Arbejdsprogrammet for fagdatacentrene i 2017 (FDC-AP 2017)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsprogrammet for fagdatacentrene i 2017 (FDC-AP 2017)"

Transkript

1 2. februar 2017 Arbejdsprogrammet for fagdatacentrene i 2017 (FDC-AP 2017) Arbejdsprogrammet for fagdatacentret i 2017 (FDC-AP 2017) redegør for, hvilken forskningsbaseret myndighedsbetjening i relation til overvågningen AU løser for MFVM. Der er først en overordnet opgavebeskrivelse og dernæst egentlige arbejdsprogrammer for AU s forskningsbaseret myndighedsbetjening på overvågningsområdet med årets prioriterede opgaver og de konkrete leverancer i henhold hertil. De generelle aftaler om AU s forpligtigelser i rammeaftalen er overordnet gældende for dette notat. Overordnet opgavebeskrivelse Beskrivelsen af AU s forskningsbaserede myndighedsbetjening i relation til det nationale overvågningsprogram er inddelt under følgende hovedoverskrifter: 1. Tværfaglig rådgivning og koordinering 2. Fagdatacenter (FDC) opgaver for delprogrammerne i overvågningsprogrammet 3. Konkrete overvågningsopgaver 4. Fælles databaser Ad 1 Tværfaglig rådgivning og koordinering Nationalt Center for Miljø og Energi varetager en række mere tværfaglige rådgivnings- og koordineringsopgaver ift. overvågningen. Der er tale om: Officiel ind- og udgang for MFVM i forhold til forskningsbaseret myndighedsbetjening omkring overvågning Årligt at udarbejde den faglige sammenfatning af overvågningsprogrammets resultater vedr. naturens og vandmiljøets tilstand og udvikling til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og koordinere faglige temarapporter At bidrage til revision og justeringer af overvågningsprogrammet med faglig rådgivning At udarbejde faglige input til og deltage i udvalg m.v. nedsat i forbindelse med overvågningen At sikre tværgående koordinering med andre delprogrammer, især indenfor arter og naturtyper (TA er) At udarbejde og følge op på aftaler vedr. fugledata fra DOF-basen o.l. aftalt i forbindelse med overvågningen Løbende at samarbejde og koordinere med Miljøstyrelsen, herunder Planlægnings- og styringssekretariatet i Miljøstyrelsen Nykøbing samt faglig rådgivning bl.a. med bidrag i forbindelse med ministerbetjening og besvarelse af spørgsmål fra Folketinget. 1

2 Endelig er Nationalt Center for Miljø og Energi STANDAT sekretariat og forestår løbende servicering af brugerne, vedligeholder koder og kodelister, herunder Stancode, og er formand og sekretær for Standatstyringsgruppen. Ad 2 Fagdatacenter opgaver AU er fagdatacenter for følgende 6 delprogrammer i overvågningsprogrammet: Delprogram for Landovervågning (inkl. stoftransport og hydrometri) Delprogram for Søer Delprogram for Vandløb Delprogram for Hav og fjorde Delprogram for Luft (baggrundsovervågningen og det landsdækkende luftkvalitetsprogram) Delprogram for Arter og terrestrisk natur Fagdatacentrene har følgende opgaver i overvågningsprogrammet: Programovervågning Yde overvågningsfaglig programrådgivning, herunder at bidrage til revision og justeringer af overvågningsprogrammet samt levere løbende faglig sparring. Metodeudvikling og kvalitetssikring Forestå forskningsbaseret og operationel metodeudvikling for prøvetagning mv. Udvikling af kvalitetsindeks er en potentiel FDC-opgave. Evt. udvikling og finansiering af kvalitetsindeks under rammeaftalen skal drøftes i forbindelse med de årlige prioriteringer af nye opgaver under rammeaftalen. Kvalitetssikring af analyser på luftområdet. Udarbejde og vedligeholde tekniske anvisninger for prøvetagning og dataanalyse til sikring af koordineret og systematisk dataindsamling, herunder at der anvendes fælles målemetoder og standarder og af tilfredsstillende kvalitet Tilrettelægge og gennemføre interkalibreringer af prøvetagning (ikke luft), Kvalitetssikring og dataindberetning af data indsamlet af DCE i forbindelse med overvågningsprogrammet. 2

3 Rapportering Udarbejde udkast til paradigmer for faglig rapportering af delprogrammer Bearbejde overvågningsdata og udarbejde rapport om udvikling og status på overvågningen indenfor delprogrammerne Indrapportere overvågningsdata til nationale og internationale databaser i forhold til Miljø- og Fødevareministeriets overvågningsforpligtelser og DCE s forpligtigelser i hovedkontrakten. Bidrage til EU-rapportering på Habitatdirektivet, herunder sammenstilling og tolkning af data Rapportering i henhold til luftdirektiverne Data Under MFVM s dataansvar varetager fagdatacentrene følgende data-opgaver: Sikre tilstedeværelsen af en opdateret og kvalitetssikret, landsdækkende datasamling, der er let tilgængelig Varetage drift, vedligehold og videreudvikling af de nationale databaser Videndeling Udarbejde faglige oplæg og deltage i møder i fagkoordinationsgrupperne, på de årlige fagmøder samt et årligt interessentmøde mhp. præsentation af årets overvågningsrapport. Ad 3 Konkrete overvågningsopgaver AU varetager en række egentlige overvågningsopgaver under NOVANA. Opgaverne er nærmere beskrevet i programbeskrivelsen og i arbejdsprogrammet for delprogrammerne. Der er tale om følgende delprogrammer: 3

4 Delprogrammet for Luft Delprogrammet for Hav og fjorde Delprogram for Arter og terrestrisk natur For disse områder forestår AU enten hele eller dele af dataindsamlingen, databearbejdning og den primære kvalitetssikring foruden de opgaver, der er beskrevet under fagdatacenteropgaver. Ad 4 Fælles databaser AU yder MFVM forskningsfaglig rådgivning om data, databaser og datamodeller, varetager kvalitetssikring og opdatering af de nationale datasamlinger samt vedligeholder og udvikler databaser og datamodeller mv. I forhold til overvågning sker dette indenfor følgende områder: Vandløb Sø Hydrometri Marine områder (hav) Landovervågning Arter og terrestriske naturtyper Luftkvalitet og luftdeposition (baggrundsovervågning og LMPIV) I forbindelse med MFVM's implementering af kommunalreformen er følgende databaser udviklet som fælles databaser mellem MFVM og AU: Luftkvalitet (både baggrundsovervågningen og LMPIV) Stofudvaskning fra dyrkede arealer (AGRI), der samtidigt er et fagsystem Overfladevand (overfladevandsdatabasen ODA omfatter vandløb, søer og marine områder) Der er aftalt processer m.v. for udfasning af ODA som fælles database efter ibrugtagning af ny fællesoffentlig database (VANDA) 4

5 Følgende database er fællesoffentlig (kommuner, regioner, MFVM og AU). Databasen driftes af Danmarks Miljøportal, men vedligeholdes og videreudvikles indenfor Rammeaftalen: Danmarks Naturdatabase (arter og terrestriske naturtyper). Endvidere drifter AU et fagsystem HYMER (til hydrometriske data), som også indeholder en database, der er fælles med MFVM, men hvor en række data dagligt overføres til overfladevandsdatabasen ODA. Drift, vedligeholdelse og videreudvikling af de fælles og fællesoffentlige databaser omfatter følgende hovedpunkter indenfor de afsatte rammer (jfr. dog særlige forhold vedr. ODA og Naturdatabasen): Standardiseringsopgaver (herunder udvikling af StanCode og XStandat og vedligeholdelse af Standat og StanCode) Fælles databaser (løbende opdatering med nye data og videreudvikling af databasen indenfor aftalte rammer, jvfr. dog bemærkning ovenfor vedr. ODA) Grænseflade til Miljøstyrelsens enheder (vedligeholde og udvikle (jvfr. dog bemærkning ovenfor vedr. ODA) funktionaliteter indenfor aftalte rammer ift. databaserne, herunder tilgængeliggørelse af data i fællesoffentligt regi) Grænseflade til andre FDC enheder (bestilling af formdefinitioner, når TA er godkendt) Kvalitetssikring (vedligeholde og videreudvikle system til kvalitetsmærkning af data og af konkrete kvalitetssikringsværktøjer, ekstra kvalitetssikringsopgaver pga. bortfald af regional rapportering og grundet flere dataemner herunder bistå med datavask, daglige kontakt/tilbagemelding til brugerne (Miljøstyrelsen) og det fællesoffentlige samarbejde mv. Andre opgaver (drift og licenser ift. hard- og software, backup, brugeradministration/-rettigheder herunder betaling til DMP for anvendelse af den fællesoffentlige brugerstyring på AGRI og ODA, deltagelse i brugerfora-/følgegrupper, koordinering med MST/MFVM, løbende dialog med DMP m.v.) 5

