B. Beslutningspunkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B. Beslutningspunkter"

Transkript

1 Stege Kirke og Sogn Menighedsrådet Referat fra Menighedsrådets møde onsdag den kl. 19:00 i Morten Reenbergs Gård, Kirkepladsen 1, Stege A. Mødeadministration a1. Forplejning Under mødet serveres vand/kaffe/the og småkager. a2. Deltagere a3: Referent Stig Ryhl a4. Dagsorden at forslaget til dagsorden godkendes Til dagsordenen blev tilføjet punkt b4-iv, b4-v samt b8 Dagsordenen godkendt. B. Beslutningspunkter b1) Menighedsrådets fremtidige sammensætning Denne sag er foranlediget af de nuværende problematiske arbejds- og samarbejdsforhold i og omkring Stege Menighedsråd. Forholdene kan beskrives bl.a. dels som i Arbejdstilsynets baggrundsmateriale for dets påbud af (som behandles i en særskilt sag på dette møde) og dels som i et menighedsrådsmedlems mail af til Menighedsrådets medlemmer, hvori der bl.a. står: er det mit indtryk, at de meget forskellige opfattelser og grundlæggende holdninger til arbejdsform samt rådets rolle som arbejdsgiver har medført for stor splittelse i menighedsrådet. Jeg kan ikke forestille mig, at nøglepersonerne fra grupperingerne alle kan fortsætte i menighedsrådet efter mødet på onsdag, hvor der skal være valg for det kommende kirkeår. Med en uændret sammensætning vil menighedsrådet ikke kunne samles om et godt meningsfyldt samarbejde som nævnt ovenfor (uanset hvem der vælges til de forskellige poster). Før Menighedsrådet tager stilling til konstituering (jf. næste sag på denne dagsorden) er det hensigtsmæssigt, at vi orientere hinanden om 1.) Om man overvejer at udtræde af menighedsrådet i forbindelse med eller umiddelbart efter dette møde 2.) Hvad begrundelserne er for at man overvejer dette 3.) Hvilke forhold, som kan eller skal ændres, for at man kan fortsætte i menighedsrådet Orienteringen gennemføres ved At Menighedsrådets medlemmer alle udtaler sig efter tur om ovenstående 3 punkter og At evt. kommentarer til den enkeltes udtalelser begrænses til uddybende spørgsmål De faldne bemærkninger tages til orientering. b2) Menighedsrådets konstituering Alle personvalg er hemmelige og skriftlige, og har virkning for et år ad gangen fra den førstkommende søndag i det nye kirkeår. 1) Valg af formand Hvert år inden udløbet af formandens funktionsperiode vælger menighedsrådets valgte medlemmer ved hemmelig afstemning formand for det kommende år. Valget ledes af den afgående formand. For-

2 manden kan ikke vælges til kirkeværge eller kasserer. På valg er Stig Ryhl Følgende blev foreslået: Anne Marie Knudsen Valg blev: Anne Marie Knudsen 2) Valg af næstformand Så snart valget af formanden har fundet sted, vælger menighedsrådets valgte medlemmer ved hemmelig afstemning næstformand for det kommende år. Valget af næstformand ledes af den nyvalgte formand. På valg er Anne-Lise Nielsen Følgende blev foreslået: Niels Ole Knudsen Valg blev: Niels Ole Knudsen 3) Valg af kirkeværge Menighedsrådet vælger af eller uden for sin midte en kirkeværge. Kirkefunktionærer, der er ansat ved kirken eller kirkegården, kan ikke vælges til kirkeværge. På valg er Henning Larsen Følgende blev foreslået: Lars Nygaard Hansen Valg blev: Lars Nygaard Hansen 4) Valg af kasserer Menighedsrådet vælger af sin midte en kasserer. Den praktiske udførelse af opgaverne kan knyttes til en af kirkens kirkefunktionærstillinger eller delegeres til en professionel kasserer. På valg er Niels Ole Knudsen Følgende blev foreslået: Birgith Espenhain Valg blev: Birgith Espenhain 5) Valg af sekretær Menighedsrådet vælger af sin midte en sekretær, medmindre sekretærhvervet er knyttet til en af kirkens funktionærstillinger. På valg er Stig Ryhl Følgende blev foreslået: Anne Marie Knudsen Valg blev: Anne Marie Knudsen 6) Valg af kontaktperson Menighedsrådet vælger af sin midte en kontaktperson, der bemyndiges til på rådets vegne at give forskrifter og anvisninger til og modtage henvendelser fra kirkefunktionærerne i tjenstlige forhold. Opgaven som kontaktperson kan efter menighedsrådets beslutning deles mellem en af pastoratets præster og et af de valgte medlemmer. På valg er Anne Marie Knudsen Følgende blev foreslået: Annie Jæger og Kathrine Brorsen Valg blev: Med 6 stemmer ud af 10 blev Annie Jæger valgt. Kathrine Brorsen blev foreslået af det samlede personale, men Menighedsrådet har valgt at gå i mod personalets forslag. 7) Valg af bygningskyndig Menighedsrådet vælger en bygningskyndig til at deltage i de årlige syn over kirken og kirkegården. Kirkeværgen kan ikke vælges til menighedsrådets bygningskyndige. På valg er arkitekt Bent Lykke maa Følgende blev foreslået: Bent Lykke Valg blev: Bent Lykke 8) Valg af underskriftsberettiget Menighedsrådet vælger af sin midte en person, der bemyndiges til sammen med formanden at underskrive dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner over fast ejendom og optagelse af lån. På valg er Niels Ole Knudsen Følgende blev foreslået: Lars Nygaard Hansen Valg blev: Lars Nygaard Hansen b3) Arbejdstilsynets påbud af Arbejdstilsynet gennemførte tilsynbesøg den 11. september 2014 hos Stege Menighedsråd, Kirkepladsen 1,

