VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING"

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS LÆRERFORENING Navn, formål og virksomhed 1 Foreningens navn er Københavns Lærerforening (KLF). Dens hjemsted er København (pt. Frederiksberg kommune). KLF er en partipolitisk uafhængig organisation. KLF udgør kreds 11 af Danmarks Lærerforening. Foreningens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, tjenstlige og økonomiske interesser. 2 Dette formål søges fremmet bl.a. ved: 1. udøvelse af foreningens forhandlingsret, 2. information af medlemmerne via hjemmeside og andre sociale medier, 3. afholdelse af møder, kurser og sammenkomster, 4. medlemskab af organisationer, hvor forhandlingsretten varetages i fælles anliggender, samt samarbejde med andre lønmodtagerorganisationer, 5. rådgivning og vejledning, 6. at arbejde for udvikling af folkeskolen, voksenspecialundervisningen og de andre arbejdsområder, hvor foreningen har medlemmer, 7. stillingtagen til samfundsmæssige emner. 3 Foreningen ejer og driver en række ejendomme til brug ved udsendelse af københavnske skolebørn på koloni m.v. Kolonierne ledes af Københavns Lærerforenings bestyrelse gennem et koloniudvalg og en koloniadministration. KLF's bestyrelse træffer efter indstilling fra koloniudvalget afgørelse vedrørende: a. Fastsættelse af koloniudvalgets forretningsorden. b. Ansættelse af medarbejderne ved koloniernes administration og fastsættelse af deres lønog ansættelsesvilkår. c. Fastlæggelse af koloniernes årsbudget d. Dispositioner der falder uden for budgettet. e. Køb, salg og pantsætning af fast ejendom. f. Sager hvorom der ikke er enighed i koloniudvalget. For kolonivirksomheden føres et særligt regnskab, som fremlægges på generalforsamlingen.

2 Koloniudvalget består af fire medlemmer valgt af og blandt KLF's bestyrelse. Udvalget har bevilgende myndighed inden for det fastlagte budget. Udvalget udarbejder indstillinger til KLF's bestyrelse, jvf. stk.3. Over udvalgets møder føres en beslutningsprotokol. Medlemmer 4 Som medlem kan optages enhver, som ifølge DLF's vedtægter har ret til at være medlem af kredsen. 5 Indmeldelse sker til DLF's kontor. Udmeldelse sker skriftligt til DLF's kontor med mindst 1 måneds varsel til en 1. januar, en 1. april, en 1. juli eller en 1. oktober. Tillidsrepræsentanten for den lokale KLF-afdeling underrettes om indmeldelser og udmeldelser. Om ind- og udmeldelse, karens og eksklusion henvises i øvrigt til DLF's vedtægter. Kontingent 6 Medlemmer betaler et kontingent til foreningen. Kontingentet for regnskabsåret fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmer, hvis aftaleret varetages af andre organisationer, og pensionister betaler et reduceret kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. DLF fastsætter retningslinjer for nedsat kontingent og kontingentfritagelse. Det enkelte medlem hæfter over for foreningens forpligtelser alene med sit indbetalte og sit forfaldne kontingent. Medlemmer, der er fyldt 75 år, er kontingentfri. Konsolideringsfonden 7 KLF's Konsolideringsfond er etableret efter sammenlægningen med DLF.

3 Københavns Lærerforenings bestyrelse skal forvalte konsolideringsfondsmidlerne således, at de bliver til størst mulig gavn for foreningens medlemmer. Ved midlernes placering skal tilstræbes en betryggende sikkerhed, en opretholdelse af midlernes realværdi, højst mulig forrentning, samt mulighed for umiddelbar realisering. Over konsolideringsfonden føres et særligt regnskab, som fremlægges på generalforsamlingen. Bestyrelsen kan anvende afkastet af konsolideringsfondens midler til KLF's daglige drift. Nye Særlige Fond 7a Københavns Lærerforenings Nye Særlige Fond har til formål at forøge kredsens økonomiske styrke og til i en given situation at kunne yde støtte til kredsens almindelige medlemmer i fraktionerne 1 og 2 under konflikter om tjenstlige forhold og lønningsforhold. Fondens midler tilvejebringes ved bidrag fra Danmarks Lærerforenings Særlige Fond og ved indbetalinger fra kredsens medlemmer i fraktionerne 1 og 2. Fondens midler kan ikke overføres til kredsens drift, formue, henlæggelser, andre kredsfonde eller lignende. Fondens midler kan heller ikke overføres til andre kredse. Over kredsens Nye Særlige Fond føres et selvstændigt regnskab, som revideres af kredsens revisorer og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. Indvundne renter, udbytter m.v. tilskrives fondens kapital efter fradrag af administrationsudgifter. Fondens midler tilhører kredsen, jf. dog Danmarks Lærerforenings vedtægter. Bestyrelsen træffer beslutning om midlernes anbringelse. Beslutning om udbetaling af midlerne fra kredsens Nye Særlige Fond til konfliktramte medlemmer af kredsen træffes af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Såfremt der efter en konflikts afslutning betales hel eller delvis løn for den tid, konflikten har stået på, er medlemmer, der har modtaget støtte fra kredsens Nye Særlige Fond forpligtede til at tilbagebetale det beløb, hvormed ydelserne fra kredsens Nye Særlige Fond og fra Danmarks Lærerforening samt lønnen til sammen overstiger den løn, den pågældende ville have oppebåret, såfremt konflikten ikke havde fundet sted. Generalforsamlinger 8

4 Generalforsamlingen er KLF's højeste myndighed, jfr. dog 14. Den ordinære årlige generalforsamling skal finde sted i oktober/november måned. Den ordinære opstillingsgeneralforsamling jf. 12 afholdes i februar hvert 3. år. Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når mindst 100 medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom over for bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes forhandlet. Bestyrelsen kan sammenkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det fornødent. Foreningens krav til de generelle aftale- og overenskomstforhandlinger opstilles af generalforsamlingen på et ordinært eller ekstraordinært møde. 9 Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved bekendtgørelse på foreningens hjemmeside eller ved skrivelse til skolerne. Indvarsling skal ske mindst 5 uger forud for en ordinær generalforsamling og en opstillingsgeneralforsamling (jf. 12) og mindst 1 uge forud for en ekstraordinær generalforsamling. 10 Generalforsamlingen vælger en dirigent og en hjælpedirigent. Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør ethvert spørgsmål vedrørende sagernes behandling samt leder eventuelle afstemninger. Endvidere vælger generalforsamlingen 2 referenter, der optager et beslutningsreferat til foreningens forhandlingsprotokol. Beslutningsreferatet lægges på foreningens hjemmeside. Til støtte for referenterne optages generalforsamlingens forhandlinger på bånd. Lydoptagelsen lægges på foreningens hjemmeside og fjernes en måned efter. Generalforsamlingens dagsorden skal endvidere indeholde punktet: Fastsættelse af forretningsorden. 11 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal omfatte følgende: 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent. 2. Valg af referenter. 3. Vedtagelse af forretningsorden. 4. Formandens beretning, herunder beretning for kolonierne. 5. Foreningens regnskaber (herunder fond og kolonivirksomhed). 6. Fastsættelse af kontingent. 8. Eventuelt. I lige år skal dagsordenen desuden indeholde følgende punkt: 7. Valg af stemmetællingsudvalg på 12 medlemmer for en 2-årig periode. I ulige år skal dagsordenen indeholde følgende punkt: 7. Opstilling af mindst 2 kandidater til valg af 2 revisorer samt mindst 1 kandidat til valg af revisorsuppleant for en 2-årig periode.

5 På dagsordenen for ordinære generalforsamlinger kan ethvert medlem forlange optaget forslag, som skriftligt er indleveret til bestyrelsen senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Den endelige dagsorden skal offentliggøres på foreningens hjemmeside mindst 2 uger før generalforsamlingen. Samtidig offentliggøres formandens skriftlige beretning, herunder beretning for kolonierne, samt regnskaber. Opstillingsgeneralforsamling 12 Hvert 3. år afholdes i februar måned en opstillingsgeneralforsamling med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og hjælpedirigent. 2. Valg af referenter. 3. Fastsættelse af forretningsorden. 4. Opstilling af kandidater til formandsvalget og næstformandsvalget. 5. Opstilling af mindst 6 kvindelige og mindst 6 mandlige kandidater til valg af bestyrelse og suppleanter. Afstemninger 13 På generalforsamlinger og ved urafstemninger afgøres alle sager ved simpel stemmeflerhed (jfr. dog 14 og 26). Ved en afgiven stemme forstås en stemme for eller imod det fremsatte forslag. Medlemmer, hvis aftaleret varetages gennem medlemskab af andre organisationer, har dog ikke stemmeret i spørgsmål, der angår KLF's aftaleret. Ved urafstemning om forhold på skoler og institutioner har kun de direkte berørte medlemmer stemmeret. Skriftlig afstemning anvendes, når en tredjedel af de på en generalforsamling fremmødte medlemmer, dog mindst 50, fremsætter ønske derom. Står stemmerne lige, foretages ny afstemning. Står stemmerne derefter lige, bortfalder forslaget. 14 Urafstemning skal anvendes: 1. Ved valg til bestyrelsen, jf Ved valg til alle øvrige tillidsposter i foreningen, såfremt der opstilles flere kandidater end påkrævet ifølge vedtægtens 11,7.

