Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand"

Transkript

1 Danmarks Private Vandværker Solrød Center 22 C 2680 Solrød Strand Rørbæk Vandværk I henhold til aftale fremsender jeg vedlagt kopi af Højesteret dom af i sagen Rudbjerg Kommune - P. Med venlig hilsen H. Bolt Jørgensen Den

2 HØJESTERETSDOMME (APRIL 1976) H. D. 22. april 1976 i sag I 27/1975 Rudbjerg kommune (adv. Brøns) mod A (hrs. Sonne-Holm). Vand IV. Til en A tilhørende sommerhusgrund var ført stikledning fra et vandværk. A, der ikke aftog vand, protesterede mod at betale en årlig som vandafgift betegnet ydelse. Den alt overvejende del af vandafgifterne medgik til dækning af udgifterne ved finansiering af vandværkets anlæg. Ydelsen fremtrådte vel først og fremmest som en afgift for forbrug, men kommunen ansås på den givne baggrund ikke afskåret fra at opkræve det årlige mindstebeløb hos grundejere, der som A havde tiltrådt en leveringsaftale og opnået tilslutning til vandværks-anlægget. [1] (Dissens). Nakskov rets dom 19. september I denne sag har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, Rudbjerg kommune, dømt til at betale 301 kr. 89 øre, idet beløbet angives med urette at være opkrævet som vandafgift på den sagsøgeren tilhørende ejendom matr. nr. [ ]. Gloslunde by og sogn. Sagsøgte har påstået sig frifundet, principalt fordi beløbet findes opkrævet med rette, subsidiært fordi sagsøgeren trods kendskab til de faktiske forhold har betalt uden indsigelse. Der har været afgivet partsforklaring af sagsøgeren samt vidneforklaring af B 2. Forsvarersalær 1500 kr. 1. jfr. Tolstrup og Barfod: Vandløbs- og vandforsyningsloven s. 464 ff. og C, henholdsvis borgmester og kommunekasserer i den sagsøgte kommune. Af det oplyste fremgår det, at der omkring 1960 opstod tanker om et regionalvandværk fælles for de sydvestlollandske kommuner. Den 29. december 1972 tiltrådte Storstrøms Amtsråd samt Højreby, Nakskov og Rudbjerg kommuner en overenskomst om regionalvandforsyning for Sydvestlolland, som blandt andet indeholder følgende bestemmelse:» Regionalvandforsyningen leverer vandet fra hovedledningsnettets målerstationer, og kommunerne forpligter sig til herfra at aftage de til enhver tid aftalte vandmængder. 2. Kommunerne forpligter sig til fra og med Regionalvandforsyningens første driftsår at aftage og betale for følgende minimumsvandmængder: Højreby kommune: m3/år. Nakskov kommune: m3/år. Rudbjerg kommune: m3/år (heraf m til sommerhusområder).«i en tidligere ejers tid er der den 2. februar 1967 lyst en deklaration på

3 sagsøgerens ejendom. Deklarationen indeholder blandt andet sålydende bestemmelser:» 7. Vandforsyning. b. Ejerne af parcellerne er pligtige at tilslutte sig et fælles vandværk samt bidrage forholdsmæssigt - eventuelt gennem grundejerforeningen - til dettes etablering, drift og vedligeholdelse i overensstemmelse med landvæsenskommissionens bestemmelse herom, 8. Bortledning af spildevand. a. Ejerne af parcellerne er forpligtet til at del-tage i udgifterne ved et fælles spildevands- og rensningsanlæg efter landvæsenskommissionens bestemmelse, når udstykningen eller bebyggelsen efter sognerådets, sundhedskommissionens eller bygningsmyndighedens skøn har nået et sådant omfang, at man af sanitære hensyn må finde dette nødvendigt.<< Sagsøgeren har erhvervet den i sagen omhandlede sommerhusgrund mart. nr. [ ], Gloslunde by og sogn, ved skøde underskrevet den 31. juli Den 20. august 1973 underskrev sagsøgeren en leveringsaftale med Rudbjerg kommunes vandforsyning. Leveringsaftalen indeholder blandt andet følgende bestemmelse:»leveringsaftale. Mellem Rudbjerg kommunes vandforsyning v/ Teknisk udvalg, administrationsbygningen Tillitse (vandforsyningen) og nedennævnte ejer: A

4 Matr. nr. [ ] Gloslunde by og sogn. er truffet aftale om tilslutning til det kommunale vandforsyningsnet på følgende betingelser: 1. For alle forhold mellem forbruger og vandforsyning gælder vedlagte»regulativ for Rudbjerg kommunes vandforsyning, som ejeren herved forpligter sig til at overholde. 2. Tilslutningsafgiften udgør kr ,00 incl. moms og indbefatter andel i forsyningsnet samt stikledning med stophane ført ca. 1 m indenfor skel mod den offentlige vej, hvori hovedledningen er placeret. Tilslutningsafgiften betales: Kontant ved underskrivelse af nærværende aftale. Ratevis i overensstemmelse med aftale mellem Rudbjerg kommune og Nakskov (bank/sparekasse). 3. De årlige vandafgifter er i henhold til regulativet fastsat som anført i vedlagte takstblad. Beregningen af vandafgifterne for nærværende vandindlæg foretages på grundlag af de i stikledningsansøgningen (normalblanket) anførte oplysninger, idet vandindlægget er beregnet til følgende forsyningsformål: --- Forbrug til husholdningsformål m. v. afregnet uden måler (fritidsbeboelse).«samtidig med leveringsaftalen modtog sagsøgeren et»regulativ for Rudbjerg kommunes vand-forsyning«samt et takstblad pr. 15. juni Regulativet indeholder blandt andet følgende bestemmelse:» 15. Takster og afgifter. Takster og vandafgifter fremgår af det til enhver tid gældende takstblad der vederlagsfrit udleveres fra kommunekontoret Betaling af afgifter m. v Alle vandafgifter og vandafledningsafgifter m. v. opkræves kvartalsvis. Forbruget afregnes på grundlag af en måleraflæsning pr. år. Betalingen for grundafgiften påføres ejendomsskattebilletterne og opkræves med lige store a/c beløb i fire kvartaler. Eventuelt merforbrug efter årsaflæsning påføres det efterfølgende års ejendomsskattebillet og opkræves ligeledes i 4 kvartaler Afgifterne opkræves og inddrives af kommunekontoret sammen med skatter og afgifter vedrørende ejendommen.«takstbladet er sålydende:»stikafgift kr ,00 Vandafgift: 1. Helårsbeboelse (forbrug efter måler): For forbrug indtil 100 m3 årlig betales en fast årlig afgift på. Kr. 350,00

5 Forbrug herudover betales med... pr. m3 kr. 1,00 2. Fritidsbeboelse: For fritidsbeboelser beliggende indenfor en grundejerforenings område betales en årlig afgift for hver beboelse på kr. 350 Eventuelt forbrug udover 100 m3 i gennemsnit pr. ejendom indenfor en grundejerforenings område afkræves grundejerforeningen efter særlig aftale. For fritidsboliger beliggende udenfor en grundejerforenings område gælder samme takster som for helårsbeboelser (forbrug efter måler). 3. Landbrugsejendomme (forbrug efter måler): For forbrug indtil 100 m3/årlig betales en fast årlig afgift på kr. 350,00 For forbrug herudover og indtil maksimalt 20 m3 pr. ha landbrugsjord betales... pr. m3 kr. 1,50 For forbrug udover 20 m3 pr. ha landbrugsjord betales.. pr. m3 kr. 1,00 Samtlige priser er incl. moms. Nærværende takstblad er gældende indtil nye takster vedtages af kommunalbestyrelsen.«det i sagen omstridte beløb er betalt af sagsøgeren på 2 postgiroblanketter udformet som ejendomsskattebilletter. Den første blanket på 201,26 kr. er betalt den 30. november 1972 og vedrører ifølge sit indhold 3. rate for skatteåret 1972/1973. Den anden blanket lyder på 100,63 kr. og vedrører 4. rate i samme skatteår. Ifølge sagsøgerens forklaring har denne forud for betaling af 3. rate talt telefonisk med en dame på kommunekontoret og senere med vidnet C. Sagsøgeren henledte under denne samtale C s opmærksomhed på, at han ikke fandt det rimeligt, at han skulle betale vandafgift, da han ikke hav-

6 de noget vandforbrug. Hertil skulle C have svaret, at sagsøgeren blot kunne betale, så kunne man se på det bagefter. C erindrer at have talt med sagsøgeren, men husker ikke enkeltheder i samtalen. Det er endvidere oplyst, at Rudbjerg kommune fører en særskilt konto for den omhandlede vand-forsyning, således at eventuelt overskud eller underskud ikke har nogen forbindelse med kommunens almindelige regnskab. Overskud vil således blive henlagt, mens der er en mundtlig aftale med grundejerforeningen om regulering af betaling, såfremt den i takstbladet forudsatte maximumsgrænse på 100 m3 pr. grund overskrides. I lighed med andre ubebyggede grunde er vandforsyningen til sagsøgerens grund afbrudt ved en stophane beliggende ca. 1,5 meter under jordoverfladen. I et kartotek på kommunekontoret registreres det, når de nødvendige tekniske installationer udføres til åbning af stophaner og forsyning al ejendommene med vand. Der er ca sommerhusgrunde i kommunen. Sagsøgeren har til støtte for sin påstand anført, at sagsøgte savner hjemmel til at opkræve grund-afgift. da denne er en afgift for forbrug af vand, Der finder imidlertid intet forbrug sted på sagsøgerens ejendom. Sagsøgeren finder ikke, at 7 b i den tinglyste deklaration kan danne grundlag for betalingen, idet deklarationens forudsætninger på 2 afgørende punkter ikke er kommet til eksistens. For det første taler deklarationen om et»fælles vandværk«, hvad der i den givne sammenhæng må forstås som fælles for sommerhus-grundene. I stedet er der sket tilslutning til et mere omfattende regionalvandværk. For det andet har der aldrig, som forudsat i 7 b, været truffet nogen landvæsenskommissionsbestemmelse. Sagsøgeren finder herefter ikke, at regionalvandværkets regler kan presses ind i deklarationens tekst. Efter sagsøgerens opfattelse kan takstbladet heller ikke give hjemmel for opkrævning af forbrugsafgifter, idet man der konsekvent anvender udtrykket beboelse til trods for, at sagsøgerens grund er ubebygget. Sagsøgeren finder herefter, at der er tale om en camoufleret individuel ejendomsskatteforøgelse i strid med grundlovens 43. Det individuelle viser sig derved, at der blandt de ejendomme, hvor der aktuelt intet vandforbrug er, kun opkræves afgifter på de sommerhusgrunde, hvor deklarationen er lyst, medens de fastboende og de sommerhusejere, hvor deklarationen ikke er lyst, slipper fri. Sagsøgeren har endvidere henvist til, at sagsøgte har opkrævet afgiften under falsk betegnelse som ejendomsskat og har endelig henvist til den

7 store divergens mellem de forudsatte aftagne vandmængder i leveringsaftalen ( m3 i sommerhusområdet mod 100 m3 x1200 = m3 i takstbladet). Overfor sagsøgtes subsidiære påstand har sagsøgeren for det første gjort gældende, at sagsøgeren ved telefonsamtale med vidnet C har gjort indsigelse mod opkrævningen, samt at det må betragtes som forståeligt, at sagsøgeren har valgt at betale fremfor at udsætte sig for det magtapparat i form af udpantningsret m. v., som sagsøgte er forsynet med. Sagsøgte har til støtte for sin principale opfattelse gjort gældende, at der ikke er tale om nogen skat, men en betaling for en serviceydelse. Lov nr. 169 af 18. april 1969 om vandforsyning 55 og 54 indeholder efter sagsøgtes opfattelse fornøden hjemmel for kommunen til opkrævning af forbrugsafgiften. Sagsøgte finder tillige, at hjemlen kan findes i deklarationens 7 b og i takstbladet. Når der ikke har foreligget nogen landvæsenskommissionsbestemmelse, skyldes det udelukkende. at kompetencen ligger hos kommunalbestyrelsen. Sagsøgte peger på, at sagsøgeren frivilligt har underskrevet leveringsaftalen, som også må være gældende, når vandforsyningen finder sted fra et regionalt vandværk. Endvidere har sagsøgte påpeget, at såfremt opkrævningen af udgifterne ved vandforsyningen - således som der er hjemmel til i deklarationens 7 b -- var sket gennem grund-ejerforeningen. ville sagsøgeren alligevel gennem sit kontingent være kommet til at betale til drifts-udgiften ved vandforsyningen. Sagsøgte har yderligere henvist til en analog anvendelse af deklarationens 8 om kloakforhold. Sagsøgte finder det ikke afgørende, at opkrævningen formelt gav sig ud for at være ejendomsskat. idet sagsøgeren udmærket vidste, hvad det drejede sig om. Sagsøgte finder heller ikke, at det bør betragtes som væsentligt, at takstbladet anvender betegnelsen beboelse. Til støtte for sin subsidiære påstand har sagsøgte anført, at sagsøgeren til trods for, at han udmærket vidste, at opkrævningerne drejede sig om vandforbrug, har indbetalt dem uden protest, således at betalingerne må betragtes som endelige. Retten skal udtale: Da Rudbjerg kommune fører et særskilt vand-forsyningsregnskab kan opkrævning af grundafgift på ejendomme uden vandforbrug ikke betegnes som en ekstraskat, idet indbetalingen ikke tilfalder kommunen. At opkrævning er sket på blanket for ejendomsskat findes uden betydning, idet dette for det første er hjemlet i regulativets 17.1, og sagsøgeren efter det oplyste har været klar her-

