Økonomisk politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk"

Transkript

1 Økonomisk politik

2 Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, Den økonomiske handlefrihed Skatterne Driftsudgifter og økonomisk styring Det skattefinansierede driftsresultat De brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder) Anlæg Den langfristede gæld Finansiel styring Opfølgning på den økonomiske politik Bilag, Økonomisk status Den økonomiske handlefrihed...6 Kassebeholdning Befolkningsudvikling Skatterne...10 Skatter...10 Udskrivningsgrundlag Driftsudgifter og økonomisk styring Driftsudgifter Løbende budgetopfølgning Budgetanalyser Det skattefinansierede driftsresultat De brugerfinansierede områder Anlæg Den langfristede gæld mangler opdatering Finansiel styring mangler opdatering Likviditetsstyring Formuepleje Gældspleje mangler opdatering Tema Hvordan påvirker finanskrisen Skive Kommune? Beskæftigelsen Formuepleje Anlæg

3 Introduktion Styringsmæssigt har Skive Kommunes første år været præget af fokus på god ledelse, økonomisk konsolidering og sikker drift og det med en vis succes. Formålet med den økonomiske politik er at cementere den økonomiske styring i Skive Kommune. Dette gøres ved at definere pejlemærker, der danner grundlag for den økonomiske kurs, der sættes for kommunen de kommende år. Den økonomiske kurs er en afgørende faktor for, at Skive Kommunes økonomi fortsat vil være god, således kommunens kerneområder kan løses bedst muligt. Udgangspunktet er således også, at den økonomiske politik udkommer på samme tid som påbegyndelse af budgettet for 2010, således denne kan anvendes som styringsgrundlag i budgetlægningsprocessen. Den økonomiske politik står beskrevet i 9 hovedområder på de tre følgende sider. Den økonomiske politik omhandler: den økonomiske handlefrihed, skatterne, driftsudgifter og økonomisk styring, det skattefinansierede driftsresultat, de brugerfinansierede områder, anlæg, den langfristede gæld, finansiel styring samt opfølgning på den økonomiske politik. Derefter følger et bilagsafsnit, der tjener til det formål, at give læseren en indsigt i økonomien og relevante parametre på forskellige områder dette både historisk og fremadrettet. Afslutningsvist behandles et tema vedrørende finanskrisens påvirkning på Skive Kommunes økonomi. Økonomisk Sekretariat April,

4 Skive Kommunes økonomiske politik, Den økonomiske politiks overordnede mål er at cementere den økonomiske styring i Skive Kommune og skal samtidig sikre et økonomisk råderum til iværksættelse af initiativer, der medvirker til en god udvikling af Skive Kommune. Byrådet anser en sund og robust økonomi for at være en afgørende forudsætning for, at handlefriheden sikres. Med sund økonomi menes, at økonomien udover at efterleve lovkrav også har en hensigtsmæssig sammenhæng og balance mellem centrale økonomiske forhold. Dette er f.eks. sammenhæng mellem skattetryk og udgiftsniveau, mellem drift og investeringer, mellem driftsresultat og afdrag på gælden. Med robust økonomi menes, at kommunen dels har økonomisk handlefrihed til at finansiere investeringer i anlæg, ny drift og udvikling, dels har en stødpude overfor statslige indgreb og andre uforudsigelige begivenheder. Langsigtet økonomisk planlægning med gennemarbejdede flerårsbudgetter er en nødvendighed for en stabil økonomisk udvikling Byrådet sigter endvidere mod en dynamisk økonomisk politik, der dels skal sikre en optimal service og en attraktiv kommune for kommunens borgere og dels skal medvirke til at forbedre erhvervslivets vækstbetingelser og dermed kommunens indtægtsgrundlag. Den økonomiske politik skal desuden understøtte kommunens visioner og mål på alle områder. Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger for deltaljerede oplysninger henvises til vedlagte bilag. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter i 2009, hvilket er 95 mio. kr. inklusiv eventuel deponering. 2. Skatterne Som økonomisk princip tilstræbes, at skatterne holdes mest muligt i ro. På længere sigt bør Skive Kommunes skatteprocent ikke overstige landsgennemsnittets 1. Med henblik på at stabilisere kommunens likviditet kan skatteprocenten dog i en midlertidig periode overstige landsgennemsnittet. 3. Driftsudgifter og økonomisk styring Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer med Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. Regulering af budgettet i ned eller opadgående retning tager overordnet udgangspunkt i: ændret efterspørgsel afledt af befolkningsudvikling ændrede efterspørgselsmønstre politiske beslutninger om ændringer i service- eller aktivitetsniveau ændret lovgivning konjunkturmæssige ændringer politiske beslutninger om rationalisering eller driftsmæssige ændringer Der skal tages de nødvendige skridt til effektivisering og rationaliseringsgevinster på baggrund af stordriftsfordele som følge af sammenlægningen f.eks. gennemført ved Spar 10 på det administrative område organisatoriske og styringsmæssige tiltag optimering af produktionsmetoder/organisering mål for det fremtidige serviceniveau Der må ikke budgetteres med puljer, der er uudmøntet ved budgetvedtagelsen, ligesom der kun budgetteres med beløb i henhold til fastlagt strategi. Der skal foretages løbende budgetopfølgning, og et vigtigt udgangspunkt er desuden, at der ikke gives tillægsbevillinger, der er finansieret af likvide aktiver. 1 Skatteprocenten i budget 2009 er 25,5% hvor landsgennemsnittet i 2009 er på 24,82%. 4

