STIKPRØVEKONTROL AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STIKPRØVEKONTROL AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS 2010"

Transkript

1 Energistyrelsen 11. august 2011 Udarbejdet af TSR/KTK Kontrolleret af PMP Godkendt af NBa STIKPRØVEKONTROL AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS Evaluerings og datarapport NIRAS A/S Sortemosevej Allerød CVR nr Tilsluttet F.R.I T: F: E: D: E:

2 PROJEKT Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Evalueringsrapport Energistyrelsen INDHOLD Resultat og opsummering Indledning Kort om energispareordningen og selskabernes forpligtelser Metode til udvælgelse af stikprøver Evaluering af stikprøvesager Selskab Selskab Selskab Selskab Selskab Selskab Selskab Selskab Selskab Selskab BILAG Bilag I: Regler og retningslinjer der ligger til grund for stikprøvekontrollen Side 2 / 25

3 Resultat og opsummering Der er gennemført stikprøvekontrol blandt 10 udvalgte energiselskaber for i alt 100 tilfældigt udvalgte energisparesager, som alle er indberettet i år. Stikprøvekontrollen skal sikre, at selskaberne lever op til kravene om dokumentation og opgørelse af energisparetiltag og at de i øvrigt overholder reglerne om selskabernes involvering og realisering af besparelser. Mere specifikt har der i stikprøvekontrollen været lagt vægt på: At der foreligger en ubrudt aftalekæde fra det respektive energiselskab til slutbrugeren, evt. gennem en eller flere aktørled, herunder at det kan dokumenteres at aftalen om gennemførelse af energisparetiltag er indgået før realisering af disse At opgørelsen af den samlede energibesparelse er korrekt, herunder at der er anvendt de rigtige metoder og antagelser for opgørelse af besparelsen og at dette kan dokumenteres At besparelserne er realiseret og at dette kan dokumenteres At selskaberne har etableret systemer der skal sikre mod dobbelttælling af energibesparelser. Stikprøvekontrollen viser, at selskaberne generelt har godt styr på og gør sig umage med dokumentation og opgørelse af besparelserne. Især selskaber med mange af de samme sager der opgøres vha. standardværdier, har udviklet gode systemer for dokumentation af aftalekæde og realisering af besparelser. Stikprøvekontrollen efterlader et generelt indtryk af, at selskaberne søger at efterleve reglerne om dokumentation og opgørelse af besparelsestiltag. Stikprøvekontrollen viser dog tydeligt, at der er stor forskel på hvordan selskaberne griber energispareopgaven an og hvordan selskaberne tolker reglerne for realisering af energibesparelser. Flere af reglerne er ikke klart defineret, og derfor beror overholdelse af regler på selskabernes ressourcer til at udføre opgaven samt interne vurdering af kravene. Det foreslås at reglerne præciseres og indskærpes. Samlet er det for 7 sager ud af de i alt 100 sager der er gennemgået, vurderet at besparelsen er opgjort forkert, enten ved at der er sket direkte regnefejl eller ved at opgørelsen baseres på et grundlag der ikke vurderes at være retvisende. Hovedparten af fejlene medfører en overvurdering af besparelsen. Det betyder at den samlede opgjorte energibesparelse der har været indberettet for de 100 sager reduceres fra ca MWh til mellem MWh. Fejlene er især fundet ved de specifikt opgjorte besparelsestiltag, hvor 6 af fejlene er identificeret blandt de i alt 48 sager der er opgjort ved specifik opgørelse, dvs. omkring 15 % af de sager der er opgjort specifikt vurderes at være fejlbehæftede. Hovedparten af afvigelsen skyldes dog en enkelt stor sag. Det er derfor ikke muligt at generalisere ud fra denne begrænsede stikprøve, men det vurderes dog, at der er behov for at lægge vægt på den tekniske kvalitetssikring af især specifikt opgjorte besparelser. Derudover er der konstateret i alt 18 procedurefejl, herunder hel eller delvis mangel på dokumentation, som ikke vurderes at give direkte anledning til korrektion af de besparelser der er indberettet af selskaberne, men som dog vurderes som væsentlige i forhold til vurderingen af kvaliteten af de sager der er gennemgået i stikprøvekontrollen. For nogle af sagerne er der fundet mere end en procedurefejl. Side 3 / 25

4 Gennem kontrollen er der observeret nogle områder, hvor det vurderes at der er behov for at klargøre reglerne for at sikre, at de besparelser der realiseres og indberettes under ordningen fører til reelle og målbare besparelser i energiforbruget: Der er observeret besparelser, som er opnået ved udskiftning af nedslidt udstyr og materiel eller ved tiltag der må betragtes som værende almindelig vedligeholdelses opgaver, hvor de opnåede besparelser ikke vurderes at føre til nye og reelle besparelser. Det vurderes at der er behov for at definere tydeligt hvilke tiltag der må betragtes som værende almindelig vedligeholdelses opgaver og hvilke tiltag der fører til reelle nye besparelser og dermed kan tælle med under ordningen. I denne sammenhæng bør definitionen om at anlæg og udstyr skal være funktionsdygtigt ved udskiftning præciseres. Ved kapacitetsudvidelser hvor eksisterende udstyr og materiel udskiftes for at kunne opnå et højere produktionsniveau, er besparelsen i et tilfælde beregnet ud fra den samlede øgede produktion, uagtet at det nye udstyr er dagens standard, hvorfor besparelsen kun bør opgøres for den bedre energiudnyttelse i forhold til det oprindelige produktionsniveau. Det vurderes, at retningslinjerne for hvilke besparelser der kan tælle med i energiselskabernes indsats (herunder også hvordan de opgøres) bør tydeliggøres, således at der er fælles retningslinjer for alle selskaber, frem for at hvert enkelt selskab er ansvarligt for at tolke reglerne. Ved besparelser der opnås som følge af reduktion af nettab (isolering af rør), er der i 2 ud af 5 sager tale om besparelser hvor opgørelsen ikke tager hensyn til, at dagens standard skal anvendes som baseline. Derudover hersker der generelt tvivl om hvordan besparelserne opgøres ved udskiftning af gamle men funktionsdygtige rør. Det vurderes, at reglerne om hvilke tiltag der kan medregnes ved reduktion af nettab bør indskærpes. Ved overdragelse af indberetningsretten for en energibesparelse mellem to energiselskaber er der stor forskel på, hvor meget dokumentation der overdrages til det selskab der overtager indberetningsretten. Nogle selskaber har på den måde ikke helt overblik over eller har sikret kvaliteten af de sager de selv indberetter. Det er i aftalegrundlaget tydeligt, at selskaberne skal etablere en kvalitetssikring, der sikrer, at dokumentationen for indberettede energibesparelser er retvisende og opfylder de fastsatte krav. I en væsentlig del af de gennemgåede sager hvor indberetningsretten overdrages, har dokumentationen hos det indberettende selskab været mangelfuld. Det vurderes, at der er behov for at indskærpe krav til kvalitetssikring og dokumentation ved erhvervelse af indberetningsret til energibesparelser. Der er flere tilfælde hvor de tiltag der fører til realisering af energibesparelser er gennemført før, men hvor besparelsen først er indberettet i. I nogle tilfælde er der tale om tiltag, hvor der har været gennemført eftermålinger, og således er besparelsen først reelt blevet realiseret efter målingerne er blevet gennemført. I andre tilfælde er der tale om besparelser, hvor aftale om overdragelse af indberetningsretten er indgået op til årsskiftet, og hvor besparelsen således er overdraget så sent, at indberetningen først har kunnet finde sted i det efterfølgende indberetningsår. Endelig er der tilfælde, hvor besparelsen er overført til det efterfølgende år, jf. reglerne for overgangsperioden mellem den tidligere aftale og Side 4 / 25

5 den gældende. Sidstnævnte tilfælde vurderes at være en engangshændelse som er i overensstemmelse med reglerne. Det kan dog tydeliggøres, at indberetning skal ske i det år, hvor besparelsen realiseres, og at muligheden for at overføre besparelser mellem to år gælder indberettede besparelser, ikke selve indberetningen. Vedrørende dobbelttælling, gennemfører samtlige de 9 1 selskaber der har været gennemgået i forbindelse med stikprøvekontrollen på forskellige niveauer intern kontrol af, at de samme besparelser ikke indberettes flere gange. Derudover sikres det i de fleste tilfælde gennem information eller skriftlig aftale med slutbrugeren at slutbrugeren er bekendt med at indberetningsretten til realiserede energibesparelser alene tilfalder energiselskabet. Det vurderes dog i flere tilfælde (især hvor slutbrugeren er private kunder) at der ikke kan sikres mod dobbelttælling grundet indberetning gennem to forskellige selskaber, og der kan således forekomme besparelser der indberettes af flere selskaber. Det er ikke et krav, at der skal finde kontrol af dobbelttælling sted imellem selskaberne, på brancheniveau eller nationalt niveau. Flere af selskaberne efterspørger et centralt register, hvor alle besparelserne registreres og cleares. 1 Indledning I henhold til aftalen af 20. juni 2009 mellem klima og energiministeren og net og distributionsvirksomhederne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie om energiselskabernes spareindsats samt bekendtøgrelse nr. 677 af 23. juni skal Energistyrelsen en gang årligt gennemføre en uvildig stikprøve af selskabernes indberetning om realiserede energibesparelser. Stikprøvens formål er at give svar på om energiselskaberne lever op til deres forpligtelser i forhold til gennemførelsen af og dokumentation for de indberettede energibesparelser i forhold de fastlagte krav. Dette for at sikre, at de indberettede besparelser resulterer i reelle og målbare besparelser i energiforbruget samt at sikre, at selskaberne er involverede i de besparelser der indberettes og i øvrigt overholder reglerne for dokumentation og opgørelse af besparelserne. Stikprøvekontrollen har ikke til formål at evaluere eller vurdere ordningen for selskabernes energispareforpligtelse eller at vurdere selskabernes opfyldelse af deres respektive energisparemål, men udelukkende at vurdere og kvalitetssikre de enkelte udvalgte energisparesager, herunder også at vurdere energispareeffekten af de sager der er udvalgt set i forhold til den effekt der er indberettet fra selskaberne. NIRAS har i perioden fra maj til august i samarbejde med Viegand & Maagøe gennemført stikprøvekontrol på i alt 100 sager blandt 10 udvalgte selskaber. 2 Kort om energispareordningen og selskabernes forpligtelser Ordningen for energiselskabernes energispareindsats er etableret i 2006 ved aftalen af 22. august mellem transport og energiministeren og net og distributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie om selskabernes fremtidige energispareindsats samt individuelle pålæg for mellem og store fjernvarmeværker, som udmøntet i Bekendtgørelse 1105 af 9. november 2006 om energispareydelser i net og distributionsvirksomheder. Hovedformålet med ordningen, er at sikre at energiselskaberne bidrager til realisering af reelle nye energibesparelser på en omkostningseffektiv måde. Således har der fra starten været lagt vægt på, at selskaberne har metodefrihed i forhold til hvordan besparelserne realiseres så længe selskaberne kan dokumentere at de har været involveret i realiseringen af besparelserne, enten 1 Da et af selskaberne ikke har realiseret besparelser under den nye ordning fra er selskabets dokumentationssystem ikke blevet gennemgået. Side 5 / 25

6 direkte igennem rådgivning og information eller ved finansiel støtte til energisparetiltag, tilskud og køb mv. Som opfølgning på den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energisparepolitik for årene , er aftalen mellem klima og energiministeren og energiselskaberne revideret af 20. november Denne aftale erstatter den tidligere aftale mellem parterne, og omfatter bl.a. at samtlige fjernvarmeværker nu er omfattet af aftalen uanset størrelse. Med den gældende aftale er der kommet mere fokus på at de besparelser som energiselskaberne er medvirkende til at realisere skal være besparelser der ikke ville være sket uden selskabernes indsats. De væsentligste ændringer fra den tidligere aftale er at: Der er bl.a. fastsat nye og højere sparemål for selskaberne, for at korrigere for additionalitet Der er fra 1. januar 2011 indført prioriteringsfaktorer der bl.a. tager højde for levetiden af besparelserne samt differentieret vægtning af el ved konvertering mellem el og øvrige energiarter. Ordningen muliggør at medregne besparelser der opnås ved reduktion af nettab Indberetningen skal ske årligt frem for halvårligt som i den tidligere ordning. Den reviderede aftale har været gældende fra 1. januar. Som overgangsordning mellem de to aftaler, har det i været muligt, at overføre over og underdækning for perioden til den nye aftale. Dette betyder, at selskaber, som ved udgangen af 2009 har overopfyldt deres besparelsesforpligtelse for perioden , har kunnet vælge at sælge overopfyldelsen til et andet selskab, herunder også til andre end net og distributionsselskaber, inden udgangen af Denne overgangsordning er betragtet som en engangsforanstaltning, der har tilladt at energiselskaber, der har opfyldt deres spareforpligtelse, at overføre energibesparelser opnået i tidligere år til 2. Derudover har følgende regler har været gældende som overgangsordning for sager der er blevet realiseret og dokumenteret mellem den 1. januar indtil 31. december : Opgørelse af besparelsen sker efter reglerne i den tidligere aftale, dvs. uden anvendelse af prioriteringsfaktorer 3 Dokumentation af besparelserne sker efter reglerne i den gældende aftale 4 Kravene til dokumentation og opgørelse af sager der er overført fra tidligere år men først indrapporteret i er baseret på de retningslinjer der var gældende på det tidspunkt, hvor besparelsen blev realiseret. 2 Aftale af 20. november 2009 mellem klima og energiministeren og net og distributionsselskaberne om selskabernes fremtidige energispareindsats, Bilag 12, punkt 4. 3 Aftale af 20. november 2009 mellem klima og energiministeren og net og distributionsselskaberne om selskabernes fremtidige energispareindsats, Bilag 12, punkt 5. 4 Aftale af 20. november 2009 mellem klima og energiministeren og net og distributionsselskaberne om selskabernes fremtidige energispareindsats, Bilag 12, punkt 5. Side 6 / 25

7 I bilag I er de specifikke regler for opgørelse og dokumentation, der ligger til grund for vurderingen af de sager, der er udtrukket til stikprøvekontrol, nærmere beskrevet med reference til den anvendte kilde. Hvor der er afvigelse mellem reglerne under den tidligere aftale og den gældende (dvs. hvor reglerne influerer på vurdering af sager, der er realiseret før ), er der specifikt redegjort for begge regelsæt. 3 Metode til udvælgelse af stikprøver Stikprøvekontrollen for energisparesager i omfatter 10 selskaber, der er udvalgt ud fra et ønske om at der skal være 1 selskab som repræsenterer oliebranchen, 4 selskaber skal repræsentere elsektoren, 4 selskaber skal repræsentere fjernvarmesektoren, og 1 selskab skal repræsentere naturgassektoren. Antallet af selskaber, der er udvalgt til stikprøve indenfor hver sektor er baseret på sektorernes besparelsesforpligtelser og antallet af selskaber i sektoren. Udvælgelsen af de 10 selskaber er foretaget af Energistyrelsen, og er sket tilfældigt indenfor de nævnte retningslinjer. I alt 100 sager er blevet udvalgt blandt de 10 selskaber. Princippet for udvælgelse af antallet af sager for hvert selskab er baseret på en forholdsmæssig fordeling i forhold til hvert enkelt selskabs andel af den samlede besparelsesforpligtelse for de ti udvalgte selskaber i, idet der for hvert selskab forlods er udtaget de to projekter med største besparelse. For selskaber, der har overladt spareopgaven til et større selskab gælder følgende to principper til bestemmelse af fordeling af antallet af sager der skal udtrækkes fra hvert udtrukket selskab: a) Såfremt et mindre selskabs indberettede besparelser udgør en aftalt procentdel af et større selskabs samlede indberetning, skal der udtrækkes til kontrol blandt alle sager i det store selskab. Dette kan betyde, at de udtrukne sagers samlede energibesparelse overstiger det lille selskabs sparemål. b) Såfremt et mindre selskabs indberettede sager direkte kan identificeres på slutbrugere, skal der kun udtrækkes sager til kontrol blandt det lille selskabs indberettede sager. Med et ønske om at selskabernes store sager indgår i stikprøvekontrollen, er der for hvert selskab specifikt udvalgt selskabets to største sager. Efterfølgende er de resterende sager blevet fordelt blandt selskaberne således at der maksimum er blevet udvalgt 50% af et selskabs sager og minimum 5 sager til gennemgang pr selskab udover de to største sager 5. Der er endvidere sikret en forholdsmæssig fordeling af sagstyper (standardværdier, specifikke opgørelser mv) i de enkelte selskaber. Dette er sket ved tilfældig udtrækning blandt de udtrukne udover de to største sager kombineret med en regel om, at standardværdier og specifikke sager skal være repræsenterede, hvis de hver indgår med mindst 20 % af selskabets sager. Nedenfor er vist en fordeling af antallet af sager udvalgt for hvert af de ti udvalgte selskaber: 5 Selskab 7 har i alt realiseret 5 sager i, og derfor udvælges samtlige disse 5 sager til kontrol. Selskab 9 har ikke realiseret nogle besparelser i, og der udvælges derfor ikke sager for dette selskab. Side 7 / 25

8 Selskab Besparelses forpligtelse (MWh) Antal realiserede sager Antal sager til gennemgang Selskab Selskab Selskab Selskab 4* Selskab 5** Selskab Selskab 7*** Selskab Selskab Selskab Total * Udvælgelse af sager for Selskab 4 sker på baggrund af punkt (a) i metodebeskrivelsen ** Udvælgelse af sager for Selskab 5 sker på baggrund af punkt (b) i metodebeskrivelsen *** Selskab 7 har i alt 5 sager, og derfor udvælges samtlige disse sager (dvs. de to største samt de tre øvrige) Kolonnen med antal sager angiver de faktisk indberettede antal, men hver sag kan indeholde en lang række af energispareaktiviteter eller delprojekter fx angående hulmursisolering. Ved udtrækning af sådanne sager er der i stikprøvekontrollen blot udtaget enkelte aktiviteter/projekter. Stikprøvekontrollen er gennemført ved gennemgang af dokumentation og opgørelse af besparelserne for hver af de 100 udvalgte sager samt kontrolbesøg hos de udvalgte energiselskaber. Da et af selskaberne ikke har indberettet nogle besparelser i er der ikke gennemført kontrolbesøg hos dette selskab. Kontrollen har i dette tilfælde været i form at et telefonmøde for at følge op på status for selskabets etablering af et solvarmeanlæg, der vil bidrage til opfyldelse af selskabets energispareforpligtelse ved idriftsættelse. Side 8 / 25

9 4 Evaluering af stikprøvesager Som beskrevet tidligere, er der i stikprøvekontrollen blevet udvalgt 100 sager blandt 10 selskaber til kontrol. Fordelingen af de 100 sager på opgørelsesmetode er vist herunder: Opgøres de 100 sager på MWh energibesparelser ser fordelingen noget anderledes ud: De specifikt opgjorte sager udgør oftest de største projekter i erhvervslivet og har derfor også størst energivolumen. Da de to største projekter fra hvert selskab er udtrukket per default i stikprøvekontrollen er det naturligt, at disse udgør 92 % af de indberettede energibesparelser iblandt de 100 sager. Stikprøvekontrollen er baseret på indhentning af skriftlig dokumentation fra samtlige udvalgte sager samt besøg hos selskaberne, hvor selskabernes dokumentationssystemer er gennemgået og supplerende dokumentation for de specifikt udvalgte sager til stikprøvekontrollen er blevet gennemgået hvis nødvendigt. Sagerne er blevet vurderet på de retningslinjer, der er beskrevet i kapitel 2 og bilag I. I alt er 13 sager realiseret før men først blevet indberettet i jf. reglerne for overgangsperioden. Disse sager er vurderet efter de tidligere regler. Side 9 / 25

10 Der er observeret 7 sager med deciderede fejl, hvor den indberettede energibesparelse er forkert opgjort eller indberettet. Den største af fejlene angår en kapacitetsudvidelse. Denne fejl kan tolkes og opgøres på flere måder, hvilket naturligt påvirker det samlede billede: Selskab Indberettet Korrekt opgjort/ indberettet Fejl i opgørelse/ indberetning Antal sager til kontrol Indberettet besparelse for de udtrukne sager (MWh) Antal sager Opgjort (MWh) Antal sager Afvigelse (MWh) Afvigelse (%) Selskab Selskab Selskab / / Selskab Selskab Selskab Selskab Selskab Selskab Selskab Total / 7.664/ Opgørelse uden stor sag ,5 Fejlprocenten ligger mellem 11 25% af de indberettede energibesparelser. Hovedparten af afvigelsen (5.896 MWh MWh) skyldes dog en enkelt stor sag. Når der ses bort fra denne ene sag udgør fejlprocenten 3,5 % af de indberettede besparelser. De 7 fejl der er observeret er af meget forskellig størrelse, men det gælder dog, at fejlene hovedsageligt sker ved de større sager. 6 ud af de 7 fejl er baseret på specifikke opgørelser af besparelsen og en fejl er sket i forbindelse med anvendelse af standardværdier. Fejlene er sammenfattet nedenfor (og uddybet i de efterfølgende afsnit ): Regnefejl/ eller forkert opgørelse af besparelsen (3 sager) Forudsætninger for opgørelse af besparelse vurderes at være forkert (1 sag) Fejl ved indberetning af besparelsen hvor den beregnede og ikke den faktisk realiserede besparelse er indberettet (1 sag) Fejl ved opgørelse af besparelse for reduktion af nettab (2 sager) Derudover er der ved en række sager observeret procedurefejl, herunder hvor dokumentation mangler helt eller delvist, i forhold til de retningslinjer der ligger til grund for vurdering af sagerne under stikprøvekontrollen (som beskrevet i skrevet i kapitel 2 og bilag I). Disse fejl og mangler vurderes ikke direkte at give anledning til korrektion af de besparelser der er Side 10 / 25

11 indberettet af selskaberne, men vurderes dog som væsentlige i forhold til vurderingen af kvaliteten af de sager der er gennemgået i stikprøvekontrollen. Det er indtrykket, at der hersker tvivl blandt nogle af selskaberne om hvilken form for dokumentation for opgørelse og aftalekæde osv. der er god nok, og for nogle selskaber er der indarbejdet procedurer for at forenkle arbejdsgangene, som ved stikprøvegennemgangen vurderes at være utilstrækkelige i forhold til at kunne dokumentere sagerne. Tabellen nedenfor beskriver de procedurefejl og mangler der er observeret. For nogle af sagerne er mere end en fejl observeret. Procedurefejl vedrørende: Antal sager Aftalekæde Projektrealisering før etablering af aftale(kæde) Utilstrækkelig/manglende dokumentation for aftalekæde 1 6 Opgørelse Utilstrækkelig/manglende dokumentation for opgørelse af energibesparelse 10 Realisering Utilstrækkelig/manglende dokumentation for realisering af projektet Selskab 1 Selskab 1 er etableret for at varetage besparelsesforpligtigelsen for et antal forpligtede selskaber. Selskab 1 indgår udelukkende samarbejdsaftaler med eksterne aktører og har derfor kun økonomisk engagement i projekterne. Selskab 1 har godt styr på dokumentation og aftalekæder for egne sager, og har indarbejdede procedurer for aftaleindgåelse med aktører. Selskab 1 pålægger aktørerne at sikre sig, at slutbrugeren er informeret om at indberetningsretten til besparelserne overdrages til selskabet, samtidig sikrer selskabet sig, at aktørerne er ansvarlige for at fremskaffe og opbevare dokumentation for realisering af besparelse. Hvor dokumentation for realisering sker ved faktura fra aktør til selskabet, kræver selskabet endvidere at se en revisorerklæring. Tabellen nedenfor præsenterer en samlet vurdering og kommentarer til de sager, der har været udtrukket til stikprøvekontrollen. For en enkelt af sagerne, vurderes det at besparelsen ikke kan indberettes, da aftalen med aktøren først er indgået efter realisering af besparelsen. Øvrig bemærkning giver ikke anledning til direkte korrektion af selskabets indberetning. Projekt Energi MWh Anmærkning Kommentar Sag 1 13 Intet at bemærke Sag 2 0,4 Aftalekæde Service udført 1/6, men aftale med aktør først indgået i November. Der er derfor ikke etableret aftalekæde forud for realisering. Sag 3 13 Intet at bemærke Sag 4 13 Intet at bemærke Sag 5 5,0 Intet at bemærke Side 11 / 25

12 Sag 6 13 Intet at bemærke Sag Intet at bemærke Sag 8 13 Intet at bemærke Sag Intet at bemærke Sag Intet at bemærke Sag Opgørelse Der er ikke vedlagt beregning af energibesparelsen kun samlet opgørelse Sag Intet at bemærke Sag Intet at bemærke Sag Intet at bemærke Sag Intet at bemærke Sag Intet at bemærke Sag Intet at bemærke Sag Intet at bemærke 4.2 Selskab 2 Selskab 2 gennemfører primært projekter i produktionserhverv og anvender derfor specifikke opgørelsesmetoder. Selskabet har siden 2006 indgået aftaler med et netværk af leverandører og bruger eksterne aktører til rådgivningsarbejdet deriblandt til udarbejdelse af dokumentation. Selskabet anvender sjældent standardværdier i nye energispareaftaler. De gennemgåede projekter har i vid udstrækning været gennemført før på baggrund af den tidligere energispareaftale. Iflg. overgangsordningen for energiselskabernes spareforpligtelse fra 2009 til, betragtes overførelse af besparelser gennemført/afsluttet før til som værende i overensstemmelse med reglerne. For projekterne gennemført før foreligger der dokumentation for realisering af projekterne i form af faktura fra slutbrugeren (virksomheden) til selskabet. Det fremgår af aftaleteksten mellem selskabet og slutbrugeren (virksomheden), at virksomheden ved sin underskrift på aftalen har accepteret, at eventuelle mangler ved implementering eller unddragelser medfører hel eller delvis reduktion af besparelsen og det beløb virksomheden har opnået i forbindelse med aftalen. Selskabet har i kraft af at aftalerne indebærer direkte rådgivning haft jævnlige besøg på virksomhederne og visuelt kunnet inspicere projekterne. For fire af de gennemgåede sager vurderes dokumentationen ikke at leve op til de krav der var gældende på tidspunktet for realisering. Selskabets kvalitetssikringsmanual er med virkning fra januar blevet tilpasset de nye krav for energiselskabernes spareforpligtelse, herunder er procedurer i forhold til dokumentation og aftalekæde blevet strammet op. Tabellen nedenfor præsenterer en samlet vurdering og kommentarer til de sager der har været udtrukket til stikprøvekontrollen. Ingen af bemærkningerne giver anledning til direkte korrektion af selskabets indberetning. Projekt Energi MWh Anmærkning Kommentar Sag 1 20 Indberetning Besparelsen er realiseret før, men er blevet overført fra gammel aftale jf. reglerne for overgangsperioden. Sag 2 28 Indberetning Besparelsen er realiseret før, men er blevet overført fra gammel aftale jf. reglerne for overgangsperioden. Sag 3 29 Opgørelse Udbedring af trykluftslækage minder om vedligehold. Det er ikke muligt at vurdere om der er tale om forbedringer af funktionsdygtigt udstyr. Side 12 / 25

13 Indberetning Besparelsen er realiseret før, men er blevet overført fra gammel aftale jf. reglerne for overgangsperioden. Sag 4 32 Aftalekæde Indberetning Markedspåvirkningstiltag: ingen dokumentation for at kunderne er blevet informeret om at indberetningsretten overdrages til selskabet. Jf. regler for markedspåvirkende tiltag under den tidligere aftale, skal der foreligge erklæring fra kunden på at sparepæren erstatter en glødepære. Besparelsen er realiseret i 2009 men er blevet overført fra gammel aftale jf. reglerne for overgangsperioden. Sag 5 34 Realisering Der er ikke dokumentation for realisering af besparelsen Sag Opgørelse Indberetning Mangler dokumentation for opgørelse af energibesparelse for varmeanlægget. Kun faktura vedlagt som dokumentation. Projektet gennemført i 2008 men er blevet overført fra gammel aftale jf. reglerne for overgangsperioden. Sag 7 71 Intet at bemærke Sag 8 95 Aftalekæde Indberetning Markedspåvirkningstiltag: ingen dokumentation for at kunderne er blevet informeret om at indberetningsretten overdrages til selskabet. Jf. regler for markedspåvirkende tiltag under den tidligere aftale, skal der foreligge erklæring fra kunden på at sparepæren erstatter en glødepære. Besparelsen er realiseret i 2009 men er blevet overført fra gammel aftale jf. reglerne for overgangsperioden. Sag Indberetning Besparelsen er realiseret før, men er blevet overført fra gammel aftale jf. reglerne for overgangsperioden. Sag Intet at bemærke 4.3 Selskab 3 Selskabets energispareaktiviteter er opdelt i to afdelinger, hhv. for erhvervskunder og for private kunder. Omkring 80 90% af de energisparesager der realiseres finder sted blandt privatforbrugere opgjort i energibesparelse er det dog de store sager der udgør omkring 65% af den samlede realiserede mængde energibesparelser hvor de små sager udgør omkring 35%. For de sager, der er gennemgået fra erhvervsafdelingen, vurderes projekterne i nogle tilfælde at være påvirket af andre hensyn end energisparemål, bl.a. er et af tiltagene udover ønsket om at realisere energibesparelser, fx tilskyndet af vedligeholdelsesmæssige forhold. I et andet projekt med nyt produktionsanlæg er der beregnet en total energibesparelse baseret på det nuværende produktionsomfang ved forskellen mellem det eksisterende og det nye anlægs energiforbrug. Det vurderes i det sidstnævnte tilfælde, at den indberettede energibesparelse er for høj, da projektet anses for et nyanlæg og dermed kan der kun medtages energibesparelser udover dagens standard. Dette er baseret på de retningslinjer, der ligger til grund for stikprøvekontrollen som beskrevet i bilag I, vedrørende specifik opgørelse ved etablering af nyanlæg (bilag I, Opgørelse, punkt 2b). Selskabets opfattelse af projektet har imidlertid været, at der er tale om en udskiftning (baseret på reglerne for udskiftning og renovering, jf. "Dansk Energi: Udbud af energibesparelser, Specifik opgørelse, Bilag B til ydelsesbeskrivelsen, maj 2007" s. 5, hvor reference scenariet baseres på energiforbruget for det eksisterende anlæg ved det fremtidige/forventede produktionsomfang. Således er opgørelsen foretaget ved: Side 13 / 25

14 Reference scenario: Hvor energiforbruget for det eksisterende anlæg ved det konstaterede, nuværende produktionsomfang benyttes. Efter udskiftning: Hvor energiforbruget for det nye anlæg, ved det konstaterede, nuværende produktionsomfang benyttes. Herefter er besparelsen opgjort som differencen mellem de to energiforbrug i det første år efter udskiftningen. En vigtig pointe her er imidlertid, at selskab 3 (og andre energiselskaber) og Energistyrelsen tolker reglerne om kapacitetsudvidelser/nyanlæg forskelligt og at der derfor efterspørges klarere retningslinier fra Energistyrelsen på området. Nogle sager er realiseret før, men først indberettet i. Iflg. overgangsordningen for energiselskabernes spareforpligtelse fra 2009 til, betragtes overførelse af besparelser gennemført/afsluttet før til som værende i overensstemmelse med reglerne. Det er af stikprøvekontrollen opfattelsen, at selskab 3 har styr på dokumentationskrav og aftalekæde mellem selskabet og slutbrugeren. Selskabet har dog for de sager der er udført af privatafdelingen vurderet, at en underskrift fra slutbruger på realiseringstidspunktet har været dækkende både for kravet om at der skal være indgået aftale forud for den fysiske realisering af besparelsen påbegyndes samt for kravet om at der skal foreligge en skriftlig aftale mellem energiselskabet og slutbruger ved specifikke opgørelser og andre besparelser over 20MWh, herunder bekræftelse på at slutbrugeren er bekendt med at indberetningsretten overdrages. På baggrund af de retningslinjer der har ligget til grund for stikprøvekontrollen, som beskrevet i bilag I, vurderes det, at der bør foreligge en skriftlig aftale med slutbrugeren forud for realisering af besparelsen (se kommentarer i tabellen nedenfor). For en enkelt sag er der i stikprøvegennemgangen fundet en regnefejl, der reducerer en potentiel stor besparelse på MWh til 258 MWh. Selskabet har informeret om, at der vil blive indberettet en tilsvarende større besparelse i 2011 for at kompensere for fejlen. Tabellen nedenfor præsenterer en samlet vurdering og kommentarer til de sager der har været udtrukket til stikprøvekontrollen. For tre af sagerne, vurderes der at være fejl i opgørelsen af den besparelse der er indberettet. Ingen af de øvrige bemærkninger giver anledning til direkte korrektion af selskabets indberetning. Projekt Energi MWh Anmærkning Kommentar Sag 1 48 Aftalekæde Der er ikke dokumentation for forudgående skriftlig aftale med slutbruger Sag 2 4 Intet at bemærke Sag Aftalekæde Der er ikke dokumentation for forudgående skriftlig aftale med slutbruger Sag Aftalekæde Der er ikke dokumentation for forudgående skriftlig aftale med slutbruger Sag Opgørelse Der er sket en regnefejl, hvilket betyder at den opgjorte energibesparelse for isolering af facader i stedet for at være MWh burde være 258 MWh fejlen korrigeres ved indberetningen for Sag Intet at bemærke Sag Opgørelse Fejl i opgørelse på 10 MWh. Energibesparelser ved kondensatpumpe er ikke beregnet korrekt. Sag Intet at bemærke Sag Opgørelse Indberetning Flere mindre projekter, hvor nogle har karakter af vedligehold. Det er ikke muligt at vurdere om der er tale om forbedringer af funktionsdygtigt udstyr. Projekter alle gennemført i , men Side 14 / 25

15 overført til, jf. reglerne for overgangsperioden. Sag Opgørelse Energibesparelse er beregnet i forhold til det nye anlæg, der kan betegnes som dagens standard, og dens produktion. I henhold til regler kan kun energibesparelser udover dagens standard medtages ved nyanlæg. Da kapaciteten er femdoblet, kan man argumentere for at 20% ikke er nyanlæg, hvormed opgørelsen bør reduceres med 80%. Dvs. besparelsen skal reduceres fra MWh til MWh. Det eksisterende anlæg kan ikke producere den oplyste mængde i opgørelsen, så hvis der blot var tale om en udskiftning ville besparelsen skulle nedreguleres med 30%, baseret på fuld udnyttelse af kapaciteten på det eksisterende anlæg. Dvs. besparelsen skal reduceres fra MWh til MWh. 4.4 Selskab 4 Selskab 4 har indgået aftale med Aktør om at forestå energispareforpligtigelsen for selskab 4. Denne aftale er indgået i starten af og er gældende for hele perioden. Aktøren er ejet af en række energiselskaber og varetager energispareindsats for alle disse selskaber med procentvis fordeling ift selskabernes forpligtigelser. Aktøren gennemfører hovedsageligt projekter hos produktionserhverv og derfor gøres de fleste projekter op ved specifikke opgørelser. Aktøren har stor fokus på indgåelse af aftaler rettidigt og indhentning af bekræftelse på implementering efterfølgende. Sikring af projektimplementering sker primært gennem . Der er i alle de udtagne projekter identificeret slutbrugere, hvor der primært er tale om produktionserhverv. Dokumentationen for de enkelte projekter, både i forhold til aftalekæde og dokumentation for realisering foreligger. Tabellen nedenfor præsenterer en samlet vurdering og kommentarer til de sager der har været udtrukket til stikprøvekontrollen. For en af sagerne, vurderes der at være fejl i den besparelse der er indberettet. Øvrig bemærkning giver ikke anledning til direkte korrektion af selskabets indberetning. Projekt Energi MWh Anmærkning Kommentar Sag 1 43 Opgørelse Da der er regnet ventilationsbesparelse med for sommerhalvåret, vurderes det, at varmebidrag fra elpærer i vintersæson bør modregnes. I de tilfælde, hvor det reducerede varmetilskud erstattes af anden energiform end el, bør det regnes som elkonvertering med en faktor 2,5. Dette giver potentielt en større beregnet besparelse. Sag 2 60 Opgørelse Da der er regnet ventilationsbesparelse med for sommerhalvåret, vurderes det, at varmebidrag fra elpærer i vintersæson bør modregnes tilsvarende. I de tilfælde, hvor det reducerede varmetilskud erstattes af anden energiform end el, bør det regnes som elkonvertering med en faktor 2,5. Dette giver potentielt en større beregnet besparelse. Sag 3 75 Intet at bemærke Sag 4 90 Indberetning Den anviste energibesparelse er blevet overført direkte og ikke den faktisk realiserede på 76 MWh. Det vurderes at det er de 76MWh der kan indberettes. Side 15 / 25

16 Sag Intet at bemærke 4.5 Selskab 5 Alle selskabets forpligtigelser gennemføres og administreres af en Aktør på baggrund af forudgående aftale. Selskabet består udelukkende af en bestyrelse, alle øvrige opgaver med drift og administration varetages af andre Aktøren har derfor varetaget energispareforpligtigelser siden 2002 og dette arbejde indgår som led i en større samarbejdsaftale. Selskabets (og de øvrige andre mindre selskaber administreret af Aktøren) projekter hentes udelukkende fra en pulje for isoleringsprojekter. Selskabets projekter (17 stk) er alle og indrapporteret specifikt, ud fra hele Aktørens pulje af isoleringsprojekter, der samlet udgør tilskud for i alt 2 mio. kr. i. De 17 indberettede projekter er udtrukket efter årets afslutning ud fra en samlet Excel liste, og afstemt med selskabets forpligtigelse på 130 MWh. Tilfældigvis er de udtagne projekter blandt de først gennemførte i, og derfor er realiseringen sket i ultimo Selskabet bruger modtagelsen af dokumentation fra ejer som indberetningsår af hensyn til regnskabspraksis. Alle 7 gennemsete projekter er realiseret i 2009, men modtaget hos Aktøren i januar. De sager der er udvalgt til stikprøvekontrol vurderes alle at leve op til kravene både hvad angår dokumentation af aftalekæde og opgørelse af besparelsen. Tabellen nedenfor præsenterer en samlet vurdering af de sager der har været udtrukket til stikprøvekontrollen. Der er ingen bemærkninger til sagerne. Projekt Energi MWh Anmærkning Kommentar Sag 1 4,1 Intet at bemærke Sag 2 9,8 Intet at bemærke Sag 3 5,3 Intet at bemærke Sag 4 4,1 Intet at bemærke Sag 5 23 Intet at bemærke Sag 6 5,2 Intet at bemærke Sag 7 6,3 Intet at bemærke 4.6 Selskab 6 Selskab 6 s energispareforpligtelse er realiseret gennem en aftale med Aktør. Selskabets besparelser for er baseret på 60% købte besparelser fra andet selskab og 40% egne realiserede besparelsesprojekter gennem Aktøren. På baggrund af stikprøvekontrollen vurderes det, at Aktørens egne energispareprojekter er dokumenteret tilfredsstillende både hvad angår aftalekæde og opgørelse af energibesparelserne. Der er dog blevet observeret procedure og regnefejl i en af opgørelserne, men dette vurderes ikke at være gennemgående for selskabets indberetninger. Der blev fundet en fejl i sammentællingen af projekter ved fjernvarmekonvertering og dermed er der for indberettet ca. 400 MWh mere end egentlig gennemført. Der har været tvivl om hvordan besparelsen opgøres i forbindelse med udskiftning af gamle men funktionsdygtige betonkanaler. Besparelsen er opgjort som differencen mellem den Side 16 / 25

17 gamle og de nye etablerede rør, og dette vurderes rigtigt i forhold til reglerne som defineret i bilag I. Aktøren opbevarede ikke selv dokumentation vedrørende projekter, som er erhvervet fra andre selskaber. Dokumentationen blev eftersendt til NIRAS/VMAS med enkelte bemærkninger omkring dokumentation af opgørelse. Aftale om erhvervelse af projekter mellem de to parter foreligger og er indgået rettidigt inden indberetning. En del af de erhvervede besparelser er realiseret før på baggrund af den tidligere energispareaftale. Iflg. overgangsordningen for energiselskabernes spareforpligtelse fra 2009 til, betragtes overførelse af besparelser gennemført/afsluttet før til som værende i overensstemmelse med reglerne. Tabellen nedenfor præsenterer en samlet vurdering og kommentarer til de sager der har været udtrukket til stikprøvekontrollen. For en af sagerne, vurderes der at være fejl i opgørelsen af den besparelse der er indberettet. De øvrige bemærkninger giver ikke anledning til direkte korrektion af selskabets indberetning. Projekt Energi MWh Anmærkning Kommentar Sag Indberetning Projektet er gennemført i 2009 men er blevet overført fra gammel aftale jf. reglerne for overgangsperioden. Sag Intet at bemærke Sag Opgørelse Indberetning Besparelsen er anvist uden yderligere beregninger eller henvisning til tidligere forbrug. Projektet er gennemført i 2008 men er blevet overført fra gammel aftale jf. reglerne for overgangsperioden. Sag Opgørelse Indberetning Besparelsen er anvist uden yderligere beregninger eller henvisning til tidligere forbrug. Projektet er gennemført i 2008 men er blevet overført fra gammel aftale jf. reglerne for overgangsperioden. Sag Opgørelse Projektets størrelse taget i betragtning, savnes en overordnet udredning af beregningsgrundlag. Sag Intet at bemærke Sag Opgørelse Indberetning Besparelsen er anvist uden yderligere beregninger eller henvisning til tidligere forbrug. Projektet er gennemført i 2008 men er blevet overført fra gammel aftale jf. reglerne for overgangsperioden. Sag Opgørelse Indberetning Besparelsen er anvist uden yderligere beregninger eller henvisning til tidligere forbrug. Projektet er gennemført i 2008 men er blevet overført fra gammel aftale jf. reglerne for overgangsperioden. Sag Intet at bemærke Sag Intet at bemærke Sag Opgørelse Regnefejl på 400 MWh i optællingsark fejlen korrigeres af selskabet ved indberetningen for Side 17 / 25

18 4.7 Selskab 7 Selskabet udfører fortrinsvist energibesparelser relateret til egen energiart og i eget forsyningsnet. Selskabet har gennemført to tiltag for reduktion af nettab i eget forsyningsnet og derudover er selskabet involveret i besparelser i relation til konvertering fra olie til fjernvarme hos slutbrugere samt energirådgivning hos slutbrugere. Dokumentation af sagerne hvad angår aftalekæde, opgørelse og realisering vurderes at være tilfredsstillende. Tabellen nedenfor præsenterer en samlet vurdering og kommentarer til de sager der har været udtrukket til stikprøvekontrollen. Ingen af bemærkningerne giver anledning til korrektion af selskabets indberetning. Projekt Energi MWh Anmærkning Kommentar Sag 1 12 Intet at bemærke Sag 2 0,4 Intet at bemærke Sag Intet at bemærke Sag 4 25 Intet at bemærke Sag Aftalekæde Det er uklart hvorvidt aftalen er indgået før realisering. Der foreligger en underskrevet aftale, men denne aftale er en revideret aftale, der er dateret efter realisering af tiltaget. Den originale aftale med dato foreligger ikke. 4.8 Selskab 8 Selskabet udfører fortrinsvist energibesparelser relateret til egen energiart og i eget forsyningsnet. Selskabet har gennemført to tiltag for reduktion af nettab i eget forsyningsnet og derudover er selskabet involveret i besparelser i relation til konvertering fra olie og el til fjernvarme hos slutbrugere. På baggrund af stikprøvekontrollen vurderes det, at selskabets egne energispareprojekter ved konverteringer er dokumenteret tilfredsstillende både hvad angår aftalekæde og opgørelse af energibesparelserne. Der er konstateret fejl ved selskabets metode til beregninger af nettab (isolering) i forbindelse med både renovering af gamle betonkanaler samt ved etablering af ny transmissionsledning, og de indberettede besparelser for nettab er fejlbehæftet. Tabellen nedenfor præsenterer en samlet vurdering og kommentarer til de sager der har været udtrukket til stikprøvekontrollen. For to af sagerne, vurderes der at være fejl i opgørelsen af den besparelse der er indberettet. For de øvrige sager er der ingen bemærkninger. Projekt Energi MWh Anmærkning Kommentar Sag 1 66 Opgørelse Besparelse ved bedre isolering af fjernvarmeledninger. Selskabet har været usikker på hvorledes "før" situationen skal defineres. Forkert opgjort besparelse er opgjort til 171 MWh i stedet for 66 MWh som er indberettet. Side 18 / 25

19 Sag Opgørelse Besparelse ved bedre isolering af fjernvarmeledninger. Selskabet har været usikker på hvorledes "før" situationen skal defineres. Forkert opgjort besparelse besparelsen er opgjort til 144 MWh i stedet for 511 MWh som er indberettet. Sag 3 12 Intet at bemærke Sag 4 25 Intet at bemærke Sag 5 12 Intet at bemærke Sag 6 12 Intet at bemærke Sag 7 12 Intet at bemærke 4.9 Selskab 9 Selskabet har ikke realiseret eller indberettet nogle besparelser i. Selskabet planlægger at opføre et 8000m2 solvarmeanlæg. Anlægget er projekteret og har været i udbud og var planlagt til at stå færdigt senest 15.juni En indsigelse fra andet selskab har forsinket arbejdet, men indsigelsen er nu trukket tilbage, og anlægget forventes at stå færdigt senest 1.juni Ifølge informationer fra selskabets brancheorganisation, har selskabet ikke fået dispensation, hvad angår krav om indberetning af realiserede energibesparelser for. Brancheorganisationen har siden februar 2011 været i løbende dialog med selskabet for i et samarbejde at hjælpe selskabet med at leve op til energispareaftalen. Målet er at selskabet når at erhverve realiserede besparelser svarende til energisparemålet for pr. 1. august 2011, således at de samlede spareforpligtigelser for henholdsvis og 2011 kan indberettes ved indberetningen i Selskab 10 Generelt har selskabet anvendt to måder at realisere besparelser på i. Selskabet er direkte involveret i realisering af besparelser hos privatkunder, hvor der ydes tilskud ved udskiftning af gas kedler. Derudover har selskabet indgået aftale med en Aktør, som varetager hovedparten af selskabets forpligtelse i relation til selskabets energispareaktiviteter. Vedr. de sager hvor selskabet har en direkte aftale med slutforbrugeren (udskiftning af gaskedler), er der fuld gennemsigtighed omkring opgørelse af besparelserne samt dokumentation af aftalekæde og realisering af besparelsen. Der anvendes standardværdier for samtlige sager. Selskabet anvender den standardværdi, der er gældende på tidspunktet for ansøgning fra slutbruger som udgangspunkt for opgørelse og indrapportering. For de sager, der erhverves, ligger selskabet ikke selv inde med al dokumentation. Men dokumentationen har kunnet fremskaffes gennem den aktør som besparelsen er købt igennem. Tabellen nedenfor præsenterer en samlet vurdering og kommentarer til de sager der har været udtrukket til stikprøvekontrollen. Den bemærkning der er noteret giver ikke anledning til direkte korrektion af selskabets indberetning. Projekt Energi MWh Anmærkning Kommentar Sag Intet at bemærke Side 19 / 25

20 Sag Intet at bemærke Sag 3 4,7 Intet at bemærke Sag 4 3,9 Intet at bemærke Sag 5 3,9 Intet at bemærke Sag 6 6,4 Intet at bemærke Sag 7 6,4 Intet at bemærke Sag 8 6,4 Intet at bemærke Sag 9 3,9 Intet at bemærke Sag 10 3,9 Intet at bemærke Sag 11 6,3 Intet at bemærke Sag 12 3,9 Intet at bemærke Sag 13 3,9 Intet at bemærke Sag 14 6,3 Intet at bemærke Sag 15 6,4 Intet at bemærke Sag 16 3,9 Intet at bemærke Sag 17 6,4 Intet at bemærke Sag 18 3,9 Intet at bemærke Sag 19 3,9 Intet at bemærke Sag 20 6,3 Intet at bemærke Sag 21 3,9 Intet at bemærke Sag 22 3,9 Intet at bemærke Sag 23 6,4 Intet at bemærke Sag 24 3,9 Intet at bemærke Sag Opgørelse Beregninger foretaget i projektet er ikke oplyst, men besparelse blot angivet. Side 20 / 25

21 Bilag I: Regler og retningslinjer der ligger til grund for stikprøvekontrollen Regel Definition Kilde Aftalekæde 1. Der skal for samtlige sager foreligge dokumentation for en uafbrudt aftalekæde fra slutbruger til energiselskab, evt. via en aktør forud for realisering af besparelsen. 1.a. For sager realiseret efter 1. januar gælder endvidere: Ved alle specifikke opgørelser og andre besparelser over 20MWh skal aftalekæden kunne dokumenteres skriftligt. For sager under 20MWh skal der foreligge anden dokumentation der kan påvise, at selskabet har været involveret i spareaktiviteten forud for realisering. 1. Bekendtgørelse nr af 9. november 2006 og Aftale af 20. november 2009 mellem klima og energiministeren og net. og distributionsselskaberne om selskabernes fremtidige energispareindsats, Bilag 3, punkt 2 1.a. Aftale af 20. november 2009 mellem klima og energiministeren og net. og distributionsselskaberne om selskabernes fremtidige energispareindsats, Bilag 3, punkt 2 og 6 2. Ved realisering forstås i denne sammenhæng inden ordring af udstyr eller fysisk påbegyndelse af arbejdet finder sted. Indgåelse af bindende beslutning om igangsætning af et energisparetiltag eller indhentning af tilbud kan således godt finde sted inden indgåelse af skriftlig aftale med et energiselskab eller en aktør. 2. Aftale af 20. november 2009 mellem klima og energiministeren og net. og distributionsselskaberne om selskabernes fremtidige energispareindsat, Bilag 3, punkt 2 3. Det skal fremgå af dokumentationen at slutbruger og aktører er informeret om at indberetningsretten overdrages til energiselskabet. For alle specifikke opgørelser og andre besparelser over 20MWh skal dette dokumenteres skriftligt. 3. Aftale af 20. november 2009 mellem klima og energiministeren og net. og distributionsselskaberne om selskabernes fremtidige energispareindsat, Bilag 3, punkt 6 For øvrige sager under 20MWh er der ikke krav om en specifik skriftlig aftale, men det skal fremgå i tilbuddet, informationsmateriale mv. at indberetningsret Side 21 / 25

22 ten overdrages. I stikprøvekontrollen er det for mindre sager godkendt at dokumentation for at slutbruger er informeret om at indberetningsretten overdrages sker gennem generel information på en hjemmeside eller ved at det i aftalegrundlag med en aktør er tydeliggjort at aktøren er ansvarlig for at informere slutbrugeren. 4.a. For markedspåvirkende tiltag gælder følgende: For besparelser realiseret før 1. januar gælder, at der som udgangspunkt kun kan medregnes en effekt af et tiltag, hvis det kan dokumenteres at det energieffektive produkt erstatter et mindre effektivt produkt. Specifikt gælder der for aktiviteter hvor et selskab indgår en aftale med en butikskæde eller anden virksomhed om overtagelse af en besparelse opnået ved salg af energisparepærer eller andre produkter, at der kun kan medregnes besparelser, hvis der hos en konkret kunde installeres en lavenergipære som erstatning for en glødepære eller, hvis det kan dokumenteres, at en kampagne har medført en øget markedsandel. Tilsvarende gælder for andre produkter. 4.a. Energistyrelsen, Notat, Hvilke initiativer kan medregnes som besparelser i forbindelse med selskabernes energispareindsats, spørgsmål og svar, december 2006 Hvis sparepærer er blevet solgt i forbindelse med kampagner mv. var det under den tidligere aftale et krav, at køber skulle erklære, at sparepæren ville blive brugt til erstatning af glødepære. For besparelser realiseret efter 1. januar er der ikke krav om, at der skal foreligge en accept/underskrift fra kunden om at besparelsen overdrages til selskabet. 4.a. Aftale af 20. november 2009 mellem klima og energiministeren og net. og distributionsselskaberne om selskabernes fremtidige energispareindsat, Bilag 7, afsnit 1 Opgørelse 1. Opgørelse af besparelse ved hjælp af Standardværdikataloget. Generelt gælder det, ved anvendelse af Standardværdikataloget, at de værdier Side 22 / 25

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen

Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats Formål. 2. Baggrund for stikprøvekontrollen Opgavebeskrivelse for Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Erhverv og energieffektivitet Dato 25. juli 2016 J nr. 2016-7575 /mcf/vkj/hea 1. Formål Formålet med

Læs mere

Aktuelt. Energiselskabernes Energispareindsats. 25. april 2017 Maria Rizzo

Aktuelt. Energiselskabernes Energispareindsats. 25. april 2017 Maria Rizzo Aktuelt Energiselskabernes Energispareindsats 25. april 2017 Maria Rizzo Det vil jeg fortælle om Kort intro Energispareindsatsen gennem tiden Den nye aftale Ændringer i forhold til aftalen af 2012 Omfattet

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016

Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 287 Offentligt Status for energiselskabernes energispareindsats 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global

Læs mere

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale

Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilag til Decentral Energihandel s Fuldmagt til indgåelse af en salgsaftale Bilaget beskriver den dokumentation, som sælger er forpligtet til at levere til køber. Dette bilag er med direkte relation til

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt FAKTAARK OM ENERGIBESPARELSER NOTAT 22. oktober 2015 LOJ 1. Baggrund Net- og distributionsselskaber inden for fjernvarme, el,

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren

Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Aftalen mellem dansk fjernvarme og energiministeren Hovedindhold af aftalen om energibesparelser nedskrevet til "kort format". Med baggrund i det energipolitiske forlig af 21. februar 2008 indgås der aftale

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012

Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Status for energiselskabernes energispareindsats 2012 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har tilsammen indberettet realiserede energibesparelser på 8.524 TJ i 2012,

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014

Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Den 29. april 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats 2014 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie har samlet indberettet energi på 9,2 PJ i 2014. Dette

Læs mere

Notat om aftaler med slutbrugere om gårdbiogasanlæg ifm. energiselskabernes energispareindsats indgået før 31. december 2016

Notat om aftaler med slutbrugere om gårdbiogasanlæg ifm. energiselskabernes energispareindsats indgået før 31. december 2016 Notat om aftaler med slutbrugere om gårdbiogasanlæg ifm. energiselskabernes energispareindsats indgået før 31. december 2016 Kontor/afdeling Center for Systemanalyse, Energieffektivitet og Global Rådgivning

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007

Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 30. juni 2007 NOTAT 4. januar 8 J.nr. 329/352-7 Ref. FG/MCR Generel energipolitik og energibesparelser Side 1/5 Status for energiselskabernes energispareindsats pr. 3. juni 7 Baggrund I henhold til bekendtgørelsen om

Læs mere

TEMADAG ENERGISPAREAFTALE AF 16. DECEMBER Kurt Mortensen Teknisk konsulent

TEMADAG ENERGISPAREAFTALE AF 16. DECEMBER Kurt Mortensen Teknisk konsulent TEMADAG ENERGISPAREAFTALE AF 16. DECEMBER 2016 Kurt Mortensen Teknisk konsulent ksm@danskfjernvarme.dk AGENDA Ny energispareaftale. Hvad, hvor meget, hvornår, hvordan, hvor længe? Hvad fik vi med: Reduceret

Læs mere

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer

KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer KENDER DU ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS? Få et bedre afsæt, når du hjælper dine kunder med energiforbedringer ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere

Læs mere

Status på øget energispareindsats

Status på øget energispareindsats Status på øget energispareindsats Per Jensen Funktionschef HMN Naturgas I/S 19-05-2010 1 Disposition Tilbageblik Den nye indsats i perioden 2010 2020 Hvad er der sket? Hvem har hvilke udfordringer? Spørgsmål

Læs mere

Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats i Anonymiseret til offentliggørelse

Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats i Anonymiseret til offentliggørelse Stikprøvekontrol af energiselskabernes energispareindsats i 2012 - Anonymiseret til offentliggørelse August 2013 Side 1 Udgivelsesdato : 20. august 2013 Projekt : 30.4949.20 Udarbejdet : Ian Kumaraswamy,

Læs mere

Energispareaftale - Status og ny aftale

Energispareaftale - Status og ny aftale Energispareaftale - Status og ny aftale Chefkonsulent Peter Bach DGF Gastekniske Dage 2016 den 3. maj 2016 Side 1 Dagsorden Evalueringen i 2015 Aktuel status Lidt om seneste stikprøve Nye aftale Side 2

Læs mere

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015

Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Status for Energiselskabernes Energispareindsats 2015 Kontor/afdeling Center for Erhverv og Energieffektivitet Dato 7. juni 2016 J.nr. 2016-6298 PJA/MCR/PB Sammenfatning Net- og distributionsselskaberne

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer»

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 ENERGITILSYNET. 19-12-2012 Varme/Detail & Distribution «Sagsnummer» ENERGITILSYNET Punkt 8 Energitilsynets møde den 19. december 2012 Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2011 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne indenfor el, naturgas

Læs mere

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser

Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne for energispareforpligtelser I MP LE ME NTERING AF E NE RG I - E FFEKTIVITE TSDI RE K TIVET 27. november 2013 J..nr. 2532/1650-0001 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Meddelelse til Kommissionen om metoder til anvendelse af ordningerne

Læs mere

HMN GasNet P/S. Håndtering af den nye energispareaftale Energisparechef Per Jensen

HMN GasNet P/S. Håndtering af den nye energispareaftale Energisparechef Per Jensen HMN GasNet P/S Håndtering af den nye energispareaftale Energisparechef Per Jensen Agenda Status på energispareindsatsen i HMN GasNet Overordnede betragtninger om den nye energispareaftale Håndtering af

Læs mere

Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december Rammerne for virksomhedernes indsats

Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december Rammerne for virksomhedernes indsats Punkt 5 Energitilsynets møde den 19. december 2011 19-12-2011 Varme/Detail & Distribution 4/0906-0300-0024 /JMC/MLD/KHA Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2010 til energispareindsatsen hos

Læs mere

Energistyrelsen. December 2015

Energistyrelsen. December 2015 Energistyrelsen December 2015 STIKPRØVEKONTROL AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS PROJEKT Energistyrelsen Projekt nr. 222317 Dokument nr. 1218287541 Version 1 Udarbejdet af CRI og ACS Kontrolleret

Læs mere

Opmandsafgørelse. Afgørelse i opmandssag mellem Klager A/S og INDKLAGEDE Net A/S om Virksomhed A A/S

Opmandsafgørelse. Afgørelse i opmandssag mellem Klager A/S og INDKLAGEDE Net A/S om Virksomhed A A/S Opmandsafgørelse Rosenørns Allé 9 DK 1970 Frederiksberg C Tlf: 35 300 400 Fax: 35 300 401 e-mail: de@danskenergi.dk www.danskenergi.dk Dok. ansvarlig: HBJ/JGH Sekretær: JLO Sagsnr: 09/161 Doknr: 9 09-07-2009

Læs mere

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december december 2013 Varme 13/03631

Resumé. Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december december 2013 Varme 13/03631 Punkt 8 Energitilsynets møde den 17. december 2013 17. december 2013 Varme 13/03631 /PNV/JBS Orientering om benchmarking af omkostningerne i 2012 til energispareindsatsen hos net- og distributionsvirksomhederne

Læs mere

Kontraktbilag A Kravspecifikation

Kontraktbilag A Kravspecifikation Kontraktbilag A Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelse af indberetningsberettigede energibesparelser (herefter benævnt

Læs mere

Notat. Indledning. Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet

Notat. Indledning. Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet Notat Dok. ansvarlig: AJE Sekretær: Sagsnr: s2014-348 Doknr: d2015-3245-1.0 09-03-2015 Bilag 7_Slutrapport_Energispareaftalen på transportområdet Indledning Under Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler

Læs mere

Denne aftale er en opfølgning på den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik

Denne aftale er en opfølgning på den politiske aftale af 21. februar 2008 om den danske energipolitik Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 48 Offentligt. Aftale af 20. november 2009 mellem klima- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme

Læs mere

Tilskud til energioptimering

Tilskud til energioptimering Tilskud til energioptimering Præsentation Peter Jonsson, Maskinmester, 48 år. Kommer fra SE Big Blue, som er SE s energirådgivningsselskab Baggrund er over 20 års erfaring med ledelse af tekniske afdelinger

Læs mere

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser

K O N T R A K T. vedrørende. Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser K O N T R A K T vedrørende Gennemførelse af Energispareaktiviteter Fast mængde energibesparelser 1. Parterne Imellem undertegnede, Net- eller Distributionsselskab: Virksomhed xx Adresse CVR-nr.: xx Kontaktperson:

Læs mere

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse

Dansk Energis høringssvar til bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder samt indtægtsrammebekendtgørelse Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K Sendt pr. email til kgr@ens.dk samt irk@ens.dk Dok. ansvarlig: TJS Sekretær: EDR Sagsnr: s2017-045 Doknr: d2017-6747-9.0 04-05-2017 Dansk Energis høringssvar

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 30. marts 2010 26. marts 2010. Nr. 308. Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder I medfør af 22, stk. 5, og 88 og 92 i lov om elforsyning,

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 24 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget Folketinget, Christiansborg 1240 København K 23. oktober 2015 ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREFORPLIGTELSE

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Energisparebenchmark for 2013

Energisparebenchmark for 2013 Punkt 5 Energitilsynets møde den 28. oktober 2014 (reviderede tal) 19. november 2014 Varme 14/05337 /PNV Energisparebenchmark for 2013 Resumé 1. Formålet med dette notat er at orientere Energitilsynet

Læs mere

Resume. Indledning. Notat om særkontrol af hulmursisolering

Resume. Indledning. Notat om særkontrol af hulmursisolering Notat om særkontrol af hulmursisolering Kontor/afdeling SEG Dato 15. marts 2017 J nr. 2017-2 Resume Som led i Energistyrelsens tilsynspligt med energiselskabernes energispareindsats er der gennemført en

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015

Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016. Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Status for energiselskabernes energispareindsats og rammerne fra 2016 Tina Sommer Kristensen DGC Gastekniske Dage Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Evalueringen resultater

Læs mere

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015

Nyt fra Energistyrelsen. Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Nyt fra Energistyrelsen Tina Sommer Kristensen ERFA-træf Maj 2015 Indhold Status for energiselskabernes energispareindsats Opfyldelse af sparemålet Omkostninger Hvad viser evalueringen? Aktiviteter og

Læs mere

Energispareordningen - Status og ny aftale

Energispareordningen - Status og ny aftale Energispareordningen - Status og ny aftale Chefkonsulent Peter Bach Summer School 2016 den 1. september 2016 Side 1 Er vi på rette vej? Side 2 Store effektiviseringer af bygninger Side 3 Store omlægninger

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

BILAG 1 - Lovgrundlag

BILAG 1 - Lovgrundlag BILAG 1 - Lovgrundlag 1. I henhold til 1, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1452 af 16. december 2013 om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder pålægges net- og distributionsvirksomheder at

Læs mere

ENERGISPAREBENCHMARK 2015

ENERGISPAREBENCHMARK 2015 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 36 Offentligt PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 25. OKTOBER 2016 ENERGISPAREBENCHMARK 2015 25. oktober 2016 Varme 15/07538 TOFR RESUMÉ 1.

Læs mere

Aftale af 22. august 2006 mellem. transport- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie repræsenteret ved

Aftale af 22. august 2006 mellem. transport- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie repræsenteret ved Aftale af 22. august 2006 mellem transport- og energiministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas og olie repræsenteret ved Dansk Energi - Net HNG og Naturgas Midt-Nord, DONG,

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats Aftale af 16. december 2016 om Energiselskabernes energispareindsats mellem energi-, forsynings- og klimaministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige

Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 115 Offentligt Aftalen af den 10. juni 2005 om den fremtidige energispareindsats Mål for energibesparelser i perioden 2006 2013 Årligt energisparemål på

Læs mere

Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber

Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber NOTAT 23. april 2007 J.nr. Ref. JL Side 1/7 Etablering af et system for energisparebeviser som led i øgede forpligtelser for net- og distributionsselskaber Baggrund Som led i udmøntningen af Energispareaftalen

Læs mere

Resume. Indledning. Notat om særkontrol af hulmursisolering

Resume. Indledning. Notat om særkontrol af hulmursisolering Notat om særkontrol af hulmursisolering Kontor/afdeling SEG Dato 15. marts 2017 J nr. 2017-2 Resume Som led i Energistyrelsens tilsynspligt med energiselskabernes energispareindsats er der gennemført en

Læs mere

GÅR DINE KUNDER GLIP AF TILSKUDSKRONER?

GÅR DINE KUNDER GLIP AF TILSKUDSKRONER? GÅR DINE KUNDER GLIP AF TILSKUDSKRONER? Giv markedets højeste energisparetilskud til jeres kunder Viegand Maagøe rådgiver om energi og klima for offentlige og private virksomheder og har de senere år været

Læs mere

ENERGISPAREBENCHMARK 2014

ENERGISPAREBENCHMARK 2014 PUNKT 6 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 27. OKTOBER 2015 ENERGISPAREBENCHMARK 2014 29. oktober 2015 Varme 15/07538 TOFR RESUMÉ 1. Formålet med dette notat er at orientere Energitilsynet forud for sekretariatets

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder I medfør af 22, stk. 4 og 8, 70, stk. 2, 88, 90, nr. 1 og 92 i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 279 af 21. marts 2012,

Læs mere

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015.

Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. Punkt 10. Forsyningsvirksomhederne - plan for ressource- og energispareindsats 2013-2015. 2012-38084. Forsyningsvirksomhederne indstiller, at Forsyningsudvalget godkender, at den indsats, der er beskrevet

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) BEK nr 1452 af 16/12/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2598/1244-0030

Læs mere

TEKNISK ARBEJDSGRUPPE

TEKNISK ARBEJDSGRUPPE TAG/1.b TEKNISK ARBEJDSGRUPPE 27. juni 2017 J.nr. 2017-46 Ref. PBZ/TKJ Referat af møde i Tekniske Arbejdsgruppe d. 24.5.2017 Til stede: Dansk Energi, Naturgasselskaberne, Dansk Fjernvarme, Energi- og Olieforum

Læs mere

/2016. September Rigsrevisionens beretning om energispareordningen

/2016. September Rigsrevisionens beretning om energispareordningen 23/2016 Rigsrevisionens beretning om energispareordningen afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 September 2017 114.6 22.480 908 23 / 2016 Beretning om energispareordningen

Læs mere

Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen.

Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen. Energiselskabernes energispareaktiviteter og spillereglerne. Michael Høj-Larsen. Disposition Loven/Bekendtgørelsen. Energiselskabernes krav. Energiselskabernes muligheder. Energiselskabernes tilbud (indsatsen).

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1 Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2015-16 EFK Alm.del Bilag 79 Offentligt Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1 I medfør af 2 a, 22, stk. 4, 70, stk. 2, 88 og 90,

Læs mere

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse

Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse AR B E J DS P AP I R 17. marts 2014 Ref. PB/ Byggeri og energieffektivitet Nettoeffekt og additionalitet begreber og metoder til opgørelse 1. Indledning I forbindelse med konkrete virkemidler til at fremme

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder 1) BEK nr 1394 af 02/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi,- Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-6443

Læs mere

ENERGISPAREAFTALEN 2016-2020 - FJERNVARMENS TANKER. Louise Overvad Jensen

ENERGISPAREAFTALEN 2016-2020 - FJERNVARMENS TANKER. Louise Overvad Jensen ENERGISPAREAFTALEN 2016-2020 - FJERNVARMENS TANKER Louise Overvad Jensen OVERORDNET VIL VI ARBEJDE FOR Stabile rammer! Den aftale, der forhandles, løber perioden ud, dvs. til og med 2020, så vi sikrer

Læs mere

Retningslinjer for teknisk revision 2008

Retningslinjer for teknisk revision 2008 23. maj 2008 Side 1/4 Retningslinjer for teknisk revision 2008 I Håndbog for Energikonsulenter 2008 kan konsulenterne bruge faglige vurderinger og forenklinger i forbindelse med beregningen af bygningers

Læs mere

kwh Energispareaktiviteter ver3 - Indberetning Side: ,22 Indberetningsskema 1: Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv.

kwh Energispareaktiviteter ver3 - Indberetning Side: ,22 Indberetningsskema 1: Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv. Fynsvej 5, 54 Bogense, 6481161 22-3-217 1 Periode: 1-1-216-31-12-216 Indberetningsskema 1: 779.97,22 kwh Fjernvarme Naturgas Olie El Kul mv. Biomasse Øvrigt Husholdninger Specifik opgørelse Standardværdier

Læs mere

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200

Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag. Til projektforslaget bemærkes: T: +45 4810 4200 Notat Naturgas Fyn UDVIDELSE AF FORSYNINGSOMRÅDE I NR. BROBY Gennemgang af projektforslag 1. juli 2014 Projekt nr. 215245 Dokument nr. 1211776524 Version 1 Udarbejdet af acs Kontrolleret af trn Godkendt

Læs mere

Vejledning for OR-Aktører

Vejledning for OR-Aktører Sådan indberetter du energibesparelser Vejledning for OR-Aktører De nye regler gør det sværere, - men OR har udviklet en nem løsning! Se hvordan du på en nem måde opfylder de nye krav til indberetning

Læs mere

Evaluering af energiselskabernes energispareindsats

Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Oplæg den 26. marts Anbefalinger Deloitte Business Consulting A/S 26. marts 2015 Indholdet af præsentationen 1. Evaluering overblik over omfang, formål

Læs mere

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling

Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Teknisk bilag til Aftale om servicemål for kommunal erhvervsrettet sagsbehandling Nyt kapitel Regeringen og KL er enige om at nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver i kommunerne

Læs mere

Notat om overflytning af energispareforpligtelsen

Notat om overflytning af energispareforpligtelsen 7514509 SFS/JNO/BONI Notat om overflytning af energispareforpligtelsen (sammendrag) 1. INDLEDNING OG SAMMENFATNING Energistyrelsen er i færd med at undersøge, om energispareforpligtelsen, som inden for

Læs mere

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen

Vejledning til den kommunale energiplanlægger. Energistyrelsen Vejledning til den kommunale energiplanlægger Energistyrelsen November 2015 PROJEKT NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød CVR-nr. 37295728 Tilsluttet FRI T: +45 4810 4200 F: +45 4810 4300 E: niras@niras.dk

Læs mere

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA

Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Baggrundsnotat D: Håndtering af energibesparelser i EMMA Energieffektiviseringer Effektivitetsforbedringer i det endelige energiforbrug dækker over forbedringer, der betyder at samme energitjeneste kan

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats Energiselskabernes energispareindsats BAGGRUNDSRAPPORTER 14-05-2012 2 Energiselskabernes energispareindsats, Baggrundsrapporter - 14-05-2012 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th.

Læs mere

SEAS-NVE A/S. SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab

SEAS-NVE A/S. SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab SEAS-NVE A/S SEAS-NVE A/S SEAS-NVE er Danmarks største kundeejede energiselskab SEAS-NVE har i dag ca. 335.000 andelshavere. Omsætning total kr. 1.100.000.000,- Rådgivning kr. 26.000.000,- Total besparelser

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Genforhandling af energisparaftalen

Genforhandling af energisparaftalen Genforhandling af energisparaftalen Overordnede fra evalueringen konklusioner Deloittes evaluering af energispareindsatsen viser samlet at set, at de(energiselskaberne) i betydelig det er en velfungerende

Læs mere

Version 2.0 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.0 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.0 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats. Dansk Energis foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. Oktober 2015

Energiselskabernes energispareindsats. Dansk Energis foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. Oktober 2015 Energiselskabernes energispareindsats Dansk Energis foretræde for Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg 1. Oktober 2015 Lars Aagaard, administrerende direktør Svar på udsagn fra De Frie Energiselskaber om

Læs mere

Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL 03.07.2013 ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 1.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Læs mere

Version 2.06 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.06 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 13.11.2015 O F T E S T I L LE DE SPØRGS M Å L - E N E R G I S P A R E O R DN I N G E N E N E R G I S P A R E A F T A L E N A F 1 3. N O VEMBER 2 0 1 2 Version 2.06 Dette notat indeholder svar på en række

Læs mere

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning

Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Bilag 1: Afstemning af Aarhus Kommunes energiforbrug og CO 2 -udledning Resume Deloitte har foretaget en afstemning mellem de officielle historiske CO 2 -rapporteringer og det nutidige energiforbrug registreret

Læs mere

Dokumentationsrapport fra stikprøvekontrol

Dokumentationsrapport fra stikprøvekontrol Dokumentationsrapport fra stikprøvekontrol Energistyrelsen Til offentliggørelse September 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fremgangsmåde 3 Generelt om udvælgelseskriterier 3 Udvalgte selskaber og sager 5 2.

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr.

Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge Nørresundby. Udgivelse: April Sagsnr.: Dokumentnr. Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2015 Sagsnr.: 2014-190737 Dokumentnr.: 2014-190737-2 Titel: Status for ressource- og energispareindsats

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Energisparebeviser. Energisparebeviser ERFA-Konference 30. August 2007

Energisparebeviser. Energisparebeviser ERFA-Konference 30. August 2007 Energisparebeviser Energisparebeviser ERFA-Konference 30. August 2007 Richard Schalburg Chefkonsulent Afdeling for innovation og energibesparelser Dansk Energi ris@danskenergi.dk Tlf.: 35300932 Mob.: 25291932

Læs mere

VE til proces set fra et. energiselskab

VE til proces set fra et. energiselskab VE til proces set fra et Hvem er vi? energiselskab v. Christina Monrad Andersen Lokalenergi Handel A/S To veje til at få tilskud VE til proces: Projekter som erstatter fossile brændsler til procesformål

Læs mere

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr.

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr. PUNKT [X] RETSBILAG ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS 2017 RETSGRUNDLAG 21. februar 2017 Detail & Distribution 16/05929 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans

Læs mere

Handlingsplan for energibesparelser Energirådgivning. v/ Bent Stubkjær, DONG

Handlingsplan for energibesparelser Energirådgivning. v/ Bent Stubkjær, DONG Handlingsplan for energibesparelser Energirådgivning v/ Bent Stubkjær, DONG Formand for Gasselskabernes DSM-udvalg Vejen frem mod den nye aftale 29. december 2004 10. juni 2005 22. september 2005???? 2005????

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a.

Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. Punkt 11. Godkendelse: Etablering af solvarmeanlæg, Kongerslev Fjernvarme A.m.b.a. 2015-060394 Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender projekt for etablering af

Læs mere

Varmepumper som energibesparelse

Varmepumper som energibesparelse Varmepumper som energibesparelse Hvordan beregnes energibesparelsen så den understøtter den grønne omstilling? Nina Detlefsen, Kasper Nagel og Christian Holmstedt Hansen Grøn Energi er fjernvarmens tænketank.

Læs mere

Bilag A: Opgavebeskrivelse og kravspecifikation

Bilag A: Opgavebeskrivelse og kravspecifikation Bilag A: Opgavebeskrivelse og kravspecifikation Drift af Standardværdikataloget 2018-2020 Kontor/afdeling SEG Dato 08. januar 2018 J nr. 2017-7552 /RAN 1. Baggrund for driften af standardværdikataloget

Læs mere

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen:

1 Kan andre form for tilskud indgå i det ramme, som. 2 Der står i ansøgningsvejledningen: Spørgsmål og svar vedrørende ansøgninger om tilskud til partnerskaber for energieffektive bygninger Status for spørgsmål og svar per 13. oktober 2016. Den 13. oktober. Tilføjet spørgsmål og svar nr 16.

Læs mere

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats

Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats NOTAT 14. marts 2013 J.nr. 2598/1244-0021 Ref. jtj/pb/ Opgørelse af energisparetiltag inden for transport i energiselskabernes spareindsats Besparelser i transport indgår i aften af 13. november 2012 om

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER

INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER RETNINGSLINJER, MARTS 2015 INDBERETNING AF AFVIKLINGS- PLANER FOR DIFFERENCER ENERGITILSYNET INDBERETNING AF AFVIKLINGSPLANER FOR DIFFERENCER Side 1/1 INDHOLD INDLEDNING... 1 LOVGRUNDLAG... 2 OPSTÅEN

Læs mere

Ansøgning-kontrakt om tilskud

Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøgning-kontrakt om tilskud Ansøger Navn: El-varme Adresse: Postnr. og by: Olie Tlf. /mobil: E-mail: Naturgas Kontonr.: Reg.nr. (4 Kontonummer cifre) (10 cifre starter evt. med 0'er) Boligtype: helårsbolig:

Læs mere

Byggeerhvervets udspil til en mere energieffektiv bygningsbestand. Hvordan reducerer vi energiforbruget i den bestående bygningsmasse?

Byggeerhvervets udspil til en mere energieffektiv bygningsbestand. Hvordan reducerer vi energiforbruget i den bestående bygningsmasse? Byggeerhvervets udspil til en mere energieffektiv bygningsbestand. Hvordan reducerer vi energiforbruget i den bestående bygningsmasse? Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Disposition Hvor bruges energien?

Læs mere