8 over inden indbetalingen. I nærværende sammenhæng findes det endvidere uden betydning, at forsyningen gennem regionalvandværket i et vist omfang har gennemhullet indholdet af deklarationens 7 b. Loven, deklarationen og leveringsaftalen må tilsammen være tilstrækkelig hjemmel for sagsøgerens forpligtelse, men det springende punkt er, om de også giver hjemmel til at afkræve betaling for et ikke eksisterende vandforbrug. Retten finder, at der, når betalingen til vandforsyningen, som det i øvrigt er sædvanligt, er delt op på en stikafgift og en grundafgift dækkende henholdsvis anlægsog driftsudgifter, må være en helt utvetydig hjemmel for at kræve betaling for en ydelse som ikke aktuelt leveres, specielt da enhver åbning af stophanerne vil blive registreret i kommunens ovennævnte kartotek, således at misbrugs-betragtninger ikke er relevante. Retten finder ikke, at en sådan utvetydig hjemmel findes. Loven og deklarationen indeholder intet herom. Der er heller ikke støttepunkt herfor i leveringsaftalen, og takstbladet lægger ved sin konsekvente anvendelse af udtrykket beboelse nærmest op til en modsætningsslutning for så vidt angår ubebyggede grunde. Der kan ikke i denne forbindelse lægges vægt på, at deklarationen forudsætter, at betalingen kunne være sket gennem grundejerforeningen, allerede fordi det er et ubeviseligt postulat, at grundejerforeningen i givet fald ville have ladet betalingen ske gennem kontingentet. Der kan heller ikke drages nogen analogislutning fra deklarationens regler om kloakforhold, allerede fordi opkrævningen herfor er uoplyst. Herefter finder retten ikke, at sagsøgte kan frifindes ifølge sin principale påstand, og da det må anses betænkeligt at forkaste sagsøgerens forklaring om, at en senere ordning var stillet ham i udsigt, findes det, især da vidnet C er uden erindring om enkeltheder i telefonsamtalen med sagsøgeren, at kunne lægges til grund, at der er givet sagsøgeren et sådant løfte, således at betalingerne ikke kan betragtes som endelige. Der vil herefter være at give sagsøgeren medhold, og sagsøgte bør endvidere udrede sagens omkostninger med 200 kr. østre Landsrets dorn 9. december 1974 (VIII afd.). (Smith, Pia Sturup, Merkussen (kst.)). Den indankede dom, der er afsagt den 19. september 1973 af retten i Nakskov, er påanket af Rud-bjerg kommune med påstand om frifindelse. Indstævnte A har påstået dommen stadfæstet. For landsretten er afgivet forklaring af ind

9 stævnte og vidneforklaringer af C og borgmester B. Vidnet C har blandt andet forklaret, at Rudbjerg kommune dannedes i I 1970 sammenlagdes den med Gloslunde og Græshave kommuner. Planerne om oprettelse af et regionalt vandværk var omtalt i pressen fra omkring 1967, men var muligt ikke offentligt kendte, da appellanten påbegyndte udstykningen i Gloslunde i udarbejdedes den første plan om et i Højreby kommune beliggende regionalvandværk, der blandt andet skulle dække fire sommerhusområder i Rudbjerg kommune, der er et vandfattigt område. Appellanten valgte at fastsætte en relativ lav stikafgift, idet man ønskede en del af anlægsudgifterne afskrevet over vandværkets drift. Man er gået ud fra en afskrivningsperiode på 20 år. Stikafgiften kan enten betales kontant eller afdrages over 3 år. Havde man fastsat en længere afdragsperiode for denne afgift, ville tilsynsmyndigheden formentlig have reageret. Der er i Kramnitse et gammelt sommerhusområde med ca. 40 ejendomme, på hvilke deklarationen om fælles vandværk m. v. ikke er tinglyst, men disse ejendomme er nu alle bebyggede og vandforsyning etableret. Der er derimod i Hummingen ca. 50 udeklarerede ejendomme, som ikke er bebygget, men på hvilke vandstik er indført. Appellanten har hidtil for disse ejendommes vedkommende, uanset at ejerne må have underskrevet en leveringsaftale svarende til den med indstævnte indgåede, alene fordret stikafgiften betalt, fordi der ikke var en tinglyst deklaration. Der er for tiden i teknisk udvalg overvejelser om tillige at fordre den årlige vandafgift på 350 kr. betalt. Appellanten er endnu ejer af 23 sommerhusgrunde, som først for nylig er udstykket, og på hvilke vandstik er etableret. Der er af appellanten alene betalt stikafgift for disse grunde. På appellantens foreløbige driftsregnskab for vandforsyningen for 1973/ 74 er ikke opført udgift til forrentning, idet denne udgift er tilført anlægsudgiften under hensyn til. at anlægsarbejdet først er afsluttet i 1974/75. Det af appellanten opstillede årsbudget vil formentlig vise sig ikke at kunne holde, og vandforsyningen må forventes at ville påføre appellanten et årligt underskud. Der er ikke taget stilling til, hvorledes dette skal dækkes. Såfremt appellanten ikke får medhold i sagen, vil det årlige underskud blive forøget med ca kr. Vidnet borgmester B har blandt andet forklaret, at han den 1. april 1962 blev medlem af sognerådet og siden da har deltaget i planlægningen af vandforsyningen. Vidnet blev borgmester i Der blev truffet den politiske beslutning at fastsætte en relativ lav og for alle ensartet stik-

10 afgift. Man ønskede at skaffe alle beboere i kommunen - også fjerntliggende, isolerede ejendomme og sommerhusejere - mulighed for at få vandværksvand til en rimelig pris. Tilsynsmyndigheden ville antagelig ikke have accepteret en længere afdragsperiode end 3 år for stikafgiften. Antallet af ejendomme, på hvilke deklaration om fælles vandforsyning ikke er tinglyst, er lille i forhold til det samlede antal ejendomme i kommunen, og hovedparten af ejendommene er nu bebygget og tilsluttet vandforsyningen. Der er ikke truffet beslutning om at afkræve de udeklarerede, ubebyggede ejendomme den årlige minimumsforbrugs-afgift. Indstævnte har blandt andet forklaret, at han påbegyndte byggeri på sin grund i april Byggeriet er nu næsten afsluttet. Under byggeriet har han fået lov til at tappe vand hos en nabo. Indstævnte, som er ansat i Nakskov kommunes tekniske forvaltning, var ved købet af grunden gennem avislæsning bekendt med planerne om opførelse af et regionalt vandværk. Han opfattede ikke deklarationens bestemmelser om pligt til tilslutning til et fælles vandværk som sigtende mod den situation, at et offentligt regionalvandværk oprettedes. I en skrivelse af 13. maj 1969 fra Gloslunde-Græshave kommune til Maribo amtsråd hedder det blandt andet:»under henvisning til amtsrådets skrivelse ---om regional vandforsyning for den sydvestlige del af Lolland meddeles det herved, at sognerådet på sit ordinære møde den 12. ds. har vedtaget at tilslutte sig planen, idet der forud har været holdt et orienterende møde med repræsentanter for grundejere i Kramnitzeområdet og Hummingen samt de fastboende i de vandfattige områder. Det er et udtalt ønske i såvel kommunalbestyrelsen som hos forbrugerne, at planen kan realiseres hurtigst muligt << I en cirkulæreskrivelse af 23. juni 1972 tilskrev appellanten lodsejerne i Kramnitseog Hummingen-områderne blandt andet således:»det meddeles Dem herved, at etableringen af vandstik til de enkelte sommerhusgrunde i Hummingen og Kramnitze ventes tilendebragt i den nærmeste fremtid, ligesom man påregner at kunne forsyne områderne med vandværksvand fra den 1. juli d.å. I henhold til 7 b i de for de enkelte udstykningsområder tinglyste deklarationer, er ejerne af parcellerne pligtige til at tilslutte sig, og bidrage til etablering, drift og vedligeholdelse af en fælles vandforsyning.

11 I den anledning vedlægges 3 eksemplarer om leveringsaftale, som man beder Dem returnere til kommunekontoret i udfyldt stand, s. v. muligt inden 15. juli d. å. Under henvisning hertil kan man oplyse, at stikafgiften udgør ler ,00 pr. parcel + moms eller i alt kr , F. s. v. angår de sommerhusområder, hvor den forannævnte bestemmelse i 7 b i deklarationen ikke er tinglyst, henvises til 3.»Forsyningsledninger«i vedlagte regulativ for Rudbjerg kommunes vandforsyning, som træder ind i stedet for nævnte bestemmelse i deklarationerne. Den i den indankede dom nævnte overenskomst af 29. december 1972 mellem Storstrøms amtsråd og Højreby, Nakskov og Rudbjerg kommuner indeholder udover den i dommen citerede paragraf blandt andet følgende bestemmelser: ---[2] Det af appellanten udfærdigede regulativ for vandforsyningen indeholder udover de i dommen citerede bestemmelser blandt andet følgende regler: ---[3] I sommerhusområdet i Gloslunde er der opstillet fællesmåler. Det er oplyst, at den mellem appellanten og indstævnte indgåede leveringsaftale er tiltrådt af indstævnte medio august Den 17. maj 1973 svarede appellanten indstævntes advokat således: vedlagte fotokopi af udtalelsen fra amtskommunens tekniske udvalg. Den i skrivelsen nævnte udtalelse fra Storstrøms amtskommune er sålydende: I en ved amtsrådet den 6. oktober 1972 modtaget skrivelse har De for Grundejerforeningen Hummingen Øst anmodet om en fortolkning af 7, stk. b, i den på ejendommen matr. nr. 14 e af 2. Udelades. 3. Udelades. I den anledning meddeles Dem herved, at spørgsmålet om opkrævning af vandafgift for parceller, som ikke aftager vand fra kommunens vandforsyning. men har mulighed herfor, da der er etableret stophane og ført stik ind på grunden, har været forelagt Storstrøms amtskommunes tekniske udvalg. Byrådet har til grund for opkrævningen lagt bestemmelsen i 7 b i den for udstykningsområdet tinglyste deklaration. Amtskommunens tekniske udvalg har givet byrådet medhold heri, jvf.

12 Gloslunde by og sogn i Rudbjerg kommune tinglyste deklaration. idet der anføres, at grundejerforeningen er af den formening, at bidrag til drift og vedligeholdelse ikke kan pålignes med hel betaling af vandafgift for parceller, som ikke har mulighed for forbrug (tilfælde hvor der er vandstik, men ingen stander, altså intet forbrug). -- I denne anledning skal man meddele, at som deklarationen er udformet, kan der ikke være tvivl om, at samtlige parceller skal bidrage til det fælles vandværk uanset forbrugets størrelse, herunder at dette kan være intet forbrug for tiden. - Dette støttes dels på, at der ingen undtagelsesbestemmelse er i 7 b, dels på at bidraget til vandværket efter samme kan være indeholdt i kontingentet til grundejerforeningen. For landsretten har appellanten fremlagt nogle regnskaber og budgetter såvel vedrørende driften af regionalvandværket som vedrørende appellantens bidrag hertil. I regionalvandværkets foreløbige regnskab for 1973/74 og budgetter for 1974/75 og 1975/76 er den årlige indtægt ved salg af vand opgjort til godt 1 mill. kr. Af de årlige udgifter udgør finansieringsudgiften fast kr. Produktions-prisen pr. m3 vand er opgjort til 0,32 kr. I appellantens foreløbige budget for vandforsyningen for 1974/75 er appellantens anlægsudgift pr. juli 1973 opgjort til ca kr., hvortil kommer en anslået kloakeringsudgift på kr. eller i alt kr., hvoraf kr. forventes betalt gennem stikafgifter, medens kr. forventes at ville indgå ved nye tilslutninger. Der henstår herefter at anlægsudgifterne kr., som ikke er dækket af stikafgiften. Den skønnede årsindtægt ved vandsalg i 1973/74 og nye tilslutninger i 1974/75 er opgjort til kr. Af anlægsregnskabet pr. 1. august 1974 for appellantens vandforsyning fremgår, at appellantens andel i anlægsudgifterne til vandværket pr. den nævnte dato udgjorde kr., hvortil kom den nævnte andel af kloakeringsudgifter på kr. eller i alt kr. Heraf forventedes kr. betalt gennem stikafgifter, således at der, efter afskrivning i 1974/75, til forrentning og afskrivning henstår kr. I appellantens driftsbudget for 1975/76 er indtægten ved vandsalg anslået således: 1350 sommerhuse og fritidsgrunde á 350 kr... kr helårsbeboelser å 350 kr kr Merforbrug... kr. 30,000 Målerleje... kr kr

13 Udgifterne er i alt anslået til kr. Heraf udgør udgiften til køb af vand, m3 á 2,30 kr., kr., udgiften til tilsyn, vedligehold, administration og måleraflæsning kr., medens resten udgør udgifter til forrentning og afskrivning af lån. I en skrivelse af 4. september 1974 opgør appellanten, at der i de sommerhusområder i kommunen, som var forsynet med vandværksvand, fandtes 1363 parceller med stophane. Heraf var 533 parceller bebyggede. medens 140 var under bebyggelse og 690 var ubebyggede. Af de sidstnævnte parceller var 113 forsynet med vandstander. Den årlige vandafgift af de ubebyggede parceller med stophane udgør kr., medens afgiften af de med vandstander forsynede parceller udgør kr. Appellanten, som ikke for landsretten har gentaget sit anbringende om, at indstævnte på grund af den skete betaling skulle være afskåret fra at fordre den erlagte afgift tilbage, har til støtte for sin påstand anført, at afgiften er opkrævet indstævnte med rette. De faste beboere kunne forsynes med vand fra det gamle Gloslunde vandværk eller fra brønde. og det er ikke mindst i sommerhusejernes interesse, at der er oprettet et regionalværk med et meget omfattende ledningsnet. Uden dette ville der ikke i dette vandfattige område have været mulighed for tæt sommerhusbebyggelse. Ledningsnettet er udformet således, at alle kommunens beboere - også sommerhusejere - har adgang til tilslutning. De fremlagte regnskaber viser, hvilke betydelige anlægsudgifter der har været forbundet hermed. De årlige udgifter til drift af vandværket er ubetydelige i forhold til prioriteringsudgifterne, som vil være uændrede over en lang periode. Det må derfor være berettiget at lade en del af anlægsudgifterne blive betalt gennem årlige afgifter af alle, der kan blive tilsluttet, således at de anlægsudgifter, der afholdes som årlige driftsudgifter, ikke fortrinsvis pålægges det fåtal af beboere, som fra begyndelsen er tilsluttet anlægget. Hjemlen til at fordre anlægsudgiften betalt også af grundejere, der ikke (endnu) er tilsluttet vandværket, findes i vandforsyningslovens kapitel VII, 51 og 54 og i motiverne hertil. Det er bestemt i loven, at der kan fordres betaling for anlæg af forsyningsledninger fra grundejere, som ikke har ønske om tilslutning til vandværket. Herfra kan ikke modsætningsvis sluttes, at udgifter til vandværk og hovedledninger ikke kan fordres betalt ved bidrag fra grundejere, for eksempel et udstykningsforetagende. Det er vel det sædvanlige, at sådanne udgifter afholdes enten over vandafgiften eller over den almindelige ligning, jfr. loven

14 om beskatning af faste ejendomme, men i denne kommune er der et betydeligt antal grundejere som ikke svarer skat til kommunen. Der er endvidere tale om et helt nyt anlæg, som er etableret som led i en helhedsløsning. Det er efter vandforsyningslovens 54 overladt til kommunerne i et regulativ at fastsætte de nærmere betalingsregler, ag det er sket i det af appellanten udfærdigede regulativ og det dertil knyttede takstblad. At dette benytter udtrykket»beboelse«, kan ikke tillægges nogen vægt, idet bestemmelsen i regulativets 17.1 benytter ordet»grundafgift«. Indstævnte, som i august 1972 tiltrådte den med appellanten indgåede leveringsaftale, har endelig været bekendt med den på hans ejendom lyste deklaration med forpligtelse til tilslutning til fælles vandværk. Han var endvidere bekendt med områdets vandfattighed og med planerne om et regionalt vandværk og har derfor måttet påregne, at der ville blive pålagt ham udgifter i forbindelse med vandforsyningen. Indstævnte, der ikke har bestridt rigtigheden af appellantens oplysninger om de til etablering af vandværket afholdte udgifter, har ikke for landsretten gjort gældende, at den i sagen omhandlede afgift er afkrævet ham i strid med Grundlovens 43. Han har derimod nærmere anført, at appellantens fordeling af udgifterne i sine regnskaber på en anlægsudgiftsside og en driftsudgiftsside må være bindende ved opkrævningen af bidrag fra grundejerne. Efter motiverne til vandforsynings-loven har en kommune mulighed for enten at opkræve alle anlægsudgifter hos grundejerne. uanset om disse har tilsluttet sig vandværket, eller at lade udgifterne forrente og afdrage over vandværkets drift, hvorved kun de tilsluttede grundejere i forbindelse med de øvrige vandafgifter kommer til at bidrage, eller endelig at opkræve udgifterne del-vist, anpartsvist hos de grundejere, der har til-sluttet sig, og lade kommunen stå i forskud med resten. Appellanten har derimod ikke hjemmel til at fordre anlægsudgiften betalt over vandværkets drift hos de grundejere, der intet forbrug har. Appellantens nabokommune, Højreby kommune, i hvilken der ikke er sommerhusejere, har da også fordret en tilslutningsafgift på kr., medens vandafgiften kun udgør 3 kr. pr. m3. Ved den af appellanten foretagne fordeling af udgifterne er opnået, at de ca sommerhusejere, hvis ejendomme ligger i 3 afgrænsede områder»side ved side og række ved række«, og som kun har et begrænset vandforbrug, i væsentlig grad betaler anlægsudgifterne for de kun ca. 600 fastboende grundejere, hvis ejendomme ligger spredt over et stort areal. Det af appellanten udfærdigede regulativ er udstedt i hen-

15 hold til loven og kan ikke i videre omfang end denne skabe hjemmel for afgiften. Den på indstævntes ejendom lyste deklaration indeholder heller ikke hjemmel til afgiften, idet den må an-tages alene at dreje sig om et vandværk, fælles for sommerhusområdet. Herfra kan intet sluttes om det nu etablerede regionalvandværk, som efter vidnet C s forklaring muligt end ikke var offentligt omtalt ved deklarationens oprettelse. En-delig kan heller ikke den med indstævnte indgåede leveringsaftale, som udtrykkeligt henviser til den tinglyste deklaration, antages at skabe hjemmel for afgiften, idet aftalen henviser til regulativet og takstbladet, som benytter udtrykket»beboelse«. Retten skal udtale: Bestemmelsen i 7 b i den på indstævntes ejendom tinglyste deklaration findes efter sin ordlyd ikke at pålægge indstævnte nogen pligt til at tilslutte sig og bidrage til det i henhold til overenskomsten af 29. december 1972 fælles for flere kommuner etablerede vandværk. Dommerne Pia Stiirup og Markussen udtaler: Vandforsyningsloven indeholder ingen direkte bestemmelse om grundejeres pligt til betaling af udgifter til anlæg af et kommunalt eller fælles-kommunalt vandværk og dettes hovedledninger, men alene om deres pligt til betaling af udgiften ved anbringelse af en forsyningsledning ( 51). om afgift for vandforbruget ( 53) og om betaling for vandindlæg i henhold til regulativ ( 54). Af lovens 51 kan modsætningsvis sluttes, at grundejere, der ikke ønsker vand indlagt, ikke i deres egenskab af grundejere har pligt til betaling for udgifter til anlæg af vandværket eller dets hoved-ledninger. Det må imidlertid antages, at sådanne udgifter kan pålægges grundejere, der ønsker at aftage vand i hvert fald i form af en stikafgift. Efter almindelige forvaltningsretlige principper om lighed for borgerne - jfr. herved også forarbejderne til lovens 54 - må denne afgift pålægges alle grundejere med samme beløb eller i hvert fald med en efter ejendommens beliggenhed eller andre objektive kriterier fastsat passende forholdsmæssig andel af de nævnte anlægsudgifter. Appellantens overførelse af en væsentlig del af disse udgifter til driftsregnskabet for vandværket og regulativets bestemmelser ombetaling for et højt ansat minimumsforbrug bevirker, at udgifterne hverken betales efter de anførte principper eller i forhold til det faktiske forbrug i overensstemmelse med lovens 53. Indstævnte har erklæret sig indfor-stået med betaling efter de i regulativet og leveringsaftalen fastsatte takster for så vidt angår tiden efter at sommerhusbebyggelse er opført, og der er åbnet for vandforsyningen. Da afkrævning

16 af vandafgift for et fastsat minimumsforbrug før dette tidspunkt ikke ses at have hjemmel i loven, regulativet eller leveringsaftalen, findes det i sagen omhandlede afgiftsbeløb ikke afkrævet indstævnte med rette. Som følge heraf stemmer disse dommere for at stadfæste dommen. Dommer Smith udtaler: Hverken vandforsyningsloven eller nogen af de for regionalvandværket gældende bestemmelser findes med tilstrækkelig sikkerhed at have afskåret appellanten fra at opkræve vandafgift som sket hos indstævnte. Denne havde ved den oprettede leveringsaftale forpligtet sig til at betale af-giften efter regulativet og takstbladet. De heri indeholdte bestemmelser findes at have afgivet fornødent grundlag for opkrævning at afgiften, hvor-ved det er taget i betragtning, at indstævnte straks uden yderligere afgiftsbetaling kunne have opnået leverance af vand, at afgiften, der kun androg et mindre beløb, for langt den største dels vedkommende har udgjort betaling for anlægsudgifter, som kommer samtlige grundejere til gode, og at vandværket må antages at være oprettet ikke mindst af hensyn til sommerhusområdernes forsyning med vand. Denne dommer voterer derfor for at frifinde appellanten. Der vil være at give dom efter stemmeflertallet. Højesterets dom. Den i denne sag af Østre Landsret afsagte dom er med Justitsministeriets tilladelse indanket for Højesteret. I pådømmelsen har deltaget syv dommere: Hvidt, Tamm, Blom-Andersen, Vetli, Urne, Høeg og P. Christensen. Appellanten har for Højesteret gentaget sin frifindelsespåstand. Indstævnte har påstået stadfæstelse. Seks dommere - Tamm, Blom-Andersen, Vetli, Urne, Høeg og P. Christensen - udtaler: Det findes ikke af bestemmelserne i vandforsyningslovens kap. VII eller af lovens forarbejder at kunne udledes, at en betalingsbestemmelse med det af kommunen hævdede indhold ikke lovligt har kunnet fastsættes. Spørgsmålet bliver herefter, om kommunen på det mellem parterne foreliggende grundlag har været berettiget til at kræve den omhandlede vandafgift hos indstævnte, til hvis ejendom der var ført stikledning, men som ikke aftog vand. Som nævnt i dommen meddelte kommunen ved skrivelsen af 23. juni 1972 indstævnte, at denne i Appellanten betaler i sagsomkostninger for landsretten til indstævnte 500 kr.

17 henhold til 7 b i den på hans ejendom tinglyste deklaration var pligtig at tilslutte sig vandværket og bidrage til etablering, drift og vedligeholdelse af en fælles vandforsyning. Indstævnte underskrev uden forbehold den samtidig fremsendte leverings-aftale, der henviste til det medfølgende vandværks-regulativ og takstblad. Efter leveringsaftalen skal grundejere, hvis ejendomme er tilsluttet det kommunale vandforsyningsnet, betale dels en tilslutningsafgift, dels en årlig som vandafgift betegnet ydelse; regulativet og takstbladet indeholder de nærmere bestemmelser herom. Efter det i dommen anførte medgår den alt overvejende del af vandafgifterne til dækning af udgifterne ved finansiering af vandværkets anlæg, hvis dimensionering har været bestemt også af hensynet til fritidsbeboernes nuværende og kommende behov. Den årlige ydelse fremtræder vel efter regulativets og takstbladets bestemmelser først og fremmest som en afgift for forbrug, men i takstsystemet indgår et årligt mindstebeløb på 350 kr., som kommunen på den givne baggrund ikke kan anses afskåret fra at opkræve også hos grundejere, der som indstævnte ved tiltrædelse af leveringsaftale og indlæggelse at stilledning til deres grund har opnået tilslutning til vandværksanlægget, uanset om de ikke for tiden har ønsket at aftage vand fra dette. Disse dommere stemmer herefter for at tage appellantens påstand til følge. De stemmer endvidere for at lade hver part bære sine sagsomkostninger for alle retter. Dommer Hvidt udtaler: Det tiltrædes, at spørgsmålet om, hvorvidt indstævnte er pligtig at betale vandafgift med 350 kr. årlig for en periode, hvor der kun var etableret en stikledning med stophane på hans grund og så-ledes ikke leveredes vand, må bero på en fortolkning af dokumenterne om vandforsyningen. Ord-lyden af deklarationens 7 b findes ikke at give vejledning i så henseende. Indstævntes standpunkt finder støtte i regulativet, der i 11 om levering af vand forudsætter beboelse, og navnlig i takstbladet. Dette opdeler afgifterne i stikafgift, der er en etableringsafgift, og vandafgift, der efter sædvanlig sprogbrug er en forbrugsafgift (f. eks. pr. m3) for leveret vand. For helårsbeboelse og landbrugsejendomme fremgår dette da også klart af ordlyden. For fritidsbeboelse bruges vel udtrykket»en årlig afgift for hver beboelse«på 350 kr., men det følgende stykke taler om»eventuelt forbrug ud over 100 m3 i gennem-snit pr. ejendom inden for grundejerforeningens område«, der skal betales efter særlig aftale. På det således foreliggende grundlag findes

18 appellanten ikke at have hjemmel for at afkræve indstævnte vandafgift, når tilslutningen til vand-værket alene bestod i en stikledning med stophane, og denne dommer stemmer herefter for at stad-fæste dommen. Der vil være at give dom efter stemmeflertallet. Thi kendes for ret: Appellanten, Rudbjerg kommune, bør for tiltale af indstævnte, A, i denne sag fri at være. Hver part bærer sine sagsomkostninger for alle retter.

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM:

UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: UDSKRIFT AF DOMSBOGEN FOR RETTEN I TERNDRUP DOM: BS 107/96 I/S Mou Vandværk mod S Afsagt den 28. april 1998. I 1986-87 lod sagsøgte S sin ejendom, beliggende Fjordhaven i Mou, udstykke i 32 grunde, som

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR ODENSE BY- OG HERREDSRETS 5. AFDELING År 1978 den 25. oktober blev i Odense by- og herredsrets 5. afd. i BS 614/78 Andelsselskabet Nr. Lyndelse Vandværk, Nr. Lyndelse, B mod afsagt

Læs mere

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M :

U D S K R F T af. dombogen for borgerlige sager D O M : c: c R E T T E N I Å R H U S U D S K R F T af dombogen for borgerlige sager D O M : afsagt den 13. januar 1993 af Retten i Århus, 4. afdeling, i sag BS 92 02413-4 Galten Vandværk v/f mod S Under denne

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK.

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR NYKØBING SJÆLLAND KØBSTAD OG DRAGSHOLM BIRK. År 1978, onsdag den 16. august kl. 10.00 afsagdes i BS 122/1978. E v/ S mod I/S Yderby Lyng Vandværk, (1310 kr.) sålydende

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 23. november 1998 af Vestre Landsrets 6. afdeling (landsdommerne Lis Sejr, Torben Geneser og Mette Helby (kst.)) i ankesag B-1172-97 I/S Hou Vandværk

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE. År 1997, den 18. februar blev i UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I SLAGELSE År 1997, den 18. februar blev i S BS. 226/1996 mod Andelsselskabet Reerslev Vandværk v/formand F afsagt sålydende DOM: Sagsøgeren, S blev i 1983 tilsluttet sagsøgte,

Læs mere

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg

Klagerne. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Hans Sylvest Lagonis Minde 9 5600 Faaborg Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne,

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Udskrift af dombogen

Udskrift af dombogen Udskrift af dombogen for Retten på Frederiksberg 3. afdeling I 1982 den 9. juni blev i Bs. 2604/1981 Andelsselskabet Kongepartens Vandværk mod 1) E 2) J afsagt sålydende dom: De sagsøgte 1) E og 2) J,

Læs mere

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling

UDSKRIFT. dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS. 10. afdeling UDSKRIFT af dombogen for borgerlige sager for RETTEN I ÅRHUS 10. afdeling D O M : afsagt den 3. februar 1992 af Retten i Århus, 10. afdeling, i sag BS 9029250-10 Kysing Næs Fællesvandværk mod S Sagsøgte,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NYBORG Retten i Nyborg Den 20. september 2002 blev i sag nr. BS 1-434/2001: C og S mod Andelsselskabet Aunslev Vandværk v/formand F afsagt DOM: Under denne sag er der

Læs mere

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 10. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Stig Glent-Madsen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 0209 13 Grundejerforeningen Helmklit v/formand Kenn

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. januar 2013 Sag 95/2011 (2. afdeling) Arbejdernes Andels-Boligforening, Vejle og Boligselskabet Domea Vejle (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Vejle Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag:

Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: Statsforvaltningens skrivelse af 25. juni 2008 til en borger: 25-06- 2008 Vedr.: Opkrævning af vandtilslutningsbidrag: De har telefonisk såvel som skriftligt klaget til Statsforvaltningen Syddanmark over,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. maj 2015 Sag 312/2013 (2. afdeling) Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning (advokat Jens Jacob Dühr) mod Hasmark Strand Feriepark ApS (advokat Henriette Soja)

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer.

Denne dom er udfærdiget i medfør af retsplejelovens 218a, stk. 2., dog med gengivelse af afgivne forklaringer. RETTEN I RØNNE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 23. december 2005 i sag nr. BS 59/2005: B c/o H mod Tejn Vandværk v/ F Under denne sag, der er anlagt den 25. februar 2005, er hovedspørgsmålet, om sagsøgeren

Læs mere

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen).

D O M. Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). D O M Afsagt den 25. marts 2014 af Østre Landsrets 5. afdeling (landsdommerne Mogens Kroman, Ole Græsbøll Olesen og Finn Morten Andersen). 5. afd. nr. B-226-12: Gudmund Skæling (advokat Christian Fribjart

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

U D S K R I F T A F D O M B O G E N

U D S K R I F T A F D O M B O G E N U D S K R I F T A F D O M B O G E N F O R R E T T E N I K j e l l e r u p Den 24. september 1 999 blev i sag nr. BS 1-138/1999: C mod Hjorthede Vandværk afsagt D O M: I 1 988 blev det muligt for ejendommene

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM:

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV DOM: UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR RETTEN I NAKSKOV B.s. 222/1996 Boligforeningen B mod Andelsselskabet Søllested Vandforsyning Afsagt den 4. marts 1998. DOM: Under denne sag, der er anlagt den 7. juni 1996, og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2013-4899-33 KØGE KOMMUNE TORVET 1 4600 KØGE KILDEBJERGS AGRE, BJÆVERSKOV 2. DEL AF ETAPE 1 KØBSAFTALE 1. Parterne Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge Køber: 2. Ejendommen En ubebygget boligparcel

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 19. december 1985 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Ziegler, Per Sørensen og Ida Kjær (kst.)). 3. afdeling nr. 285/1983: 1) Gårdejer A, 2)

Læs mere

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004

Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening. Vedtægter 2004 Vemmingbund Vandforsyningsselskab og Sommerhusejerforening Vedtægter 2004 # Redaktionelle ændringer foretaget efter generalforsamling 2010 Side 1 Oversigt 1. Navn hjemsted og værneting 2. Formål 2.a 2.b

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme.

Udover prisen, skal der betales tilslutningsafgift til kloak, el, vand og fjernvarme. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Runo Østervold 24 8900 Randers og Palle Konggaard Irisvej 7 Assentoft 8900 Randers Sagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ].

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. København, den 23. maj 2014 Sagsnr. 2013-3404/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [ ]. Sagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Vedtægter for Bjergby Mark Vandværk

Vedtægter for Bjergby Mark Vandværk Vedtægter for Bjergby Mark Vandværk 1 VEDTÆGTER FOR BJERGBY MARK VANDVÆRK Bjergby Mark Vandværk er et Andelsselskab beliggende på Enagervej 101, 4200 Slagelse. Selskabets formål er i overensstemmelse med

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H

Bilag 4 Højesterets dom U.1971.40H Bilag 4 Højesterets dom H. D. 17. november 1970 i sag II 273/1969 Osted Fjernvarmeværk A.m.b.a. (hrs. Tjur) mod gravemester Kjeld Larsen (hrs. Jørgen Pedersen e. o.). Ejer, som havde ladet sit hus tilslutte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 14. februar 2013 Sag 86/2012 (1. afdeling) Kolding Spildevand A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Kolding Business Park ApS (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2009-0125 UL/li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Søren Bak v/advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 Ganløse 3660 Stenløse og Home Erhverv Sjælland A/S v/advokat

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side.

VEDTÆGTER. Indholdsfortegnelse. Side. 1 Indholdsfortegnelse. Side. ' 01 Navn og hjemsted... 2 ' 02 Formål... 2 ' 03 Medlemmer... 2 ' 04 Medlemmernes rettigheder... 2 ' 05 Medlemmernes forpligtigelser.. 2 ' 06 Udtræden af selskabet... 3 ' 07

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk

Vedtægter for. Andelsselskabet Ejby Vandværk Vedtægter for Andelsselskabet Ejby Vandværk 2 1. Selskabet, der er stiftet den 8. marts 1965, er et andelsselskab, hvis navn er Andelsselskabet Ejby Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skovbo kommune. 2.

Læs mere

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET

UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 27. februar 1996 af Vestre Landsrets 1. afdelinq (landsdommerne C. Haubek, Hanne Kildal og Eva Staal (kst.)) i ankesag B-1648-94 Gl. Kirkebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER for I/S ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR

VEDTÆGTER for I/S ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR VEDTÆGTER for I/S ULSTED GRUNDEJERFORENING, FUUR 1 Selskabets navn er, Fuur stk. 2 Den geografiske afgrænsning for selskabets område svarer til afgrænsningen for Sundsøre Kommunes lokalplan nr. 23.1, samt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Oktober 2010 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende ved Eltangvej/Nordager Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 3/1922-0101-0022 /SEN ANKENÆVNETS AFGØRELSE /SEN Klager: Indklaget energiselskab: HM 4930 Maribo Maribo Varmeværk a.m.b.a. C. E. Christiansensvej 40 4930 Maribo Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE.

ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. ANDELSSESKABET. STIGS BJERGBY VANDVÆRK. LOVE. 2013 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er: "Andelsselskabet Stigs Bjergby Vandværk". 2 Selskabets formål er på bedste og billigste måde at levere

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Statsforvaltningens udtalelse til en borger 2014-1 7 5 2 9 1 Dato: 23-06-2016 Tilsynet Sagen vedrørende Haderslev kommunes tilsyn med X Statsforvaltningen har i forlængelse af vores udtalelse af 30. juni

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet

Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet 2012-11 Kommunes opkrævning af gebyr for udlevering af kopi af ejendomsskattebillet En advokat klagede over, at Aarhus Kommune opkrævede et gebyr på 70 kr. pr. kopi af ejendomsskattebilletten med henvisning

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr.

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til. Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Borgerservice Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til Navn Adresse Postnummer og by evt. CVR. nr. den kommunen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr.. af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 157/2009 (1. afdeling) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Lønmodtagernes Garantifond (advokat Ulf Andersen)

Læs mere

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Aars Kommunes afgørelse om tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 21. november 2002 påklaget Aars Kommunes afgørelser

Læs mere

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK

VEDTÆGT BOGØ VANDVÆRK LF Trykteam a s Telefon 54 60 13 87 VEDTÆGT for ANDELSSELSKABET BOGØ VANDVÆRK Regnskabet 15 Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Det årlige overskud, der måtte fremkomme

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

Fri proces under anke til højesteret

Fri proces under anke til højesteret Fri proces under anke til højesteret Henstillet til justitsministeriet at meddele fri proces under anke til højesteret af en sag om den fremgangsmåde, der var fulgt ved overførsel af lokalplanlægningen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 1. juni 2016 Sag 347/2011 A ønsker tilladelse til at indtræde i og videreføre sagen: A under konkurs A Holding A/S under konkurs A Ejendomme A/S under konkurs A A/S

Læs mere

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger).

D O M. Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). D O M Afsagt den 6. juni 2017 af Østre Landsrets 23. afdeling (landsdommerne Bodil Dalgaard Hammer, Gunst Andersen og Niels Fenger). 23. afd. nr. B-2932-16: Location A/S (advokat Lars Langkjær) mod Grundejernes

Læs mere

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E

Boeslunde. Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Boeslunde Parcelhusgrunde på Mosevænget (Lokalplan 102) K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Tlf. nr.: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 teknik@slagelse.dk

Læs mere

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND

U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND U D S K R I F T A F DOMBOGEN FOR RETTEN I NYKØBING SJÆLLAND År 1983, den 3. juni afsagdes i retten i Nykøbing Sj. I B.S. 1178/82. C mod Andelsselskabet Kongepartens Vandværk sålydende d o m: Ved tvangsauktion

Læs mere

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S

REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S REGULATIV FOR HOFOR VAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. VANDFORSYNINGENS STYRELSE... 4 3. RET TIL FORSYNING MED VAND...5 4 FORSYNINGSLEDNINGER...6 5 STIKLEDNINGER...7 6 VANDINSTALLATIONER...

Læs mere

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba

VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba VEDTÆGTER & TAKSTBLAD FOR BLOKHUS VANDVÆRK amba www.blokhusvand.dk Telefon: 98 24 91 98 Email: info@blokhusvand.dk 1 VEDTÆGTER FOR BLOKHUS VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted Blokhus Vandværk blev stiftet

Læs mere

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M

UDSKRIFT DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M UDSKRIFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET D O M afsagt den 21. september 1992 af Vestre Landsrets 7. afdeling i 1. instanssag B 1700/1989 S mod Skatteministeriet. Denne sag drejer sig om fortolkning af

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Den 29/10 2000 fremsendte sagsøgte til sagsøger vedtægter, takstblad og skema vedr. anmodning om tilslutning til vandværket.

Den 29/10 2000 fremsendte sagsøgte til sagsøger vedtægter, takstblad og skema vedr. anmodning om tilslutning til vandværket. RETTEN I HELSINGE Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 3. april 2003 i sag nr. BS 315/2002: Ø v/e og E v/j mod Esbønderup Vandværk I/S v/formand K Under denne sag, der er anlagt den 8/4 2002, har sagsøgerne,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK

VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK VEDTÆGTER FOR I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK 1. Navn og hjemsted Selskabet, der er stiftet den 15. oktober 1986 er et interessentselskab, hvis navn er I/S GJØL PRIVATE VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Aabybro

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod.

Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen. Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F. mod. Retten i Nykøbing F. Udskrift af dombogen Den 3. september 2002 blev i sag nr. BS 917/2001: L Andelsselsk. Nyskole Vandværk v/formand F mod N afsagt DOM: Parternes påstande: Under denne sag, der er anlagt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING

VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING VEDTÆGTER FOR HARLEV FRAMLEV VANDFORSYNING Navn og hjemsted 1 Selskabet, der er stiftet den 24. januar 1989, er et interessentskab, hvis navn er Harlev Framlev Vandforsyning. Selskabet har hjemsted i Århus

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. oktober 2013 Sag 302/2011 (2. afdeling) Jeudan V A/S (advokat Christian Alsøe) mod Ejerforeningen matr.nr. 669 Sankt Annæ Vester Kvarter (advokat Erik Kjær-Hansen)

Læs mere

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål.

Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Formål. Vedtægter for Søtofte Vandværk a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Søtofte Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Holbæk Kommune. Formål 2 Selskabets formål

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

AFGØRELSE. (varmeforsyning)

AFGØRELSE. (varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk ANONYMISERET AFGØRELSE 17. april 2001 J.nr. 97-2311-0018 JDA AFGØRELSE (varmeforsyning) Klage fra

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2016 Sag 194/2015 (2. afdeling) Dorthe Agerskov (advokat Carsten Grosen) mod Grundejerforeningen Planetbyen (advokat Michael S. Wiisbye) I tidligere instanser

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen

1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen 1 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Plantagen Alle nuværende og fremtidige ejere af parceller udstykket fra matr. Nr. 19-d til 8-b og 8-d, parcellerne med matr. Nr. 12-f til æ samt 12 aa,ab,ac,ad,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk

VEDTÆGTER. Smidstrup Vandværk VEDTÆGTER for Smidstrup Vandværk a.m.b.a. 2013 Haagendrupvej 2 B - DK 3250 Gilleleje 1 Navn og hjemsted "Smidstrup Vandværk a.m.b.a.", der er stiftet 28. august 1940, har hjemsted i Gribskov kommune.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. januar 2013 Sag 276/2010 (2. afdeling) Aarhus Værft A/S under konkurs (advokat Claes Wildfang) mod Johnson Controls Denmark ApS (advokat Lotte Eskesen) I tidligere

Læs mere

MODTAGET SERVICECENTERET 2 3 MAJ overassistent

MODTAGET SERVICECENTERET 2 3 MAJ overassistent 23-05-2013-Kfi«999SC:Sess T-6624 Ol ØSTRE LANDSRETS 15. AFDELING KA v/advokat Rune Wold Vester Farimagsgade 23 1606 København V MODTAGET SERVICECENTERET 2 3 MAJ 2013 Den Init 22. maj 2013 RSL Vedrørende

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 5. december 2002 klaget til

Læs mere