STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN"

Transkript

1 STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNES SKOLEVÆSEN GÆLDENDE FRA 1. AUGUST 2007

2 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 EN NY KOMMUNE ET NYT SKOLESYN SKOLESYN FOR VEJLE KOMMUNE LÆRINGSSYN MÅLSÆTNINGER STYRELSESVEDTÆGT FOR VEJLE KOMMUNE... 7 INDLEDNING SKOLEBESTYRELSEN Sammensætning og valg Mødevirksomhed Forretningsorden Skolebestyrelsens beføjelser PÆDAGOGISK RÅD Mødeledelse ELEVRÅD EVALUERING OG DIALOG IKRAFTTRÆDELSE M.V SKOLESTRUKTUREN SKOLER I VEJLE KOMMUNE SKOLEDISTRIKTER OG FRIT SKOLEVALG HELHEDSSKOLE Helhedsskole i Vejle Kommune Mål og indhold KLASSE UNGDOMSCENTER VEJLE (UCV) SKOLEFRITIDSORDNINGER SPECIALUNDERVISNING (URS-MIDLER) SUPPLERENDE UNDERVISNING ELLER ANDEN FAGLIG STØTTE SPECIALUNDERVISNING, 20, STK PROCEDURER VEDR. MELLEMKOMMUNAL SPECIALUNDERVISNING UNDERVISNING AF TOSPROGEDE ELEVER ANDRE UNDERVISNINGSTILBUD Vejle Kommunale Ungdomsskole RAMMER FOR UNDERVISNINGEN RESSOURCETILDELING Undervisningstid (U-tid) Anden tid: Rådighedstimer: Undervisningsdifferentiering, rummelighed og specialundervisning Pædagogisk servicecenter: Ledelsestid: Sekretærtid:

3 Pedelnormering: Tildeling til specialskoler og specialklasserækker: VEJLEDENDE TIMEFORDELINGSPLAN UNDERVISNINGSPLIGT ANDRE FORHOLD SKOLEBIBLIOTEKSORDNING Struktur Virksomhed UNGDOMMENS UDDANNELSESVEJLEDNING UU VEJLE SPECIALPÆDAGOGISK BISTAND I FØRSKOLEALDEREN HENVISNING TIL UNDERVISNING PÅ ANDRE SKOLER INDSKRIVNING OG OPTAGELSE AF ELEVER LÆSEPLANER FERIEPLANEN KONFIRMANDFORBEREDELSE RESSOURCER TIL PERSONALETS EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE VOKSNES DELTAGELSE I FOLKESKOLENS UNDERVISNING KULTURCENTERAKTIVITETER EVALUERINGSPLAN KOMPETENCEFORDELINGSPLAN

4 FORORD En ny kommune et nyt skolesyn Med kommunalreformen og dermed sammenlægningen af de fem kommuner: Give, Jelling, Egtved, Børkop og Vejle er der skabt et nyt skolevæsen med ca skoleelever og 1700 ansatte fordelt på 34 folkeskoler og to specialskoler. En styrelsesvedtægt er en beskrivelse af, hvordan skolevæsenet styres, hvilke love og regler, der gælder og hvilke beslutninger, der kan tages af hvem omkring skolen. Dermed er det også en håndbog for skolebestyrelse og skoleledere, som kan tages frem, når der skal ansættes personale, planlægges et nyt skoleår osv. Styrelsesvedtægten er også den ramme, som skolerne har til at udfylde de målsætninger og handleplaner, der vedtages fælles af det politiske udvalg. Derfor er styrelsesvedtægten bygget op, så første del er skolesynet for Vejle Kommune med tilhørende målsætninger. Dernæst følger de lovmæssige rammer og i sidste del følger så alle bilag med de aftaler og beslutninger, der udmøntes af skolesynet. Folkeskoleloven er blevet ændret en del gange indenfor de seneste år og den vil sikkert blive det igen. Derfor må styrelsesvedtægten også med passende mellemrum revideres. Denne styrelsesvedtægt er gældende frem til 1. januar 2009, men den vil løbende blive revideret, så den udgave, der ligger på nettet er korrigeret med de lovændringer og byrådsbeslutninger, der måtte komme. Med denne kombination af skolesyn, målsætninger og den lovmæssige ramme for skolevæsenet er der lagt op til at følge linien med et decentralt skolevæsen med et væsentligt fælles præg. Arne Sigtenbjerggaard Formand for Børne- og Familieudvalget. 3

5 1. Skolesyn for Vejle Kommune Vision I 2012 er Vejle Kommunes børn og unge fyldt med viden, vækst og muligheder - det opleves hele vejen rundt: Alle børn og unge siger: Get Together Learn 4-ever DIG og Vejle Dygtig, Innovativ, Global Medarbejderne siger: Vi har succes! Vi er forandringsberedte Uddannelsesinstitutionerne registrerer: Kvalitetsløftet motiverer markant flere end gennemsnitligt til uddannelse Vejle i top-10 Omverdenen vælger til: Et professionelt skolevæsen gør i særdeleshed kommunen attraktiv derfor vælger vi Vejle Videns- og læringsbegærlige børn, unge og familier tilfører dynamik og nye impulser: Til skole, erhvervsliv og kulturliv Vi inviterer børn og unge til åbenhed, lyst og kreativitet i det globale samfund - Det er tydeligt i

6 1.1. Læringssyn Børn og unge er nysgerrige og undersøgende Børn og unges virkelighed er udgangspunktet for læring og udvikling Børn og unge lærer når de er aktive i egen læreproces Børn og unge lærer forskelligt Børn og unge lærer alene og i samspil med andre 1.2. Målsætninger 1. Vi styrker børn og unges lyst til læring og fællesskab og giver dem mulighed for at involvere sig og tage medansvar. Det betyder at Børn og unge er aktive i egen læreproces Vi bygger på succesoplevelser Børn og unge møder fagligt kompetente, engagerede og målrettede medarbejdere Børn og unge oplever altid passende udfordring Alle børn og unge mødes med anerkendelse 2. Vi har kompetente og innovative børn og unge, der kan begå sig i en globaliseret verden Det betyder at Fagligheden har høj prioritet Børn, unge og voksne er forandringsberedte Internationaliseringen medtænkes i skolens hverdag Aktuel samfundsdebat inddrages i skolens hverdag Der arbejdes bevidst med at lade børns kreative ideer blive til handling 3. Skolens hverdag og undervisningens tilrettelæggelse er fleksibel Det betyder at Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i at børn lærer forskelligt Der arbejdes sammen både horisontalt og vertikalt på tværs af fag, klasser, årgange, afdelinger, skoler mv. Der sikres tid til fordybelse De pædagogiske medarbejdere arbejder i selvstyrende team Der er sammenhæng mellem skole- og fritidsdel 4. Skolen samarbejder med mange faggrupper, erhvervsliv og nærmiljø Det betyder at Andre relevante faggrupper inddrages i den pædagogiske praksis Uddannelses- og erhvervsvejledningen inddrager det lokale erhvervsliv Praktik/udveksling udvikles nationalt og internationalt Samarbejde med de lokale interesseorganisationer styrkes 5. Alle skoler er vidensgenererende læringscentre Det betyder at Medarbejdere og ledelse sikres løbende kompetenceudvikling Hver skole har læringscentre, hvor nytænkning opsamles og formidles 5

