Økonomisk politik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk"

Transkript

1 Økonomisk politik

2 Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, Den økonomiske handlefrihed Skatterne Driftsudgifter og økonomisk styring Det skattefinansierede driftsresultat De brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder) Anlæg Den langfristede gæld Finansiel styring Opfølgning på den økonomiske politik Bilag, Økonomisk status Den økonomiske handlefrihed...6 Kassebeholdning Befolkningsudvikling Skatterne...10 Skatter...10 Udskrivningsgrundlag Driftsudgifter og økonomisk styring Driftsudgifter Løbende budgetopfølgning Budgetanalyser Det skattefinansierede driftsresultat De brugerfinansierede områder Anlæg Den langfristede gæld mangler opdatering Finansiel styring mangler opdatering Likviditetsstyring Formuepleje Gældspleje mangler opdatering Tema Hvordan påvirker finanskrisen Skive Kommune? Beskæftigelsen Formuepleje Anlæg

3 Introduktion Styringsmæssigt har Skive Kommunes første år været præget af fokus på god ledelse, økonomisk konsolidering og sikker drift og det med en vis succes. Formålet med den økonomiske politik er at cementere den økonomiske styring i Skive Kommune. Dette gøres ved at definere pejlemærker, der danner grundlag for den økonomiske kurs, der sættes for kommunen de kommende år. Den økonomiske kurs er en afgørende faktor for, at Skive Kommunes økonomi fortsat vil være god, således kommunens kerneområder kan løses bedst muligt. Udgangspunktet er således også, at den økonomiske politik udkommer på samme tid som påbegyndelse af budgettet for 2010, således denne kan anvendes som styringsgrundlag i budgetlægningsprocessen. Den økonomiske politik står beskrevet i 9 hovedområder på de tre følgende sider. Den økonomiske politik omhandler: den økonomiske handlefrihed, skatterne, driftsudgifter og økonomisk styring, det skattefinansierede driftsresultat, de brugerfinansierede områder, anlæg, den langfristede gæld, finansiel styring samt opfølgning på den økonomiske politik. Derefter følger et bilagsafsnit, der tjener til det formål, at give læseren en indsigt i økonomien og relevante parametre på forskellige områder dette både historisk og fremadrettet. Afslutningsvist behandles et tema vedrørende finanskrisens påvirkning på Skive Kommunes økonomi. Økonomisk Sekretariat April,

4 Skive Kommunes økonomiske politik, Den økonomiske politiks overordnede mål er at cementere den økonomiske styring i Skive Kommune og skal samtidig sikre et økonomisk råderum til iværksættelse af initiativer, der medvirker til en god udvikling af Skive Kommune. Byrådet anser en sund og robust økonomi for at være en afgørende forudsætning for, at handlefriheden sikres. Med sund økonomi menes, at økonomien udover at efterleve lovkrav også har en hensigtsmæssig sammenhæng og balance mellem centrale økonomiske forhold. Dette er f.eks. sammenhæng mellem skattetryk og udgiftsniveau, mellem drift og investeringer, mellem driftsresultat og afdrag på gælden. Med robust økonomi menes, at kommunen dels har økonomisk handlefrihed til at finansiere investeringer i anlæg, ny drift og udvikling, dels har en stødpude overfor statslige indgreb og andre uforudsigelige begivenheder. Langsigtet økonomisk planlægning med gennemarbejdede flerårsbudgetter er en nødvendighed for en stabil økonomisk udvikling Byrådet sigter endvidere mod en dynamisk økonomisk politik, der dels skal sikre en optimal service og en attraktiv kommune for kommunens borgere og dels skal medvirke til at forbedre erhvervslivets vækstbetingelser og dermed kommunens indtægtsgrundlag. Den økonomiske politik skal desuden understøtte kommunens visioner og mål på alle områder. Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger for deltaljerede oplysninger henvises til vedlagte bilag. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter i 2009, hvilket er 95 mio. kr. inklusiv eventuel deponering. 2. Skatterne Som økonomisk princip tilstræbes, at skatterne holdes mest muligt i ro. På længere sigt bør Skive Kommunes skatteprocent ikke overstige landsgennemsnittets 1. Med henblik på at stabilisere kommunens likviditet kan skatteprocenten dog i en midlertidig periode overstige landsgennemsnittet. 3. Driftsudgifter og økonomisk styring Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer med Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. Regulering af budgettet i ned eller opadgående retning tager overordnet udgangspunkt i: ændret efterspørgsel afledt af befolkningsudvikling ændrede efterspørgselsmønstre politiske beslutninger om ændringer i service- eller aktivitetsniveau ændret lovgivning konjunkturmæssige ændringer politiske beslutninger om rationalisering eller driftsmæssige ændringer Der skal tages de nødvendige skridt til effektivisering og rationaliseringsgevinster på baggrund af stordriftsfordele som følge af sammenlægningen f.eks. gennemført ved Spar 10 på det administrative område organisatoriske og styringsmæssige tiltag optimering af produktionsmetoder/organisering mål for det fremtidige serviceniveau Der må ikke budgetteres med puljer, der er uudmøntet ved budgetvedtagelsen, ligesom der kun budgetteres med beløb i henhold til fastlagt strategi. Der skal foretages løbende budgetopfølgning, og et vigtigt udgangspunkt er desuden, at der ikke gives tillægsbevillinger, der er finansieret af likvide aktiver. 1 Skatteprocenten i budget 2009 er 25,5% hvor landsgennemsnittet i 2009 er på 24,82%. 4

5 4. Det skattefinansierede driftsresultat Overskuddet på det skattefinansiere driftsresultat skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Som minimum angives det, at driftsresultatet skal være på mindst kr. pr. Indbygger svarende til cirka 48 mio. kr., hvilket stort set overholdes med et budgetteret driftsresultat på 45 mio. kr. for De brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder) Forsyningsvirksomheder skal over en årrække hvile i sig selv. Brugerafgifter fastsættes således, at den enkelte forsyningsvirksomhed over en flerårig periode hviler i sig selv, og således at forsyningsvirksomhederne under ét påvirker kommunens likviditet mindst muligt. Målet er, at der i størst mulig omfang spares op til investeringer, før disse foretages. 6. Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et bruttoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 40 mio. kr. over årene. Derudover er der udgifter til byggemodning/jordkøb og indtægter fra jordsalg. 7. Den langfristede gæld Målsætningen er, at anlægsudgifter ikke lånefinansieres. Dog kan låneoptagelse finde sted efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde af konkrete anlægsprojekter byggende på en forretningsmæssig og/eller energimæssig vurdering. Endvidere optages lån til jordkøb. Den langfristede gæld reduceres med minimum 10 mio. kr. netto årligt. I budget 2009 er afdraget grundet en markant afdragsprofil øget til 28,5 mio. kr. 8. Finansiel styring Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensyntagen til risikoen. Skive Kommunes formue anbringes i obligationer, aftaleindskud el. lign. værdipapirer - dels med henblik på at sikre en optimering af afkast og dels med henblik på at sikre råderum til de løbende transaktioner. Gældspleje: Der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. De decentrale enheder skal tilstræbe at skaffe sig en opsparing på ca. 2-4%. Ønsket er at institutionerne har en robust økonomi, dels til investering i ny drift og udvikling, dels som stødpude til imødegåelse af uforudsigelige begivenheder. 9. Opfølgning på den økonomiske politik Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor 1 gang årligt. 5

6 2. Bilag, Økonomisk status I følgende afsnit ses tabeller, grafer og anden kort information om den økonomiske status inden for de nævnte områder i den økonomiske politik. Skive Kommune svarer historisk til de fire sammenlagte kommuner. 2.1 Den økonomiske handlefrihed Kassebeholdning Den økonomiske handlefrihed betinges af flere forskellige faktorer. Kassebeholdningen er i den henseende en yderst vigtig faktor, da et eventuelt overskud på kassebeholdningen i forhold til driftsudgifterne betyder en eventuel finansieringsmulighed. Den økonomiske politik sætter som mål, at den gennemsnitlige kassebeholdning (over en 12 måneders periode) skal være på minimum 95 millioner kroner, hvilket svarer til en halv måneds nettodriftsudgifter. Likviditeten jan feb. 2009, Heraf deponering på 29,2 mio fra hele kr Likviditet, ultimo måneden bogført Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder Gennemsnitslikviditet i februar kr. Gennemsnitslikviditet, seneste 12 måneder: kr. Gennemsnitslikviditet, seneste 3 måneder: kr. I ovenstående graf ses det, at den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder ligger stabilt over det ønskede mål på 95 mio. kr. Ved vurdering af størrelsen af likviditeten er det vigtigt at bemærke, at overførsler af institutioners og afdelingers uforbrugte midler mellem årene spiller en stor rolle de nødvendige service- og anlægsrammer kan så at sige aflæses i likviditeten. I følgende tabel ses derfor historiske overførsler: 6

7 Overførsler Mio. kr Drift 55,3 47,8 58,6 54,6 75,0 Anlæg 68,1 93,9 100, ,2 I alt drift og anlæg 123,4 141,7 159,4 143,6 161,2 Låneoptagelse -22,1-8,8-6,6-34,7-27,3 Renter og afdrag (ny) 7,4 Finansforskydninger 4,3 4,6 3,7 0 1,3 I alt 105,6 137,5 156,5 108,9 142,5 Den daglige likviditet Hele kr. Likvide aktiver incl. deponering på 29,2 mio. kr. Januar medio marts Deponeret Likvide aktiver 9.05 Indskud i pengeinstitutter februar hele kr pengeinstitutter md. Gennemsnitlig indestående i pengeinstitutter, februar 09: -3 mio. kr. Gennemsnitlig indestående i pengeinstitutter (3 måneders gennemsnit): -4,6 mio. kr. Indestående i investeringsforeninger, aftaleindskud mv., ult. februar 201,2 mio. kr. Deponerede beløb februar: 29,2 mio. kr. (der blev frigivet 13,98 mio. kr. den ) Som nævnt angiver den økonomiske politik, at der som minimum skal være 95 mio. kr. i 12 måneders gennemsnitlig likviditet. Ultimo 2008 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 217,8 mio. kr. og må derfor siges at være ganske betragtelig over minimumsangivelsen. Fremadrettet ser den gennemsnitlige, prognosticerede likviditet ud til at falde. 7

8 Gennemsnitlig livkiditetsudvikling, Skive Kommune, Mio. kr , ,5 189,0 170, , , ,0 43,0 69,3 25,0 0 7,0 4, * ,0 Likviditet Heraf deponeret I prognosen for den gennemsnitlige likviditetsudvikling er der taget udgangspunkt i likviditetsnivauet for 2008 og likviditetsforbruget i forbindelse med det vedtagne budget for 2009 incl. overslagsårene. Desuden er indarbejdet konsekvenserne af: Et forventet forbrug af overførslerne på i alt 20 mio. kr. frem til Et merforbrug på godt 28 mio. kr. som følge af anlægsplanen for En indtægt fra låneoptagelse vedr. ældreboliger på 23,5 mio. kr. Mindreindtægt fra jordsalg i 2009 på 15 mio. kr., der imidlertid forventes at være likviditetsmæssig udgiftsneutral som følge af tilsvarende mindreudgifter til byggemodning i de følgende år. Afdrag på 4,5 mio. kr. årligt fra 2010 på kommunens gæld på 45 mio. kr. til forsyningsområdet i forbindelse med selskabsdannelse på området. 8

9 2.2 Befolkningsudvikling I nedenstående gives der et billede af den historiske udvikling i aldersgrupper samt Danmarks Statistik prognose for befolkningsudviklingen i Skive Kommune. Historik 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Udviklingen i aldersgrupper i Skive årene = indeks årige 6-16 årige årige 67 årige + 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 Udviklingen i befolkningsgrupper Skive vs landsgns Erhvervsaktive, Skive Øvrige grupper, Skive Hele befolkningen, Skive Hele befolkningen, landsgennemsnit Prognose Befolkningsfremskrivning (2008 = indeks 100) 103,00 102,00 101,00 100,00 99, Skive Kommune Hele landet 9

10 2.3 Skatterne I følgende afsnit omhandler bilagene oplysninger om skatter, udskrivningsgrundlag og befolkningsudviklingen. Skatter Målsætningen er, at de kommunale skatter holdes mest muligt i ro. På længere sigt ønskes det, at Skive Kommunes skattetryk ikke er højere end landsgennemsnittet. For år 2009 gælder det, at Skive Kommunes skatteprocent er 25,5 hvor landsgennemsnittets er på 24,82 (mod 24,81 i 2008). I nedenstående ses det, at Skive Kommunes beskatningsgrundlag ligger over sammenligningsgruppen men under Region Midtjylland og yderligere under landsgennemsnittet. Beskatningsgrundlag pr. indbygger B2007 B2008 B2009 Kilde: eco-nøgletal 2. Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 2 Sammenligningsgruppen er en række kommuner, der på givne områder ligner Skive Kommune, og derfor vurderes som sammenlignelige. Udvælgelsesparametrene er forskellige fra nøgletal til nøgletal og således er sammenligningsgruppen forskellig sammensat i de mange grafer. 10

11 Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlaget ligger for budget 2009 s vedkommende på mio. kr., der forventes at stige til i 2012 at være mio. kr. Figuren nedenfor viser væksten i udskrivningsgrundlaget for Skive Kommune og hele landet i perioden (indekseret). Vækst i budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb (2004 = indeks 100) 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85, Skive Kommune Hele landet Udgangspunktet for landsgennemsnit i 2004 var kr. pr. indbygger og for Skive kr. pr. indbygger (en forskel på kr.). I 2005 steg niveauet på landsplan hvor det faldt for Skive Kommune (sum af de fire tidligere kommuner). Siden 2005 er forholdet mellem landsgennemsnittet og Skive Kommune snævret minimalt men konstant ind, således det budgetterede udskrivningsgrundlag på landsplan i 2009 er på og for Skive på kr. pr. indbygger (nu reduceret til en forskel på ). 11

12 2.4 Driftsudgifter og økonomisk styring Driftsudgifter I Skive Kommune er der i 2009 budgetteret med et nettodriftsforbrug pr. indbygger på overførselsområdet på kr. I ECO-sammenligningskommunerne er beløbet kr. Ser man forskellen i forhold til indbyggertallet betyder det, at Skive Kommune bruger cirka 19,7 mio. kr. mindre end sammenligningsgruppen på overførsler (hvis det samme niveau var forventeligt). På Serviceområdet har Skive Kommune budgetteret med kr. pr. indbygger, hvor der i sammenligningsgruppen gennemsnitlig er budgetteret med kr. pr. indbygger. Besparelsen set i forhold til Skive Kommunes indbyggertal viser sig her at være cirka 49,9 mio. kr. I de nedenstående figurer er vist udviklingen i de skattefinansierede nettodriftsudgifter i faste priser pr. indbygger. Driftsudgifterne er fordelt på serviceudgifter og udgifter til overførselsindkomster. Serviceudgifter omfatter de driftsudgifter, hvor kommunerne i vid udstrækning selv har muligheden for at fastlægge serviceniveauet. Regeringen søger med en øvre grænse for realvæksten, jf. de årlige aftaler mellem regeringen og KL, at styre de offentlige udgifter. Udgifter til overførselsindkomster er i vid udstrækning regelfastlagt fra statens side, dog med stigende kommunal fokus på udgiftsreduktioner bl.a. for at skabe råderum til den begrænsede vækst på serviceudgifterne Serviceudgifter (incl. administration) B2008 B2009 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kilde: eco-nøgletal, Tallene for 2008 og 2009 er budgettal. Figuren viser, at Skive Kommunes i alle årene ligger på enten niveau med eller lavere end sammenligningsgruppen, regionen og landsgennemsnittet. 12

13 Overførselsudgifter Skive Kommune har ligget meget lavt i udgiftsniveauet på overførsler, hvor udgifterne over hele landet generelt stiger. Fra i 2004 og 2005 at have ligget under niveau for både region, landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne ligger Skive kommune fra 2008 over både region og landsgennemsnit (bemærk at både 2008 og 2009-tallene er budgettal). I alle årene ligger Skive Kommune dog under sammenligningskommunerne, der på overførselsrelaterede forudsætninger ligner Skive Kommune. Dette er vist grafisk i nedenstående: Udgifter til overførsler B2008 B2009 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kilde: eco-nøgletal. Kr. pr. indbygger Løbende budgetopfølgning Budgetafdelingen udfærdiger hver måned en styringsrapport, hvor udgiftsniveauet ses ift. budget og bevillinger. I forbindelse med implementering af nyt økonomisystem arbejdes der med at udvikle ny ledelsesinformation på både centralt og decentralt niveau. Budgetanalyser I forlængelse af direktionens beslutning om gennemførelse af budgetanalyser på de større serviceområder, foreslås det, at der grundet større demografiforandringer på aldersgrupperne: 0-5 årige, 6-16 årige og 67+ laves budgetanalyser på en eller flere af følgende områder: børnepasning, skole- og/eller ældreområdet. 140,00 130,00 120,00 Indekseret udgiftsudvikling ,00 100,00 90, Børnepasning pr. 0-5 årig Ældreområdet pr. 80+ Folkeskolen pr årig Ultimo maj afsluttes de igangværende budgetanalyser på handicap og førtidspensionsområdet. 13

14 Oversigt over forbruget på 18 udgiftsområder FORBRUGET PÅ 18 UDGIFTSOMRÅDER Skive Smnl. Region Hele BUDGET 2009 Kommune gruppen Midtjyll. landet Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre (ekskl. ældreboliger) kr. pr. 67 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn og unge med særlige behov kr. pr årig Voksne med særlige behov kr. pr. 18 årig og derover Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer og tjenestemandspension) Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb Ved det sidst kendte regnskab (2007) viste en beregning, at Skive Kommune udgiftsniveau samlet set lå 101,6 mio. kr. under landsgennemsnittet 3 3 Mindreudgifterne fordeler sig således: overførsler 6,8 mio. kr. under landsgennemsnittet, serviceudgifter 86,9 mio. kr. under landsgennemsnittet og tager man højde for det højere udgiftsbehov, der kendetegner Skive Kommune ville der kunne forventes udgifter for yderligere 8 mio. kr. til beregningen altså yderligere 8 mio. kr. der spares ved de lave udgifter. En lignende beregning for budget 2009 viser, at Skive Kommune er 68,7 mio. kr. billigere, men der er tradition for, at kommunerne på landsplan generelt budgetterer lavere, hvilket vil betyde, at det kommende regnskab for 2009 højst sandsynligt vil blive højere. 14

15 2.5 Det skattefinansierede driftsresultat Overskuddet på det skattefinansiere driftsresultat skal. bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat som minimum skal finansiere afdrag og skattefinansierede anlæg. Resultat af ordinær drift, mio. kr Regnskab Budget, overslagsår På grund af meget store afdrag samt varierende anlægsaktiviteter kan målsætningen formentlig ikke realiseres inden for planperioden. Målsætningen i planperioden vil derfor som nævnt tidligere være kr. pr. indbygger svarende til 48 mio. kr., hvilket i nedenstående ses nogenlunde overholdt i årene Over en fireårig periode er gennemsnittet 46,4 mio. kr. pr. år. Mio. kr Indtæ gter Skatter 1.668, , , ,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4 801,1 827,9 Indtægter i alt 2.316, , , ,5 Driftsudgifter Service , , , ,3 Overførselsudgifter -398,6-402,0-414,4-426,7 Pris- og lønstigninger vedr. drift -81,8-176,8-274,9 Driftsudgifter i alt , , , ,9 Renter m.v. -19,9-18,4-17,6-17,0 Resultat af ordinær drift 45,0 60,0 55,1 25,6 15

16 2.6 De brugerfinansierede områder Forsyningsvirksomheder skal over en årrække hvile i sig selv. Brugerafgifter fastsættes således, at den enkelte forsyningsvirksomhed over en flerårig periode hviler i sig selv. Mio. kr Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 28,3 27,8 27,7 27,6 Anlæ gsresultat -28,3-27,8-27,7-27,6 Re sultat - forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 Vandforsyningen er udeladt grundet overgangen til A/S. Spildevand og renovation udskilles forventeligt

17 2.7 Anlæg Målsætningen er et gennemsnitligt netto-anlægsniveau ekskl. byggemodning på cirka 40 mio. kr. årligt, i 2008 budgetteres der dog kun med en anlægsramme på 30 mio. kr. Mio. kr Anlæ g Anlæ gsudgifter -48,4-70,8-55,0-23,1 Anlæ gsudgifter vedr. jordforsyning -25,0-25,0-25,0-25,0 Anlæ gsindtæ gter vedr.jordforsyning/ejend. 25,0 25,0 25,0 25,0 Nettoanlægsudgifter i alt -48,4-70,8-55,0-23,1 I nedenstående graf ses Skive Kommunes forbrug på anlægsudgifter i kroner pr. indbygger i årene Skattefinansierede nettoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger) B2008 B2009 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kilde: eco-nøgletal 17

18 2.8 Den langfristede gæld Mio. kr Afdrag på lån -44,7-45,2-47,7-37,3 Lånoptagelse 16,2 31,3 26,3 11,3 Restgæld på lån, kr Restgæld heraf: ældreboliger mv. Skive kommune afdrag på lån afdrag Restgælden og afdragsprofilen for den langfristede gæld for Skive kommune fremgår af de 2 figurer ovenfor. Gælden er opgjort incl. låneoptagelse i årene , men ikke derudover. 18

19 2.9 Finansiel styring Likviditetsstyring Kommunernes kassebeholdning opgøres dagligt, efter at der blev gennemført en reform af likviditetsstyringen med virkning fra Beholdningen er i forhold til Indenrigsministeriets opgørelser defineret som Likvide aktiver, hvilket dækker såvel kontant beholdning, konti i pengeinstitutter samt obligationsbeholdning. Kassebeholdningen opgøres ekskl. deponerede midler. Beholdningen opgøres jf. Indenrigsministeriets regler, som den gennemsnitlige månedlige beholdning og må, set over en periode på 365 dage, ikke være negativ. En fastholdelse af en fornuftig likviditet kræver realistiske budgetter uden efterfølgende ufinansierede tillægsbevillinger samt en fortsat høj budgetdisciplin i udvalg og forvaltninger. Formålet med at have likviditet er at kunne klare den daglige drift, og samtidig have mulighed for at foretage tilpasninger i løbet af året. Ud fra dette hensyn er det relevant at betragte likviditeten i forhold til driften. Indenrigsministeriet og KL anvender som generel tommelfingerregel, at likviditeten som minimum skal udgøre 2,9 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne. Det fremgår af lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet. Med knap 3 mia. kr. i bruttoudgifter er ideal-niveauet for Skive kommune ca. 95 mio. kr. i Et af målene i den økonomiske politik er som tidligere nævnt, at institutionerne bør spare op til eventuelt kommende, uforudsete udgifter. Som tommelfingerregel opfordres der til at opspare 2-4%. 19

20 Formuepleje Skive kommune har i dag tre kapitalforvaltningsaftaler i Danske Capital, Salling Bank (Bank Invest), Nykredit Markets samt aftaleindskud på i alt 203,4 mio. kr. Af de 203,4 mio. kr. er der for øjeblikket deponeret 29,2 mio. kr. iht. de kommunale låneregler. De 14 mio. kr. vedrører den midlertidige likviditetsbinding i forbindelse med kommunesammenlægningerne og frigives med en tredjedel i årene Reglerne for kapitalforvaltning fremgår af den kommunale styrelseslov, der henviser til bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler også kaldet anbringelsesbekendtgørelsen. Anbringelsesbekendtgørelsen er senest ændret , hvor man tillader maksimalt 50 pct. i følgende investeringstyper - Erhvervsobligationer og konvertible obligationer - Udbyttegivende investeringsforeninger og placeringsforeninger - Sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital - Aktier Skive kommune anbringer udelukkende midler i obligationer og investeringsforeninger. 20

21 Gældspleje I bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. fremgår det af vilkårene for låntagning, at en kommune kan indgå terminsforretninger og anvende valuta- og renteoptioner 4 med henblik på kurs og rentesikring, omlægge lån ved hjælp af swapaftaler 5, indgå salgs- og tilbagekøbsaftaler vedrørende obligationer (REPO-forretninger) samt udstede certifikater med en løbetid på under ét år. Skive kommune har før 2007 anvendt gældspleje både i samarbejde med Danske Bank og med Kommunekredit, først og fremmest i form af låneomlægninger til lavere forrentede lån, omlægning til lån med afdragsfri periode, sammenlægning af lån og ved anvendelse af både renteswaps og kombinerede rente- og valutaswaps. Siden kommunesammenlægningen har Skive kommune udelukkende haft en aftale om porteføljepleje-rådgivning med Kommunekredit baseret på uvildig rådgivning på alle finansielle ydelser og produkter, der er til rådighed for danske kommuner, også produkter der er alternative til Kommunekredits egne produkter. Honoraret for denne ydelse beløber sig til kr. p.a. eksklusiv moms. Af Skive kommunes gæld på 689 mio. kr. er de 378 mio. kr. egnet til at indgå i en fremtidig gældspleje. Gælden til ældreboliger, handicapboliger og byfornyelse kan ikke indgå i ordningen. Skive kommune har i dag to renteswaps i Danske Bank på i alt 2,5 og 9,1 mio. kr. med en rentebesparelse på henholdsvis 0,35 pct. og 1,9 pct. Swappen på de 2,9 mio. kr. udløber 31. marts 2011, medens swappen på 9,1 mio. kr. udløber 31. marts Optioner er en kontrakt, der giver ejeren ret til at købe eller sælge en fordring til aftalt pris på et aftalt fremtidigt tidspunkt 5 En swap kan betragtes som en midlertidig låneomlægning. 21

22 3. Tema Hvordan påvirker finanskrisen Skive Kommune? Ved sidste revurdering af den økonomiske politik startede en ny tradition med behandling af et eller flere temaer med relevans for den økonomiske politik eller betydning for Skive Kommunes økonomiske situation. Dette år er temaet, hvordan finanskrisen påvirker Skive Kommune. Beskrivelsen er grundet emnets mulige omfang begrænset til kun at omhandle den direkte påvirkning af Skive Kommune 6 og dertil kommer, at et til- og fravalg af emner ligeledes har været nødvendig. Temaet vil således omhandle følgende områder, hvor Skive Kommune har været påvirket både negativt, positivt og med muligheder til følge: Fald i beskæftigelsen, formueplejen og anlægsperspektiverne i vækstpakken. 3.1 Beskæftigelsen Tallene taler deres tydelige sprog. Ledigheden er stigende, beskæftigelsen er faldende. På den ene side vil dette have konsekvenser for skatte-indtægterne og mere direkte aflæst i det nuværende budget antallet af registrerede ledige er stigende. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i match gruppe 1-3, der er såkaldte arbejdsmarkedsparate er gennem 2009 steget fra 171 i januar (ultimo 2008 = 166) til 239 i april måned. I april måned 2008 var der derimod 147 mennesker på kontanthjælp i denne gruppe. Beskæftigelsesregion Midtjylland har for nyligt lavet en beskrivelse af den forventede udvikling af arbejdsmarkedet i Skive Kommune. Det forventes, at følgende vil forekomme: Beskæftigelsen forventes at falde med cirka 2,5% fra 1/1-08 til 1/1-10. Niveauet forventes således at nå status ved indgangen til I konkrete tal forventes beskæftigelsen at kunne falde med helt op mod personer. Den negative udvikling vil især ramme industrien og byggebranchen dette grundet både den negativt ramte byggebranche og den manglende efterspørgsel fra udlandet. Antallet af ansatte inden for landbrug og fiskeri vil fortsat falde dette grundet omlægningen til større og færre produktionsenheder. Et faldende privat forbrug kan også forventes, hvilket også betyder et fald i handels- og transport sektoren. De vedtagne skattelettelser, den faldende rente, de faldende oliepriser mv. vil dog omvendt også lette denne private servicesektor. Det er primært ufaglærte, unge og mænd der rammes af den forventede stigende ledighed. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 0, M M M05 Ledige i pct. af arbejdsstyrken, Skive februar M M M M M M M M M M01 Hver måned følger arbejdsmarkedsudvalget udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp tæt. Helt konkret vurderes konkrete status-tal i forhold til de opstillede målsætninger. 6 Det vil sige, at der ikke kigges på påvirkningen af det private erhvervsliv. 22

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark

Titel: Gentofte-Plan 2015. Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 2015 Foto: Gentofte Sportspark GENTOFTE-PLAN 215 Titel: Gentofte-Plan 215 Gentofte Kommune er udpeget til Årets Ungdomskommune 215 Foto: Gentofte Sportspark Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 214 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag:

Læs mere

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor

Skatte- og Velfærdskommissionen. Den offentlige sektor Skatte- og Velfærdskommissionen Den offentlige sektor Baggrundsrapport marts 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Den offentlige sektors struktur...3 3. Udgifter...5 3.1 Real økonomisk fordeling...7

Læs mere

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet

12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet 12 principper for økonomisk styring af de specialiser e- de sociale tilbud på voksenområdet I umiddelbar forlængelse af økonomiaftalen for 2010 offentliggjorde KL 8 gyldne regler for udgiftsstyring af

Læs mere

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel

Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel Regeringen Danske Regioner Aftale om regionernes økonomi for 2014 Nyt kapitel 4. juni 2013 1. Indledning Dansk økonomi står i de kommende år over for en række væsentlige udfordringer. Der er mistet mange

Læs mere

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed

Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed 1 Familiernes økonomiske robusthed, variabel rente og afdragsfrihed Asger Lau Andersen og Anders Møller Christensen, Økonomisk Afdeling, Charlotte Duus og Ri Kaarup, Kapitalmarkedsafdelingen INDLEDNING

Læs mere

danmarks konvergensprogram 2011

danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 danmarks konvergensprogram 2011 Maj 2011 REGERINGEN Maj 2011 danmarks konvergensprogram 2011 REGERINGEN Maj 2011 Indhold 1. Udfordringer, strategi og målsætninger til

Læs mere

Dansk Økonomi Forår 2015

Dansk Økonomi Forår 2015 Dansk Økonomi Forår 2015 Danish Economy Spring 2015 English Summary Konjunkturvurdering Offentlige finanser Bankunionen Yderområder i Danmark Formandskabet Dansk Økonomi, forår 2015 Signaturforklaring:

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014

Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi- og indenrigsministeriets Finansieringsudvalg Økonomisk udvikling og det kommunale finansieringssystem Februar 2014 Økonomi-

Læs mere

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Nyt kapitel 3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om kommunernes økonomi for 2015 videreføres de økonomiske rammer i kommunerne til udvikling af den borgernære service

Læs mere

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab

Danmark på sikker vej. Plan for et stærkere fællesskab Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej Plan for et stærkere fællesskab Maj 2015 Danmark på sikker vej - plan for et stærkere fællesskab Nyt kapitel Vi vil

Læs mere

Mod nye mål Danmark 2015

Mod nye mål Danmark 2015 Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst August 27 Regeringen Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Mod nye mål Danmark 215 Holdbar velfærd og vækst Publikationen kan bestilles eller

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune

Brug nøgletal i styringen. Kend din kommune Brug nøgletal i styringen Kend din kommune Kommunaløkonomisk Forum 2015 8. og 9. januar 2015 Forord For at sikre en effektiv styring af kommunen, kræver det, at man kender sin kommune. Hvordan har vi prioriteret

Læs mere

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1

Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 1 2 Aftale om genopretning af dansk økonomi Maj 2010 Aftale om genopretning af dansk økonomi Danmark er nu kommet fri af den nedgang, som fulgte efter finanskrisen

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020

Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 2020 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Danmark i arbejde Udfordringer for dansk økonomi mod 22 Maj 212 Indhold 1. Ny vækst efter krisen... 5 1.1 Danmark i arbejde... 5 1.2 Danmark

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde

Budgettet som styringsredskab. - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde Budgettet som styringsredskab - realistiske og målbare budgetforudsætninger på det specialiserede socialområde KL s Økonomiske Sekretariat September 2009 Indholdsfortegnelse Budgettet som styringsredskab

Læs mere

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen

Find vej i kommunens økonomi. - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Find vej i kommunens økonomi - 13 økonomiske styringsnøgletal til vurdering af den økonomiske sundhedstilstand i kommunen Forord Med kommunalreformen blev der skabt større kommuner med flere opgaveområder

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Statens låntagning og gæld 1997

Statens låntagning og gæld 1997 Statens låntagning og gæld 1997 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 1997 Tryk: Schultz Grafisk Papir: Scandia 2000, 115 g Oplag: 2.400 ISSN: 0902-6681 Omslag: Palle Lorentzen Danmarks Nationalbank

Læs mere

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning

Hørsholm Kommune. Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Hørsholm Kommune Undersøgelse af fordele og ulemper ved en kommunesammenlægning Oktober 2011 Indholdsfortegnelse 1. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...5 2. BAGGRUND...9 Hørsholm Kommune og kommunesammenlægning...

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere