Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune"

Transkript

1 Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende opgave til lokaludvalgets selvstændige varetagelse: Udmøntning af årlige puljemidler til tværgående, bydelsrelaterede, dialogskabende og/eller netværksdannende aktiviteter for borgere og brugere i lokalområdet. Borgerrepræsentationen fastsætter puljens størrelse. Lokaludvalget fastlægger selv de nærmere kriterier for tildeling af puljemidler. Stk. 2. Økonomiforvaltningen varetager sekretariatsfunktionen for kommunens Lokaludvalg. Geografisk område for lokaludvalget 2. Der er ét lokaludvalg i hver bydel i Københavns Kommune.

2 Stk. 2. To bydele, Vesterbro bydel samt Indre By bydel, har dog hver to lokaludvalg. Vesterbro Lokaludvalg og Kgs. Enghave Lokaludvalg er placeret i Vesterbro Bydel. Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg er placeret i Indre By bydel. Hvert af disse lokaludvalg skal fungere i den del af bydelen, der udgør deres område jf. den afgrænsning i rodenumre, som fremgår af bilag 1. Bydelene er afgrænset i henhold til den af Borgerrepræsentationen vedtagne bydelsinddeling.. Sammensætning m.v. af lokaludvalget 3 Til hvert Lokaludvalg vælges efter reglerne i 4-6 efter hvert kommunalvalg 23 medlemmer. For hvert medlem vælges på samme måde en 1. og en 2. suppleant. Stk. 2. Medlemmer og suppleanter af lokaludvalget må ikke samtidig være medlemmer af Borgerrepræsentationen. Dog kan et medlem af eller en suppleant til et lokaludvalg fungere som stedfortræder efter 15 i lov om kommunernes styrelse i op til én måned uden at udtræde som medlem af eller suppleant til lokaludvalget. Stk. 3. Lokaludvalgets funktionsperiode er den kommunale valgperiode, dog således at lokaludvalget fortsætter sin virksomhed, indtil et nyt lokaludvalg er valgt efter proceduren beskrevet i 4-6. Politisk udpegede lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter 4. For hver kandidatliste, der på tidspunktet for Borgerrepræsentationens konstituerende møde er repræsenteret i Borgerrepræsentationen, udpeger borgerrepræsentationsmedlemmerne fra den pågældende kandidatliste ét medlem af lokaludvalget samt en 1. og en 2. suppleant for medlemmet, der skal være villige til at modtage hvervet og have folkeregisteradresse i den bydel og det område, hvor lokaludvalget er placeret, jf. 2.

3 Stk. 2. Når et medlem eller en suppleant ophører med at have folkeregisteradresse i bydelen og i området, jf. 2, udtræder den pågældende af Lokaludvalget. Stk. 3. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af lokaludvalget, indtræder 1. suppleanten for medlemmet, såfremt vedkommende fortsat opfylder betingelserne i stk. 1. Hvis 1. suppleanten ikke fortsat opfylder betingelserne i stk. 1, indtræder 2. suppleanten, såfremt vedkommende fortsat opfylder betingelserne i stk. 1. Ledigblevne pladser som 1. suppleant indtages af 2. suppleanten. Ledigblevne pladser som 2. suppleant besættes efter reglen i stk. 1. Stk. 4. Borgerrepræsentationen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem er pligtigt at udtræde, og hvorvidt betingelserne for suppleantens indtræden er opfyldt. Lokaludvalgsmedlemmer og suppleanter fra foreninger m.v. 5. Borgerrepræsentationen udpeger efter indstilling i overensstemmelse med 6 så mange medlemmer af hvert lokaludvalg samt en 1. og en 2. suppleant for hvert medlem, at det samlede medlemstal for lokaludvalget bliver 23. Såfremt en interessegruppe indstiller færre repræsentanter til valg som medlemmer og 1. og 2. suppleanter, end den i 6, stk. 2, nævnte fordelingsliste angiver, udpeger Borgerrepræsentationen uden indstilling de overskydende medlemmer og suppleanter. Stk. 2. Medlemmer og suppleanter udpeget efter stk. 1 skal være villige til at modtage valget. Medlemmer og suppleanter udpeget efter indstilling skal tillige repræsentere lokale foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser på skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet og lignende, som forestår eller deltager i lokale aktiviteter i bydelen og i området, jf. 2. Stk. 3. Når en lokal forening, frivillig organisation, brugerbestyrelse på skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet eller lignende, ophører med at forestå eller deltage i lokale aktiviteter i bydelen eller området, jf. 2, stk. 2, udtræder medlemmer, der er repræsentanter for den pågældende lokale forening, frivillige organisation, brugerbestyrelse på skole-, idræts-, ældre- og daginstitutionsområdet eller lignende af Lokaludvalget.

4 Stk. 4. Udtræder et medlem i valgperiodens løb af lokaludvalget, indtræder 1. suppleanten for medlemmet, såfremt vedkommende fortsat opfylder betingelserne i stk. 2. Hvis 1. suppleanten ikke fortsat opfylder betingelserne i stk. 2, indtræder 2. suppleanten, såfremt vedkommende fortsat opfylder betingelserne i stk. 2. Ledigblevne pladser som 1. suppleant indtages af 2. suppleanten. Stk. 5. Opstår der i løbet af valgperioden en ledig plads som 2. suppleant, indstiller den interessegruppe, der efter den i 6, stk. 2, nævnte fordelingsliste er berettiget til den ledige plads, en ny repræsentant til Borgerrepræsentationen. Såfremt interessegruppen ikke indstiller en repræsentant, besættes pladsen efter reglen i stk. 1, 2.pkt. Opstår der ledige pladser som medlemmer og 1. suppleanter, der ikke kan besættes efter reglen i stk. 4, besættes disse pladser efter reglerne i 1. og 2. pkt. Stk. 6. Borgerrepræsentationen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem er pligtigt at udtræde, og hvorvidt betingelserne for suppleantens indtræden er opfyldt. 6 Efter hvert kommunalvalg indbyder Københavns Kommune lokale foreninger, frivillige organisationer, brugerbestyrelser på skole-, idræts-, ældre og daginstitutionsområdet eller lignende, som forestår eller deltager i lokale aktiviteter i hvert lokaludvalgs bydel og område, jf. 2, til at deltage med hver én repræsentant i et opstillingsmøde, hvor der efter reglerne i stk. 2 3 vedtages en fordelingsliste og indstilles medlemmer og suppleanter til lokaludvalgene. Stk. 2. På mødet behandles et forslag til fordelingsliste udarbejdet af det afgående lokaludvalg. Forslaget til fordelingsliste skal angive, hvilke interessegrupper, der skal være repræsenteret i lokaludvalget, og hvor mange indstillinger til valg som medlemmer og 1. og 2. suppleanter, hver interessegruppe skal foretage. Såfremt der ikke foreligger et udkast til fordelingsliste udarbejdet af det afgående lokaludvalg, behandles det i bilag 2 indeholdte forslag til fordelingsliste. På mødet stemmes om ændringsforslag til forslaget til fordelingsliste. Stk. 3. Den enkelte interessegruppe indstiller det antal medlemmer til bydelens eller områdets lokaludvalg, som den således vedtagne fordelingsliste angiver, samt en 1. og en 2.

5 suppleant for hvert medlem. Medlemmerne og suppleanterne skal opfylde valgbetingelserne jf. 5, stk. 2. Valg af formand og næstformand 7. Det ældste medlem (i alder) indkalder til lokaludvalgets konstituerende møde. Stk. 2. Lokaludvalgets formand vælges ved almindeligt flertalsvalg af og blandt udvalgets medlemmer på udvalgets konstituerende møde. Valget ledes af det ældste (i alder) medlem af udvalget. Så snart valget af formand har fundet sted, vælger lokaludvalget blandt sine medlemmer en næstformand eller en første og en anden næstformand til i nævnte rækkefølge at fungere i formandens forfald, jf. 19. Valget ledes af den nyvalgte formand eller i dennes forfald af det medlem, der har ledet formandsvalget og foregår i øvrigt efter samme regler som for dette. Stk. 3. Intet medlem af lokaludvalget er forpligtet til at modtage valg til formand eller næstformand. Stk. 4. Når en formand eller næstformand fratræder sit hverv, dør eller udtræder af lokaludvalget, foretages nyt valg for resten af lokaludvalgets funktionsperiode. Mødevirksomhed 8. Lokaludvalget beslutter hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår på kommunens hjemmeside ( Ordinært møde afholdes som regel mindst én gang om måneden. Tid og sted for mødet offentliggøres på kommunens hjemmeside.

6 Stk. 2. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst en tredjedel af medlemmerne forlanger det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse, hvilket så vidt muligt offentliggøres på kommunens hjemmeside. Stk. 3. Lokaludvalget kan fastsætte regler om varigheden af sine møder. Stk. 4. Formanden sørger for, at en dagsorden og det fornødne materiale til bedømmelse af de sager, der er optaget på dagsordenen, udsendes til medlemmerne senest 4 hverdage inden mødet. Kan en sag ikke udsættes, kan lokaludvalget træffe beslutning, selv om dagsordenen og det fornødne materiale ikke er udsendt inden for fristen. Formanden skal sørge for, at det fremgår af dagsordenen, hvis dagsordenen eller det fornødne materiale ikke udsendes inden for fristen. Begrundelsen for, at sagen ikke kan udsendes, skal ligeledes fremgå af dagsordenen. Stk.5. Lokaludvalget kan beslutte, hvorvidt og på hvilken måde medlemmerne kan forlange, at der til brug for behandlingen af sagerne tilvejebringes oplysninger eller ydes teknisk bistand fra sekretariatet for lokaludvalget. Stk. 6. En fortegnelse over de sager, der vil komme til behandling på lokaludvalgets møde, samt en udskrift af beslutningsprotokollen skal med de begrænsninger, der følger af lovgivningens regler om tavshedspligt, så vidt muligt være fremlagt et eller flere steder i bydelen, samt på kommunens hjemmeside. 9. Lokaludvalget udøver sin virksomhed i møder, der er offentlige. Stk. 2. Lokaludvalget kan bestemme, at en sag skal behandles for lukkede døre, når dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed. Spørgsmålet om, hvorvidt en sag giver grundlag for dørlukning, forhandles for lukkede døre, hvis dette bestemmes af lokaludvalget eller formanden. Stk. 3. Lokaludvalget kan tillade personer, der er ansat i kommunen, at overvære behandlingen af sager for lukkede døre. Lokaludvalget kan tilkalde andre personer til at overvære en sags behandling for lukkede døre, når det er ønskeligt af hensyn til sagens oplysning.

7 Beslutningsdygtighed 10. Lokaludvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Stk. 2. Beslutninger træffes med stemmeflertal. Stk. 3. En sag undergives kun én behandling. Lokaludvalget kan dog vedtage, at bestemte typer af sager skal undergives to behandlinger. Ved 1. behandling stemmes ikke om sagens indhold, men alene om dens overgang til 2. behandling. Stk. 4. Lokaludvalget fastsætter selv sin forretningsorden inden for regulativets rammer og lovgivning i øvrigt. Beslutningsprotokollen 11. Lokaludvalgets beslutninger indføres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer, som har deltaget i mødet. Stk. 2. Ethvert medlem, som har deltaget på mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen og ved sager, der skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt. Medlemmernes initiativret

8 12. Ethvert medlem af lokaludvalget kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om lokaludvalgets anliggender samt fremsætte forslag til beslutninger herom. Medlemmernes standsningsret 13. Ethvert medlem af lokaludvalget kan standse udførelsen af en beslutning, som udvalget har truffet i forhold til den opgave, som Borgerrepræsentationen har henlagt til lokaludvalgets selvstændige varetagelse jf. 1. Stk. 2. Det pågældende medlem skal på mødet erklære til beslutningsprotokollen, at vedkommende ønsker sagen indbragt til afgørelse af Borgerrepræsentationen og så vidt muligt begrunde erklæringen. Begrundelse af erklæringen er ikke en betingelse for, at medlemmet kan kræve sagen indbragt for Borgerrepræsentationen. Stk. 3. Borgerrepræsentationen træffer beslutning om, hvorvidt lokaludvalgets beslutning skal bringes til udførelse eller ej. Borgerrepræsentationen kan dog også træffe beslutning om, at sagen skal sendes tilbage til endelig afgørelse i lokaludvalget. Medlemmernes ret til sagsindsigt 14. Ethvert medlem af Lokaludvalget har som led i varetagelsen af sit hverv ret til at gennemse sagsmateriale vedrørende udvalgets selvstændige opgavevaretagelse, jf. 1, der foreligger i endelig form i kommunens administration. Stk. 2. Begæring om sagsindsigt efter stk. 1 skal rettes til formanden for Lokaludvalget.

9 Stk. 3. Retten til sagsindsigt kan begrænses, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder. Stk. 4. Ethvert medlem af Lokaludvalget har ret til efter anmodning at få tilsendt kopi af sagsmateriale, hvor den pågældende har ret til sagsindsigt, jf. stk Lokaludvalget kan dog fastsætte nærmere retningslinjer for udøvelsen af retten til at få tilsendt sagsmateriale, herunder begrænsninger i retten hertil, når dette findes nødvendigt. Arbejdsgrupper Ny Lokaludvalget kan nedsætte arbejdsgrupper, fokusgrupper, dialogfora og studiekredse med forberedende og rådgivende beføjelser. Stk.2. Arbejdsgrupper, der udarbejder indstilling til lokaludvalgets afgørelse om tildeling af puljemidler kan alene have deltagelse af medlemmer af og suppleanter til lokaludvalget. Inhabilitet Ny 16 Lokaludvalget træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i lokaludvalgets forhandling og afstemning om sagen. Stk. 2. Et medlem skal underrette udvalget, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om vedkommendes habilitet. Medlemmet underretter inden udvalgsmødet formanden herom. Stk. 3. Når et medlem må forventes at blive erklæret for inhabilt i forhold til en sag, der skal behandles i lokaludvalgets møde, indkalder formanden det pågældende medlems

10 1. suppleant til at deltage i sagens behandling. Såfremt 1. suppleanten er forhindret i at deltage, indkalder formanden 2. suppleanten. Indkaldelse af suppleanter Ny 17 Når et medlem på grund af sin helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende er forhindret i at deltage i et eller flere møder i lokaludvalget, meddeler vedkommende dette til formanden snarest muligt efter modtagelsen af indkaldelsen til det pågældende møde. Herefter kan formanden indkalde det pågældende medlems 1. suppleant til at deltage i mødet. Såfremt 1. suppleanten er forhindret i at deltage, indkalder formanden 2. suppleanten. Stk. 2. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv, udtræder suppleanten af lokaludvalget. Stk. 3. Lokaludvalget træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for suppleantens indtræden er til stede. Lokaludvalgets oplysningspligt over for Borgerrepræsentationen Ny 18 Lokaludvalget skal tilvejebringe og meddele Borgerrepræsentationen de oplysninger, som denne måtte forlange om forhold vedrørende lokaludvalgets aktiviteter i lokalområdet. Lokaludvalgets formand Ny 19 Formanden forbereder lokaludvalgets møder og indkalder medlemmerne til disse. Formanden leder lokaludvalgets forhandlinger og afstemninger og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Stk. 2. Formanden påser sagernes ekspedition. Stk. 3. Formanden kan på lokaludvalgets vegne afgøre sager, som ikke tåler opsættelse eller ikke giver anledning til tvivl.

11 Stk. 4. Formanden orienterer senest på førstkommende ordinære møde lokaludvalget om afgørelser truffet i medfør af 19, stk. 3. Stk. 5. Ethvert medlem af lokaludvalget kan for dette indbringe ethvert spørgsmål om formandens virksomhed, og formanden skal meddele lokaludvalget de oplysninger, dette forlanger. Formanden er i enhver henseende undergivet lokaludvalgets beslutninger. Tilsyn Ny 20 Reglerne i lov om kommunernes styrelse og 61 og 63 finder tilsvarende anvendelse på lokaludvalget og dets medlemmer, jf. 65 d, stk. 6, i lov om kommunernes styrelse. Ikrafttrædelse og ændringer Ny 21 Regulativet træder i kraft den 6. februar Ny 22 Ændringer af dette regulativ skal vedtages af Borgerrepræsentationen og godkendes af Økonomi- og Indenrigsministeren efter reglerne i 65 d i lov om kommunernes styrelse

12 Vedtaget af Københavns Borgerrepræsentation, den 31. Maj 2012 og den 12. december 2013 Godkendt af Økonomi- og Indenrigsministeren, den 4. november 2013

13 Bilag 1 til regulativ for lokaludvalg Geografiske områder for Vesterbro/Kongens Enghave Lokaludvalg: Vesterbro-området er afgrænset som den del af Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, som i henhold til den af Borgerrepræsentationen vedtagne bydelsinddeling udgør rodenummer 47-48, og 203. Kongens Enghave området er afgrænset som den del af Vesterbro/Kongens Enghave Bydel, der i henhold til den af Borgerrepræsentationen vedtagne bydelsinddeling udgør rodenummer og Geografiske områder for Indre By/Christianshavns Lokaludvalg: Indre By-området er afgrænset som den del af Indre By Bydel, der i henhold til den af Borgerrepræsentationen vedtagne bydelsinddeling udgør rodenummer 1-35, 46, og 396. Christianshavns-området er afgrænset som den del af Indre By Bydel, der i henhold til den af Borgerrepræsentationen vedtagne bydelsinddeling udgør rodenummer

14 Bilag 2 til regulativ for lokaludvalg Forslag til fordelingsliste for opstillingsmødets indstilling af medlemmer til lokaludvalget, jf. regulativets 6, stk. 2, 3. pkt. 2 repræsentanter fra frivillige organisationer, som laver frivilligt socialt arbejde. 2 repræsentanter fra brugerbestyrelser på skoleområdet. 2 repræsentanter fra brugerbestyrelser på idrætsområdet. 2 repræsentanter fra ældrerådene/brugerbestyrelser på ældreområdet. 2 repræsentanter fra brugerbestyrelser på daginstitutionsområdet. 2 repræsentanter fra brugerbestyrelse i fritids- og ungdomsklubber. 2 repræsentanter fra de almene boligforeninger i bydelen. 2 repræsentanter fra grundejerforeninger i bydelen 2 repræsentanter fra den lokale handelsstandsforening. 2 repræsentanter fra lokale flygtninge- og indvandrerforeninger. Hver organisation, forening m.v. indstiller samtidig en 1. og en 2. suppleant for hvert af de indstillede medlemmer.

Regulativ - Lokaludvalgene

Regulativ - Lokaludvalgene Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. Af 6. februar 2014 I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

REGULATIV FOR LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Af 6. februar 2014

REGULATIV FOR LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Af 6. februar 2014 REGULATIV FOR LOKALUDVALG I KØBENHAVNS KOMMUNE Af 6. februar 2014 Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg

Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Regulativ for Christianshavn Lokaludvalg Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Amager Øst LOKALUDVALG. Udvalgets konstituering

FORRETNINGSORDEN. for Amager Øst LOKALUDVALG. Udvalgets konstituering FORRETNINGSORDEN for Amager Øst LOKALUDVALG Udvalgets konstituering 1. Det ældste medlem (i alder) indkalder til lokaludvalgets konstituerende møde. Stk. 2. På det konstituerende møde vælges en formand

Læs mere

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål

Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq. Kapitel 1 Formål Vedtægt for lokaludvalg i Kommuneqarfik Sermersooq I medfør af 31, stk. 3 i inatsisartutlov nr. 22 af 18. november 2010 om den kommunale styrelse, som senest ændret ved inatsisartutlov nr. 6 af 29. november

Læs mere

Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget

Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget Januar 2006 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation,

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BY- OG KULTURUDVALGET

FORRETNINGSORDEN FOR BY- OG KULTURUDVALGET FORRETNINGSORDEN FOR BY- OG KULTURUDVALGET Januar 2018 Sagsnr.: 00.22.00-P24-1-17 1/5 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan

Læs mere

Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx

Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx Forretningsorden for xxx udvalget i Gladsaxe med virkning fra xx.xx.xxxx J. nr. 00.22.02A30 Sags nr. 2017/08143 009 Side 1 af 7 Valg af formand og næstformand 1 stk. 1. Det første møde i udvalgets funktionsperiode

Læs mere

Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget

Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget Forretningsorden for Børn- og Ungeudvalget Januar 2018 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation,

Læs mere

Forretningsorden for Økonomiudvalget

Forretningsorden for Økonomiudvalget Forretningsorden for Økonomiudvalget 1 Udvalgets møder Udvalget udøver sin virksomhed i møder. Dog kan udvalget i særlige tilfælde beslutte, at en sag kan afgøres ved skriftlig cirkulation, såfremt der

Læs mere

Stk. 3. Udvalgets næstformand forbereder, indkalder og leder udvalgets møder ved overborgmesterens kortvarige forfald.

Stk. 3. Udvalgets næstformand forbereder, indkalder og leder udvalgets møder ved overborgmesterens kortvarige forfald. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Forretningsorden for Økonomiudvalget (Valgperioden 2018-2021) Udvalgets formand og næstformand 1. Overborgmesteren er født formand

Læs mere

Forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget

Forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget Forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget I henhold til lov om kommunernes styrelse 20, stk. 3 fastsættes følgende forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget. 1 Social- og Sundhedsudvalget

Læs mere

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden

UDKAST. til. Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Ledelsessekretariatet FORRETNINGSORDEN UDKAST til Forretningsorden for Sundheds- og Omsorgsudvalget Valgperioden 2018-2021 Formand og næstformand 1.

Læs mere

Forretningsorden for Kulturudvalget. I henhold til Lov om kommunernes styrelse 20, stk. 3 fastsættes følgende forretningsorden for Kulturudvalget.

Forretningsorden for Kulturudvalget. I henhold til Lov om kommunernes styrelse 20, stk. 3 fastsættes følgende forretningsorden for Kulturudvalget. Forretningsorden for Kulturudvalget I henhold til Lov om kommunernes styrelse 20, stk. 3 fastsættes følgende forretningsorden for Kulturudvalget. 1 Kulturudvalget består i henhold til Styrelsesvedtægtens

Læs mere

Overborgmesterens rolle 2. Overborgmesteren har ansvaret for udførelsen af udvalgets beslutninger og påser, at ingen sag unødigt forsinkes.

Overborgmesterens rolle 2. Overborgmesteren har ansvaret for udførelsen af udvalgets beslutninger og påser, at ingen sag unødigt forsinkes. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat Forretningsorden for gruppeformandskredsen (Valgperioden 2018-2021) Udvalgets formand og næstformand 1. Overborgmesteren er født

Læs mere

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering

Sagsnr Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget. Dokumentnr Konstituering KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Ledelsessekretariatet NOTAT 15-12-2017 Forretningsorden for Børne- og Ungdomsudvalget Sagsnr. 2017-0389176 Dokumentnr. 2017-0389176-1 Konstituering 1.

Læs mere

Forretningsorden for forretningsudvalget i Region Midtjylland

Forretningsorden for forretningsudvalget i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Forretningsorden for forretningsudvalget i Region Midtjylland Forretningsudvalget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune

FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune FORRETNINGSORDEN for Byrådet i Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse: Byrådets møder 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse 4 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse 4 Udvalg

Læs mere

Bestyrelsens forretningsorden

Bestyrelsens forretningsorden Bestyrelsens forretningsorden ARC - I/S Amager Ressourcecenter Bestyrelsens forretningsorden I medfør af 11, stk. 2, i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for bestyrelsen for ARC - I/S Amager

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

2. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10.

2. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Byrådets møder 1. Byrådet træffer beslutning om, hvornår og hvor ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår. Ordinært møde afholdes som regel mindst en gang

Læs mere

Forretningsorden for Regionsrådet

Forretningsorden for Regionsrådet Forretningsorden for Regionsrådet Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 51 i lov om regioner og om nedlæggelse

Læs mere

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014

Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune. gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Udvalget for Plan og Miljø i Haderslev Kommune gældende fra 1. april 2014 Forretningsorden for Stående udvalg Valg af formand 1. Udvalget vælger selv sin formand, udvalget kan vælge

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN FOR ØKONOMIUDVALGET INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering... 3 Udvalgets møder... 3 Dagsorden, fremlæggelse... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Forretningsorden. for. Regionsrådet for Region Nordjylland. Indholdsfortegnelse

Forretningsorden. for. Regionsrådet for Region Nordjylland. Indholdsfortegnelse Forretningsorden for Regionsrådet for Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Regionsrådets møder... 1-2 Udsendelse af dagsorden og sagernes forelæggelse 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Forretningsorden for Bevillingsnævnet i Skanderborg Kommune

Forretningsorden for Bevillingsnævnet i Skanderborg Kommune Forretningsorden for Bevillingsnævnet i Skanderborg Kommune Indledning I henhold til 10, stk. 3 i lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 om restaurationsog hotelvirksomhed m.v. består Bevillingsnævnet

Læs mere

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde

Retningslinjer for lokaludvalgenes opstillingsmøde (nye regler) UDKAST Retningslinier for Lokaludvalgenes opstillingsmøde NOTAT Til Økonomiudvalget Sammenligning mellem nye og gamle valgregler for lokaludvalg Sagsnr. 2010-152012 Dokumentnr. 2011-166317 Sagsbehandler Anne Christine Brøndum Forretningsorden for Repræsentantskab

Læs mere

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark

Forretningsorden for regionsrådet i Region Syddanmark Regionsrådets møder 1. Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner (i det følgende

Læs mere

Forretningsorden for Integrationsrådet

Forretningsorden for Integrationsrådet Forretningsorden for Integrationsrådet Revideret med SAMU beslutning af 24.01.2018 Dato: 31. januar 2018 Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til,

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR NORDFYNS KOMMUNALBESTYRELSE Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre,

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

Forslag til forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget.

Forslag til forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget. Punkt 1. Forslag til forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget. 2013-46831. Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender forslag til Forretningsorden for Sundheds- og Kulturudvalget.

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalgets forretningsorden

Ældre- og Handicapudvalgets forretningsorden 11. december 2013 Init.: lkj Ældre- og Handicapudvalgets forretningsorden Kap. 1 Konstituering Udvalget afholder konstituerende møde efter byrådets konstituerende møde. På det konstituerende møde vælger

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Fra 1. maj 2014 Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 1 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Socialudvalgets forretningsorden

Socialudvalgets forretningsorden KØBENHAVNS KOMMUNE Socialudvalget FORRETNINGSORDEN Socialudvalgets forretningsorden Udvalgets formand og næstformand 1. Socialborgmesteren er formand for udvalget. På udvalgets konstituerende møde vælges

Læs mere

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder.

Forretningsorden for Roskilde Byråd. Byrådets møder. Forretningsorden for Roskilde Byråd Byrådets møder. 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2.

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Stk. 2 Følgende sager skal medmindre Regionsrådet i det enkelte tilfælde træffer en anden bestemmelse behandles for lukkede døre:

Stk. 2 Følgende sager skal medmindre Regionsrådet i det enkelte tilfælde træffer en anden bestemmelse behandles for lukkede døre: Udkast til forretningsorden for Region Sjælland Regionsrådets møder 1 Regionsrådets møder er offentlige. Regionsrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 12 i lov om regioner

Læs mere

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune

Holbæk Kommune. Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Holbæk Kommune Forretningsorden for byrådet i Holbæk Kommune Byrådsmøder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. 10 i lov om kommunernes

Læs mere

Jnr Standardforretningsorden for studienævn ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen i København

Jnr Standardforretningsorden for studienævn ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen i København Jnr 02-0288 Standardforretningsorden for studienævn ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen i København I henhold til 6, stk. 3, nr. 9) i Vedtægt for Copenhagen Business School / Handelshøjskolen

Læs mere

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Dok. nr. 340-2014-78032 SORØ KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden for Byrådet i Sorø Kommune Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for Næstved Byråd

Forretningsorden for Næstved Byråd Forretningsorden for Næstved Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. kommunestyrelsesloven 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december Forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget

Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december Forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 Forslag til forretningsorden for Økonomiudvalget 2018-2021 Forretningsorden for Økonomiudvalget Valg af næstformand 1. Borgmesteren er formand for Økonomiudvalget.

Læs mere

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune

Forretningsorden. For. Kommunalbestyrelsen. i Lejre Kommune Forretningsorden For Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune

FORRETNINGSORDEN. for. Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget. Vordingborg Kommune FORRETNINGSORDEN for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i Vordingborg Kommune Godkendt på Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den.. 2 Valg til Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget 1 Udvalgets

Læs mere

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer.

1.Sager, hvis afgørelse forudsætter en bedømmelse af personlige forhold. 3.Overslag og tilbud vedrørende bygningsarbejder og leverancer. Forretningsorden for Fredericia kommunalbestyrelse Bilag 2 til cirk. nr. 129 af 27. juni 1969 Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Byrådets møder Side 3. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder Side 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Side 3 Beslutningdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse Side 3 Underudvalg Side 4 Medlemmernes deltagelse

Læs mere

Forretningsorden for Kommuneqarfik Sermersooq s Bygdebestyrelser

Forretningsorden for Kommuneqarfik Sermersooq s Bygdebestyrelser Forretningsorden for Kommuneqarfik Sermersooq s Bygdebestyrelser Konstituering af bygdebestyrelsen 1. Efter valgbestyrelsens afgørelse om evt. valgklager og prøvelsen af medlemmernes valgbarhed er afsluttet,

Læs mere

Bilag Udkast til forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Opgaver. Dokumentnr.

Bilag Udkast til forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Opgaver. Dokumentnr. Bilag 1 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Udkast til forretningsorden for Teknik- og Miljøudvalget Opgaver 1. Det er i Styrelsesvedtægtens 19 for Københavns Kommune bestemt, at Teknik- og

Læs mere

Forretningsorden for Thisted Byråd

Forretningsorden for Thisted Byråd Forretningsorden for Thisted Byråd Side 0 Indholdsfortegnelse Byrådets møder --------------------------------------------------------- 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse -- 4 Side Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden Langeland Kommunalbestyrelse Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen i Langeland Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan

Læs mere

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd

Forretningsorden for. Sønderborg Kommunes byråd Jura og Byrådssekretariatet 30-01-2014 Sags nr.: 13/47871 Forretningsorden for Sønderborg Kommunes byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD BORGMESTERSEKRETARIATET FORRETNINGSORDEN FOR ODSHERRED BYRÅD GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune I henhold til Folkeoplysningslovens bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 35, stk. 2 nedsætter Vallensbæk Kommunalbestyrelse et Folkeoplysningsudvalg.

Læs mere

Forretningsorden. Godkendt af Byrådet den 22. april 2014 og den 20. maj Tlf Telefax Ved Fjorden Ringkøbing

Forretningsorden. Godkendt af Byrådet den 22. april 2014 og den 20. maj Tlf Telefax Ved Fjorden Ringkøbing Forretningsorden Godkendt af Byrådet den 22. april 2014 og den 20. maj 2014 Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Tlf. 9974 2424 Telefax 9975 9909 E-mail: videnogstrategi@rksk.dk Hjemmeside: www.rksk.dk 1 Byrådets

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BEVILLINGSNÆVNET I VORDINGBORG KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN FOR BEVILLINGSNÆVNET I VORDINGBORG KOMMUNE FORRETNINGSORDEN FOR BEVILLINGSNÆVNET I VORDINGBORG KOMMUNE vordingborg.dk Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Udgivet af Vordingborg Kommune Udarbejdet af: Birgitte Storberg, sekretær

Læs mere

1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10.

1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Forslag til ny Forretningsorden Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn

F O R R E T N I N G S O R D E N. for. Det Juridiske Fagstudienævn F O R R E T N I N G S O R D E N for Det Juridiske Fagstudienævn Udarbejdet inden for rammerne af den standardforretningsorden for studienævn, som rektor har fastsat, jf. vedtægt for Aarhus Universitet

Læs mere

Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december Forslag til forretningsorden for Køge Byråd

Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december Forslag til forretningsorden for Køge Byråd Byrådsperioden 1. januar 2018 til 31. december 2021 Forslag til forretningsorden for Køge Byråd 2018-2021 Forretningsorden for Køge Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune

FORRETNINGSORDEN. Varde Kommune FORRETNINGSORDEN FOR BEREDSSKABSKOMMISIONEN i Varde Kommune 24. januar 2007. FORRETNINGSORDEN for Beredskabskommissionen i Varde Kommune. 1. Konstituerende møde. =========================== Holdes af den

Læs mere

Forretningsorden for Ringsted Byråd

Forretningsorden for Ringsted Byråd Forretningsorden for Ringsted Byråd Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. 10 i lov om kommunernes styrelse. Stk. 2.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse

FORRETNINGSORDEN. for Thisted Kommunalbestyrelse FORRETNINGSORDEN for Thisted Kommunalbestyrelse Marts 2015 Dok. 1896067 2 Indholdsfortegnelse Side Kommunalbestyrelsens møder ------------------------------------------------------------ 4 Udsendelse af

Læs mere

Forretningsorden for Allerød Byråd

Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsorden for Allerød Byråd Forretningsordenen er udarbejdet i henhold til lov om kommunernes styrelse 2, stk. 4. Byrådets møder Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte

Læs mere

Forretningsorden for Aabenraa Byråd

Forretningsorden for Aabenraa Byråd Forretningsorden for Aabenraa Byråd Godkendt den 28. februar 2018 Byrådets møder 1. Byrådet træffer beslutning om, hvor og hvornår ordinære møder skal afholdes. Mødeplanen offentliggøres i begyndelsen

Læs mere

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune

Direktionssekretariatet. Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Direktionssekretariatet Forretningsorden for kommunalbestyrelsen Norddjurs Kommune Indholdsfortegnelse. Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 1 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes

Læs mere

Marts Forretningsorden. for Svendborg Byråd

Marts Forretningsorden. for Svendborg Byråd Marts 2007 Forretningsorden for Svendborg Byråd Indholdsfortegnelse Byrådets møder... 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse... 2 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse...

Læs mere

Assens Byråds Forretningsorden

Assens Byråds Forretningsorden Assens Byråds Forretningsorden Forretningsorden Assens Byråd 2014 Forretningsorden for Assens Byråd Byrådets møder. 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles

Læs mere

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet

1. UDKAST. Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet 1. UDKAST Forretningsorden for Akademisk Råd ved Danmarks Farmaceutiske Universitet I overensstemmelse med 12, stk. 7 i Vedtægt for Danmarks Farmaceutiske Universitet har Akademisk Råd den xxxxxx vedtaget

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007

FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 FORRETNINGSORDEN FOR REBILD BYRÅD 1. januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Byrådets møder... 3 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse.... 3 Beslutningsdygtighed, mødeledelse og sagernes forelæggelse....

Læs mere

LEDELSESSEKRETARIATET vordingborg.dk FORRETNINGSORDEN KOMMUNALBESTYRELSEN FOR

LEDELSESSEKRETARIATET vordingborg.dk FORRETNINGSORDEN KOMMUNALBESTYRELSEN FOR LEDELSESSEKRETARIATET vordingborg.dk FORRETNINGSORDEN KOMMUNALBESTYRELSEN FOR 2018-2021 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Forretningsorden Udgivet af Vordingborg Kommune 2018-2021 Udarbejdet

Læs mere

Forretningsorden for Studienævn for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet

Forretningsorden for Studienævn for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet Forretningsorden for Studienævn for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet 1. Studienævnet varetager de opgaver, der i henhold til universitetsloven og Københavns Universitets vedtægt

Læs mere

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget

Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Forretningsorden for Folkeoplysningsudvalget Regler for Folkeoplysningsudvalgets virke i Københavns Kommune er fastlagt i folkeoplysningslovens 34-39

Læs mere

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10.

Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr. lov om kommunernes styrelse, 10. Forretningsorden for Helsingør Byråd Byrådets møder 1 Byrådets ordinære møder afholdes sædvanligvis på Rådhuset i Helsingør. Tidspunktet for disse møders afholdelse fastsættes af Byrådet og offentliggøres

Læs mere

Forretningsorden VEJEN BYRÅD

Forretningsorden VEJEN BYRÅD Forretningsorden VEJEN BYRÅD Indhold Vejen Byråds møder.................................................. 2 Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse........................ 3 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD

FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD FORRETNINGSORDEN FOR SLAGELSE BYRÅD Byrådets Forretningsorden Side 1 BYRÅDETS MØDER Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. Lov om kommunernes

Læs mere

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE

FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE FORRETNINGSORDEN for RUDERSDAL KOMMUNE Kommunalbestyrelsens møder 1. Stk. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE

FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE FORRETNINGSORDEN FOR HVIDOVRE KOMMUNALBESTYRELSE Forretningsordenen for Hvidovre Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder Udsendelse af dagsorden og sagernes fremlæggelse Beslutningsdygtighed, mødeledelse

Læs mere

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år.

1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på 3 år. 25. februar 2011 J.nr. 2011-4001-01 MD Forretningsorden for Universitetsdirektørudvalget Formandskab 1 Universitetsdirektørudvalget vælger ud af sin midte en formand og en næstformand for en periode på

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune. Retsgrundlag. Folkeoplysningsudvalgets sammensætning

Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune. Retsgrundlag. Folkeoplysningsudvalgets sammensætning Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Vallensbæk Kommune I henhold til Folkeoplysningslovens bekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011 35, stk. 2 nedsætter Vallensbæk Kommunalbestyrelse et Folkeoplysningsudvalg.

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. politik & borger STEVNS KOMMUNE 2018 FOR KOMMUNALBESTYRELSEN

FORRETNINGSORDEN. politik & borger STEVNS KOMMUNE 2018 FOR KOMMUNALBESTYRELSEN STEVNS KOMMUNE FORRETNINGSORDEN 2018 FOR KOMMUNALBESTYRELSEN SKAL BEHANDLES PÅ KB FEB. 2018 VED ÆNDRINGER SKAL DER SKE 2. BEHANDLINGER politik & borger Kommunalbestyrelsens møder 1 Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse

Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Forretningsorden Herlev Kommunalbestyrelse Kommunalbestyrelsens møder 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jfr.

Læs mere

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder.

Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune. Kommunalbestyrelsens møder. Forretningsorden for Kommunalbestyrelsen for Stevns Kommune Kommunalbestyrelsens møder. 1. Kommunalbestyrelsens møder er offentlige. Kommunalbestyrelsen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for

Læs mere

Forretningsorden for Kolding Byråd.

Forretningsorden for Kolding Byråd. Forretningsorden for Kolding Byråd. Byrådets møder 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende

Læs mere