Økonomisk politik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomisk politik 2009-2012. www.skive.dk"

Transkript

1 Økonomisk politik

2 Indhold Introduktion...3 Skive Kommunes økonomiske politik, Den økonomiske handlefrihed Skatterne Driftsudgifter og økonomisk styring Det skattefinansierede driftsresultat De brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder) Anlæg Den langfristede gæld Finansiel styring Opfølgning på den økonomiske politik Bilag, Økonomisk status Den økonomiske handlefrihed...6 Kassebeholdning Befolkningsudvikling Skatterne...10 Skatter...10 Udskrivningsgrundlag Driftsudgifter og økonomisk styring Driftsudgifter Løbende budgetopfølgning Budgetanalyser Det skattefinansierede driftsresultat De brugerfinansierede områder Anlæg Den langfristede gæld mangler opdatering Finansiel styring mangler opdatering Likviditetsstyring Formuepleje Gældspleje mangler opdatering Tema Hvordan påvirker finanskrisen Skive Kommune? Beskæftigelsen Formuepleje Anlæg

3 Introduktion Styringsmæssigt har Skive Kommunes første år været præget af fokus på god ledelse, økonomisk konsolidering og sikker drift og det med en vis succes. Formålet med den økonomiske politik er at cementere den økonomiske styring i Skive Kommune. Dette gøres ved at definere pejlemærker, der danner grundlag for den økonomiske kurs, der sættes for kommunen de kommende år. Den økonomiske kurs er en afgørende faktor for, at Skive Kommunes økonomi fortsat vil være god, således kommunens kerneområder kan løses bedst muligt. Udgangspunktet er således også, at den økonomiske politik udkommer på samme tid som påbegyndelse af budgettet for 2010, således denne kan anvendes som styringsgrundlag i budgetlægningsprocessen. Den økonomiske politik står beskrevet i 9 hovedområder på de tre følgende sider. Den økonomiske politik omhandler: den økonomiske handlefrihed, skatterne, driftsudgifter og økonomisk styring, det skattefinansierede driftsresultat, de brugerfinansierede områder, anlæg, den langfristede gæld, finansiel styring samt opfølgning på den økonomiske politik. Derefter følger et bilagsafsnit, der tjener til det formål, at give læseren en indsigt i økonomien og relevante parametre på forskellige områder dette både historisk og fremadrettet. Afslutningsvist behandles et tema vedrørende finanskrisens påvirkning på Skive Kommunes økonomi. Økonomisk Sekretariat April,

4 Skive Kommunes økonomiske politik, Den økonomiske politiks overordnede mål er at cementere den økonomiske styring i Skive Kommune og skal samtidig sikre et økonomisk råderum til iværksættelse af initiativer, der medvirker til en god udvikling af Skive Kommune. Byrådet anser en sund og robust økonomi for at være en afgørende forudsætning for, at handlefriheden sikres. Med sund økonomi menes, at økonomien udover at efterleve lovkrav også har en hensigtsmæssig sammenhæng og balance mellem centrale økonomiske forhold. Dette er f.eks. sammenhæng mellem skattetryk og udgiftsniveau, mellem drift og investeringer, mellem driftsresultat og afdrag på gælden. Med robust økonomi menes, at kommunen dels har økonomisk handlefrihed til at finansiere investeringer i anlæg, ny drift og udvikling, dels har en stødpude overfor statslige indgreb og andre uforudsigelige begivenheder. Langsigtet økonomisk planlægning med gennemarbejdede flerårsbudgetter er en nødvendighed for en stabil økonomisk udvikling Byrådet sigter endvidere mod en dynamisk økonomisk politik, der dels skal sikre en optimal service og en attraktiv kommune for kommunens borgere og dels skal medvirke til at forbedre erhvervslivets vækstbetingelser og dermed kommunens indtægtsgrundlag. Den økonomiske politik skal desuden understøtte kommunens visioner og mål på alle områder. Hovedlinjerne i de kommende års økonomiske politik kan sammenfattes i nedenstående målsætninger for deltaljerede oplysninger henvises til vedlagte bilag. 1. Den økonomiske handlefrihed Den økonomiske handlefrihed skal opbygges og fastholdes. Den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre hvad der svarer til mindst ½ måneds nettodriftsudgifter i 2009, hvilket er 95 mio. kr. inklusiv eventuel deponering. 2. Skatterne Som økonomisk princip tilstræbes, at skatterne holdes mest muligt i ro. På længere sigt bør Skive Kommunes skatteprocent ikke overstige landsgennemsnittets 1. Med henblik på at stabilisere kommunens likviditet kan skatteprocenten dog i en midlertidig periode overstige landsgennemsnittet. 3. Driftsudgifter og økonomisk styring Målsætningen er, at udgiftsudviklingen på den eksisterende drift ikke overstiger den løbende løn og prisudvikling. Aftalte rammer med Regeringen og KL om stigning i serviceudgifterne skal overholdes. Regulering af budgettet i ned eller opadgående retning tager overordnet udgangspunkt i: ændret efterspørgsel afledt af befolkningsudvikling ændrede efterspørgselsmønstre politiske beslutninger om ændringer i service- eller aktivitetsniveau ændret lovgivning konjunkturmæssige ændringer politiske beslutninger om rationalisering eller driftsmæssige ændringer Der skal tages de nødvendige skridt til effektivisering og rationaliseringsgevinster på baggrund af stordriftsfordele som følge af sammenlægningen f.eks. gennemført ved Spar 10 på det administrative område organisatoriske og styringsmæssige tiltag optimering af produktionsmetoder/organisering mål for det fremtidige serviceniveau Der må ikke budgetteres med puljer, der er uudmøntet ved budgetvedtagelsen, ligesom der kun budgetteres med beløb i henhold til fastlagt strategi. Der skal foretages løbende budgetopfølgning, og et vigtigt udgangspunkt er desuden, at der ikke gives tillægsbevillinger, der er finansieret af likvide aktiver. 1 Skatteprocenten i budget 2009 er 25,5% hvor landsgennemsnittet i 2009 er på 24,82%. 4

5 4. Det skattefinansierede driftsresultat Overskuddet på det skattefinansiere driftsresultat skal bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat skal finansiere nettoafdrag og skattefinansierede anlæg. Som minimum angives det, at driftsresultatet skal være på mindst kr. pr. Indbygger svarende til cirka 48 mio. kr., hvilket stort set overholdes med et budgetteret driftsresultat på 45 mio. kr. for De brugerfinansierede områder (forsyningsvirksomheder) Forsyningsvirksomheder skal over en årrække hvile i sig selv. Brugerafgifter fastsættes således, at den enkelte forsyningsvirksomhed over en flerårig periode hviler i sig selv, og således at forsyningsvirksomhederne under ét påvirker kommunens likviditet mindst muligt. Målet er, at der i størst mulig omfang spares op til investeringer, før disse foretages. 6. Anlæg Nytænkning og udvikling kræver investeringer. Målsætningen er et bruttoanlægsniveau ekskl. byggemodning på gennemsnitligt ca. 40 mio. kr. over årene. Derudover er der udgifter til byggemodning/jordkøb og indtægter fra jordsalg. 7. Den langfristede gæld Målsætningen er, at anlægsudgifter ikke lånefinansieres. Dog kan låneoptagelse finde sted efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde af konkrete anlægsprojekter byggende på en forretningsmæssig og/eller energimæssig vurdering. Endvidere optages lån til jordkøb. Den langfristede gæld reduceres med minimum 10 mio. kr. netto årligt. I budget 2009 er afdraget grundet en markant afdragsprofil øget til 28,5 mio. kr. 8. Finansiel styring Den finansielle styring tilrettelægges, så der opnås størst mulig enkelhed i det daglige arbejde samt en optimering af afkast under hensyntagen til risikoen. Skive Kommunes formue anbringes i obligationer, aftaleindskud el. lign. værdipapirer - dels med henblik på at sikre en optimering af afkast og dels med henblik på at sikre råderum til de løbende transaktioner. Gældspleje: Der foretages løbende pleje af kommunens gæld med henblik på at minimere kommunens finansieringsudgifter under hensyntagen til de finansielle risici. De decentrale enheder skal tilstræbe at skaffe sig en opsparing på ca. 2-4%. Ønsket er at institutionerne har en robust økonomi, dels til investering i ny drift og udvikling, dels som stødpude til imødegåelse af uforudsigelige begivenheder. 9. Opfølgning på den økonomiske politik Den økonomiske politik er udgangspunktet for budgetlægningen og revideres derfor 1 gang årligt. 5

6 2. Bilag, Økonomisk status I følgende afsnit ses tabeller, grafer og anden kort information om den økonomiske status inden for de nævnte områder i den økonomiske politik. Skive Kommune svarer historisk til de fire sammenlagte kommuner. 2.1 Den økonomiske handlefrihed Kassebeholdning Den økonomiske handlefrihed betinges af flere forskellige faktorer. Kassebeholdningen er i den henseende en yderst vigtig faktor, da et eventuelt overskud på kassebeholdningen i forhold til driftsudgifterne betyder en eventuel finansieringsmulighed. Den økonomiske politik sætter som mål, at den gennemsnitlige kassebeholdning (over en 12 måneders periode) skal være på minimum 95 millioner kroner, hvilket svarer til en halv måneds nettodriftsudgifter. Likviditeten jan feb. 2009, Heraf deponering på 29,2 mio fra hele kr Likviditet, ultimo måneden bogført Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder Gennemsnitslikviditet i februar kr. Gennemsnitslikviditet, seneste 12 måneder: kr. Gennemsnitslikviditet, seneste 3 måneder: kr. I ovenstående graf ses det, at den gennemsnitlige kassebeholdning over 12 måneder ligger stabilt over det ønskede mål på 95 mio. kr. Ved vurdering af størrelsen af likviditeten er det vigtigt at bemærke, at overførsler af institutioners og afdelingers uforbrugte midler mellem årene spiller en stor rolle de nødvendige service- og anlægsrammer kan så at sige aflæses i likviditeten. I følgende tabel ses derfor historiske overførsler: 6

7 Overførsler Mio. kr Drift 55,3 47,8 58,6 54,6 75,0 Anlæg 68,1 93,9 100, ,2 I alt drift og anlæg 123,4 141,7 159,4 143,6 161,2 Låneoptagelse -22,1-8,8-6,6-34,7-27,3 Renter og afdrag (ny) 7,4 Finansforskydninger 4,3 4,6 3,7 0 1,3 I alt 105,6 137,5 156,5 108,9 142,5 Den daglige likviditet Hele kr. Likvide aktiver incl. deponering på 29,2 mio. kr. Januar medio marts Deponeret Likvide aktiver 9.05 Indskud i pengeinstitutter februar hele kr pengeinstitutter md. Gennemsnitlig indestående i pengeinstitutter, februar 09: -3 mio. kr. Gennemsnitlig indestående i pengeinstitutter (3 måneders gennemsnit): -4,6 mio. kr. Indestående i investeringsforeninger, aftaleindskud mv., ult. februar 201,2 mio. kr. Deponerede beløb februar: 29,2 mio. kr. (der blev frigivet 13,98 mio. kr. den ) Som nævnt angiver den økonomiske politik, at der som minimum skal være 95 mio. kr. i 12 måneders gennemsnitlig likviditet. Ultimo 2008 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 217,8 mio. kr. og må derfor siges at være ganske betragtelig over minimumsangivelsen. Fremadrettet ser den gennemsnitlige, prognosticerede likviditet ud til at falde. 7

8 Gennemsnitlig livkiditetsudvikling, Skive Kommune, Mio. kr , ,5 189,0 170, , , ,0 43,0 69,3 25,0 0 7,0 4, * ,0 Likviditet Heraf deponeret I prognosen for den gennemsnitlige likviditetsudvikling er der taget udgangspunkt i likviditetsnivauet for 2008 og likviditetsforbruget i forbindelse med det vedtagne budget for 2009 incl. overslagsårene. Desuden er indarbejdet konsekvenserne af: Et forventet forbrug af overførslerne på i alt 20 mio. kr. frem til Et merforbrug på godt 28 mio. kr. som følge af anlægsplanen for En indtægt fra låneoptagelse vedr. ældreboliger på 23,5 mio. kr. Mindreindtægt fra jordsalg i 2009 på 15 mio. kr., der imidlertid forventes at være likviditetsmæssig udgiftsneutral som følge af tilsvarende mindreudgifter til byggemodning i de følgende år. Afdrag på 4,5 mio. kr. årligt fra 2010 på kommunens gæld på 45 mio. kr. til forsyningsområdet i forbindelse med selskabsdannelse på området. 8

9 2.2 Befolkningsudvikling I nedenstående gives der et billede af den historiske udvikling i aldersgrupper samt Danmarks Statistik prognose for befolkningsudviklingen i Skive Kommune. Historik 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85,0 80,0 Udviklingen i aldersgrupper i Skive årene = indeks årige 6-16 årige årige 67 årige + 103,0 102,0 101,0 100,0 99,0 98,0 97,0 96,0 Udviklingen i befolkningsgrupper Skive vs landsgns Erhvervsaktive, Skive Øvrige grupper, Skive Hele befolkningen, Skive Hele befolkningen, landsgennemsnit Prognose Befolkningsfremskrivning (2008 = indeks 100) 103,00 102,00 101,00 100,00 99, Skive Kommune Hele landet 9

10 2.3 Skatterne I følgende afsnit omhandler bilagene oplysninger om skatter, udskrivningsgrundlag og befolkningsudviklingen. Skatter Målsætningen er, at de kommunale skatter holdes mest muligt i ro. På længere sigt ønskes det, at Skive Kommunes skattetryk ikke er højere end landsgennemsnittet. For år 2009 gælder det, at Skive Kommunes skatteprocent er 25,5 hvor landsgennemsnittets er på 24,82 (mod 24,81 i 2008). I nedenstående ses det, at Skive Kommunes beskatningsgrundlag ligger over sammenligningsgruppen men under Region Midtjylland og yderligere under landsgennemsnittet. Beskatningsgrundlag pr. indbygger B2007 B2008 B2009 Kilde: eco-nøgletal 2. Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 2 Sammenligningsgruppen er en række kommuner, der på givne områder ligner Skive Kommune, og derfor vurderes som sammenlignelige. Udvælgelsesparametrene er forskellige fra nøgletal til nøgletal og således er sammenligningsgruppen forskellig sammensat i de mange grafer. 10

11 Udskrivningsgrundlag Udskrivningsgrundlaget ligger for budget 2009 s vedkommende på mio. kr., der forventes at stige til i 2012 at være mio. kr. Figuren nedenfor viser væksten i udskrivningsgrundlaget for Skive Kommune og hele landet i perioden (indekseret). Vækst i budgetteret udskrivningsgrundlag pr. indb (2004 = indeks 100) 115,0 110,0 105,0 100,0 95,0 90,0 85, Skive Kommune Hele landet Udgangspunktet for landsgennemsnit i 2004 var kr. pr. indbygger og for Skive kr. pr. indbygger (en forskel på kr.). I 2005 steg niveauet på landsplan hvor det faldt for Skive Kommune (sum af de fire tidligere kommuner). Siden 2005 er forholdet mellem landsgennemsnittet og Skive Kommune snævret minimalt men konstant ind, således det budgetterede udskrivningsgrundlag på landsplan i 2009 er på og for Skive på kr. pr. indbygger (nu reduceret til en forskel på ). 11

12 2.4 Driftsudgifter og økonomisk styring Driftsudgifter I Skive Kommune er der i 2009 budgetteret med et nettodriftsforbrug pr. indbygger på overførselsområdet på kr. I ECO-sammenligningskommunerne er beløbet kr. Ser man forskellen i forhold til indbyggertallet betyder det, at Skive Kommune bruger cirka 19,7 mio. kr. mindre end sammenligningsgruppen på overførsler (hvis det samme niveau var forventeligt). På Serviceområdet har Skive Kommune budgetteret med kr. pr. indbygger, hvor der i sammenligningsgruppen gennemsnitlig er budgetteret med kr. pr. indbygger. Besparelsen set i forhold til Skive Kommunes indbyggertal viser sig her at være cirka 49,9 mio. kr. I de nedenstående figurer er vist udviklingen i de skattefinansierede nettodriftsudgifter i faste priser pr. indbygger. Driftsudgifterne er fordelt på serviceudgifter og udgifter til overførselsindkomster. Serviceudgifter omfatter de driftsudgifter, hvor kommunerne i vid udstrækning selv har muligheden for at fastlægge serviceniveauet. Regeringen søger med en øvre grænse for realvæksten, jf. de årlige aftaler mellem regeringen og KL, at styre de offentlige udgifter. Udgifter til overførselsindkomster er i vid udstrækning regelfastlagt fra statens side, dog med stigende kommunal fokus på udgiftsreduktioner bl.a. for at skabe råderum til den begrænsede vækst på serviceudgifterne Serviceudgifter (incl. administration) B2008 B2009 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kilde: eco-nøgletal, Tallene for 2008 og 2009 er budgettal. Figuren viser, at Skive Kommunes i alle årene ligger på enten niveau med eller lavere end sammenligningsgruppen, regionen og landsgennemsnittet. 12

13 Overførselsudgifter Skive Kommune har ligget meget lavt i udgiftsniveauet på overførsler, hvor udgifterne over hele landet generelt stiger. Fra i 2004 og 2005 at have ligget under niveau for både region, landsgennemsnittet og sammenligningskommunerne ligger Skive kommune fra 2008 over både region og landsgennemsnit (bemærk at både 2008 og 2009-tallene er budgettal). I alle årene ligger Skive Kommune dog under sammenligningskommunerne, der på overførselsrelaterede forudsætninger ligner Skive Kommune. Dette er vist grafisk i nedenstående: Udgifter til overførsler B2008 B2009 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kilde: eco-nøgletal. Kr. pr. indbygger Løbende budgetopfølgning Budgetafdelingen udfærdiger hver måned en styringsrapport, hvor udgiftsniveauet ses ift. budget og bevillinger. I forbindelse med implementering af nyt økonomisystem arbejdes der med at udvikle ny ledelsesinformation på både centralt og decentralt niveau. Budgetanalyser I forlængelse af direktionens beslutning om gennemførelse af budgetanalyser på de større serviceområder, foreslås det, at der grundet større demografiforandringer på aldersgrupperne: 0-5 årige, 6-16 årige og 67+ laves budgetanalyser på en eller flere af følgende områder: børnepasning, skole- og/eller ældreområdet. 140,00 130,00 120,00 Indekseret udgiftsudvikling ,00 100,00 90, Børnepasning pr. 0-5 årig Ældreområdet pr. 80+ Folkeskolen pr årig Ultimo maj afsluttes de igangværende budgetanalyser på handicap og førtidspensionsområdet. 13

14 Oversigt over forbruget på 18 udgiftsområder FORBRUGET PÅ 18 UDGIFTSOMRÅDER Skive Smnl. Region Hele BUDGET 2009 Kommune gruppen Midtjyll. landet Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre (ekskl. ældreboliger) kr. pr. 67 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn og unge med særlige behov kr. pr årig Voksne med særlige behov kr. pr. 18 årig og derover Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer og tjenestemandspension) Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb Ved det sidst kendte regnskab (2007) viste en beregning, at Skive Kommune udgiftsniveau samlet set lå 101,6 mio. kr. under landsgennemsnittet 3 3 Mindreudgifterne fordeler sig således: overførsler 6,8 mio. kr. under landsgennemsnittet, serviceudgifter 86,9 mio. kr. under landsgennemsnittet og tager man højde for det højere udgiftsbehov, der kendetegner Skive Kommune ville der kunne forventes udgifter for yderligere 8 mio. kr. til beregningen altså yderligere 8 mio. kr. der spares ved de lave udgifter. En lignende beregning for budget 2009 viser, at Skive Kommune er 68,7 mio. kr. billigere, men der er tradition for, at kommunerne på landsplan generelt budgetterer lavere, hvilket vil betyde, at det kommende regnskab for 2009 højst sandsynligt vil blive højere. 14

15 2.5 Det skattefinansierede driftsresultat Overskuddet på det skattefinansiere driftsresultat skal. bl.a. muliggøre realisering af princippet om en stabil og robust økonomi. Derfor er målet, at årets driftsresultat som minimum skal finansiere afdrag og skattefinansierede anlæg. Resultat af ordinær drift, mio. kr Regnskab Budget, overslagsår På grund af meget store afdrag samt varierende anlægsaktiviteter kan målsætningen formentlig ikke realiseres inden for planperioden. Målsætningen i planperioden vil derfor som nævnt tidligere være kr. pr. indbygger svarende til 48 mio. kr., hvilket i nedenstående ses nogenlunde overholdt i årene Over en fireårig periode er gennemsnittet 46,4 mio. kr. pr. år. Mio. kr Indtæ gter Skatter 1.668, , , ,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4 801,1 827,9 Indtægter i alt 2.316, , , ,5 Driftsudgifter Service , , , ,3 Overførselsudgifter -398,6-402,0-414,4-426,7 Pris- og lønstigninger vedr. drift -81,8-176,8-274,9 Driftsudgifter i alt , , , ,9 Renter m.v. -19,9-18,4-17,6-17,0 Resultat af ordinær drift 45,0 60,0 55,1 25,6 15

16 2.6 De brugerfinansierede områder Forsyningsvirksomheder skal over en årrække hvile i sig selv. Brugerafgifter fastsættes således, at den enkelte forsyningsvirksomhed over en flerårig periode hviler i sig selv. Mio. kr Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 28,3 27,8 27,7 27,6 Anlæ gsresultat -28,3-27,8-27,7-27,6 Re sultat - forsyningsvirksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0 Vandforsyningen er udeladt grundet overgangen til A/S. Spildevand og renovation udskilles forventeligt

17 2.7 Anlæg Målsætningen er et gennemsnitligt netto-anlægsniveau ekskl. byggemodning på cirka 40 mio. kr. årligt, i 2008 budgetteres der dog kun med en anlægsramme på 30 mio. kr. Mio. kr Anlæ g Anlæ gsudgifter -48,4-70,8-55,0-23,1 Anlæ gsudgifter vedr. jordforsyning -25,0-25,0-25,0-25,0 Anlæ gsindtæ gter vedr.jordforsyning/ejend. 25,0 25,0 25,0 25,0 Nettoanlægsudgifter i alt -48,4-70,8-55,0-23,1 I nedenstående graf ses Skive Kommunes forbrug på anlægsudgifter i kroner pr. indbygger i årene Skattefinansierede nettoanlægsudgifter (ekskl. ældreboliger) B2008 B2009 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Kilde: eco-nøgletal 17

18 2.8 Den langfristede gæld Mio. kr Afdrag på lån -44,7-45,2-47,7-37,3 Lånoptagelse 16,2 31,3 26,3 11,3 Restgæld på lån, kr Restgæld heraf: ældreboliger mv. Skive kommune afdrag på lån afdrag Restgælden og afdragsprofilen for den langfristede gæld for Skive kommune fremgår af de 2 figurer ovenfor. Gælden er opgjort incl. låneoptagelse i årene , men ikke derudover. 18

19 2.9 Finansiel styring Likviditetsstyring Kommunernes kassebeholdning opgøres dagligt, efter at der blev gennemført en reform af likviditetsstyringen med virkning fra Beholdningen er i forhold til Indenrigsministeriets opgørelser defineret som Likvide aktiver, hvilket dækker såvel kontant beholdning, konti i pengeinstitutter samt obligationsbeholdning. Kassebeholdningen opgøres ekskl. deponerede midler. Beholdningen opgøres jf. Indenrigsministeriets regler, som den gennemsnitlige månedlige beholdning og må, set over en periode på 365 dage, ikke være negativ. En fastholdelse af en fornuftig likviditet kræver realistiske budgetter uden efterfølgende ufinansierede tillægsbevillinger samt en fortsat høj budgetdisciplin i udvalg og forvaltninger. Formålet med at have likviditet er at kunne klare den daglige drift, og samtidig have mulighed for at foretage tilpasninger i løbet af året. Ud fra dette hensyn er det relevant at betragte likviditeten i forhold til driften. Indenrigsministeriet og KL anvender som generel tommelfingerregel, at likviditeten som minimum skal udgøre 2,9 % af bruttodrifts- og anlægsudgifterne. Det fremgår af lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet. Med knap 3 mia. kr. i bruttoudgifter er ideal-niveauet for Skive kommune ca. 95 mio. kr. i Et af målene i den økonomiske politik er som tidligere nævnt, at institutionerne bør spare op til eventuelt kommende, uforudsete udgifter. Som tommelfingerregel opfordres der til at opspare 2-4%. 19

20 Formuepleje Skive kommune har i dag tre kapitalforvaltningsaftaler i Danske Capital, Salling Bank (Bank Invest), Nykredit Markets samt aftaleindskud på i alt 203,4 mio. kr. Af de 203,4 mio. kr. er der for øjeblikket deponeret 29,2 mio. kr. iht. de kommunale låneregler. De 14 mio. kr. vedrører den midlertidige likviditetsbinding i forbindelse med kommunesammenlægningerne og frigives med en tredjedel i årene Reglerne for kapitalforvaltning fremgår af den kommunale styrelseslov, der henviser til bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler også kaldet anbringelsesbekendtgørelsen. Anbringelsesbekendtgørelsen er senest ændret , hvor man tillader maksimalt 50 pct. i følgende investeringstyper - Erhvervsobligationer og konvertible obligationer - Udbyttegivende investeringsforeninger og placeringsforeninger - Sparekassers beviser for garantikapital og andelskassers beviser for andelskapital - Aktier Skive kommune anbringer udelukkende midler i obligationer og investeringsforeninger. 20

21 Gældspleje I bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. fremgår det af vilkårene for låntagning, at en kommune kan indgå terminsforretninger og anvende valuta- og renteoptioner 4 med henblik på kurs og rentesikring, omlægge lån ved hjælp af swapaftaler 5, indgå salgs- og tilbagekøbsaftaler vedrørende obligationer (REPO-forretninger) samt udstede certifikater med en løbetid på under ét år. Skive kommune har før 2007 anvendt gældspleje både i samarbejde med Danske Bank og med Kommunekredit, først og fremmest i form af låneomlægninger til lavere forrentede lån, omlægning til lån med afdragsfri periode, sammenlægning af lån og ved anvendelse af både renteswaps og kombinerede rente- og valutaswaps. Siden kommunesammenlægningen har Skive kommune udelukkende haft en aftale om porteføljepleje-rådgivning med Kommunekredit baseret på uvildig rådgivning på alle finansielle ydelser og produkter, der er til rådighed for danske kommuner, også produkter der er alternative til Kommunekredits egne produkter. Honoraret for denne ydelse beløber sig til kr. p.a. eksklusiv moms. Af Skive kommunes gæld på 689 mio. kr. er de 378 mio. kr. egnet til at indgå i en fremtidig gældspleje. Gælden til ældreboliger, handicapboliger og byfornyelse kan ikke indgå i ordningen. Skive kommune har i dag to renteswaps i Danske Bank på i alt 2,5 og 9,1 mio. kr. med en rentebesparelse på henholdsvis 0,35 pct. og 1,9 pct. Swappen på de 2,9 mio. kr. udløber 31. marts 2011, medens swappen på 9,1 mio. kr. udløber 31. marts Optioner er en kontrakt, der giver ejeren ret til at købe eller sælge en fordring til aftalt pris på et aftalt fremtidigt tidspunkt 5 En swap kan betragtes som en midlertidig låneomlægning. 21

22 3. Tema Hvordan påvirker finanskrisen Skive Kommune? Ved sidste revurdering af den økonomiske politik startede en ny tradition med behandling af et eller flere temaer med relevans for den økonomiske politik eller betydning for Skive Kommunes økonomiske situation. Dette år er temaet, hvordan finanskrisen påvirker Skive Kommune. Beskrivelsen er grundet emnets mulige omfang begrænset til kun at omhandle den direkte påvirkning af Skive Kommune 6 og dertil kommer, at et til- og fravalg af emner ligeledes har været nødvendig. Temaet vil således omhandle følgende områder, hvor Skive Kommune har været påvirket både negativt, positivt og med muligheder til følge: Fald i beskæftigelsen, formueplejen og anlægsperspektiverne i vækstpakken. 3.1 Beskæftigelsen Tallene taler deres tydelige sprog. Ledigheden er stigende, beskæftigelsen er faldende. På den ene side vil dette have konsekvenser for skatte-indtægterne og mere direkte aflæst i det nuværende budget antallet af registrerede ledige er stigende. Antallet af kontanthjælpsmodtagere i match gruppe 1-3, der er såkaldte arbejdsmarkedsparate er gennem 2009 steget fra 171 i januar (ultimo 2008 = 166) til 239 i april måned. I april måned 2008 var der derimod 147 mennesker på kontanthjælp i denne gruppe. Beskæftigelsesregion Midtjylland har for nyligt lavet en beskrivelse af den forventede udvikling af arbejdsmarkedet i Skive Kommune. Det forventes, at følgende vil forekomme: Beskæftigelsen forventes at falde med cirka 2,5% fra 1/1-08 til 1/1-10. Niveauet forventes således at nå status ved indgangen til I konkrete tal forventes beskæftigelsen at kunne falde med helt op mod personer. Den negative udvikling vil især ramme industrien og byggebranchen dette grundet både den negativt ramte byggebranche og den manglende efterspørgsel fra udlandet. Antallet af ansatte inden for landbrug og fiskeri vil fortsat falde dette grundet omlægningen til større og færre produktionsenheder. Et faldende privat forbrug kan også forventes, hvilket også betyder et fald i handels- og transport sektoren. De vedtagne skattelettelser, den faldende rente, de faldende oliepriser mv. vil dog omvendt også lette denne private servicesektor. Det er primært ufaglærte, unge og mænd der rammes af den forventede stigende ledighed. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 0, M M M05 Ledige i pct. af arbejdsstyrken, Skive februar M M M M M M M M M M01 Hver måned følger arbejdsmarkedsudvalget udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp tæt. Helt konkret vurderes konkrete status-tal i forhold til de opstillede målsætninger. 6 Det vil sige, at der ikke kigges på påvirkningen af det private erhvervsliv. 22

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016

Illustration af rådhusudbygningen. Økonomisk politik. - Budgetlægning 2013-2016 Illustration af rådhusudbygningen Økonomisk politik - Budgetlægning 2013-2016 11-04-2012 Forsidebilledet viser en illustration af den i skrivende stund igangværende udbygning af Skive Kommunes rådhus.

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune

Af Odder Kommunes vision for 2014-2018 fremgår det, at der i Odder Kommune Økonomisk politik og finansiel styring 17 1. Indledning. Som en del af Økonomiaftalen mellem Regeringen og KL for 2014, blev det besluttet, at kommunerne skal udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger.

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Finansrapport. pr. 1. april 2015

Finansrapport. pr. 1. april 2015 Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

Befolkning

Befolkning RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER Bilag til budgetmappen vedr. budget 2017, Svendborg kommune ECO-nøgletal Befolkning 01.01.2015 Svendborg Kommune Saml. Gruppe Syd Svendborg vs. syd Udgiftsbehov

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Økonomisk politik og Finansiel styring

Økonomisk politik og Finansiel styring Økonomisk politik og Finansiel styring 2011 2014 Godkendt af Byrådet den 24. januar 2011 Dok.nr: 727-2010-164834 1 1. Indledning. Det er vigtigt for Odder Kommunes Byråd at skabe gode rammer for borgerne,

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth

Forord. Den 25. august 2014. Borgmester Stén Knuth Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier:

Furesø Kommunes finansielle strategi er pt. opdelt i følgende kategorier: Furesø Kommunes finansielle strategi Furesø Kommunes finasielle strategi erstatter bilag 13 i Furesø Kommunes principper for økonomistyring. (vedtaget i maj 2010) Furesø Kommune har stort set siden etableringen

Læs mere

Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Finansiel strategi for Ballerup Kommune ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 28. oktober 2015 Tlf. dir.: 4477 2210 E-mail: uhje@balk.dk / jkg@balk.dk Kontakt: Ulrik Haahr Jepsen / Jeppe Krag Sagsnr.: 00.01.00-P22-2-11 Finansiel strategi for Ballerup Kommune

Læs mere

Finansiel politik for Region Syddanmark

Finansiel politik for Region Syddanmark Bilag 13 til Regler for Økonomistyring og Registreringspraksis om finansiel strategi Finansiel politik for Region Syddanmark 1. Formål Region Syddanmarks finansielle politik, som formuleret i dette notat,

Læs mere

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK

CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK CTR s bestyrelsesmøde nr.: 2014/3 Dato: 01-10-2014 J.nr.: 200206/78672 EMNE: FINANSIEL STYRINGSPOLITIK FOR CTR, revideret 23-09-2014 GÆLDENDE FINANSIEL STYRINGSPOLITIK Udarbejdet den 15. oktober 2010 Revideret

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi gældende fra 1. juli 2013 Udkast Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring.

Byrådet har derfor med den økonomiske politik fastlagt mål for Slagelse Kommunes økonomiske styring. Forord Slagelse Kommune udgør den største virksomhed i Slagelse Kommune, med et årligt budget på små 5 mia. kr. Byrådet har derfor gennem sine økonomiske prioriteringer mulighed for at udøve stor indflydelse

Læs mere

Finansrapport. pr. 31. juli 2014

Finansrapport. pr. 31. juli 2014 pr. 31. juli ØKONOMI Assens Kommune 30. august 1 Resume I henhold til kommunens finansielle strategi skal der hvert kvartal gives en afrapportering vedrørende kommunens finansielle forhold på både aktiv

Læs mere

Dragør Kommunes økonomiske politik

Dragør Kommunes økonomiske politik Dragør Kommunes økonomiske politik 2015-2018 Formålet med nærværende økonomisk politik for Dragør Kommune er at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning og det løbende

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 28-06-2016 16/9166 Tommy Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Overordnet nøgletalsanalyse baseret på ECO-nøgletal fra KORA. Der er udarbejdet en overordnet nøgletalsanalyse

Læs mere

Assens Kommune gælden og dens betydning

Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.

Der er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7. - 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld

Notat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2016-2019 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Budget 2015-2018 - 1 - Hovedkonto 8, Balanceforskydninger Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver,

Læs mere

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse.

Budgettet for , som blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling, fremgår af tabellen nedenfor af den overordnede resultatopgørelse. 2016-2019 Roskilde Kommunes budget for 2016-2019 blev vedtaget d. 7. oktober 2015 som følge af en budgetaftale indgået mellem samtlige partier i Byrådet, dvs. Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti,

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Finansrapport. September 2015

Finansrapport. September 2015 Finansrapport September 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkast på de likvide midler. Slutteligt

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1

Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Økonomisk politik For Faaborg-Midtfyn Kommune Udarbejdet af: Dato: 25-01-2013 Sagsnummer.: 00.30.00-Ø00-1-12 Version nr.: 1 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune har siden kommunalreformen arbejdet målrettet

Læs mere

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag 2. Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag 2 Finansiel politik for Region Midtjylland 1 1. Indledning Dette bilag til kasse- og regnskabsregulativet fastlægger Region Midtjyllands finansielle politik og investeringspolitik og indeholder supplerende

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Evalueringsnotat finansiel styring 2013

Evalueringsnotat finansiel styring 2013 Dato 30. april 2014 Dok.nr. 58.643/14 Sagsnr. 13/6645 Ref. jobr Evalueringsnotat finansiel styring 2013 I henhold til rammerne i Finansieringspolitikken for Varde Kommune er der udarbejdet denne rapport

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi.

Målet er optimering af likviditetsplaceringen og minimering af finansieringsomkostningerne inden for den af Byrådet vedtagne finansielle strategi. Hjørring Kommune Hjørring kommunes finansielle strategi Oktober 2017 Formål: Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Hjørring kommunes finansielle portefølje,

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner

Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Retningslinier for styring af de finansielle dispositioner Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Udførelse og kompetence 3. Aktivsiden 4. Passivsiden 5. Leasing 6. Rapportering Ligevægt mellem faktisk og ønsket

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

N OTAT. Kommunernes aktuelle likviditet

N OTAT. Kommunernes aktuelle likviditet N OTAT Kommunernes aktuelle likviditet Finansieringssiden er atter et hovedtema i økonomiforhandlingerne for 2015. I den forbindelse må der forventes et betydeligt fokus på kommunernes likviditet. Dette

Læs mere

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) PRIMO seminar den 24. november 2011, Odense Rådhus Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) Kontorchef Søren H. Thomsen Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger

Antal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012

Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 ØKONOMI, PERSONALE OG BORGERSERVICE Dato: 28. april 2013 NOTAT Sagsbehandler: Niels F.K. Madsen Afrapportering om udviklingen på det finansielle område i 2012 Indledning Økonomi- og Erhvervsudvalget skal

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015

11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 11. Regnskab efter 1. halvår 2015 og prognose for 2015 Sagsfremstilling Driftsresultatet efter 1. halvår viser et overskud på godt 65 mio. kr., hvilket er 74 mio. kr. bedre end det budgetterede underskud

Læs mere

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune

Bilag 5. Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Bilag 5 Den 3. august 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Generelt I prognosen er der anvendt budgettet for perioden 2011-2014, mens der i 2015-30 er foretaget en fremskrivning af indtægter og udgifter

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg

Indstilling. Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet. 1. Resume. 2. Beslutningspunkt. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 13. februar 2014 Fremtidig ramme for placering af overskudslikviditet 1. Resume Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling I forlængelse af

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008

Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Økonomiforvaltningen NOTAT Bilag 1 06-12-2007 Strategi for gældspleje og kapitalforvaltning 2008 Dette notat beskriver kommunens finansielle risikopolitik via den udarbejdede strategi for gældspleje og

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2017-2020 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2016 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at at

Læs mere

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter.

Det bemærkes i øvrigt, at når intet andet er angivet, er der for nøgletallet tale om nettoudgifter. Internt notat Økonomisk forvaltning, Økonomistaben 17.august 2016 Notat vedr. centrale nøgletal Med nærværende notat forelægges for Byrådet en række af Økonomi- og Indenrigsministeriets kommunale nøgletal.

Læs mere

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato]

Økonomisk Politik. Godkendt i Byrådet den [skriv dato] l Økonomisk Politik 1 Godkendt i Byrådet den [skriv dato] Forord Fredensborg Kommunes økonomi kan på mange måder sammenlignes med en almindelig husholdningsøkonomi. Vi skal have balance mellem indtægter

Læs mere