6 3. Når en tredjedel af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling, dog mindst 50, fremsætter ønske derom. 4. I forbindelse med valg til DLF's hovedstyrelse hvor DLF's vedtægter følges. Urafstemning kan anvendes, når bestyrelsen ønsker at erfare medlemmernes standpunkt i en bestemt sag; i så fald skal bestyrelsen forud indkalde til et møde om sagen, medmindre den har været behandlet på en generalforsamling. Referat skal inden afstemningen være lagt på foreningens hjemmeside. Dirigenten leder urafstemningen. De i stk. 1 og 2 nævnte møder ledes af en af forsamlingen valgt dirigent, der ligeledes leder urafstemningen. Såfremt afstemningen gennemføres elektronisk medvirker stemmetællingsudvalg og dirigent ikke i opgørelsen. Der skal mindst være 3 hverdage til at stemme ved en elektronisk afstemning. 15 Såfremt en formandskandidat/næstformandskandidat også opstilles som kandidat til bestyrelsen, afholdes først formands- og næstformandsvalg, og når dette er opgjort, bestyrelsesvalg. Formands- og næstformandsvalget afgøres i samme valgrunde. En kandidat kan godt opstille til begge poster. Såfremt en kandidat, der opstiller til begge poster, vælges til formand vil dette valg være gældende. Hvis der efter afholdelsen af formandsvalget ikke længere er en kandidat til næstformandsposten afholdes der en ny opstillingsgeneralforsamling med punktet: Opstilling af kandidater til næstformandsvalget. Efter generalforsamlingen modtager tillidsrepræsentanten lige så mange stemmesedler, som der er medlemmer ved den pågældende skole. Medlemmer, der ikke er tilknyttet en skole modtager stemmesedler direkte fra foreningens kontor. Afstemningen kan også gennemføres elektronisk På stemmesedlen skal samtlige kandidaters navne været anført i alfabetisk orden. Ved valg råder hvert medlem over et antal stemmer, svarende til antallet af kandidater, der skal vælges. Der kan højst afgives 1 stemme på hver kandidat. Afstemning sker ved afkrydsning/markering ud for den enkelte kandidat. Senest 3 skoledage efter modtagelsen tilbagesendes de underskrevne stemmesedler af tillidsrepræsentanten til foreningen, hvor dirigenten med bistand af stemmetællingsudvalget forestår optællingen jf. dog 14 stk. 3. Er der kun opstillet to kandidater til formands- og næstformandsvalget, er den valgt, der har opnået det højeste stemmetal. Er der flere end to kandidater til hver post, er valget kun gyldigt, når der på en af kandidaterne er faldet over 50 % af de på kandidaterne afgivne stemmer. Er dette ikke tilfældet, finder omvalg sted mellem de to, der har opnået højest stemmetal.

7 Stk. 6 Ved valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen afgør almindelig stemmeflerhed valget, således at de (3)4 kvindelige kandidater og de (3)4 mandlige kandidater, der har opnået flest stemmer, er bestyrelsesmedlemmer, og de to næste kvindelige og de to næste mandlige kandidater er suppleanter i rækkefølge efter deres stemmetal for henholdsvis kvindelige og mandlige bestyrelsesmedlemmer. Såfremt næstformanden er en mand skal der kun vælges 3 mandlige medlemmer til bestyrelsen, såfremt næstformanden er en kvinde, skal der kun vælges 3 kvindelige medlemmer til bestyrelsen. Stk. 7 Ved valg af revisorer, revisorsuppleanter og stemmetællingsudvalg afgør almindelig stemmeflerhed valget. Hvert medlem råder over et antal stemmer, svarende til det antal kandidater, der skal vælges, og der kan højst afgives 1 stemme på hver kandidat. Revisorerne må ikke være medlemmer af bestyrelsen. Stk. 8 I tilfælde af stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. Stk. 9 Valg af bestyrelse gælder for en 3-årig periode. 16 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker efter forholdstal, når mindst 100 medlemmer senest 3 uger før opstillingsgeneralforsamlingen fremsætter ønske derom for bestyrelsen. Når der for bestyrelsen er fremsat ønske om valg efter forholdstal, skal den snarest muligt underrette medlemmerne derom. Bestyrelsen modtager derefter indtil 10 dage før generalforsamlingen anmeldelser og kandidatlister. Hver liste skal omfatte lige mange kvindelige og mandlige kandidater, dog højst det antal, der skal vælges. Listerne må være undertegnet af mindst 20 stillere og ledsaget af en erklæring fra kandidaterne om, at de er villige til at lade sig opstille på vedkommende liste og modtage valg. Intet navn kan stå på mere end én liste. Ved afstemningen råder hvert medlem over 11 stemmer, og der må højst afgives 3 stemmer på hver kandidat. Når stemmeafgivningen er tilendebragt, sammentælles kandidaternes stemmetal særskilt for hver liste, og summen divideres først med 1, derefter med 2, 3 o.s.v. Den højeste kvotient