3 4780 Stege. AT har på baggrund af de samlede beskrivelser af de faktiske forhold påbudt Menighedsrådet (citat): At forebygge uklare krav og rammer i arbejdet i Stege Menighedsråd. Virksomheden påbydes at forebygge uklare krav og rammer i arbejdet i Stege Menighedsråd. Virksomheden skal sikre, at arbejdet planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Virksomheden skal derfor sikre, at de uklare krav og rammer i arbejdet ikke - hverken på kort eller langt sigt - forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdet virksomheden / kirken. Påbuddet skal være efterkommet senest den 15. februar At udarbejde APV. Virksomheden påbydes at sikre, at der udarbejdes en skriftlig arbejdspladsvurdering af sikkerheds- og sundhedsforholdene på arbejdspladsen. Påbuddet skal være efterkommet senest den 1. februar At sikre at medarbejdere instrueres i arbejdet. Virksomheden påbydes at sikre, at de ansatte instrueres i, hvordan de kan udføre arbejdet i kirken og på kirkekontoret, på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Påbuddet skal være efterkommet senest den 1. februar (citat slut) Da der kun er ca. 3 mdr. til at efterkomme AT s påbud foreslås det, At kontaktperson, formand og personalerepræsentant sammen planlægger forløb som sikrer, at påbuddene kan efterkommes til tiden. At formanden i nødvendigt omfang indkalder menighedsrådet til (ekstraordinære) møder vedr. dette. b4) Økonomi I. Regnskabsrapport - 3. kvartal. Regnskabsrapporten for 3. kvartal forelægges og økonomiudvalget fremlægger et forslag til beslutning under mødet. at økonomiudvalgets indstilling godkendes Kvartalsregnskabet udviser et overskud på ,19 kr. og er godkendt. II. Budget 2015 (Formalia: Mellem og 15.11: Efter budgetsamrådets afholdelse fastsætter provstiudvalget senest d. 15. september en rammebevilling for den enkelte kirkekasses driftsudgifter samt en bevilling for kassernes anlægsudgifter for det kommende budgetår, samt for de tre budgetoverslagsår. Menighedsrådet indsender budgettet for kirkekassen til provstiudvalget inden d. 15. november ved at indtaste budgettet i Provstiernes Budgetstøttesystem.) Økonomiudvalget forelægger under mødet et revideret budgetforslag til godkendelse. at økonomiudvalgets indstilling godkendes Budgettet blev godkendt med driftsrammen ,00 kr. og med en anlægsramme på ,00 kr. III. Status og prognose for MRG-projektets økonomi Kassereren Niels Ole Knudsen er blevet bedt om at udarbejde en aktuel økonomisk redegørelse for MRGprojektet på en sådan måde, at regnskabstallene umiddelbart kan sammenlignes med det projektbudget, som AP Møller Fonden havde som grundlag for dennes bevilling, og således, at der i noteform redegøres for kendte og forventede overskridelse af projektets delbudgettal. Samtidig er kassereren bedt om at udsende redegørelsen til menighedsrådets medlemmer inden mødet. at vi forholder os til redegørelsen. Den forelagte status m.v. blev taget til efterretning.

4 IV. Årsregnskab 2013 Revisionsprotokolat Til det reviderede årsregnskab pr med tilhørende noter oplyser Revisionen følgende: 1. Hjemfaldne gravstedskapitaler af egne hensættelser skal indtægtsføres på konto I henhold til skema styring af anlægsaktiviteter er der blevet videreført DKK medtekst anlægsprojekter Beløbet kan enten opspares eller føres som videreførte anlægsmidler. Der er herudover ikke overensstemmelse mellem primosaldoen på konto (forkert fortegn) og det udfyldte anlægsark. Menighedsrådet bør sikre sig at skema til styring af anlægsaktiviteter er korrekt udfyldt, således at den korrekte sammenhæng kommer i regnskabet. Revisionsfirmaet Beierholm er bedt om at være behjælpelig med dette. Til efterretning. V. Ophævelse af prohiberet konti I lyset af den aktuelle økonomiske situation, synes det hensigtsmæssigt at søge om ophævelse af den sidste prohiberede konto i Møns Bank Det indestående beløb indeholder 4 poster: Kirkemur ud mod Langgade ( 2007 ) ,00 Kirke, Reparation af prædikestol ( 1992 ) ,00 Præstegård, Plankeværk ( 2008 ) 30,000,00 Afslibning af gulv MRG store sal ( 2012 ) ,00 Beløbene udgør i alt ,00 Kontosaldoen pr. dags dato er kr ,30 at Menighedsrådet godkender, at disse formål omdøbes til MRG-projektet at Provstiudvalget anmodes om at godkende ophævelsen af de prohiberede konti b5) Regnskabsfører pr Menighedsrådets nuværende regnskabsfører Marianne Glimø har valgt at forlade stillingen ved årets udgang efter flere års virke. Stillingen skal opslås offentlig, uagtet at der på nuværende tidspunkt har været 2 uopfordrede henvendelser vedr. stillingen fra kvalificerede (potentielle) ansøgere. At kontaktperson, kasserer, formand, kordegn og personalerepræsentant nedsættes som ansættelsesudvalg At ansættelsesudvalget udformer stillingsopslaget og afholder ansættelsessamtale(r) med de ansøgere, som udvalget finder mest kvalificerede At ansættelsesudvalget besluttet hvem der ansættes efter skriftlig høring blandt menighedsrådets medlemmer. At ansættelsesudvalget tilrettelægger et introduktions- og oplæringsforløb for den nyansatte At formanden indkalder Menighedsrådet til ekstraordinært møde såfremt ansættelsesudvalget ikke kan nå til enighed om hvem af ansøgerne, der anbefales til ansættelse. b6) Mødested Senest i begyndelsen af hvert kirkeår træffer menighedsrådet beslutning om, hvor menighedsrådets ordinære møder afholdes.

5 at Menighedsrådets møder almindeligvis afholdes i salen i Morten Reenbergs Gård b7) Mødedatoer i næste kalenderår Menighedsrådet træffer beslutning om, hvornår ordinære møder skal afholdes, og møderne bekendtgøres forud efter menighedsrådets bestemmelse. I 2014 blev menighedsrådets møder afholdt kl. 18:30 på 1. og/eller 3. onsdage i måneden. Hvis dette princip fastholdes i 2015, kan der afholdes møder på nedenstående datoer, ligesom reservationer kan fastlægges for 2015: Mulige datoer i 2015 Forslag til Punkter Bem På dette møde besluttes hvilken vision samt hvilke mål, ønsker og idéer der skal arbejdes med i 2015 således, at der i udvalgene kan udarbejde mere konkrete planer med budgetoverslag ? Aktiviteter i 2015 Kirkesyn ? ? Årsregnskab 2014 Årsberetning 2014 Mål, planer og budget for 2016 Kirkesynet gennemføres tidligt i foråret mhp at indarbejde vedligeholdelsesopgaver m.v. i det følgende års budget Inden 1.4.: Menighedsrådet aflægger årsregnskab i underskrevet stand ved formand og valgt kasserer og sender 1 eksemplar til provstiudvalget og 3 eksemplarer med bilag til provstirevisor ? Regnskabsrapport - 1. kvartal Kvartalsvist forelægger kassereren / regnskabsføreren en regnskabsrapport til menighedsrådet ? Aktivitets- og Budgetforslag 2016 Søndag Offentligt menighedsmøde efter gudstjenesten På et offentligt møde for menigheden gennemgår menighedsrådet regnskabet for det forløbne år, og fremlægger overvejelser om næste års budget samt planer og målsætninger for det fremtidige arbejde Budgetforslag 2015 Inden 15.06: Budgetforslag indsendes til provstiudvalget inden d. 15. juni ? ? ? ? Regnskabsrapport 2. kvartal ? ? Regnskab 2014 Mellem og 15.10: Revisor foretager revision og udarbejder revisionsprotokol og sender det påtegnede regnskab og revisionsprotokol til menighedsrådet senest den 15. september. Samtidig sendes et eksemplar af revisionsprotokollen til provstiudvalget. Når menighedsrådet modtager det reviderede regnskab i 2 eksemplarer samt revisionsprotokol fra provstirevisor, behandles regnskabet på et menighedsrådsmøde og forsynes med rådets eventuelle bemærkninger. Det reviderede regnskab underskrives af menighedsrådet ved formanden og forsynes med dato. To regnskaber med revisionsprotokol fremsendes til provstiudvalget senest den 15. oktober ? Regnskabsrapport - 3. kvartal Budget 2016 Menighedsrådets konstituering Mødedatoer i næste kalenderår ? ? ? Mellem og 15.11: Efter budgetsamrådets afholdelse fastsætter provstiudvalget senest d. 15. september en rammebevilling for den enkelte kirkekasses driftsudgifter samt en bevilling for kassernes anlægsudgifter for det kommende budgetår, samt for de tre budgetoverslagsår Menighedsrådet indsender budgettet for kirkekassen til provstiudvalget inden d. 15. november ved at indtaste budgettet i Provstiernes Budgetstøttesystem.

6 at ovenstående mødeplan drøftes og godkendes b8) MRG: Skellet på gårdspladsen I fortsættelse af et byggemøde i MRG d.d. skal jeg (Niels Ole Knudsen) nævne problematikken omkring skellet ind til Steffen Steffensen. I MR skal vi have taget stilling til afgrænsning til naboen. Der er umiddelbart 3 muligheder: 1) Lav mur, ca. 50 cm høj ( som Steffen Steffensen ikke synes om) 2) Jordforhøjning i skellet med pigstensbelægning, med kampesten på toppen, 3) Meget lav mur med en form for plankeværk/pileflet eller tilsvarende op til 180 cm. Samtidig har Steffen Steffensen i dagspressen kritiseret arkitektens valg af materialer til rampe/belægning i gården. Arkitekten uddyber gerne nærmere. Vi er vel tvunget til at tage stilling til disse punkter, af hensyn til overholdelse af færdiggørelsen af byggeriet. at Menighedsrådet drøfter emner og enten beslutter en løsning eller oversender den til nærmere undersøgelse og beslutning i MRG-udvalget. Menighedsrådet anbefaler en løsning med enten en stenbelagt jordvold eller et plankehegn. Nyord opfordres til at tage stilling til sagen snarest muligt, da en afgørelse haster for at MRG-projektet ikke forsinkes. Menighedsrådet vil gerne have en alternativ løsning forelagt i stedet for en cementbaseret kørerampe til midterste lejlighed. C. Orienteringer (uden beslutninger) 1. Aktivitetsudvalget v. Birgith Espenhain 2. Det stående udvalg v. Niels Ole Knudsen og evt. kirkeværge Henning Larsen 3. Formandskabet v. Stig Ryhl & Anne-Lise Nielsen 4. Koncertudvalget v. Anne-Lise Nielsen 5. Kontaktperson Anne Marie Knudsen 6. MRG-udvalget v. Niels Ole Knudsen 7. Pastor Kathrine Brorsen 8. Personalerepræsentant Kirsten Pedersen 9. PR- og WEB-udvalgene v. Kathrine Brorsen 10. Præstegårdsudvalget v. Birgith Espenhain 11. Økonomiudvalget v. Niels Ole Knudsen 12. Andre Fællessang formiddage på onsdage i ulige uger blev meget positivt omtalt. Andet blev taget til orientering. d) Eventuelt Herunder forslag til punkter til næste ordinære møde. Birgith Espenhain foreslog, at Stig Ryhl gik ind i MRG-udvalget, hvilket han afslog. Underskrifter:

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad?

Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? Marts 2012 Hvilke opgaver har et menighedsråd og hvem gør hvad? En folder målrettet nuværende og kommende medlemmer i menighedsrådene i Herning Nordre og Søndre provstier. Hvilke opgaver har et menighedsråd

Læs mere

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen

Udgivet af Kirkeministeriet 2000. T RY K B o rch Try k. R E P R O Focus Repro. G R A F I S K DESIGN Design Factory. FOTO S ø ren Nielsen 2 S A M A R B E J D E I F O L K E K I R K E N Udgivet af Kirkeministeriet 2000 T RY K B o rch Try k R E P R O Focus Repro G R A F I S K DESIGN Design Factory FOTO S ø ren Nielsen PAPIR A rctic silk 130

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Organisationsbeskrivelse

Organisationsbeskrivelse Organisationsbeskrivelse Forord var, og arbejdsformen er fortsat at være i bevægelse for at møde mennesker dér, hvor nøden er. Kirkens Korshær begyndte som en græsrodsbevægelse, og det er vigtigt, at der

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken

Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Én folkekirke men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold til folkekirken Kirkeministeriet Juni 2004 Én folkekirke - men tæt på Et debatoplæg om demokrati, økonomi og statens forhold

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere

Værd at vide om præsteansættelse

Værd at vide om præsteansættelse Værd at vide om præsteansættelse Udarbejdet i samarbejde mellem Landsforeningen af Menighedsråd og Den danske Præsteforening Indholdsfortegnelse Forord.... 3 1. Indledende overvejelser....................................

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1

Lovhæfte 2013-2015. lovhæfte 1 Lovhæfte 2013-2015 lovhæfte 1 INDHOLD 3 Grundlov ( 1-9) 4 Love for Det Danske Spejderkorps ( 1-51) 5 I Overordnede principper ( 1-8) 7 II Gruppen ( 9-22) 12 III Divisionen ( 23-33) Kolofon Lovhæfte Det

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO.

MED-aftale 2014. Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. MED-aftale 2014 Denne aftale er baseret på Rammeaftale af 19. november 2013 om MEDindflydelse og MEDbestemmelse mellem KL og KTO. Forord MED-aftale 2014 er opdateret som følge af ændringer i den centrale

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3

De generalforsamlingsvalgte medlemmer er: I:\Web\Tekster til.com\selskabsledelse årsrapport 2008-09.docx 1/3 Coloplasts bestyrelse og direktion forholder sig mindst en gang årligt til principperne for selskabsledelse, som bla. stammer fra lovgivning, praksis og anbefalinger. Bestyrelse og direktion vurderer selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Budget- og regnskabssystem for kommuner Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. I medfør af 37, stk. 2, 38, stk. 2, 40, stk. 4, 45, stk. 1, 45 a, stk. 1, 46 og 57, stk. 1

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00

Albertslund Boligselskab. 15. april 2015. Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Albertslund Boligselskab 15. april 2015 Referat fra organisationsbestyrelsesmøde den 14. april 2015 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Per Mogensen, Hans Holm, Kirsten Mogensen, Majbritt Brander, Dorte

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet

Notat. Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Opgave og rollefordeling mellem provstiudvalg, stiftsadministrationer, Landsforeningen af Menighedsråd og Kirkeministeriet Side 2 Indhold 1 Beskrivelse af rolle- og opgavefordelingen mellem provstiudvalg,

Læs mere

Forslag til nye: Gældende

Forslag til nye: Gældende 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er DANSK ISLANDSHESTEFORENING. 1 NAVN OG HJEMSTED DANSK ISLANDSHESTEFORENING (DI) er en landsorganisation. Foreningens binavn er DANSK ISLANDSHESTE FORBUND. Dansk Islandshesteforening

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej

Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug. Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Standardvedtægt for vejlaug Skabelon, der kan benyttes i forbindelse med oprettelse af et vejlaug Vedtægter for Vejlauget for xx-vej Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Vejlauget for xx-vej, og dens

Læs mere

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken

Betænkning 1544. Folkekirkens styre. Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Betænkning 1544 Folkekirkens styre Betænkning fra Udvalget om en mere sammenhængende og moderne styringsstruktur for folkekirken Kirkeministeriet - April 2014 Betænkning 1544 Folkekirkens styre Udgivet

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse

Boligforeningen VIBO. Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Boligforeningen VIBO Din ret og din pligt som afdelingsbestyrelse Udgivet af Boligforeningen VIBO den 18. september 2012 Beboerdemokratiet og afdelingsbestyrelsen Beboerdemokratiet er et unikt system

Læs mere

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at:

Foreningen har til formål at virke for alle forhold af relevans for danske svømmebade, herunder at: Dansk Svømmebadsteknisk Forening Vedtægter 1. Navn Foreningens navn er Dansk Svømmebadsteknisk Forening. Over for udlandet benævnes foreningen Danish Association for the Technology of Swimming Pools og

Læs mere