Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT"

Transkript

1 Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT

2 2/14 Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund...3 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter...4 Krav 2: Projektweb-løsningen...5 Krav 3: Tegningsformat...6 Krav 4a og 4b: Bygningsmodeller i konkurrencer...6 Krav 5a og 5b: anvendelse af bygningsmodel...7 Krav 6: Standardisering af udbudsmateriale og beskrivende mængdefortegnelse (samt for krav 6b) mængdeudtræk fra bygningsmodel...8 Krav 7: Elektronisk udbud af udførelsesentrepriser...9 Krav 8: Digital aflevering af D&V dokumentation...10 Krav 9: Omfang af digital aflevering af forvaltningsdata...11 Krav 10: Fremgangsmåde ved digital aflevering...12 Hvordan kan udførende parter videreudvikle deres IKT-kompetence?...13

3 3/14 Baggrund Som resultat af Det Digitale Byggeri er det blevet bestemt, at der skal anvendes en række nærmere beskrevne digitale metoder og digitale dokumenter i statslige byggesager. Kravene er beskrevet i Bekendtgørelse BEK nr. 1365, som er udsendt af Erhvervs- og Byggestyrelsen 11/12/2006: Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri med visse justeringer i BEK nr af 13/12/2007. Iflg. bekendtgørelsen skal de statslige bygherrer stille krav om anvendelse af Informations- og kommunikationsteknologi. når byggeprojekter har en samlet entreprisesum på mere end 3 mio. kr. Kravene er obligatoriske for de statslige bygherrer, men det kan konstateres, at også en række kommunale bygherrer samt visse private bygherrer implementerer kravene eller dele af dem. Denne vejledning beskriver de krav, som de udførende skal kunne leve op til jf. bekendtgørelsen. Vejledningen henvender sig til de udførende parter, som deltager i byggesager, hvor bygherren stiller krav om anvendelse af IKT. Dele af vejledningen kan også være relevant for byggematerialeleverandører (f.eks. ved deltagelse i projektweb). Det skal bemærkes, at der i Vejledning om anvendelse af IKT i byggeriet findes en meget mere detaljeret gennemgang af bygherrekravene. Den mere detaljerede vejledning henvender sig til alle byggesagens parter, men forudsætter en IKT-teknisk indsigt hos læseren. Nærværende vejledning er først og fremmest en hjælp til overordnet forståelse af kravenes indhold for udførende uden større IKT-teknisk indsigt. Flere oplysninger om Det Digitale Byggeri kan findes på: Langt de fleste af de krav, som træder i kraft med BEK 1365, rammer de rådgivende parter, men kravene medfører en række nye procedurer og samarbejdsformer, som også stiller de udførende parter overfor krav, de skal kunne imødekomme for at kunne deltage i disse byggesager. Alle de krav som er affødt af de 10 bygherrekrav, som udførende parter skal leve op til, vil være specificeret i udbudsmaterialet til de bydende parter. I det følgende beskrives, på hvilken måde de enkelte bygherrekrav påvirker de udførendes vilkår og roller.

4 4/14 Krav 1: Brug af projektweb i byggeprojekter Bygherren skal sikre, at projektweb anvendes effektivt til udveksling af al projektinformation. Projektweb er et internetbaseret, fælles post- og arkivsystem for parterne i et byggeprojekt. Med projektweb er det lettere at sikre, at det er de senest gældende dokumenter, som kan findes og bruges af parterne, også af de udførende på byggepladsen. Dette krav vil i nogle byggesager, alene gælde rådgiverne, i andre sager vil tillige alle eller nogle af de udførende skulle anvende projektweb. Hovedentreprenør og totalentreprenør vil som hovedregel altid skulle anvende projektweb. For den udførende betyder det, at firmaet skal have internet, og at en eller flere medarbejdere i firmaet skal kunne færdes på internettet, skal kunne sende og modtage , skal kunne skaffe sig adgang til en internetadresse med et brugernavn og en adgangskode og på denne adresse finde frem til bestemte dokumenter og hente dem ned til firmaets it-system. Firmaets PC er skal der være udstyret med den software, som samarbejdsparterne anvender. Medarbejdere, som skal færdes på projektweb, skal være bekendt med branchens standarder for digital kommunikation, herunder navngivning af digitale dokumenter, brug af metadata mv. Bygherren kan udpege en kommunikationsansvarlig for byggesagen, som koordinerer den digitale informationsudveksling, herunder oplyse, hvilke programmer der anvendes, og hvilke standarder for digital kommunikation, der er gældende. Det kan konstateres, at udførende firmaer i stor udstrækning allerede investerer i udstyr med PC og internetadgang som beredskab til effektivisering af arbejdsprocesser og af hensyn til firmaets fremtidssikring, helt uanset om det forlanges af deres bygherrer.

5 5/14 Krav 2: Projektweb-løsningen Bygherren skal sikre, at der stilles en effektiv og sikker projektwebløsning til rådighed samt sikre, at der på byggepladsen er adgang til projektweb for relevante parter, og at produktionstegninger kan printes i A3 på byggepladsen. Dette krav har det budskab til udførende parter, at det er bygherren, som finansierer projektwebløsningen og har ansvaret for, at der vælges en løsning med de fornødne egenskaber og kapacitet. Kravets to sidste underpunkter skal stilles af bygherren over for entreprenøren for at sikre adgang for alle relevante projektdeltagere til projektweb på byggepladsen, samt der kan printes produktionstegninger i A3 på byggepladsen. Dette bygherrekrav stiller krav til byggepladskontorets indretning og udstyr, Der skal være internetadgang, og der skal kunne printes produktionstegninger i A3. Produktionstegninger er alle tegninger, der skal anvendes på byggepladsen af de udførende. Den simple løsning er - i et særligt rum på byggepladskontoret fx i form af den såkaldte digitale skurvogn. at opsætte en eller flere PC'ere: - med fastopkoblet eller trådløs forbindelse til internettet (og dermed projektweb) - med de programmer som er aftalt på byggesagen - med A3-printer tilsluttet. Alle brugere skal have adgang til dette kontor på byggepladsen, og der skal være folk, som er trænet i at håndtere byggepladsens projektweb og printe tegninger og beskrivelser. Håndværkere, som ikke skal kunne håndtere disse faciliteter, skal vide, hvem de skal henvende sig til, når de har brug for en tegning, beskrivelse, referat e.lign.. Udførende parter bør være opmærksomme på det skifte, som indtræder med projektweb. Traditionelt bliver alle tegninger og beskrivelser leveret til de udførende. Men med bygherrekrav 2 skal hver udførende part selv hente alle dokumenter, de har brug for fra projektwebben og selv printe dem ud.

