7.3 Ingen eller særlig fradragsret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "7.3 Ingen eller særlig fradragsret"

Transkript

1 Moms Forlaget Andersen 7.3 Ingen eller særlig fradragsret Af Director Rune Grøndahl, KPMG Indhold Denne artikel omhandlende ingen eller særlig fradragsret har følgende indhold: 1. Indledning 2. Ingen fradragsret 3. Særlig fradragsret 1. Indledning Virksomheden kan have en række udgifter til indkøb af varer og ydelser, som fuldt ud vedrører virksomhedens momspligtige aktiviteter, men hvor momsen ikke eller kun i særligt omfang kan medregnes til købsmomsen. 2. Ingen fradragsret I det følgende gennemgås en række indkøb, for hvilke der ikke er fradrag for momsen, uagtet tilknytningen til virksomhedens momspligtige aktiviteter. - kost Indkøb af kost til indehaveren og personalet giver ikke ret til fradrag. Begrundelsen herfor, at indkøb som dette betragtes som indkøb til endeligt forbrug. Det vil med andre ord sige, at hvis indehaveren eller personalet selv skulle have købt disse varer, skulle vedkommende have betalt moms, og på den baggrund gives der ikke fradrag. Denne regel gælder kun, hvis maden bliver stillet gratis til rådighed. Hvis der derimod er tale om en kantineordning, hvor medarbejderen betaler et beløb for maden, er der tale om et almindeligt momspligtigt salg, der efter omstændighederne er omfattet af de særlige regler for kantinemoms. For en uddybning heraf, se artikel 4.6. Ligeledes gælder der særlige regler for indkøb af mad til møder, hvor indehaver og personale deltager. - bolig Indkøb og drift af bolig, som stilles til rådighed for indehaveren eller personalet giver ikke ret til fradrag. Her gælder tilsvarende betragtning som ovenfor, hvilket er indehaveren eller personalet skulle have betalt moms, hvis vedkommende selv havde købt boligen. Kapitel 7.3. Side 1/10. Juli 2014

2 - naturalaflønning Aflønnes personalet med naturalier berettiger udgifterne hertil ikke til momsfradrag. Igen er det betragtningen om endeligt forbrug, der er afgørende. Typiske eksempler på naturalaflønning er rejser, lejlighedsgaver, fri benyttelse af sommerhuse mv. - vuggestue, fritidshjem, sommerhus - underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver Udgifter til anskaffelse og drift af vuggestuer, børnehaver, fritidshjem, feriehjem, sommerhuse osv. til virksomhedens personale, berettiger ikke til momsfradrag. Udgifter til underholdning, restaurationsydelser, repræsentation og gaver berettiger ikke til momsfradrag. Der gælder imidlertid særlige regler, hvis der er tale om udgifter til restaurationsydelser, der er afholdt i en strengt erhvervsmæssig sammenhæng jf. nedenfor under særlig fradragsret. Begreberne repræsentation og gaver omfatter i denne sammenhæng ikke reklameartikler og vareprøver. Kaffe og te til forretningsforbindelser er ikke omfattet af repræsentationsbegrebet. Udgifterne til kaffe og te anses efter praksis som driftsomkostninger, som efter de almindelige regler giver ret til fradrag. - hotelophold Udgifter til leje af et hotelværelse og køb af mad og drikke berettiger ikke til momsfradrag. Der gælder imidlertid særlige regler, hvis hotelopholdet har streng erhvervsmæssig karakter jf. nedenfor under særlig fradragsret. - personbiler Udgifter til anskaffelse og drift af personbiler på hvide plader med højest 9 sidepladser, kan ikke fradrages. Broafgifter, parkeringsafgifter samt betaling af færgeoverfart vedrørende sådanne køretøjer kan således heller ikke fradrages. Der er imidlertid ret til fradrag for momsen af broafgiften til Øresundsbroen, hvis kørslen er erhvervsmæssig. 3. Særlig fradragsret I det følgende gennemgås en række indkøb, for hvilke der er fastsat en specifik fradragsret i momsloven. - hotelophold og restaurationsydelser Købsmomsen på hotelovernatninger og restaurationsydelser kan fradrages med henholdsvis 75 % for hotelovernatninger og 25 % for restaurationsydelsen, såfremt udgiften hertil er af streng erhvervsmæssig karakter. Reglen om 75 % fradrag for hotelovernatninger er gældende fra 1. januar Før 1. januar 2014 var fradragsprocenten 50 %. Kapitel 7.3. Side 2/10. Juli 2014