8 angiver derefter, hvilken liste den først valgte kandidat skal tages fra, den næsthøjeste kvotient angiver listen for kandidater nr. 2 o.s.v. Stk. 6 Inden for hver liste udtages de valgte kandidater derpå efter stemmetal, dog således, at dersom den først udtagne er en kvindelig kandidat, skal den næste være en mandlig, den næste igen en kvindelig og således skiftevis videre. Stk. 7 Er en kandidatliste udtømt, før valget er tilendebragt, og der tilkommer den kandidater, tages kandidaten af den derefter mest berettigede liste. Stk. 8 I tilfælde af stemmelighed gør lodtrækning udslaget. Stk. 9 Såfremt en kandidatliste efter afgørelsen af bestyrelsens sammensætning ikke er udtømt, er (for hver liste) de kvindelige, henholdsvis mandlige kandidater (efter de til bestyrelsen valgte), der har listens højeste stemmetal, suppleanter til de bestyrelsesmedlemmer, der måtte være valgt fra den pågældende liste. Bestyrelse 17 Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af formanden, næstformanden og 7 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der indføres i beslutningsprotokollen. Bestyrelsen konstituerer sig med sekretær. Bestyrelsesmedlemmerne er kongresdelegerede i DLF. Suppleanter og ikke-valgte kandidater ved bestyrelsesvalget indgår efter det personlige stemmetal som evt. supplerende delegerede i DLF's kongres. Der ses i den forbindelse bort fra kønskvoteringen. 18 I tilfælde af formandens afgang i en valgperiode fungerer næstformanden, indtil valg af formand har fundet sted. Dette skal ske snarest og senest inden udløbet af 3 måneder. Dette valg gælder for resten af perioden. I tilfælde af næstformandens afgang i en valgperiode skal der snarest og senest inden udløbet af 3 måneder ske nyvalg. Dette valg gælder for resten af perioden. Bestemmelsen om kønskvotering i 15 stk. 8 er ikke gældende ved valg af næstformand uden for den i 12 omtalte opstillingsgeneralforsamling. Dersom bestyrelsen træder tilbage i en valgperiode, afholdes snarest nyt bestyrelsesvalg, gældende for resten af perioden.

9 Når et medlem har forfald i mindst 2 måneder, indtræder suppleanten midlertidigt. Afgår et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten (jfr. 15 og 16). Udebliver et bestyrelsesmedlem fra bestyrelsesmøde i 3 på hinanden følgende bestyrelsesmøder, indkaldes suppleanten. Stk. 6 Findes der ingen suppleanter ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen, afholdes suppleringsvalg, såfremt der er mere end et halvt år af bestyrelsens ordinære funktionsperiode igen. Ved suppleringsvalget anvendes også de i 9, 15 og 16 anførte bestemmelser for bestyrelsesvalg. 19 Bestyrelsen sammenkaldes af formanden, når denne finder anledning dertil, eller når et af bestyrelsesmedlemmerne begærer det. Under formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. 20 Ved foreningens arrangementer skal bestyrelsen være repræsenteret. 21 Bestyrelsen ansætter det nødvendige personale til varetagelse af foreningens administration og kommunikation herunder redaktør af hjemmesiden. Medlemmer af KLF's bestyrelse kan ikke ansættes som lønnede medarbejdere ved foreningens kontor. 22 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens midler og disses anvendelse efter de hjemlede formål. Formand og sekretariatsleder underskriver i forening på KLF's vegne. Tillidsrepræsentantforsamling 23 Foreningens medlemmer ved den enkelte skole/institution danner en afdeling under KLF. Afdelingens vedtægter skal godkendes af KLF's bestyrelse. Valg af tillidsrepræsentant og suppleant sker som beskrevet i tillidsrepræsentantreglerne. Tillidsrepræsentanten og dennes suppleant varetager forbindelsen med KLF. Stk.2

10 Tillidsrepræsentanten og dennes suppleant har udover de opgaver, som tillidsrepræsentantreglerne pålægger dem, ansvaret for følgende opgaver: 1. Formidling af meddelelser til og fra KLF's bestyrelse. 2. Opkrævninger for KLF i følge de af KLF's generalforsamling fastsatte retningslinier. 3. Formidling af det af KLF foranstaltede koloniarbejde. Arbejdsledige medlemmer danner en særlig afdeling under KLF. Bestyrelsen udarbejder retningslinier for denne afdeling. Afdelingen udarbejder selv en forretningsorden, der forelægges KLF's bestyrelse til godkendelse. Pensionerede medlemmer danner en særlig afdeling under KLF. Afdelingen udarbejder selv en forretningsorden, der forelægges KLF's bestyrelse til godkendelse. 24 Ordinært tillidsrepræsentantmøde sammenkaldes af foreningens bestyrelse hvert år i april måned med mindst 2 ugers varsel. På det ordinære tillidsrepræsentantmøde vælges blandt tillidsrepræsentantforsamlingens medlemmer et forretningsudvalg på 3 medlemmer samt 3 suppleanter til dette. Forretningsudvalget indkalder og modtager fra KLF-afdelingerne forslag til drøftelse på tillidsrepræsentantmødet og tilrettelægger i øvrigt i samarbejde med KLF's bestyrelse tillidsrepræsentantmødets dagsorden. På tillidsrepræsentantmødet giver formanden en orientering om foreningens arbejde. Mødet ledes af en blandt tillidsrepræsentanterne valgt dirigent, og tillidsrepræsentantforsamlingen afgør i øvrigt selv, hvad der ønskes drøftet. Stk. 6 Ekstraordinært tillidsrepræsentantmøde sammenkaldes med mindst 1 uges varsel, når bestyrelsen finder det formålstjenligt, eller når mindst 10 tillidsrepræsentanter skriftligt over for bestyrelsen fremsætter begæring herom med angivelse af, hvad der ønskes drøftet. Stk. 7 I ekstraordinære situationer kan tidsfristen for indkaldelse af ekstraordinært tillidsrepræsentantmøde fraviges, når et flertal blandt de fremmødte på det ekstraordinære tillidsrepræsentantmøde måtte beslutte dette. Stk. 8 I tillidsrepræsentantmøder, der indkaldes med henvisning til tillidsrepræsentantreglerne, kan kun den anmeldte tillidsrepræsentant deltage.

11 Regnskab og revision 25 Regnskabsåret for Københavns Lærerforening, herunder Københavns Lærerforenings Kolonier er kalenderåret. Driftsregnskabet for foreningen underkastes en kritisk revision af de generalforsamlingsvalgte revisorer. Foreningens samlede regnskaber revideres af eksterne revisorer og offentliggøres. Vedtægtsændringer og foreningens opløsning 26 Til vedtagelse af forandringer i foreningens vedtægter og af foreningens opløsning eller sammenslutning med en anden forening kræves, at 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtagelsen. Vedtagelse af foreningens opløsning eller sammenslutning med en anden forening kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af medlemmerne er til stede, eller ved en urafstemning, hvor mindst 3/4 af medlemmerne har stemt. Skulle 3/4 af medlemmerne ikke være til stede (eller ved urafstemning ikke have stemt), indkaldes en ekstraordinær generalforsamling (eller foretages en ny urafstemning) tidligst 1 uge og senest 3 uger efter. Forslaget er da vedtaget, når 2/3 af de afgivne stemmer er for det. I tilfælde af foreningens opløsning anvendes dens midler efter generalforsamlingens (urafstemningens) nærmere bestemmelse. Vedtægterne er senest ændret ved den ordinære generalforsamling 3. oktober 2014.

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening

Vedtægter for Hvidovre Lærerforening 1 Hvidovre Lærerforening, med hjemsted i Hvidovre Kommune, udgør kreds 14 af Danmarks Lærerforening, har til formål, - at varetage medlemmernes økonomiske, tjenstlige samt pædagogiske interesser og at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NORDFYNS LÆRERKREDS 1. Kredsens navn er NORDFYNS LÆRERKREDS, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF.

1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. VEDTÆGTER Vallensbæk Lærerkreds/ Kreds 9: 1 Kredsens navn er Vallensbæk Lærerkreds, og den udgør kreds 9 under DLF. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser

Læs mere

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds

Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds Vedtægter for Nordfyns Lærerkreds 1. Kredsens navn er Nordfyns Lærerkreds, Danmarks Lærerforenings kreds 83. Dens hjemsted er Nordfyns Kommune. Det er dens formål inden for sit område, som omfatter Nordfyns

Læs mere

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER

ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER ALLERØD - HØRSHOLM LÆRERFORENINGS VEDTÆGTER Disse vedtægter for kreds 29, Allerød - Hørsholm Lærerforening er vedtaget på kredsens ordinære generalforsamling den 9. marts 2016. Vedlagt som bilag vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Favrskov Lærerforening

Vedtægter for Favrskov Lærerforening Vedtægter for Favrskov Lærerforening 1 Hjemsted Kredsens navn er Favrskov Lærerforening. Den udgør kreds 137 af Danmarks Lærerforening. Kredsen har hjemsted i Favrskov kommune. 2 Formål Kredsens formål

Læs mere

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143

VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 VEDTÆGTER SKIVEEGNENS LÆRERFORENING KREDS 143 1. Kredsens navn er Skiveegnens Lærerforening. Den udgør kreds 143 af DLF og omfatter Skive Kommune. Kredsens hjemsted er Skive Kommune. 2. Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter for Billund Lærerkreds

Vedtægter for Billund Lærerkreds Vedtægter for Billund Lærerkreds Kredsens formål og virksomhed: 1 Kredsens navn er Billund Lærerkreds. Den udgør kreds 105 af Danmarks Lærerforening. Hjemstedskommune er Billund Kommune. 2 Kredsens formål

Læs mere

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14.

Vedtægter. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj a/uk. Godkendt på generalforsamlingen den 14. Odense Lærerforening Klaregade 19, 2. sal 5000 Odense C 22. maj 2014 090a/uk Vedtægter Godkendt på generalforsamlingen den 14. marts 2014 TELEFON 6612 6890 www.odenselaererforening.dk E-mail: 082@dlf.org

Læs mere

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg

Kreds 60. Vedtægter for. Lærerkredsen. for Faxe og. Vordingborg Vedtægter for Kreds 60 Lærerkredsen for Faxe og Vordingborg 1 1, s. 3: Kredsens navn og hjemsted 2, s. 3: Formål 3, s. 3: Medlemmer 4, s. 3: Kontingent og regnskab 5, s. 4: Støttetildeling 6, s. 4: Særlig

Læs mere

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org

SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org SLAGELSE LÆRERKREDS. KREDS 54 Matildevej 9, 4200 SLAGELSE. TLF 58 52 82 88 FAX 58 52 01 10. e-mail 054@dlf.org Vedtægter for Slagelse Lærerkreds DLF Kreds 54 1 Kredsens navn er Slagelse Lærerkreds. Den

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING

VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING VEDTÆGTER FOR BORNHOLMS LÆRERFORENING 1 Bornholms Lærerforening, der er hjemmehørende i Bornholms Regionskommune, udgør Danmarks Lærerforenings kreds 71. 2 Bornholms Lærerforening varetager medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU)

Vedtægter for. Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Vedtægter for Landsforeningen af Ungdomsskoleledere (LU) Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Navn og formål ( 1-2) Kapitel 2: Medlemmer og kontingent ( 3-5) Kapitel 3: Årsmøde og bestyrelse ( 6-8) Kapitel 4:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KREDS 93.

VEDTÆGTER FOR KREDS 93. VEDTÆGTER FOR KREDS 93. Navn og hjemsted 1. Kredsens navn er Haderslev Lærerkreds. Kredsen udgør kreds 93 af Danmarks Lærerforening. Kredsens hjemsted er Haderslev kommune. Formål og virksomhed 2. Kredsens

Læs mere

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune.

Greve Lærerforening. Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER. 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. Greve Lærerforening Danmarks Lærerforening Kreds 43 VEDTÆGTER 1 Kredsens navn er DLF Kreds 43 Greve Lærerforening. Den har hjemsted i Greve Kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes pædagogiske,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133

VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 VEDTÆGTER FOR ÅRHUS LÆRERFORENING DLF KREDS 133 Marts 2015 Kredsens navn 1. Kredsens navn er Århus Lærerforening. Den udgør kreds 133 af Danmarks Lærerforening og har hjemsted i Århus kommune. Kredsens

Læs mere

Silkeborg Lærerforening

Silkeborg Lærerforening Silkeborg Lærerforening Vedtægter for Silkeborg Lærerforening Danmarks Lærerforenings kreds 132 1. Navn Kredsens navn er Silkeborg Lærerforening. Den udgør kreds 132 af Danmarks Lærerforening og omfatter

Læs mere

1 Københavns Lærerforenings medlemmer ved..skole udgør KLF-afdelingen ved denne.

1 Københavns Lærerforenings medlemmer ved..skole udgør KLF-afdelingen ved denne. Vejledende forretningsorden for KLF-afdelingerne Forslag: 1 Københavns Lærerforenings medlemmer ved..skole udgør KLF-afdelingen ved denne. Lærere med tilknytning til flere skoler er medlem af KLF-afdelingen

Læs mere

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012

Vedtægter. Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen, den 6. marts 2012 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Landboforeningen Odder - Skanderborg Foreningens hjemsted er Odder kommune. Foreningen er dannet ved

Læs mere

Vedtægter for Vejen Lærerkreds

Vedtægter for Vejen Lærerkreds Vedtægter for Vejen Lærerkreds samt Vedtægter for Særlig Fond Vedtægter for Vejen Lærerkreds 1. Vejen Lærerkreds, der udgør kreds 104 af Danmarks Lærerforening og omfatter Vejen Kommune, er hjemmehørende

Læs mere

Vedtægter for Lærerkreds Nord

Vedtægter for Lærerkreds Nord Vedtægter for Lærerkreds Nord Kredsens navn og hjemsted 1 Kredsens navn er Lærerkreds Nord. Kredsen dækker Hjørring, Frederikshavn og Læsø kommuner. Den udgør kreds 159 af Danmarks Lærerforening. Kredsens

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for kreds 150

Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 Vedtægter for kreds 150 1 Kredsens navn og hjemsted Kredsens navn er Midtvendsyssel Lærerkreds. Kredsen dækker Brønderslev Kommune og Jammerbugt Kommune og er hjemmehørende på adressen

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Sejlklub

Vedtægter for Aarhus Sejlklub Vedtægter for Aarhus Sejlklub 1. Sejlklubbens navn og hjemsted. 1. Klubbens navn er Aarhus Sejlklub og dens hjemsted er Aarhus Kommune; som international betegnelse anvendes Aarhus Sailing Club. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland

VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland VEDTÆGTER FOR ØHAVETS LÆRERKREDS Ærø Svendborg - Langeland 2014 1 1 Lærerkredsen udgør kreds 86 af Danmarks Lærerforening og omfatter Ærø, Langeland og Svendborg kommuner. Kredsen har hjemsted i Svendborg.

Læs mere

Vedtægter for Kreds Øst

Vedtægter for Kreds Øst Vedtægter for Kreds Øst 1 Kredsens navn Kredsens navn er Kreds Øst. Den udgør en kreds af Finansforbundet i henhold til denne organisations vedtægter. Kredsens hjemsted er Finansforbundets hjemstedskommune.

Læs mere

VEDTÆGTER DANSKE KREDS

VEDTÆGTER DANSKE KREDS VEDTÆGTER DANSKE KREDS 1 Navn og hjemsted 1.1 Kredsens navn er Danske Kreds, Den faglige organisation i Danske Bankkoncernen. Dens hjemsted er København. 1.2 Danske Kreds er tilsluttet Finansforbundet

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds. Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Forslag til vedtægtsændring 01.04.2015 GUL skrift = nuværende ordlyd BLÅ skrift = forslag til ny ordlyd 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED. 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1. Foreningens navn er Ase Lønmodtager. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2. FORMÅL

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold

VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold VEDTÆGTER FOR NEM s.m.b.a. Indhold 1 Navn og hjemsted... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Selskabets ledelse... 2 5 Valg af repræsentantskab... 3 6 Klage over valg... 4 7 Generalforsamling kompetence,

Læs mere

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152

Forslag til. Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 Forslag til Vedtægter for Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Krunderupparken 94-152 og dens hjemsted er Holstebro. 2. Grundejerforeningen omfatter

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening

Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening Vedtægter for Lolland-Falsters Lærerforening 1 Navn Kredsens navn er Lolland-Falsters Lærerforening, kreds 68 af Danmarks Lærerforening. Foreningen omfatter Guldborgsund kommune og Lolland kommune. Foreningens

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Generalforsamlingen 4.

Generalforsamlingen 4. Navn/Hjemsted 1. Gladsaxe Lærerforening, som er stiftet den 20. november 1918, udgør tillige kreds 20 af Danmarks Lærerforening. Dens hjemsted er Gladsaxe kommune. Formål 2. Foreningens (kredsens) formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR TÅRS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Tårs Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond

Vedtægter for. Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt. Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns samt Lærerkreds 44, Køge og Stevns Særlige Fond Vedtægter for Lærerkreds 44, Køge og Stevns Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål 3. Særlig Fond 4. Medlemsforhold

Læs mere

Vedtægter for Danske Populær Autorer

Vedtægter for Danske Populær Autorer Vedtægter for Danske Populær Autorer 1. FORENINGENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Foreningens navn er Danske Populær Autorer (DPA). 1.2. DPA er en interesseorganisation for ophavsmænd m/k til værker inden

Læs mere

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening

VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening VEDTÆGTER for Fyens Stifts Menighedsrådsforening Fyens Stifts Menighedsrådsforening Foreningens navn og formål 1. Fyens Stifts Menighedsrådsforening ( i det følgende kaldet foreningen ) virker i tilslutning

Læs mere

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850,

At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch): - 500, - 126, 600 og - 850, Vedtægter 1. NAVN Klubbens navn: FIAT 500 KLUB DANMARK 2. FORMÅL Klubbens formål er: At fremme og vedligeholde medlemmernes interesse for hækmotoriserede Fiat biler af modellerne (incl. Abarth/Steyer Puch):

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar)

VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) Forslag til VEDTÆGTER FOR ONSILD VANDVÆRK a.m.b.a. (Andelsselskab med begrænset ansvar) 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Onsild Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR JÆGERSPRIS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Jægerspris Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Frederikssund Kommune. 1 FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Frederiksberg Kommunelærerforening

Frederiksberg Kommunelærerforening Frederiksberg Kommunelærerforening Generalforsamling Torsdag d. 21. marts 2013 kl. 17.30 Skolen ved Nordens Plads 1 Indholdsfortegnelse Dagsorden Side 2 Fastlæggelse af forretningsorden for FKF s generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS)

Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) Vedtægter for Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS) 1. Navn Kredsens navn er Personalekredsen i Nykredit (NYKREDS). Kredsen er en virksomhedskreds under Finansforbundet i henhold til denne organisations

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening

Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 Den Kongelige Livgardes Officersforening Vedtægter for Den Kongelige Livgardes Officersforening Marts 2005 2 Navn: Foreningens navn er Den Kongelige Livgardes Officersforening 1 2 Formål: Det er foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Nyrevideret udgave februar 2014 VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TANDSBUSK Teksten i 2 Foreningen sørger for drift og vedligeholdelse af fællesantenneanlægget er fjernet. 1 Foreningens navn er «Grundejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SØNDERLEV VANDVÆRK A.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet den 1/1-2009, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Sønderlev Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring

Læs mere

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug

Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug Vedtægter for Loddenhøj Jollelaug J.nr. 11171 ESB/rwh side 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Loddenhøj Jollelaug. 2. Loddenhøj Jollelaug er stiftet den 29. febr. 2012. 3. Jollelaugets hjemsted

Læs mere

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion.

Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1. Navn og hjemsted Klubbens navn er SKJOLDENÆSHOLM GOLFKLUB. Klubbens hjemsted er Ringsted Kommune. 2. Formål Klubbens formål er at organisere golfspil og de dertil hørende idrætslige aktiviteter på det

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS

VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS VEDTÆGTER FOR NÆSTVED LÆRERKREDS 1 NAVN. Stk. 1 Kredsen har navnet Næstved Lærerkreds og udgør kreds nr. 61 af Danmarks Lærerforening, omfattende Næstved Kommune. 2 FORMÅL Stk. 1 Kredsens formål er inden

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR VRADS VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vrads Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR TINGSTED SKYTTEFORENING 1 Foreningens navn er Tingsted Skytteforening. Stiftet d.9/4-1893. Hjemsted er Guldborgsund Kommune, region Sjælland. 2 Foreningens Formål er ved skydning som idræt

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR ØSTBIRK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Østbirk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Horsens Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål

1 Selskabsform og hjemsted. 2 Formål Bekendtgørelse af VEDTÆGTER FOR FARNÆS VANDVÆRK A.m.b.a. (sammenskrivning af de oprindelige vedtægter med vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen i 2013 og den ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse

Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse Standardvedtægt for Epilepsiforeningens kredse 1 Navn Kredsens navn er: Epilepsiforeningen Kredsen er stiftet den under navnet: Kredsens geografiske område er kommuner Kredse under Epilepsiforeningen er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NDR. HVAM VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Ndr. Hvam Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Silkeborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets

Læs mere

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds

Holbæk Lærerkreds. Vedtægter for Holbæk Lærerkreds Holbæk Lærerkreds Vedtægter for Holbæk Lærerkreds 1 Kredsens navn er Holbæk Lærerkreds, som udgør kreds 52 af Danmarks Lærerforening. Kredsen omfatter Holbæk kommune. 2 Kredsens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation

Vedtægter for Danske Kliniske Onkologers Organisation 1 Organisationens navn er Danske Kliniske Onkologers Organisation 2 Organisationens formål er at varetage medlemmernes faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser 3 Medlemskab 3.1 Organisationen

Læs mere

Vedtægter for F.C Hjallese

Vedtægter for F.C Hjallese Vedtægter for F.C Hjallese 1 Navn og hjemsted Forenings navn er F.C Hjallese 2003. Foreningen er stiftet den 18-12 2002. Foreningens hjemsted er i Hjallese sogn, Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NYBØL VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nybøl Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Sønderborg Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn

Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn Vedtægter for Bønnerup Strand Sejlklub Bønnerup havn 1 Klubbens navn er Bønnerup Strand Sejlklub. Hjemsted er Bønnerup Havn, Norddjurs kommune, adressen er formandens. 2 Klubbens formål er at fremme medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR LIME VANDVÆRK A.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Lime Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Syddjurs Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er i

Læs mere

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Kirke Hyllinge Vandværk a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kirke Hyllinge Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 1 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn

Vedtægt for. Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn Vedtægt for Den selvejende institution Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte kvinder og deres medfølgende børn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Navnet er Holstebro Krisecenter for krise- og voldsramte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR. OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR OVER-JERSTAL VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Over-Jerstal Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Haderslev Kommune. FORMÅL 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område.

VEDTÆGTER. Pligtigt medlem af foreningen er enhver ejer af parceller inden for foreningens område. VEDTÆGTER Pgf. 1. Navn og område Foreningens navn er grundejerforeningen Havre- og Hvedemarken. Foreningens hjemsted er Kolding. Dens medlemsområde omfatter arealerne, som fastlagt i lokalplan 0521-2A.

Læs mere

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a.

Vedtægter. for Hundslund Vandværk a.m.b.a. Vedtægter for Hundslund Vandværk a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HUNDSLUND VANDVÆRK a.m.b.a. 4 medlemmernes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i

Læs mere

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB

Vedtægter. for SKAGEN HAVKAJAKKLUB Vedtægter for SKAGEN HAVKAJAKKLUB 1. Navn, hjemsted og formål. Klubbens navn er Skagen Havkajkklub. Hjemsted er Skagen by, Frederikshavn Kommune. Klubben er stiftet den 12. september 2009 og har til formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR Skærbæk Vandværk, Lillebælt A.m.b.A. 1 Selskabet, der er stiftet den 17. marts 2009 eller når vedtagelse med fornødent stemmetal er opnået på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling,

Læs mere

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening

VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening Badminton - Billard Bordtennis - Cykelmotion Gymnastik - Håndbold - Idræt om Dagen - Motionsløb Tennis Side 1 VEDTÆGTER for Næsby Idræts Forening VEDTÆGTER FOR NÆSBY IDRÆTS FORENING Side 2 Paragraf 1.

Læs mere

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a.

VEDTÆGT FOR. DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. 3.november,2010 VEDTÆGT FOR DÅSTRUP VANDVÆRK A.m.b.a. Side 1 Navn og hjemsted 1 Vandværket, der oprindeligt er stiftet i 1938 som I/S Dåstrup Vandværk, drives fra 1. januar 2010 som et andelsselskab med

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR KYNDELØSE VANDVÆRK a.m.b.a. 1. Navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Kyndeløse Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Lejre Kommune. 2 Formål

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE

VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE VEDTÆGTER FOR STØTTEFORENINGEN for KELLERS MINDE 1 Foreningen navn er Støtteforeningen for Kellers Minde. Foreningens hjemsted er H.O.Wildenskovsvej 10,7080 Børkop. 2 Foreningens formål er.: 1. at udbrede

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR NØRRE ALSLEV VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der er stiftet som interessentskab den 6. januar 1914, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Nørre Alslev Vandværk A.m.b.a. Selskabet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer

VEDTÆGTER. for. Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål. medlemmer VEDTÆGTER for Vinderød Skov VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Vinderød Skov Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Halsnæs Kommune. formål 2 Selskabets

Læs mere

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. VEDTÆGTER FOR Rubjerg Vandværk A.m.b.a. 1 Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Rubjerg Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Hjørring Kommune. formål 2 Selskabets formål

Læs mere

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening

Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening Vedtægt for Frederiksberg Kommunalforening 1. Navn Foreningens navn er Frederiksberg Kommunalforening. Frederiksberg Kommunalforening er stiftet den 27. november 1908 med hjemsted i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR STAVTRUP VANDVÆRK a.m.b.a. 1. navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Stavtrup Vandværk a.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Stavtrup 8260 Viby J. -

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere