Høringsnotat. Juni 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Høringsnotat. Juni 2016"

Transkript

1 Høringsnotat Udkast til vandområdeplaner for Danmarks fire vandområdedistrikter Resumé og kommentering af høringssvar vedrørende specifikke forhold for vandområdeplanen for Sjælland Juni 2016

2 Titel: Høringsnotat. Udkast til vandområdeplaner for Danmarks fire vandområdedistrikter. Resumé og kommentering af høringssvar vedrørende specifikke forhold for vandområdeplanen for Sjælland Redaktion: Vandplanlægning Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN nr Må citeres med kildeangivelse. 2

3 Indhold Indledning... 4 Vandløb Resumé Beskrivelse af vandområder Påvirkning Tilstandsvurdering Miljømål herunder brug af undtagelser Udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Indsatsprogram Vandløbsrestaurering Fjernelse af spærringer Åbning af rørlagte vandløb Øvrige indsatser Klimaforandringer og vandområder Søer Resumé Beskrivelse af vandområder søer Påvirkning søer Overvågningsprogrammet Tilstandsvurdering Miljømål herunder brug af undtagelser Udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Indsats vedrørende sø-restaurering Spildevand Resume Påvirkning Indsatsprogram Renseanlæg Regnbetingede udløb Spredt bebyggelse

4 1. Indledning Forslag til vandplaner for Danmarks fire vandområdedistrikter var i seks måneders offentlig høring i perioden 22. december 2014 til 23. juni Efter udløbet af høringsfristen var der indkommet i alt ca høringssvar fra statslige myndigheder, regioner, kommuner, interesseorganisationer, erhvervsorganisationer og private borgere. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har udarbejdet et generelt høringsnotat med resuméer af og kommentarer til de synspunkter i høringssvarene, som er af overordnet og generel karakter. Det drejer sig fx om bemærkninger til høringsprocessen, miljømålene for vandområderne, det faglige grundlag for vandplanerne, virkemidler, økonomi og anvendelse af vandrammedirektivets undtagelsesbestemmelser. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har herudover udarbejdet fire høringsnotater for specifikke forhold ét for hvert af de fire vandområdedistrikter. I dette notat resumeres alle de indkomne høringssvar fra høringen, som er af stedspecifik karakter i tilknytning til vandområdedistrikt Sjælland. Høringssvarene er kommenteret, og det oplyses, hvor det er relevant, om og hvordan høringssvarene har ført til ændringer i de endeligt vedtagne vandområdeplaner. Alle høringsnotater findes på Læsevejledning, høringsnotatets opbygning og indhold Under høringssvar om specifikke forhold hører høringssvar, hvor imødekommelse alene vil kræve ændringer for det specifikke forhold, idet høringssvaret ikke rejser principielle spørgsmål. Det kan fx være et svar, hvori det oplyses, at en konkret spildevandsindsats ikke bør gennemføres, fordi man mener, at det ikke er spildevandsudledninger, der udgør det miljømæssige problem i vandløbet. Såfremt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, efter at have vurderet sagen nærmere, er enig i høringssvaret, ændres vandområdeplanens indsats for denne specifikke lokalitet. Ændringen fører ikke til tværgående ændringer i vandområdeplanerne eller retningslinjerne for udarbejdelse af vandområdeplanerne. De specifikke høringssvar indeholder for hovedpartens vedkommende specifikke oplysninger om de faktiske forhold for vandløbs- og spildevandsindsatser og/eller ønsker til nye indsatser eller ønsker om, at indsatser skal udgår. Behandlingen af høringssvar vedrørende specifikke forhold er baseret på retningslinjerne for udarbejdelse af vandområdeplaner. Retningslinjerne findes på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings hjemmeside. Høringssvarene er behandlet, resumeret og besvaret hver for sig og under det medie eller indsatsområde, som svaret vedrører. Høringsnotatet er således opbygget i kapitler, hvor alle svar, der omhandler vandløb, er indeholdt i kapitel 2. Herefter følger kapitler om høringssvarene i relation til indsatserne for henholdsvis søer og spildevand. I notatets 4

5 kapitler er det indledningsvist oplyst, hvor mange høringssvar der er indkommet om emnet. Tallet vil ikke i alle tilfælde stemme overens med antallet af resumerede svar, da nogle kan have indsendt flere høringssvar om det samme emne under samme navn. Under hvert emne behandles først høringssvar fra myndigheder. Herefter følger svar fra organisationer, så virksomheder og til sidst svar fra private borgere. Såfremt du som privat borger har indsendt et høringssvar, er høringssvaret blevet tildelt et 12-cifret løbenummer. Det kan du bruge til at genfinde resumering og Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings stillingtagen til dit høringssvar i høringsnotatet. Hvis du har afgivet dit høringssvar via Naturstyrelsens (nu Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings) elektroniske høringsportal, er løbenummeret sendt til dig elektronisk i forbindelse med afgivelse af høringssvaret. Kender du ikke løbenummeret for dit høringssvar, kan du kontakte Miljø- og Fødevareministeriets Informationscenter for natur og miljø og få løbenummeret oplyst. Der er her åbnet en hotline, hvor der også kan gives svar på generelle spørgsmål til vandområdeplanerne, men særligt specifikke spørgsmål vil blive sendt til besvarelse i Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. 5

6 2. Vandløb 2.1 Resumé Der er modtaget høringssvar vedrørende vandløb til vandområdeplanen for Sjælland. Høringssvarene omhandler: Beskrivelse af vandområder Påvirkning Tilstandsvurdering Miljømål herunder brug af undtagelser Udpegning af kunstige og stærkt modificerede og vandområder Indsatsprogrammet. Klimaforandringer og vandområder 2.2 Beskrivelse af vandområder Der er i alt modtaget 90 høringssvar, der omhandler beskrivelse af vandområder. Høringssvar er modtaget fra følgende kommuner: Allerød, Fredensborg, Gladsaxe, Greve, Gribskov, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Ishøj, København, Lolland, Lyngby-Taarbæk og Vordingborg. Desuden har følgende organisationer indsendt høringssvar vedr. dette emne: Danmarks Naturfredningsforening Guldborgsund, Danmarks Naturfredningsforening Fredensborg, Hammer Lov og Ring enghave pumpelaug og Fredensborg Vandløbslav. Endelig er der modtaget høringssvar vedr. dette emne fra 49 enkeltpersoner. Myndighed Allerød Kommune Allerød Kommune gør opmærksom på, at det vandområde der kaldes Degnebæk hedder Marens Rende. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i vandområdeplanerne afgrænset vandløbene, og derefter inddelt dem i vandområder. Degnebæk er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings navn på vandområdet. 6

7 Allerød Kommune gør opmærksom på, at dett vandområde der kaldes Marens Rende hedder Ellebæk. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i vandområdeplanerne afgrænset vandløbene, og derefter inddelt dem i vandområder. Marens Rende er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning navn på vandområdet. Allerød Kommune gør opmærksom på, at Lynge Å danner kommunegrænse mellem Allerød og Hillerød Kommuner på de nedre ca. 790 meter, hvorfor Hillerød Kommune også bør fremgå af bekendtgørelse for indsatsprogrammer. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er enig i kommunens observationer om beliggenhedskommune for vandområdet. Ønsket imødekommes i bekendtgørelserne til vandområdeplanen. Ønsket kan dog ikke imødekommes i kortgrundlaget (MiljøGIS) af generelle IT-tekniske årsager, der forventes at blive løst til næste planperiode. Allerød Kommune gør opmærksom på, at vandområdet Dråbæk Rende hedder Drabæk. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har i vandområdeplanerne afgrænset vandløbene, og derefter inddelt dem i vandområder. Dråbæk Rende er Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning navn på vandområdet. Allerød Kommune mener, at afgrænsningen af vandområdet, der i bekendtgørelse om indsatsprogrammer er defineret ud fra X-Y-koordinater for seks endepunkter er fejlbehæftet, fordi to endepunkter har samme X-Y-koordinater og derfor skal rettes. Ønsket imødekommes ikke, fordi der ikke er tale om en fejl. De to ens X-Y koordinater fremkommer, fordi vandområdet består af tre delstrækninger, hvoraf de to har samme endepunkt. Allerød Kommune oplyser, at tre vandområder i Damvad Å (ros_2.2_12280, ros_2.2_12300 og ros_2.2_12320) er ikke beliggende i Allerød Kommune, hvorfor Allerød Kommune ikke skal angives som beliggenhedskommune for disse vandområder. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er enig i kommunens observationer om beliggenhedskommune for vandområderne. Ønsket imødekommes i bekendtgørelserne til vandområdeplanen. Ønsket kan dog ikke imødekommes i 7

8 kortgrundlaget (MiljøGIS) af generelle IT-tekniske årsager, der forventes at blive løst til næste planperiode. Allerød Kommune oplyser, at tre vandområder i Damvad Å (ros_2.2_12280, ros_2.2_12300 og ros_2.2_12320) er ikke beliggende i Allerød Kommune, hvorfor Allerød Kommune ikke skal angives som beliggenhedskommune for disse vandområder. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er enig i kommunens observationer om beliggenhedskommune for vandområderne. Ønsket imødekommes i bekendtgørelserne til vandområdeplanen. Ønsket kan dog ikke imødekommes i kortgrundlaget (MiljøGIS) af generelle IT-tekniske årsager, der forventes at blive løst til næste planperiode. Allerød Kommune mener, at Buresørenden og Kedelsø-Langsø Å ikke skal indgå i samme vandområde o5417, men opdeles i to, fordi gennemførelse af den af kommunen foreslåede fysiske indsats i Buresørenden ikke vil have nogen effekt på miljøtilstanden i Kedelsø-Langsø Å. Desuden er Kedelsø-Langsø Å er påvirket af bl.a perkolat fra Uggeløse fyldplads. Indtil Regionen prioriterer en oprensning af Uggeløse Fyldplads, forventes Kedelsø-Langsø Å ikke at opnå sin målsætning, hvilket i så fald vil hindre målopfyldelsen af hele vandområde o5417. I vandområdeplanerne er vandløbene afgrænset, og derefter inddelt i vandområder. Et vandløbsvandområde kan dække et helt vandløbssystem eller indeholde flere (side)vandløb/strækninger. Et vandområde kan indeholde strækninger, der afviger fra de generelle karakteristika for områder. I det konkrete tilfælde vil Buresørenden ikke selvstændigt kunne leve op til kriterierne i "Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner ", for at kunne indgå i vandområdeplanen som et type 1-vandløb, idet det fysiske potentiale ikke er tilstrækkeligt stort til at opnå høj naturværdi. Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune oplyser, at den sidste del af Taarbækrenden/Taarbækdalsvejrenden ikke er et rørlagt vandløb, men et spildevandsteknisk anlæg. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er bekendt med, at den nedre del af vandområdet er et spildevandsteknisk anlæg. Jf. Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner kan et vandområde indeholde strækninger, der afviger fra de generelle karakteristika for området. Det konkrete vandområde er derfor som helhed karakteriseret som naturligt vandløb, fordi hovedparten af vandområdet er kendetegnet som naturligt. 8

9 Fredensborg Kommune Fredensborg Kommune ønsker vandområdet Humlebækken udtaget af vandområdeplanen, da det er sommerudtørrende, og miljømålet derfor ikke vil være muligt at opnå. Derudover er der en stor spærring, hvor etablering af passage ikke vil være omkostningseffektivt. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer ikke ønsket om at udtage vandområdet Humlebækken af vandområdeplanen. Med henvisning til Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner , opfylder vandområdet kriterierne, da vandområdet har et så godt fysisk potentiale, at det kan opnå en høj naturværdi. Som del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, der skal gennemføres frem mod Fredensborg Kommune ønsker den øverste strækning på vandområdet Højsager Vandløbet udtaget af vandområdeplanen, da en stor del af strækningen er rørlagt dybt under terræn, så en genåbning vil medføre uforholdsmæssig store omkostninger. Ønsket om at udtage strækningen på Højsager Vandløbet af vandområdeplanen imødekommes ikke. Vandområdet indgår i vandområdeplanen som et naturligt type 1-vandløb, fordi det ifølge retningslinjerne for udarbejdelse af vandområdeplaner opfylder kriterierne for godt fysisk potentiale. Vandområdet er blevet omfattet af en undtagelse i form af udsættelse af tidsfrist for opnåelse af miljømålet i denne planperiode. Som en del af regeringens Aftale om Fødevareog landbrugspakke af december 2015 skal foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Fredensborg Kommune ønsker den øverste rørlagte strækning på vandområdet Ålemose Bæk (af kommunen kaldet Ålemoserenden) udtaget af vandområdeplanen. Kommunen vurderer, at der ikke er noget særligt økologisk potentiale på den rørlagte strækning. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har taget oplysningen om den rørlagte strækning på Ålemoserenden til efterretning, og tilføjet oplysningen til vandområdeplanens datagrundlag. Ønsket om at udtage den øverste rørlagte del af Ålemose Bæk imødekommes ikke. Vandområdet indgår i vandområdeplanen som et naturligt type 1-vandløb, fordi det ifølge retningslinjerne for udarbejdelse af vandområdeplaner opfylder kriterierne for godt fysisk potentiale. Vandområdet er 9

10 blevet omfattet af en undtagelse i form af udsættelse af tidsfrist for opnåelse af miljømålet i denne planperiode. Som en del af regeringens Aftale om Fødevareog landbrugspakke af december 2015 skal foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Fredensborg Kommune ønsker en strækning af Grønholt Å omfattet af vandområdeplanen, da der er gode faldforhold og fin stenbund. Desuden er vandløbet vandførende hele året. Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye konkrete og dokumenterede oplysninger om oplandets størrelse, vandløbets tilstand, fald eller fysiske forhold, som har betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning s anvendelse af Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner På den baggrund vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Fredensborg Kommune ønsker en strækning på Bassebæk omfattet af vandområdeplanen, da der er gode faldforhold og stenbund. Desuden er vandløbet vandførende hele året. Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye konkrete og dokumenterede oplysninger om oplandets størrelse, vandløbets tilstand, fald eller fysiske forhold, som har betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings anvendelse af Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner På den baggrund vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Fredensborg Kommune ønsker en strækning på Tjæredamsafløbet omfattet af vandområdeplanen, da der er godt fald og sten- og grusbund. Desuden er vandløbet vandførende hele året, og kommunen vurderer, at der vil kunne opnås god økologisk tilstand. 10

11 Oplysningerne i høringssvaret indeholder ikke nye konkrete og dokumenterede oplysninger om oplandets størrelse, vandløbets tilstand, fald eller fysiske forhold, som har betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings anvendelse af Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner På den baggrund vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Gladsaxe Kommune Gladsaxe Kommune har konstateret en faktuel fejl i udkast til bekendtgørelse om indsatsprogrammer i bilag 2, tabel 1, hvor der til vandområdet Tibberup Å er tilknyttet Ballerup som kommunenavn 3 og ikke Gladsaxe. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning er enig i kommunens observationer om beliggenhedskommune for vandområdet. Ønsket imødekommes i bekendtgørelserne til vandområdeplanen. Ønsket kan dog ikke imødekommes i kortgrundlaget (MiljøGIS) af generelle IT-tekniske årsager, der forventes at blive løst til næste planperiode. Greve Kommune Greve Kommune ønsker den øverste strækning af Vildmoseløbet omfattet af vandområdeplanen, da strækningen er naturlig og kan genfindes på gamle kort, samt at faldet er væsentligt over 3 promille. Greve Kommunes anmodning om at lade den omtalte strækning på 540 meter vandløb opstrøms Hastrupvejen indgå i vandområdeplaner imødekommes, idet de modtagne oplysninger viser, at der er tale om et naturligt vandløb med et fald større en 3 promille. Gribskov Kommune Gribskov Kommune oplyser, at vandløbet, der benævnes Hvidekilde på vandområdeplanens kortgrundlag, bør benævnes Hessemose Å. Navnet for vandområdet er ændret i vandområdeplanens datagrundlag. Gribskov Kommune oplyser, at det er en fejl, at vandområderne Tinkerup Å og en del af Lyshøjrenden er udpeget til samme vandområde. 11

