Statistikdokumentation for Højest fuldført uddannelse 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Statistikdokumentation for Højest fuldført uddannelse 2014"

Transkript

1 Statistikdokumentation for Højest fuldført uddannelse / 17

2 1 Indledning Formålet med registret over højst fuldført uddannelse er at etablere et registerudtræk, der samler oplysninger vedrørende højest fuldførte uddannelser for hver enkelt person. Oplysningerne der ligger til grund for registret stammer primært fra s elevregister, med uddannelsesoplysninger tilbage fra starten af 1970' erne. Derudover anvendes oplysninger fra s kvalifikationsregister. Idet elevregistret er den primære kilde til oplysninger om den højest fuldførte uddannelse, dækker registret fyldestgørende fra begyndelsen af 1970 og frem. Der findes dog mange oplysninger fra før, som stammer fra kvalifikationsregistret. 2 Indhold Højst fuldført uddannelse er et registerudtræk, der samler oplysninger vedrørende den højst fuldførte uddannelse for hver enkelt person på baggrund af de uddannelsesoplysninger, som ligger i s elevregister og kvalifikationsregister. Registret dannes som et forløbsregister, baseret på en vurdering af den enkelte persons uddannelseskarriere og viser derved, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv. Registret dannes ved at fortolke kvalifikationskarrieren (kvalifikationerne i kronologisk rækkefølge) med henblik på at fastslå skift i kvalifikationsniveauet. En gang årligt dannes endvidere et statusregister med befolkningen den 31. december og uddannelsesoplysninger pr. 30. september det pågældende år. 2.1 Indholdsbeskrivelse Der findes følgende variable i registret over højst fuldført uddannelse: Personnummer (PERSON_ID) Tidspunkt for opnået højst fuldførte uddannelse (HF_VFRA) Tidspunkt for, hvornår højst fuldført uddannelse mister sin gyldighed som højeste uddannelse (HF_VTIL). Institution (INSTNR) Højst fuldført uddannelse (HF_AUDD) Kilde til højst fuldført uddannelse (HF_KILDE) For nærmere definition af de enkelte variable se dokumentationen i TIMES. Registret findes i 3 andre versioner med tilsvarende variabelindhold: 1. Højst fuldført almen uddannelse 2. Højst fuldført erhverskompetencegivende uddannelse 3. Seneste fuldførte uddannelse 2.2 Grupperinger og klassifikationer Ved offentliggørelser af højst fuldførte uddannelse benyttes s uddannelsesnomenklatur "Forspalte1". En beskrivelse af den kan findes på: Forspalte1 2.3 Sektordækning Populationen består af personer som er registreret med en kompetencegivende uddannelse i s elevregister eller kvalifikationsregister. 2 / 17

3 2.4 Begreber og definitioner Højst fuldført uddannelse: Højst fuldført uddannelse er den højeste uddannelse, som en person på et givet tidspunkt har fuldført. I s statistikbank er højst fuldført uddannelse opgjort pr. 30. september åååå. Højst fuldført uddannelse er defineret i forhold til hovedgrupperne i s uddannelsesnomenklatur Forspalte1 og følger det hiraki som uddannelserne har her. Følgende regler benyttes, når den højeste uddannelse vælges: 1. Uddannelsen med det højeste niveau i forspalte 1 vælges. Niveau 20 og 25 er sidestillet. 2. Hvis der er 2 uddannelse med samme niveau vælges den uddannelse som har den højeste PRIA. 3. Hvis der er 2 uddannelser med samme niveau og samme PRIA vælges den senest fuldførte uddannelse. Uddannelserne skal være kompetencegivende, dvs have kompetencekode 1,3 eller 7. Undtagelsen herfra er uddannelser/klassetrin på grundskoleniveau, hvor afsluttede klassetrin fra 6. klasse og opefter alle medtages uanset værdien af variablen KOMP. 2.5 Enheder Den statistiske enhed er fuldførte uddannelseskvalifikationer. 2.6 Population Populationen består af personer som er registreret med mindst en kompetencegivende uddannelse i s elevregister eller kvalifikationsregister. Indsamlingen af oplysninger om ph.d.-studerende er en årsindsamling. I takt med, at offentliggørelsen af elevregistret er blevet fremrykket, har det siden 2012 ikke været muligt at have data klar samtidig med data fra de øvrige uddannelsesområder. Når registret over befolkningens uddannelse bliver opdateret vil oplysningerne vedrørende ph.d. derfor være et år bagud. 2.7 Geografisk dækning Populationen består af personer, som er registreret med mindst en kompetencegivende uddannelse i s elevregistrer eller kvalifikationsregistrer. 2.8 Tidsperiode Idet Elevregistret er den primære kilde til oplysninger om den højest fuldførte uddannelse, dækker registret fyldestgørende fra begyndelsen af 1970 og frem, fordi elevregistrets oplysninger starter der. Der findes dog mange oplysninger fra før, som stammer fra kvalifikationsregistret. 2.9 Basisperiode Ikke relevant for denne statistik. 3 / 17

4 2.10 Måleenhed Måleenheden er antal personer Referencetid Der er to udgaver af registret over højst fuldført uddannelse. Et forløbsregister og et statusregister. Forløbsregistrets referencetid er 30. september åååå og opdateres en gang årligt. I statusregistret over befolkningens højst fuldførte uddannelse er referencetiden 31 december åååå. Befolkningen er opgjort pr. 31. december og uddannelsesoplysningen er pr. 30. september i det aktuelle år Hyppighed Der sker en årlig opdatering af forløbsregistret og samtidig dannes et statusregistret for det pågældende år Indsamlingshjemmel og EU regulering Lov om 6. ISCED s regel om bestemmelse af højst fuldført uddannelse fremgår af UNESCO-OECD-EUmanual:Manual ISCED reglerne følges, når der afleveres data vedrørende højst fuldført uddannelse til de internationale organisationer. Når registret over højst fuldført uddannelse dannes, afviges der fra ISCED's regler på 2 punkter. Det er uddannelsesniveauerne i den danske uddannelsesforspalte og ikke ISCED forspalten som anvendes, når de enkelte uddannelseskvalifikationer skal vurderes i forhold til hinanden. Ved fastsættelse af uddannelsernes niveau anvendes det niveau som uddannelsen har på opgørelsestidspunktet og ikke på det tidspunkt, uddannelsen er fuldført. Herved tilgodeses et behov for tidsserier set ud fra en beskæftigelses- og kompetencemæssig vinkel, hvor fortidens niveauplacering tilpasses til den nutidige. Her vises politibetjenten fx som professionsbachelor tilbage i tiden, på trods af at den først har opnået professionsbachelorniveau fra og med Det gør det endvidere lettere for brugere af statistikken at få et overblik over uddannelserne, hvis uddannelserne ikke skifter plads i klassifikationen, og man derfor ikke skal lede flere steder for at se, hvor mange politibetjente der er Indberetningsbyrde Statistikken er registerbaseret. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde Øvrige oplysninger Øvrige oplysninger kan fås på emnesiden: Emneside. 4 / 17

