DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev REDAKTiON:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:"

Transkript

1 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev Ekspeditionssekretar i Ministeriet for offenhiige Arbefrler S. Garde. Professor ved deit polytelmiskc Lwreanstult Christensen..Iintniand P. Chr. v. Slenninn. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS

2 nu i Paris ved at lægge Lys sidde ved sit Rat og kigge op i Himlen, men at hans Øjne snarere er tilbøjelige til at følge Gadebelægningen. er ganske aabenbart af den Mening, at en AutomobilfØrer ikke kan Lyskurve. som vi anvender i KØbenhavn, det er begge Steder lavt anbragte Lys, staaende ude ved Fortovskanten, der benyttes. Man I England som i Frankrig anvendes ikke de højt hængende Som en Følge af saadanne Betragtninger er Frauskiiiændene og rødt Søm (plots) grønt (le ENGELSKE OG FRANSKE SMAANYHEDER har en Størrelse pan ca. 2 cm, er tjærede paa Fabrik og køres ud Englænderne synes at have kastet sig med Energi over Løsnin fladebehandliug med ret grove tjærede Smaaskærver. Skærverne gen af den Opgave at gøre glatte Vejbaner ru. Der findes f. Eks. af presset Asfalt, som aabenbart er for glatte. Man søger nu at bøde herpaa ved at give Kørebanerne en Over Kørslen hen over SØmhovederne. Lysets Farve skifter automatisk, rødt Lys har en Diameter omtrent dobbelt san stor som de Søm, altsaa i NØdstilfælde kan søge ind, hvis Forholdene skulde kræve Højden ca. en halv Snes cm; Lyset er anbragt saaledes, at det hjemme. saadan Maade, at Vognen ved Drejning ind i den skærende Gade skinner ud i Skildpaddens Omkreds, mens den svagt kuplede Indretninger, som det vil være interessant at faa prøvet her der, hvor Vognen skal standse. Disse Søm med indlagt grønt og skal køre uden om Skildpadden. Dennes Diameter er en. 60 cm, Overside ikke er lysende. Baade de lysende SØm og Skildpadder er ganske morsomme som i KØrebanen markerer Fodgængerovergangene, d. v. s. de Ste det. end Højden af vore SØm, men denne større Højde generer ikke Disse Skildpadder bruges ikke alene i Gadekryds men ogsaa pan Steder, hvor der skal markeres en Rundkørsel; der staar la 6 eller Noget større lysende Indretninger med indlagt klart Lys er anbragt i en Del Gadekryds paa en en Slags >Skildpadder< 202 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1936 vi f. Eks. bruger i KØbenhavn. Højden er ligeledes noget større og der synes at være almindelig Tilfredshed med denne Nyhed. 7 i en Cirkelbue omkring det Areal, hvor KØrsel ikke maa foregaa, og Gadebelægningen er fortsat ind pan dette Areal, hvor Vognen i Gaderne omkring Britisk Museum en Del Kørebanebelægninger og lægges i Bunker pan Kørebanen.

3 193G DANSK VEJIIDSSKBIFT 203 skærver, 10 O min. Billedet viser den ru Overflade, der derved er fremstillet. Skærver i et tyndt Lag vel paa Ca. 2 cm Tykkelse ud over KØre banen. Comprimt Asfalt, behandlet med et Overfladelag tif asfaltbehandlede Sntaa Fig. 1. London. KØrebane i Kvarteret ved British Museum; KØrebanen er interessant at se den anvendt. Men denne Idé at anvende forholds Tromle, saa Skærverne delvis presses ned i Asfalten. Fint Skærve l)ette tjærede Skærvelag tromles derefter med en passende omtrent paa sædvanlig Maade, og derefter spredes de tjærede vis groft Stenmateriale i Slidlaget er sikkert ikke alene anvendelig materiale anvendes ikke, saa den Overflade, man ender med at til at forbedre pressede AsfaltkØrebaners Glathedsforhold. Den faa, er meget ru, og Vognene staar tilsyneladende godt fast paa behandling skal foretages. Det synes at være en nem Maade at den. Det menes endvidere, at dette Slidlag af forholdsvis grove Skærver vil virke beskyttende paa KØrebanens Asfalt, saa Vedlige holdelsen af den vil blive lettere end tidligere. maa sikkert kunne anvendes ogsaa andre Steder, hvor Overflade- skabe gunstigere Forhold mod den farlige Glidning. KØrebanen repareres, saa der ingen svage Steder bliver tilbage Metoden synes nem at anvende, og det vilde i vort Klima være

4 Man har søgt at bøde paa Ulemperne ved som Afdækning af Alle bituminose Bindemidler synes ikke at være lige egnede; al Ved Færdselsulykker dræbes i England gennemsnitlig 140 Men De kørende har gjort saa kraftigt opmærksom herpaa, at vtejautori af de hyppigste Aarsager til Ulykkerne er Korehanens Overflade. Iøvrigt kan følgende Oplysninger gives: Kørebanen at anvende et temmelig grovkornet Stenmateriale i et nesker om Ugen, og 4000 saares. Det aarlige Antal Ulykker har væ ret stigende indtil 1935, og det er den almindelige Opfattelse, at en enkelt Lag i Forbindelse med et kraftigt bituminost Bindemiddel. teterne har været nødt til at tage Hensyn til Kritikken. En anden Freingangsmaade ved Fremstilling af en ikke glat Overflade bestaar i paa den endnu varme Overflade at sprede Smaa at Stenmaterialet skal hænge bedre fast, end det er muligt at op men det er uheldigt, at Overfladen, der straks er ru, hurtig bliver der i Forvejen er blandet med Bitumen (precoated chippings), for Udseendet er ikke smukt; men Erfaringen viser, at Ruheden kun skærver (15 20 mm) og tromle dem ned i Kørebanens Overflade; glat; Smaaskærverne knuses og nogle rives løse af Færdslen. For at undgaa denne Kalamitet anvender man nu Smaaskærver, naa med ikke behandlede Smaaskærver, der ofte er dækkede med Behandlingsmaade paa udmærket Vis har løst Problemet at gøre Naar en saadan Afdækning er udført, ser den meget ru ud, og 10 og 20 kg pr. m2 et tyndt Stovlag, der hindrer Vedhængning. Den Erfaring, man har indhøstet, gør det muligt at sige, at denne Den Mængde Smaaskærver, der skal anvendes, varierer mellem asfaltiske Korebaners Overflade ru. 100 % Stenmateriale (20 30 nim) 50 % Sand 32,5 % Bitunlen. Bitumen (Penetration 200)j Filler 8 % 50 % 50 1% Trinidadasfalt i -. 9,o % cositet i denne Asfalt gør den særligt egnet til at binde groft Stenni ateriale. mindelig Praksis i England er at anvende som bituminøst Bindemiddel en Blanding af lige Dele Jordoliebitumen og Trindadasfalt, En meget anvendt Blanding er følgende: idet det ringe Indhold af olieagtige Bestanddele og den stærke Vis 204 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1930

5 1936 D A N S K 7 E J T I D S S K R I I i 205 Fig. 2. London. Kørebone ved British Museum. Den forreste mørke Del er for synet med det ru Overtræk, den lyse bogeste Del endnu ikke. Mon ser, hvor ledes Fodgwngerovergongen inde»oa Fortovet er ongivet ved Stondere med Kuglekupler, ude»oa KØrebonen ved lyse Smooploder, indlogt i,4sfolten. holder sig, hvis der er brugt et Overskud af Sinanskærver; Grun den hertil er, at et Tab af Smaaskærver er uundgaaeligt, da det ikke er muligt for Tromlen at faa trykket dem alle tilstrækkelig fast ned i Asfalten. Til Gengæld trykker Trafikken nogle af Smaaskærverne for godt ned i Kørebanen. Af denne Grund er det ubehagelige Udseende af en Asfaltbeton. hvis Overflade er behandlet paa denne Maade, uden Betydning for Beskaffenheden af dens fremtidige Tilstand, en overdreven Ruhed i Begyndelsen er endda nødvendig for at sikre en tilstrækkelig stor i)ermanent Ruhed. Erfaringen har endvidere vist, at Tilbøjeligheden til Bølgedan nelse er betydelig formindsket paa saaledes behandlede Korehane helægninger. De engelske Vej ingeniører har den Opfattelse, at Asfaitheton kørebaner behandlede paa denne Maade under almindelige atmo sfæriske Forhold i Ruhed er lige san gode som Cementbetonkøre haner og at de er disse overlegne i Frost og ved IsIng.

6 en Gamle trom lede A s[altbela gn inger. des med det gamle Materiale, mindre Mængde Asfalt (sheet asphalt) hældes ud og blan Den gamle Asfalt gøres blød ved Opvarmning og hakkes op, Ved flere Aars Erfaring er man naaet til følgende Resultater: I san Henseende frembyder de gamle Coinpriine Asfaltbelægnin stændig fast ved den Vejoverflade, der behandles. Det er en Selvfølge, at der her er flere Vanskeligheder at over som Smaaskærverne (chippings) tromles ned i, skal klæbe fuld Disse Apparater virker ved at blæse varm Luft ned mod Vejens Metoden til Anvendelse paa eksisterende Belægninger. ger de største Vanskeligheder. Men man er kommet ud nver disse ikke helt saa nem ved allerede eksisterende. Men de Resultater, man har opnaaet, er saa gunstige, at man har prøvet at tillempc vinde; først og fremmest er det nødvendigt, at den Asfaitmørtel, for den Asfaltmørtel udlægges, hvori Smaaskærverne spredes ud. Overflade. Fremgangsmaaden er nem at anvende ved nye Belægninger, men Vanskeligheder ved at opvarme Overfladen med særlige Apparater, Fig. 3. London. Fodgængerovergange. angivet pav Fortovene ved Standere, i Trufjkf?)r. I Kôrebuzien er skrevet»look Ieft<. Kørebanen ved lijse Smaaplader og midt i Gaden en Refuge med Lygte og 200 DANSK \TEJTIDSSRRIFT 1936

7 den Den der der der Overfladen 1936 DANSK VEJT IDSSKRIFT 7 Fig. 4. London. I KØrebanen er indlagt en Kurve, der angiver den Linie, Vognene ska! følge. Oninibussen n idi i Billede! reklain erer for 7 u b 0 r g I. a g e re. Laget tromles let, nødvendige Mængde asfaithlandecie Skærver (precoated chippings) lægges ud. Tromlingen gøres færdig. Behandlingen med varm Luft udføres med Omhu, saa den gamle Asfalt ikke brændes eller beskadiges; dette naas ved Brug af eg nede Redskaber og øvet Arbejdskraft. Hvor Arbejdet har været udført rigtigt, har det aldrig givet An ledning til Klage. Gumle Stobeasfultbelægninger. gamle Asfalt gøres l)lød ved Opvarmning, paa den varme Overflade udlægges et nyt Lag Asfaltmortel, nin trent 15 mm tykt, tromles let, udlægges asfaltblandede Smaaskærver, tromles færdigt. Gamle Coinpriméasfalt- og Cementbetonbelægningei. opvarmes, og der udlægges et meget tyndt Lag As falternulsion,

8 dci der der 208 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1936 Fig. 5. Paris. Seinen med Louiire og I ont du Caroussel. Pua Billedet ses buade Perronnets gamle Støbejernsbro, tier nu ikke mere kan bære, nuz nlig den tunge OmnnibizskØrsel. Den afløses af en nq Bro, der.çe.ç under Bijqninq midt i Billedet. udlægges et Lag Asfaitmortel paa 15 mm eller mere, hvis det er nødvendigt for at fremstille det fremtidige Tværprofil, tromles let, der spredes asfaithehandlede Smanskærver (precooted chip pings). tromles færdigt. De forskellige Operationer skal udføres lige efter hinanden og kan foretages selv i Regnvejr, blot ikke i for stærk Regn. Resultatet afhænger især af Asfaltmortelen; denne skal være tæt og stærk for helt at indhylle Stenmaterialet. Mortc]en er nor malt sammensat saaledes: J 50 % Trinidadasfalt - Bitumen.. i4, % 50 % Bitumen (Penetration 200) Filter 14 % Sand 71,5 % 100 %

9 1936 DANSK VEJTIDSSKRIFT 209 Hvis Asfaitmørtelen ikke er rigtigt sammensat, bliver Resulta terne daarlige. Enten vil Smaaskærver, der ikke sidder fast, blive revet løse, og Overfladen bliver hurtig glat, eller ogsaa vil Skærverne l)live trykket ned i Vejen, og Resultatet bliver det samme. Resultatét afhænger ogsaa af Varmeapparaterne; nogle Appa rater med Flammekaster giver en meget ujævn Fordeling af Varmen; paa nogle Steder l)rændes Asfalten, og paa andre Steder opvarmes den utilstrækkeligt. Men hvis man anvender de rigtige Apparater og den rigtige Asfalt mørtel, mener de engelske Vejingeniører, at Fremgangsmaaden er den rigtige, saa det vil blive muligt at udrydde de glatte Asfaithelæg finger. Man synes i England langt mere end her i Landet at ville vejlede baade det kørende og det gaaende Publikum. l)et gaaende Publikum vejledes ved Fodgængerovergangene ved, at der ved disse indlagt i Kørebanen med store og tydelige Bogstaver er skrevet f. Eks.»Se til hojre<,»se til venstre< o. s. v. De kørende vejledes f. Eks. ved, at der ved Gadeudmundinger er lagt de Kurver ind, som Vognene ved Drejninger skal følge, og Vej ledningen følges og synes at være til udmærket Hjælp. Ved Fodgængerovergange er Stedet afmærket ved gule kugleformede Kupler paa Enden af en Opstander, og i Kuplerne bliver om Aftenen tændt Lys, og ogsaa disse Afmærkninger synes at virke fortræffeligt. LIDT OM VEJSKILTE Af Ingeniør, cand. polyt. Erik Esmurk Olsen. Sidste Efteraar havde jeg i Helsingør Lejlighed til at lægge Mærke til, hvor mangelfuld cii Vejafmærkning kan være. Det er imidlertid ikke min Mening at rette en Kritik specielt mod Hel singør, da Forholdene paa dette Omraade omtrent har været lige saa mange Steder hele Landet over, men blot vise nogle Eksempler paa gode og daarlige Afvisere. Der har i Aareues Løb rundt om i Landet været prøvet med forskellige Skilte og Afvisere, saa det har været en broget Sam ling at se paa; dette betyder dog ikke, at alle Afviserne har været. daarlige, men dette vil jeg komme tilbage til. I Helsingør findes

10 mæssige og ikke hensigtsmæssige Steder. Helsingør Kommune har selv anbragt en Del rundt omkring, navn fier fra Helsingør, hvor Skiltene er anbragt haade paa hensigts lig i Udkanten af Byen, og endelig er der andre, der ligesom Thol talte Tholstrup-Skilte, der dog ikke alle Steder sidder lige heldigt. strup-skiltene er opsat af private. Først skal vises nogle Fotogra en hel 1)el forskellige Typer. Flest er der vistnok af de meget om Fig D A N S K V E J T I D S S K R I F T 1936

11 1936 DXsK VEJTIDSSKHIFT 211 Fig. i viser et af de bedst opsatte i Byen, idet det med sin sortgule, lerede Plade sidder paa en Mur, der er malet med en sherk lyseblaa Farve, der danner en udmærket Baggrund for Skiltet. Men vender Fotografen sig om og ser den modsatte Vej (Fig. 2). skal han omtrent lede efter Skiltene, idet disse, som det ses, er gemt i Krogene ved Husene. (Der er som bekendt ensrettet Trafik Fig. 4.

12 212 DANSK VEJT1DSSKI-{IFT 1936 Fig. 5. her i St. Annægade.) Det forekommer mig merc rationelt at an bringe dem enten paa egne Standere eller paa Stativer, saa de rager ud fra Husene. Paa Gadekrydset ved Kirkegaarden sidder Skiltene saaledes, al man, naar man Syd fra kommer ad Tvedesvej, helst skal læse alle Reklamerne igennem, for man naar op til de to Skilte, der her er anbragt alt for højt (Fig. 3). Fig. 6.

13 DANSK VETTIDSSKH1FT 213 Fig. 7. Kommer man fra Ndr. Strandvej ad Marienlyst Allé til samme Kryds, ser man Skiltene i ca. i m Højde over Jorden (Fig. 4). Desværre stod der ikke, da Billedet blev taget, som jeg en anden Dag oplevede det, nogle Mennesker lige foran og snakkede. De skjulte da ganske Skiltene. I Helsingør er mange af Gaderne spærrede for Motorkøretøjer, da de er saa smalle. Spærringsskiltene bestaar af runde Plader Fig. 8.

14 En ganske morsom Samling af Skilte ses ved Indkørslen til eneste, der her angiver, at man skal til venstre til Ndr. Strandvej, Skilt, der er opsat at kgl. dansk Autornobilklub. Dette Skilt, der Bjærgegade fra Akseltorvet. Her er der foruden de almindelige bedste, om der 1)1ev anbragt en vinget Afviser med Paaskriften kommer temmeligt overflødigt (Fig. 5). oprindelige, som har faaet Lov til at blive siddende, men det fore sidder højt oppe og i venstre Side, skal dog ikke opfattes som, at Automobilkorsel er forbudt videre ad Stengade, hvad man maaske Stengade, ikke er noget som helst, der tyder paa, at man skal til En Tur ud ad Gurrevejen viser de mest forskelligartede Skilte. begynder, finder man ingenting, der angiver, at Vejen til højre Gaar man ud fra det førnævnte Kryds ved Kirkegaarden mod Nord vest ad Nyvej til det Hjørne, hvor Marienlyst Allé og Møllebakken kunde fristes til at tro. Paa dette Sted vilde det være det aller et Skilt, er, hvor St. Annægade udgaar fra Stengade (Fig. 6). Det staar. anbragt et lille paa selve Husmuren. Det er muligt, at dette er det højre og senere til venstre for at naa Ndr. Strandvej. Vej til Ndr. Strandvej fra Færgepladsen, idet der, naar man naar I det hele taget skal man være absolut stedkendt for at finde med tre Prikker og ved Siden at et lille Skilt, hvorpaa Forbudet»Ndr. Strandvej< lige overfor St. Annægade i Stengades østlig&side. Det Sted i Byen, hvor der først og fremmest burde være opsat er den Stribe at Færdseissoin, der gaar midt i Gaden, og saa et Fig DANSK VEJTIDSSKHIFT 1936

15 1936 DANSK VEJTIDSSKRIFT 215 Fig. 10. fører til Ndr. Strandvej. Derimod ser man ved nærmere Eftersyn af Huset et lille Skilt i blaa le, der viser til venstre»til Es rom og Gurre«. Det er aldeles utydeligt paa blot 20 m Afstand (Fig. 7). Vi fortsætter op ad Møllebakken, og hvor Gurrevejen og Esromvejen skilles, stod sidste Efteraar dette morsomme Skilt, der i hvert Fald har været tydeligt nok, men er en Del skamferet (Fig. 8). Det var opsat af private, men det er imidlertid borte nu, og tilbage er der kun Fig. 9, der viser til Gurre. Vi naar videre ad Gurrevej til Krydset ved Belvederevej (Fig. 10). Her staar et af Helsingør Kommunes egne Skilte, nogle udmærkede, store, tydelige Skilte, der er belyst om Natten. Bogstaverne er sorte paa gul Bund. Saadanne har Kommunen opsat flere Steder, navnlig ved alle Kongevej ens Skæringer med betydende Veje fra Belvedere vej og ind mod Byen. I denne Forbindelse maa ogsaa nævnes den i Skæringen mellem Ndr. Strandvej, Classensvej og St. Annægade anbragte Søjle, der er efter samme Princip, tydelig og klar (Fig. 11). Alligevel er der, som det ses, paa Plankeværket bagved sat nogle Skilte op, der viser til Ndr. Strandvej og Kronborg. Disse sidste forekommer noget overflødige. Der kunde jo nævnes mange flere forskellige Typer paa Skilte, og som et Eksempel paa den mest forskelligartede Afmærkning, samlet paa eet Sted, vises her et Fotografi af Vejkrydset i km Nord for Krusaa i Sønderjylland (Fig. 12). Her ses de store Skilte i alle fire Hjørner, malet med sort paa gult og staaende helt nede ved Jorden. De er ganske fortrinlige, da de ses godt baade om Dagen og

16 maer. ikke rigtigt, hvorfor der ikke i Meddelelsen fra Overvejinspektoratet Type, der er valgt, skal jeg ikke udtale mig om, her vil jeg blot gøre opmærksom paa et Par Ting angaaende disse. Jeg forstaar og de er ved at blive opsat i nogle Amter. Om det er den bedste Opsætning af ensartede Skilte med røde Bogstaver paa hvid Bund, om Natten. Desuden findes der en hel Del, opsat af private Fir Nu er der jo kommet en Henstilting fra Overvejinspektoratet om 216 DANSK VEJTIDSSKRIFT 1936

17 1936 DANSK VEJTIDSSKRIFT 217 staar noget om at Skiltene skal have udhævede Bogstaver. Ganske vist vil de blive noget dyrere end de helt plane leskilte, men de har utvivlsomme Fordele, idet de for det første ikke saa let bli ver ramponerede, og navnlig leskiltene er ofte blevet øde lagt ved Børns Stenkast, de er lette at male op, og de reflekterer ikke Lyset saa kraftigt, at man ikke kan læse dem, hvad derimod ofte er Tilfældet med de plane. Bogstaverne vil ogsaa træde tyde ligere frem end ellers. Man kan se mange af dem paa de svenske Hovedveje, hvor de fleste Skilte er med udhævede Typer. Endelig mener jeg, at de nye Afvisere bør mønsterbeskyttes, haadc hvad Form og Farve angaar, saaledes at de kørende, naar de ser et saa dant Skilt, straks er klar over, at det er en Afviser, de har over for sig, og samtidig burde det efter min Mening ikke tillades pri vate at opsætte Vejskilte, da det kun kan bryde den paahegyndte Ensartethed af Afmærkningen. SAM! ØKONOMISK OG TEKNISK TILSYN ASSISTANCE VED DE OFFENTLIGE BIVEJES VEDLIGEHOLDELSE OG OMBYGNING Af AmtsvejinspektØr C. A. Christoffersen. I 12 i Lov af 21. Juni 1867 om Bestyrelsen af Vejvæsenet og Udredelse af llekostningerne samt UdfØrelsen af Arbejdet ved of fentlige Vejes Anlæg, Istandsættelse og Vedligeholdelse paalægges det som bekendt Amtsraadene for Landets Vedkommende at føre Tilsyn med, at Bivejene holdes i saadan Stand, som efter deres Betydning og de stedlige Forhold maa anses for passende. Skulde et Sogneraad forsømme at holde en Bivej i tilbørlig Stand, kan Amtsraadet, saafremt Manglerne ikke er afhjulpne inden en Ved kommende forelagt Frist, lade det forsømte Arbejde udføre for Sognets Regning. I E. Hammerich s Haandbog om Land- og KØbstadskomrnu nernes Vejvæsen er det anført, at Amtsraadet alene har at skønne over, hvilke Foranstaltninger, der skulde træffes, for at bringe Vejen i forsvarlig Stand, uden at Sogneraadet kan bringe de her omhandlede SpØrgsmaal for Domstolenes Afgørelse jfr. U. f. R Pag. 635.

18 I Aarhus Amtsraadskreds føres Tilsynet alene af Vejinspek Bivejene benyttes i Reglen det til Amtsvejvæsenet knyttede Vej alene eller i Forbindelse med Vejpersonalet. personale, VejinspektØr og Vejassistenter. I nogle Amter føres Tilsynet med Bivejene af Amtsraadets Medlemmer clistriktsvis enten propriere Jord til Udvidelse, dersom det maa anses nødvendigt. endog paalægges Sogneraadet at grundforbedre en Bivej eller eks Til at føre det ommeldte Tilsyn med Kommunernes Bestyrelse af I Henhold til Indenrigsministeriets Skrivelse fra 1870 kan det sige ingen Rolle spiller mere. Der er vel i de sidste 10 Aar sendt i Skrivelse i Gennemsnit aarlig fra Amtsraadet efter Klage eller Mande at vedkommende befarer en Kommunes Veje og derefter Sogn, kan tilstaa samme et Bidrag af Amtsrepartitionsfonden. Vej, plus 17 4 Øre pr. Indbygger indenfor det Omraade den en- Arbejder maatte være altfor byrdefulde for det vedkommende naar betydeligere Arbejder, deriblandt Broanlæg, forefalder pan bør beordre Amtets VejinspektØr til at yde den fornødne Bistand, Allerede i Loven af 1867 er det i 10 bestemt, at Amtsraadet Vejstykke i Stand, og disse Panlæg er alle blevet efterkommet. langt større og interessantere Side, den raadgivende. Kravene fra de Vejfarende og da navnlig fra de MotorkØrendes Samtidig med at den tvangsmæssige Side svinder ind, vokser den Side er saa store, vedvarende og højlydt fremsatte, at Sogneraa vil Sogneraadene af de nævnte Grunde være nødt til at opfylde. if Vejinspektøren til et Sogneraad med Paalæg om at bringe et Det er mit Indtryk, at den tvangsmæssige Side af Sagen saa at aflægger Sogneraadsformanden et Besøg og drøfter med ham de Port e. I., men der udøves lejlighedsvis Eftersyn, hyppigt paa den rring som Besigtigelsen kan give Anledning til. dene ikke kan sidde dem overhørig. Amtsraadenes Minimumskrav Bivejene, ligesom Amtsraadet, naar Bekostningerne ved saadanne l)er føjes ingen regelmæssig aarligt Tilsyn med Afgivelse af Rap Tilskudets Størrelse fastsættes til 2,000 Kr. plus l2 Kr. pr. km eller 2 eller 3 sammen alt efter StØrrelse og Lysten til Samarbejde. i Løbet af Ca. 2 Aar fik en Tromle enten til en Kommune alene Aarhus Amtsraadskreds nævnes, at Amtsraadet i 1926 vedtog at naur et passende Antal Kommuner slog sig sammen om en af Vejsving o. I. Af nyere Foreteelser paa dette Omraade kan for yde Tilskud til Sognekommunerne til IndkØb af Maskintromler, hovedsagelig ydet ved ny Vej anlæg, Bakkeafgravning, Udretning Tromle. Dette medførte at 34 af Amtsraadskredsen 36 Kommuner Nævnte Bistand og Bidrag er foruden ved Broanlæg formentlig [Øren og en Ingeniør, der fortrinsvis er ansat som Bivejsassistent. 218 DANSK VEJTIDSSKRIF f 1936

19 1936 DANSK VEJTIDSSKRIFT 219 kelte Tromle skulde betjene. Der anskaffedes ialt 22 Tromler, og Amtsfondens samlede Tilskud androg 79,100 Kr. Samtidig vedtog Amtsraadet at oprette en ny teknisk Vejassi stentstilling, hvis Indehaver, der blev mig, fortrinsvis skulde føre Tilsyn med Bivejene. Det vakte ikke udelt Begejstring, da jeg begyndte at komme rundt i Sognekommunerne. Der lød fra flere Sider Beklagelse over, at Amtsraadet igennem en fly Assistent nu vilde gøre Indgreb i det sidste Oinraade, som Sogneraadene havde fri Bestemmelse over, nemlig Vejvæsenet, idet alle andre Omraader næsten helt var fastlagt ved Lovbestemmelser. Ef terhaanden som det gik op for Sogneraadene, at det var Amtsraadets og VejinspektØrens Mening, at Bivejsassistenten skulde være til Hjælp med Rand og Vejled ning men ikke Øve Tvang, faldt Sindene til Ro, og der kom i Ti dens Løb et udmærket Samarbejde i Stand pan mange Maader. Den først foreliggende Opgave var at faa udnyttet de anskaf fede Tromler paa bedste Maade. Foruden ved Samtaler med og Forklaringer til de enkelte Sogneraadsformænd og -medlemmer, TromlefØrere og Vejmænd, hvor jeg traf dem ved Arbejdet, søgtes Vejledning givet ved smaa Kursus. Disse afholdtes paa passende Steder rundt omkring i Amtet for 5 6 Kommuner ad Gangen for Sogneraadsmedlemmer, TromlefØrere og Vejmænd. I LØbet af Formiddagen instruerede jeg vedkommende TromlefØrer og Ar bejdsholdet, der skulde demonstrere Udførelsen af det troinlede Dæklag om Eftermiddagen. Det var da lagt saaledes til Rette, at (ler pan forholdsvis kort Tid kunde vises Oprivning, Skærveud lægning og Tromling under Grusning og Vanding. Efter Forevis ningen fik Mødedeltagerne som oftest ved et Kaffebord et kort Foredrag om de Ting, der særlig bør iagttages ved det tromlede Dæklag, lige fra Valget af de forskellige Materialer og deres Be handling indtil de ligger i den færdige Vej. Da Sogneraadsmed lemmer skifter temmelig hurtigt, har der i den senere Tid været enkelte Henvendelser om paany at faa afholdt saadanne Kursus. Vinder Tanken større Tilslutning, vil vi rimeligvis gøre det om igen, selv om det nu synes mindre paakrævet, da der efterhaanden er uddannte mange habile Tromleførere og Vejmænd. I August 1928 vedtog Aarhus Amtsraad en Vejledning til Brug ved Sogneraadenes Behandling af de under Amtsraadets Til syn staaende offentlige Biveje i Aarhus Amtsraadskreds«. Heri er bl. a. anført, at der bør tilstræbes en Bredde mellem indvendige GrØftekanter paa 7,5 m for 1. Kl. og 6,0 m for 2. Kl. Biveje med en KØrebanebredde paa henholdsvis 4,5 m og 3,0 m. Desværre maa det indrømmes, at der hidtil kun er opnaaet meget smaa Resultater i Henseende til Planumshreddens Udvidelse til

20 Ulemper. Vejledningen indeholder iøvrigt Forskrifter om Vejenes Nyanlæg, der først udførtes for Kommunernes egne Midler med lidt Støtte fra Amtsfonden og senere for Vejfondsmidlerne. af Bro- og Vejprojekter til Forbedring af bestaaende Veje eller Bunden. Metoden har efter min Mening mange iøjnefaldende helt eller delvis, med eller uden Nedlægning af Drænledninger i almindelige Vedligeholdelse og Pasning. bestaar i, at man simpelthen sløjfer den ene eller begge VejgrØfter Foruden Tilsyns- og Raadgivningsarbejdet kom Udarbejdelsen de anførte Maal. Den hyppigst forekommende Udvidelsesmaade skind. Amtsfonden har været at yde fra 4 til af den samlede Udgift der udføres af Beton eller Stenpiller med Jernbetondæk, ydes Til skud lig med Udgiften til Forskellen mellem Bredden af den nye nets Ledelse og med en procentvis Deling af Udgifterne mellem Kommunekasse og Amtsfond, saaledes som det praktiseres i nogle muner, der søgte, og paa nærmere fastsatte Betingelser, hvoraf fandt Sted i 1933, da Amtsraadet bevilligede 10,000 Kr. i Tilskud umiddelbart før Overtjæringen. Tilskudet ydedes paa den Maade, at Amtet leverede og betalte Tjæren, medens alle andre Udgifter til Afdækningsmateriale og udgifterne og LØnnen til Manden, men ingen Lejeafgift af Mn kan nævnes: Vejbefæstelsen skulde have en l3redde af mindst 3,5 m og en Tykkelse paa mindst 20 cm. Amter. \Tedligeholdelsesarbejderne udføres direkte under Amtsvejvæse I Aarhus Amtsraadskreds findes ingen offentlige Biveje, hvor og den gamle Bro. har været i Forhold til hele Arbejdet. Til Ombygning af Broer, til et Vejanlæg, idet der tages Hensyn til hvor stort Jordarbejdet Det næste større FremstØd til Hjælp til Bivejenes Forbedring til Overtjæring af Bivejene. Tilskudet fordeltes mellem de Kom Det kan nævnes, at den almindelige Regel for Tilskud fra Den paagældende Strækning skulde tidligere være forsynet og en uddannet Mand til at passe den, mod at betale Transport Arbejdets UdfØrelse afholdtes af Kommunen. Vi regner med at Udgifterne ved denne Ordning deles nogenlunde ligeligt mellem faaet Lov til at laane en af Amtsvejvæsenets smaa Tjæremaskiner De Kommuner, der ønskede det, og det er langt de fleste, har Part har betalt sine Udgifter direkte. Valget af Vej strækning skulde godkendes. med mindst eet tromlet Dæktag og have et nyt tromlet Dæklag Amt og Kommune, og man slipper for Mellemregnskab, da hver 2O DANSK VEJTIDSSKBIFT 1936

21 1936 DANSK VEJTIDSSKF{IFT 221 Vejassistenten kontrollerer, at de givne Bestemmelser over holdes, og vi har været ret strenge med ikke at tillade nogen Af vigelser. Naturligvis kan Overfladebehandlingen foretages med godt Resultat paa flere Maader, men vi har for ikke at skaffe os mere Arbejde end nødvendigt holdt paa, at de givne Bestemmel ser og Anvisninger nøje maa følges. Tilskudet strakte til til ca. 1/2 km Vej eller Ca. 1,000 Kr. for hver ansøgende Kommune, og det er pudsigt nok, i de følgende Aar, hvor Bevillingerne blev større, voksede Antallet af Kom muner i samme Forhold, saa at der stadig blev til Ca. 3 km i hver Kommune. Amtsfondens Tilskud har været 10,000 Kr. i , 20,000 Kr. i 34 35, 25,000 Kr. i 35 36, og 30,000 i Det har været meget morsomt at arbejde med disse Tjærebe villinger og at se, hvordan Tiltroen til Overfladebehandlingens Egnethed er vokset gennem Aarene. Vort Maal er at faa Sogne raadene til at overtjære Bivejene ogsaa efter at Tilskudene hører op og til at indse det rigtige i, at der ikke mere bør udføres Lag belægninger uden at de straks overfladebehandles. Tilskudene er foruden at være en økonomisk Hjælp for Kom munerne et Middel til at vise Sogneraadene Overfladebehandlin gens Velegnethed og en Maade, hvorved man ret detailleret kan faa Lejlighed til at vise dem, hvorledes denne Vejbehandling ud føres. I de senere Aar er der kommet et betydeligt Arbejde ved Pro jektering og Tilsyn ved Arbejdets Udførelse af nye Vejanlæg, Udbygninger, Reguleringer o. 1., hvortil der ydes Tilskud af Vejfon dene. Dette Tilsyn er i de Kommuner, hvor der ingen anden tek nisk Hjælp er, ret omfattende, lige fra at være Sogneraadet be hjælpelig med de nødvendige Arealers Ekspropriation og Taksa tion, til at foretage Afsætninger ved Anlæget og føre Tilsyn og Kontrol med EritreprenØrer eller Arbejdere ledet af en Ve,jmand eller Formand. Hos os, som antagelig mange andre Steder, han vi maattet ud føre mange Projekter, der foreløbig ikke er bevilget Vejfondstil skud til, og hvortil der maaske ikke nogensinde kommer Tilskud. En l3emærkning i Skr. af 10. Januar 1933 fra Overvejinspektora tet om, at det vil være af Betydning, om det kan anføres, at Pla ner er udarbejdede, saaledes at Arbejdet meget hurtigt kan sæt tes i Gang, har faaet den uforudseelige Følge, at der siden jævn lig er kommet Anmodning om at fan udarbejdet et eller andet Vej projekt, selv om der ikke er Vejforidstildelinger forestaaende med den Begrundelse, at det er rart at have Projektet liggende derovre i København. hvis der pludselig skulde komme en Bevilling.

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

00552.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00. Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 00552.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00552.00 Fredningen vedrører: Lillerød Egetræ. I Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-05-1937 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt

A11 A16 A17 A18. Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt A11 Farlig vejkryds, hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt Hvor den krydsende trafik har ubetinget vigepligt. Tavlen opstilles hvor vejens forløb har betydning for nedsættelse af hastigheden.

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt

brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner basis+g preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, G ISBN: 978-87-9288-11-4 2. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning

Indholdsfortegnelse. 1 Typer og placeringer af chikaner 2 Forslag til ændringer 3 Plan og økonomi for udskiftning Grundejerforeningen Nørvang Vurdering af Stillevejsforanstaltninger COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Typer og placeringer

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

i)ansk VEJTIDSSKRt FT

i)ansk VEJTIDSSKRt FT 1931. Nr. 4. Redaktion: Frederiksholnis Kaiial 1S, Ijo benliavii K Ekspedition: St. Kongeiisgada 132 1, Kjøbenhavn K. I - I KØBENHAVN K. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s 8. AARGANG Iletonvej uiltttrt

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

grafer og funktioner trin 1 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner trin 1 preben bernitt brikkerne til regning & matematik grafer og funktioner, trin 1 ISBN: 978-87-92488-11-4 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V.

DANSK VJTIDSSKRIFT. Jens Villadsens Fabriker 15. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/s KØBENHAVN V. DANSK VJTIDSSKRIFT Professor ved den joigtekniske Læreanstalt A. II. Christensen (ansv.). I?EDAKTIO: Amtmand P. Chr. v. Stemann. Kontorchef i Ministeriet for offentlige Arbejder S. Garde. April fledaktinn:

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson

Et fund. Gækkebreve fra Djursland. Per-Olof Johansson Et fund Gækkebreve fra Djursland Per-Olof Johansson Per-Olof Johansson: Et fund - Gækkebreve fra Djursland På Internet 2014 http://per-olof.dk Påskegæk.. Jeg fandt ikke en Rembrandt. Men jeg købte en lille

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet.

Tilsvarende er udgifter til grundvandssænkning blevet voldsomt meget dyrere, faktisk dobbelt så dyrt som forventet ved udbuddet. Beretning for Vrist Pumpelag 2013-2014. Velkommen til generalforsamling. Det er rart, at der igen i år er stor tilslutning til generalforsamlingen. I 2013 kom det fysiske arbejde med etablering af pumpelaget

Læs mere

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning

PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning PEDERSKER KIRKE Kalkede overflader Afrensning, reparationer og ny kalkning 12.8.2011 Resultat af prøve. August 2011 NIELS-HOLGER LARSEN August 2011 Baggrund for prøvebehandling Prøven skal danne grundlag

Læs mere

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen.

Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Frederiksborg Amtskommune Ny afvisning af henvendelse vedr. tidligere amtsborgmester Lars Løkke Rasmussen. Statsforvaltningens afvisning af henvendelse fra 8 tidligere medlemmer af Frederiksborg Amtsråd

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V

i)ansk VEJTIDSSKRIFT Ved Dansk Vejtidsskrifts 1O-Aars Jubilæum. Nr. 4. 1933. 10. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG A/ KØBENHAVN V i 1933. Ekspeditionssekretær I Ministeriet for offentlige Arbejder II. Wahi. Ekspedition: Vestre Boulevard 2 A, Kjobenliavn V. Nr. 4. Itedaktion: Niels Brocksgade 6. Kjøbenhavn V. b Ved Dansk Vejtidsskrifts

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde

Landzonetilladelse. Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Eurodan-huse a/s Att. Erik Olkjær Hartung Langebjergvænget 10 4000 Roskilde Plan og Byg Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T Advokat Ole Kildeby Danmarksgade 81.2.th. 9900 Frederikshavn Tlf.nr. 98 42 91 11 L E J E K O N T R A K T 1. Parterne 1.1. Mellem Fonden Tordenskiold, Frederikshavn som udlejer, og Tordenskiolds Soldater

Læs mere

Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde

Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Forhindringsløbene i Vestjylland. En Samtale mellem Fodermester Kaj Munk og Chauffør Poul Wilde Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

Troldebyen" kender til de store opgaver

Troldebyen kender til de store opgaver Troldebyen" kender til de store opgaver LØRDAG 28. MARTS 1964 - FOLKEBLADET Hastig vækst har gjort indsats nødvendig paa mange felter og har krævet betydelige investeringer i de senere aar VEJEN er nok

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane

Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Ekspropriation af Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane Hovedstadens Letbane vil strække sig over 27 km fra Lyngby til Ishøj og er planlagt til at åbne i 2021. Den vil køre på tværs af S-togsnettet

Læs mere

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer

Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer Lodtrækning ved tildeling af stadepladser til salg af juletræer En kommune havde vedtaget retningslinjer for tildeling af stadepladser til salg af juletræer hvorefter kommunen trak lod mellem ansøgerne

Læs mere

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre

Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Regulativ vedr. vej- og gadenavne samt husnumre Indholdsfortegnelse 1 Hjemmel og gyldighedsområde... 3 2 Navngivning af veje og gader... 3 3 Anbringelse og vedligeholdelse af vej- og gadenavnsskilte...

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk

Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør, COWI A/S klei@cowi.dk Evaluering af pilotprojekt Variable tavler for cyklister ved højresvingende lastbiler Forfattere: Michael Bloksgaard, Ingeniør, Århus Kommune mib@aarhusdk Karen Marie Lei, Sektionsleder og civilingeniør,

Læs mere

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer:

Taksterne i den kollektive trafik i København sammenlignes med følgende fem europæiske storbyer: Trafikudvalget 2008-09 B 165 Svar på Spørgsmål 1 Offentligt NOTAT DEPARTEMENTET Dato 25. juni 2009 Dok.id 837046 J. nr. 559-37 Center for Kollektiv Trafik Sammenligning af takster i den kollektive trafik

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Situationsbestemt coaching

Situationsbestemt coaching Bag om coaching Ovenfor har vi fokuseret på selve coachingsamtalen med hovedvægten på den strukturerede samtale. Nu er det tid til at gå lidt bag om modellen Ved-Kan- Vil-Gør, så du kan få en dybere forståelse

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby.

BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. BREV - kilden Brev fra Godsforvalter Eggers på Orupgård til sogneråd i Skelby Gedesby. Renskrevet 16 marts 1881. Til Sognerådsformand J. P. Adrian i Skelby Sogn Jeppe Veje i Skjelby har talt med mig om

Læs mere

Fokus på jævn spilleflade

Fokus på jævn spilleflade Fokus på jævn spilleflade Udfordringer i dagligdagen Ukrudt bare pletter Tuevækst Skridmærker, glidende tacklinger let fugtig overflade skubber tørv op bare pletter Slid i målfelter Sporekøring Muldvarpe,

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder:

Henvendelsen fra Evald Krog, formand for Muskelsvindfonden til sundhedsminister Astrid Krag om respirationsbehandlingen i Region Hovedstaden lyder: Koncernøkonomi Indkøb POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 192 Dato: 23. oktober 2012 Stillet af: Susanne Langer (Ø) Besvarelse udsendt den: 1. november 2012 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød

Læs mere

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008

PRODUKT INFORMATION. KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds. Værd at vide om 2008 PRODUKT INFORMATION Værd at vide om 2008 KEFA Drænpuds-System Multifunktionspuds Oversigt: 1. Generelt om problemer med fugt i bygninger 1.1 Byggematerialer i relation til problemer 1.2 Fugt i kældre et

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: Kendelse af 19. marts 1997. J.nr. 96-86.232. Nærmere bestemt virksomhed krævede tilladelse som fondsmæglerselskab. Lov om værdipapirhandel 4, stk. 2. Lov om fondsmæglerselskaber 1. Bekendtgørelse nr. 721

Læs mere

Jette S. Linnemann Souschef

Jette S. Linnemann Souschef X 27. januar 2011 Håndtering af behandlingsoverslag fra praktiserende tandlæge. Via sekretariatet i Det Sociale Nævn har det kommunale tilsyn modtaget en henvendelse fra dig vedrørende lovligheden af den

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13114 Besigtigelsesdato: Den 12.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr.

Lyngby-Taarbæk Kommunalbestyrelse Rådhuset Lyngby Torv 2800 Lyngby. Vedr. regulering af erstatning for dækningsgrav kommunens j. nr. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Lyngby-Taarbæk Kommune burde have indbragt spørgsmålet om en erstatnings størrelse for taksationskommissionen, men da sagen har bagatelagtig karakter, og ulovligheden

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

Hemmeligheden bag god maling!

Hemmeligheden bag god maling! Hemmeligheden bag god maling! Der findes mange forskellige typer og kvaliteter af maling på markedet. Ligeledes er der mange meninger om, hvad der adskiller god kvalitets-maling fra de billige malinger.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-88.443

Klagenævnet for Udbud 96-88.443 Klagenævnet for Udbud 96-88.443 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 9. oktober 1996 K E N D E L S E Elinstallatørernes Landsforening ELFO og Dansk VVS (advokat Peter Gjørtler) mod Københavns

Læs mere

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet:

Ved skrivelse af 30. september 1997 spurgte advokat A på vegne af K pensionskasse Finanstilsynet: Kendelse af 28. oktober 1998. 98-35.914. Spørgsmål om, hvorvidt en pensionskasse måtte være medejer af en nærmere bestemt erhvervsvirksomhed. Lov om tilsyn med firmapensionskasser 5. (Holger Dock, Suzanne

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 439 Offentligt Tale til samråd Spørgsmål O-S (sammenfatning): På baggrund af BPA-evalueringen bedes oplyst, hvilke ændringer regeringen overvejer

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling

Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling Afrapportering af: Telefonservicemåling for Landsskatteretten Navneopkaldsmåling November 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsesresumé 3 Facts om målingen og begrebsdefinitioner 6 Brug af smileys 6

Læs mere