3 Hotelophold I forbindelse med at fradragsretten for udgifter af hotelophold blev ændret fra den dagældende fradragsprocent på 25 % til den nuværende fradragsprocent på 75 % har spørgsmålet om hotellers fakturering været diskuteret, idet de sælger flere forskellige ydelser overnatning og morgenmad der nu berettiger til forskelligt momsfradrag. Hotelovernatning og levering af morgenmad anses for at udgøre to selvstændige ydelser. Begge leverancer skal således fremgå af fakturaen med angivelse af en pris. I modsat fald anses fakturaen ikke for at opfylde de gældende formkrav, hvorved køber risikerer at miste fradragsretten for momsen vel at mærke for hele fakturaens pålydende. Eventuelt vil et fradrag på 25 % for hele fakturaens pålydende blive accepteret. Hvis et hotel markedsfører overnatning og morgenmad således, at morgenmaden er gratis ved køb af overnatning, anses morgenmaden for at være en tilgift. Det forhold, at morgenmaden kan fravælges, uden at det har nogen indflydelse på prisen af overnatningen understreger, at morgenmaden reelt er gratis for kunden. I et sådan tilfælde skal hotellet anføre morgenmad på fakturaen til 0 kr. Restaurationsydelse Ved en restaurationsydelse forstås udgifter til egentlige restaurantbesøg ude i byen. Restaurantydelser omfatter således ikke mad leveret fra et cateringfirma eller fra et pizzabud, da der her vil være tale om levering af en vare og ikke en ydelse. Begrebet Strengt erhvervsmæssig Momsfradraget er i begge tilfælde betinget af, at udgifterne er af streng erhvervsmæssig karakter. Typiske eksempler på situationer, hvor der er fradragsret efter reglerne kan nævnes; udgifter til restaurationsydelser og hotelophold afholdt for en handelsrejsende i forbindelse med dennes rejseaktiviteter. Ligeledes kan moms af restaurationsudgifter og udgifter til hotelophold, afholdt af virksomheden i forbindelse med kongresser, konferencer og lignende fradrages med henholdsvis 75 % og 25 %. En julefrokost afholdt ude i byen på en restaurant berettiger til 25 % momsfradrag som en restaurationsydelse. Fradraget bortfalder ikke, selv om ægtefælle, samlever m.fl. deltager og der skal efter praksis ikke ske en reduktion for så vidt angår deres andel. Hvis virksomhedens egne ansatte og forretningsforbindelser, deltager i restaurationsbesøg, er udgifter, der vedrører disse ligeledes omfattet af fradragsretten. Kapitel 7.3. Side 3/10. Juli 2014

4 - erhvervsmæssig kursusvirksomhed Virksomheder der driver erhvervsmæssig kursusvirksomhed kan fradrage 25 % af momsen af indkøb der vedrører bespisning af virksomhedens kursusdeltagere og 75 % af momsen af indkøbene der vedrører kursusdeltagernes hotelovernatning. Det er uden betydning, om mad- og drikkevarer købes ude i byen eller fremstilles af virksomheden selv. Det er en betingelse for fradraget, at indkøbene står i rimelig forhold til det afholdte kursus. Højesteret har i en dom fra efteråret 2012 dog slået fast at ovenstående begrænsning af kursusarrangørens momsfradrag kun SKAL ske kurser faktureret til fuldt momspligtige virksomheder. Hvis kunden derimod driver momsfri eller delvis momsfri virksomhed kan kursusudbyderen vælge at specificere eventuel restaurantdel og hoteldel på fakturaen, hvorefter kursusudbyderen har fuldt fradrag for momsen af de viderefakturerede omkostninger. Dette kunne føre til tanker omkring, at kursusudbyderen af administrative årsager altid skal fakturere for en samlet pakke, men her skal man være opmærksom på, at det vil medføre en ekstraomkostning for virksomheder, som driver moms eller delvis moms virksomhed. - billeje / billeasing Virksomheder, der lejer eller leaser personbiler kan opnå begrænset fradragsret. For så vidt angår leasing skal det indledningsvist fastlægges hvilken type leasing, der er tale om. Den momsmæssige behandling af leasingydelser er således forskellig alt efter, om der er tale om operationel leasing eller finansiel leasing. Denne sondring er afgørende for momsfradragsretten og der er derfor vigtigt, at der i aftalen defineres, hvilken type leasing, der er tale om. Finansiel leasing Finansiel leasing omfatter aftaler, hvor leasingtager både har ret og pligt til at overtage bilen ved leasingaftalens ophør. Finansiel leasing benævnes derfor også salg på afbetaling, da der reelt ikke er tale om udlejning. Selve pligten til at overtage bilen er afgørende - såfremt leasingtager blot har pligt til at anvise en køber til bilen er dette ikke tilstrækkeligt til at kvalificere aftalen som finansiel leasing. Ved indgåelse af aftalen skal leasingtager afregne moms af leasingaftalens samlede værdi baseret på leasingydelserne. Er der tale om finansiel leasing af en bil på hvide plader, er der således ikke fradrag for momsen af købet i form af leasingydelserne jf. ovenfor under ingen fradragsret. Kapitel 7.3. Side 4/10. Juli 2014

5 Operationel leasing Ved operationel leasing strækker leasingperioden sig ofte over en kort periode og ved leasingaftalens ophør leveres bilen tilbage til leasinggiver, medmindre andet er aftalt. Aftalen indeholder dermed ikke nogen pligt for leasingtager til at overtage bilen ved leasingaftalens ophør. Operationel leasing anses for udlejning, hvorfor det momsmæssigt skal behandles som en ydelse. Momsfradragsret I forbindelse med leje af personbiler / leasing af personbiler kan der, når visse betingelser er opfyldt, fratrækkes moms af leasingydelsen, dog max. 25 % af et særligt fradragsgrundlag - den såkaldte beregnede moms. Hvis momsen af lejen er lavere end det beregnede momsbeløb, er der fuldt fradrag for momsen af lejen. Hvis momsen af lejen til gengæld er højere end det beregnede momsbeløb, er der kun fradrag for den del af momsen, som svarer til det beregnede momsbeløb. Det vil med andre ord sige, at det er det mindste momsbeløb der er fradrag for. Denne fremgangsmåde er det klare udgangspunkt, men der er imidlertid en modifikation af reglerne, når der bliver erlagt en stor førstegangsydelse. Se nærmere herom nedenfor. Betingelser for fradrag Leasingperioden skal være minimum 6 måneder Bilen skal anvendes mindst 10 % til erhvervsmæssig kørsel Man kan på forhånd have aftalt leasingperioden i kontrakten, men den kan også aftales ved forlængelse af kontrakten. Fradragsgrundlaget Det særlige fradragsgrundlag opgøres som en vis procentdel af den registreringsafgift, som er betalt ved indregistrering af køretøjet. I de første 3 år fra køretøjets indregistrering er fradragsgrundlaget 2 % pr. måned af registreringsafgiftsbeløbet. I de efterfølgende år er grundlaget 1 % pr. måned. Momsen beregnes således som 25 % af 2 % (eller 1 % ved biler over 3 år) af registreringsafgiften pr. påbegyndt måned. Kender man ikke køretøjets registreringsår, beregnes køretøjets alder fra fabrikationsdatoen. Der kan være tilfælde, hvor leasinggiver ikke har oplyst registreringsafgiftsbeløbet, hvorfor det kan være svært at beregne fradragsgrundlaget. I så fald anvendes i stedet 55 %-reglen, hvorefter fradragsgrundlaget beregnes som 55 % af udlejningsbilens købspris inkl. moms, men ekskl. leveringsomkostninger. Kapitel 7.3. Side 5/10. Juli 2014

6 Det er i en meddelelse fra SKAT SKM DEP præciseret, at der ved "den for køretøjets betalte registreringsafgift her i landet" tillige skal forstås den "beregnede registreringsafgift" som ligger til grund for den forholdsmæssige registreringsafgift. Præciseringen betyder at leasingkontrakter vedrørende personmotorkøretøjer, fradragsmæssigt behandles ens, uanset om der betales forholdsmæssig registreringsafgift, eller om der er betalt den fulde registreringsafgift. Privat og erhvervsmæssig anvendelse Leasingtager eller lejer kan opnå fradrag uagtet, at køretøjet også benyttes delvis privat. Kørsel mellem bopæl og arbejdsplads betragtes som privatkørsel. Fakturaen Hvis lejen strækker sig over mere end 6 måneder, skal udlejer på fakturaen angive de oplysninger, der er nødvendige for beregning af det månedlige fradragsbeløb, eller angive fradragsbeløbet på fakturaen. I langt de fleste tilfælde har leasinggiver oplyst det beregnede momsfradrag. Leasing af biler i udlandet Flere virksomheder leaser biler i udlandet fortrinsvis i Tyskland. Leasing af transportmidler er i momslovens terminologi en hovedregelsydelse, som skal behandles efter reglerne om reverse charge, såfremt leasingen sker fra et EU-land til et andet. Leasinggiver skal således ikke beregne moms på fakturaen, idet leasingtager selv skal beregne dansk moms af fakturabeløbet. Bogføringseksempel leasingudgift med omvendt betalingspligt og beregnet momsfradrag Ovenstående kan illustreres ved følgende eksempel. En virksomhed har leaset en bil hos et tysk leasingselskab. Leasingen omfatter både leasing af bil samt tilhørende forsikring (momsfritaget). Fakturaen indeholder således følgende beløb Ikke momspligtigt beløb (forsikring) kr. Momspligtigt beløb (leasingydelse) kr. * Total leasingudgift kr. Beregnet momsfradrag kr. Kapitel 7.3. Side 6/10. Juli 2014

7 Omkostningskonto D ** K Kreditor D K Moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt D K *** Købsmoms D K *Det momspligtige beløb, der danner grundlag for beregning af moms. Værdien skal anføres i Rubrik A ydelser på momsangivelsen ** Da virksomheden udelukkende har ret til et beregnet momsfradrag, har virksomheden ikke mulighed for at fradrage den fulde beregnede købsmoms Beløbet på kr er således udtryk for den momsomkostning, som virksomheden har. *** Beløbet er momsen af det momspligtige beløb ( * 25 %) Beløbene på konto for moms af ydelseskøb i udlandet med omvendt betalingspligt (reverse charge) og konto for købsmoms skal overføres til momsangivelsen. Kapitel 7.3. Side 7/10. Juli 2014

8 - leasing af hvidplade biler stor førstegangsbetaling / ekstraordinær leasingydelse Hvis der i forbindelse med leasing af en bil på hvide plader er erlagt en stor førstegangsydelse, påvirkes de efterfølgende månedlige ydelser ved at blive mindre, end hvis man ikke havde betalt en stor førstegangsydelse. Det betyder, alt andet lige, at momsen af den månedlige ydelse i nogle tilfælde bliver mindre end den beregnede moms. Som hovedregel kan en virksomhed opnå fradrag for den mindste værdi af den beregnede moms eller momsen af ydelsen. Der er imidlertid en undtagelse, hvis følgende betingelser er opfyldt: 1. Forskellen mellem den beregnede moms og momsen af den månedlige ydelse x leasingperiodens løbetid, er mindre end den moms som er betalt ved den ekstraordinære leasingydelse 2. Virksomheden har fuld fradragsret Hvis betingelserne er opfyldt kan man tillægge den beregnede moms til købsmomsen, på trods af, at den beregnede moms på månedsbasis er højere end momsen af den månedlige ydelse. Ovenstående kan illustreres ved følgende eksempel. Leasing med stor førstegangsydelse Leasingperiode (løbetid) 36 måneder Ekstraordinær leasingydelse ,00 kr. + moms ,00 kr. I alt ,00 kr. Månedlig leasingydelse 4.215,00 kr. + moms 1.053,75 kr. I alt 5.268,75 kr. Beregnet momsfradrag oplyst af udlejer 1.750,00 kr. Momsfradraget som udlejer har opgjort på grundlag af fradragsgrundlaget er (1.750,50 kr ,75 kr.) 696,75 kr. større end den faktiske betalte månedlige moms. På 36 måneder vil dette betyde et yderligere fradrag på (36 * 696,75) kr.. Da dette beløb er mindre end det faktisk betalte momsbeløb på kr., af den ekstraordinære leasingydelse betyder det, at der hver måned i de 36 måneder må fradrages 1.750,50 kr. i moms. Kapitel 7.3. Side 8/10. Juli 2014

9 Hvis momsen af den ekstraordinære leasingydelse havde været mindre end de opgjorte ,00 kr. ville det månedlige fradrag kun have været den faktiske betalte moms af den ekstraordinære leasingydelse delt med 36, med tillæg af det faktisk betalte månedlige momsbeløb. - Fleet Management- aftale En Fleet Management-aftale er en leasingaftale, som omfatter alle omkostninger i forbindelse med drift af en bil. Der kan blandt andet være tale om omkostninger til reparation og vedligeholdelse. Fleet Management-aftalen kan også indeholde en aftale om brændstofadministration, som efter omstændighederne betragtes som en momsfri finansiel ydelse jf. nedenstående. Hvis en virksomhed indgår en leasingaftale / Fleet Management-aftale, hvori der ligeledes er en aftale om brændstofadministration vil brændstofudgifterne, under visse betingelser, blive anse som en momsfri finansiel ydelse. Betingelserne for at der kan være tale om en momsfri finansiel ydelse er, at der skal foreligge et trepartsforhold. Leasinggiver skal indgå aftale med benzinselskabet. Benzinselskabet udsteder herefter et kundekort i leasinggivers navn og for leasinggivers regning, som gives til leasingtager. Leasingtager tanker herefter selv brændstof direkte på tankstationerne som er en del af aftalen. Det er således leasinggiver der i første omgang modtager regningen fra benzinselskabet, men videresender den til leasingtager. Leasinggiver har på intet tidspunkt ret til at bestemme, på hvilken måde brændstoffet skal anvendes, eller til hvilke formål brændstoffet anvendes. Ud fra betragtningen om, at leasinggiver ikke på noget tidspunkt ejer eller har råderet over brændstoffet kan der ikke være tale om en levering af brændstoffet fra leasinggiver til leasingtager. Der er i stedet tale om at leasinggiver fungerer som kreditgiver i forhold til leasingtager og ydelsen skal derfor behandles som en momsfri finansiel ydelse. Det betyder imidlertid, at leasinggiver ikke kan fradrage den indgående afgift vedrørende brændstoffet. Pris på brændstoffet Det er uden betydning om brændstoffet videresælges til en fast pris på fx 14 kr. (normal dagspris mellem 8 kr. og 14 kr.) eller til en variabel pris, fx dagsprisen + 5 kr. SKAT har for nylig tilkendegivet at prisen for brændstofadministrationen skal opgøres på baggrund af en omkostningsbaseret metode. Kapitel 7.3. Side 9/10. Juli 2014

10 - bilforhandlere, biludlejere og køreskoler Bilforhandlere, biludlejere samt køreskoler har vedrørende anskaffelse og drift af personmotorkøretøjer fradrag efter de almindelige regler for købsmoms, hvis bilerne bliver indkøbt med henblik på videresalg eller til brug for momspligtig udlejning, eller når køretøjet er bestemt til køreundervisning. - Øresundsbroen Broafgiften ved kørsel over Øresundsbroen indeholder moms. Betalingen for passagen er ikke omfattet af driftsomkostningsbegrebet for motorkøretøjer i momslovens forstand, og det er derfor momslovens almindelige regler der finder anvendelse. Det medfører at fradragsretten skal fastlægges for hver enkelt rejse. Hvis der er tale om erhvervsmæssig kørsel over broen, kan hele momsen fratrækkes. Hvis der er tale om ikke-erhvervsmæssig kørsel kan der ikke opnås fradrag. Hvis der er tale om både privat og erhvervsmæssig kørsel fastsættes fradragsretten ud fra et skøn. Kapitel 7.3. Side 10/10. Juli 2014

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering

NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering NOTAT Aalborg Universitet momshåndtering momsnotat.2008.1.4.08.u.ændringer.doc 15-07-08 Side 1 af 9 1. GENERELT: 3 2. SALGSMOMS: 3 2.1 Overordnet 3 2.2 indtægtstyper - momsmæssigt 3 2.3. Momspligtige forskningsindtægter(omsætning)

Læs mere

rækker en hånd ud til busbranchen

rækker en hånd ud til busbranchen skat rækker en hånd ud til busbranchen Af: SKAT/ Foto: SKAT SKAT har i 2012 haft busbranchen under lup og gennemført et pilotprojekt med fokus på delvist fradrag i busvirksomheder. Erfaringsmæssigt kan

Læs mere

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms:

Eksempler efter regelsæt for refusionsmoms: Statens Administration, ØSC 8. april 2011 Oversigtsskema til vejledning om afløftning af moms på købsfakturaer Skemaet indeholder områder, hvor der kan være forskelle fra hovedreglen om fuld fradragsret

Læs mere

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET

MOMSFORHOLD. for AARHUS UNIVERSITET MOMSFORHOLD for I. Indledning Denne vejledning har til formål at give en kort introduktion til en række momsemner. Håndbogen er ikke udtømmende, men vi har valgt at beskrive de emner, der erfaringsmæssigt

Læs mere

7.5 Investeringsgoder

7.5 Investeringsgoder Moms Forlaget Andersen 7.5 Investeringsgoder Af Senior VAT Consultant Mette Danielsen, Ernst & Young P/S mette.danielsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende investeringsgoder har følgende indhold:

Læs mere

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013

Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift. 21. februar 2013 Den Danske Fondsmæglerforening Kursus om moms og lønsumsafgift 21. februar 2013 Program Brush up på Deutsche Bank dommen / dansk praksis Registreringsforhold moms og lønsumsafgift Moms Salgsmoms Udenlandske

Læs mere

Instruks Momshåndtering

Instruks Momshåndtering Instruks Momshåndtering Instruks momshåndtering (pkt 4-3-3 ajourført) -05-01-15 Side 1 af 10 1. FORMÅL 3 1.1. Baggrund 3 1.2. Formål 3 2. ANSVARLIG 3 3. TERMINER 4 4. FREMGANGSMÅDE 4 4.1. Definitioner

Læs mere

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb:

Deloitte vurderer, at AffaldVarme Århus skal være opmærksomme på følgende i relation til håndtering af momsen ved udbetaling af overdækningsbeløb: Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89 20 70 00 Telefax 89 20 70 05 www.deloitte.dk Notat Tilbagebetaling af overdækning - moms

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj 2008. Spørgsmål er stillet efter ønske fra Colette Brix (DF). Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt J.nr. 2008-318-0050 Dato: 13. juni 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 248-253 af 20. maj

Læs mere

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse?

R s. Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser. Indledning. Hvad er en tjenesteydelse? R s Få styr på momsen ved handel med ydelser over landegrænser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere

Læs mere

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil.

Politik. Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Politik Firmabiler Målgruppe: Medarbejdere ansat i HCT Tool A/S, Mouldpro ApS og Mouldflo ApS som har ret til firma betalt bil. Gældende fra: 1. august 2014 Beskrivelse: Medarbejdere ansat i ovenstående

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt. J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 246 Offentligt J.nr. J.nr. 07-079332 Dato : 6. juni 2007 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 245 og 246 af 9. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio.

Spørgsmål. Samrådsspørgsmål C Hvilke initiativer vil ministrene tage for at sikre en reel nedsættelse af færgetaksterne på 95 mio. Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt 10. november 2016 J.nr 16-1557282. Moms, Afgifter og Told KER, AFL Samrådsspørgsmål A-D - Tale til besvarelse

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v.

Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v. (Momspakken m.v. Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter inden for EU m.v.(momspakkenm.v.) Her står du: Nyhedsbreve > 2009 Nye momsregler for EU-handel med ydelser, godtgørelse af momsudgifter

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] Side 1 af 6 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Anette Sand. Bogen om moms

Anette Sand. Bogen om moms Anette Sand Bogen om moms 6. Indtægter og udgifter uden moms Hvis der så bare var konsekvens i tingene. Men det er der ikke. Det er nemlig ikke alle indtægter og udgifter, der er moms på. Næsten ikke alle.

Læs mere

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper

7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Moms Forlaget Andersen 7.4 Momsfradrag for udvalgte udgiftstyper Af Senior VAT Manager Rune Grøndahl, KPMG rgroendahl@kpmg.dk Indhold Denne artikel omhandlende momsfradrag for udvalgte udgiftstyper har

Læs mere

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens

Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens SKAT Jura, Afgifter og Lovkoordinering Østbanegade 123 2100 København Ø Pr. mail: juraskat@skat.dk 17. januar 2017 Høringssvar Udkast til styresignal om moms personalets private brug af virksomhedens aktiver

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 69 Bilag 8 Offentligt 14. december 2015 J.nr. 15-3097916 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 69 - Forslag til lov om ændring af lov om registreringsafgiftsloven (Nedsættelse

Læs mere

Nyt fra Roesgaard & Partners

Nyt fra Roesgaard & Partners Nyt fra Roesgaard & Partners Marts/April 2015 Rådgivning økonomisk vejledning Leasing af firmabil Der gælder samme regler for beskatning af leaset firmabil som for en købt firmabil. Alligevel er der særlige

Læs mere

Bilag 4 - Udkast til kontrakt

Bilag 4 - Udkast til kontrakt Bilag 4 - Udkast til kontrakt Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Analyse og Finans Viborg, den xx.xx.2009 Leasingkontrakt vedr. rammeaftale om finansiel leasing af medicinsk udstyr til hospitalerne i Region

Læs mere

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning

November 2012 Rev. december 2012. Efterskolernes. Momsvejledning November 2012 Rev. december 2012 Efterskolernes Momsvejledning INDHOLD Indhold og forord side 2 Momsregistrering side 3 Momspligtig omsætning side 5 Momsfri omsætning side 6 Omsætning udenfor momsloven

Læs mere

4.2 Registreringspligtig person

4.2 Registreringspligtig person Moms Forlaget Andersen 4.2 Registreringspligtig person Af Senior VAT Consultant Susanne Johnsen, Ernst & Young P/S susanne.johnsen@dk.ey.com Indhold Denne artikel omhandlende registreringspligtig person

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter

Nr. 7. Marts 2009. Nye momsregler ved salg af varer og ydelser til interesseforbundne parter Nr. 7 Marts 2009 AP Nyt er et nyhedsbrev til klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret og regnskab. Ind imellem sætter vi desuden

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM)

MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) MCI Association Day Moms i foreninger Jens A. Staugaard VAT Director (LLM) Foreninger generelt Momspligtigt, momsfritaget og lønsumsafgift Foreningers momsforhold adskiller sig i princippet ikke fra andre

Læs mere

Få effektiv finansiering med på vejen

Få effektiv finansiering med på vejen Få effektiv finansiering med på vejen 2 Træk på Jyske Finans og løb ikke tør for finanser Få de maskiner og køretøjer, I har brug for Investering i nyt materiel kan være ganske omfattende. Og det er vigtigt,

Læs mere

Deleøkonomi om biler

Deleøkonomi om biler - 1 Deleøkonomi om biler Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT offentliggjorde den 30. juni 2016 et udkast til retningslinier om skat af indkomst fra biler i deleøkonomi. Området har stor

Læs mere

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private.

Beskrivelse af de faktiske forhold Spørger er et selskab, som driver virksomhed med leasing af biler til virksomheder og private. Spørgsmål 1. Kan Skatterådet bekræfte, at spørger i alle tilfælde kan anvende den vurderede markedspris som beskatningsgrundlag ved fri bil beskatning for biler, der er over 36 måneder? 2. Hvis Skatterådet

Læs mere

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med

Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Få finansieret virksomhedens energioptimeringer med Indholdsfortegnelse Hvem er NRGi Finans........................ 3 Finansiering er en god ide.................... 4 Finansieringstyper..........................

Læs mere

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk

Biler. Biler. Skat & Moms. redmark.dk Biler Biler Skat & Moms redmark.dk Kan du styre en firmabil sikkert igennem skatte- og momslandskabet? Inden du sætter dig bag rattet i en firmabil og kører en tur, er det vigtig at kende de særlige regler

Læs mere

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser

Moms Skoler og andre institutioners salg af pakkerejser RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2016 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide?

Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010. hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser fra 1. januar 2010 hvad skal du vide? Moms ved køb og salg af ydelser januar 2010 Copyright BDO ScanRevision, januar 2010 Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk,

Læs mere

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler

www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler www.pwc.dk Momsvejledning 2015 En praktisk vejledning til de danske momsregler Denne publikation er udarbejdet alene som en generel orientering om forhold, som måtte være af interesse, og gør det ikke

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG

MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG MOMS OG SKATTEMÆSSIGE FRADRAG 1. Moms og skat 2. Momsafregning for begyndere 3. Momsafregning ved køb/salg i udlandet PROGRAM 4. Særlige regler 5. Løsning af momsopgave 6. Demonstration af momsangivelse

Læs mere

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else

Momspjece. momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else DA N S K G O L F U N IO N Momspjece momspligt eller -fritagelse fr a dr ag godtgør else APRIL 2011 Forord Golfklubber og andre amatøridrætsforeninger skal ligesom almindelige erhvervsvirksomheder forholde

Læs mere

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel

Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Indholdsfortegnelse Delvis fradragsret for moms - hvis du kører turist- eller rutekørsel Delvis fradragsret for moms Delvis fradrag for moms af fællesudgifter Lønsumsafgift af indtægter ved rutekørsel

Læs mere

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017

Moms. Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK. Børsen 1. December 2017 Moms Møder, events, kongresser, konferencer m.v. I DANMARK Børsen 1. December 2017 Good Things.and the bad one? Sikkerhed LOCALHOOD God infrastruktur Gå-afstand til alt og kort transport til lufthavn Danish

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. september 2012 Sag 374/2010 (2. afdeling) Learn2Lead A/S (advokat Bent Ramskov) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) Biintervenient til

Læs mere

Repræsentations udgifter. Skat 2015

Repræsentations udgifter. Skat 2015 Repræsentations udgifter Skat 2015 Der er stor forskel på den skatteog momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager

Læs mere

KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER

KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER KØBSMOMS I FORB. MED ARRANGEMENTER AGENDA: Bespisning Restauration Egne lokaler Udland Taleksempler Hotelovernatning DK Udland Taleksempler MOMSBEHANDLING - BESPISNING Begrebet forstås bredt, dvs. dækker

Læs mere

Guide til kørsel i virksomheden

Guide til kørsel i virksomheden Guide til kørsel i virksomheden Hej virksomhedsejer Møder med kunder og forretningspartnere kan være altafgørende for, om virksomheden kan skabe indtægter og overleve år efter år. Derfor kan kørsel være

Læs mere

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H

Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H SKAT Østbanegade 123 København Ø 7. november 2016 Høring om styresignal vedrørende moms på fast ejendom ved salg efter udlejning, H317-16. SKAT har den 14. oktober 2016 fremsendt ovennævnte forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt

Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt Europaudvalget 2016 KOM (2016) 0497 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.8.2016 COM(2016) 497 final 2016/0245 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Republikken

Læs mere

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet

Momsinstruks. for. Aarhus Universitet AU Momsinstruks for Aarhus Universitet Side 1 af 40 1. MOMSINSTRUKS FOR AARHUS UNIVERSITET... 4 1.1 Indledning... 5 1.2 Juridiske grundlag... 5 1.3 Definitioner... 5 1.3.1 Eksempler på varer... 6 1.3.2

Læs mere

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser

Fra den 1. april 2007 er museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser Vejledning om de moms- og afgiftsmæssige konsekvenser i forbindelse med at museers indtægter fra forundersøgelser og arkæologiske undersøgelser er blevet momspligtige Fra den 1. april 2007 er museers indtægter

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Personalegoder. Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Personalegoder Januar 2017 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Forord Gratis guide til selvstændige om personalegoder Denne guide udgives af Salary og er den første i en række af værdifulde guides

Læs mere

Side 1 af 36 Moms - fakturering og regnskab Dato for 21 sep 2011 14:30 offentliggørelse Resumé Vejledningen beskriver reglerne for, hvordan du skal indberette det momspligtige salg og reglerne for, hvilke

Læs mere

Varebiler på gule plader

Varebiler på gule plader Varebiler på gule plader Vejledningen beskriver en række regler for varebiler på gule nummerplader med en tilladt totalvægt på højst 4 tons, der ikke er fritaget for registreringsafgift. Vi har lagt vægt

Læs mere

BILER. En guide til skat, moms og afgifter

BILER. En guide til skat, moms og afgifter BILER En guide til skat, moms og afgifter BILER 3 FORORD Interessen for biler er stor. Meget stor. Det gælder både personbiler og varebiler. Det gælder, uanset om de anvendes privat, erhvervsmæssigt eller

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr

UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr UDKAST 29. januar 2016 Skatteministeriet J. nr. 15-1434179 Bekendtgørelse om SKATs behandling af ansøgninger om og udstedelse af tilladelse til betaling af forholdsmæssig registreringsafgift af leasingkøretøjer

Læs mere

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug.

De enkelte aktiver registreres i balancen i anskaffelsesåret og afskrivning påbegyndes når aktivet er leveret og taget i brug. VEJLEDNING Eventuelt afvigelse mellem leasing- og afskrivningsperiode. Retningslinierne for afskrivning af aktiver i anlægskartoteket er som hovedregel fastsat i kommunens regnskabspraksis for tilsvarende

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1. Sag C-98/07 FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT Y. BOT fremsat den 13. december 2007 1 Sag C-98/07 Nordania Finans A/S, BG Factoring A/S mod Skatteministeriet (anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Højesteret

Læs mere

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november

Beierholms Faglige Dage 2015. København d. 26. november Beierholms Faglige Dage 2015 København d. 26. november Velkommen 2 November 2015 2012 Faglige Mastersæt. Dage, Power spor 1 Point - moms Program - Spor 1 Moms Aktuelt moms Momsfradrag i holdingselskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven)

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven) 1 I bekendtgørelse om merværdiafgiftsloven (momsloven), jf. bekendtgørelse nr. 663 af 16. juni 2006, som ændret ved bekendtgørelse

Læs mere

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr Leasingaftale Navn Adresse By Cpr Mellem ovennævnte bruger og Typhoon Blokhus Aps, Nyborgvej 14, 9400 Nørresundby, SE 27975763 indgås en leasingaftale om overladelse af brugsretten til nedennævnte køretøj.

Læs mere

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl.

Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. Vejledende retningslinier for momspligt og momsfritagelse for freelancejournalister, fotografer m.fl. På baggrund af en henvendelse fra Dansk Journalistforbund, har Told- og Skattestyrelsen i samarbejde

Læs mere

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Torveporten 2, 4. sal DK-2500 Valby Telefon: +45 40 38 29 87 post@finansogleasing.dk www.finansogleasing.dk CVR nr. 75 36 12 11 15. april 2016 Til Folketingets Skatteudvalg c.c. Skatteminister Karsten

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler Momsmanual for efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler 5 Forord Efterskoler, højskoler, husholdningsskoler og friskoler

Læs mere

Moms - ejendom og entreprise

Moms - ejendom og entreprise MOMS, TOLD & AFGIFTER Moms - ejendom og entreprise Peter K. Svendsen og Randi Christiansen 3. marts 2008 TAX Program Byggemoms Nyere praksis vedr. aftaleindgåelse / byggeri for egen regning Hvornår er

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0633 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF

Læs mere

MOMSVEJLEDNING. Til danske DMC er, PCO er mv., der arrangerer kongresser, møder mv. i Danmark

MOMSVEJLEDNING. Til danske DMC er, PCO er mv., der arrangerer kongresser, møder mv. i Danmark MOMSVEJLEDNING Til danske DMC er, PCO er mv., der arrangerer kongresser, møder mv. i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...2 2. Momsbehandling af selve konferencen/ kon gressen/mødet hvem er kunden/arrangøren,

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0622 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Republikken

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter

Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter - 1 Skattemæssige fradrag for repræsentation og andre udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Repræsentation kan normalt fratrækkes, dog kun med 25 pct. Men i en dom fra 1. december 2011

Læs mere

Moms ved handel med udlandet

Moms ved handel med udlandet Moms ved handel med udlandet En praktisk vejledning Maj 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer

Læs mere

Repræsentationsudgifter Skat Tax

Repræsentationsudgifter Skat Tax Repræsentationsudgifter Skat 2017 Tax 2 Repræsentationsudgifter Der er stor forskel på den skatte- og momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det

Læs mere

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017

L4 Bilpakken. Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 L4 Bilpakken Medlemsmøde hos DI-bilbranchen den 11. december 2017 Fra SKAT: Clark Henriksen (Motor i Århus) Claus Rytter Hedegaard (Motor i Aalborg) Kurt Vittrup og Jørn Nysum Schoop (Procesejere - København)

Læs mere

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve

AP NYT. September 2010. Tilmelding til AP Nyt på www.ap.dk under Nyhedsbreve Side 1 AP NYT September 2010 Velkommen til AP Nyt! AP Nyt er et nyhedsbrev til vores klienter og forretningsforbindelser, hvor vi orienterer om nye regler og aktuelle emner inden for skat, selskabsret

Læs mere

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12

Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv fsv. angår den momsmæssige behandling af vouchere (j. nr. 2012-221-0047) H112-12 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: js@skat.dk 07. september 2012 mbl (H:\Fagligt Center\HORSVAR\2012\H112-12.doc) Høringssvar til teknisk høring om ændring af EU s momssystemdirektiv

Læs mere

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4)

Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 11. oktober 2017 Ændring af registreringsafgiftsloven (L4) Skatteministeriet har den 3. oktober 2017 fremsendt ovennævnte lovforslag til FSR

Læs mere

Vejledning til kontering af udgiftsbilag

Vejledning til kontering af udgiftsbilag Vejledning til kontering af udgiftsbilag - til bogholderen i den mindre virksomhed Version 2.0 Indholdsfortegnelse Forord:... 3 Råd før læsning:... 3 Fremgangsmåde ved kontering af udgiftsbilag:... 4 1)

Læs mere

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL

BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL BA ØKONOMI HA (JUR.) I SKAT, 2. DEL Sommereksamen / Summer exams 2010 Ordinær eksamen / Ordinary exam Skriftlig prøve / Written exam: 25055 Moms- og afgiftsret Varighed / Duration: 3 hours / timer Hjælpemidler

Læs mere

Leasing giver frihed også økonomisk

Leasing giver frihed også økonomisk Leasing giver frihed også økonomisk Pas godt på dine transportudgifter Der er økonomisk fornuft i at lease Det er en rigtig god ide at lease din virksomheds person- og varebiler. Leasing giver store økonomiske

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om bemyndigelse af Rumænien til at anvende foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 27.11.2013 COM(2013) 831 final 2013/0411 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om tilladelse til Polen til at indføre foranstaltninger, der fraviger artikel

Læs mere

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt

Skatteudvalget L 4 Bilag 16 Offentligt Skatteudvalget 2017-18 L 4 Bilag 16 Offentligt 26. oktober 2017 J.nr. 2017-5154 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges supplerende høringsskema samt det modtagne høringssvar

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009

Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 28. maj 2009 Vedtaget den 28. maj 2009 Skattereform - Forårspakke 2.0 28. maj 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer

Læs mere

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser.

I redegørelsen neden for omtales ikke spørgsmålet om forhandleres muligheder for at berigtige demobiler til forhandlernes indkøbspriser. LETT Advokatpartnerselskab Artur Bugsgang Advokat J.nr. 281312-ARA 17. juni 2013 TIL HVILKEN PRIS KAN ET LEASINGSELSKAB A F- GIFTSBERIGTIGE BILER INDKØBT TIL UDLEJ- NING/LEASING? Bilbranchen og De danske

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 346 Offentligt 22. maj 2017 J.nr. 2017-2430 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346 af 24. april 2017 (alm.

Læs mere

Moms Grænseoverskridende transaktioner

Moms Grænseoverskridende transaktioner Moms Grænseoverskridende transaktioner RSM plus er Danmarks 7. største revisionsog rådgivnings-virksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer,

Læs mere

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt

Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0421 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 9.8.2017 COM(2017) 421 final 2017/0188 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse

Læs mere

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6

TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 TfS 1996, 699 Om momsvejledningen og momslovens 27, stk. 6 Af advokat Niels Schiersing, Advokaterne Grønningen 17, København Af momsvejledningen 1995, pkt. G.1.6.1, fremgår, at momsfradrag vedrørende uerholdelige

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Moms. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik Moms på administration af fast ejendom. Salg af nyopførte bygninger og byggegrunde bliver momspligtigt. Rejsebureauer bliver momspligtige

Læs mere

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget

Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget Dato: 22. august 2017 Starttidspunkt: 21:00 Sted: A.1.01 Medlemmer: Ruth Lauridsen, Robert Terkelsen, Simon Nicolajsen Jørgensen, Jeyarajah Rasiah, Ole Marcussen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55

Vejledning i bilordninger. Side 1 af 55 Side 1 af 55 Vejledning i bilordninger:...4 1: Indledning:...4 2: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.1: Definition: Erhvervsmæssig kørsel...4 2.2: 60 dags-reglen:...5 3: Den skattemæssige behandling af biler

Læs mere

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre

Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Undgå at blive snydt Få styr på dine momsnumre Indhold Kontakt Sandra Erichsen T: 8932 5654 E: sae@pwc.dk Irene Drejsig Petersen T: 3945 3424 E: idp@pwc.dk Hvad skal du være opmærksom på ved en leverance

Læs mere

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2010 KOM(2010) 707 endelig 2010/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af beslutning 2007/884/EF om bemyndigelse af Det Forenede Kongerige

Læs mere

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv

Varebiler på gule plader. Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv Varebiler på gule plader Til dig, der ejer eller bruger en vare- eller lastbil til erhverv AUGUST 2007 Indhold Få godt styr på reglerne 4 Har du trukket momsen fra, da du købte varebilen? 5 Bruger du eller

Læs mere