6 6/14 Krav 3: Tegningsformat Bygherren skal sikre, at alle produktionstegninger kan udskrives i A3 format. Målet med kravet er at gøre det relevante projektmateriale lettere tilgængeligt for de parter, der har brug for materialet ude på byggepladsen. Det er rådgiverne eller totalentreprenøren om at strukturere tegningerne, så de opfylder kravet, det stiller ingen yderligere krav til underentreprenører. Krav 4a og 4b: Bygningsmodeller i konkurrencer Bygherren skal overveje, hvorledes en bygningsmodel skal anvendes i konkurrencer. Dette bygherrekrav er alene et anliggende mellem bygherre og rådgiver. Kravet berører kun entreprenører, der er deltagere i en projektkonkurrence.

7 7/14 Krav 5a og 5b: anvendelse af bygningsmodel Bygherren skal overveje at stille krav om udarbejdelse af en bygningsmodel i byggesager med entreprisesum under 20 mio. kr. Hvis byggesagen er over 20 mio. skal bygherren stille krav om anvendelse af en bygningsmodel. Målet med kravet er at udnytte de muligheder, som en 3D-bygningsmodel giver igennem projektforløbet. Kravet skal stilles af bygherren til de projekterende. Hvis entreprenøren deltager i byggeriets tidlige faser, fx i projekteringen kan kravet have direkte betydning. De, som vil deltage i at udarbejde digitale bygningsmodeller skal både avanceret modelbaseret CAD-programmel og brugere, som er trænet i 3Darbejdsmetode. Den bygningsmodel og CAD-filer, som udvikles under projekteringen, skal stilles til rådighed for de udførende til anvendelse under udførelsen. Bygherren kan udpege en CAD-projektkoordinator, som sætter retningslinierne for byggesagens CAD-standarder og vejleder brugere af CAD-modeller og CAD-dokumenter. Muligheder for udførende Med tilstedeværelse af adgang til digitale bygningsmodeller og databaser over byggesagsinformationen har den udførende en række muligheder for effektivitetsgevinst: Indføre elektroniske KS-procedurer, hvor KS-dokumentationen via mobilteknologien foregår i samme operation som selve kontrolproceduren på byggepladsen. Det benyttes af en række frontløbere, og der findes allerede flere produkter til et voksende marked til dette formål. Udvikle teknologi til modelbaseret logistikstyring af udførelsesprocessen (den såkaldte 4-D teknologi, tiden er 4. dimension). Denne mulighed er under udvikling hos større entreprenører. Udvikle teknologi til såkaldte produktionskort, som samler og forenkler den information, håndværkssvenden på stilladset skal have for at udføre en bestemt operation, fx montere gipsplader.

8 8/14 Krav 6: Standardisering af udbudsmateriale og beskrivende mængdefortegnelse (samt for krav 6b) mængdeudtræk fra bygningsmodel Bygherren skal stille krav om, at byggesagsbeskrivelser med bygningsdelsbeskrivelser og arbejdsbeskrivelser udarbejdes efter principperne i bips B1.000, og at der anvendes udbud med mængder, som er systematiseret ved hjælp af DBK. Målet med kravet er at sikre en ensartethed i udbudsmaterialet, og at udbudsmaterialet indeholder prisbærende mængdeposter. Kravet skal stilles af bygherren i udbudsmaterialet til projekterende parter, men får konsekvenser for de bydende. Kravet gælder kun i fag- og hovedentrepriser. B1.000 er en standardiseret beskrivelsesstruktur, som er udarbejdet af foreningen bips, og hvor beskrivelsesdokumenterne er en kombination af projektspecifikke beskrivelser og basisbeskrivelser. Basisbeskrivelserne medsendes ikke i udbudsmaterialet i alle byggesager, idet disse forudsættes kendt af de udførende. Ved udbud med mængder forstås, at de mængdebærende poster er samlet i en tilbudsliste, som den bydende skal prissætte. bips har udgivet en standard for opmålingsregler, som beskriver, hvordan en tilbudsliste skal sættes op. DBK betyder Dansk Bygge Klassifikation. DBK koder bruges til entydigt at forbinde hver mængdepost med beskrivelsesposter og med bygningsdele i CAD-modellen.

9 9/14 Krav 7: Elektronisk udbud af udførelsesentrepriser Bygherren skal gennemføre elektronisk (digitalt) udbud af entrepriser. Målet med kravet er at erstatte den papirbaserede udbudsproces af entrepriser med en elektronisk udbudsproces. Kravet skal gennemføres af bygherren i sin udbudsproces, og bygherren skal kræve, at de bydende entreprenører afgiver deres tilbud digitalt. De bydende skal således hente udbudsmaterialet elektronisk og skal afgive sit tilbud elektronisk. Ved digitalt udbud gælder samme regler til fortrolighed og sikkerhed som ved papirbaseret udbud, herunder, at ingen uvedkommende får adgang til fortrolige oplysninger eller vil kunne genere eller forhindre afgivelse af et bud samt sikkerhed for effektivitet, herunder at de afgivne bud registreres korrekt. Bygherren kan udpege en ansvarlig for digitalt udbud og tilbud, som koordinerer udbudsog tilbudsproceduren på byggesagen, og som vejleder om procedurer og tvivlsspørgsmål. For at deltage i digitalt udbud og tilbyd skal den bydende have internetadgang og skal kunne hente digitale udbudsdokumenter fra en udbudsportal og kunne lægge digitale tilbudsdokumenter op på en tilbudsportal, og de skal kunne læse og arbejde med standardprogrammer som Office og pdf-formatet. I nogle tilfælde vil der indgå CAD-modeller i udbudsmaterialet, som kan kræve avanceret programmel hos den bydende. Ved digitalt udbud med mængder skal de bydende afgive deres tilbud ved at prissætte tilbudslistens mængdeposter. Evt. skal tilbudsmængderne detaljeres i entreprenørens kalkulationssystem. Licitationens vinder skal verificere tilbudslistens mængdeposter og overtager derefter ansvaret for mængderne (gælder dette udsagn fortsat? Det diskuteres af juristerne). Bygherren kan kræve sit udbudsmateriale på en måde, så efterfølgende aktører kan anvende det. Dette kan fx indebære, at tilbudslisten skal kunne leveres efter licitationen i et redigerbart format, fx EXCEL. For at overholde Tilbudslovens 7 om retten til at være til stede ved åbning af tilbuddene så skal alle bydende have den samme information i en digital proces, som de har fået i en papirproces. Denne information kan fx være: 1. Tro & Love erklæring (om evt. gæld til det offentlige). 2. Tilbudsbrev indeholdende navn på den bydende, pris og evt. forbehold. 3. Udfyldt tilbudsliste (beskrivende mængdefortegnelse). 4. Evt. rettelsesblade.

