Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune"

Transkript

1 Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Århus Kommune, dagtilbudsleder, pædagogiske ledere, personale og forældre. Vedtægten er gældende for alle kommunale dagtilbud i Århus Kommune. 2 Byrådet Byrådet træffer i henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (dagtilbudsloven) 3, stk. 2 beslutning om mål og rammer for dagtilbuddene. I Århus Kommune omfatter disse rammer bl.a.: Oprettelse og nedlæggelse af dagtilbud, børnenormering, aldersgruppe, åbningstid, forældrebetaling og visitationsforhold. Tildeling af budget til personale, vikarer, øvrig drift, indvendig og udvendig vedligeholdelse. Andre spørgsmål vedrørende dagtilbuddene, der ikke er henlagt til det enkelte dagtilbud eller Magistratsafdelingen for. Byrådet skal fastsætte retningslinjer for, hvordan dagtilbud skal medvirke til udmøntningen af kommunens sammenhængende børnepolitik. Byrådet skal føre tilsyn med indholdet af dagtilbuddene og den måde, hvorpå opgaverne udføres. Byrådet har ansvaret som arbejdsgiver over for de ansatte ifølge overenskomster, aftaler og lovgivning om de ansattes rettigheder og vilkår. Arbejdsgiveransvaret delegeres i nødvendigt omfang til Magistratsafdelingen for og den enkelte dagtilbudsleder. Afskedigelse af månedslønnede medarbejdere foretages af Magistratsafdelingen for Børn og Unge. 3 Målbeskrivelse for dagtilbuddene Af Dagtilbudsloven 7 fremgår følgende formål med dagtilbuddene: Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. 1

2 Dagtilbuddene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns alsidige udvikling og selvværd samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst. Dagtilbud skal fremme børns læring og udvikling af kompetencer gennem oplevelser, leg samt pædagogisk tilrettelagte aktiviteter, der giver børn mulighed for fordybelse, udforskning og erfaring. Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber samt samhørighed med og integration i det danske samfund. Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre en god overgang til skole ved at udvikle og understøtte grundlæggende kompetencer og lysten til at lære. Dagtilbud skal i samarbejde med skolerne skabe en sammenhængende overgang til skole og fritidstilbud. Dagtilbuddene har endvidere til opgave at bidrage til opfyldelsen af de af byrådet vedtagne mål for Magistratsafdelingen for. Forældreinddragelse skal give børn og unge og deres familier mulighed for medbestemmelse i forhold til de enkelte tilbud og stille krav om medansvar for børnenes udvikling. Rummelighed skal arbejde for at udvikle alle børn og unges respekt og ansvar for sig selv og andre, herunder evnen til at rumme forskellighed og mangfoldighed samt indgå i forpligtende fællesskaber. Trivsel og sundhed skal arbejde for at fremme trivsel, sundhed og selvværd for alle børn og unge i Århus Kommune med henblik på, at alle skal have en god opvækst med mulighed for at udnytte egne evner bedst muligt. Læring og udvikling skal med høj faglighed og kvalitet arbejde for, at børn og unge i Århus Kommune tilegner sig de nødvendige faglige, personlige, sociale og kulturelle kompetencer, således at alle bliver i stand til at gennemføre et uddannelsesforløb og bliver rustede til at deltage aktivt i samfundet som demokratiske medborgere. En fælles læringsforståelse i, som en forpligtende ramme for alle medarbejdere i arbejdet med børnene, de unge og deres forældre, indebærer, at der i indsatsen for Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 2 af 11

3 alle børn og unge er et sammenhængende fokus på faglig, personlig, social og kulturel dannelse det vil sige på det hele menneske. Den fælles læringsforståelse indebærer angivelse af en række kriterier for kvalitet i kerneydelsen i. Kriterierne indgår som en del at et fælles kvalitets- og evalueringskoncept for hele organisationen i form af kvalitetsrapporter. 4 Dagtilbudsbestyrelsen og forældreråd Ved alle kommunale dagtilbud oprettes en dagtilbudsbestyrelse i henhold til Dagtilbudsloven 14. Dagtilbudsbestyrelsen udgøres af et flertal af forældre. Ved alle afdelinger i et dagtilbud oprettes et forældreråd. Dagtilbudsbestyrelsen er sammensat af: 1 forældrerepræsentant fra hvert forældreråd i dagtilbud med 4 eller flere afdelinger 2 forældrerepræsentanter fra hvert forældreråd i dagtilbud med 2 eller 3 afdelinger 2 medarbejderrepræsentanter i dagtilbudsbestyrelser med 4 eller 5 forældrerepræsentanter 3 medarbejderrepræsentanter i dagtilbudsbestyrelser med 6 eller flere forældrerepræsentanter. Dagtilbuddene med kun én afdeling har alene en dagtilbudsbestyrelse, som består af 5 forældrerepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. Samtlige medlemmer af dagtilbudsbestyrelsen har stemmeret. Dagtilbudslederen deltager i dagtilbudsbestyrelsens møder uden stemmeret. Dagtilbudslederen er tillige sekretær for dagtilbudsbestyrelsen og sørger for den fornødne sekretariatsbistand. Forældrerådet består af fem forældrerepræsentanter og en medarbejderrepræsentant, medmindre medarbejderne ikke ønsker at være repræsenteret. Afdelingens pædagogiske leder deltager i forældrerådets møder uden stemmeret. Afdelingens pædagogiske leder er tillige sekretær for forældrerådet og sørger for den fornødne sekretariatsbistand. 5 Formål med dagtilbudsbestyrelsen og forældrerådene Dagtilbudsbestyrelsens formål er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for dagtilbuddets daglige virke. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 3 af 11

4 Dagtilbudsbestyrelsen skal endvidere bidrage til, at der opnås det bedst mulige samarbejde mellem forældre, medarbejdere og dagtilbuddets ledelse på tværs af alle afdelinger i dagtilbuddet. Det enkelte medlem af dagtilbudsbestyrelsen repræsenterer helheden i det samlede dagtilbud. Forældrerådets formål er at sikre forældrene indflydelse på principperne for afdelingens daglige virke. Forældrerådet er desuden sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen. 6 Dagtilbudsbestyrelsens kompetencer Dagtilbudsbestyrelsens kompetence inden for de af byrådet og Magistratsafdelingen for fastsatte mål og rammer er 1. at fastsætte principper for dagtilbuddets arbejde 2. at fastsætte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme 3. at påse at dagtilbuddets budget udmøntes i forhold til de fastsatte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme 4. at påtegne dagtilbuddets regnskab i forhold til de fastsatte principper for anvendelsen af dagtilbuddets samlede budgetramme 5. at have indstillingsret samt ret til at deltage ved ansættelsen af lederen i kommunale dagtilbud og dagpleje 6. at fastsætte principper for de enkelte afdelingers åbningstid, således at det samlede dagtilbuds åbningstid er inden for den af byrådet besluttede åbningstid 7. at træffe beslutning om ferielukning på baggrund af indstilling fra dagtilbudslederen inden for de af byrådet besluttede retningslinjer 8. at føre tilsyn med dagtilbuddet ved at kunne drøfte ethvert spørgsmål vedrørende dagtilbuddets virksomhed 9. at påtegne ansøgninger og informationer til forvaltning, byråd og andre instanser. Dette gælder ikke administrative meddelelser og skrivelser om enkeltpersoner 10. at have indstillingsret ved ansættelse af personale i kommunale dagtilbud og dagpleje 11. at træffe beslutning, om der skal oprettes en madordning, og hvordan den skal tilrettelægges 12. at fastlægge principper for anvendelse af dagtilbuddets lokaler uden for åbningstiden efter retningslinjer vedtaget af byrådet I forhold til punkt 1-9 kan dagtilbudsbestyrelsen ikke delegere kompetencen til forældrerådene, dog for så vidt angår punkt 2 kan dagtilbudsbestyrelsen delegere kompetencen til at fastsætte principperne for anvendelsen af afdelingens budget til pædagogiske aktiviteter mv., der understøtter opnåelsen af de i den pædagogiske læreplan opstillede pædagogiske læringsmål til forældrerådene. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 4 af 11

5 I forhold til punkt kan dagtilbudsbestyrelsen delegere kompetencen til forældrerådene. Dagtilbudsbestyrelsen skal høres, forinden byrådet træffer beslutning om ændring af det principielle grundlag for dagtilbuddets drift. Dagtilbudslederen skal inddrage dagtilbudsbestyrelsen i udarbejdelsen, evalueringen og opfølgningen af den pædagogiske læreplan Dagtilbudslederen skal inddrage dagtilbudsbestyrelsen i arbejdet med børnemiljøvurderingen. 7 Forældrerådenes kompetencer Forældrerådet har ingen formelle kompetencer i forholdet til afdelingens aktiviteter. Forældrerådets opgaver er bl.a.: at være inddraget i arbejdet med dagtilbuddets læreplan at være sparringspart for dagtilbudsbestyrelsen at drøfte principielle problemstillinger vedrørende afdelingen at indgå i et samarbejde med personalet i afdelingen om emner fra dagligdagen og i forbindelse med møder og arrangementer Forældrerådet kan udarbejde oplæg til dagtilbudsbestyrelsen til fx dagtilbuddets læreplan, ideer til fælles aktiviteter og fælles problemstillinger for dagtilbuddet. Forældrerådet kan have mere praktiske betonede opgaver i forbindelse med planlægning af arrangementer i afdelingen. 8 Valg af forældrerepræsentanterne til dagtilbudsbestyrelsen Bestyrelsesåret er fra 1. oktober til 30. september det følgende år. Dagtilbudsbestyrelsesmedlemmer skal være valgt inden 1. oktober, således at der kan afholdes konstituerende dagtilbudsbestyrelsesmøde ved bestyrelsesårets start 1. oktober. Dagtilbudsbestyrelsen består af en repræsentant fra hvert forældreråd, dog to repræsentanter fra forældrerådene i dagtilbud med to eller tre afdelinger. Forældreråd i dagtilbud med fire eller flere afdelinger vælger på forældrerådets første ordinære møde et medlem af forældrerådet, som er medlem af dagtilbudsbestyrelsen, og et medlem af forældrerådet, som er suppleant for dagtilbudsbestyrelsesmedlemmet. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 5 af 11

6 Forældreråd i dagtilbud med to eller tre afdelinger vælger på forældrerådets første ordinære møde to medlemmer af forældrerådet, som er medlem af dagtilbudsbestyrelsen, og to medlem af forældrerådet, som er suppleanter for dagtilbudsbestyrelsesmedlemmerne. Forældrerådsmedlemmer, som er medlem af dagtilbudsbestyrelsen, er valgt for to år. Der er mulighed for genvalg. Første gang vælges halvdelen af forældrerådsmedlemmerne til dagtilbudsbestyrelsen for et år. Dagtilbudslederen beslutter fra hvilke afdelinger forældrerådsmedlemmerne er valgt til dagtilbudsbestyrelsen for et år i den første periode. Hvis det ikke er muligt at vælge forældrerepræsentanter i så mange afdelinger, at forældrene udgør et flertal i dagtilbudsbestyrelsen, oprettes der ikke en dagtilbudsbestyrelse. Dagtilbudsbestyrelsens kompetencer overgår i denne situation til dagtilbudslederen indtil næste ordinære valg. Forældrerepræsentanter i dagtilbud med én afdeling vælges efter samme procedure som forældrerepræsentanter i forældrerådene. Forældrerepræsentanterne udtræder af dagtilbudsbestyrelsen fra den dag, de ikke længere har børn i dagtilbuddet, og suppleanter indtræder i stedet. Samme regel gælder ved børns orlov fra afdelingen på mere end tre måneder. I tilfælde af barns orlov på op til tre måneder kan en forældrerepræsentant selv vælge at blive i dagtilbudsbestyrelsen. Udtræder både en afdelings forældrerepræsentant og dennes suppleant af bestyrelsen, vælger afdelingens forældreråd en ny forældrerepræsentant og suppleant til bestyrelsen. Der afholdes ekstraordinært valgmøde til forældrerådet, hvis afgangen af forældrerepræsentanter og suppleanter er så stor, at der ikke kan vælges en forældrerepræsentant til bestyrelsen. 9 Valg af medarbejderrepræsentanter til dagtilbudsbestyrelsen Dagtilbudsbestyrelser, som har fire eller fem forældrerepræsentanter, består af to medarbejderrepræsentanter. Dagtilbudsbestyrelser, som har seks eller flere forældrerepræsentanter, består af tre medarbejderrepræsentanter. Valg af to eller tre medarbejderrepræsentanter sker inden 1. oktober på valgmøde for medarbejderne i dagtilbuddet. Valgperioden er et år fra 1. oktober til 30. september det følgende år. Der er mulighed for genvalg. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 6 af 11

7 Dagtilbudslederen indkalder til valgmødet med 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter. Ved medarbejdere forstås personer, der er omfattet af dagtilbudslederens ledelseskompetence. De medarbejdere, der vælges, bør ikke have et ansættelsesforhold på under et år. De pædagogiske ledere er ikke valgbare, men alene stemmeberettigede. Der vælges det samme antal suppleanter som medarbejderrepræsentanter til dagtilbudsbestyrelsen. Hver medarbejder har én stemme. Der udleveres en stemmeseddel pr. ansat, hvorpå der kan skrives op til tre forskellige navne på kandidater, der ønskes valgt. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. Medarbejderrepræsentanterne i dagtilbudsbestyrelsen skal have lejlighed til at drøfte dagsordenspunkter med personalet, inden der træffes beslutninger i dagtilbudsbestyrelsen. Medarbejderrepræsentanterne udtræder af dagtilbudsbestyrelsen fra den dag, de ikke længere er ansat i dagtilbuddet, og suppleanter indtræder i stedet. 10 Valg af forældreråd Valg af forældrerepræsentanter: Inden 1. oktober afholdes der hvert år valg til forældrerådene og konstituerende forældrerådsmøder i alle afdelinger i dagtilbuddet. Den pædagogiske leder for afdelingen indkalder til mødet med 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter. Den pædagogiske leder er ordstyrer til forældrerådsvalg og forestår valghandlingen. På mødet redegør den afgående formand for forældrerådet for arbejdet i det forløbne år i forældrerådet, og medlemmet af dagtilbudsbestyrelsen redegør for arbejdet i det forløbne år i dagtilbudsbestyrelsen. Opstilling af forældrekandidater til forældrerådet sker ved, at de fremmødte forældre kommer med forslag til kandidater. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 7 af 11

8 Forældrene har fem repræsentanter i forældrerådet. Forældrerepræsentanterne vælges for to år. Hvert andet år er tre forældre, hvert andet år er to forældre på valg. Første gang vælges to forældre for et år, og tre forældre for to år. Der er mulighed for genvalg. Hvis det på valgmødet ikke er muligt at vælge fem repræsentanter til forældrerådet, indkalder den pædagogiske leder til fornyet valgmøde med 14. dages varsel. Hvis det ikke her er muligt at vælge mindst to repræsentanter til forældrerådet kan der på valgmødet i denne situation vælges en forælder, som indtræder i dagtilbudsbestyrelsen. Der vælges et tilsvarende antal suppleanter, der indtræder i den rækkefølge, hvorefter de har opnået flest stemmer, hvilket skal fremgå af referatet. De forældre, der har fået flest stemmer, er valgt. Er der stemmelighed, stemmes der om, hvem af kandidaterne med stemmelighed, der skal sidde i forældrerådet. Afstemningens resultat bekendtgøres på dagtilbuddets hjemmeside. Forældrene har en stemme pr. barn i afdelingen. Der udleveres en stemmeseddel pr. barn, hvorpå der kan skrives op til tre forskellige navne på forældrekandidater, der ønskes valgt. Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt. Som forældre betragtes den/de, der har forældremyndigheden, eller den, der har den faktiske omsorg for og daglige tilknytning til barnet (jf. Socialministeriets vejledning). I tvivlstilfælde afgør den pædagogiske leder i samråd med formanden, hvem der har stemmeret, og hvem der er valgbare. Forældrerepræsentanterne udtræder af forældrerådet fra den dag, de ikke længere har børn i afdelingen, og suppleanter indtræder i stedet. Samme regel gælder ved børns orlov fra afdelingen på mere end tre måneder. I tilfælde af barns orlov på op til tre måneder kan en forældrerepræsentant selv vælge at blive i forældrerådet. Sker der i orlovsperioden nyvalg til forældrerådet, kan man, hvis man har orlov i op til tre måneder, skriftligt tilkendegive, at man ønsker at stille op til det kommende forældrerådsvalg. Man er da valgbar, selvom man har orlov, men har ikke stemmeret. Vælges man som ordinært medlem, indtræder en suppleant på den ordinære forældrerådspost frem til orlovens udløb. Ansatte, der har børn i afdelingen, har stemmeret, men er ikke valgbare til forældrerådet. Valg af medarbejderrepræsentanter: Den pædagogiske leder indkalder medarbejderne i afdelingen til personalemøde. Mødet indledes med at få afklaret, om et flertal af medarbejderne ønsker medarbejderrepræsen- Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 8 af 11

9 tation i forældrerådet. Hvis et flertal af medarbejderne ønsker medarbejderrepræsentation i forældrerådet, afholdes valget efter samme procedure som medarbejderrepræsentanter i dagtilbudsbestyrelsen. 11 Dagtilbudsbestyrelsens møder Den valgte dagtilbudsbestyrelse konstituerer på første ordinære bestyrelsesmøde sig selv med formand og næstformand, som begge skal være forældrerepræsentanter. Bestyrelsesformanden tegner dagtilbudsbestyrelsen mellem møderne. Næstformanden er stedfortræder for formanden. Dagtilbudsbestyrelsen afholder mindst fire årlige møder. Formanden eller lederen af dagtilbuddet, kan foranledige indkaldelse til møde så ofte, det findes fornødent, eller et flertal af dagtilbudsbestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom. Der indkaldes med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsordenspunkter. Dagsorden udarbejdes af formanden i samarbejde med lederen. Lederen og ethvert medlem af dagtilbudsbestyrelsen kan kræve punkter optaget på dagsordenen. Dagtilbudsbestyrelsens møder er åbne for forældre og personale, medmindre der er tale om personsager samt sager, der under hensyn til forvaltningslovens regler skal behandles på lukkede møder. Dagtilbudsbestyrelsen kan beslutte at invitere andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Der tages referat af dagtilbudsbestyrelsesmøderne. Referatet offentliggøres efterfølgende i dagtilbuddet og på dagtilbuddets hjemmeside. Dagtilbudsbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede, dog således at forældrerepræsentanterne skal udgøre et flertal af de tilstedeværende. I tilfælde af afstemning kan der ikke stemmes ved fuldmagt. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Dagtilbudsbestyrelsens medlemmer skal overholde forvaltningslovens regler, herunder reglerne om habilitet og tavshedspligt. Dagtilbudslederen er ansvarlig for, at bestyrelsesmedlemmerne underskriver en tavshedserklæring. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 9 af 11

10 Dagtilbudsbestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Magistratsafdelingen for Børn og Unge udsender vejledende forretningsorden for dagtilbudsbestyrelsen. 12 Forældrerådenes møder Det valgte forældreråd konstituerer sig selv på første ordinære møde med formand og næstformand, som begge skal være forældrerepræsentanter. Næstformanden er stedfortræder for formanden. Forældrerådsformanden tegner forældrerådet mellem møderne. Forældrerådet afholder mindst fire årlige møder. Formanden fastsætter tid og sted for møderne, indkalder medlemmerne samt fastsætter dagsordenen. Der tages referat fra forældrerådsmøderne. Referatet offentliggøres efter møderne. Forældrerådet kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. 13 Dagtilbudslederen Dagtilbudslederen har den administrative og pædagogiske ledelse af dagtilbuddet og har arbejdsgiveransvaret for dagtilbuddets arbejde. Dagtilbudslederen er ansvarlig over for byrådet. Dagtilbudslederen er forpligtet til at oprette en dagtilbudsbestyrelse. Dagtilbudslederen er ansvarlig for, at de til dagtilbudsbestyrelsen henlagte sagsområder faktisk forelægges. Dagtilbudslederen udarbejder indstillinger til dagtilbudsbestyrelsen. Dagtilbudslederen har ansvar for og kompetence til at udmønte dagtilbudsbestyrelsens principielle beslutninger i praksis. Dagtilbudslederen træffer de konkrete beslutninger om dagtilbuddets daglige drift inden for rammerne af de af dagtilbudsbestyrelsen fastlagte principper. Dagtilbudslederen er ansvarlig for, at dagtilbudsbestyrelsens beslutninger ligger inden for rammerne af lovgivningen, byrådets beslutninger, administrative bestemmelser samt overenskomster og øvrige rettigheder vedrørende de ansattes vilkår. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 10 af 11

11 14 Indberetning vedrørende valget Efter valgene indberetter dagtilbudslederen til Magistratsafdelingen for navnene på de valgte forældre- og medarbejderrepræsentanter samt valg af formand og dennes adresse og telefonnummer. 15 Ikrafttræden og ændring af vedtægten Denne vedtægt er vedtaget af Århus Byråd den 27. juni 2007 til ikrafttræden den 1. oktober Ændring af vedtægten kan foretages af Århus Byråd efter indhentet udtalelse fra dagtilbudsbestyrelserne. Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. Side 11 af 11

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012

Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 Vedtægt for styrelse af kommunale dagtilbud i Aarhus Kommune 2012 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for dagtilbudsbestyrelsernes og forældrerådenes arbejde, herunder rammer for samarbejdet med Aarhus

Læs mere

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune Vedtægt for styrelse af fritids- og ungdomsskoletilbud i Århus Kommune 1 Formål Vedtægten fastlægger rammerne for fritids- og ungdomsskolebestyrelsens og forældreog brugerrådets arbejde, herunder rammerne

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers

Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Forslag til styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Randers Dagtilbudsloven Det fremgår af dagtilbudsloven, at forældre med børn i en kommunal eller selvejende daginstitution eller i kommunal dagpleje

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for kommunale dagtilbud 0-5 år Randers Kommune

Styrelsesvedtægt. for kommunale dagtilbud 0-5 år Randers Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 0-5 år Randers Kommune Indholdsfortegnelse Dagtilbudsloven 3 1. Formål 4 2. Byrådet 4 3. Dagtilbuddenes formål 4 4. Dagtilbudsbestyrelsen 5 5. Formål med dagtilbudsbestyrelsens

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FORÆLDRERÅD OG DAGTILBUDSBESTYRELSER? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud, hvor rammerne for

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune

Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Den 29. oktober 2009 Vedtægt for styrelse af kommunale skoler i Århus Kommune Godkendt af byrådet den 27. juni 2007, og dispensation fra Undervisningsministeriet er givet den 28. oktober 2009. 1 Formål

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner

STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner STYRELSESVEDTÆGT for Ikast-Brande Kommunes daginstitutioner Indholdsfortegnelse 1 Hvem omfatter Styrelsesvedtægten?... 3 2 Formål for dagtilbud... 3 3 Mål og rammer... 3 5 Valg til bestyrelsen... 3 6 Udtrædelse

Læs mere

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune

Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune S t y r e l s e s v e d t æ g t e r Styrelsesvedtægter for de kommunale institutioner i Ringkøbing-Skjern Kommune Dagtilbud og Undervisning Godkendt den 17. december 2013 af Byrådet Tillæg til styrelsesvedtægten

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge

Styrelsesvedtægt. Kommunale klubtilbud til børn og unge Styrelsesvedtægt Kommunale klubtilbud til børn og unge 1. Indledning Nærværende styrelsesvedtægt omfatter kommunale klubtilbud til børn og unge i Viborg Kommune., jfr. Afsnit IV i dagtilbudsloven. 2. Lovgrundlag

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Aarhus Kommune 1. Formål Vedtægten fastlægger rammerne for skolebestyrelsens arbejde, herunder skolebestyrelsens rammer for samarbejdet med Aarhus Kommune, skolelederen, forældre og personale. Vedtægten er gældende for

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter Hjørring Kommunes dagtilbud oprettet efter 19 stk. 2 i dagtilbudsloven. Styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet efter indhentet udtalelse fra forældrebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud.

Læs mere

Vedtægter for bestyrelsen

Vedtægter for bestyrelsen Vedtægter for bestyrelsen 1 Formål Formålet med at oprette en bestyrelse er at sikre forældrene og medarbejderne indflydelse på principperne for klubbens daglige virke. Bestyrelsen skal endvidere bidrage

Læs mere

Kommunens dagtilbudsdistrikter

Kommunens dagtilbudsdistrikter Kommunens dagtilbudsdistrikter Udvalget for børn d. 30 oktober 2012 Bestyrelsens sammensætning.1 Bestyrelsen består af forældre- og medarbejderrepræsentanter og sammensættes så forældrerepræsentanterne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje

Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje Styrelsesvedtægt for Esbjerg kommunale Dagpleje Vedtaget i Esbjerg Byråd dd.mm.åååå - gældende fra dd.mm.åååå Side 1 af 9 Indhold 1 Byrådet... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Struktur og ansvar... 3 3.1

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER

STYRELSESVEDTÆGT KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven). Formål 1 1. Ved hver daginstitution oprettes en forældrebestyrelse. 2. Forældrebestyrelsen skal i samarbejde med

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud

Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø Kommune omfatter dagtilbud for børn fra 0 6 år samt dagplejen. Dagtilbuddet er et af barnets

Læs mere

Styrelsesvedtægt daginstitutioner

Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt daginstitutioner Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Hedensted Kommune. 1 Formål Dagtilbudene skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og støtte det enkelte barns

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Frederikssund Kommune Denne vedtægt dækker følgende typer kommunale dagtilbud: Vuggestuer, dagplejer, børnehaver og integrerede 0-6-års-institutioner. KOMPETENCEFORDELING

Læs mere

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven.

Denne styrelsesvedtægt er gældende fra den 1. august 2015 og omfatter dagplejen i Hjørring Kommune efter 21, stk. 2 i dagtilbudsloven. Hjørring Kommune Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje I henhold til dagtilbudsloven 16, stk. 1 skal byrådet fastsætte en vedtægt for styrelsen af den kommunale dagpleje. Denne styrelsesvedtægt er

Læs mere

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen

Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen Valg til bestyrelser og råd ved fritids- og ungdomsskoletilbud, herunder Heltidsundervisningen - en vejledning INDHOLD Forord.... 3 Formål... 4 Valg til fritids- og ungdomsskolebestyrelsen.... 6 Valg til

Læs mere

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen

Forretningsorden Dagtilbud Højvangen Forretningsorden Dagtilbud Højvangen 1. Valg til bestyrelsen 2. Bestyrelsens konstituering 3. Bestyrelsens møder 4. Kompetencer og ansvar 5. Ændring af forretningsorden 6. Udlevering af forretningsorden

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i Dagtilbud i Esbjerg Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i Dagtilbud i Esbjerg Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i Dagtilbud i Esbjerg Kommune Vedtaget i Esbjerg Byråd 04.05.2015 gældende fra 01.08.2015. Redaktionel ændring 27.08.2015. Side 1 af 14 Indhold 1 Byrådet... 3 2 Dagtilbuddenes

Læs mere

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune

Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Styrelsesvedtægter for dagtilbud i Nordfyns kommune Juni 2011 Kapitel 1 Kommunalbestyrelsen / Familieudvalget 1 Stk. 1 Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for de kommunale daginstitutioner og

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: 1 STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14 1. Formål: Formålet med de kommunale dagtilbud i Sorø Kommune er i overensstemmelse med dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser i dagtilbud i Hillerød Kommune Begrebsafklaring: Områdebestyrelse: En områdebestyrelse er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, der er repræsenteret

Læs mere

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune.

Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Styrelsesvedtægt for fritidsklubberne i Frederikssund Kommune. Denne vedtægt dækker klubtilbud i henhold til dagtilbudsloven 1, 65 samt 3 om sammenhængende børnepolitik KOMPETENCEFORDELING. Byrådet har

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune. 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er:

Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune. 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: - At tilbyde dagtilbud til børn og leve op til pasningsgarantien

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune STYRELSESVEDTÆGT for kommunale distrikter på 0 til 6 års området i Greve Kommune 1. FORMÅL Formålet med Greve Kommunes daginstitutioner for 0 til 6 årige er at fremme børnenes udvikling, trivsel og selvstændighed,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune INDHOLD Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Hvidovre Kommune... 3 Formål... 3 Forældrebestyrelsens ansvar og kompetence... 3 Principper

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn 10 1 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud for 0 6 årige børn i Høje Taastrup Kommune Disse vedtægter er besluttet af Byrådet 08.11.2011 og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune.

Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. Styrelsesvedtægt for forældreråd og områdebestyrelseni Dagtilbud under De kommunale Børnehuse, Hørsholm Kommune. 1. Forældreråd og forældrebestyrelse Stk. 1. Hvert dagtilbud i De kommunale Børnehuse har

Læs mere

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING

HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING HVORDAN AFHOLDES VALG TIL FRITIDS- OG UNGDOMSSKOLEBESTYRELSE OG FORÆLDRE- OG BRUGERRÅD? EN VEJLEDNING Århus Kommune Børn og Unge FORORD Byrådet har vedtaget en ny styrelsesvedtægt for fritids- og ungdomsskoletilbud,

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune

STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune GREVE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT for børnehuse i Greve Kommune 1. F0RMÅL Formålet med børnehusene er, at være et dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. Formålet er endvidere at fremme børnenes udvikling, trivsel

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017

Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 Vedtægt for forældrebestyrelser for Dagtilbud 2017 Godkendt i Byråd 27/4 2017 1. Formål Lolland Kommunes dagtilbud tilbyder pædagogisk, stimulerende og udviklende dagpasning til børn i alderen fra 0 år

Læs mere

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud

Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud Brøndby Kommune Børneforvaltningen August 2012 Vedtægt for styrelse af Brøndby kommunes dagtilbud 1. Formål: Der oprettes forældrebestyrelser ved de enkelte dagtilbud for at give forældrene størst mulig

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD

SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD SOLRØD KOMMUNE SKOLE OG DAGTILBUD Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i dagtilbud i Solrød kommune 1 Overordnede mål og rammer Byrådet har det overordnede ansvar for de kommunale dagtilbud og fastsætter

Læs mere

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015

Arbejdet i forældrebestyrelsen. Svendborg 2015 Arbejdet i forældrebestyrelsen Svendborg 2015 1 DAGTILBUDSLOVEN 4 - Byrådet skal sørge for det nødvendige antal pladser 23 Alle børn indtil skolestart har adgang til at blive optaget i et dagtilbud 2 FORMÅL

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Forældrebestyrelsen... 3 Valg til forældrebestyrelsen... 4 Valgbarhed og valgret...

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune.

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune. Overgang til dagtilbudsledelse. Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelserne i kommunale daginstitutioner i Roskilde Kommune er revideret i forbindelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i Næstved Kommune. Lovgrundlag. I henhold til dagtilbudslovens 14 skal der ved alle kommunale daginstitutioner og den kommunale dagpleje oprettes en bestyrelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Børn og Unge - Daginstitutioner Dato: 12.11.2013 Styrelsesvedtægt for daginstitutioner og dagpleje Mål og rammer 1. Fredericia Kommunes mål og rammer for børnenes ophold i dagtilbud efter Dagtilbudslovens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje i henholdsvis distrikt Nord, Syd og Vest BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for den kommunale dagpleje og fastsætter mål og rammer for dennes virksomhed. Stk. 2 Byrådet er ansvarlig for godkendelse af dagplejere og dagplejehjem.

Læs mere

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune.

Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Styrelsesvedtægt for den kommunale dagpleje ved Langeland Kommune. Lovgrundlag 1 I henhold til dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret

Læs mere

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området.

Værdier og mål for dagtilbuddene i Furesø Kommune er yderligere beskrevet i værdigrundlag og politikker for området. Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dagtilbud Godkendt af Byrådet den 28.01.2009 Ændret af Byrådet den 24.06.2009 Formål med dagtilbud 1 Dagtilbud i Furesø

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål:

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE. Lov om dagtilbud Formål: STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER OG KOMMUNAL DAGPLEJE I SORØ KOMMUNE Lov om dagtilbud 14. 1. Formål: Sorø kommunes mål med børnenes ophold i kommunale dagtilbud er at yde tilbud om pasning

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Vordingborg Kommune Juli 2013 Styrelsesvedtægt for dagtilbud Udgivet af Vordingborg Kommune 2013 Udarbejdet af: Annie Røn/Mette Juhl Rasmussen Fotos: Colourbox Vordingborg

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud

Vedtægt. for de kommunale institutioner. under Dagtilbud Vedtægt for de kommunale institutioner under Dagtilbud 1. Formål Formålet med forældrebestyrelser i de kommunale daginstitutioner under Dagtilbud i Aabenraa Kommune er, at give forældrene en reel indflydelse

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner

TÅRNBY KOMMUNE. Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner TÅRNBY KOMMUNE Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser ved Tårnby Kommunes daginstitutioner 1 Formål...2 2 Forældrebestyrelsen...2 3 Valg til bestyrelsen...3 4 Valgbarhed og valgret...4 5 Udtrædelse af

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg

Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Styrelsesvedtægt for de kommunale dagtilbud i Svendborg Lovgrundlag 1 I henhold til Dagtilbudsloven af 1. august 2007 skal der oprettes forældrebestyrelser ved samtlige kommunale dagtilbud etableret i

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune version december 2016 Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune Nuværende styrelsesvedtægt 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: - At tilbyde

Læs mere

Forslag til ændringer. Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune

Forslag til ændringer. Styrelsesvedtægt for. kommunale daginstitutioner i. Tønder Kommune Forslag til ændringer Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Tønder Kommune 1 Formål Tønder Kommunes formål med børnenes ophold i et kommunalt dagtilbud er: - At tilbyde dagtilbud til børn og

Læs mere

Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner i Haderslev Kommune

Styrelsesvedtægt for de kommunale daginstitutioner i Haderslev Kommune BYRÅDETS OPGAVER. 1. Byrådet har det overordnede ansvar for det kommunale dagtilbud og fastsætter mål og rammer for dagtilbudets virksomhed. Stk. 2 - Byrådet er ansvarlig for, at der føres tilsyn i daginstitutionerne

Læs mere

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner

Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Furesø Kommune Styrelsesvedtægt for institutionsbestyrelser i Furesø Kommunes kommunale dag- og fritidsinstitutioner Dato:30.05.2007 Initialer: str/gn Dag- og fritidsinstitutionernes formål 1 Furesø Kommune

Læs mere

Stk.2. Som minimum forventes det, at der er forældre fra hver afdeling i en virksomhed repræsenteret i bestyrelsen.

Stk.2. Som minimum forventes det, at der er forældre fra hver afdeling i en virksomhed repræsenteret i bestyrelsen. Styrelsesvedtægt for Dagtilbud Halsnæs Kommune har 8 virksomheder organiseret i 3 distrikter - Hundested, Frederiksværk Nord og Frederiksværk Syd. Dagplejen er organiseret i området for Børn, Unge og Læring,

Læs mere

Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Århus Kommune

Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Århus Kommune 1 Vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Århus Kommune Børn og Unge Århus Kommune 3 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 5 Kapitel 1. Rammer for dagtilbudsbestyrelser og forældreråd...

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Styrelsesvedtægt. for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Styrelsesvedtægt for dagplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem dialogbaseret aftalestyring.

Læs mere

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO

VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO VEDTÆGTER for DANSK KVINDESAMFUNDS BØRNEHAVE BØRNEHAVEN TROLDEBO 1. Børnehaven Troldebo er en selvejende institution under Dansk Kvindesamfund Koldingkreds med hjemsted i Kolding Kommune. 2. Institutionens

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

THISTED KOMMUNE. Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner

THISTED KOMMUNE. Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner THISTED KOMMUNE Forældreindflydelse i områdeinstitutioner og daginstitutioner Styrelsesvedtægt for områdeforældrebestyrelser og forældreråd i Thisted Kommune gældende fra 1. maj 2012 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune

Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Styrelsesvedtægt for dagtilbud i Stevns Kommune Formål I følge lov om dagtilbud fra juni 2007 skal forældre med børn i en kommunal eller selvejende dagtilbud og i kommunal dagpleje have adgang til at få

Læs mere

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune

Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Overordnet retningslinje for Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner med dagtilbudsledelse i Mariagerfjord Kommune Dagtilbudsledelse Dagtilbudsledelse er når der oprettes fælles ledelse af børnehuse

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år)

Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Forslag til styrelsesvedtægt for dagtilbudsområdet (0-6 år) Denne vedtægt er gældende for 0-6 års området (dagtilbud) i Frederikssund Kommune. Frederikssund Kommunens kommunale børnehuse er opdelt i 5

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter.

Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Notat: vedrørende forslag til ændringer af styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner set i forhold til nuværende styrelsesvedtægter. Forslag til tilretninger og ændringer til ny styrelsesvedtægt

Læs mere

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj

Styrelsesvedtægt. for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune. Bøgehaven og Nøddehøj Styrelsesvedtægt for daginstitutioner i Faaborg-Midtfyn Kommune Bøgehaven og Nøddehøj Faaborg-Midtfyn Kommune er organiseret efter principper om decentral ledelse og central styring, som udmøntes gennem

Læs mere

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken.

Institutionens formål er at drive børnehave i samarbejde med børnenes hjem og sognekirken. 1 - Vedtægter Skovlunde sogns menighedsbørnehave 12091 Hører til journalnummer: 28.03.04-G00-2-16 Vedtægter for institutionsbestyrelsen og forældrebestyrelsen ved Skovlunde sogns menighedsbørnehave, Torvevej

Læs mere

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS

Forretningsorden for forældrebestyrelsen. DANSK TYSK BØRNEHUS ApS Forretningsorden for forældrebestyrelsen DANSK TYSK BØRNEHUS ApS 1. Bestyrelsens sammensætning 1.1 Det er forældrebestyrelsens opgave at varetage opgaver, som fremgår af kompetencefordelingsmodellen (bilag

Læs mere

vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune

vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune vejledning til arbejde i bestyrelse og forældreråd i dagtilbud i Aarhus Kommune Kære forældre Velkommen til arbejdet i dagtilbudsbestyrelser og forældreråd. I Aarhus Byråd ønsker vi et stærkt og engageret

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2.

Stk. 4. I den kommunale dagpleje er antallet af forældrerepræsentanter 5 og antallet af medarbejderrepræsentanter er 2. Vedtægt for styrelsen af de kommunale dagtilbud i Frederiksberg Kommune 1 Stk. 1. For hvert kommunalt dagtilbud skal vælges en forældrebestyrelse bestående af forældre til børn i tilbuddet og en eller

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune.

Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Styrelsesvedtægt for kommunale daginstitutioner i Mariagerfjord Kommune. Forældrebestyrelsen: Sammensætning og valg. 1. Ved hver kommunal vuggestue, børnehave og daginstitution vælges en forældrebestyrelse.

Læs mere

Krogårdens Vedtægter 2014

Krogårdens Vedtægter 2014 Krogårdens Vedtægter 2014 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 2 2 Ledelse og daglig drift 2 3 Bestyrelsen 2 4 Valg til bestyrelsen 2 5 Valgbarhed og valgret 3 6 Udtrædelse af bestyrelsen 3 7 Bestyrelsens

Læs mere

Gårdbørnehaven Kaptajngården Vestergade 19, 5672 Broby. Tlf

Gårdbørnehaven Kaptajngården Vestergade 19, 5672 Broby. Tlf Gårdbørnehaven Kaptajngårdens Vedtægt 2016 Gårdbørnehaven Kaptajngården Vestergade 19, 5672 Broby. Tlf. 72 53 04 22 - kaptajngaarden@fmk.dk www.kaptajngaarden.dk 1 Institutionens forankring Den selvejende

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune.

Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Styrelsesvedtægt for Forældrebestyrelser i børnehaverne Jammerbugt Kommune. Sammensætning og valg Bestyrelsens sammensætning. 1. Ved hver Kommunal Børnehave vælges en forældrebestyrelse. Hvis der er flere

Læs mere

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje

Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje Styrelsesvedtægt for forældrebestyrelser i Gladsaxe Kommunes områdeinstitutioner og dagpleje KAPITEL 1 Formålet med oprettelse af forældrebestyrelser. 1. Ved hver områdeinstitution og i dagplejen oprettes

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Foreningen Børnehaven Lilleborg" er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Børnehaven Lilleborg

Læs mere

Kære forældrebestyrelser i dagpleje og daginstitutioner i Ringsted Kommune

Kære forældrebestyrelser i dagpleje og daginstitutioner i Ringsted Kommune Kære forældrebestyrelser i dagpleje og daginstitutioner i I sidder her med s nye udgave af styrelsesvedtægten for forældrebestyrelser i den kommunale dagpleje og kommunale dagtilbud. Ifølge Dagtilbudsloven

Læs mere

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD

Styrelsesvedtægt. Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Styrelsesvedtægt Forældrebestyrelser i kommunale DAGTILBUD Indhold 1 Byrådets ansvar... 3 2 Dagtilbuddenes formål... 3 3 Forældrebestyrelsen i kommunale dagtilbud... 3 5 Valgregler for forældrebestyrelsen...

Læs mere

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB

AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR STYRELSEN AF AKTIVITETSHUSET OTTERUP FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB Vedtaget den xx. xxxx.xxxx 1/8 Kapitel 1 Målsætning 1 stk. 1 Aktivitetshuset "Søndergade 6, 5450 Otterup" har som

Læs mere

Vedtægt. den selvejende børnehave. Børnehaven Spirehuset

Vedtægt. den selvejende børnehave. Børnehaven Spirehuset Side 1 Vedtægt for den selvejende børnehave Børnehaven Spirehuset Side 2 1 Den selvejende børnehaves navn er: Børnehaven Spirehuset Børnehaven har hjemsted i Vejen Kommune, og beliggende på adressen: Møgelmosevej

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012

STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 STYRELSESVEDTÆGTER FOR FORÆLDREBESTYRELSER I KOMMUNALE DAGTILBUD UNDER DAGTILBUDSLOVEN. Gældende fra 1. januar 2012 Vedtaget af Skanderborg Byråd d. 30.november 2011 1. Formål I henhold til Dagtilbudsloven

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal

Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal Vedtægt for privatinstitutionen Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal 1 Forankring Den selvejende privatinstitution "Børnehaven Eventyrskoven Frederiksdal " er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen

Læs mere

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen

Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Vedtægt for styrelsen af Vordingborg Kommunes skolevæsen Gældende fra 1.1.2007 1 Stk. 1. På alle skoler bortset fra 10. klasse-centret består skolebestyrelsen af 7 forældrerepræsentanter, 2 elevrepræsentanter

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring

Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring Sagsnr. 28.09.16-P24-1-14 Dato 6-11-2014 Sagsbehandler Bente Møller Styrelsesvedtægt for Næstved Kommunes dagtilbudsområde - efter høring 1 Lovgrundlag, mål og rammer Styrelsesvedtægten er gældende for

Læs mere

Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave

Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave Vedtægt for den private institution Rødbæksgaards børnehave 1. Institutionens navn Stk. 1 Den private institutions navn er Rødbæksgaards børnehave Dons landevej 121, 6000 Kolding. Institutionen har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter

VEDTÆGT for den selvejende institution. Østbyens Børnecenter VEDTÆGT for den selvejende institution Østbyens Børnecenter 1 Institutionens forankring Institutionen er tilsluttet landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem gennem lokalforeningen Frie Børnehaver

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Løvfrøen-Nylars 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Løvfrøen-Nylars hjemhørende i Bornholms Regionskommune, beliggende Bøgevej 11, Nylars 3720 Åkirkeby og er tilsluttet

Læs mere

Vedtægt for privatinstitutionen

Vedtægt for privatinstitutionen Vedtægt for privatinstitutionen Børnehuset Villa Gaia 1 Forankring Privatinstitutionens navn er Børnehuset Villa Gaia hjemhørende i Fredericia Kommune, beliggende Bøgevej 7, Taulov og er tilsluttet landsforeningen

Læs mere