Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement"

Transkript

1 Årsrapport 2010 for Undervisningsministeriets departement

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Beretning Præsentation af departementet Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer Redegørelse for reservationer Regnskab Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balancen Egenkapitalforklaring Opfølgning på likviditetsordningen Opfølgning på lønsumsloft Bevillingsregnskabet Påtegning af det samlede regnskab Bilag 1 Noter til resultatopgørelse og balance Bilag 2 Indtægtsdækket virksomhed

3 1. Indledning Den foreliggende årsrapport for Undervisningsministeriets departement omfatter et finansielt regnskab, herunder en beretning og regnskabsmæssig afrapportering i henhold til Økonomistyrelsens vejledning om udarbejdelse af årsrapport af 3. november Årsrapporten aflægges for den virksomhedsbærende hovedkonto Undervisningsministeriets departement (driftsbev.), og de ikke-virksomhedsbærende hovedkonti: Aflønning af statstjenestemænd, Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser, Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer, Afholdelse af almengymnasiale eksaminer, Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser, Almen voksenuddannelse og prøver mv., Forberedende voksenundervisning, prøver mv., Udlånte statstjenestemænd, Europaskolerne og Faglig ekspertise og assistance mv. 2. Beretning 2.1 Præsentation af departementet Departementet har det overordnede ansvar for styringen inden for ministerområdet. Det er departementets hovedopgave at give undervisningsministeren det bedst mulige grundlag for at gennemføre regeringens uddannelsespolitik og for at sikre effektive og bæredygtige uddannelser og uddannelsesinstitutioner. Undervisningsministeriets departement har det samlede ansvar for regler og rammer, herunder tilsyn med grundskolen, ungdomsuddannelser, de korte og mellemlange videregående uddannelser, voksen-, videre- og efteruddannelse, folkeoplysningen samt private skoler på grundskole- og gymnasieniveau. Departementet har endvidere ansvaret for rammerne for de selvejende uddannelsesinstitutioners drift. Hertil kommer, at departementet inden for koncernen sikrer den overordnede koordinering af ressourcer og opgaver samt har en tilsynsforpligtelse over for styrelser, statsinstitutioner og selvejende institutioner. Med udgangspunkt i missionen og visionen varetager departementet 3 hovedopgaver, som fremgår af hovedformålene i finansloven: 1. Uddannelsespolitik 2. Institutionspolitik og -styring 3. Vejledning Der er pr. 1. marts 2011 gennemført en ændring af Undervisningsministeriets struktur. Med den nye struktur er der etableret tre styrelser, hvor én styrelse varetager opgaver vedrørende uddannelserne indhold og struktur, herunder støtteordninger (Uddannelsesstyrelsen), én styrelse varetager kvalitets- og tilsynsopgaver (Kvalitets- og tilsynsstyrelsen) og én styrelse varetager opgaver vedr. it-løsninger til uddannelsessektoren (UNI-C), samt et departement med tre afdelinger og et internationalt sekretariat. Som følge af strukturændringen er nogle af departementets opgaver overført til Uddannelsesstyrelsen og Kvalitets- og tilsynsstyrelsen. 2

4 2.2 Årets økonomiske resultat Undervisningsministeriets departements økonomiske hoved- og nøgletal på den virksomhedsbærende hovedkonto og de ikke-virksomhedsbærende konti for de seneste tre år fremgår af tabel 1. Tabel 1: Departementets økonomiske hoved- og nøgletal Hovedtal (mio. kr. opgjort i årets priser) Resultatopgørelse Ordinære driftsindtægter -547,2-557,7-453,5 - Heraf indtægtsført bevilling -546,6-557,5-453,1 - Heraf eksterne indtægter -0,6-0,3-0,4 - Heraf øvrige indtægter 0,0 0,0 0,0 Ordinære driftsomkostninger 525,4 554,6 482,0 - Heraf løn 272,9 290,6 282,0 - Heraf afskrivninger 8,9 8,4 0,3 - Heraf øvrige omkostninger 195,5 201,2 147,2 Resultat af ordinære drift -21,8-3,1 28,5 Resultat før finansielle poster -19,4-10,2 13,8 Årets resultat -17,5-8,8 14,4 Balance Anlægsaktiver 63,2 55,3 13,7 Omsætningsaktiver 204,9 157,3 137,9 Egenkapital 72,4 81,2 64,9 Langfristet gæld 48,9 41,4 0,5 Kortfristet gæld 139,9 83,9 82,4 Lånerammen 127,3 136,2 66,7 Træk på lånerammen (FF4+FF6) 48,9 41,4 0,5 Finansielle nøgletal Udnyttelsesgrad af lånerammen (pct.) 38,4 30,4 0,7 Negativ udsvingsrate 4,1 4,8 3,9 Overskudsgrad (pct.) 2,9 1,6-3,2 Bevillingsandel 99,9 100,0 99,9 Personaleoplysninger for Antal årsværk Årsværkspris (1.000 kr.) Lønomkostningsandel (pct.) 52,8 55,3 66,2 Lønsumsloft* 265,0 269,2 265,9 Lønforbrug 261,2 279,1 263,9 Hoved- og nøgletal for 2008 afviger fra data i SKS, da overflytningen af nogle ikke-virksomhedsbærende konti i forbindelse med oprettelsen af Skolestyrelsen er fejlposteret (jf. årsrapport 2008, bilag 4). * Lønsumsloftet i de enkelte år er opgjort ud fra de enkelte års bevilling på FFL + TB. Departementet har et underskud på 14,4 mio. kr. i 2010 på den virksomhedsbærende hovedkonto og de ikke-virksomhedsbærende konti samlet set. Overskuddet dækker dels over et merforbrug på øvrig drift på 13,9 mio. kr. og dels et merforbrug på løn på 0,5 mio. kr. Reduktionen i anlægsaktiverne, den langfristede gæld og lånerammen fra 2009 til 2010 skyldes primært, at der som følge af etablering af Koncern-it er overført en række anlægsaktiver, langfristet gæld og låneramme til UNI-C. Reduktionen i egenkapital fra 81,2 mio. kr. i 2009 til 64,9 mio. kr. i 2010 begrunder sig i underskuddet på 14,4 mio. kr. i Dertil kommer et bortfald ved resultatdisponeringen for 2009 på 1,7 mio. kr. i forbindelse med overførsel af medarbejdere til ØSC, der regnskabsmæssigt først er reguleret i Endvidere har der været et bortfald af egenkapital i 2010 på 0,2 mio. kr. på konto , vedrø- 3

5 rende et overskud, der stammer tilbage fra perioden fra to projekter iværksat med tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og EU, og hvor overskuddet ikke kan anvendes til andet formål. Den negative udsvingsrate viser overført overskud i forhold til startkapital. Faldet i den negative udsvingsrate fra 4,8 i 2009 til 3,9 i 2010 begrunder sig i det fald, der har været i det overførte overskud fra 2009 til Overskudsgraden beregnes ud fra årets resultat i forhold til de ordinære driftsindtægter. Overskudsgraden har været faldende fra 2008 til 2010 jævnfør ændringen fra overskud i 2008 og 2009 til underskud i Bevillingsandelen, der viser indtægtsført bevilling i forhold til de ordinære driftsindtægter, er 100 eller tæt på 100 i alle årene svarende til, at departementet stort set udelukkende er bevillingsfinansieret. Lønomkostningsandelen, der viser personaleomkostninger i forhold til ordinære driftsindtægter er steget fra 55,3 pct. i 2009 til 66,2 pct. Årsagen til denne stigning, er at størstedelen af de omkostninger, der i forbindelse med etablering af Koncern-it er overført til UNI-C, vedrører øvrig drift. Dermed udgør personaleomkostninger en forholdsmæssig større del af de omkostninger, der er blevet i departementet Faldet i antallet af årsværk fra 537 i 2009 til 503 i 2010 begrunder sig primært i, at der som følge af etablering af Koncern-it er overført 29 årsværk til UNI-C. 2.3 Opgaver og ressourcer Fordeling af den indtægtsførte bevilling på departementets opgaver fremgår af tabel 2. Tabel 2. Sammenfatning af økonomi for departementets opgaver Hovedopgaver Indtægtsført Øvrige Omkostninger Andel af årets (mio. kr.) bevilling indtægter underskud 0. Hjælpefunktioner samt generel -154,5-0,1 159,5-4,9 ledelse og administration 1. Uddannelsespolitik -126,9-0,1 131,1-4,0 2. Institutionspolitik og -styring -85,3-0,1 88,1-2,7 3. Vejledning -86,4-0,1 89,2-2,7 4. Studieadministrations- og 0,0 0,0 0,0 0,0 økonomistyringssystemer* I alt -453,1-0,4 467,9-14,4 Der skal tages højde for afrunding i tabellen. *Opgaven er i 2010 som følge af etablering af Koncern-it overført til UNI-C, Danmarks IT-center for Uddannelse og Forskning. Departementet har ikke regnskabsmæssigt fordelt omkostninger på opgaver. Fordelingen er foretaget ud fra den regnskabsmæssige fordeling af den indtægtsførte bevilling. 4

6 2.4 Redegørelse for reservationer Der videreføres i alt 16,4 mio. kr. reserveret til bestemte formål ultimo De konkrete reservationer fremgår af tabel 3 nedenfor. Tabel 3. Reservation, hovedkonto Undervisningsministeriets departement (mio. kr.) Opgave Reserveret år Reservation primo 2010 Forbrug i året Reservation ultimo 2010 Forventet afslutning Finansiering af engangsudgifter ved kommunalreformen ,7 0,7 0, Projekt ØS LDV ,2 0,0 0, Løbende kontrakter vedr. vejledningsaktiviteter ,5 0,2 0, Regionale vejledningscentre ,2 0,2 0, Nyudvikling af UddannelsesGuiden.dk og Optagelse.dk ,6 0,6 0, Opfølgning på analysen "Uddannelses- og Erhvervsvejledning i Uddannelsessektoren" ,3 1,8 0, Kontrakter/aftaler indgået i ,9 0,8 0, PULS* ,2 Navision* ,2 Regnskabsportal* ,4 Eksamenssystem XPRS* ,3 Ressourceregnskab* ,3 Uddannelsesadministration.dk* ,1 E-regnskaber* ,2 Fagsystemsforbedringspakker* ,2 Integrationsplatform* ,1 Kontrakter/aftaler indgået i , Eksamensdatabasen , evejledning , *Reservationen er i 2010 som følge af etablering af Koncern-it overført til UNI-C, Danmarks ITcenter for Uddannelse og Forskning. 3. Regnskab 3.1 Anvendt regnskabspraksis Den anvendte regnskabspraksis følger regnskabsbekendtgørelsen og Finansministeriets Økonomisk Administrativ Vejledning, hvis principper for den nye omkostningsbaserede regnskabspraksis igennem året er blevet fulgt for såvel resultatopgørelsens som balancens vedkommende. Regnskabstallene er baseret på data fra SKS. Resultatdisponering og egenkapitalforklaring er baseret på data fra SB. 5

7 3.2 Resultatopgørelse Tabel 4. Resultatopgørelse (mio. kr.) R-2009 R-2010 B-2011 Note Ordinære driftsindtægter Indtægtsført bevilling Bevilling -549,5-464,2-396,7 Reserveret af indeværende års bevillinger 2,8 15,3 - Anvendt af tidligere års reserverede bevillinger -10,8-4,3 - Indtægtsført bevilling i alt -557,5-453,1 - Salg af varer og tjenesteydelser -0,3-0,4 - Tilskud til egen drift Øvrige driftsindtægter Gebyrer Ordinære driftsindtægter i alt -557,7-453,5-400,7 Ordinære driftsomkostninger Ændring i lagre Forbrugsomkostninger Husleje 32,8 33,6 - Andre forbrugsomkostninger Forbrugsomkostninger i alt 32,8 33,6 - Personaleomkostninger Lønninger 290,6 282,0 - Pension 39,6 38,8 - Lønrefusion -18,9-20,6 - Andre personaleomkostninger 1,0 0,7 - Personaleomkostninger i alt 312,2 300,9 - Af- og nedskrivninger 8,4 0,3 - Andre ordinære driftsomkostninger 201,2 147,2 - Ordinære driftsomkostninger i alt 554,6 482,0 409,5 Resultat af ordinær drift -3,1 28,5 8,8 Andre driftsposter Andre driftsindtægter -11,2-33,4 - Andre driftsomkostninger 4,2 18,7 - Resultat før finansielle poster -10,2 13,8 8,8 Finansielle poster Finansielle indtægter -0,9-0,5 - Finansielle omkostninger 2,3 1,1 - Resultat før ekstraordinære poster -8,8 14,4 8,8 Ekstraordinære poster Ekstraordinære indtægter Ekstraordinære omkostninger Årets resultat -8,8 14,4 8,8 Der skal tages højde for afrunding i tabellen. Det økonomiske resultat i 2010 udgør et underskud på i alt 14,4 mio. kr. Overskuddet dækker dels over et merforbrug på øvrig drift på 13,9 mio. kr. og dels et merforbrug på løn på 0,5 mio. kr. 6

8 Merforbruget på øvrig drift skyldes primært, at overførslen af lønudgifter på 12,3 mio. til UNI-C i forbindelse med etableringen af Koncern-it er sket fra departementets øvrig driftsramme i form af forbrug af opsparing og ikke fra lønsumsrammen. Hvis der korrigeres for denne overførsel, så er det reelle merforbrug på øvrig drift på 1,6 mio. kr. og på løn på 12,8 mio. kr. Det reelle merforbrug på løn på 12,8 mio. kr. skyldes et merforbrug i antal årsværk, merforbrug på lønpuljer og midlertidige overførsler til Skolestyrelsen. Tabel 5. Resultatdisponering (mio. kr.) Disponeret bortfald -0,2 Disponeret til reserveret egenkapital (båndlagt) Disponeret til udbytte til statskassen Disponeret til overført overskud -14,6 I tabel 5 er vist resultatdisponeringen fra bevillingsafregningen. Fra årets resultat er disponeret bortfald på 0,2 mio. kr. Bortfaldet vedrører egenkapital, der stammer tilbage fra perioden fra to projekter iværksat med tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen og EU, og hvor overskuddet ikke kan anvendes til andet formål. Bortfaldet skulle ved bevillingsafregningen have været disponeret som bortfald af egenkapital, hvilket også fremgår af konteringen i det lokale regnskabssystem. Beløbet på -14,6 mio. kr., der kan disponeres til overført overskud er dog det samme ved resultatdisponeringen fra bevillingsafregningen og i det lokale regnskabssystem. 7

9 3.3 Balancen Tabel 6. Balance Note Aktiver (mio. kr.) Note Passiver (mio. kr.) Anlægsaktiver Egenkapital 1 Immaterielle anlægsaktiver Reguleret egenkapital (startkapital) -13,3-13,3 Færdiggjorte udviklingsprojekter 37,0 0,0 Opskrivninger - - Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. - - Reserveret egenkapital - - Udviklingsprojekter under opførelse 1,9 0,0 Bortfald af årets resultat -1,7 - Immaterielle anlægsaktiver i alt 38,8 0,0 Udbytte til staten Materielle anlægsaktiver Overført overskud -66,2-51,6 Grunde, arealer og bygninger 0,0 0,0 Egenkapital i alt -81,2-64,9 Infrastruktur - - Produktionsanlæg og maskiner Hensatte forpligtelser -6,2-3,8 Transportmateriel 0,4 0,3 Inventar og it-udstyr 2,7 0,1 Langfristede gældsforpligtelser i alt Igangværende arbejder for egen regning - - FF4 Langfristet gæld -36,9-0,5 Materielle anlægsaktiver i alt 3,2 0,4 FF6 Bygge- og it-kredit -4,5 0,0 Finansielle anlægsaktiver Donationer - - Statsforskrivning 13,3 13,3 Prioritetsgæld - - Øvrige finansielle anlægsaktiver - - Anden langfristet gæld - - Finansielle anlægsaktiver i alt 13,3 13,3 Anlægsaktiver i alt 55,3 13,7 Omsætningsaktiver Varebeholdninger - - Langfristede gældsforpligtelser i alt -41,4-0,5 Kortfristede gældsforpligtelser Leverandører af varer og tjenesteydelser -27,9-18,7 Tilgodehavender 16,5 13,5 Anden kortfristet gæld* -13,6-16,0 Værdipapirer - - Skyldige feriepenge -33,8-31,3 Likvide beholdninger Reserveret bevilling -7,3-16,4 FF5 Uforrentet konto 82,4 71,7 FF7 Finansieringskonto 58,5 52,7 Andre likvider - - Likvide beholdninger i alt 140,8 124,4 Igangværende arbejder for fremmed regning - - Periodeafgrænsningsposter, forpligtelser -1,3 0,0 Kortfristede gældsforpligtelser i alt -83,9-82,4 Omsætningsaktiver i alt 157,3 137,9 Gældsforpligtelser i alt -125,3-82,9 Aktiver i alt 212,6 151,6 Passiver i alt -212,6-151,6 Der skal tages højde for afrunding i tabellen. *I tabellen er tallet for anden kortfristet gæld i 2009 ændret fra de -7,8 mio. kr., der pga. en fejl fremgik af årsrapporten for 2009, til -13,6 mio. kr. Overført overskud i 2010 på -51,6 mio. kr. er inklusiv bortfald af egenkapital på -0,2 mio. kr. 8

10 Balancen udgør 151,6 mio. kr. pr. 31. december Det er 61,0 mio. kr. mindre end den opgjorte balance pr. 31. december På aktivsiden er de immaterielle anlægsaktiver faldet fra 38,8 mio. kr. i 2009 til 0,0 mio. kr., hvilket skyldes, at alle immaterielle anlægsaktiver som følge af etablering af Koncern-it er overført til UNI-C. Årsagen til reduktionen i de materielle anlægsaktiver fra 2009 til 2010 begrunder sig primært i at inventar og it-udstyr er reduceret med 2,6 mio. kr. pga. overførsler til UNI-C som følge af etablering af Koncern-it. Den primære årsag til reduktionen i omsætningsaktiverne med 19,4 mio. kr. er årets underskud på 14,4 mio. kr. samt bortfald ved resultatdisponeringen for 2009 på 1,7 mio. kr. i forbindelse med overførsel af medarbejdere til ØSC, der regnskabsmæssigt først er reguleret i 2010 og bortfald af egenkapital i 2010 på 0,2 mio. kr. Årsagen til faldet i den langfristede gæld er overførsel af langfristet gæld til UNI-C som følge af etablering af Koncern-it. 3.4 Egenkapitalforklaring Tabel 7. Egenkapitalforklaring R-2009 R-2010 Egenkapital primo R-året (mio. kr.) Startkapital primo 13,3 13,3 Ændring i startkapital - - Startkapital ultimo 13,3 13,3 Overført overskud primo 59,1 66,2 Primo regulering / flytning mellem bogføringskredse - Regulering af overført overskud - Overført fra årets resultat 8,8-14,4 Bortfald årets resultat -1,7-0,2 Udbytte til staten - - Overført overskud ultimo 66,2 51,6 Egenkapital ultimo R-året 79,5 64,9 Departementet har en startkapital på 13,3 mio. kr. udgjort af statsforskrivningen. Departementet havde primo 2010 et overført overskud på 66,2 mio. kr. Fra årets resultat efter bortfald på 0,2 mio. kr. overføres der -14,6 mio. kr. til overskud ultimo, der herefter udgør 51,6 mio. kr. Den samlede egenkapital ultimo 2010 er på 64,9 mio. kr. 9

11 3.5 Opfølgning på likviditetsordningen Tabel 8. Lånerammen (mio. kr.) 2010 Sum af saldo på FF4 og FF6 pr. 31. december ,5 Låneramme på FL10* 66,7 Udnyttelsesgrad i pct. 0,7 *Låneramme på FL10 er inklusiv TB10. Departementet erklærer ikke på noget tidspunkt i løbet af året at have overskredet disponeringsreglerne vedrørende departementets tre forskellige SKB-konti i likviditets- og finansieringsordningen dvs.: SKB finansieringskonto (FF7) SKB uforrentet konto (FF5) SKB langfristet gæld (FF4) I 2010 er summen af de immaterielle og materielle anlægsaktiver på 0,4 mio. kr., mens posten FF4 langfristet gæld er på 0,5 mio. kr. Forskellen begrunder sig i at likviditetskontiene, jævnfør opgaveopsplittet fra ØSC et, først er ajourført primo Da FF5 kontoen først kan afstemmes, når regnskabet er afsluttet, svarer gælden på denne konto ikke til summen af hensatte forpligtelser, omsætningsaktiverne og den kortfristede gæld. Afstemningen og likviditetsoverførslerne er foretaget primo Opfølgning på lønsumsloft Tabel 9. Opfølgning på lønsumsloft (1.000 kr.) Hovedkonto I alt Lønsumsloft FL 263,2-1,5 2,1 8,3 0,7 1,2 0,5-15,2 3,0 295,7 Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker 265,9-1,5 2,1 9,6 0,7 1,2 0,5-15,2 3,0 299,7 Lønforbrug under lønsumsloft 263,9-0,8 2,3 12,4 1,0 1,5 1,0-15,2 2,0 300,2 Difference (mindreforbrug) 2,0-0,7-0,2-2,8-0,3-0,3-0,5-0,0 1,0-0,5 Akk. Opsparing ult , Akk. Opsparing ult , Departementet inklusiv de ikke-virksomhedsbærende underkonti havde i 2009 et lønsumsloft på 299,7 mio. kr. og et lønforbrug på 300,2 mio. kr., svarende til et merforbrug af lønsum på 0,5 mio. kr. Merforbruget af lønsum inddækkes af den akkumulerede opsparing ultimo 2009 på den virksomhedsbærende hovedkonto Den akkumulerede opsparing ultimo 2010 udgør herefter 24,3 mio. kr. 3.7 Bevillingsregnskabet Tabel 10. Bevillingsregnskab for Undervisningsministeriets departement (mio. kr.) Nettoudgiftsbevilling 496,8 518,0 410,9 107,1 396,7 Nettoforbrug af reservationer 7,6 0,0-11,1 11,1 0,0 Indtægter 11,3 4,4 33,3-28,9 4,0 Udgifter 509,4 530,0 446,4 83,6 409,5 Årets resultat 6,3-7,6-13,3 5,7-8,8 Årets samlede økonomiske resultat for departementet er gennemgået under afsnit 3.2 Resultatopgørelse. Differencen mellem årets resultat på -14,4 mio. kr. under afsnit 3.2 og årets resultat i ovenstående 10

12 tabel 10 for på -13,3 mio. kr. forklares af nedenstående tabel med bevillingsregnskaber for de 10 ikke-virksomhedsbærende hovedkonti under departementet. Tabel 11. Bevillingsregnskab for Aflønning af statstjenestemænd (mio. kr.) Nettoudgiftsbevilling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoforbrug af reservationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingens resultat giver ikke anledning til bemærkninger. Tabel 12. Bevillingsregnskab for Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser (mio. kr.) Nettoudgiftsbevilling 2,4 2,5 2,4 0,1 2,2 Nettoforbrug af reservationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 1,9 2,5 1,5 1,0 2,2 Årets resultat 0,5 0,0 0,9-0,9 0,0 Hovedkontoens mindreforbrug på 0,9 mio. kr. skyldes, at der i forlængelse af Finansministeriets dispositionsbegrænsende cirkulære fra 2010, blev udmeldt midlertidigt udgiftsstop på Undervisningsministeriets område. En planlagt evaluering af området blev derfor ikke afholdt. Tabel 13. Bevillingsregnskab for Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer (mio. kr.) Nettoudgiftsbevilling 6,8 6,4 6,4 0,0 6,1 Nettoforbrug af reservationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,1-0,1 0,0 Udgifter 6,5 6,4 7,4-1,0 6,1 Årets resultat 0,3 0,0-1,0 1,0 0,0 Der skal tages højde for afrunding. Hovedkontoens merforbrug på 1,0 mio. kr. skyldes, at en række omkostninger var højere end forudsat på budgetteringstidspunktet, herunder bl.a. udgifter til opgavefremstilling og afgifter til Copydan. Tabel 14. Bevillingsregnskab for Afholdelse af almengymnasiale eksaminer (mio. kr.) Nettoudgiftsbevilling 14,3 15,1 19,3-4,2 14,3 Nettoforbrug af reservationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,5 0,0 0,8-0,8 0,0 Udgifter 14,2 15,1 20,5-5,4 14,3 Årets resultat 0,5 0,0-0,3 0,3 0,0 Der skal tages højde for afrunding. 11

13 Hovedkontoens merforbrug på 0,3 mio. kr. skyldes, at en række omkostninger var højere end forudsat på budgetteringstidspunktet, herunder bl.a. udgifter til opgavefremstilling og afgifter til Copydan. Tabel 15. Bevillingsregnskab for Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser (mio. kr.) Nettoudgiftsbevilling 4,0 1,9 1,9 0,0 3,9 Nettoforbrug af reservationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 4,2 1,9 3,5-1,6 3,9 Årets resultat -0,2 0,0-1,6 1,6 0,0 Hovedkontoens merforbrug på 1,6 mio. kr. skyldes et fejlskøn på TB10. Tabel 16. Bevillingsregnskab for Almen voksenuddannelse og prøver mv. (mio. kr.) Nettoudgiftsbevilling 5,4 2,3 2,3 0,0 4,2 Nettoforbrug af reservationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 5,4 2,3 2,9-0,6 4,2 Årets resultat 0,0 0,0-0,6 0,6 0,0 Hovedkontoens merforbrug på 0,6 mio. kr. skyldes, at en række omkostninger var højere end forudsat på budgetteringstidspunktet, herunder bl.a. udgifter til opgavefremstilling og afgifter til Copydan. Tabel 17. Bevillingsregnskab for Forberedende voksenundervisning, prøver mv. (mio. kr.) Nettoudgiftsbevilling 1,2 1,2 1,2 0,0 1,5 Nettoforbrug af reservationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 1,2 1,2 1,7-0,5 1,5 Årets resultat 0,0 0,0-0,5 0,5 0,0 Hovedkontoens merforbrug på 0,5 mio. kr. skyldes, at en række omkostninger var højere end forudsat på budgetteringstidspunktet, herunder bl.a. udgifter til opgavefremstilling og afgifter til Copydan. Tabel 18. Bevillingsregnskab for Udlånte statstjenestemænd (mio. kr.) Nettoudgiftsbevilling 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoforbrug af reservationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Bevillingens resultat giver ikke anledning til bemærkninger. 12

14 Tabel 19. Bevillingsregnskab for Europaskolerne (mio. kr.) Nettoudgiftsbevilling 15,2 15,5 15,5 0,0 15,4 Nettoforbrug af reservationer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 15,0 15,5 15,6-0,1 15,4 Årets resultat 0,2 0,0-0,1 0,1 0,0 Hovedkontoens merforbrug på 0,1 mio. kr. giver ikke anledning til bemærkninger. Tabel 20. Bevillingsregnskab for Faglig ekspertise og assistance mv. (mio. kr.) Nettoudgiftsbevilling 3,4 4,2 4,3-0,1 4,2 Nettoforbrug af reservationer 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Indtægter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifter 2,8 4,2 2,2 2,0 4,2 Årets resultat 1,0 0,0 2,1-2,1 0,0 Hovedkontoens mindreforbrug på 2,1 mio. kr. skyldes, at der i forlængelse af Finansministeriets dispositionsbegrænsende cirkulære fra 2010, blev udmeldt midlertidigt udgiftsstop på Undervisningsministeriets område. En række planlagte aktiviteter blev derfor ikke afholdt. 13

15 4. Påtegning af det samlede regnskab Årsrapporten dækker de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med kontrollen for finansåret 2010 for den virksomhedsbærende hovedkonto Undervisningsministeriets departement samt følgende ikke-virksomhedsbærende hovedkonti: Aflønning af statstjenestemænd Afholdelse af eksaminer i erhvervsrettede ungdomsuddannelser Afholdelse af erhvervsgymnasiale eksaminer Afholdelse af almengymnasiale eksaminer Afholdelse af eksaminer i videregående uddannelser Almen voksenuddannelse og prøver mv Forberedende voksenundervisning, prøver mv Udlånte statstjenestemænd Europaskolerne Faglig ekspertise og assistance mv. Det tilkendegives hermed: 1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser: Ledelsen tager imidlertid forbehold for fuldstændigheden af rapporten, idet der ved udgangen af 2010 ikke er gennemført afstemninger af følgende lønbeholdningskonti vedr. bogføringskreds 26001: 6133, 6150, 6155, 6170, 9511, 9729, 9750, 9881, ØSC har oplyst, at de arbejder hen imod, at kontiene er afstemt pr. 1. juni at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og 3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de midler og ved driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten. København, den Sophus Garfiel Departementschef 14

16 Bilag 1 Noter til resultatopgørelse og balance (mio. kr.) Færdiggjorte udviklingsprojekter Erhvervede koncessioner, patenter, licenser m.v. Immaterielle anlægsaktiver i alt Kostpris 61,3 0,0 61,3 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 Tilgang 0,0 0,0 0,0 Afgang -55,4 0,0-55,4 Kostpris pr ,9 0,0 5,9 Akkumulerede afskrivninger -5,7 0,0-5,7 Akkumulerede nedskrivninger -0,1 0,0-0,1 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,9 0,0-5,9 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 0,0 0,0 Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 Afskrivningsperiode/år 5 & 8 3,0 Der skal tages højde for afrunding i tabellen. Udviklingsprojekter under udførelse Primo saldo pr. 1. januar ,9 Tilgang 1,4 Nedskrivninger 0,0 Afgang -3,2 Kostpris pr ,0 Der skal tages højde for afrunding i tabellen. 15

17 Materielle anlægsaktiver i alt Inventar og it-udstyr Transportmateriel Produktionsanlæg og maskiner Infrastruktur Grunde, arealer og bygninger Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2010 Note 2. Materielle anlægsaktiver (mio. kr.) Kostpris 39,3 0,0 0,0 0,8 17,5 57,6 Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilgang 0,0 0,0 0,0 0,0-1,5-1,5 Afgang 0,0 0,0 0,0-0,4-1,3-1,7 Kostpris pr ,3 0,0 0,0 0,4 14,7 54,5 Akkumulerede afskrivninger -1,5 0,0 0,0-0,2-14,6-16,2 Akkumulerede nedskrivninger -37,8 0,0 0,0 0,0 0,0-37,9 Akkumulerede af- og nedskrivninger ,3 0,0 0,0-0,2-14,6-54,1 Regnskabsmæssig værdi pr ,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,4 Årets afskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 Årets nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Årets af- og nedskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 0,4 Afskrivningsperiode/år 50, 20 & & 5 50 pct./år & 3 Der skal tages højde for afrunding i tabellen. (mio. kr.) Primosaldo pr. 1. januar 2010 Tilgang Nedskrivninger Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter Kostpris pr Igangværende arbejder for egen regning Årets af- og nedskrivninger er ifølge note 1 og 2 på i alt 0,4 mio. kr., hvilket er forskelligt fra det beløb på 0,3 mio. kr., der fremgår af tabel 4 resultatopgørelse. Forskellen begrunder sig i afhændelse af anlæg med gevinst og overførelse af anlæg til UNI-C. Note 3. Hensatte forpligtelser (mio. kr.) R-2009 R-2010 Åremålskontrakter 4,0 3,8 Rådighedsforpligtelse vedrørende SPF-ansatte 2,2 0,0 I alt 6,2 3,8 Note 4. Kontraktlige forpligtelser og eventualforpligtelser Kontraktlige forpligtelser Undervisningsministeriets departement har følgende kontraktlige forpligtelser (mio. kr.): Husleje i tilfælde af fraflytning af lejede lokaler 17,9 Eventualforpligtelser Departementet har ingen eventualforpligtelser i forbindelse med reetablering af lejede lokaler. Alle lejemål pr. 31. december 2010 er statsejendomme. 16

18 Bilag 2 Indtægtsdækket virksomhed Tabel 21. Akkumuleret resultat for indtægtsdækket virksomhed (mio. kr.) Årets priser Ultimo 2007 Ultimo 2008 Ultimo 2009 Resultat 2010 Ultimo R-2010 I alt 0,9 1,1 1,0 0,2 1,2 Den indtægtsdækkede virksomhed omfatter konsulent- og serviceydelser m.v. i tilknytning til ministeriets ordinære virksomhed, herunder kursusvirksomhed, edb-anvendelse, statistik, systemeksport, informations- og forlagsvirksomhed samt bevillingsadministration og regnskabsføring for andre statslige bevillingshavere. 17

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement

STATSMINISTERIET. Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement STATSMINISTERIET Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement ÅRSRAPPORT Årsrapport for regnskabsåret Statsministeriets departement Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND. Årsrapport for regnskabsåret Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden i Grønland Indholdsfortegnelse Indledning 3 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning

Læs mere

Finansiel årsrapport 2015

Finansiel årsrapport 2015 Finansiel årsrapport 2015 Marts 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Påtegning... 2 2. Beretning... 3 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 3 2.2 Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Finansiel årsrapport 2014

Finansiel årsrapport 2014 Finansiel årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Økonomi- og Indenrigsministeriet... 4 2.2 Årets økonomiske resultat... 4 2.3

Læs mere

Finansiel årsrapport 2012

Finansiel årsrapport 2012 Finansiel årsrapport 2012 April 2013 Indholdsfortegnelse 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af virksomheden...3 1.2 Årets økonomiske resultat...3 1.3 Finansielle nøgletal...5 1.4 Forventninger til kommende

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2012 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 25. februar 2013 1

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement Forord 2 Indledende bemærkninger Finansielt regnskab 2016 Skatteministeriets departement

Læs mere

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet marts 2016 Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2015 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016

Årsrapport Energiklagenævnet. Marts 2016 Årsrapport 2015 Energiklagenævnet Marts 2016 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning

Læs mere

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet

Årsrapport Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Årsrapport 2016 Miljø- og Fødevareministeriet Departementet Marts 2017 Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- og Fødevareministeriet departement / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets

Læs mere

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6

Beretning 1.1 Generelt Årets økonomiske resultat Opgaver og ressourcer 6 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 29 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Generelt 2 1.2 Årets økonomiske resultat 3 1.3 Opgaver og ressourcer 6 Regnskab 2.1 Anvendt regnskabspraksis 6

Læs mere

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015

Finansielt regnskab 2014. for. Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement. Marts 2015 Finansielt regnskab 2014 for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriets departement Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af Klima- Energi-, og 4 Bygningsministeriets

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e

Å r s r a p p o r t 2 0 0 7. F o r. M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Å r s r a p p o r t 2 0 0 7 F o r M e d i e r å d e t f o r B ø r n o g U n g e Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5

Finansielt regnskab Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 Finansielt regnskab 2015 Skatteministeriets departement Kapitel 2 5 2. Beretning 2.1 Præsentation af Skatteministeriets departement Skatteministeriets departement varetager opgaver vedrørende lovgivning,

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2014

Årsrapport for regnskabsåret 2014 Årsrapport for regnskabsåret 2014 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede Kravspecifikation til regnskabsrapporter til årsrapporten 2014 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 16. januar 2015 Version 1.03 25. februar 2015. (I

Læs mere

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement

Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Miljøministeriets departement Redaktion: Miljø- og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Miljøministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane

Årsrapport for. Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane Årsrapport 2011 for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbane April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beretning... 3 2.1 Årets økonomiske resultat... 3 2.2 Opgaver og ressourcer...

Læs mere

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet

Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet Marts 2017. Side 1 Indhold Finansielt regnskab 2016 for Klimarådet... 1 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Klimarådet... 4 2.2 Ledelsesberetning...

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2015

Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Årsrapport for regnskabsåret 2015 RIGSOMBUDSMANDEN PÅ FÆRØERNE ÅRSRAPPORT 2015 Årsrapport for regnskabsåret 2015 Rigsombudsmanden på Færøerne Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Årsrapport Energiklagenævnet

Årsrapport Energiklagenævnet Årsrapport 2016 Energiklagenævnet 2 Energiklagenævnet/ Årsrapport 2016 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning 5 2.1 Præsentation af virksomheden 5 2.2 Ledelsesberetning 5 2.3 Kerneopgaver

Læs mere

1. Påtegning 3 2. Beretning 4

1. Påtegning 3 2. Beretning 4 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.2 Årets faglige resultater 5 2.3 Årets Økonomiske resultat 6 2.4 Målrapportering 7 2.5 Reservationer 7

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2011 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. marts 2012 Anvendelsen

Læs mere

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen

Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen Kravspecifikation til regnskabsrapporterne i bevillingsreformen baseret på 2007 kontoplanen - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Økonomistyrelsen 14. september 2009 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport for regnskabsåret 2013

Årsrapport for regnskabsåret 2013 Årsrapport for regnskabsåret 2013 Digital adgang til oplysninger i forbindelse med ejendomshandel (DIADEM) Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mont 4 1117 København K Tlf. 33 92 29 00 mbbl@mbbl.dk

Læs mere

Årsrapport 2013. Nordsøenheden

Årsrapport 2013. Nordsøenheden Årsrapport 2013 Nordsøenheden 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 5 2.1. Præsentation 6 2.2. Virksomhedens omfang 7 2.3. Årets faglige resultater 7 2.4. Årets økonomiske resultat 9 2.4.1.

Læs mere

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd

Årsrapport for 2014. De Økonomiske Råd Årsrapport for 2014 De Økonomiske Råd Marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af De Økonomiske Råd... 4 2.2 Virksomhedens omfang... 5

Læs mere

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER

Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER Årsrapport 2015 HAVARIKOMMISSIONEN FOR VEJTRAFIKULYKKER c/o Vejdirektoratet Telefon 7244 3333 CVR 35634398 Niels Juels Gade 13 www.havarikommissionen.dk SE 60729018 1022 København K EAN 5798000893450 Årsrapport

Læs mere

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7

Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 21 Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 4 1.4 Opgaver og ressourcer 7 Regnskab

Læs mere

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd

Årsrapport for Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd Årsrapport for 2006 Økonomi- og Erhvervsministeriets Departement, KoncernØkonomi, Koncern IT og Det Økonomiske Råd April 2007 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Beretning...3 3. Regnskab...11 3.1

Læs mere

Indledning. Årets økonomiske resultat

Indledning. Årets økonomiske resultat Indledning Havarikommissionen for Vejtrafikulykker er en institution under Transport og Energiministeriet. Havarikommissionen blev nedsat i 2001 og etableret med et formandskab, et antal medlemmer og et

Læs mere

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K

Årsrapport Telefon Dokument 14/ Side 1/11. c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade København K Telefon +45 7244 3372 Dokument 14/15641-5 Side 1/11 Årsrapport 2014 c/o Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K Telefon 7244 3333 www.hvu.dk SE 60729018 EAN 5798000893450 Årsrapport 2014 1.

Læs mere

Nordsøenhedens årsrapport 2006

Nordsøenhedens årsrapport 2006 Nordsøenhedens årsrapport 2006 1. Beretning... 3 1.1. Præsentation... 3 1.2 Nordsøenhedens mission og vision... 3 1.3 Årets resultat... 4 1.4 Faglige resultater i 2006... 4 1.5 Forventninger til det kommende

Læs mere

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2016 for Undervisningsministeriets departement Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal 21 DK 1220 København K CVR 20-45-30-44 www.uvm.dk Indholdsfortegnelse 1 Påtegning af det samlede

Læs mere

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement

Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet. Tekst: Koncern Økonomi. 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport Fødevareministeriets departement Redaktion: Miljø- Og Fødevareministeriet Tekst: Koncern Økonomi 2 Miljø- Og Fødevareministeriet / Årsrapport 2015 - Fødevareministeriets departement Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 4 2. Beretning

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2011 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/20 Årsrapport 2011 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 6 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for 2014. Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2014 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2014 Marts 2015 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2008 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/22 Årsrapport 2008 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 7 2. Målrapportering...

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender. Departementet. Årsrapport 2007. April 2008 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Departementet Årsrapport 2007 April 2008 Årsrapport 2007 for Familie- og Forbrugerministeriets departement Udgivet af: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement

Dato: 14. april 2010. Dokument nr. 37461/10. Kirkeministeriet KM-1. Årsrapport 2009 for. Kirkeministeriets departement Dato: 14. april 2010 Dokument nr. 37461/10 Kirkeministeriet KM-1 Årsrapport 2009 for Kirkeministeriets departement April 2010 1 Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2 BERETNING... 3 2.1 KIRKEMINISTERIETS

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2017 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 14. december 2017 - Version 1.01 den 14. december

Læs mere

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision

Årsrapport 2013. Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2014 s Interne Revision Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2014 s Interne Revision Marts 2013 A. PÅTEGNING... 2 B. BERETNING... 3 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION... 3 VIRKSOMHEDENS OMFANG... 3 ÅRETS

Læs mere

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen

Årsrapport for 2012 CPR-administrationen Årsrapport for 2012 CPR-administrationen 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af CPR-administrationen... 3 1.2 Formål og mission... 3 1.3 Vision og strategi... 3 1.4 Hovedopgaver... 3 1.5 Årets faglige resultater....

Læs mere

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010

Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 NOTAT Til Kulturministeriets statsinstitutioner 19. januar 2010 Økonomistyrelsens vejledning om årsrapporten 2009 Problemstilling Dette notat indeholder departementets kommentarer og råd om, hvordan Kulturministeriets

Læs mere

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner

Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Om udarbejdelse af årsrapport for statslige institutioner Januar 2014 Indhold Forord 4 1 Indledning 5 1.1 Årsrapportens formål 5 1.2 Regelsæt 5 1.3 Dispensation 6 1.4 Aflevering og ressortdepartementernes

Læs mere

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger

- til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Kravspecifikation med regnskabsrapporter til årsrapporten 2016 - til institutioner, der modtager omkostningsbaserede bevillinger Moderniseringsstyrelsen 21. december 2016 - Version 1.02 den 1. februar

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. Januar 2016 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Januar 2016 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner Vejledning om årsrapport for statslige institutioner November 2014 Indhold Forord 3 1 Indledning 4 1.1 Regelsæt 4 1.2 Dispensation 5 1.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 1.4 Årsrapportens

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 138 Offentligt Skatteministeriet Gade 28 Marts 27 17146815 Nicolai Eigtveds 142 København K CVR-nr. 2 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 3.

Læs mere

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision.

Havarikommissionen og sekretariatet følger Transportministeriets overordnede mission og vision. Årsrapport 2007 1. Beretning 1.1. Hovedopgaver Havarikommissionen for Vejtrafikulykker (HVU) består af medlemmer med ekspertviden om trafiksikkerhed fra forskellige institutioner. Formanden udpeges af

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2009 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K April 2008 CVR-nr. 17146815 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 142 København K April 28 CVR-nr. 17146815 2 Indholdsfortegnelse Afsnit Side 1. Indledning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Skatteministeriet... 4 2.2

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 3. november 2010 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Indholdsfortegnelse ! "! "! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>===

Indholdsfortegnelse ! ! ! #! $ %! &! &'!( )!, - (!!!./ ( / !,23 ' ' 4 7! - 3: :< =::>>=== Indholdsfortegnelse " " # $ % & &'( )* +* ), - (./ ( /. 0 1 0 1,23 ' 4 0 1 523 ' 4 6& 7 - (+' -#3089 7:0*( ";:0*( 3: :< :< :< =::>>=== 1. Beretning 1.1. Statsbibliotekets mission og hovedopgaver # 0*.

Læs mere

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane

Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Årsrapport 2010 for Havarikommissionen for Civil Luftfart ogjernbane Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Beretning 3 2.1 Årets økonomiske resultat 3 2.2 Opgaver og ressourcer 5 2.2.1 Skematisk oversigt

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2010 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2/21 Årsrapport 2010 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 4 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Opgaver og ressourcer... 7 1.5 Administrerede udgifter

Læs mere

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet

Notat. Årsrapport 2014 for. Kirkeministeriet Årsrapport 2014 for Kirkeministeriet Marts 2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2.1 Fremlæggelse... 3 2.2 Påtegning... 3 3 Beretning... 4 3.1 Kirkeministeriet...

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del Bilag 144 Offentligt Spillemyndigheden sætter rammerne for fair spil i Danmark. Vores arbejdsgrundlag og udgangspunkt er at sikre et ordentligt og velreguleret spilmarked

Læs mere

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde

Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger. Anvendelsesområde Finansudvalget FIU alm. del - 7 Bilag 8 Offentlig 16. december 2004 F5/F11 JFA/HCH/KSC Cirkulære om forsøg med omkostningsbevillinger Anvendelsesområde 1. Reglerne i dette cirkulære gælder for bevillinger

Læs mere

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14

Indhold. 1. Beretning. 2. Målrapportering. 3. Regnskab. 4. Påtegning af det samlede regnskab Bilag til regnskabet 14 Årsrapport 2007 Studenterrådgivningen årsrapport 2007 Indhold 1. Beretning 1.1 Mission og hovedformål 1 1.2 Mål og visioner 1 1.3 Organisation 1.4 Studenterrådgivningens ydelser 1 1.5 Årets faglige resultat

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet

ÅRSRAPPORT 2010 for Frivilligrådet ÅRSRAPPORT 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 for Frivilligrådet Årsrapport 21 1. Beretning... 2 1.1. Præsentation af Frivilligrådet... 2 1.2. Faglige resultater... 2 1.3. Årets økonomiske resultat...

Læs mere

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20

Indhold. 3.3 Redegørelse for reservation...17 4.0 Regnskab...18 4.1 Anvendt regnskabspraksis...19 4.2 Resultatatopgørelse... 20 Indhold 1.0 Indledning... 3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter... 4 1.2 Regelsæt... 4 2.0 Beretning... 5 2.1 Præsentation af Elsparefonden... 6 2.2 Årets faglige resultater... 7 2.3 Årets økonomiske

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r

Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Å r s r a p p o r t 2 0 0 9 f o r S t a t e n s V æ r k s t e d e r Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater 4 1.3. Årets

Læs mere

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1

Om bevillingsafregning 2013. November 2013 Version 1.1 Om bevillingsafregning 2013 November 2013 Version 1.1 Indhold 1 Indledning 3 2 Hvad er nyt 4 2.1 Bogføring i de lokale økonomisystemer 4 2.2 Statens Budgetsystem 4 2.3 Primo beholdninger på det udgiftsbaserede

Læs mere

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015

Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision. Marts 2015 H Årsrapport 2014 Forsvarsministeriets Interne Revision Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 PÅTEGNING 1 2 BERETNING 2 PRÆSENTATION AF FORSVARSMINISTERIETS INTERNE REVISION 2 VIRKSOMHEDENS OMFANG 2 ÅRETS FAGLIGE

Læs mere

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København

Finanstilsynets. årsrapport. Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Finanstilsynets 2015 årsrapport Finanstilsynet Århusgade 110 2100 København Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1. Præsentation af Finanstilsynet... 4 2.2. Ledelsesberetning... 4

Læs mere

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport

Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Systemunderstøttelse af nøgletal til årsrapport Kravspecifikation til nøgletal i forlængelse af vejledningen Knæk en statslig årsrapport, baseret på 2007 kontoplanen Økonomistyrelsen 3. marts 2008 Anvendelsen

Læs mere

Årsrapport 2008 for Undervisningsministeriets departement

Årsrapport 2008 for Undervisningsministeriets departement Årsrapport 2008 for Undervisningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Beretning...2 2.1 Undervisningsministeriets departement...2 2.2 Årets økonomiske resultat...2 2.3 Virksomhedens

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG

ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ HØJBERG ÅRSRAPPORT FOR KOMMISSARIUS VED STATENS EKSPROPRIATIONER I JYLLAND LYSENG ALLÉ 1 8270 HØJBERG 2015 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Påtegning.. 3 2. Beretning.. 4 2.1 Præsentation af virksomheden.. 4 2.2 Ledelsesberetning.....

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Økonomistyrelsen, 18. december 2008 Vejledning om udarbejdelse af årsrapport 1. Indledning...3 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...3 1.2 Regelsæt...4 1.3

Læs mere

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen

Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen Tillægsvejledning (ÆF07) En kort tillægsvejledning for institutioner, der modtager opgaver fra amterne som følge af strukturreformen 1. udgave juni 2006 1. Indledning Denne vejledning er kun relevant for

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2015 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2015 Marts 2016 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport

Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Vejledning om udarbejdelse af årsrapport Moderniseringsstyrelsen, 21. januar 2013 0 Forord...2 1. Indledning...2 1.1 Årsrapportens formål og interessenter...2 1.2 Regelsæt...2 1.3 Særlige vilkår for mindre

Læs mere

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer.

Indledningsvist bemærkes, at alle posteringer skal foretages som primokorrektioner dvs. med p -markeringer i de lokale økonomisystemer. Bilag 4 14. september 2007 ØKO Vejledning i bogføring af tilpassede balancer Dette notat beskriver, hvordan virksomhederne skal bogføre de endelige tilpassede balancer primo 2007 som led i overgangen til

Læs mere

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement

Årsrapport for Erhvervs- og Vækstministeriets departement Årsrapport for 2013 Erhvervs- og Vækstministeriets departement Erhvervs- og Vækstministeriet Årsrapport 2013 Marts 2014 Udgiver: Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Telefon:

Læs mere

Finansielt regnskab for. Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement. Marts 2017

Finansielt regnskab for. Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement. Marts 2017 Finansielt regnskab 2016 for Energi-, Forsynings, og Klimaministeriets departement Marts 2017 1 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning... 3 2. Beretning... 4 2.1 Præsentation af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriets

Læs mere

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007

Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 Militærnægteradministrationens årsrapport for 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beretning... 1 1.1. Præsentation af Militærnægteradministrationen (MNA)... 1 1.2. Årets faglige resultater... 1 1.2.1. Beskrivelse

Læs mere

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8

1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 212 Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1 Præsentation 2 1.2 Årets faglige resultater 3 1.3 Årets økonomiske resultat 5 1.4 Opgaver og ressourcer 8 2. Regnskab

Læs mere

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24

INDHOLD ÅRSRAPPORT 2007 / VIDENS- OG FORSKNINGSCENTER FOR ALTERNATIV BEHANDLING SIDE 2 AF 24 Årsrapport 2007 INDHOLD 1. Beretning... 3 1.1 Præsentation af virksomheden... 3 1.2 Årets faglige resultater... 3 1.3 Årets økonomiske resultat... 5 1.4 Forventninger til det kommende år... 8 2. Målrapportering...

Læs mere

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden

Årsrapport 2014. Spillemyndigheden 2014 Spillemyndigheden Årsrapport 17. marts 2015 Årsrapport 2014 Kapitel 1 2 Indhold 1 Påtegning af det samlede regnskab... 3 2 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 3 Beretning... 5 3.1 Præsentation

Læs mere

Justitsministeriets departement. Finansielt regnskab 2013

Justitsministeriets departement. Finansielt regnskab 2013 Justitsministeriets departement Finansielt regnskab 2013 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400 Telefax 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk 1. Påtegning af det samlede regnskab

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 62 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse Påtegning 2

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse Påtegning 2 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 213 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 2. Beretning 2.1 Præsentation 3 2.2 Virksomhedens samlede aktivitet

Læs mere

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2

1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 Forsvarsministeriets finansielle regnskab 214 Indholdsfortegnelse 1. Påtegning af det samlede regnskab 1.1 Fremlæggelse 2 1.2 Påtegning 2 2. Beretning 2.1 Præsentation 3 2.2 Virksomhedens samlede aktivitet

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013

Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 Finansielt regnskab for Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet departement 2012 April 2013 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Beretning...3 1.1 Præsentation af Klima- Energi-, og Bygningsministeriets

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Side 2 af 26 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang 5 2.3 Årets faglige resultater

Læs mere

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017

Vejledning om årsrapport for statslige institutioner. December 2017 Vejledning om årsrapport for statslige institutioner December 2017 Indhold Forord 3 Indledning 4 I.1 Regelsæt 4 I.2 Dispensation 5 I.3 Aflevering og ressortdepartementernes ansvar 5 I.4 Årsrapportens indhold

Læs mere

Nota Årsrapport 2010

Nota Årsrapport 2010 2010 Nota Årsrapport 2010 -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2.1 Årets faglige resultater 5 1.2.2. Årets økonomiske resultat 8 1.4. Opgaver

Læs mere

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk

tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK-1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk tet TII5ynet med Efterietningstjenesterne Årsrapport 2014 SLdC 1.10 BorEergade 28, 1. DK1300 København K t 25 50 10 34 www.tet.dk Indhoidsfortegnelse 1. Påtegning 3 2. Beretning 4 21 Præsentation af virksomheden

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler

Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Dok. 32805/15 Årsrapport 2014 for Viborg Stifts stiftsmidler Februar 2015 dok. nr. 32805/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden

Læs mere

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus

Årsrapport 2008 for. Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus Årsrapport 2008 for Statens Værksteder for Kunst og Håndværk i Gammel Dok Pakhus -2- Oversigt over tabeller, noter og bilag 3 1. Beretning 4 1.1. Præsentation af virksomheden 4 1.2. Årets faglige resultater

Læs mere

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen

Informationsmøde om årsafslutningen Velkomst ved Lene Lindhardtsen Informationsmøde om årsafslutningen 2008 Velkomst ved Lene Lindhardtsen Oplægsholdere Kontorchef Lene Lindhardtsen, Økonomistyrelsen Konsulent Birgit Gohs-Jensen, Økonomistyrelsen Fuldmægtig Søren Larsen,

Læs mere

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution

Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution Indholdsfortegnelse Årsrapport 2013 for Danmarks Akkrediteringsinstitution 1 1 Påtegning af det samlede regnskab 2 2 Beretning 3 2.1 Præsentation

Læs mere

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1

Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 1 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 2 Den selvejende institution Handelsskolen Silkeborg 3 Den uafhængige revisors påtegning Til bestyrelsen

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

B E R E T N I N G O G R E G N S K A B. Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen B E R E T N I N G O G R E G N S K A B Årsrapport 2013 for Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 DK 1220 København K CVR 29-63-47-50 www.ktst.dk 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ankestyrelsen Årsrapport 2016

Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen Årsrapport 2016 Ankestyrelsen er en del af Økonomi- og Indenrigsministeriet. Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab... 2 2. Beretning... 3 2.1. Præsentation af Ankestyrelsen... 3 2.1.1.

Læs mere