Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn"

Transkript

1 Frederikshavn Elnet A/S Knivholtvej Frederikshavn 30. juni 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09031 /AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKS- HAVN ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder en opgørelse af de bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for Frederikshavn Elnet A/S (herefter Frederikshavn) for reguleringsårene Med virkning pr. 1. januar 2007 er Frederikshavn fusioneret med Sæby Elforsyning (herefter Sæby) med Frederikshavn som det fortsættende selskab. Derfor opgøres også de bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for Sæby for reguleringsårene SEKRETARIATET FOR ENERGITILSYNET Carl Jacobsens Vej Valby Tlf I forhold til beregning af forrentning og differencer bygger denne afgørelse på de principper, som er udstukket i Energitilsynets tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (herefter Energitilsynets rammenotat) samt Energitilsynets tilkendegivelse om håndtering af differencer i egen favør. 2 Sekretariatet har af administrative grunde fundet det mest hensigtsmæssigt at træffe en samlet afgørelse for reguleringsårene , således at denne afgørelse afslutter den regulatoriske behandling af virksomheden for denne periode. 2. AFGØRELSE Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at: - Sæbys bagudrettede reguleringspriser er 9,7 øre/kwh i 2005 og 10,1 øre/kwh i 2006, og at 1 Tilkendegivelse om principper for indtægtsrammeudmeldinger (rammenotat) af 27. juni 2013, jf. 2 Tilkendegivelse om håndtering af elnetvirksomheders differencer i egen favør af 29. marts 2016, jf.

2 Side 2/22 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR - Frederikshavns bagudrettede reguleringspriser er 16,5 øre/kwh i 2005, 17,2 øre/kwh i 2006, 16,0 øre/kwh i 2007, 16,7 øre/kwh i 2008, 16,1 øre/kwh i 2009, 14,5 øre/kwh i 2010, 14,4 øre/kwh i 2011, 14,2 øre/kwh i 2012, 14,5 øre/kwh i 2013, 14,4 øre/kwh i 2014 og 14,2 øre/kwh i Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke forhold: - Sæbys reguleringspris forhøjes midlertidigt med 0,31 øre/kwh i 2005 som følge af nettabskorrektioner. - Frederikshavns reguleringspris forhøjes midlertidigt med hhv. 0,34 øre/kwh i 2005, 0,18 øre/kwh i 2006, 0,14 øre/kwh i 2007, 0,04 øre/kwh i 2008, 0,35 øre/kwh i 2011, 0,45 øre/kwh i 2012, 0,31 øre/kwh i 2013, 0,42 øre/kwh i 2014 og 0,10 øre/kwh i 2015 som følge af nettabskorrektioner. - Frederikshavns reguleringspris sænkes midlertidigt med hhv. 0,24 øre/kwh i 2009 og 0,27 øre/kwh i 2010 som følge af nettabskorrektioner. - Den tidligere udmeldte varige korrektion af Frederikshavns indtægtsramme ændres bagudrettet for reguleringsåret 2008 til kr , for reguleringsåret 2009 til kr , for reguleringsåret 2010 til kr og for reguleringsåret 2011 til kr som følge af en forkert opgørelsesmetode for nettabskorrektioner for perioden Frederikshavn pålægges ikke at korrigere postering af tab på debitorer med tilbagevirkende kraft. Virksomheden har meddelt sekretariatet, at forholdet er posteret korrekt fra reguleringsåret Frederikshavns indtægtsramme forhøjes midlertidigt med kr i reguleringsåret 2012 og varigt fra og med 2013 med kr , idet gebyrindtægter og gebyromkostninger ikke var inkluderet i virksomhedens reguleringsregnskab for reguleringsåret Den fusionerede indtægtsramme for 2006 dækkende Frederikshavn og Sæby udgør kr , og den tilhørende samlede leverede mængde el er kwh. For så vidt angår opståede differencer, træffer Sekretariatet for Energitilsynet følgende afgørelse: - Differencer i Frederikshavns favør ultimo 2014 skal i udgangspunktet være afviklet senest ultimo reguleringsåret 2016, jf. dog afgørelsens afsnit om forlængelse af afviklingsfristen.

3 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR Side 3/22 - Differencer i Frederikshavns favør opstået i reguleringsåret 2015 skal være afviklet senest ultimo reguleringsåret Endelig træffer Sekretariatet følgende afgørelse for så vidt angår merforrentning: - Virksomheden pålægges en varig indtægtsrammereduktion fra og med 2016 som følge af Sæbys merforrentning i reguleringsåret 2006, dog maksimalt 2 pct. af indtægtsrammens størrelse i På baggrund af de af virksomheden indberettede oplysninger, afstedkommer ovennævnte afgørelser, at - Sæbys indtægtsramme er kr i 2005 og kr i 2006, og at - Frederikshavns indtægtsramme er kr i 2005, kr i 2006, kr i 2007, kr i 2008, kr i 2009, kr i 2010, kr i 2011, kr i 2012, kr i 2013, kr i 2014 og kr i SAGSFREMSTILLING Som et led i indtægtsrammereguleringen skal Energitilsynet forud for hvert reguleringsår til hver enkelt netvirksomhed udmelde en ex ante indtægtsramme for det kommende år samt en bagudrettet (ex post) reguleringspris for det foregående år, jf. 3 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Sekretariatet for Energitilsynet har dog i sin hidtidige praksis både udmeldt bagudrettede reguleringspriser og indtægtsrammer. Denne udmelding kaldes i praksis for en bagudrettet indtægtsrammeudmelding. I det følgende fremgår de for denne afgørelse væsentlige dele af sekretariatets korrespondance med Frederikshavn og Sæby. Sagsforløbet er opdelt i afsnit, der vedrører hhv. Frederikshavn og Sæby SAGSFORLØB Sæby (reguleringsårene ) Sæby har for reguleringsårene indsendt reguleringsregnskaber, jf. 21 i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. Sekretariatet udmeldte den 4. juni 2008 bagudrettede indtægtsrammer for Sæby for reguleringsårene Sæby fusionerede pr. 1. januar 2007 med Frederikshavn med Frederikshavn som det fortsættende selskab. Frederikshavn (reguleringsårene ) Frederikshavn har for samtlige reguleringsår i perioden indsendt reguleringsregnskaber, jf. 30 i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; 28 i ind-

4 Side 4/22 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR tægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 samt 21 i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004. Sekretariatet har for reguleringsårene løbende udmeldt ex ante indtægtsrammer til Frederikshavn. Sekretariatet udmeldte den 21. juli 2008 bagudrettede indtægtsrammer for Frederikshavn for reguleringsårene Frederikshavn fusionerede pr. 1. januar 2007 med Sæby med Frederikshavn som det fortsættende selskab. Den 14. oktober 2008, den 7. september 2009, den 25. august 2010 og den 13. september 2011 udmeldte sekretariatet bagudrettede indtægtsrammer for Frederikshavn for hhv. reguleringsårene , , og Sekretariatet sendte den 2. april 2014 orienterende udmelding af bagudrettede indtægtsrammer for reguleringsårene til Frederikshavn. Den 11. august 2014 og den 30. september 2015 sendte sekretariatet orienterende udmelding af bagudrettede indtægtsrammer for hhv. reguleringsårene og Sekretariatet oplyste ved af 6. april 2016 Frederikshavn om, at sekretariatet påbegyndte en gennemgang af virksomhedens bagudrettede indtægtsrammer for perioden en var vedhæftet en opgørelse af de bagudrettede indtægtsrammer for perioden. Med henblik på at sikre en tilstrækkelig oplysning af sagen anmodede sekretariatet Frederikshavn om bl.a.: - at oplyse om eventuelle forhold, som betød, at virksomheden ikke havde været i stand til at korrigere de opståede differencer i overensstemmelse med indtægtsrammebekendtgørelsens regler herom. - at oplyse om eventuelle ændrede forhold, som kunne påvirke reguleringsprisen, og som virksomheden ikke tidligere havde oplyst om. Sekretariatet fremhævede særligt, at virksomheden var forpligtet til både at oplyse om ændrede forhold, som kunne føre til forhøjelse af reguleringsprisen, og at oplyse om ændrede forhold, som kunne føre til sænkning af reguleringsprisen. Frederikshavn besvarede ved af 3. maj 2016 sekretariatets anmodning. Sekretariatet bemærker, at sekretariatet af administrative grunde har fundet det mest hensigtsmæssigt også i nærværende afgørelse at gennemgå og træffe afgørelse om virksomhedens bagudrettede indtægtsramme for reguleringsåret HØRING Udkast til nærværende afgørelse er den 24. juni 2016 sendt i høring hos Frederikshavn med høringsfrist den 8. juli 2016.

5 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR Side 5/22 Ved af 28. juni 2016 har Frederikshavn fremsendt høringssvar med bemærkninger til udkastet. Bemærkningerne vedrører fristen for afvikling af Frederikshavns differencer ultimo 2014 på kr Af bemærkningerne fremgår, at Frederikshavn i taksterne for 2016 på nuværende tidspunkt endnu ikke har indregnet differencer fra tidligere år, da størrelsen heraf først er kendt i forbindelse med denne gennemgang af virksomhedens bagudrettede indtægtsrammer for reguleringsårene , og at en opkrævning af virksomhedens differencer ultimo 2014 inden udgangen af 2016 derfor vil medføre en forhøjelse af tarifferne på over 10 pct. Frederikshavn har på denne baggrund ved samme anmodet om en forlængelse af afviklingsfristen for differencer i virksomhedens favør ultimo 2014 til ultimo reguleringsåret LOVGRUNDLAG For så vidt angår de relevante bestemmelser, relevant retspraksis mv. for nærværende afgørelse henvises til vedlagte bilag VURDERING Sekretariatet for Energitilsynet har gennemgået de bagudrettede indtægtsrammer for Sæby og Frederikshavn for hhv. reguleringsårene og I den forbindelse foretages der særskilte vurderinger af følgende virksomhedsspecifikke forhold: - Nettabskorrektioner (afsnit 5.1.1) - Håndtering af tab på debitorer (afsnit 5.1.2) - Håndtering af gebyrindtægter (afsnit 5.1.3) - Praksisændring af opgørelsesmetoden for leveret mængde (afsnit 5.1.4) - Sammenlægning af indtægtsrammer (afsnit 5.1.5) Vurderingerne af ovennævnte forhold resulterer i en opgørelse af virksomhedernes: - Bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for reguleringsårene (afsnit 5.2) - Differencer ultimo 2015 (afsnit 5.3) - Forrentning og merforrentning (afsnit 5.4) Opgørelsens bagvedliggende beregninger bygger på virksomhedernes indsendte reguleringsregnskaber, sekretariatets udmeldinger til virksomhederne samt øvrig korrespondance mellem virksomhederne og sekretariatet VIRKSOMHEDSSPECIFIKKE FORHOLD I dette afsnit følger vurderinger og afgørelser for de virksomhedsspecifikke forhold, der er relevante for hhv. Sæby og Frederikshavn.

6 Side 6/22 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR NETTABSKORREKTIONER Ifølge 12, stk. 1, nr. 3, og 13, stk. 1, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; tilsvarende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. 35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; samt 13, stk. 1, nr. 3, og 14, stk. 1, nr. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. 35, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, skal virksomhedernes indtægtsramme årligt forhøjes hhv. reduceres som følge af væsentligt øgede hhv. reducerede omkostninger til nettab som følge af stigende hhv. faldende elpriser set i forhold til basisåret Til at vurdere hvorvidt de øgede eller reducerede omkostninger til nettab er væsentlige, anvendes følgende kriterie ( 1. væsentlighedskriterie ): - Omkostninger til et nettab, der fysisk svarer til nettabet i 2004, i et regnskabsår skal adskille sig med et beløb (nettabskorrektionen), der overstiger det mindste beløb af henholdsvis 3 pct. og kr., regnet i forhold til omkostningerne til nettab i 2004 tillagt en pristalsregulering, jf. 12, stk. 4, 13, stk. 2 og 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; tilsvarende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. 35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; samt 13, stk. 4 og 14, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. 35, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Såfremt der indsendes korrektioner til oplysninger i virksomhedens årsrapporter efter den 31. august i indsendelsesåret, f.eks. korrektioner i forhold til nettab, skal sådanne korrektioner være væsentlige. Til at vurdere om korrektioner til oplysninger i virksomhedens årsrapporter er væsentlige anvendes følgende kriterie ( 2. væsentlighedskriterie ): - For at være væsentlig skal korrektionen forårsage en ændring af den udmeldte reguleringspris på mindst 10 procent i det reguleringsår, korrektionen vedrører, eller en ændring af den opgjorte forrentningsprocent på mindst 1 procentpoint i det reguleringsår, korrektionen vedrører, jf. 23, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 samt 21, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. 35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. En tilsvarende bestemmelse er ikke fastsat i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, og væsentlighedskriteriet er således ikke gældende for reguleringsårene , jf. 35, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. I det følgende vurderer Sekretariatet for Energitilsynet, hvorvidt de i reguleringsregnskaberne indberettede korrektioner fører til væsentligt øgede eller reducerede nettabsomkostninger i årene Reguleringsårene For reguleringsårene var det sekretariatets praksis, at netvirksomhederne skulle ansøge om forhøjelser af indtægtsrammen som følge af stigende omkostninger til nettab.

7 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR Side 7/22 Sæby Virksomheden har den 5. november 2008 indsendt en ansøgning om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af stigende omkostninger til nettab i Ved afgørelse af 4. december 2011 har sekretariatet forhøjet Sæbys indtægtsramme for 2005 med kr Sekretariatet undersøger ikke i forbindelse med nærværende afgørelse, om der eventuelt burde have været foretaget reduktioner af indtægtsrammen i 2006, idet sekretariatet vurderer, at de reduktioner, der eventuelt måtte udestå i 2006, skyldes sekretariatets passivitet. Frederikshavn For så vidt angår Frederikshavn har virksomheden hhv. den 30. maj 2006, den 22. maj 2008, den 30. maj 2008 og den 28. maj 2009 indsendt en ansøgning om forhøjelse af virksomhedens indtægtsramme som følge af stigende omkostninger til nettab i hhv. 2005, 2006, 2007 og Sekretariatet har på den baggrund den 29. juni 2007, den 2. juli 2008 og den 19. november 2010 truffet afgørelse om forhøjelse af Frederikshavns indtægtsramme i 2005 med kr , i 2006 med kr , i 2007 med kr og i 2008 med kr Reguleringsårene For reguleringsåret 2009 og frem har virksomhederne indberettet oplysninger om nettab i forbindelse med aflæggelse af reguleringsregnskabet. Frederikshavn fik den 25. august 2010 og den 13. september 2011 udmeldt bagudrettede indtægtsrammer for hhv. reguleringsårene 2009 og 2010, hvori sekretariatet udmeldte en forhøjelse af indtægtsrammen for 2009 på kr og for 2010 på kr som følge stigende omkostninger til nettab. Virksomheden har ikke efter den 31. august i indsendelsesåret indsendt korrektioner i forhold til nettab (2. væsentlighedskriterie). På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderer sekretariatet, at den udmeldte nettabskorrektion for Frederikshavn for årene 2009 og 2010 er korrekt. Reguleringsårene Frederikshavn fik den 2. april 2014, den 11. august 2014 og den 30. september 2015 udmeldt orienterende bagudrettede indtægtsrammer for reguleringsårene Sekretariatet har udmeldt en forhøjelse af indtægtsrammen for på hhv. kr , kr , kr og kr som følge af stigende omkostninger til nettab.

8 Side 8/22 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR Virksomheden har ikke efter den 31. august i indsendelsesåret indsendt korrektioner i forhold til nettab (2. væsentlighedskriterie). På baggrund af de foreliggende oplysninger vurderer sekretariatet, at den udmeldte nettabskorrektion for Frederikshavn for årene Reguleringsåret 2015 NKE Elnet har den 31. maj 2016 indsendt reguleringsregnskab for 2015, hvoraf virksomhedens fysiske nettab samt nettabsomkostninger fremgår. Prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,55 kr./kwh i Virksomhedens har angivet sit fysiske nettab i 2004 til kwh og virksomhedens nettabsomkostninger i 2004 til kr. Prisen for nettab (elprisen) bliver derved 0,40 kr./kwh i Korrektionen for nettab i 2015 beregnes ud fra det fysiske nettab i 2004 og forskellen mellem den pristalsfremskrevne elpris fra 2004 og årets elpris: Nettabskorrektion 2015 = (Pris for nettab 2015 Pris for nettab 2004 Reguleringsprisindeks 2015 Reguleringsprisindeks 2004 ) Nettab i kwh 2004 Nettabskorrektion 2015 = ( 0,55 kr./kwh 0,40 kr./kwh 1,33 ) kwh 1 Nettabskorrektion 2015 = kr. Den beregnede nettabskorrektion for 2015 er væsentlig, idet den overstiger væsentlighedskriteriet på enten 3 pct. eller kr af nettabsomkostningen i 2004 pristalsfremskrevet (1. væsentlighedskriterie). Sekretariatet korrigerer derfor virksomhedens indtægtsramme for Forkert opgørelsesmetode Ved gennemgangen af Frederikhavns indtægtsrammer er det konstateret, at Sekretariatet for Energitilsynet for reguleringsårene har opgjort nettabskorrektioner ved en forkert metode. Forskellen på den i praksis anvendte metode for beregning af nettabskorrektioner og den korrekte metode er den måde, hvorpå der i beregningen af korrektionerne justeres for tidligere års korrektioner for nettab. Sekretariatet kan uddybende bemærke følgende om opgørelsesmetoden: I reguleringsårene blev forhøjelser og sænkninger af netvirksomhedernes indtægtsrammer som følge af væsentligt større eller mindre omkostninger til

9 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR Side 9/22 nettab beregnet som korrektioner af reguleringsprisen. En korrektion af reguleringsprisen svarer til en varig korrektion af indtægtsrammen. Hvis en netvirksomhed f.eks. fik forhøjet reguleringsprisen i 2005 som følge af stigende omkostninger til nettab, ville virksomhedens indtægtsramme blive forhøjet varigt fra og med Med henblik på i stedet at gøre effekten på netvirksomhedernes indtægtsramme midlertidig, dvs. ét-årig, blev praksis ændret fra og med Rent beregningsteknisk blev årets korrektioner som følge af nettab i fortsat beregnet som korrektioner af reguleringsprisen, men hvor der blev justeret for tidligere års korrektioner af indtægtsrammen. Hvis en virksomhed f.eks. havde væsentligt øgede omkostninger til nettab i både 2008 og 2009 (men ikke i ), beregnedes en forhøjelse af reguleringsprisen i begge år. Fra den beregnede forhøjelse af reguleringsprisen i 2009, omregnet til årets indtægtsrammeforhøjelse, blev dog fratrukket den pristalsfremskrevne indtægtsrammeforhøjelse fra Det var hensigten hermed, at forskellen mellem de to beløb dermed udgjorde årets midlertidige forhøjelse af indtægtsrammen. Imidlertid er årets beregnede forhøjelse af reguleringsprisen, omregnet til årets indtægtsrammeforhøjelse, ikke fuldstændig sammenlignelig med den pristalsfremskrevne indtægtsrammeforhøjelse fra tidligere år. Det skyldes, at de to beløb afhænger af de leverede mængder elektricitet i to forskellige år. Dermed afhænger korrektionen for tidligere års forhøjelser eller sænkninger af indtægtsrammen af udviklingen i den leverede mængde elektricitet mellem de to år, hvilket ikke har været hensigten. For en retvisende opgørelse af den midlertidige (ét-årige) forhøjelse af indtægtsrammen, bør tidligere års forhøjelser eller sænkninger derfor korrigeres for udviklingen i den leverede mængde elektricitet, ligesom de i forvejen korrigeres for udviklingen i reguleringsprisindekset. Sekretariatet har derudover konstateret, at tidligere års forhøjelser eller sænkninger er korrigeret for den årlige udvikling i reguleringsprisindekset, mens reguleringsprisen i pristalsfremskrives ved brug af den kvartalsvise udvikling i reguleringsprisindekset. Fra og med ændres praksis for fremskrivning af reguleringsprisen, da reguleringsprisen herfra fremskrives med den årlige udvikling i reguleringsprisindekset. For en retvisende opgørelse af den midlertidige (ét-årige) forhøjelse af indtægtsrammen, bør tidligere års forhøjelser eller sænkninger derfor både korrigeres for udviklingen i den leverede mængde elektricitet og udviklingen i det kvartalsvise reguleringsprisindeks (frem til 2010, hvorefter pristalsfremskrivningen til 2011 bør følge udviklingen i det årlige indeks). Sekretariatet konstaterer, at Frederikshavn ved den forkerte beregningsmetode har fået forhøjet indtægtsrammen med kr i 2008, reduceret indtægtsrammen med kr i 2009 og kr i 2010 og reduceret indtægtsrammen varigt med kr fra og med 2011, hvor sekretariatet overgik til en ny (korrekt) beregningsmetode for opgørelse af nettabskorrektioner.

10 Side 10/22 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR Sekretariatet finder, at indtægtsrammen ved den korrekte beregningsmetode skulle være forhøjet med kr i 2008, reduceret med kr i 2009 og kr i 2010 og reduceret varigt med kr fra og med På denne baggrund vurderer sekretariatet, at anvendelsen af den korrekte opgørelsesmetode samlet er en begunstigende korrektion. Den tidligere udmeldte varige korrektion af indtægtsrammen for hhv. 2008, 2009, 2010 og 2011 ændres på denne baggrund fra hhv. kr til kr , kr til kr , kr til kr og fra kr til kr , således at virksomhedens indtægtsramme for disse år har en størrelse, der svarer til, at en korrekt opgørelsesmetode havde været anvendt. Endelige forhøjelser og reduktioner som følge af nettab Af nedenstående Tabel 1 og Tabel 2 fremgår det, hvor meget indtægtsrammen hhv. forhøjes og reduceres med, og hvad reguleringsprisen som konsekvens heraf hhv. hæves og sænkes med. TABEL 1 FORHØJELSE OG REDUKTION AF SÆBYS REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER FOR PERIODEN SOM FØLGE AF NETTAB Årets forhøjelse/reduktion re år Korrektion for tidlige- Forhøjelse/reduktion af indtægtsrammen inkl. reduktion Forhøjelse/reduktion af reguleringspris (øre/kwh) , ,00 Note: Forhøjelse/reduktion af reguleringsprisen i øre/kwh er beregnet som Forhøjelse af indtægtsramme delt med den indberettede leverede mængde i året. Note: De tal, der er markeret med fed, fremgår i indtægtsrammeskemaet, som beløb, der er indregnet i reguleringsprisen. Kilde: Sæby og Sekretariatet for Energitilsynet.

11 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR Side 11/22 TABEL 2 FORHØJELSE OG REDUKTION AF FREDERIKHAVNS REGULERINGSPRI- SER OG INDTÆGTSRAMMER FOR PERIODEN SOM FØLGE AF NETTAB Årets forhøjelse/reduktion år Korrektion for tidligere Forhøjelse/reduktion af indtægtsrammen inkl. reduktion Forhøjelse/reduktion af reguleringspris (øre/kwh) , , , , , , ,35* , , , ,10 Note: Forhøjelse/reduktion af reguleringsprisen i øre/kwh er beregnet som Forhøjelse af indtægtsramme delt med den indberettede leverede mængde i året. Note: De tal, der er markeret med fed, fremgår i indtægtsrammeskemaet, som beløb, der er indregnet i reguleringsprisen. * Tallet fremkommer ved beregningen 0,5 øre/kwh 0,15 øre/kwh, som svarer til hhv. årets forhøjelse og korrektion fra tidligere år. Kilde: Frederikshavn og Sekretariatet for Energitilsynet. Forhøjelser og reduktioner for reguleringsårene blev givet som varige korrektioner. Korrektioner for reguleringsårene 2008 og frem har virkning for det år, som opgørelsen vedrører, jf. 17, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 samt tilsvarende bestemmelser i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. 35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/ TAB PÅ DEBITORER Det fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsen, at reguleringsregnskabet skal aflægges i overensstemmelse med principperne i årsregnskabsloven, jf. 30, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 og lignende bestemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, jf. 35, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Energiklagenævnet har den 23. april 2014 truffet afgørelse om, at tab på debitorer skal indgå i de driftsmæssige omkostninger og ikke må fraregnes i de driftsmæssige indtægter 3. Som opfølgning på denne afgørelse udsendte sekretariatet den 14. maj 2014 en udmelding til alle netvirksomheder, hvori det blev fremhævet: 3 Afgørelse af 23. april 2014 vedr. klage fra NRGi Net A/S over Energitilsynets afgørelse af 27. juni 2013 om indtægtsrammeudmelding for

12 Side 12/22 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR - At netvirksomheder fra og med reguleringsåret 2014 skal følge den praksis for håndtering af tab på debitorer, som følger af Energiklagenævnets afgørelse af 23. april At netvirksomheder, som har ændret praksis på dette punkt efter den 8. oktober 2008, men som ikke har redegjort herfor overfor sekretariatet, jf. indtægtsrammebekendtgørelsens 31, stk. 1 nr. 6, som udgangspunkt vil blive pålagt at korrigere denne praksisændring bagudrettet tilbage til tidspunktet for ændringen. Frederikshavn har efter den 8. oktober 2008 foretaget en praksisændring, således at tab på debitorer fraregnes i de driftsmæssige indtægter. Virksomheden har redegjort herfor over for sekretariatet, idet det af virksomhedens reguleringsregnskab for 2011 fremgår, at Frederikshavn har ændret regnskabsprincipper fra og med dette år. Sekretariatet finder i overensstemmelse med Energiklagenævnets afgørelse af 23. april 2014, at virksomheden har haft en berettiget forventning om, at praksisændringen var lovlig, fordi sekretariatet i sine udmeldinger til virksomheden ikke har afvist denne praksis. På denne baggrund vurderer sekretariatet, at der ikke bør ske en korrektion af forholdet med tilbagevirkende kraft. Det fremgår af Frederikshavns reguleringsregnskab for 2012, at virksomheden fra og med 2012 igen fremadrettet har ændret sin håndtering af tab på debitorer, således at tab på debitorer ikke fraregnes i netvirksomhedens driftsmæssige indtægter HÅNDTERING AF GEBYRINDTÆGTER Sekretariatet for Energitilsynet har i 2012 undersøgt netvirksomhedernes håndtering af gebyrer, herunder om virksomhederne inkluderede gebyrindtægter og gebyromkostninger i reguleringsregnskabet for 2004, og om virksomhederne efterfølgende har foretaget en praksisændring. På baggrund af bestemmelserne om priser og betingelser i elforsyningslovens 69 og 70, de til bestemmelserne hørende forarbejder, samt Energiklagenævnets afgørelse af 19. august 2013 (j. nr ), er det sekretariatets opfattelse, at gebyrindtægter og gebyromkostninger skal indgå i netvirksomhedernes reguleringsregnskab, og at gebyrerne således tillige skal indgå, når indtægtsrammen skal opgøres på grundlag af samme regnskab. Frederikshavn har i forbindelse med indsendelse af reguleringsregnskab for 2012 oplyst, at gebyrindtægter og gebyromkostninger ikke var inkluderet i reguleringsregnskabet for 2004, men at gebyrindtægter og gebyromkostningerne er indeholdt i de driftsmæssige indtægter fra og med 1. juli Frederikshavn har ved af 12. august 2014 oplyst, at virksomheden ønsker at forhøje indtægtsrammen som følge af, at virksomhedens gebyrindtægter i 2004 ikke indgik i opgørelsen af indtægtsrammen.

13 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR Side 13/22 Da gebyrindtægter i 2004 ikke indgik i opgørelsen af indtægtsrammen, finder sekretariatet, at virksomhedens indtægtsramme skal forhøjes fra og med 1. juli 2012, jf. elforsyningslovens 70, stk. 1, 3. og 4. pkt., som blev indsat ved lov nr. 575 af 18. juni Det fremgår af reguleringsregnskabet for 2012, at virksomhedens gebyrindtægter i er opgjort til kr i 2009, kr i 2010 og kr i Gennemsnittet af disse beløb (i 2012-priser) er kr Som følge af, at forhøjelsen først har virkning fra 1. juli 2012, finder sekretariatet, at virksomhedens indtægtsramme i 2012 skal forhøjes med halvdelen af dette beløb, som er kr Fra og med 2013 forhøjes virksomhedens indtægtsramme varigt med hele beløbet, dvs. for 2013 kr (i 2013-priser) PRAKSISÆNDRING AF OPGØRELSESMETODEN FOR LEVERET MÆNGDE Dansk Energi har ved mail af 20. februar 2012 anmodet Sekretariatet for Energitilsynet om, at netvirksomhedernes indberetningsdata til reguleringsregnskabet fra og med 2012 ændres fra nettoleveret (faktureret) til bruttoleveret (faktisk leveret) mængde. I en vejledende udtalelse af 5. juli , finder sekretariatet, at: Når netvirksomhederne indberetter reguleringsregnskabet, skal de indberette netvirksomhedens leverede mængde elektricitet, og denne skal på sekretariatets anmodning kunne dokumenteres, jf. 28, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Der er således ikke tale om en ændring af principperne i forhold til reglerne for indberetning af leveret mængde ved, at indberetningsdata ændres fra netto- til bruttoleveret mængde. Endvidere bemærker sekretariatet i udtalelsen, at: Såfremt opgørelsesmetoden skulle afvige fra den tilsvarende opgjorte leverede mængde for 2004 skal dette indberettes til sekretariatet, således at sekretariatet kan foretage tilsvarende ændringer i sammenligningsåret for indtægtsrammen, der er 2004, jf. 29, stk. 1, nr. 6 og stk. 2. Frederikshavn har oplyst, at der er forskel på den faktisk leverede mængde og den fakturerede leverede mængde elektricitet, men at virksomheden ikke havde nettoafregnede kunder i Frederikshavns indtægtsramme skal på denne baggrund ikke korrigeres som følge af praksisændringen SAMMENLÆGNING AF INDTÆGTSRAMMER Principper for sammenlægning af indtægtsrammer Beregning af indtægtsrammer sker ifølge 3, stk. 1, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; samt den lignende bestemmelse i indtægtsrammebekendtgørelse 4 Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen af 5. juli 2013.

14 Side 14/22 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR 1520/2004, jf. 35, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016, på følgende måde: [ ] Indtægtsrammen beregnes på baggrund af virksomhedens reguleringspris pr. den 1. januar i reguleringsåret og virksomhedens forventede mængde leveret elektricitet (kwh) for det følgende reguleringsår. Indtægtsrammen udgør det maksimale beløb, som virksomheden i reguleringsåret kan oppebære i form af driftsmæssige indtægter ved uændret aktivitetsniveau i forhold til det forventede, jf. stk. 4, og ved uændret reguleringspris i forhold til reguleringsprisen pr. den 1. januar i reguleringsåret [ ]. Det fremgår af 3, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; samt den lignende bestemmelse i 3, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, at: Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er virksomhedens driftsmæssige indtægter i 2004, jf. bekendtgørelse nr af 23. december 2004, divideret med den leverede mængde elektricitet i Endelig fremgår det af 8 i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016; samt den lignende bestemmelse i bekendtgørelse 1520/2004, at: Efter udgangen af et reguleringsår udmelder Energitilsynet bagudrettet for det forgangne reguleringsår en årlig reguleringspris, jf. 2, nr. 26, til hver virksomhed [ ] Fusion af indtægtsrammerne kan i nærværende sag ske med hjemmel i 10 i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004: Hvis to eller flere virksomheder fusionerer, fremsender den fortsættende eller nye virksomhed et revideret budget til Energitilsynet til brug for Energitilsynets beregning af en ny indtægtsramme og en ny reguleringspris og et nyt rådighedsbeløb. Den nye indtægtsramme kan ikke overstige summen af de hidtidige indtægtsrammer ved uændret aktivitet. Det fremgår af bestemmelsen, at fusionen sker ved en sammenlægning af de eksisterende indtægtsrammer, og at den fusionerede indtægtsramme ikke kan overstige summen af indtægtsrammerne fra stamselskaberne. I bilag 2 beskrives de principper, sekretariatet lægger til grund for sammenlægningen af indtægtsrammer. Sekretariatet bemærker, at såfremt der måtte opstå ændringer af netselskabernes basisindtægtsramme 5 i årene før fusionen, som følge af senere afgørelser om bagudrettede varige forhøjelser eller sænkninger af indtægtsrammen, vil det føre til ændringer af den korrigerede reguleringspris ved denne afgørelse. Sammenlægning af indtægtsrammer for Frederikshavn og Sæby Frederikshavn er med virkning pr. 1. januar 2007 fusioneret med Sæby med Frederikshavn som det fortsættende selskab. 5 Med basisindtægtsramme refereres til den varige del af virksomhedens indtægtsramme, dvs. indtægtsrammen før midlertidige forhøjelser eller sænkninger, f.eks. forhøjelser som følge af nødvendige nyinvesteringer eller sænkninger som følge af ét-årige krav fra benchmarking af kvalitet i levering.

15 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR Side 15/22 Frederikshavn har ved af 30. maj 2016 oplyst, at der ikke har været internt leverede mængder elektricitet mellem Frederikshavn og Sæby. De to virksomheders net var dermed horisontalt forbundne, og i beregningen af den nye indtægtsramme indgår derfor summen af de to virksomheders leverede mængder elektricitet i Denne sum udgør kwh I beregningen af den korrigerede reguleringspris, som har virkning fra 1. januar 2007, indgår ligeledes basisindtægtsrammernes størrelse ultimo 2006 for henholdsvis Frederikshavn og Sæby. Sekretariatet har opgjort Frederikshavns basisindtægtsramme i 2006 til kr , mens Sæbys basisindtægtsramme i 2006 er opgjort til kr Den fusionerede indtægtsramme for 2006 udgør således kr Den korrigerede reguleringspris for 2006 kan dernæst beregnes, jf. boks 1 i bilag 2, som Korr. reg.pris 2011 = / kwh = 15,32 øre/kwh Denne korrigerede reguleringspris pristalsfremskrives dernæst til 2007, hvorefter den indgår i beregningen af Frederikshavns basisreguleringspris. Sekretariatet bemærker, at Frederikshavn efter fusionen mellem Frederikshavn og Sæby pålægges Sæbys effektivitetskrav fra økonomisk benchmarking. Med sammenlægningen af indtægtsrammer følger det ligeledes, at Sæbys netaktiver ultimo 2006 lægges sammen med Frederikshavns netaktiver ultimo 2006, ligesom beregningen af nettabskompensation fra og med 2007 baserer sig på et vægtet gennemsnit af Sæbys og Frederikshavns gennemsnitlige pris på nettab i Endvidere lægges Sæbys differencer ultimo 2006 sammen med Frederikshavns differencer ultimo Opgørelsen af differencer følger i afsnit INDTÆGTSRAMMER OG REGULERINGSPRISER I dette afsnit opgør Sekretariatet for Energitilsynet de bagudrettede indtægtsrammer og reguleringspriser for hhv. reguleringsårene for Sæby og reguleringsårene for Frederikshavn, jf. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 samt tilsvarende bestemmelser i henholdsvis indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010 og 1520/2004, jf. 35, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Opgørelsen indeholder afgørelserne for de virksomhedsspecifikke forhold, jf. ovenfor afsnit 5.1. Grundlaget for beregningen af reguleringsprisen er virksomhedernes driftsmæssige indtægter i 2004, jf. indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, divideret med den leverede mængde elektricitet i 2004, jf. 3, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Sæby ( ) Sekretariatet finder, at de beregnede bagudrettede reguleringspriser og indtægtsrammer for virksomheden for perioden er som fremgår af Tabel 3. De bagvedliggende beregninger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark Sæby (UDG)

16 Side 16/22 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR TABEL 3 SÆBYS REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER, Reguleringspris (øre/kwh) Indtægtsramme , , Kilde: Sæby og Sekretariatet for Energitilsynet. Note: Reguleringspriser og dermed indtægtsrammer bliver løbende pristalsreguleret. Når reguleringsprisen i denne tabel (basisreguleringsprisen) multipliceres med årets leverede mængde elektricitet, er resultatet udtryk for den varige del af indtægtsrammen. Indtægtsrammen i denne tabel indeholder derudover også årlige korrektioner, dvs. den er udtryk for årets endelige indtægtsramme. Frederikshavn ( ) Sekretariatet finder, at de beregnede bagudrettede reguleringspriser og indtægtsrammer for virksomheden for perioden er som fremgår af Tabel 4. De bagvedliggende beregninger og de indgåede værdier fremgår af vedlagte regneark Frederikshavn (UDG), Frederikshavn ( ) og Frederikshavn ( ). TABEL 4 FREDERIKSHAVNS REGULERINGSPRISER OG INDTÆGTSRAMMER, Reguleringspris (øre/kwh) Indtægtsramme , , , , , , , , , , Kilde: Frederikshavn og Sekretariatet for Energitilsynet. Note: Reguleringspriser og dermed indtægtsrammer bliver løbende pristalsreguleret. Når reguleringsprisen i denne tabel (basisreguleringsprisen) multipliceres med årets leverede mængde elektricitet, er resultatet udtryk for den varige del af indtægtsrammen. Indtægtsrammen i denne tabel indeholder derudover også årlige korrektioner, dvs. den er udtryk for årets endelige indtægtsramme DIFFERENCER Af 31, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016 fremgår, at differencer skal være korrigeret senest ved udgangen af det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen.

17 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR Side 17/22 Differencer kan opstå på to forskellige måder: - Som følge af årets differencer (afvigelser) opgjort pr. 31. december i et reguleringsår mellem en virksomheds driftsmæssige indtægter og dennes indtægtsramme, jf. 2, nr. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Altså differencer opstået i reguleringsåret. - Som følge af ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen eller rådighedsbeløbet (og således virksomhedernes bagudrettede indtægtsrammer) skulle have været ændret (f.eks. nødvendige nyinvesteringer), jf. 12 og 13, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. I sin hidtidige praksis har sekretariatet ikke udmeldt en frist for indsendelse af ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer. Sekretariatet har imidlertid den 29. maj 2015 orienteret netvirksomhederne om, at ansøgninger om forhøjelse af indtægtsrammen som følge af nødvendige nyinvesteringer idriftsat skal fremsendes senest den 31. december Sekretariatet har endvidere den 29. maj 2015 orienteret netvirksomhederne om, at fremadrettet, dvs. fra og med regnskabsaflæggelsen for reguleringsåret 2015 den 31. maj 2016, skal ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer for det pågældende reguleringsår indsendes i forbindelse med regnskabsaflæggelsen, hvor virksomhederne er forpligtede til at indsende dokumentation for ændrede forhold, som bevirker, at reguleringsprisen skulle have været hævet eller sænket. Ansøgninger om nødvendige nyinvesteringer idriftsat i 2015 og fremefter skal således fremsendes senest den 31. maj i efterfølgende kalenderår. Der kan dog fremsendes nye eller ændrede oplysninger frem til 31. august i indsendelsesåret OPGØRELSE AF DIFFERENCER På baggrund af opgørelserne i tidligere afsnit 5.1 og afsnit 5.2 og virksomhedernes udmeldinger vedr. afvikling af differencer, har Sekretariatet for Energitilsynet opgjort virksomhedernes differencer for perioden , jf. Tabel 5 og Tabel 6 nedenfor. I tabellerne indgår dels årets differencer, dels differencer som følge af nødvendige nyinvesteringer (også benævnt ændrede forhold). Differencer i virksomhedens favør angives som positive beløb, og differencer i forbrugerens favør angives som negative beløb.

18 Side 18/22 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR TABEL 5 OPGØRELSE AF SÆBYS DIFFERENCER FOR Opstået difference Midlertidig tarifnedsættelse Difference som ønskes opkrævet Afviklet difference fra tidligere år Difference til opkrævning / tilbagebetaling Kilde: Sæby og Sekretariatet for Energitilsynet. Note: Differencen ultimo 2006 videreføres til Frederikshavn pr. 1. januar TABEL 6 OPGØRELSE AF FREDERIKSHAVNS DIFFERENCER FOR Opstået difference Midlertidig tarifnedsættelse Difference som ønskes opkrævet Afviklet difference fra tidligere år Difference til opkrævning / tilbagebetaling * Kilde: Frederikshavn og Sekretariatet for Energitilsynet. *Note: Differencen ultimo 2006 indeholder differencen for Sæby ultimo For så vidt angår de opståede differencer i forbrugernes favør i reguleringsårene er udgangspunktet, at sådanne differencer skal tilbagebetales til forbrugerne, jf. Energitilsynets rammenotat, pkt. 275, princip 1.b. I reguleringsårene forrentes differencer i forbrugernes favør fra den 1. juli i det reguleringsår, hvor differencen er opstået, med en procentsats fastsat i henhold til 5, stk. 1, i renteloven, jf. 31, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. I reguleringsårene forrentes differencer i forbrugernes favør med en procentsats svarende til den lange byggeobligationsrente plus 1 procentpoint fra den 1. januar i det reguleringsår, der følger efter tidspunktet for regnskabsaflæggelsen, jf. 29, stk. 4, i indtægtsrammebekendtgørelse 1294/2010, samt den tilsvarende bestemmelse i 22, stk. 3, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004.

19 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR Side 19/22 For så vidt angår differencer i virksomhedens favør opstået i reguleringsårene har det hidtil været sekretariatets praksis, at sådanne differencer blev afviklet ved at overskride indtægtsrammen i de følgende år med et tilsvarende beløb. Energitilsynet har imidlertid den 29. marts 2016 tilkendegivet, at differencer for reguleringsårene skal afvikles som et separat forhold, således at der i afviklingsåret/afviklingsårene kan opstå en ny difference i virksomhedens favør. Differencer, som virksomhederne har tilkendegivet, at virksomhederne ønsker at opkræve i de følgende reguleringsår, anses på denne baggrund for afviklet, således at de driftsmæssige indtægter, til brug for opgørelsen af de opståede differencer i afviklingsårene, skal fratrækkes beløb, som er afvikling af differencer fra tidligere år. Frederikshavn har for reguleringsårene 2005, 2006 og 2007 meddelt sekretariatet, at en del af de opståede differencer ikke ønskes opkrævet. Differencer, som ikke ønskes opkrævet, anses som en midlertidig prisnedsættelse og indgår dermed ikke i beregningen af virksomhedens forrentning. For så vidt angår differencer i virksomhedens favør opstået i reguleringsårene har det været sekretariatets praksis, at sådanne differencer blev afviklet som de først opkrævede driftsmæssige indtægter, hvorfor differencer opstået fra 2011 og frem til og med 2014 afhænger af, hvor meget af tidligere års differencer, der afvikles i året. Sekretariatets praksis for reguleringsårene er ændret fra og med reguleringsåret Sekretariatets praksis for 2015 og fremefter svarer til praksis for med undtagelse af, at virksomhederne ved regnskabsaflæggelsen skal dokumentere beløb, som udgør afvikling af differencer i egen favør fra tidligere år. Hvis virksomheden ikke kan dokumentere, at der er gennemført en afvikling af differencen via en justering af tarifferne i forhold til en situation, hvor virksomheden ikke havde afviklet en difference, anser sekretariatet differencen som en midlertidig tarifnedsættelse i opståelsesåret. Differencen kan da ikke senere opkræves af virksomheden. Årets opståede difference i 2015 opgøres derpå som forskellen mellem indtægtsrammen og de driftsmæssige indtægter fratrukket den dokumenterede afvikling af differencer fra tidligere år. Som det fremgår af Tabel 6, er differencen ultimo reguleringsåret 2015 i virksomhedens favør. De opståede differencer i forbrugernes favør i årene 2006, 2009 og 2010 har således afviklet på differencen i virksomhedens favør. For så vidt angår differencen i virksomhedens favør ultimo reguleringsåret 2014, skal denne difference i udgangspunktet være afviklet senest ultimo reguleringsåret 2016, jf. dog nedenfor afsnit om forlængelse af afviklingsfristen.

20 Side 20/22 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR Differencen opstået i reguleringsåret 2015 på kr skal være afviklet senest ultimo reguleringsåret Virksomheden har i forbindelse med indsendelse af reguleringsregnskabet for 2015 oplyst, at virksomheden ønsker at opkræve differencen for 2015 over tarifferne for FORLÆNGELSE AF 2-ÅRSFRISTEN FOR AFVIKLING AF DIFFERENCER ULTI- MO 2014 Konsekvensen af ovennævnte opgørelse af Frederikshavns differencer er, at der ultimo 2014 er opstået en større difference i virksomhedens favør. Frederikshavn har på denne baggrund i forbindelse med høringssvar af 28. juni 2016 bedt om, at fristen for afvikling af differencer i virksomhedens favør ultimo 2014 på kr forlænges til ultimo reguleringsåret Frederikshavn har i den forbindelse oplyst, at virksomheden i taksterne for 2016 på nuværende tidspunkt endnu ikke har indregnet differencer fra tidligere år, da størrelsen heraf først er kendt i forbindelse med denne gennemgang af virksomhedens bagudrettede indtægtsrammer for reguleringsårene , og at en opkrævning af virksomhedens differencer ultimo 2014 inden udgangen af 2016 derfor vil medføre en forhøjelse af tarifferne på over 10 pct. En sådan prisstigning vil efter Energitilsynets vurdering være uforholdsmæssig byrdefuld for forbrugerne, jf. Energitilsynets rammenotat, pkt. 275, princip 1.a.iii, idet en afvikling vil føre til en forhøjelse af prisen med over 10 pct., jf. hertil rammenotatets pkt Frederikshavn har ligeledes i forbindelse med høringssvar af 28. juni 2016 fremsendt forslag til afvikling af de opståede differencer. Det fremgår heraf, at Frederikshavn planlægger at afvikle ca. kr. 1,9 mio. i hhv (differencer opstået i 2015) og 2018 (differencer ultimo 2014), svarende til en stigning i priserne på ca. 7 pct., således at virksomhedens difference ultimo 2014 er afviklet senest ultimo Sekretariatet godkender på denne baggrund, at Frederikshavn kan fravige fristen for afvikling af differencer, som fremgår af indtægtsrammebekendtgørelsens 31, stk. 2. Differencen ultimo 2014 bortfalder således først ultimo FORRENTNING OG MERFORRENTNING I dette afsnit behandles følgende forhold: - Korrektion af forrentning for reguleringsårene (afsnit 5.4.1) - Afskrivning af pensionsaktiv (afsnit 5.4.2) KORREKTION AF FORRENTNING FOR REGULERINGSÅRENE Sekretariatet for Energitilsynet har for reguleringsårene opgjort netvirksomhedernes forrentning ved brug af en forkert metode. Konkret er forrentningen for perioden blevet opgjort ved brug af den metode, som var korrekt i perioden

21 ENERGITILSYNET AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FREDERIKSHAVN ELNET A/S FOR Side 21/22 Forskellen på den forkerte metode og den korrekte metode er den måde, hvorpå opståede og afviklede differencer indregnes. For en nærmere beskrivelse af forskellen henvises til Energitilsynets rammenotat, afsnit 2.2 og 4.2. Sæby Sekretariatet bemærker, at Sæby hverken ved brug af den forkerte metode eller ved brug af den korrekte metode har haft merforrentning i året Den ændrede metode giver således ikke anledning til ændringer for Sæby i forhold til de hidtidige udmeldinger for For så vidt angår reguleringsåret 2006 skulle Sæbys merforrentning opgjort ved den forkerte have resulteret i en varig indtægtsrammereduktion på kr i Sæbys merforrentning i 2006 opgjort ved den korrekte metode skulle have medført en varig reduktion af indtægtsrammen på kr i 2008, jf. 17, stk. 2, i indtægtsrammebekendtgørelse 1520/2004, jf. 35, stk. 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 195/2016. Sekretariatet har således konstateret, at Sæby har merforrentning ved brug af både den forkerte og den korrekte metode, men at virksomheden ikke tidligere er blevet pålagt indtægtsrammereduktioner herfor. Sekretariatet vurderer i overensstemmelse med Energitilsynets rammenotat, pkt. 275, princip 2.b.iii, at virksomheden ikke bagudrettet kan pålægges en reduktion af indtægtsrammen, men at den korrekt beregnede merforrentning skal pålægges fremadrettet (en varig reduktion fra og med 2016 med kr , pris- og mængdetalsfremskrevet, dog maksimalt 2 pct. af indtægtsrammens størrelse i 2016, jf. Energiklagenævnets afgørelse af 23. april 2014). Frederikshavn Sekretariatet bemærker, at Frederikshavn ikke har haft merforrentning ved brug af den forkerte metode, og at Frederikshavn heller ikke har haft merforrentning ved brug af den korrekte metode. Den ændrede metode giver således ikke anledning til ændringer for Frederikshavn i forhold til de hidtidige udmeldinger AFSKRIVNING AF PENSIONSAKTIV Frederikshavn har oplyst, at der i virksomhedens åbningsbalance ultimo 2004 indgik et pensionsaktiv på kr Virksomheden har videre oplyst, at virksomheden har afskrevet dette aktiv med kr årligt i hhv. årene Sekretariatet bemærker hertil, at Frederikshavn ultimo 2015 har et tilbageværende pensionsaktiv på kr

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at AURA El-nets bagudrettede reguleringspris er 19,92 øre/kwh i 2015. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder 5. juli 2016 Detail & Distribution 16/06222, 16/01702 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR AURA EL-NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE

Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade Kongerslev AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR REGULERINGSÅRENE Kongerslev Elnet ApS Danmarksgade 52 9293 Kongerslev 28. september 2016 Detail & Distribution 12/09046 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR KONGERSLEV ELNET APS FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 19. december 2016 Detail & Distribution 12/09053 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NIBE ELFORSY- NING NET A.M.B.A. 1. INDLEDNING Denne afgørelse

Læs mere

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

Vordingborg Elnet A/S Brovejen Vordingborg AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE Vordingborg Elnet A/S Brovejen 10 4760 Vordingborg 2. september 2016 Detail & Distribution 12/09083 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VORDINGBORG ELNET A/S FOR 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at EnergiMidts bagudrettede reguleringspris er 22,48 øre/kwh i 2015. EnergiMidt Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. juli 2016 Detail & Distribution 16/09073, 14/11026, 16/01707 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR ENERGIMIDT NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke

Opgørelsen af reguleringsprisen indeholder følgende afgørelser om virksomhedsspecifikke SEN A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg 31. maj 2016 Detail & Distribution Sagsnr. 12/09066 Initialer KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR SEN FOR REGU- LERINGSÅRENE 1. INDLEDNING Denne afgørelse indeholder

Læs mere

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011.

1520/2004, jf. hhv. 33, stk. 4 og 8, i indtægtsrammebekendtgørelse 335/2011. Forsyning Helsingør Elnet A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør 5. november 2015 Detail & Distribution 12/09030 MBK, AE mbk AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR FORSYNING HELSINGØR ELNET A/S 1. INDLEDNING

Læs mere

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd:

Priser for net- og transmissionsvirksomhedernes ydelser er bl.a. reguleret af elforsyningslovens 70. Den gældende bestemmelse har følgende ordlyd: HEF Net A/S Over Bækken 6 9000 Aalborg 7. oktober 2016 Detail & Distribution 16/06423 KSB BILAG 1 LOVGRUNDLAG I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for afgørelsen om

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh

Ja Nej kr kr. kr kr kr kwh MES Net A/S CVR-nr.: 25525825 Reguleringsregnskab 2016 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening-netselskaber/reguleringsregnskaber/ Kun hvide felter

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg

Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme. 1. Afgørelse. SEF Net A/S Fåborgvej Svendborg SEF Net A/S Fåborgvej 44 5700 Svendborg Dato: 25. november 2014 Sag: 12/04947 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse SEF Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet en ansøgning

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 2. januar 2014 Sag 12/04756 & 12/04946 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Hillerød El-net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET

ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- OMRÅDET PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 19. MAJ 2015 ÆNDRET PRAKSIS VED BEHANDLING AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER PÅ EL- 19. maj 2015 Detail & Distribution 15/01397 RESUMÉ 1. Denne sag forelægges Energitilsynet

Læs mere

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE

BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 11. november 2016 Detail & Distribution 12/09081 AE BILAG 1 LOVGRUNDLAG TIL INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR VIDEBÆK ELNET A/S FOR REGULERINGSÅRENE 2005-2015 I dette bilag gennemgås de love og bekendtgørelser

Læs mere

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a.

Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. Midtfyns Elforsyning A.m.b.a. CVR-nr.: 64532510 Reguleringsregnskab 2015 Se Sekretariatet for Energitilsynets vejledning herom: http://energitilsynet.dk/el/selvbetjening/reguleringsregnskaber/ Kun hvide

Læs mere

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8,

- At differencer i reguleringsårene skal opgøres og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse 1520/2004, jf. 33, stk. 8, LOVGRUNDLAG 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes

Læs mere

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme

Verdo Hillerød El-net A/S Askvang Hillerød. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Verdo Hillerød El-net A/S Askvang 4 3400 Hillerød 8. januar 2014 Sag 12/12088 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Verdo Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013

Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 April 2014 Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2013 Denne vejledning er udstedt med hjemmel i 28, stk. 1 i indtægtsrammebekendtgørelse 335 fra den 15. april 2011 (herefter indtægtsrammebekendtgørelse

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011

Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 April 2012 Ikke-mængdebaseret Vejledning til indberetning af reguleringsregnskab 2011 Generel vejledning Til indberetning af reguleringsregnskabet for 2011 skal selskaberne benytte de udsendte indberetningsskemaer.

Læs mere

VEJLEDNING, MARTS 2015

VEJLEDNING, MARTS 2015 VEJLEDNING, MARTS 2015 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2014 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2014 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 VEJLEDNING TIL DE ENKELTE FELTER I INDBERETNINGSSKEMAET...

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab

Nakskov Elnet A/S. Indberetning af reguleringsregnskab _IL Nakskov Elnet A/S CVFt-nr. 29 6o 30 81 Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Strandvejen 44,2900

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

VEJLEDNING, APRIL 2017

VEJLEDNING, APRIL 2017 VEJLEDNING, APRIL 2017 INDBERETNING AF REGULERINGSREGNSKAB 2016 ENERGITILSYNET REGULERINGSREGNSKAB 2016 Side 1/1 INDHOLD INDLEDENDE BEMÆRKNINGER... 1 KORREKTION AF OPLYSNINGER I REGULERINGSREGNSKABET...

Læs mere

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013

Frederikshavn Elnet A/S. Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 Frederikshavn Elnet A/S CVR-nr. 25 81 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2013 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret tner selskab, CVR-nr. 33 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615 490015 4900, F: 9615

Læs mere

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3

1,4 km 0,4 kv-kabelforbindelse, 83 kabelskabe, 8 netstationer og 9 transformere. Der er i den forbindelse demonteret 4,1 km 10 kv-luftledning, 0,3 Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 20. november 2014 Sag 12/05356, 12/15496 og 13/08194 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af VOS Net A/S og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27

pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr. 27 46 43 27 pwc Ringkøbing-Skj ern Elnet A/S CVR-nr. 27 46 43 27 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011! PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive

Læs mere

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

GEV Net A/S Tårnvej Grindsted AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER GEV Net A/S Tårnvej 24 7200 Grindsted 18. november 2015 Detail & Distribution 13/00508, 13/12429 /KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF GEV NET A/S INDTÆGTSRAM- ME SOM FØLGE AF Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene

til klager opgjort NRGi Net A/S' bagudrettede indtægtsrammer og i afgørelsen udmeldt NRGi Net A/S' indtægtsrammer for reguleringsårene (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA NRGi Net A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar

Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering af NRGi Net A/S høringssvar ENERGITILSYNET Bilag til punkt 4.a Energitilsynets møde den 25. juni 2013 27. juni 2013 Detail & Distribution 12/05012, 12/09057 /JST/LCH/MBK/LAA/TS Bilag 1: Sekretariatet for Energitilsynets adressering

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Det Energipolitiske Udvalg 2004-05 (1. samling) EPU alm. del Bilag 65 Offentligt UDKAST af 15.11.2004, Energistyrelsens j.nr.0211001/21004-0002 Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 10. februar 2015 Sag: 13/07012 og 12/15024 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Ærø Elforsyning og Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME

Nord Energi Net A/S Ørstedsvej Hjørring AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 27. maj 2015 Detail & Distribution 15/02653 AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF NORD ENERGI NET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej Silkeborg. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 12/05533 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden

EnergiMidts ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger af hensyn til forsyningssikkerheden EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 12. september 2014 Sag 14/00348 / AE Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af EnergiMidt Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme

Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N Dato: 18. december 2014 Sag: 12/05418 /KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Syd Energi Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S

Thy-Mors Energi Elnet A/S Thy-Mors Energi Elnet A/S CVR-nr. 2108 52 00 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2016 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800 Skive T: 9615

Læs mere

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme

Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej Herning. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Vestjyske Net 60 kv A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 13. marts 2015 Sag 13/08953 og 13/08758 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af Vestjyske Net 60 kv A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 135,5 km 0,4 kvkabelforbindelse, 349,2 km 10 kv-kabelforbindelse, 104 stk. SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 21. marts 2014 Sag 12/06279, 12/10409 og 13/09827 / CHN Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af SEAS-NVE Net A/S indtægtsramme Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger

Denne afgørelse vedrører Videbæk Elnets ansøgning om kabellægning af luftledninger Videbæk Elnet A/S Godthåbsvej 3 6920 Videbæk CVR nr. 25140656 22. november 2016 Detail & Distribution 16/05225 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF VIDEBÆK ELNET A/S REGULE- RINGSPRIS SOM FØLGE Sekretariatet for

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er de økonomiske modeller, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. AURA El-net A/S Knudsminde 10 8300 Odder CVR nr. 25 70 69 00 1. december 2016 Detail & Distribution 15/12007, 15/12008 KAAS AFGØRELSE FORHØJELSE AF AURA EL-NET A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. spetember 2016 Detail & Distribution 15/05700, 15/05701, 15/05702 og 15/05703 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE

Læs mere

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85

pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 pwc SEAS-NVE Net A/S Genindberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2008 mængde- Transmissionsvirksomhed, baseret CVR-nr. 28 11 32 85 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr

pwc Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 CVR-nr Vestjyske Net 60 kv A/S CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Resenvej 81, 7800 Skive T: 9615

Læs mere

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

BEK om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Page 1 of 8 English Sitemap Links Abonnér OSS Kontakt indtast søgeord Forside Afgørelser mv. Lovgivning og anmeldelse Information Prisstatistik Internationalt Om Energitilsynet Elektricitet Naturgas Varme

Læs mere

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen

Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet som grundlag for opgørelse af indtægtsrammen Dansk Energi Rosenørns allé 9 1970 Frederiksberg Dato: 5. juli 2013 Sag: 12/05874 Sagsbehandler: /ts & mbk Afd.: Detail og Distribution Vejledende udtalelse vedr. ændring af leveret mængde elektricitet

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05704, 15/05705 og 15/05706 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet

Læs mere

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr.

pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. pwc Forsyning Helsingør Elnet A/S Indberetning af reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Distributionsvirksomhed CVR-nr. 32 65 42 15 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af elforsyningsloven I medfør af 69, stk. 2, 70, stk. 2 og 10, 78, stk. 3 og 88 i lov om elforsyning,

Læs mere

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen.

Vedlagt afgørelsen er den økonomiske model, beregningseksempel samt retsgrundlag anvendt konkret til afgørelsen. Syd Energi Net A/S Edison Park 1 6715 Esbjerg N 2. september 2016 Detail & Distribution 15/05707, 1505709, 15/05710, 15/05711 og 16/06313 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SYD ENERGIS A/S REGULERINGS- PRIS SOM

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning

Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning NB! Ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse er markeret med rødt, undtagen konsekvensrettelser af paragrafhenvisninger o. lign. Bekendtgørelse om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Kalundborg Vandforsyning A/S Att.: Susanne Lüthgens Holbækvej 189B 4400 Kalundborg Den 10. juli 2014 Sag nr. 12/17510 Afgørelse om prisloft for 2012 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70

nr Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI<-9800 CVR nr. 70 nr. 96 23 54 00 1300 Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro is, Box 140 DI

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S

Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand) gældende for Vejen Rensningsanlæg A/S Vejen Rensningsanlæg A/S Att.: Anja Myrhøj Nytofte-Bæk Grønhøjgade 45 6600 Vejen 16.april 2014 Sag 13/02607 Afgørelse om prisloftet for 2013 som følge af spaltningen af Vejen Forsyning A/S (Spildevand)

Læs mere

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 29. april 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 152 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager til

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Midtfyns Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Hans La Cour Lombjergevej 22 5750 Ringe Den 5. marts 2014 Sag nr. 13/05438 Afgørelse om forøgelse af prisloftet for 2013 i henhold til 17 i bekendtgørelse om prisloftregulering

Læs mere

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution

Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution www.pwc.dk Få overblik over den nye økonomiske regulering af eldistribution Den nye Elforsyningslov, der blev vedtaget af Folketinget 2. juni 2017, medfører nye rammer for den økonomiske regulering for

Læs mere

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning.

Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd A/S (Odense) og Nordfyns Spildevand. Indledning. Vandcenter Syd A/S Att.: Allan Hansen Vandværksvej 7 5000 Odense C 10. december 2010 Sag 4/1020-0389-0005 / VAND Deres ref. Afgørelse om nyt prisloft for 2011 i anledning af fusion mellem Vandcenter Syd

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors

Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej Nykøbing Mors Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing Mors 16. december 2015 Detail & Distribution 12/05812 /BEJ, NOJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF THY-MORS ENERGI ELNET A/S IND- TÆGTSRAMME Sekretariatet for

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Birkerød Vandforsyning a.m.b.a. Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes Vej 16 3460 Birkerød Den 22. august 2014 Sag nr. 14/03985 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG

Læs mere

Korrektion af prisloft for 2011

Korrektion af prisloft for 2011 Billund Spildevand A/S Varde Landevej 40 7200 Grindsted 7. oktober 2011 Sag 4/1020-0600-0006 / KST Indledning Korrektion af prisloft for 2011 Forsyningssekretariatet fastsætter prislofter for de vandforsyninger

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Hadsund Vandværk a.m.b.a. Att.: Dorthe R. Bonde Vandværksvej 17 9560 Hadsund Den 15. december 2016 Sag nr. 16/01081 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2020 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer

Læs mere

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter:

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter: TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/07862, 15/08011, 15/10508 og 15/10506 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse.

Vi har på baggrund af de indsendte oplysninger udarbejdet følgende statusmeddelelse. Hørsholm Vand ApS Att.: Gitte Benner Christensen Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00193 Statusmeddelelse I har i år indberettet en række oplysninger i VandData. Da I sidste

Læs mere

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar

Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar ENERGITILSYNET Bilag 3 d. 11. juni 2010 Energicenter EL 4/0720-0200-0096 /LR Energitilsynets sekretariats bemærkninger til de forskellige høringssvar Høringssvar fra 1. høringsrunde ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes

Læs mere

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016

Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 Skovlund/Ansager Vandværk Att.: Svend Aage Maden Lundvej 14 - Skovlund 6823 Ansager Den 29. januar 2016 Sag nr. 15/02441 (herefter benævnt selskabet ) Korrigeret afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE-

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Frederiksberg Kloak A/S Att.: Frank steen Pedersen Stæhr Johansens Vej 38 2000 Frederiksberg Den 13.oktober 2017 Sag nr. 17/00103 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg

Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S gældende for Ringkøbing-Skjern Renseanlæg Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Att.: Hans A. Schmidt Østergade 130 6900 Skjern Den 20. april 2015 Sag nr. 14/05486 Deres ref.rlj/pmo Afgørelse om prisloftet for 2014 som følge af spaltningen af det tideligere

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Borup Vandværk Att.: Willy Larsen Stenhøjparken 41 4140 Borup Den 26. august 2014 Sag nr. 14/03992 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for HOFOR Spildevand Albertslund A/S Att.: Dennis Erboe Nielsen Ørestads Boulevard 35 2300 København S. Den 13. oktober 2017 Sag nr. 17/00161 Afgørelse om økonomiske rammer for 2018-2019 Indledning Vi fastsætter

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12

pwc Knøsgaard Transformatorforening Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 Jfc CVR-nr. 13 37 78 12 Jfc pwc Knøsgaard Transformatorforening CVR-nr. 13 37 78 12 Reguleringsregnskab for regnskabsåret 2011 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Postboks 19,7800

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 NFS Spildevand A/S Att.: Connie Dorby Ersing Gasværksvej 2 5800 Nyborg Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00206 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Galten Vandværk Att.: Astrid Vølund-Regnskabsfører Låsbyvej 1 8464 Galten Den 10. september 2015 Sag nr. 15/02261 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Svendborg Spildevand A/S Att.: Michael Jørgensen Ryttermarken 21 5700 Svendborg Den 25. september 2015 Sag nr. 15/02455 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Andelsselskabet Haarlev Vandværk Att.: Henrik Petersen Himlingøjevej 31 4652 Hårlev 23. marts 2012 Sag 4/1020-0301-0709 / VAND Deres ref. Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2012 i henhold til 8 i bekendtgørelse

Læs mere

Vestjyske Net 60kV A/S Ydunsvej 35 7400 Herning BILAG 1 STANDARD LOVGRUNDLAG - INDTÆGTSRAMMEGENNEM- GANG FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER 1.

Vestjyske Net 60kV A/S Ydunsvej 35 7400 Herning BILAG 1 STANDARD LOVGRUNDLAG - INDTÆGTSRAMMEGENNEM- GANG FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER 1. Vestjyske Net 60kV A/S Ydunsvej 35 7400 Herning 16. november 2015 Detail & Distribution 12/09079 /BEJ BILAG 1 STANDARD LOVGRUNDLAG - INDTÆGTSRAMMEGENNEM- GANG FOR DISTRIBUTIONSVIRKSOMHEDER 1. LOVGRUNDLAG

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017

Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 FFV Spildevand A/S Att.: Dennis Pedersen Korsvangen 6A 5750 Ringe Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00078 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017 Indledning Vi fastsætter økonomiske rammer for de vandselskaber,

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2016

Afgørelse om prisloft for 2016 Herning Rens A/S Att.: Lene Bach Kjær Ålykkevej 5 7400 Herning Den 1. oktober 2015 Sag nr. 15/02567 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2016 KONKURRENCE- OG Indledning Forsyningssekretariatet

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Kerteminde Forsyning Vand A/S Att.: Lisa Larsen Kohaven 12 5300 Kerteminde Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/ 04240 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé

Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse med begrebet nødvendige nyinvesteringer i indtægtsrammebekendtgørelsen Resumé ENERGITILSYNET 16. februar 2005 Punkt 4 Notat til beslutning 3/1320-0200-0079 HTH Energitilsynets møde den 28. februar 2005 ENERGITILSYNET Energitilsynets administrations- og dokumentationskrav i forbindelse

Læs mere

Afgørelse om økonomiske rammer for

Afgørelse om økonomiske rammer for Birkerød Vandforsyning Amba Att.: Irene Weithaler Biskop Svanes vej 16 3460 Birkerød Den 15. december 2016 Sag nr. 16/00043 Afgørelse om økonomiske rammer for 2017-2018 Indledning Vi fastsætter økonomiske

Læs mere