5 3 Statistisk behandling Med udgangspunkt i elevregistret og kvalifikationsregistret dannes registret en gang årligt som et forløbsregister, baseret på en vurdering af den enkelte persons uddannelseskarriere og viser derved, hvordan kvalifikationsniveauet udvikler sig gennem den enkelte persons liv. Registret dannes ved at fortolke kvalifikationskarrieren (kvalifikationerne i kronologisk rækkefølge) med henblik på at fastslå skift i kvalifikationsniveauet. 3.1 Kilder Hovedkilden til registret over højst fuldført uddannelse er s elevregister. Elevregistret suppleres derudover med data fra s kvalifikationsregister, der samler data fra flere kilder af forskellig karakter. Folke- & boligtællingen Indvandrernes medbragte uddannelse (IVU). Eksaminer opnået gennem voksenuddannelsessystemet. Medlemsregistre fra faglige organisationer eller autorisationsregistre. Administrative registre fra uddannelsesinstitutioner Styrelsen for International Uddannelse. Uddannelsesoplysninger fra Grønland. Når registret befolkningens uddannelse (BU) dannes, tages der hensyn til kilden, som oplysningen stammer fra, idet visse kilder er mere pålidelige/relevante end andre. Der skelnes mellem 1. og 2. prioritetskilder. Uddannelsesoplysninger fra en 1. prioritetskilde vil altid blive brugt, hvis der findes en sådan, selvom der evt. findes en uddannelsesoplysning fra en 2. prioritets kilde på et højere niveau. De enkelte kilders prioritet: Elevregistret Elevregistret har en høj kvalitet og data herfra har 1. prioritet. Elevregistret opdateres en gang årligt. Kvalifikationsregistret rummer flere kilder med forskellige egenskaber: Folke- & boligtællingen 1970 Folke- & boligtællingen 1970 består af selvrapporterede uddannelsesoplysninger. Kvaliteten vurderes af som værende mindre god. Data herfra har 2. prioritet. Fuldførelsesdatoen på uddannelsesoplysninger fra Folke- & boligtællingen sættes til Folke- & boligtællingen 1970 var en engangsundersøgelse og der kommer ikke nye data i denne kilde. Indvandrernes medbragte uddannelse (IVU). Indvandrernes medbragte uddannelse omfatter både selvrapporterede og imputerede uddannelsesoplysninger (Imputerede værdier vil sige oplysninger, som erstatter uoplyste værdier, baseret på erfaringer fra tilsvarende personer). Selvrapporterede uddannelsesoplysninger fra indvandrere mangler kodemæssig præcision og betragtes ikke umiddelbart som relevante i den danske virkelighed. Data herfra har 2. prioritet. Imputerede data betragtes som fylddata, der er anvendelige i visse opgørelser, men de kan kun undtagelsesvis bruges som persondata i kompileringer. Før juli 2010 eksisterede der to kildekoder for imputerede værdier. hf_kilde = 9 og 10. Der var på det tidspunkt foretaget to imputeringer. En i forbindelse med den første indvandrerundersøgelse i 1999 (hf_kilde=9). En ny i maj 2008 til erstatning af den oprindelige imputering, hvor der blev brugt flere oplysninger til imputeringen (hf_kilde=10). Efter juli 2010 er alle imputerede værdier sket efter den nye metode og registreres alle med hf_kilde = 9. Undersøgelsen af indvandrernes medbragte uddannelse blev første gang 5 / 17

6 gennemført i Herefter er undersøgelsen for nye indvandrere blevet gennemført ca. hvert andet år, senest for indvandrede til og med Det betyder, at højst fuldført uddannelse er uoplyst for personer, som er indvandret til Danmark efter 2006 medmindre de efterfølgende har taget en uddannelse i Danmark. Fuldførelsesdatoen på uddannelsesoplysningerne fra indvandrerundersøgelsen sættes til datoen for første indvandring til Danmark. I tilfælde af, at den ikke kan findes sættes datoen til Eksaminer opnået gennem voksenuddannelsessystemet. Eksamensregistret består af eksaminer tager under åben uddannelse og kvaliteten betragtes af som værende høj. Data herfra har 1. prioritet. Oplysninger om eksaminer opnået gennem voksenuddannelsessystemet opdateres en gang årligt. Medlemsregistre fra faglige organisationer Ingeniørforeningens medlemsregister IDA. modtog i 2005 Ingeniørforeningens medlemsregister IDA som indeholder personer, der gennem deres medlemskab af den faglige sammenslutning har en anerkendelse af deres uddannelse. Uddannelsesoplysninger i faglige sammenslutningers medlemsregistre er oftest baseret på selvrapport uden krav om dokumentation, men betragter oplysningerne som værende af god kvalitet, og data herfra har 1. prioritet. Sundhedsstyrelsens autorisationsregister har siden 1980 brugt Sundhedsstyrelsens autorisationsregister til opgørelsen af højst fuldført uddannelse. Registeret er baseret på selvrapport med krav om dokumentation og må derfor betragtes som værende af god kvalitet. Data herfra har 1. prioritet og kilden har været anvendt alle år. Administrative registre fra uddannelsesinstitutioner Søfartsstyrelsens administrative system. modtog i 2010 oplysninger fra søfartsstyrelsens administrative system om fuldførte søfartsuddannelser og data herfra betragtes som værende af god kvalitet. Data herfra har 1. prioritet. Styrelsen for International Uddannelse. Siden 2007 har en gang årligt modtaget oplysningerne fra Styrelsen for International Uddannelse. Oplysningerne består af uddannelser som er blevet taget i udlandet, som er blevet vurderet og niveauplaceret i forhold til det danske uddannelsessystem. Kvaliteten betragtes af som værende høj. Data herfra har 1. prioritet. Uddannelsesoplysninger fra Grønland. Siden 2010 har en gang årligt modtaget oplysninger om uddannelser fra Grønland. Oplysningerne består af uddannelsesoplysninger på personer som har modtaget Grønlandsk uddannelsesstøtte. Kvaliteten betragtes af som værende høj. Data herfra har 1. prioritet. Ved inddragelse af nye kilder påvirkes højeste fuldførte uddannelse også tilbage i tiden afhængig af, hvor langt tilbage de nye data dækker. Dette har betydning, hvis man sammenligner med ældre udgaver af forløbsregistret (PSD_HFUDD) og bevirker databrud i statusregistret (PSD_Udd_STATUS), som ikke ændres i tidligere års versioner. Når registret over befolkningens højst fuldførte uddannelse er dannet, reduceres antallet af personer med uoplyst højeste uddannelse ved at tildele personer, der dog har en afbrudt almenuddannelse i s elevregister, det foregående klassetrin som højeste uddannelse. Til at bestemme, på hvilket klassetrin en person befinder sig på i grundskolen bruges elev1, som er en særlig udgave af elevregistret, hvor klassetrin på grundskolen og gymnasiet ligger adskilt. I hovedgruppe 10 gives det forudgående klassetrin med afgangstidspunkt 1. juni umiddelbart før start på afbrudt uddannelse (hf_kilde = 6). I hovedgruppe 20 og 25 sættes HFULDF = 9. klasse med afgangstidspunktet til 1. juni i det år, hvor personen bliver 16 år (hf_kilde = 7). 6 / 17

7 Herved bliver det muligt at se, at disse personer ikke er ukendte i registrene, men kun har haft en sparsom berøring med uddannelsessystemet. HF_KILDE står kun som uoplyst, når der ikke er nogen uddannelsesoplysninger. 3.2 Indsamlingshyppighed Registret er baseret på oplysninger, som indsamles en gang årligt. 3.3 Indsamlingsmetode Registret er baseret på oplysninger fra s to registre, elevregistret og kvalifikationsregistret. 3.4 Datavalidering Fejlsøgningen er minimal da registret bygger på oplysninger fra andre registre, som allerede er fejlsøgt. Der laves en kontrol af: Om der ligger 1. priotets record som efterfølges af 2. prioritets record. Om niveauet på record 2 er mindre end niveauet på record 1, når de to records har samme prioritet. Begge dele vil være fejl. Derudover vurderes tidsserier over befolkningens højst fuldførte uddannelse og anvendelsen af de forskellige kilder. 3.5 Databehandling Med udgangspunkt i elevregistret og kvalifikationsregistret sker der en vurdering af hver enkelt persons uddannelseskarrierer med henblik på at fastlægge: Højst fuldført uddannelse Den højeste fuldførte uddannelse er, som det vigtigste kriterium, fastlagt i forhold til hovedgrupperne i s uddannelsesnomenklatur Forspalte1 og følger den rangorden, som fastlægges herigennem. I denne forbindelse anvendes følgende regel for udvælgelse af højeste fuldførte uddannelse: 1. Der udvælges efter højeste hovedgruppe, idet hovedgruppe 20 og 25 betragtes som sidestillede. 2. Der vælges inden for samme hovedgruppe efter højeste PRIA (=antal kumulerede uddannelsesmåneder). 3. Inden for samme hovedgruppe og samme PRIA vælges seneste uddannelse. Den ovennævnte regel gælder med undtagelse af de situationer, hvor en uddannelseskvalifikation møder en lavere uddannelseskvalifikation fra en højere prioriteret kilde (se hf_kilde). Her vil den højere prioriterede kilde altid tage over uanset uddannelsesniveauet. Højst fuldført almene uddannelse Den højeste almene uddannelse er, som det vigtigste kriterium, fastlagt i forhold til hovedgrupperne 10, 20 og 25 i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1 og følger den rangorden, som fastlægges herigennem. I denne forbindelse anvendes følgende regel for udvælgelse af højeste fuldførte uddannelse: 7 / 17

8 1. Der udvælges efter højeste hovedgruppe, idet hovedgruppe 20 og 25 betragtes som sidestillede. 2. Der vælges inden for samme hovedgruppe efter højeste PRIA (=antal kumulerede uddannelsesmåneder). 3. Inden for samme hovedgruppe og samme PRIA vælges seneste uddannelse. Den ovennævnte regel gælder med undtagelse af de situationer, hvor en uddannelseskvalifikation møder en lavere uddannelseskvalifikation fra en højere prioriteret kilde (se hf_kilde). Her vil den højere prioriterede kilde altid tage over uanset uddannelsesniveauet. Højst fuldført erhvervskompetencegivende uddannelse Den højeste erhvervskompetencegivende uddannelse er, som det vigtigste kriterium, fastlagt i forhold til hovedgrupperne 35, 40, 50, 60, 65 og 70 i den danske uddannelsesnomenklatur Forspalte1 og følger den rangorden som fastlægges herigennem. I denne forbindelse anvendes følgende regel for udvælgelse af højeste fuldførte uddannelse: 1. Der udvælges efter højeste hovedgruppe. 2. Der vælges inden for samme hovedgruppe efter højeste PRIA (=antal kumulerede uddannelsesmåneder). 3. Inden for samme hovedgruppe og samme PRIA vælges seneste uddannelse. Den ovennævnte regel gælder med undtagelse af de situationer, hvor en uddannelseskvalifikation møder en lavere uddannelseskvalifikation fra en højere prioriteret kilde (se hf_kilde). Her vil den højere prioriterede kilde altid tage over uanset uddannelsesniveauet. I forbindelse med dannelsen af registret over højst fuldført uddannelse, højst fuldført almene uddannelse og højst fuldført erhvervskompetencegivende uddannelse indgår kun fuldførte uddannelser, idet den fuldførte uddannelse skal være kompetencegivende, dvs. kompetencevariablen KOMP = 1 (kompetencegivende almen uddannelse), 3 (erhvervskompetencegivende uddannelse) eller 7 (overbygning på en videregående uddannelse). Undtagelsen herfra er uddannelser/klassetrin på grundskoleniveau, hvor afsluttede klassetrin fra 6. klasse og opefter alle medtages uanset værdien af variablen KOMP. Når registret over højst fuldført uddannelse og højst fuldført almene uddannelse er dannet reduceres antallet af personer med uoplyst højeste uddannelse ved at tildele personer, der dog har en afbrudt eller igangværende almenuddannelse i s elevregister, det foregående klassetrin som højeste uddannelse: Ligger den afbrudte eller igangværende uddannelse i hovedgruppe 10 gives det forudgående klassetrin med afgangstidspunkt 1. juni umiddelbart før start på afbrudt uddannelse. Ligger den afbrudte eller igangværende uddannelse i hovedgruppe 20 og 25 sættes højst fuldført uddannelse til 9. klasse med afgangstidspunktet til 1. juni i det år, hvor personen bliver 16 år. Herved bliver det muligt at se, at disse personer ikke er ukendte i registrene, men kun har haft en sparsom berøring med uddannelsessystemet. Der sker en gennemgang af hver enkelt persons uddannelseskarrierer med henblik på at fastlægge: Seneste fuldført uddannelse Seneste uddannelse er den seneste kompetencegivende uddannelse en person har afsluttet og vælges efter følgende princip : 1. Der udvælges efter seneste uddannelse. 2. Har to uddannelser samme afgangstidspunkt vælges 1. priotet kilder 3. Hvis samme afgangstidspunkt og samme kildepriotet vælges højeste hovedgruppe. 4. Hvis samme afgangstidspunkt, kildepriotet og samme hovedgruppe vælges højeste PRIA 8 / 17

9 3.6 Korrektion Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og databehandling. 4 Relevans Brugerne er mange og forskelligartede og registret over befolkningens uddannelse er det mest centrale statistikprodukt fra uddannelsesstatistikken, idet variablen højeste fuldførte uddannelse er en ofte anvendt baggrundsvariabel. Hovedsageligt benyttes oplysningerne i forbindelse med generelle beskrivelser af befolkningen eller udvalgte dele af denne. Registret er oplagt til anvendelse i forbindelse med statusopgørelser for andre statistikområder. Der leveres således oplysninger om befolkningens højeste fuldførte uddannelse til en lang række integrationsregistre i Danmarks Statistik. Herudover benyttes registret ofte i forbindelse med eksterne serviceopgaver der bestilles af ministerier, kommuner, forskningsinstitutioner, interesseorganisationer, private virksomheder, enkeltpersoner og ikke mindst til forespørgsler fra pressen. 4.1 Brugerbehov Brugerne er mange og forskelligartede og registret over befolkningens uddannelse er det mest centrale statistikprodukt fra uddannelsesstatistikken, idet variablen højeste fuldførte uddannelse er en ofte anvendt baggrundsvariabel. Hovedsageligt benyttes oplysningerne i forbindelse med generelle beskrivelser af befolkningen eller udvalgte dele af denne. Registeret er oplagt til anvendelse i forbindelse med statusopgørelser for andre statistikområder. Der leveres således oplysninger om befolkningens højeste fuldførte uddannelse til en lang række integrationsregistre i. Herudover benyttes registeret ofte i forbindelse med eksterne serviceopgaver der bestilles af ministerier, kommuner, forskningsinstitutioner, interesseorganisationer, private virksomheder, enkeltpersoner og ikke mindst til forespørgsler fra pressen. 4.2 Brugertilfredshed I arbejdet med uddannelsesstatistikken søges brugerne inddraget så meget som muligt. Nogle brugere kan hjælpe med at sikre data fra skolerne af høj kvalitet til tiden og andre brugere kan give inspiration til nye statistikker og analyser. Endelig prøver vi gennem brugerinddragelse at få inspiration til udvikling af metoder og modeller, der kan bidrage til en fortsat udvikling og forbedring af statistikken. 9 / 17

10 4.3 Fuldstændighed af data ISCED s regel om bestemmelse af højst fuldført uddannelse fremgår af UNESCO-OECD-EUmanual:Manual ISCED reglerne følges, når der afleveres data vedrørende højst fuldført uddannelse til de internationale organisationer. Når registret over højst fuldført uddannelse dannes afviges der fra ISCED's regler på 2 punkter. Det er uddannelsesniveauerne i den danske uddannelsesforspalte og ikke ISCED forspalten som anvendes, når de enkelte uddannelseskvalifikationer skal vurderes i forhold til hinanden. Ved fastsættelse af uddannelsernes niveau anvendes det niveau som uddannelsen har på opgørelsestidspunktet og ikke på det tidspunkt, uddannelsen er fuldført. Herved tilgodesees et behov for tidsserier set ud fra en beskæftigelses- og kompetencemæssig vinkel, hvor fortidens niveauplacering tilpasses til den nutidige. Her vises politibetjenten fx som professionsbachelor tilbage i tiden, på trods af, at den først har opnået professionsbachelorniveau fra og med Det gør det endvidere lettere for brugere af statistikken at få et overblik over uddannelserne, hvis uddannelserne ikke skifter plads i klassifikationen, og man derfor ikke skal lede flere steder for at se, hvor mange politibetjente der er. 5 Præcision og pålidelighed Pålideligheden af registrets oplysninger vurderes at være god. Oplysningerne fra elevregistret har høj kvalitet. Kvalifikationsregistrets oplysninger er delt i prioritet 1og 2, hvor prioriet 2 kun anvendes, hvis der ikke findes andre oplysninger. 5.1 Samlet præcision I forbindelse med de årlige indberetninger fra uddannelsesinstitutionerne kommer der hvert år oplysninger som også vedrører tidligere år. Disse forsinkede indberetninger vedrører særligt det seneste år men har kun en meget begrænset betydning for statistikken. Omkring 0,5 procent af befolkningen ændrer efter 1 år højst fuldført uddannelse en given dato på grund af opdaterede oplysninger. 5.2 Stikprøveusikkerhed Ikke relevant 5.3 Anden usikkerhed Ikke relevant 5.4 Kvalitetsstyring følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer. 10 / 17

11 5.5 Kvalitetssikring følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder. Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres. 5.6 Kvalitetsvurdering Pålideligheden af registrets oplysninger vurderes at være god. Uddannelsesoplysningerne i elevregistret, som er den vigtigste af kilderne til registret, stammer fra institutionernes administrative registre og gennemgår en omfattende kontrol i forbindelse med de årlige dataindsamlinger. Den anden kilde til registret er kvalifikationsregistret, hvis data har enten prioritet 1 eller prioritet 2. Prioritet 1 data vurderes at have samme høje kvalitet som data i elevregistret. Prioritet 2 data er data fra folke & boligtællingen og undersøgelsen af indvandrernes medbragte uddannelse. Kvaliteten af disse data anses for at være mindre god, idet der er tale om selvrapporterede oplysninger. Endvidere har svarprocenten i undersøgelsen af indvandrernes medbragte uddannelse været lav, hvorfor en del af data er blevet imputeret. Undersøgelsen af indvandrernes medbragte uddannelse står for de fleste af uddannelsesoplysningerne vedrørende indvandrerne. Folke & boligtællingen bliver brugt som kilde på den ældste del af befolkning som har afsluttet deres uddannelse før 1973, hvor institutionernes indberetning til elevregistret begyndte. 5.7 Revisionspolitik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis. 5.8 Praksis for revisioner I forbindelse med de årlige indberetninger af nye uddannelsesoplysninger kommer der også oplysninger som går lidt tilbage i tiden, specielt for det foregående år. Tal for det seneste år må derfor anses for at være foreløbige. 6 Aktualitet og punktlighed Statistikken udgives ca. 10 måneder efter slutningen af referencetidspunktet. Statistikken publiceres normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt. 6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal Statistikken udgives ca. 10 måneder efter slutningen af referencetidspunktet 6.2 Publikationspunktlighed Statistikken publiceres normalt uden forsinkelser i forhold til det annoncerede tidspunkt. 11 / 17

12 7 Sammenlignelighed Oplysningerne i elevregistret, som er den primære kilde til registret over højst fuldført uddannelse, starter i 1973 og herefter er sammenligneligheden over tid god. Undersøgelsen af indvandrernes medbragte uddannelse er dog senest gennemført i Der vil derfor ikke være oplysninger om indvandrere som er kommet til Danmark efter 2006 medmindre de har gennemført en uddannelse i Danmark. Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) leverer oplysninger til Eurostat vedrørende højst fuldført uddannelse og det er de tal som bliver brugt i forbindelse med internationale sammenligninger af uddannelsesniveauet. 7.1 International sammenlignelighed Arbejdskraftundersøgelsen (AKU) leverer oplysninger til Eurostat vedrørende højst fuldført uddannelse og det er de tal som bliver brugt i forbindelse med internationale sammenligninger af uddannelsesniveauet. 12 / 17

13 7.2 Sammenlignelighed over tid Muligheder for sammenligninger over tid er gode. Uddannelse der udvikler sig og flyttes til et nyt niveau får nye UDD og AUDD koder men både de gamle og de nye koder bliver placeret på det nye niveau i uddannelsesklassifikationen. Man vil således ikke skulle lede efter politibetjenten forskellige steder i uddannelsesklassifikationen selv om uddannelsen til politibetjent har udviklet sig og skiftet niveau. Politibetjente med den kortere uddannelse løftes med op - en politibetjent er en politibetjent. Uddannelsesreformer kan dog ses som niveaumæssige ændringer. Når en uddannelse således skifter gruppering i klassifikationssystemet, fx fra at være en kort videregående uddannelse til at være en mellemlang videregående uddannelse bliver antallet af elever på korte videregående uddannelser mindre og antallet af elever på mellemlange videregående uddannelser større. Dette kan påvirke sammenlignelighed med tidligere offentliggjorte tal. Ny opgørelse af befolkningens uddannelse. Fra 1980 og til og med 2006 dannede Danmarks Statistik hvert år et register over befolkningen d. 1. januar og deres højeste fuldførte uddannelse 30. september året før. I 2007 blev registret over befolkningens højeste fuldførte uddannelse lavet om til et forløbsregister og i den forbindelse blev der ændret i den måde den højeste fuldførte uddannelse udvælges. I det nye forløbsregister er den højeste fuldførte uddannelse fastlagt i forhold til hovedgrupperne i den danske uddannelsesnomenklatur. Hvis en person har flere uddannelser vælges den uddannelse, som ligger i den højeste hovedgruppe til at være personens højeste fuldførte uddannelse. Har personen flere udannelser i samme eller sidestillede hovedgrupper, vælges den af uddannelserne som har det længste antal uddannelsesmåneder. Har personen flere uddannelser af samme længde vælges den seneste fuldførte af disse til at repræsentere personens højeste fuldførte uddannelse. Denne måde at komme frem til en persons højeste fuldførte uddannelse blev ikke brugt i de tidligere årsopgørelser over befolkningens højeste fuldførte uddannelse. Hvis en person havde flere uddannelser, blev den uddannelse som havde det længste antal uddannelsesmåneder valgt til at repræsentere personens højeste fuldførte uddannelse uafhængig af denne uddannelses placering på hovedgruppe. Havde personen flere uddannelser af samme længde blev den senest fuldførte uddannelse valgt som personens højeste fuldførte uddannelse. Hvis en person har afbrudt en uddannelse, eller er i gang med en uddannelse og ikke samtidigt har oplysninger om tidligere uddannelser tildeles personen i dag det foregående klassetrin som højeste fuldførte uddannelse. Dette vil fx betyde at en person, som er i gang med 10 klasse i grundskolen (hovedgruppe 10) bliver givet det foregående klassetrin - 9. klasse som sin højeste fuldførte uddannelse. For en person, som er i gang med eller har afbrudt en ungdomsuddannelse (hovedgruppe 20 og 25), vil personen blive registreret med 9. klasse som højeste fuldførte uddannelse. Afgangstidspunktet vil for denne person blive sat til 1. juni det år personen fyldte 16 år. Herved bliver det muligt at se, at disse personer ikke er ukendte i registrene, men kun har haft en sparsom berøring med uddannelsessystemet. Der var tilsvarende metoder til at reducere antallet af personer med uoplyst uddannelsesniveau i den gamle opgørelsesmetode, men dog kun for de personer der ifølge elevregistret havde afbrudt en uddannelse og ikke for de personer, som var i gang med en uddannelse. Den nye måde at opgøre befolkningens uddannelse på betyder kun en minimal forskydning af befolkningens uddannelsesniveau. Indvandrernes medbragte uddannelse Oplysninger om indvandrernes medbragte uddannelse har været indsamlet via spørgeskema siden Den seneste undersøgelse dækkede personer, som var indvandret til Danmark til og med Oplysninger om medbragt uddannelse for personer, som er indvandret efter 2006, findes derfor ikke og det betyder en stigning i antallet af indvandrere med uoplyst højst fuldført uddannelse efter / 17

14 7.3 Sammenhæng med anden statistik Der findes ikke andre danske registre om emnet. 7.4 Intern konsistens Hovedkilden til registret over højst fuldført uddannelse er s elevregister. Elevregistret suppleres derudover med data fra s kvalifikationsregister, der samler data fra flere kilder af forskellig karakter. Folke- & boligtællingen Indvandrernes medbragte uddannelse (IVU). Eksaminer opnået gennem voksenuddannelsessystemet. Medlemsregistre fra faglige organisationer eller autorisationsregistre. Administrative registre fra uddannelsesinstitutioner Styrelsen for International Uddannelse. Uddannelsesoplysninger fra Grønland. De fleste af disse kilder antages at være af meget høj kvalitet. Oplysningerne fra Folke- & boligtællingen 1970 og undersøgelsen af indvandrernes medbragte uddannelse må imidlertid antages at have lavere kvalitet end de øvrige, da der er tale om selvrapporterede oplysninger og for indvandrerundersøgelsen også imputerede oplysninger. Oplysninger fra disse 2 kilder bruges kun, hvis der ikke findes uddannelsesoplysninger fra andre kilder. Det fremgår af variablen HF_KILDE, hvilken kilde uddannelsesoplysningen stammer fra og det er således også muligt at udelade disse oplysningerne. 8 Tilgængelighed Nye data offentliggøres årligt i Nyt fra. Samtidig offentliggøres nye tal i Statistikbanken og på uddannelseskontorets hjemmeside: Hjemmeside Derudover findes der tal i årspublikationerne: Statistisk Tiårsoversigt og Statistisk Årbog Udgivelseskalender Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden Udgivelsespolitik - brugeroplysning Statistikker offentliggøres altid kl. 09:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen uden for ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet. Temapublikationer mv. kan offentliggøres på andre tidspunkter af dagen. Rigsstatistikeren kan beslutte, at sådanne publikationer kan udleveres før udgivelsestidspunktet, fx til interessenter og pressen Udgivelseskalender - adgang Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender. 14 / 17

15 8.4 NYT/Pressemeddelelse Nye udgivelser af NYT findes på uddannelseskontorets hjemmeside: Hjemmeside 8.5 Publikationer Tiårsoversigt: Tiårsoversigt Årbog: Årbog Manualen:Manualen 8.6 Statistikbanken Statistikken offentliggøres i statistikbanken under emnet Uddannelse og Viden, Befolkningens Uddannelsesstatus, Befolkningens Højst Fuldført Uddannelse: Statistikbanken 8.7 Adgang til mikrodata Befolkningens Uddannelse som forløbsregister ligger som moduldata i s Personstatistiske Database PSD. Som moduldata er der endvidere siden 2005 dannet en årligt statusopgørelse over Befolkningens Uddannelse, hvor befolkningen er opgjort pr. 1. januar i statusåret og uddannelsesstatus er opgjort pr. 1. oktober året før. Denne statusopgørelse indeholder: Højeste fuldførte almenuddannelse Højeste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse Højeste fuldførte uddannelse. Igangværende uddannelse - for personer der er i uddannelse pr. 30. september. Institutionsnummer og fuldførelsestidspunkt Kilde til den højst fuldførte uddannelse. Der kan på servicebasis bestilles mere detaljerede tabeller. Der er i den forbindelse mulighed for at samkøre med oplysninger fra andre statistikområder og personregistre i. Fx vil det være muligt at sammenkoble personers højst fuldførte uddannelse med bolig- og indkomstforhold eller deres placering på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. 8.8 Anden tilgængelighed Ikke relevant 8.9 Diskretioneringspolitik I forbindelse med offentliggørelser af højst fuldført uddannelse følges s datafortrolighedspolitik, se: Datafortrolighedspolitik 8.10 Diskretionering og databehandling I forbindelse med offentliggørelser af højst fuldført uddannelse følges s datafortrolighedspolitik, se: Datafortrolighedspolitik 15 / 17

16 8.11 Reference til metodedokumenter For nærmere information henvises til: Befolkning & Uddannelse Susanne Mainz Sørensen, tlf: , Samt s hjemmeside: Hjemmeside 8.12 Dokumentation af kvalitetssikring Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i deltajeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for kvalitet. 9 Administrative oplysninger Administrativt er statistikken placeret i kontoret " Befolkning og Uddannelse". Den statistikansvarlige er Susanne Mainz Sørensen, tlf , Organisation 9.2 Kontor, afdeling Befolkning og Uddannelse, Personstatistik 9.3 Kontaktpersonens navn Susanne Mainz Sørensen 9.4 Kontaktpersonens funktion Statistikansvarlig 9.5 Adresse, 9.6 adresse 9.7 Telefonnummer / 17

17 9.8 Faxnummer / 17

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra grundskole til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange af elever med afgang fra grundskolen følges år for år på deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014

Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 Statistikdokumentation for Fra grundskole og gymnasium til fortsat uddannelse 2014 1 / 10 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra enten grundskole eller studenter-/hfeksamen,

Læs mere

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013

Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 Statistikdokumentation for Fra de gymnasiale uddannelser til fortsat uddannelse 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken er en forløbsanalyse, hvor årgange med afgang fra studenter-/hf-eksamen, htx og hhx

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2014

Statistikdokumentation for Arkiver 2014 Statistikdokumentation for Arkiver 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. I første omgang omfatter statistikken kun de statslige

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. Statistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013

Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 Statistikdokumentation for Flytninger til og fra udlandet 2013 1 / 10 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse de samlede ind- og udvandringer til og fra Danmark, som der har været i perioden. 2

Læs mere

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017

Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 Statistikdokumentation for Elevregistret 2017 1 / 12 1 Indledning (S.0) Elevregistret (ELEV3) blev etableret i starten af 1970'erne og er et forløbsregister, hvor man kan følge de enkelte studerende gennem

Læs mere

Statistikdokumentation for Arkiver 2013

Statistikdokumentation for Arkiver 2013 Statistikdokumentation for Arkiver 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over den danske arkivsektor. Ældre tidsserier kan delvist findes i Statistisk Årbog.

Læs mere

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015

Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 Statistikdokumentation for Asylansøgninger og opholdstilladelser 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser udviklingen i antallet af søgte og givne opholdstilladelser i Danmark. begyndte offentliggørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014

Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 Statistikdokumentation for Lønmodtagerorganisationers medlemstal 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at udarbejde en samlet årlig opgørelse over antallet af lønmodtagerorganisationernes

Læs mere

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016

Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 Statistikdokumentation for Indvandrere og efterkommere 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken over indvandrere og efterkommere indførtes i 1991. Formålet med statistikken var, at kunne belyse den del af

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02

Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 Statistikdokumentation for Feriehusstatistik 2014 Måned 02 1 / 8 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af danske feriehuse gennem udlejningsbureauer. Fra januar 2004 indførtes

Læs mere

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013

Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 Statistikdokumentation for Udenlandsk ejede firmaer 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen og omfanget i udenlandske ejede firmaer i Danmark. Statistikken blev udarbejdet

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2013

Statistikdokumentation for Museer 2013 Statistikdokumentation for Museer 2013 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse besøgstallene og årlige åbningstid for museer. Statistikken har været gennemført årlig siden 1984. 2 Indhold

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2015

Statistikdokumentation for Museer 2015 Statistikdokumentation for Museer 2015 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og den årlige åbningstid for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015

Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 Statistikdokumentation for Udvekslingsstuderende 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse danske studerendes studieophold i udlandet indenfor de ordinære videregående uddannelser

Læs mere

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016

Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 Statistikdokumentation for Aldrig påbegyndte, erhvervsuddannelser 2016 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken om aldrig påbegyndte på erhvervsuddannelser er at belyse antallet af elever, der tilmelder

Læs mere

Statistikdokumentation for Museer 2016

Statistikdokumentation for Museer 2016 Statistikdokumentation for Museer 2016 1 / 10 1 Indledning Statistikken belyser besøgstallene og årlige åbningstimer for museer. Undersøgelsen omfatter både statsstøttede og ikke-statsstøttede museer.

Læs mere

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016

Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 Statistikdokumentation for Bygningsopgørelsen 1. januar 2016 1 / 10 1 Indledning Bygningsopgørelsen er en årlig opgørelse af bygningsbestanden i Danmark. Bygningsopgørelsen - sammen med Boligopgørelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015

Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 Statistikdokumentation for Livskvalitetsindikatorer 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forskellige aspekter af danskernes livskvalitet. Der skelnes mellem subjektive og objektive

Læs mere

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016

Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 Statistikdokumentation for Biografer og film 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse kapaciteten og aktiviteten i danske biografer. Statistikken anvendes bl.a. af Det Danske

Læs mere

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013

Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 Statistikdokumentation for ØMU-gæld og ØMU-saldo i Danmark samt offentligt underskud og gæld i EU 2013 1 / 11 1 Indledning ØMU-gæld og ØMU-saldo opgøres som et led i proceduren vedrørende uforholdsmæssigt

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2015 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014

Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 Statistikdokumentation for Handel med musikrettigheder- og værker 2014 1 / 10 1 Indledning Musikstatistikken opgør salget af indspillet musik (dvs. fysisk salg, downloads og streaming), samt omfanget af

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015

Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 Statistikdokumentation for Regnskaber for kommuner og regioner 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale regnskaber er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsregnskaber

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken er opgjort for alle månederne fra februar

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015

Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 Statistikdokumentation for Budgetter for kommuner og regioner (fra 2007) 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med de kommunale og regionale budgetter er at belyse kommunernes og regionernes drifts- og anlægsbudgetter

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016

Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 Statistikdokumentation for Voksen og efteruddannelse - professionshøjskoler 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser ved

Læs mere

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015

Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 Statistikdokumentation for Flytninger internt i Danmark 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med "Flytninger internt i Danmark er at fremstille en grundlæggende statistik over enkeltpersoners flytninger.

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med indeksene er at belyse udviklingen i omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset

Læs mere

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12

Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 Statistikdokumentation for Boligstøtte 2014 Måned 12 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken om boligstøtte er at belyse antal modtagere af boligsikring og boligydelse samt de beløb, som bliver modtaget

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013

Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 Statistikdokumentation for Radio og tv: annoncering 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give adgang til basale fakta og svar på spørgsmål om befolkningens medievaner. Man kan fx se

Læs mere

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014

Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 Statistikdokumentation for Folketingsvalg, folkeafstemninger og Europa-parlamentsvalg 2014 1 / 10 1 Indledning Fra oktober 2008 laver på vegne af Social- og Indenrigsministeriet opgørelser af nationale

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - højskoler 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af befolkningens deltagelse i kurser på højskoler og

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2015 4. kvartal 1 / 10 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016

Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 Statistikdokumentation for Husstande, familier og børn 2016 1 / 11 1 Indledning Husstands- og familiestatistikken beskriver hele den bosiddende befolkning i Danmark. Der fremstilles statistik med tre forskellige

Læs mere

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11

Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 Statistikdokumentation for Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren 2017 Måned 11 1 / 10 1 Indledning Formålet med Produktionsindeks for bygge- og anlægssektoren er at belyse konjunkturudviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens levevilkår og risiko for social udstødelse. Undersøgelsen

Læs mere

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal

Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik kvartal Statistikdokumentation for Offentlig beskæftigelsesstatistik 2016 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Den offentlige beskæftigelsesstatistik er en kvartalsvis opgørelse som er afgrænset til sektoren offentlig

Læs mere

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013

Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 Statistikdokumentation for Ejendomsbeskatningen 2013 1 / 10 1 Indledning Formålet med Ejendomsbeskatningen er at belyse udviklingen i ejendomsskatterne og deres fordeling på kommuner og (til og med 2006)

Læs mere

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012

Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 Statistikdokumentation for Koncerner i Danmark 2012 1 / 13 1 Indledning Koncerner i Danmark er en årlig statistik, som er gennemført første gang for året 2009. Formålet med statistikken er at belyse det

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2014 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på vandrerhjem 2014 Måned 01 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise kapaciteten og belægningen på danske vandrerhjem. Statistikken opgøres

Læs mere

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015

Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 Statistikdokumentation for Formue og gæld 2015 1 / 10 1 Indledning Formue- og gældsstatistikken er en helt ny statistik, der belyser formueforholdenes fordeling mellem husstandstyper mv. 2 Indhold Data

Læs mere

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik

Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Højeste fuldførte uddannelse Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Befolkningens uddannelsesmæssige baggrund i Aarhus, 2013 Befolkningen i Aarhus og København har pr. 1. januar 2013 generelt

Læs mere

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014

Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 Statistikdokumentation for Detailomsætningen af økologiske fødevarer 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken 'Detailomsætningen af økologiske fødevarer' er at belyse omfanget og sammensætningen

Læs mere

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013

Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 Statistikdokumentation for Færdselsuheld 2013 1 / 11 1 Indledning Formål med færdselsuheldsstatistikken er at indsamle og offentliggøre oplysninger om færdselsuheld for at danne et informationsgrundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012

Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 Statistikdokumentation for Erhvervsbeskæftigelsen 2012 1 / 12 1 Indledning Formålet med erhvervsbeskæftigelsen er at belyse antallet af arbejdssteder og antallet af job ultimo november fordelt på brancher

Læs mere

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04

Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 Statistikdokumentation for Elektronik i hjemmet 2015 Måned 04 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse familiernes besiddelse af elektronik i hjemmet. I 2011 skiftede tællingen navn fra

Læs mere

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016

Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 Statistikdokumentation for Dagblade og tidsskrifter 2016 1 / 10 1 Indledning (S.0) Formålet med statistikken for Dagblade og Tidsskrifter er at belyse udviklingen i de trykte medier og i dagbladenes læsertal.

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på campingpladser 2014 Måned 06 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at opgøre campingpladsernes kapacitet og deres anvendelse. Statistikken har

Læs mere

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal

Statistikdokumentation for Langtidsledighed kvartal Statistikdokumentation for Langtidsledighed 2017 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Denne statistik belyser strukturen og udviklingen for langtidsledighed. Statistikken blev første gang publiceret i 2014 med

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014

Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 Statistikdokumentation for Erhvervsdemografi 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med Erhvervsdemografien er at belyse antallet af reelt nye og reelt ophørte firmaer. Endvidere ønskes reelt nye firmaer fulgt

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 1. kvartal 1 / 10 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02

Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 Statistikdokumentation for Forbrugerforventningsundersøgelser 2016 Måned 02 1 / 13 1 Indledning Undersøgelsen belyser befolkningens syn på de økonomiske konjunkturer på et givet tidspunkt - både hvad angår

Læs mere

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015

Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 Statistikdokumentation for Indikatorer for velfærd 2015 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er først og fremmest at belyse af befolkningens indkomst, levevilkår og risiko for social udstødelse.

Læs mere

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal

Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber kvartal Statistikdokumentation for Finansielle kvartalsregnskaber 2015 3. kvartal 1 / 10 1 Indledning Formålet med Finansielle Kvartalsregnskaber er at belyse nettogælden for offentlig forvaltning og service vedrørende

Læs mere

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal

Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal Statistikdokumentation for Passager- og færgefart i danske havne 2014 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken over passager- og færgefart er at belyse transport af personer og gods med

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015

Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 Statistikdokumentation for Danske fartøjers landing af fisk efter fangstområde, landingsplads, enhed og fiskeart 2015 1 / 9 1 Indledning Formålet med statistikken er, at belyse danske fartøjers førstegangsomsætning

Læs mere

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016

Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 Statistikdokumentation for Olie og naturgas i Nordsøen 2016 1 / 10 1 Indledning Formålet med denne naturressourceopgørelse er at belyse beholdninger og beholdningsændringer af olie og naturgas i Nordsøen.

Læs mere

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet

Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet Statistikdokumentation for Tilbagefald til kriminalitet 2011-2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Tilbagefald til kriminalitet er at belyse omfanget af ny kriminalitet blandt personer, der i et givet

Læs mere

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014

Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 Statistikdokumentation for Små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering 2014 1 / 11 1 Indledning Statistikken for 2014 giver ny viden om små og mellemstore virksomheders adgang til finansiering

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal

Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud kvartal Statistikdokumentation for Børnefamilieydelse og børnetilskud 2015 4. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken om børneydelser er at belyse antal modtagere af børnefamilieydelse og børnetilskud

Læs mere

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015

Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 Statistikdokumentation for Forbrug og salg af alkohol og tobak 2015 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse forbruget, salget og grænsehandlen med alkohol og tobak. Salgsstatistikken

Læs mere

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013

Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 Statistikdokumentation for Salg af økologiske varer til foodservice 2013 1 / 12 1 Indledning har indgået samarbejde med Fødevareministeriet om en ny årlig statistik om salg af økologiske føde- og drikkevarer

Læs mere

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015

Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 Statistikdokumentation for Autohandelens omsætning fordelt på varegrupper 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse omsætningsstrukturen indenfor branchegruppen Handel med biler

Læs mere

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016

Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 Statistikdokumentation for Feriehusudlejning, Årlig 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udlejningen af feriehuse gennem udlejningsbureauer. Statistikken har været opgjort siden

Læs mere

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013

Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 Statistikdokumentation for Arbejdsmarkedsregnskab 2013 1 / 14 1 Indledning har udviklet et nyt arbejdsmarkedsregnskab over befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet. Formålet med arbejdsmarkedsregnskabet

Læs mere

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01

Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 Statistikdokumentation for Antal overnatninger på hoteller og feriecentre 2014 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at vise hotelkapaciteten og dens anvendelse. Statistikken har været

Læs mere

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober

Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober Statistikdokumentation for Befolkningen 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser befolkningens udvikling og sammensætning i Danmark. Statistikken opgøres på nationalt,

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2016 1. kvartal 1 / 11 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål, at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02

Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 Statistikdokumentation for Mælk og mejeriprodukter 2015 Måned 02 1 / 12 1 Indledning Statistikkens formål er at belyse størrelsen og værdien af mælkeproduktionen samt mælkens anvendelse til mejeriprodukter.

Læs mere

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014

Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 Statistikdokumentation for Fritidssejlerturisme maj-september 2014 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i personovernatninger og gæstebådsovernatninger i lystbådehavne

Læs mere

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal

Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg kvartal Statistikdokumentation for Omkostningsindeks for anlæg 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken belyser omkostningerne ved anlægsarbejder. Beregningen af omkostningsindekset for vejfondsarbejder

Læs mere

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013

Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 Statistikdokumentation for Scenekunst 2013 1 / 12 1 Indledning Statistikken belyser aktiviteten ved de professionelle teatre. Teatrene opdeles i statsstøttede og ikkestatsstøttede teatre. For de statsstøttede

Læs mere

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015

Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 Statistikdokumentation for Børnepasning mv. 2015 1 / 11 1 Indledning Emnet Børnepasning mv. hed tidligere Sociale ressourcer vedr. børn og unge. Kun pasningsordninger efter dagpasningsloven samt skolefritidsordninger

Læs mere

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal

Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser kvartal Statistikdokumentation for Kontanthjælpsydelser 2016 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Statistikken opgør antallet af modtagere og udbetalte beløb fordelt på kontanthjælp og beslægtede ydelser for hver måned

Læs mere

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - dansk for udlændinge 2015

Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - dansk for udlændinge 2015 Statistikdokumentation for Voksen- og efteruddannelse - dansk for udlændinge 2015 1 / 11 1 Indledning Formålet med statistikken er at give en samlet beskrivelse af deltagelsen ved danskkurser på sprogcentrene.

Læs mere

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014

Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 Statistikdokumentation for Indkomststatistik (A-indkomst) 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et mere aktuelt billede af befolkningens indkomstforhold end den endelige personindkomststatistik.

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2015 1 / 14 1 Indledning Formålet med denne statistik er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet, gennem oplysninger om deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Konkurser 2014

Statistikdokumentation for Konkurser 2014 Statistikdokumentation for Konkurser 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med statistikken er at belyse udviklingen i antallet af konkurser samt udvalgte karakteristika for de konkursramte virksomheder. Udviklingen

Læs mere

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014

Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 Statistikdokumentation for Pesticidsalget og pesticidanvendelsen i landbrugets planteavl 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at producere en statistik, der viser den samlede udvikling

Læs mere

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal

Statistikdokumentation for Svinebestanden kvartal Statistikdokumentation for Svinebestanden 2017 1. kvartal 1 / 12 1 Indledning Svinebestanden er en opgørelse over det totale antal svin i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne grundlag

Læs mere

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal

Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks kvartal Statistikdokumentation for Internationale arbejdsomkostningsindeks 2015 2. kvartal 1 / 11 1 Indledning Formålet med de internationale arbejdsomkostninger er at belyse udviklingen i løn og øvrige arbejdsomkostninger

Læs mere

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016

Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 Statistikdokumentation for International organisering og outsourcing 2016 1 / 11 1 Indledning Formålet med undersøgelsen International organisering og outsourcing er at belyse væsentlige globaliseringstendenser

Læs mere

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09

Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 Statistikdokumentation for Betalingsbalance 2015 Måned 09 1 / 11 1 Indledning Betalingsbalancen belyser økonomiske bevægelser mellem Danmark og udlandet. Betalingsbalancen er opgjort siden 1934. I dag

Læs mere

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014

Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 Statistikdokumentation for Radio og tv: apparater og distribution 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at give nem og overskuelig adgang til basale fakta om modtagelsen af elektroniske

Læs mere

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01

Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 Statistikdokumentation for Industriens produktion og omsætning 2016 Måned 01 1 / 11 1 Indledning Formålet med industriens produktion og omsætning er først og fremmest at give et aktuelt grundlag for bedømmelse

Læs mere

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013

Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 Statistikdokumentation for Danske datterselskaber i udlandet 2013 1 / 14 1 Indledning Formålet med Danske datterselskaber i udlandet er at belyse det danske erhvervslivs aktiviteter i udlandet gennem deres

Læs mere

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal

Statistikdokumentation for Handicapdokumentation kvartal Statistikdokumentation for Handicapdokumentation 2015 3. kvartal 1 / 11 1 Indledning De kommunale serviceindikatorer for handicap er dannet på baggrund af et register over alle handicapydelser givet efter

Læs mere

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal

Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal Statistikdokumentation for Ledige stillinger 2015 3. kvartal 1 / 14 1 Indledning Statistikken belyser den kvartalsvise udvikling i antallet af ledige stillinger og andelen af ledige stillinger inden for

Læs mere

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal

Statistikdokumentation for Kvægbestanden kvartal Statistikdokumentation for Kvægbestanden 2016 3. kvartal 1 / 12 1 Indledning Kvægbestanden er en opgørelse over det totale antal kvæg (hornkvæg) i Danmark. Opgørelsen har blandt andet til formål at danne

Læs mere

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014

Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 Statistikdokumentation for Fredede bygninger og fortidsminder 2014 1 / 10 1 Indledning Formålet med statistikken er at skabe et samlet overblik over de danske fredede bygninger og fredede fortidsminder,

Læs mere

Statistikdokumentation for Luftfart kvartal

Statistikdokumentation for Luftfart kvartal Statistikdokumentation for Luftfart 2016 4. kvartal 1 / 12 1 Indledning Luftfartsstatistikken belyser investeringer i lufthavnsanlæg og udviklingen i transport af passagerer og gods i danske lufthavne.

Læs mere

Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12

Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12 Statistikdokumentation for Hjemmesygepleje 2015 Måned 12 1 / 11 1 Indledning Hjemmesygeplejestatistik er en relancering af den del af de kommunale sundhedsindikatorer, som handler om hjemmesygepleje, hvor

Læs mere

Statistikdokumentation for Sygehusbenyttelse 2014

Statistikdokumentation for Sygehusbenyttelse 2014 Statistikdokumentation for Sygehusbenyttelse 2014 1 / 14 1 Indledning Formålet med sygehusbenyttelsesstatistikken er at belyse sammenhængen mellem sociale forhold og indlæggelser mv. på sygehuse. Statistikken

Læs mere