5 4. Det skattefinansierede driftsresultat Overskuddet på det skattefinansiere driftsresultat skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Som minimum angives det, at driftsresultatet skal være på mindst kr. pr. Indbygger svarende til cirka 48 mio. kr., hvilket stort set overholdes med et budgetteret driftsresultat på 45 mio. kr. for De brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder) Forsyningsvirksomheder skal over en årrække hvile i sig selv. Brugerafgifter fastsættes således, at den enkelte forsyningsvirksomhed over en flerårig periode hviler i sig selv, og således at forsyningsvirksomhederne under ét påvirker kommunens likviditet mindst muligt. Målet er, at der i størst mulig omfang spares op til investeringer, før disse foretages. 6. Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et bruttoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 40 mio. kr. over årene. Derudover er der udgifter til byggemodning/jordkøb og indtægter fra jordsalg. 7. Den langfristede gæld Målsætningen er, at anlægsudgifter ikke lånefinansieres. Dog kan låneoptagelse finde sted efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde af konkrete anlægsprojekter byggende på en forretningsmæssig og/eller energimæssig vurdering. Endvidere optages lån til jordkøb. Den langfristede gæld reduceres med minimum 10 mio. kr. netto årligt. I budget 2009 er afdraget grundet en markant afdragsprofil øget til 28,5 mio. kr. 8. Finansiel styring Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensyntagen til risikoen. Skive Kommunes formue anbringes i obligationer, aftaleindskud el. lign. værdipapirer - dels med henblik på at sikre en optimering af afkast og dels med henblik på at sikre råderum til de løbende transaktioner. Gældspleje: Der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. De decentrale enheder skal tilstræbe at skaffe sig en opsparing på ca. 2-4%. Ønsket er at institutionerne har en robust økonomi, dels til investering i ny drift og udvikling, dels som stødpude til imødegåelse af uforudsigelige begivenheder. 9. Opfølgning på den økonomiske politik Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor 1 gang årligt. 5

6 2. Bilag, Økonomisk status I følgende afsnit ses tabeller, grafer og anden kort information om den økonomiske status inden for de nævnte områder i den økonomiske politik. Skive Kommune svarer historisk til de fire sammenlagte kommuner. 2.1 Den økonomiske handlefrihed Kassebeholdning Den økonomiske handlefrihed betinges af flere forskellige faktorer. Kassebeholdningen er i den henseende en yderst vigtig faktor, da et eventuelt overskud på kassebeholdningen i forhold til driftsudgifterne betyder en eventuel finansieringsmulighed. Den økonomiske politik sætter som mål, at den gennemsnitlige kassebeholdning (over en 12 måneders periode) skal være på minimum 95 millioner kroner, hvilket svarer til en halv måneds nettodriftsudgifter. Likviditeten jan feb. 2009, Heraf deponering på 29,2 mio fra hele kr Likviditet, ultimo måneden bogført Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder Gennemsnitslikviditet i februar kr. Gennemsnitslikviditet, seneste 12 måneder: kr. Gennemsnitslikviditet, seneste 3 måneder: kr. I ovenstående graf ses det, at den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder ligger stabilt over det ønskede mål på 95 mio. kr. Ved vurdering af størrelsen af likviditeten er det vigtigt at bemærke, at overførsler af institutioners og afdelingers uforbrugte midler mellem årene spiller en stor rolle de nødvendige service- og anlægsrammer kan så at sige aflæses i likviditeten. I følgende tabel ses derfor historiske overførsler: 6

7 Overførsler Mio. kr Drift 55,3 47,8 58,6 54,6 75,0 Anlæg 68,1 93,9 100, ,2 I alt drift og anlæg 123,4 141,7 159,4 143,6 161,2 Låneoptagelse -22,1-8,8-6,6-34,7-27,3 Renter og afdrag (ny) 7,4 Finansforskydninger 4,3 4,6 3,7 0 1,3 I alt 105,6 137,5 156,5 108,9 142,5 Den daglige likviditet Hele kr. Likvide aktiver incl. deponering på 29,2 mio. kr. Januar medio marts Deponeret Likvide aktiver 9.05 Indskud i pengeinstitutter februar hele kr pengeinstitutter md. Gennemsnitlig indestående i pengeinstitutter, februar 09: -3 mio. kr. Gennemsnitlig indestående i pengeinstitutter (3 måneders gennemsnit): -4,6 mio. kr. Indestående i investeringsforeninger, aftaleindskud mv., ult. februar 201,2 mio. kr. Deponerede beløb februar: 29,2 mio. kr. (der blev frigivet 13,98 mio. kr. den ) Som nævnt angiver den økonomiske politik, at der som minimum skal være 95 mio. kr. i 12 måneders gennemsnitlig likviditet. Ultimo 2008 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 217,8 mio. kr. og må derfor siges at være ganske betragtelig over minimumsangivelsen. Fremadrettet ser den gennemsnitlige, prognosticerede likviditet ud til at falde. 7

8 Gennemsnitlig livkiditetsudvikling, Skive Kommune, Mio. kr , ,5 189,0 170, , , ,0 43,0 69,3 25,0 0 7,0 4, * ,0 Likviditet Heraf deponeret I prognosen for den gennemsnitlige likviditetsudvikling er der taget udgangspunkt i likviditetsnivauet for 2008 og likviditetsforbruget i forbindelse med det vedtagne budget for 2009 incl. overslagsårene. Desuden er indarbejdet konsekvenserne af: Et forventet forbrug af overførslerne på i alt 20 mio. kr. frem til Et merforbrug på godt 28 mio. kr. som følge af anlægsplanen for En indtægt fra låneoptagelse vedr. ældreboliger på 23,5 mio. kr. Mindreindtægt fra jordsalg i 2009 på 15 mio. kr., der imidlertid forventes at være likviditetsmæssig udgiftsneutral som følge af tilsvarende mindreudgifter til byggemodning i de følgende år. Afdrag på 4,5 mio. kr. årligt fra 2010 på kommunens gæld på 45 mio. kr. til forsyningsområdet i forbindelse med selskabsdannelse på området. 8

9 2.2 Befolkningsudvikling I nedenstående gives der et billede af den historiske udvikling i aldersgrupper samt Danmarks Statistik prognose for befolkningsudviklingen i Skive Kommune. Historik 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Udviklingen i aldersgrupper i Skive årene = indeks årige 6-16 årige årige 67 årige + 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 Udviklingen i befolkningsgrupper Skive vs landsgns Erhvervsaktive, Skive Øvrige grupper, Skive Hele befolkningen, Skive Hele befolkningen, landsgennemsnit Prognose Befolkningsfremskrivning (2008 = indeks 100) 103,00 102,00 101,00 100,00 99, Skive Kommune Hele landet 9

10 2.3 Skatterne I følgende afsnit omhandler bilagene oplysninger om skatter, udskrivningsgrundlag og befolkningsudviklingen. Skatter Målsætningen er, at de kommunale skatter holdes mest muligt i ro. På længere sigt ønskes det, at Skive Kommunes skattetryk ikke er højere end landsgennemsnittet. For år 2009 gælder det, at Skive Kommunes skatteprocent er 25,5 hvor landsgennemsnittets er på 24,82 (mod 24,81 i 2008). I nedenstående ses det, at Skive Kommunes beskatningsgrundlag ligger over sammenligningsgruppen men under Region Midtjylland og yderligere under landsgennemsnittet. Beskatningsgrundlag pr. indbygger B2007 B2008 B2009 Kilde: eco-nøgletal 2. Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 2 Sammenligningsgruppen er en række kommuner, der på givne områder ligner Skive Kommune, og derfor vurderes som sammenlignelige. Udvælgelsesparametrene er forskellige fra nøgletal til nøgletal og således er sammenligningsgruppen forskellig sammensat i de mange grafer. 10

11 Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlaget ligger for budget 2009 s vedkommende på mio. kr., der forventes at stige til i 2012 at være mio. kr. Figuren nedenfor viser væksten i udskrivningsgrundlaget for Skive Kommune og hele landet i perioden (indekseret). Vækst i budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb (2004 = indeks 100) 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85, Skive Kommune Hele landet Udgangspunktet for landsgennemsnit i 2004 var kr. pr. indbygger og for Skive kr. pr. indbygger (en forskel på kr.). I 2005 steg niveauet på landsplan hvor det faldt for Skive Kommune (sum af de fire tidligere kommuner). Siden 2005 er forholdet mellem landsgennemsnittet og Skive Kommune snævret minimalt men konstant ind, således det budgetterede udskrivningsgrundlag på landsplan i 2009 er på og for Skive på kr. pr. indbygger (nu reduceret til en forskel på ). 11

12 2.4 Driftsudgifter og økonomisk styring Driftsudgifter I Skive Kommune er der i 2009 budgetteret med et nettodriftsforbrug pr. indbygger på overførselsområdet på kr. I ECO-sammenligningskommunerne er beløbet kr. Ser man forskellen i forhold til indbyggertallet betyder det, at Skive Kommune bruger cirka 19,7 mio. kr. mindre end sammenligningsgruppen på overførsler (hvis det samme niveau var forventeligt). På Serviceområdet har Skive Kommune budgetteret med kr. pr. indbygger, hvor der i sammenligningsgruppen gennemsnitlig er budgetteret med kr. pr. indbygger. Besparelsen set i forhold til Skive Kommunes indbyggertal viser sig her at være cirka 49,9 mio. kr. I de nedenstående figurer er vist udviklingen i de skattefinansierede nettodriftsudgifter i faste priser pr. indbygger. Driftsudgifterne er fordelt på serviceudgifter og udgifter til overførselsindkomster. Serviceudgifter omfatter de driftsudgifter, hvor kommunerne i vid udstrækning selv har muligheden for at fastlægge serviceniveauet. Regeringen søger med en øvre grænse for realvæksten, jf. de årlige aftaler mellem regeringen og KL, at styre de offentlige udgifter. Udgifter til overførselsindkomster er i vid udstrækning regelfastlagt fra statens side, dog med stigende kommunal fokus på udgiftsreduktioner bl.a. for at skabe råderum til den begrænsede vækst på serviceudgifterne Serviceudgifter (incl. administration) B2008 B2009 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kilde: eco-nøgletal, Tallene for 2008 og 2009 er budgettal. Figuren viser, at Skive Kommunes i alle årene ligger på enten niveau med eller lavere end sammenligningsgruppen, regionen og landsgennemsnittet. 12

13 Overførselsudgifter Skive Kommune har ligget meget lavt i udgiftsniveauet på overførsler, hvor udgifterne over hele landet generelt stiger. Fra i 2004 og 2005 at have ligget under niveau for både region, landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne ligger Skive kommune fra 2008 over både region og landsgennemsnit (bemærk at både 2008 og 2009-tallene er budgettal). I alle årene ligger Skive Kommune dog under sammenligningskommunerne, der på overførselsrelaterede forudsætninger ligner Skive Kommune. Dette er vist grafisk i nedenstående: Udgifter til overførsler B2008 B2009 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kilde: eco-nøgletal. Kr. pr. indbygger Løbende budgetopfølgning Budgetafdelingen udfærdiger hver måned en styringsrapport, hvor udgiftsniveauet ses ift. budget og bevillinger. I forbindelse med implementering af nyt økonomisystem arbejdes der med at udvikle ny ledelsesinformation på både centralt og decentralt niveau. Budgetanalyser I forlængelse af direktionens beslutning om gennemførelse af budgetanalyser på de større serviceområder, foreslås det, at der grundet større demografiforandringer på aldersgrupperne: 0-5 årige, 6-16 årige og 67+ laves budgetanalyser på en eller flere af følgende områder: børnepasning, skole- og/eller ældreområdet. 140,00 130,00 120,00 Indekseret udgiftsudvikling ,00 100,00 90, Børnepasning pr. 0-5 årig Ældreområdet pr. 80+ Folkeskolen pr årig Ultimo maj afsluttes de igangværende budgetanalyser på handicap og førtidspensionsområdet. 13

14 Oversigt over forbruget på 18 udgiftsområder FORBRUGET PÅ 18 UDGIFTSOMRÅDER Skive Smnl. Region Hele BUDGET 2009 Kommune gruppen Midtjyll. landet Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre (ekskl. ældreboliger) kr. pr. 67 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn og unge med særlige behov kr. pr årig Voksne med særlige behov kr. pr. 18 årig og derover Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer og tjenestemandspension) Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb Ved det sidst kendte regnskab (2007) viste en beregning, at Skive Kommune udgiftsniveau samlet set lå 101,6 mio. kr. under landsgennemsnittet 3 3 Mindreudgifterne fordeler sig således: overførsler 6,8 mio. kr. under landsgennemsnittet, serviceudgifter 86,9 mio. kr. under landsgennemsnittet og tager man højde for det højere udgiftsbehov, der kendetegner Skive Kommune ville der kunne forventes udgifter for yderligere 8 mio. kr. til beregningen altså yderligere 8 mio. kr. der spares ved de lave udgifter. En lignende beregning for budget 2009 viser, at Skive Kommune er 68,7 mio. kr. billigere, men der er tradition for, at kommunerne på landsplan generelt budgetterer lavere, hvilket vil betyde, at det kommende regnskab for 2009 højst sandsynligt vil blive højere. 14

15 2.5 Det skattefinansierede driftsresultat Overskuddet på det skattefinansiere driftsresultat skal. bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat som minimum skal finansiere afdrag og skattefinansierede anlæg. Resultat af ordinær drift, mio. kr Regnskab Budget, overslagsår På grund af meget store afdrag samt varierende anlægsaktiviteter kan målsætningen formentlig ikke realiseres inden for planperioden. Målsætningen i planperioden vil derfor som nævnt tidligere være kr. pr. indbygger svarende til 48 mio. kr., hvilket i nedenstående ses nogenlunde overholdt i årene Over en fireårig periode er gennemsnittet 46,4 mio. kr. pr. år. Mio. kr Indtæ gter Skatter 1.668, , , ,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4 801,1 827,9 Indtægter i alt 2.316, , , ,5 Driftsudgifter Service , , , ,3 Overførselsudgifter -398,6-402,0-414,4-426,7 Pris- og lønstigninger vedr. drift -81,8-176,8-274,9 Driftsudgifter i alt , , , ,9 Renter m.v. -19,9-18,4-17,6-17,0 Resultat af ordinær drift 45,0 60,0 55,1 25,6 15

16 2.6 De brugerfinansierede områder Forsyningsvirksomheder skal over en årrække hvile i sig selv. Brugerafgifter fastsættes således, at den enkelte forsyningsvirksomhed over en flerårig periode hviler i sig selv. Mio. kr Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 28,3 27,8 27,7 27,6 Anlæ gsresultat -28,3-27,8-27,7-27,6 Re sultat - forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 Vandforsyningen er udeladt grundet overgangen til A/S. Spildevand og renovation udskilles forventeligt

17 2.7 Anlæg Målsætningen er et gennemsnitligt netto-anlægsniveau ekskl. byggemodning på cirka 40 mio. kr. årligt, i 2008 budgetteres der dog kun med en anlægsramme på 30 mio. kr. Mio. kr Anlæ g Anlæ gsudgifter -48,4-70,8-55,0-23,1 Anlæ gsudgifter vedr. jordforsyning -25,0-25,0-25,0-25,0 Anlæ gsindtæ gter vedr.jordforsyning/ejend. 25,0 25,0 25,0 25,0 Nettoanlægsudgifter i alt -48,4-70,8-55,0-23,1 I nedenstående graf ses Skive Kommunes forbrug på anlægsudgifter i kroner pr. indbygger i årene Skattefinansierede nettoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger) B2008 B2009 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kilde: eco-nøgletal 17

18 2.8 Den langfristede gæld Mio. kr Afdrag på lån -44,7-45,2-47,7-37,3 Lånoptagelse 16,2 31,3 26,3 11,3 Restgæld på lån, kr Restgæld heraf: ældreboliger mv. Skive kommune afdrag på lån afdrag Restgælden og afdragsprofilen for den langfristede gæld for Skive kommune fremgår af de 2 figurer ovenfor. Gælden er opgjort incl. låneoptagelse i årene , men ikke derudover. 18

19 2.9 Finansiel styring Likviditetsstyring Kommunernes kassebeholdning opgøres dagligt, efter at der blev gennemført en reform af likviditetsstyringen med virkning fra Beholdningen er i forhold til Indenrigsministeriets opgørelser defineret som Likvide aktiver, hvilket dækker såvel kontant beholdning, konti i pengeinstitutter samt obligationsbeholdning. Kassebeholdningen opgøres ekskl. deponerede midler. Beholdningen opgøres jf. Indenrigsministeriets regler, som den gennemsnitlige månedlige beholdning og må, set over en periode på 365 dage, ikke være negativ. En fastholdelse af en fornuftig likviditet kræver realistiske budgetter uden efterfølgende ufinansierede tillægsbevillinger samt en fortsat høj budgetdisciplin i udvalg og forvaltninger. Formålet med at have likviditet er at kunne klare den daglige drift, og samtidig have mulighed for at foretage tilpasninger i løbet af året. Ud fra dette hensyn er det relevant at betragte likviditeten i forhold til driften. Indenrigsministeriet og KL anvender som generel tommelfingerregel, at likviditeten som minimum skal udgøre 2,9 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne. Det fremgår af lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet. Med knap 3 mia. kr. i bruttoudgifter er ideal-niveauet for Skive kommune ca. 95 mio. kr. i Et af målene i den økonomiske politik er som tidligere nævnt, at institutionerne bør spare op til eventuelt kommende, uforudsete udgifter. Som tommelfingerregel opfordres der til at opspare 2-4%. 19

20 Formuepleje Skive kommune har i dag tre kapitalforvaltningsaftaler i Danske Capital, Salling Bank (Bank Invest), Nykredit Markets samt aftaleindskud på i alt 203,4 mio. kr. Af de 203,4 mio. kr. er der for øjeblikket deponeret 29,2 mio. kr. iht. de kommunale låneregler. De 14 mio. kr. vedrører den midlertidige likviditetsbinding i forbindelse med kommunesammenlægningerne og frigives med en tredjedel i årene Reglerne for kapitalforvaltning fremgår af den kommunale styrelseslov, der henviser til bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler også kaldet anbringelsesbekendtgørelsen. Anbringelsesbekendtgørelsen er senest ændret , hvor man tillader maksimalt 50 pct. i følgende investeringstyper - Erhvervsobligationer og konvertible obligationer - Udbyttegivende investeringsforeninger og placeringsforeninger - Sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital - Aktier Skive kommune anbringer udelukkende midler i obligationer og investeringsforeninger. 20

21 Gældspleje I bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. fremgår det af vilkårene for låntagning, at en kommune kan indgå terminsforretninger og anvende valuta- og renteoptioner 4 med henblik på kurs og rentesikring, omlægge lån ved hjælp af swapaftaler 5, indgå salgs- og tilbagekøbsaftaler vedrørende obligationer (REPO-forretninger) samt udstede certifikater med en løbetid på under ét år. Skive kommune har før 2007 anvendt gældspleje både i samarbejde med Danske Bank og med Kommunekredit, først og fremmest i form af låneomlægninger til lavere forrentede lån, omlægning til lån med afdragsfri periode, sammenlægning af lån og ved anvendelse af både renteswaps og kombinerede rente- og valutaswaps. Siden kommunesammenlægningen har Skive kommune udelukkende haft en aftale om porteføljepleje-rådgivning med Kommunekredit baseret på uvildig rådgivning på alle finansielle ydelser og produkter, der er til rådighed for danske kommuner, også produkter der er alternative til Kommunekredits egne produkter. Honoraret for denne ydelse beløber sig til kr. p.a. eksklusiv moms. Af Skive kommunes gæld på 689 mio. kr. er de 378 mio. kr. egnet til at indgå i en fremtidig gældspleje. Gælden til ældreboliger, handicapboliger og byfornyelse kan ikke indgå i ordningen. Skive kommune har i dag to renteswaps i Danske Bank på i alt 2,5 og 9,1 mio. kr. med en rentebesparelse på henholdsvis 0,35 pct. og 1,9 pct. Swappen på de 2,9 mio. kr. udløber 31. marts 2011, medens swappen på 9,1 mio. kr. udløber 31. marts Optioner er en kontrakt, der giver ejeren ret til at købe eller sælge en fordring til aftalt pris på et aftalt fremtidigt tidspunkt 5 En swap kan betragtes som en midlertidig låneomlægning. 21

