STRUKTURER OG UDVIKLINGSPLANER FOR FOLKESKOLERNE Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STRUKTURER OG UDVIKLINGSPLANER FOR FOLKESKOLERNE Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a."

Transkript

1 STRUKTURER OG UDVIKLINGSPLANER FOR FOLKESKOLERNE 214 Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.

2 Afsnit I INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit I Økonomi og tidsplan Indledende orientering... Side.1.13 Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1. Underbilag for de enkelte skoler... Bilag Afsnit II Udviklingsplaner for de enkelte skoler Asferg Skole... Side 1.1 Assentoftskolen... Side 2.1 Bjerregrav skole... Side 3.1 Blicherskolen... Side 4.1 Fårup Skole... Side 5.1 Gjerlev Enslev Skole... Side 6.1 Grønhøjskolen... Side 7.1 Hadsundvejens Skole... Side 8.1 Hald-Kærby Skole... Ophørt som folkeskole Havndal Skole... Side 1.1 Hobrovejens Skole... Side 11.1 Hornbæk Skole... Side 12.1 Korshøjskolen... Side 13.1 Kristrup Skole... Side 14.1 Langå Skole... Side 15.1 Munkholmskolen... Side 16.1 Nyvangsskolen... Side 17.1 Nørrevangsskolen... Side 18.1 Rismølleskolen... Side 19.1 Rytterskolen... Side 2.1 Søndermarksskolen... Side 21.1 Tirsdalens Skole... Side 22.1 Vestervangsskolen... Side 23.1 Vorup Skole... Side 24.1 Østervangsskolen... Side 25.1.

3 Afsnit I INDLEDENDE ORIENTERING I forbindelse med forslaget til en ny skolestruktur i Randers Kommune, er det nødvendigt at foretage en nærmere analyse af de fysiske rammer på et udvalgt antal skoler. Dette med henblik på at udarbejde et forslag til den konkrete indretning af skolerne pr. 1. august 215, hvor den ny skolestruktur forventes at træde i kraft. Indeværende rapport indeholder således en analyse og et forslag til den konkrete indretning af fx de skoler, der får tilført elever og personale som følge af den nye struktur. Rapporten om skolernes fysiske rammer er udarbejdet af Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. i juni 214. Analysen af den enkelte skole er foretaget på baggrund af et besøg på den pågældende skole. På denne baggrund har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen efterfølgende udarbejdet et oplæg til den fremtidige indretning af skolen, der kan imødekomme forslaget til den nye skolestruktur. Følgende skoler er behandlet i nærværende rapport: Blicherskolen Grønhøjskolen Hobrovejens Skole Hornbæk Skole Korshøjskolen Kristrup Skole Munkholmskolen Nørrevangsskolen Rismølleskolen Søndermarkskolen Tirsdalens Skole Vestervangsskolen Østervangsskolen.1

4 Afsnit I Indledende orientering Indeværende analyse tager udgangspunkt i Randers Kommunes reviderede elev- og klassetalsprognose for skoleåret 213/14 til 215/26, der er basseret på oplægget til den nye skolestruktur. Analyserne og forslaget til den konkrete indretning af skolerne tager udgangspunkt i, at de eksisterende fysiske rammer udnyttes optimalt samtidig med at det sikres, at skolernes fysiske rammer kan understøtte krav og visioner i den nye folkeskolereform samt efterleve personalets nye overenskomst. Ved de enkelte skoler er der endvidere lagt vægt på, at bibeholde/skabe sammenhængende afdelingsområder ligesom der fortsat vil være kapacitet til at fastholde hjemklasseprincippet eller som alternativ indrette faglokaler for de enkelte fagområder på skoler hvor dette ønskes. Tilpasning af skolernes fysiske rammer Ved udarbejdelse af forslag til tilpasning af skolernes fysiske rammer til den nye skolestruktur, er der udover ovenstående lagt vægt på følgende forhold: Indskoling og SFO Indskolingsårgangene fra. 3. årgang søges placeret i sammenhængende afdelingsområder med integreret SFO. rne tænkes som en samlet fleksibel ramme om undervisning og fritid, hvor faciliteter og lokaler er til rådighed for børnene gennem hele dagen - uanset om det er i skole- eller fritidssammenhæng så der skabes et særligt indskolingsmiljø målrettet skolernes yngste årgange. Der arbejdes således ikke med en klar lokalemæssig adskillelse af SFO og undervisning, men med en samlet rummelighed, der honorerer aktiviteterne i begge regi. Det søges, at SFO får nogle base-områder, der kan danne udgangspunkt for fritidsaktiviteterne og udnyttes som supplerende fællesarealer i undervisningssammenhæng. Ud over lokaler til de enkelte klasser, bør der således være adgang til supplerende lokaler og arealer, der kan indrettes med henblik på andre aktiviteter, der ikke naturligt kan rummes i klasselokalet. Ikke kun af hensyn til SFO, men også så der gives mulighed for at tilrettelægge en mere varieret skoledag hvor klasseundervisningen kan suppleres med anderledes undervisning - evt. i særligt tonede lokaler - ligesom der kan undervises i andre hold eller mindre grupper, gennemføres supplerende undervisning for elever med særlige behov nær hjemklassen o. lign. Hvor eksisterende klasselokaler har en begrænset størrelse og dermed færre muligheder for varieret og fleksibel indretning eller hvor de forventede klassekvotienter er relativt høje, vurderes behovet for supplerende lokaler og arealer større. Fra 1. marts modtager de fleste skoler i Randers den kommende. årgang som førskolebørn. Der søges i indskolingsafdelingerne etableret en rummelighed, således at disse børn kan rummes hensigtsmæssigt i afdelingen og få glæde af det tidligere skift fra daginstitution til skole og SFO. Ved de enkelte skoler er angivet rådgivers vurdering af muligheden for at rumme førskolebørn på skolen..2

5 Afsnit I Indledende orientering Mellemtrin Mellemtrinsårgangene fra årgang søges ligeledes placeret i sammenhængende afdelingsområder. Som ved indskolingen bør der ud over klasselokaler til de enkelte klasser være adgang til supplerende lokaler og arealer, der kan indrettes med henblik på andre aktiviteter, så der kan tilrettelægges en varieret skoledag for eleverne og skabes et særligt miljø hvor mellemtrinnets årgange har hjemme. Hvor eksisterende klasselokaler har en begrænset størrelse og dermed færre muligheder for varieret og fleksibel indretning eller hvor de forventede klassekvotienter er relativt høje, vurderes behovet for supplerende lokaler og arealer større. Der fastholdes ikke lokaler til de nuværende juniorklubber på skolerne. Udskoling Udskolingsårgangene fra årgang søges som ved indskoling og mellemtrin placeret i sammenhængende afdelingsområder, og som for de øvrige årgange bør der ud over klasselokaler til de enkelte klasser være adgang til supplerende lokaler og arealer, der kan indrettes med henblik på andre aktiviteter, så der kan tilrettelægges en varieret skoledag for eleverne og skabes et særligt ungemiljø hvor udskolingens årgange har hjemme, og kan forberedes på det videre uddannelsesforløb uden for folkeskolen. Hvor eksisterende klasselokaler har en begrænset størrelse og dermed færre muligheder for varieret og fleksibel indretning eller hvor de forventede klassekvotienter er relativt høje, vurderes behovet for supplerende lokaler og arealer større. På enkelte skoler organiseres udskolingsafdelingerne i dag uden hjemklasser men med faglokaler indrettet med fokus på de forskellige fagområder. Der vurderes ingen forskel i kapacitetsbehovet i udskolingsafdelingerne uanset om de organiseres med faglokaler eller hjemklasser, hvorfor begge organiseringsformer vil være mulige. Supplerende undervisning I skolernes fysiske rammer skal der findes plads til supplerende undervisning for elever med særlige behov og gives mulighed for inklusion af disse elever i normalklasserne. De traditionelle støtte- eller ressourcecentre søges generelt erstattet af en øget rummelighed og fleksibilitet i afdelingsområderne, således at elever med særlige behov kan få den nødvendige hjælp i eller nær hjemklassen eller alternativt i fleksible lokaler i tilknytning til skolernes pædagogiske læringscentre, således at eleverne ikke oplever at blive isoleret i et afsides beliggende lokaleområde på skolen..3

6 Afsnit I Indledende orientering Elevernes garderobe- og toiletforhold Ud over selve opholds- og undervisningsrummene skal årgangsafdelingerne rumme nærliggende garderobe- og toiletfaciliteter. Disse skal disponeres hensigtsmæssigt, have en passende kapacitet og særligt ved indskolingen bør garderober placeres med god adgang til udearealer, således at opholds- og undervisningsrum ikke belastes unødigt af ind- og udgang til legepladsen. Ved garderobeområderne for indskolingen skal der tages højde for, at den pågældende aldersgruppe ofte medbringer skiftetøj og støvler, regntøj og flyverdragter eller overtrækstøj til udebrug. Særligt i vinterhalvåret medfører dette en øget belastning af garderobeområderne. Herudover skal der kunne anvises garderobeplads til førskolebørnene i forårsmånederne. Ved mellemtrin og udskoling opleves generelt ikke samme garderobebehov eller belastning af garderobeområderne som ved indskolingen. Dette giver større mulighed for at der til skolens ældre elever indrettes velfungerende garderober i gang- og forbindelsesarealer. Enten som traditionelle åbne garderober med knager eller ved opstilling af elevlockers, så der kan skabes nye opholdsnicher i gangarealer eller fællesrum. For alle aldersgrupper skal der være adgang til velfungerende toiletter. Der er ingen lovgivningsmæssige krav til omfang af toiletter til eleverne, og der vil være tale om en individuel vurdering fra skole til skole. På skoler hvor antallet af elevtoiletter i dag er stærkt begrænsede, er dette søgt øget. Faglokaler Som led i tilpasning af skolerne til den nye skolestruktur, skal kapaciteten i skolernes faglokaler tilpasses og i forbindelse hermed søges forældede eller nedslidte faglokaler opdateret og fremtidssikret med en høj grad af funktionalitet og fleksibilitet. Generelt tilgodeses fagligheden, så fagområderne er målrettet faget. Men der lægges også vægt på at indretningen så vidt muligt kan fungere i andre undervisningssammenhænge samt udnyttes af SFO og fritidsbrugere uden for skoletid. Faglokalerne placeres så vidt muligt i sammenhæng med beslægtede fag, så faciliteterne kan benyttes på tværs og fagene kan supplere og berige hinanden i tråd med intentionerne i den nye folkeskolereform. Herunder søges der tilvejebragt rammer, der honorerer det nye fag Håndværk og Design med tættere integration af værkstedsområder for træ- og tekstilarbejder. en i skolernes fagområder er vurderet og på de enkelte skoler gives forslag til hvorledes kapaciteten kan bringes i overensstemmelse med de nye elev- og klassetal, således at den faste fagundervisning kan skemalægges hensigtsmæssigt, samt at der efterlades mulighed for udnyttelse af fagområderne i valgfag og andre undervisningssammenhænge. Praktiskkreative fagområder forudsættes således udnyttet 8 procent af skoletiden til skemalagt fagundervisning mens naturfagslokaler, der i begrænset grad udnyttes til valgfag, forudsættes udnyttet 9 procent af skoletiden til skemalagt fagundervisning..4

7 Afsnit I Indledende orientering Det bemærkes, at nogle faglokaler er indrettet med faste installationer og arbejdsområder, som eksempelvis familiegrupper i skolekøkkener eller forsøgsøer i fysiklokaler, med henblik på opdeling af eleverne i et bestemt antal grupper af en given størrelse. Dette medfører, at man i dag på flere skoler holddeler i udvalgte fag ved høje klassekvotienter, for at kunne organisere eleverne i disse grupper. Størstedelen af de pågældende faglokaler har dog en rummelighed, der giver mulighed for at rumme klasser med op til 28 elever, såfremt undervisningen tilrettelægges så eleverne ikke nødvendigvis alle laver det samme på samme tid. Det forudsættes derfor, at holddeling ikke vil være nødvendigt af bygningseller indretningsmæssige hensyn, såfremt faglokalerne har den nødvendige lokalemæssige rummelighed. På en del af skolerne er der ikke selvstændigt lokale til natur og teknik, men ofte er biologilokalet på den pågældende skole indrettet, så en del af undervisningen kan gennemføres her, evt. suppleret af et særligt depot med materialer og redskaber til natur og teknik, så undervisningen også kan gennemføres andre steder. Dette forhold søges ikke ændret, med mindre der med det nye elev- og klassetal på den pågældende skole, vil opleves et generelt øget pres på de naturfaglige områder til natur og teknik, biologi og fysik. Idrætsfaciliteter Idrætsfaciliteterne på skolerne består af gymnastiksale, haller og boldbaner samt mindre udendørs idrætsanlæg og på enkelte skoler desuden svømmesale. en i faciliteterne er vurderet med udgangspunkt i skolens eget brug af egne faciliteter eller evt. tilknyttede hal. Ved haller forudsættes, at der kan undervises to klasser af gangen. Der er skoler, hvor den nye skolestruktur medfører kapacitetsproblemer i forhold til gennemførelse af idrætsundervisningen på egen matrikel. Den manglende kapacitet forudsættes generelt imødekommet ved udnyttelse af evt. overskydende kapacitet på nærliggende skoler eller i andre kommunale anlæg. Eventuelle afledte konsekvenser som følge heraf, eksempelvis transportomkostninger eller lejeudgifter, er ikke behandlet i nærværende materiale. Ved bearbejdning af de enkelte skoler søges forældede eller nedslidte idrætsfaciliteter opdateret. Der foreslås alene nye indendørs idrætsfaciliteter, hvor eksisterende og forældede faciliteter ombygges til andre formål. I forbindelse hermed sikres, at der til de pågældende faciliteter er tidssvarende omklædningsfaciliteter med mulighed for kønsopdelt omklædning og særskilt læreromklædning. Nye og eksisterende idrætsfaciliteter bør udover at danne en velfungerende og tidssvarende ramme om skolernes faste idrætsundervisning besidde en fleksibilitet og kvalitet, så faciliteterne også kan udnyttes i andre sammenhænge og kan være til glæde for SFO og fritidsbrugere i øvrigt..5

8 Afsnit I Indledende orientering Desuden vil idrætsfaciliteterne skulle udnyttes til en del af den motion og bevægelse, der bliver en fast del af elevernes hverdag med den nye folkeskolereform. Idet motion og bevægelse er et bredt begreb, skal det understreges, at idrætsfaciliteterne ikke betragtes som eneste mulighed for motion og bevægelse, men at mulighederne bør være til stede i skolens afdelingsområder, fællesområder samt udearealerne generelt. Fællesområder Skoletorvet eller aulaen udgør sammen med det pædagogiske læringscenter skolens centrale omdrejningspunkt, hvor skolens elever, personale og andre brugere knyttes sammen til én enhed. Ved tilpasning af skolernes fysiske rammer til den nye skolestruktur, søges der på de enkelte skoler bibeholdt eller etableret et skoletorv, der kan fungere som skolens ansigt udadtil og som det daglige mødested for børn og voksne med mulighed for fælles morgensang, fællesaktiviteter som koncerter, fremlæggelse af projekter m.v. Skoletorvet ses som et supplement til fællesområderne i de enkelte afdelinger, så disse kan målrettes den daglige brug ude i afdelingerne og ikke skal holdes fri til arrangementer for skolen som helhed. Såfremt det kun er muligt at bibeholde eller etablere et mindre skoletorv til fælles brug, er skolens gymnastiksal(e) eller hal søgt opdateret, så der her bliver bedre muligheder for fællessamlinger, oplæg mv. Det bemærkes, at der på ingen skoler søges etableret skoletorv med mulighed for at rumme alle skolens elever og personale på en gang. I disse tilfælde må skolen benytte en hal med den nødvendige kapacitet. Det pædagogiske læringscenter ses som udgangspunkt for skolens centrale vidensformidling og -bearbejdning. Ud over de traditionelle bogsamlinger og skolens primære IT-faciliteter bør området rumme arbejdspladser for såvel elever som lærere og kunne indgå som et vigtigt element i hold- og projektarbejder, skolens tilbud om lektiehjælp mv. Skolernes pædagogiske læringscentre er bearbejdet som led i den generelle tilpasning af skolernes fysiske rammer til den nye skolestruktur, hvor det er fundet nødvendigt på grund af hensyn til skolens nye elevsammensætning eller fordi funktionaliteten af det pædagogiske læringscenter ved omplacering eller opdatering vil kunne forbedres væsentligt. Hvor det er fundet muligt er skoletorv og pædagogisk læringscenter integreret som et sammenhængende fleksibelt lokaleområde. På en række af kommunens skoler er der i dag etableret café- eller kantineområder med tilknyttede køkkener og personale, der står for den daglige drift. Disse faciliteter søges ligeledes videreført ved tilpasning af skolernes fysiske rammer til den nye skolestruktur..6

9 Afsnit I Indledende orientering Administration og personalefaciliteter Der forventes med den nye skolestruktur ikke større administrationsstab på de enkelte skoler, hvorfor der ikke vurderes behov for tilpasning af nuværende administrationsområder. Såfremt placering og disponering af eksisterende administrationsområder er fundet uhensigtsmæssig, søges dette løst i forbindelse med den øvrige tilpasning af skolens fysiske rammer. I dette tilfælde er der lagt vægt på at styrke og imødekomme den faglige sparring og det stigende behov for fælles planlægning og samarbejde på tværs i ledelsen ved etablering af sammenhængende administrationsområder med plads til skolens samlede administrative personale og adgang til fornødne mødefaciliteter. rne søges placeret centralt og synligt i tilknytning til skolens hovedindgang. Personalefaciliteterne på de enkelte skoler skal generelt udvides for tilpasning til den nye skolestruktur og ikke mindst for at kunne honorere personalets nye overenskomst, der medfører øget behov for faciliteter til personalets forberedelse. Tilpasset størrelsen på den fremtidige personalegruppe på den enkelte skole og organisering af skolen som helhed etableres et centralt personaleområde med tilknyttede forberedelsesfaciliteter evt. suppleret af decentrale teamrum i tilknytning til de enkelte årgangsafdelinger. Personalefaciliteterne vil således bestå af en række forskelligartede funktionsområder, hvor personalets arbejdsdag uden for klasselokalet kan honoreres med en variation af områder til individuel forberedelse, møder, teamsamarbejder mv. Hertil kommer toilet- og garderobe faciliteter, der modsvarer størrelsen på personalegruppen. Ud over faciliteter til det faste pædagogiske personale og skolens administration er der på flere skoler behov for faciliteter til sundhedspleje, psykolog, talepædagoger og andre eksterne konsulenter og vejledere. Disse faciliteter er ligeledes bibeholdt eller medtaget ved bearbejdning af skolernes fysiske rammer. Hvor det er muligt søges eksterne konsulenter at dele lokaler. Andre funktioner og brugere Hovedparten af skolerne har en række eksterne brugere bestående primært af det lokale foreningsliv. Ved bearbejdning af skolernes fysiske rammer er der i tråd med folkeskolereformen lagt vægt på at skolerne fortsat kan fungere som et vigtigt omdrejningspunkt i det lokale fritids- og foreningsliv, der kan have glæde af faciliteterne på skolerne særligt faglokaler, idrætsfaciliteter og fællesrum. På en række skoler forefindes endvidere tandklinikker. Disse er så vidt muligt fastholdt med den nuværende placering eller hvis det er mindre undersøgelsesrum omplaceret inden for skolens fysiske rammer..7

10 Afsnit I Indledende orientering Specialområdet Som et led i udarbejdelse af den nye skolestruktur i Randers Kommune har forvaltningen udarbejdet oplæg til ny struktur på specialområdet. De anbefalinger der gives i forbindelse hermed følges i bearbejdning af de 11 skoler der er omfattet af nærværende materiale. Depoter og rengøringsrum Ved gennemgang af skolerne, er omfanget af eksisterende depot- og rengøringsrum registreret. Ved bearbejdning af skolernes fysiske rammer søges eventuelt begrænsede depot- og rengøringsfaciliteter suppleret, således at materialer kan opbevares under passende forhold, og der sikres tilfredsstillende arbejdsforhold for det tekniske service personale. Tilgængelighed Såfremt der på skolerne er primære funktionsområder, som ikke er tilgængelige for handicappede pga. mangelende elevator eller lift er dette søgt udbedret som led i tilpasningen af skolens fysiske rammer. Udover at forbedre tilgængeligheden vil dette ligeledes lette transporten af varer og materialer på tværs af etager og niveauer på skolen. Herudover er der søgt etableret handicaptoilet, således at der på alle etager er adgang til handicaptoilet. Udearealer og parkering Udearealerne bør anvendes i langt højere grad, end det i dag er tilfældet. Ikke alene er udeliv i form af fysisk udfoldelse eller som rekreative indslag i skoledagen væsentlig for elevernes trivsel, men også i undervisningssammenhæng kan udearealerne være en værdifuld ressource. Ud over idræt og biologi er fag som håndværk og design, billedkunst og natur og teknik oplagte muligheder. Men man kan også forestille sig udendørs taltræning for de yngste elever, udendørs primitiv madlavning, eksperimenter med vind og vand, arbejde med skolehaver m.v. Mulighederne er mangfoldige. En forudsætning er selvfølgelig, at udearealerne har en kvalitet, en udformning og et indhold, der både er inspirerende og udfordrende. Ved placering af afdelingsområderne på de enkelte skoler lægges derfor vægt på, at der er adgang til rummelige og velindrettede udearealer, med lege- og opholdsområder, der er tilpasset elevernes alder og udviklingstrin. Endvidere lægges vægt på, at indskolingsområderne placeres, så der er god forbindelse til veldisponerede parkerings- og afsætningsområder, idet en væsentlig del af børnene fra. 3. årgang hentes og bringes i bil. Som regel begynder en større del af eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen at cykle til skole, hvorfor der bør være adgang til cykelparkering for de pågældende årgange, mens den nære adgang til parkering og afsætning med bil er mindre vigtig..8

11 Afsnit I Indledende orientering Vedligehold og indeklima Gennemførelse af forslagene til tilpasning af skolernes fysiske rammer til den nye skolestruktur medfører ud over forbedringer af pædagogisk karakter, også forbedringer af vedligeholdelsesstandarden, indeklima og arbejdsmiljø på skolerne. De områder og lokaler hvor, der som følge af tiltagene foretages omfattende ombygninger, vil efter arbejdernes gennemførelse fremstå moderniserede, indvendigt istandsatte og med tidssvarende indeklima og arbejdsmiljø. Niveauet for ombygningsarbejderne er fastlagt på baggrund af en overordnet vurdering af de nuværende lokalers bygningsmæssige standard og forhold i relation til nugældende lovgivning. Der er for de enkelte skoler ikke anvist selvstændige renoveringsarbejder, når disse ikke er knyttet til pædagogiske, sikkerhedsmæssige eller kapacitetsbestemte tiltag. Omfattende renovering, vedligeholdelse eller efterisolering af bygningernes klimaskærme eller tekniske anlæg samt modernisering af lokaler, der ikke berøres i forbindelse med tilpasning af skolernes fysiske rammer til den nye skolestruktur, er således ikke indeholdt i forslaget til tilpasning af den enkelte skole. De enkelte skoler Der er for hver af de 13 skoler behandlet i nærværende materiale udarbejdet et selvstændigt afsnit, hvori der anvises mulige løsninger på tilpasning af skolens fysiske rammer til den nye skolestruktur og i forbindelse hermed gives forslag til opdatering af skolerne med afsæt i ovenstående forhold, således at skolernes fysiske rammer kan bringes op på et tidssvarende og fremadrettet niveau. Afsnittet for de enkelte skoler omfatter: En kort gennemgang af skolens nuværende bygninger og deres anvendelse. Konsekvenserne af den nye skolestruktur for den pågældende skole og vurdering af eksisterende lokalemæssige kapacitet set i lyset heraf. En kortfattet beskrivelse af forslag til forbedringer og tilpasning af skolens fysiske rammer til den nye skolestruktur. Afrunding hvor der redegøres for de muligheder, der opnås med forslagets gennemførelse og for den kapacitet der vil være til stede i skole og SFO. Elevtalsprognose. Analyse af faglokalekapacitet. Tegningsbilag af eksisterende forhold samt tegningsbilag af forslag til tilpasning..9

12 Afsnit I Indledende orientering Detaljeringsgrad Idet udviklingsplanerne opererer på et overordnet plan, skal de udarbejdede og beskrevne forslag opfattes som programskitser, der illustrerer arealudlæg og eksempler på overordnet disponering. Hvis et forslag ønskes realiseret, vil der skulle udarbejdes mere detaljerede dispositions- og skitseforslag med udgangspunkt i en dialog med skolens brugere. Hvor der er tale om tilbygninger - mindre, såvel som større, der i højere grad frigør sig fra de eksisterende bygninger - skal planerne opfattes som et tegnet program, der beskriver de pædagogiske og funktionelle aspekter, og dermed kan danne udgangspunkt for formgivningen af det egentlige byggeprojekt. I denne forbindelse bør tilbygningens relation til eksisterende byggeri såvel som dens indretning overvejes nøjere. De skitserede løsninger vil i en senere fase skulle myndighedsgodkendes, herunder vurderes hvad angår brandforhold og flugtveje. Dette kan, hvor der er tale om ældre bygninger, der ikke lever op til nutidig lovgivning, få betydning, idet de udarbejdede forslag vil være betinget af den lokale brandmyndigheds godkendelse. Etapedeling En realisering af udviklingsplanerne vil kunne gennemføres i flere etaper. Beskrivelsens oplistning i hovedområder A, B, C osv. er udtryk for en hensigtsmæssig etapedeling, der så vidt muligt er afstemt med de enkelte skoler, men ikke nødvendigvis udtryk for en bunden eller endelig prioriteret rækkefølge. Den fysiske udviklingsplan vil som strategisk arbejdsredskab sikre, at der på trods af en etapelagt gennemførelse, arbejdes frem imod den ønskede funktionelle sammenhæng og helhed for den enkelte skole. Denne overordnede planlægning sikrer, at de realiserede enkeltetaper alle sigter mod det samme mål en funktionel helhed således, at mulighederne for fejlinvesteringer og midlertidige lappeløsninger undgås. Det er væsentligt, at det efter gennemførelsen af enkeltetaper sikres, at udviklingsplanen revideres i overensstemmelse med det udførte, og at der efterlades en udviklingsplan der sikrer den tilsigtede helhed i de resterende etaper. Overslag Der er udarbejdet overordnede bygningsoverslag, der opdelt i etaper, angiver de i forbindelse med etapernes fulde gennemførelse forbundne udgifter. De oplyste beløb indeholder de bygningsudgifter der er registreret nødvendige og relevante, såsom fx nedbrydning af vægge, nye vægge, akustiklofter, gulvbelægning, malerbehandling, etablering af mekanisk ventilation tilretning af el-installationer/føringsveje for edb, samt omkostninger..1

13 Afsnit I Indledende orientering Det er rådgivers erfaring, at behovet for etablering af mekanisk ventilation i den ældre bygningsmasse er vokset og at der opleves flere påbud fra Arbejdstilsynet om etablering heraf. Dette er en naturlig konsekvens af de stigende klassekvotienter. Det er i dag ikke unormalt at møde klassestørrelser på elever. Etablering af mekanisk ventilation indebærer omfattende indgreb i bygningerne og disse arbejder bør om muligt søges udført samtidig med de foreslåede pædagogiske opdateringer. Hvor det er vurderet nødvendigt rummer de foreslåede udviklingsplaner derfor etablering af tidssvarende CO 2 styrede mekaniske ventilationsanlæg med optimal varmegenindvinding. Udearealernes indretning eller retablering er medtaget i forbindelse med nybygninger, tilbygninger, samt hvor berørte områder inddrager de nære udearealer til f.eks. undervisningsbrug. Forholdene er nærmere beskrevet under den enkelte skole. Der er ligeledes medtaget fornyelser, beplantninger, legepladsinventar eller lignende som afsatte beløb til supplerende indretning af de eksisterende udearealer, hvor forholdene er vurderet utidssvarende. Vedrørende inventar indeholder overslagene udgifter til fast inventar, nyt faglokaleinventar alternativt supplerende faglokaleinventar samt løst inventar til nyetablerede specialområder, eksempelvis grupperum, køkken/alrum, fællesrum og lign. Hvor der ikke er tale om kapacitetsudvidelser, indeholder overslagene i princippet ikke udgifter til nye elevborde og -stole i eksisterende klasselokaler men enkelte steder, hvor en mere fleksibel indretning af lokalet er vurderet afgørende for udnyttelse af lokalet og evt. kan erstatte en ellers nødvendig ombygning/udvidelse er supplerende inventar medtaget som en særskilt post. Det bemærkes, at hvor en skoles elevsammensætning ændres væsentligt, fx ved større udskolingsafdelinger, er der medregnet klassesæt til hver af de tilkommende klasser. De angivne beløb er ved byggeomkostningsindex jan. 214 og er ekskl. moms, udgifter til f.eks. grundkøb, grundmodning, evt. tilslutningsafgifter, ekstrafundering og lignende. Økonomi og tidsplan På det vedlagte oplæg til økonomi og tidsplan, bilag 1. med tilhørende underbilag gives forslag til tidspunkt for arbejdernes gennemførelse. Økonomi og tidsplanen er opdelt i fire spalter: 214 Igangværende arbejder Angiver udgifter til allerede igangværende arbejder Økonomi og tidsplan Angiver hvilke projekter der anbefales igangsat og udført i den angivne periode..11

14 Afsnit I Indledende orientering 219 Disponeret Angiver arbejder i 218 som ved den forudsatte samlede årlige anlægsramme, ikke vil kunne afsluttes i perioden og hvis færdiggørelse derfor er afhængig af at der kan afsættes de angivne midler i Rest Angiver arbejder det, ved den forudsatte samlede årlige anlægsramme, ikke er fundet muligt at indeholde i perioden og som derfor må afvente efterfølgende års budgetlægning og prioritering. Det bemærkes, at enkelte arbejder er foreslået igangsat i 219 med færdiggørelse i 22. Prioritering Den tidsmæssige placering af udviklingsplanernes deletaper er foretaget ud fra et ønske om, at de årlige anlægsudgifter fordeles jævnt gennem planperioden. Udjævningen er foretaget ud fra følgende prioritering: 1. stilpasning der følger af den nye skolestruktur i forhold til undervisning og faglokaler, markeret med rød skrift. 2. Tilpasning af de fysiske rammer til de undervisningsmæssige, pædagogiske, administrative og forberedelsesmæssige behov. 3. Mekanisk ventilation. I forbindelse med flere af de foreslåede opdateringer indeholder arbejdet at der etableres et tidssvarende mekanisk ventilationsanlæg. Udgifterne til etablering af dette er angivet særskilt, markeret med grøn skrift. 4. angiver arbejder registreret af Miljø og Teknik der anbefales udført samtidig med de i udviklingsplanen foreslåede arbejder i øvrigt. Det kan eksempelvis være tagrenovering, vinduesudskiftning eller lignende. I det omfang de anførte beløb er angivet som minusbeløb, er det fordi udførelsen af disse arbejder er indregnet i den fysiske udviklingsplan og derfor vil kunne udgå af det af Miljø og Teknik registrerede behov. (så beløbet ikke medtages to steder). er angivet med blå skrift. Det udarbejdede oplæg til prioritering af rækkefølgen af gennemførelse af de enkelte udviklingsplaner er udarbejdet af den eksterne rådgiver. I forhold til pkt. 2 er prioriteringen af moderniserings- og udbygningsarbejderne foretaget på baggrund af det indgående kendskab rådgiver har opnået til skolernes nuværende lokalesituation i forbindelse med udarbejdelsen af de enkelte udviklingsplaner. Der er foretaget en samlet vurdering, hvor behovet for bygningsmæssige forbedringer er sammenholdt med en analyse af skolens kapacitetsbehov og skolens klassekvotienter m.v. i henhold til prognosen for udviklingen i elev- og klassetal..12

15 Afsnit I Indledende orientering Generelt tilsikrer prioriteringen, at skolernes kapacitet tilpasses den nye skolestruktur, og at flest mulige skoler indenfor en kort årrække bibringes begyndende forbedringer af de nuværende forhold. Prioriteringen af arbejderne på den enkelte skole er i det omfang det er muligt foretaget ud fra et ønske om, at de første etaper rummer forbedringer, der vil være til glæde for flest mulige af skolens daglige brugere. Bilag Økonomi og tidsplan Bilag 1. Bilag Samlet opstilling for alle skoler Detailskemaer for de enkelte skoler.13

16 Udgave Bilag 1. Skolerne i alt Asferg Skole Assentoftskolen Bjerregrav Skole Udviklingsplan i alt Igangværende arbejder Disponeret Resterer Blicherskolen Fårup Skole Gjerlev-Enslev Skole Grønhøjskolen Hadsundvejens Skole Hald-Kærby Skole Havndal Skole Hobrovejens Skole Hornbæk Skole Korshøjskolen Kristrup Skole Langå Skole Munkholmskolen Nyvangsskolen Nørrevangsskolen Rismølleskolen Rytterskolen Søndermarksskolen Tirsdalens Skole Vestervangsskolen Vorup Skole Østervangsskolen i alt Genhusningspulje I alt og forslag til årlig investering i alt Overslag er med basis indeks januar 214. x.xxx Igangværende arbejder Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.

17 Asferg Skole Udgave Bilag 1.1 i alt i alt i alt i alt Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1. Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

18 Assentoftskolen Udgave Bilag 1.2 i alt i alt i alt i alt Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1. Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

19 Bjerregrav Skole Udgave Bilag 1.3 i alt i alt i alt i alt Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1. Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

20 Blicherskolen Udgave Bilag 1.4 i alt i alt i alt i alt A stilpasning udskoling og specialklasser B Opdatering ved mellemtrin Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

21 Fårup Skole Udgave Bilag 1.5 i alt i alt i alt i alt Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1. Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

22 Gjerlev-Enslev Skole Udgave Bilag 1.6 i alt i alt i alt i alt Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1. Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

23 Grønhøjskolen Udgave Bilag 1.7 i alt i alt i alt i alt Der er ikke vurderet behov for bygningsmæssige ændringer. 4 Inventartilpasninger 4 4 Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

24 Hadsundvejens Skole Udgave Bilag 1.8 i alt i alt i alt i alt Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1. Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

25 Hald-Kærby Skole Udgave Bilag 1.9 i alt i alt i alt i alt Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1. Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

26 Havndal Skole Udgave Bilag 1.1 i alt i alt i alt i alt Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1. Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

27 Hobrovejens Skole Udgave Bilag 1.11 i alt i alt i alt i alt A Nybygning til idræt B Samlingsrum, musik og PLC C Praktisk/kreative og naturfaglige værksteder D Personaleområde E Tilpasning af hjemområder og administration Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

28 Hornbæk Skole Udgave Bilag 1.12 i alt i alt i alt i alt A Natur og teknik og praktisk kreative fag B Indskoling og mellemtrin Der vurderes ikke behov for bygningsmæssige ændringer. C Udskoling Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

29 Korshøjskolen Udgave Bilag 1.13 i alt i alt i alt i alt A Opdatering undervisningslokaler og etablering af 5.6 elevtoiletter B Håndværk og design, grovværksted Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

30 Kristrup Skole Udgave Bilag 1.14 i alt i alt i alt i alt A Faglokaler og tumlerum B Indskoling C Mellemtrin Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

31 Langå Skole Udgave Bilag 1.15 i alt i alt i alt i alt Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1. Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

32 Munkholmskolen Udgave Bilag 1.16 i alt i alt i alt i alt Der er ikke vurderet behov for bygningsmæssige ændringer. Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1. Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

33 Nyvangsskolen Udgave Bilag 1.17 i alt i alt i alt i alt Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1. Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

34 Nørrevangsskolen Udgave Bilag 1.18 i alt i alt i alt i alt A Naturfag B Praktisk kreative faglokaler C Tilpasning af hjemområder Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

35 Rismølleskolen Udgave Bilag 1.19 i alt i alt i alt i alt A stilpasning B Opdatering undervisningsområder og toiletter C Håndværk og design, grovværksted 1.65 D Adminstration og PLC Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

36 Rytterskolen Udgave Bilag 1.2 i alt i alt i alt i alt Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1. Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

37 Søndermarksskolen Udgave Bilag 1.21 i alt i alt i alt i alt A Musik B Praktisk kreative faglokaler og natur og teknik C Pædagogisk læringscenter D Tilpasning hjemområder og forberedelse Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

38 Tirsdalens Skole Udgave Bilag 1.22 i alt i alt i alt i alt A stilpasning og udearealer B Opdatering af undervisningsområder C Fællesområder og Ungemiljø D Alternativ idræt Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

39 Vestervangsskolen Udgave Bilag 1.23 i alt i alt i alt i alt A Omdisponering af afdelingsområder B Faglokaler for naturfag og kreative fag C Ungemiljø og personalefaciliteter Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

40 Vorup Skole Udgave Bilag 1.24 i alt i alt i alt i alt Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag 1. Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

41 Østervangsskolen Udgave Bilag 1.25 i alt i alt i alt i alt A Musik B Praktisk/kreative faglokaler og 1.7 Natur og teknik C Tilpasning hjemområder og forberedelse Udviklingsplanen i alt Udviklingsplan med anbefalet indeholdt renovering og genopretning i alt overført til bilag Alle beløb er angivet i excl. moms ved indeks Januar 214

STRUKTURER OG UDVIKLINGSPLANER FOR FOLKESKOLERNE Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a.

STRUKTURER OG UDVIKLINGSPLANER FOR FOLKESKOLERNE Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. STRUKTURER OG UDVIKLINGSPLANER FOR FOLKESKOLERNE 2014 Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. INDHOLDSFORTEGNELSE Økonomi og tidsplan... Side 0.1 0.12 Skolestruktur 2015, skoledistrikter... Side 0.13 0.14

Læs mere

Tilpasset forslag november spor i overbygningen

Tilpasset forslag november spor i overbygningen Tilpasset forslag november 2014 4 5 spor i overbygningen RISMØLLESKOLEN Rismøllegade 15, 8930 Randers NØ På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00

Økonomi og tidsplan. Indholdsfortegnelse. Indledning Bilag Økonomi og tidsplan... Bilag 1.00 Indholdsfortegnelse Indledning... 1.3 Bilag... Bilag 1.00 Underbilag for de enkelte skoler... Bilag 1.01 1.25 1.1 1.2 INDLEDNING Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foranlediget, at der med baggrund

Læs mere

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS

Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef Torben Bugge. Vedr.: Tirsdalens Skole, nyt forslag fra AGTIRS Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a., PAR Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj Tlf. 8615 7378 Fax. 8615 0373 E-mail ark@gormnielsen.dk Randers Kommune Dato: 19.12.2014 Skoleafdelingen Sag nr. 2014-08 Att. Skolechef

Læs mere

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen

Tilpasset forslag januar spor i overbygningen Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 215 Afsnit II Tilpasset forslag januar 215 2-3 spor i overbygningen HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 89 Randers På baggrund af arbejdet med en ny

Læs mere

Notat vedrørende førskoleordning i 2015 og 2016 på skolerne i Randers Kommune

Notat vedrørende førskoleordning i 2015 og 2016 på skolerne i Randers Kommune Vedrørende: Førskoleordning i 2015 og 2016 på skolerne i Randers Kommune Forvaltning: Sekretariatet Børn Skole og Kultur Dato: 23-12-2014 Sendes til: Børn og skoleudvalget Notat vedrørende førskoleordning

Læs mere

HOBROVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gethersvej 36, 8900 Randers

HOBROVEJENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Gethersvej 36, 8900 Randers Afsnit II HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup

BLICHERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole.

Firkløverskolens afdeling i Mørke ligger som tvillingeskole til Mørke Skole. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 B. FIRKLØVERskolen, mørke afd. Mørke afd. LÅSBY AFD. Kirkevej 13 A, 8544 Mørke Firkløverskolens

Læs mere

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers

KRISTRUP SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole

SCENARIO 2 Overbygning klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole Afsnit II SCENARIO 2 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Munkholmskolen i stedet for på Hornbæk Skole MUNKHOLMSKOLEN Bymarksvej 18, Stevnstrup, 8870 Langå På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur

Læs mere

KORSHØJSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevænget 1, 8930 Randers

KORSHØJSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevænget 1, 8930 Randers Randers Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II KORSHØJSKOLEN Skolevænget 1, 8930 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen

Læs mere

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015

SCENARIO 1 Overbygning klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE. Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Afsnit II SCENARIO 1 Overbygning 7. 9. klasse placeres på Kristrup Skole KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8960 Randers SØ På baggrund af arbejdet med

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DALBY SKOLE. Dalbyvej 97, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 6. DALBY SKOLE Dalbyvej 97, 6 Kolding Dalby Skole er en 2-sporet skole for årgangene. 6. klasse. Skole består i dag af en række

Læs mere

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte

Skolens ældste del er opført Skolen er siden blevet udvidet og ombygget af flere omgange. Skolen har således i dag til huse i tre særskilte Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASFERG SKOLE 1. ASFERG SKOLE Østergade 2, 8990 Fårup Asferg Skole er beliggende i landsbyen Asferg nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

11. HOBROVEJENS SKOLE

11. HOBROVEJENS SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 11. HOBROVEJENS SKOLE HOBROVEJENS SKOLE Gethersvej 36, 8900 Randers Hobrovejens Skole er beliggende i Randers Midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13 431

Læs mere

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004.

22. AALYKKESKOLEN. Senest er der gennemført udbygning med ny indskolingsafdeling i 2004. Bind III 22. AALYKKESKOLEN Ålykkegade 2, 6000 Kolding Aalykkeskolen bygget i 1904 som byens drengeskole er den ældst fungerende folkeskole i Kolding. I 1952 indrettede man faglokalerne tegning, biologi,

Læs mere

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014.

Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. Revideret Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2026/27, december 2014. 1. Indledning og metode Ved opgørelsen af det faktiske elevtal for folkeskolerne i Randers Kommune pr. 5. september

Læs mere

VESTERVANGSSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Nålemagervej 120, 8900 Randers

VESTERVANGSSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Nålemagervej 120, 8900 Randers Afsnit II VESTERVANGSSKOLEN Nålemagervej 120, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

ARBEJDSPAPIR Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014

ARBEJDSPAPIR Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014 Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014 Randers Kommune Randers Kommune Disposition d. 12. maj 2014 Velkomst Indlæg om overbygningsskoler v/skoleleder Arne Omar Sørensen, Hobro Søndre Skole Gennemgang

Læs mere

TIRSDALENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. R. Hougårds Vej 50, 8900 Randers

TIRSDALENS SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. R. Hougårds Vej 50, 8900 Randers TIRSDALENS SKOLE R. Hougårds Vej 50, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat):

11. KONGEÅSKOLEN. Som et led i revisionen af skoleudbygningsplanen har Uddannelsesudvalget besluttet (citat): Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 21-221 Bind III 11. KONGEÅSKOLEN Østergade 8, 658 Vamdrup Kongeåskolen ligger i den østlige del af Vamdrup by og betjener det samlede byområde sammen med Vester

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26

Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/ /26 Elev- og klassetalsprognose for Randers Kommune 2013/14 2025/26 1. Indledning og metode Elev- og klassetalsprognosen indeholder en beregning af det forventede elevtal i normalklasserne på Randers Kommunes

Læs mere

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE

13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 13. SDR. BJERT CENTRALSKOLE Engløkke 5 B, 6091 Bjert Sdr. Bjert Centralskole er opført i 1959 og er efterfølgende udbygget flere

Læs mere

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD

20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 20.1 VONSILD SKOLE OG 20.2 OG SPECIALCENTER VONSILD Catolhavegyden 19, 6000 Kolding Vonsild Skole fremstår som et meget homogent

Læs mere

VESTERVANGSSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Nålemagervej 120, 8900 Randers

VESTERVANGSSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Nålemagervej 120, 8900 Randers Afsnit II VESTERVANGSSKOLEN Nålemagervej 120, 8900 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. udarbejdet nærværende forslag til tilpasning

Læs mere

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers

14. KRISTRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolegade 4, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 14. KRISTRUP SKOLE KRISTRUP SKOLE Skolegade 4, 8900 Randers Kristrup Skole er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens udearealer. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 VORUP SKOLE 24. VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført

23. PARKSKOLEN. Skolen i dag. I forbindelse med tidligere fysisk udviklingsplan fra 2006 er der gennemført Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 23. PARKSKOLEN Fynsvej 51, 6000 Kolding Parkskolen er opført i 1966 og har fået en omfattende renovering af hovedbygningens klimaskærm

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 11. LYSHØJSKOLEN. Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014 2021 Bind III 11. LYSHØJSKOLEN Lyshøj Allé 1, 6000 Kolding Lyshøjskolen blev bygget i 1969 og var under konstant udbygning frem til 1979. Der er efterfølgende

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers

18. NØRREVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Glentevej 15, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 18. NØRREVANGSSKOLEN NØRREVANGSSKOLEN Glentevej 15, 8900 Randers Nørrevangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret

Læs mere

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE

17. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE 1. SKANDERUP-HJARUP FORBUNDSSKOLE Hjarupvej 16, 6580 Vamdrup Skanderup-Hjarup Forbundsskole var tidligere en fælleskommunal folkeskole for Vamdrup og Lunderskov kommuner. Skolen har elever i 1 spor fra

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers

21. SØNDERMARKSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skanderborggade 65, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 SØNDERMARKSSKOLEN 21. SØNDERMARKSKOLEN Skanderborggade 65, 8900 Randers Søndermarkskolen er beliggende i den sydlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE

7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 7. ELTANG SKOLE OG BØRNEHAVE Eltangvej 71, 6000 Kolding Skolen er bygget i 1964 og der er gennemført udbygning og opdatering af

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune

Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune AFTALEFORLIG. - Anmodning om udtalelse fra skolebestyrelser ved de berørte skoler: Fremtidens skolevæsen i Randers Kommune 1 Indhold 1. Forord... 3 2. Udtalelse til ændringer i forslaget til ny skolestruktur...

Læs mere

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. blicherskolen. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BLICHERSKOLEN 4. blicherskolen Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2007/08

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers Kommune. Skolen

Læs mere

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå

15. LANGÅ SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Gydevej 3, 8870 Langå Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 15. LANGÅ SKOLE LANGÅ SKOLE Gydevej 3, 8870 Langå Langå Skole er beliggende i Langå sydvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13627 elever fordelt

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale.

hovedfløj. Mod vest afsluttes sidefløjene af skolens to gymnastiksale. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 HAVNDAL SKOLE 10. HAVNDAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal Havndal Skole er beliggende i udkanten af Havndal i den nordligste del af Randers

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Karrebæk Skole. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Karrebæk Skole Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Karrebæk Skole

Læs mere

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers

ASSENTOFTSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Skolevej 14 Assentoft, 8900 Randers anders Kommune Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur Afsnit II ASSENOFSKOLEN Skolevej 4 Assentoft, 8900 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 15. SDR. VANG SKOLE. Sdr. Vang 32, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 15. SDR. VANG SKOLE Sdr. Vang 32, 6 Kolding Sdr. Vang skole kan dateres tilbage til 1911 og der er siden foretaget udvidelser og

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Sydbyskolen. Afd. Nygårdsvej. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej Åbyhøj NÆSTVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Sydbyskolen Afd. Nygårdsvej Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSTVED KOMMUNE 2011 Sydbyskolen

Læs mere

Moderniseringsplan for daginstitutioner og skoler 2017

Moderniseringsplan for daginstitutioner og skoler 2017 Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj Tlf. 8615 7378 Fax. 8615 0373 ark@gormnielsen.dk Rebild Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Afsnit 1. Folkeskolerne: 1.0 Økonomi og tidsplan,

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers by. Skolen

Læs mere

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST

18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 18.1 VAMDRUP SKOLE VEST Herredsvej 45, 580 Vamdrup Vamdrup Skole udgøres af afdeling øst, den tidligere Kongeåskole, der ligger

Læs mere

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE

12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 201-2021 Bind III 12. MUNKEVÆNGETS SKOLE Munkevænget 2, 6000 Kolding Munkevænget Skole er bygget i etaper i perioden 197 1980. Skolen er opført som en skolelandsby,

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

Vurdering af skolebygninger

Vurdering af skolebygninger Vurdering af skolebygninger Udkast til notat, 11. december 2012 Randers Kommune e Baggrund Randers Kommune ønsker at styrke kvaliteten i folkeskolen. I den forbindelse har Randers Kommune i gennem det

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

BJERREGRAV SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Afsnit II BJEEGAV SKOLE Over Fussingvej 7, 89 anders På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i anders Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer

Læs mere

21. VESTER NEBEL SKOLE

21. VESTER NEBEL SKOLE Bind III 21. VESTER NEBEL SKOLE Koldingvej 2, 6040 Egtved Vester Nebel Skole udgøres af en række sammenbyggede ældre skolebygninger samt en nyere indskolingsafdeling. Endvidere har skolen en række nyindrettede

Læs mere

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner.

Skolen har en gymnastiksal samt en gymnastik/forsamlingssal, der er placeret i en fritliggende bygning mod vest, ved skolens boldspilbaner. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 24. VORUP SKOLE VORUP SKOLE Vorup Boulevard 33, 8900 Randers Vorup Skole er beliggende i den sydvestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN. Brændkjærgade 92, 6000 Kolding Bind III 4. BRÆNDKJÆRSKOLEN Brændkjærgade, 000 Kolding Brændkjærskolen blev bygget i 1955 og er senere udbygget over flere etaper. Senest er der gennemført udbygning og opdatering af de fysiske rammer

Læs mere

10. KONGSBJERGSKOLEN

10. KONGSBJERGSKOLEN Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 1. KONGSBJERGSKOLEN Reinholdts Bakke 29, 664 Lunderskov Kongsbjergskolen er opført i 7 erne, som en klyngeopdelt skole, der består af 3 klasseklynger,

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers

25. ØSTERVANGSSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 25. ØSTERVANGSSKOLEN ØSTERVANGSSKOLEN Dronningborg Boulevard 33, 8900 Randers Østervangskolen er beliggende i den nordøstlige del af Randers. Skolen har

Læs mere

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 14. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER VESTER HASSING SKOLE // 2015 BESKRIVELSE VESTER HASSING SKOLE FAKTA Adresse Telefon 99824700 E-mail Web Skoleleder Antal elever 466 Antal klasser

Læs mere

1. Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på kommunens skoler

1. Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på kommunens skoler 1. Oversigt over udbedringer af indeklimaproblemer på kommunens skoler Børn og skoleudvalget behandlede d. 18. december 2012 en sag vedrørende indeklimaproblemer på kommunens skoler. På denne baggrund

Læs mere

ÅBY SKOLE - VISIONSPLAN 1.7.2010. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. - Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 73 78 - www.gormnielsen.

ÅBY SKOLE - VISIONSPLAN 1.7.2010. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. - Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 73 78 - www.gormnielsen. ÅBY SKOLE - VISIONSPLAN 1.7.2010 Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. - Ydunsvej 14, 8230 Åbyhøj - tlf. 86 15 73 78 - www.gormnielsen.dk Visionsplan for Åby Skole 1.7.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning...

Læs mere

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers

3. BJERREGRAV SKOLE. Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007. Over Fussingvej 7, 8900 Randers Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007 BJERREGRAV SKOLE 3. BJERREGRAV SKOLE Over Fussingvej 7, 8900 Randers Bjerregrav Skole er beliggende i Øster Bjerregrav ca. 8 km vest for Randers

Læs mere

Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne august Alminde-Viuf Fællesskole. Bilag 1.01.

Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne august Alminde-Viuf Fællesskole. Bilag 1.01. 2. Bakkeskolen Bilag 1.02 1. Alminde-Viuf Fællesskole Bilag 1.01 A Nyindretning for administration. 1.400 1.400 0 1.400 0 1.400 0 0 0 0 0 3. Bramdrup Skole Udviklings planen Bilag 1.03 C Udendørs aktivitetsområde

Læs mere

Vurdering af skolebygninger

Vurdering af skolebygninger Vurdering af skolebygninger Udkast til notat, 18. februar 2013 Randers Kommune e Baggrund Randers Kommune ønsker at styrke kvaliteten i folkeskolen. I den forbindelse har Randers Kommune i gennem det seneste

Læs mere

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen.

Elever i privatskoler * De tre specialskoler omfatter Firkløverskolen, Oust Mølleskolen og Vesterbakkeskolen. Notat Vedrørende: Klasse- og elevtal samt fordelingen af elever Sagsnavn: Klasse- og elevtal ved Randers Kommunes skolevæsen pr. 5. september 2016 Sagsnummer: 17.01.00-A00-2-16 Skrevet af: Louise Bisgaard

Læs mere

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE

16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Bind III 16. SDR. STENDERUP CENTRALSKOLE Stenderupvej 215, 6092 Sdr. Stenderup Sdr. Stenderup Centralskoles nuværende bygninger kan dateres tilbage til 1926, hvor 1. del af den nuværende hovedbygning blev

Læs mere

1. Status og håndtering af bekymrende fravær i Randers Kommune

1. Status og håndtering af bekymrende fravær i Randers Kommune 1. Status og håndtering af bekymrende fravær i Randers Kommune Forvaltningen har i den seneste tid modtaget en række henvendelser vedrørende Randers Kommunes håndtering af bekymrende fravær i folkeskolen.

Læs mere

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge

Indstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling

Læs mere

Resterer jan jan jan jan jan jan Alminde-Viuf Fællesskole 0 15.

Resterer jan jan jan jan jan jan Alminde-Viuf Fællesskole 0 15. Bilag 2.00 Skolerne i alt Udviklingsplan i alt Igangværende arb. 2 - SKOLEUDBYGNING VAMDRUP MODEL B jan. 10 2010 jan. 10 2011 jan. 10 2012 jan. 10 2013 jan. 10 2014 jan. 07 2015-21 1 Alminde-Viuf Fællesskole

Læs mere

ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL

ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL ANALYSE AF SKOLERNES SOCIALE PROFIL RAPPORT VERSION 4.0 MARTS 2012 INDHOLD 1. Indledning... 3 2. Metode og fremgangsmåde... 4 2.1 Udregning af den sociale profil score... 4 2.2 Aggregering af social profil

Læs mere

Randers Kommune Udgave: 3 Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Dato: 4.6.2014. Overslag over anlægsudgifter

Randers Kommune Udgave: 3 Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Dato: 4.6.2014. Overslag over anlægsudgifter Randers Kommune Udgave: 3 Forslag til skoleudviklingsplan og ny skolestruktur 2015 Dato: 4.6.2014 Rev.: 6.8.2014 Overslag over anlægsudgifter Alle beløb er inkl. Byggepladsanstilling/-drift, rådgiverhonorarer,

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne STEPPING SKOLE. Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne STEPPING SKOLE. Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 20. STEPPING SKOLE Søndre Allé 20, 6070 Christiansfeld Stepping Skole er en ældre landsbyskole hvortil der senere er foretaget

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 9. FYNSLUNDSKOLEN. Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 9. FYNSLUNDSKOLEN Fynslundvej 110, 6640 Lunderskov Fynslundskolens oprindelige bygninger udgøres af 2 bygningsfløje, orienteret nord-syd. Vestfløjen

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER SULSTED SKOLE // 2015 BESKRIVELSE SULSTED SKOLE FAKTA Adresse Sulsted skole Elkærvej 2 9381 Sulsted Telefon 96389200 E-mail Web Skoleleder Antal

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne ØDIS SKOLE. Steppingvej 14, 6580 Vamdrup Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 214-221 Bind III 21. ØDIS SKOLE Steppingvej 14, 658 Vamdrup Ødis Skole er opført i 196 og fremstår som en tidstypisk centralskole med ydervægge i

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DYREHAVESKOLEN. Dyrehavevej 108 B, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne DYREHAVESKOLEN. Dyrehavevej 108 B, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 200-202 Bind III 7. DYREHAVESKOLEN Dyrehavevej 08 B, 6000 Kolding Dyrehaveskolen er opført i 2 etaper i henholdsvis 964-6 og 970-7. Skolen er opført

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 2. BAKKESKOLEN. Seestvej 6, 6000 Kolding

Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 2. BAKKESKOLEN. Seestvej 6, 6000 Kolding Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2014-2021 Bind III 2. BAKKESKOLEN Seestvej 6, 6000 Kolding Bakkeskolen der er opført i perioden 1974 til 1979 er en tidstypisk klyngeopdelt skole

Læs mere

HAVNDAL SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Søringen 3, 8979 Havndal

HAVNDAL SKOLE. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Søringen 3, 8979 Havndal Afsnit II HAVNAL SKOLE Søringen 3, 8979 Havndal På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer på

Læs mere

NÆSTVED KOMMUNE. Kildemarkskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj

NÆSTVED KOMMUNE. Kildemarkskolen. Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj NÆSVED KOMMUNE S K O L E U D B Y G N I N G S P L A N 2 0 1 1 Kildemarkskolen Arkitektfirmaet Gorm Nielsen arkitekt m.a.a Ydunsvej 14 8230 Åbyhøj SKOLEUDBYGNINGSPLAN NÆSVED KOMMUNE 2011 Kildemarkskolen

Læs mere

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub.

1. Resume I Trige etableres en helhedsløsning for Børn og Unges tilbud til skole, SFO og fritidsklub. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 27. oktober 2017 Helhedsløsning for Bakkegårdsskolen Teknisk og pædagogisk modernisering af Bakkegårdsskolen, genopretning af facader,

Læs mere

Randers Kommune. Ny skolestruktur

Randers Kommune. Ny skolestruktur Randers Kommune Ny skolestruktur Tidsplan Den interne tidsplan ift. forhandlergruppen Møder Afsluttende møde i forhandlergruppen. Gennemgang af høringsmateriale + kommunikationsplan 18. juni 2014 Kvalitetssikring

Læs mere

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C

Borgermøde Forslag til skolestruktur. Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C Borgermøde Forslag til skolestruktur Randers Kommune Børn, Skole og Kultur Laksetorvet 8900 Randers C www.randers.dk Dagsorden for borgermøde Baggrund for forslaget Forslagets indhold Hvad sker der i høringsfasen

Læs mere

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017

Indstilling. Helhedsløsning for Mårslet Skole. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 17. maj 2017 Helhedsløsning for Mårslet Skole Teknisk og pædagogisk modernisering af Mårslet Skole, genopretning af facader, ventilation

Læs mere

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE

6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 GJERLEV-ENSLEV SKOLE 6. GJERLEV-ENSLEV SKOLE Tønagervej 11, 8983 Gjerlev J Gjerlev-Enslev Skole er beliggende i udkanten af Gjerlev nord for Randers.

Læs mere

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN

14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for børneområdet 2010-2021 Bind III 14. BØRNEHAVEN REGNBUEN Borgmestervej 3, 6070 Christiansfeld Institutionen er beliggende i Christiansfeld, og er normeret til 102

Læs mere

Udviklingsplaner for de enkelte folkeskoler

Udviklingsplaner for de enkelte folkeskoler Indholdsfortegnelse 0. Generel orientering... 0.3 0.9 - Oversigt over skoledistrikter og folkeskoler i Kolding 1. Alminde-Viuf Fællesskole... 1.1 2. Bakkeskolen... 2.1 3. Bramdrup Skole... 3.1 4. Brændkjærskolen...

Læs mere

RYTTERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Borup Byvej 14, 8900 Randers

RYTTERSKOLEN. Skoleudviklingsplan og ny skolestruktur. Borup Byvej 14, 8900 Randers Afsnit II RYTTERSKOLEN Borup Byvej 14, 89 Randers På baggrund af arbejdet med en ny skolestruktur i Randers Kommune, har Arkitektfirmaet Gorm Nielsen m.a.a. foretaget en gennemgang af de fysiske rammer

Læs mere

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj

Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 29. april 2016 Helhedsplan for Virupskolen og FU Hjortshøj 1. Resume Aarhus Kommune er i vækst, og indbyggertallet forventes at stige

Læs mere

22. VESTER VAMDRUP SKOLE

22. VESTER VAMDRUP SKOLE Kolding Kommune Fysisk udviklingsplan for folkeskolerne 2010-2021 Bind III 22. VESTER VAMDRUP SKOLE Herredsvej 45, 6580 Vamdrup Vester Vamdrup Skole ligger i den vestlige del af Vamdrup by og betjener

Læs mere