Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016"

Transkript

1 Københavns Kommune Økonomiforvaltningen SÆRLIGE BETINGELSER VERSION JUNI 2016

2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion Tidsplanlægning Forsinkelser Ekstraarbejder Entreprenørens krav om betaling ud over den aftalte entreprisesum Entreprenørens krav om tidsfristforlængelse Projektering Nøglemedarbejdere Byggemøder Bygningsgennemgang og aflevering Fakturering Konfliktløsning Bilag... 12

3 1. Introduktion De Særlige Betingelser indgår som en integreret del af aftalen mellem bygherren og entreprenøren og rådgiverne. Det er afgørende for projektet, at alle involverede parter er fortrolige med vilkårene og processerne og deres rolle i byggeriet. Det påhviler således entreprenøren at udføre arbejdet i overensstemmelse med det samlede udbudsmateriale, herunder nærværende bestemmelser. Entreprenøren er forpligtet til at gøre bygherren opmærksom herpå, såfremt relevante ydelser er udeladt af kontrakten. Entreprenøren skal udføre samtlige ydelser beskrevet i det samlede kontraktmateriale, medmindre det klart og entydigt fremgår, at ydelsen leveres af bygherren eller tredjepart. Efter kontrakten er indgået, er entreprenøren forpligtet til at foretage en gennemgang og risikovurdering af projektet, jf. bygherrens AB 92 11, stk. 1. Entreprenøren er ved projektgennemgangen forpligtet til at gøre opmærksom på eventuelle uhensigtsmæssigheder, projektfejl m.v. Entreprenøren skal sikre overholdelse af de til enhver tid gældende forskrifter på byggepladsen, herunder sikre overholdelse af bygherrens pligter i henhold til Arbejdstilsynets "Bekendtgørelse om bygherrens pligter", jf. entreprisekontrakten. 2. Tidsplanlægning 2.1 Entreprenørens detaljerede arbejdstidsplan, jf. AB 92 9, stk. 1 Efter indgåelsen af entreprisekontrakten skal entreprenøren udlevere et udkast til arbejdstidsplan for udførelse af entreprenørens ydelser, jf. entreprisekontrakten samt AB 92 9, stk. 1. En ændret arbejdstidsplan fritager ikke entreprenøren for ansvar for forsinkelser i forhold til de i udbudstidsplanen/kontrakttidsplanen fastlagte tidsfrister. Ændringer af de dagbodsanktionerede terminer kan alene ske ved klar skriftlig aftale mellem entreprenøren og bygherren. Efter at have modtaget entreprenørens udkast til arbejdstidsplan skal bygherren meddele entreprenøren, hvorvidt arbejdstidsplanen kan godkendes. Bygherren kan kun nægte at godkende arbejdstidsplanen, såfremt der er saglige grunde dertil, f.eks. at den ikke overholder udbudstidsplanen/kontrakttidsplanen, ikke lever op til kravene i nærværende bestemmelser eller på væsentlige punkter må anses for urealistisk. Såfremt bygherren nægter at godkende arbejdstidsplanen, skal der samtidig gives en fyldestgørende, skriftlig beskrivelse af tidsplanens fejl og mangler. Indtil der foreligger en godkendt arbejdstidsplan, som overholder kravene i nærværende bestemmelser, er bygherren berettiget til at tilbageholde entreprenørens krav på betaling for udført arbejde. Entreprenøren skal være opmærksom på, at de nedenfor anførte bestemmelser fortsat gælder, selv om arbejdstidsplanen er godkendt. På forespørgsel skal entreprenøren senest 3 dage forinden afholdelse af byggemøder, fremsende en opdateret arbejdstidsplan for udførelsen af entreprenørens egne ydelser. Den opdaterede arbejdstidsplan skal tage udgangspunkt i det faktiske stade. Entreprenørens fremsendelse af opdateret arbejdstidsplan af sine ydelser, bevirker ikke, at de i udbudstidsplanen/kontrakttidsplanen og udbudsmaterialet/entreprisekontrakten fastsatte dagbodsanktionerede terminer ændres.

4 2.1.1 Arbejdstidsplanen skal som minimum overholde følgende krav: Arbejdstidsplanen skal overholde udbudstidsplanen/kontrakttidsplanen, herunder indeholde de terminer, der fremgår af denne. Aktiviteter, der udføres indenfor de næste 3 måneder, må højest have en varighed på 3 uger. Aktiviteter, der har en varighed på mere end 3 uger, skal derfor opdeles i underaktiviteter. Aktiviteter, der afsluttes senere end 3 måneder fra arbejdstidsplanens fremsendelse til bygherren, må højest have en varighed på 6 uger. Aktiviteter, der har en varighed på mere end 6 uger, skal derfor opdeles i underaktiviteter. Tidsplanen skal angive tidsfrister for beslutninger, valg, oplysninger, bygherreleverancer eller andet, som påhviler bygherren eller andre aktører, herunder også entreprenørens eventuelle underentreprenører. 2.2 Koordineringspligt Entreprenøren skal medvirke til at samarbejde loyalt og koordinere sine arbejder og arbejdstidsplan med eventuelle øvrige entreprenører, bygherreleverancer, bygherrens tekniske rådgivere og andre aktører. Det betyder blandt andet, at entreprenøren kan blive forpligtet til at ændre sin arbejdstidsplan, således at den kan koordineres med de øvrige aktørers tidsplaner. Sådanne ændringer berettiger ikke entreprenøren til betaling ud over den aftalte entreprisesum, medmindre behovet for koordinering overstiger det behov, som entreprenøren med rette kunne forvente ved afgivelsen af sit tilbud. 2.3 Pligt til at foretage ændringer i arbejdstidsplanen Bygherren kan forlange, at entreprenøren ændrer sin arbejdstidsplan, såfremt det er nødvendigt for at sikre fremdriften af det samlede projekt. Hvis ændringerne overstiger dét, som entreprenøren er forpligtet til i medfør af sin koordineringspligt, er bygherren forpligtet til at betale entreprenøren for de øgede dokumenterede omkostninger, der er forbundet med ændringerne. Entreprenørens eventuelle krav på betaling skal fremsættes og behandles som et krav om betaling for ekstraarbejder, jf. bestemmelserne herom. 3. Forsinkelser 3.1 Dagbod Entreprenøren ifalder dagbod, såfremt de samlede arbejder ikke afleveres rettidigt. Dagbodens størrelse fremgår af entreprisekontraktens bestemmelser herom. Fremgår det af udbudstidsplanen/kontrakttidsplanen, byggeprogrammet eller entreprisekontrakten, at arbejderne færdiggøres i flere afleveringer, ifalder entreprenøren dagbod for hver af disse afleveringer, der ikke overholdes. Dagbodens størrelse fremgår af entreprisekontrakten. Rettidig aflevering af senere afleveringer betyder ikke, under nogen omstændigheder, at dagbod vedrørende tidligere afleveringer bortfalder. Nedskrivning af garantistillelse reguleres i entreprisekontrakten og AB 92 med bygherrens tilføjelser og fravigelser.

5 3.2 Entreprenørens pligt til at indhente forsinkelser Bliver entreprenøren forsinket, skal entreprenøren snarest muligt komme med forslag til, hvordan forsinkelsen kan indhentes uden - eller med mindst mulig - betydning for projektet. Pligten gælder, uanset entreprenøren mener at have krav på tidsfristforlængelse. Entreprenørens forslag skal om nødvendigt indeholde forslag til forcering af arbejderne, omlægning og/eller forcering af andre aktørers arbejder og/eller leverancer. Hvis entreprenørens forslag indebærer forcering af arbejderne, skal forslaget også angive, om entreprenøren kræver betaling ud over den aftalte entreprisesum for at udføre forceringen. Såfremt en forsinkelse kan indhentes ved, at entreprenøren laver en forsvarlig forcering af sine egne ydelser, vil bygherren undlade at gøre entreprenøren ansvarlig for forsinkelsen, hvis samtlige følgende betingelser er opfyldt: Forceringen betyder, at forsinkelsen ikke får nogen form for betydning for fremdriften af projektet eller dele heraf. Forceringen betyder, at forsinkelsen hverken påfører bygherren eller bygherrens samarbejdspartnere, herunder rådgivere, entreprenører og leverandører, omkostninger eller ulemper. Forsinkelsen må derfor blandt andet ikke indebære, at bygherren eller bygherrens samarbejdspartnere får kortere frister til eksempelvis at træffe beslutninger, afgive tilbud eller udføre bestemte dele af projektet, medmindre der træffes aftale herom. Entreprenøren skal dokumentere, at ovennævnte betingelser er opfyldt. 4. Ekstraarbejder Ekstraarbejder må ikke påbegyndes uden bygherrens forudgående, skriftlige samtykke. Entreprenøren er derfor kun berettiget til betaling for ydelser, der ikke fremgår af kontraktgrundlaget, såfremt der forud for udførelsen af sådanne ekstraarbejder er indgået skriftlig aftale herom mellem bygherren og entreprenøren. Aftaler om udførelse af ekstraarbejder skal beskrive entreprenørens arbejder og aktiviteter, ligesom de skal indeholde en tidsplan for udførelsen heraf. Aftalerne skal tillige angive, om der arbejdes i regning, til fast pris eller efter enhedspriser. Arbejdes der i regning, skal aftalen indeholde entreprenørens overslag over omkostningerne. Er der aftalt fast pris for ekstraarbejdet, skal den faste pris fremgå af aftalen. Arbejdes der efter enhedspriser, skal de anslåede mængder samt den anslåede samlede pris fremgå af aftalen. Aftaler om ekstraarbejder skal udfærdiges på den af bygherren udfærdigede formular, jf. bilag 1. Indgåede aftaler om ekstraarbejder nummereres fortløbende, og processen beskrevet i bestemmelserne herom følges. 4.1 Regningsarbejde Udføres ekstraarbejder i regning, opgøres entreprenørens vederlag for ekstraarbejderne som entreprenørens rimelige, direkte og dokumenterbare omkostninger ved ekstraarbejdernes udførelse, idet entreprenøren endvidere er berettiget til at oppebære et dækningsbidrag på højest 10 %. For ekstraarbejder udført helt eller delvist i underentreprise, er entreprenøren alene berettiget til at oppebære et dækningsbidrag på 10 % for så vidt angår den del, der udføres i underentreprise.

