GRØNLANDS HJEMMESTYRE RÅSTOFDIREKTORATET. Olieefterforskning i Grønland 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNLANDS HJEMMESTYRE RÅSTOFDIREKTORATET. Olieefterforskning i Grønland 2008"

Transkript

1 GRØNLANDS HJEMMESTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Olieefterforskning i Grønland 2008 Beskrivelse af de planlagte aktiviteter Juni 2008

2 Pjece: Vedrørende Grønlands olieefterforskningsaktiviteter i 2008 Udgivet juni 2008 Trykt primo juli 2008 Færdigredigeret ultimo juni 2008 Grønlands Hjemmestyre Råstofdirektoratet Tel Fax Imaneq 29 Postboks Nuuk Kalaallit Nunaat Grønland 2

3 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Seismiske undersøgelser 4 Et seismisk fartøj 5 Lydkilden 5 Streamer og hydrofoner 5 Miljøpåvirkningen fra et seismisk skib 6 CSEM survey 6 Indsamling af havbundsprøver 7 Stratigrafisk kerneboring 7 Aeromagnetiske og -gravimetriske målinger 8 Geologisk feltarbejde 8 Oversigtkort, olieefterforskningsaktiviteter i Grønland Detailkort, tidsangivelse og kontaktinformation for de enkelte aktiviteter: Baffin Bay, seismik PGS Baffin Bay, havbundsprøver Baffin Bay, seismik TGS-Nopec 4. Nuussuaq-halvøen, geologisk feltarbejde Disko Vest, Blok 1 og 3, seismik Disko Vest, Blok 4 og 6, seismik Disko Vest, Blok 5 og 7, seismik Disko Vest, aero-gravimetriske og -magnetiske målinger Blok Lady Franklin, CSEM survey Blok Atammik, CSEM survey Labradorhavet, seismik Havet ud for Sydgrønland, seismik Nordøstgrønland, geologisk feltarbejde Grønlandshavet, stratigrafisk kerneboring Grønlandshavet, aero-gravimetriske og magnetiske målinger 18 Færdsel i havområder med efterforskningsaktiviteter 19 Seismiske undersøgelser 19 Koordinering af aktiviteter 19 Andre efterforskningsaktiviteter 19 Kontaktinformation 20 3

4 Indledning Der er en stor interesse for olieefterforskning i Grønland og især i det grønlandske farvand. Denne sommer og hen på efteråret indsamler seks selskaber data om undergrunden. Der bliver anvendt flere forskellige undersøgelsesmetoder fordelt på et areal på over km 2, hovedsageligt koncentreret omkring havet vest for Disko. I seks af undersøgelserne anvendes seismisk dataindsamling. Disse kommer til at foregå i havområdet fra Kap Farvel til Baffin Bay. Derudover anvendes i mindre grad andre metoder, hvilke inkluderer CSEM survey i havet vest for Nuuk, aerogravimetriske og -magnetiske målinger i Davis Strædet, indsamling af havbundsprøver i Baffin Bay, stratigrafisk kerneboring ud for Nordøstgrønland, samt geologisk feltarbejde i Nordøst- og Vestgrønland. I det følgende beskrives de omtalte undersøgelser. Seismiske undersøgelser Seismisk dataindsamling er en meget udbredt metode til at kortlægge områders geologi bl.a. i forbindelse med olieefterforskning. Metoden bygger på, at de forskellige geologiske lag i undergrunden tilbagekaster lydbølger på hver sin måde. Seismiske undersøgelser på havet foregår ved at et skib slæber en eller flere lydkilder efter sig og længere bagud en række hydrofoner, der kan opfange lyden. Lyden, der sendes mod havbunden, kan trænge km ned i undergrunden. Undervejs bliver lydbølgerne reflekteret af de forskellige sand- og klippelag. De reflekterede lydbølger opfanges af hydrofonerne i havoverfladen. Resultatet er et lydbillede, som danner grundlag for et seismisk profil, der viser undergrundens lagdeling. Nipimik akisuasumik tigooraasut Lydopfangere (hydrofoner) Lydkilder (luftkanoner) Silaannarmik e naqitamik igeriussissutit Der findes to former for seismik, hhv. 2- og 3-dimensionel seismik (2D og 3D). 2D seismik giver et seismisk lydbillede, der er mindre detaljeret end 3D og anvendes derfor ofte i den indledende fase af olieefterforskningen. Ved de planlagte seismiske undersøgelser i år anvendes således kun 2D seismik, og her vil det seismiske fartøj normalt kun slæbe et enkelt kabel (streamer) efter sig. 4

5 De seismiske undersøgelser foretages i et net af rette linjer, hvis afstand afhænger af den detaljeringsgrad man ønsker. Når store områder skal undersøges, som tilfældet er for undersøgelserne ud for Vestgrønland i år, placeres linjerne med stor afstand på omkring 10 km. Et seismisk fartøj Den totale længde af skib med lydkilder samt streamer med hydrofoner er stor, ofte 8-14 km. Af hensyn til dataindsamlingen følger skibet nogle fastlagte ruter, oftest lige linjer med flere kilometers mellemrum. Samtidig er det ønskeligt at der holdes en konstant fart under dataindsamlingen. Et seismisk fartøj har ofte personer ombord og fartøjet er i drift døgnet rundt. Det er et krav fra Råstofdirektoratet, at der er en uddannet sygeplejerske samt en fiskeriobservatør ombord. Et seismisk skib, der slæber 3 luftkanoner efter sig. Lydkilden Lydkilden består af en eller flere luftkanoner (billede til højre), der ved hjælp af trykluft udsender en lydbølge, der går ned gennem vandet og havbunden, og videre ned i undergrunden. Luftkanonen trækkes efter fartøjet i en wire og affyrer hvert 10. sekund en luftboble, der svarer til ca. ½ liter luft. Kanonen affyrer luften med 120 atmosfæres tryk. Det kortvarige lydimpuls er kraftigt (ca. 250 db) og lavfrekvent (<100 Hz). Streamer og hydrofoner Streameren er en kabelslange, hvori der er placeret en række hydrofoner som perler på en snor. Billedet til venstre viser en streamer, hvor de blå områder markerer placeringen af hydrofoner. Hydrofonerne er en slags mikrofoner, som er bygget til at opfange lyde i vand. Streameren holdes normalt oppe i havoverfladen vha. adskillige bøjer. For enden af streameren er der en større slutbøje. Streameren ligger tæt på havoverfladen, og kan ikke tåle at blive sejlet over. Derfor vil det seismiske fartøj ofte ledsages af et følgeskib, som overvåger området og holder kontakt med andre skibe i nærheden. 5

6 Miljøpåvirkningen fra et seismisk skib De væsentlige miljøpåvirkninger fra en seismisk undersøgelse er lyd-påvirkningerne. De kraftige og lavfrekvente lydimpulser kan virke forstyrrende på marine pattedyr på lang afstand. Da de seismiske undersøgelser foregår udenfor migrations- og yngleperioderne, er de fleste negative miljøpåvirkninger imidlertid elimineret. For at mindske den lokale og midlertidige påvirkning af fisk og havpattedyr er det samtidig et krav, at de seismiske fartøjer skal benytte en metode, hvor de over 20 minutter gradvist øger effekten (lydstyrken) af de anvendte luftkanoner. Ved langsomt at øge lydstyrken har fisk og havpattedyr tid til at fjerne sig fra området. Når det seismiske skib har forladt området, vender dyrene tilbage til området indenfor kort tid. Der er ligeledes krav om at den seismiske undersøgelse skal indstilles, hvis der er havpattedyr indenfor en afstand af 500 meter. Råstofdirektoratet stiller således en række af miljøkrav til selskaber, der ønsker at foretage seismiske undersøgelser. Disse krav er beskrevet i Seismic Survey Standards for Offshore West Greenland bl.a. med baggrund i DMU s NERI report 132: Preliminary Environmental Impact Assessment of Regional Offshore Seismic Surveys in Greenland. Disse dokumenter findes på Råstofdirektoratets hjemmeside. På hjemmesiden klikkes ind på Petroleum / Application Procedures / Seismic Acqusition - Application and reporting, og herunder findes dokumenterne i pdf-format. CSEM survey CSEM (Controlled Source Electromagnetic) survey er en undersøgelsesmetode, som anvendes til at identificere områder, der kan indeholde olie og gas. Det sker ved elektromagnetiske målinger på havbunden. Ved indsamling af CSEM data placeres en række sensorer på havbunden, hvorefter en kilde trækkes henover disse i en højde af 50 m. Kilden slæbes i en afstand af 500 til 1000 m efter skibet og udsender et lavfrekvent elektromagnetisk signal, mens sensorerne foretager målinger på havbunden. Principtegning over en CSEMundersøgelse. 6

7 Når undersøgelsen er færdig, frigøres sensorerne og der efterlades en ikke-forurenende, bionedbrydelig betonplade på kg på havbunden. Under indsamlingen foretages der desuden målinger af jordens magnetfelt. Dette gøres med udstyr der slæbes ca m bag fartøjet ca. 20 meter under havoverfladen. Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har vurderet, at metoden ikke har væsentlige negative indvirkning på miljøet. CSEM-kilden trækkes ved langsom fart (1,5 2 knob) ca. 50 meter over havbunden, hvilket betyder at fisk og havpattedyr vil kunne nå at fjerne sig. Indsamling af havbundsprøver Ved indsamling af havbundsprøver fås et indtryk af undergrundens mulige indhold af olie. Målet i Baffin Bay er at få prøver af både klippegrunden og sedimentaflejringer. Til det formål anvendes en kombination af metoder; gravity coring, dredging og grab sampling. Miljø-påvirkningen er meget minimal ved disse metoder. Indsamling af havbundsprøve med en gravity corer Stratigrafisk kerneboring I forbindelse med programmet vil der blive indsamlet sediment-kerner fra havbunden. Der vil blive boret huller på op 200 meters dybde. Kerneboringen udføres på en miljøvenlig og sikker måde. Hvis der benyttes boreslam, vil det være cellulose-baseret og bionedbrydeligt. Det vil dog sandsynligvis ikke blive nødvendigt på så lave boringsdybder. Isbryderen Vidar Viking med boretårn 7

8 Aerogravimetriske og -magnetiske målinger Ved gravimetriske og magnetiske opmålinger fra luften måles den magnetiske feltstyrke der udgår fra bjergarterne i et givet område. Fra kendskabet til bjergarternes magnetiske egenskaber kan man ud fra målingerne tolke hvilke bjergartstyper der forekommer i området og i hvilken dybde de findes. Indsamlingen af data sker ved flyvning i lav højde efter forudbestemte lige linjer. Der flyves dagligt i mange uger. Miljøeffekterne er minimale med denne type opmålinger fra luften, og primært knyttet til støjniveauet. Da dataindsamlingen sker over havområder langt fra kysterne bliver fuglelivet (ynglende fugle) påvirket meget lidt. Geologisk feltarbejde Geologisk feltarbejde i Grønland foregår i de snefrie sommermåneder. Normalt er der tale om små grupper med 2-5 geologer og forskere. Der foretages beskrivelser og analyser af landskabets geologiske formationer, undersøgelser af klippe- og sedimentprøver mv. Ved feltarbejdet i Nuussuaq-bassinet analyseres de geologiske aflejringer på land bl.a. med henblik på at etablere en model der kan bruges til at karakterisere de geologiske enheder i havområderne og kortlægge eventuelle geografiske forskelle. Geologlejr i Grønland 8

9 Oversigtskort over efterforskningsaktiviteter i Grønland

10 På den foregående side ses et oversigtskort over efterforskningsaktiviteterne i Grønland i Detailkort over olieefterforskningsaktiviteterne På de følgende sider er de enkelte efterforsknings-aktiviteter nærmere beskrevet med detailkort, tidsangivelse og kontaktinformationer. Råstofdirektoratet er gerne behjælpelig med at fremskaffe yderligere informationer såsom mere nøjagtigt kortmateriale og mere detaljeret tidsangivelse. Herunder er listen af efterforskningsaktiviteter i Grønland De enkelte aktiviteter kan genfindes på oversigtskortet vha. af det tildelte nummer. 1. Baffin Bay, seismik PGS 2. Baffin Bay, havbundsprøver 3. Baffin Bay, seismik TGS-Nopec 4. Nuussuaq-halvøen, geologisk feltarbejde 5. Disko Vest, Blok 1 og 3, seismik 6. Disko Vest, Blok 4 og 6, seismik 7. Disko Vest, Blok 5 og 7, seismik 8. Disko Vest, aero-gravimetriske og -magnetiske målinger 9. Blok Lady Franklin, CSEM survey 10. Blok Atammik, CSEM survey 11. Labradorhavet, seismik 12. Havet ud for Sydgrønland, seismik 13. Nordøstgrønland, geologisk feltarbejde 14. Grønlandshavet, stratigrafisk kerneboring 15. Grønlandshavet, aero-gravimetriske og magnetiske målinger 10

11 1) Baffin Bay, seismik PGS Oktober måned Dataindsamler: Petroleum Geo-Service (PGS) Basehavne: Ilulissat, Aasiaat, Upernavik Chuck Saulter PGS NSA Operations Manager Direct: (281) Mobile: (832) ) Baffin Bay, havbundsprøver Juli måned (10 dage) Dataindsamler: TGS-Nopec Basehavne: Nuuk og Ilulissat TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Att: Kjell Aubert Tel:

12 3) Baffin Bay, seismik TGS-Nopec 14. juli til ultimo november Dataindsamler: TGS-Nopec Basehavne: Nuuk og Ilulissat TGS-NOPEC Geophysical Company ASA Att: Kjell Aubert Tel: M/V Geolog Dmitrij Nalivkin 4) Nuussuaq-halvøen, geologisk feltarbejde 9. august til 28. august Ansvarlig: DONG Energy Att.: Martin Sønderholm Agern Allé Hørsholm Danmark Tel:

13 5) Disko Vest, blok 1 og 3, seismik 3. juli til 5. september Dataindsamler: Petroleum Geo-Services for Cairn Energy PLC (Capricorn Greenland) Basehavne: Sisimiut eller Ilulissat M/V Falcon - Party Chief Capricorn QC on board ) Disko Vest, blok 4 og 6, seismik 15. juli til 5. oktober Dataindsamler: CGG Veritas for Esso (ExxonMobil) Basehavn: Ilulissat The RV Princess Bridge phone number: (please ask for the "Client Representative") M/S Kvitbjørn (følgebåd) F/F Meridian (følgebåd) MV CGG Princess (seismisk skib) 13

14 7) Disko Vest, blok 5 og 7, seismik 5. juli til 15. oktober Dataindsamler: Wavefield-Inseis ASA for Husky Oil Basehavn: Ilulissat Husky's first QC rep onboard the Shatskiy: Don Govan/ Richard Brink Akademik Shiatskiy (seismisk skib) M/V Thor Pioneer (følgebåd) 8) Disko Vest, Aero-gravimetriske og-magnetiske målinger 21. juni til 30. november Sander Geophysics Ltd Att: Reed Archer 260 Hunt Club Road, Ottawa Ontario, Canada K1V 1C1 Tel:

15 9) Blok Lady Franklin, CSEM survey 28. juni til 25. juli Dataindsamler: EnCana Basehavn: Nuuk For contact between vessels at sea please use the following VHF Channel 16, Call sign is C6UM7 (M/V Toisa Valiant) VSAT INMARSAT B ) Blok Atammik, CSEM survey 25. juli til 19. august Dataindsamler: EnCana Basehavn: Nuuk For contact between vessels at sea please use the following VHF Channel 16, Call sign is C6UM7 (M/V Toisa Valiant) VSAT INMARSAT B

16 11) Labradorhavet, seismik 25. juni til 15. november Dataindsamler: Petroleum Geo-Services Basehavn: Forventes at være Nanortalik Chuck Saulter PGS NSA Operations Manager Direct: (281) Mobile: (832) ) Havet ud for Sydgrønland, seismik 8. september til 8. oktober Dataindsamler: Petroleum Geo-Services (PGS) for Cairn Energy PLC (Capricorn Greenland) Basehavn: Forventes at være Nanortalik M/V Falcon - Party Chief Capricorn QC on board

17 13) Feltarbejde i Nordøstgrønland 19. juli til 1. august & 6. aug. til 25. aug. Ansvarlig: CASP (Cambridge Arctic Shelf Programme) Basehavn: Mestersvig CASP West Building, 181A Huntingdon Road Cambridge CB3 ODH United Kingdom Telephone: +44 (0) Fax: +44 (0) uk 17

18 Olieefterforskning i Grønland ) Grønlandshavet, Stratigrafisk kerneboring Sommeren 2008 StatoilHydro Att: Gareth Allinson 11a Regent Street London SW1Y 4ST, UK Tel: E.mail: Vidar Viking (boreskib) Isbryder Oden (følgeskib) 15) Grønlandshavet, Aerogravimetriske og-magnetiske målinger 20. juni til 20. juli Dataindsamler: TGS-Nopec Flybase: Station Nord TGS-Nopec Geophysical Company ASA Baarsrudveien 2 N-3478 Nærnes Norge Tel:

19 Færdsel i havområder med efterforskningsaktivitet De omtalte efterforskningsaktiviteter er alle godkendte aktiviteter på linje med fiskeri og andre erhvervsaktiviteter, og det er vigtigt at udvise de fornødne hensyn til de andre interessenter i området. De seismiske undersøgelser Ved de seismiske undersøgelser skal det seismiske fartøj sejle efter planlagte lige linjer (seismiklinjer) og helst holde en konstant lav hastighed. I de fleste tilfælde vil der være ca.10 km mellem de enkelte seismik-linjer, og der tilbagelægges en strækning på højst 100 km om dagen. Seismiske undersøgelser kan som nævnt have en midlertidig effekt på fiskene som kan forsvinde kortvarigt fra nærområdet. Med fornuftig planlægning og hensyn vil der imidlertid både kunne foretages seismisk dataindsamling og fiskes indenfor samme område. Det seismiske fartøj slæber et flere km langt kabel (streamer) efter sig i vandoverfladen. Denne streamer holdes op af bøjer og ender i en stor slutbøje. Streameren kan ikke tåle at blive sejlet over, og derfor må der ikke sejles ind mellem det seismiske skib og slutbøjen. Det anbefales derfor at holde sig på god afstand. Det seismiske fartøj ledsages af et eller flere følgeskibe, som bl.a. sørger for at holde kontakt med andre skibe i området. Generelt bør der udvises øget opmærksomhed i områder hvor der foregår seismiske undersøgelse. Det bør undgås at have afmærkninger eller flydende fangstredskaber liggende i sejlruterne for de seismiske skibe. Udsættes net, markeringer eller lignende i undersøgelsesområderne i de pågældende perioder, bør dette ske i samråd med Departement for Fiskeri, Fangst og Landbrug. Hvis du befinder dig inde i et af undersøgelsesområderne i de nævnte perioder, hvor de seismiske undersøgelser forvendes at foregå, skal du gøre følgende: Hold din radio åben Hold lyttevagt på de internationale nød- og kaldefrekvenser (kanaler) Sejl ikke ind imellem det seismiske skib og slutbøjen Følg anvisningerne fra det seismiske fartøj eller dens følgebåd Nedsænk ikke fiske- og fangstredskaber i vandet Koordinering af aktiviteter Der vil blive udviklet et planlægningssystem til brug for bl.a. planlægning af fiskeri. Her vil de seismiske skibe dagligt melde deres øjeblikkelige positioner samt sejlplaner 3-4 dage frem i tiden. Grønlands Kommando vil stå for at indsamle de daglige indmeldinger. Oplysningerne vil blive gjort tilgængelige via Aasiaat Radio og s. For tilmelding til mailingliste for løbende information, skriv venligst til Andre efterforskningsaktiviteter De andre efterforskningsaktiviteter vil enten foregå udenfor områderne for fiskeri og anden sejlads, eller vurderes til ikke at kunne påvirke udøvelsen af andre aktiviteter. 19

20 Kontaktinformation Råstofdirektoratet Imaneq 29 Postboks Nuuk Tel: Fax: Grønlands Fiskeri Licens Kontrol (GFLK) Postboks Nuuk Tel: Fax: Grønlands Kommando Grønnedal 3930 Kangilinnguit Tel: Fax:

Olieefterforskning i Grønland 2014

Olieefterforskning i Grønland 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Olieefterforskning i Grønland 2014 Beskrivelse af de planlagte aktiviteter Juli 2014 Pjece: Vedrørende Grønlands olieefterforskningsaktiviteter i 2014 Udgivet juli 2014

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN. Olieefterforskning i Grønland 2013

GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN. Olieefterforskning i Grønland 2013 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Olieefterforskning i Grønland 2013 Beskrivelse af de planlagte aktiviteter Juli 2013 Pjece: Vedrørende Grønlands olieefterforskningsaktiviteter i 2013 Udgivet juli 2013

Læs mere

Olieefterforskning i Grønland 2009

Olieefterforskning i Grønland 2009 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Olieefterforskning i Grønland 2009 Beskrivelse af aktiviteter Juli 2009 Forsidefoto: Atlantic Explorer vil i 2009 gennemføre den første 3D-seismik i Grønland nogensinde

Læs mere

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET Orientering 2009 DISKO VEST RUNDREJSE, VINTEREN 2008 Virksomheder i West Disko Area licenser med feltaktiviteter i 2008 I marts og tidligt i april 2008 afholdt olieselskaberne

Læs mere

IKKE TEKNISK RESUMÉ. Foreslået projekt

IKKE TEKNISK RESUMÉ. Foreslået projekt IKKE TEKNISK RESUMÉ Foreslået projekt TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår, at der foretages en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse og en prøvetagning af havbunden i det vestgrønlandske

Læs mere

Olieefterforskning i Grønland 2011

Olieefterforskning i Grønland 2011 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Olieefterforskning i Grønland 2011 Aktivitetsoversigt Juli 2011 Forsidefoto (kilde: Ocean Rig) I sommersæsonen 2011 vil boreriggen Leiv Eiriksson, sammen med boreskibet

Læs mere

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag Ikke Teknisk resumé Projekt forslag TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår at foretage en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse og havbunds prøveudtagning ud for den Sydvestlige Grønland mellem

Læs mere

Olieefterforskning i Grønland 2012

Olieefterforskning i Grønland 2012 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Olieefterforskning i Grønland 2012 Aktivitetsoversigt August 2012 Forsidefoto: M/V Joides Resolution I sommersæsonen 2012 vil forskningsboreskibet M/V Joides Resolution

Læs mere

Greenland Petroleum Services A/S

Greenland Petroleum Services A/S Greenland Petroleum Services A/S Workshop Offshore Center Danmarks Internationaliseringskonference 20. maj 2010 Martin Ben Shalmi, CEO martin@greenlandpetroleum.com www.greenlandpetroleum.com Hvem er jeg

Læs mere

Efterforskningsaktiviteter i Grønland 2016

Efterforskningsaktiviteter i Grønland 2016 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Efterforskningsaktiviteter i Grønland 2016 Mineralske råstoffer Juli 2016 Folder Efterforskningsaktiviteter i Grønland 2016 Mineralske råstoffer Version 1, juli 2016

Læs mere

IKKE TEKNISK RESUMÉ. 2D seismic survey offshore South East Greenland EIA report

IKKE TEKNISK RESUMÉ.  2D seismic survey offshore South East Greenland EIA report IKKE TEKNISK RESUMÉ Foreslået projekt TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår, at der foretages en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse i det vestgrønlandske hav ud for Sydøstgrønland mellem

Læs mere

Mineral- og kulbrinteefterforskning i Grønland 2015

Mineral- og kulbrinteefterforskning i Grønland 2015 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineral- og kulbrinteefterforskning i Grønland 2015 Beskrivelse af aktiviteter August 2015 Folder Mineral- og olieefterforskning i Grønland 2015 beskrivelse af aktiviteter

Læs mere

Greenland Oil Industry Association (GOIA) Nuuk maj 2010

Greenland Oil Industry Association (GOIA) Nuuk maj 2010 Greenland Oil Industry Association (GOIA) Nuuk maj 2010 Greenland Oil Industry Association (GOIA) Medlemsskab: Alle selskaber som har licens til efterforskning og produktion af olie og gas i Grønland kan

Læs mere

Planer for indsamling af refraktion- og refleksion-seismiske data i Arktis. Trine Dahl-Jensen GEUS

Planer for indsamling af refraktion- og refleksion-seismiske data i Arktis. Trine Dahl-Jensen GEUS Planer for indsamling af refraktion- og refleksion-seismiske data i Arktis Trine Dahl-Jensen GEUS Lomonosov Ryggen Lincolnhavet Moris Jesup Rise Gakkel Ryggen Oversigt 2004-2007 Jordskælvsseismiske stationer

Læs mere

MEMO. Dear ÆNDRINGER AF ARBEJDSOMFANG

MEMO. Dear ÆNDRINGER AF ARBEJDSOMFANG MEMO Job 2013-forundersøgelse i Baffinbugten Kunde Shell Greenland A/S Memo nr. 1100003404-042-006 3 Dato 01/07/13 Til Fra Cc Shell Ditte Marie Mikkelsen Claus Fischer Jensen Dear ÆNDRINGER AF ARBEJDSOMFANG

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSER TIL HAVS. Maj 2017

STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSER TIL HAVS. Maj 2017 STANDARDVILKÅR FOR FORUNDERSØGELSER TIL HAVS Maj 2017 Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K T: +45 3392 6700 E: ens@ens.dk Indhold Indledning 2 1. Generelle vilkår 3 2. Afværgeforanstaltninger

Læs mere

Vedr. forslag til Vejledning til retningslinjer for seismiske offshore undersøgelser i Grønland

Vedr. forslag til Vejledning til retningslinjer for seismiske offshore undersøgelser i Grønland WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Grønlands Selvstyre Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet 3900 Nuuk Grønland paian@nanoq.gl København,

Læs mere

KAMPEN OM RIGETS GRÆNSER AF ANNE TORTZEN

KAMPEN OM RIGETS GRÆNSER AF ANNE TORTZEN KAMPEN OM RIGETS GRÆNSER AF ANNE TORTZEN Det danske rige har fået vokseværk. Danmark bruger nu 150 millioner kroner på at deltage i et internationalt kapløb om hvilke lande i verden, der ejer havbunden

Læs mere

Capricorn IKKE-TEKNISK RESUMÉ

Capricorn IKKE-TEKNISK RESUMÉ Capricorn IKKE-TEKNISK RESUMÉ Vurdering af Virkningen på Miljøet, 3D seismisk undersøgelsesprogram for Pitu i havet vest for Grønland Version 2 12/07/2011 www.erm.com Delivering sustainable solutions in

Læs mere

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre

DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AARHUS UNIVERSITET NOTAT. Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre NOTAT Notat vedr. rapporter for miljøundersøgelser før og efter olieefterforskningsboringerne udført i sommeren 2010 af Capricorn Greenland Exploration 1 Ltd (Cairn

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI 1. 888 + 74 = 2. 342 67 = 3. 34 8 = Afrund til nærmeste hele tal 14. 11,37 15. 4,52 4. 256 : 8 = Løs ligningen 5. x - 6 = 31 x = 6. 4x = 28 x = 16. 17. 3 5 + 6 6 = 4

Læs mere

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets Forsvarsudvalg Det Udenrigspolitiske Nævn, Forsvarsudvalget 2012-13 UPN alm. del Bilag 25, FOU alm. del Bilag 9 Offentligt J.nr. 001-7760 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. A og B stillet af Folketingets

Læs mere

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område DONGs engagement i Grønland Udfordringer og perspektiver Grønland Muligheder og udfordringer i Grønland Mulighed for meget store fund Stor kommerciel usikkerhed Miljømæssigt følsomt område Multi milliard

Læs mere

Nordøst!Grønland! 2016!Seismisk!Efterforskning!

Nordøst!Grønland! 2016!Seismisk!Efterforskning! NordøstGrønland 2016SeismiskEfterforskning EndeligudkastProjektbeskrivelse Udarbejdetfor:TGS0NOPECGeophysical CompanyASA NØGrønlandSeismiskEfterforskning2016 TGS Dokument:J3293TGS(NEG16Projektafgrænsning)v2

Læs mere

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland

Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Seismisk dataindsamling Søndre Strømfjord Vestgrønland Solopgang over Søndre Strømfjord. Foto: Aja Brodal Aja Brodal s050940 Cecilie Dybbroe s050938 Indledning Formålet med denne rapport er at beskrive

Læs mere

IKKE-TEKNISK RESUMÉ FOR 3D SEISMISK UNDERSØGELSE I SAQQAMIUT OG UNDERSØGELSESOMRÅDET OFFSHORE SYDGRØNLAND 2011

IKKE-TEKNISK RESUMÉ FOR 3D SEISMISK UNDERSØGELSE I SAQQAMIUT OG UNDERSØGELSESOMRÅDET OFFSHORE SYDGRØNLAND 2011 IKKE-TEKNISK RESUMÉ FOR 3D SEISMISK UNDERSØGELSE I SAQQAMIUT OG UNDERSØGELSESOMRÅDET OFFSHORE SYDGRØNLAND 2011 Udarbejdet for CAPRICORN GREENLAND EXPLORATION 1 LTD Rapport nr. EHE2108 RPS Energy Forfatter(e)

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2015 fra NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 7 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+99) 3 FAX (+99) 3 www.natur.gl Sammendrag af den biologiske rådgivning for fra

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2003

Overnatningsstatistikken 2003 Turisme 2004:2 Overnatningsstatistikken 2003 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger steg med 3,8 pct. i 2003 Færre gæster trods flere registrerede overnatninger i 2003 Figur 1. Antallet af

Læs mere

Retningslinjer. for ansøgning, udførelse og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland

Retningslinjer. for ansøgning, udførelse og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland Retningslinjer for ansøgning, udførelse og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland Råstofdirektoratet Grønlands Selvstyre Maj 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet

EPIRB. 11.1 COSPAS/SARSAT-systemet 117 (Emergency Position Indicating Radio Beacon) er en nødradiobøje, og GMDSS udrustede skibe skal være udstyret med mindst en. Der er defineret 3 forskellige, som arbejder på hver sin måde. Fælles for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7.

ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7. ÅRSRAPPORT 2014 Delta-1 T4 T8 Alpha-1 GRO#3 Gamma-1 Hellefisk-1 Ikermiut-1 Kangâmiut-1 Nukik-2 Nukik-1 AT7 LF7 AT2 Qulleq-1 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelsens forord 4 Ledelsesberetning 5 NUNAOIL

Læs mere

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002

Turisme. Hotelovernatningsstatistikken 2002 2003:1. Færre overnattede på hoteller i 2002 Turisme 2003:1 Hotelovernatningsstatistikken 2002 Færre overnattede på hoteller i 2002 Denne publikation indeholder statistik for overnatninger på landets hoteller, sømandshjem, højskoler og en levnedsmiddelskole

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Bilag Naalakkersuisut Januar 2014

Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Bilag Naalakkersuisut Januar 2014 Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Bilag Naalakkersuisut Januar 2014 1 Indhold: Bilag 1: Uddybende beskrivelse af strategien for olie og gas for 2014 18 Bilag 2: Beskatningsmodel for

Læs mere

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2.

1. Indledning. Figur 1. Alternative placeringer af Havvindmølleparken HR 2. 1. Indledning. Nærværende rapport er udarbejdet for Energi E2, som bidrag til en vurdering af placering af Vindmølleparken ved HR2. Som baggrund for rapporten er der foretaget en gennemgang og vurdering

Læs mere

Til dirigent udpegede bestyrelsen i henhold til vedtægternes 3.10 Betina Præstiin, der konstaterede,

Til dirigent udpegede bestyrelsen i henhold til vedtægternes 3.10 Betina Præstiin, der konstaterede, ORDINÆRT GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT Den 22. april 2015, kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NUNAOIL A/S, reg.nr. A/S 68.116, i selskabets lokaler på Tuapannguit 38, 3900 Nuuk. Der var indkaldt

Læs mere

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande.

Høringssvar angående forhøjelse af kvoten for narhvalbestanden i Melville Bugt i 2014, samt svar til spørgsmål angående hvid- og narhvalbestande. PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Afdelingen for Fangst og Jagt Kopi til: Departementet

Læs mere

Mini-SkyTEM -et nyt instrument

Mini-SkyTEM -et nyt instrument Slide Mini-SkyTEM -et nyt instrument Kurt Sørensen, SkyTEM NICA Seminar - 9. oktober 2014 Outline Geofysiske metoder / geologi / elektrisk formationsmodstand TEM metoden /henfaldskurver / tolkning /måleteknik

Læs mere

Kulbrintestrategi Målsætninger og planer for den fremtidige olie- og gasefterforskning i Grønland

Kulbrintestrategi Målsætninger og planer for den fremtidige olie- og gasefterforskning i Grønland namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Kulbrintestrategi 2003 Målsætninger og planer for den fremtidige olie- og gasefterforskning

Læs mere

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen

Krabber i Vestgrønland. 1. Sammendrag af rådgivningen Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder begyndte i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 1990 erne, og er siden udvidet til området fra Kap Farvel i syd til Upernavik

Læs mere

= Havmiljøberedskab i Grønland =

= Havmiljøberedskab i Grønland = Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 36 Offentligt = Havmiljøberedskab i Grønland = anno 2010 -? Orkan over isfyldt polar farvand (foto: Bjarne Rasmussen/www.iceguide.dk) Indledning. I 2000 var

Læs mere

ANS0GNING OM TILLADELSE TIL FORUNDERS0GELSER I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN - XANA-lX AFLASTNINGSBR0ND

ANS0GNING OM TILLADELSE TIL FORUNDERS0GELSER I DEN DANSKE DEL AF NORDS0EN - XANA-lX AFLASTNINGSBR0ND MAERSK OIL Mill!rsk Olie og Gas A/S Esplanaden 50 1263 Copenhagen K Denmark Tlf.: +45 3363 4000 En erg istyrelsen Energiindvinding Ressourceenheden Amaliegade 44 1256 K0benhavn K Att.: Hr. lens Skov-Spilling

Læs mere

FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN.

FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN. FAHUD FELTET, ENDNU ET OLIE FELT I OMAN. Efterforsknings aktiviteter støder ofte på overraskelser og den første boring finder ikke altid olie. Her er historien om hvorledes det først olie selskab opgav

Læs mere

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15.

Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik. Hotelovernatningsstatistikken 1998. Antal registrerede hotelovernatninger 1997 og 1998 18.411 15. Kalaallit Nunaanni Naatsorsueqqissaartarfik Opgørelser fra Grønlands Statistik 1998:3 TURISME Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1998.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 ÅRSRAPPORT 2012 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning........................... 3 Den uafhængige revisors erklæringer........... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger.........................

Læs mere

Den biologiske rådgivning for 2011 fra ICES og NAFO.

Den biologiske rådgivning for 2011 fra ICES og NAFO. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

De har ved e-mail af 6. juni 2013 anmodet om aktindsigt på følgende måde: a. Hvor mange gange boringer blev sat i bero grundet risici for kollision

De har ved e-mail af 6. juni 2013 anmodet om aktindsigt på følgende måde: a. Hvor mange gange boringer blev sat i bero grundet risici for kollision Fra: Maja Sofie Burgaard Sendt: 26. juni 2013 11:50 Til: jon.burgwald@greenpeace.org Emne: Råstofstyrelsens svar på begæring om aktindsigt Til Jon Burgwald, Greenpeace De har ved e-mail af 6. juni 2013

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN

ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN ARKÆOLOGISK METODE À LA FEMERN - Digital arkæologi Af: Nadja M. K. Mortensen, Forhistorisk arkæolog, GIS-ansvarlig Oversigt over undersøgelsesarealet Digital opmåling og registrering er en vigtig del af

Læs mere

Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten

Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten

Læs mere

Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering

Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering Brugen af seismik og logs i den geologiske modellering Med fokus på: Tolkningsmuligheder af dybereliggende geologiske enheder. Detaljeringsgrad og datatæthed Margrethe Kristensen GEUS Brugen af seismik

Læs mere

Med henvisning til mailkorrespondancen opdeles arbejderne i 4 delopgaver:

Med henvisning til mailkorrespondancen opdeles arbejderne i 4 delopgaver: Silkeborg Kommune Natur og Miljø Søvej 1 8600 Silkeborg Att. Aage Ebbesen Vedr. vurdering af udgifter til grødeskæring og sandoprensning på delstrækninger i Gudenåen mellem Silkeborg Langsø og Tange Sø.

Læs mere

Geologisk kortlægning ved Hammersholt

Geologisk kortlægning ved Hammersholt Center for Regional Udvikling, Region Hovedstaden Region Hovedstaden Center for Regional Udvikling Geologisk kortlægning ved Hammersholt Råstofboringer og korrelation med eksisterende data i interesseområde

Læs mere

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde

Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Screening af sprængninger i forbindelse med ammunitionsrydning i Hullebæk skydeområde ved Raghammer Odde Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 9. september 2013 Ib Krag Petersen Jakob

Læs mere

: Tina Kreutzmann Petersen

: Tina Kreutzmann Petersen CV Tina Kreutzmann Petersen Navn Fødselsår : 1967 Nationalitet Sprog Uddannelse Kontakt Profession : Tina Kreutzmann Petersen : Dansk (permanent bosiddende i Grønland) : Dansk og engelsk : Teknikumingeniør,

Læs mere

Efterforskning og udnyttelse i Grønland

Efterforskning og udnyttelse i Grønland Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Efterforskning og udnyttelse i Grønland Jørgen T. Hammeken-Holm, Råstofdirektoratet Råstofdirektoratets opgaver Med udgangspunkt i Råstofloven:

Læs mere

Samfundsmæssige aspekter. af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland. Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet

Samfundsmæssige aspekter. af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland. Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Samfundsmæssige aspekter af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland

Læs mere

GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN

GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN GEOFYSISK KORTLÆGNING AF GRØNLAND FRA LUFTEN Leif Thorning og Thorkild Maack Rasmussen Parti fra Godthåbsfjorden i Vestgrønland med renskurede, prækambriske bjergarter. Her er det muligt at beskrive de

Læs mere

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende

På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende På dette seminar vil vi fra S.Q.A.P.K.-s side fremlægge følgende De nuværende forvaltningsområder er indrette således, at de fylder alt

Læs mere

Ekkolodder. af: Jens Sahl Why Worry

Ekkolodder. af: Jens Sahl Why Worry Ekkolodder af: Jens Sahl Why Worry Jens Sahl Why Worry Fisket fra båd siden 1990 Ingeniør (Svagstrøm / software) Oticon høreapparater Optisk / magnetisk Måleudstyr Agenda Hvordan virker ekkoloddet Bølgeteori

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

Årsberetning Råstofdirektoratets. Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet

Årsberetning Råstofdirektoratets. Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Råstofdirektoratets Årsberetning 2007 side 2 Koncessionskort 1. januar 2008 Eksempel

Læs mere

Fangst i tons 2008 indenskærs

Fangst i tons 2008 indenskærs Rådgivning for krabber 1 Krabber i Vestgrønland Baggrund Fiskeriet efter krabber i de kystnære områder startede i Disko Bugt og ved Sisimiut i midten af 199 erne, og er siden udvidet til området fra Kap

Læs mere

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune

RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN. Svogerslev, Roskilde Kommune RÅSTOFKORTLÆGNING RAPPORT NR. 4-2011 SAND, GRUS, STEN Svogerslev, Roskilde Kommune Udgiver: Afdeling: Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Regional Udvikling Udgivelsesår: 2011 Titel: Råstofkortlægning,

Læs mere

Sammendrag

Sammendrag PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES P.O. BOX 570 DK-3900 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 00 FAX (+299) 36 12 12 Sammendrag 26.06.2007 20.00-11 Vedr.:

Læs mere

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

GEOFYSISKE UNDERSØGELSER GEOFYSISKE UNDERSØGELSER OPMÅLINGER MED GEORADAR OG EM61 Ledninger Fundamenter Tanksøgning Sten og brokker Havne Geologi og råstoffer Vejopbygning Teknologi 10.00 15.00 20.00 25.00 30.00 Geofysiske undersøgelser

Læs mere

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager

Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Eksempler på praktisk anvendelse af geofysiske undersøgelsesmetoder på forureningssager Jesper Damgaard (civilingeniør), Jarle Henssel (geofysiker) og Ole Frits Nielsen (geofysiker), afdelingen for Vand,

Læs mere

Geovidenskab A. Vejledende opgavesæt nr. 1. Vejledende opgavesæt nr. 1

Geovidenskab A. Vejledende opgavesæt nr. 1. Vejledende opgavesæt nr. 1 Geovidenskab A Vejledende opgavesæt nr. 1 Vejledende opgavesæt nr. 1 Forår 2013 Opgavesættet består af 5 opgaver med tilsammen 16 spørgsmål. Svarene på de stillede spørgsmål indgår med samme vægt i vurderingen.

Læs mere

Hotelovernatningsstatistikken 1999

Hotelovernatningsstatistikken 1999 Turisme 2000:3 Endelige tal Figur 1 Denne publikation indeholder de endelige tal for hotelovernatningerne i Grønland 1999. Der skal gøres opmærksom på, at data ikke er direkte sammenlignelige med data

Læs mere

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015.

ICES rådgivning for fiskebestande i 2015. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES.

Den biologiske rådgivning for fiskebestande for 2013 fra ICES. PINNGORTITALERIFFIK GREENLAND INSTITUTE OF NATURAL RESOURCES GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57 DK-39 NUUK GREENLAND PHONE (+299) 36 12 FAX (+299) 36 12 12 WEB WWW.NATUR.GL Sammendrag af den biologiske

Læs mere

Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse:

Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse: Mellem mennesker Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 9 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Hvilke egenskaber gælder ikke for radiobølger? Der er 5 svarmuligheder. Sæt et kryds. De kan reflekteres, når de rammer

Læs mere

Sommerens undersøgelser af narhvaler i Østgrønland

Sommerens undersøgelser af narhvaler i Østgrønland Sommerens undersøgelser af narhvaler i Østgrønland En gruppe forskere og teknikkere fra Naturinstituttets afdeling for Pattedyr og Fugle var på togt i Østgrønland i august måned med Professor Dr. Scient.

Læs mere

Forsvarsministeriets opgaver og aktiviteter i Arktis

Forsvarsministeriets opgaver og aktiviteter i Arktis Forsvarsministeriets opgaver og aktiviteter i Arktis Charlotte Havsteen Forsvarets Center for Operativ Oceanografi Rigsfællesskabet Miljø Størrelsesforhold Grønland Udfordring nye ruter Udfordring Udfordring

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING. Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks Nuuk

DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING. Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks Nuuk DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING Hjemmestyret Direktoratet for Fangst, Fiskeri og Landbrug Postboks 269 3900 Nuuk Svar til høring om forslag til Landstingslov om fiskeri. KANUKOKA skal efter høring

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

NATIH OLIE FELTET. Forhistorien

NATIH OLIE FELTET. Forhistorien NATIH OLIE FELTET Forhistorien Forfatteren til denne artikel har tidligere fortalt (Geologisk Nyt nr. 1,2003) om overflade geologien for Natih antiklinalen i Oman. I den forbindelse blev det nævnt at antiklinalen

Læs mere

FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 1999 INFORMATION FRA DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE (GEUS)

FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 1999 INFORMATION FRA DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE (GEUS) FELTAKTIVITETER I GRØNLAND I 1999 INFORMATION FRA DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE (GEUS) 1 10 11 2 13 9 3 5 6 4 6 14 7,12 14 8 DANMARKS OG GRØNLANDS GEOLOGISKE UNDERSØGELSE MILJØ- OG ENERGIMINISTERIET

Læs mere

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008.

304 12 Sisimiut havn. Figur 12.1.1 Indhandling af fisk og skaldyr i forskellige havne, 2004-2008. 304 12 Sisimiut havn 12 Sisimiut havn Havnen i Sisimiut består af en række kajanlæg, som tjener forskellige formål, herunder bl.a. en fiskerikaj (60 m), en atlantkaj (60 m), en lossekaj (50 m), en forsyningskaj

Læs mere

KOMMERCIELT INTERESSANTE LØDIGHEDER FOR SJÆLDNE JORDSARTSELEMENTER (REE) I TO SEPARATE PROJEKTER

KOMMERCIELT INTERESSANTE LØDIGHEDER FOR SJÆLDNE JORDSARTSELEMENTER (REE) I TO SEPARATE PROJEKTER Nuuk, 1. september 2010 Meddelelse nr. 22/2010 Side 1 af 6 KOMMERCIELT INTERESSANTE LØDIGHEDER FOR SJÆLDNE JORDSARTSELEMENTER (REE) I TO SEPARATE PROJEKTER NunaMinerals annoncerer resultaterne af indledende

Læs mere

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande

Landsstyret besluttede følgende på sit møde 20. november. Forvaltningsplan for opbygning af en fremtidig torskebestand i grønlandske farvande TEMA - Torsk Der er stor forskel på det kystnære og det havgående fiskeri. De havgående fartøjer, der skal have licens, benytter trawl eller langline. Det kystnære fiskeri domineres af små fartøjer der

Læs mere

SØKORTRETTELSER 51-52

SØKORTRETTELSER 51-52 Kort & Matrikelstyrelsen 9. januar 2009 20. årgang SØKORTRETTELSER 51-52 CHART CORRECTIONS Rettelse nr. / Correction no. 521-529 Kort & Matrikelstyrelsen ISSN 0905-1481 Kort / Chart Rettelse nr. / Correction

Læs mere

EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 29 EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 29 EVENTUELLE MANGLER 1617 29.1 Det marine område 1617 29.2 Lolland 1619 29.3 Fehmarn 1620 29.4 Sammenfatning

Læs mere

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo 4. Havisen reduceres Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Havisens udbredelse Den kraftige opvarmning af de arktiske områder har allerede slået igennem med en række synlige effekter. Tydeligst

Læs mere

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo

4. Havisen reduceres. Klimaforandringer i Arktis. Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo 4. Havisen reduceres Af Peter Bondo Christensen og Lone Als Egebo Havisens udbredelse Den kraftige opvarmning af de arktiske områder har allerede slået igennem med en række synlige effekter. Tydeligst

Læs mere

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken 2010. Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2011:2 Overnatningsstatistikken 2010 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 3,9 pct. i 2010 Færre overnattende gæster i 2010 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere

Sammendrag af høringssvar # 15 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug

Sammendrag af høringssvar # 15 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Sammendrag af høringssvar # 15 Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Ref. Kommentar Svar Ændringer af VVM eller VSB, hvor dette måtte være relevant 15.1 Hermed høringssvar fra Fangstafdelingen

Læs mere

Efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland. Strategi for licenspolitikken 2009

Efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland. Strategi for licenspolitikken 2009 Efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland Strategi for licenspolitikken 2009 Kulbrintestrategi 2009 (Efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland) Nr. 6 af Råstofdirektoratets løbende

Læs mere

Råstofstyrelsens retningslinjer

Råstofstyrelsens retningslinjer Råstofstyrelsens retningslinjer for ansøgning, udførsel og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland Råstofstyrelsen Naalakkersuisut Juni 2015 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt

Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Jordlag, Forekomst af skifergas i Danmark og globalt Niels H. Schovsbo Reservoir geolog De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima-,Energi- og Bygningsministeriet (Foredrag lavet

Læs mere

GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes.

GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes. GeoTema - Nordamerikas lande GeoTema 2014 Alle rettigheder forbeholdes. Forfatter: Mikkel Steen Illustrationer: Mikkel Steen Forside fotografi: Purestock Grafisk tilrettelæggelse: Mikkel Steen ISBN: 978-87-997440-5-3

Læs mere

Råstofstyrelsens retningslinjer

Råstofstyrelsens retningslinjer Råstofstyrelsens retningslinjer for ansøgning, udførelse og afrapportering af offshore kulbrinteefterforskningsaktiviteter (eksklusive boringer) i Grønland Råstofstyrelsen Naalakkersuisut Om retningslinjerne

Læs mere

Palle Brogaard, Observatør, DFU/DIFRES. Charlottenlund i december 2006

Palle Brogaard, Observatør, DFU/DIFRES. Charlottenlund i december 2006 Delrapport, Turen med det chartrede fartøj L151 Pernille Kim, 4.-15. december 2006 Nordsøen 11 dage. Projektet: Fiskeriudsigt for tobis i Nordsøen DFU/HFI 2188 Palle Brogaard, Observatør, DFU/DIFRES. Charlottenlund

Læs mere

Fangst- og redskabsovervågning

Fangst- og redskabsovervågning Kapitel 12 side 72 Fangst- og redskabsovervågning Udstyret til fangst- og redskabsovervågning giver fiskeren oplysninger om trawlet og fangsten. Oplysningerne bliver samlet på en skærm. Det kan være et

Læs mere

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 254 + 568 = 13. 29,85 2. 756 239 = 14. 88,16 3. 3 515 =

TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 254 + 568 = 13. 29,85 2. 756 239 = 14. 88,16 3. 3 515 = AEU december 010 Navn: CPR: TAL OG ALGEBRA/GEOMETRI Afrund til nærmeste hele tal 1. 54 + 568 = 13. 9,85. 756 39 = 14. 88,16 3. 3 515 = 4. 390 : 5 = Løs ligningen 5. x + 8 = 6 x = 6. 6x = 16 x = 7. 35 %

Læs mere

Greenpeace kommentar til høring

Greenpeace kommentar til høring Udarbejdet af Greenpeace med bidrag fra konsulent og biolog Birgith Sloth Greenpeace kommentar til høring TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) 2D seismisk undersøgelse i havet ud for Nordøstgrønland

Læs mere

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring

Overnatningsstatistikken Udvalgte indikatorer Observationer Ændring Turisme 2010:1 Overnatningsstatistikken 2009 Sammenfatning Antallet af registrerede overnatninger faldt med 5,1 pct. i 2009 Færre overnattende gæster i 2009 Antallet af registrerede overnatninger faldt

Læs mere