6 Tværgående Temaområde Aktivitet Aktivitet Arbejdsprogram. Tværgående Koordinering af NOVANA Koordinering af faglig rådgivning ved justering af overvågningsprogrammet 1) Overordnet koordinering ifm. løbende mindre ad hoc justeringer af overvågningsprogrammet. 2) Udarbejdelse af rettelsesblade om vedtagne justeringer til det gældende overvågningsprogram. Deltagelse i faglige mødefora vedr. overvågning 1) Bidrage til og deltage i 1-2 årlige møder med PSG, 1-2 årlige møder i FDC-strategigruppen og bidrag til samt deltage i 1-2 årlige møder i tværgående MFS-gruppe Koordinere input fra DCE's FDC vedr. drift af overvågningsprogrammet 1) Fastlæggelse af tidsplan for rapportering, 2) Koordinering af høring af rapporter 3) Udarbejdelse af årligt FDC-arbejdsprogram 6

7 Årligt udarbejde "faglige sammenfatning" af overvågningsprogrammets resultater 1) Udarbejde rapport, der sammenfatter årets overvågningsresultater til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Det skal ske i et aftalt rapportparadigme. Sammenfatningen skal være færdig til oversendelse til MFVM efteråret 2017, til en frist, der fastsættes i den årlige tidsplan for rapportering. 2) Bearbejdning af høringssvar 3) Præsentation af årets overvågningsresultater på et interessentmøde ultimo Ad hoc opgaver Bidrage til besvarelser ift. overvågningen, herunder Folketingsspørgsmål. Den Gode Bestilling skal anvendes. Opgaver i forbindelse med klimadata hos DMI DCE bistår ved indkøb af klimadata via leveringsaftale med DMI og bidrager ved ny aftale om klimadataleverance med DMI. DCE bidrager ved køb af andre tværgående data Databaseopgaver under FDC og Standatsekretariat 1) Status for datasamling og dataindlæggelse i fælles databaser af overvågningsdata 2) Varetagelse af STANDAT sekretariatsfunktionen. DCE er STANDAT sekretariat og forestår løbende servicering af brugerne, vedligeholder koder og kodelister, herunder Stancode, samt understøtte fortsat udvikling af Stancode, herunder hjemmeside og udstilling af web-services. Varetage opgaven som formand og sekretær for Standatstyringsgruppen (DCE er formand for gruppen, det er en løbende opgave) 3) Opdatering af notat om databaser af fælles interesse med MFVM 7

8 VanDa rådgivning og opgaver i forbindelsen med opbygning af ny overfladevandsdatabase i regi af DMP Understøtte SVANA i arbejdet med opbygning af en ny overfladevandsdatabase i regi af Danmarks Miljøportal (jf. fællesoffentlig digitaliseringsstrategi initiativ 8.3). DCE bistår med nedenstående opgaver, der skal prioriteres sammen med øvrige ODA opgaver indenfor den afsatte ramme: 1) Rådgivning herunder udarbejdelse af notater og levering af dokumentation omkring datamodeller, kvalitetssikringskoncept mv. 2) Leverancer af databasekopier og datamodel (ODA) samt dokumentation af ændringer. 3) Assistere med at facilitere kvalitetssikring af vandmiljødata fra før 2006 som skal overføres til ODA samt flytte resterende NOVANA data fra AQUA og MADS til ODA. 4) Bistå med konsekvensanalyse. Herunder levere præcis beskrivelse af konsekvenserne for DCE s forskningsbaserede myndighedsrådgivning af MFVM samt anden aftalt rådgivning inden for Rammeaftalen ifm. med etablering af en fællesoffentlig overfladevandsdatabase (VanDa) 5) I samarbejde med SVANA bidrage til mapning og migrering af nogle data fra ODA til VanDa, herunder test og dokumentation. 8

9 Tema 1: Arter og tør natur Temaområde Aktivitet (Niveau 2) Aktivitet (Niveau 3) Delaktivitet (Niveau 3) Arbejdsprogram. Beskrivelse, Ultra kort. Skriv hvilke leverancer der forventes for at opfylde aktivitet. Hvornår? Frist for leverance. NATUR Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestrisk Natur Faglig rapportering, beregninger og modellering Udarbejde paradigmer for faglig rapportering, Der skal udarbejdes paradigme på baggrund af de retningslinjer, der aftales i regi af arbejdsgruppen om rapportparadigmer med MST som formand og deltagelse af AU, GEUS og MST, herunder evt. fokuspunkter. Der skal endvidere aftales nærmere ift. evt. yderligere netbaseret rapportering og om evaluering heraf. Bearbejde data og udarbejde rapport om udvikling og status Bearbejdning af overvågningsdata og udarbejdelse af rapporter om udvikling og status på overvågning af hhv. arter, fugle og terrestriske naturtyper jf. den aftalte tidsplan for rapportering af NOVANA-data. Bearbejdning af data fra N-i-løv-prøver indsamlet i projekt om kvælstoffølsomme naturtyper. Kvalitetssikring Bidrage til EU-og anden international rapportering Kvalitetssikring og indberetning af data Habitatdirektivets artikel 17 gunstig bevaringsstatus Efter EU-habitat-direktivet skal Danmark aflevere en rapport i 2019 om bevaringsstatus for arter og naturtyper under habitatdirektivet. Rapporten i 2013 var baseret på ekspertskøn fra DCE, og der er behov for et servicetjek af grundlaget, herunder revurdering af, hvilke parametre, der skal anvendes i overvågningen og hvordan bevaringsstatus kan bedømmes. Arbejdet er igangsat, men vil skulle fortsætte de kommende år. Sikre opdateret, kvalitetssikret landsdækkende datasamling, der er let tilgængelig. Kvalitetssikring af data indsamlet i 2016, jf. den aftalte tidsplan for databearbejdning og afrapportering.) Fejl i data indmeldes så vidt muligt løbende til KSG, så det sikres, at data og afrapportering stemmer overens., Kort notat om resultaterne af kvalitetssikring med fokus på forbedring Notatet skal sendes til MST s kvalitetssikringsgruppe senest en uge efter, at den faglige delrapport er sendt i høring, jf. den aftalte tidsplan for rapportering af 9

10 NOVANA-data.. Dataanalyser Dataanalyser Gennemføre to dataanalyser af tidl. indsamlede loggerdata hhv. vandkemi færdiggøres primo Udarbejde opdateret oversigt over artsprogrammet for hele overvågningsperioden - ressourcesætning samt lokaliteter fordelt på enheder (være klar jan. 2017). Databaser Indrapportere overvågningsdata til national og internationale databaser Vedligeholdelse og udvikling af metadata og FormDefs (indtastningsformular) til brug for rapportering af indsamlede og kvalitetssikrede data - løbende opgave. Indrapportering til nationale og internationale databaser ift. Miljø- og Fødevareministeriets overvågningsforpligtigelser som aftalt. Udvikle FormDefs til og lagre overvågningsdata samlet af DCE i Naturdatabasen (løbende opgave) Udarbejde og vedligeholde taxonliste for NOVANA arter til brug ved indtastning i naturdatabasen (gøres løbende). Opdatering af attributterne bilagsarter, fredede arter, invasive arter og rødlistestatus og artscore iht. bl.a. bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i int. naturbeskyttelsesområder (1 gang pr. år). 10

11 Tekniske anvisninger o.l. Udvikle, udarbejde og vedligeholde tekniske anvisninger Opdatering af /udvikling af tekniske anvisninger, som skal bruges i feltsæsonen 2017, bl.a. på baggrund af justering af overvågningsprogram. Frist: for færdig TA efter dialog med MST er angivet i parentes. Der er tidligere (nov. 16) sendt oversigt, hvoraf de fremgår, hvad der skal justeres i de enkelte TA er. For mage er det kun enkelte detaljer, for andre lidt mere omfattende. A1: odder (1.2.17) A4: flagermus (1.4.17) A17: padder (1.3.17) A10: sortplettet blåfugl (1.2.17) A5: vandkalve (1.2.1) A?: grøn kølleguldsmed (1.3.17) A6: stor kærguldsmed (1.3.17) A33: mygblomst (1.3.17) A31: gul stenbræk (1.3.17) A32: fruesko (1.3.17) A30: enkeltmånerude (1.3.17) A40: grøn buxbaumia (1.3.17) A115: blå kærhøg (1.4.17) A108: bramgås (1.3.17) A135: brushane ( ) A146: dværgmåge (1.4.17) A153: dværgterne (1.2.17) A134: engryle ( ) A118: fiskeørn (1.4.17) A151: fjordterne (1.3.17) A152: havterne (1.3.17) A113: havørn (1.4.17) A133: hjejle (1.4.17) A104: hvid stork (1.4.17) A131:klyde (1.3.17) A117:kongeørn (1.4.17) A176: markpiber (1.3.17) A164: mosehornugle (1.3.17) A165: perleugle (1.2.17) A126: plettet røgvagtel (1.2.17) A103: rørdrum (1.2.17) A148:sandterne (1.4.17) 11

12 A106:skestork (1.4.17) A145: sorthovedet måge (3.4.17) A154: sortterne (1.3.17) OP7: eremit (1.2.17) xx: levestedkortlægning for ynglefugle xx: Effektovervågning (1.2.17) xx: bæver (1.3.17) xx: natlyssværmer(1.3.17) xx: klokkefrø og stor vandsalamander (1.2.17) xx: rovterne(1.2.17) xx: invasive arter (form-defs) N01: terrestriske naturtyper ( ) N02: agerlandets småbiotoper ( ) A2: hasselmus ( ) A15: klokkefrø ( ) A9:hedepletvinge ( ) A7: eremit ( ) A8: Stellas mosskorpion ( ) A25: kildevældsvindelsnegl ( ) A26: sumpvindelsnegl( ) A27: skæv viindelsnegl ( ) A41: blank seglmos ( ) A100: ynglefugle ekstensiv ( ) Axx: alle trækfugle-ta er ( ) TA for indsamling til data til effektvurdering af forvaltningsindsatsen Udvikling af tekniske anvisninger til overvågningsopgaver udført af DCE (løbede gennem året, senest ) Efter behov bidrag til opdatering af/nye data tekniske anvisninger. MST er hovedforfatter. 12

13 Metodeudvikling, interkaliberinger Nationale mødeaktiviteter Andet herunder FT spørgsmål Metodeudvikling for prøvetagning og feltundersøgelser Interkalibrering af prøvetagning og feltundersøgelser Afholdelse af workshops, fagmøder, FKGmøder mv. Faglig sparring og ad hoc rådgivning Forestå forskningsbaseret og operationel metodeudvikling for prøvetagning mv. Effektovervågning: På baggrund af den effektovervågningsmetode, der er udviklet i 2016, skal der udarbejdes teknisk anvisning og ressourceestimat med henblik på igangsættelse af specifik overvågning tidligt i feltsæsonen Frist: 1. marts Pilotprojekt vedrørende vandstandsmålinger og vandkemi til understøttelse af naturtypeovervågningen. Projektet skal i 2017 afstemmes med øvrige grundvandsprojekter, og mulighederne for interaktionen med disse projekter skal defineres. På baggrund af dette, skal der laves 1. udkast til en projektbeskrivelse for pilotprojektet Værkstedsområder til vurdering af rapportering til NEC (emissions)-direktivet Screening og anbefaling af parametre, geografisk udpegning af stationer og udvikling af metode i forbindelse med emissionsdirektivet. Oplæg fra FDC 1. juni Tilrettelægge, gennemføre og rapportere interkalibreringer. I 2017 gennemføres inden feltsæson: interkalibrering af effektovervågning. Deltagelse i et fagmøde og efter behov i FKG-møder. Udgangspunktet er 2-3 FKGmøder. Derudover deltagelse i et årligt interessentmøde om årets overvågningsrapport. Faglig sparring og ad hoc rådgivning ift. overvågningen af naturtyper og arter. Bistand ifm. ministerbetjening herunder folketingsspørgsmål Justering af overvågningsprogram Konkrete overvågningsopgaver Færdiggørelse af og evt. efterfølgende mindre justeringer af NOVANA delprogrammet for natur i dialog med MST Udføres i overensstemmelse med NOVANA program 13

14 Tema 2: Søer og vandløb Temaområde Aktivitet (Niveau 2) Aktivitet (Niveau 3) Delaktivitet (Niveau 3) Arbejdsprogram. Beskrivelse, Ultra kort. Skriv hvilke leverancer der forventes for at opfylde aktivitet. Hvornår? Frist for leverance. FERSKVAND Fagdatacenter for stofudvaskning fra dyrkede arealer Faglig rapportering, beregninger og modellering Udarbejde paradigmer for faglig rapportering Der skal udarbejdes paradigme for rapportering af 2017-data på baggrund af de retningslinjer, der aftales i regi af arbejdsgruppen om rapportparadigmer med MST som formand og deltagelse af AU, GEUS og MST, herunder evt. fokuspunkter. samt fagdatacenter for ferskvand (stoftransport) Bearbejde data og udarbejde rapport om udvikling og status Bearbejdning af overvågningsdata fra 2016 og udarbejdelse af rapport om udvikling og status for Landovervågning og belastning (Udarbejdelse af overvågningsrapport om udvikling og status, jf. den aftalte tidsplan for rapportering af NOVANA-data.) Bidrage til EU-og anden international rapportering Rapportering jvf. bilaget DCE s internationale rapportering i medfør af ydelsesaftalen Kvalitetssikring Kvalitetssikring og indberetning af data Dialog om hydrometridata og stoftransport fra enhederne, sker primært perioden april maj Kvalitetssikring af hydrometridata og stoftransport 2016, jf. den aftalte tidsplan for rapportering af NOVANA-data. Kort notat om resultaterne af kvalitetssikring med fokus på forbedring. Notaterne skal sendes til MST s kvalitetssikringsgruppe senest en uge efter, at de faglige delrapporter er sendt i høring, jf. den aftalte tidsplan for rapportering af NOVANA-data. Dataanalyser Dataanalyser Sikre at data er let tilgængelige. Som ved tidligere rapporteringer foretages for Landovervågning relevante analyser med sammenstilling af data vedr. dyrkningspraksis, jordvand, drænvand, grundvand og vandløb (vand og næringsstoffer). Det kan evt. være relevant at foretage analyse af outliers i data (som det f.eks. tidligere er gjort for LOOP2 jordvand). Til opgørelserne af dyrkningspraksis i LOOP/regionalt kan der fra 2017 evt. foretages analyse af data fra nationale registre koordineret med MST s rapportering vedr. undtagelsesbestemmelsen, jf. tidligere aftaler. Til opgørelser af markbalance for N og P i LOOP 14

15 kan der fra 2017 evt. inddrages data om udvikling i jordpulje. Efter behov og efter aftale opdateres analyse af data vedr. tryk-/volumen for sugeceller Databaser Tekniske anvisninger o.l. Indrapportere overvågningsdata til national og internationale databaser Udarbejde og vedligeholde tekniske anvisninger Beregne vandføringer og stoftransport, Varetage drift, vedligeholdelse og videreudvikling af de nationale databaser, som anvendes i Belastning og landovervågning. Der er tale om følgende programmer/database: ODA, Hymer for belastning, og Jupiter, samt MarkOnline og Agri for LOOP, hvor programmel skal være klar senest (Leverancerne aftales særskilt med NST i FKG erne, herunder via ODAprojektet). Indrapportering til nationale og internationale databaser i forhold til Miljø- og Fødevareministeriets overvågningsforpligtelser som aftalt. Håndtere arkiveringsforpligtelser i.f.t. Arkivloven. Tekniske anvisninger 2017: 1) Ny TA vedr. anvendelse af MFPro til måling af vandføring 2) Ny TA vedr. måling af vækst over og udtagning af planteprøver fra sugecellefelter 3) Ajourføring af TA L05 og dta L01 vedr. data om dyrkningspraksis (dvs. årlig ajourføring) 4) Ajourføring af TA L06 vedr. GIS-kort i landovervågningsoplande 5) Ajourføring af TA G02 (og hvis FDC ser behov TA L01) oven på interkalibrering Tekniske anvisninger skal foreligge i endelig og godkendt form senest en måned inden feltarbejdet starter, typisk i januar måned 2017 (eller snarest muligt i 2017), se dog nedenfor. Ny teknisk anvisning vedr. vækst over/prøver fra sugecellefelter forventes at foreligge i udkast 1. marts og i endelig form senest 1. april Anvisningerne målrettet data om dyrkningspraksis (TA L05/dTA L01) skal i høring hos MST senest 1. juni 2017 og foreligge i endelig form senest 15. august TA L06 mangler mindre opdatering af nogle fejl og mangler; FKG har i 2016 sendt en liste med specifikationer over indhold, som ønskes korrigeret primo 2017 (det skal også lige 15

16 konfirmeres, om MOL Markkort ikke kan/skal anvendes). Metodeudvikling, interkaliberinger Metodeudvikling for prøvetagning og feltundersøgelser Interkalibrering af prøvetagning og feltundersøgelser I 2017 afvikles en interkalibrering inden for Stoftransport. Emne og tidspunkt aftales med FDC. For LOOP kan der i 2017 efter behov være tale om et møde for feltmedarbejdere, evt. med fokus drænvand og sampler. Der afholdes et møde vedr. metode til indsamling og kvalitetssikring af interviewoplysninger (årlig status/ajourføring) i september 2017 for konsulenter og MST s lokale medarbejdere, der arbejder med landovervågning. Mødet skal varsles senest 1. juni Nationale mødeaktiviteter Afholdelse af workshops, fagmøder, FKGmøder mv. Inden for belastning afholdes et møde, hvor beregninger af stoftransport og kvalitetssikring af data gennemgås og drøftes. (Deltagelse efter behov i FKG-møder. Udgangspunktet er 2-3 FKGmøder. Derudover deltagelse i et årligt interessentmøde om årets overvågningsrapport). Andet herunder FT spørgsmål Fagligsparring og ad hoc rådgivning Faglig sparring og ad hoc rådgivning ift. landovervågningen samt overvågningen af stoftransport, herunder færdiggørelse af og evt. efterfølgende mindre justeringer af NOVANA delprogrammet for stoftransport og landovervågning (løbende samarbejde med FKG) Bistand ifm. ministerbetjening herunder folketingsspørgsmål Fagdatacenter for ferskvand (Vandløb) Faglig rapportering, beregninger og modellering Udarbejde paradigmer for faglig rapportering Der skal udarbejdes paradigme for rapportering af 2017-data på baggrund af de retningslinjer, der aftales i regi af arbejdsgruppen om rapportparadigmer med MST som formand og deltagelse af AU, GEUS og MST, herunder evt. fokuspunkter Bearbejde data og udarbejde rapport om udvikling og status Bearbejdning af overvågningsdata og udarbejdelse af rapport om udvikling og status på overvågningen af vandløbsøkologiprogrammet (udarbejdelse af overvågningsrapport om udvikling og status på vandløb jf. den aftalte tidsplan for rapportering af NOVANA-data.) 16

17 Kvalitetssikring Bidrage til EU-og anden international rapportering Kvalitetssikring og indberetning af data Rapportering i forhold til Miljø- og Fødevareministeriets overvågningsforpligtelser og som aftalt Korte notater om resultaterne af kvalitetssikring med fokus på forbedring. Notaterne skal sendes til MST s kvalitetssikringsgruppe senest en uge efter, at de faglige delrapporter er sendt i høring, jf. den aftalte tidsplan for rapportering af NOVANA-data.. Dataanalyser Dataanalyser. Sikre at data er let tilgængelig (Kvalitetssikring af indrapporterede data indsamlet i 2016) Jf. den aftalte tidsplan for rapportering af NOVANA-data. Databaser Tekniske anvisninger o.l. Metodeudvikling, interkaliberinger Indrapportere overvågningsdata til national og internationale databaser Udarbejde og vedligeholde tekniske anvisninger Metodeudvikling for prøvetagning og feltundersøgelser Indrapportering til nationale og internationale databaser i forhold til Miljø- og Fødevareministeriets overvågningsforpligtelser og som aftalt Håndtere arkiveringsforpligtelser i.f.t. Arkivloven - en del vandløbs- og belastningsdata skal pligtafleveres i 2017 Løbende revisioner af de tekniske anvisninger efter aftale. De tekniske anvisninger skal foreligge i endelig og godkendt form senest en måned inden feltarbejdet starter. Revision sker efter behov, når der udvikles nye metoder. Præciseringer og andre mindre rettelser som resultat af interkalibreringer/workshops eller som indmeldes af FKG løbende foretages efter enighed, inden for 1 uge. Efter behov bidrage til opdatering af/nye data tekniske anvisninger. MST er hovedforfatter. Revision af væsentligste TA er på baggrund af NOVANA : V05 Fysiske forhold (Fysisk Indeks) V06 Vandkemi, suppleres med N og P V07 Makroinvertebrater (DVFI), frekvens tidsserierestationer samt pba. interkalibrering V14 Vandløb med vandplanter (3260). Beskrivelse af kontrolovervågning i type 1 vandløb V18 Elfiskeri, præciseringer af metoder mv. V19 Miljøfremmede stoffer i vandløbsvand. På baggrund af workshop V20 Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløb: sediment og biota (fisk). På baggrund af flere stoffer i biota DT04 (dta) Vl., sø og marin MFS. Udbygges med uddybende beskrivelse af procedure ved KS af data. FDC s faglige sparring og vurdering af resultater for implementering af edna metoden til eftersøgning af Dyndsmerling. FDC s faglige sparring og vurdering af resultater for implementering af edna metode til eftersøgning af Flodperlemusling. 17

18 Interkalibrering af prøvetagning og feltundersøgelser Interkalibrering Genfinding af smådyr. Efterår 2017 Nationale mødeaktiviteter Workshops, Fagmøder, FKGmøder mv Deltage i / tilrettelægge 2 Workshops i 2017 vedrørende hhv.: Fiskeundersøgelser i dybe vandløb og prøvetagning af sediment og vandkemi for MFS Workshop om MFS prøvetagning afholdes inden juli 2017, den anden efter rapportering i oktober Afholdelse af fagmøder, FKG-møder mv (Deltagelse i et fagmøde og efter behov i FKG-møder. Derudover deltage i et årligt interessentmøde om årets overvågningsrapport). Fagmøde afholdes i foråret 17. Andet herunder FT spørgsmål Fagligsparring og ad hoc rådgivning Faglig sparring og ad hoc rådgivning ift. overvågningen af vandløb, herunder færdiggørelse af og evt. efterfølgende mindre justeringer af NOVANA delprogrammet for vandløb (løbende samarbejde med FKG). Bistand ifm. ministerbetjening herunder folketingsspørgsmål Fagdatacenter for ferskvand (Sø) Faglig rapportering, beregninger og modellering Udarbejde paradigmer for faglig rapportering Der skal udarbejdes paradigme for rapportering af 2017-data på baggrund af de retningslinjer, der aftales i regi af arbejdsgruppen om rapportparadigmer med MST som formand og deltagelse af AU, GEUS og MST. Bearbejde data og udarbejde rapport om udvikling og status Bearbejdning af overvågningsdata og udarbejdelse af vanlig NOVANA-rapport om udvikling og status på overvågningen af søer jf. den aftalte tidsplan for rapportering af NOVANA-data. Naturtypesøer med data fra afrapporteres i 2017 rapporten. Plankton fra afrapporteres først i Bidrage til EU-og anden international rapportering EU-Rapportering jvf. aftale. Kvalitetssikring Kvalitetssikring og indberetning af data Kort notat om resultaterne af kvalitetssikring med fokus på forbedring. Notatet skal sendes til MST s kvalitetssikringsgruppe senest en uge efter, at de faglige delrapporter er sendt i høring, jf. den aftalte tidsplan for rapportering af NOVANA-data. Dataanalyser Dataanalyser. Sikre at data er let tilgængelige (Kvalitetssikring af indrapporterede data indsamlet i 2016) 18

19 Databaser Tekniske anvisninger o.l. Indrapportere overvågningsdata til national og internationale databaser Udarbejde og vedligeholde tekniske anvisninger Indrapportering til nationale og internationale databaser i forhold til Miljø- og Fødevareministeriets forpligtelser og som aftalt Håndtere arkiveringsforpligtelser i.f.t. Arkivloven Opdatering af /udvikling af tekniske anvisninger, som skal bruges i feltsæsonen 2017, bl.a. på baggrund af justering af overvågningsprogram. Frist: for færdig TA efter dialog med MST er angivet i parentes. Der er tidligere (okt. 16) sendt oversigt, hvoraf de fremgår, hvad der skal justeres i de enkelte TA er. For mange er det kun enkelte detaljer, for andre lidt mere omfattende: Feltmålinger og vandkemi (version 2) (15. feb. 2017) Planteplanktonprøvetagning (15. feb. 2017) Planteundersøgelser (version 2) (1. marts se nedenfor) Fiskeundersøgelser i søer (version 2) (1. feb. 2017) Næringsstoffer i sediment (version 3) (1 okt. 2017) Miljøfremmede stoffer i sediment (version 3) (1 okt. 2017) Kviksølv i fisk (15. feb. 2017) Naturtype søer (version 4) (1. marts 2017) Fytoplanktonoparbejdning (1. feb. 2017) Bentiske kiselalger i søer (prøvetagning) (1 juni se nedenfor) Bentiske kiselalger i søer (oparbejdning) 1 juni se nedenfor) Bunddyr i bredzonen af søer (prøvetagning) (1 okt se nedenfor) Bunddyr i bredzonen af søer (oparbejdning) (1 okt se nedenfor) Desuden er der to TA er som skal opdateres efter at planktonkodelisten er opdateret. Disse TA er er dog udgået og indgår ikke i NOVANA : Dyreplanktonprøvetagning Dyreplanktonoparbejdning Naturtypebestemmelse af søer > 5 ha foreligger som et udkast til notat; det skal integreres i TA en for planteundersøgelser, evt. som et bilag. Frist 1. maj Bunddyr i bredzonen af søer og prøvetagning af bentiske kiselalger til brug ved udvikling af indeks foreligger som en metodebeskrivelse. Den eksisterende overvågning på området fortsætter. Hvorvidt der skal omformuleres til en teknisk anvisning, når indekset foreligger, afhænger af om det bliver trådalger el. kiselalger, der skal anvendes som indikator for fytobenthos. Evt. tidsplan aftales mellem FDC og FKG. Der sker løbende revisioner af de tekniske og datatekniske anvisninger. Kun revisioner som ændrer de økonomiske forudsætninger skal 19

20 godkendes af PSG) Efter behov bidrage til opdatering af/nye data tekniske anvisninger. MST er hovedforfatter Metodeudvikling, interkaliberinger Nationale mødeaktiviteter Metodeudvikling for prøvetagning og feltundersøgelser Interkalibrering af prøvetagning og feltundersøgelser Afholdelse af workshops, fagmøder, FKGmøder m.v. FDC skal forsat bidrage til udvikling og rådgivning af kvalitetsindeks for de kvalitetselementer, der fremgår af vandrammedirektivet. Herunder udvikling og udbredelse af kvalitetsindeks for vegetation, plankton og fisk til de søtyper, som ikke er interkalibrerede samt bundfauna, og fytobentos data. Bidrag til forslag til metoder til inddragelse af påvirkning fra vilde fugle, andeopdræt og karper i søovervågningen. For at kunne vurdere omfanget af disse påvirkninger er der brug for at finde standardiserede metoder til bestandsopgørelse. Arbejdet skal bygge videre på en rapport, som DCE tidligere har udarbejdet angående fugle og karpers påvirkning af søer. Metoder tænkes udviklet i samarbejde mellem FKG sø, VFKG sø og med faglige input fra DCE. Metodeforslaget skal være klar senest 15. maj Afrapportering senest 1. november Projektet er forsinket pga. NOVANA-opdateringen ( ). Fristen ønskes forlænget til medio FDC skal komme med et forslag til ny prøvetagningsmetode for aktiviteten: Næringsstoffer i sediment og formål med undersøgelsen skal klarlægges. I NOVANA rapporten gives udtryk for at sedimentet generelt kun har ændret sig lidt gennem overvågningsperioden, og eventuelle ændringer drukner i den variation, der også findes mellem de tre prøvetagningsstationer i de enkelte søer. Tilrettelægge, deltage i og rapportere interkalibreringer af tekniske anvisninger. I 2017: Prøvetagning til vandkemi og prøvetagning til sedimentkemiske analyser Afholdelse af fagmøder, FKG-møder mv.(deltagelse i et fagmøde og efter behov i FKG-møder. Udgangspunktet er 2-3 FKG-møder. Derudover deltagelse i et årligt interessentmøde om årets overvågningsrapport). Deltagelse i et Søårsmøde (MFVAM, kommuner, interessenter, konsulenter m. fl) Andet herunder FT spørgsmål Fagligsparring og ad hoc rådgivning Faglig sparring og ad hoc rådgivning ift. overvågningen af søer, herunder færdiggørelse af og evt. efterfølgende mindre justeringer af NOVANA delprogrammet for søer (løbende samarbejde med FKG). Bistand ifm. ministerbetjening herunder folketingsspørgsmål 20

21 Tema 3: Hav og fjorde Temaområde Aktivitet (Niveau 2) Aktivitet (Niveau 3) Delaktivitet (Niveau 3) Arbejdsprogram. Beskrivelse, Ultra kort. Skriv hvilke leverancer der forventes for at opfylde aktivitet. Hvornår? Frist for leverance skrives! MARIN Fagdatacenter Hav og Fjord Faglig rapportering, beregninger og modellering Udarbejde paradigmer for faglig rapportering Bearbejde data og udarbejde rapport om udvikling og status Der skal udarbejdes paradigme for rapportering af 2017-data på baggrund af de retningslinjer, der aftales i regi af arbejdsgruppen om rapportparadigmer med MST som formand og deltagelse af AU, GEUS og MST, herunder evt. fokuspunkter Bearbejdning af 2016-overvågningsdata og udarbejdelse af rapport om udvikling og status på overvågningen af marine områder iht. det aftalte rapporteringsparadigme. Udarbejdelse af overvågningsrapport om udvikling og status på hav og fjord sker jf. den aftalte tidsplan for rapportering af NOVANA-data. Iltsvindrapportering Udarbejdelse af nationale iltsvindsrapporter ultimo august, september, oktober og november Bidrage til EU-og Rapportering til internationale databaser, jf. tabel over DCE s internationale rapportering i medfør af anden international rammeaftalen mellem MFVM og AU rapportering Kvalitetssikring Kvalitetssikring og opdatering af alle NOVANAindsamlede data og indberetning af DCE-indsamlede data Sikre opdateret og kvalitetssikret landsdækkende dataindsamling af 2016 data. Kort notat om resultaterne af kvalitetssikring med fokus på forbedring. Notatet skal sendes til MST s kvalitetssikringsgruppe senest en uge efter, at de faglige delrapporter er sendt i høring, jf. den aftalte tidsplan for rapportering af NOVANA-data. Dataanalyser Dataanalyser Sikre at data er let tilgængelige (Kvalitetssikring af indrapporterede data indsamlet i 2016) 21

22 Databaser Tekniske anvisninger o.l. Drift og vedligeholdelse af databaser. Indrapportere overvågningsdata til national og internationale databaser Udarbejde og vedligeholde tekniske anvisninger Sikre at data er let tilgængelige (kvalitetssikring af indrapporterede data indsamlet i 2016) Leverancer aftales særskilt under ODA- og VANDA-projekterne (se under Tværgående ). I henhold til oversigt over DCE s internationale rapportering i medfør af rammeaftalen mellem MFVM og AU Håndtere arkiveringsforpligtelser i.f.t. Arkivloven Følgende TA ere forventes redigeret eller færdigbearbejdet i 2017 bla. på baggrund af justering af overvågningsprogram (tidsplaner aftales nærmere mellem MST og FDC): M1: Indsamling af vand- og planktonprøver M2: Vandkemi M11: Mesozooplankton (færdiggørelse) M15: Marsvin M16: Sæler M18: Ålegræs og anden vegetation på kystnær blød bund M19: Blødbundsfauna M22: Miljøfarlige stoffer i muslinger M24: Miljøfarlige stoffer i sediment M25: Miljøfarlige stoffer i fisk Ikke hjemmehørende arter Dermed udestår udarbejdelse af TA er for følgende aktiviteter, som der i 2017 skal aftales en tidsplan og prioritering for: Spæklag for marsvin og sæler Affald i fiskemaver Lavfrekvent støj fra skibe Opgørelser af bestande af lom og havdykænder Marint affald i mallemukker Mikroplastik i sediment (ny) Næringsstoffer i sediment (ny) Efter behov bidrage til opdatering af/nye data tekniske anvisninger. MST er som udgangspunkt hovedforfatter og AU bidrager med mindre dele samt kvalitetssikring. 22

23 Metodeudvikling, interkaliberinger Metodeudvikling for prøvetagning og feltundersøgelser Specifikt i 2017: Opdatering af iltsvindsmodel til iltsvindsrapportering, så den er klar inden iltsvindsæsonen Den nærmere tidsplan mv. afklares primo Interkalibrering af prøvetagning og feltundersøgelser National Interkalibrering (NOVANA). I 2017 interkalibreres 1 element Forventes at være blødbundsfauna /DKI indeks (foreløbigt aftalt) Yderligere emner for de kommende år og aftales endeligt ml. FDC og FKG. Nationale mødeaktiviteter Andet herunder FT spørgsmål Workshops, Fagmøder og FKGmøder mv. Fagligsparring og ad hoc rådgivning Afholdelse af fagmøder og FKG-møder Deltagelse i et fagmøde og efter behov i FKG-møder. Udgangspunktet er 1-3 FKG-møder. Derudover deltage i et årligt interessentmøde om årets overvågningsrapport- Faglig sparring og ad hoc rådgivning ift. overvågningen af marine vande Bistand ifm. ministerbetjening herunder folketingsspørgsmål 23

24 Tema 4: Luft Her henvises endvidere til AP for ydelsesaftale for luft, emissioner og klima. Nedenstående skal tages med forbehold herfor. Temaområde Aktivitet (Niveau 2) LUFT Aktivitet (Niveau 3) Fagdatacenter Faglig rapportering, beregninger og modellering Delaktivitet (Niveau 3) Bearbejde data og udarbejde rapport om udvikling og status Bidrage til EU rapportering Udarbejde forslag til og afrapportere fokuspunkter til national rapportering Udarbejde paradigmer for faglig rapportering Arbejdsprogram. Beskrivelse, Ultra kort. Skriv hvilke leverancer der forventes for at opfylde aktivitet. Hvornår? Frist for leverance. Afrapportering af målinger af hensyn til human sundhed (LMP).(rapportudkast skal foreligge ultimo maj) Afrapportering af målinger af hensyn til natur (BOP).(Udarbejdelse af overvågningsrapport om udvikling og status sker efter særlig tidsplan som aftales med PSS). Der udarbejdes fokuspunkt om ny version af DEHM i 2017 Varsling ved høj ozon baseret på målinger og løbende modellering af luftkvaliteten 3 dage frem. (Pressemeddelelser i samarbejde med MST i tilfælde af overskridelser. Løbende rapportering time for time data til EU, samt månedlig og årlig rapportering til EU) Fokuspunkter aftales som udgangspunkt mellem fagdatacenter og FKG senest december året før. Afrapportering af fokuspunkter sker efter tidsplan for overvågningsrapport med mindre andet aftales. Fokus i 2017 på afrapportering af data fra EVA-modellen. Bidrag til national strategi for anvendelse af satellitdata. Der skal udarbejdes paradigme for rapportering 2017-data på baggrund af de retningslinjer, der aftales i regi af arbejdsgruppen om rapportparadigmer med MST som formand og deltagelse af AU, GEUS og MST, herunder evt. fokuspunkter. Kvalitetssikring Kvalitetssikring og indberetning af data Levere opdaterede uddrag af måledata fra det igangværende kalenderår for stoffer, hvor koncentrationen ligger tæt på eller over grænseværdierne, efter ønske fra FKG en. Samt levere korte notater, der beskriver resultaterne af kvalitetssikringen m. fokus på forbedringer Dataanalyser Analyse af måleresultater og udførelse af modelberegninger 1) En forøget indsats omkring forståelse af tør og våddepositionen af pesticider (især prosulfocarb). Mulighederne for at anvende modelberegninger til estimering af den danske andel af våddepositionen undersøges. Relevant i forhold til at kunne dokumentere effekt af regulering. (September 2017) 2) Modelberegning - NO2 i to byer (skal være gennemført og afrapporteret juni 2017) 3) Diverse model beregninger for stoffer hvor modeller erstatter målinger jf. luftkvalitetsdirektivet (SO2, NOx, Benzen) (skal være gennemført og afrapporteret juni 2017) 24

25 Databaser Tekniske anvisninger o.l. Metodeudvikling, interkaliberinger Nationale og mødeaktiviteter Andet herunder FT spørgsmål Indrapportere overvågningsdata til national og internationale databaser Sikre at landsdækkende datasamling er opdateret og kvalitetssikre data Udarbejde og vedligeholde tekniske anvisninger Metodeudvikling for prøvetagning Interkalibering af prøvetagning Fagmøder, FKG og andre møder Faglig sparring og ad hoc rådgivning ift. delprogrammet Afrapportering af data via internet herunder online data og data på Danmarks Miljøportal Indrapportering til nationale og internationale databaser i forhold til Miljø- og Fødevareministeriets overvågningsforpligtelser. (Data for luftkvalitet afrapporteres til EU senest 30. september. EMEP data afrapporteres 31. juli Varetage sikker drift, vedligeholdelse og videreudvikling af de nationale databaser. Opdatering af tekniske anvisninger i forbindelse med nye filterpackopsamlere og nyt referenceinstrument til flowmålinger Videreførsel af arbejdet med at implementere ny metode til rapportering af måle- og modeldata til EU (e-reporting via XML). Arbejdet med automatisering af den nye metode til indrapportering af overvågningsdata til EU (e-reporting) er endnu ikke afsluttet. I 2017 er der derfor fortsat behov for en særlig indsats på dette område. Deltagelse i internationale interkalibreringer i henhold til akkreditering. Afholdelse af fagmøder, FKG-møder mv. Deltagelse i et fagmøde og efter behov i FKG-møder. Udgangspunktet er 2-3 FKG-møder. Derudover deltagelse i et årligt interessentmøde om årets overvågningsrapport. Akkreditering i henhold til bl.a. EU-direktiverne (Godkendt akkreditering). Faglig sparring og ad hoc rådgivning ift. delprogrammet (samarbejde med FKG) 25

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper

NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper Institut for Bioscience AARHUS UNIVERSITET Naturovervågning hvorfor og hvordan? 2. Marts 2013 NOVANA Overvågning af arter & Naturtyper & Thomas Eske Holm Institut for Bioscience Aarhus Universitet Naturovervågning

Læs mere

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010

Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 629 Offentligt Det nationale miljø- og naturovervågningsprogram (NOVANA) - teknisk gennemgang for FMPU den 18. juni 2010 Formål Overordnet formål

Læs mere

OVERVÅGNING AF ARTER

OVERVÅGNING AF ARTER AARHUS UNIVERSITET AFDELING FOR VILDTBIOLOGI OG BIODIVERSITET TEMADAG: REGISTRERING OG VURDERING AF NATURENS TILSTAND 15. DECEMBER 2009 OVERVÅGNING AF ARTER OGLEVESTEDSVURDERINGER Afd. for Vildtbiologi

Læs mere

Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013

Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013 Redegørelse for beregning af arealer af sønaturtyper Indberettet i forbindelse med habitatdirektivets Artikel 17-afrapportering i 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april

Læs mere

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen

Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne. Vandområdeplaner. Peter Kaarup Naturstyrelsen Overvågning af vandløb, nyt om vandområdeplanerne Vandområdeplaner Peter Kaarup Naturstyrelsen - Indhold - Staten står for den nationale overvågning af vandløbene. - Der fokuseres på hvilke vandløb, der

Læs mere

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 13. marts 2006 Rev. 22.03.2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Læs mere

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021

Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Møde i Blåt Fremdriftsforum den 27. februar 2014 Basisanalyse for Vandområdeplaner 2015-2021 Kontorchef Harley Bundgaard Madsen, Naturstyrelsen 1. Baggrund 2. Formål 3. Foreløbige miljømål og kvalitetselementer

Læs mere

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov

NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan for N99 Kongens Mose og Draved Skov NOTAT Naturstyrelsen Vadehavet J.nr. NST-422-01354 Ref. PJENS FEB 2016 NOTAT vedrørende høringssvar til forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for N99 Kongens Mose og Draved Skov Forslag til Natura 2000-plan

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer Lisbeth Bjørndal Andersen, Miljøstyrelsen Natur-erfamøde, Axelborg den 2. maj 2017 1 Natura 2000-oplæg Kort status for igangværende aktiviteter, hvor lodsejerne møder os:

Læs mere

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets

Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Danmarks rapportering af bevaringsstatus for naturtyper og arter til EU jf. Habitatdirektivets Artikel 17 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 28. juni 2013 Hanne Bach & Jesper Fredshavn

Læs mere

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND?

BESKRIVER DANSK VANDLØBS FAUNA INDEKS ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? 30. JANUAR 2013 BESKRIVER ET VANDLØBS SANDE TILSTAND? - OG SIKRER DET REELT GOD ØKOLOGISK TILSTAND?, ESBEN A. KRISTENSEN & ANNETTE BAATTRUP-PEDERSEN DET KORTE SVAR ER: NEJ IKKE NØDVENDIGVIS Vandrammedirektivet

Læs mere

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg NOTAT Miljøteknologi Ref. HEIRA Den 1. november 2017 Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vadehavet Skallingen og Langli Natura 2000-område nr. 89 Fuglebeskyttelsesområde F55 Titel: Forslag til Natura 2000-handleplan 2016-2021 Vadehavet Skallingen

Læs mere

Reduktioner i overvågningsprogrammet

Reduktioner i overvågningsprogrammet Reduktioner i overvågningsprogrammet NOVANA Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 27. april 2015 Poul Nordemann Jensen DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Antal sider: 5 Faglig

Læs mere

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen

Ændringer i NOVANA Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Ændringer i NOVANA 2011-2015 Naturstyrelsens udmøntning af budgettilpasning som følge af 2020-planen Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 11. oktober 2012 Susanne Boutrup DCE Antal sider:

Læs mere

1 Interviewdata: datateknisk anvisning Version: 1

1 Interviewdata: datateknisk anvisning Version: 1 Titel: Interviewdata i LOOP Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Stofudvaskning fra dyrkede arealer: Anton Rasmussen og Gitte Blicher-Mathiesen NST: Kirsten Broch TA henvisninger TA. nr.: Version:

Læs mere

Arbejdsprogram til Ydelsesaftale Natur og vand under rammeaftale mellem AU og MFVM 2017

Arbejdsprogram til Ydelsesaftale Natur og vand under rammeaftale mellem AU og MFVM 2017 03-02-207 Opgave Forventet omfang Forventet inddragelse Bemærkninger Nr. ID, Andre år Indsatsområde Titel Kort bes Ydelseskategori Leverance r Notits, notat, vidensynte se, mv. Bestilling Dato/ kvartal

Læs mere

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet?

Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af vandområder. Hvordan er vandområdernes afgrænsning vist i itværktøjet? Emne Spørgsmål Svar 2.1. Afgrænsning af Hvordan er nes afgrænsning vist i itværktøjet? De, der er medtaget i den tekniske afgrænsning, er, der ud fra Miljøstyrelsens viden opfylder de fastsatte kriterier.

Læs mere

NOVANA Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur Programbeskrivelse

NOVANA Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur Programbeskrivelse NOVANA Det nationale overvågningsprogram for vandmiljø og natur 2017-21 Programbeskrivelse September 2017 Redaktion: Miljøstyrelsen Forfatter: Miljøstyrelsen, DCE Nationalt Center for Miljø og Energi ved

Læs mere

Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal. 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1

Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal. 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1 Krav til data i en digital miljøforvaltning Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1 Indhold Generelt om miljøportalen Hvilke data finder man i systemerne? Hvilke systemer

Læs mere

Hvor er data tilgængelige? På Danmarks Arealinformation. Naturstyrelsen Naturstyrelsen Løbende WinBio Ja 4 Systemunderstøttet i ODA

Hvor er data tilgængelige? På Danmarks Arealinformation. Naturstyrelsen Naturstyrelsen Løbende WinBio Ja 4 Systemunderstøttet i ODA Bilag til Dataansvarsaftale Senest revideret september 01 (Type 1-) Vandløb NOVANAovervågning Stationsnet (økologisk) Stations-stamdata Navn Stationsnet (Vand og stoftransport) Stations-stamdata Navn Løbende

Læs mere

Natura 2000-grænsejusteringer

Natura 2000-grænsejusteringer Natura 2000-grænsejusteringer 1 Oplæg Repetition af, hvad opgaven drejer sig om De tre slags grænsejusteringer og eksempler (ikke endelige) Kriterier for Miljøstyrelsens egen gennemgang og vurdering af

Læs mere

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter

Kvalitetssikring af myndighedsprojekter NOTAT Kvalitetssikring af myndighedsprojekter Dette notat beskriver kvalitetssikringen af myndighedsprojekter, der gennemføres i samarbejde mellem Energistyrelsen og SBi i regi af aftalen mellem Energistyrelsen

Læs mere

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41

Natura 2000-handleplan Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord. Natura 2000-område nr. 66. Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord Natura 2000-område nr. 66 Habitatområde H59 Fuglebeskyttelsesområde F41 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021. Stadil Fjord og Vest

Læs mere

Statistik på ajourføring januar - december 2015

Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

REDEGØRELSE NR. 1 2000. NOVA-2003 Programbeskrivelse for det nationale program for overvågning af vandmiljøet i Danmark, 1998-2003

REDEGØRELSE NR. 1 2000. NOVA-2003 Programbeskrivelse for det nationale program for overvågning af vandmiljøet i Danmark, 1998-2003 REDEGØRELSE NR. 1 2000 NOVA-2003 Programbeskrivelse for det nationale program for overvågning af vandmiljøet i Danmark, 1998-2003 Indhold Indhold 3 Forord 9 1 INDLEDNING... 11 1.1 VANDMILJØPLANENS OVERVÅGNINGSPROGRAM

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Programbeskrivelse 1. del

Programbeskrivelse 1. del Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 780 Offentligt Udkast til offentlig høring 2010 NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen 2011-15 Programbeskrivelse

Læs mere

Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning

Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning Vejledning om etablering af stoftransportmålestation samt udførelse af feltmålinger og prøvetagning Januar 2017 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Tekst: Flemming Mønsted Claësson ISBN:

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 L 94 endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt 19. november 2010 Aftale mellem Miljøministeriet og KL om et bedre grundlag for beskyttelse af værdifuld dansk natur Indledning Indtil

Læs mere

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016

Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning Peter Kaarup. Den 29. september 2016 Nyt fra SVANA: Vandområdeplaner for anden planperiode Overvågning 2017-2021 Den 29. september 2016 Peter Kaarup Nyt fra SVANA Disposition 1. Status for vandplanlægningen 2. Vandløbsindsatsen i vandområdeplaner

Læs mere

CB Vand & Miljø. - Biologiske undersøgelser i søer og vandløb

CB Vand & Miljø. - Biologiske undersøgelser i søer og vandløb CB Vand & Miljø Ferskvandsbiologiske konsulenter - Biologiske undersøgelser i søer og vandløb 1 Indhold Fiskeundersøgelser Side 4 Fugletællinger Side 5 Planktonanalyse Side 6 Vegetationsundersøgelser Side

Læs mere

Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle

Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle København 22. november 2017 Aftale mellem Dansk Ornitologisk Forening og Miljø- og Fødevareministeriet om samarbejde om bevaring og overvågning af fugle 2018-2020 Dansk Ornitologisk Forening (DOF) og Miljø-

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Interkalibrering, kvalitetselementer og vandplaner

Interkalibrering, kvalitetselementer og vandplaner Interkalibrering, kvalitetselementer og vandplaner 1 Indhold: Forpligtigelse: Vandrammedirektivets bilag v 1.4. Udfordringer: Implementering af yderligere kvalitetselementer Oversættelse af interkalibreringen

Læs mere

Statistik på ajourføring for marts - april 2013

Statistik på ajourføring for marts - april 2013 Statistik på ajourføring for marts - april 2013 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Natura 2000-handleplan

Natura 2000-handleplan Natura 2000-handleplan 2016-2021 Krenkerup Haveskov Natura 2000-område nr. 176 Habitatområde H 155 IG ENDEL AST K UD Titel: Udgiver: Natura 2000-handleplan. Krenkerup Haveskov nr. 176. Habitatområde H155

Læs mere

Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune

Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune 2 Miljøportalens organisationsdiagram Bestyrelsen Udvikling Styregruppe til udviklingsprojekter Styregruppe

Læs mere

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner

Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Nyt luftforureningskort og andet grundlag for kommunale luftkvalitetsplaner Steen Solvang Jensen, Matthias Ketzel, Jørgen Brandt, Jesper Christensen, Thomas Becker, Marlene Plejdrup, Ole-Kenneth Nielsen,

Læs mere

DCE Nationalt center for miljø og energi

DCE Nationalt center for miljø og energi DCE Nationalt center for miljø og energi Liselotte Sander Johansson AARHUS NOVANA Søer 2013 AARHUS Foto: Martin søndergaard Liselotte Sander Johansson Foto: Martin Søndergaard Kilde: Århus Amt AARHUS Liselotte

Læs mere

Kvalitetssikring af økologiske undersøgelser i NOVANA

Kvalitetssikring af økologiske undersøgelser i NOVANA Kvalitetssikring af økologiske undersøgelser i NOVANA Annette Baattrup-Pedersen Afd. for Ferskvandsøkologi Kvalitetssikring på forskellige niveauer EU-direktiver mm NOVANA Tekniske anvisninger Feltundersøgelser

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Vangså Hede Natura 2000-område nr. 25 Habitatområde H25 Fuglebeskyttelsesområde F18 Kolofon Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Miljøstyrelsen KRAVSPECIFIKATION Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Bilag 4 til udbudsbetingelser, EU-udbud: 2015/S 177-321404 2 1. Indledning Miljøstyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode

Forslag til Natura 2000-handleplan planperiode Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 2. planperiode Korsø Knude Natura 2000-område nr. 45 Habitatområde H187 Kolofon: Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan 2. planperiode 2016 2021 Natura 2000-område

Læs mere

Statistik på ajourføring juli - september 2016

Statistik på ajourføring juli - september 2016 Statistik på ajourføring juli - september 2016 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37

Udkast til Natura 2000-handleplan Borris Hede. Natura 2000-område nr. 67. Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Borris Hede Natura 2000-område nr. 67 Habitatområde H60 Fuglebeskyttelsesområde F37 Titel: Natura 2000-handleplan, Borris Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere

Grundvand og statslige vandområdeplaner

Grundvand og statslige vandområdeplaner Grundvand og statslige vandområdeplaner Kolding / Natur- og Miljø 2017 Dirk-Ingmar Müller-Wohlfeil Disposition Den juridiske ramme Andre dokumenter Målsætning og (kvantitativ) tilstandsvurdering EU samarbejde

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 48. møde, mandag den 10. december, 2001 afholdt på H.C. Andersen Hotel, Odense.

Referat af Aftaleudvalgets 48. møde, mandag den 10. december, 2001 afholdt på H.C. Andersen Hotel, Odense. Danmarks Miljøundersøgelser 10. januar 2002/LBi Overvågningssektionen J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 48. møde, mandag den 10. december, 2001 afholdt på H.C. Andersen Hotel, Odense. Mødedeltagere:

Læs mere

Arbejdsprogram til Ydelsesaftale Natur og vand under rammeaftale mellem AU og MFVM 2017

Arbejdsprogram til Ydelsesaftale Natur og vand under rammeaftale mellem AU og MFVM 2017 Opgave Forventet omfang Forventet Kontaktperson inddragelse Nr. ID, Andre år Indsatsområde Titel Kort bes Ydelseskategori Leverance r Notits, notat, vidensynte se, mv. Bestilling Dato/ kvartal Levering

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage

Forslag til Natura 2000-handleplan Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Randbøl Hede og Klitter i Frederikshåb Plantage Natura 2000-område nr. 82 Habitatområde H71 Fuglebeskyttelsesområde F46 Titel: Handleplan for Randbøl Hede og

Læs mere

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198

Natura 2000-handleplan Vallø Dyrehave. Natura 2000-område nr Habitatområde H198 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152 Habitatområde H198 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021, Vallø Dyrehave Natura 2000-område nr. 152. Habitatområde H198 Udgiver:

Læs mere

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN

HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN HVORFOR BASISANALYSE? - INDHOLD OG FORMÅL MED BASISANALYSEN Cand.scient. Martin Skriver Miljøstyrelsen ATV MØDE BASISANALYSEN: Kan GOD TILSTAND I VANDMILJØET OPNÅS I 2015? SCHÆFFERGÅRDEN 21. november 2006

Læs mere

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen

Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen Bemærkninger til Naturstyrelsens retningslinjer for behandling af data for miljøfarlige forurenende stoffer i Basisanalysen 2013 Retningslinjer af 10. december 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for

Læs mere

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Forretningsorden. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Forretningsorden Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 2 Indhold 1: Baggrund... 4 2: Partnerskabets sammensætning... 4 3: Koordineringsgruppe... 5 4: Sekretariat...

Læs mere

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl

Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Titel: Overvågning af sangsvane Cygnus cygnus som ynglefugl Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stefan Pihl, Thomas Eske Holm, Johnny Kahlert & Bjarne Søgaard Aarhus Universitet TA. nr.: A107 Version:

Læs mere

Arbejdsprogram til Ydelsesaftale Natur og vand under rammeaftale mellem AU og MFVM 2017

Arbejdsprogram til Ydelsesaftale Natur og vand under rammeaftale mellem AU og MFVM 2017 Opgave Forventet omfang Forventet Kontaktperson inddragelse Nr. ID, Andre år Indsatsområde Titel Kort bes Ydelseskategori Leverance r Notits, notat, vidensynte se, mv. Bestilling Dato/ kvartal Levering

Læs mere

Ydelsesaftale Natur og vand

Ydelsesaftale Natur og vand 20.2.2017 Ydelsesaftale Natur og vand Ydelsesaftale til rammeaftale indgået mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet om forskningsbaseret myndighedsbetjening af Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet.

Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Krav til planlægning og administration Håndtering af samspillet mellem grundvand, overfladevand og natur i vandplanarbejdet. Birgitte Palle, Krav til planlægning og administration Samspillet mellem grundvand,

Læs mere

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017

Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0. Maj 2017 Retningslinjer for arkitekturreviews Version 1.0 Maj 2017 Indhold Indhold... 2 Introduktion til retningslinjerne... 3 Hvilke projekter skal have foretaget arkitektur-reviews?... 3 Tre trin for arkitekturreviews...

Læs mere

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer

Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Naturtilstanden på kommunernes 3- områder og habitatområdernes småsøer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 25. november 2016 Jesper Fredshavn DCE Nationalt Center for Miljø og Energi

Læs mere

Udkast til Natura 2000-handleplan

Udkast til Natura 2000-handleplan Udkast til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54 Habitatområde H50 Titel: Natura 2000-handleplan 2016 2021 Yding Skov og Ejer Skov Natura 2000-område nr. 54

Læs mere

Natura 2000 planlægning

Natura 2000 planlægning Natura 2000 planlægning 2016-21 Naturstyrelsen: Vadehavet, Trekantsområdet, Sønderjylland og Blåvandshuk Dagsorden Velkomst Hvad er Natura 2000? En kort introduktion til Natura 2000 og begreberne. Hvem

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. 115 Habitatområde H99 Østerø Sø Udkast til Natura

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178

Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udkast. Natura 2000-område nr. 71. Habitatområde H178 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Kimmelkær Landkanal Udkast Natura 2000-område nr. 71 Habitatområde H178 Titel: Natura 2000-handleplan Kimmelkær Landkanal Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 -

Læs mere

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten

Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Pesticidforekomsten i det danske grundvand baseret på GRUMO2013 rapporten Udarbejdet af Flemming Larsen, Lærke Thorling Sørensen og Walter Brüsch (GEUS), 14. januar 2015. Resume Naturstyrelsen har i forbindelse

Læs mere

HNV kortet AARHUS UNIVERSITET

HNV kortet AARHUS UNIVERSITET HNV kortet High Nature Value (HNV) kortet har til formål at udpege de arealer, der rummer de største naturværdier i det åbne land. Udviklingen af kortet er baseret på EU s vejledning om HNV indikatorer,

Læs mere

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1)

Bekendtgørelse om tilvejebringelse af Natura 2000-skovplanlægning 1) BEK nr 76 af 21/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 28. november 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-200-00007 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179

Forslag til Natura 2000-handleplan Stege Nor. Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Stege Nor Natura 2000-område nr. 180 Habitatområde H179 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Stege Nor Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Statistik på ajourføring for juli - august 2013

Statistik på ajourføring for juli - august 2013 Statistik på ajourføring for juli - august 2013 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

PLAN Tilsynskampagne 2/2014: Regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning

PLAN Tilsynskampagne 2/2014: Regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning PLAN Tilsynskampagne 2/2014: Regulering af emissioner på forbrændingsanlæg under opstart og nedlukning Dato for revision Baggrund Vers. 6.0-17.04.2015/clben Miljøstyrelsen er blevet opmærksom på, at der

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Korte oplæg med efterfølgende debat

Korte oplæg med efterfølgende debat Korte oplæg med efterfølgende debat Indhold - Koordinering af statens interesser - Ophævelse af regionplanretningslinjer - Kommuneplanens forhold til vand- og naturplaner - Miljøvurdering af kommuneplanen

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 29. juni 2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 66. møde den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan Rasmussen,

Læs mere

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69

Forslag til. Natura 2000-handleplan Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Natura 2000-område nr. 69 Forslag til Natura 2000-handleplan 2016 2021 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Natura 2000-område nr. 69 Habitatområde H62 Fuglebeskyttelsesområde F43 Titel: Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen Udgiver:

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referencelaboratoriets arbejde består af en række løbende opgaver, der er beskrevet under punkt

Læs mere

DMU Danmarks Miljøundersøgelser

DMU Danmarks Miljøundersøgelser . M I L J Ø M I N I S T E R I E T Kommenteret dagsorden for mødet i NOVANA-styringsgruppen for marine områder den 9. februar 2005 hos Miljøstyrelsen DMU Danmarks Miljøundersøgelser Afdeling for Marin Økologi

Læs mere

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196

Natura 2000-handleplan Lønborg Hede. Natura 2000-område nr. 73. Habitatområde H196 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Lønborg Hede Natura 2000-område nr. 73 Habitatområde H196 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Lønborg Hede Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune År: 2016 Forsidefoto:

Læs mere

Programbeskrivelse 2. del

Programbeskrivelse 2. del Udkast til offentlig høring 2010 NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen 2011-15 Programbeskrivelse 2. del Miljøministeriet, By- og Landskabsstyrelsen i samarbejde med DMU

Læs mere

Forslag til Natura 2000 handleplan

Forslag til Natura 2000 handleplan Forslag til Natura 2000 handleplan 2016-2021 Oreby skov Natura 2000-område nr. 181 Habitatområde nr. H180 Titel: Forslag til Natura 2000 handleplan for Oreby skov Udgiver: Vordingborg Kommune År: 2016

Læs mere

Statistik på ajourføring november - december 2014

Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Ynglende ringduer i september, oktober og november

Ynglende ringduer i september, oktober og november Ynglende ringduer i september, oktober og november Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 30. juni 2015 Kevin Kuhlmann Clausen & Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud

Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Bilag 4: Status på handleplan for en styrket kvalitetssikring af aktiveringstilbud Nr. Handlinger Tema 1: Systematisk kvalitetstjek af tilbudsviften Forventet afslutningstidspunkt Status efterår 2011 Status

Læs mere

Danmarks Miljøportal nu og i fremtiden

Danmarks Miljøportal nu og i fremtiden Danmarks Miljøportal nu og i fremtiden Torben Eriksen Projektleder Naturdatabasen Projektmedarbejder Arealinformation 28. maj 2008 Miljoeportal.dk 1 Danmarks Miljøportals opgave Give myndighederne adgang

Læs mere

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark

Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Implementering af EU s vandrammedirektiv i Danmark Henrik Skovgaard Miljøcenter Århus Miljøministeriet Side 1 Lov om Miljømål Lov om Miljømål m.v. for vandområder og internationale naturbeskyttelsesområder

Læs mere

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ Danmarks Miljøportal er en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata, så disse data kan deles mellem myndigheder,

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden

Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden Præcisering af trendanalyser af den normaliserede totale og diffuse kvælstoftransport i perioden 2005-2012 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 7. april 2014 30. april 2014 Søren

Læs mere

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen

Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Vandområdeplanerne - indfrier planerne direktivets krav? Thomas Bruun Jessen, kontorchef i Naturstyrelsen Disposition ver-, under-, eller simpelthen implementering af direktivkrav? se: Udvælgelse (identifikation)

Læs mere

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer

Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Interkalibrering Sedimentprøvetagning i søer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato:. december 2012 Liselotte Sander Johansson Martin Søndergaard Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe

Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Præsentation af Natura 2000-planerne John Frikke, Naturstyrelsen Ribe Møde i Det Rådgivende Udvalg for Vadehavet 4. februar 2011 246 Natura 2000-planforslag EF-habitat- og EF-fuglebeskyttelsesområder ca.

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den

Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt. J.nr. NST-301-00121. Den Miljø- og Planlægningsudvalget 2010-11 MPU alm. del Bilag 604 Offentligt J.nr. NST-301-00121 Den Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. CV og CW stillet af Folketingets Miljøog Planlægningsudvalg

Læs mere

Referat af Koordinationsudvalgets 2. møde. den 25. maj 2007 på Hotel Australia, Vejle

Referat af Koordinationsudvalgets 2. møde. den 25. maj 2007 på Hotel Australia, Vejle Danmarks Miljøundersøgelser 21. juni 2007 FORS J. nr. DMU-73-00003 Referat af Koordinationsudvalgets 2. møde den 25. maj 2007 på Hotel Australia, Vejle Deltagere: Jørgen Jørgensen, MC Ringkøbing (JJ) Per

Læs mere

Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen

Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen Oplandsmodel værktøjer til brug for vandplanlægningen GEUS, DCE og DCA, Aarhus Universitet og DHI AARHUS UNIVERSITET Oplandsmodel Oplandsmodel til belastning og virkemidler landsdækkende oplandsmodel (nitrat

Læs mere

Brug af JUPITER-data nationalt og internationalt

Brug af JUPITER-data nationalt og internationalt Brug af JUPITER-data nationalt og internationalt Geokemiker, seniorrådiger, Lærke Thorling De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Politiske

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

FællesKommunalt Geodatasamarbejde

FællesKommunalt Geodatasamarbejde FællesKommunalt Geodatasamarbejde FællesKommunalt Geodatasamarbejde 5.2 Fælleskommunalt Geodatasamarbejde www.kl.dk/fkg Projektet er forankret i bestyrelsen for Fællekommunalt Geodatasamarbejde (FKG):

Læs mere

Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B01. 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: 7 Sidst ændret: 26.08.2014

Titel: Stoftransport. Dokumenttype: Teknisk anvisning B01. 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider: 7 Sidst ændret: 26.08.2014 Titel: Stoftransport Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: FDC Ferskvand: Jens Bøgestrand og Jytte Erfurt TA henvisninger TA. nr.: Version: Oprettet: DB01 1 08.08.2014 Gyldig fra: 01.01.2012 Sider:

Læs mere