22 3. Tema Hvordan påvirker finanskrisen Skive Kommune? Ved sidste revurdering af den økonomiske politik startede en ny tradition med behandling af et eller flere temaer med relevans for den økonomiske politik eller betydning for Skive Kommunes økonomiske situation. Dette år er temaet, hvordan finanskrisen påvirker Skive Kommune. Beskrivelsen er grundet emnets mulige omfang begrænset til kun at omhandle den direkte påvirkning af Skive Kommune 6 og dertil kommer, at et til- og fravalg af emner ligeledes har været nødvendig. Temaet vil således omhandle følgende områder, hvor Skive Kommune har været påvirket både negativt, positivt og med muligheder til følge: Fald i beskæftigelsen, formueplejen og anlægsperspektiverne i vækstpakken. 3.1 Beskæftigelsen Tallene taler deres tydelige sprog. Ledigheden er stigende, beskæftigelsen er faldende. På den ene side vil dette have konsekvenser for skatte-indtægterne og mere direkte aflæst i det nuværende budget antallet af registrerede ledige er stigende. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i match gruppe 1-3, der er såkaldte arbejdsmarkedsparate er gennem 2009 steget fra 171 i januar (ultimo 2008 = 166) til 239 i april måned. I april måned 2008 var der derimod 147 mennesker på kontanthjælp i denne gruppe. Beskæftigelsesregion Midtjylland har for nyligt lavet en beskrivelse af den forventede udvikling af arbejdsmarkedet i Skive Kommune. Det forventes, at følgende vil forekomme: Beskæftigelsen forventes at falde med cirka 2,5% fra 1/1-08 til 1/1-10. Niveauet forventes således at nå status ved indgangen til I konkrete tal forventes beskæftigelsen at kunne falde med helt op mod personer. Den negative udvikling vil især ramme industrien og byggebranchen dette grundet både den negativt ramte byggebranche og den manglende efterspørgsel fra udlandet. Antallet af ansatte inden for landbrug og fiskeri vil fortsat falde dette grundet omlægningen til større og færre produktionsenheder. Et faldende privat forbrug kan også forventes, hvilket også betyder et fald i handels- og transport sektoren. De vedtagne skattelettelser, den faldende rente, de faldende oliepriser mv. vil dog omvendt også lette denne private servicesektor. Det er primært ufaglærte, unge og mænd der rammes af den forventede stigende ledighed. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 0, M M M05 Ledige i pct. af arbejdsstyrken, Skive februar M M M M M M M M M M01 Hver måned følger arbejdsmarkedsudvalget udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp tæt. Helt konkret vurderes konkrete status-tal i forhold til de opstillede målsætninger. 6 Det vil sige, at der ikke kigges på påvirkningen af det private erhvervsliv. 22

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016 Illustration af rådhusudbygningen Økonomisk politik - Budgetlægning 2013-2016 11-04-2012 Forsidebilledet viser en illustration af den i skrivende stund igangværende udbygning af Skive Kommunes rådhus.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Godkendt af sammenlægningsudvalget Den 13. september 2006. Revideret i Norddjurs Kommune: Økonomiudvalget 27. januar 2009 Kommunalbestyrelsen 3. februar

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Ordbog i Økonomistyring

Ordbog i Økonomistyring Ordbog i Økonomistyring Her kan du læse om de mest anvendte begreber i økonomistyringen i Stevns kommune. Analyse Anlægsbevilling Anlægsbudget Basisbudget Beskatningsgrundlag Bevilling Befolkningsprognose

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) PRIMO seminar den 24. november 2011, Odense Rådhus Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) Kontorchef Søren H. Thomsen Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13

1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 1.1 Mål- og Budgetfokus maj 13 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Budget 2014 2017 1 Indledning Formålet med Mål- og Budgetfokus maj 13 er at give et samlet overblik over budgetsituationen

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august

Budget 2016. Byrådets temadag 25. august Budget 2016 Byrådets temadag 25. august 1 Dagsorden I dag Aktuel økonomi. Forudsætninger for budgetudarbejdelsen. Resultatopgørelse 2016. Balance udfordringer. Mulige budgetstrategier. Budgetseminar, mandag

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse

Økonomisk Strategi 2015-2018. Politisk drøftelse Økonomisk Strategi 2015-2018 Politisk drøftelse Økonomisk Strategi Indledning Med baggrund i Kommunalbestyrelsens vision om en styrket økonomisk frihed i 2014 vedtog Kommunalbestyrelsen den 24. februar

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017

Finansiel Strategi Gældende for byrådsperioden 2014-2017 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 10. april 2014 Sagsnr.: 2014-002803 Thomas.Foged@Middelfart.dk

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Redigeret 16. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisk politik... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Den økonomiske politik i Norddjurs Kommune... 3 1.2.2

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus)

Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Budget 2013-2016 - Administrationens budgetoplæg (incl. 5. budgetstatus) Sagstype: Åben Type: ØU Sagsnr.: 12/13820 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 13-12-2011 proceduren for budgetlægningen af budget 2013-2016.

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter

Til Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019

Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Budgetredegørelse - økonomien i perioden fra 2015-2019 Af nedenstående resultatopgørelsen for Lemvig Kommune fremgår det forventede regnskab for 2015, samt forslag til budget 2016-2019. Tabel 1: Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019

Budget for lån, renter og balanceforskydninger i budget 2016 2019 Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3 Helsingør Tlf. 49282927 Mob. 25312927 pwb11@helsingor.dk Dato 14.8.215 Sagsbeh. pwb11 for lån, renter og balanceforskydninger

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr.

STRUER KOMMUNE. Ved udgangen af maj måned var der en kassebeholdning på 140,1 mio. kr. STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 31. maj 2014 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2014 5 Lønbudget og - forbrug

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Finansposter budgetbidrag 2013

Finansposter budgetbidrag 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK

ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK ODDER KOMMUNE ØKONOMISK POLITIK OG FINANSIEL STYRING 2007 2010 GODKENDT AF BYRÅDET DEN Dok.nr: 851058 / jb 1 Indledning. Den økonomiske politik og finansielle styring tjener følgende overordnede formål:??

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

De kommunale budgetter 2015

De kommunale budgetter 2015 Steffen Juul Krahn, Bo Panduro og Søren Hametner Pedersen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud for gennemsnitskommunen De kommunale budgetter 2015 Begrænset budgetteret underskud

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 6. august 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 6. august 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010

Budgetorientering 7. oktober 2009. Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 1 Likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a 1. 1. 2009 300.000 250.000

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1

Vordingborg Kommune. Finansiel Politik. Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Vordingborg Kommune Finansiel Politik Finansiel politik, bilag til Økonomisk Politik 1 Finansiel Politik Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Formål...3 Vordingborg Kommunes likviditet (aktivsiden)...3

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling Befolkningstal Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose for 2008 til 2020 på baggrund af lokalt boligprogram og befolkningssammensætning pr. 1. januar 2008. Det planlagte boligprogram betyder, at der

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 7. august 2012. Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 7. august 2012 Mødested: Byrådssalen, Gl. rådhus, Torvet Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Ditte Staun, Erik Mortensen,

Læs mere

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18

Favrskov Kommune 23. september 2014. Aftale om budget 2015-18 Favrskov Kommune 23. september 2014 Aftale om budget 2015-18 1 1. Indledning Der er 23. september 2014 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2015-18. Aftalen er indgået af et enigt Byråd - Socialdemokraterne,

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer:

Movias likviditet har de senere år været styret ud fra nedenstående retningslinjer: Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. september 2013 Mads Lund Larsen 07 Likviditetspolitik Indstilling: Administrationen indstiller, At målet for den gennemsnitlige likvidbeholdning

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19

Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Budgetstrategi 2016 for Vordingborg Kommune Budget 2016-19 Rev. 9. februar 2015 Budgetstrategi for Vordingborg Kommune Udgivet af Vordingborg Kommune 2015 Udarbejdet af: Økonomi og Personale Vordingborg

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014

Finansiel Strategi. Afrapportering for 1. halvår 2014 Finansiel Strategi Afrapportering for 1. halvår 2014 Økonomiafdelingen 22 08 2014 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning... 3 2. Gennemsnitlig kassebeholdning... 3 3. Placering af likviditet (Aftaleindskud

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg

Investerings- og lånepolitik. for. Spildevandscenter Avedøre I/S. Oplæg Investerings- og lånepolitik for Oplæg Politikker for optagning af lån og anbringelse af likvider Side 2 af 6 Oktober 2010 Oplæg til investeringspolitik Side 3 af 5 1. INDLEDNING J.nr. ØK-0178-0100 5.

Læs mere