7 Vejle Kommune har et innovationscenter, som motiverer til kompetenceudvikling og samarbejder med de omliggende videnscentre. 6. Forældrene tager ansvar i tæt samarbejde med skolen Det betyder at Der tidligt i forløbet sker en afklaring af forventninger og holdninger mellem forældrene og skolen Der følges op på aftalte mål både i forhold til klassen og den enkelte elev Forældre og skole sammen motiverer børn og unge til fysisk aktivitet og udvikling af et positivt sundhedsbegreb 7. Børn og unge trives i skolen Det betyder at Undervisningsmiljø-undersøgelser bruges konstruktivt til at forbedre både de fysiske rammer og det psykiske arbejdsmiljø Børn og unge lærer konflikthåndtering Der er særlig fokus på børn, der ikke trives i skolen Der arbejdes hen imod en kultur, hvor alle tager vare på lokalerne og omgivelserne og medarbejdere og elever er stolte ved at vise egen skole og eget rum frem 8. Alle skoler har en indarbejdet og progressiv evalueringskultur Det betyder at Der arbejdes med systematisk evaluering og dokumentation for at sikre udvikling Elevens målsætninger hele tiden er i fokus Medarbejdere arbejder med fagenes udvikling og evalueringen af de faglige mål. 9. De fysiske rammer understøtter og stimulerer oplevelser og læring Det betyder at Alle rum skal give inspiration til liv og læring Der er et åbent og harmonisk læringsmiljø, hvor eleverne har lyst til at være i miljøet også når der ikke undervises Der ved nybygning og renovering medtænkes, hvordan farver og støjdæmpning kan stimulere trivsel, fantasi og kreativitet 10. Vejle Kommunes vision gør en forskel Det betyder at Alle medarbejdere og ledere kender visionen og arbejder målrettet på at opfylde visionen. Nye initiativer gør Vejles skolevæsen kendt Kommunikationen udadtil er professionel og præcis 6

8 2. Styrelsesvedtægt for Vejle Kommune Indledning Ifølge folkeskolelovens 41, jf. lovbekendtgørelse nr af 30. november 2006, skal Byrådet efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne fastsætte en vedtægt for styrelsen af det kommunale skolevæsen. Styrelsesvedtægten skal altid indeholde bestemmelser om: - Antallet af forældrerepræsentanter i skolebestyrelsen. - Fremgangsmåden ved valg af medarbejderrepræsentanter til skolebestyrelsen. - Hvorvidt der er udpeget et medlem af Byrådet til skolebestyrelsen. - Sammensætningen af de fælles rådgivende organer, som Byrådet har nedsat. - En beskrivelse af de beføjelser, som Byrådet har delegeret til skolebestyrelserne. En regel direkte fastsat i lov eller bekendtgørelse kan ikke fraviges i styrelsesvedtægten. I de tilfælde, hvor vedtægtens bestemmelser ikke er ens for alle skoler i kommunen, skal dette fremgå af vedtægten. Dette gælder for eksempel variationer med hensyn til antallet af forældrerepræsentanter og hvilke medlemmer i skolebestyrelsen, der har stemmeret. Byrådet har det overordnede ansvar for det kommunale skolevæsen og fører tilsyn med skolernes virksomhed. Byrådet træffer endvidere beslutning om: - Bevillinger til skolevæsenet og økonomiske rammer for de enkelte skoler. - Fastlæggelse af kompetence med hensyn til ansættelse af ledere/medarbejdere. - skolestrukturen, herunder antallet af skoler og hver enkelte skoles omfang med hensyn til klassetrin, specialundervisning og specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens 3, stk. 2 og 4, stk. 2, undervisning i fritiden efter 3, stk. 3 og skolefritidsordning efter 3, stk. 4. Beslutningerne træffes efter indhentet udtalelse fra skolebestyrelserne ved de berørte skoler. - Rammer for undervisningens ordning, herunder elevernes timetal og specialundervisningen. - Andre spørgsmål, der ikke er henlagt til de enkelte skoler, herunder specialpædagogisk bistand efter folkeskolelovens 4, stk. 1, henvisning til undervisning på andre skoler, retningslinier om indskrivning og optagelse samt skolebiblioteksordningen i kommunen. - Godkender endvidere skolernes supplerende læseplaner efter forslag fra de enkelte skolebestyrelser. 7

9 2.1. Skolebestyrelsen Sammensætning og valg 1 Skolebestyrelsen består af 7 forældrerepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 2 elevrepræsentanter. Gældende fra 1. april Stk. 2. På skoler med specialklasserækker vælges mindst én af forældrerepræsentanterne (samt en stedfortræder) blandt forældrene i specialklasserne af samtlige stemmeberettigede forældre. Hvis der ikke kan findes kandidater blandt disse forældre, vælges en af de øvrige skolebestyrelsesmedlemmer til at repræsentere specialklasserne. Stk Klasse Ungdomscenter Vejles skolebestyrelse består af: 4 forældrerepræsentanter valgt for et år ud af den aktuelle elevgruppes forældre, tre forældrerepræsentanter valgt blandt de afgivne skolers forældrevalgte skolebestyrelsesmedlemmer, to medarbejderrepræsentanter og to elevrepræsentanter. Stk. 4. Skoler med samdrift mellem børnehave og skole vælger én bestyrelse jf. 24a. Stk. 5. Skolebestyrelsen kan anmode Byrådet om, at et af Byrådets medlemmer deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret, jf. 42 stk. 3. Byrådet er imidlertid ikke forpligtet til at følge anmodningen. Stk. 6. Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret. Stk. 7. Elevrepræsentanterne må ikke deltage i afstemning af eller overvære den del af drøftelserne, der angår sager vedrørende enkelte elever eller ansatte. 2 Forældrerepræsentanterne og deres stedfortrædere vælges efter reglerne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om valg af repræsentanter til skolebestyrelsen. Der henvises til bekendtgørelse nr. 903 af 26.september 2005: På skoler, som ikke har fuldt skoleforløb, kan kommunalbestyrelsen fravige bestemmelse for valgtidspunkt herunder godkende forskudte valg til skolebestyrelsen. Flg. skoler har forskudt valg: Andkær Skole, Gaarslev Skole, Skibet Skole, Givskud Skole, Gadbjerg Skole, Øster Nykirke Skole og Elkjærskolen. Stk. 2. Medarbejderrepræsentanterne vælges på den måde, at skolens leder indkalder samtlige medarbejdere, der gør tjeneste ved skolen med forventet ansættelsestid på mindst et år, til en fælles valghandling. Alle medarbejdere kan stemme på alle kandidater. Hver medarbejder har en stemme. De to medarbejdere, der har fået flest og næstflest stemmer, er valgt. To stedfortrædere vælges efter samme fremgangsmåde, hvor stedfortræderen med flest stemmer er førstesuppleant. Stk. 3. Medarbejdernes valgperiode er et skoleår. Valget finder sted i forbindelse med skolens planlægning af det kommende skoleår. Stk. 4. Elevrepræsentanterne og deres stedfortrædere til skolebestyrelsen vælges af elevrådet/elevforsamlingen. Valgperioden er et skoleår. Valget finder sted inden 1. september. Stk. 5. Ved skoler, hvor der ikke findes elevråd, indkalder skolens leder til en fælles valghandling. Valget foregår på samme måde som ved valg af medarbejderrepræsentanter. 3 På skolebestyrelsens første møde vælger medlemmerne en af forældrerepræsentanterne som formand ved bundet flertalsvalg Mødevirksomhed 4 Skolebestyrelsens møder afholdes for lukkede døre. Stk. 2. Deltagere i lukkede møder må ikke referere, hvad andre har sagt, men må inden for rammerne af lovgivningens regler om tavshedspligt offentliggøre sine egne meninger. 8

