Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regulativ for jordstyring og områdeklassificering"

Transkript

1 Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø /28

2 Udarbejdet af: Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø Frederiksgade Haslev Telefon: Forord Regulativet for jordstyring og områdeklassificering er udarbejdet af Faxe Kommune, Center for Teknik & Miljø. Områdeklassificeringen er udarbejdet i samarbejde med NIRAS A/S. Regulativet for jordstyring har 5 underliggende bilag, hvoraf bilag 4 udpeger de områder, der er vurderet til at være lettere forurenede og dermed områdeklassificerede. 2/28

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indledning... 4 Formål... 4 Gyldigheds- og anvendelsesområde... 4 Lovgrundlag... 4 Områdeklassificering... 5 Analysefrie delområder... 5 Anmeldelse og iværksættelse af jordflytninger... 5 Aflevering af jord på genbrugspladser... 6 Affaldsproducentens pligter... 6 Transportørens pligter... 7 Registrering og indberetning... 7 Gebyrer... 7 Tilsyn... 8 Klage m.v Overtrædelse og straf... 8 Ikrafttrædelse... 9 Bilag 1 Definition og begreber Bilag 2 Skema til anmeldelse af jordflytning Bilag 3 Kort over områder i Faxe Kommune, som er områdeklassificeret Bilag 4 - Områdeklassificering Bilag 5 Områder i Faxe Kommune fritaget for dokumentationskrav Bilag 6- Områder inddraget til byzonen siden /28

4 Indledning Dette regulativ er fastsat i medfør af lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om forurenet jord, 50 af og bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord, nr af 12. december 2007, 14 og 15. Regulativet erstatter det tidligere Regulativ for jordstyring og områdeklassificering, der trådte i kraft d. 22. april Formål Regulativet har til formål at: Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen(områder hvor det formodes, at der findes lettere forurenet jord), jf. jordforureningslovens 50a, stk. 2 og 3. Udpege delområder som med høj grad af sikkerhed kan henføres til kategori 1 eller 2 jf. bilag 3 i jordflytningsbekendtgørelsen og hvor der ikke skal foretages analyser i forbindelse med jordflytning. Fastlægge skema til anmeldelse af jordflytning. Fastsætte regler om de kommunale ordninger for jord, som er affald, herunder ordningernes omfang og tilrettelæggelse. Begrænse ressourceanvendelsen ved at fremme genanvendelse af affald i form af jord. Gyldigheds- og anvendelsesområde Regulativet omfatter alle flytninger af jord bort fra ejendomme og modtageanlæg i Faxe Kommune, hvor jordflytningen er omfattet af 2 i jordflytningsbekendtgørelsen samt alle flytninger af jord som ønskes anvist som affald iht. Faxe Kommunes regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. Regulativets bestemmelser for håndtering af jord, som er affald, finder anvendelse, medmindre der er fastsat særlige regler i anden lovgivning. Regulativets regler omfatter således: 1. Flytning af jord, de er forurenet, bort fra den ejendom, hvor den er opgravet. 2. Flytning af jord bort fra en kortlagt ejendom, hvor den er opgravet. 3. Flytning af jord bort fra en kortlagt del af en ejendom, hvor den er opgravet. 4. Flytning af jord bort fra et areal, som anvendes som offentlig vej, hvor den er opgravet. 5. Flytning af jord bort fra en ejendom, der er omfattet af områdeklassificering, hvor den er opgravet. 6. Flytning af jord bort fra et godkendt modtageanlæg for jord. 7. Flytning af jord fra en ejendom, der ikke er omfattet af områdeklassificering, men hvor jorden ønskes anvist som affald. Lovgrundlag Regulativet er udfærdiget med hjemmel i Miljøbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven, Affaldsbekendtgørelsen, Jordflytningsbekendtgørelsen og Restproduktbekendtgørelsen. Relevante definitioner i ovenstående lovgivning er vedlagt i bilag 1. 4/28

5 Områdeklassificering Oversigtskort over arealer i Faxe Kommune, som er omfattet af områdeklassificeringen jævnfør jordforureningslovens 50 a, kan ses i vedlagte bilag 3. Yderligere kan de områdeklassificerede arealer ses på digitalt kort på kommunens hjemmeside, hvor der er mulighed for adressesøgning på webgis: Af bilag 3 (tabel 1) og på hjemmesiden fremgår kommunens kriterier for udpegning af områder, der er udtaget og inddraget i områdeklassificeringen. Faxe Kommune har bemyndigelsen til løbende at revidere på kortbilagene omhandlende områdeklassificering på baggrund af ny viden om forureningsgrad. Analysefrie delområder Faxe Kommune har endnu ikke fastsat delområder i områdeklassificeringen, som fritages fra analysepligt. Bilag 5 bliver revideret i takt med, at vidensgrundlaget forbedres. Dette vil ske, såfremt kommunen bliver i besiddelse af dokumentationsgrundlag, der medfører en høj grad af sikkerhed for, at det pågældende område er underlagt kriterierne for kategori 1 eller 2 jord, jf. bilag 3 i jordflytningsbekendtgørelsen. Ejendomme kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 kan ikke fritages fra analysepligten. Anmeldelse og iværksættelse af jordflytninger Anmeldelse af jordflytning skal ske efter jordflytningsbekendtgørelsens regler ved brug af skema i bilag 2 til dette regulativ eller kan hentes på Faxe Kommunes hjemmeside Iværksættelse af jordflytningen skal ske efter regler i jordflytningsbekendtgørelsen. Flytning af jord må iværksættes 4 uger efter, at anmeldelsen er modtaget af kommunen medmindre: Faxe Kommune anmoder om supplerende oplysninger indenfor 4-ugers fristen. Flytningen må derefter tidligst iværksættes 2 uger efter, at kommunen har modtaget de supplerende oplysninger. Jorden flyttes fra et kortlagt areal. Her skal kommune inden anmeldelse af jorden have godkendt en plan for jordens håndtering. Dette gælder også små jordmængder. Jorden flyttes til et godkendt modtageanlæg, der er godkendt til at modtage jord med det forureningsindhold, som fremgår af anmeldelsen. Flytningen må i disse tilfælde iværksættes umiddelbart efter anmeldelsen. Opgravningen og flytningen af jord sker på grund af en akut opstået situation i Faxe Kommune, og at situationen ikke kan afvente en forudgående anmeldelse. I dette tilfælde kan jorden opgraves og flyttes straks til en midlertidig placering(f.eks. en container eller tilsvarende placering med afskærmning fra omgivelserne). Opgravning, flytning til den midlertidige placering og den videre flytning, skal anmeldes senest tre hverdage efter flytningen til den midlertidige placering. 5/28

6 Mulighed for en samlet anmeldelse: En privat eller offentlig virksomhed, som udfører mange jordflytninger fra lokaliteter i kommunen i forbindelse med ledningsarbejder eller fra godkendt modtageanlæg, kan samlet anmelde flere forventede jordflytninger til et bestemmelsessted for hver forureningskategori inden for en periode på højst et år. Aflevering af jord på genbrugspladser Op til 1 m 3 jord kan afleveres på Faxe Kommunes genbrugspladser uden forudgående anmeldelse. Er der tale om jord fra forureningskortlagte arealer, kan op til 1m 3 ligeledes afleveres på Faxe Kommunes genbrugspladser, dog skal anmeldelse afleveres sammen med jorden. Ved aflevering af jord på kommunens genbrugspladser finder bestemmelserne i Faxe Kommunes regulativ for erhvervs- og husholdningsaffald anvendelse. Yderligere kan jorden afleveres til en modtager, der er godkendt til at modtage jord med den pågældende forureningsgrad. Flyttes jorden til et godkendt modtageanlæg, kan jorden flyttes straks efter anmeldelsen til kommunen. For kortlage arealer gælder dette dog kun, hvis der forefindes en jordhåndteringsplan, som Faxe Kommune har godkendt forinden. På findes en liste over godkendte modtageanlæg. Affaldsproducentens pligter Affaldsproducenten eller den, der håndterer jord på vegne af affaldsproducenten, har pligt til at benytte den ordning der er etableret af Faxe Kommune til modtagelse af jord, som er affald. Affaldsproducenten har pligt til at kildesortere jorden, i forbindelse med opgravningen. Jord, skal sorteres i forurenet og uforurenet jord samt i intaktjord og fyldjord. Kildesorteringen skal foregå i umiddelbar forbindelse med gravearbejdet, således at der ikke sker sammenblanding af jord af forskellig karakter. Jord, som fremkommer i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder, og som kan genanvendes, skal sorteres fra det øvrige bygge- og anlægsaffald, jf. affaldsbekendtgørelsens 64. Jord som ønskes flyttet skal sorteres og kategoriseres i overensstemmelse med jordflytningsbekendtgørelsens bilag 3. Hvis den forurenede jord ikke kan henføres til kategori 1 eller 2, eller der er tvivl om, hvordan jorden skal kategoriseres eller sorteres, er det Faxe Kommune der træffer afgørelse herom, jf. affaldsbekendtgørelsens 4. Jord, der ikke er kategoriseret, skal føres til et godkendt karteringsanlæg, der foretager kategorisering og sortering med henblik på den videre håndtering. 6/28

7 Kildesorteret og kategoriseret jord, der ikke skal eller kan genanvendes til bygge- og anlægsaktivitet, skal føres til et anlæg som har tilladelse eller godkendelse til jordrensning eller deponering. Såfremt jorden indeholder andre affaldsfraktioner, som f.eks. beton, brokker, tjære, asfalt, tagpap, metal, skærver eller slagger, skal disse sorteres fra og håndteres i henholdt il regulativerne for erhvervs- eller husholdningsaffald i Faxe Kommune. Affaldsprocenten har ved transport af jord, der er omfattet af regulativet, pligt til at benytte registrerede transportører. Affaldsproducenten skal give alle oplysninger om håndteringen af jord, der er omfattet af regulativet, herunder oplysninger om de anvendte transportører og modtageanlæg til Faxe Kommune, hvis kommunen anmoder om det. Jord må ikke opbevares på en måde, så der opstår uhygiejniske forhold eller sker forurening af luft, vand eller jord, jf. miljøbeskyttelseslovens 43, og Faxe Kommune skal straks underrettes, hvis der konstateres forurening jf. miljøbeskyttelseslovens 21. Transportørens pligter Transport af jord, der er omfattet af regulativet, skal foregå så det sikres, at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde, herunder særligt vurderet i forhold til jordens aktuelle forureningsindhold og koncentration samt risiko for spild, udsivning og støvgener. Transportøren har pligt til at sikre sig, at transporten ledsages af anmeldelsen, og sker iht. Jordflytningsbekendtgørelsens 12. Registrering og indberetning Virksomheder, der erhvervsmæssigt håndterer jord, der er omfattet af regulativet, skal lade sig registrere i overensstemmelse med bekendtgørelse om Affaldsregistret og godkendelse af indsamlingsvirksomhed, bek. nr af Indberetning af jordmængder, forureningstyper mm. Skal ske i overensstemmelse med bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet, bek nr af Gebyrer Kommunalbestyrelsen fastsætter et gebyr til dækning af udgifter til planlægning og administration, herunder administration af anmeldepligten og anvisningsordningen samt regulativer, jf. miljøbeskyttelseslovens 48 og kapitel 8 i affaldsbekendtgørelsen. Kommunalbestyrelsen vedtager én gang årligt et gebyrblad, der angiver størrelsen på ovennævnte gebyr. Gebyrbladet er tilgængeligt på Faxe Kommunes hjemmeside jf. affaldsbekendtgørelsen. 7/28

8 Kommunalbestyrelsen kan jf. affaldsbekendtgørelsen fastsætte og opkræve særgebyrer for de ekstra omkostninger, som kommunalbestyrelsen påføres af den enkelte affaldsproducent, herunder omkostninger som følger af borgeres, grundejeres eller virksomheders ukorrekte sortering eller ekstra omkostninger til afhentning af affald fra borgere, grundejere eller virksomheder. Tilsyn Kommunalbestyrelsen administrerer regulativet og fører tilsyn med, at jord, der er affald, håndteres og opbevares i overensstemmelse med gældende lovgivning og dette regulativs bestemmelser, jf. miljøbeskyttelseslovens 65, stk. 1, og jordforureningslovens 65, stk. 1. Klage m.v. Kommunalbestyrelsens afgørelser kan ikke påklages til anden administrativ myndighed, jf. affaldsbekendtgørelsens 93 stk. 1 og jordforureningslovens 50 stk. 7. Efter 47, stk. 1 jf. 48, stk. 1, i love om kommunernes styrelse kan spørgsmål om, hvorvidt kommunen overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder kommunale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning, indbringes for statsforvaltningen i den region, hvori kommunen er beliggende. Statsforvaltningen beslutter selv, om der er tilstrækkelig grundlag for at rejse en tilsynssag, jf. 48 i den kommunale styrelseslov. Overtrædelse og straf Overtrædelse af regulativet straffes med bøde, jf. affaldsbekendtgørelsens 94, stk. 1, nr. 2 og jordflytningsbekendtgørelsens 19 stk. 1. Efter affaldsbekendtgørelsens 94, stk. 42, nr. 2 og jordflytningsbekendtgørelsens 19, stk. 2, kan straffen stige til fængsel indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er: 1. Voldt skade på miljøet eller fremkaldt fare herfor, eller 2. opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder besparelser. Der kan pålægges selskaber m.v.(juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel, jf. affaldsbekendtgørelsens 94, stk. 42, nr. 3, og jordflytningsbekendtgørelsens 19, stk. 3. 8/28

9 Ikrafttrædelse Dette regulativ træder i kraft den Samtidigt med ikrafttrædelse af dette regulativ ophæves Regulativ for jordstyring og områdeklassificering 2009 udarbejdet af Faxe Kommune. Således vedtaget af kommunalbestyrelsen i Faxe Kommune den Borgmester Kommunaldirektør 9/28

10 Bilag 1 Definition og begreber. I dette regulativ gælder de definitioner og begreber, der er anført i affaldsbekendtgørelsen, jordflytningsbekendtgørelsen og jordforureningsloven. De vigtigste definitioner fra ovennævnte lovgivning er: Affaldsindehaver: Producenten af affald som jord eller den fysiske eller juridiske person, der er i besiddelse af affaldet. Affaldsproducent: Enhver, hvis aktivitet frembringer affald(den oprindelige affaldsproducent), eller enhver, der foretager en forbehandling, blanding eller andet, som medfører en ændring af dette affalds karakter eller sammensætning. Affaldstransportør: Transportør, som transporterer affald for fremmed regning. Akut opstået situation: En konstateret jordforurening, hvor det er nødvendigt straks at gennemføre en afværgeforanstaltning med flytning af jord, eller et opstået ledningsbrud eller lignende, hvor overskudsjord i forbindelse med et umiddelbart nødvendigt reparationsarbejde eller lignende ikke kan oplagres midlertidigt på den ejendom, den kortlagte del af ejendomme eller på det vejareal hvor arbejdet finder sted. Anvisningsordning: En ordning, hvor kommunalbestyrelsen i et regulativ har fastlagt på hvilken måde og eventuelt på hvilket anlæg, affaldsproducenten skal sikre, at affaldet bliver håndteret. Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. Benyttelsespligt: Pligt for borgere og virksomheder til at anvende en indsamlings- eller anvisningsordning fastsat i et regulativ eller følge kommunalbestyrelsens konkrete anvisninger om håndtering af affald, der ikke er omfattet af en indsamlings- eller anvisningsordning. Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Affaldsbekendtgørelsens bilag 6 A indeholder en ikke-udtømmende liste over bortskaffelsesformer og metoder. Deponeringsanlæg: Som defineret i bekendtgørelse om deponeringsanlæg. Deponeringsegnet affald: Affald som ikke er egnet til genanvendelse eller forbrænding. Erhvervsaffald: Affald, som er frembragt af virksomheder, herunder dagrenovationslignende affald, have-park-affald, storskrald, bygge- og anlægsaffald, produktionsaffald, industriaffald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord. Erhvervsaffald kan enten være farligt eller ikke-farligt. Et areal som anvendes til offentlig vej: Det areal, som er omfattet af lov om offentlige veje 1, og som den enkelte vejbestyrelse administrerer, jf. lov om offentlige veje 2, stk. 6, jf. stk. 4 og 5. Farligt affald: Affald, som er opført på og markeret som farligt affald på listen over affald i affaldsbekendtgørelsens bilag 2, og som udviser egenskaber som angivet i affaldsbekendtgørelsen bilag 4. Som farligt affald anses endvidere affald, som udviser egenskaber, som er angivet i affaldsbekendtgørelsens bilag 4. Flytning af jord: Opgravning og håndtering af jord. Forbehandling: De fysiske, termiske, kemiske eller biologiske processer forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse, herunder sortering, knusning, sammenpresning, pelletering, tørring, neddeling, konditionering, adskillelse. Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til genanvendelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter dagrenovation og dagrenovationslignende affald fra virksomheder men ikke: affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde, affald, der efter lovgivningen eller et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen skal indsamles eller anvises til genanvendelse eller anden behandling, herunder deponering, olieforurenet jord, PVC-affald, f.eks. kloakrør, vinduer og gulvbelægning og tungmetalbelastet affald, f.eks. fiskenet med blylodder og affald fra røntgen afdelinger, samt affald der på lignende måde, ved forbrænding kan give anledning til miljømæssige problemer. Følgeseddel: Et eksemplar af den senest ajourførte anmeldelse af jordflytning overdraget til transportøren af jorden, når transportøren har påført sit navn og sin adresse samt CVR-nummer. Genanvendelsesanlæg: Anlæg, hvorpå der foretages genanvendelsesoperationer, jf. nr. 19. Genbrug: Enhver operation, hvor produkter eller komponenter, der ikke er affald, bruges igen til samme formål, som de var udformet til. Godkendt modtageanlæg: Et anlæg, der er godkendt i medfør at 33 i lov om miljøbeskyttelse til at modtage og håndtere jord. Husholdningsaffald: Affald, som er frembragt af husholdninger, herunder dagrenovation, haveaffald, storskrald, kildesorterede affaldsfraktioner og jord fra husholdninger. Husholdningsaffald kan være farligt eller ikke-farligt. Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed. Indsamlingsordning: En regulativbestemt ordning, hvor kommunen overtager ansvaret for affaldets videre håndtering ved opsamlingsstedet, og som er organiseret som en hente- eller bringeordning. Jordflytning: Ved en jordflytning forstås en flytning af jord fra en lokalitet til en anden lokalitet. En jordflytning kan ske over tid og bestå af flere jordtransporter. Jord, som er affald: Se definition af hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald. Kildesortering: Sortering på det sted, hvor affaldet genereres, i genanvendeligt, forbrændings- og deponeringsegnet affald, samt sortering efter materiale og anvendelsesform. Virksomhed: Enhver fysisk eller privat eller offentlig juridisk person, som er registreret i Det Centrale Virksomhedsregister(CVR), og som har et CVR-nr. 10/28

11 Bilag 2 Skema til anmeldelse af jordflytning 11/28

12 Bilag 3 Kort over områder i Faxe Kommune, som er områdeklassificeret. 12/28

13 13/28

14 14/28

15 15/28

16 16/28

17 17/28

18 18/28

19 Bilag 4 - Områdeklassificering Områdeklassificering Faxe Kommune Center for Teknik & Miljø /28

20 OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE 1. Indledning Fra 1. januar 2008 er alle arealer inden for byzone klassificeret som lettere forurenede også kaldet områdeklassificeret. Faxe Kommune har bedt NIRAS A/S om at vurdere, om kommunen på baggrund af eksisterende viden, kan nuancere områdeklassificeringen ved at undtage områder inden for byzone, der ikke forventes at være lettere forurenede, og ved at inddrage områder uden for byzone, som forventes at være lettere forurenede. Dette notat beskriver udvælgelsesprocessen samt den endelige områdeklassificering, der er fastlagt i samarbejde mellem NIRAS og Faxe Kommune. Områdeklassificeringen bygger ikke på et detaljeret kendskab til faktiske forureningsforhold og sigter ikke mod at udpege enkelte ejendomme, men det er en administrativ udpegning af større sammenhængende områder med diffus forurening. 2. Baggrund Områdeklassificeringen er beskrevet i 50 a i jordforureningsloven 1. De nye regler for områdeklassificering betyder, at den til enhver tid gældende byzone, jf. planlovens 34 2, som udgangspunkt klassificeres som et område, der er lettere forurenet og dermed omfattet af anmeldepligten for flytning af jord efter jordforureningsloven. Kommunen kan, gennem et kommunalt regulativ, på baggrund af foreliggende viden om lettere jordforurening, henholdsvis reducere (indenfor byzonen) og udvide (udenfor byzonen) det område, der er omfattet af områdeklassificeringen. Arbejdet med områdeklassificeringen er nærmere beskrevet i Vejledning om områdeklassificering 3. Forslag til revideret områdeklassificering har været i offentlig høring fra den 4. november 2009 til den 2. december Der indkom ingen kommentarer i høringsperioden. 3. Formål Hensigten med områdeklassificeringen er at undgå, at forurenet jord utilsigtet bliver deponeret eller genanvendt på uforurenede arealer. Desuden kan myndighederne bedre målrette rådgivningen om at bo og opholde sig i områder, hvor jorden er lettere forurenet. Undersøgelser har vist, at bydele etableret før ca ofte er lettere forurenede. Omvendt forventes områder etableret efter ca som udgangspunkt, ikke at være forurenede. Områdeklassificeringen er bl.a. derfor, foretaget ud fra områdets alder, hvad arealet har været anvendt til og lignende (se tabel 1 og 2). Kilder til lettere forurening af jord er typisk: Rester af bygningsmaterialer, som typisk stammer fra nedslidning, nedrivning og brand Røg fra boligopvarmning med tørv, koks, kul og træ 1 Lovbekendtgørelse nr af 4. december 2009 om forurenet jord. 2 Lovbekendtgørelse nr. 937 af 24. september 2009 om planlægning. 3 Vejledning om områdeklassificering, Vejledning fra Miljøstyrelsen, nr /28

21 Udstødning fra trafik Røg og andre udslip fra virksomheder Lossepladser og anden deponering af affald Arealer, som har fået tilført forurenet jord 4. Metode I det efterfølgende er retningslinjerne for områdeklassificeringen beskrevet. Arbejdet med Faxe Kommunes områdeklassificering er udført i overensstemmelse med fremgangsmåden beskrevet i Miljøstyrelsens Vejledning om områdeklassificering. Processen er forløbet over 3 trin, hvoraf det 4. trin beskriver udarbejdelsen af det endelige regulativ, hvortil dette er et bilag: Trin 1: Udgangspunktet for områdeklassificeringen er den til enhver tid gældende byzone. Trin 2a: Hvis kommunen har viden om, at et større sammenhængende område i byzonen ikke er lettere forurenet, skal kommunen undtage området fra klassificeringen. Trin 2b: Hvis kommune har viden om, at et større sammenhængende område udenfor byzonen er lettere forurenet, skal dette inddrages i områdeklassificeringen. Trin 3: Undtagelse fra, og inddragelse i, områdeklassificeringen sker gennem udstedelse af et regulativ. Borgere og regionsråd skal have mulighed for at afgive kommentarer inden regulativet udstedes. Trin 4: Efter kommentering og tilretning offentliggøres det endelige regulativ. Dette kan evt. ske sammen med regulativ om anmeldepligten for flytning af jord, jf. jordforureningslovens 50, stk. 4. Faxe Kommune har valgt at følge retningslinjerne i trin 4, og offentliggøre et samlet regulativ. NIRAS har på vegne af Faxe Kommune, gennemført trin 1, 2a og 2b på baggrund af gennemgang af kildemateriale, afsnit 4.1. Det udarbejdede oplæg er efterfølgende blevet gennemgået og fagligt vurderet i samarbejde med Faxe Kommune. Tabel 1. Der er benyttet følgende kriterier for inddragelse i områdeklassificeringen: Alder Ældre byområder bebygget før Størrelse Større sammenhængende område, ca. 20 ha. Geometri/topografi Området skal være sammenhængende. Afgrænsning Området skal så vidt muligt være afgrænset af veje eller landskab eller have geografisk tilknytning til forureningskilden. Forureningsoplysninger Lettere forurening med lavmobile stoffer er sandsynliggjort. Tabel 2. Der er benyttet følgende kriterier for undtagelse fra områdeklassificeringen: Alder Områder, der er bebygget senere end Størrelse Større sammenhængende område, ca. 20 ha. Geometri/topografi Området skal være sammenhængende. 21/28

22 Afgrænsning Forureningsoplysninger Området skal så vidt muligt være afgrænset af veje eller landskab eller have geografisk tilknytning til forureningskilden. Ingen oplysninger om forurening med lavmobile stoffer eller alene forureninger med veldefineret kilde og udbredelse. 4.1 Kildemateriale De udpegede byområder er gennemgået ud fra følgende baggrundsmaterialer (referencerne er oplistet i afsnit 6): Nuværende byzone (ref. 1) Målebordsblad fra (ref. 2) Udtræk fra BBR- Bygnings- og boligregistret, med boliger opført før 1940 (ref. 3) Udtræk af kortlagte arealer, V1/V2 (ref. 4) Industriområder (ref. 1) For hvert område er der lavet kortudtræk fra ovennævnte kilder. Materialet er for hver kilde vurderet og kommenteret i forhold til, om områder skal undtages fra eller inddrages i områdeklassificeringen. 5. Områdeklassificering for 7 byområder i Faxe Kommune I det følgende gennemgås de enkelte områdetyper, som er inddraget i eller undtaget fra områdeklassificeringen. Områdeklassificeringen omfatter som udgangspunkt den til enhver tid gældende byzone, jf. planlovens 34. I Faxe Kommune er følgende 7 byzoner gennemgået og berørt af områdeklassificeringen: Dalby Faxe Faxe Ladeplads Haslev Karise Rønnede-Kongsted Terslev 22/28

23 Der er udarbejdet kortbilag (bilag 3) med tilhørende farvekoder, som viser, hvilke områder, der er omfattet af områdeklassificeringen. På kommunens WebGIS er det desuden muligt at søge på adresseniveau se: De anvendte farvekoder er: I nedenstående tabel er kommentarer til områdeklassificeringen for de enkelte byer sammenfattet: DALBY Kommentarer til de områder, der er omfattet af områdeklassificeringen Områdeklassificeringen i Dalby omfatter den ældre byzone med bebyggelse fra før 1940 samt områder, der støder op til den ældre byzone. Områder i byzonen, som støder op til eller er omkranset til flere sider af den historiske bykerne, er omfattet, selvom de er opført efter 1940, da det vurderes, at der kan være sket en diffus forurening af disse matrikler. Området beliggende mellem den historiske bykerne og området bestående af lettere industri mod nord er inddraget, da det har været plantage og det vurderes, at der kan være risiko for diffus forurening i området. Kommentarer til de delområder, der er udtaget af områdeklassificeringen Området i Dalby udenfor områdeklassificeringen er bebyggelse opført efter Ejendomme, der er opført før 1940, men som ligger isoleret eller langt fra den historiske bykerne, er ikke inddraget i områdeklassificeringen. FAXE Kommentarer til de områder, der er omfattet af områdeklassificeringen Områdeklassificeringen i Faxe omfatter primært den ældre byzone med bebyggelse opført før 1940 samt områder, der støder op til den ældre byzone. Områder i byzonen, som støder op til eller er omkranset til flere sider af den historiske bykerne, er omfattet selvom de er opført efter 1940, da det vurderes, at der kan være sket en diffus forurening 23/28

24 af disse matrikler. Mod øst er et større industriområde, beliggende udenfor den nuværende byzone, inddraget i områdeklassificeringen. Kommentarer til de delområder, der er udtaget af områdeklassificeringen Området i Faxe udenfor områdeklassificeringen består primært af bebyggelse opført efter Ejendomme, der er opført før 1940, men som ligger isoleret eller langt fra den historiske bykerne, er ikke inddraget i områdeklassificeringen. FAXE LADEPLADS Kommentarer til de områder, der er omfattet af områdeklassificeringen Områdeklassificeringen i Faxe Ladeplads omfatter den ældre byzone med bebyggelse fra før Områder i byzonen, som støder op til eller er omkranset til flere sider af den historiske bykerne, er omfattet, selvom de er opført efter 1940, da det vurderes, at der kan være sket en diffus forurening af disse matrikler. Området med lettere industri er omfattet, da det ligger i byzone og støder op til områdeklassificeringen. Kommentarer til de delområder, der er udtaget af områdeklassificeringen Området i Faxe Ladeplads udenfor områdeklassificeringen består primært af bebyggelse opført efter Ejendomme, der er opført før 1940, men som ligger isoleret eller langt fra den historiske bykerne, er ikke inddraget i områdeklassificeringen. HASLEV Kommentarer til de områder, der er omfattet af områdeklassificeringen Områdeklassificeringen i Haslev omfatter den ældre byzone med bebyggelse fra før 1940 samt områder, der støder op til den ældre byzone. Områder i byzonen, som støder op til eller er omkranset til flere sider af den historiske bykerne, er omfattet, selvom de er opført efter 1940, da det vurderes, at der kan være sket en diffus forurening af disse matrikler. Området mellem industriområdet og den historiske bykerne er omfattet af områdeklassificeringen, da der i området findes opfyld (f.eks. affald, byggemateriale mv.). 24/28

25 Kommentarer til de delområder, der er udtaget af områdeklassificeringen Området i Haslev udenfor områdeklassificeringen består primært af bebyggelse opført efter Enkelte matrikler fra før 1940, der er beliggende i byzone, er ikke inddraget, da de ligger uden for den historiske bykerne. KARISE Kommentarer til de områder, der er omfattet af områdeklassificeringen Områdeklassificeringen i Karise omfatter den ældre byzone med bebyggelse fra før 1940 samt områder, der støder op til den ældre byzone. Et større område mod syd er omfattet, da området har en del ejendomme fra før 1940 og støder op til en tidligere teglværksgrund mod syd. Kommentarer til de delområder, der er udtaget af områdeklassificeringen Området i Karise udenfor områdeklassificeringen består primært af bebyggelse opført efter Ejendomme, der er opført før 1940, men som ligger isoleret eller langt fra den historiske bykerne, er ikke inddraget i områdeklassificeringen. RØNNEDE-KONGSTED Kommentarer til de områder, der er omfattet af områdeklassificeringen Områdeklassificeringen i Rønnede omfatter den ældre byzone med bebyggelse fra før 1940 samt områder, der støder op til den ældre byzone. Områder i byzone, som støder op til eller er omkranset til flere sider af den historiske bykerne, er omfattet, selvom de er opført efter 1940, da det vurderes, at der kan være sket en diffus forurening af disse matrikler. Kommentarer til de delområder, der er udtaget af områdeklassificeringen Området i Rønnede udenfor områdeklassificeringen er bebyggelse opført efter Ejendomme, der er opført før 1940, men som ligger isoleret eller langt fra den historiske bykerne, er ikke inddraget i områdeklassificeringen. Området vest for Rønnede, som består at ejendomme fra før 1940, og som er beliggende i byzone er udtaget, da området ikke er sammenhængende med området mod nord. 25/28

26 TERSLEV Kommentarer til de områder, der er omfattet af områdeklassificeringen Det områdeklassificerede område i Terslev omfatter den ældre byzone med bebyggelse opført før 1940 samt områder, der støder op til den ældre byzone. Områder i byzone, som støder op til eller er omkranset til flere sider af den historiske bykerne, er omfattet, selvom de er opført efter 1940, da det vurderes, at der kan være sket en diffus forurening af disse matrikler. Kommentarer til de delområder, der er udtaget af områdeklassificeringen Området i Terslev udenfor områdeklassificeringen består primært af bebyggelse opført efter Ejendomme, der er opført før 1940, men som ligger isoleret eller langt fra den historiske bykerne, er ikke inddraget i områdeklassificeringen. 6. Referencer Ref. 1. Gældende kommune- og lokalplaner, Faxe Kommune Ref. 2 Ref. 3 Ref. 4 Målebordsblade , Kort og Matrikelstyrelsen Udtræk fra BBR-bygnings- og boligregistret, Faxe Kommune V1 og V2 kortlagte arealer, Region Sjælland 26/28

27 Bilag 5 Områder i Faxe Kommune fritaget for dokumentationskrav. Faxe Kommune har pt. ikke tilstrækkeligt dokumentationsgrundlag til at fritage delområder, som er omfattet af områdeklassificeringen, for analysepligt. 27/28

28 Bilag 6- Områder inddraget til byzonen siden Der er udarbejdet 4 lokalplaner, hvor der er inddraget arealer til byzoner. Det drejer sig om følgende lokalplaner: LP for Vibeengskolen i Haslev LP for Faxe Vest LP for EcoPark Rønnede LP for Boliger og institution i Dalby Alle byzoner er som udgangspunkt omfattet af områdeklassificeringen, men kan udtages efter en konkret vurdering. For lokalplanerne LP , Lp og er der udelukkende tale om arealer, der tidligere har været benyttet til landbrugsjord. På den baggrund udtages de omtalte arealer af områdeklassificeringen. Lp omhandler arealer nord for området med lettere industri i Dalby. Området med lettere industri er områdeklassificeret, da det bl.a. har været anvendt til frugtplantage. Af LP fremgår det, at dele af de nye arealer ligeledes har været anvendt til frugtplantage. På den baggrund bibeholdes dele af arealerne i områdeklassificeringen. 28/28

, -' ' *. # 0 % 0.&2,

, -' ' *. # 0 % 0.&2, Regulativ for jord Roskilde Kommune Gældende fra 1. januar 2012 ! "!##$ %!$&'& (!&& ) *&+&, -' ' *. # /# 01$,...5 0 % 0.&2, 1 Regulativet har til formål at: - Inddrage og undtage områder fra områdeklassificeringen

Læs mere

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast

Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Regulativ for jord Roskilde Kommune Udkast Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Områdeklassificering... 2 5. Analysefrie delområder...

Læs mere

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune

Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNISK OG MILJØ Regulativ for jordhåndtering i Solrød Kommune Januar 2012 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Gyldighed og anvendelsesområde... 3 3 Lovgrundlag og definitioner... 3 4 Områdeklassificering...

Læs mere

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering

Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Regulativ for jordstyring og områdeklassificering Faxe Kommune Natur & Miljø 2013 1/28 Udarbejdet af: Faxe Kommune Natur & Miljø Frederiksgade 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk Forord

Læs mere

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13

Generelle regler for husholdninger Generelle regler for virksomheder Særlig del Områdeklassificering... 13 REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune December 2011 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering... Regulativ for jord Holbæk Kommune Gældende fra 28.6 2012 Indhold 1. Formål... 2 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde... 2 3. Lovgrundlag og definitioner... 2 4. Definitioner... 3 5. Områdeklassificering...

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD

Varde Kommune REGULATIV FOR JORD REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. 1. juni 2012 1 Formål m.v... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Registrering af udenlandske

Læs mere

Regulativ for Jord. 1 af 9

Regulativ for Jord. 1 af 9 1 af 9 INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 4 Undtagelse/ind-dragelse af områder af områdeklassificeringen... 4 Analysefrie områder inden for det områdeklassificerede område...

