ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode CVR-nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSREGNSKAB 2013. for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. i Haderslev Domprovsti. i Haderslev Kommune. Myndighedskode 8962. CVR-nr."

Transkript

1 ÅRSREGNSKAB for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd i Haderslev Domprovsti i Haderslev Kommune Myndighedskode 8962 CVR-nr Årsregnskabet indeholder: Menighedsrådets erklæring Revisors erklæring Menighedsrådets forklaringer Anvendt regnskabspraksis Årsregnskab i hovedtal Resultatdisponering Finansiel status Årsregnskab på løn, øvrig drift og indtægt Bilag 1: Oversigt over faste ejendomme Bilag 2: Kollektregnskab og øvrige biregnskaber Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :10 Side 1

2 Menighedsrådets erklæring Menighedsrådet har behandlet og godkendt årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar december for Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd. Årsregnskabet aflægges i overensstemmelse med regnskabsinstruksen og den til enhver tid gældende lovgivning for de lokale kirkelige myndigheder. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Årsregnskabet giver efter vores opfattelse et retvisende billede af kirkekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt resultatet af aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med den valgte regnskabspraksis. Menighedsrådets forklaringer indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, som den omhandler, og beskriver kirkekassens væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer. Menighedsrådet har etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Der er endvidere etableret retningslinjer og procedurer, der sikrer, at der tages skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning, og at oplysningerne i årsregnskabet er dokumenterede og i overensstemmelse med regnskabs-bekendtgørelsen. Det er således vores opfattelse, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved kirkekassens forvaltning. Årsregnskabet indstilles til provstiets godkendelse Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :10 Side 2

3 Den uafhængige revisors erklæring Til menighedsrådet for Gammel Haderslev Kirkekasse Vi har revideret årsregnskabet for Gammel Haderslev Kirkekasse for perioden januar til 31. december, der omfatter forklaringer til regnskabet, årsregnskabet, noter og bilag. Årsregnskabet er udarbejdet efter lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Menighedsrådets ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om folkekirkens økonomi. Menighedsrådet har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som errimeligeefter omstændighederne. Her ud over er det menighedsrådets ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik, jf. Kirkeministeriets instruks for revision af kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision af 25. februar. Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Vedrisikovurderingenovervejer revisor intern kontrol, der er relevant for menighedsrådets udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af menighedsrådets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn errimeligesamt den samlede præsentation af årsregnskabet. Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Statsautoriseret CVR-nr Herredsvej 32, 7100 Vejle T: F: ,

4 Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af menighedsrådets aktiver, passiver ogfinansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af menighedsrådets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning). Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelsen af revisionen Det bemærkes, at frie midler angivet i regnskabet udtrykker et akkumuleret underskud, hvilket betyder, at menighedsrådet ikke har frie midler at disponere. De i årsregnskabet indeholdte budgetter er ikke omfattet af vores revision. Udtalelse om menighedsrådets erklæring Vi har i henhold til lov om folkekirkens økonomi og de deraf følgende regler (cirkulære og vejledning) gennemlæst menighedsrådets erklæring samt forklaringer til regnskabet. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i menighedsrådets erklæring er i overensstemmelse med årsregnskabet. 2. september 2014 opers sionspartnerselskab Søren Bonde statsautoriseret revisor

5 Menighedsrådets forklaringer til regnskabet: Note 1) Stigningen i indtægter i forhold til budgettet skyldes ekstrabevilling af 5% midlerne, dels til rensning og renovering af orgel (ca ) og dels til dækning af psykologhjælp og fratrædelsesgodtgørelse til organist ( ). Note 2) Indtægterne er blevet mindre end budgetteret (ca. 4000)medens de lønrelaterede udgifter er større end budgetteret (ca , heraf ca som følge af ikke budgetterede time-dagpenge(2050), befordringsgodtgørelse(2050), B-honorar(1150)samt særlig feriegodtgørelse(4450)). Det er således "udgifter øvrig drift" der står for det resterende merforbrug (ca )i forhold til budgettet. Det skyldes ekstraordinære udgifter til rensning og renovering af orgel, reparation af gavl på sognehuset, motorisering af katafalk, omfattende reparationer af varmeinstallationen, samt reparation af stole og tekniske installationer i kirken og nyanskaffelse af reoler og computer til præstekontoret. Note 3) Indtægterne er blevet større (ca ) end budgetteret, hvilket primært skyldes en ekstraordinær udlodning (30000) til diakonalt arbejde fra Schaumanns fond, samt en stigning på foredrags- og mødevirksomhed, medens der er vigende indtægter på alle øvrige områder. De lønrelaterede udgifter er større end budgetteret (ca ). Det skyldes dels fratræden af to organister (fratrædelsesgodtgørelse samt udbetaling af feriepenge og store ekstra vikarudgifter), dels ekstraordinære vikarudgifter til undervisning af minikonfirmander. Øvrige driftsudgifter viser en stigning (ca.53400) i forhold til budgettet. Det skyldes ekstraordinære udgifter til sanghæfter (9400), ny kirkekalender (27000) samt annoncering efter organist (7100). Resten (9900) skyldes underbudgetteringer på nogle områder, som til dels opvejes af besparelser på andre områder. Note 4) tallet for kirkegården er ikke umiddelbart sammenligneligt, da de er et udtryk for kirkegårdens behov for tilførsel af ligningsmidler. Hvis de bliver lagt til på indtægtssiden, udviser budget et. I regnskab udviser driften på kirkegården et overskud (ca ). Det skyldes besparelser på løn (ca )og et fald i indtægter (ca ), som igen modgås af et fald i de øvrige driftsomkostninger (49500). Note 5) Den beskedne nedgang i overskuddet i forhold til budgettet skyldes en ekstraordinær udgift (ca. 6500) til maling i forbindelse med omforandring af et værelse samt indkøb af roser (ca. 1000) i forbindelse med omlægning af et bed i haven. Note 6) På indtægtssiden er der et fald i forhold til budgettet (ca ), som skyldes en overbudgettering. De lønrelaterede udgifter udviser en stigning (ca.13500) i forhold til budgettet. Det skyldes i hovedsagen en stigning i honorar til kontaktperson, samt et ikke budgetteret B- honorar til underholdning ved frivilligfest. Øvrige driftsudgifter viser en stigning (ca ) i forhold til budgettet. Det skyldes dels en ikke budgetteret overførsel af ligningsmidler(ca ) til kirkegården, ekstraordinære udgifter (ca ) til psykologtimer, en underbudgettering (ca ) til indkøb til fortæring, et ikke budgetteret beløb (ca. 2200) til arbejdstøj, underbudgettering (ca.1200) af diverse forbrugsvarer, underbudgettering (ca. 5600) af abonnementer/bøger/aviser, underbudgettering (ca ) af efteruddannelse, ikke budgetterede udgifter (ca ) til konsulentydelse og annoncering, samt underbudgettering (ca. 6000)af AER/AES. På bilag 1, "Faste ejendomme administreret af menighedsrådet" er de, på linje 4 nævnte arealer "Haderslev 1036 m.fl." under omlægning, da nogle er afhændet,og andre er kommet til. Der er endnu ikke lavet en ny ejermeddelelse, hvorfor oplysningerne er baseret på ejendomsvurderingen for. På bilag 3, "Resultatopgørelse og balance" side 19, konto figurerer et beløb på - Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :10 Side 3

6 13.119,98. Det skyldes, at kontoen, som ved årsafslutningskørslen bør være nulstillet, ikke blev nulstillet ved årsafslutningskørslen. Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :10 Side 4

7 Anvendt regnskabspraksis Hermed følger en beskrivelse af de principper for værdiansættelser, som anvendes i regnskabet. Årsregnskabet for denne kasse er aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse af Lov om folkekirkens økonomi og deraf følgende cirkulærer og vejledninger fra Kirkeministeriet. et er aflagt på formål. Generelt om indregning og måling Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsregnskabet aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes, imens omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Resultatopgørelsen Indtægter: Ligningsmidler indregnes i takt med at de modtages i kassen, og de periodiseres, hvor modtagelsen falder uden for regnskabsåret. Andre indtægter indregnes efter faktureringsprincippet. Omkostninger: ets omkostninger indregnes i takt med afholdelsen, herunder løn og andre lønafhængige omkostninger samt omkostninger i øvrigt. et er udgiftsbaseret og indeholder ikke afskrivninger, idet investeringer i materielle aktiver udgiftsføres ved etableringen/erhvervelsen. Indtægter (udover den kirkelige ligning) og omkostninger er fordelt på formålene: Kirkebygning og sognegård Kirkelige aktiviteter Kirkegård Præsteboliger mv. Administration og fællesudgifter Finansielle poster: Finansielle indtægter og omkostninger indeholder poster fra andre kirkelige institutioner, realkreditter og pengeinstitutioner mv. Ekstraordinære poster: Ekstraordinære poster omfatter indtægter og omkostninger, der hidrører fra begivenheder, som ikke hører under kassens ordinære drift, og som derfor ikke forventes at være tilbagevendende. Balancen Materielle anlægsaktiver: Da regnskabet er udgiftsbaseret, er der ikke optaget værdi af ejendomme eller andre materielle aktiver, som kassen måtte eje. Tilgodehavender: Tilgodehavender er indregnet til nominelt beløb eventuelt med fradrag for nedskrivningen af forventede tab. Periodeafgrænsning: Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte udgifter vedrørende næste regnskabsår samt forud modtagne indtægter (ligningsmidler, bolig- og varmebidrag), der omfatter næste regnskabsår. Værdipapirer: Værdipapirer registreres til anskaffelsesværdi (likviditet og opsparing til anlæg). Gæld: Langfristet gæld til stiftet eller realkreditinstitutter samt andre finansielle forpligtelser optages til nominel værdi. Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :10 Side 5

8 1 Fælles indtægter i alt ,20 Øvrig drift i alt ,24 2 Kirkebygning og sognegård ,10 Indtægter ,17 Udgifter, løn ,62 Udgifter, øvrig drift ,65 3 Kirkelige aktiviteter ,45 Indtægter ,00 Udgifter, løn ,76 Udgifter, øvrig drift ,69 4 Kirkegård ,20 Indtægter ,51 Udgifter, løn ,81 Udgifter, øvrig drift ,50 5 Præstebolig mv ,39 Indtægter ,54 Udgifter, løn Udgifter, øvrig drift ,15 6 Administration og fællesudgifter ,70 Indtægter 6.472,70 Udgifter, løn ,76 Udgifter, øvrig drift ,64 7 Finansielle poster ,58 A Resultat af drift ,04 ANLÆGSBEVILLINGER Renteindtægter af anlægsopsparing (90) Salg af anlæg mv. (91) Ligningsbeløb til anlæg (92+93) Udgifter Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82)) Udgifter Kirkegård ((83)+(84)) Udgifter Præstebollig ((85)+(86)+(87)+(88)) 1, , B Resultat af anlæg ,47 C Resultatopgørelse ,51 * , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,38 138, , , ,44 * tet er ikke revideret Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :10 Side 6

9 Resultatdisponering af årets resultat: OBS! Resultatdisponeringen er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Før disponering Disponering Efter disponering Opsparing til anlæg ,04-1, , Kirke- og præsteembedekapitaler , , Likviditet stillet til rådighed af provstiet , , Langfristet gæld , , , Frie midler , , , Videreførsel af midler til ikke-udført anlægsarbejde , , Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Årsafslutning , ,51 Årets bevægelser på arv og donationer: OBS! Bevægelser er opstillet med regnskabsmæssigt fortegn Primo Bevægelse Ultimo Arv og donationer , , ,71 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :10 Side 7

10 FINANSIEL STATUS: AKTIVER Tilgodehavender Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver i alt PASSIVER Egenkapital Hensættelser Lån Skyldige omkostninger Passiver i alt Debitorer Andre tilgodehavender Provenue for salg af anlæg oplagt i stiftet Kirke- og præsteembedekapitaler Gravstedkapitaler Værdipapirer frie midler Værdipapirer gaver og donationer Værdipapirer opsparing til anlæg Værdipapirer gravstedskapital (før 1987) (købstadskapitaler) Værdipapirer til anskaffelsesværdi - 5%-midler Bank drift og anlæg Opsparing til anlæg, inkl. renter Bank- og Girokonti Kontant- og udlægskasser Ikke-forbrugte 5% midler (PU) Opsparing til anlæg Kirke- og præsteembedekapital Likviditet stillet til rådighed Langfristet gæld Arv og donationer Menighedsrådets frie midler Præstegårdens frie midler Kirkegårdens frie midler Videreførte anlægsmidler Årsafslutningskonto Hensættelser Hensættelser til gravstedskapital, indb. før 1987 (købstads) Hensættelser til gravstedskapital til vedligehold Årlige bevægelser vedr. arv og donationer Mellemregning 5%-midler (PU) Stiftsmiddellån Realkredit og andre lån Kreditorer Gæld til andre menighedsråd Periodeafgrænsingsposter, forpligtelser Forskud på kommunal kirkeskat Deposita mv. Anden kortfristet gæld, herunder kollekter og løndele Primo , , , , , , , , , ,87 Ultimo , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 940, , ,01 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :10 Side 8

11 Formål 1 Indtægter Fælles indtægter i alt -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 10 Ligningsbeløb til drift , , , ,20 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne , ,00 12 Generelt tilskud fra fællesfonden I alt , , , ,20 2 Driftsudgifter Kirkebygning og sognegård -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 20 Fælles formål , , , ,51 21 Kirkebygning , , , ,23 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker) , , ,74 23 Sognegård , , , , ,33 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård) , , ,27-34,84 25 Tjenstlige lokaler i præstegård I alt , , , , ,65 3 Kirkelige aktiviteter -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 30 Fælles formål , , ,44 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger , , , , ,16 32 Kirkelig undervisning , , , , ,17 33 Diakonal virksomhed , , , , ,08 34 Kommunikation , , , , ,77 35 Kirkekor , , , , ,30 36 Kirkekoncerter ,00 37 Foredrags- og mødevirksomhed , , , , ,77 39 Kontingent til DSUK I alt , , , , , ,69 4 Kirkegård -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 40 Kirkegården , , , , ,50 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser , , ,00 42 Krematorium 43 Arbejde uden for egen kirkegård I alt , , , , ,50 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :10 Side 9

12 Formål 5 Præstebolig mv. -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 50 Fælles formål -495, ,00 51 Præstebolig , , , ,63 52 Præstebolig 2 53 Præstebolig 3 54 Præstebolig 4 55 Præstebolig 5 56 Funktionærbolig 57 Skov og landbrug -839, ,38-839,52 58 Øvrige ejendomme , , ,03 I alt , , , ,15 6 Administration og fællesudgifter -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 60 Fælles formål , , , , ,90 61 Menighedsrådet/provstiudvalget , , , ,83 62 Personale, inkl. delt medarbejder , , , ,76 63 Bygning 64 Økonomi , , , Personregistrering , , ,21 66 Efteruddannelse , , , ,67 67 Forsikringspræmie , , , ,48 68 Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg ,51 69 Stiftbidrag (PU) I alt , , , , , ,64 7 Finansielle poster -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 70 Renter af stiftslån , , , ,62 71 Renter af realkredit og andre lån 72 Øvrige renteudgifter 73 Renteindt. af likvider (ex. kgd.) 1.163, , ,08 74 Renteindt. af kirkekap.l (ex. gravkap.) 7.158, , ,96 75 Kursgevinst/-tab 76 Momsregulering ,15 I alt , , , , ,62 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :10 Side 10

13 Formål 8 Anlægsramme -- heraf -- indtægter Udgifter, udgifter, løn øvrig drift 80 Kirkebygning 81 Sognegård 82 Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård) 83 Kirkegård 84 Krematorium 85 Præsteboliger Funktionærboliger 87 Skov og landbrug 88 Øvrige ejendomme 90 Renteindtægt af anlægsopsparing 1,73 138,90 1,73 91 Salg af anlæg m.v. 92 Ligningsbeløb anlæg , , , , % tillægsbevilling anlæg I alt , , , , Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :10 Side 11

14 Bilag 1: Faste ejendomme administreret af menighedsrådet (bortset fra kirken og kirkegården med bygninger) Matr. nr ejerlav og sogn Haderslev 456 Haderslev 4207 Gl. Haderslev 63 Haderslev 1036 m.fl. Areal Seneste ejendomsvurdering Ejendomsværdi Grundværdi Benyttelse, evt. leje og forpagtningsvilkår Beboelse og kontorer + mødelok Præstebolig Skov Udlejet til golfbane Ejendomsværdi i alt Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :10 Side 12

15 Bilag 2: Kollektregnskab og andre biregnskaber MENIGHEDSPLEJEN Beholdning menighedsplejen Julehjælp retur Indsamlede kollekter Videresendte kollekter - Tilskrevne renter Fratrukne gebyrer og bankbogsblade - Hævet til akut-hjælp - Hævet til julehjælp - Saldo Beløb 3.660, , ,50 4,41 171, ,16 REGNSKAB FOR JULEHJÆLP Hævet til julehjælp på menighedsplejen Fordelt efter liste (anonym) Afstemning ATTERMANNS MINDELEGAT Rentebog Dan.bank , Tilskrevne renter Beholdning Obligationsbeholdning Nykredit 6% 2026, Udtrækninger - Beholdning Kapitalbog Dan.bank , Tilskrevne udtrækninger Beholdning ,51 217,09 573, ,54 494, , ,25 494, ,17 SCHAUMANN ÆLDRE Rentebog Dan.bank , Tilskrevne renter Beholdning Obl. beholdning, Sdj.krf. 7% og Nykredit 2026, 6%, Udtrækninger - Beholdning Kapitalbog Dan.bank , Tilskrevne udtrækninger Beholdning ,20 53, ,95 539,08 156,58 382, ,09 156, ,67 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :10 Side 13

16 Beløb SCHAUMANN BØRN Rentebog Dan.bank , Tilskrevne renter Beholdning Obligationsbeholdning Nykredit % Udtrækninger - Beholdning Kapitalbog Dan.bank , beholdning Tilskrevne udtrækninger Beholdning ,37 65, ,36 757,90 167,64 590, ,69 167, ,33 ARV EFTER NIELSEN, ERLEV Obligationsbeholdning Udtrækninger - Beholdning Rente- og kapitalbog Dan.bank behold Tilskrevne renter Tilskrevne udtrækninger Beholdning ,82 12,69 19, ,94 46,34 12, ,97 SØSTRENE LUND Obl.beholdning Totalkredit %, Udtrækninger - Beholdning Rente- og kapitalbog, Arb.Landsbank, beholdning Tilskrevne renter Tilskrevne udtrækninger Depotgebyr - Beholdning ,17 791, , , ,64 791,57 369, ,53 REGNSKAB DEPOSITUM FOR GOLFKLUBBENS JORDLEJE Obligationsbeholdning Udtrækninger - Beholdning Rente- og kapitalbog Dan.bank , ,95 375, , ,01 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :10 Side 14

17 Tilskrevne renter Tilskrevne udtrækninger Depotgebyr - Fejlindtastning af depotgebyr for - Beholdning Beløb 444,10 375, ,79 KUNSTFOND Beholdning Dan.bank , Tilskrevne renter Beholdning ,27 1, ,16 FERIEKONTO Saldo Indsat ialt i Hævet ialt i - Gebyr - Saldo , , , ,66 Gammel Haderslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr ,, Afleveret d :10 Side 15

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Y's Men International Region Danmark

Y's Men International Region Danmark Y's Men International Region Danmark Y s Men International Region Danmark CVR. Nr. 91 63 15 55 Årsregnskab for 2015 1. april 2014 til 31. marts 2015 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind

ÅRSRAPPORT. Stærkere end nogensinde. Lind ÅRSRAPPORT Stærkere end nogensinde 214 Lind +??????= Kort fortalt Indhold Lind Capital er et uafhængigt handelsselskab blev grundlagt i 27 4 5 Nøgletal 214 Medarbejdertal 214 handler ud fra en markedsneutral

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere