. Fagmodul i Erhvervsøkonomi - HA af 1. september 2013 Side 2 med ændring af 1. februar 2014, 1. februar 2015, 1. september 2015 samt 1. september 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1.september 2016 2012-1164

Læs mere

Fagmodul i Informatik

Fagmodul i Informatik ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Datalogi og Informatik Fagmodul i Informatik DATO/REFERENCE 1. september 2017 JOURNALNUMMER Ændringer af 1. februar 2014, 1. september 2015, 1. september 2016 og 1.

Læs mere

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Geografi af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2012-81 Bestemmelserne i denne

Læs mere

Fagmodul i Performance Design

Fagmodul i Performance Design ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Kommunikations-, Virksomheds- og IT-studier Fagmodul i Performance Design DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2016 2012-67 Ændringerne af 1. september 2014 og

Læs mere

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010

TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 TILLÆG til Studieordning for bacheloruddannelsen i Politik & Administration Gældende fra februar 2010 Tillægget omfatter 2. semester af bacheloruddannelsen (modul 2) 2 Studienævn og fakultet Bacheloruddannelsens

Læs mere

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015

Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2014-ordningen. Rettet 2015 Studieordning for tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2014-ordningen Rettet 2015 Institut for Nordiske Sprog og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk

Læs mere

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse

Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Den Samfundsvidenskabelige Bacheloruddannelse Studieordning for Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 18. august 2014 med ændringer

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. Sprog og faglighed, 2015-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Sprog og faglighed, 2015-ordningen Institut for Engelsk, Germansk og Romansk Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Moderne Europastudier,

Moderne Europastudier, Studieordning for tilvalg på kandidatniveau i Moderne Europastudier, 2013-ordningen Saxo-Instituttet Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Tilhørsforhold, hjemmel, normering

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk.

Forudsætninger Fremmedsproglig læsefærdighed: Den studerende skal kunne læse videnskabelige tekster på dansk, norsk, svensk og engelsk. PERF - Kursus 2: Designmetoder og projektledelse Om kurset Uddannelse Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Performance design Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ bachelorstudieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

basiskursus 7: Samfundsvidenskabelig videnskabsteori Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Tilmelding Den samfundsvidenskabelige bacheloruddannelse Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/studieordningerknyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og

Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet. Tillæg til. Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Bacheloruddannelsen i Historie ved Aalborg Universitet Tillæg til Studieordning for bacheloruddannelsen i almen Historie og Studieordning for bacheloruddannelsen med Historie som centralfag samt tilvalgsfag

Læs mere

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense

Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense Rettelsesblad til BA-uddannelsen i Historie Odense (grundfag - 135 ECTS), 2005, senest revideret i 2009. For studerende påbegyndt senest 2009 gælder følgende til faget 14 Informationssøgning og dokumentation:

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 1. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring

Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring Studieordning af 1. september 2002 Master i IT, Sprog og Læring I henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 586 af 9. juli 1999 om åben uddannelse og nr. 679 16 om uddannelsen til Master

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde:

Modul 2. Modulet består af i alt 3 fagområder, der afløses gennem et integreret problembaseret projektarbejde: Modul 2 Formålet med undervisningen på modul 2 er at udvikle forståelse for og teoretisk viden om socialt arbejde fra forskellige aktørpositioner og organisatoriske perspektiver, samt disses betydning

Læs mere

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG.

STUDIEORDNING CAND.PHIL. OG CAND.MAG. STUDIEORDNING FOR CAND.PHIL. OG CAND.MAG. I SAMFUNDSFAG VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. september 1999 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indledning... 3 1. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold... 3 2. Adgangskrav

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN. 7. semester. Hold Februar 07. Gældende for perioden SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN I RANDERS SEMESTERPLAN 7. semester Hold Februar 07 Gældende for perioden 01.02.10-30.06.10 Indholdsfortegnelse Forord...3 Semesterets hensigt, mål og tilrettelæggelse...4 Indhold...5

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Film and Media Studies The 2007 Curriculum. Justeret 2008 Adjusted 2008. Rettet 2015 Emended 2015 Skabelon for Studieordning for enkeltstående tilvalgsmoduler på BA-niveau i Film- og Medievidenskab 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Film and

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN SVENDBORG Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder

For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbeskrivelse For modul 14 - Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag og metoder Modulbetegnelse, tema og kompetencer Modulet retter sig mod viden om sygepleje, systematiserede overvejelser, metoder

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009

Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Pædagogik 2009 Rettelserne vedr. 9, 11, 12, 13, 15, 18, 19 og 20 gælder for studerende indskrevet 1. september 2011 og senere: Rettelserne er markeret

Læs mere

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016

Skabelon for. Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts Management The 2007 Curriculum. Justeret 2008 og 2016 Skabelon for Studieordning for tværhumanistisk tilvalgsstudium på BA-niveau i Music/Arts Management 2007-ordningen Under Uddannelsesbekendtgørelsen af 2004 Curriculum for the Elective Studies in Music/Arts

Læs mere

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG PÅ DELTID VED AALBORG UNIVERSITET GÆLDENDE FRA 1. SEPTEMBER 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDEFAGSFORLØB I SAMFUNDSFAG Kapitel 1: Generelle bestemmelser... 3 1.

Læs mere

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi

ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Biologi Fagmodul i Molekylærbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1215 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk ordningen. Justeret 2016 Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Justeret 2016 Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel

Læs mere

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i. Dansk. 2015-ordningen Studieordning for enkeltstående tilvalg på bachelorniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet

Studieordning for. Faglig supplering i Samfundsfag. ved. Aalborg Universitet Studieordning for Faglig supplering i Samfundsfag ved Aalborg Universitet Gældende fra den 1. november 2006 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Studienævn...3 3. Optagelse...3 4. Uddannelsens betegnelse

Læs mere

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012.

Rettelsesblad til. Rettelserne træder i kraft pr. 1. september 2012. Rettelsesblad til Studieordning for bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med to fremmedsprog samt bacheloruddannelsen i international virksomhedskommunikation med et fremmedsprog,

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSE14 Efteråret 2017 Revideret 1/8 2017 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet

4. semester, bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet , bacheloruddannelsen i Samfundsfag som centralt fag ved Aalborg Universitet Oplysninger om semesteret Skole: Skolen for Statskundskab Studienævn: Studienævnet for Politik & Administration og Samfundsfag

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt

SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE. Ekstern teoretisk prøve. Bachelorprojekt SYGEPLEJERSKEUDDANNELSEN ODENSE Ekstern teoretisk prøve Bachelorprojekt Titel: Ekstern teoretisk prøve Fag: Sygepleje Opgavetype: Kombineret skriftlig og mundtlig prøve Form og omfang: Prøven består af

Læs mere

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/ Kursus 1: mundtlig sprogfærdighed og kulturforståelse Om kurset Fag Hjemmeside Kursustype Fagmodul i Http://www.ruc.dk/om-universitetet/organisation/regelsamling/uddannelse/ studieordninger-knyttet-til-faellesreglerne-fra-2012/

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016

Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 ROSKILDE UNIVERSITET Studienævnet for Miljøstudier Fagmodul i Miljøbiologi med ændringer 1. februar 2016 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. februar 2016 2012-1217 Denne fagmodulbeskrivelse erstatter fagmodulbeskrivelsen

Læs mere

Centralasien- og Afghanistanstudier,

Centralasien- og Afghanistanstudier, Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Centralasien- og Afghanistanstudier, 2013-ordningen Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015

Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Fagmodul i Informatik af 1. september 2013 Med ændringer af 1. februar 2014 og 1. september 2015 DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 1. september 2015 2013-76 Ændringerne af 1. februar

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Modulet sætter fokus på tværprofessionelt samarbejde mhp. en kvalificeret, sammenhængende indsats overfor brugerne. Det gennemføres på Campus Næstved i samarbejde mellem

Læs mere

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER

KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER KOMMENTARER OG KRAV TIL OPBYGNING AF BACHELORSTUDIEORDNINGER Studieordningen udarbejdes ved brug af: Nærværende skabelon til opbygning Rammestudieordningen som helhed og særligt i forhold til afsnittene

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007

Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi. Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 Studieordning for Bacheloruddannelsen Sociologi Ved Aalborg Universitet Gældende fra september 2006 med korrektioner 2007 1 Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 338 af 6. maj 2004 om bachelor- og

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE

Indhold: INDHOLDSFORTEGNELSE STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2013 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED AARHUS UNIVERSITET, SCHOOL OF BUSINESS AND SOCIAL

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I EUROPASTUDIER DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2005 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE

STUDIEORDNING. for. TILVALGSSTUDIET i HISTORIE STUDIEORDNING for TILVALGSSTUDIET i HISTORIE 1999-ordningen Ikrafttræden september 1999 INSTITUT FOR HISTORIE DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET 1. Indledning: 1.1. Uddannelsesdel, fag og

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET

STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET STUDIEORDNING FOR CAND.OECON. LINIEN I INNOVATION OG VIDENØKONOMI VED AALBORG UNIVERSITET Gældende fra 1. September 2003 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. BEKENDTGØRELSESGRUNDLAG 3 2. STUDIENÆVNS- OG FAKULTETSTILHØRSFORHOLD

Læs mere

Fortællinger og genrer

Fortællinger og genrer PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Fortællinger og genrer Et modul fra PD i Medier og kommunikation Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet

Læs mere

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder

Professionsbachelor i Sygepleje. Modulbeskrivelse. Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i Sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Sygeplejeprofession kundskabsgrundlag og metoder Hold BoSF13 foråret 2016 Revideret 5/2 2016 Indhold Tema: Sygeplejeprofession - kundskabsgrundlag

Læs mere

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET

Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET Studieordning for SUPPLERINGSFAG I ANTROPOLOGI OG ETNOGRAFI DET HUMANISTISKE FAKULTET AARHUS UNIVERSITET August 2005 Senest revideret august 2007 Kapitel 1: Formål og faglig beskrivelse 1. Suppleringsuddannelsen

Læs mere

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen

Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Rettelsesblad til studieordning 2009 Filosofi Bacheloruddannelsen Ændringer i 13, 24 e) og g), 2 e) og g), 26 f), 33 e) og g), 34 c). 1. Bacheloruddannelsen: Ændring: 13 Førsteårsprøven Ved udgangen af

Læs mere