6 4.2 Dokumentation for kravet Når entreprenøren fremsætter krav på vederlag for ekstraarbejder udført i regning, skal entreprenøren vedlægge fuld dokumentation for sine omkostninger ved ekstraarbejdernes udførelse og beregningen af entreprenørens dækningsbidrag. Medmindre bygherren konkret har aftalt andet, er bygherren ikke forpligtet til at betale entreprenøren for de pågældende ekstraarbejder, før bygherren har modtaget fyldestgørende dokumentation for kravet. I det omfang entreprenørens tilbud indeholder enheds- og/eller timepriser for udførelse af ekstraarbejder i regning, finder disse anvendelse uanset ovenstående. Entreprenøren er ikke berettiget til at tillægge sådanne enheds- og/eller timepriser nogen form for dækningsbidrag eller andet tillæg, idet enhver direkte og indirekte omkostning, fortjeneste mv. skal være indeholdt i disse priser. Entreprenørens krav på vederlag for udførelse af ekstraarbejder skal i øvrigt fremsættes efter bestemmelserne herom. 5. Entreprenørens krav om betaling ud over den aftalte entreprisesum Mener entreprenøren sig berettiget til betaling ud over den aftalte entreprisesum, skal entreprenøren skriftligt fremsætte sit krav herom ved brug af bilaget Aftaleseddel, jf. Bilag A. Entreprenørens krav om betaling skal fremsættes snarest muligt og uden ugrundet ophold efter, at entreprenøren kendte eller burde kende den omstændighed, der begrunder kravet. Samtidig med at entreprenøren fremsætter sit krav om betaling, skal entreprenøren i formularen angive kravets størrelse. Hvis entreprenøren på dette tidspunkt hverken kender eller bør kende kravets størrelse, skal entreprenørens skriftlige oplysning om kravets størrelse fremsættes snarest muligt og uden ugrundet ophold efter, at entreprenøren kender eller burde kende denne. Entreprenørens meddelelser skal nøje angive, hvilke faktiske og juridiske omstændigheder der begrunder entreprenørens krav om betaling samt indeholde tilstrækkelig dokumentation for disse. Såfremt entreprenøren ikke snarest muligt og uden ugrundet ophold fremlægger tilstrækkelig dokumentation for kravets berettigelse og størrelse, vil bygherren foretage et skøn, som herefter lægges til grund. Snarest muligt efter at bygherren har modtaget entreprenørens meddelelser i henhold til nærværende bestemmelse, skal bygherren meddele entreprenøren, a) hvorvidt entreprenørens krav godkendes på det foreliggende grundlag, eller b) hvorvidt entreprenørens krav godkendes, men således at kravet alene kan godkendes med et mindre beløb, end det krævede, eller c) hvorvidt entreprenørens krav principielt godkendes på det foreliggende grundlag, men således at endelig godkendelse eller opgørelse af kravet kræver yderligere oplysninger eller dokumentation fra entreprenøren, eller d) hvorvidt entreprenørens krav afvises på det foreliggende grundlag, eller e) hvorvidt entreprenørens krav principielt afvises på det foreliggende grundlag, men således at endelig stillingtagen kræver yderligere oplysninger eller dokumentation fra entreprenøren.

7 Mener entreprenøren, at ændrings- eller ekstraarbejder berettiger ham til tidsfristforlængelse, skal krav herom fremsættes ved brug af bilaget Tidsfristforlængelse, jf. Bilag B, og i øvrigt efter bestemmelserne herom, jf. pkt. 6 nedenfor. Tilsidesætter entreprenøren ovenstående frister og krav, kan entreprenørens krav på betaling ud over den aftalte entreprisesum fortabes/prækluderes. Forhandlinger om, hvorvidt et givent arbejde berettiger entreprenøren til ekstrabetaling eller om størrelsen af en sådan ekstrabetaling, må ikke forsinke arbejdernes udførelse, jf. AB 92 med tilføjelser og fravigelser. 6. Entreprenørens krav om tidsfristforlængelse Mener entreprenøren sig berettiget til tidsfristforlængelse, jf. AB 92 24, skal entreprenøren for hver begivenhed, der efter entreprenørens opfattelse berettiger entreprenøren til tidsfristforlængelse, skriftligt fremsætte sit krav herom ved brug af bilaget Tidsfristforlængelse, jf. Bilag B. Entreprenøren er forpligtet til hurtigst muligt at afklare, hvilken betydning krav om tidsfristforlængelse vil have for arbejdernes fremdrift og den gældende kontrakttidsplan. Entreprenørens krav om tidsfristforlængelse skal fremsættes snarest muligt, jf. AB 92 24, stk. 3, og uden ugrundet ophold efter, at entreprenøren kendte eller burde kende den omstændighed, der begrunder kravet om tidsfristforlængelse. Samtidig med at entreprenøren fremsætter sit krav på tidsfristforlængelse, skal entreprenøren angive, hvilken betydning kravet på tidsfristforlængelse vil have for arbejdernes fremdrift og den gældende kontrakttidsplan. Hvis entreprenøren på dette tidspunkt hverken kender eller bør kende kravets betydning for arbejdernes fremdrift og den gældende kontrakttidsplan, skal entreprenøren snarest muligt og uden ugrundet ophold skriftligt meddele sit estimat heraf. Snarest muligt og uden ugrundet ophold efter, at entreprenøren kender eller bør kende kravets betydning for arbejdernes fremdrift og den gældende kontrakttidsplan, skal entreprenøren skriftligt meddele kravets betydning for arbejdernes fremdrift og den gældende kontrakttidsplan. Entreprenørens meddelelser skal nøje angive, hvilke faktiske og juridiske omstændigheder, der begrunder entreprenørens krav om tidsfristforlængelse, samt indeholde tilstrækkelig dokumentation for disse. Såfremt entreprenøren ikke snarest muligt og uden ugrundet ophold fremlægger tilstrækkelig dokumentation for tidsfristforlængelseskravets berettigelse og størrelse, vil bygherren foretage et skøn, som herefter lægges til grund. 6.1 Snarest muligt efter at bygherren har modtaget entreprenørens meddelelser i henhold til nærværende bestemmelse, skal bygherren meddele entreprenøren, a) hvorvidt entreprenørens krav godkendes på det foreliggende grundlag, eller b) hvorvidt entreprenørens krav godkendes, men således at forholdet alene kan tillægges mindre betydning for arbejdernes fremdrift og den gældende kontrakttidsplan end anført af entreprenøren, eller c) hvorvidt entreprenørens krav principielt godkendes på det foreliggende grundlag, men således at endelig godkendelse af kravet eller endelig opgørelse af dets betydning for

8 arbejdernes fremdrift og den gældende kontrakttidsplan kræver yderligere oplysninger eller dokumentation fra entreprenøren, eller d) hvorvidt entreprenørens krav afvises på det foreliggende grundlag, eller e) hvorvidt entreprenørens krav principielt afvises på det foreliggende grundlag, men således at endelig stillingtagen kræver yderligere oplysninger eller dokumentation fra entreprenøren. Tilsidesætter entreprenøren ovenstående frister og krav, kan entreprenørens krav på tidsfristforlængelse fortabes/prækluderes. 7. Projektering Entreprenøren skal som led i afgivelse af tilbud og indgåelse af kontrakt udtømmende gennemgå udbudsmaterialet, herunder udbudsbrevet, hvoraf det fremgår, hvilke projekteringsforpligtelser/systemleverancer entreprenøren har påtaget sig. Hvor der i udbudsmaterialet er pålagt entreprenøren en projekteringsforpligtelse og dermed projekteringsansvar, er det uden betydning, om arbejdet er udbudt som fag-, stor- eller hovedentreprise. Projekteringsforpligtelserne og projekteringsansvaret pålægges entreprenøren i den grad, det er beskrevet i eller følger af det samlede udbudsmateriale. Ethvert krav vedrørende økonomi og/eller tid, som måtte skyldes entreprenørens manglende rettidige afklaring af sine projekteringsforpligtelser og det hermed forbundne projekteringsansvar, afvises. 8. Nøglemedarbejdere Entreprenøren skal præstere en fagligt kvalificeret arbejdsindsats. Entreprenøren er derfor forpligtet til at sikre den nødvendige og tilstrækkelige projektorganisation til gennemførelse af projektet. Entreprenøren må ikke uden bygherrens forudgående godkendelse fjerne nøglemedarbejdere fra opgaven. Som nøglemedarbejdere anses de medarbejdere, som entreprenøren har henvist til i sit tilbud samt øvrige medarbejdere, der er nødvendige for opgavens løsning, herunder underentreprenører. Entreprenøren har pligt til at sikre, at nøglemedarbejdernes arbejdsindsats faktisk er til rådighed for udførelse af opgaven. Dette indebærer, at entreprenøren ikke kan flytte en nøglemedarbejder til andre projekter, såfremt dette måtte medføre, at nøglemedarbejderen dermed ikke kan yde den nødvendige og forventede tidsmæssige indsats på projektet omfattet af nærværende aftale. Såfremt en nøglemedarbejder hos entreprenøren bliver indisponibel, pålægges entreprenøren en dagbod på 0,1 af den oprindeligt aftalte entreprisesum for hver arbejdsdag, hvor nøglemedarbejderen er indisponibel. Entreprenøren skal straks fremkomme med forslag til ny nøglemedarbejder til bygherrens godkendelse. Entreprenøren skal i så fald over for bygherren dokumentere, at den fortsættende nøglemedarbejder som minimum har samme kvalifikationer og forudsætninger, som den ophørende nøglemedarbejder. Såfremt medarbejderen godkendes af bygherren, nedsættes taksten for den påløbne dagbod til 0,05 af den oprindeligt aftalte entreprisesum.

9 9. Byggemøder Krav til byggemøder fremgår af AB med tilføjelser og fravigelser samt i øvrigt af byggesagsbeskrivelsen. 10. Bygningsgennemgang og aflevering Der henvises til Aftale om Byggeri til Drift med dertilhørende bilag, dagsordener mv. Bilaget Indkaldelse til bygningsgennemgang, jf. Bilag C, og bilaget Afleveringsprotokol, jf. Bilag D, skal anvendes. Bygherren skal til enhver tid kunne påbegynde leveringen og monteringen af eventuelle egne leverancer før det i udbudstidsplanen/kontrakttidsplanen fastsatte afleveringstidspunkt. Leveringen og monteringen af bygherrens egne leverancer skal koordineres med entreprenøren. Uanset, at bygherren leverer og monterer egne leverancer før afleveringen, kan arbejderne eller dele af disse ikke betragtes som afleveret eller ibrugtaget, hvorfor reglerne i AB 92 12, stk. 1-3 med tilføjelser og fravigelser fortsat er gældende. 11. Fakturering Betaling sker i henhold til den i entreprisekontrakten fastlagte metode. Begæring om udbetalinger skal fremsendes til bygherren som E-fakturering og til rådgiveren digitalt. EAN nr., projekttitel, projektnummer, bruger-ident og projektlederens navn fremgår af entreprisekontrakten. Fakturaer på a conto beløb og ekstraarbejder skal fremsendes særskilt. Entreprenøren skal ved hver fakturering medsende en oversigt over alle forventede faktureringer for den samlede udførelsesperiode. Bygherrens modtagelse af oversigten er ikke en godkendelse af entreprenørens forventede fakturering. Oversigten er at betragte som en periodisering af den forventede fakturering, som tjener som regnskabsteknisk hjælperedskab for bygherren. Københavns Kommune modtager kun fakturaer i det elektroniske format OIOUBL. Følgende procedure er gældende: 1. Entreprenøren stiler fakturaen til bygherren og fremsender som e-faktura. Kopi af fakturaen skal sendes som pdf-fil til rådgiver. 2. Rådgiver anviser fakturaen ved at påføre dato, stempel og underskrift. 3. Rådgiver sender den anviste faktura til bygherren. 4. Herefter vil bygherren betale fakturaen, såfremt den er godkendt. Bygherren betaler ikke gebyr eller andre omkostninger forbundet med E-fakturering. Såfremt fakturaen er mangelfuld, rykkes betalingsfristen tilsvarende. Betalingsfristen på 30 kalenderdage gælder fra modtagelse af E-faktura, der bliver godkendt.

10 Det er ikke muligt delvist at betale en fremsendt faktura, hvorfor beløb altid bør være aftalt/afstemt på forhånd. 12. Konfliktløsning Parterne er enige om, at konflikter aldrig må være til hinder for eller sinke arbejdernes udførelse. Såfremt der opstår konflikter mellem parterne, skal konflikten søges løst på det niveau, som konflikten opstår. Såfremt dette ikke lykkes, skal konflikten søges løst i overensstemmelse med nedennævnte procedure Projektgruppen Når der opstår en konflikt mellem parterne, der ikke kan løses, skal konflikten altid indbringes på projektgruppeniveau. Projektgruppen består af den enkelte projektleder fra bygherren, bygherrens rådgiver på projektet samt en projektleder fra entreprenøren. Håndtering af konflikten sker ved mundtlige drøftelser i projektgruppen. Projektgruppen træffer beslutning gennem dialog, og senest 10 arbejdsdage fra anmodningen om håndtering af konflikten i projektgruppen er rejst. Såfremt projektgruppen ikke kan løse konflikten, henvises konflikten til håndtering i konfliktforum, jf. bestemmelserne herom Konfliktforum Hver af parterne kan til enhver tid efter kontraktens indgåelse og indtil arbejdernes aflevering forlange, at der oprettes et særligt Konfliktforum. Konfliktforum skal herefter behandle de af parternes konflikter, der ikke kan løses mellem parterne. Konfliktforum består af én repræsentant for hver part. Partsrepræsentanten skal have beføjelser til at træffe bindende beslutninger på vegne af pågældende part. Senest 15 arbejdsdage efter, at en konflikt er henvist til behandling i Konfliktforum, træffer dets medlemmer i enighed beslutning om, hvorledes den pågældende konflikt bedst løses. Medlemmerne kan eksempelvis beslutte: en endelig løsning af konflikten, eller at én eller begge parter skal fremskaffe yderligere dokumentation for partens synspunkt eller udarbejde supplerende redegørelser for det juridiske grundlag, der begrunder partens synspunkt, eller at konflikten skal forelægges en opmand i overensstemmelse med bestemmelserne herom, eller at konflikten ikke kan løses på nuværende tidspunkt, og derfor må henvises til løsning efter reglerne i AB med tilføjelser og fravigelser Opmand Ved indgåelse af kontrakten kan parterne i fællesskab træffe beslutning om, at en uvildig part skal fungere som opmand. Beslutningen skal være truffet senest 4 uger efter, at parterne har skrevet under på entreprisekontrakten. Opstår der konflikter mellem parterne, kan hver part forlange eller parterne i fællesskab beslutte, at konflikten forelægges den uvildige opmand i overensstemmelse med reglerne i nærværende bestemmelse.

11 Har parterne ikke på forhånd udpeget, hvem der skal fungere som opmand, udmeldes opmanden af Voldgiftsinstituttet, når tvisten opstår. Voldgiftsinstituttet skal som opmand udmelde en jurist, advokat eller dommer med speciale i entrepriseret. Den udmeldte opmand vil herefter selv i fornødent omfang indhente hjælp fra en teknisk rådgiver. Den tekniske rådgiver vælges af den udmeldte opmand Procedure Til brug for opmanden udarbejder parterne hver deres beskrivelse af konflikten, herunder med en nøje angivelse af hvilke forhold opmanden anmodes om at vurdere. Den enkelte part fremlægger de dokumenter og oplysninger, den enkelte part anser for nødvendige i sagen. Parterne træffer i fællesskab beslutning om, hvorledes konflikten skal forelægges for opmanden, og hvorvidt parterne skal udarbejde skriftlige eller mundtlige indlæg for opmanden. Såfremt parterne ikke kan blive enige om, hvorledes konflikten skal forelægges opmanden, vil opmanden træffe beslutning om dette samt fastsætte frister for eventuelle skriftlige indlæg, fremsendelse af dokumenter mv. Opmandens vurdering skal foreligge senest 30 arbejdsdage efter, at en part har anmodet om, at en konflikt forelægges en allerede udnævnt opmand, eller fra det tidspunkt han er udpeget af Voldgiftsinstituttet. Vedrører konflikten helt ekstraordinært komplicerede forhold, kan opmanden dog beslutte, at fristen forlænges til 45 arbejdsdage. Opmandens beslutning er bindende, indtil voldgiftsrettens kendelse foreligger, eller parterne indgår forlig om spørgsmålet. Såfremt der ikke inden for 30 arbejdsdage fra datoen for opmandens beslutning er anlagt sag ved voldgiftsretten eller indgået forlig vedrørende indholdet af opmandens beslutning, anses denne for bindende og endelig for parterne. Voldgiftssagen behandles i henhold til AB med tilføjelser og fravigelser. Opmandens vurdering kan fremlægges under den efterfølgende voldgiftssag, men kan ikke sidestilles med syn og skøn. Beslutter parterne i fællesskab at forelægge en konflikt for en opmand, deles omkostningerne til opmanden ligeligt mellem parterne. Forelægges en konflikt alene opmanden på grund af den ene parts begæring, afholdes omkostningerne til opmanden af den pågældende part. Parterne kan ikke kræve omkostninger til sagkyndig eller juridisk bistand i forbindelse med konfliktens forelæggelse for opmanden erstattet af hinanden. Opmanden kan heller ikke træffe beslutning om sagsomkostninger eller renter. Såfremt opmandens beslutning medfører, at bygherren skal udbetale et givent beløb til en part, skal den pågældende part stille sikkerhed for beløbet med tillæg af et af opmanden fastsat beløb til dækning af renter og sagsomkostninger under en eventuel senere voldgiftssag. Sikkerheden skal stilles i form af en garanti på de vilkår, der fremgår af AB 92 6 med tilføjelser og fravigelser. Beløbet frigives til den rette part, når der foreligger et forlig eller en endelig voldgiftskendelse. Hvis der skal træffes afgørelse om berettigelsen af et krav om udbetaling under garantien, jf. AB 92 6 med tilføjelser og fravigelser, fungerer opmanden tillige som sagkyndig i henhold til reglerne i AB med tilføjelser og fravigelser. Såfremt parterne er uenige om, hvorvidt den stillede sikkerhed skal frigives, træffer opmanden beslutning om, hvorvidt der skal ske udbetaling af den stillede sikkerhed. Entreprenøren er forpligtet til at sikre, at garanten stiller en sikkerhed på de skitserede vilkår.

12 Hvis voldgiftsretten måtte komme frem til, at bygherren har en betalingsforpligtelse overfor en part i konflikten, er bygherren forpligtet til at erstatte den pågældende parts garantiprovision til bank eller garantiselskab for opretholdelse af garantien frem til, at der foreligger en endelig voldgiftskendelse. 13. Bilag Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Aftaleseddel Tidsfristforlængelse Indkaldelse til bygningsgennemgang Afleveringsprotokol

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Entreprisekontrakt / Udkast Dato: 17-04-2014 1 af 5 Entreprisekontrakt,,. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Kultur- og Fritidsforvaltningen Helsingør Ejendomme ved kontaktperson: Lars Schou Pedersen,. Direkte tlf.: 26 73 43 26 i det følgende kaldet

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør

ENTREPRISEKONTRAKT. Byggesagen. Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Byggesagen Økonomi & Ejendomme Skt. Anna Gade 5A 3000 Helsingør Acadre nr 17/1 Sags nr.:17/1 Dato:xx.xx.2017. Vers.: 01 Projektleder: flp ENTREPRISEKONTRAKT SIDE 1 Mellem Helsingør Kommune Center for Økonomi

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

AB92 Entreprisekontrakt

AB92 Entreprisekontrakt 1 AB92 Entreprisekontrakt 1 Parterne Mellem Thyborøn-Agger Færgefart Rådhusgade 2 7620 Lemvig CVR 51992512 (herefter: Bygherren) og [Entreprenør] [adr] CVR [CVR-nr.] (herefter: Entreprenøren) er indgået

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser Marts 2014 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon +45 5640 0000 wwwcowidk Gribvand Spildevand A/S Tømning

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT HOVEDENTREPRISEKONTRAKT Indledning: Nærværende hovedentreprisekontrakt er udarbejdet til projektet Sammen om energimodernisering Go Energi i samarbejde med Furesø Kommune. Anvendelse af denne standarddokument

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER

RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER Dato: 20. december 2013 J. nr.: 102907 RAMMEAFTALE OM LEVERING OG MONTERING AF KØKKENER mellem Boligorganisationen Tårnbyhuse Saltværksvej 23C 2770 Kastrup (herefter bygherren ) og Og medundertegnede [indsæt

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren )

ENTREPRISEAFTALE. Fonden Amager Bakke CVR nr c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej København S (herefter Bygherren ) ENTREPRISEAFTALE mellem Fonden Amager Bakke CVR nr. 37 23 43 38 c/o I/S Amager Ressourcecenter Kraftværksvej 31 2300 København S (herefter Bygherren ) og [Entreprenør navn] [CVR. nr.] [Adresse] [Adresse]

Læs mere

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt

TÅRNBYFORSYNING Vand A/S. Rammeaftale om Vandledningsarbejder Koncept til kontrakt TÅRNBYFORSYNING Vand A/S Rammeaftale om Vandledningsarbejder 2015-2017 Koncept til kontrakt 2015-07-30 1 Indholdsfortegnelse 1. PARTERNE... 3 2. AFTALEN... 3 3. AFTALEGRUNDLAG... 3 4. ENTREPRENØRENS YDELSER...

Læs mere

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG

UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG UNDERBILAG 9A TIL KONTRAKT OM EPJ/PAS KONFLIKTLØSNINGSUDVALG INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER: Teksten i dette afsnit er ikke en del af Kontrakten og vil blive fjernet ved kontraktindgåelse. Formål med Bilag:

Læs mere

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE

KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE Københavns Kommune Børne- og Ungdomsforvaltningen KONTRAKT VEDR. LEVE- RING OG MONTERING AF STANDARD- OG SPECIAL- INVENTAR, SUNDBY- ØSTER SKOLE VERSION JUNI 2016 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns

Læs mere

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING

BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING BILAG 6 ÆNDRINGSHÅNDTERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringer... 4 2.1 Kundens ændringsanmodning... 4 2.2 Leverandørens ændringsanmodning... 4 2.3 Mindsteindhold for et løsningsforslag...

Læs mere

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Leveringsaftale. mellem. NaturErhvervstyrelsen. Nyropsgade København V. (herefter benævnt Kunden) [navn] [adresse] [cvr-nr] Leveringsaftale mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato] Modellering af lokaliteter til

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format.

FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Ejendomme Teknik & Miljø Frodesgade 30-6700 Esbjerg FÆLLESBETINGELSER til AB92 til fag- og storentreprise for Esbjerg Kommune Juli 2015 Fejl! Tallet kan ikke vises i det anførte format. Fag- og storentreprise

Læs mere

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab

ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret Advokataktieselskab Dato: 3. februar 2009 J. nr.: 100569 ENTREPRENØRENS RET TIL AT STANDSE ARBEJDET af advokat Anja Ristorp Heidelberg Molt Wengel Entreprise- og Selskabsret INDLEDNING Bygherrernes og entreprenørernes mulighed

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 6.01. GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen)

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP. Appendiks 6.01. GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen) Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 6.01 GARANTI (Sikkerhed i Bygge- og anlægsfasen) På foranledning af [indsæt navn, adresse og cvr. nr.

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER

SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER SALGS- OG LEVERINGSBETALINGER 1. BAGGRUND 1.1 Klienten ønsker at modtage økonomisk rådgivning og er derfor blevet enig med Konsulenten om, at denne mod betaling af vederlag skal varetage Klientens økonomi.

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV.

KLAUSULER. Side 1 af marts TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Side 1 af 5 KLAUSULER 1. TILTRÆDELSE AF FBSA CHARTER MV. Entreprenøren forpligter sig til at tiltræde [Charteret for Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar, FN's Global Compact eller lignende], eller

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92))

ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) ENTREPRISEKONTRAKT (stor- eller hovedentreprise (AB92)) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset OMRÅDE: Kultur? Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/carsten Dencker Dir. tlf.: 3821 4356 Mail:

Læs mere

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014

Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Samhandelsbetingelser InfraHouse P/S Vers. 1.2 8. Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. Aftaleindgåelse... 3 2. Ydelsernes omfang... 3 3. Parternes forpligtelser... 4 4. Pris og betalingsbetingelser... 5

Læs mere

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING

BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING BILAG 8 ÆNDRINGSHÅNDTERING SAMT EVENTUEL VIDEREUDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ændringshåndtering... 4 3. Kundens Ændringsanmodning... 4 4. Leverandørens Ændringsanmodning... 4 5. Mindsteindhold

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Bilag 11 Ændringshåndtering

Bilag 11 Ændringshåndtering Bilag 11 Ændringshåndtering Version 1.0 04-07-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 TYPER AF ÆNDRINGER... 3 4 GENERELT... 3 5 ATP S FREMSÆTTELSE AF ÆNDRINGSANMODNINGER...

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Sagkyndige beslutninger, jf. AB Ingeniørforeningen, 26. oktober 2016

Sagkyndige beslutninger, jf. AB Ingeniørforeningen, 26. oktober 2016 Sagkyndige beslutninger, jf. AB92 46 Ingeniørforeningen, 26. oktober 2016 1 Parterne GARANTIMODTAGER Bygherre, jf. AB 92 6 Entreprenør, jf. AB92 7 Garantiløfte Entrepriseaftale GARANTISTILLER Entreprenør,

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK.

TILLÆG TIL AB92 VANDLEDNINGSARBEJDER. Rekvirent. TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK. VANDLEDNINGSARBEJDER TILLÆG TIL AB92 Rekvirent TÅRNBYFORSYNING Vand A/S att. Jørgen Pedersen Gemmas Allé 39 2770 Kastrup DK Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej 20 4000 Roskilde Entrepriseaftale 2011 Side

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012

Sociale klausuler vedr. praktik- og lærlingepladser i Odense Kommune 2012 Odense Byråd vedtog d. 10 marts 2010 (sagsnr. 2010/026094), at der i forbindelse med udbud af opgaver til private entreprenører/leverandører, skal stilles krav om beskæftigelse af praktikanter og/eller

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Tidsstyring i byggeriet tid er penge

Tidsstyring i byggeriet tid er penge Tidsstyring i byggeriet tid er penge Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Jens Hjortskov Velkommen Præsentation 1. Betydning af tidsstyring Sikre en effektiv og hensigtsmæssig gennemførelse

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Kap. 6. Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning side 1 af 6 April 2006 Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri)

HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) HOVEDENTREPRISEKONTRAKT (Tæt/lavt nybyggeri, højt nybyggeri, renovering af samlet bygning, energi 0 nybyggeri) mellem [Indsæt Bygherre] Afd.nr. CVR. nr. [Indsæt] [Indsæt kontaktdata] [Indsæt kontaktdata]

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE

UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE UDKAST AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1. PARTERNE 1.1 Undertegnede, Fonden Skødstrup Idræts- og Kulturcenter i det følgende kaldet bygherren, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren,

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Arkitekt Kim Christiansen

Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Arkitekt Kim Christiansen Anders Vestergaard Buch, Kromann Reumert Arkitekt Kim Christiansen Højt profileret domicilbyggeri for tøjkoncern Butiksareal i stueetage. Kontor på 1. og 2. sal. Åbning af butik 11-11-11 (Julehandel!)

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER

UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF KOMPRIMATORKASSER TIL 26 TONS RENOVATIONSBILER UDBUDSMATERIALE - KONTRAKTVILKÅR, PARADIGME JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB

Læs mere

Kontraktbilag 7. Montering af sugekanistre (Delaftale 4A)

Kontraktbilag 7. Montering af sugekanistre (Delaftale 4A) Kontraktbilag 7 (Delaftale 4A) Indholdsfortegnelse 1. Levering af sugekanistre ved kontraktstart...2 1.1 Vilkår for levering...2 1.2 Vilkår for montering af sugekanistre...2 1.3 Vilkår for levering af

Læs mere

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26.

Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet. Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. Regler om tvistløsningspaneler ved Voldgiftsinstituttet Vedtaget af Voldgiftsinstituttets bestyrelse og træder i kraft 26. maj 2014 1 Disse regler (herefter: Reglerne) gælder, når dette er aftalt mellem

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S

Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S RADIO- OG TV-NÆVNET Aftale mellem Radio- og tv-nævnet og Boxer TV A/S Bodssystem for tilsidesættelse af vilkår for tilladelse til at distribuere lyd- og billedprogrammer ved hjælp af jordbaserede digitale

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Administrative bestemmelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 7 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. AFHOLDELSE AF MØDER... 3 3.1 Bygherremøder

Læs mere

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr

Haveforeningen Carl Nielsen Minde, ledningsprojekt Sag nr Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-1 af 6 KAP. 10. ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Administrative bestemmelser Kap.-side : 10.-2 af 6 10.1 Generelt De administrative bestemmelser indeholder forudsætninger

Læs mere

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER

Byggestyring. Byggeprocessen fra start til slut. Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? BYGGERÅDGIVNING. Landbrugets -SÅ ER DU SIKKER Byggeprocessen fra start til slut Hvordan bliver jeg en tilfreds bygherre? Tidsplan for byggeriet Ide Skitse Myndighedsbehandling Økono mi Skitse Teg ning Licitati on Byggeperiode Hvordan bliver jeg en

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92)

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed (AB 92) - motivering af Kuben Managements ændringer og tilføjelser (AB92 ver. 25.02.2015) I det følgende anføres samt gives

Læs mere

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33

H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 H O V E D E N T R E P R I S E K O N T R A K T VEDRØRENDE LEVERING OG MONTERING AF SIKKERHEDSDØRE BOLIGFORENINGEN AAB AFDELING 33 Nielsen & Thomsen Advokatpartnerselskab Østbanegade 55 2100 København Ø

Læs mere

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor.

Opførelsen af Køge Park udbydes som én samlet totalentreprisekontrakt, jf. nedenfor. Advokatpartnerselskab Henrik Puggaard Advokat J.nr. 289785-3-1-GTH BILAG 9 TIL GRUNDKØBSAFTALEN Regler for gennemførelse af udbud af totalentreprisekontrakt 1. Udbudsforpligtelsen Til opfyldelse af Grundkøbsaftalens

Læs mere

Bilag 17 - Benchmarking

Bilag 17 - Benchmarking Bilag 17 - Benchmarking Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 BILAGETS INDHOLD... 4 3 DEFINITIONER... 4 4 BENCHMARKINGENS OMFANG... 4 5 PRISERNES KONKURRENCEDYGTIGHED... 4

Læs mere

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92)

ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) ENTREPRISEKONTRAKT (AB92) 1. Parterne 1.1. Mellem Frederiksberg Kommune, Rådhuset Frederiksberg Ejendomme Smallegade 1 2000 Frederiksberg v/direktør Nicoline Holmblad og projektleder Ib Hørning, som er

Læs mere

Microsimulering af cyklister i myldretid

Microsimulering af cyklister i myldretid Teknik- og Miljøforvaltningen Aftale om rådgivning og bistand til Microsimulering af cyklister i myldretid Dato: 18.04.2012 Sagsnr.: 2011- Dok.nr.: 2012- CVR nr. Københavns Kommune: 64942212 CVR nr. Rådgiver:

Læs mere

Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov

Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov 13 Ekstraarbejder i lyset af den nye udbudslov Tina Braad, partner 14 Ekstraarbejde eller kontraktarbejde Det beror på en fortolkning, hvorvidt en ydelse fra entreprenørens side er kontraktarbejde eller

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mediation ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale

Læs mere

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød

Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød J.nr.: 8914557 RHH/LCM/mer Aftale om bygherrerådgivning i forbindelse med opførelse af sportshal i Hillerød 1. PARTERNE Frederiksborg Gymnasium og HF Carlsbergvej 15 3400 Hillerød Danmark www.frederiksborg-gymhf.dk

Læs mere

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder

Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Standardvilkår for samarbejde mellem medicovirksomheder og designvirksomheder Nærværende standardvilkår er tænkt som et neutralt udgangspunkt for samarbejdet mellem medico- og designvirksomheder omkring

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Temamøde om sagkyndig beslutning. Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn

Temamøde om sagkyndig beslutning. Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn Temamøde om sagkyndig beslutning Aarhus Den 26. oktober 2016 Voldgiftsnævnet og IDA Syn og Skøn Voldgiftsnævnets opgaver Voldgiftssager Antal sager 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Indgåede 671

Læs mere

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering

Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet. Bilag 12 - Ændringshåndtering Kontrakt om Videreudvikling, Vedligeholdelse og Support af IMK2- systemet Bilag 12 - Ændringshåndtering 12.05.2016 Version 1.0 [Vejledning til tilbudsgiver: Bilaget er i sin helhed at betragte som et mindstekrav

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

UDBUD - INDKØB AF CHASSISER TIL RENOVATIONSBILER

UDBUD - INDKØB AF CHASSISER TIL RENOVATIONSBILER JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF CHASSISER TIL RENOVATIONSBILER UDBUDSMATERIALE - KONTRAKTVILKÅR, PARADIGME JUNI 2016 HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S UDBUD - INDKØB AF CHASSISER

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for mægling ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed er udarbejdet med henblik på anvendelse af parter i aftale om

Læs mere