INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK"

Transkript

1 FEBRUAR 2015 INVESTERINGER OG NYE ERHVERVSMØNSTRE I DANMARK Hvordan sikrer vi, at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture

2 Hvordan sikrer vi at der genskabes et tilstrækkeligt antal nye arbejdspladser i den private sektor inden 2020? Velstanden skabes i den private sektor og væksten i den private sektor kommer hele Danmark til gode Men der oprettes for få nye arbejdspladser i den private sektor og produktivitetsvæksten har været svag de sidste 20 år Velstanden og velfærden, som vi kender den i dag, er derfor udfordret Regeringen forventer at reformer vil øge arbejdsudbuddet frem mod 2020, så der er mulighed for ca flere jobs i den private sektor Øget arbejdsudbud bliver kun til velbetalte jobs, hvis erhvervslivet tør at investere i at oprette nye arbejdspladser i Danmark med høj produktivitet. Axcelfuture ser i denne analyse på hvor et tilstrækkeligt antal private arbejdspladser kan oprettes så Danmarks høje velstand og velfærd kan bevares. 1

3 Grundlæggende udfordring Sektorforskydninger svækker velstand og vækst Vores analyser viser: At hvis de historiske sektorforskydninger fortsætter, vil beskæftigelsen søge over i brancher med lav produktivitet (primært inden for service) på bekostning af brancher med høj produktivitet (i både fremstilling og service). Det øger omkostningerne for de øvrige erhverv og svækker velstanden og de fremtidige vækstmuligheder Desuden presses velstanden af den lave vækst i Europa og risikoen for en global vækstnedgang Skal der skabes private jobs med høj produktivitet (altså velbetalte jobs) kræver det en betydelig indsats: o o Større jobskabelse inden for brancher med høj produktivitet Produktivitetsstigninger generelt i alle brancher (landbrug, fremstilling, service og offentlig sektor) Det kræver investeringer men hvorhenne? Og hvor store investeringer er der behov for? 2

4 Analysen ser på sektorforskydninger og investeringer Der er sket store sektorforskydninger de sidste årtier: o Fremstilling udgjorde 29% af private jobs i nu 19% o Privat service udgjorde 62% i mod 76% i dag Samtidig ser vi en lav vækst i kapitalapparatet, særligt i de sidste 10 år og især inden for fremstilling. Analysen behandler tre hovedspørgsmål: 1. Sker en stor del af væksten i de nye private jobs i en gruppe af serviceerhverv, hvor der ikke er så stort behov for øget kapitalapparat? 2. Er der grund til bekymring for jobskabelsen og velfærden, hvis sektorforskydningerne og de lave erhvervsinvesteringer fortsætter? 3. Hvad kræver det af erhvervsinvesteringer, hvis der skal oprettes nye private arbejdspladser i Danmark og vi samtidig opnår en tilstrækkelig høj produktivitetsvækst? 3

5 Beskæftigelse og værditilvækst i Danmark 2013 Nogle få serviceerhverv har forholdsvis høj værditilvækst Finansiering og forsikring 3% Telekom, radio, tv og udgiver 2% Fremstilling 10% Transport* 5% Andel af beskæftigelse Gennemsnitlig værditilvækst per ansat* (Index: Fremstilling=100) x 100 x 85 x Gns. vækst i BVT per ans. % p.a ,8% 5,9% 2,9% 0,7% IT og viden service 7% 80 x -1,1% Anden service 14% 67 x -1,6% Offentlig forv. og service 30% 56 x 0,6% Note: *) Værditilvækst er målt som bruttoværditilvækst (BVT) per ansat. Opgjort i 2010-priser. Forsyningssektoren har højt BVT per ansat med index 214 og er ikke vist. Transport er her inkl. fly og skibe. Bygge og anlæg 6% Engros- og detailhandel 15% 53 x Fremstilling = 51 Index 100 x 0,1% 1,6% Kilde: Copenhagen Economics pba Dst Nationalregnskab Landbrug, skovbrug og fiskeri 3% Turisme 4% 32 Alle serviceerhverv = x 28 Index 69 x 2,8% -3,2%

6 Beskæftigelsen stiger mest i erhverv med lav værditilvækst Mens investeringer øges mest i erhverv med høj værditilvækst Højest værditilvækst % % 21% af jobs -4% -32% 82% 102% Gns. 2,4 miokrper job -5% 91% 80% 51% x4 35% af jobs 15% 17% -41% 28% 3% 45% Gns. o,6 miokrper job Lavest værditilvækst 59% -25% Kilde: CE analyse pba Dst Nationalregnskab Note: Offentlig sector, forsyning og anden servide ikke vist. Transport inkl fly og skibe. Note: Real kapitalapparati 2010-priser efter ny opgørelse hvori F&U indgår 5

7 Afgrænsning af brancheanalysen Den detaljerede brancheanalyse omfatter: Sektorforskydninger mellem fremstilling, privat service og landbrug Brancheforskydninger inden for fremstilling og inden for service Beskæftigelsens fordeling Øvrige; 1% Analysen medtager ikke: Forsyningssektoren (energi, vand, affaldsbehandling), som analyseres separat af Axcelfuture Råstofindvinding og olieraffinaderier (olie og gas), som er meget kapitalkrævende og underlagt et særligt regime (f.eks. kulbrintebeskatning) Skibsfart og luftfart, som også er meget kapitalkrævende og underlagt særlige regimer (f.eks. tonnage beskatning) Udviklingen i den offentlige sektor antages at udvikle sig som i Finansministeriets reform-scenarie. Offentlig service; 30% Olie og gas, forsyning, skibsfart og luftfart; 2% Privat service; 48% Landbrug mm; 3% Fremstilling; 10% Kilde: Copenhagen Economics baseret på tal fra Danmarks Statistiks nationalregnskab. 6

8 Hvordan fordeler branchebeskæftigelsen sig? Fremstillingsbrancher Andele af den totale private beskæftigelse, 2012 Fremstillingsbrancher Servicebrancher Andele af den totale private beskæftigelse, 2012 Servicebrancher Maskinindustri Fødevarer, drikke og tobak Metal 2,3% 3,3% 3,2% Engros- og detailhandel Lokale erhverv 13,9% 25,0% Elektronik Farma Møbler 1,2% 1,1% 1,6% IT og videnservice Turisme 7,1% 12,0% Plast 0,8% Finans 4,9% Glas og beton Øvrig fremstilling 0,8% 0,7% Landtransport 3,9% Kemisk 0,7% Post 1,5% Træindustri Trykkerier Tekstil 0,5% 0,5% 0,4% Udgiver Telekom 1,3% 0,9% Papir Fremst af motorkøretøjer Fremst af skibe og andre transportmidler 0,3% 0,3% 0,2% Radio og TV Udlejning og leasing af materiel 0,8% 0,5% 0,0% 0,5% 1,0% 1,5% 2,0% 2,5% 3,0% 3,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Kilde: Copenhagen Economics baseret på nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik. Note: Kilde: Lokale serviceerhverv : Bilhandel og -værksteder, ejendomsmæglere, udlejning af erhvervsejendomme, arbejdsformidling mv, rengøring og anden operationel service, privat redningskorps, voksenundervisning, rep. af husholdningsudstyr samt frisører, vaskerier og andre ydelser. Copenhagen Economics baseret på nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik. 7

9 8 Udfordringerne for velstand og beskæftigelse i Danmark Axcelfuture 25. november 2014