12 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har opdelt vandområdet således, at hvert af vandløbene nu indgår i hvert sit vandområde i vandområdeplanens datagrundlag. Gribskov Kommune oplyser, at Ellemose Å er et privat vandløb, og har ikke noget officielt navn. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning bibeholder det nuværende navn for vandområdet i vandområdeplanens datagrundlag. Gribskov Kommune oplyser, at vandområdet, der benævnes Tannemose Å omfatter både Kildemose Å og Tannemose Å. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har kun benævnt vandområdet på vandområdeplanens kortgrundlag, og ikke de enkelte vandløb, der indgår i vandområdet. Gribskov Kommune oplyser, at Lopholmrenden, Søborg Landkanal, Slettemosevandløbet og Saltruprenden figurerer med forkert benævnelse på vandområdeplanens kortgrundlag. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har kun benævnt vandområder på vandområdeplanens kortgrundlag, og ikke de enkelte vandløb, der indgår i vandområdet. Gribskov Kommune oplyser, at Hetlands Å, Keldsø Å og Esrum Kanal figurerer på vandområdeplanens kortgrundlag med forkert benævnelse. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har kun benævnt vandområderne på vandområdeplanens kortgrundlag, ikke de enkelte vandløb, der indgår i vandområdet. Gribskov Kommune oplyser, at Tulstruprenden figurerer med forkert benævnelse på vandområdeplanens kortgrundlag. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings bemærkninger Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har kun benævnt vandområderne på vandområdeplanens kortgrundlag, og ikke de enkelte vandløb, der indgår i vandområdet. 12

13 Gribskov Kommune oplyser, at Kjøvsrenden figurerer med forkert benævnelse på vandområdeplanens kortgrundlag. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning kun benævnt vandområderne på vandområdeplanens kortgrundlag, og ikke de enkelte vandløb, der indgår i vandområdet. Gribskov Kommune anfører, at der er fejl i kommunebenævnelsen på vandområdeplanens kortgrundlag for Gurre Å. Gurre Å løber fra Helsingør Kommune til Gribskov Kommune. I MiljøGIS er det kommunenavn, der er tilknyttet et givent aggregeret vandløbsvandområde, generelt valgt på grundlag af den kommune, hvori hovedparten af vandområdet ligger. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning vurderer, at kommunens henvendelse derfor ikke medfører ændringer. Gribskov Kommune anfører, at der er fejl i benævnelsen på en vandløbsstrækning på vandområdeplanens kortgrundlag. Det korrekte navn er Sigers Å. Oplysningen tages til efterretning, og vandområdenavnet er rettet i vandområdeplanens datagrundlag. Gribskov Kommune anfører, at der er fejl i benævnelsen på en vandløbsstrækning på vandområdeplanens kortgrundlag. Det korrekte navn er Sigers Å. Oplysningen tages til efterretning, og vandområdenavnet er rettet i vandområdeplanens datagrundlag. Gribskov Kommune anfører, at en vandløbsstrækning, der fejlagtigt benævnes Keldsø Å, er medtaget i vandområdeplanen ved en fejl, da der er tale om et tilløb til en umålsat privat grøft. Oplysningen tages til efterretning, og vandområdet er udtaget af vandområdeplanens datagrundlag. Gribskov Kommune anfører, at en vandløbsstrækning, der fejlagtigt benævnes Keldsø Å, er medtaget i vandområdeplanen ved en fejl, da der er tale om en privat grøft uden indsatser. 13

14 Oplysningen er taget til efterretning, og vandområdet er udtaget af vandområdeplanens datagrundlag. Gribskov Kommune anfører, at Ellemose Å fejlagtigt benævnes på vandområdeplanens kortgrundlag, men vandløbet har ikke noget officielt navn. Oplysningen tages til efterretning, men vandområdenavnet bibeholdes på vandområdeplanens kortgrundlag. Hillerød Kommune Hillerød Kommune anfører, at Lynge Å løber på kommunegrænsen på de nederste 790 m, og Hillerød bør derfor fremgå af MiljøGIS såvel som Allerød Kommune gør. På vandområdeplanens datagrundlag er det den kommune, hvor hoveparten af vandområdet er beliggende i, der fremgår af tabellen. Hillerød Kommune anfører, at vandområdet omfatter både Slåenbækken og Lille Slåenbækken, men det er kun navnet på Slåenbæk, der er registreret på MiljøGIS. Det er kun navnet på vandområdet - i dette tilfælde Slåenbæk, der fremgår af vandområdeplanens datagrundlag, og ikke alle navne på de enkelte vandløb, der indgår i vandområdet. Hillerød Kommune gør opmærksom på, at vandområdet omfatter både Følstrup Bæk og Egelundsbækken, men at det kun er navnet på Følstrup Bæk, der er registreret i MiljøGIS. Det er kun navnet på vandområdet - i dette tilfælde Følstrup Bæk, der fremgår af vandområdeplanens datagrundlag, og ikke alle navne på de enkelte vandløb, der indgår i vandområdet. Hillerød Kommune har ved en kontrolopmåling konstateret, at forløbet af rørlægningen under Hillerødmotorvejen, er forskellig fra det, der vises på MiljøGIS. Da Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ikke har modtaget det korrigerede forløb af rørlægningen, er det ikke muligt at ændre vandområdeplanens datagrundlag. 14

15 Hvidovre Kommune Hvidovre Kommune anfører, at en strækning på Harrestrup Å er udpeget til blødbundvandløb, selvom strækningen er flisebelagt. Det er korrekt, at vandområdet er flisebelagt, men karakteriseringen som blødbundsvandløb fastholdes, da kriterierne for udpegning af blødbundsvandløb er opfyldt (0,1-0,5 promilles fald, ringe vandhastighed samt et naturligt bundsubstrat, som naturligt er blødt og overvejende organisk (i dette tilfælde ovenpå fliserne). Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune ønsker den strækning af Store Vejleå, der løber nedstrøms Vallensbæk Sø omfattet af vandområdeplanen, da det er en type 2- strækning, der forbinder to allerede målsatte vandområder. Ønsket om at o9290 skal omfattes af vandområdeplanerne imødekommes, da der er tale om en type 2-strækning, der forbinder to allerede målsatte vandområder. Ishøj Kommune Ishøj Kommune ønsker den strækning af Store Vejleå, der løber nedstrøms Vallensbæk Sø omfattet af vandområdeplanen, da det er en type 2-strækning, der forbinder to allerede målsatte vandområder. Ønsket om at o9290 skal omfattes af vandområdeplanerne imødekommes, da der er tale om en type 2-strækning, der forbinder to allerede målsatte vandområder. Københavns Kommune Københavns Kommune oplyser, at Nordkanalen alene ligger i Københavns Kommune. Derudover oplyses det, at Søborghus Rende fejlagtigt kaldes Nordkanalen på vandområdeplanens kortgrundlag. Det er kun vandområdet, der er benævnt på vandområdeplanens kortgrundlag, og ikke de enkelte vandløb, der indgår i vandområdet. Vandområdet, Nordkanalen ligger således både i København og Gentofte Kommuner. Københavns Kommune undres over, at en strækning på Harrestrup Å er udpeget til blødbundsvandløb, da der på flere strækninger er et markant fald, og da åen er flisebelagt. I vandområdeplanerne er vandløbene afgrænset, og derefter inddelt i vandområder. Et vandområde kan indeholde strækninger, der afviger fra de 15

16 generelle karakteristika for området. Jf. Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner skal et vandområde altid karakteriseres efter de karakteristika, der er kendetegnende for hovedparten af vandområdet, og i Harrestrup Å vurderes det, at vandområdet overvejende har naturlige faldforhold, der svarer til et blødbundsvandløb. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltninger bekendt med, at vandområdet er flisebelagt, men så længe det ikke er muligt at vurdere tilstanden, kan betydningen af flisebelægningen eller indsatsbehovet heller ikke vurderes. Lolland Kommune Lolland Kommune oplyser, at placeringen af en spærring i Rødby Kanal, 39L er forkert på vandområdeplanens kortgrundlag. Den korrekte placering er i Gerringebæk, 36L. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har taget oplysningen til efterretning, og spærringens placering er rettet på vandområdeplanens kortgrundlag. Lolland Kommune oplyser, at de sidste ca. 2,5 km af Strognæs Bæk er angivet forkert på vandområdeplanens kortgrundlag. Bækkens korrekte udløb findes nord for. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har taget oplysningerne til efterretning, og vandområdets afgrænsning er rettet på vandområdeplanens kortgrundlag. Lolland Kommune oplyser, at forløbet af Vandløb nr. 30, Maribo er forkert på vandområdeplanens kortgrundlag. NST har taget oplysningerne til efterretning, og vandområdets udbredelse er justeret på vandområdeplanens kortgrundlag. Lolland Kommune anfører, at det må være en fejl, at den nederste del af tilløb til Nældevands Å, 33 indgår i som en del af vandområdet. I stedet må det være Avl. 33L, der skal indgå i det samlede vandområde, da det har større opland, vandføring og fald. Strækningen på T.T. Nældevads Å,33 er fjernet fra vandområdet på vandområdeplanens kortgrundlag. Oplysningerne om Avl. 33L i høringssvaret indeholder ikke nye oplysninger om oplandets størrelse, vandløbets tilstand, fald eller fysiske forhold, som har betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anvendelse af Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner På den baggrund vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og 16

17 landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Lolland Kommune ønsker Tilløb til Hovedkanal udtaget af vandområdeplanen, da det er en digegrav med stort set intet opland. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer ønsket om at udtage vandområdet af vandområdeplanen, idet kriterierne i Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner for at indgå i vandområdeplanen ikke er opfyldt. Lolland Kommune oplyser, at placeringen af en spærring i Kirkenorsløbet, 39L er forkert på vandområdeplanens kortgrundlag. Den korrekte placering er i Næsbæk, 40L. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning tager oplysningen til efterretning, og spærringen er fjernet fra vandområdeplanens kortgrundlag, da den er beliggende på et vandløb, der ikke indgår i vandområdeplanen. Vordingborg Kommune Vordingborg Kommune påpeger, at et rørlagt tilløb til Sømosebæk ikke er et vandløb, og bør udgå af vandplanen. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning tager oplysningen til efterretning og fjerner strækningen fra vandområdet på vandområdeplanens kortgrundlag. Organisationer Danmarks Naturfredningsforening Guldborgsund Danmarks Naturfredningsforening i Guldborgsund ønsker den øverste strækning af Bækkeskovløbet omfattet af vandområdeplanen, da vandløbet har den tætteste ørredbestand på Lolland-Falster Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer ikke ønsket, idet Bækkeskovløbet ikke opfylder kriterierne i Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner , idet vandløbet ikke har tilstrækkelig godt fysisk potentiale til at opnå høj naturværdi. Som del af regeringens Aftale om Fødevareog landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. 17

18 Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Danmarks Naturfredningsforening Guldborgsund ønsker Fuglsang Bæk (AVL. 55 L) omfattet af vandområdeplanen, da der er ørredopgang. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer ikke ønsket, idet Fuglsang Bæk ikke opfylder kriterierne i Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner , idet vandløbet ikke har tilstrækkelig godt fysisk potentiale til at opnå høj naturværdi. Som del af regeringens Aftale om Fødevareog landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Danmarks Naturfredningsforening Guldborgsund ønsker Halskovløbet, 82 omfattet af vandområdeplanen, da det er den største kilde til Donnemoseløbet, der allerede indgår. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer ikke ønsket, idet Halskovløbet,82 ikke opfylder kriterierne i Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner , idet vandløbet er et type-1-vandløb, der er udpeget til blødbundsvandløb. Som del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Danmarks Naturfredningsforening i Guldborgsund Kommune ønsker Maglemosen, 31 omfattet af vandområdeplanen, da to tilløb allerede indgår. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer ønsket om at medtage Maglemose, 31 i vandområdeplanen, da vandområdet forbinder to målsatte vandområder. Som del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Danmarks Naturfredningsforening Fredensborg Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg tilslutter sig Fredensborg Kommunes høringssvar og ønsker ligeledes en strækning af Grønholt Å omfattet 18

19 af vandområdeplanen, da der er gode faldforhold og fin stenbund. Desuden er vandløbet vandførende hele året. Danmarks Naturfredningsforening Fredensborgs ønske imødekommes ikke. De ønsker, der fremgår af Fredensborg Kommunes høringssvar indeholder ikke nye dokumenterede oplysninger om oplandets størrelse, vandløbets tilstand, fald eller fysiske forhold, som har betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning s anvendelse af Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner På den baggrund vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Danmarks Naturfredningsforening Fredensborg tilslutter sig Fredensborg Kommunes høringssvar og ønsker ligeledes en strækning på Bassebæk omfattet af vandområdeplanen, da der er gode faldforhold og stenbund. Desuden er vandløbet vandførende hele året. Danmarks Naturfredningsforening Fredensborgs ønske imødekommes ikke. De ønsker, der fremgår af Fredensborg Kommunes høringssvar indeholder ikke nye dokumenterede oplysninger om oplandets størrelse, vandløbets tilstand, fald eller fysiske forhold, som har betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning s anvendelse af Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner På den baggrund vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Danmarks Naturfredningsforening Fredensborg tilslutter sig Fredensborg Kommunes høringssvar og ønsker ligeledes en strækning på Højsagervandløbet udtaget af vandområdeplanen. Ønsket om at udtage strækningen på Højsager Vandløbet af vandområdeplanen imødekommes ikke. Vandområdet indgår i vandområdeplanen som et naturligt type 1-vandløb, fordi det ifølge Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner opfylder kriterierne for godt fysisk potentiale. Vandområdet er blevet omfattet af en undtagelse i form af udsættelse af tidsfrist for opnåelse af miljømålet i denne planperiode. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af 19

20 kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Danmarks Naturfredningsforening Fredensborg tilslutter sig Fredensborg Kommunes høringssvar og ønsker ligeledes en strækning på Tjæredamsafløbet omfattet af vandområdeplanen, da der er godt fald og sten- og grusbund. Desuden er vandløbet vandførende hele året, og kommunen vurderer, at der vil kunne opnås god økologisk tilstand. Danmarks Naturfredningsforening Fredensborgs ønske imødekommes ikke. De ønsker, der fremgår af Fredensborg Kommunes høringssvar indeholder ikke nye dokumenterede oplysninger om oplandets størrelse, vandløbets tilstand, fald eller fysiske forhold, som harf betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning s anvendelse af Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner På den baggrund vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at høringssvaret ikke giver baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Danmarks Naturfredningsforening Fredensborg tilslutter sig Fredensborg Kommunes høringssvar og ønsker ligeledes en strækning på Ålemose Bæk (af kommunen kaldet Ålemoserenden) udtaget af vandområdeplanen. Ønsket om at udtage den øverste rørlagte del af Ålemose Bæk imødekommes ikke. Vandområdet indgår i vandområdeplanen som et naturligt type 1-vandløb, fordi det ifølge Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner opfylder kriterierne for godt fysisk potentiale. Vandområdet er blevet omfattet af en undtagelse i form af udsættelse af tidsfrist for opnåelse af miljømålet i denne planperiode. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Danmarks Naturfredningsforening, Fredensborg Afdeling tilslutter sig Fredensborg Kommunes høringssvar og ønsker ligeledes hele Humlebækken udtaget af vandområdeplanen. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer ikke ønsket om at udtage vandområdet Humlebækken af vandområdeplanen. Med henvisning til Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner , opfylder 20

21 vandområdet kriterierne, da vandområdet har et så godt fysisk potentiale, at det kan opnå en høj naturværdi. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Danmarks Naturfredningsforening Guldborgsund Danmarks Naturfredningsforening Guldborgsund anfører, at Egehøjløbet ikke er et blødbundsvandløb, da faldet jf. regulativet ingen steder er mindre end 1 o/oo. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer ønsket om, at det nederste strækning på Egehøjløbet ikke skal være af blødbundstypen, idet faldet på hele strækningen er større end 1 o/oo, og da vandområdet ikke ligger i et naturligt mose- eller blødbundsområde. Danmarks Naturfredningsforening Guldborgund anfører, at det må være en fejl, at den øverste strækning af Bækkeskovløbet ikke er omfattet af vandområdeplanen, da strækningen har en af de tætteste ørredbestande på Lolland. Ønsket om at medtage den øverste del af Bækkeskovløbet i vandområdeplanen imødekommes ikke. Med henvisning til Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner , opfylder vandområdet ikke kriterierne, idet vandområdets fysiske potentiale ikke er tilstrækkeligt godt, til at det kan opnå en høj naturværdi. Derudover har vandområdet heller ikke opnået god økologisk tilstand eller bedre. Som del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Hammer Lov og Ring Enghave pumpelaug Pumpelauget Hammer, Lov og Ring Enghave anfører, at en vandløbsstrækning fejlagtigt er benævnt Kyllebæk på en strækning på vandområdeplanens kortgrundlag, hvor det korrekt bør benævnes Jernbanegrøften. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har kun benævnt vandområderne på vandområdeplanens kortgrundlag, og ikke de enkelte vandløb, der indgår i vandområdet. Fredensborg Vandløbslav Fredensborg Vandløbslav anfører, at Højsagervandløbet bør udtages af vandområdeplanen, da Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har meddelt, at det ikke er omkostningseffektivt at genåbne rørlægningen. 21

22 Ønsket om at udtage strækningen på Højsager Vandløbet af vandområdeplanen imødekommes ikke. Vandområdet indgår i vandområdeplanen som et naturligt type 1-vandløb, fordi det ifølge retningslinjerne for udarbejdelse af vandområdeplaner opfylder kriterierne for godt fysisk potentiale. Vandområdet er blevet omfattet af en undtagelse i form af udsættelse af tidsfrist for opnåelse af miljømålet i denne planperiode. Som en del af regeringens Aftale om Fødevareog landbrugspakke af december 2015 skal foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Fredensborg Vandløbslav anfører, at rørlægningen på vandområdet Grønholt Å bør udgå af vandområdeplanen, da Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (tidligere Naturstyrelsen) har meddelt, at en genåbning giver for lidt miljø for pengene. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer ikke ønsket om at udtage en rørlagt strækning på vandområdet Grønholt Å af vandområdeplanen. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har givet tilsagn om tilskud til gennemførelse af genåbningsindsats fra første vandplan, og jf. Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner vil strækningen skulle indgå, fordi den forbinder to målsatte vandområder. Fredensborg Vandløbslav ønsker ikke den strækning af Grønholt Å, som Fredensborg Kommune foreslår, omfattet af vandområdeplanen, da der ingen vandløb er at tilgodese opstrøms, og fordi et landbrugsareal derved bliver skåret over. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer vandløbslavets indsigelse, da de ønsker, som fremgår af Fredensborg Kommunes høringssvar ikke indeholder nye oplysninger om oplandets størrelse, vandløbets tilstand, fald eller fysiske forhold, som har betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning s anvendelse af Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner På den baggrund vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at kommunens høringssvar ikke giver baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Fredensborg Vandløbslav ønsker ikke en rørlagt strækning af Tjæredamsløbet omfattet af vandområdeplanen som Fredensborg Kommune foreslår, da den 22

23 opstrømsliggende strækning er rørlagt gennem en by, og fordi et landbrugsareal vil blive skåret over. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer vandløbslavets indsigelse, da de ønsker, som fremgår af Fredensborg Kommunes høringssvar ikke indeholder nye oplysninger om oplandets størrelse, vandløbets tilstand, fald eller fysiske forhold, som har betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning s anvendelse af Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner På den baggrund vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at kommunens høringssvar ikke giver baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Fredensborg Vandløbslav ønsker ikke en rørlagt strækning af Tjæredamsløbet omfattet af vandområdeplanen som Fredensborg Kommune foreslår, da rørlægningen er beliggende mellem to huse og tværs over et landbrugsareal. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer vandløbslavets indsigelse, da de ønsker, som fremgår af Fredensborg Kommunes høringssvar ikke indeholder nye oplysninger om oplandets størrelse, vandløbets tilstand, fald eller fysiske forhold, som har betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anvendelse af Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner På den baggrund vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at kommunens høringssvar ikke giver baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Fredensborg Vandløbslav ønsker ikke en strækning af Grønholt Å omfattet af vandområdeplanen som Fredensborg Kommune foreslår, da der ingen vandløb er at tilgodese opstrøms, og fordi et landbrugsareal derved bliver skåret over. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer vandløbslavets indsigelse, da de ønsker, som fremgår af Fredensborg Kommunes høringssvar ikke indeholder nye oplysninger om oplandets størrelse, vandløbets tilstand, fald eller fysiske forhold, som har betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltnings anvendelse af Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner På den baggrund vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at kommunens høringssvar ikke giver baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og 23

24 udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Fredensborg Vandløbslav ønsker ikke en strækning af Tjæredamsløbet omfattet af vandområdeplanen som Fredensborg Kommune foreslår, da den opstrømsliggende strækning er rørlagt, og fordi et landbrugsareal vil blive skåret over. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning imødekommer vandløbslavets indsigelse, da de ønsker, som fremgår af Fredensborg Kommunes høringssvar ikke indeholder nye oplysninger om oplandets størrelse, vandløbets tilstand, fald eller fysiske forhold, som har betydning for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning s anvendelse af Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner På den baggrund vurderer Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning, at kommunens høringssvar ikke giver baggrund for ændring af plangrundlaget. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod Privatpersoner En borger anfører, at en strækning på Tinkerup Å retteligt bør benævnes Bedsmose Å, og at rørlægningen har et andet forløb. Oplysningerne er taget til efterretning, og forløbet er rettet på vandområdeplanens kortgrundlag. Benævnelserne i MiljøGIS dækker hele vandområdet, og er ikke navne på de enkelte vandløb, der indgår i vandområdet En borger ønsker Ågerupgrøften udtaget af vandområdeplanerne, da oplandet er mindre end 10 km2. Dette er begrundet i, at vandløbet ikke lever op til miljømålene for god økologisk tilstand på alle kvalitetselementer, der er ringe fald, samt at der vil opstå konflikter med afvanding, når vandløbet skal tilbageføres til naturlig tilstand. Ønsket om at Ågerupgrøften skal udtages af vandområdeplanerne kan ikke imødekommes, da høringssvaret ikke indeholder nye oplysninger som har betydning ift. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning anvendelse af retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner. Vandløbet har på størstedelen af strækningen så gode faldforhold, at det skønnes, at vandløbet kan bringes i god økologisk tilstand. På den baggrund vurderes det, at høringssvaret ikke giver 24

25 baggrund for ændring af plangrundlaget. Med hensyn til evt. afvandingsmæssige konflikter i forbindelse med en restaurering af vandløbet, så henvises der til vandløbslovens generelle erstatningsregler i relation til restaureringer. Det skal bemærkes, at de nødvendige forbedringer af vandløbets tilstand ikke med rimelighed kan opnås inden 22. december 2021, som følge af indsatsens tekniske omfang En borger ønsker Skelgrøften karakteriseret som blødbundsvandløb, da bunden er blød med organisk materiale. Skelgrøften er ikke omfattet af vandområdeplanen. En borger ønsker, at Skelgrøften udtages af vandplanen, da oplandet en mindre end 10 km2, og fordi A- og B-målsætningerne er fastholdt som udpegningsgrundlag. Skelgrøften er ikke omfattet af vandområdeplanen. Som del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal der foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejder, skal gennemføres frem mod En borger ønsker Krummerup Mejerirende udtaget af vandområdeplanen, da oplandet er mindre end 10 km2. Desuden har vandløbet dårlige faldforhold, dårligt fysisk indeks, og opfylder ikke miljømålet. Derudover anføres det, at eventuelle indsatser, der medfører vandstandsstigninger, vil have store dyrkningsmæssige konsekvenser. Ønsket om at udtage Krummerup Mejerirende imødekommes ikke. Med henvisning til Retningslinjer for udarbejdelse af vandområdeplaner , opfylder vandløbet kriterierne, da vandløbet har et så godt fysisk potentiale, at det kan opnå en høj naturværdi. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning har således på baggrund af de foreliggende oplysninger konkret vurderet, at faldet overordnet er højere end minimumskriteriet på 3. Som en del af regeringens Aftale om Fødevare- og landbrugspakke af december 2015 skal foretages en revurdering og kvalificering af hhv. afgrænsning af små vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb på baggrund af opdaterede faglige kriterier. Kommuner og vandråd inddrages i dette arbejde, skal gennemføres frem mod

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 3.1 Bornholm Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode

Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Status for vedtagelse af forslag til vandplaner for første planperiode Blåt Fremdriftsforum August 2014 Sara Westengaard Guldagger, Naturstyrelsen, Vandplaner og Havmiljø Forslag til vandplaner for første

Læs mere

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken

Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken Vandløbene, Vandrammedirektivet, Fødevare- og Landbrugspakken IDA 14. marts 2016 Peter Kaarup Hvad indeholder Fødevare og Landbrugspakken vedr. vandplanlægning og vandløb? 1. At der skal ske en revurdering

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet?

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet? Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af Hvordan er nes afgrænsning vist i itværktøjet? De, der er medtaget i den tekniske afgrænsning, er, der ud fra Miljøstyrelsens viden opfylder de fastsatte kriterier.

Læs mere

Bilag 1 Notat om vandområdeplan

Bilag 1 Notat om vandområdeplan NOTAT Sagsbehandler: Paul Debois Oprettet: 14-07-2016 Bilag 1 Notat om vandområdeplan 2015-2021 Sagsnr.: 14/29354 Dokumentnr.: 102059/16 Notatets formål: At give Teknik og Miljøudvalget en orientering

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.10 Vadehavet. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.10 Vadehavet Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven

Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven Kvalificering af udpegning af stærkt modificerede og kunstige vandløb - rammer og forudsætninger for opgaven 13. september 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgave 2: Kvalificering af udpegning af vandløb som

Læs mere

Klik for at redigere titeltypografi i masteren

Klik for at redigere titeltypografi i masteren Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 5 Offentligt Uddybning af høringssvar til L 34 og udkast til bekendtgørelse titeltypografi i Foretræde Miljø- og Fødevareudvalget 9. November 2016 11-11-2016

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Høringsnotat. Juni 2016

Høringsnotat. Juni 2016 Høringsnotat Vandområdeplaner for Danmarks fire vandområdedistrikter Resumé og kommentering af høringssvar vedrørende specifikke forhold for vandområdeplanen for Jylland/Fyn Juni 2016 Titel: Høringsnotat.

Læs mere

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet

Nyt fra SVANA Vandplaner. Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner. Evt.: Vandrådsarbejdet Nyt fra SVANA Vandplaner Orientering om det samlede indsatsprogram på landsplan og fordelingen på de enkelte kommuner Evt.: Vandrådsarbejdet 2016-17 Skarrildhus d. 1. nov. 2016 Heine Glüsing Bemærk! For

Læs mere

KØGE BUGT Vandråd 2017

KØGE BUGT Vandråd 2017 KØGE BUGT Vandråd 2017 10. August 2017 SOLRØD KOMMUNE OG NIRAS Velkomst Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS 2 Dagsorden Velkomst, v/ Solrød Kommune og NIRAS. Godkendelse af dagsorden. Kort evaluering

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 L 34 Bilag 4 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Haraldsgade 53 2100 København Ø (Sendt elektronisk svana@svana.dk) Vingsted,

Læs mere

Vandområdeplaner for anden planperiode

Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplaner for anden planperiode Vandområdeplanernes indsatsprogrammer Møde i Ingeniørforeningen 14. november 2016 Mette Lise Jensen Funktionsleder, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning Gennemgang

Læs mere

Klikvejledning vandplaner Juni 2013

Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Klikvejledning vandplaner Juni 2013 Når du skal undersøge konkrete stedsspecifikke elementer i vandplanforslagene (fx en indsats eller forkert miljømål i et specifikt vandløb), skal du gå ind på Miljøministeriets

Læs mere

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune

Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udkast til indsatser i Vandplan 2. Foreslået af Ringsted Kommune Udarbejdet af Ringsted Kommune, 25. juni 2014 Sammensætning af Lokal arbejdsgruppe Ringsted Kommune har afholdt 2 møder, én besigtigelsestur

Læs mere

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015.

På vegne af Jørn Petersen, Jelshøjvej 15, 6600 Vejen indgives høringssvar til Maltbæk Bæk i Vejen Kommunes Vandhandleplan 2009-2015. Vejen kommune JYSK MARK OG MILJØ Center: Esbjerg e-mail: ah1@jlbr.dk Direkte tlf: 76602193 Mobil: Esbjerg, den 9. juni 2015 Høringssvar til Vandhandleplan 2009-2015 for Vejen Kommune På vegne af Jørn Petersen,

Læs mere

Vandområdeplanerne (2. generations vandplaner) Høringsfrist 23. juni 2015 kl. 12

Vandområdeplanerne (2. generations vandplaner) Høringsfrist 23. juni 2015 kl. 12 Vandområdeplanerne 2015-2021 (2. generations vandplaner) Høringsfrist 23. juni 2015 kl. 12 Foreløbig vejledning til høringssvar. Afgiv høringssvar Det har en effekt at afgive høringssvar, det har de tidligere

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.11 Lillebælt Jylland. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.11 Lillebælt Jylland. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.11 Lillebælt Jylland Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan

Læs mere

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015

Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Møde i Det Grønne Råd, Ærø Kommune den 26. februar 2015 Punkt 4: Vandhandleplan 2015 Punkt 5: Vandområdeplaner 2015-2021 Af: Terkel Broe Christensen, Svendborg Kommune Vandhandleplan 2015 Ærø Kommune Møde

Læs mere

Vandområdeplaner

Vandområdeplaner Vandområdeplaner 2015-2021 Stormøde, foreningerne i Landbrug & Fødevarer Den 16. april 2015 Kontorchef Thomas Bruun Jessen Vandområdeplaner 2015 2021 Formel for vandområdeplanlægning Nyt plankoncept Udkast

Læs mere

Hvordan læses en vandplan?

Hvordan læses en vandplan? Hvordan læses en vandplan? Den overordnede enhed for vandplanlægningen er de 23 hovedvandoplande. Der findes en vandplan for hvert hovedvandopland. I det følgende beskrives hvordan de 23 vandplaner skal

Læs mere

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb

Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Status for kommuner og vandråds opgaver om vandløb Blåt Fremdriftsforum 29. marts 2017 Kontorchef Peter Kaarup Opgaverne: Bekendtgørelse om vandråd af 2. marts 2017 Med udgangspunkt i bl.a. aftalen om

Læs mere

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord

Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Femte møde i vandrådet for vandopland 1.5 Randers Fjord Onsdag den 11. oktober 2017 kl. 15:00 21:30 Søndermølle, Vinkelvej 40, 8800 e: Organisation Danmarks Naturfredningsforening Danmarks Sportsfiskerforbund

Læs mere

Ti største RBU baseret på årlig BI5-mængde uden indsats

Ti største RBU baseret på årlig BI5-mængde uden indsats Notat RBU-påvirkninger I dette notat er beskrevet påvirkningen af forskellige vandforekomster fra regnbetingede udløb (RBU er) fra afløbssystemer. Notatet indeholder de ti største overløb uden planlagt

Læs mere

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder

Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder Punkt 9. Godkendelse af forslag til afgrænsning af vandløb, samt udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandområder 2017-031316 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.8 Ringkøbing Fjord Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1

Læs mere

Høringssvar til statens vandområdeplaner

Høringssvar til statens vandområdeplaner Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MTM Dato 30. april 2015 2015-2021 Aarhus Byråd skal fremsende høringssvar til statens forslag til for perioden 2015-2021. Planerne blev sendt i 6 måneders

Læs mere

Naturstyrelsen Dato: Haraldsgade 53 Sagsb.: Susan Helena Boëtius/Mikael Møller Andersen 2100 København Ø Sagsnr.

Naturstyrelsen Dato: Haraldsgade 53 Sagsb.: Susan Helena Boëtius/Mikael Møller Andersen 2100 København Ø Sagsnr. Naturstyrelsen Dato: 17-12-2013 Haraldsgade 53 Sagsb.: Susan Helena Boëtius/Mikael Møller Andersen 2100 København Ø Sagsnr.: 13/25168 Dir.tlf.: E-mail: Natur@holb.dk EAN.nr 5798007604875 Holbæk Kommunes

Læs mere

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen

Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Arbejdet omkring Vandplaner i Styregruppen Overordnet indsigelse Rikke Kyhn Landbrugsrådgivning Syd Formål med mødet Forventningsafstemning mellem dig, din forening, Videnscentret og L&F. Hvem gør hvad?

Læs mere

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen

2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet. Det. Sydfynske Øhav FOTO. Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus. Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen 2. vandrådsmøde i hovedvandoplandet Det FOTO Sydfynske Øhav Den 30. april 2014 Svendborg Rådhus Udarbejdet af biolog Terkel Broe Christensen Dagsorden for 2. vandrådsmøde i DSØ 1. Velkomst og opsamling

Læs mere

Konference om Vandløb og Vandråd

Konference om Vandløb og Vandråd Temadage om Vandråd Konference om Vandløb og Vandråd Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Peter Kaarup, Naturstyrelsen Kolding Vejle 10. 29. april marts 2014 2014 Kontorchef Peter Kaarup,

Læs mere

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden

Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Mail: nst@nst.dk UDKAST Høringssvar til forslag til de statslige vandområdeplaner for planperioden 2015-2021 Natur og Grønne områder Enghavevej

Læs mere

Notat om ændringer i forslag til vandplaner for første planperiode ( )

Notat om ændringer i forslag til vandplaner for første planperiode ( ) NOTAT Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4201-00579 Ref. kfh/aspet Den 30. juni 2014 Notat om ændringer i forslag til vandplaner for første planperiode (2010-2015) 1. Indledning Dette notat indeholder en

Læs mere

GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR

GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR NOTAT 20. AUGUST 2015 JOURNALNUMMER 10/184 SKREVET AF STEEN ROED GENNEMGANG AF INDKOMMENDE HØRINGSSVAR Stevns Kommune har modtaget kommentarer fra Naturstyrelsen, Jan Pedersen samt Gefion i forbindelse

Læs mere

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande.

Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Side 1 af 2 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Kommunerapport for: Københavns Kommune - uanset tilhørsforhold til hovedvandoplande. Økonomisk opgørelse for valgte virkemidler (vandområde eller spærringsnr.):

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 4.1, Vidå/Kruså. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 4.1, Vidå/Kruså. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 4.1, Vidå/Kruså Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...4 1.1 Høringsnotatets

Læs mere

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord

Konkrete statslige rammer for udvælgelse af indsatser i oplandet til Randers Fjord Overordnede rammer Vandplanerne er en væsentlig del af Danmarks implementering af EU s vandrammedirektiv. Planerne skal sikre et godt vandmiljø i alle vandforekomster, herunder i åer, søer, fjorde og langs

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 15-03-2011 Dato: 17-02-2011 Sag nr.: KB 36 Sagsbehandler: Lars Kyhnau Hansen Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

#BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014

#BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014 #BREVFLET# Click here to enter text. Aalborg kommunes bemærkninger til supplerende høring om vandplaner 2014 Miljø og Energiudvalget 09-07-2014 Bilag 3: Aalborg Kommunes bemærkninger til supplerende høring

Læs mere

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune

Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner. Rudersdal Kommune Notat om indsats og målsætninger i høringsudgaven af de statslige vandplaner Rudersdal Kommune 2011 2015 Udarbejdet af Natur og Miljø, februar 2011 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING...3 2.0 SØER...3 2.1

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd 21. september 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 4. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1225300658 Version 1 Mødetid/-sted:

Læs mere

Høringsnotat. Juni 2016

Høringsnotat. Juni 2016 Høringsnotat Vandområdeplaner for Danmarks fire vandområdedistrikter Resumé og kommentering af høringssvar vedrørende overordnede forhold Juni 2016 Titel: Høringsnotat. Vandområdeplaner for Danmarks fire

Læs mere

Resume og kommentarer til høringssvarene til Struer kommunes vandhandleplan

Resume og kommentarer til høringssvarene til Struer kommunes vandhandleplan Resume og kommentarer til høringssvarene til Struer kommunes vandhandleplan 2010-15. I det følgende gives et kort resume af de enkelte høringssvar samt forvaltningens bemærkninger og til sidst i bilaget

Læs mere

Vejledning til kommuner og vandråd. Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner

Vejledning til kommuner og vandråd. Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner Vejledning til kommuner og vandråd Om arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021 April 2017 Opdateret juni 2017 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Vandplanlægning

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 170 Offentligt. Kriterier for vandløb omfattet af vandplanlægningen

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 170 Offentligt. Kriterier for vandløb omfattet af vandplanlægningen Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 170 Offentligt Kriterier for vandløb omfattet af vandplanlægningen Aftalen om en Fødevare- og landbrugspakke (FLP) FLP-aftale indgået mellem V-LA-K-DF

Læs mere

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg

Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb. Trine Balskilde Stoltenborg Vandløb - definitioner af god kvalitet samt naturlige og modificerede vandløb Trine Balskilde Stoltenborg Fokuspunkter Processen omkring udpegningen af vandløbene, herunder særligt vedr. undtagelsesbestemmelserne

Læs mere

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2.

Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt supplerende bemærkninger vedr. Kommunale projekter for Vandløbsrestaurering. Vers. 2. Formålet med denne vejledning er at er at give en introduktion

Læs mere

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap

GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap GIS-vejledning til MiljøGIS for Vandområdeplanerne 2015-2021 samt guide til fremsøgning af den korrekte strækning ved VP1-overlap Vers. Februar 2017 Formålet med denne GIS-vejledning er at give en introduktion

Læs mere

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune

Indstilling. Ny høring af statens vandplaner. 1. Resume. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 29. oktober Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 29. oktober 2013 Ny høring af statens vandplaner Aarhus Kommune Natur og Miljø Teknik og Miljø Forslag til Aarhus Kommunes høringssvar til statens vandplaner,

Læs mere

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby

Bilag 1. Redegørelse for vandløbsregulativ for. Afløb fra Overby Bilag 1 Redegørelse for vandløbsregulativ for Afløb fra Overby Odsherred Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Planmateriale...3 2.1 Vandplan... 3 2.2 Anden regionplanlægning m.m.... 3 3. Oplandets

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Bemærkninger til udkast til vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, journal. nr. SVANA

Bemærkninger til udkast til vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, journal. nr. SVANA Dato 14. februar 2017 Side 1 af 6 Miljøstyrelsen Bemærkninger til udkast til vejledning til bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, journal. nr. SVANA-400-00041. SVANA sendte den

Læs mere

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014

2. Danmarks Jægerforbund ved RKF (Jægernes Kommunale Fællesråd i Roskilde Kommune) modtaget 7. august 2014 BILAG 3 af 12.8.2014 Organisationernes bemærkninger til forslag til indsatsprogram De enkelte organisationer, der er repræsenteret i vandrådet, har haft mulighed for at komme med bemærkninger til forslaget

Læs mere

Proportioner i vandmiljødebatten. Klik for at redigere titeltypografi i masteren. Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Proportioner i vandmiljødebatten. Klik for at redigere titeltypografi i masteren. Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Proportioner i vandmiljødebatten IDA Miljø Mandag den 14. november 2016 titeltypografi i Lars Brinch Thygesen, miljøkonsulent Danmarks Sportsfiskerforbund 16-11-2016 1 Danmarks Sportsfiskerforbund er en

Læs mere

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016 Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning 2017-2021 Den 29. september 2016 Peter Kaarup Nyt fra SVANA Disposition 1. Status for vandplanlægningen 2. Vandløbsindsatsen i vandområdeplaner

Læs mere

Velkommen til møde i Vandrådet Lillebælt-Jylland Dagsorden (forslag): 1. Godkendelse af dagsorden 2. Præsentation af rådets medlemmer 3. Sekretariatets rolle og funktion 4. Vandrådets leverance til kommunerne,

Læs mere

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne

Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabeller til Det Økologiske Råds høringssvar af 6. april 2011 vedr. vandplanerne Tabel 1: Vandplanernes indsatsbehov og program for kystvande Samlet indsatsbehov* Reduktion i N-udledning til overfladevand

Læs mere

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn

Vandområdeplan Vanddistrikt 1, Jylland og Fyn Ringkøbing-Skjern Kommunes bemærkninger til udkast til Vandområdeplanerne 2015-2021. Ringkøbing-Skjern Kommune har gennemgået udkast til vandområdeplanerne for Vandområdedistrikt I Jylland og Fyn og har

Læs mere

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune

Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer. Om fosfor-ådale og lidt mere. Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Om fosfor-ådale og lidt mere Af Irene Paulsen Skanderborg kommune Høring af Statens Vand- og Natura 2000 planer Udkast til Vand og Natura 2000 planer er udsendt

Læs mere

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune

Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Offentlig høring af Vand- og Naturplaner Gentofte Kommune Indledning Miljøministeriet udsendte den 4. oktober 2010 forslag til Vand- og Naturplaner i offentlig høring frem til den 6. april 2011. Gentofte

Læs mere

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014

Spildevandsplan 2013-2021. Bilag 2. Indhold. Vandområders kvalitet. Vedtaget 27. maj 2014 Vedtaget 27. maj 2014 Spildevandsplan 2013-2021 Bilag 2 Vandområders kvalitet Indhold 1 Oversigt over vandområder... 2 2 Vandplanernes målsætninger og krav... 2 2.1 Miljømål for vandløb... 3 2.2 Miljømål

Læs mere

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen

Sidste nyt om vandplanerne. Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Sidste nyt om vandplanerne Thomas Bruun Jessen, fungerende vicedirektør i Naturstyrelsen Status for første og anden generations vandplaner Første generations planer er ved at blive opdateret på baggrund

Læs mere

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer.

Vandrådets opmærksomhedspunkter til indsatsprogrammet er: Generelt ser kommunernes prioriteringer ud til at være i orden, indenfor de givne rammer. Notatark Sagsnr. 09.00.06-A00-1-14 Sagsbehandler Niels Rauff 23.7.2014 Vandrådenes bemærkninger til forslagene til indsatspram Der er oprettet Vandråd for hvert af de 4 hovedvandoplande Lillebælt/Jylland,

Læs mere

Vandområdeplanerne er informationsredskaber uden bindende elementer. Bindende mål findes i tilhørende bekendtgørelser.

Vandområdeplanerne er informationsredskaber uden bindende elementer. Bindende mål findes i tilhørende bekendtgørelser. Side 1 af 7 Notat Vandområdeplanerne overordnet gennemgang og vurdering Vandområdeplanerne for perioden 2015-2021 blev offentliggjort den 27. juni. Forud for offentliggørelsen var gået en offentlig høring

Læs mere

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode).

Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). Punkt 14. Indsatsprogram for vandløbsindsats (2. vandplanperiode). 2014-17535. Miljø- og Energiudvalget indstiller, at byrådet godkender: Det fremlagte indsatsprogram for Aalborg Kommune, som indgår i

Læs mere

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK

SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK SPILDEVANDSPLANSTILLÆG NR. 1 GLATTRUP BÆK INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om dette tillæg 3 1.1 Politisk behandling og offentlig høring 3 2 Planlægningsgrundlaget 5 2.1 Miljøvurdering 5 3 Omfang af tillæg 6 3.1

Læs mere

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune

Vandområdeplan for Betydning for Rebild Kommune Vandområdeplan for 2016-2021 Betydning for Rebild Kommune Den 27. juni 2016 offentliggjorde SVANA vandområdeplanerne for anden planperiode 2015-2021 med tilhørende bekendtgørelser om miljømål og indsatsprogrammer

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.3 Øresund. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.3 Øresund. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.3 Øresund Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Høringsnotatets opbygning

Læs mere

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud?

Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Hvordan kommer Vandhandleplanerne til at se ud? Sort tekst på hvid baggrund. Opgaven og rammerne for løsningen af den. Mit udgangspunkt er at: Vandplanerne er nødvendige Vandplanerne er som udgangspunkt

Læs mere

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017

PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017 PIXIBOG FOR VANDRÅD 2017 OPGAVE 1 (SMÅ VANDLØB) 1. udgave 2017 Indhold Opgave 1 (små vandløb) i vandrådene... 2 Opgaven for Landbruget... 2 Hvilke konsekvenser har det, om et vandløb kommer i vandområdeplaner

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition

Spildevandsindsatsen i vandplanerne. Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen. Disposition Spildevandsindsatsen i vandplanerne Mogens Kaasgaard, Naturstyrelsen Disposition 1. Grundlag for fastlæggelse af spildevandsindsatsen 2. Vandplanernes krav til spildevandsrensning 3. Nye udpegninger 4.

Læs mere

UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017.

UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017. UDTALELSE FRA NORDFYNS VANDLØBSLAUG VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB VED VANDRÅDSARBEJDET 2017. TIL INDARBEJDELSE I SKEMAER VEDR. UDPEGNING OG KARAKTERISERING AF VANDLØB, SAMT TIL FREMSENDELSE

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere

Hvordan laver man et høringssvar?

Hvordan laver man et høringssvar? Hvordan laver man et høringssvar? Hvem skal skrive høringssvar? Flere forhold i vandplanerne er ret specifikke, f.eks. krav om yderligere efterafgrøder, krav om reduceret eller ophør af vedligeholdelse

Læs mere

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde

Varde Kommune Bytoften 2, 6800 Varde Varde Kommune Naturcenteret Bytoften 2 Naturcenteret Bytoften 2, 79947421 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven og tilladelse efter vandløbsloven til omlægning af rørbro i Ralm Bæk. Varde Kommune ønsker

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

Sammenfatning af høringsvar indsendt i forbindelse med den tekniske for høring af forslag til vandplaner

Sammenfatning af høringsvar indsendt i forbindelse med den tekniske for høring af forslag til vandplaner Vandplaner og havmiljø J.nr. NST-4200-00022 Ref. KFH Den 18. juni 2013 Sammenfatning af høringsvar indsendt i forbindelse med den tekniske for høring af forslag til vandplaner Indledning Forslag til vandplaner

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N86 Habitatområde H75 Fuglebeskyttelsesområde F54

Læs mere

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune.

1. Velkomst ved mødeleder og miljø- og teknikudvalgsformand Jens Meilvang, Norddjurs Kommune. Bentl Til medlemmerne af Vandråd Djursland Byg og Miljø Dato: 04. marts 2014 Reference: Lotta Sandsgaard Direkte telefon: 8959 4044 E-mail: lds@norddjurs.dk Journalnr.: 14/5317 Referat fra første møde

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering BEK nr 1023 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Naturstyrelsen, NST-4200-00051 Senere ændringer til

Læs mere

Vandløbene på nordsiden af. Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand,

Vandløbene på nordsiden af. Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand, Vandløbene på nordsiden af Kolding Fjord Biologisk og fysisk tilstand, 2010-11 Titel: Vandløbene på nordsiden af Kolding Fjord. Biologisk og fysisk tilstand, 2010-11. Forfatter: Hans-Martin Olsen, By-

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter.

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter. Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.2 Limfjorden Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Oktober 2014 Titel: Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 2.4 Køge Bugt Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...4 1.1 Høringsnotatets opbygning

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Vandmiljø og Landbrug Grøndalsvej 1, Postboks 4049, 8260 Viby J Side 1 af 7 Se udsendelsesliste side 5 TEKNIK OG MILJØ Natur og Miljø Aarhus Kommune Endelig godkendelse til regulering (rørlægning) af en

Læs mere

Høringssvar til forslag til vandplan

Høringssvar til forslag til vandplan Naturstyrelsen Naturstyrelsen, Roskilde Høringssvar til forslag til vandplan Generelt Side 1/7 Virkemidler Med de foreslåede virkemidler for opnåelse af god økologisk tilstand i søer og vandløb i 2015

Læs mere

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter

Lokalt høringsnotat. Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.2 Limfjorden. Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Lokalt høringsnotat Forslag til vandplan for hovedvandopland 1.2 Limfjorden Resumé og kommentering af høringssvar af lokal karakter Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...4 1.1 Høringsnotatets

Læs mere

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres.

Tilladelsen til udførelsen af anlægsarbejdet er gældende i 3 år fra den dato den endelige tilladelse offentliggøres. Natur og Miljø Sejerslev Bæk Dato: 31-05-2016 Sagsnr.: 773-2016-781 Tilladelse til regulering af Sejerslev Bæk, samt nedlæggelse af Hundsø Pumpelag Navn: Anja Sørensen Direkte tlf.nr.: 9970 7061 E-mail

Læs mere

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner?

Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Har Danmark forstået vandrammedirektivets vandplaner? Lasse Baaner lb@foi.ku.dk Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi KU / Science Vandrammedirektivets vandområdeplaner Formål: Give overblik over

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N36 Nipgård Sø NOTAT Naturstyrelsen Søhøjlandet J.nr. NST-422-01157 Ref. lawer Februar 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N36 Nipgård Sø Forslag til Natura 2000-plan for

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune

Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune Seks Natura 2000-områder i Svendborg Kommune N116: Det centrale Storebælt og Vresen* N118: Søer ved Tårup og Klintholm Svendborg og Nyborg N120: Skove og søer syd for Brahetrolleborg Svendborg og FaaborgMidtfyn

Læs mere

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget

Mødesagsfremstilling. Teknik- og Miljøudvalget Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 14-11-2007 Dato: 02-10-2007 Sag nr.: TMU 86 Sagsbehandler: Bolette Dorrit Jensen Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 3. møde i Køge Bugt Vandråd

Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 3. møde i Køge Bugt Vandråd 7. september 2017 Beslutningsreferat Solrød Kommune Sekretariatsbistand Vandråd - Køge Bugt - Solrød Kommune 3. møde i Køge Bugt Vandråd Projekt nr.: 228462 Dokument nr.: 1224883139 Version 2 Mødetid/-sted:

Læs mere