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012

Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 REGULATIV for jord Regulativ for jord, Vejen Kommune Januar 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er: 1.1 at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og

Læs mere

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx

Udkast til REGULATIV FOR JORD. Generel del. Gældende fra d. xxxxxx Udkast til REGULATIV FOR JORD Gældende fra d. xxxxxx Generel del 1 Formål Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om kommunale ordninger for jord, der er affald At sikre, at jord bortskaffes

Læs mere

1 of 10. Regulativ for jordstyring

1 of 10. Regulativ for jordstyring 1 of 10 Regulativ for jordstyring Marts 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Definitioner 2 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 5. Anmeldelse af jordflytninger 2 5.1 Anmeldelse

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015

JORDREGULATIV Horsens Kommune. Gældende fra 26. marts 2015 JORDREGULATIV Horsens Kommune Gældende fra 26. marts 2015 Indholdsfortegnelse regulativ 1. Formål 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde 3. Definitioner 4. Affaldsproducentens pligter 5. Affaldstransportørens

Læs mere

Jordregulativ. Dato XXXX

Jordregulativ. Dato XXXX Jordregulativ Dato XXXX Indholdsfortegnelse 1. Formål, lovgrundlag og definitioner... 3 Formål... 3 Lovgrundlag... 3 Definitioner... 3 2. Gyldigheds - og anvendelsesområder... 3 Ordning for jord som er

Læs mere

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV

BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV BILAG 1: FORSLAG TIL REVIDERET JORDREGULATIV, BILAG TIL INDSTILLING OM REVIDERET JORDREGULATIV UDKAST JORDREGULATIV 1. Formål 1 Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord,

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Egedal Kommune med henblik

Læs mere

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6

REGULATIV FOR JORD. Side 1 af 6 REGULATIV FOR JORD Side 1 af 6 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i Frederikshavn

Læs mere

Regulativ for jordflytning

Regulativ for jordflytning Regulativ for jordflytning Februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2 2. Lovgrundlag 2 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 2 4. Anmeldelse af jordflytninger 2 4.1 Anmeldelse af jord 3 4.2 4.3 Iværksættelse

Læs mere

Forslag til: Regulativ for jord

Forslag til: Regulativ for jord Forslag til: Regulativ for jord Forslag til ændringer til gældende regulativ er vist med rød skrift Læs om: Regler for jord som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Marts 2016 20

Læs mere

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013

Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Jordregulativ 2013 PLAN OG MILJØ Ikrafttrædelse 13. august 2013 Indholdsfortegnelse Generel del... 2 1 Formål... 2 1.1 Affaldshåndtering... 2 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 2 2 Lovgrundlag...

Læs mere

OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE

OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE OMRÅDEKLASSIFICERING I FAXE KOMMUNE 1. Indledning Fra 1. januar 2008 er alle arealer inden for byzone klassificeret som lettere forurenede også kaldet områdeklassificeret. Faxe Kommune har bedt NIRAS A/S

Læs mere

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 -

Regulativ for flytning af overskudsjord. i Esbjerg Kommune. Regulativ gældende pr. 19.09.2012 - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune - 1 - Regulativ for flytning af overskudsjord i Esbjerg Kommune 1. Formål Formålet med regulativet er at sikre, at håndtering og flytning af overskudsjord

Læs mere

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune

Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune Affaldsregulativ for jord i Assens Kommune 1 REGULATIV FOR JORD 1 Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune

Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Regulativ for jord Vesthimmerlands Kommune Postadresse: Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 99 66 70 00 www.vesthimmerland.dk Indholdsfortegnelse I Generel del...3 1 Formål m.v....3 1.1 Affaldshåndtering...3

Læs mere

Regulativ for jordstyring

Regulativ for jordstyring Regulativ for jordstyring Februar 2012 Regulativ for jordstyring i Nyborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Områder omfattet af områdeklassificeringen

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

Jordregulativ for Hillerød Kommune

Jordregulativ for Hillerød Kommune Jordregulativ for Hillerød Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 1.2 Lovgrundlag 1.3 Definitioner 1.4 Gyldigheds- og anvendelsesområde Kapitel 2 - affaldshåndtering

Læs mere

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE

REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD NÆSTVED KOMMUNE REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD I NÆSTVED KOMMUNE Gældende fra den 28.2.2012 1 I GENEREL DEL 3 1 FORMÅL 3 2 LOVGRUNDLAG 3 3 GEBYRER 3 4 KLAGE M.V. 3 5 OVERTRÆDELSE OG STRAF 4 6 BEMYNDIGELSE 4 7 IKRAFTTRÆDELSE

Læs mere

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD

REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD Teknik og Miljø 2012 REGULATIV FOR JORD SOM ER AFFALD INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Formål 3 2 Lovgrundlag reguleringer 3 3 Gebyrer 3 4 Klage mv. 4 5 Overtrædelse og straf 4 6 Bemyndigelse 4 7 Ikrafttrædelse 5

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering

REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering REGULATIV FOR JORDSTYRING Forslag til revideret områdeklassificering Teknik & Miljø, september 2009 Udarbejdet af: Faxe Kommune Teknik & Miljø Frederiksvej 9 4690 Haslev Telefon: 5620 3000 www.faxekommune.dk

Læs mere

Regulativ om jord, som er affald

Regulativ om jord, som er affald Regulativ om jord, som er affald 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder i

Læs mere

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD

Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD Tønder Kommune REGULATIV FOR JORD 1. Formål Formålet med regulativet er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejer og virksomheder i Tønder Kommune. Regulativet

Læs mere

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD

Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Struer Kommune AFFALDSREGULATIV FOR JORD Gældende fra 1. maj 2012 1. Formål Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering af jord, som er affald, fra alle borgere, grundejere og virksomheder

Læs mere

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Afdeling: Byg og Miljø Dato: MÅNED ÅÅÅÅ TEKNIK OG MILJØ Regulativ for områdeklassificering og jordstyring i Norddjurs Kommune Ændringer skrevet med rødt. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf.: 89

Læs mere

Jordstyringsregulativ

Jordstyringsregulativ Jordstyringsregulativ Silkeborg Kommune April 2011 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er: At fastsætte regler om de kommunale affaldsordningers omfang og tilrettelæggelse m.v., jf.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord

Bornholms Regionskommune. Regulativ for jord Regulativ for jord Gældende pr. 1. januar 2011 Bornholms Affaldsbehandling Almegårdsvej 8 3700 Rønne Tlf.: 56 95 92 00 Fax: 56 95 92 03 E-mail: mail@bofa.dk www.bofa.dk Bofa en virksomhed i Bornholms Regionskommune

Læs mere

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg

Nyborg Kommune. Regulativ for jordflytning i Nyborg Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Nyborg Kommune Regulativ for jordflytning i Nyborg Kommune Februar 2008 Ref 07727085 J00004-4-KATN(4) Version 4 Dato 2008-01-21 Udarbejdet

Læs mere

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD

Furesø Kommune REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD REGULATIV FOR JORD, SOM ER AFFALD Indholdsfortegnelse 1 Formål...3 2 Lovgrundlag...3 3 Gebyrer...3 4 Klage m.v...3 5 Overtrædelse og straf...4 6 Ikrafttrædelse...4 AFFALDSORDNING FOR JORD FRA HUSHOLDNINGER...5

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen

Indholdsfortegnelse. 8. Anmeldepligtige ejendomme udenfor områdeklassificeringen Regulativ for jordflytning og områdeklassificering. Februar 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formål 3. Lovgrundlag 4. Gyldigheds- og anvendelsesområde 5. Jordflytninger 6. Områdeklassificering

Læs mere

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune

Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Regulativ for områdeklassificering og jordflytning i Norddjurs Kommune Maj? 2010 Indholdsfortegnelse 1. Formål 1 2. Lovgrundlag 1 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 1 4. Anmeldelse af jordflytninger 1

Læs mere

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013

Helsingør Kommune. Regulativ for jordstyring. inklusive områdeklassificering. Januar 2008 Opdateret juni 2013 Regulativ for erhvervsaffald Helsingør Kommune - 2013 Helsingør Kommune Regulativ for jordstyring inklusive områdeklassificering Januar 2008 Opdateret juni 2013 Udarbejdet af: Helsingør Kommune Center

Læs mere

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig:

Regulativet er udarbejdet i henhold til gældende miljølovgivning, herunder navnlig: Regulativ for jord - Jordhåndtering - Områdeklassificering - Skema til anmeldelse af jordflytning Gældende fra den 5. april 2012 REGULATIV FOR JORD 1 Formål 1.1 Jordhåndtering Formålet med dette regulativ

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober

Regulativ for jord. Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord. Oktober Regulativ for jord Læs om: Regler for jord, som er affald herunder områdeklassificering og flytning af jord Oktober 2016 1 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune

Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune Regulativ for jordflytning i Odsherred Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt 5. Ikrafttrædelse Bilag A:

Læs mere

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune

Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Arbejder du med jord fra Københavns Kommune Københavns Kommune Teknik- og miljøforvaltningen Center for Miljø 2008 ARBEJDER DU MED JORD Forord Læsevejledning Graver du i jord Anmelder du jord Kører du

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Anmeldelse af jordflytning

Anmeldelse af jordflytning Ringkøbing-Skjern Kommune Land, og Kultur Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Udfyldes af kommunen Dato Sagsidentifikation - KLE 09.08.15P19 5 708410 032288 Anmeldelse af jordflytning Løbenummer Løbenummer

Læs mere

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune

Regulativ om jord Helsingør Kommune 2011. Regulativ for jord. Helsingør Kommune Regulativ for jord Helsingør Kommune Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 8 Husholdninger 8 5 Pligter og rettigheder 8 6

Læs mere

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN

INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN INTENTIONER OG PRINCIPPER MED JORDFLYTNINGSBEKENDTGØRELSEN Funktionsleder, cand.pharm. Irene Edelgaard Miljøstyrelsen ATV JORD OG GRUNDVAND VINTERMØDE OM JORD- OG GRUNDVANDSFORURENING VINGSTEDCENTRET 4.

Læs mere

Jordregulativ Lolland Kommune

Jordregulativ Lolland Kommune Jordregulativ Lolland Kommune Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndighed, Jernbanegade 7, 4930 Maribo Telefon 5467 6767, tmm@lolland.dk, www.lolland.dk 1 Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette

Læs mere

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner

1. Baggrund for og formål med områdeklassificeringen og udpegning af analysefrizoner NOTAT 12. november 2007 Journal nr. 029799-421201 Bilag 1: Baggrundsnotat om områdeklassificering af lettere forurenede arealer, udpegning af analysefri zoner og anmeldelse og dokumentation i forbindelse

Læs mere

Vejledning om jordregulativ

Vejledning om jordregulativ Vejledning om jordregulativ Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 4 2011 Indhold FORORD 5 SAMMENFATNING 7 SUMMARY 9 1 REGULATIV FOR JORD 11 1.1 BAGGRUND 11 1.2 DEN RETLIGE RAMME HJEMMELSGRUNDLAGET 12 1.2.1

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ

Mariagerfjord Kommune. Jordregulativ Mariagerfjord Kommune Jordregulativ Indholdsfortegnelse JORDREGULATIV FOR MARIAGERFJORD KOMMUNE... 1 1 FORMÅL... 1 1.1 Affaldshåndtering... 1 1.2 Områdeklassificering og jordflytning... 1 2 LOVGRUNDLAG...

Læs mere

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende FORSLAG Kalundborg Kommune REGULATIV FOR OPGRAVET JORD, DER ER AFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1. Formål 1.1 Affaldshåndtering Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler for håndtering

Læs mere

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER

JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER JORDSTYRING - UDKAST TIL NYE REGLER Cand.scient. Ulla Højsholt Miljøstyrelsen, Jord & Affald ATV MØDE JORDFORURENING 2007 SCHÆFFERGÅRDEN 14. Juni 2007 RESUMÉ Gennem jordstyringen kan myndighederne og

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007.

Lovbekendtgørelse om forurenet jord nr. 282 af 22. marts 2007. Regulativ for Jordstyring I Halsnæs Kommune Januar 2008 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4. Anmeldelser af jordflytninger/anmeldepligt

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

NOTAT Dato

NOTAT Dato NOTAT Dato 10.04.2008 Regulativ om jordstyring i Nordfyns Kommune Sagens problematik hvad drejer det sig om (faktum) Ny lovgivning Den 1. januar 2008 trådte 50 a i Jordforureningsloven i kraft, hvorefter

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald

Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald i Dragør Kommune 1 Anvisningsordning for Bygge- og anlægsaffald Tillæg 3 til Regulativ for Erhvervsaffald Dragør Kommune Regulativ-tillæg for bygge- og anlægsaffald

Læs mere

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune

Regulativ om jord Glostrup Kommune. Regulativ om jord. Glostrup Kommune Regulativ om jord Glostrup Kommune Center for Miljø og Teknik Marts 2012 Indholdsfortegnelse Generel del 3 1 Formål 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 4 4 Anvendelsesområde 4 5 Gebyr 4 6 Klage m.v. 4 7 Overtrædelse

Læs mere

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse

Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse Regulativ for erhvervsaffald Brønderslev Kommune Indholdsfortegnelse 1 Formål.......................................................... 2 2 Lovgrundlag..................................................

Læs mere

Regulativ for jord, som er affald

Regulativ for jord, som er affald Regulativ for jord, som er affald Indhold 1 Formål... 3 1.1 Affaldshåndtering... 3 1.2 Jordflytning og områdeklassificering... 3 2 Lovgrundlag... 3 3 Definitioner... 3 4 Anvendelsesområde... 4 5 Pligter

Læs mere

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015

Københavns Universitet. Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse. Publication date: 2015 university of copenhagen Københavns Universitet Undervisningsnote om jordflytning Baaner, Lasse Publication date: 2015 Citation for published version (APA): Baaner, L. (2015). Undervisningsnote om jordflytning:

Læs mere

Udgivelsesår 2014. Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg

Udgivelsesår 2014. Politisk godkendt. Udgiver. Sønderborg Kommune Vand & Jord Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Jordregulativ Resume Dette regulativ fastsætter reglerne for, hvordan borgere, grundejere samt virksomheder i hele Sønderborg Kommune skal håndtere jord, som er affald. Reglerne er lavet med henblik på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord (Gældende) Udskriftsdato: 2. februar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-783-00006 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1346 af 21/12/2011 BEK nr 874

Læs mere

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD 2 REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Sorø Kommune Indhold: 1 Formål m.v. 3 2 Lovgrundlag 3 3 Definitioner 3 4 Registrering af udenlandske virksomheder 3 5 Gebyrer 4

Læs mere

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE

REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE REGULATIV FOR JORDSTYRING OG OMRÅDEKLASSIFICERING I VIBORG KOMMUNE Eksempler på jordflytninger i Viborg Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 2 1. FORMÅL. 2 2. LOVGRUNDLAG 3 3. GYLDIGHEDS- OG ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune

Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Regulativ for anmeldelse og dokumentation af jordflytning i Høje- Taastrup Kommune Sags nr. 81346 Dokument nr. 1815136 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Lovgrundlag 3. Gyldigheds- og anvendelsesområde 4.

Læs mere

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering,

Jordflytning. 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, Jordflytning flytning Jordflytning 1. januar 2008 trådte nye regler om jordflytning i kraft. Grunden til ændringen var indførelsen af områdeklassificering, som medførte en udvidelse af anmeldepligten ved

Læs mere

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald

Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Om relevant regulering ved håndtering af bygge- og anlægsaffald Fælles netværksmøde Dakofas netværk for affalds jura og bygge- og anlægsaffald 7. Marts 2013 Kontorchef Dorte Balle Hermansen, Jord & Affald,

Læs mere

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD

ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD ORIENTERING OM SORTERING OG BORTSKAFFELSE AF BYGGE- OG ANLÆGSAFFALD Denne orientering indeholder en vejledning om bortskaffelse af bygge- og anlægsaffald samt andre praktiske oplysninger herom. Formålet

Læs mere

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER

FREDENSBORG- HUMLEBÆK KARLEBO ERHVERVSAFFALD HØRSHOLM NORDFORBRÆNDING ALLERØD SØLLERØD VEJLEDNING OG REGLER ERHVERVSAFFALD VEJLEDNING OG REGLER NORDFORBRÆNDING KARLEBO ALLERØD FREDENSBORG- HUMLEBÆK HØRSHOLM SØLLERØD Denne folder om håndtering af erhvervsaffald involverer virksomheder, transportører og affaldsmodtagere

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV. KMS, målebordsblade år KMS, tidssvarende kort

ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV. KMS, målebordsblade år KMS, tidssvarende kort ALLERØD KOMMUNE JORDREGULATIV KMS, målebordsblade år 1928-1940 KMS, tidssvarende kort Gældende fra den 27. januar 2012 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 formål, lovgrundlag m.v. 1.1 Formål 3 1.1.1 Affaldshåndtering

Læs mere

Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet)

Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet) Lejre Kommunes samling af regulativer vedrørende anmeldelse af jordflytning (jordflytningsregulativet) 0. Indledning Dette regulativ er en samling af bestemmelser fastsat i medfør af lov om forurenet jord

Læs mere

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000

Regulativ for jord. Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Regulativ fr jrd Teknik & Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 1 Frmål...3 2 Lvgrundlag...3 3 Definitiner...3 4 Anvendelsesmråde...3 5 Pligter g rettigheder...4 6 Gebyrer...4 7 Registrering af udenlandske

Læs mere

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune

Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune Regulativ for jordstyring i Nordfyns Kommune 1. Formål Regulativets formål er, at sikre at styring af forurenet jord i Nordfyns Kommune sker efter gældende regler. Samt at definere og udpege områder, hvor

Læs mere

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød

Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon 7232 2162 E-mail srm@hillerod.dk Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Telefon 46 30 03 10 E-mail

Læs mere

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO)

Dato: 12. november 2007 J.nr.: (IKO) NOTAT Dato: 12. november 2007 J.nr.: 029799-421201 (IKO) Miljøkontrollen Ressourcebehov pr. 1. januar 2008 som følge af ny bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med flytning af jord

Læs mere

Bekendtgørelse om affald

Bekendtgørelse om affald Fornyet høring over tilmeldeordning for virksomhedernes adgang til genbrugspladser samt nye gebyrbestemmelser Bekendtgørelse om affald. Etablering af og krav til visse ordninger for virksomheder 39. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet

Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Notat Fra: Lars Høier 05. februar 2010 Dokumentnr.: 51042 Sammenfatning af de nye regler på affaldsområdet Der er i januar 2010 kommet to nye bekendtgørelser på affaldsområdet: Affaldsbekendtgørelsen,

Læs mere

Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse

Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse Miljøstyrelsen Den. 8. oktober 2007 Orientering til kommunerne om ny jordflytningsbekendtgørelse 1. Indledning 1.1. Formål Orienteringen har til formål at hjælpe kommunerne med at tilrettelægge og håndhæve

Læs mere

Kriteriedokument. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen. Godkendt : 1 GENERELT OM OMRÅDEKLASSIFICERING

Kriteriedokument. Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen. Godkendt : 1 GENERELT OM OMRÅDEKLASSIFICERING Kriteriedokument Kokbjerg 5 6000 Kolding Danmark T +45 8228 1400 F +45 8228 1401 www.grontmij-carlbro.dk CVR-nr. 48233511 Kriterier for inddragelse og undtagelse fra områdeklassificeringen i Guldborgsund

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Forslag til standardregulativ for erhvervsaffald Dato 31. august 2010 Sags id: 2862039 dok. id.: 2917996 I Generel del 1 Formål m.v. Formålet med dette regulativ er at fastsætte regler

Læs mere

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende

København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD. Gældende fra d. Endnu ikke gældende København Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. Endnu ikke gældende 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private

Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private Notat Jord & Affald J.nr. MST-7779-00105 Ref. bpc Den 12. april 2011 Definition af affaldsproducent vurderet i forhold til affald frembragt ved håndværkeres og anlægsgartneres aktiviteter hos private I

Læs mere

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed?

Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Den nye affaldsbekendtgørelse - hvad betyder den for din virksomhed? Morten Therkildsen Peter L. Madsen Reno Djurs I/S Disposition Baggrund for de nye regler Ny ansvarsfordeling i forhold til genanvendeligt

Læs mere

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Vordingborg Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 01-04-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE

Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE Forskrift for midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter SKANDERBORG KOMMUNE OKTOBER 2014 1 Indhold Formål 3 Gyldigheds- og anvendelsesområde 3 Anmeldelse 3 Arbejdstider 4 Støj-, støv- og vibrationsbegrænsning

Læs mere

Bekendtgørelse om affald 1)

Bekendtgørelse om affald 1) Bekendtgørelse om affald 1) I medfør af 7 b, 44, stk. 1, og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk. 2-4, 51,

Læs mere

Denne tidslinje er senest redigeret

Denne tidslinje er senest redigeret Denne tidslinje er senest redigeret 23.02.10 Tidslinje for initiativer i f.m. gennemførelse af affaldsreformens fase 1 - baseret på s orienteringsskrivelse af 10. juli 2009 til kommunerne om gennemførelse

Læs mere

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Næstved Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 03-05-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast

REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD FAXE KOMMUNE. Høringsudkast REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD I FAXE KOMMUNE Høringsudkast Dato 25.06.2013 1 Indholdsfortegnelse Erhvervsaffald I Generel del 1 Form ål m.v. 2 Lovgrundlag 3 Definitioner 4 Registrering af udenlandske virksomheder

Læs mere