10 Velfærdskommissionens analyse fra 2005 Pres på finansieringen af velfærdssamfundet Velfærdssamfundets finansiering presses af demografiske ændringer, heriblandt senere indtræden på arbejdsmarkedet, tidligere tilbagetrækning, flere ældre, længere levetid, lave fødselstal og at en del årige er ledige eller udenfor arbejdsstyrken. Siden 2005 har reformer forsøgt at modvirke dette pres. Andel af aldersgruppe Udenfor arbejdsstyrken Ledige Flere beskæftigede i den private sektor og højere produktivitet er et væsentligt element i at lette presset. Ambitionen om de private jobs er affødt af dette pres Uddannelse Beskæftigede Tilbagetrækning Højere levealder 16 år 64 år Aldersgruppe 9

11 Regeringens 2020-fremskrivning Finansministeriet forudsætter, at der i 2020 vil være ca flere i privat beskæftigelse end i 2013 hvis alt går vel. Stigningen skyldes både en forbedring af konjunkturerne og en forbedring af den strukturelle beskæftigelse Forbedringen af den strukturelle beskæftigelse skyldes (allerede gennemførte) reformer, der øger arbejdsudbuddet FM s 2020-vækst i private jobs Privat beskæftigelse personer Kilde: Finansministeriet, Finansredegørelse 2014, figur

12 Reformer: Øget udbud giver mulighed for nye private jobs Udbygning af den offentlige sektor Privat beskæftigelse (1000 personer) Privat beskæftigelse som andel af samlet befolkning (procent) : Privat beskæftigede ift befolkn % (højre akse) : Kraftig opbygning af offentlig sektor : private jobs : private jobs Øget udbud mod 2020: besk. 50% 2020: Privat beskæftigede ift befolkn. 40% 36% (højre akse) : Privat beskæftigede ift befolkn. 34% (højre akse) % Kilde: Copenhagen Economics pba data fra Nationalregnskabet, Danmarks Statistik. 11

13 Axcelfutures vækstscenarie Sørg for, at det fortsat er attraktivt at investere i Danmark jobs i den private sektor vil kræve, at kapitalapparatet øges frem til 2020, og der må tages højde for fortsatte sektorforskydninger og behov for øget produktivitet. Beholdning af fast realkapital, mia. kroner, 2010-priser Investeringsbehovet afhænger af hvilke brancher der vokser Gns. kapitalapparat i høj værditilvækst brancher 2,4miokrper job i den private sektor I 2013 krævedes i gns. kapitalapparat på 1,0miokrper job i den private sektor Gns. kapitalapparat i lav værditilvækst brancher 0,6miokrper job i den private sektor Note: Private erhverv i figuren omfatter landbrug, fremstilling og service ekskl. luftfart, skibsfart, olie/gas og forsyning,samt hjælpevirksomhed til transport (som blandt andet omfatter Sund & Bælt). Kilde: Copenhagen Economics pba data fra Nationalregnskabet, Danmarks Statistik. 12

14 Behov for betydelige investeringer for at skabe nye private jobs En stigning i værditilvæksten per ansat, som fastholder velstanden, kræver, at de historiske trends i sektorforskydningerne knækkes o Høj vækst i brancher med høj værditilvækst per ansat (som samtidig er de investeringstunge brancher) o Opbremsning i skiftet mod serviceerhverv med lav værditilvækst Det kræver fortsat erhvervsinvesteringer blot at fastholde beskæftigelsen og endnu flere at øge private jobs o Det vil kræve betydelige investeringer blot at fastholde den nuværende private beskæftigelse, selv med fortsættelse af kraftige sektorforskydninger o Det vil kræve yderligere investeringer i vækstscenariet med nye private jobs Investeringerne skal styrke beskæftigelsen og værditilvæksten og sikre Danmarks fremtidige velstand. Det vil skabe velbetalte jobs 13

15 Stort investeringsbehov Det kræver betydelige investeringer at fastholde private jobs, selv i basisforløbet med kraftige sektorforskydninger. Vækstscenariet med flere private jobs kræver en stigning på mia. kr. i investeringer om året, svarende til en årlig vækst i erhvervsinvesteringerne på 6-9 pctom året, så der i 2020 er årlige erhvervsinvesteringer på mia. kr. Til sammenligning har de historiske investeringer i gennemsnit fra 2005 til 2010 været ca. 170 mia. kr. pr. år. Udvikling i kapitalapparat forskellige scenarier Basisforløb med fastholdelse af nuværende private jobs Vækstscenarie med flere private jobs Investeringer øges med ca. 3-4 pct per år Investeringer øges med ca. 6-9 pct per år Note: Nettobeholdning af fast realkapital, primo året, faste 2010-priser. Private erhverv (landbrug, bygge og anlæg, fremstilling, privat service). Årlige ændringer i pctinvesteringsbehovi perioden er opgjort hvor der tages højde for afskrivninger. Kilde: Copenhagen Economics baseret på Danmarks Statistiks nationalregnskab. 14

16 To scenarier analyseret Sc. 1 Alt-andet-lige Samme privat beskæftigelse i 2020 som i a: Fortsatte sektorforskydninger I dette scenarie forudsættes uændret privat beskæftigelse , og at de historiske sektorforskydninger forsætter, men at de svækkes langsomt. 1b: Kraftige sektorforskydninger I dette scenarie forudsættes uændret privat beskæftigelse , og at de historiske sektorforskydninger fortsætter med samme kraft som hidtil. Sc. 2 Vækst Den private beskæftigelse øges med jobs 2: Vækstscenariet I dette scenarie øges den private beskæftigelse med og vækstforventningerne i de enkelte brancher er baseret dels på data (beskæftigelse, investeringer og BVT), og dels på sektoranalyser og brancheindsigt. 15

17 Vækstscenarier Sc. 1a Sc. 1b Sc.2 Scenarium Kravforløb der fastholder velstand Svage sektorforskydninger Kraftige sektorforskydninger Vækstscenarium - Flere private jobsog vækst i højværdi erhverv Årlig vækst irealt BNP, Årlig vækst i timeproduktiviteten, Realt BNP 2020, mia. kr. Real BNPforøgelse, , mia. kr. Gabtil kravforløb, mia. kr. 2,1% 1,1% ,7% 0,7% ,5% 0,5% ,9% 0,9% Generelle produktivitetsforbedringer +0,2% +0,2% Note: BNP er målt i faste 2010-priser. Kravforløb der fastholder velstand er som i Finansministeriets vækstskøn, der bygger på en årlig vækst i timeproduktiviteten på 1,1%. I vores scenarier når vi frem til arbejdsproduktivitetsgevinster på 0,5%, 0,7% eller 0,9%. Vi målerarbejdsproduktiviteten som realt BVT pr. ansat forløbet medregner konjunkturforbedringer og allerede udmøntede reformer. Kilde: Finansredegørelsen 2014, især side 51 og 52, Nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik og egne beregninger. 16

18 Konklusioner Hvad er svaret på vores oprindelige spørgsmål?? Er der grund til bekymring for jobskabelsen og velfærden, hvis sektorforskydningerne og de lave erhvervsinvesteringer fortsætter? Svar: Ja. Hvis de lave erhvervsinvesteringer fortsætter, er det helt sikkert, at vi ikke når at skabe nye velbetalte jobs i den private sektor inden Konsekvensen bliver at velstanden i 2020 bliver ca. 5% lavere, svarende til et velstandstab på ca. 85 mia. kroner.!? Sker en stor del af væksten i de nye private jobs i en gruppe af serviceerhverv, hvor der ikke er så stort behov for øget kapitalapparat? Svar: Ja. Det viser sig, at kapitalbehovet er mindre i den del af økonomien, der historisk har været i vækst. Men de brancher der skal bære den krævede stigning i værditilvækst er samtidigt relativt investeringskrævende og der er stadig et investeringsgab på mia. kr.!? Hvad kræver det af erhvervsinvesteringer, hvis der skal oprettes nye private arbejdspladser i Danmark og vi samtidig opnår en tilstrækkelig høj produktivitetsvækst? Svar: Vores (og Finansministeriets) beregninger viser, at erhvervsinvesteringerne skal vokse med 6-9 procent om året, hvilket er et betydeligt højere tempo, end det sker nu.! 17

19 Anbefalinger Hvilke håndtag kan der skrues på for at skabe bedre rammevilkår for den private sektor? Incitamenter til risikofyldte investeringer Danmark Bedre regulering Undgå overbeskatning af aktiv erhvervsindk. MÅL Sikre at der genoprettes private arbejdspladser OG at værditilvæksten per ansat løftes så velstanden bevares Udlicitering af offentlige serviceydelser Uddannelse der imødekommer erhvervslivets behov Effektiv forsyningssektor F&U 18

20 Regeringens indsats for at styrke vækst og beskæftigelse 19 Regeringen(2014) Danmark i arbejde Redegørelse om vækst og konkurrenceevne, September 2014

21 Vækstplaner Udfordringen/Muligheden Planen Turisme Fødevarer Energi& klima Danmark har et relativt stort turisterhverv sammenlignet med vores nabolande. Turismen skaber årligt en omsætning på omkring 82 mia. kr. og fuldtidsstillinger i Danmark. Væksten i dansk turisme er imidlertid gået i stå de senere år. Fra har Danmark samlet oplevet en tilbagegang i den udenlandske turisme, mens Europa som helhed er gået frem. Der er ca beskæftigede i 2011 i fødevareerhvervet, dvs. landbrug, fiskeri og fødevareindustri. Landbrugets vanskeligheder med at låne til investeringer og en lav egenkapital i erhvervet betyder, at der i dele af landbruget ikke bliver gennemført de nødvendige investeringer, der skal sikre vækst og jobskabelse. Regeringen anslår at der er ca virksomheder i Danmark der producerer og sælger ét eller flere grønne produkter. Og at der var ca personerbeskæftiget i sektoren i Den samlede omsætning for grønne virksomheder udgjorde i 2010 ca. 250 mia. kr., hvilket svarer til 9,2 pct. af den samlede omsætning i danske virksomheder 10 pct. af den samlede danske vareeksport i 2012 var eksport af energiteknologi. Visionen med vækstplanen er, at dansk turisme skal opnå samme vækstrater, som forventes i de øvrige europæiske lande. Det vil betyde en vækst på op mod 4,3 mia. kr. i turismeomsætning i forhold til 2012, svarende til flere tusinde beskæftigede årsværk frem mod Afvikle landbrugslovens barrierer for ny kapital. Adgang til mere risikofyldte finansieringsløsninger.udvikle nye lånegarantier. Midlertidig suspension af kapitalkrav. En 3-årig forsøgsordning, hvor medarbejderne via et selskab kan indskyde lønmidler og investere i vækst og arbejdspladser. Med vækstplanen sættes der ind på fem områder: Grøn omstilling af energisystemet Eksportfremme Bygninger Forskning, udvikling, markedsmodning og uddannelse Ressourceudnyttelse 20

22 Vækstplaner Udfordringen/Muligheden Planen Sundhed& velfærd Det blå Danmark Kreative erhverv Virksomhederne inden for sundhed- og velfærd udgøres af lægemiddelindustrien, samt medicoudstyr og -apparater samt hjælpemidler, sundheds-it og automatisering samt service- og driftsløsninger. Virksomhederne på området står samlet for 3,6 pct. af værdiskabelsen i dansk økonomi og beskæftiger omkring fuldtidspersoner. Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier og shippingvirksomheder er den fjerdestørste operatør af bruttotonnage i verden, kun overgået af Kina, Grækenland og Japan. Samtidig står danske maritime virksomheder samlet set for 24 procent af Danmarks totale eksport. DetBlåDanmarkbeskæftigerca personer. Regeringen anslår at de kreative erhverv tegner sig for ca beskæftigede og en årlig omsætning på ca. 200 mia. kr. Det vurderes at Danmark står især stærkt inden for arkitektur, mode og design, der i de senere år har oplevet stor fremgang. Derudover bidrager de kreative erhverv til innovation og vækst i det øvrige erhvervsliv, der anvender design- og brugerdreven innovation til at udvikle deres produkter og services. 27 initiativer inden for 4 indsatsområder: Bedre rammer for forskning og udvikling Styrket indsats for vækstvirksomheder og kommercialisering af forskning. Et velfungerende og udviklingsorienteret hjemmemarked Offensiv udnyttelse af det internationale markedspotentiale Visionerne for vækstplanen er: Danmark skal være Europas maritime centrum. Grønne løsninger er fremtiden for Det Blå Danmark. Væksten i den maritime klynge skal understøttes af stærke danske kompetencer. Vækstplanen sætter ind på fire områder: Styrkelse af forretningsmæssige kompetencer og adgang til finansiering Hurtigere markedsmodning af nye kreative produkter og designløsninger Gode uddannelser og stærk forskning DK som internationalt vækstcenter for arkitektur, mode og design 21

23 Vækstplaner Udfordringen/Muligheden Planen Vand og miljø Regeringen vurderer, at Danmark allerede i dag har en stærk position på det internationale marked på området. Det anslås, at der i 2010 varca beskæftiget med vand- og miljøløsninger. Der produceres i Danmark teknologier og løsninger der på mange forskellige måder bidrager til at øge vand- og ressourceeffektiviteten, forbedre miljøet og nedbringe luftforureningen. Vækstplanen har tre ambitioner: Danmark som vækstcenter for effektive og intelligente løsninger indenfor vand. Danmark som vækstcenter inden for viden, teknologi og produktion i en bæredygtig bioøkonomi. Danske virksomheder være blandt de bedste til at producere mere med mindre. Vækstteamets vurdering Anbefalinger til regeringen IKT Danske IKT-erhverv skal styrkes, og digitaliseringen af danske virksomheder skal op i gear, hvis Danmark skal klare sig i den rivende udvikling og konkurrence, der kendetegner den globale digitale økonomi. Det fastslår vækstteamet for IKT og digital vækst, der afleverede sine anbefalinger til regeringen i januar Vækstteamet foreslår en række initiativer indenfor 10 områder: National strategi for digitale kompetencer Styrkelse af digital læring i uddannelsessystemet Nationalt partnerskab for at øge digitaliseringen i dansk erhvervsliv Adgangen til og evnen til at behandle data som vækstdriver skal styrkes Større erhvervsmæssigt udbytte af IKT-forskning Styrkede vækstvilkår for digitale virksomheder Offentlig digitalisering der understøtter erhvervslivet Offentlige indkøb, der også fremmer eksportpotentialet Adgang til hurtig bredbåndsinfrastruktur for alle borgere og virksomheder Digital sikkerhed der understøtter den digitale vækst 22

24 23 Den historiske udvikling Axcelfuture 25. november 2014

25 Langsigtede udviklingstræk Beskæftigelsen i private serviceerhverv er vokset kraftigt de sidste år, mens fremstillingsbeskæftigelsen er halveret Udviklingen er accelereret siden 1993, og vi har mistet en 1/3 af fremstillingsjobbene på 20 år Udviklingen hænger sammen med, at produktiviteten i fremstilling er vokset hurtigere end i service og at efterspørgslen efter service er vokset Øget samhandel, globalisering og teknologisk udvikling har gjort Danmark rigere og har ikke ført til et samlet tab af arbejdspladser i Danmark men har bidraget til at reducere fremstillingssektorens størrelse i Danmark ligesom udflytning af produktion til lande med lavere løn har medvirket til nedgangen i fremstillingsjob i Danmark Historisk har udviklingen medført et skifte fra fremstilling til service, men uden et samlet tab i private arbejdspladser. Der er ingen grund til at forvente, at evnen til at fastholde den samlede private beskæftigelse skulle ophøre, men det kræver løbende justeringer i rammebetingelserne 24

26 Historiske sektorforskydninger i private erhverv Sektorforskydninger betyder, at private jobs flytter fra fremstilling og landbrug mod servicesektoren Servicesektoren har historisk set været karakteriseret ved o Færre investeringer pr. ansat end fremstilling og landbrug o En svagere produktivitetsudvikling end landbrug og fremstilling Beskæftigelsen i private erhverv Beskæftigelsesandele 100% 90% 80% 52% 70% 58% 62% 69% 60% 76% 50% 40% 30% 33% 30% 29% 20% 25% 19% 10% 14% 13% 9% 0% 6% 5% Landbrug mm Fremstilling Privat service Kilde: Copenhagen Economics baseret på tal fra Danmarks Statistiks nationalregnskab. 25

27 Danmark har historisk haft gavn af sektorforskydninger Effekten af ændret erhvervsstruktur er opgjort som Bruttoværditilvækst BVT (i faste priser) i forhold til BVT i en situation med uændret erhvervsstruktur siden 1966 dvs. hvor beskæftigelsen var fordelt på sektorer som i BVT per ansat, private erhverv (mio. kr. ansat 2010-priser) 0,70 0,60 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 Bidraget fra erhvervsstrukturen øges kraftigt frem mod 1992 men er svækketsiden 1992 Sektorforskydninger siden 1992 har været ugunstig for BVT-udviklingen dog med lille forbedring op til ,00 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 0,00 Faktisk, total privat sektor Fastholdt erhvervsstruktur : Bidraget fra erhvervsstrukturen øges kraftigt (pånær 73-77) : Bidraget mindskes : Bidraget øges igen 26

28 Udviklingen i kapital pr. ansat i private erhverv har tabt pusten Stigende mængde kapital pr. ansat... men stigningstakten er aftagende Mio.kr. pr. ansat 1,20 1,00 Kapital pr. ansat i private erhverv* 10% 8% Årlig vækst i kapital per ansat (K/L) i faste priser 2.1% Gns. årlig vækstrate ,80 6% 0,60 4% 0,40 2% 0,20 0% 0, Note: Faste 2010-priser, nettobeholdning primo, faste aktiver. * Private erhverv omfatter landbrug, fremstilling og privat service ekskl. luftfart, skibsfart, olie/gas og forsyning. Kilde: Copenhagen Economicsog Danmarks Statistiks nationalregnskab % -4% Note: Faste 2010-priser, nettobeholdning primo, faste aktiver. Private erhverv omfatter landbrug, fremstilling og privat service ekskl. luftfart, skibsfart, olie/gas og forsyning. Kilde: Copenhagen Economicsog Danmarks Statistiks nationalregnskab. 27

29 Service kræver færre investeringer pr. ansat Kapital pr. ansat Mio. kr. pr. ansat 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Beskæftigelse Beskæftigelse Fremstilling Privat service Fremstilling Privat service Note: Kilde: Copenhagen Economicsbaseret på nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik. Note: Kilde: Copenhagen Economicsbaseret på nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik. 28

30 Problem: Produktiviteten i privat service står i stampe Fremstillingsjobs bidrager mest til BVT og bidraget øges år-for-år o Hvert job i fremstilling bidrog i 2012 i gns. med kroner til BNP ( siden 92) o Det højere output pr. ansat i fremstilling skyldes til dels, at der er dobbelt så meget kapital pr. ansat i fremstilling som i service Produktiviteten inden for privat service samt bygge-og anlæg er ikke steget de sidste 20 år o Hvert job i privat service bidrager i gns. med ca kroner til BVT (uændret siden 92) Svag produktivitetsudvikling i privat service svækker fremstillingssektorens konkurrencekraft Output pr. ansat (arbejdsproduktivitet) Bruttoværditilvækst per ansat (mio. kroner pr. ansat) 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Fremstilling Privat service Note: Opgjort som bruttoværditilvækst pr. ansat (2010-priser). Kilde: Copenhagen Economics pba nationalregnskabet. 29

31 Særligt galt med produktiviteten i de lokale serviceerhverv Produktiviteten har udviklet sig særligt svagt i de lokale serviceerhverv o Produktiviteten i de lokale serviceerhverv steg frem mod 1990, men er nu faldet til niveau o Hvert job i de ikke-lokale serviceerhverv bidrog i 2012 i gns. med kroner til BNP ( siden 1966) Den svage produktivitetsudvikling kan fx skyldes o Begrænset konkurrence o Høj arbejdskraftsintensitet Initiativer, der styrker servicesektorens produktivitet (og i særlig grad de lokale serviceerhverv), kan bidrage til at styrke Danmarks velstand og vil understøtte industribeskæftigelsen Output pr. ansat (arbejdsproduktivitet) Produktiviteten i privat service 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 Note: Kilde: Lokal service Ikke-lokal service Lokale serviceerhverv : Bilhandel og -værksteder, ejendomsmæglere, udlejning af erhvervsejendomme, arbejdsformidling og vikarbureauer, rengøring og anden operationel service, privat redningskorps, privat voksenundervisning, reparation af husholdningsudstyr samt frisører, vaskerier og andre serviceydelser. Copenhagen Economicsbaseret på nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik. 30

32 Udviklingen påvirkes også af den offentlige sektor Udbygningen af den offentlige sektor frem til ca betød, at det offentlige lagde beslag på en stigende andel af beskæftigelsen. Siden da er andelen stort set fastholdt omkring 30 procent. Anderledes rammevilkår i det offentlige betyder, at der er færre muligheder for og mindre tilskyndelse til at øge produktiviteten, herunder o Offentlige overenskomster og lønsystemer o Svagt konkurrencepres o Kompleks bundlinje og politiske mål Forskydningen i beskæftigelsen mod den offentlige sektor svækker Danmarks produktivitetsudvikling Offentlig beskæftigelse Antal ansatte [KATEGORINAVN]; 12% af samlet beskæftigelse [KATEGORINAVN]; 28% af samlet beskæftigelse Kilde: Copenhagen Economics pba nationalregnskabet. [KATEGORINAVN]; 30% af samlet beskæftigelse 31

33 Udviklingen og fremtidsudsigter inden for hovedsektorer Axcelfuture 25. november 2014

34 Sektorer der er underkastet nærmere analyse Disse hovedsektorer udgør til sammen 72% af private jobs A B C D E F G Beskæftigelse 2013 BVT per ansat 2013 (mio. kr. per job) Kapital per ansat 2013 (mio. kr. per job) Finans ,12 0,85 Fremstilling ,78 1,56 Transport ,66 2,87 (inkl. fly og skibe) IT og viden ,62 0,50 Bygge & anlæg ,41 0,31 Engros og detail ,40 0,39 Turisme ,22 0,28

35 A Finans og forsikring Pengeinstitutter, som udgør ca. halvdelen af beskæftigelsen i den finansielle sektor, har ikke øget beskæftigelsen væsentligt, og pengeinstitutterne har i dag ca. samme beskæftigelse som i Den øvrige del af den finansielle sektor (kreditforeninger, forsikring og finansiel service) har derimod øget beskæftigelsen med 34% siden 1993 og med knap 20% siden Frem mod 2020 forventes uændret beskæftigelse alt andet lige, og ca. en 10-12% stigning i vækstscenariet svarende til ca flere beskæftigede. 34

36 B Fremstilling Beskæftigelsen i fremstilling har været kraftigt faldende i historisk perspektiv, selvom en forbedring af lønkonkurrenceevnen og konkurrenceevnepakken har bevaret beskæftigelsen uændret i fremstilling siden Det er kun enkelte underbrancher, der har formået af skabe vækst i beskæftigelsen de sidste 20 år (f.eks. farma, vindmøller og pumper) og udviklingen er ikke tilstrækkelig til at vende det samlede billede i sektoren, hvor beskæftigelsen i eksempelvis fødevarer falder kraftigt. Frem mod 2020 forventes alt-andetlige et fortsat fald i beskæftigelsen med ca jobs. I vækstscenariet forudsættes ca flere beskæftigede. 35

37 B Fremstilling jobs 1000 personer jobs svag 2020 kraftig 2020 vækst Antal beskæftigede Fødevarer, drikke og tobak Metal og maskiner Tekstil, beklædning, træ og papir Elektronik, medicinsk udstyr og legetøj mm Medicin, kemikalier, plast, glas og beton svag 2020 kraftig 2020 vækst 36

38 B Historisk udvikling i fremstilling Metal og maskiner Fødevarer, drikke og tobak Elektronik, medicinsk udstyr og legetøj mm Tekstil, beklædning, træ og papir Medicin, kemikalier, plast, glas og beton 37

39 Store jobtab siden 1993 Fremstilling Fem brancher i fremgang har tilsammen skabt jobs siden brancher har oplevet fald der er mindre end gennemsnittet (i %) og har tilsammen mistet jobs siden brancher har oplevet fald der er større end gennemsnittet (i %) og har tilsammen mistet jobs siden 1993 Beskæftigelse Ændring antal jobs Branche i pct Medicinalindustri % Elektriske motorer mv % Andet elektronisk udstyr % Motorer, vindmøller og pumper % Ledninger og kabler % Medicinske instrumenter mv % Rep. og instal. af maskiner og udstyr % Metalvareindustri % Maling og sæbe mv % Plast- og gummi % Fremst. af motorkøretøjer og dele % Andre maskiner % Basiskemikalier % Beton og teglværker % Legetøj og anden fremst % Mejerier % Træindustri % Bagerier, brødfabrikker mv % Olieraffinaderier mv % Fiskeindustri % Slagterier % Anden fødevareindustri % Computere og kommunikationsudstyr mv % Drikkevareindustri % Trykkerier mv % Papirindustri % Møbler % Glas og keramisk % Tekstil % Fremst. af metal % Tobaksindustri % Husholdningsapparater, lamper mv % Fremst. af skibe og andre transportm % Beklædning % Læder- og fodtøj % 38 SAMLET FREMSTILLING %

40 Fødevarer Situationen frem til 2012 Faldende beskæftigelse: -1,8% pr. år Stigende kapitalapparat: 2,2% vækst pr. år Stigende værditilvækst per beskæftiget: 2,6% stigning årligt Beskæftigelse Forventningerne frem mod 2020 Faldende beskæftigelse arbejdspladser Stærk international konkurrence Stor outsourcing Kapitalapparat Investeringsbehov frem mod 2020 I scenariet med svage sektorforskydninger falder kapitalapparatet med 1,0% p.a. Hvis forskydningerne er kraftige er faldet 4,5% p.a. I vækstscenariet øges kapitalapparatet med 3,8% p.a. 0 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Værditilvækst pr. beskæftiget

41 Maskinindustrien Situationen frem til 2012 Faldende beskæftigelse: -0,2% pr. år Stigende kapitalapparat: 3,0% vækst pr. år Stigende værditilvækst per beskæftiget: 3,0% stigning årligt Forventningerne frem mod 2020 Stagnerende beskæftigelse Gode eksport- og afsætningsmuligheder Beskæftigelse Kapitalapparat Investeringsbehov frem mod 2020 Iscenariet med sektorforskydninger øges kapitalapparatet med 1,2% p.a. I vækstscenariet øges kapitalapparatet med 5,8% p.a Værditilvækst pr. beskæftiget 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

42 Farma Situationen frem til 2012 Stigende beskæftigelse: 3,4% vækst i arbejdsstyrken pr. år Stigende kapitalapparat: 5,3% vækst pr. år Stigende værditilvækst per beskæftiget: 5,8% stigning årligt Beskæftigelse Forventningerne frem mod 2020 Stigende beskæftigelse arbejdspladser Gode eksport- og afsætningsmuligheder Kapitalapparat Investeringsbehov frem mod 2020 I scenariet med sektorforskydninger øges kapitalapparatet med 8,1% p.a. I vækstscenariet vokser kapitalapparatet med 11,2% p.a. Værditilvækst pr. beskæftiget 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,

43 D IT og videnservice Beskæftigelsen i IT og videnservice har vokset kraftigt i historisk perspektiv, i særdeleshed siden 1993, hvor beskæftigelsen er øget med hele 75%. Væksten siden 1993 har været høj for it-konsulenter (+193% siden 1993) og især for virksomhedskonsulenter, som er 6-doblet siden 1993 (fra ca i 1993 til ca i dag). Alene fra 2011 til 2013 har sektoren øget beskæftigelsen med nye jobs. Beskæftigelsen i revisionsbrancher er undtagelsen, hvor beskæftigelsen kun er øget med 10% siden Frem mod 2020 forventes alt-andetlige en fortsat stigning i beskæftigelsen med ca flere jobs. 42

44 It og videnservice Situationen frem til 2012 Stigende beskæftigelse: 2,9% vækst pr. år Stigende kapitalapparat: 5,4% vækst pr. år Faldende værditilvækst per beskæftiget: -0,1% årligt Beskæftigelse Forventningerne frem mod 2020 Stigende beskæftigelse arbejdspladser Store spredningseffekter til andre brancher Vigtige leverandører til fremstillingsindustri Investeringsbehov frem mod 2020 Der er underliggende et stigende investeringsbehov Kapitalapparat Værditilvækst pr. beskæftiget 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,

45 E Bygge og anlæg Beskæftigelsen i bygge-og anlæg er notorisk svingende med konjunkturerne Der har været en generel stigning siden 1993, hvor beskæftigelsen er øget med 15%, og især indenfor reparation og vedligehold, hvor beskæftigelsen er øget med 20%, mens stigningen indenfor anlægsvirksomhed har været betydeligt lavere. Frem mod 2020 forventes alt-andet-lige en ændring i beskæftigelsen i takt med konjunkturforløbet med svagt faldende tendens i takt med at sektoren forbedrer produktiviteten. I vækstscenariet forventes beskæftigelsen i bygge-og anlæg at stige nogenlunde proportionalt med den generelle vækst, og kraftigere hvis der igen kommer gang i anlægsinvesteringerne i den private sektor. 44

46 F Engros- og detailhandel Beskæftigelsen i engrosog detailhandel har været stødt stigende i årtier. Der har været en generel stigning siden 1993, hvor beskæftigelsen er øget med 17% (svarende til 0.8% om året) Beskæftigelsesstigningen har været kraftigere i detailhandel (svarende til 1.0% om året i gns. siden 1993) og svagere i engros(svarende til 0,6% per år siden 1993). Frem mod 2020 forventes alt-andet-lige, at beskæftigelsen stiger, men i svagere takt end hidtil efterhånden som sektoren forbedrer produktiviteten, og muligvis kan sektoren absorbere en stor omsætningsvækst uden øget beskæftigelse efterhånden som e-handel udbredes. I vækstscenariet forventes beskæftigelsen i engrosog detailhandel at stige lidt svagere end den generelle vækst. 45

47 G Turisme(hotel, restaurant og rejsebureau) Beskæftigelsen i turismen har været kraftigt stigende siden 1980, med mindre udsving i lavkonjunkturerne. Der er især beskæftigelsen i restauranter der er øget siden 1993, hvor beskæftigelsen er øget med hele ansatte (svarende til +3.0% om året) Beskæftigelsen har derimod været stort set uændret indenfor hotel og indenfor rejsebureauer. Samlet er branchens beskæftigelsen øget med 2% om året i gns. siden Frem mod 2020 forventes alt-andet-lige at beskæftigelsen stiger i takt med den historiske trend. I vækstscenariet forventes beskæftigelsen i turisme at stige ligeså hurtigt eller lidt hurtigere end den generelle vækst. 46

48 47 Forskelle på store og små virksomheder Axcelfuture 25. november 2014

49 Beskæftigelse opdelt på virksomhedsstørrelse Beskæftigelsen i industrien faldt med ca. 10% mellem 2000 og 2008 for både store (>100 ansatte) og mindre virksomheder (<100 ansatte) Siden krisen har de store industrivirksomheder (>100 ansatte) skåret kraftigere i antal ansatte end de mindre (<100 ansatte). I service steg beskæftigelse frem til krisen med 10% og i same takt for både de store (>100 ansatte) og små (<100 ansatte) I servicebrancherne ser vi det modsatte billede efter krisen, hvor de store virksomheder (>100 ansatte) har øget beskæftigelsen lidt kraftigere end de mindre servicevirksomheder. Beskæftigelse i industri og service Beskæftigelse, industri (index 2000 = 100) over 100 ans under 100 ans Beskæftigelse, service (index 2001 = 100) * over 100 ans. under 100 ans. Note: Beskæftigelse opgjort som antal årsværk. Kilde: Copenhagen Economics pba Danmarks Statistik s firmastatistik

50 Omsætning opdelt på virksomhedsstørrelse Omsætningen i industrien er øget kraftigt siden krisen for de store virksomheder (>100 ansatte), som samlet ligger 11% over 2008 omsætningen i For de mindre industrivirksomheder (<100 ansatte) har der samlet ikke været omsætningsvækst siden 2008 I servicebrancherne er omsætningen steget mere end i industrien og det er ligeledes de store virksomheder (>100 ansatte) der har oplevet den største fremgang, men er først i 2012 kommet tilbage på 2008-niveau De mindre servicevirksomheder (<100 ansatte) har haft det sværere og er ikke vokset nær så kraftigt som de store. Omsætning i industri og service Omsætning, industri (index 2000 = 100) over 100 ans. under 100 ans Omsætning, service (index 2000 = 100) over 100 ans. under 100 ans. Note: Omsætning opgjort i kroner (årets priser) Kilde: Copenhagen Economics pba Danmarks Statistik s firmastatistik

51 Investeringer opdelt på virksomhedsstørrelse Investeringerne (iftomsætning) er faldet stødt i industrien og er faldet for både store og små virksomheder. I 2000 investerede industrivirksomhederneca. 6 øre per omsætningskrone, mens tallet i 2012 var hhv3,7 øre per krone for de store og 2,5 øre per krone for de små. I servicebrancherne lå investeringerne generelt lidt lavere (ml 3-5 øre per omsætningskrone) og uden nedadgående trend frem til krisen. Efter krisen synes også servicevirksomhederne at skrue ned for investeringstakten og i 2012 investerede servicevirksomhederne i gennemsnit ca. 2,5 øre per krone. Investeringer i industri og service Investeringer, industri (øre per omsætningskrone) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0, over 100 ans under 100 ans Investeringer, service (øre per omsætningskrone) 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 under 100 ans. Note: Investeringeropgjortsomtilgangminus afgangper omsætningskrone Kilde: Copenhagen Economics pba Danmarks Statistik s firmastatistik over 100 ans

52 De største selskaber C20 selskaberne investerer ikke i ny vækst De 14 selskaber: A.P. Møller-Mærsk Carlsberg Chr. Hansen Coloplast DSV FLSmidth& Co Genmab GN Store Nord Novo Nordisk Novozymes Pandora TDC Vestas William Demant Regnskaberne for de 14 ikke-finansielle C20 selskaber viser: De samlede investeringer er faldet med samlet 35 procent siden 2011 Der ernoglec20 selskaber, der investerer, ogandreder drosler ned. Samlet falder investeringer for de 14 C20 selskaber Indtjeningen er god, men disse store selskaber investerer ikke i de arbejdspladser og den konkurrenceevne, som er nødvendig i fremtiden. 8 selskaber med stigende investeringer har i alt anvendt yderligere DKK mia. (2012: 6 selskaber) 6 selskaber med faldende investeringer har i alt anvendt DKK mia. mindre (2012: 8 selskaber) Ændring ift året før i alt DKK mia mia. kr. +7 mia. kr. -24 mia. kr. -15 mia. kr. -21 mia. kr. -8 mia. kr. Ændring ift året før i alt pct. -25% -13% Note: Pba årsrapporter 2013 Kilde: PwC's C20 by Numbers maj

53 Antal ansatte i store danske selskaber 2013 Antal ansatte Ansatte i alt % af samlet beskæftigelse ISS A.P. Møller Mærsk gruppen Novo Nordisk Danfoss* DSV Vestas Wind Systems FLSchmidt & Co. VKR Gruppen William Demant Holding Coloplast Pandora Novozymes GN Store Nord Chr. Hansen Holding % % % % % % % % % % % % % Ansatte i DK Ansatte udland Note: Pba årsrapporter 2013 for de ikke-finansielle C20 selskaber. AP Møller Mærsk opgør ikke geografisk opdeling. * Danfossermedtagetioversigten, men erikkec20. Kilde: Copenhagen Economics & axcelfuture 52

54 Analyse over tidfor 7 afselskabernemed data Der ansættes ikke i Danmark, men i udlandet Analyse af syv ikke-finansielle C20 selskaber(samt Danfoss): Den samledebeskæftigelseidanmarkerfaldet5% siden færrejobs idanmark, og flereiudlandet Andelenafdanskejobs erfaldetfra47% til44% nårder sespåde 7 selskaber. Antal ansatte ' % 49% 47% 45% 43% 44% Ansatte i DK Ansatte i udlandet Note: Pba årsrapporter for de ikke-finansielle C20 selskaber der opgør geografisk opdeling i alle årene. Coloplast, FLS, GN Store Nord, Novozymes, Novo Nordisk, William Demant, samt Danfoss(ikke C20) Kilde: Copenhagen Economics & axcelfuture 53

55 Hvadsigerde store selskaberom at oprettenye arbejdspladser i Danmark? VKR gruppen har ca ansatte i Danmark (22%) ud af i alt ansatte. Der er 400 færre i DK end i 2012 pga frasalg. Velux allokerer ressourcerne derhen hvor de indtjenningsmæssigt giver mest værdi og det er i hovedtræk desværre ikke i Danmark for tiden. De samlede omkostninger ved at drive især produktionsvirksomhed er for høje i Danmark og der kan spares ca 1/3 ved blot at flytte til Nordtyskland. Velux konkurrerer med virksomheder der også har deres HQ i f.eks. Østeuropa og dermed får fordele af lavere omkostninger på det område også. I dag opereres f.eks. VELUX globale IT funktion ganske succesfuldt fra Indien Ændres rammebetingelserne ikke frygter Velux at den konkurrencemæssig situation vil forværres yderligere 54

56 Hvadsigerde store selskaberom at oprettenye arbejdspladser i Danmark? Danfoss har ca ansatte i Danmark (24%), men kun 2% af deres omsætning Danfoss har kunnet bevare produktion fordi det er blevet automatiseret, hvorved produktiviteten er steget enormt Produktion lægges ud til f.eks. Polen når det lønmæssigt kan betale sig. Og til f.eks. Kina og Mexico for at være tæt på markedet. Meget af Danfoss produktion kan ikke adskilles fra udvikling og Danfoss har allerede udlagt 80-90% af hvad der kan lade sig gøre Eksportkredit (EKF) er meget vigtig for at bevare danske arbejdspladser Coloplast har ca ansatte er i Danmark (17%) ud af ansatte i alt Coloplast har bevaret ca. 500 produktionsarbejdspladser i Danmark fordi det er vigtigt at der er produktionsmuligheder for nye produkter. Så snart det bliver storskala flyttes produktionen ud, fordi i Østeuropa koster arbejdskraften en femte-del (20%) og produktiviteten er den samme. Ud af de seneste 1000 nye arbejdspladser ligger kun 100 i Danmark. Der er intet der tyder på at produktion kan hives hjem til Danmark. HQ-funktioner er relativt billige i Danmark pga den flade lønstruktur (box). 55

57 Box: Danmark er relativt billig for højtlønnet arbejdskraft ADM DIREKTØR Land Årsløn ift gns. Switzerland ,71 Italy ,39 Belgium ,32 Sweden ,28 Japan ,23 South Korea ,19 Germany ,17 China ,16 France ,13 Netherlands ,08 Ireland ,07 Denmark ,00 UK ,99 Czech ,96 Norway ,93 Spain ,92 United States ,88 Finland ,85 Hong Kong ,85 Poland ,77 Hungary ,76 Slovakia ,66 Canada ,65 Taiwan ,62 India ,43 Gennemsnit RECEPTIONIST Land Årsløn ift gns. Switzerland ,45 Norway ,70 Belgium ,66 Germany ,61 Denmark ,55 Sweden ,43 Netherlands ,27 France ,20 Italy ,16 Japan ,13 Ireland ,12 Spain ,09 Finland ,08 Canada ,07 South Korea ,89 United States ,86 UK ,70 Taiwan ,54 Hong Kong ,52 Hungary ,44 Czech ,44 Slovakia ,38 Poland ,35 China ,24 India ,11 Gennemsnit Kilde: Copenhagen Economics pba data fra Watson Wyatt Global Remuneration Planning Report (Total annual cost in EUR incl. social security)

58 Ny analyse fra Industriens Fond har identificeret industrivirksomheder i Danmark der går mod strømmen og skaber vækst. Succesen opstår, iflg. Rapporten, ved at investere i den industrielle stjerne : 57

59 Hvad siger de mindre succesvirksomheder? Investeringer i automatisering og F&U SKANDINAVIAN MICRO BIODEVICES Ambitionen er at nå en omsætning på 100 millioner kroner i løbet af få år gennem målrettede investeringer i forskning, udvikling og automatisering. Alene i 2013 investerede virksomheden 10 millioner kr. i produktudvikling og automatisering. Hvis vi vil have produktion i Danmark, må vi gå den anden vej og bringe enhedsomkostningerne ned. Vi kan ikke gøre meget ved skat og løn. Derfor burde Danmark satse målrettet på automatisering. Ole Kring, CEO, SMB HBN - TEKNIK De senere års massive investeringer er finansieret med kapital fra moderselskabet via det overskud, som virksomheden gennem årene har genereret. HBN-Teknik har i de seneste fire år investerer omkring 100 millioner kr. i nye bygninger og nye fuldautomatiske produktionslinjer i Ringsted bl.a. til en kommende produktion af lufttanke. Der er gode muligheder for at drive produktionsvirksomhed i Danmark inden for nicheområder med højteknologisk produktion og fleksibel produktion af specialprodukter i kortere serier. Direktør Kim Villadsen, HBN-Teknik 58

60 Hvad siger de mindre succesvirksomheder? Investeringer i automatisering og F&U MOUNTAIN TOP INDUSTRIES MountainTop Industries har realiseret store produktivitetsstigninger de senere år. Virksomheden har investeret i automatisering i form af et CNC-bearbejdningscenter, automatiske save og enkelte robotter. Men kernen i de realiserede produktivitetsstigninger ligger i høj grad i optimering og effektivisering af montagearbejdet, som udgør en stor del af fremstillingsprocessen. Lønnen udgør en tredjedel af produktets pris. Men vi synes også, at vi får meget for den tredjedel. Vi har nogle meget dygtige medarbejdere, som tager stilling til, om tingene og processerne fungerer optimalt. Vi har ikke meget spild folk forholder sig til det, de laver. Adm. Dir. Marie-Louise Bjerg, Mountain Top Industries NECAS Necas opførte en ny fabrik i 2008/09, og har desuden investeret løbende i nyt produktionsudstyr. Siden 2009 er der i gennemsnit investeret omkring 3 millioner kr. årligt i nye maskiner og udstyr. Investeringerne er dels generelle investeringer med sigte på at fastholde et moderne og effektivt produktionsapparat og dels strategiske. En af de største barrierer blandt danske SMV er er adgangen til udviklingskapital. Det er utroligt svært for de mindre industrivirksomheder at rejse kapital. Der er jo mange virksomheder med gode ideer, der ikke som os er begunstiget af en økonomisk velkonsolideret ejer, og for dem er investorernes og bankernes manglede risikovillighed en stor hæmsko. Direktør Ib Gosmer, Necas 59

61 Beskæftigelsesudviklingen i den private sektor Samlet er beskæftigelsen i den private sektor i Danmark (inkl. landbrug) faldet med jobs siden toppen i efteråret 2008, trods en pæn fremgang på det seneste (2014K3). Det største absolutte og det største relative fald har fundet sted indenfor den mest konkurrenceudsatte del af den private sektor, nemlig industrien, som har mistet jobs siden 2008 (eller 24% af arbejdspladserne) Selvom vi kan glæde os over, at små virksomheder, som i Reglabanalysen viser, at det kanlade sig gøre at gå mod strømmen og skabe nye arbejdspladser i Danmark ved at investere, så er det snarere undtagelsen end reglen. Der er ingen tendens i makro-tallene, der viser at vi er på til en re-industrialisering af Danmark. Vi kan højest håbe at faldet er bremset op. Desværre kan servicesektoren kan ikke kompensere ved at skabe tilstrækkeligt med nye arbejdspladser, og derfor ligger den samlede private beskæftigelse fortsat lavt. Beskæftigelsen siden 2008K3 Privat i alt K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 Industri t -11% -115t -24% 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 Bygge og anlæg K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 Service* -11t -6% -65t -6% 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 2013K3 2014K1 2014K3 Kilde: Danmarks Statistik s arbejdskraftundersøgelse(aku200) 60

62 61 Den fremtidige udvikling Axcelfuture 25. november 2014

63 Hvad påvirker sektorforskydningerne fremover? Ændringer i efterspørgslen driver sektorforskydningerne, men handel, globalisering og teknologisk udvikling påvirker også sektorforskydningernes tempo Arbejdsmarkedspolitikken og uddannelsespolitikken påvirker evnen til at omstille sig til nye vilkår Industriens lønkonkurrenceevne og skatter og afgifter påvirker også mulighederne for at fastholde fremstillingsjobs, og siden slutningen af 1990 erne er lønkonkurrenceevne svækket og afgiftstrykket højt. Forbedringer af lønkonkurrenceevnen siden 2008 og lempelser af erhvervsbeskatningen vil omvendt bidrage til at dæmpe nedgangen i fremstillingsjobs. Desuden har virksomhederne siden ca kraftigt øget deres evne til at udflytte arbejdspladser til både Østeuropa og andre lande med lav løn uden at miste væsentlige produktivitetsfordele. Incitamentet til at investere i nye arbejdspladser i Danmark svækkes af overbeskatning af aktiv erhvervsindkomst, og stiller Danmark svagere ift væksten især for de mellemstore virksomheder, der skal udgøre fremtidens vækstlag. For at standse tabet af fremstillingsjobs og ugunstige sektorforskydninger kræver det, som vist af Produktivitetskommissionen, at produktiviteten i servicesektoren og den offentlige sektor øges. 62

64 Udvikling i private jobs Sektorforskydninger ser ud til at fortsætte Alt-andet-lige fremskrivning viser, at beskæftigelsen i den højproduktive fremstillingssektor vil falde mod 2020 og stige i service. Med kraftige sektorforskydninger falder den forventede årlige vækst i produktiviteten fra 0,7% p.a. til 0,5% p.a. Forløb med uændret samlet privat beskæftigelse og fortsættelse af kraftige sektorforskydninger

65 Fremskrivning af beskæftigelsesudviklingen i udvalgte fremstillingsbrancher 64

66 Fremskrivning af beskæftigelsesudviklingen i udvalgte fremstillingsbrancher 65

67 Fremskrivning af beskæftigelsesudviklingen i udvalgte fremstillingsbrancher 66

68 Fremskrivning af beskæftigelsesudviklingen i udvalgte servicebrancher 67

69 Fremskrivning af beskæftigelsesudviklingen i udvalgte servicebrancher 68

70 Fremskrivning af beskæftigelsesudviklingen i udvalgte servicebrancher 69

71 70 Regionale data Axcelfuture 25. november 2014

72 Forandringer i det regionale Danmarkskort Den historiske udvikling viser: Fremstillingsjobs fylder mere i de vestdanske regioner (ca. 14% af beskæftigelsen) Det er især i Sydjylland og Vestjylland at fremstillingsjobs fylder meget med hhv16% og 18% af alle jobs Største jobtabinden for fremstilling er sket i Syddanmark og Midtjylland, som hver har mistet fremstillingsjobs siden 2008 Fremskrivninger af regionale data viser: at især Syddanmark og Midtjylland bliver hårdt ramt, og vil miste hhvca og fremstillingsjobs inden 2020, hvis udviklingen fortsætter. Største procentvise nedgang ventes i region Sjælland, som står til at miste fremstillingsjobs frem mod 2020.

73 Den regionale fordeling Beskæftigelsen fordelt på hovedsektorer 2012: Hele landet: Landbrug Off. sektor og øvrige Fremstilling Privat service 72

74 Den regionale udvikling siden krisen Færre jobs i fremstilling over hele landet Udviklingen fra fordelt på landsdele. Hele landet Fremstillingsjobs (-23%) (-22%) (-20%) (-22%) (-21%) (-8%) (-30%) (-22%)

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Danmarks Vækstråd DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FOR DANSKE FREMSTILLINGSERHVERV JUNI 2011 KOLOFON Forfattere: Kunde: Dato: Juni 2011 Kontakt: Martin H. Thelle, Svend Torp Jespersen,

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark

vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark Mere egenkapital til mindre og mellemstore virksomheder. Læs mere om Axcelfutures investeringsindikatorer bagerst i rapporten vær med til at forbedre investeringsklimaet i danmark MARTS 2014 2 Den danske

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN

DANMARK STYRKET UD AF KRISEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN DANMARK STYRKET UD AF KRISEN September 29 REGERINGEN Danmark styrket ud af krisen Debatoplæg om de udfordringer, som Danmark står overfor for at sikre

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER

INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIENS FOND & REG LAB / INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER INDUSTRIELLE SUCCESHISTORIER FORORD 3 PÅ VEJ MOD EN RE-INDUSTRIALISERING? 4 En fælles forretningsmodel 5 Nye forretningsmodeller og vækst 7 Hvornår

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job

Vækstplan DK. Stærke virksomheder, flere job Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Februar 2013 Vækstplan DK Stærke virksomheder, flere job Indhold 1. Vækstplan DK stærke virksomheder, flere job... 5 2. Vækst og jobskabelse tre reformspor

Læs mere

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst

Danmark helt ud af krisen. Virksomheder i vækst Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Danmark helt ud af krisen Virksomheder i vækst Maj 2014 Kapitel 1 1. Danmark helt ud af krisen... 5 2. Nye vækstinitiativer... 13 Indsatsområde

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014

Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Vækstteam for IKT og digital vækst ANBEFALINGER Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 Visionen og hvordan vi kommer derhen... 5 Vækstteamets vision... 5 Målsætninger... 5 Vækstteamets anbefalinger...

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi

Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi Vækstteam for Turisme og Oplevelsesøkonomi ANBEFALINGER Juni 2013 INDHOLD 1. FORORD...3 2. VÆKSTTEAMETS VISION...5 3. VÆKSTTEAMETS SAMLEDE ANBEFALINGER...8 4. UDFORDRINGER, UDVIKLING, OG POTENTIALER...9

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020.

Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Partnerskabsaftale mellem Danmark og EU-Kommissionen vedrørende de europæiske struktur- og investeringsfonde 2014-2020. Den Europæiske Hav- og Fiskerifond Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for sundheds- og velfærdsløsninger Juni 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK

Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Analyse af dansk handel og investeringer med BRIK Udenrigsministeriet Erhvervs- og Vækstministeriet Ministeriet for Videnskab, Innovation og Videregående Uddannelser Januar 2012 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse

Økonomisk Redegørelse. Maj 2015. Økonomisk Økonomisk Redegørelse Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 Økonomisk Økonomisk Redegørelse Maj 15 Maj 15 Økonomisk Redegørelse Maj 15 51 TRYK SA G 57 Økonomisk Redegørelse Maj 15 I tabeller kan afrunding

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport

14. maj 2013. Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport 14. maj 2013 Analyse af den danske byggesektor Hovedrapport Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning 4 2. Analysens formål, fokus og opbygning 8 2.1. Formålet med analysen 9 2.2. Struktur og opbygning 9 3.

Læs mere

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1

NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER. Side 1 NY VÆKST NYE JOB 75.000 NYE PRIVATE ARBEJDSPLADSER Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE NY VÆKST NYE JOB 1 NY OFFENTLIG INDKØBSPOLITIK 5 NY SATSNING PÅ VELFÆRDS- OG SUNDHEDSTEKNOLOGI 13 AMBITIØS ENERGI- OG KLIMAMÅL

Læs mere