10 10/14 Evt. andre dokumenter, fx knyttet til underkriterier (ved tildelingskriteriet: Økonomisk mest fordelagtig). De bydendes tilbudsbreve kan med et defineret indhold anvendes til offentliggørelse blandt alle bydende umiddelbart efter licitationen. Systemet giver alle den nødvendige information ved at offentliggøre blot et enkelt dokument blandt tilbuddene. Den bydende skal have en kvittering, når det registreres, at der er modtaget et tilbud. Kvitteringen forholder sig ikke til, om tilbuddet er afgivet forskriftsmæssigt. Den bydende har op til licitationstidspunktet lov til at fortryde sit tilbud og trække det tilbage og også her modtage en kvittering herfor. Den bydende har også mulighed for at fremsende et nyt (gældende) tilbud og få en ny kvittering. Når licitationen er gennemført, fremsendes de bydendes primæroplysninger til alle bydende. På denne måde får alle bydende informationer på samme niveau, som man fik i gamle dage, når man gik til licitation. Krav 8: Digital aflevering af D&V dokumentation Bygherren skal stille krav om digital aflevering af de data, som bygherren vurderer som relevante for driftsfasen. Målet med kravet er, at bygherren allerede tidligt i projektet fastlægger, hvilke data der skal afleveres digitalt til brug i den efterfølgende driftsorganisation. Entreprenøren skal i henhold til de aftaler, der træffes herom, deltage i overdragelsen af digitale data til bygherrens driftsorganisation. Digital aflevering af forvaltningsdata betyder, at digitale data fra byggeprocessen helt fra begyndelsen af projektet struktureres, så de relevante data kan bruges direkte i bygningsforvaltningen inden for såvel drift og vedligehold som økonomistyring og administration. Bygherren skal i udbudsmaterialet informere om krav til digital aflevering af D&V dokumentation. Det er alene op til bygherren sammen med driftsherren at bestemme, hvilke data og i hvilket omfang, der er relevante for D&V. Bygherren kan udpege en ansvarlig part for aflevering af digital D&V dokumentation, som på vegne af bygherren koordinerer forløbet af proceduren for digital aflevering. Mangellisten skal være digital og følge principperne i standarden fra Foreningen bips.

11 11/14 Krav 9: Omfang af digital aflevering af forvaltningsdata Bygherren skal sikre, at de data, som er omfattet af Digital aflevering, omfatter to sammenhængende hovedgrupper af data: - Datamodel - Dokumenter Kravet gælder for projekter med en entreprisesum på over 15 mio. kr. Datamodellen er en systematik, som bygherren sætter op for forvaltningsdata, fx:: Ejendom Bygning/Terræn Etage Rum Bygningsdel Dokumenter er indholdet i datamodellen. De omfatter forskellige dokumenttyper som fx tegninger, CAD modeller og driftsvejledninger. Dokumenterne skabes enten som dokumentation af byggeprojektet eller direkte til driftsfasen. Hvis bygherren har valgt, at datamodellen skal indeholde informationer om bygningsdel", "Vedligehold" og "Organisation" gælder følgende regler for omfang: 1) Alle projektets bygningsdele, der er omfattet af 5-årsgaranti-bestemmelserne, skal indgå. 2) Alle projektets bygningsdele, der kræver renhold eller indeholder bevægelige dele, skal indgå. 3) Bygherren har ret til at kræve data for et antal bygningsdele udover dem, der bestemmes under punkt 1) og 2). Omfanget af disse tilvalg kan maksimalt udgøre 10 % af den samlede mængde af bygningsdele. For de tilvalgte bygningsdele kan ligeledes kræves afleveret data på "komponent-" og "vedligeholds-" niveau. Byggesagens ansvarlige for aflevering af digital D&V dokumentation koordinerer på vegne af bygherren forløbet af proceduren for digital aflevering.

12 12/14 Krav 10: Fremgangsmåde ved digital aflevering Bygherren skal ved kravet om aflevering af digitale forvaltningsdata vælge én af tre metoder: XML-format, IFC-format eller direkte i forvaltningssystem. Målet med kravet er, at bygherren vælger en standardiseret metode til aflevering af forvaltningsdata. Kravet skal stilles til alle relevante parter i byggeprojektet. Byggesagens ansvarlige for aflevering af digital D&V dokumentation koordinerer på vegne af bygherren forløbet af proceduren for digital aflevering. Gennemførelse af digital aflevering af forvaltningsdata foregår efter de betingelser, der er aftalt i kontraktgrundlaget og tilhørende tidsplaner. I forbindelse med overdragelsen skal der udarbejdes en komplet liste over alle overdragne dokumenter. Ved afleveringsforretningen gennemgås alene den udleverede liste over dokumenter. Modtager har derefter 40 arbejdsdage til at gennemgå det modtagne materiale for mangler, hvorefter der udarbejdes eventuel mangelliste til den, som har overdraget D&V data, Denne har herefter 5 arbejdsdage til at gøre indsigelser mod eventuelt anførte mangler Digitale data anses for afleveret, når begge parter har underskrevet mangellisten, fra hvilken dato ansvarsperioden påbegyndes. Ved ibrugtagning af digitale data overgår ansvaret for drift og vedligehold af de digitale data til modtageren. Hvis der foretages der ændringer eller udbedringer i forbindelse med 1 års eftersynet, der betyder opdatering af de digitale afleveringsdata, gælder de samme betingelser som ved den ordinære aflevering og ansvar i forbindelse med disse syn.

13 13/14 Hvordan kan udførende parter videreudvikle deres IKT-kompetence? Det er en stadig større konkurrenceparameter for at få en rolle i de attraktive byggesager, at man kan deltage ligeværdigt i den digitale kommunikation med øvrige parter, og at man er i stand til at omsætte de fordele, som moderne teknologi tilbyder, i højere effektivitet og bedre kvalitet. Der findes da også mange eksempler på, at danske og udenlandske udførende parter opruster til mere fremtidsorienteret teknologi. Hvilke muligheder har danske udførende firmaer for at holde sig opdateret? Implementeringsnetværket For at udbrede Det Digitale Byggeri er der dannet et såkaldt Implementeringsnetværket, hvis to hovedopgaver er: at formidle det digitale byggeris krav om digitalisering til byggeriets aktører at udvikle en læringsstrategi, læringsplaner og sikre udbud af koordinerede uddannelsesaktiviteter i forhold til såvel bygherrernes som byggeerhvervets behov I relation til de udførende parter samarbejder Implementeringsnetværket med bl.a. Entreprenørskolen, som afholder kurser i brug af IKT for den udførende målgruppe. Se mere om Implementeringsnetværket på Foreningen bips bips er en brugerdrevet forening med en række fagudvalg, som udvikler standarder for forskellige af byggeriets målgrupper. Et af de faglige udvalg er Produktionsudvalget, som udvikler digitale værktøjer for de udførende parter, fx produktionskortet. Derudover tilbyder bips fx: Standarder for digitale dokumenthåndtering i byggeriet Byggeriets IKT-specifikationer (aftalegrundlag for byggesagens digitale ydelser) Standarder for CAD og CAD-modeller Opmålingsregler med standarder for tilbudsliste Beskrivelsesværktøjer baseret på B1.000 Beskrivelsesanvisning struktur Et særligt abonnement for udførende parter, som kun skal bruge basisbeskrivelser Standard for digitale mangellister Se mere om bips på

14 14/14 Vejledning til entreprenøren Anvendelse af IKT Erhvervs- og Byggestyrelsen har udsendt BEK nr af 11/12/2006, Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Kommunikationsteknologi i byggeri. Bekendtgørelsen pålægger de statslige bygherrer at stille krav om anvendelse af Informationsog kommunikationsteknologi ved gennemførelse af byggeprojekter med en entreprisesum på mere end 3 mio. kr.

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri

Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri Udkast til Bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i byggeri I medfør af 2, stk. 1, og 8, i lov nr. 228 af 19. maj 1971 om statens byggevirksomhed m.v., som ændret

Læs mere

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter

Krav nr. 1 Brug af projektweb i byggeprojekter De relevante projektdeltagere er de parter, der i et traditionelt papirbaseret system kommunikerer skriftligt, dvs. sender breve, tegninger, faxer og sender mails. Primære parter (fx bygherre, rådgiver,

Læs mere

IKT - Ydelsesspecifikation

IKT - Ydelsesspecifikation 1 af 15 IKT - Ydelsesspecifikation 1. Grundlag Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT-ydelsesspecifikation, basisbeskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen. 2.

Læs mere

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms.

Nedenstående afkrydsede krav gælder for al renovering, om- eller tilbygning samt nybyggeri over 5 mio. kr. ekskl. moms. 1. Grundlag (tekst i grundlagsdelen kan ikke fravælges) Denne projektspecifikke beskrivelse er sammen med bips F202, IKT- ydelsesspecifikation, basis beskrivelse gældende for de digitale ydelser på byggesagen.

Læs mere

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud

Januar a IKT-specifikationer aftale og kommunikation. del 5 digitalt udbud og tilbud Januar 2016 a 102-5 IKT-specifikationer aftale og kommunikation del 5 digitalt udbud og tilbud Kolofon 2016-01-08

Læs mere

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på

For den særligt interesserede skal det bemærkes, at vejledningsmateriale til kravene allerede foreligger i udkast på 8. maj 2006 2006-309/3024-37/nic Notat om høring af bygherrekrav Som led i regeringsinitiativet Det Digitale Byggeri vil de statslige bygherrer i sager vedr. nybyggeri fra 1. januar 2007 stille krav til

Læs mere

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100

DNV-Gødstrup. Programgrundlag November 20100 Det nye hospital i vest DNV-Gødstrup Programgrundlag November 20100 hvorledes opgaver og ansvar er fordelt mellem de implicerede aktører i DNV- Gødstrup-projektet. Det skal pointeres, at vigtigheden af

Læs mere

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen

Det Digitale Byggeri. ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen Det Digitale Byggeri ved fuldmægtig Frederik Fridolin Jensen 3. marts 2008 Det Digitale Byggeri hvorfor? Problem: Lav effektivitet og høje omkostninger i dansk byggeri. Omkostninger til udbedring af fejl

Læs mere

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen

Til parterne på høringslisten. Høring over IKT-bekendtgørelsen Til parterne på høringslisten 10. juni 2010 Sag nr. 10/02028 /ebst Høring over IKT-bekendtgørelsen Vedlagt fremsendes i offentlig høring revideret bekendtgørelse om krav til anvendelse af informations-

Læs mere

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.

IKT YDELSESSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET. PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx. KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT YDELSESSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: DATO:.. VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG A) IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION Side

Læs mere

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri

Notat. 1. Bygherrekrav digitalt byggeri Notat Projekt Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus i Århus Projektkonkurrence Emne Bygherrekrav digitalt byggeri Bilag 20 1. Bygherrekrav digitalt byggeri 1.1 Bygherrens forventninger til brug af IKT

Læs mere

NØRRE BOULEVARD SKOLE

NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD SKOLE NØRRE BOULEVARD 57-59 7500 HOLSTEBRO TOTALRÅDGIVNING IKT YDELSESSPECIFIKATION 28. April 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion... 3 2. IKT Ledelse... 3 3. Digital kommunikation...

Læs mere

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation

IKT-Aftale Ydelsesspecifikation Version 2 IKT-Aftale Ydelsesspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune ID nr. Byggesag: Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 1.1 Anvendelse... 3 1.2 Opbygning... 3 1.3 Aftalte IKT-ydelser... 4 2. Digital

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION

ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FA +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ENGPARKEN - SUNDBY - HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 IKT-YDELSESSPECIFIKATION PROJEKTNR. A061791 DOKUMENTNR. 00

Læs mere

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet

»Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet »Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet 2013-12-16 Michael Blom Søefeldt Udbud med mængder og sammenhæng i projektmaterialet»agenda I. Hvad er udbud med mængder Hvad siger branchen om udbud

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2/99 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND... 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV... 8

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2012.10.01 Indhold: 1. Grundlag 2. Digital kommunikation 3. CAD 4. Digitalt udbud 5. Digital aflevering

Læs mere

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT

Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 1 Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT Vejledning til byggeriets parter om anvendelse af IKT 2008-12-30 Anvendelse af IKT 1. BAGGRUND 6 2. OVERSIGTSSKEMAER OVER BYGHERREKRAV 8 2.1. OVERSIGTSSKEMA

Læs mere

Karen Dilling, Helsingør Kommune

Karen Dilling, Helsingør Kommune IKT - så let lever du op til kravene med Byggeweb! Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at

Læs mere

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune

SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013. Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri Kolding Kommune SEEST NY BØRNEUNIVERS! IKT-bekendtgørelsen i offentligt byggeri 1. april 2013 Carsten Gotborg IT-projektleder Byggeri 3 IKT-koordinering Bygherren skal sikre at der gennem hele byggesagen sker en koordinering

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato: 2011-06-01 Revisionsdato 2013.04.15 Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5 mio. kr. ekskl. moms eller derover. Indhold: 1. Grundlag

Læs mere

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer.

Endvidere henvises til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Planlægning 2012 vedr. IKT-leverancer. Slots- og Kulturstyrelsen Bilag 5 - IKT-aftale For byggesager med forventet entreprisesum over 5 mio. kr. (eks. moms) H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør NTI CADcenter A/S - 5 år pt@nti.dk Agenda Bygherrekravene iht. DDB Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen

IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen IKT-teknisk afleveringsspecifikation Bygningsstyrelsen Universiteter Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter. Projekt: Byggesag:

Læs mere

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup.

bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. bips konference den 28. september 2011 på Hotel Nyborg Strand Denne præsentation er udarbejdet af Michael Hyllegaard fra DNV-Gødstrup. Præsentationen redegør for DNV-Gødstrups baggrund for at stille krav

Læs mere

Årsmøde i Lean Construction - DK

Årsmøde i Lean Construction - DK Årsmøde i Lean Construction - DK Fra digitalt byggeri til bedre byggeprocesser muligheder og perspektiver v/michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Disposition Status Det Digitale Byggeri De udmeldte

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

bim ikke i teori men i daglig praksis

bim ikke i teori men i daglig praksis bim ikke i teori men i daglig praksis Få et indblik i hvordan ALECTIA anvender BIM på urban mediaspace i Århus havn. Sammen med NCC præsenteres udbudsprojektet af råhusentreprisen, som er udbudt på mængder

Læs mere

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014

De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen. FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 De oftest stillede spørgsmål på IKT-lederuddannelsen FRI gå-hjem-møde den 21. maj 2014 IKT-lederuddannelsen på www.iktuddannelse.dk www.iktuddannelse.dk IKT-lederuddannelsen Formål At gøre IKT-lederen

Læs mere

Peter Hauch, arkitekt maa

Peter Hauch, arkitekt maa Peter Hauch, arkitekt maa Udvalgsformand Bygherreforeningen Digitaliseringsudvalget Bygherrerådgiver og FM-konsulent, Arkidata tidl. Taskforcekoordinator for Implementeringsnetværket for DDB tidl. Bygningschef

Læs mere

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8

Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Sagsnr. 1 23 4 72 19 15 Udbudsmateriale Offentligt udbud Udbud af arbejdsmiljøkoordinering til DNU Kontraktbilag 8 Kontraktbilag 8 IKT ydelsesspecifikation Region Midtjylland DNU Det Ny Universitetshospital

Læs mere

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30

Det Digitale Fundament. Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Fundament Digitalisering af byggeriet resultater og eksempler ved Gunnar Friborg, bips til årsmøde i Lean Construction DK 2007-03-30 Det Digitale Byggeri de færdige resultater efter 3 år De

Læs mere

Digitalisering har overhalet byggeprocessen

Digitalisering har overhalet byggeprocessen Digitalisering har overhalet byggeprocessen Fredag den 11. marts 2016 LEAN CONSTRUCTION DK Christian Lerche 2 bips er byggeriets digitale udviklingsforum bips er samarbejde med alle byggeriets parter om

Læs mere

cuneco en del af bips

cuneco en del af bips center for produktivitet i byggeriet Hvordan håndteres data i byggeriets livscyklus? Torsdag 24. januar 2013 Indhold Data i byggeriets livscyklus Forudsætninger Implementering og anvendelse Ny IKT-bekendtgørelse

Læs mere

Karen Dilling Helsingør Kommune

Karen Dilling Helsingør Kommune sådan FÅR DU SUCCES MED IKT Byggeweb har hjulpet os med at gøre IKT-kravene mere operationelle og med at lave en standard for, hvordan vi i Helsingør Kommune nu er i stand til at bruge dem både i udbud

Læs mere

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk

DDB IKT BIM Revit. Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk DDB IKT BIM Revit Peter Tranberg AEC Systemkonsulent Bygningskonstruktør Tømrer NTI CADcenter A/S pt@nti.dk Agenda Anvendelse af IKT Det Digitale Byggeri Cuneco.dk Principperne omkring IKT specifikation

Læs mere

Behovsanalysens perspektiver for cuneco

Behovsanalysens perspektiver for cuneco Behovsanalysens perspektiver for cuneco Seminar Ballerup 5. marts/aarhus 8. marts cunecos antagelser Antagelser bag ansøgningen om midler til cuneco Branchen har for at kunne samarbejde mere effektivt

Læs mere

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION

BILAG E KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG E IKT-TEKNISK AFLEVERINGSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 BILAG E)

Læs mere

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation

Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse og IKT-Ydelsesspecifikation Konflikter imellem DAV/FRI s ydelsesbeskrivelse Gentofte Ejendomme har egne tilføjelser til DAV & FRI s Ydelsesbeskrivelse På de følgende dias, vises de tilføjelser det har været nødvendigt for os at indføre,

Læs mere

Sammenfatning opmålingsprojekter

Sammenfatning opmålingsprojekter 22. januar 2014 Sammenfatning opmålingsprojekter cuneco projektnummer: 14 021 Standardiserede og digitaliserede tilbudslister 14 031 Specifikation af data til tilbudsgivning 14 041 Måleregler [FORELØBIG

Læs mere

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER

TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER TOTALENTREPRISE UDBUDSPROJEKT UDBUDSBETINGELSER Skorpeskolen Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 04.01.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser... 3 1.2 Tildeling...

Læs mere

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter.

Afprøvningsprojekterne er forskellige i omfang og kan involvere mange eller få aktører, alt efter projektets karakter. CUNECOS AFPRØVNINGSPROJEKTER: cuneco en del af bips HVAD OG HVORDAN? Dato 30.11. 2012 Projektnr. 15 021 Sign. MET 1 Hvem er cuneco? cuneco udvikler, afprøver og implementerer frem til 2014 en række standarder,

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER

PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER PROJEKTBESKRIVELSE DIGITALE TILBUDSLISTER cuneco en del af bips Dato 20. marts 2012 Projektnr. 14 021 Sign. SSP 1 Indledning cuneco gennemfører et projekt, der skal udvikle en standardiseret struktur og

Læs mere

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION

DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION DE LICHTENBERGS VEJ IKT YDELSESSPECIFIKATION Boliselskabet B45 Kuben Management A/S 1. Grundlag... 2 1.1 Generel orientering... 2 1.2 Formål med digital indsamling af DV-materiale... 2 1.3 Entreprenørens

Læs mere

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART:

Opgave 1: SÆT X: (vær opmærksom på, at der kan være tale om flere krydser pr. opgave) DEN KORREKTE PROJEKTOPSTART: IKT Koordinator & Leder Uddannelsen SVAR GRUPPE 1: Modul 2: 29. april 2014 + 30. april 2014 + 01. maj 2014 29. April 2014-4. Dag: Tilrettelæggelse af den kreative proces og projekteringen Tidsforbrug ca.

Læs mere

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014

IKT i Danske Byggeøkonomuddannelsen 2013 14 20 01 2014 IKT i Danske 20 01 2014 IKT i Danske Indhold 1 Hvad er IKT, BIM, CCS, A104, IFC, IDM, IFD? Overordnet tilgang og forklaring af begreberne 2 Nyt samarbejde, forandring og muligheder i nye processer, projektledelse

Læs mere

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS

Digital Aflevering. Whitepaper om. Generelle anbefalinger til bygherren. 22. august 2012 Balslev & Jacobsen ApS Whitepaper om Digital Aflevering Generelle anbefalinger til bygherren Balslev & Jacobsen ApS Ophavsretten tilhører Balslev & Jacobsen ApS. Kopiering må kun ske med angivelse af kilde. Formål Nærværende

Læs mere

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres

Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Universitets- og Bygningsstyrelsen Mette Carstad / 04. marts 2010 Når byggeriet digitaliseres Statens Byggevirksomhed Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste (FBE) Forsvarsministeriet Universitets-

Læs mere

Generelt Internationalisering

Generelt Internationalisering Bekendtgørelse om krav til anvendelse af Informations- og Side 1 af 7 Generelt Digital Konvergens samarbejdet, har i sit hidtidige arbejde fokuseret på at implementere vindende, digitale standarder, der

Læs mere

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011

Vibeke Petersen Chefkonsulent. Kilde bips nyt 2, 2011 Vibeke Petersen Chefkonsulent Kilde bips nyt 2, 2011 Agenda for seminaret 9:00 Velkomst 9:10 Den nye bekendtgørelse vedr. IKT som var forventet at træde i kraft den 17. september 2012 Herunder vigtighed,

Læs mere

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015

Digital aflevering. Præhøring 2. 30. September 2015 Præhøring 2 30. September 2015 IKT bekendtgørelsen 10 Bygherren skal i samråd med dri2sherren s3lle krav om digital aflevering af de informa3oner, som vurderes relevant for: 1) dokumenta3on af byggeriet,

Læs mere

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark

De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark De nye formelle bygherrekrav og fusion af de statslige bygherrer i Danmark 22. april 2012 Clars Danvold Arkitekt, IT-projektleder DATO: 01-05-2012 1 Landets største ejendomsvirksomhed 1 mio. m 2 statsejendomme

Læs mere

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT)

Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) Bygherrens krav til brug af informationsog kommunikationsteknologi (IKT) En guide baseret på Universitets og Bygningsstyrelsens erfaringer med Det Digitale Byggeri 1 Hvem står bag denne guide? Denne guide

Læs mere

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE

UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE NORDVESTSKOLEN UDBUDSBETINGELER PCB SANERING, NYE VINDUER OG DØRE Fagentreprise Princip illustration Udbudsbetingelser Dateret: 20.03.2017 Udbudsbetingelser Side : 2/7 Indhold: 1. Omfang... 3 1.1 Betingelser...

Læs mere

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME

BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME BIM OG IKT I KØBENHAVNS EJENDOMME TEKST AGENDA Dansk Industri Byggevare Baggrunden for digitalisering KØBENHAVNS EJENDOMME Lov om offentlig byggevirksomhed IKT-bekendtgørelsen Forvalter Københavns Kommunes

Læs mere

Introduktion til egenskabsdata

Introduktion til egenskabsdata Introduktion til egenskabsdata maj 2012 Indhold 2012 05 16 < Forrige side Næste side > 1. Indhold... 1. Indhold 2. Indledning... 3. Projektet om Egenskabsdata... 4. Begrebs afklaring... 5. Scenarie 1:

Læs mere

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer

Januar a 102. anvisning aftale og kommunikation. IKT-specifikationer Januar 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-01- 08

Læs mere

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N

IKT SEMINAR - DFM DATO: M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N IKT SEMINAR - DFM DATO: 2016.06.15 M A N A G E M E N T C O N S U L T A N C Y T I L B Y G G E I N D U S T R I E N Property of Optimise A/S CVR: 36491043 +45 21 73 78 78 info@optimise.nu Agenda for seminaret

Læs mere

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer

august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer august 2016 a 102 anvisning aftale og kommunikation IKT-specifikationer Kolofon 2016-08- 19

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012

BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 BIPS DNV-Gødstrup www.dnv.rm.dk 11. september 2012 Faktuelle forhold Optageområde ca. 300.000 borgere, 5000 km² Grundareal 360.000 m² - 375.000 m² Etageareal ca. 130.000 m² inkl. psykiatri Anlægsøkonomi

Læs mere

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter

IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter IKT bekendtgørelserne og de enkelte bygherrekrav Ændrede krav til offentlige projekter Bekendtgørelse nr. 118, af 06.02.2013, om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i offentligt

Læs mere

Analyse af problemstillingerne

Analyse af problemstillingerne Analyse af problemstillingerne I dette kapitel analyseres de i kapitel 3 udvalgte problemstillinger med problemtræer, for at fastlægge hvad der er årsagerne til problemstillingerne. 4.1 Analyse med problemtræer...

Læs mere

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale:

Sammen med nærværende udbudsbrev fremsendes nedenstående udbudsmateriale: Til tilbudsgiveren Aarhus den 14.11.2013 Udbudsbrev Byggeprojektet omhandler den sidste halvdel af HAB`s afdeling 27 bestående af Blok 4, 5, 6, 7, med i alt 129 lejemål, beliggende i Varbergparken, 6100

Læs mere

Vejledning til bygherren og rådgiveren. Anvendelse af IKT. Indholdsfortegnelse

Vejledning til bygherren og rådgiveren. Anvendelse af IKT. Indholdsfortegnelse Vejledning til bygherren og rådgiveren Anvendelse af IKT Indholdsfortegnelse 0. Baggrund...5 0.1 Generelt...5 0.2 I andre tilfælde henvises til dokumenter, der er udarbejdet under Det Digitale Byggeri.

Læs mere

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet.

F111b. Tilbudslistens XML-struktur. Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode byggeri. informationsteknologi. produktivitet. byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde Tilbudslistens XML-struktur Opmålingsregler 2008, bilag b, Arbejdsmetode F111b F110 F110a F111 F111a F111b 2008-12-01 byggeri informationsteknologi

Læs mere

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere.

C-WEB. TM Online dokumenthåndtering, tilgængelig for dig, kollegaer og samarbejdspartnere. C-WEB Byggeprojekt.dk og C-WEB leverer mobile og webbaserede digitale byggerier i skyen. IT-infrastrukturen er skræddersyet efter specifikke behov og til udveksling af kvalitetssikrede byggeinformationer

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelser

De nye IKT-bekendtgørelser De nye IKT-bekendtgørelser for alment og offentligt byggeri 1 Oplægsholdere Morten Steffensen, fuldmægtig, civilingeniør, Bygningsstyrelsen (Klima-. Energi og Bygningsministeriet) Karsten Gullach, chefkonsulent,

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg.

Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre Fjordpark, Aalborg. 28-04-2014 Bilag C til Tilbudsgrundlag (TG) Totalrådgivning Vestre Fjordpark Tilbudsliste 1. Generelt Underskreven tilbudsgiver - herefter kaldet rådgiveren - tilbyder at udføre Totalrådgivning af Vestre

Læs mere

Opkvalificering hos bygherren

Opkvalificering hos bygherren Opkvalificering hos bygherren - når BIM er et krav Hvor og hvordan skal man starte, når man kan se fordelene ved at digitalisere sine arbejdsprocesser? Hvordan får man overblik over muligheder og udfordringer,

Læs mere

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll

Bentleyuser.dk årsmøde 2009. bips, IKT og CAD-standarder. Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Bentleyuser.dk årsmøde 2009 Michael Ørsted, Københavns lufthavne Thomas Lundsgaard, Rambøll Emner Hvilke CAD-standarder findes der? Scene 1: Eksempel på et projekt som ikke anvender IKT Hvad går galt!

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til BYGST IKT Ydelsesspecifikation Dato 2013-12-19 Projekt: Byggesag: SDU, NATV2 Dato: 2014.03.25 Projektledelse: Version: Mads Koch, IKT Koordinator: Revision: Thomas Rasmussen, Revision dato: Modtaget:

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning

Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning Ydelsesbeskrivelse for Totalrådgivning A1. Krav til totalrådgiveren Deltagelse i alle projekterings-, bygherre- & byggeudvalgsmøder. Totalrådgiveren indkalder til alle projekteringsmøder og bygherremøder.

Læs mere

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted

Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Indretning af psykiatrisk sengeafsnit N8 ved psykiatrisk ambulatorie. Højtoftecenteret - Thylandsvej 37, 7700 Thisted Hovedentreprise Udbudsbeskrivelse side 1 af 6 1. Indledning Region Nordjylland udbyder

Læs mere

IKT Ydelsesspecifikation

IKT Ydelsesspecifikation IKT Ydelsesspecifikation Bygningsstyrelsen Standard for statsligt byggeri Dato 2013-12-19 Revisionsdato - Gældende for byggesager med en anslået entreprisesum på 5. mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Læs mere

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator

maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator maj 2015 IKT-projektroller cad bygningsmodel ikt-leder ikt-projektkoordinator ikt-fagkoordinator Kolofon 2015-05-08 < Forrige side IKT-projektroller Vejledning 2 bips Lyskær 1 2730

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT

PROJEKTBESKRIVELSE INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT PROJEKTBESKRIVELSE cuneco en del af bips INFORMATIONER FOR AFLEVERING TIL DRIFT Dato 20. marts 2014 Projektnr. 13 031 Sign. SSP 1 Indledning Dette projekt vil have fokus på at specificere de informationer,

Læs mere

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv

Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdelsperspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet

Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Nøgletal og karakterbøger i byggeriet Regler for evaluering af entreprenører, håndværkere, rådgivende ingeniører, arkitekter og bygherrer 9 Nøgletal og karakterbog Danske bygherrer bruger i stigende grad

Læs mere

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14

Versionsdato Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Firma og projektorganisation, KUBUS Versionsdato 30-09-2015 Udarbejdet af: MHJ Side 1 af 14 Indhold Roller... 4 Bygherre... 4 Navn:... 4 Adresse:... 4 Email: bogodt@bf-ringgaarden.dk... 4 Telefon:... 4

Læs mere

CCS Formål Mangelregistrering

CCS Formål Mangelregistrering CCS Formål Mangelregistrering Procesbeskrivelse Januar 2016 Kolofon 2016-01-05

Læs mere

Workshops for de enkelte aktører: Byg- og driftsherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, udførende og byggematerialeproducenter.

Workshops for de enkelte aktører: Byg- og driftsherrer, arkitekter, rådgivende ingeniører, udførende og byggematerialeproducenter. WORKSHOP: DE UDFØRENDES DIGITALE BEHOV SET I F.T. CUNECOS ARBEJDSFELT Dato 20. september 2011 Rev. dato 30. september 2011 Projekt nr. 10011 Sign. MET/SSP 1 Baggrund Cuneco vil i en behovsanalyse afdække

Læs mere

I KT I BYGGEPROCESSEN

I KT I BYGGEPROCESSEN IKT I BYGGEPROCESSEN V. HEINE OVERBY MIA ROSENGAARD HANSEN MICHAEL LYNGSØ KRISTENSEN KRISTINA LISBETH NIELSEN 1 PROJEKTKONKURRENCE TIL DRIFT Udfordringer og gevinster ved opførsel af byggeri under statens

Læs mere

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016

DiKon. Strukturering af udbudsmateriale. DigitalKonvergens. Vejledning VERSION DEC 2016 DiKon DigitalKonvergens VERSION 1.0 5 DEC 2016 Strukturering af udbudsmateriale Vejledning Side 2 INDHOLD 1 Introduktion 3 2 Projektmateriale 4 2.1 Udbudsbrev 4 2.2 Fortegnelse over dokumenter, tegninger

Læs mere

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel

Nøgletal og Bygge Rating. - Byggesektorens kvalitetsstempel Nøgletal og ygge Rating - yggesektorens kvalitetsstempel Hvorfor Hvad skal din virksomhed med Nøgletal er et resultat af evalueringer af byggesager for entreprenører, rådgivere og bygherrer. Hvis din virksomhed

Læs mere

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv

Hvad er BIM? Whitepaper. 3dbyggeri danmark. Fra et bygningsdels-perspektiv Hvad er BIM? Fra et bygningsdels-perspektiv BIM nævnes overalt i byggebranchen, men hvad er det? BIM er blevet et meget bredt begreb og omfatter mange aspekter af byggebranchen. Én af delene drejer sig

Læs mere

Byggeri og Planlægning

Byggeri og Planlægning Ydelsesbeskrivelser Byggeri og Planlægning 2012 Vejledning om digital projektering Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI og DANSKE ARK Ydelsesbeskrivelser for Byggeri og Planlægning Vejledning om digital

Læs mere

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning

bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning bips detaljerede tekniske høringskommentarer vedr. IKT-bekendtgørelsesudkast og -vejledning Foreningen bips skal hermed fremkomme med høringssvar til de to udkast til IKT-bekendtgørelse og det tilhørende

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Udbudsbrev TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Udbudsbrev 2015-07-30 1 30. juli.2015 Til de bydende INDBYDELSE TIL AFGIVELSE AF TILBUD PÅ "RAMMEAFTALE FOR VANDLEDNINGSRENOVERING

Læs mere

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation

IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation Version 2 IKT-Aftale Teknisk afleveringsspecifikation 09-01-2015 Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 1. Orientering... 3 2. Stamdata... 3 3. Data der skal overdrages til D&V-formål... 3 3.1 Datastruktur...

Læs mere

Hvilke standarder efterspørger byggebranchen?

Hvilke standarder efterspørger byggebranchen? Hvilke standarder efterspørger byggebranchen? Seminar Aarhus 8. marts Dagens formål Orientering om behovsanalysen og cunecos projektplaner Jeres feedback Program 13.00: Velkomst 13.10: Præsentation af

Læs mere

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet

De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer. Klima-, Energi og Bygningsministeriet De nye IKT-bekendtgørelsers betydning for byg- og driftsherrer g 1 Indhold Hvorfor mig? Hvorfor IKT-Bekendtgørelser Hvorfor to IKT-Bekendtgørelser Fælles målsætninger med bekendtgørelserne Hvem er omfattet

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: Statager & Partner A/S Gyldigt til og med: Den 12. april 2014 Er evalueringen afbrudt?: Nej Bygge Rating for entreprisen Skala: Tidsfrister Mangler Arbejdsulykker

Læs mere

Det Digitale Byggeri

Det Digitale Byggeri ARTIKLER Det Digitale Byggeri Af Jonas Maaløe Jespersen, Implementerings:netværket Rapporten kan bestilles hos Erhvervs- og Byggestyrelsen: http://www.ebst.dk/det_digitale_byggeri/22490/9/0 Kapitel 1 -

Læs mere

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang.

Handlingsanvisning. Indskriv i kontrakterne at der forventes brug af Ajour, samt i hvilket omfang. Bygherre Kontrakter Projektgennemgang Er bygherre interesseret i digital aflevering? Få afklaret hvad forventningerne er til omfanget af kvalitetssikringen. Det kan være en fordel at aflevere digitalt

Læs mere

Totalt digitalt udbud. Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling

Totalt digitalt udbud. Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling Totalt digitalt udbud Chefkonsulent Flemming Grangaard Dansk Byggeri, Kursus&Udvikling En analyse af De udførende virksomheders potentiale, udfordringer og krav til digitalt udbud. En anbefaling til byggebranchen

Læs mere

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips

Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Introduktion til bips og bips arbejdsområder ved Gunnar Friborg, bips Foreningen bips formål bips er en uafhængig forening med knap 700 firmamedlemmer bips har ca. 500 CAD- og 330 beskrivelsesabonnenter

Læs mere