10 Stk. 3. Skolebestyrelsen kan indbyde andre til at deltage i møderne, når der behandles spørgsmål af særlig interesse for dem. Den/de indbudte kan ikke deltage i selve behandlingen/beslutningen. Stk. 4. Skolebestyrelsen fungerer kun i møder Forretningsorden 5 Hvis et medlem er forhindret i at deltage i et skolebestyrelsesmøde, deltager så vidt muligt stedfortræderen. Stedfortræderen har samme kompetence som det ordinære medlem. 6 Skolebestyrelsen afholder møde, når det ønskes af formanden, eller når en tredjedel af skolebestyrelsens medlemmer ønsker det med angivelse af punkter til dagsordenen. Stk. 2. Formanden fastsætter tid og sted for møderne. 7 Formanden indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Stk. 2. Formanden udarbejder en dagsorden for møderne og sender senest 4 hverdage inden mødet til medlemmerne en dagsorden med eventuelle bilag. Såfremt et medlem ønsker et punkt optaget på dagsordenen, skal det meddeles formanden senest 8 dage før, mødet afholdes. Stk. 3. I særlige tilfælde kan formanden indkalde til møde med kortere varsel. Når mødet indkaldes, skal formanden så vidt muligt forinden underrette medlemmerne om de sager, der skal behandles på mødet. 8 Skolebestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af de stemmeberettigede medlemmerne er til stede. 9 Medlemmerne kan kun deltage i skolebestyrelsens afstemninger, når de er personligt til stede under disse. 10 Alle beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Stk. 2. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. 11 Der føres en protokol over skolebestyrelsens beslutninger. I beslutningsprotokollen anføres for hvert møde, hvilke personer der har været til stede. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Stk. 2. Ethvert medlem kan forlange afvigende opfattelser tilført protokollen og medsendt skolebestyrelsens udtalelser og beslutninger. Stk. 3. Skolens leder eller dennes stedfortræder fører under møderne skolebestyrelsens protokol. Stk. 4. Skolebestyrelsen kan ved siden af beslutningsprotokollen føre en forhandlingsprotokol. 12 Skolebestyrelsen afgiver en årlig beretning. Stk. 2. Skolebestyrelsen indkalder mindst en gang årligt forældrene til et fælles møde til drøftelse af skolens virksomhed. På et sådant møde behandles årsberetningen. 13 Skolebestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden Skolebestyrelsens beføjelser 14 Skolebestyrelsen udøver sin virksomhed inden for de mål og rammer, der er fastsat af Byrådet, og som fremgår af bilaget til denne vedtægt. 9

11 Stk. 2. Jf. stk. 1 hvor Byrådet delegerer til skolebestyrelserne henvises til kompetencefordelingsplanen Pædagogisk råd 15 Det pædagogiske råd består af alle medarbejdere, der varetager undervisningsopgaver og andre pædagogiske opgaver på skolen. Skolens leder er medlem af rådet. Alle medlemmer har pligt til at deltage i rådets møder. For timelønnede medarbejdere gælder dog, at de har ret, men ikke pligt til at deltage i møderne. Stk. 2. Rådet er rådgivende for skolens leder. Det skal udtale sig om alle spørgsmål, der forelægges det af skolens leder eller af skolebestyrelsen. Rådet kan af egen drift udtale sig om pædagogiske forhold. Stk. 3. Rådets udtalelser fremsendes gennem skolens leder Mødeledelse 16 Rådet vælger selv sin mødeleder for et år ad gangen. Til at varetage mødelederens funktioner ved dennes forfald skal der vælges en stedfortræder. Valgene sker ved bundet flertalsvalg i forbindelse med skoleårets planlægning. 17 Rådets møder afholdes uden for elevernes undervisningstid og pasningsordningernes åbningstid. Stk. 2. Skolens leder fastsætter efter samråd med mødelederen tid og sted for møderne, indkalder medlemmerne samt fastsætter dagsordenen. Skolens leder har altid ret til at få punkter optaget på dagsordenen. 18 Mødelederen, eventuelt en valgt sekretær, fører under møderne rådets protokol. Mindretal kan forlange deres opfattelser tilføjet protokollen i kort form og medsendt rådets udtalelser. Stk. 2. Rådets protokol oplæses ved mødets afslutning og underskrives af mødelederen. 19 Det pædagogiske råd fastsætter selv sin forretningsorden Elevråd 20 Skolens elever danner elevråd til varetagelse af deres interesser over for skolen og de kommunale myndigheder. Stk. 2. Skolens leder drager omsorg for, at eleverne tilbydes den fornødne hjælp i forbindelse med valg af repræsentanter til elevrådet. Stk. 3. Skolens leder foranlediger, at elevrådet vejledes i, hvordan elevrådets synspunkter bedst inddrages i beslutningerne på skolen. Stk. 4. Skolens leder inddrager skolens elever gennem elevrådet, hvor et sådant forefindes, i spørgsmål vedrørende elevernes sikkerhed, sundhed og undervisningsmiljø. Stk. 5. Skoleforvaltningen tager initiativ til dannelse af et fælles elevrådsorgan og udbyder uddannelse af elevrådsrepræsentanter en gang årligt i begyndelsen af skoleåret Evaluering og dialog 21 Med indførelsen af elevplaner på skolerne og kvalitetsrapporter som dialogredskab mellem politikere, forvaltning og skoler har Byrådet vedtaget en evalueringsplan, der beskriver ansvarsområderne for politikere, skoler og forvaltninger. Evalueringsplanen fastsætter også rammerne for dialogmøder mellem skolebestyrelserne og det politiske niveau. Se bilag 6 10

12 2.5. Ikrafttrædelse m.v. 22 Denne vedtægt træder i kraft den 1. august 2007 og erstatter styrelsesvedtægter fra Børkop, Egtved, Give, Jelling og Vejle kommuner samt Vejle Amt. Stk. 2. Ændringer af styrelsesvedtægten kan kun finde sted efter indhentede udtalelser fra skolebestyrelserne. Stk. 3. Ændringer af bilagene til vedtægten kan kun finde sted efter indhentede udtalelser fra den berørte skoles skolebestyrelse/de berørte skolers skolebestyrelser. 11

13 Bilag til Styrelsesvedtægten 12

14 3. SKOLESTRUKTUREN 3.1. Skoler i Vejle Kommune Skolenr. Skolens navn Antal klassetrin Evt. bemærkninger Andkær Skole Efter 6. klasse overføres elever til Gauerslund Skole Bredagerskolen Fødeskole: Kollerup Skole Bredsten Skole Damhavens Skole Fødeskole: Skibet Skole Egtved Skole Elkjærskolen Efter 6. klasse overføres elever til Give Skole Englystskolen Engum Skole Efter 6. klasse overføres elever til Kirkebakkeskolen Gadbjerg Skole Efter 6. klasse overføres elever til Give Skole Gauerslund Skole Efter 6. klasse overføres elever fra Gårslev Skole og Andkær Skole Give Skole Fødeskoler: Givskud Skole, Elkjærskolen og Gadbjerg Skole Givskud Skole Efter 6. klasse overføres elever til Give Skole Grejsdal Skole Efter 6. klasse overføres elever til Langelinies Skole Gårslev Skole Efter 6. klasse overføres elever til Gauerslund Skole Hældagerskolen

15 Højen Skole Efter 6. klasse overføres elever til Langelinies Skole Kirkebakkeskolen Fødeskole: Engum Skole Kollerup Skole Efter 6. klasse overføres elever til Bredagerskolen Langelinies Skole Fødeskoler: Grejsdal Skole og Højen Skole Mølholm Skole Nørremarksskolen Nørup Skole Fødeskole: Vandel Skole Petersmindeskolen Skibet Skole Efter 6. klasse overføres elever til Damhavens Skole Smidstrup/Skærup Skole Søndermarksskolen Thyregod Skole Fødeskole: Øster Nykirke Skole Vandel Skole Efter 6. klasse overføres elever til Nørup Skole Vinding Skole Ødsted Skole Øster Nykirke Skole Efter 6. klasse overføres elever til Thyregod Skole Øster Starup skole Charlotteskolen Specialklasser for elever med generelle indlæringsvanskeligheder Skovagerskolen Specialskole Klasse Ungdomscenter Vejle (UCV) Vejle Kommunale Ungdomsskole Efter 9. klasse overføres elever, der ønsker at gå i 10. klasse. Forskellige dagtilbud 3.2. Skoledistrikter og frit skolevalg Hver af skolerne har eget skoledistrikt inden for Vejle Kommune med afgrænsninger, som fastsættes af Byrådet efter indhentede udtalelser fra berørte skolebestyrelser. 14

16 10. Klasse (UCV) har hele kommunen som sit skoledistrikt. Gadefortegnelse over distriktsområder er tilgængelig på Vejle Kommunes hjemmeside. Optagelse og indskrivning finder sted i henhold til folkeskolelovens 36. Forældre har krav på, at deres barn optages i en folkeskole efter eget valg i bopælskommunen eller i en anden kommune - med mindre barnet af pædagogiske årsager er henvist til et særligt skoletilbud jf. Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af 20. januar efter følgende retningslinier: 1. Ved indskrivningen til 0. og 1. klasse danner skolen først antallet af klasser ud fra egne elever. 2. I henhold til reglerne om frit skolevalg kan der i 0. og 1. kl. herefter optages elever fra andre distrikter til og med elev nr. 24 i hver klasse. 3. For øvrige klassetrin kan der optages elever efter reglerne om frit skolevalg til og med elev nr. 26. For skoler med modtagefunktion i forhold til tosprogede elever gælder, at der ved klassedannelse skal sikres plads til modtageeleverne i de eksisterende klasser. 4. Forvaltningen kan dispensere fra ovenstående retningslinier ud fra en samlet vurdering af klassedannelsen. 5. Såfremt der er ønske om optagelse fra flere elever fra andre distrikter end ovenstående giver mulighed for, lægger skolen følgende prioriterede rækkefølge til grund for optagelsen: a) Søskende til elever, der allerede går på skolen b) To-sprogede elever, der søger væk fra skoler med mange to-sprogede og til skoler med få to-sprogede c) Afstand fra hjem til skole d) Lodtrækning. Kriterierne er vedtaget af Sammenlægningsudvalget den 20/ Optagelse vil normalt blive godkendt, hvis det ikke medfører øgede udgifter for kommunen Helhedsskole Helhedsskole i Vejle Kommune Indskoling fra klasse med 27 ugentlige lektioner Fuld helhedsskole i klasse med 27 u.l. og 8 dobbeltdækningstimer Timeforbrug 0. kl 20 Bh.kl. ledertimer + 15 pædagogtimer (8 dobbeltdækningstimer) 1. kl 23 lærertimer + 12 pædagogtimer (8 dobbeltdækningstimer) 2. kl 23,75 lærertimer + 11,25 pædagogtimer (8 dobbeltdækningstimer) 3. kl 27 lærertimer + 0* pædagogtimer *Skolerne kan konvertere 0,01 time pr. elev til pædagogtimer i 3. klasse eller andre klasser efter behov Mål og indhold Helhedsskolen er den bedste ramme for indfrielse af folkeskoleloven og Vejle Kommunes skolesyn 15

17 Målene med helhedsskolen er at: børnene har rammer for leg og læring børnene har rammer for fordybelse, selvvirksomhed og dialog børnene udvikler deres intellektuelle, musiske, praktiske, motoriske, personlige og sociale kompetencer have en struktur, der i væsentlig grad baseres på ikke-fag- og ikke-lektionsopdelt undervisning og sikrer sammenhæng mellem skole og fritid lærere og pædagoger samarbejder om børnenes læring og udvikling af kompetencer Understøtte fleksible læringsmiljøer med udvidet brug af holddannelse og ikke-årgangsdelt undervisning lokalerne er fleksible i forhold til den alsidige læring, som skal foregå bygge videre på de kompetencer, som børnene har med sig Hvad er helhedsskole? Udvidet skoledag Fokus på faglighed og helhed i skole- og fritidsdelen Planlægning, gennemførelse og evaluering af arbejdet sker i samarbejde mellem lærere og pædagoger Bevidst kobling mellem leg og læring Mange måder at lære på Tid og rum til faglig fordybelse, overblik og oplevelser af sammenhænge Bevidst arbejde på børnenes medbestemmelse og indflydelse på dagligdagen Børnene indgår i et forpligtende fællesskab Prioritering af fysisk udfoldelse Øget mulighed for rummelighed lærernes og pædagogernes forskellige kompetencer udnyttes Klasse Ungdomscenter Vejle (UCV) Undervisningstilbuddet i 10. klasse tager udgangspunkt i Vejle Byråds beslutning fra Grundlaget I hele skolens arbejde tages der udgangspunkt i de unges situation. Indholdet i skolehverdagen skal pege fremad og give mulighed for tilegnelse af de livskvalifikationer, der af den enkelte unge opleves som brugbare i et komplekst og foranderligt samfund med dets mangeartede og ofte modsætningsfyldte krav. En af skolens væsentligste opgaver er, at gøre den enkelte unge parat til at vælge og gennemføre en ungdomsuddannelse. En høj grad af faglighed i bred forstand og en grundig vejledning er vigtige elementer i denne sammenhæng. 10. Klasse (UCV) ønsker at lave en skole, hvor eleverne opfattes som unge på vej til at blive voksne med rettigheder og ansvar, det indebærer. Gensidig respekt, tillid og positive forventninger er kodeordene i skolens hverdag. 10. Klasse (UCV) ønsker at gøre skolen til et levende ungdomskulturelt miljø, hvor så mange aktiviteter som muligt gøres til genstand for elevernes læring. Elevmedansvar og -medbestemmelse kommer ikke af sig selv, men er vigtige arbejdsområder for skolen. 16

18 Skolen vil møde de unge med udfordringer, oplevelser og krav samt præsentere dem for kulturelle og personlige holdninger, der skal forberede eleverne til at blive aktive medskabere af deres eget liv og den fælles virkelighed Skolefritidsordninger Der er etableret skolefritidsordninger ved alle skoler med indskolingsklasser Specialundervisning (URS-midler) Undervisningen indenfor URS-midlerne tilrettelægges af skolelederen efter rådgivning fra PPR Supplerende undervisning eller anden faglig støtte Med henblik på iværksættelse af supplerende undervisning eller anden form for faglig støtte til elever, der har været uden undervisning i længere tid, eller som har skiftet skole, og til supplerende undervisning af elever, som af anden grund har behov for midlertidig faglig støtte, fastsætter Børneog Familieudvalget hvert år en ugentlig timepulje, som disponeres af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Specialundervisning, 20, stk. 2 Lovgrundlag: Bekendtgørelse af lov om folkeskolen nr af 30/ stk. 2. Vejle Kommune har følgende specialundervisningstilbud: Skole/institution Mellemkommunale: Tilknyttet døgninstitution: Specialskole: Specialtilbud og specialklasserækker tilknyttet almindelige folkeskoler: Kommunale: Specialskole: Specialtilbud og specialklasserækker tilknyttet almindelige folkeskoler: Fårupgård Børne- og Ungecenter Børne og Unge Centret Vejle Fjord (også dagskole) Skovagerskolen Generelle Damhaven Skole Sprog/tale/høre/læsehæmmede Skibet Skole Kontakthæmmede Mølholm Skole ADHD/DAMP Hældagerskolen Bevægelseshæmmede Charlotteskolen Bredagerskolen herunder elever fra Trillinggård, Bøgelund og Fårupgård, Lillegruppen Englystskolen Engum Skole heltidstilbuddet Engumhus Øster Nykirke skole Give Skole - herunder elever fra Sejersmosen Egtved skole A-klasserne Egtved skole Overgården Gaurslund Skole Thyregod skole herunder elever fra St. Møllekrog Gårslev skole Langelinie Skole Udviklingsbørnehaveklassen 17

19 Optagelse og indskrivning i specialskoler og specialklasserækker kan kun ske efter visitation fra Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR). Undervisningstilbuddet tilrettelægges i samråd med specialundervisningskonsulenten Procedurer vedr. mellemkommunal specialundervisning Iværksættelse af undervisning efter 20, stk. 2 til mellemkommunale tilbud: 1. Skole, børnepasningstilbud eller forældre antager, at et barn har særlige undervisningsbehov og laver en henvisning til pædagogisk psykologisk rådgivning. 2. PPR vurderer det særlige behov og foreslår foranstaltning. Foranstaltningsforslaget drøftes først med forældrene. PPR vurderer omfanget af støtte, herunder om støtten bør gives i klassen, på skolen, i et kommunalt specialtilbud eller et mellemkommunalt tilbud eller evt. henvises til et regionalt tilbud. Hvis forældre og psykolog er enige om, at barnet bør have et tilbud der ligger ud over de kommunale specialtilbud, så udarbejder PPR indstilling til det kommunale visitationsudvalg. 3. Visitationsudvalget beslutter, om barnet skal have det anbefalede tilbud. 4. Henvisning til tilbuddet sendes til det mellemkommunale tilbud eller til regionen, hvis det drejer sig om et regionalt eller landsdækkende tilbud 5. Skolen eller regionen bestemmer den nærmere udformning af tilbuddet. 6. Hvis forældrene er utilfredse med kommunens beslutning kan afgørelse ankes til Klagenævnet for den vidtgående specialundervisning (adresse i Undervisningsministeriet). 7. PPR registrerer de visiterede elever samt informerer Skoleafdelingen. Revisitering til undervisning efter 20, stk. 2 til mellemkommunale tilbud: 1. En gang om året laves der af specialskolerne/specialklasserækkeskolerne statusbeskrivelse som drøftes med forældrene, skolens ledelse og PPR. 2. Den visiterende kommunes psykolog inddrages i en drøftelse af, hvorvidt der skal revisiteres til samme tilbud eller noget andet skal ske. 3. Hvis forældre og PPR er enige om revisitering laver sagsbehandlende psykolog indstilling til mellemkommunalt tilbud, der afleveres til ledende skolepsykolog. 4. Ledende skolepsykolog beslutter om der revisiteres. 5. Revisitationsskema sendes til Skoleafdelingen i tilbuddets kommune. 6. Sekretær ved PPR registrerer genhenvisningen og informerer Skoleafdelingen Undervisning af tosprogede elever Børne- og Familieudvalget er bemyndiget til at etablere undervisning af tosprogede elever efter behov i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse nr. 31 af 20. januar Alle nyankomne tosprogede elever visiteres af kommunens visitator med henblik på at finde det bedst egnede skoletilbud. Tosprogede elever, der på grund af manglende dansk sproglig kunnen ikke er i stand til at følge undervisningen i de almindelige klasser, henvises til kommunens modtageklasser/modtagehold. Børne- og Familiudvalget beslutter hvert år i februar/marts, hvilke modtageklasser der oprettes for det følgende skoleår samt placering af disse. For modtageklasser og modtagehold gælder den timeramme, der er udmeldt i henholdsvis Bek. 31 af 20. januar 2006 samt i kommunens aftale om organisering af modtagestruktur, april

20 Alle skoler er forpligtede på at tilbyde tosprogede elever med et ikke uvæsentligt behov særlig støtte i dansk som andetsprog. Undervisningen i dansk som andetsprog foregår hovedsageligt som en dimension i den almindelige undervisning i samtlige fag, men kan også gives som støtte uden for klassen eller uden for undervisningstiden, jf. Bek. 31 af 20. januar For skoler, der har 4 % tosprogede elever eller mere tildeles 1 ugentlig lektion pr. elev det første skoleår til varetagelse af særlig støtte i dansk som andetsprog. Derefter tildeles der 0,5 ugentlig lektion resten af skoletiden. Sammenlægningsudvalget besluttede d. 20. december 2006 at der skal tilbydes modersmålsundervisning. Undervisningen placeres så vidt muligt i elevernes boligområde og tager udgangspunkt i bekendtgørelse om modersmålsundervisning nr. 536 af 12. juni Andre undervisningstilbud Vejle Kommunale Ungdomsskole Ungdomsskolen har følgende tilbud: Fritidsundervisning og klub- og fritidsvirksomhed for unge mellem 14 og 18 år, der er bosiddende i Vejle Kommune. Aktivskolen, der tilbyder alternativ, praktisk betonet heltidsundervisning for folkeskolens ældste elever, p.t. 15 elever. 10-jobklassen, der tilbyder 10. klasse som en kombination mellem teoretisk undervisning og praktik/lønnet erhvervsarbejde. Basisklassen tilbyder heltidsundervisning (primært dansk) til unge undervisningspligtige med en anden etnisk baggrund end dansk, der vurderes til ikke med rimeligt udbytte at kunne starte i almindelig folkeskole. Erhvervsklassen tilbyder heltidsundervisning (primært dansk) til sent ankomne unge flygtninge/indvandrere, der endnu ikke har tilstrækkelige kompetencer til at påbegynde en ungdomsuddannelse eller indtræde på arbejdsmarkedet. PAU, treårig uddannelse for unge med særlige behov, der har forladt grundskolen. Alfaklassen tilbyder undervisning til ikke alfabetiserede unge. 19

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler

STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler STYRELSESVEDTÆGT for Ringkøbing-Skjern Kommunes folkeskoler 1. august 2014 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Byrådets ansvar... 3 Kapitel 2: Skolebestyrelsens sammensætning og valg... 4 Kapitel 3: Skolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold

Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014. Indhold Styrelsesvedtægt for Silkeborg Ungdomsskole pr. 1. august 2014 Indhold Kapitel 1: Indledning... 1 Kapitel 2: Ungdomsskolebestyrelsen... 2 Sammensætning... 2 Stemmeret... 2 Valg... 2 Mødevirksomhed... 3

Læs mere

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser

ISC - Administrationsteamet 30-01-2014. Regler for valg til skolebestyrelser NOTAT ISC - Administrationsteamet 30-01-2014 Regler for valg til skolebestyrelser 1. Valgbestyrelse - ansvar for gennemførelse af skolebestyrelsesvalg Det er den siddende skolebestyrelse, som har ansvar

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE

STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE STYRELSESVEDTÆGT FOR HADERSLEV KOMMUNALE UNGDOMSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Ungdomsskolens styrelsesvedtægt Kapitel I Kommunalbestyrelsen side 3 Kapitel II Ungdomsskolebestyrelsen side 3 Kapitel III Ungdomsskolebestyrelsens

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007

Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Styrelsesvedtægt for Dagtilbud i Varde Kommune. Vedtaget i Byrådet den 27. marts 2007 Denne styrelsesvedtægt er udarbejdet i henhold til Dagtilbudsloven og Vejledningen om forældrebestyrelser i dagtilbud

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Dagpasningsområdet Dato: 03. juni 2009 Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud 3 6 år Indledning og lovgrundlag Nærværende styrelsesvedtægt omfatter såvel kommunale som selvejende dagtilbud i Brønderslev

Læs mere

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning Understøttende undervisning Almindelige bemærkninger til temaindgangen der vedrører understøttende undervisning: 2.1.2. Understøttende undervisning Med den foreslåede understøttende undervisning indføres

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Fællesledelse mellem skole og daginstitution

Fællesledelse mellem skole og daginstitution Styrelsesvedtægt Fællesledelse mellem skole og daginstitution Dagtilbudsafdelingen januar 2011 Klakring Stationsvej 5, Klakring 7130 Juelsminde T: 79755000 Forældrebestyrelser i institutioner med fælles

Læs mere

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15

HØRINGSVERSION. Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 HØRINGSVERSION Center for Skoletilbud D 4646 4860 E cs@lejre.dk Dato: 5. februar 2014 J.nr.: 13/13658 Fastsættelse af mål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune i skoleåret 2014-15 I de

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune

Udkast til. Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Udkast til Styrelsesvedtægt for daginstitution med forældrebestyrelser og afdelingsråd i Ringsted Kommune Forældrebestyrelsen 1. Forældrebestyrelsens sammensætning Forældrebestyrelsen består af formændene

Læs mere

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg

KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg KAPITEL 1 Forældrebestyrelsens sammensætning og valg 1 Ved alle kommunens dagtilbud (børnehaver og vuggestuer) vælges en forældrebestyrelse, jf. Dagtilbudsloven. Stk. 2 En forældrebestyrelse består af:

Læs mere

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G

S T Y R E L S E S V E D T Æ G T B I L A G S T Y R E L S E S V E D T Æ G T + B I L A G for Kalundborg Kommunes Skolevæsen Vedtægter og bilag er godkendt af Kalundborg kommunalbestyrelse den 28. april 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Skolebestyrelsen...5

Læs mere

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud.

Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Visitationsprocedure til et segregeret undervisningstilbud. Grundlag. Grundlaget for visitationsproceduren er: Bekendtgørelse nr. 693 af 20/06/2014 om folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk

Læs mere

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside:

www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: 1 Kopi af plancher i adope-format kan hentes på min hjemmeside: www.tvc.dk Introduktion til Skolebestyrelsesarbejdet Under: Artikler af 29. november 2011 DISPOSITION 2 1. Grundlaget for skolebestyrelsens

Læs mere

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014

Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Orientering om Skolebestyrelsesvalg 2014 Lolland kommunale skolevæsen 1 Til forældre med børn indskrevet i Lolland kommunale skolevæsen. Det er vigtigt at så mange forældre som muligt deltager i skolebestyrelsesvalget.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE

DAGSORDEN FOR KONSTITUERING AF NY SKOLEBESTYRELSE RØNBJERG/DALGASSKOLEN SKOLEBESTYRELSEN Fælles møde Referat af mødet ONSDAG DEN 9. APRIL 2008 PÅ LÆRERVÆRELSET Jeg vil foreslå at vi todeler mødet. Et for den nye bestyrelse og i forlængelse heraf et fællesmøde.

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen

arbejde med at omsætte skolepolitikken i praksis dokumentere og evaluere indsatsen Indledning Denne skolepolitik er 2. version af Jammerbugt Kommunes formulerede politik for folkeskolen. Denne anden version er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor væsentlige aktører på skoleområdet

Læs mere

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål

Forord. Folkeskoleloven. Kapitel 1 Folkeskolens formål Målsætning - Borbjerg Skole. Forord Denne målsætning for Borbjerg Skole bygger på: 1. Folkeskoleloven af 1993. Formålsparagraffen kap. 1-1 og 2 2. Pædagogisk målsætning for Holstebro Kommunale Skolevæsen

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang!

Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august 2015. Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! Valg til skolebestyrelsen pr. 1. august Vil du have indflydelse på dit barns skolegang! I skal der vælges medlemmer til skolebestyrelsen. Skolerne og Skolevæsenet ønsker, at forældrene medvirker til at

Læs mere

Til folkeskoler, kommuner og amter

Til folkeskoler, kommuner og amter Til folkeskoler, kommuner og amter Dette er det første af de nyhedsbreve, Undervisningsministeriet har planlagt at udsende i forbindelse med udmøntningen af ændringen af folkeskoleloven. Målet med nyhedsbrevene

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013)

Skoler Udvalgsaftale 2014-15. Udvalgsversion (06092013) Skoler Udvalgsaftale 2014-15 Udvalgsversion (06092013) Indholdsfortegnelse Indledning...3 Området... 3 Ressourcer...3 Udviklingstendenser...5 Udviklingsmål...5 Tværgående indsatsområder og udviklingsmål...5

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring.

Skolebiblioteket skaber i samarbejde med ledelse og lærere forudsætninger for undervisning og læring. Internt notatark Børne- og Uddannelsesforvaltningen Pædagogisk Central Dato 07. april 2009 Sagsbehandler Hans Radsted Direkte telefon 919 60 E-mail hara@kolding.dk Emne: Funktionsbeskrivelse læringscenter

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg Midtfyn Kommune 1 Fagsekretariat for undervisning 2014 Forord Danmark har en god folkeskole, men den skal udvikles, så den bliver endnu

Læs mere

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider

Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Beskrivelse af specialklasser på skolernes hjemmesider Tema Organisering Grundoplysninger I skoleåret 2012-13 har vi på Viby Skole fem specialklasser. 3 klasser for elever med specifikke vanskeligheder

Læs mere

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Frisholm Skole, skoleåret 9/ Frisholm Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Frisholm Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt

Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Hvad siger loven? Formelle bestemmelser om skole-hjemsamarbejdet Af lektor Jens Peter Christiansen, Læreruddannelsen i Odense, UC Lillebælt Artiklen gennemgår i kort form, hvordan samarbejdet mellem skole

Læs mere

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00

DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 DAGSORDEN FOR BØRNE- OG SKOLEUDVALGETS MÅNEDSMØDET MARTS TIRSDAG DEN 20. MARTS 2007 14:00 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af repræsentant til bestyrelsen for Historisk Værksted i Giver 10 Åben - Meddelelser

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK

Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK Lokal aftale om centrale rammer og principper for implementering af folkeskolereformen i LTK 1. Formål Der gennemføres pr. 1. august 2014 en reform af folkeskolen, som indebærer et paradigmeskifte i forhold

Læs mere

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014

Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen. Marts 2014 Bilag til styrelsesvedtægten for Hillerød Kommunes Skolevæsen Marts 2014 Vedtaget i Hillerød Byråd den 26. februar 2014 Side 1 af 22 1. Principper og visioner for skolevæsenet... 3 1.1 Vision 2020 for

Læs mere

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN

Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN Udkast til BILAG TIL STYRELSESVEDTÆGT FOR RINGSTED KOMMUNES SKOLEVÆSEN INDHOLDSFORTEGNELSE I. STYRELSEN AF KOMMUNENS SKOLEVÆSEN 1. Kommunalbestyrelsen...2 2. Skolebestyrelsen...3 3. Skolens leder...6 4.

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation

Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Skolebestyrelsesvalg 2014 Forældreinformation Center for Skoler og Dagtilbud Børn, Kultur og Sundhed Fredensborg Kommune Facts om skolebestyrelsen og skolebestyrelsesvalget Skolebestyrelsesvalg Ved alle

Læs mere

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09

Ans Skole. Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Kvalitetsrapport for Ans Skole, skoleåret 2008/09 : Ans Skole Kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09 Dette er Ans Skoles kvalitetsrapport for skoleåret 2008/09. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad

Læs mere

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Kvalitetsstandard Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 13. december 2012 Område Ydelsens lovgrundlag Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) er en afdeling i velfærdsforvaltningen organiseret under skole-

Læs mere

Information til forældre og elever

Information til forældre og elever Den bedste Den bedste skole skole for for vores børn vores Information til forældre og elever børnhvad betyder folkeskolereformen for skoledagen i Herning Kommune efter 1. august 2014 Hvad betyder folkeskolereformen

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn - Din skole - Dit valg Revideret den 15.02.2010 C:\DOCUME~1\EASYPD~1\LOCALS~1\Temp\BCL Technologies\easyPDF 6\@BCL@080D867D\@BCL@080D867D.doc 1/ 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution

Vedtægter for den selvejende institution Vedtægter for den selvejende institution 1 2 Vedtægter for den selvejende institution Skamlingsbanke Efterskole. Hjemsted, formål og værdigrundlag. Skamlingsbanke Efterskole er en uafhængig og selvejende

Læs mere

5. Den specialpædagogiske bistand

5. Den specialpædagogiske bistand 5. Den specialpædagogiske bistand 1. DEN SPECIALPÆDAGOGISKE BISTAND I denne boks fremgår Skoleafdelingens vurdering af den specialpædagogiske bistand på skolerne. Baggrund: Ifølge folkeskoleloven påhviler

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Vedr. Gratis buskort til skoleelever.

Vedr. Gratis buskort til skoleelever. 25-03- 2009 Vedr. Gratis buskort til skoleelever. TILSYNET Du har ved brev af 21. august 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland om Favrskov Kommunes praksis i forbindelse med udstedelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015

SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 SAMARBEJDSAFTALE UUH OG GRUNDSKOLER I HALSNÆS OG HILLERØD SKOLEÅRET 2014/2015 1 Indhold 7. KLASSE... 3 KOLLEKTIV VEJLEDNINGSAKTIVITETER 2 lektioner pr klasse... 3 8. KLASSE... 4 PARATHEDSVURDERING... 4

Læs mere

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg.

Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte medlemmer på valg. ELSTED ELSTED SKOLE ELSTED SKOLEVEJ 6, 8520 Lystrup. E-MAIL: els@mbu.aarhus.dk Tlf.: 8713 8787 Fax: 8713 8776 Kære forældre Så skal der være valg til skolebestyrelsen igen. I år er 4 af de 7 forældrevalgte

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen

Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 998 af 16. august 2010, med de ændringer, der følger af i lov nr. 1569 af 21. december 2010, 1 i lov

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole.

Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. Vedtægter for Sorø Gymnastikefterskole. 1. Hjemsted, formål og værdigrundlag Stk. 1. Institutionen Sorø Gymnastikefterskole er en uafhængig selvejende institution, som er hjemmehørende på adressen Topshøjvej

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010

Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Befordring af skoleelever Regler og principper fra 1. august 2010 Skoleafdelingen, Skolegade 1, 7100 Vejle, tlf. 76 81 00 00 Regler for planlægning af skolebuskørsel pr. 1. august 2010 Lovgivning: Folkeskoleloven

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel]

Forretningsorden. for. bestyrelsen. DNS i/s [Arbejdstitel] Eksempel på Forretningsorden for løsningsforslag no. 1. Eksemplet på Forretningsorden kræver ikke ændringer i det udarbejdede DNS I/S aftalesæt. Løsningsforslag fremlagt på borgmestermødet den 28. august

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding

Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding Retningslinjer for samarbejdet mellem grundskolerne i Kolding Kommune og UU-center Kolding UU-center Kolding August 2015 Alle elever skal have tilbud om vejledning, og alle skal udfordres i deres uddannelsesvalg

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN Ansager Skole / 96631-13 VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ansager Skole Østergade 17 6823 Ansager Skoleleder Birthe Christensen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning:

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6

MANGFOLDIGHED INKLUSION. Side 1 af 6 MANGFOLDIGHED INKLUSION Side 1 af 6 OM INKLUSION - fra inklusionsudvikling.dk Inklusion handler om barnets oplevelse af at være en værdifuld deltager i det sociale og faglige fællesskab, og det er centralt

Læs mere

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter

Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Ændring af Ballerup Musikskoles vedtægter Gældende: Overskrift: Vedtægter for Ballerup Musikskole 1. Navn og status: Ballerup Musikskole er en kommunal institution i Ballerup Kommune 2. Formål: Musikskolen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale dagtilbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Gældende fra 1. december 2007 Historik Den 1. januar 1992 blev der indført selvforvaltning og forældrebestyrelser i dagtilbudene i Lyngby-

Læs mere

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring.

Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Børne- og Skoleudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. REGNSKAB 2013 Udvalg Børne- og Skoleudvalget Bevillingsområde 30.33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Udvalgets sammenfatning og vurdering Årets samlede regnskabsresultat på ramme 30.33 lyder på et mindreforbrug

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2010

Skolebestyrelsesvalg 2010 Skolebestyrelsesvalg 2010 Dit barn Din skole Dit valg Revideret den 08.12.2009-1 - Indholdsfortegnelse Et vigtigt valg... 3 Skolebestyrelsen har indflydelse... 4 Skolebestyrelsens arbejdsområder... 4 Skolebestyrelsens

Læs mere

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform

Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform Velkommen til informationsmøde om folkeskolereform 1. Gennemgang af forslag om ny skolestruktur i Køge Kommune 2. Gennemgang af hovedoverskrifterne i folkeskolereformen 3. Kommunal proces 4. Proces på

Læs mere

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening

Fællesskabets skole. En rummelig skole. Danmarks Lærerforening Fællesskabets skole En rummelig skole Danmarks Lærerforening Sektion til Folkeskolen nr. 1-2/2006 Forord Den rummelige folkeskole er en væsentlig del af folkeskolens berettigelse. Folkeskolen er skolen

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen Forretningsorden for Akademisk Råd ved Copenhagen Business School Handelshøjskolen I henhold til 10, stk., 4) i Vedtægt for Copenhagen Business School - Handelshøjskolen (CBS) fastsættes nedenstående standardforretningsorden

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Mål og indholdsbeskrivelse for SFO er i Hillerød Kommune Godkendt af byrådet juni 2011 Indhold Indledning mål- og indholdsbeskrivelsen indgår i sammenhæng med de øvrige politikker... 3 Værdier i SFO Fritid:

Læs mere

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse

Praktiske forhold. 1 Skolebestyrelse og skoleledelse Praktiske forhold 1. Skolebestyrelse og skoleledelse 2. Klasseforældreråd 3. Sundhedspleje 4. Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) 5. Familiehus Nord 6. Specialundervisning og inklusion 7. Skolerejser

Læs mere

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune

Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Sådan implementerer vi folkeskolereformen i Billund Kommune Baggrund og indledning. Folkeskolereformen træder i kraft august 2014 og er den største og mest ambitiøse reform af folkeskolen i mange år. Det

Læs mere

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen

Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Skolebestyrelsesvalg 2014 information fra Tjørnegårdsskolen Kære forældre på Tjørnegård Så er der valg til skolebestyrelsen for perioden 01.08.2014-31.07.2018. 4 forældrevalgte medlemmer (og nogle suppleanter)

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole

Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole Vedtægter for den selvejende undervisningsinstitution Lunderskov Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Lunderskov Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Institutionen er oprettet

Læs mere

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014

FællesSkolen. Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 FællesSkolen Information til forældre og elever i Ikast-Brande kommune om skolereformen, der træder i kraft efter 1. august 2014 Indhold En ny ramme for folkeskolen... 3 Folkeskolereformen generelt...

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Notat vedr. Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Efter at have læst KL s rapport Partnerskab om effektiv anvendelse af lærernes arbejdstid Frederiksberg Kommune har vi i Frederiksberg

Læs mere

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10

Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 2009/10 Kvalitetsrapport for Vestre Skole, skoleåret 9/ Vestre skoles Kvalitetsrapport for skoleåret 9/ Dette er Vestre skoles kvalitetsrapport for skoleåret 9/. Her præsenteres skolens vurdering af, hvad skolen

Læs mere

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010

5.21 Vinderup Skole - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 5.21 - Kvalitetsrapport for folkeskolen 2010 Indhold 5.21.1 Forord ved skolelederen 5.21.2 Vurdering af skolens faglige niveau 5.21.3 Skolens arbejde med skolepolitikkens temaer 5.21.3.1 En anerkendende

Læs mere

Folkeskolerne i Lolland Kommune

Folkeskolerne i Lolland Kommune Lolland Kommune Skolesektoren Jernbanegade 7 4930 Maribo Telefon: 54676767 lolland@lolland.dk www.lolland.dk Folkeskolerne i Lolland Kommune - en pjece specielt henvendt til forældre til børn med et andet

Læs mere

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole

Principper og visioner for. Bjedstrup Skole Principper og visioner for Bjedstrup Skole Bjedstrup Skole Bjedstrupvej 1 8660 Skanderborg tlf. 86 57 71 27 mail: skolens kontor: inr@ry.dk Skoleleder: kpt@ry.dk Kirstin Pinstrup Thomsen Skoleleder Bjedstrup

Læs mere

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium

Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium Forretningsorden for bestyrelsen ved Bagsværd Kostskole og Gymnasium 1. Rammer for bestyrelsens arbejde a. Bestyrelsen skal varetage Bagsværd Kostskole og Gymnasiums interesser inden for de rammer, der

Læs mere

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor

Anbefaling, at antal af forældrerepræsentanter nedsættes til 7, for at skolebestyrelsen ikke bliver for stor Oversigt over høringssvar vedrørende styrelsesvedtægt for Ballerup Kommunes skoler Høringspart: MED-udvalg og sektorudvalg BILAG: Styrelsesvedtægt = besvaret i sagsfremstilling 1: Administrativ leder pr.

Læs mere

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder

Ledelse: Skoleleder / aftaleholder Afdelingsleder med ansvar for administrativ og pædagogisk ledelse af specialklasserne Viceskoleleder Specialklasserække på Ådalsskolen Ådalsskolen er en kommunal folkeskole med ca. 350 elever beliggende i den vestlige del af Syddjurs kommune. På Ådalsskolen er der desuden en specialklasserække, der er

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love

2013 Udgivet den 28. december 2013. 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love Lovtidende A 2013 Udgivet den 28. december 2013 26. december 2013. Nr. 1640. Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love (Indførelse af en længere og mere varieret skoledag) VI MARGRETHE

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole.

Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. Vedtægter for den selvejende institution Vestbirk Musik- og Sportsefterskole. 1. Hjemsted og formål Stk. 1. Vestbirk Musik- og Sportsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution. Stk.

Læs mere

Skolereform i forældreperspektiv

Skolereform i forældreperspektiv Skolereform i forældreperspektiv Informationsaften om folkeskolereform og skolebestyrelsesvalg Hvide Sande skole www.skole-foraeldre.dk 33 26 17 21 Præsentation Lars Bøttern Bor i Vestjylland, Tarm Uddannelse:

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg

Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder ... 2 2.1 Frit skolevalg Indhold Bilag U1: Ungdomsskolens struktur og styring... 2 1.2 Undervisningssteder... 2 2.1 Frit skolevalg... 3 Bilag U3: Undervisningens ordning og omfang... 3 3.1 Målgruppe... 4 3.2 Holddannelse... 5

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere