TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2003. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Forord: Et tilfredsstillende år 3 Danskernes foretrukne tv-kanal 4 Krav til public service-redegørelse 7 Delregnskab for TV 2/DANMARK A/S public service-virksomhed (TV 2) 26 Om TV 2s public service-virksomhed i øvrigt 27 Billedliste 44 1

2 2 TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2003

3 Et tilfredsstillende år TV 2-koncernen fik et overskud før skat på 207,6 mio. kr. i 2003 og et resultat efter skat på 164,3 mio. kr. Resultatet er tilfredsstillende og er opnået i kraft af TV 2s stærke programflade og position på tv-markedet og som følge af vækst i reklameomsætning og kabelvederlag og en stram styring af omkostningerne blev året, hvor TV 2 fastholdt sin position som danskernes foretrukne tv-kanal. En Gallup-undersøgelse har bekræftet, at 46 procent af befolkningen peger på TV 2 som den bedste tv-kanal. Takket være en god og engageret indsats fra alle medarbejdere har TV 2 vist vejen frem mod privatisering. Det nye selskab blev stiftet med en aktiekapital på 200 mio. kr. og en egenkapital på 640,5 mio. kr. Egenkapitalen udgør ultimo ,8 mio. kr. Flere tv-kanaler tillige med andre nye beslægtede områder er et vigtigt led i TV 2s strategi for at fastholde og udvikle virksomhedens stærke position i fremtidens danske mediebillede. Derfor ser vi frem til premieren på TV 2s nyeste kanal, TV 2 Charlie. I 2004 vil resultatet komme til at ligge på et væsentligt lavere niveau som følge af aftrapningen af licensmidler og øgede investeringer i sportsområdet. Et væsentligt skridt i den retning fandt sted den 17. december 2003, da TV 2 blev omdannet til et statsligt aktieselskab med virkning fra 1. januar I konsekvens heraf vil TV 2 forholde sig til nutidige, danske principper for god selskabsledelse, således som disse har fundet udtryk i regeringens vejledning for statslige aktieselskaber. Erik Ross Pedersen Bestyrelsesformand Peter Parbo Administrerende direktør 3

4 Danskernes foretrukne tv-kanal TV 2 er danskernes foretrukne tv-kanal. Det blev bekræftet i en Gallup-undersøgelse Danskernes opfattelse af TV 2s kvalitet, som blev offentliggjort i februar I undersøgelsen svarer 46 procent, at TV 2 er den bedste danske tv-kanal. så mange seere som muligt. At have kontakt til mange seere er faktisk et krav til en samfundsforpligtet tv-station. Og for TV 2 er det en forudsætning, fordi langt størstedelen af virksomhedens indtægter kommer fra salg af reklamer. Dette resultat er opnået på grund og ikke på trods af public service-forpligtelsen. Det er nemlig bredden og dybden i TV 2s programflade, der har sikret kanalen den stærke position blandt danskerne. Derfor betragter TV 2 public service-forpligtelsen som et gode ikke et onde. Det er gennem en alsidig, mangfoldig og kvalitetsbetonet programflade, at TV 2 har opnået sin førende position i det danske mediebillede. TV 2 fortolker public service-begrebet bredt, og det er vigtigt at holde sig for øje, at public service-begrebet er knyttet til programvirksomheden som sådan og ikke til enkeltprogrammer. Der skal være et bredt udsnit af forskellige programgenrer og typer i programfladen. I public service-kontrakten, som TV 2 og kulturministeren indgik for perioden fra 1. januar 2003 til TV 2 blev omdannet til et statsligt aktieselskab, hvilket skete den 17. december 2003, hedder det bl.a.: Et andet vigtigt holdepunkt er, at programmerne skal henvende sig til et bredt publikum og som udgangspunkt have TV 2/DANMARK A/S er forpligtet over for hele befolkningen til via fjernsyn at sikre et bredt udbud af programmer omfattende nyhedsformidling, oplysning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed. Ved programlægningen skal der lægges afgørende vægt på hensynet til informations- og ytringsfriheden. Ved informationsformidlingen skal der lægges vægt på saglighed og upartiskhed. Udsendelsesvirksomheden skal sikre befolkningen adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. I udsendelsesvirksomheden skal der lægges særlig vægt på dansk sprog og dansk kultur. TV 2/DANMARK A/S skal gennem en aktiv sprogpolitik medvirke til at bevare og udvikle det danske sprog, så seerne møder og oplever et korrekt og forståeligt dansk. TV 2/DANMARK A/S skal tage initiativ til og i programvirksomheden på TV 2 formidle dansk kunst og kultur, herunder den danske kulturarv. TV 2/DANMARK A/S skal i det samlede programudbud tilbyde en bred samfundsmæssig dækning af Danmark og således afspejle den mangfoldighed af kultur, livsopfattelse og levevilkår, der er i de forskellige dele af landet. TV 2/DANMARK A/S er forpligtet til primært at tilvejebringe andre programmer end nyheds- og aktualitetsudsendelser ved bestilling i entreprise og ved indkøb fra eksterne producenter, herunder eventuelt de regionale TV 2-virksomheder. Programmer kan produceres som co-produktioner mellem TV 2/DANMARK A/S og de eksterne producenter. TV 2/DANMARK A/S skal sørge for at styrke handicappedes adgang til public service-tilbuddene ved at udnytte nye teknologier, herunder tekstning eller lignende af dansk-sprogede tv-programmer. TV 2/DANMARK A/S indsats på dette område skal stige frem til udgangen af fortsættes 4

5 TV 2/DANMARK A/S skal deltage i udviklingen af et simultantekstningssystem, der bygger på et dansk digitalt talegenkendelsesprogram. Det samlede antal tekstede timer skal stige frem til Antallet af førstegangsudsendte, tekstede timer skal opretholdes på mindst det nuværende niveau. TV 2/DANMARK A/S skal tilstræbe, at transmissioner af begivenheder af stor samfundsmæssig interesse så vidt muligt tekstes eller tegnsprogstolkes. TV 2/DANMARK A/S skal sende nyhedsprogrammer mellem kl. 17 og kl. 24 i mindst samme tidsmæssige omfang som i Der skal være mindst én hovednyhedsudsendelse i den bedste sendetid (prime time). Derudover skal der være nyhedstilbud spredt ud over programfladen og ugens dage. TV 2/DANMARK A/S skal lægge vægt på tv-programmer med dansk eller andet nordisk sprog som originalsprog. TV 2/DANMARK A/S skal tilbyde tv-programmer af høj kvalitet til børn. Der skal lægges vægt på dansksprogede programmer. Det tidsmæssige omfang af børneprogrammer må i de enkelte år ikke være mindre end det gennemsnitlige omfang i perioden Det tidsmæssige omfang af dansk dramatik skal i de enkelte år i tilladelsesperioden mindst svare til det gennemsnitlige omfang i perioden TV 2/DANMARK A/S skal så længe den danske stat ejer majoriteten af aktierne i selskabet koordinere sin programvirksomhed med DR, således at nyproduceret dansk dramatik så vidt muligt ikke sendes på samme tid på TV 2s og DRs tvkanaler. TV 2/DANMARK A/S skal tilstræbe, at over halvdelen af den sendetid i tv, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer, reklamer og tekst-tv, afsættes til europæiske programmer. TV 2/DANMARK A/S skal tilstræbe, at 10 procent af den sendetid i tv, der ikke består af nyheder, sportsbegivenheder, konkurrencer, reklamer og tekst-tv, eller 10 procent af programbudgettet, afsættes til europæiske programmer fra producenter, der er uafhængige af tv-foretagender. En passende andel skal forbeholdes programmer af ny dato, dvs. programmer, der udsendes senest fem år efter deres produktion. TV 2/DANMARK A/S skal påse, at der ikke sendes programmer, som i alvorlig grad kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, herunder navnlig programmer, som indeholder pornografi eller umotiveret vold. Andre programmer, som kan skade mindreåriges fysiske, psykiske eller moralske udvikling, må ikke sendes, med mindre det ved valget af sendetidspunkt eller ved tekniske foranstaltninger sikres, at mindreårige i udsendelsesområdet normalt ikke ser eller hører udsendelserne. Når programmerne sendes i ukodet form, skal der forud for dem gives en akustisk advarsel, eller de skal under hele deres varighed være markeret med et visuelt symbol. Programmerne må ikke på nogen måde tilskynde til had på grund af race, køn, religion, nationalitet eller seksuel observans. TV 2/DANMARK A/S skal på nærmere programsatte tidspunkter stille sendetid til rådighed for de regionale TV 2- virksomheders programmer. TV 2/DANMARK A/S skal bidrage til at styrke dansk filmproduktion. Dansk filmproduktion skal i denne sammenhæng forstås som al produktion af fiktions- og dokumentarprogrammer udført hos uafhængige producenter, herunder spillefilm, kort- og dokumentarfilm, tv-serier m.v. TV 2/DANMARK A/S skal sikre en dialog med befolkningen, herunder særlig med lytter- og seerorganisationerne, om programvirksomheden. TV 2/DANMARK A/S skal hvert år udarbejde en redegørelse for, hvordan public service-forpligtelserne er blevet opfyldt i det forudgående kalenderår. 5

6 6 TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2003

7 Krav til public service-redegørelse Kravene til public service-redegørelsen fremgår af nedenstående boks. Omfang og placering af nyhedsudsendelser på TV 2. Omfanget af dansksprogede programmer, herunder børneprogrammer. Omfanget af dansk dramatik. Omfanget af programmer til børn. TV 2/DANMARK A/S brug af tekstning eller andre teknologiske metoder til at styrke handicappedes adgang til tvprogrammerne. TV 2/DANMARK A/S indsats i udviklingen af et simultantekstningssystem, der bygger på et dansk digitalt talegenkendelsesprogram. Fordelingen af forskellige programtyper på sendefladen, hvordan disse programudbud er blevet brugt af seerne, og hvordan publikum har vurderet programmerne. De statistiske oplysninger skal udformes på en sådan måde, at det er muligt at følge udviklingen og sammenligne over årene. TV 2/DANMARK A/S dialog med befolkningen, herunder særligt lytter- og seerorganisationerne. TV 2/DANMARK A/S engagement i dansk filmproduktion. Dækningen af husstande med TV 2, analogt og digitalt. TV 2/DANMARK A/S udvikling og udsendelse af nye digitale tjenester. Et delregnskab for TV 2/DANMARK A/S public service-virksomhed (TV 2). I det følgende vil disse punkter blive behandlet i denne rækkefølge. Efterfølgende vil denne redegørelse indeholde afsnit og kapitler om andre forhold vedrørende TV 2s public service-virksomhed. Public service-redegørelse Dansk public service klarer sig godt i den stærke konkurrence fra de kommercielle aktører. Det viser både meningsmålinger og målinger af tv-seningen. I 2003 var seerandelen til public service-kanalerne (DR 1, DR 2 og TV 2) på 68,8 procent. TV 2s seerandel var uændret 35,2 procent, mens DR-kanalerne stod for årets fremgang til public service-kanalerne. I 2002 lagde danskerne 67,3 procent af deres tv-forbrug på ovennævnte kanaler. Hertil kom, at 3,1 procent af tv seningen i 2002 foregik på TV 2 Zulu, som dengang var en del af TV 2s samlede public service-virksomhed. TV 2 Zulu blev 1. januar 2003 omdannet til en delvis brugerfinansieret kanal og er dermed ikke længere en del af TV 2s public service-virksomhed. Denne public service-redegørelse er den syvende fra TV 2. Målet med redegørelsen er at vise, hvordan TV 2 opfylder de krav, loven stiller til programvirksomheden, samt at bidrage til grundlaget for den offentlige debat om dansk tv og public service. Indholdet i public service-redegørelsen er justeret i forhold til tidligere, hvilket især skyldes, at kulturministeren i 2003 gav TV 2 en såkaldt public service-tilladelse. En anden forskel er, at TV 2 Zulu efter omdannelsen til en delvis brugerfinansieret kanal ikke længere omfattes af 7

8 redegørelsen, selv om TV 2 Zulu fortsat udvikler mange og nyskabende danske programmer, og selv om TV 2 Zulu har et stort udbud af programmer om f.eks. populærkultur. Trods justeringerne fra tidligere år vil det dog være muligt at foretage sammenligninger i forhold til tidligere års public service-beretninger. Omfanget af danskproducerede udsendelser I 2003 indeholdt TV 2s samlede programflade timers danskproducerede programmer svarende til 46,8 procent af den samlede programsendetid. Nyhedsudsendelser TV 2 sendte i 2003 knap 270 timer med NYHEDERNE i tidsrummet klokken Det tilsvarende tal for 2002 var knap 262 timer. I foråret 2003 sendte TV 2/NYHEDERNE sene ekstraudsendelser for at give danskerne sidste nyt fra krigen i Irak. TV 2 sender NYHEDERNE op til 11 gange dagligt. TV 2s hovednyhedsudsendelse, NYHEDERNE 19.00, sendes hver dag året rundt, og det samme gør NYHEDERNE (undtaget er dog den 31. december, hvor Dronningens nytårstale sendes direkte klokken 18.00). Det tilsvarende tal for 2002 var timer svarende til 43,0 procent af programsendetiden. NYHEDERNE sendes mandag-torsdag i alle årets uger bortset fra ugen mellem jul og nytår samt på helligdage. En del af stigningen skyldes den øgede regionale sendetid klokken til cirka 12.30, herunder programmet Set & Sket, som sendes samtidig i hele landet klokken Etableringen af det nye ungdomsprogram på hverdage, Rundfunk, er også en del af årsagen til stigningen. Hvis omfanget af danskproducerede udsendelser opgøres uden de regionale programmer, var den danske andel på 42,5 procent i 2003 en fremgang fra 41,3 procent i Om omfanget af danskproducerede børneprogrammer se side 9. NYHEDERNE sendes mandag-fredag dog ikke i sommerperioden samt mellem jul og nytår og på helligdage. Morgenens syv nyhedsudsendelser hver halve time mellem klokken 6.30 og 9.00 samt klokken sendes mandag-fredag. Undtaget er dog en sommerpause samt enkelte (men ikke alle) helligdage. Omfanget af dansk dramatik I årene sendte TV 2 i gennemsnit 42 timers dansk drama, viser de opgørelser, som TV 2 løbende har leveret til Kulturministeriet. Opgørelsen er udarbejdet på en måde, hvorefter bl.a. snap-repriser og danske film ikke medregnes. Det tilsvarende tal for 2003 var 47 timer 39 minutter alt- så godt fem timer mere end gennemsnittet i de foregående fire år. Omkring engagementet i dansk film m.v. følger et afsnit senere i redegørelsen (side 24-25). Programmer til børn og unge Samlet sendte TV 2 i alt 621 timers dansk og udenlandsk tv for børn i Gennemsnittet for årene var 600 timer. 8

9 Af de 621 timer var 183 timer danskproduceret. Gennemsnittet af danskproducerede timer med børne- og ungdoms-tv var på 164 timer i årene For 2003 gjaldt det, at tre fjerdedele af det udenlandsk indkøbte tv var dubbet med dansk tale, mens omkring en fjerdedel var tekstet. Opgørelsen er udarbejdet på samme måde som tidligere opgørelser til Kulturministeriet. Opgørelsen angår programmer rettet til børn og unge op til 14 år. Derimod indeholder opgørelsen f.eks. ikke programmer som Rundfunk, selv om en del af programmets målgruppe af årige jo netop er 12, 13 og 14 år og derfor inden for børnemålgruppen. Heller ikke programserier som Bubber tur/retur, Jesus & Josefine, Junior-Jeopardy! m.fl., der har medvirkende under 15 år, og som i stort omfang ses af børn og unge op til 14 år, er medtaget i opgørelsen. Tegnefilm som den britisk/danske Lille ulvs bog om stygning, der er produceret af Lupus Film i England i coproduktion med danske A. Film, og den australsk/danske Tanja Makron, som har danske Egmont Imagination som co-producent, er medtaget blandt de udenlandske programmer trods deres danske medproducenter. Blandt de faste børneprogrammer, som TV 2 har sendt i 2003, er det danskproducerede børne- og ungdomsmagasin Snurre Snups Søndagsklub søndag formiddag samt med specialudgaver juleaftensdag og nytårsaftensdag. Programmet behandler børn og unges liv, interesser og drømme på talrige måder og har i flere år været et populært flagskib i TV 2s børneflade. En stor del af de emner, som Snurre Snups Søndagsklub har indeholdt, fremgår af opgørelsen, der er indsat som bilag på side På andre kanaler sendes meget forskelligt tv-underholdning til børn. TV 2 har valgt fortsat at lægge betydelig vægt på dokumentar- og reportagegenren, når det gælder danske børne- og ungdomsprogrammer. Blandt programserierne med mange afsnit kan nævnes: Den flere gange prisbelønnede portrætserie Wonderkids om børn med særlige evner og talenter. Programserien Around the World, der fortæller danske børn om vilkårene for og om livskraften hos deres jævnaldrende i forskellige udviklingslande. Dokumentarserien Himmelsk lyd, der følger medlemmer af Københavns Drengekor. Helligko!, hvor børn tilrettelægger tv-programmer om emner, som interesserer dem særligt. Kære Dagbog, hvor børn fortæller til kameraet om deres liv. Lort og Lagkage om børns oplevelser af f.eks. misundelse, udholdenhed, afvisning, sorg, ensomhed og opmærksomhed. Kids, der stiller skarpt på elever fra klasse og deres tanker om venskaber, kærlighed, sport, mobning, sex, skole og hvad der ellers optager eleverne til hverdag. På dokumentarområdet har TV 2 bl.a. indgået samarbejde om endnu en dokumentarserie, 100 % Greve, om de unges svære valg efter folkeskolen. Serien skal vises på TV 2 i På dokumentar- og reportageområdet har TV 2s børne- og ungdomsredaktion herudover sendt flere enkeltstående, danskproducerede programmer og kortere dokumentarserier. Blandt disse programmer kan nævnes: Tre programmer, der går bag om musicalen Gummi Tarzan. Efter regn kommer sol om børn i familier med alvorligt alkoholmisbrug. Dokumentarserien i tre afsnit, Sådan er jeg altså, hvor tre handicappede unge fortæller om at være teenager, når man er henholdsvis spastisk lammet, epileptiker og stærkt synshandicappet. Programmerne Walther fra Venedig om den 11-årige Amadeos sejltur fra Venedig til København. Allahs danske piger om tre pæredanske piger, som har valgt at konvertere til islam. Blå eventyr om to danske drenge på dykkerkursus i Egypten. 9

10 De to udsendelser Sommerlejr på frihjul, der tager med muskelsvindramte på sommerlejr. Påskens seks programmer Påskeklip, der handlede om så varierede emner som børns vidt forskellige fritidsinteresser, unge popstjerner, børn der kommer til skade, en dansk svømmepige der henter medaljer, om at bo på Christiania og på en stor gård i Jylland, om at være messedreng i en katolsk kirke samt om de forskellige kulturer i lande som Grønland, Vietnam og Japan. De to programmer Kids Special om henholdsvis ung kærlighed og om drengen Thomas, der er vild med at lave film. O-Zonen om en overlevelsestur for tre 13-årige danske børn i den frostkolde, svenske natur. Stoffers øjeblik, hvori den 15-årige Christopher Jensen fortæller om sin fatale nytårsaften og advarer imod uklog brug af fyrværkeri. Når far og mor er klovne om tilværelsen for den 11- årige cirkusartist Viktor. Kunsten at kunne om børn, der prøver kræfter med den etablerede kunst. TV 2 har også foruden reportageserien Around the World prioriteret dokumentarprogrammer, der fortæller om børns vilkår i andre lande. Det gælder f.eks. - Den prisbelønnede, danske dokumentarfilm Som fugle i bur om forholdene for børn i en flygtningelejr i Kroatien. Den prisbelønnede, danske dokumentarfilm Krig er ikke for børn om to søskende, hvis mor er kroat, og hvis far er serber, og som de ikke har set i årevis på grund af krigen. En fremmed fugl om den bosniske pige Ivana, der mistede sin tvillingesøster og mor under et bombeangreb. Hun blev senere adopteret og flyttede til London, hvor hun kæmper for at blive accepteret af sine kammerater. Jami en pige i Nicaragua om den syv-årige Jamis liv hjemme, i skole og på markedet. Cuba mia om to cubanske drenge, der viser rundt og fortæller om deres hverdag, interesser og drømme, som trods politiske og geografiske forskelle måske ikke afviger meget fra deres danske jævnaldrendes. Billy, onklen, fætteren og elefanten om den 10-årige elefantdreng Billy i Bangkok. Reminder rock mod racisme om danske musikere, der støtter en verden uden racisme og fremmedhad, og som er gået i studiet for at udgive en støtte cd. Bubber i Honduras på besøg hos den 15-årige Jolani, der lever på gaden. Arif Hossein ETV, Dhaka hos Arif Hossein, der er 13 år og bor i et af de enorme slumområder i Dhaka, hovedstaden i Bangladesh. Alligevel er han blevet tvreporter. Malawi Afrika on-line med fem danske spejdere på to ugers besøg i Malawi i forbindelse med Spejderhjælpsugen. God morgen Afghanistan dokumentar om tre børnereportere på radioprogrammet Good Morning Afghanistan. Børnene i Rakai om de mange børn i Uganda, der er blevet forældreløse som følge af AIDS. 10

11 TV 2 sendte også i 2003 det nyskabende program Kidchen, som med overraskende og til tider grænseoverskridende vinkler inspirerer børn og deres forældre til bedre madvaner. Missionen er enkel: At få børn ud i køkkenet, hvor de skal lære, at mad er en fantastisk opfindelse, som alle kan lave og spise med stor fornøjelse. Programserien er fulgt op med udgivelsen af en kogebog for især børn og unge i klasse. Kidchen er en interaktiv serie og udfordrer også børnene til respons via mobiltelefon og kids.tv2.dk, hvor der er opgaver, konkurrencer, opskrifter, underholdning og faktaoplysninger. På området for udenlandsk børne- og ungdoms-tv har TV 2 vist et varieret udbud af programmer af høj kvalitet. Fra den storslåede BBC-produktion Prinsen og Tiggerdrengen, baseret på Mark Twains klassiske roman, til den animerede fantasy-føljeton Sølvvinge, baseret på Kenneth Oppels succesrige flagermus-fortælling. De yngste seere har blandt andet kunnet glæde sig over den prisbelønnede tegnefilmsserie Eddie og Bjørn fra britiske Collingwood O hare og den pædagogiske og hjertevarme Bjørnene fra Lilleby fra canadiske Nelvana. På internettet kan man blandt årets mange initiativer til børn og unge nævne: Kids Med et omfattende redesign af kids.tv2.dk i 2003 øgede tv2.dk antallet og kvaliteten af sine tilbud til børnene. Flere programsites retter sig nu til børnene og tilbyder indhold, der både er informerende, udfordrende og underholdende. De nye tiltag tæller f.eks. det nye Sølvvinge-site, hvor børnene bliver udfordret i et omfattende spil-site. For de små børn kom der nye aktiviteter på robotter.tv2.dk og jungledyrethugo.tv2.dk, hvor børnene bl.a. kan synge sammen med robotterne og printe tegninger ud til at male. På kids.tv2.dk har børnene desuden fået deres egen tv-guide, deres egne børnefilmanmeldere og de har mulighed for selv at anmelde filmene. Rundfunk Med lanceringen af rundfunk.tv2.dk har tv2.dk fået et decideret ungdomssite, der giver de årige mulighed for at komme til orde. Her er der debatfora om Sex og Kærlighed, Musik og Fascination, Konsekvens og fri diskussion. Emner, der alle relaterer sig til det daglige ungdomsprogram Rundfunk. På sitet er der også anmeldelser af spil, film og ny teknologi i et sprog, de unge kender. Rundfunk.tv2.dk vil løbende udvikle sig og tilbyde målgruppen indhold, der relaterer sig til deres liv. TV 2 vil være på forkant med udviklingen og i direkte kontakt med de unge bl.a. via sms direkte i programmerne. Jesus & Josefine på nettet Hjemmesiden til julekalenderen Jesus & Josefine er den hidtil største børnesucces på tv2.dk. Hver dag bød jesusogjosefine.tv2.dk på nye aktiviteter såsom onlinespil, flash postkort, virtuelle billedbøger, konkurrencer og tests underholdning, der sammen med video-resumé fra hvert afsnit, billeder fra serien og programtekster forlængede tv-oplevelsen af Jesus & Josefine. Samtidig kunne man på sitet hente undervisningsmateriale i relation til Jesus & Josefine, som lærerne kunne bruge i skolerne. Tekstning TV 2 er i public service-tilladelsen forpligtet til at styrke handicappedes adgang til public service-tilbuddene. Denne forpligtelse har TV 2 løst ved at tekste så mange udsendelser som muligt. TV 2 bestræber sig på at tekste alle danske udsendelser, hvor det er muligt. Det vil som de tekniske muligheder har været i 2003 i praksis sige alle danske programmer, der ikke sendes direkte eller er færdigproduceret meget kort tid inden udsendelse på tv. Seerne gøres i begyndelsen af de ttv-tekstede programmer opmærksom på tekstningen ved, at bogstaverne TTV optræder på skærmen i nogle sekunder. 11

12 I 2003 blev 805 timers udsendelser tekstet. Tekstningen foregår som ttv-tekstning, dvs. tekstning på tekst-tv, hvor teksten kan tilvælges og altså ikke generer de seere, som ikke ønsker tekster. I 2002 var antallet af ttv-tekstede udsendelsestimer på 709. Antallet af førstegangsudsendte, tekstede timer var i 2003 på 288. Det tilsvarende tal for 2002 var cirka 300 timer, men af systemtekniske grunde kan tallet for 2002 ikke opgøres helt nøjagtigt. Når TV 2 har valgt at koncentrere sine ressourcer på tekstning, skyldes det, at det hjælper flest mulige seere. Det er kun en forholdsvis lille gruppe af de døve og hørehæmmede, der forstår tegnsprog. Desuden vil tegnsprogstolkning virke generende for alle de seere, som ikke har brug for den, og det er endnu ikke teknisk muligt at til- og fravælge tegnsprogstolkning, som det kan ske med ttvtekstningen. Hvorvidt TV 2 skal tilbyde tegnsprogstolkning er ikke afgjort. Det er politisk besluttet, at der vil blive taget stilling til spørgsmålet i forbindelse med indførelsen af digitalt jordbaseret tv i Danmark. Tekstning af direkte udsendelser som f.eks. nyheder Som krævet i public service-tilladelsen deltager TV 2 aktivt i arbejdet med at udvikle et digitalt, talerafhængigt genkendelsesprogram. Der er store forventninger til, at et kommende genkendelsesprogram radikalt vil udvide tv s muligheder for at live-tekste for døve og hørehæmmede. Imidlertid er tidshorisonten usikker, og dermed er der risiko for, at den forbedrede tekstning for døve og hørehæmmede som måtte afvente færdiggørelsen af det digitale talerafhængige genkendelsesprogram kunne blive forsinket i flere år. Den risiko har TV 2 ikke ønsket at løbe, og TV 2 valgte på den baggrund at igangsætte et stykke dansk pionérarbejde på området i TV 2 indledte en undersøgelse af de alternative tekniske løsninger, som i en overgangsperiode vil kunne servicere de døve og hørehæmmede. TV 2 anerkender til fulde denne gruppes særlige behov, og det er derfor en glæde at kunne fortælle, at TV 2/NYHEDERNE allerede fra foråret 2004 vil live-tekste en daglig nyhedsudsendelse. Samt naturligvis store nationale eller internationale begivenheder, hvis det er muligt. Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et udviklingsprojekt. Dette system, som TV 2-medarbejdere så demonstreret under en studietur til London i sommeren 2003, er baseret på brug af dobbelttastatur. To operatører udskriver simultant og overtager på skift de sagte sætninger. Hardwaren blev indkøbt i november 2003, og siden 1. januar 2004 har otte operatører trænet for at opnå den fornødne rutine. Kvaliteten er i skrivende stund ikke til- 12

13 fredsstillende, og vanskelighederne har været noget større end forudset, men det er målsætningen at gå i luften fra den 1. maj. Og det er sikkert, at det kongelige bryllup den 14. maj mellem kronprins Frederik og Mary Donaldson i store uddrag vil blive live-tekstet. I praksis vil teksterne kunne tilvælges via tekst-tv, og forsinkelsen vil i lighed med det planlagte talegenkendelsessystem ligge på mellem fire og seks sekunder. I starten sikkert en smule mere. Kilden til talmaterialet i den følgende del af redegørelsen er især tv-meter-systemet, der drives af Gallup for DR, TV 2, TV3, TvDanmark (se note 1) og Discovery, og beregninger på baggrund af dette. Alle generelle tal dækker målgruppen 3 år+, dvs. alle danskere på tre år og derover. Tal vedrørende nyhedssening er målt i aldersgruppen 12 år og derover. TV 2s sendeflade adskiller sig fra de øvrige tv-stationer ved at have en stor andel af landsdækkende nyheder, regionale programmer samt Aktualitet og debat. Det er TV 2s opfattelse, at stationen på nuværende tidspunkt har gjort, hvad der er teknisk muligt på området, og TV 2 håber, at systemet vil blive til glæde og gavn for de døve og hørehæmmede. Naturligvis med de begrænsninger og uundgåelige trykfejl, som den menneskelige faktor medfører. Deltagelse i et simultantekstningssystem baseret på dansk software TV 2/DANMARK A/S har i 2003 deltaget i finansieringen og udviklingen af et simultantekstningssystem, der bygger på et dansk digitalt talegenkendelsesprogram. Udviklingsarbejdet er overordentligt krævende. Det er derfor usikkert, hvornår et sådant simultantekstningssystem kan være i funktion. Efter aftale med Kulturministeriet har TV 2/DANMARK A/S betalt kroner til dette arbejde i Programfladen kvalitet, alsidighed og mangfoldighed TV 2 har det hele: Nyheder op til 11 gange dagligt, aktualitet, dokumentar, danske film og serier, kunst og kultur, danskudviklet underholdning, danske udgaver af de bedste internationale underholdningsformater, børne- og ungdomsprogrammer, morgen-tv, debat og sport samt udenlandske film og serier. Hertil kommer de regionale programmer, som i høj grad er med til at understrege TV 2s position i det danske mediebillede. Tabel 1 viser således, hvordan TV 2s samlede programudbud har en helt anden karakter end de stationer, som sender tv af rent kommercielle grunde. Som det fremgår, udgjorde alene de landsdækkende nyheder og de regionale programmer (ekskl. SportsNyhederne) 16 procent af TV 2s sendeflade, mens Aktualitet og debat Tabel 1 Sendetid i programtyper i 2003 fordelt på de fire hovedkanaler TV 2, DR 1, TV3 og TvDanmark 2 (procent) TV 2 DR 1 TV3 TvDanmark 2 Nyheder (almene) Sportsnyheder Aktualitet og debat Oplysning og kultur Musik Underholdning Dansk/ 3 7 nordisk fiktion Udenlandsk fiktion Sport (ekskl. nyheder) Regional-tv Undervisning Total (Kilde: Gallup Årsrapport se note 2) Note 1: Fra den 4. april 2004 har TvDanmark ændret navn til TV Danmark. Samtidig har selskabets kanaler fået nye navne, hhv. Kanal 5 og TV Danmark. Da Public service-redegørelsen omhandler året 2003, anvendes navnene TvDanmark, TvDanmark 1 og TvDanmark 2 i denne redegørelse. Note 2 vedrørende tabellerne: På grund af op- og nedrundinger giver Total ikke altid det samme tal som en sammenlægning af tallene i tabellerne. Gallup Årsrapport 2003 omhandler 52 uger (30. dec dec. 2003). 13

14 samt Oplysning og kultur udgjorde 20 procent af fladen. De tilsvarende tal for TV3 er hhv. 0 procent og 4 procent og for TvDanmark 2 hhv. 3 procent og 4 procent. TV 2 sendte fiktion i 48 procent af sendetiden, heraf var 3 procentpoint dansk/nordisk fiktion. DR 1s tilsvarende fik- tionsandel var 26, hvoraf 7 procentpoint var dansk. Underholdning stod for 4 procent af programtimerne på både TV 2 og DR 1. TV3 og TvDanmark 2 sendte fiktion og underholdning i 93 procent af programsendetiden. Sidstnævnte kanaler kategoriserer ikke efter programmernes oprindelsesland, og derfor kan udbudet af dansk fiktion ikke opgøres, men et dagligt kik på kanalernes programoversigter viser, at mængden af dansk fiktion på kanalerne er yderst beskeden. Af tabel 3 fremgår, hvordan TV 2s programfordeling (jf. Tabel 2 Sendetid i programtyper i 2003 fordelt på de fire søsterkanaler TV 2 Zulu, DR 2, 3+ og TvDanmark 1 (procent) Zulu DR 2 3+ TvDk 1 Nyheder (almene) Sportsnyheder Aktualitet og debat Oplysning og kultur Musik Underholdning Dansk/ 6 nordisk fiktion Udenlandsk fiktion Sport (ekskl. nyheder) Regional-tv Undervisning Total (Kilde: Gallup Årsrapport 2003) tabel 1) har udviklet sig i de seneste fire år, hvor den samlede programsendetid har været på henholdsvis timer, timer, timer og timer. Blandt de markante udsving i de senere år kan nævnes: Fra 2001 til 2002 voksede antallet af sportstimer, hvilket især skyldtes transmissioner fra vinter-ol og fra VM i fodbold. I samme tidsrum faldt sendetiden for Oplysning og kultur med 221 timer, mens Aktualitet og debat voksede med 166 timer. Det skyldtes især etableringen af Go aften Danmark (kategoriseret som Aktualitet og debat ), der i sendetiden klokken afløste en række af TV 2s såkaldte håndbogsprogrammer (der typisk var kategoriseret som Oplysning og kultur ). Den udvidede sendetid fra 2001 til 2002, blev især anvendt til udenlandsk dramatik og sport i det store sportsår Tabel 3 TV 2s sendetid i programtyper i årene 2000, 2001, 2002 og 2003 (procent) Nyheder (almene) Sportsnyheder Aktualitet og debat Oplysning og kultur Musik Underholdning Dansk/ nordisk fiktion Udenlandsk fiktion Sport (ekskl. nyheder) Regional-tv Undervisning Total Timer (Kilde: Gallup Årsrapport 2000, 2001, 2002 og 2003) 14

15 TV 2s sendetid i programkategorier i procent og timer/minutter Tabel 4 Tabel 5 Seertid fordelt på TV 2s programkategorier i procent og timer/minutter procent timer og minutter procent timer og minutter Nyheder (almene) t 32 min. Sportsnyheder t 26 min. Aktualitet og debat t 05 min. Oplysning og kultur t 36 min. Musik 1 44 t 46 min. Underholdning t 07 min. Dansk/nordisk fiktion t 18 min. Udenlandsk fiktion t 21 min. Sport (ekskl. nyh.) t 27 min. Regional-tv t 14 min. Total t 52 min (Kilde: Gallup Årsrapport 2003) TV 2s sendetid i programkategorier i procent Sport (ekskl. nyh.) Regional-tv Nyheder (almene) Sportsnyheder Aktualitet og debat Nyheder (almene) t 11 min. Sportsnyheder 3 7 t 20 min. Aktualitet og debat t 24 min. Oplysning og kultur 9 24 t 46 min. Musik 1 2 t 57 min. Underholdning 7 19 t 40 min. Dansk/nordisk fiktion 4 12 t 20 min. Udenlandsk fiktion t 23 min. Sport (ekskl. nyh.) t 53 min. Regional-tv t 46 min. Total t 40 min. (Kilde: Gallup Årsrapport 2003) TV 2s seertid i programkategorier i procent Sport (ekskl. nyh.) Regional-tv Nyheder (almene) Sportsnyheder Udenlandsk fiktion Fra 2002 til 2003 er det mest markante udsving, at regional-tv-timerne er mere end fordoblet. Årsagen er en aftale mellem TV 2/DANMARK A/S og TV 2-regionerne, som giver regionerne adgang til at sende programmer (herunder nyheder) i tidsrummet fra klokken og frem til cirka klokken Oplysning og kultur Musik Underholdning Dansk/nordisk fiktion Andelen af sportsprogrammer faldt i 2003 efter det store sportsår i Af samme grund stiger sportsandelen Udenlandsk fiktion Dansk/nordisk fiktion igen i 2004, hvor TV 2 bl.a. har rettigheder til OL i Athen og EM i fodbold i Portugal. Oplysning og kultur Musik Underholdning Aktualitet og debat Tabel 4 viser de enkelte programtypers andel af TV 2s samlede sendetid, mens tabel 5 viser, hvordan seerne fordelte deres tv-forbrug på TV 2s programtyper. Tabellerne viser, at nyheder (de almene nyheder ekskl. sports- nyheder) udgjorde ni procent af TV 2s samlede sendetid 15

16 Tabel 6 Sendetid kl til (TV 2-udsendelser med begyndelsestidspunkt mellem kl og 24.00) fordelt på programkategorier Tabel 7 Seernes tidsforbrug mellem kl og (TV 2- udsendelser med begyndelsestidspunkt mellem kl og 24.00) fordelt på programkategorier procent timer og minutter procent timer og minutter Nyheder (almene) t 42 min. Sportsnyheder 3 60 t 48 min. Aktualitet og debat t 01 min. Oplysning og kultur t 09 min. Musik 2 36 t 31 min. Underholdning t 14 min. Dansk/nordisk fiktion t 25 min. Udenlandsk fiktion t 43 min. Sport (ekskl. nyh.) t 35 min. Regional-tv t 52 min. Total t 00 min. (Kilde: Gallup TV-meter 2003) TV 2s sendetid kl i programkategorier i procent Nyheder (almene) t 32 min. Sportsnyheder 3 5 t 57 min. Aktualitet og debat t 27 min. Oplysning og kultur t 17 min. Musik 1 2 t 43 min. Underholdning 8 17 t 44 min. Dansk/nordisk fiktion 5 10 t 51 min. Udenlandsk fiktion t 18 min. Sport (ekskl. nyh.) 9 18 t 49 min. Regional-tv t 34 min. Total t 10 min. (Kilde: Gallup TV-meter 2003) TV 2s seertid kl i programkategorier i procent Regional-tv Nyheder (almene) Regional-tv Nyheder (almene) Sport (ekskl. nyh.) Sportsnyheder Sport (ekskl. nyh.) Aktualitet og debat Sportsnyheder Udenlandsk fiktion Dansk/nordisk fiktion Musik Underholdning Oplysning og kultur Udenlandsk fiktion Dansk/nordisk fiktion Musik Underholdning Oplysning og kultur Aktualitet og debat (tabel 4), men udgjorde 17 procent af seernes samlede sening på TV 2 (tabel 5). Det skyldes, at NYHEDERNE har mange og trofaste seere, samt at de fleste nyhedsudsendelser vises på tidspunkter, hvor mange danskere ser fjernsyn. Samme konklusion ses for f.eks. underholdning. I tabel 6 og 7 vises også sendetiden og seertiden på programkategorier her for programmer, der har begyndelsestidspunkt mellem klokken og I denne periode (programmer, der begynder mellem klokken og 24.00) udgør nyheder, underholdning og 16

17 dansk/nordisk fiktion en forholdsvis større andel af sendetiden dvs. af TV 2s samlede programudbud end når opgørelsen dækker hele døgnet. Også seningen af disse programtyper i samme tidsrum er forholdsvis større end gennemsnittet for hele døgnet. Det skyldes, at disse programtyper typisk har højere seertal end gennemsnittet. Vurdering TV 2s programmer vurderes generelt højt. Den gennemsnitlige vurdering af de TV 2-programmer, som er vurderet i 2003, er 3,9 på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er det højeste. Også de DR 1-programmer, som er vurderet i 2003, havde et gennemsnit på 3,9. TV 2 er meget opmærksom på de programvurderinger, som gennemføres i Gallups tv-meter-system, og TV 2 følger nøje med i, hvordan disse vurderinger udvikler sig. En konstant, lav vurdering er ofte et varsel om, at seertallet vil falde. Også af den grund er det vigtigt at holde øje med vurderingerne. Både TV 2 og Gallup har den erfaring, at det i nogle tilfælde er omsonst at bede om vurderinger. Hvis en fodboldlandskamp vurderes, vil vurderingen typisk afspejle, om Danmark spillede godt og vandt. Kun i ringe grad vil produktionen og kommentatorerne ligge til grund for vurderingen. Man kan ikke altid gennemskue, hvad en vurdering dækker over. Et godt dokumentarprogram kan ind imellem få en lav vurdering. Det kan være, programmet var dårligt. Men det kan også skyldes, at seerne ikke brød sig om hovedpersonen eller om emnet, der kunne være ubehageligt. Nyheder og regionale udsendelser Samme tendens ses også for NYHEDERNE, som får en gennemsnitlig vurdering på 3,7. Det er ikke overraskende lidt lavere end gennemsnittet. Nyheder vil ofte blive opfattet som negative, fordi nyhedsudsendelser tager fat i emner, som er problem eller konfliktfyldte, og som giver anledning til diskussion og uenighed. Til gengæld er TV 2s seere særdeles interesserede i nyheder og følger ofte disse udsendelser omtrent fra start til slut. Når TV 2 sender NYHEDERNE om aftenen, følges de af 52 procent af dem, som har tændt for fjernsynet (tabel 8 - se næste side). Set i lyset af den skærpede konkurrence er det særdeles tilfredsstillende. 17

18 Også TV 2s regionale nyhedsudsendelser har meget trofaste seere og en høj seerandel på 49 procent. Vurderingen af regional-tv i 2003 var på 3,7. Vurderingen af TV-avisen var i 2003 på 3,7. De klassiske udgaver af Dags Dato fik vurderingen 3,7, mens dokumentarserien Kærlighed i medgang og modgang samt årets øvrige udgaver af Reportageholdet blev vurderet til 3,6 i snit. Aktualitet og debat Aktualitets- og debatprogrammer på TV 2 opnåede vurderingen 3,8. Dette tal dækker over eksempelvis gennemsnitsvurderingen 4,2 til dokumentarserien Rigets børn om kræftramte børn på Rigshospitalet samt 4,0 til dokumentarserierne Forbandede barndom, 5.b, TV Glad og Reportageholdet: Smuglerjagt samt programmerne TV 2 dok., Station 2 og Station 2 Special. Dokumentarserien Alt på spil fik vurderingen 3,9. Go aften Danmark blev vurderet til 3,8 en fremgang fra 3,7 i 2002, hvor vurderingen også var stigende gennem året. Også Dags Dato Special blev vurderet til 3,8 i gennemsnit. Oplysning og kultur Oplysnings- og kulturprogrammer vurderes til gennemsnitligt 3,9. Denne vurdering trækkes op af bl.a. dokumentarserierne Livet er fedt og Fakse Vandrerhjem (begge 4,1), oplevelsesserierne På kanten af verden og Signe & BS på afveje (begge 4,1) samt dokumentarserien Årgang 0 og BBC-serien I dinosaurernes verden (begge 4,0). På gennemsnitsvurderingen 3,9 finder man boligprogrammerne Helt Solgt! og Roomservice samt programserierne Airport, Mit liv som skotte, På rejse med sjælen, Tillykke TV 2 og Eventyrerne. Klarsyn, Åndernes Magt III og På Rating, share og vurdering af TV 2-programmer med begyndelsestidspunkt klokken fordelt på programkategorier Tabel 8 Rating (procent) Share (procent) Vurdering Nyheder (almene) ,7 Sportsnyheder Aktualitet og debat ,8 Oplysning og kultur ,9 Musik ,7 Underholdning ,9 Dansk/nordisk fiktion ,8 Udenlandsk fiktion ,9 Sport (ekskl. nyheder) ,8 Regional-tv ,7 (Kilde: Gallup TV-meter) Rating er, hvor stor en del af befolkningen, der har set det pågældende program. Share udtrykker, hvor stor en del af de, der har åbent for fjernsynet, som i gennemsnit har fulgt det pågældende program. Vurdering er den karakter på en skala fra 1 til 5, som seerne i tv-meter panelet afgiver under programmet. Programmerne er udvalgt til vurdering efter tv-stationens ønske. 18

19 ski igen, igen fik vurderingen 3,8, mens programserien De dyre drenge blev vurderet til 3,6. Udsendelsesrækkerne Krydstogtskibet og Parken blev begge i gennemsnit vurderet til 3,4. Underholdning Blandt vurderingerne til underholdningsserier og -programmer et gennemsnit på 3,9 i finder man bl.a. 4,3 til de Niels Hausgaard-shows, som blev vist i 2003, og 4,2 til årets udsendte Linie 3-shows. Finn Nørbygaard-showet Finn & Co. blev vurderet til 4,1, og den samme vurdering tilfaldt Hvem vil være millionær?, Hvem vil være millionær? Special og de klassiske udgaver af Jeopardy! Programserien Den 6. Sans samt Cirkusrevyen fik vurderingen 4,0. På gennemsnitsvurderingen 3,9 finder man Mester-Jeopardy!, mens Sommer-Jeopardy! og Mit sande Jeg blev vurderet til 3,8. Underholdningsshowet Venner for livet fik vurderingen 3,7. De satiriske shows Mette Lisby One Woman Comedy Show og Det Brune Punktums Far brugte ikke noget fik henholdsvis vurderingerne 3,6 og 3,5. Programserien Matchmaker fik gennemsnitsvurderingen 3,5, mens de to udenlandske programserier om morsomme og groteske reklamer (Rablende reklamer og Rubys rablende reklamer) under ét fik den lave vurdering 3,4 Dansk/nordisk fiktion Dansk og nordisk fiktion vurderes til 3,8. Danske og nordiske film blev i snit vurderet til 3,9 et gennemsnit, der dækker over et spænd fra 4,3 til komedien Kærlighed ved første hik til 3,3 til den danske film Bleeder. Blandt serier fik Langt fra Las Vegas og Jesus & Josefine begge vurderingen 4,0. Den nye dramaserie Forsvar blev vurderet til 3,9, mens det satiriske CWC World fik den meget lave vurdering 3,3. Udenlandsk fiktion Udenlandsk fiktion blev under ét vurderet til 3,9. De udenlandske film blev i gennemsnit vurderet til 3,8. Et gennemsnit, der dækker over bl.a. de meget høje vurderinger på 4,4 til Titanic og En verden udenfor og de lave vurderinger på 3,4 til seks forskellige film: Austin Powers, Seriemorder om bord, Flugtaktion New York, Head Above Water, En russer rydder op i Chicago og Pilgrim. Blandt de udenlandske serier var gennemsnitsvurderingen på 4,1. Højest var vurderingen af 24 timer (4,4) og Venner (4,2). Amys ret blev vurderet til 3,9, mens The Agency, Et umage par og Alias blev vurderet til 3,8. Nærmest lykkelig fik vurderingen 3,4. Sport Sportsudsendelser (inklusive enkelte kampe, der er blevet vurderet) er vurderet til 3,8. Det kritiske sportsmagasin Lige På og Sport (LPS) fik vurderingen 3,7. Musik Den gennemsnitlige vurdering til årets musikprogrammer blev på 3,7. Programserien Popstars SHOWTIME! opnåede 3,6, mens koncerterne Brdr. Olsen More Songs, Robbie 19

20 Williams live i Horsens og Celine Dion i Las Vegas fik vurderinger på hhv. 4,2, 4,0 og 3,9. Dermed er TV 2s andel af den samlede sening over året i sig selv et mål for public service-virksomheden. Årets allerhøjeste vurdering på TV 2 var på 4,5 og tilfaldt seks afsnit af den amerikanske spændingsserie 24 timer samt en afdeling af et underholdningsshow, Niels Hausgaard live i Cirkusbygningen. Årets laveste vurdering på TV 2 gik til et afsnit af portrætserien Parken. Det blev vurderet til 3,1. Tv-seningen og seerandele TV 2 er som public service-station forpligtet til at finde et stort publikum til sine udsendelser. Samtidig har TV 2 det mål at udsende programmer til seere i alle aldersgrupper. Og derfor ønsker TV 2 at have en seerskare, hvis aldersfordeling er i så god overensstemmelse med befolkningen som muligt. Det er samtidig en nødvendighed for en virksomhed, der skal finansiere langt hovedparten af sin virksomhed ved hjælp af reklameindtægter. Efterspørgsel Blandt alle seere (3 år+ se tabel 9) nåede TV 2-kanalerne i 2003 en andel af tv-seningen på 37,3 procent en tilbagegang fra 38,3 procent i De 37,3 procent er sammensat af 35,2 procent fra TV 2 (uændret i forhold til 2002) og 2,1 procent fra TV 2 Zulu - en tilbagegang fra 3,1 i Tilbagegangen til TV 2 Zulu skyldes kanalens faldende penetration som følge af indførelse af brugerbetaling. DR-kanalerne fik en samlet fremgang fra en samlet seerandel på 32,1 procent i 2002 til 33,6 procent i 2003 til DR 1 og DR 2 tilsammen. De udenlandskejede tv-stationer TV3 og TvDanmark oplevede overvejende tilbagegang: TV3 gik fra en seerandel på 7,2 procent til 6,6 procent, mens søsterkanalen 3+ uændret stod for 3,5 procent af tv-seningen. Til gengæld Seerandele - hele døgnet (procent) Tabel 9 Seerandele kl (procent) Tabel TV TV 2 Zulu 3 2 DR DR TV Viasat Sport 0 0 TvDanmark TvDanmark Discovery Channel 1 1 Animal Planet 0 1 Lokal-tv 0 0 Andre Total (Kilde: Gallup Årsrapport 2003) TV TV 2 Zulu 3 2 DR DR TV Viasat Sport 0 0 TvDanmark TvDanmark Discovery Channel 1 1 Animal Planet 0 0 Lokal-tv 0 0 Andre 7 7 Total (Kilde: Gallup Årsrapport 2003) 20

21 Daglig seertid i timer og minutter Tabel 11 Ugentlig seertid i timer og minutter Tabel TV 2 00:55 00:55 TV 2 Zulu 00:05 00:03 DR 1 00:44 00:47 DR 2 00:06 00:06 TV3 00:11 00: :06 00:06 Viasat Sport 00:01 00:01 TvDanmark 1 00:04 00:03 TvDanmark 2 00:07 00:07 Discovery Channel 00:02 00:02 Animal Planet 00:01 00:01 Lokal-tv 00:00 00:00 Andre 00:15 00:16 Total 02:36 02:37 (Kilde: Gallup Årsrapport 2003) TV 2 06:25 06:27 TV 2 Zulu 00:34 00:23 DR 1 05:10 05:28 DR 2 00:40 00:42 TV3 01:19 01: :39 00:39 Viasat Sport 00:04 00:05 TvDanmark 1 00:25 00:21 TvDanmark 2 00:52 00:52 Discovery Channel 00:12 00:14 Animal Planet 00:04 00:05 Lokal-tv 00:03 00:02 Andre 01:46 01:51 Total 18:14 18:22 (Kilde: Gallup Årsrapport 2003) stod den nye Viasat Sport for 0,4 procent af den samlede tv-sening 0,1 procentpoint bedre end i TvDanmark 2 oplevede et lille fald fra 4,8 procent i 2002 til 4,7 procent i 2003, mens TvDanmark 1 måtte se sin seerandel på 2,2 procent i 2002 reduceret til 1,9 procent i I tv s prime time kl. 17 til kl. 24 hvor det største tv-forbrug ligger, hvor kanalernes stærkeste programsatsninger placeres, og hvor konkurrencen mellem tv-stationerne følgelig er størst havde både TV 2 og TV 2 Zulu tilbagegang i seerandel (tabel 10). Samlet stod TV 2-kanalerne for 38 procent af tv-seningen kl DR-kanalerne gik lidt frem (fra 37 til 39 procent i seerandel), TV3-kanalerne gik tilbage, mens TvDanmark lå nogenlunde stabilt. Danskernes samlede daglige tv-sening steg ét minut fra 2 timer 36 minutter i 2002 til 2 timer 37 minutter i Hvordan den daglige gennemsnitlige seertid på 2 timer 37 minutter var fordelt på de væsentligste kanaler/grupper af kanaler, fremgår af tabel 11. Dækning Det er et klassisk mål for en samfundsejet station som TV 2, at der over en given periode er et attraktivt tilbud til alle danskere på kanalen. Daglig dækning og ugentlig dækning er således vigtige måltal for TV 2. Den høje dækning kan i realiteten kun nås, hvis TV 2 også opnår høje seertal og en høj seerandel. TV 2 fastholdt i 2003 sin høje dækning trods den skærpede konkurrence. I 2003 fandt 53 procent af danskerne hver dag et tilbud på TV 2 af interesse uændret i forhold til 2002 (tabel 13). Hver uge fandt 81 procent af danskerne 21

22 Tabel 13 Så mange seere brugte TV 2 og de øvrige kanaler mindst fem minutter uafbrudt hver dag gennemsnitlig daglig dækning (i procent) TV TV 2 Zulu 10 7 DR DR TV Viasat Sport 1 2 TvDanmark TvDanmark Discovery Channel 4 4 Animal Planet 2 2 Lokal-tv 1 1 Andre Total (Kilde: Gallup Årsrapport 2003) Tabel 15 Så mange seere brugte TV 2 og de øvrige kanaler mindst 15 minutter uafbrudt hver uge gennemsnitlig ugentlig dækning (i procent) Tabel 14 Så mange seere brugte TV 2 og de øvrige kanaler mindste fem minutter uafbrudt hver aften gennemsnitlig daglig dækning kl (i procent) TV TV 2 Zulu 8 5 DR DR TV Viasat Sport 1 1 TvDanmark TvDanmark Discovery Channel 3 3 Animal Planet 1 1 Lokal-tv 1 0 Andre Total (Kilde: Gallup Årsrapport 2003) Tabel 16 Så mange seere brugte TV 2 og de øvrige kanaler mindst 15 minutter uafbrudt om aftenen gennemsnitlig ugentlig dækning kl (i procent) TV TV 2 Zulu DR DR TV Viasat Sport 3 4 TvDanmark TvDanmark Discovery Channel 8 9 Animal Planet 3 4 Lokal-tv 3 2 Andre Total (Kilde: Gallup Årsrapport 2003) TV TV 2 Zulu DR DR TV Viasat Sport 2 2 TvDanmark TvDanmark Discovery Channel 6 7 Animal Planet 2 2 Lokal-tv 1 1 Andre Total (Kilde: Gallup Årsrapport 2003) 22

23 et tilbud på TV 2 et lille fald fra 82 procent året forinden (tabel 15). Til gengæld faldt TV 2 Zulus dækning markant igen som følge af kanalens faldende penetration efter indførelsen af brugerbetaling. TV 2 og kontakten med seerne Seerne er i fokus i TV 2s virksomhed. Det skal være muligt for seerne at komme i kontakt med TV 2s medarbejdere og aflevere ros og ris og stille spørgsmål om programmerne. Kendetegnende for public service-kanalerne DR 1 og TV 2 er, at næsten alle finder et tilbud på disse kanaler i løbet af en uge. Det er i klar modsætning til TV3 og TvDanmark, der ikke benyttes som hovedkanal, men som supplementskanal. I den stærkt konkurrenceprægede sendetid klokken havde TV 2 en høj daglig dækning på 47 procent (tabel 14) og en ugentlig dækning på 77 procent (tabel 16). DR 1 havde i dette tidsrum en daglig dækning på 47 procent og en ugentlig dækning på 81 procent. Herefter er der langt til de øvrige kanaler. Dialog med lytter- og seerorganisationerne TV 2 fører dagligt dialog med seerne om programvirksomheden, og derudover mødes TV 2/DANMARK A/S ledelse to-fire gange årligt med repræsentanter fra seer- og lytterforeningerne, herunder Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer (SLS), Arbejdernes Radioog Fjernsynsforbund (ARF) og KLF, Kirke & Medier. I det ene af årets møder deltog også repræsentanter for det nye Public Service Råd, som var inviteret efter ønske fra lytterog seerforeningerne. På møderne orienterer TV 2/DANMARK A/S om den aktuelle mediepolitiske og programmæssige situation og drøfter efter ønske fra foreningerne konkrete og principielle spørgsmål i forbindelse med programvirksomheden. Det er de enkelte TV 2-afdelinger og de enkelte medarbejdere, der er ansvarlige for, at seerhenvendelser besvares så hurtigt og korrekt som muligt. Denne politik skal sikre, at seeren, som henvender sig, får kompetent og hurtig besked. Samtidig når principielle henvendelser ubureaukratisk og umiddelbart frem til den ansvarlige chef på det pågældende område. Samtidig betyder denne politik, at TV 2s medarbejdere får henvendelserne i deres ægte og konkrete form uden mellemliggende bearbejdninger og med mulighed for en direkte dialog mellem den ansvarlige medarbejder og seeren. Der foretages ikke årlige analyser af, på hvilke spørgsmål seernes henvendelser fordeler sig, men ind imellem gennemføres delanalyser. I februar 2003 en måned, hvor der inden forårets højsæson fortsat var en række genudsendelser på programplanen analyserede TV 2s Informationsafdeling alle programmails til TV 2, der handlede om genudsendelser. Og resultatet var overraskende for mange: For hver gang TV 2 modtog én -klage over genudsendelser, modtog stationen tre-fire mails fra seere, der opfordrede til genudsendelser af et program. I 2003 har nyhedschef Michael Dyrby bl.a. fortalt om TV 2/ NYHEDERNEs dækning af Irak-krigen. Dermed har TV 2 fortsat dialogen med seer- og lytterforeningerne, efter at TV 2s programråd blev nedlagt af regeringen. I fortsættelse af dialogen har TV 2 bl.a. lagt vægt på, at også repræsentanter fra de unge seergrupper deltager. 23

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord: 2004 et begivenhedsrigt år 3. Public service-kontrakten 4

Indholdsfortegnelse. Forord: 2004 et begivenhedsrigt år 3. Public service-kontrakten 4 Indholdsfortegnelse Forord: 2004 et begivenhedsrigt år 3 Public service-kontrakten 4 Krav til public service-redegørelsen 7 Danskproducerede og dansksprogede udsendelser 8 Nyhedsudsendelser 9 Dansk dramatik

Læs mere

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed.

Efter radio- og fjernsynslovens 44 a fører Radio- og tv-nævnet tilsyn med TV 2/DANMARK A/S public service programvirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2 s public service redegørelse for 2003 TV 2/DANMARK A/S har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public

Læs mere

TV 2 public service-redegørelse 2005

TV 2 public service-redegørelse 2005 TV 2 public service-redegørelse 2005 Public serviceredegørelse 2005 TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25. 5100 Odense C. Danmark tel +45 65 91 91 91. fax +45 65 91 33 22 www.tv2.dk. tv2@tv2.dk CVR NR. 10 41

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 J. nr. 2004-18141 Public service-kontrakt mellem TV 2/FYN og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006 TV 2 DANMARK A/S CVR-nummer 10 41 34 94 TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006 TV 2 ÅRSRAPPORT 2006 TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2006 indhold Forord: Public service på flere platforme 5 Public service-redegørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2 DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 15. december 2014 Tilladelse til TV 2 DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf.

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 2. maj 2013 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010.

DR har modtaget Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010. Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSESFORMANDEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520

Læs mere

København den 16. juni 2004

København den 16. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 16. juni 2004 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DR s public service redegørelse for 2003 DR har pr. 1. maj 2004 indsendt sin redegørelse for opfyldelse af public servicetilladelse

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 4 (20. 26. jan 2003) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter" Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, TvDanmark og Discovery

Læs mere

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR

MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR Kulturudvalget 2012-13 KUU Alm.del Bilag 171 Offentligt MICHAEL CHRISTIANSEN / BESTYRELSESFORMAND MARIA RØRBYE RØNN / GENERALDIREKTØR GITTE RABØL / MEDIEDIREKTØR ØGET DEBAT OM DR OG PUBLIC SERVICE FØRST

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2007

TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2007 TV 2 PUBLIC SERVICE- REDEGØRELSE 2007 Indhold Øgede krav til TV 2 6 Dansksprogede udsendelser 6 Nyhedsudsendelser 6 Dansk dramatik 7 Sport 7 Programmer til børn og unge 8 Udenlandske serier for børn 10

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2003 til 31. december 2006 Indledning Dansk public service-radio og -tv udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af

Læs mere

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6

Indhold. Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed... 6 PUBLIC SERVICE-BERETNING 2000 Indhold Forord TV 2 som flerstrenget medievirksomhed.......... 6 Public service-regnskab Både TV 2 og DR fik fremgang.................... 10 Public service-regnskab............................

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Notat Udkast til bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt on-demand audiovisuel programvirksomhed 10. marts 2016 I medfør af 46, 47, stk. 4 og 5, og 48 i lov nr. xx af xx om

Læs mere

PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE

PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE TV 2 DANMARK A/S 11. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Forord... 5 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE Indledning... 8 Dansksprogede

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund Radio- og tv-nævnet 12. oktober 2011 Christian Edelvold Berg Specialkonsulent cbe@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33 73 33 30 Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service redegørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2015

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2015 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2015 TV 2 DANMARK A/S RUGAARDSVEJ 25 5100 ODENSE C 13. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2015 INDHOLDS- FORTEGNELSE Forord... 5 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08 2 Indhold TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08 Dialog med lytter- og seerorganisationerne 41 52 TV 2s engagement i dansk film mv. 55 Dækningen af husstande med TV 2, analogt og digitalt 56 Udvikling og udsendelse

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/BORNHOLM og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/BORNHOLMs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for

Læs mere

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94

TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 12. REGNSKABSÅR CVR 10 41 34 94 TV 2 DANMARK PUBLIC SERVICE REDEGØRELSE 2014 INDHOLDS FORTEGNELSE Forord... 5 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE Indledning... 9 Dansksprogede

Læs mere

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i %

Antal tv apparater i de danske husstande i 2013 fordeling af husstandene i % MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 TV BILAG: GRAF FER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 50,0 48,6 Antal

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service-redegørelse for 2012

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/Danmark A/S public service-redegørelse for 2012 Til TV 2/Danmark A/S Rugaardsvej 25 5100 Odense C Att.: Bestyrelsesformand Lars Liebst Radio- og tv-nævnet 1. november 2013 Jarle Dalgaard Christensen Konsulent jdc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014

Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 Den 19. april 2011 Public service-kontrakt mellem TV 2/LORRY og kulturministeren for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2014 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/LORRYs PUBLIC SERVICE 1. Rammer for public

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 51 (15. 21. dec. 2003) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter" Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, TvDanmark og Discovery

Læs mere

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1)

Bekendtgørelse om programvirksomhed på grundlag af registrering samt ondemand audiovisuel programvirksomhed 1) BEK nr 100 af 28/01/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2004-20399-229 Senere ændringer til forskriften BEK nr 894 af 23/08/2012

Læs mere

FORORD... 5 TV 2 SPORTEN... 83 PUBLIC SERVICE-REGNSKAB... 11 TV 2 INTERAKTIV... 89 TV 2-REGIONERNE... 37. TV 2s DIGITALISERING...

FORORD... 5 TV 2 SPORTEN... 83 PUBLIC SERVICE-REGNSKAB... 11 TV 2 INTERAKTIV... 89 TV 2-REGIONERNE... 37. TV 2s DIGITALISERING... FORORD......................... 5 PUBLIC SERVICE-REGNSKAB.... 11 TV 2-REGIONERNE.............. 37 ÅRETS PROGRAMMER........... 57 TV 2 ZULU..................... 69 TV 2 NYHEDERNE............ 75 TV 2 SPORTEN................

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven.

TV 2/DANMARK A/S er i øvrigt underlagt dansk lovgivning, herunder telelovgivningen samt medieansvarsloven. 16. juni 2011 Tilladelse til TV 2/DANMARK A/S til at udøve public serviceprogramvirksomhed Kapitel 1. Generelle bestemmelser 1.1. Hjemmel I medfør af 38 a i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S. TV 2 danmark public service-redegørelse 201 1

TV 2 DANMARK A/S. TV 2 danmark public service-redegørelse 201 1 TV 2 DANMARK A/S 9. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 91 TV 2 danmark public service-redegørelse 201 1 TV 2 danmark Indholdsfortegnelse tv 2 danmark Public service-redegørelse 2011 side 3 Forord... 4 Public

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2/Bornholm og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2/Bornholms PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier.

Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Tænk-selv -øvelser i elektroniske medier. Øvelse A) Robinson-ekspeditionen på TV. Bemærk: I denne øvelse er vi kun interesserede førstegangsudsendelser. Ofte, når man kaster sig over et program, man gerne

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009 TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Danmarks Største Fællesskab Danmarks Største Fællesskab Indhold 48 Om kontakten med seerne i øvrigt 53 TV 2s

Læs mere

DI-indspil til medieforlig 2014

DI-indspil til medieforlig 2014 DI-indspil til medieforlig 014 Nyt medieforlig medio 014 1. Baggrund Det nuværende medieforlig gælder for 013-014. Der skal derfor indgås nyt forlig i 014 for de efterfølgende år. Medieaftalen sætter de

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv)

Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ny ordning for udsendelse af ikkekommercielt tv) 1. I lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 988 af 6. oktober

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV 2 ØSTJYLLAND og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV 2 ØSTJYLLANDs PUBLIC SERVICE-VIRKSOMHED 1. Rammer for public

Læs mere

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018

Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 Public service-kontrakt mellem TV MIDTVEST og kulturministeren for perioden 1. januar 2015 til 31. december 2018 I. FORMÅL OG PRÆMIS FOR TV MIDTVESTs PUBLIC SERVICE- VIRKSOMHED 1. Rammer for public service-kontrakten

Læs mere

TV 2 danmark public service-redegørelse 2012

TV 2 danmark public service-redegørelse 2012 TV 2 danmark public service-redegørelse 2012 TV 2 DANMARK A/S 10. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 91 TV 2 DANMARK public service-redegørelse 2012 3 Forord... 4 Public service-redegørelse Indledning...

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse

Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs public service-redegørelse Radio- og tv-nævnet 27. oktober 2015 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. Dir.tlf. 33 73 33 35 lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Radio- og tv-nævnets udtalelse om Radio24syvs

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd

Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd Samarbejdsforum for danske Lytter- og Seerorganisationer og Det Ny Public Service Råd 9. september 2011 v/ Maria Rørbye Rønn Generaldirektør Agenda DR og mediemarkedet anno 2011 Tre tendenser Status DR

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: TNS Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 51 (13. 19. dec 2004) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "TNS Gallup TV Meter" TNS Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV 2/DANMARK, TV3, TvDanmark

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009 TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 2009 TV 2 DANMARK A/S 7. regnskabsår CVR-nummer 10 41 34 94 Danmarks Største Fællesskab Danmarks Største Fællesskab Indhold 48 Om kontakten med seerne i øvrigt 53 TV 2s

Læs mere

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08

TV 2 PUBLIC SERVICE-REDEGØRELSE 08 Klik på billedet for at se en film med højdepunkter fra TV 2s programmer i 2008. Husk at sætte lyden til, inden afspilningen går i gang. For at se videoen, der varer cirka fire minutter, kræves en god

Læs mere

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter"

Ugens TV tal. Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: Gallup TV Meter PRESSEMEDDELELSE Seertal uge 19 (3. 9. maj 004) Eftertryk/citat må kun ske mod flg. kildeangivelse: "Gallup TV Meter" Gallup måler hvert døgn på vegne af DR TV, TV /DANMARK, TV3, TvDanmark og Discovery

Læs mere

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010

Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Public service-kontrakt mellem DR og kulturministeren for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2010 Indledning Danske public service-medier udfylder en vigtig rolle som skaber og formidler af dansk

Læs mere

KNR. Public service redegørelse. for år

KNR. Public service redegørelse. for år Side 1 af 9 KNR Public service redegørelse for år 2007 I henhold til resultatkontraktens punkt 15, skal KNR hvert år indsende en redegørelse omkring overholdelse af kontrakten for det foregående år. Redegørelsen

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR

FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR FORENINGEN FOR ENTERTAINMENT- & MEDIERET MARIA RØRBYE RØNN, GENERALDIREKTØR I DR 1 TYDELIG OG DIGITAL 2 TYDELIGERE PUBLIC SERVICE- PROFIL Styrkede positioner i forhold til børn og unge, kultur samt nyheder

Læs mere

A) Faktiske oplysninger

A) Faktiske oplysninger BILAG 6 Scenarie c: Den folkelige radio A) Faktiske oplysninger Beskrivelse Lyttermålgruppe(-r) Forventninger til lyttertal Kanalens placering i det samlede danske radiobillede Forventes modellen at kunne

Læs mere

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV

INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV INDSAMLINGSPOLITIK FOR PLIGTAFLEVERET RADIO/TV August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund... 3 2.1 Lovteksten... 3 2.2 Indsamlingsmetode... 3 2.3 Redaktionsgruppe... 4 3. Komplet indsamling...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord: En ny tid 4. Danskernes mødested 6. Public service-regnskab 8. TV 2 dækker bredt 14

Indholdsfortegnelse. Forord: En ny tid 4. Danskernes mødested 6. Public service-regnskab 8. TV 2 dækker bredt 14 3 Indholdsfortegnelse Forord: En ny tid 4 Danskernes mødested 6 Public service-regnskab 8 TV 2 dækker bredt 14 Dansk sprog samt børne- og ungdomsprogrammer 24 Vurdering og seerandele 32 Samarbejdspartnere

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006.

Public service-kontrakterne mellem kulturministeren og de otte regionale TV 2- virksomheder er gældende fra 1. januar 2003 til 31. december 2006. MEDIESEKRETARIATET RADIO- OG TV-NÆVNET København den 17. september 2007 Radio og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-virksomheders public service-redegørelser for 2006 De otte regionale TV 2-virksomheder

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal

Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal. Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FMradiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed

DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed Beretning til statsrevisorerne om DR og TV 2s produktivitet og public service-virksomhed November 2000 RB B203/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning

Læs mere

København den 11. august

København den 11. august RADIO- OG TV-NÆVNET København den 11. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2-stationers public service redegørelser for 2003 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 Oktober 2010 Hovedoverskrifterne i regeringens udspil til filmaftalen er: 1. Et sundt og bæredygtigt filmproduktionsmiljø 2. Et fleksibelt og tilpasningsdygtigt støttesystem, der fremmer

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen (permanent)

1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen (permanent) Dialogmøde / Dialogforum Esbjerg (DIEF) 30.01.07 Referat: Fravær: Torben Rimmer Nielsen, Carsten Thybo, Anna L. Sørensen 1. Præsentations runde, hvor Hardy Nordborg meddeler, at han erstatter Maria Truelsen

Læs mere

Danske medier under pres

Danske medier under pres Danske medier under pres Danske medier under pres: Tre vidnesbyrd DR TV og TV2 taber share De største aktører på nettet er multinationale Dagbladene mister læsere og annonceindtægter Tre megatendenser

Læs mere

Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 2007)

Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 2007) MEDIESEKRETARIATET Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 27) 1. Indledning Fødevareministeriet har bedt om oplysninger om tv reklame i Danmark med særligt henblik på børns tv reklamer. Der er

Læs mere

Rapport for deltagelse i Input i Sydney

Rapport for deltagelse i Input i Sydney Rapport for deltagelse i Input i Sydney København, 31.5.2012 Christian Friis Degn Journalist, DR Nyheder (primært Bag Borgen og 21 Søndag ) Dato for deltagelse: 5. maj til 13. maj, inkl. rejse. Hvad er

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt.

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg den 1. december 2016 om den afsluttende sætning i rulleteksterne til

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt

Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse. 1. Lovgrundlag og baggrund. 2. DRs public service-kontrakt Radio- og tv-nævnet 5. juli 2011 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 J. nr. 2011-010543 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public service-redegørelse for 2010 DR

Læs mere

Befolkningens brug af radio, TV og Internet

Befolkningens brug af radio, TV og Internet Radio- og tv-nævnets Lytter- og seerundersøgelse nr. 1 Befolkningens brug af radio, TV og Internet - kommenteret tabelsamling på baggrund af spørgeskemaundersøgelse gennemført for Radio- og TV-nævnet,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006

TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C. København den 17. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 DANMARK A/S Rugaardsvej 25 51000 Odense C København den 17. januar 2006 Klage over Rundfunk sendt på TV 2 DANMARK A/S Karin Søndergård har i brev modtaget den 16. september 2005

Læs mere

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND

Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND Plads til BEGEJSTRING TV 2 ØSTJYLLAND VELKOMMEN I foråret 2012 bliver TV 2 ØSTJYLLAND en rigtig tv-kanal med mulighed for at sende tv fra Østjylland i hele døgnet. Vi bevarer vores vinduer på TV 2 Danmark,

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARK A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund. København den 5.

Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARK A/S public service redegørelse for Lovgrundlag og baggrund. København den 5. Radio- og tv-nævnet Erik Nordahl Svendsen Chefkonsulent ens@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 3373 33 30 J.nr. 2010-015645 København den 5. juli 2010 Radio- og tv-nævnets udtalelse om TV 2/DANMARK A/S

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne.

Radio- og tv-nævnet skal endvidere afgive udtalelse om radio- og tv-foretagenders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne. RADIO- OG TV-NÆVNET København den 10. juli 2007 Radio- og tv-nævnets udtalelse om DRs public serviceredegørelse for 2006 M E D I E S E K R E T A R I A T E T DR har den 27. april 2007 indsendt sin redegørelse

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Det internationale område

Det internationale område Det internationale område Tema: Globalisering Fag: Dansk Fag: Samtidshistorie Titel: Medierne, samfundet og kulturen Indhold 1.0 Indledning udvikling i nyhedsmedier.3 2.0 Problemformulering..3 3.0 Tv-mediets

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken.

Yousee digital kanaloversigt for Fyn. 16. november 2009. Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. 143 MHz C+ Come Kræver Canal+ Film pakken. C+ Dram Kræver Canal+ Film pakken. C+ First Kræver Canal+ Film pakken. C+ Hits Kræver Canal+ Film pakken. TV Dram 156 MHz C+Act Kræver Canal+ Film pakken. TV

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

Fremtidens public service

Fremtidens public service Fremtidens public service 10 DI-anbefalinger AUGUST 2017 Fremtidens Public Service 1 Fremtidens public service Det nuværende medieforlig udløber i 2018, og forberedelserne til et nyt medieforlig er i fuld

Læs mere

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004

Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Sky Radios redegørelse for opfyldelsen af tilladelsesvilkårene for den femte jordbaserede FM-radiokanal, i 2004 Indledning Sky Radio A/S erhvervede ved radioauktionen den 18. juni 2003 retten til at udøve

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser

Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers public service-redegørelser Mediesekretariatet 4. november 2009 Lykke Nordblom Fuldmægtig lno@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3347 Indholdsfortegnelse: Udtalelse fra Radio- og tv-nævnet vedrørende de regionale TV 2-stationers

Læs mere

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005

København den 23. august Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET København den 23. august 2006 Radio- og tv-nævnets udtalelse om de regionale TV 2- virksomheders public service-redegørelser for 2005 De otte regionale TV 2-virksomheder TV2/NORD, TV/MIDT-VEST,

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

Bryllup i rette dosis. Nyt politik-site i luften

Bryllup i rette dosis. Nyt politik-site i luften Fredag den 23. april 2004 TV 2s eksterne nyhedsbrev Nyt politik-site i luften TV 2/NYHEDERNE TV 2s store politiske satsning på nettet er nu i luften på politik.tv2.dk Portalen blev åbnet ved en reception

Læs mere

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE

DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE KOMMUNIKATION 61 DE ELEKTRONISKE MEDIER TV - DET SOCIALE MEDIE Tv er et supermarked for oplevelser og informationer. Det er det mest populære medie til trods for at det kræver sin seer på bestemte tidspunkter

Læs mere

Børn og tv-reklamer 2009

Børn og tv-reklamer 2009 Børn og tv-reklamer 2009 EAN: 5798000791688 CVR: 11884652 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk rtv@bibliotekogmedier.dk Børn og tv-reklamer 2009 Radio og

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, Mediesekretariatet, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest

Læs mere

DR MEDIER DR TV. Michael Arreboe Kanalchef, DR Medier dr.dk arre@dr.dk

DR MEDIER DR TV. Michael Arreboe Kanalchef, DR Medier dr.dk arre@dr.dk DR TV Michael Arreboe Kanalchef, DR Medier dr.dk arre@dr.dk DR TV relanceret 2. juni 2014 - Convenience Bedre produkt og mere tilgængeligt - Connect Bedre afvikling og distribution - Content Klarere indholdsprofil

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar.

Notat. I det følgende redegøres for hovedsynspunkterne i de modtagne høringssvar. Der henvises herudover i det hele til de vedlagte høringssvar. Notat 24. november 2014 Kommenteret høringsnotat om udkast til bekendtgørelse om tilskud til produktion af dansk public service tv og bekendtgørelse om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud

Læs mere

Eksamen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse, forår 2013

Eksamen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse, forår 2013 Eksamen i Kvantitativ Mediebrugsanalyse, forår 2013 Du har tre timer til at besvare de stillede spørgsmål i denne prøve. Eksaminationen afsluttes kl. 12:00. Det kan være en god ide, at du starter med hurtigt

Læs mere

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv.

BILAG 4. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K. DRs ønsker til digital sendekapacitet mv. Kulturministeriet Radio- og tv-kontoret Nybrogade 2 1203 København K BILAG 4 Direktionssekretariatet DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København K T +45 3520 3040 www.dr.dk Peter Kyhl D +45 3520 8013 F

Læs mere