Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST til montering i kontaktskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Driftsvejledning. Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST til montering i kontaktskab"

Transkript

1 Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST til montering i kontaktskab Udgave 10/ / DA

2 SEW-EURODRIVE Driving the world

3 Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger Anvendelse af denne vejledning Sikkerhedsanvisningernes opbygning Signalordenes betydning Opbygning af de afsnitsrelevante sikkerhedsanvisninger Opbygning af de integrerede sikkerhedsanvisninger Garantikrav Ansvarsfraskrivelse Ophavsret Produktnavne og varemærker Anden gældende dokumentation Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger Generelt Målgruppe Korrekt anvendelse Transport Opstilling/montering Idrifttagning/drift Eftersyn/vedligeholdelse Bortskaffelse Integreret sikkerhedsteknik Sikker tilstand Sikkerhedskoncept Principdiagram for BST Sikkerhedsfunktion Begrænsninger Sikkerhedstekniske påbud Tilladte apparatkombinationer Krav til installation Krav til den eksterne sikkerhedsstyring Koblingseksempel "sikkerhedsrelæ" Krav til idrifttagning Krav til driften Opbygning Typeskilt, typebetegnelse Eksempel: Typebetegnelse Eksempel: Typeskilt Leveringsomfang BST Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST Klemmeplacering Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 3

4 Indholdsfortegnelse 6 Installation Mekanisk installation Montering på DIN-skinne Elektrisk installation Anvisninger til elektrisk installation Topolet sikkerhedsfrakobling Enpolet sikkerhedsfrakobling Idrifttagning Driftstilstande Driftsmæssig aktivering af bremsemodulet, f.eks. automatisk drift af anlægget Ikke-driftsmæssig aktivering af bremsemodulet, f.eks. programmerings- eller jogging-drift Visning af driftstilstand Eftersyn/vedligeholdelse Eftersyns- og vedligeholdelsesintervaller Kontrol af bremsefunktion I tilfælde af service Fremgangsmåde ved udskiftning af enheder Applikationer Enkeltfrakobling med frekvensomformer (eksempel MOVIDRIVE B) Enkeltfrakobling med frekvensomformer og feltbus-interface DFS11B/21B Frakobling af motorgruppe Tekniske data Generelle tekniske data Sikker styrespænding Sikkerhedsparametre for bremsemodulet BST Målbilleder af BST i kontaktskabsmodul Adressefortegnelse Indeks Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

5 Generelle anvisninger Anvendelse af denne vejledning 1 1 Generelle anvisninger 1.1 Anvendelse af denne vejledning Vejledningen er en del af produktet og indeholder vigtige anvisninger. Vejledningen er beregnet til alle personer, der skal arbejde med produktet. Vejledningen skal være tilgængelig i en læsbar tilstand. Sørg for, at personer der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer der på eget ansvar arbejder med softwaren og de tilsluttede apparater fra SEW-EURODRIVE, har læst og forstået hele vejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der opstår tvivlstilfælde eller behov for yderligere oplysninger. 1.2 Sikkerhedsanvisningernes opbygning Signalordenes betydning Nedenstående skema viser trininddelingen og betydningen af signalordene for sikkerhedsanvisninger, advarsler om skader og yderligere oplysninger. Signalord Betydning Følger af manglende overholdelse af anvisningerne FARE! Umiddelbar fare Død eller alvorlige kvæstelser ADVARSEL! Mulig farlig situation Død eller alvorlige kvæstelser FORSIGTIG! Mulig farlig situation Mindre kvæstelser OBS! Mulige materielle skader Beskadigelse af systemet eller dets omgivelser BEMÆRK Nyttig anvisning eller nyttigt tip. Gør det lettere at anvende systemet Opbygning af de afsnitsrelevante sikkerhedsanvisninger De afsnitsrelevante sikkerhedsanvisninger gælder ikke kun for en særlig handling, men for flere handlinger inden for et tema. De anvendte piktogrammer henviser enten på en generel eller en specifik fare. Her vises den formelle opbygning at en afsnitsrelevant sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Farens type og kilde. Mulige resultater af manglende overholdelse af anvisningerne. Forholdsregler til afværgelse af fare Opbygning af de integrerede sikkerhedsanvisninger De integrerede sikkerhedsanvisninger er direkte integreret i handlingsvejledningen før den farlige aktivitet. Her ses den formelle opbygning af en integreret sikkerhedsanvisning: SIGNALORD! Faretype og -kilde. Mulige resultater af manglende overholdelse af anvisningerne. Forholdsregler til afværgelse af fare. Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 5

6 1 Generelle anvisninger Garantikrav 1.3 Garantikrav Det er en forudsætning for fejlfri drift og funktion, at oplysningerne i denne vejledning følges, ligesom dette også er en forudsætning for, at eventuelle garantikrav kan gøres gældende. Læs derfor først vejledningen, før arbejdet med softwaren og de tilsluttede apparater fra SEW-EURODRIVE påbegyndes! Kontrollér, at vejledningen er tilgængelig i en læsbar udgave for de personer, der er ansvarlige for anlægget og driften, samt personer, der arbejder på apparaterne på eget ansvar. 1.4 Ansvarsfraskrivelse Det er en grundlæggende forudsætning for sikker drift af elektromotorer og for opnåelse af de angivne produktegenskaber og nominelle effekter, at denne vejledning og vejledningerne til de tilsluttede apparater fra SEW-EURODRIVE overholdes. SEW-EURODRIVE fraskriver sig ethvert ansvar for person- og tingsskader samt økonomiske skader, der måtte opstå på grund af manglende overholdelse af vejledningerne. Erstatning for mangler er udelukket i disse tilfælde. 1.5 Ophavsret 2011 SEW-EURODRIVE. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for mangfoldiggørelse, også i uddragbearbejdning, distribution og andre former for udnyttelse er forbudt. 1.6 Produktnavne og varemærker De mærker og produktnavne, der nævnes i denne vejledning, er varemærker eller registrerede varemærker, der tilhører den pågældende virksomhed. 1.7 Anden gældende dokumentation Vær opmærksom på følgende anden gældende dokumentation: Certifikater og sikkerhedsparametre Anvend altid den aktuelle udgave af vejledningen og softwaren. På SEWs hjemmeside ( kan du downloade et stort udvalg på forskellige sprog. Kontakt SEW-EURODRIVE's medarbejdere direkte, hvis der opstår tvivl eller behov for yderligere informationer. Du kan om nødvendigt også rekvirere vejledningerne i trykt form fra SEW-EURODRIVE. 6 Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

7 Sikkerhedsanvisninger Forudgående bemærkninger 2 2 Sikkerhedsanvisninger Nedenstående grundlæggende sikkerhedsanvisninger skal sikre, at personskader og materielle skader undgås. Den driftsansvarlige skal sikre, at de grundlæggende sikkerhedsanvisninger overholdes. Sørg for, at de personer, der har ansvaret for anlægget og driften, samt personer, der arbejder med omformeren på eget ansvar, har læst og forstået driftsvejledningen. Kontakt SEW-EURODRIVE, hvis der opstår tvivlstilfælde eller behov for yderligere oplysninger. 2.1 Forudgående bemærkninger Denne vejledning indeholder sikkerhedstekniske påbud og oplysninger vedrørende anvendelse af det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST med sikker frakobling af bremsen. Placeringen i kategori 3 iht. EN eller performance-level d iht. EN ISO er baseret på aktiveringen og ikke på bremsen. 2.2 Generelt Beskadigede produkter må aldrig installeres eller tages i drift. I tilfælde af beskadigelser skal der omgående indsendes reklamation til transportøren. Opgaver i forbindelse med transport, opbevaring, opstilling/montering, tilslutning, idrifttagning, vedligeholdelse og reparationer må kun udføres af kvalificeret personale, idet følgende altid følges nøje: den/de tilhørende udførlige driftsvejledning/-er advarsels- og sikkerhedsskilte alle andre tilhørende projekteringsdokumenter, idrifttagningsvejledninger og eldiagrammer anlægsspecifikke bestemmelser og krav nationale/regionale bestemmelser om sikkerhed og forebyggelse af arbejdsulykker Kravene til sikkerhedsrelæet og de tilladte koblingsvarianter er nøje fastlagt i kapitlet "Krav til eksterne sikkerhedsrelæer" ( side 16) og skal nøje overholdes. Producenten af anlægget/maskinen skal altid udarbejde en anlægs-/maskintypisk risikovurdering. I den forbindelse skal der tages hensyn til brugen af det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST samt den mekaniske bremses konstruktion. Der er fare for alvorlige personskader eller materielle skader ved ikke tilladt afmontering af nødvendig afskærmning, ved uhensigtsmæssig brug, ved forkert installation eller betjening. Yderligere oplysninger findes i dokumentationen. Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 7

8 2 Sikkerhedsanvisninger Målgruppe 2.3 Målgruppe Alt arbejde i forbindelse med installation, idrifttagning, fejlafhjælpning og service skal udføres af en autoriseret tekniker (IEC 60364, CENELEC HD 384 eller DIN VDE 0100 og IEC eller DIN VDE 0110 og nationale ulykkesforebyggende forskrifter skal overholdes). Autoriserede teknikere betegner iht. disse grundlæggende sikkerhedsanvisninger personer, der er fortrolige med opstilling, montering, idrifttagning og drift af produktet, og som har de nødvendige kvalifikationer for at udføre arbejdet. Alt arbejde i de øvrige områder transport, opbevaring, drift og bortskaffelse skal foretages af personer, der har modtaget en passende undervisning. 2.4 Korrekt anvendelse Det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST varetager forsyningen og styringen af skivebremser fra firmaet SEW-EURODRIVE. Den godkendte kombination af et sikkerhedsrelateret bremsemodul BST og en SEW-skivebremse beskrives i afsnittet "Tilladte apparatkombinationer" i kapitlet "Sikkerhedstekniske påbud". Det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST er beregnet til professionelle anlæg og må kun anvendes i henhold til angivelserne i den tekniske dokumentation fra SEW-EURODRIVE samt angivelserne på typeskiltet. 2.5 Transport Straks efter modtagelsen skal leverancen kontrolleres for evt. transportskader. Transportfirmaet skal omgående underrettes om eventuelle skader. Beskadigede produkter må ikke tages i brug. 2.6 Opstilling/montering Følg anvisningerne i kapitlet "Mekanisk installation" ( side 21). 8 Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

9 Sikkerhedsanvisninger Idrifttagning/drift Idrifttagning/drift Ved slukning af den sikre styrespænding U 24 V safe /funktionelle styrespænding U 24 V in er der stadig spænding på BST-modulets mellemkreds U Z. Sikkerhedskonceptet er kun egnet til udførelse af mekaniske arbejder på drevne anlægs-/maskinkomponenter. Ved udførelse af arbejde på den elektriske del skal anlægget være afbrudt fra nettet på alle poler. Der kan stadig være farlig spænding i anlægget i op til 10 minutter efter strømafbrydelse. Der skal tages hensyn til, at aktiveringstiden af den tilsluttede bremse forlænges i tilfælde af fejl, så motoren kan have lidt efterløb. De maksimale bremseaktiveringstider findes i kapitlet "Tekniske data" i den gyldige driftsvejledninger til BST og SEW-skivebremser. Bemærk: Hvis genstart af forskellige årsager forårsager fare, skal der tages behørige sikkerhedsforanstaltninger (f.eks. fleksible afdækninger med aflåsning), som afskærmer farezonen tilstrækkelig længe til, at der ikke længere er fare for personer De ekstra beskyttelsesafdækninger skal være udlagt og monteret iht. kravene i EN ISO 12100:2010 og ud fra en risikovurdering til maskinen. Efter at udkoblingskommandoen er givet, skal tilgangen alt efter faretype afspærres indtil motoren står helt stille. Ellers skal tilgangs- og indgrebstidspunkter fastlægges, så sikkerhedsafstanden overholdes. Tilstanden af LED V1 og LED V2 må ikke anses for at være sikkerhedsrelevant. Når LED V1 og LED V2 slukkes, betyder det ikke, at det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST er spændingsfrit, og at bremsen er aktiveret. Selv om LED V1 og LED V2 ikke lyser, kan der være spænding på BST-modulets mellemkreds U Z. Det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST registrerer ikke mekaniske fejl (f.eks. nedslidte bremsebelægninger) på skivebremser fra SEW-EURODRIVE. 2.8 Eftersyn/vedligeholdelse Anvisningerne i kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse" ( side 28) skal følges. 2.9 Bortskaffelse Bortskaf BST iht. beskaffenhed og eksisterende bestemmelser f.eks. som: jern kobber aluminium plast Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 9

10 3 Integreret sikkerhedsteknik Sikker tilstand 3 Integreret sikkerhedsteknik Den sikkerhedsteknik til det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST, der er beskrevet nedenfor, er udviklet og testet ud fra følgende sikkerhedskrav: kategori 3 iht. EN performance level d iht. EN ISO Til dette formål er der foretaget en certificering ved TÜV Nord. En kopi af TÜVcertifikatet kan rekvireres hos SEW-EURODRIVE. 3.1 Sikker tilstand Til sikkerhedsapplikationer med det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST er den strømløse tilstand af den tilsluttede bremse fastlagt som sikker tilstand. Det tilgrundliggende sikkerhedskoncept er baseret på dette. 3.2 Sikkerhedskoncept Det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST udmærker sig ved at kunne sluttes til et eksternt fejlsikkert sikkerhedsrelæ eller en ekstern fejlsikker sikkerhedsstyring. Disse enheder afbryder den sikre styrespænding U 24 V safe, når en tilsluttet kommandoenhed aktiveres (f.eks. nødstop). Ved at frakoble den sikre styrespænding U 24 V safe, sættes den tilsluttede bremse i strømløs tilstand. På den måde sker der en sikker afbrydelse af den strømforsyning, der er påkrævet for at udlufte den tilsluttede bremse. I stedet for galvanisk afbrydelse af bremseaktiveringen fra nettet via relæer eller afbrydere forhindres aktivering af effekthalvlederen i det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST sikkert via den frakobling, der er beskrevet her. Derved afbrydes den tilsluttede bremse, selvom der stadig er forsyningsspænding på det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST. 10 Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

11 Integreret sikkerhedsteknik Sikkerhedsfunktion Principdiagram for BST [1] 1 2 [4] [3] [2] [1] Indgang mellemkredsspænding U Z (klemme 1/2) [2] Udgang bremse (klemme 13/14/15) [3] Indgang funktionel styrespænding U 24 V in (klemme 3/4) [4] Indgang sikker styrespænding U 24 V safe (klemme 5/6) 3.3 Sikkerhedsfunktion Følgende motorrelaterede sikkerhedsfunktion kan anvendes. SBC (Safe Brake Control/sikker bremsestyring iht. IEC ) SBC-funktion sætter den tilsluttede bremse sikkert i strømløs tilstand ved at frakoble den sikre styrespænding U 24 V safe. Deaktiveringen af sikker styrespænding skal ske med en egnet ekstern sikkerhedsstyring/et egnet sikkerhedsrelæ. BEMÆRK Den sikre styring af bremsen må kun ske via den sikre styrespænding U 24 V safe (klemme 5/6). Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 11

12 3 Integreret sikkerhedsteknik Begrænsninger 3.4 Begrænsninger ADVARSEL! På trods af deaktiveringen af den sikre styrespænding U 24 V safe /funktionelle styrespænding U 24 V in er der stadig spænding i frekvensomformerens mellemkreds. Død eller alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød. Under arbejde på den elektriske del af bremsesystemet skal strømforsyningen afbrydes på en ekstern afbryder. ANVISNINGER Sikkerhedskonceptet er kun egnet til udførelse af mekaniske arbejder på drevne anlægs-/maskinkomponenter. I hvert tilfælde skal anlægs-/maskinproducenten foretage en anlægs-/maskintypisk risikoanalyse, der tager hensyn til anvendelsen af motorsystemet med BST. 12 Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

13 Sikkerhedstekniske påbud Tilladte apparatkombinationer 4 4 Sikkerhedstekniske påbud BST-modulets sikkerhedsfunktion kan kun anvendes til sikker drift af anlægget/ maskinen, når modulet er korrekt integreret i en applikationsforbundet, overordnet sikkerhedsfunktion eller i et sikkerhedssystem. Desuden skal anlægs-/maskinproducenten under alle omstændigheder foretage en anlægs-/maskintypisk risikovurdering (f.eks. iht. EN ISO 12100:2010) og foretage den nødvendige validering af de krævede sikkerhedskrav og -funktioner før idrifttagning. Anlægs-/maskinproducenten og den driftsansvarlige har ansvaret for, at anlægget/maskinen er i overensstemmelse med de gældende sikkerhedsbestemmelser. Ved installation og drift af BST i sikre applikationer skal følgende påbud altid overholdes. Påbuddene er delt op i følgende afsnit: Tilladte apparatkombinationer Krav til installation ( side 14) Krav til den eksterne sikkerhedsstyring ( side 16) Krav til idrifttagning ( side 17) Krav til driften ( side 18) 4.1 Tilladte apparatkombinationer Følgende BST-typer er tilladt til sikre applikationer: Typebetegnelse Varenummer Tilladte SEW-skivebremser BST 0.6S-460V Alle bremsespoler med en spolespænding på AC 460 V og en spoleeffekt 120 W. Til redundante systemer kan der også tilsluttes flere bremsespoler. Her må den samlede effekt på 120 W ikke overskrides. BST 0.7S-400V Alle bremsespoler med en spolespænding på AC 400 V og en spoleeffekt 120 W. Til redundante systemer kan der også tilsluttes flere bremsespoler. Her må den samlede effekt på 120 W ikke overskrides. BST 1.2S-230V Alle bremsespoler med en spolespænding på AC 230 V og en spoleeffekt 120 W. Til redundante systemer kan der også tilsluttes flere bremsespoler. Her må den samlede effekt på 120 W ikke overskrides. Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 13

14 4 Sikkerhedstekniske påbud Krav til installation Der må kun sluttes SEW-skivebremser til BST-modulet. Type bremse 1) Type asynkron motor DR.71 DR.80 DR.90 DR.100 DR.112 DR.132 DR.160 DR.180 DR.200 DR.225 BE05 x x BE1 x x x BE2 x x x BE5 x x x x BE11 x x x BE20 x x BE30 x x x BE32 x x x 1) Bremser af typen BM eller BM(G) kan også kombineres. Type bremse 1) BY2 BY4 BY8 Type synkron motor CMP.71 CMP.80 CMP.100 1) Bremser af typen B kan også kombineres. x x x 4.2 Krav til installation Ledningen mellem sikkerhedsrelæet/sikkerhedsstyringen og det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST, klemme 5/6 (U 24 V safe ) kaldes en sikker styreledning (til sikkerhedsfrakobling). Vær opmærksom på følgende krav til installationen: Strømledninger og sikre styreledninger skal trækkes separat. Den samlede ledningslængde mellem sikkerhedsrelæet/sikkerhedsstyringen og det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST er af EMC-grunde begrænset til maks. 100 m. Den samlede ledningslængde mellem det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST og den tilsluttede bremse er begrænset til maks. 200 m. Ledningsføringen skal være i overensstemmelse med EN Monteringsstedet (kontaktskab) skal som minimum have kapslingsklasse IP54. De sikre styreledninger skal trækkes EMC-korrekt og på følgende måde: Uden for et elektrisk monteringssted skal der anvendes afskærmede ledninger, permanent (fast) udlagt og beskyttet mod udvendige beskadigelser eller lignende. På elektriske monteringssteder kan der føres enkeltledere. Overhold de gældende forskrifter for applikationen. Sørg altid for, at afskærmningen har kontakt med kabinettet på begge sider. 14 Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

15 Sikkerhedstekniske påbud Krav til installation 4 Sikker styrespænding U 24 V safe må ikke anvendes til kvitteringer. Det skal i hver tilfælde sikres, at der ikke er nogen spændingstilkobling på den sikre styrespænding U 24 V safe. Til konstruktion af sikkerhedskredsene skal de værdier, der er specificeret for sikkerhedskomponenterne, altid overholdes. Der må kun anvendes jordede spændingskilder med sikker afbrydelse (PELV) iht. EN til alle det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST's DC 24 V-strømforsyninger (sikker styrespænding U 24 V safe og funktionel styrespænding U 24 V in ). Desuden må spændingen mellem udgangene eller mellem en given udgang og jordede dele ikke overskride 60 V-jævnspænding i tilfælde af en enkelt fejl. Der må ikke være bremseledninger med flere bremseaktiveringer forbundet med hinanden. Ved gruppefrakobling skal der tages hensyn til sikkerhedsrelæets koblingsevne samt det maksimalt tilladte spændingsfald på den sikkerhedsrelaterede styrespænding U 24 V safe. De tekniske data for BST og bremsen skal overholdes. De generelle installationsanvisninger i kapitlet "Installation" skal følges. Følgende illustration viser den EMC-korrekt tilslutning Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 15

16 4 Sikkerhedstekniske påbud Krav til den eksterne sikkerhedsstyring 4.3 Krav til den eksterne sikkerhedsstyring Som alternativ til en sikkerhedsstyring kan der også anvendes et sikkerhedsrelæ. I så fald gælder nedenstående krav. Sikkerhedsstyringen samt alle andre sikkerhedsrelaterede delsystemer skal som minimum være godkendt til den sikkerhedsklasse, der i det samlede system er krævet for den applikationsrelaterede sikkerhedsfunktion. Nedenstående skema viser et eksempel på sikkerhedsstyringens nødvendige sikkerhedsklasse. Applikation Krav til sikkerhedsstyring Kategori 3 iht. EN Kategori 3 iht. EN Performance level d iht. EN ISO SIL 2 iht. EN Performance level d iht. EN ISO Performance level d iht. EN ISO SIL 2 iht. EN Sikkerhedsstyringens ledningsføring skal være egnet til den ønskede sikkerhedsklasse ( se producentens vejledning). Den sikre styrespænding U 24 V safe kan frakobles sikkerhedsmæssigt korrekt enten på pluspolen eller på hhv. plus- og minuspolen. SEW-EURODRIVE anbefaler at deaktivere sikkerhedskredsen på begge poler. Ved kredsløbsdimensioneringen skal de specificerede værdier for sikkerhedsstyringen altid overholdes. Sikkerhedsrelæernes eller sikkerhedsstyringens relæudganges koblingsevne skal som minimum svare til den maksimalt tilladte, begrænsede udgangsstrøm af den sikre styrespænding U 24 V safe. Producentens anvisninger vedrørende tilladte kontaktbelastninger og eventuelt nødvendige sikringer til sikkerhedskontakterne skal følges. Hvis der ikke foreligger sådanne anvisninger, skal kontakterne for-sikres med 0,6 gange den nominelle værdi, som producenten har angivet som maksimal kontaktbelastning. For at garantere beskyttelse mod uventet genstart iht. EN 1037 skal sikkerhedsstyringerne konstrueres og tilsluttes, så nulstilling af styringen alene ikke medfører genstart. Det betyder, at en genstart først må ske efter et manuelt reset af sikkerhedskredsen. Indgangen til den sikre styrespænding U 24 V safe i det sikkerhedsrelaterede bremsemoduls BST (klemme 5/6) er udstyret med en seriel sikkerhedsdiode til beskyttelse mod omvendt polaritet samt en bufferkondensator med C = 6 μf. Dette skal der tages hensyn til ved dimensionering af kontaktudgangen. Ved frakobling af BST-modulet med testede sikre udgange må deaktiveringstestimpulserne maksimalt være 1 ms lange. Den næste impulsdeaktivering må tidligst ske efter 20 ms. 16 Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

17 Sikkerhedstekniske påbud Krav til idrifttagning Koblingseksempel "sikkerhedsrelæ" Nedenstående illustration viser den principielle tilslutning af et eksternt sikkerhedsrelæ (iht. de nævnte krav). Ved dimensionering af koblingerne skal angivelserne i producentens datablade følges. Tilladt NØDSTOPmodul Sikringer i henhold til producentens angivelser for sikkerhedsrelæet Sikkerhedsrelæ DC 24 V DC 24 V-strømforsyning GND Sikkerhedsrelæets sikkerhedsrelateret styrespænding U24 V safe Reset-tast Krav til idrifttagning Idrifttagningen skal dokumenteres og sikkerhedsfunktionen skal kunne påvises. Ved godkendelse (verifikation) af sikkerhedsfunktionerne skal der tages hensyn til begrænsningerne i sikkerhedsfunktionerne i BST-modulet, som beskrevet i kapitlet "Begrænsninger". Dele og komponenter, der ikke er en del af sikkerhedssystemet, men som påvirker resultatet af verifikationstesten (f.eks. frekvensomformerens bremserampe), skal om nødvendigt sættes ud af drift. Til anvendelse af BST-modulet i sikkerhedsapplikationer skal der generelt foretages idrifttagningskontrol af afbryderen og den korrekte ledningsføring, og derefter skal det føres til protokols. Ved idrifttagningen/funktionskontrollen skal den rigtige placering af de pågældende spændingsforsyningstilslutning kontrolleres. Sikker styrespænding U 24 V safe : Klemme 5/6 Funktionel styrespænding U 24 V in : Klemme 3/4 Funktionskontrollen skal ske separat for alle potentialer. Følg anvisningerne i kapitlet "Idrifttagning". Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 17

18 4 Sikkerhedstekniske påbud Krav til driften 4.5 Krav til driften Drift er kun tilladt inden for de specificerede grænser, som nævnes i databladene. Dette gælder både for det eksterne sikkerhedsrelæ og for BST. Det skal kontrolleres med jævne mellemrum, at sikkerhedsfunktionerne fungerer fejlfrit. Kontrolintervallerne skal fastsættes iht. risikovurderingen. Desuden skal anvisningerne i kapitlet "Eftersyn/vedligeholdelse" følges. 18 Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

19 Opbygning Typeskilt, typebetegnelse 5 5 Opbygning 5.1 Typeskilt, typebetegnelse Eksempel: Typebetegnelse Typebetegnelsen indeholder følgende data om apparatet: BST 0.6 S - 460V - 00 Version/udførelse Bremsespænding Type Nom. udgangsstrøm 460 V = AC 460 V (DC 190 V) 400 V = AC 400 V (DC 167 V) 230 V = AC 230 V (DC 96 V) S = koblingsskabsmodul 0.6 = DC 0,6 A 0.7 = DC 0,7 A 1.2 = DC 1,2 A Serie Eksempel: Typeskilt Nedenstående illustration viser et typeskilt til BST 0.6S-460V-00: [5] [6] [4] [3] [2] [1] U Uz PE B DBI24 DGND SVI24 S0V rd wh bu Typ : BST 0.6S 460V 00 Uz= V DC NC 6 1 NC 2 Uin= 24V DC Usafe = 24V DC I N = 0.6A DC (UB=190V DC / 460V AC) Ibreak warm= 0.5A DC WHEN USED WITH LISTED DRIVE SERIES: MOVIDRIVE MOVITRAC EN ISO Kat. 3 / PL d IP 20 T= C MANUFACTURED BY SEW-EURODRIVE ML 0001 [7] [9] [8] [1] Udgangsstrøm (I break warm ) i varm tilstand [2] Funktionel styrespænding (U in ) og sikker styrespænding (U safe ) [3] Mellemkredsspænding (U Z ) [4] Typebetegnelse [5] Serienummer [6] Varenummer [7] Nom. udgangsstrøm (I N ) og bremsespænding (U B ) [8] Sikkerhedsparameter [9] Kapslingsklasse (IP) og omgivelsestemperatur (T) CE-mærket viser, at der er overensstemmelse med EU-direktiver, f.eks. lavspændingsdirektivet LISTED UL-mærket bekræfter, at UL (Underwriters Laboratory) har kendskab til de testede kompo- US nenter, gælder også for CSA sammen med registreringsnummer 2D06. Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 19

20 5 Opbygning Leveringsomfang BST 5.2 Leveringsomfang BST Leveringen omfatter: 1 sikkerhedsrelateret bremsemodul BST med monteret holder til montering på DINskinne 4 påsatte stik til klemmetilslutninger 5.3 Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST Nedenstående illustration viser opbygningen af BST x.xs-xxxv-00: [1] [2] [3] [4] [5] [6] 13/14 /15 3/4 5/NC/6 1/ NC /2 [7] [8] [1] LED V1 til visning af driftstilstanden [2] LED V2 til visning af driftstilstanden [3] Klemme 13/14/15: Tilslutning af bremsen [4] Klemme 3/4: Tilslutning af funktionel styrespænding U 24 V in [5] Klemme 5/6: Tilslutning af sikker styrespænding U 24 V safe [6] Klemme 1/2: Tilslutning af mellemkredsspænding U Z [7] PE-tilslutning [8] Beslag/skærmplade 5.4 Klemmeplacering Klemme Funktion +U Z -U Z Indgang mellemkredsspænding U z SVI24 S0V24 DBI24 DGND RD WH BU Indgang sikker styrespænding U 24 V safe Referencepotentiale sikker styrespænding U 24 V safe Indgang funktionel styrespænding U 24 V in Referencepotentiale funktionel styrespænding U 24 V in Udgang bremse Beskyttelsesjording 20 Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

21 Installation Mekanisk installation 6 6 Installation 6.1 Mekanisk installation Montering på DIN-skinne BST monteres på en DIN-skinne i kontaktskabet Montering [1] [2] [3] [4] [5] [6] [1] Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST [2] DIN-skinne [3] BST-modulets øverste holder [4] Rille i BST-modulets nederste holder [5] Øverste kant på DIN-skinnen [6] Nederste kant på DIN-skinnen 1. Den øverste holder på BST-modulet [3] er fjederlejret. Før først kun BST-modulets øverste holder ind i den øverste kant på DIN-skinnen [5]. 2. Tryk derefter BST-modulet både nedad og ind mod DIN-skinnen, til rillen [4] går i indgreb i den nederste kant på DIN-skinnen [6]. Fjederen i den øverste holder sikrer, at DIN-skinnens nederste kant trykkes ind i rillen, så BST-modulet [1] fastlåses i DIN-skinnen [2]. Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 21

22 6 Installation Mekanisk installation Afmontering Mindsteafstand og monteringsposition 1. Tryk oven på BST-modulet. Det får DIN-skinnens nederste kant [6] til at gå ud af rillen [4]. Tag samtidig BST-modulet ud af den nederste holder. 2. Når den nederste fastlåsning er frigjort, kan BST-modulet tages af DIN-skinnen. Mindsteafstanden for at sikre korrekt ventilation skal være 30 mm øverst, 70 mm nederst og 15 mm omkring siderne. Kontrollér, at luftcirkulationen inden for denne afstand ikke påvirkes af kabler eller andet installationsmateriale. Sørg for, at apparaterne ikke anbringes i nærheden af varm returluft fra andre apparater. Monter kun apparaterne lodret. Montering liggende, på tværs eller omvendt er ikke tilladt! (0.59) (0.59) 70 (2.76) 30 (1.18) Mål i mm (in) Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

23 Installation Elektrisk installation Elektrisk installation ANVISNINGER Det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST kan ikke anvendes i forbindelse med sinusformet regenerativ strømforsyning. Ved gennemførelse af arbejde på den elektriske del skal anlægget være afbrudt fra nettet på alle poler. Der kan stadig være farlige spændinger i op til 10 minutter efter strømafbrydelse Anvisninger til elektrisk installation Forsyningsledning (klemme 1/2) Forsyningsledningen skal opfylde følgende betingelser: Forsyningsledningerne skal forsyne BST-modulet med høj jævnspænding (maks. DC 970 V). Kablets nominelle spænding skal mindst være U 0 /U = 300 V / 500 V (iht. DIN VDE 0298). Frekvensomformerens strømforsyning skal være et nulpunktsjordet net (TT/TN). Må ikke bruges til it-net eller jordede net med ekstern leder. Kabeltværsnit: 0,75 mm 2 2,5 mm 2 (AWG 19 AWG 13) Maks. ledningslængde: 100 m (328 ft) Hvis der er sluttet flere BST-moduler til én mellemkreds, skal der tages højde for frekvensomformerens indgangseffekt. Sikringen af forsyningsledningen sker på alle poler med 2 tilsvarende jævnstrømssikringer F1/F2 (anbefalet: V/4 A). BEMÆRK Ved overholdelse af standarderne IEC (VDE 100, del 430) og EN kan er sikring unødvendig, hvis forsyningsledningen til BST-modulet er sikret af den netsikring, der ligger før frekvensomformeren, eller hvis alle følgende betingelser er opfyldt: Ledningslængden til BST-modulet må maks. være 3 m. Ledningsføringen må ikke ske i nærheden af brændbare stoffer. Kortslutningsfaren skal være reduceret til et minimum. Der skal anvendes størst muligt kabeltværsnit. Funktionel styreledning (klemme 3/4) Sikker styreledning (klemme 5/6) Bremseledning (klemme 13/14/15) Den funktionelle styreledning skal opfylde følgende betingelser: Kabeltværsnit på 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (AWG 20 AWG 16) Maks. ledningslængde: 100 m (328 ft) Den sikre styreledning skal opfylde følgende betingelser: Kabeltværsnit på 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (AWG 20 AWG 16) Maks. ledningslængde: 100 m (328 ft) Kabeltværsnit på 0,75 mm 2 2,5 mm 2 (AWG 19 AWG 13) Maks. ledningslængde: 200 m (656 ft) Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 23

24 6 Installation Elektrisk installation Topolet sikkerhedsfrakobling Nedenstående illustration viser ledningsføringen inde i et monteringssted: Monteringslokale Sikkerhedsrelæ BST DC 24 V 5 N.C. 6 SVI24 S0V24 Sikkerhedsrelateret styrespænding U 24 V safe Nedenstående illustration viser ledningsføringen uden for et monteringssted: Monteringslokale Sikkerhedsrelæ Uden for monteringslokale Monteringslokale BST DC 24 V 5 SVI24 N.C. 6 S0V24 Sikkerhedsrelateret styrespænding U 24 V safe Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

25 Installation Elektrisk installation Enpolet sikkerhedsfrakobling Nedenstående illustration viser ledningsføringen inde i et monteringssted: Sikkerhedsrelæ Monteringslokale BST DC 24 V 5 N.C. 6 SVI24 S0V24 Sikkerhedsrelateret styrespænding U 24 V safe Nedenstående illustration viser ledningsføringen uden for et monteringssted: Monteringslokale Sikkerhedsrelæ Uden for monteringslokale Monteringslokale BST DC 24 V 5 N.C. 6 SVI24 S0V24 Sikkerhedsrelateret styrespænding U 24 V safe BEMÆRK Den enpolede sikkerhedsfrakobling er kun tilladt, hvis kortslutninger i den sikre styreledning kan udelukkes (fejludelukkelse iht. EN ISO ). SEW-EURODRIVE anbefaler at deaktivere sikkerhedskredsen på begge poler. Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 25

26 7 I 0 Idrifttagning Driftstilstande 7 Idrifttagning 7.1 Driftstilstande Hvis mellemkredsspændingen U Z og den sikre styrespænding U 24 V safe er aktiveret, aktiveres bremsen med den funktionelle styrespænding U 24 V in : U 24 V in aktiveret Ô bremsen udluftes. U 24 V in deaktiveret Ô bremsen er aktiveret. Hvis den sikre styrespænding U 24 V safe deaktiveres, frakobles bremsen sikkert (SBC). Hvis mellemkredsspændingen U Z bliver deaktiveret, frakobles bremsen også. Udluftningen af bremsen sker via en lynanordning. Bremsen aktiveres hurtigt (frakobling på jævnstrømsiden) ved aktivering via den funktionelle styrespænding U 24 V in eller den sikre styrespænding U 24 V safe. Reaktionstiden til åbning og lukning af bremsen består af BST-modulets reaktionstid t R 6 ms og den tilsluttede bremses svar- eller aktiveringstid. Dataene for svar- og aktiveringstid fremgår af motorens driftsvejledning. BEMÆRK Hurtigfrakobling (frakobling på jævnstrømsiden) af bremsen via BST-modulet er ikke en del af sikkerhedsfunktionen (SBC). Derfor skal bremsens aktiveringstid baseret på frakobling på vekselstrømsiden anvendes. OBS! Bremsemodulet bliver beskadiget, hvis de påkrævede OFF-tider ikke overholdes. Beskadigelse af motorsystemet. Overhold de krævede OFF-tider for bremsemodulet Driftsmæssig aktivering af bremsemodulet, f.eks. automatisk drift af anlægget Med en bremsespoleeffekt på P 70 W skal OFF-tiden være mindst 1 sek. ved aktivering af bremsen. Bremseaktiveringssignal t on t on t on t on t off t off t off t off 1s 1s 1s 1s t/s Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

27 Idrifttagning Driftstilstande I Ikke-driftsmæssig aktivering af bremsemodulet, f.eks. programmerings- eller jogging-drift I driftsformer som programmerings- eller jogging-drift kan OFF-tiden være kortere end 1 sek. Her skal der være en OFF-tid på mindst 3 minutter senest efter 20 aktiveringsimpulser. Bremseaktiveringssignal maks. 20 impulser t off min. 180 sek. t Visning af driftstilstand LED'erne V1 og V2 viser styreindgangenes driftstilstand. LED V1: Tilstanden af den sikre styrespænding U 24 V safe LED V2: Bremsens tilstand, når mellemkredsspænding U Z er aktiveret. LED V1 LED V2 U 24 V safe U 24 V in Driftstilstand OFF OFF OFF OFF Bremse strømløs OFF OFF OFF ON Bremse strømløs Lyser orange OFF ON OFF Bremse strømløs Lyser orange Lyser grønt ON ON Bremse tilsluttet strøm, hvis U Z er aktiv ANVISNINGER Tilstanden af LED V1 og LED V2 må ikke anses for at være sikkerhedsrelevant. Når LED V1 og LED V2 slukkes, betyder det ikke, at det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST er spændingsfrit, og at bremsen er aktiveret. Selv om LED V1 og LED V2 ikke lyser, kan der være spænding på BST-modulets mellemkreds U Z. Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 27

28 8 Eftersyn/vedligeholdelse Eftersyns- og vedligeholdelsesintervaller 8 Eftersyn/vedligeholdelse ADVARSEL! Fare for at blive klemt på grund af nedstyrtende hejseværk. Død eller alvorlige kvæstelser. Hejseværksmotorer skal sikres eller sænkes ned (risiko for nedstyrtning) Før arbejdet på frekvensomformeren, motoren og bremsen påbegyndes, skal spændingen afbrydes, og det skal sikres, at de ikke kan blive aktiveret ved et uheld! Der må kun anvendes originale reservedele i overensstemmelse med den gældende reservedelsliste! Ved udskiftning af bremsespolen skal bremsestyringen også udskiftes! Følg anvisningerne vedrørende trefaset vekselstrøm og bremsemotorer i driftsvejledningen. Vedligeholdelse af bremserne må kun udføres af kvalificerede teknikere. ADVARSEL! Der kan stadig være farlige spændinger inde i modulet og på klemrækkerne i op til 10 minutter, efter at strømmen til BST-modulet er blevet slukket. Død eller alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød. Afbryd strømmen til BST-modulet, og sikr det mod utilsigtet tilkobling. Vent 10 minutter, før vedligeholdelse og eftersyn påbegyndes. Kontrollér, at BST-modulet er spændingsløst, før vedligeholdelse og eftersyn påbegyndes. FORSIGTIG! Det sikkerhedsrelaterede bremsemodul BST's overflader kan blive meget varme under driften. Fare for forbrændinger. Lad BST-modulet køle af, før arbejdet påbegyndes. 8.1 Eftersyns- og vedligeholdelsesintervaller Den nødvendige eftersyns- og vedligeholdelsesintervaller skal fastlægges individuelt på grundlag projekteringsbilagene fra producenten af anlægget og i overensstemmelse med de gældende standarder. 8.2 Kontrol af bremsefunktion Efter installation- og vedligeholdelsesarbejde skal der bremsefunktionen kontrolleres iht. anlægsproducentens forskrifter. 28 Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

29 Eftersyn/vedligeholdelse I tilfælde af service I tilfælde af service Husk at angive følgende, når du kontakter SEW-EURODRIVE's kundeservice: Typeskiltdata (fuldstændige) Fejltype og omfanget heraf Hvornår og under hvilke omstændigheder fejlen er opstået Formodet årsag 8.4 Fremgangsmåde ved udskiftning af enheder Brug følgende fremgangsmåde for at udskifte BST-modulet: Overhold anvisningerne for eftersyn og vedligeholdelse af BST-modulet. FARE! Der kan stadig være farlige spændinger inde i modulet og på klemrækkerne i op til 10 minutter, efter at strømmen til BST-modulet er blevet slukket. Død eller alvorlige kvæstelser som følge af elektrisk stød. Afbryd strømmen til BST-modulet, og sikr det mod utilsigtet tilkobling. Vent 10 minutter, før vedligeholdelse og eftersyn påbegyndes. Kontrollér, at BST-modulet er spændingsløst, før vedligeholdelse og eftersyn påbegyndes. Sammenlign oplysningerne på typeskiltene på det hidtidige BST-modul med det nye. Træk alle tilslutningsklemmerne af. Løsn PE-tilslutningen og skærmklemmerne. Tryk let på den modsatte side af tilslutningsklemmerne, og træk BST-modulet ud af DIN-skinnen. Monter det nye BST-modul på DIN-skinnen. Følg anvisningerne i kapitlet "Mekanisk installation". Tilslut PE-tilslutningen og skærmtilslutningen. Tilslut alle tilslutningsklemmerne. Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 29

30 9 Applikationer Fremgangsmåde ved udskiftning af enheder 9 Applikationer Nedenstående illustrationer viser eldiagrammerne SBC-moduler med STO (Safe Torque Off/sikkert deaktiveret drejningsmoment). ANVISNINGER Du kan læse mere om den en- og topolede sikkerhedsfrakobling i kapitlet "Elektrisk installation". Jævnstrømsikringerne F1/F2 er ikke nødvendige, hvis de nævnte krav til forsyningsledningen er opfyldt. Følg i den forbindelse anvisningerne i kapitlet "Elektrisk installation". 30 Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

31 Applikationer Enkeltfrakobling med frekvensomformer (eksempel MOVIDRIVE B) Enkeltfrakobling med frekvensomformer (eksempel MOVIDRIVE B) ~ = DC 24 V Stop Start Overordnet styring CPU DI DO GND Nødstop Returmelding nødstop Sikkerhedsrelæ Reset MOVIDRIVE B X13: DIØØ /regulatorspærre DIØ3 Frikobling/stop DCOM Referencepotentiale binærsignaler DGND DBØØ DGND VO24 SOV24 SVI24 X10: Referencepotentiale binærsignaler /bremse X17: Referencepotentiale binærsignaler DC+24-V-udgang Referencepotentiale DC+24 V-indgang DC+24 V-indgang X4: Uz- Uz+ PE 7 8 X2: U V W Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST Mellemkredstilslutning Mellemkredstilslutning Uz- N.C. Uz+ 2 1 F1/F2 M ~ Referencepotentiale U 24 V safe U 24 V safe S0V24 N.C. SVI Referencepotentiale U 24 V in U 24 V in DGND DBI LED V2 LED V1 blå hvid rød BU WH RD B Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 31

32 9 Applikationer Enkeltfrakobling med frekvensomformer og feltbus-interface DFS11B/21B 9.2 Enkeltfrakobling med frekvensomformer og feltbus-interface DFS11B/21B ~ = GND DC 24 V CPU F_CPU Overordnet styring PROFIBUS PROFINET PROFIsafe DI F_DI DO F_DO 1 7 MOVIDRIVE B X13: DIØØ /regulatorspærre DCOM Referencepotentiale binærsignaler DFS11B/21B X30: X31: 1 F_DO_M 2 F_DO_P 3 GND 4 24V_LS 5 GND 6 24V_PS DGND VO24 SOV24 SVI24 X17: Referencepotentiale binærsignaler DC+24-V-udgang Referencepotentiale DC+24 V-indgang DC+24 V-indgang 2 3 DGND DBØØ X10: Referencepotentiale binærsignaler /bremse X4: Uz- Uz+ PE 7 8 X2: U V W Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST Mellemkredstilslutning Mellemkredstilslutning Uz- N.C. Uz+ 2 1 F1/F2 M ~ Referencepotentiale U 24 V safe U 24 V safe S0V24 N.C. SVI Referencepotentiale U 24 V in U 24 V in DGND DBI LED V2 LED V1 blå hvid rød BU WH RD B Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

33 Applikationer Frakobling af motorgruppe Frakobling af motorgruppe ~ = DC 24 V Stop Start Overordnet styring GND CPU DI DO Nødstop Returmelding nødstop Sikkerhedsrelæ Reset DIØØ DIØ3 DCOM X13: MOVIDRIVE B /regulatorspærre Frikobling/stop Referencepotentiale binærsignaler Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST Mellemkredstilslutning Mellemkredstilslutning Uz- N.C. Uz DGND DBØØ DGND VO24 SOV24 SVI24 X10: Referencepotentiale binærsignaler /bremse X17: Referencepotentiale binærsignaler DC+24-V-udgang Referencepotentiale DC+24 V-indgang DC+24 V-indgang Referencepotentiale U 24 V safe U 24 V safe S0V24 N.C. SVI X4: Uz- Uz+ PE 7 8 X2: U V W Referencepotentiale U 24 V in U 24 V in DGND DBI LED V2 LED V1 blå hvid rød BU WH RD B F1/F2 M ~ M ~ B Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 33

34 10 kva i P f n Hz Tekniske data Generelle tekniske data 10 Tekniske data 10.1 Generelle tekniske data Bremsemodul BST 1.2S-230V-00 BST 0.7S-400V-00 BST 0.6S-460V-00 Varenummer Støjimmunitet iht. EN Interferensemission ved korrekt EMC-installation iht. EN Kapslingsklasse IP20 Montering På DIN-skinne i kontaktskabet (kontaktskabet skal som minimum have kapslingsklasse IP54) Omgivelsestemperatur T U 15 C til +60 C Klimaklasse EN , klasse 3K3 Mellemkredsspænding Klemme 1/2 Effektforbrug Klemme 1/2 Funktionel styrespænding Klemme 3/4 U Z DC 350 V 750 V (kortvarigt op til DC 970 V) (når P A 95 W, så min. 450 V DC) P E 150 W, afhængigt af bremsetype kortvarigt: maks. 800 W/200 ms U 24 V in Signalniveau iht. DIN EN type 1 DC +15 V til +30 V (> 2 ma) => 1/kontakt lukket DC 3 V til +5 V (< 2 ma) => 0/kontakt åben Til styreindgangen på klemme 3 og 4 må der kun anvendes jordede spændingskilder med sikker afbrydelse (PELV) iht. EN Bremsespænding Klemme 13/15 U B DC 96 V DC 167 V DC 190 V Bremsevekselspænding AC 230 V AC 400 V AC 460 V Nom. udgangsstrøm Klemme 13/15 I N DC 1,2 A DC 0,7 A DC 0,6 A Udgangsstrøm I break warm DC 1,0 A DC 0,6 A DC 0,5 A Klemme 13/15 Når P A = 120 W, reduceres den nominelle udgangsstrøm i varm tilstand. Accelerationsstrøm Klemme 13/14 I B 4 8,5 gange holdestrømmen, afhængigt af bremsetype Maks. udgangseffekt P A P A 120 W Bremseudgang Klemme 13/14/15 Frakobling Forsyningsledning Klemme 1/2 Funktionel styreledning Klemme 3/4 Bremseledning Klemme 13/14/15 Angivelserne er baseret på SEW-standardbremsespoler (tospolesystem) Holdespole: Klemme 13 rød /15 blå Accelerationsspole: Klemme 13 rød /14 hvid Til redundante systemer kan der også tilsluttes flere bremsespoler. Derved må summen af de enkelte effekter ikke overskride den maksimale udgangseffekt. Frakobling på jævn- og vekselstrømsiden (hurtig aktivering af bremsen) U Z Kablets nominelle spænding: min. U 0 /U = 300 V/500 V (iht. DIN VDE 0298) Kabeltværsnit: 0,75 mm 2 2,5 mm 2 (AWG 19 AWG 13) Maks. ledningslængde: 100 m (328 ft) U 24 V in Kabeltværsnit: 0,5 mm 2 1,5 mm 2 (AWG 20 AWG 16) Maks. ledningslængde: 100 m (328 ft) Kabeltværsnit på 0,75 mm 2 2,5 mm 2 (AWG 19 AWG 13) Maks. ledningslængde: 200 m (656 ft) ved min. 1,5 mm 2 (AWG 16) Effekttab P V Maks. 30 W Opbevaringstemperatur 20 C til +70 C (EN , klasse 3K3) Mål b h d 134 mm 70 mm 135 mm (5,28 in 2,76 in 5,31 in) Vægt ca. 0,79 kg (1,7 lb) 34 Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

35 Tekniske data Sikker styrespænding kva i P f n Hz Sikker styrespænding Nedenstående skema viser de tekniske data for sikker styrespænding U 24 V safe på klemme 5/6: Sikker styrespænding U 24 V safe Min. Typisk Maks. Indgangsspændingsområde DC 20,4 V DC 24 V DC 28,8 V iht. DIN EN DC 24 V Indgangsstrøm 50 ma Indgangskapacitet 4,7 μf 6 μf Tænd-/sluk-grænseværdi DC 10 V Indgangsspænding for OFF-tilstand (bremse strømløs) DC 6 V Varigheden, fra den sikre styrespænding deaktiveres på BST-modulet, til bremsespændingen U B frakobles. Dertil kommer den tilsluttede bremses aktiveringstid. 1) 6 ms Sikker styreledning Ledningslængde Kabeltværsnit 0,5 mm 2 (AWG 20) 1) Derfor skal bremsens aktiveringstid baseret på frakobling på vekselstrømsiden anvendes. 100 m (328 ft) 1,5 mm 2 (AWG 16) 10.3 Sikkerhedsparametre for bremsemodulet BST Parametre iht. EN ISO Klassificering/grundlæggende PL d standarder Systemstruktur Kategori 3 Sandsynlighed for en farlig driftsafbrydelse 0 (udelukkelse af fejl) pr. time (PFH-værdi) Mission time/levetid 20 år Sikker tilstand Bremse strømløs Sikkerhedsfunktion SBC (sikker bremsestyring) iht. IEC Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 35

36 10 kva i P f n Hz Tekniske data Målbilleder af BST i kontaktskabsmodul 10.4 Målbilleder af BST i kontaktskabsmodul Nedenstående illustration viser målbillederne for BST ved kontaktskabsmodul: 135 (5.31) (4.78) 135 (5.31) (3.98) 89 (3.50) (3.90) 70 (2.76) 74 (2.91) Mål i mm (in). 36 Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

37 Adressefortegnelse Adressefortegnelse Tyskland Hovedkontor Produktionsværk Produktionsværk / Industriafdelinger Competence Center Bruchsal Bruchsal Centrum Nord Øst Syd Vest SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Postboksadresse Postfach 3023 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Christian-Pähr-Str.10 D Bruchsal SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D Graben-Neudorf SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße D Garbsen (ved Hannover) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D Meerane (ved Zwickau) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D Kirchheim (ved München) SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D Langenfeld (ved Düsseldorf) Elektronik SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D Bruchsal Drive Hotline / 24-timers tilkaldevagt Yderligere adresser på service-stationer i Tyskland fås på forespørgsel. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax SEWHELP Frankrig Produktionsværk Haguenau SEW-USOCOME route de Soufflenheim B. P F Haguenau Cedex Produktionsværk Forbach SEW-USOCOME Zone industrielle Technopôle Forbach Sud B. P F Forbach Cedex Bordeaux Lyon Nantes SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62 avenue de Magellan - B. P. 182 F Pessac Cedex SEW-USOCOME Parc d'affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F Vaulx en Velin SEW-USOCOME Parc d activités de la forêt 4 rue des Fontenelles F Le Bignon Tel Fax Tel Tel Fax Tel Fax Tel Fax Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 37

38 11 Adressefortegnelse Frankrig Paris SEW-USOCOME Zone industrielle 2 rue Denis Papin F Verneuil I'Etang Yderligere adresser på service-stationer i Frankrig fås på forespørgsel. Tel Fax Algeriet Algier REDUCOM Sarl 16, rue des Frères Zaghnoune Bellevue El Harrach Alger Tel Fax Argentina Buenos Aires SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37, Garin Tel Fax Australien er Melbourne SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 27 Beverage Drive Tullamarine, Victoria 3043 Tel Fax Sydney SEW-EURODRIVE PTY. LTD. 9, Sleigh Place, Wetherill Park New South Wales, 2164 Tel Fax Belgien Bruxelles SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven Tel Fax Competence Center Industriafdelinger SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Rue de Parc Industriel, 31 BE-6900 Marche-en-Famenne Tel Fax Brasilien Produktionsværk São Paulo SEW-EURODRIVE Brasil Ltda. Avenida Amâncio Gaiolli, Rodovia Presidente Dutra Km 208 Guarulhos SP SAT - SEW ATENDE Tel Fax Bulgarien Sofia BEVER-DRIVE GmbH Bogdanovetz Str.1 BG-1606 Sofia Cameroun Douala Electro-s Rue Drouot Akwa B.P Douala Tel Fax Tel Fax Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

39 Adressefortegnelse 11 Canada er Toronto Vancouver Montréal SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, ON L6T 3W1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. Tilbury Industrial Park 7188 Honeyman Street Delta, BC V4G 1G1 SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD Rue Leger Lasalle, PQ H8N 2V9 Yderligere adresser på service-stationer i Canada fås på forespørgsel. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Chile Santiago de Chile SEW-EURODRIVE CHILE LTDA. Las Encinas 1295 Parque Industrial Valle Grande LAMPA RCH-Santiago de Chile Postboksadresse Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile Tel Fax Columbia Bogotá SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá Tel Fax Danmark København SEW-EURODRIVEA/S Geminivej DK-2670 Greve Tel Fax Egypten Kairo Copam Egypt for Engineering & Agencies 33 EI Hegaz ST, Heliopolis, Cairo Tel Fax Elfenbenskysten Abidjan SICA Société Industrielle & Commerciale pour l'afrique 165, Boulevard de Marseille 26 BP 1173 Abidjan 26 Estland Tallin ALAS-KUUL AS Reti tee 4 EE Peetri küla, Rae vald, Harjumaa Tel Fax Tel Fax Finland Lahti SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN Hollola 2 Tel Fax Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 39

40 11 Adressefortegnelse Finland Produktionsværk Karkkila SEW Industrial Gears Oy Valurinkatu 6, PL 8 FI Karkkila, Karkkila Tel Fax Forenede Arabiske Emirater Sharjah Copam Middle East (FZC) Sharjah Airport International Free Zone P.O. Box Sharjah Tel Fax Gabon Libreville ESG Electro s Gabun Feu Rouge Lalala 1889 Libreville Gabun Grækenland Athen Christ. Boznos & Son S.A. 12, K. Mavromichali Street P.O. Box GR Piraeus Tel Fax Tel Fax Nederland Rotterdam SEW-EURODRIVE B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus NL-3004 AB Rotterdam Tel Fax : 0800-SEWHELP Hong Kong Hong Kong SEW-EURODRIVE LTD. Unit No , 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong Tel Fax Hviderusland Minsk SEW-EURODRIVE BY RybalkoStr. 26 BY Minsk Tel / Fax Indien Hovedkontor Vadodara SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. 4, GIDC POR Ramangamdi Vadodara Gujarat Tel , Fax , Chennai SEW-EURODRIVE India Private Limited Plot No. K3/1, Sipcot Industrial Park Phase II Mambakkam Village Sriperumbudur Kancheepuram Dist, Tamil Nadu Tel Fax Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

41 Adressefortegnelse 11 Irland Dublin Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11 Tel Fax Israel Tel-Aviv Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / Holon Tel Fax Italien Solaro SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I Solaro (Milano) Tel Fax Japan Iwata SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka Tel Fax Kasakhstan Almaty ТОО "СЕВ-ЕВРОДРАЙВ" пр.райымбека, г. Алматы Республика Казахстан Тел. +7 (727) Факс +7 (727) Kina Produktionsværk Tianjin Suzhou Guangzhou Shenyang Wuhan Xian SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd. No. 46, 7th Avenue, TEDA Tianjin SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd. 333, Suhong Middle Road Suzhou Industrial Park Jiangsu Province, SEW-EURODRIVE (Guangzhou) Co., Ltd. No. 9, JunDa Road East Section of GETDD Guangzhou SEW-EURODRIVE (Shenyang) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road Shenyang Economic Technological Development Area Shenyang, SEW-EURODRIVE (Wuhan) Co., Ltd. 10A-2, 6th Road No. 59, the 4th Quanli Road, WEDA Wuhan SEW-EURODRIVE (Xi'An) Co., Ltd. No. 12 Jinye 2nd Road Xi'An High-Technology Industrial Development Zone Xi'An Yderligere adresser på service-stationer i Kina fås på forespørgsel. Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 41

42 11 Adressefortegnelse Kroatien Zagreb KOMPEKS d. o. o. Zeleni dol 10 HR Zagreb Tel Fax Letland Riga SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga Libanon Libanon Beirut Gabriel Acar & Fils sarl B. P Bourj Hammoud, Beirut Jordan / Kuwait / Saudi- Arabien / Syrien Beirut Middle East Drives S.A.L. (offshore) Sin El Fil. B. P Beirut Litauen Alytus UAB Irseva Statybininku 106C LT Alytus Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Luxembourg Bruxelles SEW-EURODRIVE n.v./s.a. Researchpark Haasrode 1060 Evenementenlaan 7 BE-3001 Leuven Tel Fax Malaysia Johor SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya Johor Bahru, Johor West Malaysia Tel Fax Marokko Mohammédia SEW EURODRIVE SARL Z.I. Sud Ouest - Lot 28 2ème étage Mohammedia Tel /81 Fax Mexico Quéretaro SEW-EURODRIVE MEXICO SA DE CV SEM M93 Tequisquiapan No. 102 Parque Industrial Quéretaro C.P Quéretaro, México Tel Fax New Zealand er Auckland SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box Greenmount drive East Tamaki Auckland Tel Fax Christchurch SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch Tel Fax Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

43 Adressefortegnelse 11 Norge Moss SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss Tel Fax Pakistan Karachi Industrial Power Drives Al-Fatah Chamber A/3, 1st Floor Central Commercial Area, Sultan Ahmed Shah Road, Block 7/8, Karachi Tel Fax Peru Lima SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima Tel Fax Polen Łódź SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL Łódź Tel / Fax Tel Fax Linia serwisowa Hotline 24H Tel ( SEW SEW) Portugal Coimbra SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P Mealhada Tel Fax Rumænien Bukarest Sialco Trading SRL str. Madrid nr Bucuresti Tel Fax Rusland Sankt Petersborg ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 RUS St. Petersburg Tel Fax Schweiz Basel Alfred lmhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel Tel Fax Senegal Dakar SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar Tel Fax Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 43

44 11 Adressefortegnelse Serbien Beograd DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV sprat SRB Beograd Tel / Fax Singapore Singapore SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore Tel Fax Slovakiet Bratislava SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybničná 40 SK Bratislava Žilina Banská Bystrica Košice SEW-Eurodrive SK s.r.o. Industry Park - PChZ ulica M.R.Štefánika 71 SK Žilina SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK Banská Bystrica SEW-Eurodrive SK s.r.o. Slovenská ulica 26 SK Košice Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Slovenien Celje Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. UI. XIV. divizije 14 SLO Celje Tel Fax Spanien Bilbao SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E Zamudio (Vizcaya) Tel Fax Storbritannien Normanton SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate Normanton West Yorkshire WF6 1QR Tel Fax Drive Hotline / 24-timers tilkaldevagt Tel Sverige Jönköping SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S Jönköping Box 3100 S Jönköping Tel Fax Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

45 Adressefortegnelse 11 Sydafrika er Johannesburg SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box Bertsham 2013 Tel Fax Kapstaden SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box Chempet 7442 Cape Town Tel Fax Telex Durban SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaco Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605 Tel Fax Nelspruit SEW-EURODRIVE (PTY) LTD. 7 Christie Crescent Vintonia P.O.Box 1942 Nelspruit 1200 Tel Fax Thailand Chonburi SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. 700/456, Moo.7, Donhuaroh Muang Chonburi Tel Fax Tjekkiet Prag SEW-EURODRIVE CZ s.r.o. Lužná Praha 6 - Vokovice Tel Fax Drive Hotline / 24-timers tilkaldevagt HOT-LINE (800 SEW SEW) Servis: Tel Fax Tunesien Tunis T. M.S. Technic Marketing Zone Industrielle Mghira 2 Lot No Fouchana Tel Fax Tyrkiet Istanbul SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi Gebze Organize Sanayi Bölgesi 400.Sokak No:401 TR Gebze KOCAELİ Tel Fax Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 45

46 11 Adressefortegnelse Ukraine Dnepropetrovsk SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office Dnepropetrovsk Tel Fax Ungarn Budapest SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18 Tel Fax USA Produktionsværk er De sydøstlige stater De nordøstlige stater Midtvesten De sydvestlige stater De vestlige stater SEW-EURODRIVE INC Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey SEW-EURODRIVE INC West Main Street Troy, Ohio SEW-EURODRIVE INC Platinum Way Dallas, Texas SEW-EURODRIVE INC San Antonio St. Hayward, CA Yderligere adresser på service-stationer i USA fås på forespørgsel. Tel Fax Sales Fax Manufacturing Fax Assembly Fax Confidential/HR Tel Fax Tel Fax Tel Fax Tel Fax Venezuela Valencia SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo Tel Fax Vietnam Ho Chi Minhbyen Alle brancher bortset fra havne, minedrift og offshore: Nam Trung Co., Ltd 250 Binh Duong Avenue, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province HCM office: 91 Tran Minh Quyen Street District 10, Ho Chi Minh City Tel Fax Havne, minedrift og offshore: DUC VIET INT LTD Industrial Trading and Engineering s A75/6B/12 Bach Dang Street, Ward 02, Tan Binh District, Ho Chi Minh City Tel Fax Hanoi Nam Trung Co., Ltd R.205B Tung Duc Building 22 Lang ha Street Dong Da District, Hanoi City Tel Fax Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

47 Adressefortegnelse 11 Østrig Wien SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien Tel Fax Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 47

48 Indeks Indeks A Afsnitsrelevante sikkerhedsanvisninger...5 Anden gældende dokumentation...6 Ansvar...6 Ansvar for mangler...6 Ansvarsfraskrivelse...6 Anvisninger Anvendte tegn i vejledningen...5 Anvisninger vedrørende elektrisk installation Bremseledning (klemme 13/14/15)...23 Forsyningsledning (klemme 1/2)...23 Funktionel styreledning (klemme 3/4)...23 Sikker styreledning (klemme 5/6)...23 Apparatkombinationer Tilladte...13 Applikationer Enkeltfrakobling med frekvensomformer MOVIDRIVE B...31 Enkeltfrakobling med frekvensomformer og feltbus-interface DFS11B/21B...32 Frakobling af motorgruppe...33 B Begrænsninger...12 Bortskaffelse...9 Bremsefunktion Kontrol...28 BST Målbilleder...36 Opbygning...20 Principdiagram...11 Sikkerhedsparametre...35 Tekniske data...34 Typebetegnelse...19 Typeskilt...19 Udskiftning af enheder...29 D DIN-skinnemontering Mindsteafstand og monteringsposition...22 Dokumentation, anden gældende...6 Drift Krav...18 Driftstilstande...26 E Eftersyn Eftersynsintervaller Ekstern sikkerhedsstyring Krav Elektrisk installation Anvisninger Enpolet sikkerhedsfrakobling Topolet sikkerhedsfrakobling Enpolet sikkerhedsfrakobling Erstatning for mangler... 6 I I tilfælde af service Idrifttagning Krav Installation Elektrisk Krav Mekanisk Integrerede sikkerhedsanvisninger... 5 Integreret sikkerhedsteknik K Klemmeplacering BST Korrekt anvendelse... 8 Krav Drift Ekstern sikkerhedsstyring Idrifttagning Installation L Leveringsomfang BST M Mekanisk installation Montering i DIN-skinne Afmontering af BST-modulet fra DIN-skinnen Montering på DIN-skinne Montering af BST på DIN-skinne Målbilleder BST Målgruppe Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST

49 Indeks O Opbygning BST...20 Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST...19 Ophavsret...6 P Principdiagram BST...11 Produktnavne...6 S SBC, sikkerhedsfunktion iht. IEC Signalord i sikkerhedsanvisninger...5 Sikker tilstand...10 Sikkerhedsanvisninger...7 Anvendte tegn i vejledningen...5 Opbygning af de afsnitsrelevante...5 Opbygning af de integrerede...5 Sikkerhedsfrakobling Enpolet...25 Topolet...24 Sikkerhedsfunktion SBC (Safe Brake Control) iht. IEC Sikkerhedskoncept...10 Sikkerhedsrelæ Koblingseksempel...17 Sikkerhedsstyring, ekstern Krav...16 Sikkerhedsteknik integreret...10 Sikkerhedstekniske påbud...13 T Tekniske data BST...34 Generelt...34 Sikker styrespænding...35 Sikkerhedsparametre...35 Tilladte apparatkombinationer...13 Topolet sikkerhedsfrakobling...24 Transport...8 Typebetegnelse BST...19 Typeskilt BST...19 V Varemærker...6 Vedligeholdelse...28 Vedligeholdelsesintervaller...28 Driftsvejledning Sikkerhedsrelateret bremsemodul BST 49

50

51

52 SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE Driving the world SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 D Bruchsal/Germany Phone Fax

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA

Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service. MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud. Håndbog. Udgave 06/2007 11469099 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVITRAC B Sikker frakobling Påbud Udgave 06/2007 11469099 / DA Håndbog SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog MOVIDRIVE MDX60B/61B Funktionel sikkerhed Udgave 12/2011 19387296 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Rettelse til håndbogen

Rettelse til håndbogen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21223874_0314* Rettelse til håndbogen SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970

Læs mere

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed

Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service. Håndbog. MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Håndbog MOVITRAC LTP-B Funktionel sikkerhed Udgave 05/2013 20123817 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle

Læs mere

Driftsvejledning. Sikkerhedsorienteret bremsemodul BST. Udgave 04/2008 16614097 / DA

Driftsvejledning. Sikkerhedsorienteret bremsemodul BST. Udgave 04/2008 16614097 / DA Drivstationsteknik \ Drivstationsautomatisering \ Systemintegration \ Sikkerhedsorienteret bremsemodul BST Udgave 04/2008 16614097 / DA Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed

Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Håndbog MOVIFIT -MC / -FC Funktionssikkerhed Udgave 07/2011 19300492 / DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse 1 Generelle anvisninger...

Læs mere

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510

Rettelse. MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B. Udgave 09/2005 11456698 / DA FA361510 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDX61B MOVI-PLC styrekort DHP11B FA361510 Udgave 09/2005 11456698 / DA Rettelse SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige

Læs mere

*21271070_0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B

*21271070_0115* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *21271070_0115* Driftsvejledning MOVITRAC LTP-B Udgave 01/2015 21271070/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indhold Indhold 1 Generelle henvisninger...

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Digital Positioner RE3447 - IN148

Digital Positioner RE3447 - IN148 Serie RE3447 Digital Positioner RE3447 - IN148 Indholdsfortegnelse side 1 Generelle informationer 1 2 Tekniske data 1 3 OBS ved brug som erstatning for RE3446 2 4 Installation og elektrisk tilslutning

Læs mere

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5

NRS 2-5. Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 NRS 2-5 Driftsvejledning 810539-00 Niveauafbryder NRS 2-5 1 Eldiagram 5 6 11 Vist kontaktposition: Alarm, driftsforstyrrelse 7 8 10 Fig. 1 9 10 Fig. 2 2 Dimensioner A B 128,5 B Fig. 3 C 30,01 (6 TE) 3

Læs mere

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser

TDS 75. DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TDS 75 DA Betjeningsvejledning Elektrisk varmeblæser TRT-BA-TDS 75 -TC-001-DA TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Læs mere

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler)

* _0516* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22515135_0516* Håndbog MOVIMOT MM..D funktionel sikkerhed (inklusive feltfordeler) Udgave 05/2016 22515135/DA SEW-EURODRIVE Driving the world

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Tillæg til driftsvejledningen

Tillæg til driftsvejledningen Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *2122376_214* Tillæg til driftsvejledningen SEW-EURODRIVE GmbH & Co. KG P.O. Box 323 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75- Fax +49 7251-197

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares

Sikkerhed. Driftsvejledning Servomotor IC 50 FARE. Indholdsfortegnelse ADVARSEL FORSIGTIG. 2015 Elster GmbH Edition 08.15. Skal læses og opbevares 2015 Elster GmbH Edition 08.15 Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Servomotor IC 50 Indholdsfortegnelse Servomotor IC 50...1 Indholdsfortegnelse....1

Læs mere

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering

Effektforbrug Drift Kabeldimensionering eknisk datablad Kommunikations- og styrerenhed til brandspjæld. Kan styre og overvåge op til brandspjældsmotorer med strømforsyningsmodul. Registrerer spjældposition og enhver fejl på de tilsluttede motorer.

Læs mere

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA

Rettelse. Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV. Udgave 07/2004 LA410000 11446293 / DA Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service Eksplosionsbeskyttede vekselstrømsmotorer DR/DV/DT, asynkrone servomotorer CT/CV Udgave 07/2004 11446293 / DA LA410000 Rettelse

Læs mere

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV

* _0817* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Rettelse. MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *23582529_0817* Rettelse MOVIMOT MM..D med vekselstrømsmotor DT/DV Udgave 08/2017 23582529/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Supplerende

Læs mere

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120

Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str. 100/120, RECOsorptic str. 50-120 Vejledning til varmevekslerstyring SILVER C RX, RECOnomic str 100/120, RECOsorptic str 50-120 1 Generelt Varmevekslerstyringen er et styresystem til stepmotor, 380 W Det er beregnet til nøjagtig og lydsvag

Læs mere

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10

1 Sikkerhed...3. 3 Installation... 10 1 Sikkerhed...3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger... 3 1.2 Anvendte symboler... 3 1.3 Overensstemmelseserklæring... 4 1.4 Korrekt anvendelse... 4 1.5 Vedligeholdelse... 5 1.6 Levering, transport og lagring...

Læs mere

Kompakt driftsvejledning

Kompakt driftsvejledning Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Kompakt driftsvejledning Mobil energiforsyning MOVITRANS Stationære komponenter Udgave 10/2010 16732081 / DA SEW-EURODRIVE Driving the

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

* _0616* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed

* _0616* Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services. Håndbog. MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed Drivteknik \ Drivautomatisering \ Systemintegration \ Services *22513140_0616* Håndbog MOVIFIT -MC/-FC funktionel sikkerhed Udgave 06/2016 22513140/DA SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE

Online-datablad. T4000-1RBA01 T4000 Standard PRODUKTPORTEFØLJE Online-datablad T4000-1RBA01 T4000 Standard A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Sikkerhedstekniske parametre Bestillingsoplysninger Type Andre instrumentudførelser

Læs mere

Driftsvejledning. To-skive-bremse til teaterbrug BMG..T. Udgave 06/ / DA A6.C86

Driftsvejledning. To-skive-bremse til teaterbrug BMG..T. Udgave 06/ / DA A6.C86 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Automation \ Service To-skive-bremse til teaterbrug BMG..T Udgave 06/2004 11295295 / DA A6.C86 Driftsvejledning SEW-EURODRIVE Driving the world Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7

Sikkerhed. Driftsvejledning. Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning af. VR , VAS 6 8 og MB 7 0 Elster GmbH Edition 0. Oversættelse fra tysk D GB F NL I E S N P GR TR CZ PL RUS H www.docuthek.com Driftsvejledning Omstilling af magnetventil uden dæmpning til magnetventil med dæmpning eller udskiftning

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86

Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Datablad Motorer til modulerende styring AME 85, AME 86 Beskrivelse Motorerne AME 85 og AME 86 bruges med ventilerne VFM 2 (DN 50-250), VFS 2 (DN 65-00), VF2/3 (DN 25, 50) og AFQM (DN 50-250). Funktioner:

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Tekniske bilag og montagevejledning

Tekniske bilag og montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 PSM Max. 12 tændsats / 24V DC 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Indhold: Side 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip...

Læs mere

Rettelse MOVIFIT -SC

Rettelse MOVIFIT -SC Transmissionsteknik \ Automatisering \ Systemintegration \ Service Rettelse MOVIFIT -SC Udgave 01/2011 17069696 / DA 1 Tilføjelse/rettelse Oversigt 1 Tilføjelse/rettelse BEMÆRK Der er tilføjelser og rettelser

Læs mere

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere.

EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. EasyStart R Betjeningsvejledning. Radiostyret fjernbetjening med tilbagemelding af varmefunktionen for parkeringsvarmere. Indholdsfortegnelse Inledning Skal læses som det første... 3 Sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00

Betjeningsvejledning. Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 0531 00 Betjeningsvejledning Instabus Audioaktuator 4-dobbelt 531 Systeminformation Denne enhed er et produkt fra Instabus-EIBsystemet og opfylder kravene i EIBAretningslinjerne. En dybtgående faglig viden gennem

Læs mere

DVG-H/F400 DVG-V/F400

DVG-H/F400 DVG-V/F400 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVG-H / DVG-V F400 iht. EN 12101-3 (400 C, 120 min) DVG-H/F400 DVG-V/F400 Ved Milepælen 7 DK-8361 Hasselager

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS SIKKERHEDSRELÆER

Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS SIKKERHEDSRELÆER Online-datablad UE48-2OS2D2 UE48-2OS A B C D E F Billeder kan afvige Bestillingsoplysninger Type Varenr. UE48-2OS2D2 6024915 andre instrumentudførelser og tilbehør www.sick.com/ue48-2os H I J K L M N O

Læs mere

Betjeningsvejledning Styring EX

Betjeningsvejledning Styring EX Betjeningsvejledning Styring EX Indeks 004 10987072 da /23.10.2006 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Til installatøren Installationsvejledning VR 900 Kommunikationsenhed DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING

OVERVÅGNINGSSYSTEM FICO-64» MONTAGEANVISNING FIRE SAFETY AIR MANAGEMENT OVERVÅGNINGSSYSTEM» MONTAGEANVISNING 2 1 TILSLUTNING 1.5 RØGDETEKTOR 1 eller 2 røgdetektorer (se DIP indstillinger) kan vælges. 1.1 GENERELT Styreenheden SOC8-S2 indeholder elektroniske

Læs mere

Vind og regnmelder WRA 501

Vind og regnmelder WRA 501 Vind og regnmelder WRA 501 Lad venligst denne vejledning Blive i centralen! MONTAGEVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning Side 1 af 15 1 Indholdsfortegnelse side 1 Indholdsfortegnelse... 2 1.1

Læs mere

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600

Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV. Type DVV - F600 Vejledning til transport, installation, opstart og vedligeholdelse af brand- og røg tagventilator DVV Type DVV - F600 F600 iht. EN 12101-3 (600 C, 120 min) Type DVV - F400 F400 iht. EN 12101-3 (400 C,

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH

allstor Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning allstor Varmtvandsbeholder Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

Online-datablad. C2C-SA09030A10000, C2C-EA09030A10000 detec2 Core SIKKERHEDSLYSGITRE

Online-datablad. C2C-SA09030A10000, C2C-EA09030A10000 detec2 Core SIKKERHEDSLYSGITRE Online-datablad C2C-SA09030A10000, C2C-EA09030A10000 detec2 Core A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Opløsning Beskyttelsesfelthøjde Rækkevidde Reaktionstid

Læs mere

Mean Well, LCM-serie installations vejledning.

Mean Well, LCM-serie installations vejledning. Egenskaber: 180 -> 295 VAC (LCM-25: 180 277 VAC) Indbygget aktivt power factor funktion Udgangsstrøm indstilles med DIP kontakter Indbygget DALI interface og simpel kontakt dæmpning (DA version) Indbygget

Læs mere

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød.

Advarsel om en potential fare, betjeningsvejledningen skal følges. Forsigtig! Farlig spænding. Fare for elektrisk stød. DANSK: Indhold 1. Introduktion / Produktpakke 2. Sikkerhedsforanstaltninger 3. Fare for elektrisk stød og andre farer 4. Anvendelsesformål 5. Testerinformation 6. Forberedelse til test 7. Udførelse af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning

Märklin Transformator 60052 / 66181 Dansk vejledning Dansk vejledning Indholdsfortegnelse 1 Nettilslutning 2 Tilslutningsbøsninger 3 Tilslutningsstik Indholdsfortegnelse 1. Tekniske data for Märklin transformatorer 2. Sikkerhedshenvisninger til drift af

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Online-datablad UE43-3MF2A0 UE43-3MF SIKKERHEDSRELÆER

Online-datablad UE43-3MF2A0 UE43-3MF SIKKERHEDSRELÆER Online-datablad UE43-3MF2A0 UE43-3MF A B C D E F Billeder kan afvige Bestillingsoplysninger Type Varenr. UE43-3MF2A0 6024898 andre instrumentudførelser og tilbehør www.sick.com/ue43-3mf H I J K L M N O

Læs mere

Online-datablad. C4P-SA04530A00 detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE

Online-datablad. C4P-SA04530A00 detec4 Prime SIKKERHEDSLYSGITRE Online-datablad CP-SA00A00 detec Prime CP-SA00A00 detec Prime A B C D E F H I J K M N O P Q R S T Oversigt over tekniske data Egenskaber Systemdel Opløsning Beskyttelsesfelthøjde Rækkevidde Uden blinde

Læs mere

Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S / / 2010

Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S / / 2010 Original driftsvejledning Induktiv sikkerhedssensor GG505S 701833 / 03 06 / 2010 Indhold 1 Indledende bemærkninger 3 1.1 Tegnforklaring 3 2 Sikkerhedshenvisninger 4 2.1 Sikkerhedstekniske krav til applikationen

Læs mere

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA

BE17 BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA BE17 DA BETJENINGSVEJLEDNING SPÆNDINGSTESTER TRT-BA-BE17-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om enheden... 3 Tekniske data... 3

Læs mere

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel

1,5 W 18 VA (I max. 20 A @ 5 ms) Kabel 1 m, 4 x 0,75 mm 2, option: 3 og 5 m kabel, klemrække Funktions-data Fabriksindstilling Variabel eknisk datablad LMQA-MF Programmerbare spjældmotorer til luftspjæld i klima- og ventilationsanlæg, til laboratorie- og industriudsugning For spjæld op til ca. 0,8 m Drejemoment Nm Nominel spænding AC/DC

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer

INSTALLATIONS- manual IB2. Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer 061110 Ref: IB2-im1822041_dk.pdf INSTALLATIONS- DK manual Art.nr. 1822041 IB2 Impulsrelæ til to individuelt styrede motorer Med IB2 kan to motorer styres individuelt samtidig med motorerne tager imod centrale

Læs mere

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000

Systemhåndbog. MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring. Udgave 02/2006 11369698 / DA EA363000 Gearmotorer \ Industrigear \ Drivelektronik \ Drivautomatisering \ Service MOVIDRIVE MDR60A Nettilbageføring EA6000 Udgave 02/2006 11668 / DA Systemhåndbog SEW-EURODRIVE Driving the world 1 Vigtige henvisninger...

Læs mere

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1

Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation AQP63.1 1 959 1959P02 Måleværdiprocessor for behovsstyret ventilation til brug sammen med CO 2 /VOC-føler QPA63 AQP631 Driftsspænding AC 24 V Indgangssignaler DC 010 V Udgangssignal DC 010 V Anvendelse I ventilations-

Læs mere

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning

Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic INSTALLATIONSVEJLEDNING. Tekniske bilag og. montagevejledning Brandventilationscentral type 1 1 1 - Basic Max. Belastning 1,1A / 24V DC 1 x Komfortventilationsgruppe 1 x Brandventilationsgruppe INSTALLATIONSVEJLEDNING Tekniske bilag og montagevejledning WINTECH A/S

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE16

Automatiksystem EKO-KE16 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til 16 (to spjæld/gruppe) brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti

Brugsanvisning USB-ladestation l d t ti Brugsanvisning USB-ladestation ti Leveringsomfang A 1 2 3 Apparatdele B 3 4 5 4 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UH-5 2 Netkabel 3 LED-ladeindikator 4 USB-tilslutninger 5 Tilslutning til netkabel

Læs mere

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning

Vibranivo. Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN Betjeningsvejledning Vibranivo Serie VN 1000 VN 2000 VN 5000 VN 6000 Betjeningsvejledning 010516 1 UWT GmbH Westendstraße 5 Tel.: +49 (0)831 57123-0 Internet:www.uwt.de D-87488 Betzigau Fax: +49 (0)831 76879 E-Mail: info@uwt.de

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering

Effektforbrug Drift Hvilestilling Dimensionering NRQ2A-SR eknisk datablad Modulerende drejemotor til 2- og 3-vejs kugleventiler DN 15... DN 0 Drejemoment 8 Nm Nominel spænding AC/DC 2 V Styring: Modulerende DC 2... 10 V Stillingssignal: DC 2... 10 V

Læs mere

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING

E-CLICK AXEO BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Læses grundigt inden ibrugtagning! Opbevares til senere brug Denne drifts- og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte maskiner er forpligtet til skriftligt

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

STRA-01 til kølebafler

STRA-01 til kølebafler Comfort: STRA01 STRA01 til kølebafler Montering Placer regulatoren på et sted, hvor temperaturen er repræsentativ for rummet. En passende placering er ca. 1,6 m over gulvniveau på et sted med uhindret

Læs mere

Brugsanvisning USB oplader USB oplader

Brugsanvisning USB oplader USB oplader Brugsanvisning USB oplader A 1 3 2 4 2 Leveringsomfang/apparatdele 1 Maginon UC-400 2 USB port 3 Stik 4 LED-ladeindikator 3 Indhold Leveringsomfang...2 Aapparatdele...3 Leveringsomfang/apparatdele...4

Læs mere

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning

BWO 155 BWO 155 12V BWO 155 Z BWO 155 ERT. Original driftsvejledning 90 C 80 C BWO 155 BWO 155 1V BWO 155 Z BWO 155 ERT Original driftsvejledning 70 C 60 C 50 C 40 C Deutsche Vortex GmbH & Co. KG Kästnerstraße 6 7164 Ludwigsburg Germany Fon: +49(0)7141.55-0 E-Mail: info@deutsche-vortex.com

Læs mere

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V

Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V Ventilasjonssentral Teknisk bilag og montasjeveiledning Type RWA 1-1-1-V 24V 1 Før montering... 3 2 Funktionsprincip... 4 3 Beskrivelse og tekniske data... 5 4 Centraltegning... 6 4.1 Afprøvning af komfortventilationsfunktion...

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115

IF-91. Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 IF-91 300324 Original-Gebrauchsanleitung V1/1115 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 100 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 100 1.2 Symbolerklæring... 103 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 104 2. Generelle

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD

Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD 3 035 Rumtemperaturregulator med ugekontaktur og LCD for varmesystemer RDE10 opunktregulering med ON/OFF-styresignaludgang for opvarmning Driftsformer: Normal- og sparetemperatur Ugekontaktur og manuel

Læs mere

104.446 104.447 V2/1210

104.446 104.447 V2/1210 104.446 104.447 V2/1210 DK 1. Generelle oplysninger 86 1.1 Generelt om denne vejledning 86 1.2 Symbolforklaring 86 1.3 Producentens ansvar og garanti 87 1.4 Ophavsret 87 1.5 Overensstemmelseserklæring

Læs mere

Betjeningsvejledning Vægsav EX

Betjeningsvejledning Vægsav EX Betjeningsvejledning Vægsav EX Indeks 005 10989160 da /10.05.2010 Tillykke! Du har valgt en af de pålidelige Hydrostress-maskiner fra TYROLIT, som er af en teknologisk førende standard. Kun originale Hydrostress-reservedele

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Installationsvejledning PLA Option FLX series

Installationsvejledning PLA Option FLX series MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Installationsvejledning PLA Option FLX series www.danfoss.com/solar Sikkerhed og overensstemmel... Sikkerhed og overensstemmelse Typer af sikkerhedsmeddelelser

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215

ST1800. Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 ST1800 825212 Original-Gebrauchsanleitung V1/1215 DK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed... 114 1.1 Sikkerhedshenvisninger... 114 1.2 Symbolerklæring... 118 1.3 Anvendelsen som tilsigtet... 119 2. Generelle

Læs mere

Automatiksystem EKO-KE2

Automatiksystem EKO-KE2 Automatiksystem Beskrivelse Automatiksystem er beregnet til anvendelse til automatisk automatik og funktionskontrol af op til fire brand-/røgspjæld eller trykaflastningsspjæld med 24 V spjældmotorer samt

Læs mere

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING

F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING F75E ORIGINAL BRUGERVEJLEDNING 2 F75E F 50 BRUG SWEPAC F75E bruges til at pakke grus og sand i forbindelse med mindre byggearbejder såsom underlag for betonblokke eller belægningssten til haver. Maskinens

Læs mere

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Betjeningsvejledning. Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 DA Betjeningsvejledning Luftvarmer Air Top Evo 40 Air Top Evo 55 1 1 Om dette dokument 1.1 Dokumentets formål Denne betjeningsvejledning hører til produktet og indeholder informationer om sikker brug af

Læs mere

Lumination LED-amaturer

Lumination LED-amaturer GE Lighting Solutions Monteringsvejledning Lumination LED-amaturer Ophængt LED-amatur (Serie EP14) Produktegenskaber Lang levetid (50.000 timer nominelt) 5 års garanti IP30 Klassificeret til montering

Læs mere

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning

GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 19.9.2014 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Alarmenhed til fedtudskillere Copyright 2043 Labkotec Oy

Læs mere

NRS 1-8. Driftsmanual 810166-01 GESTRA Niveauforstærker NRS 1-8

NRS 1-8. Driftsmanual 810166-01 GESTRA Niveauforstærker NRS 1-8 Driftsmanual 810166-01 GESTRA Niveauforstærker NRS 1-8 Anlæggets sikkerhedsstrømkreds Net Fig. 1 Net Anlæggets sikkerhedsstrømkreds Fig. 2 U 1-2 neddykket uregel- mæssighed ikke neddykket 2 V eff. 10 µs/cm

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Dansk 1 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation er skrevet på engelsk. Alle andre sprog er oversættelser. De forholdsregler, der er beskrevet i dette

Læs mere