Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomivurdering. 3. kvartal 2014"

Transkript

1 Økonomivurdering 3. kvartal 2014

2 Sammendrag... 3 Finansiering... 4 Likviditet... 5 Befolkningsudvikling... 6 Serviceramme... 6 Arbejdsmarkedsudvalget... 7 Børn og Ungdomsudvalget Kultur og Fritidsudvalget Sundhedsudvalget Teknik og Miljøudvalget Økonomiudvalget Anlæg Side 2 af 30

3 Sammendrag Den samlede vurdering af økonomien med udgangen af andet kvartal 2014 viser en samlet likviditetsforøgelse på 28,2 mio. kr., mod en budgetteret forøgelse på 33 mio. kr. Den væsentligste årsag til, at likviditetsforøgelsen er mindre end budgetteret, skyldes især beslutningen om, at overføre samlet 73 mio. kr. vedrørende uforbrugte budgetmidler fra regnskab 2013 til Overførslen er fordelt med 20,9 mio. kr. på drift, samt 52,4 mio. kr. på anlæg. Herefter forventes der et mindreforbrug på driften på 21,2 mio. kr., samt 32,6 mio. kr. i mindreforbrug på anlæg. Endvidere er der hjemtaget ældreboliglån på 20 mio. kr. vedrørende ombygningen på Mastruplund, hvor udgifterne er afholdt i Nedenfor er der en samlet oversigt over vurderingen af økonomien. Økonomivurdering 3 (ØKV3) 3. kvartal 2014 Oprindeligt overførsel Øvrige Afvigelser ift. Forventet i mio. k r. / netto B fra 2013 bevillinger korr. budget regnskab DRIFT Arbejdsmarkedsudvalg 284,8-0,1-0,5-4,1 280,1 Børne- og Ungdomsudvalg 467,9 6,2 0,6-8,4 466,3 Kultur- og Fritidsudvalg 46,1 1,7-0,5-0,6 46,7 Sundhedsudvalg 423,5 4,3 0,0 2,0 429,8 Teknik- og Miljøudvalg 58,2-0,3-0,5-2,9 54,6 Økonomiudvalg 209,5 9,1 0,9-7,2 212,3 Driftsvirksomhed i alt 1.490,0 20,9 0,1-21, ,8 ANLÆG Arbejdsmarkedsudvalg Børne- og Ungdomsudvalg Kultur- og Fritidsudvalg Sundhedsudvalg Teknik- og Miljøudvalg Økonomiudvalg Anlæg i alt 46,3 46,3 52,4 52,4 1,1 1,1-32,6-32,6 67,2 67,2 Drift og anlæg i alt 1.536,3 73,3 1,2-53, ,0 Renter lån og afdrag 9,9 0,0 0,0-20,5-10,6 Indskud i landsbyggefond og kirken 3,8 0,0 0,0-4,0-0,2 Skatter og tilskud ,0 0,0 0,0 1, ,9 Efterregulering Beskæftigelse 0,0 0,0 0,0 7,5 7,5 Likviditetsforbrug/-forøgelse -33,0 73,3 1,2-69,7-28,2 Side 3 af 30

4 Finansiering Der er i budget 2014 forudsat en samlet låneoptagelse på 39,0 mio. kr., som fordeler sig jf. nedenfor. Budget 2014 Optaget lån 2014 Låneoptagelse i alt 39,0 35,0 Automatisk låneadgang 5,0 4,0 Jordkøb 85 % af købssum 1,7 Energirenoveringer 2,3 4,0 Udskiftning kviksølvlamper 1,0 Lånedispensationer meddelt 30. august ,0 31,0 Puljen vedr. lav likviditet (ansøgt 19,1 mio. kr.) 11,5 11,5 Ordinær områder (ansøgt 17,5 mio. kr.) 5,5 3,5 Kvalitetsfondsområderne (ansøgt 25,0 mio. kr.) 17,0 9,0 Projekter fra tidligere år med låneadgang, (haller, kviksølv, modernisering af daginstitutioner) Der forventes på nuværende tidspunkt en tidsmæssig forskydning i nogle af de budgetterede anlægsprojekter, som der er låneadgang til. Der er i 2014 udover ovenstående hjemtaget lån for 20 mio. kr. til ombygning og renovering af Mastruplund. Lånet vedrører udgifter som er afholdt i Lån til ældreboliger er lån med automatisk låneadgang, og er således neutral for opgørelsen af lånerammen for Det har efterfølgende vist sig, at der er opstået en overbelåning på ældreboliglånet, hvilket betyder at lånet skal nedskrives fra 20 mio. kr. til 18,865 mio. kr. Økonomisk får det ingen betydning da Rebild Kommune har ledige låneramme til rådighed. Rent praktisk betyder det at kommunekredit opkøber obligationer svarende til forskellen. Det sker pr. 30. december Der optages et lån på 1,135 mio. kr. som er forskellen. Dette lån sammenlægges med det optagne lån på 35 mio. kr. som Rebild Kommune har optaget for Dette sker 11. marts 2015 i forbindelse med terminen, således at Rebild Kommune slipper for omkostninger ved omkonverteringen. Der er i juni stillet forslag om hjemtagelse af lån på i alt 35,0 mio. kr. Det vil sige en lille afvigelse i forhold til budget Afvigelsen begrundes med at det forventede forbrug på de projekter som der hjemtages lån til ikke bliver så højt som først antaget. Der var desuden forudsat optag af lån på 7 mio. kr. til udskiftning af kviksølvslamper. Der er pr. dags dato forbrugt ca. 15 mio. kr. hvilket betyder at Rebild Kommune har mulighed for at låne yderligere 8 mio. kr. da der er 100 % låneadgang på dette projekt. De 8 mio. kr. er forudsat optaget i 2015 i henhold til budgetforudsætninger for I og med at låneoptaget bliver mindre et forudsat i budget 2014, vil det have en afsmittende effekt på afdrag og renter. Der forventes et mindreforbrug på afdrag på 3,4 mio. kr. og et mindreforbrug på renteudgifter på 1,1 mio. kr. Da Rebild Kommune i år 2014 har budgetteret med statsgaranti på skatter og udligning forventes der ikke væsentlige afvigelser på dette område, der er dog modtaget en ikke budgetlagt indtægt på 0,3 mio. vedrørende dødsbobeskatning. Vedrørende tilskud er der en større regulering af beskæftigelsestilskuddet, som fordeler sig med en negativ efterregulering for 2013, på 7,5 mio. kr. samt en negativ midtvejsregulering på 1,4 mio. kr. Begge beløb er foreløbig opgjort i henhold til model fra KL. I forbindelse med likvideringen af selskabet Rebild Kommunes Gadebelysning A/S er der modtaget en opkrævning fra SKAT, vedrørende moms, på 0,9 mio. Beløbet er betalt over finansieringen, på momsen i stedet for driften. Der er sendt en dispensationsansøgning til ministeriet med henblik på at få fritagelse for momsbetalingen medio oktober Der er ikke modtaget svar herpå. 7,0 Side 4 af 30

5 Forvaltningen er opmærksom på, at der er sager, hvor Rebild Kommune er forpligtet af en stillet garanti, som har økonomiske udfordringer. Det kan i værste fald indebære, at de stillede garantier kan blive udløst i 2014, alternativt i Det er ikke muligt/meget vanskeligt, at sige noget konkret om garantiernes størrelse pt., da flere forhold kan spille ind. Finansforskydninger På området vedrørende finansforskydninger er der budgetteret med 4,0 mio. til indskud i Landsbyggefonden, som ikke er forudsat anvendt i Likviditet i kr. Gns. likviditet pr. måned januar februar marts april maj juni juli august september oktober november december Gns. Likviditet Gns. Likviditet Gns. Likviditet Udviklingen i likviditeten for 2014 følger trenden i de seneste års udvikling. Udgangspunktet for årets første måneder er lavt, som følge af tilbagebetalinger af skat. Herfra har udviklingen været stigende, og likviditeten har vist et stigende niveau de senere år. Stigningen i april skyldes væsentligst at der er modtaget ejendomsskatter. Derudover er der i september udbetalt lån på 35. mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet i forhold til kassekreditreglen (som indberettes kvartalsvis til Økonomi- og indenrigsministeriet) er med udgangen af oktober måned 2014 på 88,3 mio. kr., hvilket er 12,5 mio. kr. højere end tilsvarende tidspunkt sidste år. Side 5 af 30

6 Befolkningsudvikling Befolkning - Rebild Kommune januar februar marts april maj juni juli august septembe r oktober november december Serviceramme Mio. kr. Opr. Budget 2014 Afvigelse i forhold til opr. Budget Forventet regnskab 2014 Indenfor servicerammen 1.130,8 4, ,6 Udenfor servicerammen 359,2-3,5 355,7 I alt 1.490,0 1, ,3 + = merforbrug og - = mindreforbrug Servicerammen defineres som de samlede nettodriftsudgifter fratrukket forsyningsvirksomheder og fratrukket overførselsudgifter herunder forsikrede ledige samt udgifter til ældreboliger og medfinansiering af sundhedsvæsenet og indtægterne fra den centrale refusionsordning. Den besluttede budgetlov, herunder sanktionslovgivningen, bliver målt op imod kommunernes udgifter indenfor servicerammen. Side 6 af 30

7 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning 2,4 3,1 3,2 3,2 0,8 Ungdomsuddannelse 7,8 7,5 7,7 8,0 0,2 Integrationsforløb -1,1-1,1-0,7-1,6-0,5 Kontanthjælp og uddannelseshjælp 16,4 16,7 16,4 16,4 0,0 Ledighedsydelse og fleksjob 34,7 34,7 34,7 34,7 0,0 Forsikrede ledige 60,7 55,6 54,2 54,0-6,7 Arbejdsmarkedsydelse 0,0 3,0 2,0 1,2 1,2 Uddannelsesydelse 1,1 1,5 1,5 1,4 0,3 Ressourceforløb 3,5 2,0 2,3 3,3-0,2 Revalidering 3,2 3,5 3,5 3,5 0,3 Driftsudgifter til aktivering 12,1 12,1 13,0 12,6 0,5 Sikringsydelser 143,5 144,0 143,1 143,6 0,1 Integrationsydelse 3,7 3,2 3,1 3,3-0,4 Sociale udgifter Serviceloven 0,5 1,0 1,0 0,7 0,2 Sygedagpenge 40,3 39,3 40,3 40,6 0,3 Kontanthjælp og uddannelseshjælp 13,9 15,9 16,6 16,9 3,0 Seniorjob 4,1 3,6 2,4 2,8-1,3 Førtidspensioner 81,0 81,0 79,7 79,3-1,7 I alt 284,3 282,6 280,9 280,3-4,0 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio.kr. Samlet set viser økonomivurderingen for Arbejdsmarkedsudvalget et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., de væsentligste afvigelser er mindreforbrug på forsikrede ledige som følge af fortsat nedgang i ledigheden og omvendt et merforbrug på kontanthjælpsområdet, da der er gennem året har været flere modtagere end budgetteret. Endvidere kan en del af mindreforbruget henføres til fejlkontering med hensyn til moms, disse er nu rettet. Se under integration. Budgetreguleringer I forbindelse med økonomivurdering 1 blev det besluttet at omprioritere Arbejdsmarkedsudvalgets budget således, at driftsudgifterne til aktivering blev tilført 3 mio. kr. fra førtidspensionsområdet. De 3 mio. kr. er fordelt på de områder, hvor der er udgifter forbundet med en aktivitet. UU-vejledning For UU-vejledningen forventes der et merforbrug på 0,8 mio. kr. Beløbet er stort set svarende til budgetreduktionen efter bortfald af Ungepakke 2 fra Den nye vejledningsreform er indarbejdet i budget Ungdomsuddannelse For produktionsskoler bliver kommunen afregnet efter den aktivitet der har været i Der har i 2013 været et forbrug på 18,2 helårspladser til unge under 18 år og 25,2 pladser til unge over 18 år. Hvilket Side 7 af 30

8 svarer til en udgift på 2,1 mio. kr., hertil kommer Rebild Kommunes grundtilskud til Rebild Produktionsskole på 0,5 mio. kr. Der er nu 24 unge i gang med et STU-forløb (Særligt tilrettelagt undervisning) og ifølge disponeringsregnskabet svarer det til en udgift på ca. 5 mio. kr. 4,8 mio.kr. Det samlede forventede forbrug på ungdomsuddannelse er 8,0 mio. kr. og dermed et merforbrug på 0,2 mio. kr. Integration Rebild Kommunes har i 2014 fået udmeldt en kvote på modtagelse af 26 flygtninge, men ifølge de seneste udmeldinger ender kommunen med at modtage 34 flygtninge. Hovedparten heraf er ankommet uden partnere, og det er forventningen at de søger familiesammenføring i løbet af Der må derfor forventes øget volumen og aktivitet på området. De økonomiske konsekvenser af flere flygtninge er begrænset i 2014, da de er ankommet og ankommer her sent i året. Der forventes derfor et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. til ydelserne, men samtidig forventes der en mindreindtægt på grundtilskud og resultattilskud på 0,3 mio. kr. Der er her i 2014 konstateret fejlkonteringer med hensyn til moms, således at nettoudgifterne til integration over de 2 år har været 0,8 mio. kr. større end de skulle have været. Fejlen er berigtiget her i 2014 og medføre en korrektion (indtægt) på 0,8 mio.kr. Samlet betyder det et mindreforbrug til integrationsforløb på 0,5 mio. kr. Kontanthjælp og uddannelseshjælp En del kontanthjælpsmodtagere er fra 1. januar overgået til uddannelseshjælp og dermed en lavere ydelse. Der var budgetteret med 170 personer i gennemsnit, og i 3. kvartal har der i gennemsnit været 144 personer på uddannelseshjælp. Og for kontanthjælp har der i gennemsnit været 235 modtagere i 3. kvartal mod et budget på 220. Antal modtagere af uddannelseshjælp er faldet i august, hvor mange uddannelsesforløb starter. For uddannelseshjælpen forventes der et merforbrug på 0,5 mio. kr. og for kontanthjælpen forventes der et merforbrug på 2,5 mio. kr. Kontrolberegningen på de budgetterede gennemsnitspriser er viser en stigning i 3. kvartal, hvilket sandsynligvis skyldes at det er de unge på lave ydelser der er overgået til eks. SU. Dette er dog kun en lille del af forklaringen på merforbruget. Den primære årsag er flere modtagere end budgetteret set over hele året og især, også nu, flere på ydelser med lav statsrefusion. Forsikrede ledige og arbejdsmarkedsydelse Antallet af forsikrede ledige har gennem de seneste år været faldende i Rebild Kommune og ledighedskurven her i 2014 er da også fortsat svagt faldende. Der forventes på nuværende tidspunkt et udgiftsniveau på ca. 55,2 mio. kr., heraf vedrører 1,2 mio. kr. den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Den midlertidig arbejdsmarkedsydelse har været gældende fra januar 2014 og udfases frem mod sommeren Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet der afregnes i 4. kvartal 2014 er på 1,4 mio. kr., dette beløb er indregnet i mindreforbruget. Den endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 er på 7,5 mio. kr., dette beløb finansieres ikke af arbejdsmarkedsudvalget. Samlet forventes der et mindreforbrug på 5,5 mio. kr. Uddannelsesydelse Uddannelsesydelse er en ydelse i indtil 6 måneder til personer, der faldt ud af dagpengesystemet inden udgangen af Der er afholdt udgifter hertil til og med august måned, hvorefter ydelsen er udfaset. I budgettet var der afsat 1,1 mio. kr. og der har i alt været udgifter for 1,4 mio. kr. Dermed et merforbrug på 0,3 mio. kr. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Der er i 2014 budgetteret med 3,5 mio. kr. til ressourceforløb, tilkendelse af ressourceforløb har været stødt stigende i løbet af året og det forventes også fortsat at være stigende. En udvikling der skal ses i tæt sammenhæng med at der som konsekvens af reformen tilkendes langt færre førtidspensioner end tidligere. Der forventes et forbrug på 2,4 mio. kr. Fra sommeren 2014 kom der i forbindelse med sygedagpengereformen et lignende forløb til sygemeldte kaldet jobafklaringsforløb. Der er i udgangspunktet ikke budgetteret med denne udgift herunder, men det forventes at udgiften på ca. 0,9 mio. kr. kan holdes indenfor de 3,5 mio.kr. Side 8 af 30

9 For begge forløbstyper gælder, at det først i vil være i løbet af et års tid, at udgiftsniveauet er stabilt, indtil da vil det være stigende. Den forventede udvikling er indarbejdet i budget Samlet mindreforbrug 0,2 mio. kr. Revalidering Der er ingen ændring i forhold til sidst, og der må forventes et merforbrug på 0,3 mio. kr. Driftsudgifter til aktivering Der forventes i 2014 merudgifter til aktivering på 0,5 mio. kr. Der ydes statsrefusion med 50 % til de driftsudgifter, der afholdes indenfor en ramme, der beregnes efter antal ledige og kontanthjælpsmodtagere mv. Beregningen af rammen er ændret fra 2014 og dermed blevet sænket fra 20,7 mio. kr. i 2013 til ca. 17 mio. kr. i Og da driftsudgifterne overstiger rammen kan der ikke hjemtages refusion af alle udgifterne, i forhold til sidste år er det en mindreindtægt på ca. 2 mio. kr. Så til trods for at bruttoudgifterne på området forventes mindre bliver netto udgiften større. Sociale udgifter Udgifterne var stigende i første del af året, men er nu faldet igen, der forventes et merforbrug på 0,2 mio.kr. Da der er tale om enkeltudgifter som eksempelvis indskud, tandbehandling, sygebehandling og samværsret falder udgifterne ikke nødvendigvis jævnt hen over året. Sygedagpenge Det normale billede for sygedagpenge er at udgifterne er højst om vinteren og at det falder henover forår og sommer, i 2013 var dette fald mere markant end de forudgående år, ligesom niveauet hele året var lavere. Som det fremgår nedenfor har der ikke været så stor en nedgang i antal modtagere denne sommer og der forventes da også et merforbrug på 0,3 mio. kr Antal sygedagpengemodtagere over året 1. kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt Opgjort gennemsnitlig antal modtagere pr. kvartal Det skønnede forbrug er dog usikkert da den nye sygedagpengereform der trådte i kraft 1. juli 2014 ikke er fuldt implementeret endnu. Der er her i 2014 jævnfør byrådets beslutning overført 0,5 mio. kr. til administration (konto 6) til implementering af sygedagpengereformen. Seniorjob På nuværende tidspunkt er der 18 personer i seniorjob. Et af kriterierne for at være berettiget til et seniorjob er at dagpengeretten er opbrugt og med den midlertidige arbejdsmarkedsydelse der forlænger dagpengeretten, forventes der en meget begrænset til gang i resten af Udgiften til seniorjob i 2014 forventes at blive 2,8 mio. kr. Førtidspensioner Førtidspensionsreformen har medført at langt færre borgere tilkendes førtidspensions, nu tilkendes der i højere grad ressourceforløb eller fleksjob på et lavere timetal. Herudover er der færre der foretager omvalg til pension efter de nye regler end forventet. Der forventes et forbrug til pension på 79,3 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Side 9 af 30

10 Der er indgået aftale med Dataproces om sagsbehandling af pensionssager, hvor Rebild Kommune ikke er betalingskommune. Såfremt alle sagerne afgøres til Rebilds fordel vil der komme en indtægt på ca. 3 mio. kr., en del af sagerne forventes først afklaret i løbet af Tiltag og opfølgning Tiltag Gennemgang af driftsudgifter budgetansvar uddelegeres Mål Nedbringelse af udgifterne både i 2014 og fremad Tidsperspektiv Start her i foråret 2014 og fuldt implementeret i efteråret 2014 Opfølgning Der holdes fokus på driftsudgifterne og ved sidste økonomivurdering var forventningen et merforbrug på 0,9 mio. kr. Forventningen er nu ændret 0,5 mio. kr. Side 10 af 30

11 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV3 Børn med særlige behov 76,2 69,2 68,7 65,5-10,7 Spec. soc. område - myndighed 72,5 69,0 66,0 63,4-9,2 Sikrede institutioner 2,6 2,6 2,6 2,6 0,0 Børnecenter Himmerland (drift) 14,0 11,6 11,8 13,2-0,8 Børnecenter Himmerland (takster) -13,5-14,0-11,8-14,2-0,7 Egne socialfaglige tilbud (drift) 9,0 8,0 8,0 9,0 0,0 Egne socialfaglige tilbud (takster) -8,5-7,9-7,9-8,5 0,0 Dagtilbud 109,5 110,8 111,9 113,1 3,6 Dagplejen 37,0 40,0 40,2 40,6 3,6 Daginstitutioner og private tilbud 86,6 83,2 86,5 86,8 0,2 Særlige dagtilbud 2,0 2,6 2,8 2,8 0,8 Inklusion (støttepæd.) 3,5 4,6 4,2 4,0 0,5 Forældrebetaling -29,8-30,3-30,2-29,8 0,0 Mellemkom. betalinger (dagtilbud) 0,4-0,2-0,2-0,2-0,6 Søskendetilskud og fripladser 7,7 7,3 6,9 6,9-0,8 Kvalitet i dagtilbud 0,7 2,5 0,7 0,7 0,0 Øvrige fællesområder dagtilbud 1,4 1,1 1,0 1,3-0,1 Folkeskole 289,1 290,8 288,1 287,8-1,3 Skoler 235,3 226,7 237,6 239,4 4,1 Mellemkom. betalinger (skoler og SFO) -1,2-1,0-0,7-0,7 0,5 Inklusion (PPR) 7,0 6,4 6,6 6,7-0,3 Forældrebetaling SFO og SFO2-22,0-22,6-22,0-22,0 0,0 Søskendetilskud og fripladser SFO 9,1 8,9 9,3 9,1 0,0 Vidtgående specialundervisning 19,8 24,2 19,2 18,0-1,8 Kørsel 8,2 9,6 8,5 7,8-0,4 Bidrag til privatskoler og efterskoler 21,3 20,7 20,5 20,3-1,0 Fremtidens folkeskole 3,3 5,3 2,9 2,9-0,4 Pulje lockout besparelse 0,0 3,1 0,0 0,0 0,0 Folkeskolereform og afbureaukratiseringspulje 0,5 2,9 0,0 0,0-0,5 Øvrige fællesområder skoler 6,3 5,6 4,9 4,8-1,5 Øvrige fællesområder SFO 1,5 1,0 1,3 1,5 0,0 I alt 474,7 470,8 468,5 466,4-8,4 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 7,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes mindreforbrug på det specialiserede børneområde. Der forventes merforbrug på Side 11 af 30

12 dagplejen og på skolerne på i alt 7,7 mio. kr., det er dog mindre end det overførte underskud fra 2013 på samme områder, som udgør 8,5 mio. kr. På skoleområdet viser specialundervisningen og fællesområdet et mindreforbrug på i alt 2,5 mio. kr. Børn og Unge med særlige behov Specialiseret område børn og unge - myndighed På baggrund af disponeringsregnskabet pr. oktober forventes pt. et samlet regnskab på 63,4 mio.kr. Der er pt. disponeret udgifter til kendte foranstaltninger for 62,4 mio. kr. og indregnet 1 mio. kr. i forventet tilgang resten af året. Det giver samlet et forventet mindreforbrug på 9,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. I det korrigerede budget for 2014 indgår en overførsel fra 2013 på 5,2 mio. kr. Siden ØKV2 er der flyttet 0,53 mio. kr. af budgetmidlerne på området over til egne socialfaglige tilbud til dækning af udgifter til familieplejekonsulent som organisatorisk er placeret her. Sikrede institutioner m.m. Det korrigerede budget til sikrede institutioner, børnehuse, objektiv finansiering af socialt tilsyn og barnets reform andrager 2,6 mio.kr. Der forventes pt. udgifter svarende til budgettet. Børnecenter Himmerland Der har i året været overbelægning på både behandlingsdelen og observationsdelen. Samlet forventes en belægningsprocent på 124%. På baggrund af den forventede belægning er budgettet tildelt 2,4 mio. kr. jf. tildelingsmodel, samtidig er budgettet til takstindtægter opskrevet med 2,4 mio. kr. På driften af Børnecenter Himmerland forventes mindreforbrug og derfor ønskes bl.a. planlagt udskriftning af bus samt andre projekter sat i værk, hvorefter der forventes et mindreforbrug på omkring 0,8 mio. kr. inkl. overførsel på knap 0,6 mio. kr. fra Der forventes merindtægter på 0,7 mio. kr. på baggrund af det forventede antal indskrevne børn. Egne socialfaglige tilbud Kommunens egne socialfaglige tilbud dækker bl.a. over kontaktpersonteam, ungetilbud samt familiebehandlingen. Siden ØKV2 er udgifterne til familieplejekonsulent samt budget flyttet hertil. Der forventes pt. balance i budgettet. Dagtilbud Dagplejen Dagplejen oplever fortsat et faldende børnetal. På nuværende tidspunkt forventes der et gennemsnitligt børnetal på 382 børn. I januar var der 401 indskrevne børn og dette forventes at falde til 370 indskrevne børn med udgangen af året. Der forventes en gennemsnitlig belægningsprocent på 3,7 børn pr. dagplejer ekskl. sygdom og barsel. Det vurderes, at dagplejen får et merforbrug på 3,6 mio. kr., heri indgår overført merforbrug på 2,9 mio. kr. fra tidligere år. Det har tidligere været forventningen i henhold til handleplanen at dagplejen afdrager 0,6 mio. kr. af gælden, men da dagplejen fortsat oplever markant fald i børnetallet, samt har en del langtidssyge, hvilket gør at dagplejen ikke overholder handleplanen. Derfor er forventningen at dagplejen øger gælden med 0,7 mio. kr. Dagplejen har i oktober måned afskediget 9 dagplejere, men effekten vil først kunne ses i løbet af 2015, grundet opsigelsesvarsler. Daginstitutioner Vurderingen for børnehaverne er et samlet merforbrug på 0,2 mio. kr., som dækker over udsving mellem de forskellige institutioner. Grunden til at der forventes et andet regnskabsresultat end tidligere kan tilskrives flere faktorer. Der forventes flere omkostninger til etablering af de nye småbørnsgrupper end først antaget. Desuden er der Side 12 af 30

13 sket yderligere udlægning af midlerne fra Kvalitet i dagtilbud, som også forventes forbrugt. Desuden er der tendens til at flere børnehaver foretager vedligeholdelse både inde og ude i større omfang end først antaget. Desuden har der i enkelte børnehaver været omkostninger i forbindelse med der har været afskedigelser. Mellemkommunale betalinger (dagtilbud) Der forventes pt. et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. svarende til mindreforbruget i regnskab Søskendetilskud og fripladser (dagtilbud) Der forventes på baggrund af nuværende forbrug til søskendetilskud og fripladser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Kvalitet i dagtilbud Restbeløbet på området er endnu ikke disponeret, men forventes forbrugt i løbet af året, så alle midlerne forbruges i Inklusion (Støttepædagoger og PPR) Samlet for området forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. I 2014 er en del af de midler, som anvendes til støtteressourcer i daginstitutionerne, udlagt til institutionerne. Dette har medført en ekstra omkostning til fratrædelse og ferieudbetalinger til de støttepædagoger der er blevet afskediget, som følge af omlægningen. Folkeskole Skoler og SFO er For skoler og SFO er er der samlet set overført et budgetunderskud fra 2013 på 5,6 mio. kr. Der er dog store udsving i overførslerne mellem de enkelte skoler, fra et merforbrug på 3,2 mio. kr. til mindreforbrug på 0,9 mio. kr. På flere skoler er der iværksat en tæt opfølgning med henblik på at få indhentet underskud fra tidligere år, endvidere er der for de skoler med merforbrug over 2% udarbejdet handleplaner som der løbende følges op på se nedenfor. Der er lagt budgetbeløb til SFO 2 ud til skolerne efter et skøn på hvor mange børn der kommer i tilbuddet, det er dog endnu uvist hvor mange børn der reelt kommer og det er derfor vanskeligt at beregne personaleforbruget. Skolerne står pt. midt i planlægningen og implementeringen af folkeskolereformen, og en så omfattende ændring vil uden tvivl medføre justeringer hen ad vejen. Men lige nu her midt i året er forventningen at skolerne samlet set får et merforbrug på 4,1 mio.kr. Dette er incl. overførslen fra Siden sidste økonomivurdering er en række budgetpuljer fordelt til skolerne, hvorfor det forventede regnskabsresultat er steget markant, men det modsvares at et mindre regnskabsresultat på fællesområderne og puljer. Mellemkommunale betalinger skoler og SFO er Forbruget her er betalinger til og fra kommuner for elever der går i skole i en anden kommune end bopælskommunen. Der er budgetteret med flere indtægter end udgifter. Det forventede regnskab forventes at svare til 2013 og dermed lidt færre indtægter end budgetteret. Dette medfører et mindreindtægt på 0,5 mio. kr. Søskendetilskud og fripladser (SFO) Der forventes på baggrund af nuværende forbrug til søskendetilskud og fripladser at området balancerer. Side 13 af 30

14 Kørsel Udgifterne til kørsel består dels af en andel af betalingen til kollektiv trafik (skolebuskørsel) og dels af betaling for specialkørsel trafikfarlig vej, specialtilbud mv. Skolebusbetalingen for 1. kvartal 2014 er ved en fejl bogført i 2013, Derudover har der ved en fejl været fejlkonteret kr. hvilket betyder at forventningen til 2014 er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Bidrag til privatskoler og efterskoler Der er nu foretaget afregning for elever på efterskoler og i privatskoler for skoleåret 2013/14 og der var i alt 17 elever færre end forventet, endvidere forventes der lidt færre udgifter til ekstra støtte på efterskoler i alt et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Fremtidens Folkeskole Der er disponeret med 2,9 mio. kr. til kompetenceudvikling, udviklingsprojekter og investeringer på folkeskolerne og budgettet i 2014 er på 3,3 mio.kr. Folkeskolereform Puljen til der var afsat på fællesområdet til folkeskolereformen er stort set fordelt, der restere 0,5 mio. kr. Øvrige fællesområder skoler Der indgår en overførsel på 2,1 mio. kr. fra 2013 vedr. jobrotationsprojektet på børne- og ungeområdet. Jobrotationsprojekt har i 2014 genereret en indtægt på 0,3 mio. kr. Dertil kommer finansieringen af PAUelever. Hertil vil der blive anvendt ca kr. i 2014, hvilket betyder at området kommer ud med et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Herudover er der på fællesområdet en negativ overførsel på 0,7 mio. kr. fra tidligere år. På hele området forventes et samlet mindreforbrug for 2014 på 1,5 mio. kr. Særlige dagtilbud og vidtgående specialundervisning På særlige dagtilbud er der pt. disponeret et forventet merforbrug på 0,8 mio. kr., som skal ses sammen med vidtgående specialundervisning. På vidtgående specialundervisning vurderes der et mindreforbrug på ca. 1,8 mio. kr. incl. Overførslen fra 2013 på 1,4 mio. kr. Der købes en del tilbud i andre kommuner, og vi har endnu ikke fuld oversigt over, hvor meget eller lidt folkeskolereformen vil ændre priserne for Samlet vurderes der et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Tiltag og opfølgning Dagplejen Tiltag Stor tilbageholdenhed på øvrige udgifter såsom indkøb af legetøj, kørsel, møder, it og telefoni, konsulentydelser og rådgivning. Mål Afdrag på gæld fra tidligere år 0,7 mio. kr. svarende til 24 % Tidsperspektiv Er igangsat Opfølgning ØKV2: Det forventes at dagplejen kan realisere 0,6 mio. kr. mod tidligere 0,7 mio. kr. grundet et lille fald i børnetal og nyansættelse ØKV3: Der er grundet et stadigt fald i børnetallet og en del langtidssygemeldinger ikke længere forventning til, at dagplejen kommer til at afdrage på deres gæld, derimod er det nu forventningen af gælden øges med 0,7 mio. kr. i Støvring Syd Tiltag Personale til den kommende småbørnsgruppe i Toppen rekrutteres internt ved opstarten den En vakant daglig leder stilling undlades besat. Refusioner indhentes løbende. Tilbageholdenhed på driftsmæssige udgifter. Mål Afdrag på gæld fra tidligere år kr. svarende til 50 % Side 14 af 30

15 Tidsperspektiv Opfølgning Er igangsat ØKV2: Det er fortsat forventningen at der bliver afdraget kr. på gælden fra tidligere år. ØKV3: Det er fortsat forventningen at der bliver afdraget kr. på gælden fra tidligere år. Daginstitutionen Kløvermarken Tiltag Det foreslås at der laves fællesledelse på Tuen og Kløvermarken, da lederen på Kløvermarken går på pension pr. 30/6-14 Mål At gælden fra tidligere år kr. afdrages i 2014 Tidsperspektiv Igangsættes 1/ Opfølgning ØKV2: Det er fortsat forventningen at der bliver afdraget kr. på gælden fra tidligere år. ØKV3: Der er ikke forventning til, at der i 2014 sker afdrag på gælden fra tidligere år. Det skyldes primært, at der er sket fald i børnetallet i både børnehave og SFO Børnehaverne i Støvring Nord Tiltag En samlet kontraktholder af Kronhjorten, Skovhuset og Bavnebakken. Fokus på bedre sammenhæng mellem børnetal og personaleforbrug Mål At skabe balance i økonomien der forventes ingen afdrag på gælden i 2014, men der vil blive afdraget i Tidsperspektiv Er igangsat Opfølgning ØKV2: Det er ikke forventning til at der sker afdrag af gælden fra tidligere år, men at der isoleret for 2014, skabes balance. ØKV3: Der forventes isoleret for 2014 et merforbrug på kr. i Børnehuset Kronhjorten, hertil kommer overførslen fra tidligere år. Koordineringen af personaletimer i forhold til børnetallet, får først gennemslag i 2015 grundet personalejuridiske rettigheder Bakkehusene Tiltag Skoleåret 2014/15 planlægges med mindre personale end 2013/14. 1 lederstilling genbesættes ikke. Elevtalsfald på 17 til skoleåret 2014/15. Mål Gælden er afdraget med udgangen af 2015 Tidsperspektiv Igangsættes 1/ Det forventes at der muligvis bliver behov for at øge gælden med kr. i 2014, men så afdrages fuldt ud i Opfølgning ØKV2: Det er fortsat forventningen at gælden afdrages i 2015 og at der bliver behov for at øge gælden i Primært grundet tilgang af specialklasseelever og elevnedgang i 8. og 9. klasse. ØKV3: Forventning til 2014 er at der afdrages kr. på gælden i 2014, hvilket er betydeligt bedre end forventningen ved ØKV2, hvor forventningen var at gælden først kunne bliver afdraget i Bavnebakkeskolen Tiltag Reduktion af personalet svarende til 3 ca. stillinger, heraf 1 afdelingsleder. Udgifter over kr. godkendes af Børn og Ungechefen Mål At der afdrages kr. på gæld fra tidligere år i 2014, og de resterende godt 2 mio. kr. i 2015 og Tidsperspektiv Gæld afdrages i løbet af de næste par år Opfølgning ØKV2: Planen følges fortsat. ØKV3: Vurderingen ifm. ØKV3 er at Bavnebakkeskolen afdrager kr. Haverslev-Ravnkilde Skole Tiltag Afskedigelse af medarbejder pr. 1/6-14 Mål Der afvikles kr. i 2014 og de resterende kr. i Tidsperspektiv Afvikles over 2 år og er igangsat Opfølgning ØKV2: Planen følges fortsat. ØKV3: Vurderingen ifm. ØKV 3 er at skolen følger handleplanen og at der afvikles kr. i år, hvilket er lidt bedre end det aftalte afdrag på kr. Side 15 af 30

16 Sortebakkeskolen Tiltag Lederstilling ikke genbesat, reduktion af lærer og pædagoger, svarende til 2 stillinger. 5 lærere og pædagoger er gået på deltid. Mål Der holdes balance i 2014 og ingen afvikling, der afvikles kr. i Tidsperspektiv Er igangsat Opfølgning ØKV2: Planen følges fortsat. ØKV3: På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug i 2014 på 0,2 mio. kr. På grund af store negative elevtalsreguleringer, og et stort overført merforbrug, skal Sortebakkeskolens økonomi genberegnes på ny, således det sikres at der kan afdrages på gælden i Der arbejdes på en fornyet og grundigere handleplan for Side 16 af 30

17 Kultur og Fritidsudvalget Forventet regnskab Afv. Område Korr. budget ØKV2 inkl. overf. ØKV1 ØKV2 ØKV3 Kultur og Fritidsudvalg I ALT 47,2 46,5 46,5 46,6-0,6 Fritid 38,4 37,7 37,7 37,8-0,6 Kultur og Fritid Fællesomr. 21,1 20,6 20,6 20,7-0,4 Folkebiblioteket 9,4 9,4 9,4 9,4 0,0 Naturskolen 0,8 0,8 0,8 0,8 0,0 Ungdomsskolen 7,1 6,9 6,9 6,9-0,2 Kultur og Natur 7,9 7,9 7,9 7,9 0,0 Kultur og Fritid Fællesomr. 4,3 4,3 4,3 4,3 0,0 Kulturskolen 3,6 3,6 3,6 3,6 0,0 Landdistrikter 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 Kultur og Fritid Fællesomr. 0,9 0,9 0,9 0,9 0,0 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. Det forventede mindreforbrug på Kultur- og Fritidsudvalgets område, i alt 0,6 mio. kr., består af et forventet mindreforbrug vedrørende Stadions og idrætsanlæg på 0,4 mio. kr., samt et forventet mindreforbrug vedrørende Ungdomsskolen på 0,2 mio. kr. Afvigelserne er specificeret i nedenstående materiale. Fritid K og F afdelingen Fællesområde. Indenfor fællesområdet under sektor Fritid er der pr et forholdsvis stort forbrug på enkelte områder. Baggrunden for det høje forbrug er, at periodiseringen af udgifter på flere områder ikke er ligeligt fordelt hen over året. F.eks. udbetales tilskud til haller og lokaletilskud 2 gange om året i hhv. 1. og 3. kvt., mens hele tilskuddet til frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde er udbetalt i 1. kvt. Kultur- og Fritid fællesområde Forbrug JAN - SEP Korr. Budget * DKK * DKK Stadion idrætsanlæg Tilskud idræts- og svømmehaller Overførsel fra år Folkeoplysning - fælles formål Fritidsområdet og præmiering Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeopl. Foreningsarbejde Lokaletilskud - Foreningsarbejde Klimamesse 37 Overførslen fra år 2013, er en samlet overførsel for hele fællesområdet. Beløbene til overførsel er fremkommet på baggrund af et mindreforbrug vedrørende haller på 0,3 mio., et mindreforbrug vedrørende folkeoplysning på 0,1 mio. og et mindreforbrug vedrørende lokaletilskud på 0,2 mio. Overførslen fra år 2013 forventes forbrugt i år 2015, hvorfor overførslen ikke påvirker det forventede resultat for år Side 17 af 30

18 Stadion og Idrætsanlæg og Tilskud Idræts- og svømmehaller Disse 2 områder skal ses samlet. Der er i 1. og 3. kvt. Udbetalt tilskud til hallerne for hhv. 1. og 2. halvår, således at der på tidspunktet for ØKV 3 er udbetalt tilskud for hele år De udbetalte tilskud er, driftstilskud, kommunal råderet og tilskud i forbindelse med omklædning til udendørs sport. På nuværende tidspunkt er alle tilskud udbetalt for hele år 2014 så det forventede regnskabsresultat vedrørende år 2014 er et mindreforbrug på 0,4 mio. Ultimo september har Rebild Kommune modtaget en henvendelse med en præcisering af Økonomi- og Indenrigsministeriets fortolkning af reglerne omkring afløftning af moms på udbetalinger til hallerne. Økonomi- og Indenrigsministeriets fortolkning af reglerne er anderledes end den praksis der tidligere er benyttet i kommuner og regioner, herunder Rebild Kommune. De eventuelle konsekvenser af ovenstående ændring er ikke medtaget i denne økonomivurdering. Der henvises til særskilt sag på Kultur- og Fritids udvalgets dagsorden i november for en nærmere redegørelse. Der verserer i øjeblikket en sag mellem Arena Rebild og Rebild Kommune omkring betaling for kommunal råderet. Dette har medført at Arena Rebild har udelukket kommunens skoler fra at benytte hallerne. På baggrund af denne udelukkelse har Rebild Kommune fremsendt en faktura til Arena Rebild for at få de forudbetalte tilskud retur. Der er ikke indregnet eventuelle økonomiske konsekvenser af konflikten mellem Arena Rebild og Rebild Kommune. Ungdomsskolen Ungdomsskolen. Indenfor Ungdomsskolens område er der en overførsel fra år 2013 på i alt 1,0 mio. Ud af det overførte beløb er 0,7 mio. øremærket til forbedring af ungemiljøet i Støvring. Da der endnu ikke er truffet en beslutning omkring finansieringen af ungemiljøet i Støvring og da der derfor ikke er besluttet om eller hvornår overførslen på 0,7 mio. kr. skal bruges, medtages beløbet i denne økonomivurdering som et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Fritidsklubber I forbindelse med skolereformen er det vedtaget at fritidsklubberne skal overgå fra Ungdomsskolen til folkeskolerne. Skolereformen trådte i kraft den 1. august 2014, hvorfor det er besluttet at 5/12 af budgettet til fritidsklubberne skal overføres til finansiering af folkeskolereformen. Dette betyder at der er flyttet et budgetbeløb på kr fra fritidsklubberne til skoleområdet. Området vedrørende Fritidsklubberne er tidligere, (i forbindelse med budget 2014) reduceret med kr Denne reduktion var udmøntningen af den besparelse som Kultur og Fritids udvalget blev pålagt i forbindelse med skabelse af et råderum i budgetforhandlingerne. I forbindelse med nedlukning af fritidsklubberne i ungdomsskoleregi, er der afholdt en række udgifter der budgetmæssigt ikke var taget højde for. Det drejer sig om løn og feriepenge i forbindelse med personalets ophør, udgifter i forbindelse med ophør/fraflytning af lejemål og lignende. I forbindelse med afskedigelse af personale pga. lukning af fritidsklubberne er der udstedt feriekort for ca. 0,4 mio. Disse ikke budgetlagte udgifter, betyder at fritidsklubberne forventes at komme ud af år 2014 med et merforbrug på 0,5 mio. Ungdomsskolen forventes i år 2014 af få et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. Dette betyder at en del af overførslen fra år 2013, der var afsat til ungemiljøet i Støvring, benyttes til dækning af udgifter i forbindelse med nedlukning af fritidsklubberne. I forbindelse med behandling af ØKV2 besluttede udvalget, indenfor eget budget, at Ungdomsskolen skal holdes skadesløs i forhold til ekstra udgifter til lukning af fritidsklubberne. Kultur og Natur Pr forventes der ingen afvigelser på området. Landdistrikter Pr forventes der ingen afvigelser på området. Side 18 af 30

19 Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 203,9 196,6 201,3 203,6-0,3 Pleje og Omsorg - Fælles 13,5 11,5 13,0 13,5 0,0 Elev/Rotationsprojekt 10,1 9,3 9,4 10,1 0,0 Ældreboliger -10,4-10,4-10,4-10,4 0,0 Ældreboliger lejetab inkl. Svinget 2,8 2,3 2,7 2,8 0,0 Den udekørende sygepleje 8,2 8,0 8,3 8,6 0,4 Ældrecentrene, inkl. køkken 148,5 145,8 148,2 149,5 1,0 Myndighed puljer Pleje og Omsorg 3,7 4,0 3,5 3,5-0,2 Løft af ældreplejen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rehab - udfører 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 Hjælpemidler 13,8 12,8 12,0 12,0-1,8 Hjælpemiddeldepot 1,2 1,2 1,5 1,5 0,3 Boformerne i Støvring, Terndrup og Bofællesskabet Nørager - takst -16,4-15,9-16,0-16,4 0,0 Boformerne i Støvring og Terndrup og Bofællesskab Nørager - drift 14,6 14,9 14,7 14,6 0,0 BPA Borgerstyret personlig assistance ( 96) 13,8 12,6 13,9 13,8 0,0 Voksne med særlige behov 87,8 91,1 93,6 93,4 5,6 Støtte i borgers hjem ( 85) - inkl. kommunens egne tilbud 34,4 34,5 35,3 35,5 1,1 Botilbud ( ) 35,8 40,4 41,8 41,8 6,0 Dagtilbud ( ) 16,1 14,3 14,5 14,1-2,0 Ledsagelse og kontaktperson ( 97, 98,99) 0,6 1,3 1,4 1,3 0,7 Merudgifter ( 100) 0,9 0,6 0,6 0,6-0,3 Sundhed 136,1 130,9 132,4 133,3-2,8 Medfinansiering, praksissektoren, hospice 87,0 84,3 86,0 88,8 1,8 Vederlagsfri fysioterapi 6,4 6,4 6,4 6,4 0,0 Andre sundhedsudgifter, herunder NT-kørsel 2,0 1,8 1,7 1,7-0,3 Frivilligt Social Arbejde 18 1,2 1,2 1,2 1,2 0,0 Forebyggende indsatser 7,2 5,7 5,2 4,2-3,0 Øvrig drift 1,5 1,7 1,7 1,0-0,5 Korttidscentret Rebild 5,7 5,0 5,3 5,0-0,7 Misbrugsbehandling 2,4 2,4 2,4 2,4 0,0 Genoptræning myndighed og mellemkommunale betalinger -0,2 0,4 0,2 0,0 0,2 Genoptræning privat og 3,6 2,8 3,0 3,3-0,3 Side 19 af 30

20 kommunal udfører Sundhedsplejen 5,7 5,7 5,7 5,7 0,0 Tandplejen 13,6 13,5 13,6 13,6 0,0 I alt 427,8 418,6 427,3 430,3 2,5 + = merforbrug og - = mindreforbrug Beløb i mio. kr. På Sundhedsudvalgets område er der samlet vurderet et samlet merforbrug på 2,5 mio. kr. Dette kan henføres til et forventet merforbrug på det voksne specialiserede område på 5,6 mio. kr. Pleje og Omsorg vurderes til et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Det forventede forbrug for Pleje og Omsorg er steget med 2,3 mio. kr. siden ØKV2. Dette kan primært henføres til at ældrecentrene, elever og fællesområdet. På Sundhed vurderes et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Det forventede forbrug er steget med 0,9 mio. kr. siden ØKV2. Det skyldes at det forventede forbrug for medfinansieringen er steget. Pleje og Omsorg Pleje og Omsorg Fælles Fællesområdet for pleje og omsorg indeholder blandt andet lønudgifter til distriktsledere, servicemedarbejdere, udgifter til driften af biler, madservice, hjælp til pleje 94, udbringning af varer til pensionister, kørsel til dagcentre, private leverandører af 83 samt mellemkommunal refusion 83. Området vurderes at forbruge ca. 13,5 mio. kr. ved ØKV3, hvilket er 0,5 mio. kr. mere end ved ØKV2. Størstedelen af denne forskydning skyldes borgere som er overgået til at få hjælp til pleje 94, heriblandt tidligere BPA-borgere, samt øgede udgifter under den mellemkommunale refusion. Elever/Rotationsprojekt På nuværende tidspunkt starter der ikke nye rotationsprojekter op i Det betyder færre refusionsindtægter sammenlignet med tidligere år. Områdets forbrug står til at lande omkring 10,1 mio. kr. Budgettet er blevet tilpasset det forventede forbruget med så området forventes at gå i balance i Der er således tale om en stigning i det forventede regnskab sammenholdt med ØKV2 på 0,7 mio. kr. Det er blandt andet en konsekvens af, at det er dyre at afvikle de rotations og elevhold som stoppede i 2014 end ventet, hvor enkelte også blev forlænget. Derudover har de nyopstartede elev-hold vist sig at være dyre end antaget før holdet startede. Lejetab Ældreboliger, Svinget og Bofællesskab Nørager Der er et samlet budget til lejetab var oprindeligt 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. er budget til lejetab i Svinget. Udgifterne på dette område har de senere år oversteget budgettet, hvilket har bevirket at området får tilført midler som svarer til det forventede regnskab i I forbindelse med flytningen af Bofællesskab Nørager betales der tomgangs husleje. Status er at forbruget på lejetab forventes at løbe op i ca. 2,8 mio. kr. i Udekørende sygepleje Den udekørende sygepleje har i 2014 fået en ny budgetmodel. Som det ser ud nu, ventes sygeplejens forventede regnskab at lande omkring 8,6 mio. kr.. Det svarer på nuværende tidspunkt til et forbrug der er 0,4 mio. kr. højere end budgettet på området. Ældrecentrene inklusivt køkken Det forventes at ældrecentrene inklusivt køkkenet forbruger ca. 149,5 mio. kr. i Vurderingen bærer præg af at en stor del af ældrecentrenes daglige drift afhænger af antallet af visiterede timer. Hvis de visiterede timer eksempelvis stiger i løbet af året, vil både budget og lønforbrug stige, og omvendt. Status er at hvis forbruget ender på 149,5 mio. kr. i 2014, vil det betyde et merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det nuværende korrigerede budget. Sammenlignet med ØKV2 er de visiterede timer faldet en smule, mens det forventede regnskab er steget med 1,3 mio. kr.. Det skyldes blandt andet at nogle ældrecentre ikke har formået at tilpasse lønudgifterne til visiteringsniveauet og på den baggrund har større økonomiske udfordringer end tidligere antaget. Det kan blandt andet observeres på Nørager ældrecenter, hvor der på nuværende tidspunkt er 10 ledige plejeboliger ud af ældrecentrets 28 plejeboliger, hvilket betyder færre visiteringer, og dermed mindre budget. Der er dog fortsat usikkerhed omkring hvor mange midler der er konteret under ældrecentrene, som i regnskabsperioden skal omkonteres til løft af ældreområdet. Vi har derfor antaget et beløb. Side 20 af 30

21 Derudover kan vi allerede nu se, at der kommer ekstra driftsudgifter, da de centrale budgetter til sygeplejeartikler og drift af biler nu er opbrugt. Restforbruget vil som altid blive fordelt på ældrecentrenes drift. Myndighed Puljer - Pleje og Omsorg Under dette område ligger flere puljer, inklusiv Telecare Nord, Myndighed Pleje og Omsorg, Fremtidens senior og Handicapservice, Kompetenceudvikling CPO for ledere og medarbejdere, Arbejdsmiljø og Trivsel, Myndighed Rehab Rebild og Investeringspulje CPO. Flere af puljerne er afsat til konkrete tiltag og forventes brugt, mens andre puljer er til regulering af budget ud fra visiterede timer og til dækning af uforudsete udgifter. Det forventede regnskab på puljeområdet er på 3,5 mio. kr.. Det svarer til, at der ved årets udgang vil stå 0,2 mio. kr. uforbrugte midler tilbage sammenholdt med det nuværende budget. I forhold til ØKV2 er de væsentligste ændringer i budgettet regulering af ældrecentrenes lønbudgetter og justering af budget vedrørende det forventede forbrug for hjælp til pleje 94. Løft af ældreområdet Rebild Kommune er blevet tildelt 5,0 mio. kr. i tilskud i forbindelse med finansloven for Midlerne er fordelt således: 2 mio. kr. afsat til forebyggelse af ensomhed 1 mio. kr. afsat til rehabilitering og genoptræning 1 mio. kr. afsat til øget indsats på demensområdet 1 mio. kr. afsat til kompetenceudvikling af medarbejdere Da midlerne først blev bevilliget i marts vil der i 2014 være fokus på massive tiltag i forbindelse med igangsætning af indsatser. Formålet er at sikre at midlerne anvendes som ansøgt i 2014 og dermed skabe de bedst tænkelige forudsætninger for at fastholde og udvikle tiltagene i Hjælpemidler og hjælpemiddeldepot På hjælpemiddelområdet er status at der forventes at blive brugt ca. 12,0 mio. kr. Det forventede regnskab for hjælpemidler ligger derfor 1,8 mio. kr. lavere end det nuværende budget på området. Mindreforbruget skyldes blandt andet færre udgifter til særlige indretninger og køb af biler, samt rehabiliteringshjælpemidler. Hjælpemiddeldepotet står til at forbruge 1,5 mio. kr., hvilket er 0,3 mio. kr. mere end området er budgetteret med. En stor andel af det forventede merforbrug på hjælpemiddeldepotet skyldes køb af bil til området. Boformerne Boformen Støvring har mistet 2 beboere i begyndelsen af året, uden at få nye borgere ind i stedet. Ifølge afregningsmodellen på området, betyder det et lavere lønbudget. Boformen i Støvring har i samme ombæring tilpasset lønforbruget, så boformerne forventes at gå i balance. BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) Ifølge disponeringen på BPA-området forventes et forbrug på 13,8 mio. kr. i I forhold til det oprindelige budget er det 4,0 mio. kr. højere, men i forbindelse med ØKV1 blev det besluttet at budgettet i 2014 på området blevet skulle matche det forventede regnskab og reguleres fra puljen myndighed pleje og omsorg. BPA-området ventes på den baggrund at gå i balance i Tiltag og opfølgning BPA-sager Tiltag Gennemgang og revurdering af alle BPA-sager Mål At sikre borgere rette tilbud i henhold til lovgivning og Rebild Kommunes serviceniveau Tidsperspektiv September kvartal 2014 Opfølgning Alle sager er blevet gennemgået og revurderet. Der er som nævnt ovenfor en enkelt sag der er i ankestyrelsen. Der er derfor mulighed for, at denne disponerede udgift frafalder når sagen afgøres. Det drejer sig om ca. 0,8 mio. kr. Revisiteringernes økonomiske konsekvenser på området forventes først at få helårsvirkning i Side 21 af 30

22 Bælum ældrecenter Tiltag Handleplan for Bælum ældrecenter Mål At afvikle kr. fra tidligere år Tidsperspektiv Gælden afdrages over de kommende år Opfølgning På nuværende tidspunkt (ØKV3) ser det ikke ud til at Bælum ældrecenter kan nedbringe gælden i Terndrup ældrecenter Tiltag Mål Tidsperspektiv Opfølgning Handleplan for Terndrup ældrecenter At afvikle kr. fra tidligere år Gælden afdrages over de kommende år På nuværende tidspunkt (ØKV3) ser det ikke ud til at Terndrup ældrecenter kan nedbringe gælden i Voksne med særlige behov Det forventede forbrug for 2014 bygger på den disponering, der er lavet pr. 6. oktober Det samlede forventede regnskab for Voksne med særlige behov forventes at blive: 93,4 mio. kr. i 2014 i forhold til et samlet korrigeret budget på 87,8 mio. kr. (i budgettet er indregnet en negativ overførelse fra 2013 på 4,3 mio. kr.) Det samlede merforbrug forventes at blive på 5,6 mio. og er sammensat af; Et merforbrug på 85 Bostøtte/Socialpædagogisk bistand på 1,1 mio. kr. Området består dels af kommunens egne tilbud, samt øvrige kommunale og regionale tilbud. Når der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 1,1 mio. kr. skyldes det især, at flere tidligere borgere med foranstaltningen Borgerstyret Personlig Assistance, nu i stedet er tilkendt en 85 Bostøtte og en 83 Praktisk, personlig pleje og hjælp. Det forventede forbrug på paragrafferne omkring Botilbud forventes at blive på 41,8 mio.kr. Det er 6,0 mio. kr. højere end det budgetterede. Merforbruget knytter sig især til 107 Midlertidige botilbud, der udviser et merforbrug på 5,8 mio.kr., samt ligeledes en enkeltudbetaling fra tidligere år på 1,4 mio.kr. (Det drejer sig om en tidligere bogført refusionsindtægt på en borger, hvorpå der nu kører en stævningssag fra Aalborg Kommune) Ovenfornævnte negative overførelse på 4,3 mio.kr. er fratrukket i budgettet under 108 Varige botilbud og er således også med til at botilbud samlet set udviser et forventet merforbrug på 6,0 mio. kr. Et mindre forbrug på dagtilbud på 2,0 mio. kr. Området er stabilt. Vurderingen ved ØKV2 lød på et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Udgiftsniveauet for ledsagelse, kontaktperson, merudgifter og specialundervisning forventes at ende på 1,9 mio. kr. i Dette betyder et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. Som yderligere kommentarer til ovenstående henvises der til disponeringsregnskabet som månedligt fremlægges for SU. Udover de ovenfor angivne forventede udgifter (og indtægter) findes en potentiel udgift som følge af mellemkommunale tvister på 3,8 mio. kr., der kan henføres til en stævning fra Aalborg Kommune. Rebild kommune tabte sagen ved Byretten. Sagen er anket til landsretten, hvor der ikke endnu ikke er fastlagt retsmøder. Side 22 af 30

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014 Økonomivurdering 3. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV3 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8 136,7-4,1 UU-vejledning

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Korr. budget ekskl. Forventet regnskab Forventet restbudget ØKV 1 overførsler Sundhedsudvalg 428,8 428,7 0,1 Pleje og omsorg 199,3 203,1-3,8 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2016 for Sundhedsudvalget Korr. budget Forventet Forventet ØKV3 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 440,4 444,5-4,1 Pleje og omsorg 192,3 195,1-2,8 Pleje og

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2014

Økonomivurdering. 2. kvartal 2014 Økonomivurdering 2. kvartal 2014 Sammendrag... 3 Finansiering... 4 Finansforskydninger... 5 Likviditet... 5 Befolkningsudvikling... 6 Serviceramme... 6 Arbejdsmarkedsudvalget... 7 Børn og Ungdomsudvalget...

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2014

Økonomivurdering. 2. kvartal 2014 Økonomivurdering 2. kvartal 2014 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afv. ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Arbejdsmarked 140,8 138,6 137,8-3,0 UU-vejledning 2,4

Læs mere

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015

Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Økonomivurdering ultimo juli måned 2015 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Ultimo Juli 2015 Sundhedsudvalg 325,0 330,9-5,9 Pleje og omsorg 188,8 191,9-3,1 Pleje og Omsorg

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Sundhedsudvalget ØKV 3 Korr. budget inkl. overførsler Forventet regnskab Forventet restbudget Sundhedsudvalg 429,6 440,4-10,8 Pleje og omsorg 188,8 195,9-7,1 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015

Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Økonomivurdering ultimo oktober måned 2015 Korr. budget Forventet Forventet Ultimo Oktober 2015 inkl. overførsler regnskab restbudget Sundhedsudvalg 325,0 332,9-7,9 Pleje og omsorg 188,8 195,8-7,0 Pleje

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2013

Økonomivurdering. 1. kvartal 2013 Økonomivurdering 1. kvartal 2013 Sammendrag... 3 Finansiering... 4 Likviditet... 4 Befolkningsprognose... 5 Serviceramme... 5 Arbejdsmarkedsudvalget... 6 Børn og Ungdomsudvalget... 9 Kultur og Fritidsudvalget...

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 Økonomivurdering 2. kvartal 2015 Side 1 af 28 Indhold Indhold...2 Sammendrag...3 Finansiering...4 Arbejdsmarkedsudvalget...7 Børne- og Ungdomsudvalget...10 Kultur og Fritids-udvalget...15 Sundhedsudvalget...17

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013 Økonomivurdering 2. kvartal 2013 Sammendrag... 3 Finansiering... 4 Likviditet... 5 Befolkningsudvikling... 6 Serviceramme... 6 Arbejdsmarkedsudvalget... 7 Børn og Ungdomsudvalget... 10 Kultur og Fritidsudvalget...

Læs mere

Økonomivurdering. 3. kvartal 2013

Økonomivurdering. 3. kvartal 2013 Økonomivurdering 3. kvartal 2013 Sammendrag... 3 Finansiering... 3 Likviditet... 5 Befolkningsudvikling... 6 Serviceramme... 6 Arbejdsmarkedsudvalget... 7 Børn og Ungdomsudvalget... 10 Kultur og Fritidsudvalget...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift

Tilbud til udlændinge - drift Kontante ydelser - drift Revalidering - drift Arbejdsmarkedsforanstaltninger - drift 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget Regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...3 16.558 Revalidering - drift...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19. Resultat på drift Skoler (tal i 1.000 kr.) Note Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2014 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) Samlet resultat: 373.608 387.677 368.540-19.137 Budgetramme 1 373.608 387.677

Læs mere

SÆH Økonomirapport 2 - drift

SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH Økonomirapport 2 - drift SÆH udvalget Vedtaget Budget Ompl. + Till.bev. Overførsel fra 2016 til i mio. kr. Korrigeret budget Forbrug pr. 30. sept. Forventet Regnskab Afvigelse Heraf forventes korrigeret

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 27

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 27 Økonomivurdering 1. kvartal 2015 Side 1 af 27 Indhold Indhold... 2 Sammendrag... 3 Finansiering... 4 Arbejdsmarkedsudvalget... 7 Børne- og Ungdomsudvalget... 9 Kultur og Fritidsudvalget... 14 Sundhedsudvalget...

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2009

Regnskab Vedtaget budget 2009 Side 1 af 9 Økonomisk oversigt Serviceudgifter Erhverv 3,4 2,3 3,8 3,7-0,1 Borgerservice 28,7 29,4 29,5 29,5 0,0 Sekretariat 5,5 5,2 6,0 6,0 0,0 Jobcenter 34,6 25,1 26,2 26,4 0,2 Overførselsindkomster

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder:

Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets driftsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Furesø Kommune Tabel 1 regnskab Opr. Hele 1.000 kr. Ompl. Till. bev. Korr. ift. opr. ift. korr. Forbr.% ift. korr. Udgifter - i alt U 298.756-12.906 17.135 302.986 316.698-17.942-13.712 104,53 Indtægter

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Tillægs bevilling. Korrigeret budget

Tillægs bevilling. Korrigeret budget Social og psykiatri 1.000 kr., - for indtægt Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % Social og psykiatri - drift 134.324 5.236 139.560 135.790-3.770-2,70

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 483.401-52.622 430.779 Forbrug

Læs mere

Halvårsregnskab. pr

Halvårsregnskab. pr Status på den samlede økonomi pr. 30. juni Halvårsregnskabet samler alle politikområdernes halvårsregnskaber for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børn- og Skoleudvalget

Børn- og Skoleudvalget Børn- og Skoleudvalget Drift i 1.000 kr. Oprindeligt budget 2013 Korrigeret budget 2013 Regnskab 2013 Afvigelse til oprindeligt budget *) Afvigelse til korr. Budget *) Uddannelse 353.155 350.504 339.193

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Oprindeligt budget. Ny vurdering NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

1 of 7. Indholdsfortegnelse

1 of 7. Indholdsfortegnelse 1 of 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget regnskabsbemærkninger...2 16.546 Tilbud til udlændinge - drift...2 16.557 Kontante ydelser - drift...2 16.558 Revalidering - drift...4 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger

Læs mere

SKØNSKONTI BUDGET

SKØNSKONTI BUDGET Indledning Skønskonti er udgiftsområder, hvor borgere har lovmæssigt krav på en bestemt ydelse, når visse betingelser er opfyldt. Der er hovedsagelig tale om forsørgelsesudgifter (fx dagpenge til forsikrede

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet Pr. 30. september 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter BOP 3 I 1.000 kr. - 2017-priser Korrigeret Budget 2017 Forventet regnskab 2017

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 23 Førtidspension m.m. DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 484.820-51.850 432.970 Forbrug

Læs mere

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Aktivitetsrapport 1/211 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 5 Økonomirapport 2... 6 Aktivitetsrapport... 7 1 - Kontanthjælp... 7 2 -

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet

Budgetkontrol pr. 1. okt Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Sagsnr.: 00.15.00-A00-9-17 Dato: 04.10. Sagsbehandler: Stig Møller, Lisbeth Geert Hansen (CAM) og Carina Andersen (CKO) Budgetkontrol pr. 1. okt. Bemærkninger til arbejdsmarkedsområdet Budgetkontrollens

Læs mere

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Økonomi og Analyse 26. juni -026793-8 3. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Nedenstående

Læs mere

Regnskab Vedtaget budget 2010

Regnskab Vedtaget budget 2010 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt Serviceudgifter 30,5 39,1 38,9 38,6-0,3 Jobcenter 30,5 39,1 38,9 38,6-0, Overførselsindkomster 245,2 370,6 370,8 357,6-13,2 Beskæftigelsesindsats 11,3 21,4 21,4 25,8 4, Sociale

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder

Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 15. maj 2016 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.00-A00-11-15 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 523,3 496,8-26,5 Overførte

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Dato Velfærdsforvaltningen VF-Sekretariat 21. september -020973-14 4. Økonomisk Redegørelse - Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge I 4. økonomisk redegørelse på Erhvervs-

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014. Samlenotat for Økonomiudvalget -. budgetopfølgning pr. 30. juni. Samlet set viser budgetopfølgningen for Økonomiudvalget, at der forventes et mindreforbrug på.00.000 kr. Netto 000 kr. regnskab Økonomiudvalg

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 31 % af Assens Kommunes samlede. Bevillingen indeholder til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt sundhedsundersøgelser

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. juni Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr. Resultatet på de

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2015

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 Økonomivurdering 3. kvartal 2015 Side 1 af 30 Indhold Indhold...2 Sammendrag...3 Finansiering...5 Arbejdsmarkedsudvalget...9 Børne- og Ungdomsudvalget...12 Kultur og Fritids-udvalget...17 Sundhedsudvalget...19

Læs mere

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget

Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Bemærkninger bevillingsområde 3.1 - Beskæftigelsesindsats og kontante ydelser for alle målgrupper Servicerammen Mio. kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet regnskab

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Social- og Sundhedsudvalget. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra 2015 til Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra 2015 til 2016 Afvigelse

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere