Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand"

Transkript

1 Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig hilsen H. Bolt Jørgensen Den

2 HØJESTERETSDOMME (APRIL 1976) H. D. 22. april 1976 i sag I 27/1975 Rudbjerg kommune (adv. Brøns) mod A (hrs. Sonne-Holm). Vand IV. Til en A tilhørende sommerhusgrund var ført stikledning fra et vandværk. A, der ikke aftog vand, protesterede mod at betale en årlig som vandafgift betegnet ydelse. Den alt overvejende del af vandafgifterne medgik til dækning af udgifterne ved finansiering af vandværkets anlæg. Ydelsen fremtrådte vel først og fremmest som en afgift for forbrug, men kommunen ansås på den givne baggrund ikke afskåret fra at opkræve det årlige mindstebeløb hos grundejere, der som A havde tiltrådt en leveringsaftale og opnået tilslutning til vandværks-anlægget. [1] (Dissens). Nakskov rets dom 19. september I denne sag har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Rudbjerg kommune, dømt til at betale 301 kr. 89 øre, idet beløbet angives med urette at være opkrævet som vandafgift på den sagsøgeren tilhørende ejendom matr. nr. [ ]. Gloslunde by og sogn. Sagsøgte har påstået sig frifundet, principalt fordi beløbet findes opkrævet med rette, subsidiært fordi sagsøgeren trods kendskab til de faktiske forhold har betalt uden indsigelse. Der har været afgivet partsforklaring af sagsøgeren samt vidneforklaring af B 2. Forsvarersalær 1500 kr. 1. jfr. Tolstrup og Barfod: Vandløbs- og vandforsyningsloven s. 464 ff. og C, henholdsvis borgmester og kommunekasserer i den sagsøgte kommune. Af det oplyste fremgår det, at der omkring 1960 opstod tanker om et regionalvandværk fælles for de sydvestlollandske kommuner. Den 29. december 1972 tiltrådte Storstrøms Amtsråd samt Højreby, Nakskov og Rudbjerg kommuner en overenskomst om regionalvandforsyning for Sydvestlolland, som blandt andet indeholder følgende bestemmelse:» Regionalvandforsyningen leverer vandet fra hovedledningsnettets målerstationer, og kommunerne forpligter sig til herfra at aftage de til enhver tid aftalte vandmængder. 2. Kommunerne forpligter sig til fra og med Regionalvandforsyningens første driftsår at aftage og betale for følgende minimumsvandmængder: Højreby kommune: m3/år. Nakskov kommune: m3/år. Rudbjerg kommune: m3/år (heraf m til sommerhusområder).«i en tidligere ejers tid er der den 2. februar 1967 lyst en deklaration på

3 sagsøgerens ejendom. Deklarationen indeholder blandt andet sålydende bestemmelser:» 7. Vandforsyning. b. Ejerne af parcellerne er pligtige at tilslutte sig et fælles vandværk samt bidrage forholdsmæssigt - eventuelt gennem grundejerforeningen - til dettes etablering, drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med landvæsenskommissionens bestemmelse herom, 8. Bortledning af spildevand. a. Ejerne af parcellerne er forpligtet til at del-tage i udgifterne ved et fælles spildevands- og rensningsanlæg efter landvæsenskommissionens bestemmelse, når udstykningen eller bebyggelsen efter sognerådets, sundhedskommissionens eller bygningsmyndighedens skøn har nået et sådant omfang, at man af sanitære hensyn må finde dette nødvendigt.<< Sagsøgeren har erhvervet den i sagen omhandlede sommerhusgrund mart. nr. [ ], Gloslunde by og sogn, ved skøde underskrevet den 31. juli Den 20. august 1973 underskrev sagsøgeren en leveringsaftale med Rudbjerg kommunes vandforsyning. Leveringsaftalen indeholder blandt andet følgende bestemmelse:»leveringsaftale. Mellem Rudbjerg kommunes vandforsyning v/ Teknisk udvalg, administrationsbygningen Tillitse (vandforsyningen) og nedennævnte ejer: A

4 Matr. nr. [ ] Gloslunde by og sogn. er truffet aftale om tilslutning til det kommunale vandforsyningsnet på følgende betingelser: 1. For alle forhold mellem forbruger og vandforsyning gælder vedlagte»regulativ for Rudbjerg kommunes vandforsyning, som ejeren herved forpligter sig til at overholde. 2. Tilslutningsafgiften udgør kr ,00 incl. moms og indbefatter andel i forsyningsnet samt stikledning med stophane ført ca. 1 m indenfor skel mod den offentlige vej, hvori hovedledningen er placeret. Tilslutningsafgiften betales: Kontant ved underskrivelse af nærværende aftale. Ratevis i overensstemmelse med aftale mellem Rudbjerg kommune og Nakskov (bank/sparekasse). 3. De årlige vandafgifter er i henhold til regulativet fastsat som anført i vedlagte takstblad. Beregningen af vandafgifterne for nærværende vandindlæg foretages på grundlag af de i stikledningsansøgningen (normalblanket) anførte oplysninger, idet vandindlægget er beregnet til følgende forsyningsformål: --- Forbrug til husholdningsformål m. v. afregnet uden måler (fritidsbeboelse).«samtidig med leveringsaftalen modtog sagsøgeren et»regulativ for Rudbjerg kommunes vand-forsyning«samt et takstblad pr. 15. juni Regulativet indeholder blandt andet følgende bestemmelse:» 15. Takster og afgifter. Takster og vandafgifter fremgår af det til enhver tid gældende takstblad der vederlagsfrit udleveres fra kommunekontoret Betaling af afgifter m. v Alle vandafgifter og vandafledningsafgifter m. v. opkræves kvartalsvis. Forbruget afregnes på grundlag af en måleraflæsning pr. år. Betalingen for grundafgiften påføres ejendomsskattebilletterne og opkræves med lige store a/c beløb i fire kvartaler. Eventuelt merforbrug efter årsaflæsning påføres det efterfølgende års ejendomsskattebillet og opkræves ligeledes i 4 kvartaler Afgifterne opkræves og inddrives af kommunekontoret sammen med skatter og afgifter vedrørende ejendommen.«takstbladet er sålydende:»stikafgift kr ,00 Vandafgift: 1. Helårsbeboelse (forbrug efter måler): For forbrug indtil 100 m3 årlig betales en fast årlig afgift på. Kr. 350,00

5 Forbrug herudover betales med... pr. m3 kr. 1,00 2. Fritidsbeboelse: For fritidsbeboelser beliggende indenfor en grundejerforenings område betales en årlig afgift for hver beboelse på kr. 350 Eventuelt forbrug udover 100 m3 i gennemsnit pr. ejendom indenfor en grundejerforenings område afkræves grundejerforeningen efter særlig aftale. For fritidsboliger beliggende udenfor en grundejerforenings område gælder samme takster som for helårsbeboelser (forbrug efter måler). 3. Landbrugsejendomme (forbrug efter måler): For forbrug indtil 100 m3/årlig betales en fast årlig afgift på kr. 350,00 For forbrug herudover og indtil maksimalt 20 m3 pr. ha landbrugsjord betales... pr. m3 kr. 1,50 For forbrug udover 20 m3 pr. ha landbrugsjord betales.. pr. m3 kr. 1,00 Samtlige priser er incl. moms. Nærværende takstblad er gældende indtil nye takster vedtages af kommunalbestyrelsen.«det i sagen omstridte beløb er betalt af sagsøgeren på 2 postgiroblanketter udformet som ejendomsskattebilletter. Den første blanket på 201,26 kr. er betalt den 30. november 1972 og vedrører ifølge sit indhold 3. rate for skatteåret 1972/1973. Den anden blanket lyder på 100,63 kr. og vedrører 4. rate i samme skatteår. Ifølge sagsøgerens forklaring har denne forud for betaling af 3. rate talt telefonisk med en dame på kommunekontoret og senere med vidnet C. Sagsøgeren henledte under denne samtale C s opmærksomhed på, at han ikke fandt det rimeligt, at han skulle betale vandafgift, da han ikke hav-

6 de noget vandforbrug. Hertil skulle C have svaret, at sagsøgeren blot kunne betale, så kunne man se på det bagefter. C erindrer at have talt med sagsøgeren, men husker ikke enkeltheder i samtalen. Det er endvidere oplyst, at Rudbjerg kommune fører en særskilt konto for den omhandlede vand-forsyning, således at eventuelt overskud eller underskud ikke har nogen forbindelse med kommunens almindelige regnskab. Overskud vil således blive henlagt, mens der er en mundtlig aftale med grundejerforeningen om regulering af betaling, såfremt den i takstbladet forudsatte maximumsgrænse på 100 m3 pr. grund overskrides. I lighed med andre ubebyggede grunde er vandforsyningen til sagsøgerens grund afbrudt ved en stophane beliggende ca. 1,5 meter under jordoverfladen. I et kartotek på kommunekontoret registreres det, når de nødvendige tekniske installationer udføres til åbning af stophaner og forsyning al ejendommene med vand. Der er ca sommerhusgrunde i kommunen. Sagsøgeren har til støtte for sin påstand anført, at sagsøgte savner hjemmel til at opkræve grund-afgift. da denne er en afgift for forbrug af vand, Der finder imidlertid intet forbrug sted på sagsøgerens ejendom. Sagsøgeren finder ikke, at 7 b i den tinglyste deklaration kan danne grundlag for betalingen, idet deklarationens forudsætninger på 2 afgørende punkter ikke er kommet til eksistens. For det første taler deklarationen om et»fælles vandværk«, hvad der i den givne sammenhæng må forstås som fælles for sommerhus-grundene. I stedet er der sket tilslutning til et mere omfattende regionalvandværk. For det andet har der aldrig, som forudsat i 7 b, været truffet nogen landvæsenskommissionsbestemmelse. Sagsøgeren finder herefter ikke, at regionalvandværkets regler kan presses ind i deklarationens tekst. Efter sagsøgerens opfattelse kan takstbladet heller ikke give hjemmel for opkrævning af forbrugsafgifter, idet man der konsekvent anvender udtrykket beboelse til trods for, at sagsøgerens grund er ubebygget. Sagsøgeren finder herefter, at der er tale om en camoufleret individuel ejendomsskatteforøgelse i strid med grundlovens 43. Det individuelle viser sig derved, at der blandt de ejendomme, hvor der aktuelt intet vandforbrug er, kun opkræves afgifter på de sommerhusgrunde, hvor deklarationen er lyst, medens de fastboende og de sommerhusejere, hvor deklarationen ikke er lyst, slipper fri. Sagsøgeren har endvidere henvist til, at sagsøgte har opkrævet afgiften under falsk betegnelse som ejendomsskat og har endelig henvist til den

7 store divergens mellem de forudsatte aftagne vandmængder i leveringsaftalen ( m3 i sommerhusområdet mod 100 m3 x1200 = m3 i takstbladet). Overfor sagsøgtes subsidiære påstand har sagsøgeren for det første gjort gældende, at sagsøgeren ved telefonsamtale med vidnet C har gjort indsigelse mod opkrævningen, samt at det må betragtes som forståeligt, at sagsøgeren har valgt at betale fremfor at udsætte sig for det magtapparat i form af udpantningsret m. v., som sagsøgte er forsynet med. Sagsøgte har til støtte for sin principale opfattelse gjort gældende, at der ikke er tale om nogen skat, men en betaling for en serviceydelse. Lov nr. 169 af 18. april 1969 om vandforsyning 55 og 54 indeholder efter sagsøgtes opfattelse fornøden hjemmel for kommunen til opkrævning af forbrugsafgiften. Sagsøgte finder tillige, at hjemlen kan findes i deklarationens 7 b og i takstbladet. Når der ikke har foreligget nogen landvæsenskommissionsbestemmelse, skyldes det udelukkende. at kompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen. Sagsøgte peger på, at sagsøgeren frivilligt har underskrevet leveringsaftalen, som også må være gældende, når vandforsyningen finder sted fra et regionalt vandværk. Endvidere har sagsøgte påpeget, at såfremt opkrævningen af udgifterne ved vandforsyningen - således som der er hjemmel til i deklarationens 7 b -- var sket gennem grund-ejerforeningen. ville sagsøgeren alligevel gennem sit kontingent være kommet til at betale til drifts-udgiften ved vandforsyningen. Sagsøgte har yderligere henvist til en analog anvendelse af deklarationens 8 om kloakforhold. Sagsøgte finder det ikke afgørende, at opkrævningen formelt gav sig ud for at være ejendomsskat. idet sagsøgeren udmærket vidste, hvad det drejede sig om. Sagsøgte finder heller ikke, at det bør betragtes som væsentligt, at takstbladet anvender betegnelsen beboelse. Til støtte for sin subsidiære påstand har sagsøgte anført, at sagsøgeren til trods for, at han udmærket vidste, at opkrævningerne drejede sig om vandforbrug, har indbetalt dem uden protest, således at betalingerne må betragtes som endelige. Retten skal udtale: Da Rudbjerg kommune fører et særskilt vand-forsyningsregnskab kan opkrævning af grundafgift på ejendomme uden vandforbrug ikke betegnes som en ekstraskat, idet indbetalingen ikke tilfalder kommunen. At opkrævning er sket på blanket for ejendomsskat findes uden betydning, idet dette for det første er hjemlet i regulativets 17.1, og sagsøgeren efter det oplyste har været klar her-

8 over inden indbetalingen. I nærværende sammenhæng findes det endvidere uden betydning, at forsyningen gennem regionalvandværket i et vist omfang har gennemhullet indholdet af deklarationens 7 b. Loven, deklarationen og leveringsaftalen må tilsammen være tilstrækkelig hjemmel for sagsøgerens forpligtelse, men det springende punkt er, om de også giver hjemmel til at afkræve betaling for et ikke eksisterende vandforbrug. Retten finder, at der, når betalingen til vandforsyningen, som det i øvrigt er sædvanligt, er delt op på en stikafgift og en grundafgift dækkende henholdsvis anlægsog driftsudgifter, må være en helt utvetydig hjemmel for at kræve betaling for en ydelse som ikke aktuelt leveres, specielt da enhver åbning af stophanerne vil blive registreret i kommunens ovennævnte kartotek, således at misbrugs-betragtninger ikke er relevante. Retten finder ikke, at en sådan utvetydig hjemmel findes. Loven og deklarationen indeholder intet herom. Der er heller ikke støttepunkt herfor i leveringsaftalen, og takstbladet lægger ved sin konsekvente anvendelse af udtrykket beboelse nærmest op til en modsætningsslutning for så vidt angår ubebyggede grunde. Der kan ikke i denne forbindelse lægges vægt på, at deklarationen forudsætter, at betalingen kunne være sket gennem grundejerforeningen, allerede fordi det er et ubeviseligt postulat, at grundejerforeningen i givet fald ville have ladet betalingen ske gennem kontingentet. Der kan heller ikke drages nogen analogislutning fra deklarationens regler om kloakforhold, allerede fordi opkrævningen herfor er uoplyst. Herefter finder retten ikke, at sagsøgte kan frifindes ifølge sin principale påstand, og da det må anses betænkeligt at forkaste sagsøgerens forklaring om, at en senere ordning var stillet ham i udsigt, findes det, især da vidnet C er uden erindring om enkeltheder i telefonsamtalen med sagsøgeren, at kunne lægges til grund, at der er givet sagsøgeren et sådant løfte, således at betalingerne ikke kan betragtes som endelige. Der vil herefter være at give sagsøgeren medhold, og sagsøgte bør endvidere udrede sagens omkostninger med 200 kr. østre Landsrets dorn 9. december 1974 (VIII afd.). (Smith, Pia Sturup, Merkussen (kst.)). Den indankede dom, der er afsagt den 19. september 1973 af retten i Nakskov, er påanket af Rud-bjerg kommune med påstand om frifindelse. Indstævnte A har påstået dommen stadfæstet. For landsretten er afgivet forklaring af ind

9 stævnte og vidneforklaringer af C og borgmester B. Vidnet C har blandt andet forklaret, at Rudbjerg kommune dannedes i I 1970 sammenlagdes den med Gloslunde og Græshave kommuner. Planerne om oprettelse af et regionalt vandværk var omtalt i pressen fra omkring 1967, men var muligt ikke offentligt kendte, da appellanten påbegyndte udstykningen i Gloslunde i udarbejdedes den første plan om et i Højreby kommune beliggende regionalvandværk, der blandt andet skulle dække fire sommerhusområder i Rudbjerg kommune, der er et vandfattigt område. Appellanten valgte at fastsætte en relativ lav stikafgift, idet man ønskede en del af anlægsudgifterne afskrevet over vandværkets drift. Man er gået ud fra en afskrivningsperiode på 20 år. Stikafgiften kan enten betales kontant eller afdrages over 3 år. Havde man fastsat en længere afdragsperiode for denne afgift, ville tilsynsmyndigheden formentlig have reageret. Der er i Kramnitse et gammelt sommerhusområde med ca. 40 ejendomme, på hvilke deklarationen om fælles vandværk m. v. ikke er tinglyst, men disse ejendomme er nu alle bebyggede og vandforsyning etableret. Der er derimod i Hummingen ca. 50 udeklarerede ejendomme, som ikke er bebygget, men på hvilke vandstik er indført. Appellanten har hidtil for disse ejendommes vedkommende, uanset at ejerne må have underskrevet en leveringsaftale svarende til den med indstævnte indgåede, alene fordret stikafgiften betalt, fordi der ikke var en tinglyst deklaration. Der er for tiden i teknisk udvalg overvejelser om tillige at fordre den årlige vandafgift på 350 kr. betalt. Appellanten er endnu ejer af 23 sommerhusgrunde, som først for nylig er udstykket, og på hvilke vandstik er etableret. Der er af appellanten alene betalt stikafgift for disse grunde. På appellantens foreløbige driftsregnskab for vandforsyningen for 1973/ 74 er ikke opført udgift til forrentning, idet denne udgift er tilført anlægsudgiften under hensyn til. at anlægsarbejdet først er afsluttet i 1974/75. Det af appellanten opstillede årsbudget vil formentlig vise sig ikke at kunne holde, og vandforsyningen må forventes at ville påføre appellanten et årligt underskud. Der er ikke taget stilling til, hvorledes dette skal dækkes. Såfremt appellanten ikke får medhold i sagen, vil det årlige underskud blive forøget med ca kr. Vidnet borgmester B har blandt andet forklaret, at han den 1. april 1962 blev medlem af sognerådet og siden da har deltaget i planlægningen af vandforsyningen. Vidnet blev borgmester i Der blev truffet den politiske beslutning at fastsætte en relativ lav og for alle ensartet stik-

10 afgift. Man ønskede at skaffe alle beboere i kommunen - også fjerntliggende, isolerede ejendomme og sommerhusejere - mulighed for at få vandværksvand til en rimelig pris. Tilsynsmyndigheden ville antagelig ikke have accepteret en længere afdragsperiode end 3 år for stikafgiften. Antallet af ejendomme, på hvilke deklaration om fælles vandforsyning ikke er tinglyst, er lille i forhold til det samlede antal ejendomme i kommunen, og hovedparten af ejendommene er nu bebygget og tilsluttet vandforsyningen. Der er ikke truffet beslutning om at afkræve de udeklarerede, ubebyggede ejendomme den årlige minimumsforbrugs-afgift. Indstævnte har blandt andet forklaret, at han påbegyndte byggeri på sin grund i april Byggeriet er nu næsten afsluttet. Under byggeriet har han fået lov til at tappe vand hos en nabo. Indstævnte, som er ansat i Nakskov kommunes tekniske forvaltning, var ved købet af grunden gennem avislæsning bekendt med planerne om opførelse af et regionalt vandværk. Han opfattede ikke deklarationens bestemmelser om pligt til tilslutning til et fælles vandværk som sigtende mod den situation, at et offentligt regionalvandværk oprettedes. I en skrivelse af 13. maj 1969 fra Gloslunde-Græshave kommune til Maribo amtsråd hedder det blandt andet:»under henvisning til amtsrådets skrivelse ---om regional vandforsyning for den sydvestlige del af Lolland meddeles det herved, at sognerådet på sit ordinære møde den 12. ds. har vedtaget at tilslutte sig planen, idet der forud har været holdt et orienterende møde med repræsentanter for grundejere i Kramnitzeområdet og Hummingen samt de fastboende i de vandfattige områder. Det er et udtalt ønske i såvel kommunalbestyrelsen som hos forbrugerne, at planen kan realiseres hurtigst muligt << I en cirkulæreskrivelse af 23. juni 1972 tilskrev appellanten lodsejerne i Kramnitseog Hummingen-områderne blandt andet således:»det meddeles Dem herved, at etableringen af vandstik til de enkelte sommerhusgrunde i Hummingen og Kramnitze ventes tilendebragt i den nærmeste fremtid, ligesom man påregner at kunne forsyne områderne med vandværksvand fra den 1. juli d.å. I henhold til 7 b i de for de enkelte udstykningsområder tinglyste deklarationer, er ejerne af parcellerne pligtige til at tilslutte sig, og bidrage til etablering, drift og vedligeholdelse af en fælles vandforsyning.

11 I den anledning vedlægges 3 eksemplarer om leveringsaftale, som man beder Dem returnere til kommunekontoret i udfyldt stand, s. v. muligt inden 15. juli d. å. Under henvisning hertil kan man oplyse, at stikafgiften udgør ler ,00 pr. parcel + moms eller i alt kr , F. s. v. angår de sommerhusområder, hvor den forannævnte bestemmelse i 7 b i deklarationen ikke er tinglyst, henvises til 3.»Forsyningsledninger«i vedlagte regulativ for Rudbjerg kommunes vandforsyning, som træder ind i stedet for nævnte bestemmelse i deklarationerne. Den i den indankede dom nævnte overenskomst af 29. december 1972 mellem Storstrøms amtsråd og Højreby, Nakskov og Rudbjerg kommuner indeholder udover den i dommen citerede paragraf blandt andet følgende bestemmelser: ---[2] Det af appellanten udfærdigede regulativ for vandforsyningen indeholder udover de i dommen citerede bestemmelser blandt andet følgende regler: ---[3] I sommerhusområdet i Gloslunde er der opstillet fællesmåler. Det er oplyst, at den mellem appellanten og indstævnte indgåede leveringsaftale er tiltrådt af indstævnte medio august Den 17. maj 1973 svarede appellanten indstævntes advokat således: vedlagte fotokopi af udtalelsen fra amtskommunens tekniske udvalg. Den i skrivelsen nævnte udtalelse fra Storstrøms amtskommune er sålydende: I en ved amtsrådet den 6. oktober 1972 modtaget skrivelse har De for Grundejerforeningen Hummingen Øst anmodet om en fortolkning af 7, stk. b, i den på ejendommen matr. nr. 14 e af 2. Udelades. 3. Udelades. I den anledning meddeles Dem herved, at spørgsmålet om opkrævning af vandafgift for parceller, som ikke aftager vand fra kommunens vandforsyning. men har mulighed herfor, da der er etableret stophane og ført stik ind på grunden, har været forelagt Storstrøms amtskommunes tekniske udvalg. Byrådet har til grund for opkrævningen lagt bestemmelsen i 7 b i den for udstykningsområdet tinglyste deklaration. Amtskommunens tekniske udvalg har givet byrådet medhold heri, jvf.

12 Gloslunde by og sogn i Rudbjerg kommune tinglyste deklaration. idet der anføres, at grundejerforeningen er af den formening, at bidrag til drift og vedligeholdelse ikke kan pålignes med hel betaling af vandafgift for parceller, som ikke har mulighed for forbrug (tilfælde hvor der er vandstik, men ingen stander, altså intet forbrug). -- I denne anledning skal man meddele, at som deklarationen er udformet, kan der ikke være tvivl om, at samtlige parceller skal bidrage til det fælles vandværk uanset forbrugets størrelse, herunder at dette kan være intet forbrug for tiden. - Dette støttes dels på, at der ingen undtagelsesbestemmelse er i 7 b, dels på at bidraget til vandværket efter samme kan være indeholdt i kontingentet til grundejerforeningen. For landsretten har appellanten fremlagt nogle regnskaber og budgetter såvel vedrørende driften af regionalvandværket som vedrørende appellantens bidrag hertil. I regionalvandværkets foreløbige regnskab for 1973/74 og budgetter for 1974/75 og 1975/76 er den årlige indtægt ved salg af vand opgjort til godt 1 mill. kr. Af de årlige udgifter udgør finansieringsudgiften fast kr. Produktions-prisen pr. m3 vand er opgjort til 0,32 kr. I appellantens foreløbige budget for vandforsyningen for 1974/75 er appellantens anlægsudgift pr. juli 1973 opgjort til ca kr., hvortil kommer en anslået kloakeringsudgift på kr. eller i alt kr., hvoraf kr. forventes betalt gennem stikafgifter, medens kr. forventes at ville indgå ved nye tilslutninger. Der henstår herefter at anlægsudgifterne kr., som ikke er dækket af stikafgiften. Den skønnede årsindtægt ved vandsalg i 1973/74 og nye tilslutninger i 1974/75 er opgjort til kr. Af anlægsregnskabet pr. 1. august 1974 for appellantens vandforsyning fremgår, at appellantens andel i anlægsudgifterne til vandværket pr. den nævnte dato udgjorde kr., hvortil kom den nævnte andel af kloakeringsudgifter på kr. eller i alt kr. Heraf forventedes kr. betalt gennem stikafgifter, således at der, efter afskrivning i 1974/75, til forrentning og afskrivning henstår kr. I appellantens driftsbudget for 1975/76 er indtægten ved vandsalg anslået således: 1350 sommerhuse og fritidsgrunde á 350 kr... kr helårsbeboelser å 350 kr kr Merforbrug... kr. 30,000 Målerleje... kr kr

13 Udgifterne er i alt anslået til kr. Heraf udgør udgiften til køb af vand, m3 á 2,30 kr., kr., udgiften til tilsyn, vedligehold, administration og måleraflæsning kr., medens resten udgør udgifter til forrentning og afskrivning af lån. I en skrivelse af 4. september 1974 opgør appellanten, at der i de sommerhusområder i kommunen, som var forsynet med vandværksvand, fandtes 1363 parceller med stophane. Heraf var 533 parceller bebyggede. medens 140 var under bebyggelse og 690 var ubebyggede. Af de sidstnævnte parceller var 113 forsynet med vandstander. Den årlige vandafgift af de ubebyggede parceller med stophane udgør kr., medens afgiften af de med vandstander forsynede parceller udgør kr. Appellanten, som ikke for landsretten har gentaget sit anbringende om, at indstævnte på grund af den skete betaling skulle være afskåret fra at fordre den erlagte afgift tilbage, har til støtte for sin påstand anført, at afgiften er opkrævet indstævnte med rette. De faste beboere kunne forsynes med vand fra det gamle Gloslunde vandværk eller fra brønde. og det er ikke mindst i sommerhusejernes interesse, at der er oprettet et regionalværk med et meget omfattende ledningsnet. Uden dette ville der ikke i dette vandfattige område have været mulighed for tæt sommerhusbebyggelse. Ledningsnettet er udformet således, at alle kommunens beboere - også sommerhusejere - har adgang til tilslutning. De fremlagte regnskaber viser, hvilke betydelige anlægsudgifter der har været forbundet hermed. De årlige udgifter til drift af vandværket er ubetydelige i forhold til prioriteringsudgifterne, som vil være uændrede over en lang periode. Det må derfor være berettiget at lade en del af anlægsudgifterne blive betalt gennem årlige afgifter af alle, der kan blive tilsluttet, således at de anlægsudgifter, der afholdes som årlige driftsudgifter, ikke fortrinsvis pålægges det fåtal af beboere, som fra begyndelsen er tilsluttet anlægget. Hjemlen til at fordre anlægsudgiften betalt også af grundejere, der ikke (endnu) er tilsluttet vandværket, findes i vandforsyningslovens kapitel VII, 51 og 54 og i motiverne hertil. Det er bestemt i loven, at der kan fordres betaling for anlæg af forsyningsledninger fra grundejere, som ikke har ønske om tilslutning til vandværket. Herfra kan ikke modsætningsvis sluttes, at udgifter til vandværk og hovedledninger ikke kan fordres betalt ved bidrag fra grundejere, for eksempel et udstykningsforetagende. Det er vel det sædvanlige, at sådanne udgifter afholdes enten over vandafgiften eller over den almindelige ligning, jfr. loven

14 om beskatning af faste ejendomme, men i denne kommune er der et betydeligt antal grundejere som ikke svarer skat til kommunen. Der er endvidere tale om et helt nyt anlæg, som er etableret som led i en helhedsløsning. Det er efter vandforsyningslovens 54 overladt til kommunerne i et regulativ at fastsætte de nærmere betalingsregler, ag det er sket i det af appellanten udfærdigede regulativ og det dertil knyttede takstblad. At dette benytter udtrykket»beboelse«, kan ikke tillægges nogen vægt, idet bestemmelsen i regulativets 17.1 benytter ordet»grundafgift«. Indstævnte, som i august 1972 tiltrådte den med appellanten indgåede leveringsaftale, har endelig været bekendt med den på hans ejendom lyste deklaration med forpligtelse til tilslutning til fælles vandværk. Han var endvidere bekendt med områdets vandfattighed og med planerne om et regionalt vandværk og har derfor måttet påregne, at der ville blive pålagt ham udgifter i forbindelse med vandforsyningen. Indstævnte, der ikke har bestridt rigtigheden af appellantens oplysninger om de til etablering af vandværket afholdte udgifter, har ikke for landsretten gjort gældende, at den i sagen omhandlede afgift er afkrævet ham i strid med Grundlovens 43. Han har derimod nærmere anført, at appellantens fordeling af udgifterne i sine regnskaber på en anlægsudgiftsside og en driftsudgiftsside må være bindende ved opkrævningen af bidrag fra grundejerne. Efter motiverne til vandforsynings-loven har en kommune mulighed for enten at opkræve alle anlægsudgifter hos grundejerne. uanset om disse har tilsluttet sig vandværket, eller at lade udgifterne forrente og afdrage over vandværkets drift, hvorved kun de tilsluttede grundejere i forbindelse med de øvrige vandafgifter kommer til at bidrage, eller endelig at opkræve udgifterne del-vist, anpartsvist hos de grundejere, der har til-sluttet sig, og lade kommunen stå i forskud med resten. Appellanten har derimod ikke hjemmel til at fordre anlægsudgiften betalt over vandværkets drift hos de grundejere, der intet forbrug har. Appellantens nabokommune, Højreby kommune, i hvilken der ikke er sommerhusejere, har da også fordret en tilslutningsafgift på kr., medens vandafgiften kun udgør 3 kr. pr. m3. Ved den af appellanten foretagne fordeling af udgifterne er opnået, at de ca sommerhusejere, hvis ejendomme ligger i 3 afgrænsede områder»side ved side og række ved række«, og som kun har et begrænset vandforbrug, i væsentlig grad betaler anlægsudgifterne for de kun ca. 600 fastboende grundejere, hvis ejendomme ligger spredt over et stort areal. Det af appellanten udfærdigede regulativ er udstedt i hen-

15 hold til loven og kan ikke i videre omfang end denne skabe hjemmel for afgiften. Den på indstævntes ejendom lyste deklaration indeholder heller ikke hjemmel til afgiften, idet den må an-tages alene at dreje sig om et vandværk, fælles for sommerhusområdet. Herfra kan intet sluttes om det nu etablerede regionalvandværk, som efter vidnet C s forklaring muligt end ikke var offentligt omtalt ved deklarationens oprettelse. En-delig kan heller ikke den med indstævnte indgåede leveringsaftale, som udtrykkeligt henviser til den tinglyste deklaration, antages at skabe hjemmel for afgiften, idet aftalen henviser til regulativet og takstbladet, som benytter udtrykket»beboelse«. Retten skal udtale: Bestemmelsen i 7 b i den på indstævntes ejendom tinglyste deklaration findes efter sin ordlyd ikke at pålægge indstævnte nogen pligt til at tilslutte sig og bidrage til det i henhold til overenskomsten af 29. december 1972 fælles for flere kommuner etablerede vandværk. Dommerne Pia Stiirup og Markussen udtaler: Vandforsyningsloven indeholder ingen direkte bestemmelse om grundejeres pligt til betaling af udgifter til anlæg af et kommunalt eller fælles-kommunalt vandværk og dettes hovedledninger, men alene om deres pligt til betaling af udgiften ved anbringelse af en forsyningsledning ( 51). om afgift for vandforbruget ( 53) og om betaling for vandindlæg i henhold til regulativ ( 54). Af lovens 51 kan modsætningsvis sluttes, at grundejere, der ikke ønsker vand indlagt, ikke i deres egenskab af grundejere har pligt til betaling for udgifter til anlæg af vandværket eller dets hoved-ledninger. Det må imidlertid antages, at sådanne udgifter kan pålægges grundejere, der ønsker at aftage vand i hvert fald i form af en stikafgift. Efter almindelige forvaltningsretlige principper om lighed for borgerne - jfr. herved også forarbejderne til lovens 54 - må denne afgift pålægges alle grundejere med samme beløb eller i hvert fald med en efter ejendommens beliggenhed eller andre objektive kriterier fastsat passende forholdsmæssig andel af de nævnte anlægsudgifter. Appellantens overførelse af en væsentlig del af disse udgifter til driftsregnskabet for vandværket og regulativets bestemmelser ombetaling for et højt ansat minimumsforbrug bevirker, at udgifterne hverken betales efter de anførte principper eller i forhold til det faktiske forbrug i overensstemmelse med lovens 53. Indstævnte har erklæret sig indfor-stået med betaling efter de i regulativet og leveringsaftalen fastsatte takster for så vidt angår tiden efter at sommerhusbebyggelse er opført, og der er åbnet for vandforsyningen. Da afkrævning

16 af vandafgift for et fastsat minimumsforbrug før dette tidspunkt ikke ses at have hjemmel i loven, regulativet eller leveringsaftalen, findes det i sagen omhandlede afgiftsbeløb ikke afkrævet indstævnte med rette. Som følge heraf stemmer disse dommere for at stadfæste dommen. Dommer Smith udtaler: Hverken vandforsyningsloven eller nogen af de for regionalvandværket gældende bestemmelser findes med tilstrækkelig sikkerhed at have afskåret appellanten fra at opkræve vandafgift som sket hos indstævnte. Denne havde ved den oprettede leveringsaftale forpligtet sig til at betale af-giften efter regulativet og takstbladet. De heri indeholdte bestemmelser findes at have afgivet fornødent grundlag for opkrævning at afgiften, hvor-ved det er taget i betragtning, at indstævnte straks uden yderligere afgiftsbetaling kunne have opnået leverance af vand, at afgiften, der kun androg et mindre beløb, for langt den største dels vedkommende har udgjort betaling for anlægsudgifter, som kommer samtlige grundejere til gode, og at vandværket må antages at være oprettet ikke mindst af hensyn til sommerhusområdernes forsyning med vand. Denne dommer voterer derfor for at frifinde appellanten. Der vil være at give dom efter stemmeflertallet. Højesterets dom. Den i denne sag af Østre Landsret afsagte dom er med Justitsministeriets tilladelse indanket for Højesteret. I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Hvidt, Tamm, Blom-Andersen, Vetli, Urne, Høeg og P. Christensen. Appellanten har for Højesteret gentaget sin frifindelsespåstand. Indstævnte har påstået stadfæstelse. Seks dommere - Tamm, Blom-Andersen, Vetli, Urne, Høeg og P. Christensen - udtaler: Det findes ikke af bestemmelserne i vandforsyningslovens kap. VII eller af lovens forarbejder at kunne udledes, at en betalingsbestemmelse med det af kommunen hævdede indhold ikke lovligt har kunnet fastsættes. Spørgsmålet bliver herefter, om kommunen på det mellem parterne foreliggende grundlag har været berettiget til at kræve den omhandlede vandafgift hos indstævnte, til hvis ejendom der var ført stikledning, men som ikke aftog vand. Som nævnt i dommen meddelte kommunen ved skrivelsen af 23. juni 1972 indstævnte, at denne i Appellanten betaler i sagsomkostninger for landsretten til indstævnte 500 kr.

17 henhold til 7 b i den på hans ejendom tinglyste deklaration var pligtig at tilslutte sig vandværket og bidrage til etablering, drift og vedligeholdelse af en fælles vandforsyning. Indstævnte underskrev uden forbehold den samtidig fremsendte leverings-aftale, der henviste til det medfølgende vandværks-regulativ og takstblad. Efter leveringsaftalen skal grundejere, hvis ejendomme er tilsluttet det kommunale vandforsyningsnet, betale dels en tilslutningsafgift, dels en årlig som vandafgift betegnet ydelse; regulativet og takstbladet indeholder de nærmere bestemmelser herom. Efter det i dommen anførte medgår den alt overvejende del af vandafgifterne til dækning af udgifterne ved finansiering af vandværkets anlæg, hvis dimensionering har været bestemt også af hensynet til fritidsbeboernes nuværende og kommende behov. Den årlige ydelse fremtræder vel efter regulativets og takstbladets bestemmelser først og fremmest som en afgift for forbrug, men i takstsystemet indgår et årligt mindstebeløb på 350 kr., som kommunen på den givne baggrund ikke kan anses afskåret fra at opkræve også hos grundejere, der som indstævnte ved tiltrædelse af leveringsaftale og indlæggelse at stilledning til deres grund har opnået tilslutning til vandværksanlægget, uanset om de ikke for tiden har ønsket at aftage vand fra dette. Disse dommere stemmer herefter for at tage appellantens påstand til følge. De stemmer endvidere for at lade hver part bære sine sagsomkostninger for alle retter. Dommer Hvidt udtaler: Det tiltrædes, at spørgsmålet om, hvorvidt indstævnte er pligtig at betale vandafgift med 350 kr. årlig for en periode, hvor der kun var etableret en stikledning med stophane på hans grund og så-ledes ikke leveredes vand, må bero på en fortolkning af dokumenterne om vandforsyningen. Ord-lyden af deklarationens 7 b findes ikke at give vejledning i så henseende. Indstævntes standpunkt finder støtte i regulativet, der i 11 om levering af vand forudsætter beboelse, og navnlig i takstbladet. Dette opdeler afgifterne i stikafgift, der er en etableringsafgift, og vandafgift, der efter sædvanlig sprogbrug er en forbrugsafgift (f. eks. pr. m3) for leveret vand. For helårsbeboelse og landbrugsejendomme fremgår dette da også klart af ordlyden. For fritidsbeboelse bruges vel udtrykket»en årlig afgift for hver beboelse«på 350 kr., men det følgende stykke taler om»eventuelt forbrug ud over 100 m3 i gennem-snit pr. ejendom inden for grundejerforeningens område«, der skal betales efter særlig aftale. På det således foreliggende grundlag findes

18 appellanten ikke at have hjemmel for at afkræve indstævnte vandafgift, når tilslutningen til vand-værket alene bestod i en stikledning med stophane, og denne dommer stemmer herefter for at stad-fæste dommen. Der vil være at give dom efter stemmeflertallet. Thi kendes for ret: Appellanten, Rudbjerg kommune, bør for tiltale af indstævnte, A, i denne sag fri at være. Hver part bærer sine sagsomkostninger for alle retter.

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere

Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere Afslag på dispensation til byggeri opført ca. 30 år tidligere I forbindelse med et ejendomssalg blev en kommune opmærksom på at der ca. 30 år tidligere var opført en overdækket terrasse og et halvtag uden

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 5. december 2011 Sag 303/2010 (2. afdeling) Københavns Kommune, Kultur og Fritidsforvaltningen (advokat Michael Holsting) mod Synoptik A/S (advokat Flemming Horn Andersen)

Læs mere

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD

GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD GOD ADVOKATSKIK DOMSSAMLING KOMMENTARER AF JAKOB S. ARREVAD Udgivet 5. juni 2014 3. udgave revideret. JAKOB S. ARREVAD HORTEN ADVOKATPARTNERSELSKAB 2014 Udgivet elektronisk, herunder på www.horten.dk Samlingen

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar

Straffelovrådets betænkning om. juridiske personers bødeansvar Straffelovrådets betænkning om juridiske personers bødeansvar BETÆNKNING NR. 1289 1995 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice Postboks 1103, 1009 København K Telf. 33 37 92 28,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 10. marts 2015 Sag 17/2010 (1. afdeling) East Scandic A/S (advokat Johnny Petersen) mod Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (advokat Hans Henrik Skjødt) I tidligere

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber.

Kommissorium for Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber. DELRAPPORT om visse EU-retlige spørgsmål vedrørende danske kommuners samarbejde om affaldsbortskaffelse Afgivet af Justitsministeriets tværministerielle embedsmandsudvalg om fælleskommunale selskaber December

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber

FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG. En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARME PRISEN RIGTIG FØRSTE GANG En håndbog til budget og priseftervisning for varmeprisregnskaber FJERNVARMEPRISEN RIGTIG FØRSTE GANG Henvendelse om udgivelsen kan ske til Energitilsynet. Publikationen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Borgerlige ankesager ved Højesteret

Borgerlige ankesager ved Højesteret Borgerlige ankesager ved Højesteret regler og vejledning om forberedelse og hovedforhandling De regler, der er fastsat om forberedelse af borgerlige sager ved Højesteret, omfatter punkt 1-4, mens vejledningen,

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse

5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse 5-2. Retspleje 322.1. Hjemmelsangivelse ved påtaleopgivelse En advokat klagede over at en politimester og i 2. instans vedkommende statsadvokat i en sag havde opgivet påtale efter retsplejelovens 721,

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET

REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET Lovafdelingen REDEGØRELSE TIL FOLKETINGET OM FORVALTNINGENS ANVENDELSE AF TVANGSINDGREB OG OPLYSNINGSPLIGTER UDEN FOR STRAFFERETSPLEJEN FEBRUAR 2009 Slotsholmsgade 10 1216 København K. Telefon 7226 8400

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom

Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom Betænkning fra et udvalg under Justitsministeriet BETÆNKNING NR. 1276 KØBENHAVN 1994 Købes hos boghandleren eller hos Statens Information, INFOservice

Læs mere