Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Bygmarken, SUA, Region Midtjylland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Bygmarken, SUA, Region Midtjylland"

Transkript

1 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Bygmarken, SUA, Region Midtjylland

2 Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg Formålet med det eksterne evalueringsbesøg Kort præsentation af tilbuddet Metode Konklusion... 5 Standard 1.1 Kommunikation... 5 Standard 1.2 Brugerinddragelse... 6 Standard 1.3 Individuelle planer... 8 Standard 1.4 Medicinhåndtering Standard 1.5 Magtanvendelse Standard 1.6 Utilsigtede hændelser Standard 2.1 Kompetenceudvikling Standard 2.2 Arbejdsmiljø Standard 2.3 Ledelse Side 2

3 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg Det eksterne evalueringsbesøg på Bygmarken Bo-Hedensted blev foretaget den 13. marts 2014 af surveyor Louise Madsen, Region Nordjylland og surveyor Stine Larsen, Region Sjælland. Hanne Mette Olesen fra Region Midtjylland medvirkede som observatør ved besøget. Surveyors og observatør er underlagt regler for tavshedspligt. 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg Formålet med den eksterne evaluering i perioden er at foretage en vurdering af tilbuddets arbejde med de seks standarder i Dansk kvalitetsmodel på det sociale område med henblik på at sikre kontinuerlig læring og udvikling. Vurderingen vedrører tilbuddets arbejde på standardernes fire trin, som har fokus på, om tilbuddet har beskrevet og implementeret fremgangsmåder for praksis på standardernes temaområder, og om tilbuddet løbende kvalitetsovervåger arbejdet, og fra dette afsæt justerer sin praksis for yderligere at udvikle kvaliteten. Det eksterne evalueringsbesøg er et øjebliksbillede af dialog, observationer og diverse skriftligt baggrundsmateriale, som tilvejebringes gennem en stringent dataindsamlingsproces. Dette øjebliksbillede sammenholdes med fastlagte kriterier til vurdering af de enkelte standarders opfyldelsesgrad. Der tages forbehold for, at surveyors kan være inhabile i konkrete sager. Surveyorne evaluerer således ikke i egen region. 3. Kort præsentation af tilbuddet Tilbuddets navn: Bygmarken er en del af Specialområde Udviklingshæmning og ADHD i Region Midtjylland. Lovgrundlag: Servicelovens Målgruppe: Bo- og aktivitetstilbud for voksne personer med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Pt. er beboergruppen mellem år. Fællesarealer: Aktivitetscenteret har kreative værksteder og computere. Derudover er der et træningslokale. Boliger: Boligerne er indrettet til omfattende brug af hjælpemidler og der kan installeres loftlift i alle boligerne. Antal pladser: 24 Særlige forhold: Borgerne skønnes ikke at kunne deltage i et interview, men der kan stilles spørgsmål under rundgang på aktivitetsstedet. Side 3

4 4. Metode Det eksterne evalueringsbesøg blev foretaget med afsæt i det vejledende dagsprogram og ved gennemførelse af de forskellige sessioner, metoder og kilder, som dér er angivet. Der blev foretaget ledelsesinterview med Lars Pedersen, områdeleder for specialområdet, Kim Madsen og Pia Algren, der begge er afdelingsledere samt Lisbeth Bødker, der er faglig konsulent på Bygmarken. Der blev desuden foretaget medarbejderinterview med tre medarbejdere med tilknytning til Hus 19 og Hus 23. Der blev ikke gennemført planlagte interviews med beboere, da de skønnedes ikke at kunne deltage heri. På rundgangen havde surveyors dog mulighed for kort at tale med to borgere i aktivitetstilbuddet. Surveyorteamet foretog rundgang i Hus 23 og i aktivitetstilbuddet. Surveyorteamet havde derudover følgende materiale til rådighed: Retningslinjer for de seks ydelsesspecifikke standarder: Kommunikation, brugerinddragelse, individuelle planer, magtanvendelse, medicinhåndtering og utilsigtede hændelser Referat af audit af den 29. maj 2013 for de ydelsesspecifikke standarder. Herunder handleplan der ikke er dateret Kvalitetsovervågning fra d. 29. maj 2013 og handleplan for standarderne: Medicinhåndtering, magtanvendelse samt utilsigtede hændelser. Handleplan ikke dateret Medicininstruks opdateret 24. januar 2014 Individuelle planer for 2 borgere. Herunder dokumentation for indsatsen for mål/delmål og de seneste 14 dages dagbogsnotater Afdækning af de to borgeres kommunikative ressourcer Afdækning af de to borgeres forudsætninger for brugerinddragelse De to udvalgte borgeres medicinskema De to seneste magtindberetninger To UTH analyser Notat fra kvalitetsorganisering 2013 for SUA Retningslinjer for kompetenceudvikling, arbejdsmiljø samt ledelse Referat af audit for de organisatoriske standarder fra d. 28. maj 2013, herunder prioriteret handleplan Én skriftlig strategisk kompetenceudviklingsplan for SUA. Lokal arbejdsmiljøaftale, herunder retningslinjer for arbejde med APV og trivselsmålinger Virksomhedsgrundlag, herunder beskrivelse af værdier, mission og vision for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD Introduktionsplan for nye medarbejdere Årshjul for uddannelsesplanlægning Forberedelsesskabelon uddannelsesstrategi Strategi for kompetenceudvikling af ansatte i Specialområdet udviklingshæmning og ADHD Skabelon online - Symfony: Fælles MUS der danner baggrund for kompetenceprofil Dagsorden/program for møde i LMU d. 3. december 2013 Referat fra møde i LMU d. 3. december 2013 Organisationsdiagram for specialområdet Side 4

5 5. Konklusion På baggrund af evalueringsbesøget på Bygmarken, vurderes tilbuddets arbejde med standardernes fire trin at føre til følgende opfyldelsesgrad: Standard 1.1 Kommunikation: Opfyldt Standard 1.2 Brugerinddragelse: Opfyldt Standard 1.3 Individuelle planer: Opfyldt Standard 1.4 Medicinhåndtering: Opfyldt Standard 1.5 Magtanvendelse: Opfyldt Standard 1.6 Utilsigtede hændelser: Opfyldt Standard 2.1 Kompetenceudvikling: Opfyldt Standard 2.2 Arbejdsmiljø: Opfyldt Standard 2.3 Ledelse: Opfyldt med bemærkninger Indstillingen uddybes i det nedenstående: Standard 1.1 Kommunikation Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder: retningslinjer for afdækning af de enkeltes kommunikative ressourcer retningslinjer for, hvordan viden om de enkeltes kommunikative ressourcer omsættes i daglig praksis på boformen retningslinjer for løbende evaluering og revidering af de enkeltes kommunikative afdækninger Der foreligger regionale retningslinjer og der er udarbejdet lokal instruks fra SUA, som er gældende fra september Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at der blandt andet anvendes videooptagelser i arbejdet med at afdække beboernes kommunikative ressourcer. Optagelserne bidrager til læring om den enkelte beboers kommunikative signaler. I interview med medarbejderne fremgår det, at afdækning af en ny beboers kommunikative ressourcer indbefatter, at der indhentes oplysninger om kommunikationen fra tidligere tilbud. Det tager ca. tre måneder at lære en ny beboer at kende og observere dennes kommunikative signaler. Relevante observationer registreres i Bosted og der er udarbejdet skemaer med tjekpunkter som støtte for arbejdet. Der vidensdeles skriftligt via disse skemaer. Den enkelte beboer, herunder kommunikationen, drøftes løbende på husmøder og gruppemøder. En mere struktureret tilgang hertil er under udarbejdelse. Beboernes kommunikative ressourcer evalueres fast en gang årligt. Af dokumentgennemgang fremgår det af det tilfældigt udvalgte dokumentationsmateriale omkring to beboere, at der i begge tilfælde foreligger fyldestgørende kommunikative afdækninger med gode handlingsanvisninger til, hvordan medarbejderne kan femme kommunikationen med borgeren. Der foreligger observationsskemaer, hvoraf borgerens konkrete kommunikation er beskrevet, f.eks. om der anvendes fagter, tegn til Side 5

6 tale, verbalt sprog. Det fremgår desuden af de kommunikative afdækninger, at de er evalueret en gang årligt. Ved rundgang observeres, at der i forhold til en af borgerne er opsat en tavle, der viser en række ord som tegn til tale. Borgeren er netop flyttet ind og tavlen er sat op for at sikre, at alle medarbejdere har et fælles udgangspunkt for at kommunikere med borgeren. Ved fællesrummet er der endvidere en oversigt over hvilke medarbejdere der er på arbejde. Dette er et konkret tiltag som mange borgere nyder godt af. Det observeres også, at der er en god tone mellem borgere og medarbejdere. På baggrund heraf vurderes, at arbejdet med kommunikation i dagligdagen sker i overensstemmelse med anvisningerne i de retningsgivende dokumenter. Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 3 idet der er dokumentation for, at alle indikatorer (hhv. 3, 4 og 5) er kvalitetsovervåget ved audit den 29. Maj Der foreligger referat fra auditmødet, hvoraf det fremgår, at auditpanelet har konkluderet, at afdækningerne af de kommunikative ressourcer foregår i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter. Det fremgår desuden, at der er behov for opmærksomhed på at beboernes kommunikative ressourcer evalueres. Ledelsen giver desuden i interview udtryk for, at auditeringen af de ydelsesspecifikke standarder har været en øjenåbner, som giver adgang til meget relevant information og sikrer videre udvikling af arbejdet. Medarbejderne oplever fagligt udbytte af audit. Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 4. Af dokument gennemgang fremgår det, at der er udarbejdet en plan for opfølgning af konkrete tiltag fra Af planen fremgår det, at der igangsættes en konkret indsats for at sikre, at evalueringen af de kommunikative ressourcer sker rettidigt. Af planen fremgår det, at tiltagene skal være implementeret i september Ved evalueringsbesøget i marts 2014 fremgår det ved dokumentgennemgang, at evalueringen af de kommunikative ressourcer nu foregår rettidigt. Samlet indstilling for standard 1.1 Kommunikation: Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med kommunikation hvad angår såvel afdækning og omsætning som evaluering og revidering på alle fire trin, hvorved standarden vurderes opfyldt. Standard 1.2 Brugerinddragelse Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder: retningslinjer for, hvordan den enkeltes forudsætninger for indflydelse afdækkes, Side 6

7 retningslinjer for, hvordan de enkeltes ønsker i forhold til brugerinddragelse løbende afklares og håndteres, retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de enkeltes forudsætninger for indflydelse. Der foreligger regionale retningslinjer og der er udarbejdet lokal instruks fra SUA, som er gældende fra september Standarden for kommunikation vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at der arbejdes individuelt med at sikre den enkeltes ønsker blandt andet ved at der dagligt tages udgangspunkt i, hvad den enkelte beboer har brug for. Det betyder blandt andet, at medarbejdere kan gennemføre individuelt rettede aktiviteter, som besluttes på dagen. I interview med medarbejdere fremgår det, at man bruger faste skemaer i Bosted til at afdække forudsætninger for brugerinddragelse og at de som minimum evalueres årligt. Afdækningerne forholder sig både til beboernes individuelle niveau og til fællesskabet. Beboernes forudsætninger for brugerinddragelse vil også fremgå af de nye individuelle planer. Af interviewet fremgår endvidere, at beboerne ikke kender til deres individuelle plan, men at de som hovedregel godt kan byde ind med, hvad de gerne vil; f.eks. hvordan en madplan kan se ud en måned frem. Hvis en beboer f.eks. ikke vil i aktivitetsværkstedet bliver det accepteret. Medarbejderne giver desuden udtryk for, at arbejdet med brugerinddragelse også handler om at bemærke de små signaler i hverdagen og indgå i samarbejde med de pårørende. Ved rundgang tales med en beboer, som giver udtryk for, at han har stor medbestemmelse og han oplever, at han selv bestemmer over eget liv. Ved dokumentgennemgang af to beboeres afdækninger af forudsætninger for indflydelse fremgår det, at det skema, der anvendes i afdækningerne foreligger og giver fyldestgørende og handlingsanvisende beskrivelser af, hvordan den enkelte beboer kan sikres størst mulig indflydelse på individuelt niveau og i fællesskabet. Den enkeltes ønsker til brugerinddragelse fremgår ikke i de to afdækninger. Surveyors ser ikke yderligere eksempler på afdækninger, da de interviewede medarbejdere oplyser, at beboerens ønsker heller ikke fremgår i de andre afdækninger. Medarbejderne forklarer, at beboerne på Bygmarken er så svage fysisk og psykisk, at der ofte er tale om, at personalet tolker på beboernes signaler og udtryk. Det fremgår at afdækningerne er evalueret årligt. På baggrund heraf vurderes det, at arbejdet med brugerinddragelse i dagligdagen sker i overensstemmelserne med beskrivelserne i de retningsgivende dokumenter Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 3 idet der er dokumentation for, at alle indikatorer (hhv. 3, 4 og 5) er kvalitetsovervåget ved audit den 29. Maj Side 7

8 Der foreligger referat fra auditmødet, hvoraf det fremgår, at beboerens indflydelse er afdækket og endvidere at beboerne afdækkes så der sikres størst mulig indflydelse på eget liv. Af referatet fremgår også, at det ikke er muligt at tage stilling til evalueringerne af afdækningerne; det er således et udviklingspunkt. Ledelsen giver desuden i interview udtryk for, at auditeringen af de ydelsesspecifikke standarder har været en øjenåbner, som giver adgang til meget relevant information og sikrer videre udvikling af arbejdet. Medarbejderne oplever fagligt udbytte af audit. Standarden for brugerinddragelse vurderes helt opfyldt på trin 4. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der er udarbejdet en plan for opfølgning af konkrete tiltag fra Af planen fremgår det, at der igangsættes en konkret indsats for at sikre, at evalueringen af beboernes forudsætninger for inddragelse sker rettidigt. Af planen fremgår, at tiltagene skal være implementerede i september Ved evalueringsbesøget i marts 2014 fremgår det af dokumentgennemgang, at evalueringen af afdækningerne nu foregår rettidigt. Samlet indstilling for standard 1.2 Brugerinddragelse: Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med brugerinddragelse hvad angår såvel afdækning og omsætning som evaluering og revidering på alle fire trin, hvorved standarden vurderes opfyldt. Standard 1.3 Individuelle planer Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Til grund for vurderingen ligger følgende data: Der er udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder: retningslinjer for, hvordan det sikres at de enkeltes ønsker, mål og behov indgår i de individuelle planer, retningslinjer, der sikrer, at arbejdet med at formulere mål og delmål og omsætte disse i konkrete aftaler om indsatser foregår i et samarbejde mellem relevante parter, retningslinjer for løbende evaluering og eventuel revidering af de individuelle planer. Der foreligger regionale retningslinjer og der er udarbejdet lokal instruks fra Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, som er gældende fra september Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med medarbejderne fremgår det, at der arbejdes med individuelle planer i seks forskellige teams: dokumentations-, aktivitets-, udviklings-, medicin-, økonomi- og forflytningsteam. Den individuelle plan er et redskab der ikke er aktivt nok i hverdagen, idet der ikke dokumenteres på mål og delmål dagligt. Beboerne er derfor hver især sikret en kontaktperson. Der er endnu ikke sat mål og delmål for alle beboere, men ar- Side 8

9 bejdet er i gang. Det er dokumentationsteamet der udarbejder store dele af de individuelle planer med input fra aktivitetsteamet og udviklingsteamet. Et særligt skema, Zig- Zag, sikrer, at arbejdet udføres ensartet af alle medarbejdere. Medarbejderne oplever dette redskab som nyttigt og med god effekt. Ved dokumentgennemgang gennemgås to individuelle planer for de udvalgte beboere. Begge planer indeholder en detaljeret beskrivelse af beboeren. Der er ligeledes opstillet konkrete mål for de to beboerne. Ved en gennemgang af dagbogsnotaterne for en 14 dages periode fra 1. marts marts 2014 fremgår det, at der ikke er dokumenteret noget under de opstillede mål/delmål. Der indhentes ikke yderligere materiale idet den pågældende medarbejder oplyser, at det p.t. er et udviklingsområde for Bygmarken at sikre en løbende dokumentation på mål/delmål. I planerne fremgår det desuden i hvilket omfang den enkelte borger har været inddraget i udarbejdelse af planen. Der indhentes ZigZag-skemaer på en udvalgt borger. ZigZag-skemaet beskriver konkret og præcist hvordan forskellige opgaver skal løses, herunder f.eks. påklædning og bad for at sikre forudsigelighed og tryghed for beboeren. På baggrund heraf vurderes, at arbejdet med individuelle planer sker i overensstemmelse med beskrivelserne i de retningsgivende dokumenter. Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 3 idet der er dokumentation for, at alle indikatorer (hhv. 3, 4 og 5) er kvalitetsovervåget ved audit den 29. Maj Der foreligger referat fra auditmødet hvoraf det fremgår, at den løbende dokumentation af arbejdet med mål og delmål er et udviklingspunkt. Ledelsen giver desuden i interview udtryk for, at auditeringen af de ydelsesspecifikke standarder har været en øjenåbner, som giver adgang til meget relevant information og sikrer videre udvikling af arbejdet. Medarbejderne oplever fagligt udbytte af audit. Standarden for individuelle planer vurderes helt opfyldt på trin 4. Af dokument gennemgang fremgår det, at der er udarbejdet en plan for opfølgning af konkrete tiltag fra Af planen fremgår det, at Bosted skal opsættes til at understøtte en løbende dokumentation af mål og delmål. Dette skal være implementeret i september Ved evalueringsbesøget i marts 2014 fremgår at Bosted nu er sat op, mens der fortsat arbejdes med at sikre den løbende dokumentation. Medarbejderne er bekendte og opmærksomme på at dette er et fokusområde. Samlet indstilling for standard 1.3 Individuelle planer: Surveyorne vurderer, at der arbejdes systematisk med individuelle planer, at der fortsat er behov for at sikre den løbende dokumentation af mål og delmål i planarbejdet, men at der allerede er aktiviteter i gang, som vil sikre dette. På denne baggrund vurderes standarden opfyldt. Side 9

10 Standard 1.4 Medicinhåndtering Standarden for medicinhåndtering vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Der er, i overensstemmelse med indikator 1, udarbejdet retningsgivende dokumenter, der som minimum beskriver: Hvordan medicinhåndtering foregår, herunder: Overførelse af medicinordination Medicindispensering Medicinadministration Opbevaring og bortskaffelse af medicin Hvordan det sikres, at medarbejdere, som håndterer medicin, har de nødvendige faglige kompetencer Der foreligger en fælles regional retningslinje for medicinhåndtering gældende fra juli 2012 samt en medicininstruks for Specialområdet for Udviklingshæmning og ADHD. Instruksen er ikke dateret. Standarden for medicinhåndtering vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at medicinansvarlige hver onsdag doserer medicin for beboere en uge ad gangen. De optæller alt medicin også den, der er doseret fra apoteket. Medicinen og medicingivning registreres i Bosted. I interview med medarbejderne fremgår det, at ved nyt medicin for en beboer laves nyt medicinskema. Når apoteket har afleveret medicin, skal det indskrives i medicinskema og i Bosted. Det er kun medicinansvarlige, der må skrive. Dato, dosis og ordineret lægemiddel skal anføres. Nogle gange skal medicinen i æsker og det skal registreres. Medicinskemaet printes i tre eksemplarer. Ved medicingivning tælles piller, tjekkes dato, navn og CPR-nummer. Medicinen hældes op i bæger og gives til beboeren, som det skal gøres. Der bruges handsker. I interview med en beboer fremgår det, at beboeren aldrig har oplevet fejl i forbindelse med medicingivning. Ved dokumentgennemgang af to udvalgte beboeres medicinskema konstateres det, at medicinskemaer er opdaterede og lever op til kravene i medicininstruksen. Ved rundgang observeres et medicinrum med aflåste skabe indeholdende kasser med beboernes medicin. Kasserne har navn på, men ikke CPR-nummer. Den enkeltes medicin i doseringsæskerne er uden for beboerens egen bolig og har anført CPR-nummer. Medicinrum og medicinskabe i bolig er aflåst. Hver beboer har en medicinmappe i medicinrummet og en medicinmappe i egen bolig. På baggrund af det ovenstående vurderes det, at medarbejderne arbejder efter gældende retningslinje på området, hvorfor trin 2 vurderes helt opfyldt. Side 10

11 Standarden for medicinhåndtering vurderes helt opfyldt på trin 3 (som består af indikator 3 og 4) Bygmarken har valgt at auditere medicinhåndteringen for tre tilfældigt udvalgte beboere. Der foreligger et auditreferat, som dokumenterer, at kvalitetsovervågningen er sket i overensstemmelse med anvisningerne den 29. Maj Standarden for medicinhåndtering vurderes helt opfyldt på trin 4. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der er udarbejdet en opfølgningsplan i Samlet indstilling for standard 1.4 Medicinhåndtering: Det vurderes, at standarden er opfyldt idet standarden er kendt og anvendt, hvilket bekræftes af interview og dokumentgennemgang. Der er endvidere afholdt audit og udarbejdet opfølgningsplan der lever op til gældende retningslinje. Standard 1.5 Magtanvendelse Standarden for magtanvendelse vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Der er, i overensstemmelse med indikator 1, udarbejdet retningsgivende dokumenter, der som minimum beskriver: Hvordan magtanvendelser registreres og indberettes Hvordan boformen analyserer magtanvendelsesepisoder Arbejdsgange der sikrer, at der på baggrund af den enkelte analyse udarbejdes forebyggende initiativer Hvordan forebyggende initiativer formidles i medarbejdergruppen Der foreligger en fælles regional retningslinje, der er revideret i september Standarden for magtanvendelse vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at der er meget få magtanvendelser på tilbuddet blandt andet grundet anvendelse af ZigZag-skemaer. I interview med medarbejderne fremgår det, at der i hus 19 har været 2 magtanvendelser på et år. Medarbejderne bekræfter at der er få magtanvendelser på grund af ZigZag-skemaerne. Der bliver samlet op på magtanvendelser ved analyse på personalemøder og medarbejderne kan altid spørge ledelsen eller andre, hvis man er tvivl. Ved yderligere tvivlspørgsmål kan man spørge juristen i regionen. Medarbejderne giver desuden udtryk for at respektere selvbestemmelsesretten og kende lovgivningen. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der er gennemgået to magtindberetninger, som lever op til retningslinjerne på området. Side 11

12 Jævnfør retningslinjen skal magtanvendelser gennemgås på personalemøder med henblik på forebyggende tiltag. Der foreligger ikke skriftlig dokumentation af dette, men medarbejderne bekræfter, at dette er foregået. På baggrund heraf vurderes trin 2 helt opfyldt da relevant dokumentationsmateriale, godtgør at praksis er i overensstemmelse med gældende regionale retningslinje. Medarbejderinterview viser, at der er god forståelse for registrering, indberetning, analyse, forebyggelse og vidensdeling. Standarden for magtanvendelse vurderes helt opfyldt på trin 3 (som består af indikator 3 og 4) Bygmarken har valgt at anvende audit til kvalitetsovervågningen. Der foreligger et auditreferat, som dokumenterer, at kvalitetsovervågningen er sket i overensstemmelse med anvisningerne den 29. Maj Standarden for magtanvendelse vurderes helt opfyldt på trin 4. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der er udarbejdet en opfølgningsplan i Samlet indstilling for standard 1.5 Magtanvendelse: Standarden for magtanvendelse vurderes samlet set helt opfyldt, da standardens fire trin er opfyldte. Medarbejderne kender og anvender retningslinjerne og der er afholdt audit med opfølgende handleplan. Standard 1.6 Utilsigtede hændelser Standarden for utilsigtede hændelser vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Der er, i overensstemmelse med indikator 1, udarbejdet retningsgivende dokumenter, der som minimum beskriver: Hvordan utilsigtede hændelser rapporteres Hvordan en utilsigtet hændelse analyseres Arbejdsgange der sikrer, at der på baggrund af den enkelte analyse igangsættes forebyggende tiltag Hvordan disse tiltag formidles i medarbejdergruppen Der foreligger en fælles regional retningslinje for utilsigtede hændelser, som er revideret i august 2013 samt en lokal retningslinje for Specialområdet for Udviklingshæmning og ADHD. Den er ikke dateret. Standarden for utilsigtede hændelser vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at medarbejderne registrerer utilsigtede hændelser i Bosted og at der er en ressourceperson som er ansvarlig for området. Den ansvarlige laver en opsamling hver anden uge, som kommer videre til en overordnet koordinator for kvalitetsarbejdet omkring utilsigtede hændelser. Sammen vurderer de to om en Side 12

13 utilsigtet hændelse skal gennemgås på et personalemøde med henblik på at skabe læring af hændelsen. I interview med medarbejderne fremgår det, at man indberetter i systemet som beskrevet. Der er et meget begrænset kendskab til andre utilsigtede hændelser end dem der sker i relation til medicinhåndtering. Der sker oplæring om indberetning fra den UTHansvarlige. Opfølgning og analyser sker på personalemøder. Ved dokumentgennemgang gennemgås to indberetninger og tilhørende analyser, som er fyldestgørende. På denne baggrund vurderes trin 2 helt opfyldt. Standarden for utilsigtede hændelser vurderes helt opfyldt på trin 3 (som består af indikator 3 og 4) Bygmarken har valgt at anvende audit til kvalitetsovervågningen. Der foreligger et auditreferat, som dokumenterer, at kvalitetsovervågningen er sket i overensstemmelse med anvisningerne den 28. Maj Standarden for utilsigtede hændelser vurderes helt opfyldt på trin 4. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der er udarbejdet en opfølgningsplan i Samlet indstilling for standard 1.6 Utilsigtede hændelser: Det vurderes samlet set, at standarden er opfyldt idet den er kendt og anvendt af medarbejdere og ledelse. Dette bekræftes af interview og dokumentgennemgang. Der er endvidere afholdt audit og udarbejdet handleplan. Standard 2.1 Kompetenceudvikling Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Der er, i overensstemmelse med indikator 1, udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder: retningslinjer for løbende afdækning af, hvilke kompetencer der skal være til stede for at boformen kan løse sine opgaver retningslinjer for, hvordan ledelse og medarbejdere i samarbejde arbejder med at bevare og udvikle medarbejdernes kompetencer. Der foreligger en fælles regional retningslinje for arbejdet med kompetenceudvikling gældende fra Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at der er udarbejdet kompetenceprofiler på alle medarbejdere. Der anvendes et online-system, Symfony, til at afdække medarbejder kompetencer i tilbuddet og til at håndtere uddannelsesaktiviteter og kurser. Hvis en Side 13

14 borger har behov for yderligere kompetencer er der adgang til supervision fra det samlede specialområde og hvis nødvendigt nyansættes. MUS er planlagt for Det pædagogiske udviklingsteam modtager supervision. Personalemøder anvendes blandt andet til at drøfte udfordringer og problemstillinger, som medarbejderne oplever. I interview med medarbejderne fremgår det, at man som basiskompetence skal kende til udviklingstrin hos beboerne og at der gennemføres fælles introduktion for alle nye medarbejdere i Specialområde Udviklingshæmning og ADHD. Introduktionen varer seks dage og omhandler blandt meget andet fokus på magtanvendelser og pårørendesamarbejde. Medarbejderne giver desuden udtryk for, at alle har haft MUS i 2013 og at kompetenceprofiler er udarbejdet. Kompetenceudvikling sker også via kollegial respons og medarbejdere der vidensdeler, når de har været på specifikke kurser. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger en strategisk kompetenceplan for området, SUA: Strategi for kompetenceudvikling overfor ansatte i Socialområde Udviklingshæmmede og ADHD. Det konkluderes på denne baggrund, at der arbejdes systematisk med kompetenceudvikling og i overensstemmelse med de retningsgivende dokumenter. Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 3 idet der er dokumentation for, at alle indikatorer (hhv. 3 og 4) er kvalitetsovervåget ved audit den 28. Maj Der foreligger referat fra auditmødet hvoraf det fremgår, at udarbejdelse af kompetenceprofiler for alle medarbejdere er et udviklingspunkt. Standarden for kompetenceudvikling vurderes helt opfyldt på trin 4. Af dokument gennemgang fremgår det, at der er udarbejdet en plan for opfølgning af konkrete tiltag fra Af planen fremgår det, at der skal udarbejdes kompetenceprofiler for alle medarbejdere forud for MUS i Ved evalueringsbesøget i marts 2014 er disse profiler udarbejdet. Samlet indstilling for standard 2.1 Kompetenceudvikling: Standarden for kompetenceudvikling vurderes samlet set opfyldt da alle trin i standarden er helt opfyldte. Det vurderes således, at Bygmarken arbejder systematisk og kontinuerligt med kompetenceudvikling. Standard 2.2 Arbejdsmiljø Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Der er, i overensstemmelse med indikator 1, udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder: retningslinjer for, hvordan der arbejdes med de lovpligtige faser i en APV (Arbejds- PladsVurdering) retningslinjer for, hvordan der arbejdes med trivselsmålinger. Side 14

15 Der foreligger fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø gældende fra Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at der er et godt arbejdsmiljø på Bygmarken. I november måned var der en temadag omkring trivsel. Derefter blev der afholdt en måling af arbejdsglæde, som var meget positiv. Udfordringerne på Bygmarken er travlhed og sikring af, at der kommunikeres fagligt. Der arbejdes med kollegial respons for at udvikle dette. Bygmarken har netop afholdt Trivsels- og Ledelsesevaluering samt APV i marts Med afsæt i APV er der oprettet ca. 25 sager; flere med fokus på ergonomi. Der er desuden iværksat det lokale tiltag Ministeriet for trivsel og tilstedeværelse, som består af tre medarbejdere, der laver forskellige tiltag som sætter fokus på at dele positive og negative oplevelser i kollegagruppen. I interview med medarbejderne fremgår det, at de er glade for at gå på arbejde. Kollegialt er der en god tone. Ministeriet fungerer godt, og har sat fokus på at medarbejdere kan lære hinanden at kende ved sociale arrangementer. Har man arbejdsmæssige problemer kan man gå til ledelsen eller bruge et af ministeriets initiativer. Der bliver hurtigt taget hjælpemidler i brug, hvis der er en beboer, som bliver dårligere. Der arbejdes ligeledes godt og løsningsorienteret med APV. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der foreligger en samlet arbejdsmiljøaftale for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, der gælder for det enkelte tilbud. På baggrund af det ovenstående vurderer surveyorne at arbejdet med arbejdsmiljø sker i overensstemmelse med det retningsgivende dokument. Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 3 idet der er dokumentation for, at alle indikatorer (hhv. 3 og 4) er kvalitetsovervåget ved audit den 28. Maj Der foreligger referat fra auditmødet. På denne baggrund vurderes trin 3 helt opfyldt. Standarden for arbejdsmiljø vurderes helt opfyldt på trin 4. Af dokument gennemgang fremgår det, at der er udarbejdet en plan for opfølgning på baggrund af audit. Samlet indstilling for standard 2.2 Arbejdsmiljø: Standarden for arbejdsmiljø vurderes samlet set opfyldt da alle trin i standarden er helt opfyldte. Det vurderes således, at der arbejdes systematisk og kontinuerligt med arbejdsmiljøet på Bygmarken. Side 15

16 Standard 2.3 Ledelse Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 1, der omhandler, hvorvidt der er udarbejdet retningsgivende dokumenter for standarden (indikator 1). Der er, i overensstemmelse med indikator 1, udarbejdet retningsgivende dokumenter, der indeholder: retningslinjer for, hvordan medarbejdere introduceres til boformens/institutionens værdier og deres betydning retningslinjer for, hvordan medarbejdere aktivt omsætter boformens/institutionens værdier i den konkrete faglige praksis. Der foreligger en fælles regional retningslinje for ledelse gældende fra januar Standarden for ledelse vurderes delvist opfyldt på trin 2, der omhandler, hvorvidt tilbuddet kender og anvender de retningsgivende dokumenter (indikator 2). Til grund for vurderingen ligger følgende data: I interview med ledelsen fremgår det, at værdier på Bygmarken indbefatter dygtighed og ordentlighed. Bygmarken har siden omorganisering i 2013 arbejdet videre med Region Midtjyllands værdier på områdeniveau. Det er et centralt fastsat krav, at værdierne skal gennemgås én gang om året. Der udestår fortsat en opgave omkring italesættelsen heraf, da det ikke er sket som en koordineret indsats på specialområdeniveau. Introduktionsplan for nye medarbejdere er opdateret. Den indbefatter introduktion til værdierne på områdeniveau. I interview med medarbejderne fremgår det, at medarbejderne oplever, at der ikke har været meget fokus på værdier i tilbuddet. Medarbejderne kender ikke til de værdier, som Bygmarken har arbejdet med siden omorganisering. Medarbejderne har derimod afsæt i de regionale værdier fra før omorganiseringen. I de tidligere enheder er der arbejdet meget med disse værdier. Af dokumentgennemgang fremgår det, at der er et udførligt introduktionsmateriale med angivelse af hvem der er ansvarlig for forskellige informationer. Det fremgår ikke eksplicit af materialet, at værdierne bliver introduceret, men medarbejderne bekræfter, at man introduceres til værdierne på det fælles introduktionsforløb for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD. Der foreligger endvidere dokumentation for, at medarbejdere i den tidligere organisering også blev introduceret til regionens værdier. Der foreligger endvidere et virksomhedsgrundlag, der indeholder beskrivelse af regionens værdier. På baggrund heraf vurderes trin 2 delvist opfyldt. Der foreligger et virksomhedsgrundlag, der lever op til retningslinjerne. Der foreligger ikke et skriftligt materiale, der eksplicit beskriver, hvordan medarbejderne introduceres til værdierne, men det oplyses af medarbejdere og ledelse, at disse blive gennemgået på det fælles introduktionsforløb afholdt af Specialområdet. Der er ikke foregået en årlig gennemgang af værdierne som beskrevet i retningslinjerne og medarbejderne har ikke kendskab til de reviderede værdier, som der er blevet arbejdet med siden omorganisering i Der arbejdes således med afsæt i et værdisæt om end dette ikke er fyldestgørende for de centrale og aktuelle værdier på Bygmarken. Medarbejderne er blevet introducerede til værdier, som ligeledes ikke er fyldestgørende i forhold til Bygmarkens aktuelle værdisæt. Side 16

17 Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 3 idet alle indikatorer (hhv. 3 og 4) er dokumenteret kvalitetsovervåget ved audit den 28. maj Der foreligger referat fra auditmødet. Heraf fremgår det, at audit er afholdt efter auditmanual, men på områdeniveau hvorfor behovet for at der afholdes aktiviteter på Bygmarken ikke er belyst. Standarden stiller dog ikke eksplicit krav om niveauet for auditering. På denne baggrund vurderes trin 3 helt opfyldt. Standarden for ledelse vurderes helt opfyldt på trin 4. Af dokument gennemgang fremgår det, at der er udarbejdet en plan for opfølgning på baggrund af audit. I interview med ledelsen i marts 2014 fremgår det, at der er fulgt på punkterne fra opfølgningsplanen efter audit i maj Samlet indstilling for standard 2.3 Ledelse: Standarden for ledelse vurderes samlet set opfyldt med bemærkninger, idet et væsentligt parameter i standarden og i retningslinjerne er, at værdierne skal være synlige i den daglige praksis. Medarbejderne kan ikke fyldestgørende gengive de reviderede værdier men har modtaget specialområdets introduktion til værdierne. Bygmarken har ikke forholdt sig til, hvordan og hvornår værdierne skal drøftes lokalt - hvordan de regionale værdier skal udmøntes konkret på Bygmarken. Der er således mangler i implementeringen af de retningsgivende dokumenter, men der vurderes, som del af den fortsatte etablering af det relativt nye specialområde, at der er opmærksomhed på den fortsatte implementering af det reviderede værdisæt. Om denne proces lykkes, vurderes at kræve yderligere opfølgning, hvorfor standarden for ledelse samlet set vurderes opfyldt med bemærkninger. Side 17

18 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bofællesskaberne Solbakken, Absalonsgade, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Hjemmevejlederteamet Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Hjemmevejlederteamet Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Hjemmevejlederteamet Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Paderuphus, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Paderuphus, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Paderuphus, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Søstjernen Bocenter Sydvest Aarhus Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Søstjernen Bocenter Sydvest Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Søstjernen Bocenter Sydvest Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Oustruplund, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Oustruplund, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Oustruplund, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Gaia, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Gaia, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Gaia, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune

Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Neurofysisk center Bofællesskabet Mallinglund, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Bøgeskovgård, AC Aarhus, Aarhus kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Bøgeskovgård, AC Aarhus, Aarhus kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bøgeskovgård, AC Aarhus, Aarhus kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Safranvej og Grønneparken, Viborg Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Safranvej og Grønneparken, Viborg Kommune Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Safranvej og Grønneparken, Viborg Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Bocenter Syd - Nygårdsvej 1a, Aarhus kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Bocenter Syd - Nygårdsvej 1a, Aarhus kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Bocenter Syd - Nygårdsvej 1a, Aarhus kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Hinnerup Kollegiet, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Hinnerup Kollegiet, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Hinnerup Kollegiet, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Ekstern evaluering 2012 Bocenter for autisme og ADHD - Tingagergården Århus Kommune

Ekstern evaluering 2012 Bocenter for autisme og ADHD - Tingagergården Århus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Bocenter for autisme og ADHD - Tingagergården Århus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Nyholm, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Nyholm, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Nyholm, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Ulriksdal, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Ulriksdal, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Ulriksdal, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Hald Ege, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Bostedet Marienborgvej, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Ekstern evaluering 2012 LUC, Lillehøjvej og Kernen - Aktivitetstilbuddende i Silkeborg Kommune

Ekstern evaluering 2012 LUC, Lillehøjvej og Kernen - Aktivitetstilbuddende i Silkeborg Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 LUC, Lillehøjvej og Kernen - Aktivitetstilbuddende i Silkeborg Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Gårdhaven, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Gårdhaven, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Gårdhaven, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Synscenter Refsnæs, Region Sjælland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Synscenter Refsnæs, Region Sjælland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Synscenter Refsnæs, Region Sjælland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 3Kløveren, Region Hovedstaden Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 3

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Område A, Silkeborg Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Område A, Silkeborg Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Område A, Silkeborg Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Nørholm Kollegiet, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg... 2 3. Kort præsentation

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Blommevej og Åbo Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Blommevej og Åbo Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Blommevej og Åbo Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune

Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Matrikelløs gruppe 2 Vester Grave 30 Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Stormly, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Stormly, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Stormly, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bocenter Harridslev, Randers kommune.

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Bocenter Harridslev, Randers kommune. Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Bocenter Harridslev, Randers kommune. Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Aktivitetscenter Skovlund, Aarhus Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Aktivitetscenter Skovlund, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Aktivitetscenter Skovlund, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Stefanshjemmet, Aarhus Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Stefanshjemmet, Aarhus Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Stefanshjemmet, Aarhus Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Himmelbjerggården, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Himmelbjerggården, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Himmelbjerggården, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Else Hus, Region Sjælland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Else Hus, Region Sjælland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Else Hus, Region Sjælland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet 1 Læsevejledning: Nærværende feedbackskema er et dialogredskab, der anvendes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Matrikelløse gruppe 3, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Matrikelløse gruppe 3, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Matrikelløse gruppe 3, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bækketoften, Specialområde Autisme Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bækketoften, Specialområde Autisme Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bækketoften, Specialområde Autisme Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 CSV, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 CSV, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 CSV, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Østruplund, Region Syddanmark

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Østruplund, Region Syddanmark Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Østruplund, Region Syddanmark Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Saustrup Bo- og Aktivitetstilbud, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Saustrup Bo- og Aktivitetstilbud, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2014 Saustrup Bo- og Aktivitetstilbud, Region Midtjylland 1 Indhold 1. Fakta om det eksterne

Læs mere

Ekstern evaluering 2012 Guldblommevej, Lavendelvej og Stokrosevej 2,9 og 11, Viborg Kommune

Ekstern evaluering 2012 Guldblommevej, Lavendelvej og Stokrosevej 2,9 og 11, Viborg Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Guldblommevej, Lavendelvej og Stokrosevej 2,9 og 11, Viborg Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Holberghus, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Holberghus, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Holberghus, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Støttecentrene i Randers

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Støttecentrene i Randers Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Støttecentrene i Randers Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Koglen, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Koglen, Region Midtjylland Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Koglen, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg... 2 3. Kort præsentation af tilbuddet...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bihuset, Region Syddanmark

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bihuset, Region Syddanmark Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bihuset, Region Syddanmark Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bøge Allé, Region Syddanmark

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bøge Allé, Region Syddanmark Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bøge Allé, Region Syddanmark Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Engvejen, Region Midt

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Engvejen, Region Midt Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Engvejen, Region Midt Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Himmelev Behandlingshjem, Region Sjælland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Himmelev Behandlingshjem, Region Sjælland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Himmelev Behandlingshjem, Region Sjælland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Holmstrupgård, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Holmstrupgård, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Holmstrupgård, Region Midtjylland 1 Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N 1 Standardbetegnelse

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012/2013 Platangården, Region Sjælland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012/2013 Platangården, Region Sjælland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012/2013 Platangården, Region Sjælland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Grønnebæk, Region Syddanmark

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Grønnebæk, Region Syddanmark Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Grønnebæk, Region Syddanmark www.socialkvalitetsmodel.dk Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 1 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet 1 Læsevejledning: Nærværende feedback-skema er et dialog-redskab, der anvendes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2014 Feed Back til tilbuddet 1 Læsevejledning: Nærværende feedback-skema er et dialog-redskab, der anvendes

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering Kærvang, Region Nordjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering Kærvang, Region Nordjylland Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering Kærvang, Region Nordjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bakkegården, Region Sjælland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bakkegården, Region Sjælland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Bakkegården, Region Sjælland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Gudenåkollegiet, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Gudenåkollegiet, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Gudenåkollegiet, Region Midtjylland www.socialkvalitetsmodel.dk Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 1

Læs mere

Fælles regional retningslinje for ledelse

Fælles regional retningslinje for ledelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for ledelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde med

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Socialpsykiatrisk boform Visborggaard, Region Nordjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Socialpsykiatrisk boform Visborggaard, Region Nordjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Socialpsykiatrisk boform Visborggaard, Region Nordjylland Dansk kvalitetsmodel på det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Blåkærgård, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Blåkærgård, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Blåkærgård, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold 1.

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Fenrishus, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Fenrishus, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Fenrishus, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Mellerup Skolehjem, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Mellerup Skolehjem, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Mellerup Skolehjem, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Døgn 1, Silkeborg Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2012 Døgn 1, Silkeborg Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2012 Døgn 1, Silkeborg Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Indhold 1. Fakta om det eksterne

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Sct. Mikkel, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Sct. Mikkel, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2012 Sct. Mikkel, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Perron 4, Randers Kommune

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ekstern evaluering 2013 Perron 4, Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 Perron 4, Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet med det

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Møllebækken, Region Midtjylland

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Møllebækken, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Møllebækken, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursus for ressourcepersoner Trin 3 og 4 Dias 1 Formålet med i dag Klæde jer på til at varetage opgaven som ressourcepersoner i forbindelse med kvalitetsovervågning

Læs mere

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse

Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område i Region Midtjylland Dato september 2013 Fælles regional retningslinje for magtanvendelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 1.1 kommunikation Den Danske

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Juli Fælles regional retningslinje for individuelle planer Region Midtjylland Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for individuelle planer Resume over arbejdsgange vedrørende individuelle planer Udarbejdelse af individuelle planer Generelt

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.3 Ledelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab.

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer

Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Individuelle Planer Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv

Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv Psykiatri og Social Juli 2015 Fælles regional retningslinje for indflydelse på eget liv Resume over arbejdsgange vedrørende indflydelse på eget liv Afdækning af borgerens ønsker til indflydelse, forudsætninger

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Mosetoft, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Mosetoft, Region Midtjylland Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Mosetoft, Region Midtjylland www.socialkvalitetsmodel.dk Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 1 2. Formålet med det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.2 Brugerinddragelse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Vejledninger til kvalitetsovervågning af ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Vejledninger til kvalitetsovervågning af ydelsesspecifikke standarder Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Vejledninger til kvalitetsovervågning af ydelsesspecifikke standarder Indhold 1. Indhold og læsevejledning... 1 2. Introduktion til trin 3 i Standardprogrammet... 3 3.

Læs mere

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Den sikrede døgninstitution Grenen, Region Midtjylland

Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Den sikrede døgninstitution Grenen, Region Midtjylland Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Den sikrede døgninstitution Grenen, Region Midtjylland Indhold 1. Fakta om det eksterne

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Ekstern evaluering 2013 CBR Center for Beskæftigelse og Revalidering Randers Kommune

Ekstern evaluering 2013 CBR Center for Beskæftigelse og Revalidering Randers Kommune Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ekstern evaluering 2013 CBR Center for Beskæftigelse og Revalidering Randers Kommune Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg...

Læs mere

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø

Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato november 2011 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for arbejdsmiljø Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Organisatoriske standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Organisatoriske standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Organisatoriske standarder 1 Standardbetegnelse 2.1 Kompetenceudvikling 2 Standard Der arbejdes systematisk med at sikre sammenhæng

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 www.socialkvalitetsmodel.dk Kursusforløb for ressourcepersoner Modul 1 Program for dagen 10.00-10.10 Velkomst og introduktion

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for indflydelse på eget liv Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel

Læs mere

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling

Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for kompetenceudvikling Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan

Læs mere

Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse

Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse Psykiatri og Social Dansk Kvalitetsmodel på det sociale område Dato januar 2013 i Region Midtjylland Fælles regional retningslinje for Brugerinddragelse Vejledning til, hvordan det enkelte tilbud kan arbejde

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard 18. december 2014 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regional retningslinje med lokale tilføjelser fra Bostedet Visborggaard Kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle planer Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Juli 2016 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Regionale retningslinjer for kvalitetsmodellens standard for kommunikation Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud

Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud 1 Introduktion til Standardprogrammet for sociale tilbud I dette hæfte forefindes standarder til brug for arbejdet på de sociale tilbud. Standardprogrammet er en del af, som også tæller De Sociale Indikatorprogrammer

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue. Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling Den Danske Kvalitetsmodel på det sociale område i Randers Kommue Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling 2 Fælles kommunale retningslinjer for standard 2.1 kompetenceudvikling

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske Regioner i fællesskab. Alle

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne)

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Lokal instruks for Standard 1.3 Individuelle Planer (døvblindeområdet - voksne) Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation

Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation Socialpsykiatrisk Boform Vestervang Lokal retningslinje for: Kommunikation Side 2 Lokal Instruks for kommunikation Dokumentoverblik Standard: Kommunikation Dokumenttype: Lokal Instruks INDHOLD GÆLDENDE

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Egely, Region Syddanmark

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé Aarhus N. Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Egely, Region Syddanmark Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Danske Regioner Ekstern evaluering 2013 Egely, Region Syddanmark Indhold 1. Fakta om det eksterne evalueringsbesøg... 2 2. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud

Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Retningslinjer for individuelle planer i Region Syddanmarks sociale tilbud Juni 2009 Regional udmøntning af Danske Regioners kvalitetsstandard 1.3 om individuelle planer Indhold Hvorfor denne pjece? 4

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område -Egely- Standarder: Kommunikation Standard: Den enkelte unges kommunikative ressourcer skal afdækkes 1. Den enkelte unge udredes pædagogisk og skolemæssigt af

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling 4.1.2010 Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Fælles regionale retningslinjer for: Standard 2.1 Kompetenceudvikling Dansk kvalitetsmodel på det sociale område er igangsat af regionerne og Danske

Læs mere

Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir )

Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir ) 1 Her Østruplunds retningsgivende dokumenter for de 6 standarder. Standarderne er at læse efter skemaet. ( Skemaet tjener som vores arbejdspapir ) Vi har arbejdet med de tilbagemeldinger vi modtog i december.

Læs mere