GENÅBNING AF KÆMPEÅEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENÅBNING AF KÆMPEÅEN"

Transkript

1 OKTOBER 2013 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GENÅBNING AF KÆMPEÅEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE

2

3 ADRESSE COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby TLF FAX WWW cowi.dk OKTOBER 2013 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE GENÅBNING AF KÆMPEÅEN TEKNISK FORUNDERSØGELSE EU og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet FORSIDE Det rørlagte vandløb løber gennem denne sprækkedal (set fra Kirkevej mod syd) PROJEKTNR. A DOKUMENTNR. 2 VERSION 2 UDGIVELSESDATO 30. oktober 2013 UDARBEJDET Bo Christensen KONTROLLERET Louise Andie Andreasen GODKENDT Bo Christensen

4

5 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN 5 INDHOLD Sammenfatning 7 1 Indledning Vandløbet Områdets historie Forundersøgelsens formål 8 2 Udførte undersøgelser Opmåling Ledningsregistrering Besigtigelse og opstartsmøde Lodsejerkontakt 10 3 Vandløbet Hydrologi og oplande Beskyttet natur 12 4 Projektforslag Nyt forløb Vandløbets dimensioner Omlægning af dræn Udlægning af stenmaterialer Sandfang Overkørsler og broer Jordarbejde Økonomisk overslag Tidsplan 18

6 6 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN 5 Alternativt projektforslag 19 6 Konsekvenser Vandspejl Afvanding og arealanvendelse Beskyttet natur Tekniske anlæg Kravene i kriteriebekendtgørelsen Plangrundlag og myndighedsbehandling 23 7 Lodsejernes holdning 24 BILAG Bilag A Opmåling og ledninger Bilag B Projektforslag (oversigt) Bilag C Projektforslag (ved Fuglesangsvej) Bilag D Afvanding ved vådområde

7 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN 7 Sammenfatning Kæmpeåen forløber i en sprækkedal nord for Hasle. Den blev udrettet og 1,33 km blev rørlagt i Ved regulering blev 14 ha i den smalle ådal afvandet, og de daværende enge og kær opdyrket. Lokale lodsejere har siden 1999 arbejdet på at få vandløbet åbnet igen og genskabe områdets natur. Genåbning af den rørlagte strækning er desuden et tiltag i statens forslag til vandplan. Denne rapport beskriver en teknisk forundersøgelse af mulighederne for at genåbne den rørlagte strækning. Forundersøgelsen er gennemført i overensstemmelse med kravene i reglerne om vandløbsrestaurering. Ved projektforslaget bibeholdes de nuværende afvandingsforhold, idet vandløbets bund lægges ca. 1 m under terræn for at sikre, at de nuværende dræn kan fungere. Formålet er således begrænset i forhold til de oprindelige ønsker, og restaureringsprojektet vil ikke mindske udledningen af kvælstof. Rapporten omtaler imidlertid, at en alternativ løsning er at lægge vandløbets bund cm højere end projekteret. Det betyder, at drænene i bunden af dalen skal afbrydes ved dalens fod. Dette vil skabe et vådområdeprojekt på 5-6 ha og genskabe den naturlige hydrologi i området. Samtidig vil et sådant projekt opfylde kravene til vandløbsrestaurering og øge områdets naturværdi. Umiddelbart skønnes det, at der er gode muligheder for at gennemføre et vådområdeprojekt, men en egentlig vurdering ligger udenfor denne undersøgelse, idet der stilles andre krav til et vådområdeprojekt end til vandløbsrestaurering, herunder kvælstofberegninger og detaljerede fosforundersøgelser, og gennemførelsen stiller bestemte krav til kvælstoffjernelse og omkostningseffektivitet.

8 8 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN 1 Indledning 1.1 Vandløbet Kæmpeåen er et 3,7 km langt vandløb, der løber ud i Østersøen ved Helligpeder et par kilometer nord for Hasle. Vandløbet løber i en smal sprækkedal. Den øvre strækning på 1,33 km blev rørlagt i forbindelse med et afvandingsprojekt i I statens udkast til vandplan 2013, som blev sendt i offentlig høring i maj 2013, er en af de planlagte indsatser, at den rørlagte strækning skal genåbnes. 1.2 Områdets historie Historiske kort viser, at der tidligere var enge, moser og kær i dalen, men i 1955 blev der gennemført et afvandingsprojekt, som rettede åen ud, sænkede vandløbets bund og rørlagde 1,33 km. Herved blev 14 ha afvandet. En avisartikel fra Bornholmeren 16. september 1955 beskriver dræningsarbejdet, men nævner også et rigt vildt- og fugleliv, og at "dødsdommen over den naturskønne dal er afsagt". Vandløbet blev lagt i et cm rør og den sidste strækning i en åben grøft. Desuden blev de tilstødende arealer drænet med stikledninger. I 1999 begyndte en gruppe lokale lodsejere imidlertid at arbejde for at vandløbet blev åbnet igen og naturen genskabt. Gruppen har skitseret en række forslag, som også omfatter etablering af vådområder og flere andre tiltag. 1.3 Forundersøgelsens formål Projektets formål er at forbedre opvækst- og gydeforhold for fisk og for akvatisk flora og fauna samt sikre passage for vandrende fisk. Vandløbet er i dag rørlagt på denne strækning, men åbent på strækningerne ovenfor og nedenfor. Forundersøgelsen har til formål at afklare de tekniske muligheder for at gennemføre et projekt indenfor rammerne af Fødevareministeriets bekendtgørelse om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering (Bek. nr 1019 af 29/10/2012) og kriteriebekendtgørelsen (Miljøministeriets bek. nr af

9 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN 9 30/10/2012 om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedr. vandløbsrestaurering). Projektet fokuserer således på selve vandløbet. Forundersøgelsen omtaler mulighederne for at gennemføre et vådområdeprojekt i det samme område, men der er ikke tilstrækkeligt grundlag for at vurdere, om et sådant alternativ projekt kan gennemføres, da det kræver andre yderligere undersøgelser og finansieres under andre regler.

10 10 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN 2 Udførte undersøgelser 2.1 Opmåling I samarbejde med Landinspektørfirmaet TPC har vi opmålt vandløbet som vist i Bilag A. Opmålingen omfattede brønde på den rørlagte del samt to tværsnitsprofiler af den følgende åbne strækning. De dræn, der udmunder i de eksisterende brønde, er målt op, og koterne angivet i Tabel Ledningsregistrering På grundlag af en forespørgsel i Ledningsejerregisteret har vi indhentet oplysninger fra ledningsejerne: Bornholms Forsyning, Bornholms Regionskommune (vejmyndigheden), TDC og Østkraft. De relevante data er digitaliseret og vist på Bilag A. 2.3 Besigtigelse og opstartsmøde Området blev besigtiget den 2. juli 2013 i forbindelse med opstartsmødet, hvortil også lodsejerne var inviteret. 2.4 Lodsejerkontakt I august 2013 sendte COWI en beskrivelse af projektforslaget til lodsejerne og bad om deres synspunkter. Svarene er resumeret i afsnit 7.

11 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN 11 3 Vandløbet 3.1 Hydrologi og oplande Oplandet til den rørlagte del af Kæmpeåen er bestemt på højdemodellen til 2,85 km 2 ved begyndelsen af røret og yderligere 1,37 km 2 ned til udløbet. Den nærmeste hydrologiske målestation er i Bagge Å 1, der er oprettet i 1922 (DMU nr , DDH 66.01) og har et opland på 42 km 2. De karakteristiske afstrømninger er beregnet på grundlag af data for perioden leveret af Naturstyrelsen (Tabel 1). Tabel 1 Karakteristisk afstrømning for Bagge Å for perioden Afstrømning Afstrømning l s -1 km -2 periodemin 0,11 periodemin_sommer 0,11 periodemin_vinter 0,19 periodemaks. 250 periodemaks_sommer 139 periodemaks_vinter 250 periodemiddel 7,59 periodemiddel_sommer 2,65 periodemiddel_vinter 11,15 medianmin 0,55 medianmin_sommer 0,56 medianmin_vinter 0,95 medianmaks 79,76 medianmaks_sommer 12,10 1 DMU FR 840.

12 12 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN Afstrømning Afstrømning l s -1 km -2 medianmaks_vinter 76,22 årsmedian 3,57 sommermedian 1,27 vintermedian 6,85 Det fremgår, at afstrømningen er forholdsvis lille, især om sommeren, men at meget store afstrømninger forekommer ret hyppigt. Således er medianmaksimum, dvs. (den højeste vandføring der i en lang tidsserie forekommer en gang hvert andet år) mere end 10 gange over den normale vandføring om vinteren (vintermedian). Disse værdier er brug til den hydrauliske beregning af det genåbnede vandløb. Beregningerne er foretaget i VASP. 3.2 Beskyttet natur Den åbne del af åen er registreret som beskyttet natur. Desuden er en mindre del af ellesumpen registreret som mose, ligesom to vandhuller også er registreret som beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3. Den beskyttede natur er vist på Bilag C. Vandløbet er ikke omfattet af nationale handleplaner for truede fisk, og det ligger ikke i et Natura 2000 område.

13 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN 13 4 Projektforslag 4.1 Nyt forløb En gennemgang af de tilgængelige historiske kort viser ikke vandløbets "oprindelige" forløb. Således viser både de høje målebordsblade (Figur 1) fra og de tidlige sognekort (1865) et reguleret forløb. Ortofotos fra 1954, dvs. lige før afvandingsprojektet, viser nogenlunde samme udrettede forløb. Figur 1 Forløbet af Kæmpeåen som set på de høje målebordsblade ( ) Ved nogle projekter kan man genfinde tidligere forløb af vandløb som fordybninger i terrænet, der kan ses på højdemodellen, men det er heller ikke muligt her. I stedet er foreslået et nyt slynget forløb. På den øvre del er der holdt afstand til skoven, således at man fortsat kan køre langs denne. På den nedre del er vandløbet lagt på skellet i kanten af ellesumpen (der er beskyttet af naturbeskyttelseslovens 3) og forbi de to små søer. Fuglesangsvej krydses på det laveste sted.

14 14 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN Det foreslåede forløb er vist på Bilag B og Bilag C. Det slyngede forløb er valgt, fordi slyngninger svarer til dem, man ville forvente i et ureguleret vandløb af denne størrelse. Som nævnt kender vi ikke forløbet af Kæmpeåen, før den blev rettet ud, men hvis man ser på gamle matrikelkort af andre tilsvarende bornholmske vandløb, kan man se forløb, der ligner det projekterede. Sinusiteten, dvs. forholdet mellem vandløbets længde og afstanden fra start til slut, viser også, at forløbet er nogenlunde som for et naturligt vandløb. I gennemsnit er sinusiteten 1,2, og man kunne overveje at lave yderligere slyng på den del, hvor faldet er lavest. 4.2 Vandløbets dimensioner Bundkoter Figur 2 viser et længdeprofil af terrænet langs det foreslåede nye forløb sammenlignet med projekterede bundkoter. Figuren viser desuden koterne på den nuværende rørledning bestemt ud fra de opmålte brønde samt koten på de opmålte dræn. Det bemærkes, at de opmålte brønde ligger i en vis afstand fra det projekterede vandløb, så drænkoterne ved det nye vandløb kan afvige lidt. 76 Terræn 75 NuvDræn Forslag 74 NuvBund Figur 2 Vandløbets bundkote i forhold til terræn Figuren viser, at de kendte dræn friholdes ved forslaget, idet bunden ligger ca. 100 cm under terræn, hvilket er tæt på den nuværende rørledning. Vandløbet dimensioneres med en bundbredde på cm og sider med anlæg 1:1,5 (ifølge kriteriebekendtgørelsen må siderne ikke være stejlere end dette).

15 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN 15 Bundkoterne bliver som angivet i Tabel 2. Faldforholdene er bestemt af terrænet. På de første 510 m er faldet 3,6, hvorefter det aftager og reduceres til 0,8 på de sidste 692 m. Tabel 2 Dimensioner af den projekterede strækning Station m Bundkote m DVR90 Bundbredde m Fald Bemærkning 0 73,65 Start ved udløb af rørunderføring ved Kirkevej. Rørudløbets bundkote er indmålt til 73,62, diameter 100 cm , , ,10 0,5 3,6 0,5 3,6 0,6 2,1 0,8 0, ,55 Slut på genåbnet strækning. Udløb rør nu 70,34, men bunden lige nedstrøms er ca. 70,55 0,9 1, ,45 Slut på opmåling 4.3 Omlægning af dræn De opmålte dræn er sammenlignet med bundkoterne i det projekterede vandløb og angivet i Tabel 3. Tabellen viser, at de kendte dræn vil ligge over bunden af det projekterede vandløb. Tabel 3 Målte rørkoter og dræn Brønd Brønds udløbskote Antal dræn Laveste drænkote Nærmeste st. i nyt vandløb Bund i nyt vandløb 1 73, , , , , , , , , , , , , , , , ,50 grøfter 72, ,72 udløb 70, ,55 Ved åbningen af vandløbet vil man støde på flere dræn end de kendte. Den præcise placering, dybde og tilstand af disse dræn kendes ikke, men forventes, at de kan omlægges, således at de afvander til det nye vandløb.

16 16 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN 4.4 Udlægning af stenmaterialer På de øverste 840 m vandløb udlægges 6 gydebanker, der hver er 25 m lange. De dækkes med cm gydegrus (og bunden graves her lidt dybere, således at bundkoten holdes). Mellem disse lægges 10 cm gydegrus som erosionsbeskyttelse. Desuden udlægges spredte håndsten (20-40 cm) for at øge den fysiske variation. På den nederste strækning er faldet kun 0,8. På denne strækning udlægges derfor kun spredte sten. 4.5 Sandfang Et sandfang udformes normalt som en strækning, hvor vandløbet er dybere og bredere end normalt, således at vandhastigheden nedsættes og sedimentet aflejres. Det er afgørende, at sandfang tømmes regelmæssigt, og de skal derfor placeres let tilgængeligt. Det anbefales, at sandfanget dimensioneres med en bredde på 3 gange vandløbets bredde, en længde på mindst 10 gange vandløbets bredde og en bund 50 cm under vandløbets bund. Der foreslås placeret et sandfang ved Fuglesangsvej for at opsamle sedimenter, der udvaskes, indtil vandløbet er blevet stabilt. Dimensionerne foreslås til 2,5 m x 8 m. Af hensyn til fremtidig oprensning dækkes bunden af 10 cm singles. 4.6 Overkørsler og broer Ny underføring af Fuglesangsvej Der udføres en ny krydsning af Fuglesangsvej. Underføringen foreslås etableret af betonelementer som en 2 m bred, 1,5 m høj firkanttunnel med ca. 50 cm brede faunapassager i begge sider Røroverkørsler og spang Der anlægges fire 3 m brede røroverkørsler til kørsel med landbrugsredskaber. I haven syd for Fuglesangsvej etableres et 1,5-2 m bredt spang (simpel bro). Placeringen af overkørsler og spang aftales med lodsejerne og placeringen på kortet skal kun ses som eksempler. 4.7 Jordarbejde Det nye profil udgraves, og eksisterende rør og brønde fjernes. Langs størstedelen af strækningen vurderes det, at en mindre del af den opgravede jord kan anvendes til opfyldning af udgravningen af rørledningen og resten spredes

17 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN 17 i terrænet på samme matrikel. Med en dybde på 1 m under terræn vil der skulle bortgraves ca m 3. Til udlægning af gydegrus på den øvre strækning medgår ca. 30 m 3. Nær Fuglesangsvej er behov for terrænregulering for at indpasse vandløbet, så det ikke kommer til at ligge for dybt i terrænet. Denne jordmængde foreslås delvis anvendt til tilfyldning af den nuværende, meget stejle slugt lige opstrøms Fuglesangsvej (Figur 3). Figur 3 Terrænregulering ved Fuglesangsvej 4.8 Økonomisk overslag Anlægsomkostningerne anslås som vist i Tabel 4. Hertil kommer udgifter til detailprojektering, udbud og tilsyn. Tabel 4 Anlægsoverslag Post Pris ekskl. moms Arbejdsplads Udgravning af 1580 m nyt vandløb, ca m 3 Udlæg af gydegrus (30 m 3 ) og spredte sten (50 m 3, cm) Opgravning af eksisterende rørledning og eksisterende brønde, retablering af terræn Sandfang Underføring af Fuglesangsvej, firkanttunnel 2x1,5 m Overkørsler (4) og spang (1)

18 18 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN Uforudset I alt Der vil være behov for at omlægge ledninger langs Fuglesangsvej samt en vandforsyningsledning. Det antages, at disse ledninger er lagt efter gæsteprincippet, således at udgifterne til omlægning påhviler ledningsejeren. 4.9 Tidsplan Det anbefales, at anlægsarbejdet udføres umiddelbart efter høst. Det anbefales at udføre myndighedsbehandlingen parallelt med lodsejerforhandlingerne for at undgå forsinkelser. Forudsat der hurtigt opnås bevilling til realisering, kan tidsplanen være som vist i Tabel 5. Tabel 5 Tidsplan December 2013 Januar-april 2014 Januar-marts 2014 April-maj Juni 2014 August november 2014 Beslutning om realisering Myndighedsbehandling Lodsejerforhandlinger Detailprojektering Udbud Anlægsarbejde

19 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN 19 5 Alternativt projektforslag Ved projektforslaget er som nævnt udelukkende fokuseret på restaurering af vandløbet. For at bevare den nuværende afvandingstilstand er det nye vandløb lagt ca. 100 cm under terræn. Det er dog relevant at overveje en alternativ løsning, hvor vandløbet bliver terrænnært, således at der genskabes en mere naturlig hydrologi. Det betyder, at drænene i bunden af dalen ikke længere vil fungere. Det vil derfor være nødvendigt at omlægge eller afbryde dræn langs dalens sider. På grund af dalens topografi vil det i de fleste tilfælde være muligt at afbryde dræn nær skræntfoden, således at drænvandet siver ud over terræn i ådalen uden at markerne ovenfor påvirkes. Dette kan i princippet udføres som vist på Figur 4. Figur 4 Princip for omlægning af dræn Figuren viser et dræn, der ender i en faskine. Alternativt kan drænet ledes til en grube i terrænet eller en fordelergrøft parallelt med højdekurverne, idet udledningen skal ske diffust, således at vandet risler over terrænet og ikke strømmer direkte til vandløbet. Et vådområde betyder, at arealanvendelsen ændres, således at dalen bliver et langstrakt vådområde, som den var tidligere. Det vil også kunne øge områdets naturværdi, især hvis det kan sikres, at området afgræsses.

20 20 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN I et sådant vådområdeprojekt vil der kunne fjernes kvælstof, inden drænvandet når vandløbet. Der vil også kunne aflejres fosfor, men det er usikkert, om der vil ske en samlet tilbageholdelse eller frigivelse af fosfor fra vådområdet som følge af projektet. Dette kræver en detaljeret undersøgelse af jordens indhold af fosfor og jern og ligger udenfor denne opgave. For at vurdere mulighederne har vi beregnet den teoretiske afvanding omkring et vandløb med viste forløb, men med bund cm under terræn. Beregningen er foretaget med COWIs MapInfo applikation EngGIS. Der er regnet med et fald i retning mod vandløbet på 2 promille. Resultaterne for området mellem vejene er vist på Bilag D. Det meste af dalen vil blive klassificeret som våd eng (vandspejl cm under terræn), men noget vil blive meget vådt, dvs. sump med et vandspejl 0-25 cm under terræn. Figur 5 Foreløbig afgrænsning af et vådområde Det påvirkede areal vil udgøre ca. 5,5 ha. Det er vist med rød streg på figuren. Derudover vil der ske en mindre påvirkning af arealet syd for Fuglesangsvej. Et vådområdeprojekt (og ikke et restaureringsprojekt), vil skulle leve op til kravet om årligt at fjerne 113 kg kvælstof pr. ha vådområde. Vi har ikke lavet en konkret beregning heraf, men da vådområdets areal er relativt lille i forhold til det direkte opland (137 ha), skønnes kvælstoffjernelsen at kunne blive noget højere end krævet. Anlægsomkostningerne til et vådområdeprojekt vil være nogenlunde lige så store som til et vandløbsrestaureringsprojekt. Der skal udgraves væsentligt mindre jord, men til gengæld kommer der udgifter til afbrydelse og omlægning af dræn. Hvis restaureringen af vandløbet gennemføres som beskrevet, vil det vanskeliggøre en senere gennemførelse at et vådområdeprojekt, fordi vandløbsbunden så skal hæves.

21 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN 21 6 Konsekvenser 6.1 Vandspejl Vandspejlet i det nye åbne vandløb er beregnet med VASP og resultaterne vist i Tabel 6. Manningtallet er et udtryk for vandløbets ruhed. Når der er grøde i vandløbet, er Manningtallet lavt, hvilket betyder, at vandstanden er højere ved samme vandføring end i situationer med højt Manningtal. Tabel 6 Beregnede vandspejle (vanddybde i vandløbet) Situation Afstrømning Manningtal Dybde cm l s -1 km -2 St. 400 Dybde cm St Sommermedian 1, Årsmedian 3, Vintermedian 6, Medianmaksimum 79, Dybden er vist for en station på strækningen med stort fald og for en station på strækningen med mindre fald. (Beregningen er foretaget med anlæg 1:1, og vandspejlet ved høj vandføring vil derfor være lidt lavere med anlæg 1:1,5). Det fremgår af tabellen, at vandløbets dybde ved medianmaksimum er under terræn, da vandløbets bund ligger ca. 100 cm under terræn. Naturlige vandløb er ofte bredfyldte ved medianmaksimum, men det afhænger af faldforholdene. Ved stort fald graver vandløb sig ned i terrænet, mens der ved lavt fald ofte er oversvømmelser ved så stor vandføring. Vandløbets naturlige bund er nok ca. 50 cm højere end den projekterede. 6.2 Afvanding og arealanvendelse Den nordlige mark er nu opdyrket med korn, og kun en mindre del af denne mark er vandlidende (sydøst). Det øvrige landbrugsareal i dalen var ikke i omdrift i Det var fugtigt ved besigtigelsen, men ikke sumpet.

22 22 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN Ved projektforslaget bevares de nuværende afvandingsforhold. 6.3 Beskyttet natur Langs størstedel af det rørlagte vandløb er der ikke registreret beskyttet natur, men projektforslaget skærer gennem en beskyttet mose (ellesump) på en ca. 50 m lang strækning opstrøms Fuglesangsvej (Figur 6). Anlægsarbejdet vil kræve, at et antal træer fældes. Omlægningen af vandløbet fra et rør til et åbent vandløb vil kunne påvirke vandstandsforholdene i disse områder, da vandløbet dræner omgivelserne mere effektivt end en rørledning i samme dybde. Det er vanskeligt at vurdere præcist, hvor stor denne effekt bliver, men man kan eventuelt lægge en bentonitmembran under vandløbets bund og op langs siderne til cm under terræn for at undgå denne effekt. Dette er kun relevant, hvis man lægger vandløbet dybt. Et terrænnært vandløb vil ikke dræne ellesumpen. Figur 6 Registreret beskyttet natur i projektområdet De to registrerede søer forventes ikke påvirket, men det skal vurderes nærmere under detailprojekteringen. Det anbefales, at grundvandforholdene i dette område undersøges ved at etablere et antal 1-2 m lange pejlerør i en eller to rækker vinkelret på vandløbet og at disse

23 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN 23 pejles nogle gange inden anlægsarbejdet sættes i værk, således at man bedre kan vurdere behovet for en membran. 6.4 Tekniske anlæg Det ses af Bilag A, at bortset fra ledningerne langs Fuglesangsvej, er der kun en vandforsyningsledning, der skal tages hensyn til ved anlægsarbejdet. Ledningen krydser det rørlagte vandløb ca. 45 m opstrøms Fuglesangsvej. 6.5 Kravene i kriteriebekendtgørelsen Projektet er udformet, så det overholder de fysiske krav i bekendtgørelsens kriterium 5-8 og anbefalingerne i vejledning om tilskud til kommunale projekter om vandløbsrestaurering, samt understøtter kriteriebekendtgørelsens formål. 6.6 Plangrundlag og myndighedsbehandling Kæmpeåen er et privat vandløb. Projektet kræver godkendelse i henhold til vandløbsloven, jævnfør Miljøministeriets bekendtgørelse om vandløbsregulering og restaurering m.v. Desuden kræves dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 for så vidt angår påvirkning af de beskyttede naturtyper. Kommunen er myndighed.

24 24 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN 7 Lodsejernes holdning Som nævnt har en gruppe lodsejere gennem flere år arbejdet med genåbning af Kæmpeåen. Lodsejerprojektet er væsentligt mere omfattende end det beskrevne restaureringsprojekt, idet det også indeholder et vådområdeprojekt samt bl.a. et fugletårn. Ved opstarten af forundersøgelsen af restaureringsprojektet blev der afholdt et møde på stedet med efterfølgende fælles besigtigelse. Der var en meget positiv holdning til arbejdet, selvom nogle naturligt nok tog forbehold for erstatningens størrelse. Det skal tilføjes, at man på mødet mest snakkede om det bredere naturgenopretningsprojekt med vådområde og ikke "bare" vandløbsrestaurering. Da forundersøgelsen af de tekniske muligheder var næsten klar, blev resultatet forelagt lodsejerne skriftligt i kort form med anmodning om bemærkninger. Notatet til lodsejerne redegjorde for forskellen på det beskrevne restaureringsprojekt og et alternativt vådområdeprojekt. Mange lodsejere gav udtryk for, at de gerne så Kæmpeåen restaureret, men nogle var skeptiske og tog forbehold med hensyn til erstatninger eller erstatningsjord. Mange af lodsejerne understregede, at de ønskede et projekt, hvor vandløbet blev terrænnært, og der blev genskabt natur langs vandløbet. De var derfor ikke interesserede i Forslag 1, som er et "rent" vandløbsprojekt. En lodsejer var bekymret for den fremtidige pleje af et vådområde. Det burde afgræsses med kreaturer, så det ikke groede til i pil, og det forudsatte, at der blev truffet aftaler om afgræsning, men den pågældende tvivlede på, om regionskommunen kunne finde midlerne hertil.

25 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN Bilag A Opmåling og ledninger

26

27 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN Bilag B Projektforslag (oversigt)

28

29 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN Bilag C Projektforslag (ved Fuglesangsvej)

30

31 GENÅBNING AF KÆMPEÅEN Bilag D Afvanding ved vådområde

32

VANDLØBSRESTAURERING AF MULEBY Å

VANDLØBSRESTAURERING AF MULEBY Å MAJ 2014 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VANDLØBSRESTAURERING AF MULEBY Å FORUNDERSØGELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MAJ 2014 BORNHOLMS

Læs mere

VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ

VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ APRIL 2014 BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VANDLØBSRESTAURERING AF SAMSINGSÅ FORUNDERSØGELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk APRIL 2014

Læs mere

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse

4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20 M2 - Åbning af Sølodsgrøften gennem Bårse 4.20.1 Formål Sølodsgrøften er nu rørlagt gennem Bårse, men rørledningen er gammel og tilstanden formentlig dårlig. Det er derfor overvejet at lægge en ny

Læs mere

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune

Simested Å udspring. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Mariagerfjord kommune Simested Å udspring Kort sammendrag af forundersøgelsen Mariagerfjord kommune Indledning Rebild Kommune har i samarbejde med Mariagerfjord Kommune undersøgt mulighederne for at etablere et vådområde langs

Læs mere

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden,

Baggrund og tidligere høring. Dette er 2. udgaven af et forslag til et restaureringsprojekt som Helsingør Kommune fremmelægger til offentligheden, Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2527 rha02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 24.06.2016 Sagsnr. 15/4530 Sagsbeh. Roar Hauch Projektforslag: Restaurering

Læs mere

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende...

1 Baggrund Data Manningtal Opland Afstrømning Fysisk udformning Nuværende... Notat VASP Kunde Helsingør Kommune Projektnr. 01217 Projekt Hetlands Å Dato 2016-06-21 Emne Notat / Memo (DK/UK/D) Initialer THKN Indhold 1 Baggrund... 2 2 Data... 2 2.1 Manningtal... 2 2.2 Opland... 2

Læs mere

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk

Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Bilag 1 Projektforslag spærring nr. RIB-00913 Spærringsfjernelse i Ralm Bæk Fjernelse af spærring RIB-00913 Formål Omlægning af den spærrende rørbro skal sikre fiskepassage til de opstrøms dele af Ralm

Læs mere

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand

Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand Kerteminde Kommune Kerteminde Kommune- Taarup Inddæmmede Strand FORSLAG TIL REGULERINGSPROJEKT, HOVEDKANALEN, TAARUP INDDÆMMEDE STRAND Rekvirent Rådgiver Kerteminde Kommune att. Jacob Hansen Rye Hans Schacks

Læs mere

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Vandløbsrestaurering af Præstbjergbæk Projektbeskrivelse Indhold 1. Projektets formål...1 2. Projektområde...2 3. Nuværende forhold...2 3.1 Præstbjergbæk...2 3.3 Natur...3 3.4 Plangrundlag...3 3.5 Ejendomsforhold...3

Læs mere

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Bradstrup Sø. Kort sammendrag af forundersøgelsen. Kort sammendrag af forundersøgelsen Bradstrup Sø Kort sammendrag af forundersøgelsen Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres vådområdeindsatsen

Læs mere

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV

August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV VÅDOMRÅDEPROJEKT SKJOLD ÅDALEN August 2001 TEKNISK-BIOLOGISK FORUNDERSØ GELSE OG FORLAG TIL ETABLERING AF VÅDOMRÅDER I SKJOLD ÅDALEN SYD FOR BJERRE SKOV BAGGRUND Skjold Ådalen blev i 1999 sammen med andre

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE KÆR MØLLEÅ, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1 Til Høringsberettigede 28-06-2016 Sagsnummer.: 16/18937 Sagstype: KLE: 06.02.10 Sagsbehandler: Steen Ravn Christensen Tlf.: 87 53 54 10 Hørings - Vandløbsrestaurering Marie Magdalene bæk, Savværksvej 1

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø

FORUNDERSØGELSE RIB-00259. Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø FORUNDERSØGELSE RIB-00259 Fjernelse af stemmeværk ved Linding Møllesø April 2014 Forundersøgelse RIB-00259 Etablering af passage til Linding Møllesø Side 1 Indhold Formål med indsatsen/projektet... 2 Eksisterende

Læs mere

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind.

Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Til Høringsberettigede 20. december 2016 Sagsnr.: 16/41298 Kontaktperson: Niclas Patrick Boyton 87535249 npb@syddjurs.dk Høring - Vandløbsrestaurering Høgvad bæk, Kelstrupvej 19, 8560 Kolind. Syddjurs

Læs mere

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fiskbæk Å. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fiskbæk Å Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN VRANGSTRUPVEJ 51, LB. NR.15 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden

Høring af forslag til reguleringsprojekt i vandløbet Maglemoserenden Høring Teknik, Erhverv, Beskæftigelse og Kultur Infrastruktur Fredensvej 1 59 Rudkøbing Tlf. 63 51 6 Tlf. 63 51 6 42 direkte Fax 63 51 6 1 E-mail: annjen@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk Dato

Læs mere

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring.

20061128 TMU - Bilag til pkt. 4 - Notat Maglemoserenden.doc Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Notat: Regulering af Maglemoserenden resultat af høring. Indledning. I henhold til bekendtgørelse nr 424 af 7. september 1983 om vandløbsregulering m.v., har det af Niras udarbejdede projektforslag været

Læs mere

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning

Frilægning af Blokhus Bæk, beregning Jammerbugt Kommune Frilægning af Blokhus Bæk, beregning af dimensioner Rekvirent Rådgiver Jammerbugt Kommune Natur og Miljø Lundbakvej 5 9490 Pandrup Orbicon A/S Gasværksvej 4 9000 Aalborg Projektnummer

Læs mere

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse

Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse Indhold Vandløbsrestaurering i Grimstrup Bæk Projektbeskrivelse 1. Projektets formål... 2 2. Projektområde... 2 2.1 Lokalitetsbeskrivelse... 2 3. Nuværende forhold... 4 3.1 Grimstrup Bæk... 4 3.2 Opland

Læs mere

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi

Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Alle lodsejere og interessenter 24-01-2014 Sags id.: 13/1782 Sagsbehandler: Kristiina Mardi Offentlig høring af restaureringsprojekt i Gammelby Mølleå Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Tilladelse efter vandløbsloven 37 til restaureringsprojekt af vandløbstrækning Langemade

Tilladelse efter vandløbsloven 37 til restaureringsprojekt af vandløbstrækning Langemade ÆRØ KOMMUNE Teknisk Afdeling Statene 2 5970 Ærøskøbing Tlf. nr. 6352 5000 Cvr. nr. 28 85 60 75 scf@aeroekommune.dk post@aeroekommune.dk Sagsbeh.: SCF 22. juli 2015 Tilladelse efter vandløbsloven 37 til

Læs mere

Smedebæk. Februar 2014

Smedebæk. Februar 2014 Smedebæk Restaureringsprojekt Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 3 EKSISTERENDE FORHOLD... 3 PROJEKTFORSLAG... 5 KONSEKVENSER... 7 ØKONOMI... 7 UDFØRELSESTIDSPUNKT... 7 LODSEJERFORHOLD...

Læs mere

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN

HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Bosætning og Erhverv Mellemgade 15, 5600 Faaborg HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Udlægning af gydegrus og strømkoncentratorer i Lammehavebækken st. 3.200-4.200 m og st. 5.060-7.350

Læs mere

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E

Århus Å. Etablering af gydebanker. Detailprojektering A A R H U S K O M M U N E A A R H U S K O M M U N E Århus Å Etablering af gydebanker Detailprojektering 2014-05-28 Version: 1 Udarbejdet af: EAKR Kvalitetssikring: KARA Sags. nr.: 105731 Skanderborgvej 190 8260 Viby J Danmark Tlf.:

Læs mere

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup

Bo Gundersen Lundevej Vejstrup Bo Gundersen Lundevej 19 5882 Vejstrup Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring vedr. reguleringssag om udlægning

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR

MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR Til Kolding Kommune Dokumenttype Resumé Dato December 2010 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE HEJLS BÆK, HEJLS NOR 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker i forbindelse

Læs mere

Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Fjernelse af spærring i Henrikebæk TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 Marts 2014 Bornholms Regionskommune E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Fjernelse af spærring i Henrikebæk

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1.

TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. TEKNISK FORUNDERSØGELSESRAPPORT ELLING Å, PROJEKT 1. Dato: 29. januar 2014 Sagsnummer: 13/14267 Forfatter: Allan Dalmark Jensen Emne: Forundersøgelse for Elling Å 1 Knivholt Bæks indløb i rørlægning. Indhold

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ØSTERGÅRD, LB. NR. 57 OG 60 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø

Ringsted Kommune. Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Ringsted Kommune Regulering af afløb fra Gyrstinge Sø Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 1.1 Baggrund for projektet... 1 1.1.1 Lovgrundlag... 2 1.2 Projektforslag... 2 2. PROJEKTBESKRIVELSE: AFLØB

Læs mere

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune

Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej i Spangebækken (ODE-55), Svendborg Kommune Februar 2015 Notat Revideret idéskitse til etablering af faunapassage ved Sterrebyvej

Læs mere

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk

Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Restaureringsprojekt Genåbning af rørlagt strækning og restaurering ved Kastkær Bæk Foto: Kastkær Bæk nedstrøms for omløbsstryget. Indholdsfortegnelse Formål 3 Baggrund og fysiske forhold 3 Planlagte typer

Læs mere

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL

TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL TEKNISK FORUNDERSØGELSE FOSFORVÅDOMRÅDE VIGERSDAL Å DENNIS SØNDERGÅRD THOMSEN, CHEFKONSULENT RAMBØLL Formål med fosforvådområde PRÆSENTATION Fosforvådområder Indhold af teknisk forundersøgelse FORMÅL At

Læs mere

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring).

Tinghuse Å med angivelse af restaureringsstrækningerne indsats-220, 227 og 229(markeret med ring). Restaureringsforslag til Tinghuse Å, Indsats-220, 227 og 229 Vandplan 1 Tinghuse Å er et tilløb til Pøle Å og dermed en del af Arresø Systemet. Tinghuse Å udspringer i Harager Hegn, tæt ved byen Mårum

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F

NOTAT. 1. Baggrund. Rambøll Englandsgade 25 DK-5100 Odense C. T F NOTAT Dato 28-05-2013 Projekt Jordbro Å Kunde Naturstyrelsen Aalborg Notat nr. 1.2 Dato 28-05-2013 Til Fra KS af Kjeld Lundager Jørgensen, Naturstyrelsen Mads Bøg Grue, Rambøll A/S Dennis Søndergård Thomsen,

Læs mere

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2

DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN INDHOLD. 1 Eksisterende forhold. 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 DRÆNPLAN FOR GOLFPARKEN, FREDERIKSHAVN ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Eksisterende forhold 1 1.1 Status for vandløb 2 2 Fremtidige

Læs mere

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup.

Spærringen er ligger i Hellerup Å på matriklerne 1a og 1t Hellerup Hgd. Hellerup. HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Fjernelse af spærring ODE-708 i Hellerup Å. Faaborg-Midtfyn Kommune har 1. marts 2017 søgt om godkendelse til, at regulere Hellerup Å i st. 5.711

Læs mere

Snogebækken vest for Ølsemagle

Snogebækken vest for Ølsemagle Snogebækken vest for Ølsemagle Projekt for åbning af rørlagt strækning mellem station 1736 og 2021 Teknik- og Miljøforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Køge Kommune, Anlæg, rejser ca. 1 ha erstatningsskov

Læs mere

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk

UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt i Landeby Bæk Lystfiskerforeningen Brede Å Mølleparken 251 6240 Løgumkloster Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574929237 Mail: cws@toender.dk Sags id.: 06.02.03-P19-2-16 Ks: xx. august 2016 UDKAST til tilladelse til restaureringsprojekt

Læs mere

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk.

Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. Bilag 2 Detailprojekt Vandplanprojekt Varbro Å opstrøms Tofte Bæk. AAL 40. Her ligger en rørledning på 214 m med en diameter på Ø 60 cm. Rørledningen ligger med et fald på 9,1 0/00. Rørlægningen blev gennemført

Læs mere

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften

Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften 1 Indhold Genåbning af rørlagt strækning i Borremosegrøften... 1 Indledning... 3 Udførelsen... 4 Bilag 1... 13 Detailprojekt for genåbning af rørlagt strækning

Læs mere

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument.

Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. Natur og Miljø Forslag til reguleringsprojekt af vandløb over matr. 34a Jonstrup By. Høringsdokument. 1 Indhold 1. Indledning og formål... 3 2. vandløbets forløb og tilstand... 3 3. Projektbeskrivelse...

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1187 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1187 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG

MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG Til Kolding Kommune Dokumenttype Lodsejerresumé Dato 29. juni 2011 Resumé af teknisk og biologisk forundersøgelse MULIGT VÅDOMRÅDE BIRKEMOSEN, GUDSØ VIG 1 INDLEDNING OG BAGGRUND Kolding Kommune ønsker

Læs mere

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272

FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Thisted Kommune Sundby Å, AAL-1272 FORUNDERSØGELSE AF SUNDBY Å, SPÆRRING AAL-1272 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ÅVEJ 15, LB. NR. 4

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ÅVEJ 15, LB. NR. 4 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN ÅVEJ 15, LB. NR. 4 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

Lindenborg å udspring

Lindenborg å udspring Lindenborg å udspring Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Mariagerfjord Kommune Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, lancerede

Læs mere

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375

Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 Brønderslev Kommune: Elbæk, spærring AAL-375 FORUNDERSØGELSE VEDRØRENDE FJERNELSE AF SPÆRRING I ELBÆK, ID. AAL-375 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen

Elkjær Enge. Kort sammendrag af forundersøgelsen Elkjær Enge Kort sammendrag af forundersøgelsen 1 Baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv skal kvælstoftilførslen til vandmiljøet reduceres - herunder 415 tons til Limfjorden. Skive Kommune

Læs mere

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 kulturogplan@svendborg.dk www.svendborg.dk Høring af vandløbsrestaurering i Egenabbe Bæk, Svendborg Kommune

Læs mere

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming.

Projektområde: Matr.nr. og ejerlav: Matr. nr.: 1aty, 1bo, 1amh, 1amg, 7000an Bramming Hgd., Bramming. Esbjerg Kommune Teknik og Miljø Att.: Tine Baatrup 1. MARTS 201 Udarbejdet af FHM Kontrolleret af HLP ANSØGNING OM OMLÆGNING AF STRÆKNING AF HØE BÆK ESBJERG KOMMUNE Formål I forbindelse med reduktion af

Læs mere

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å.

Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 thhil@slagelse.dk www.slagelse.dk Projektbeskrivelser Restaurering af Seerdrup Å. Baggrund for projektet Slagelse Kommune er gennem Regionplanen

Læs mere

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835

NOTAT. Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene. Frederikshavn Kommune. Golfparken A/S. Henrik Brødsgaard, COWI A059835 NOTAT TITEL Byggemodning ved Golfparken. Vurdering af opstuvningsforholdene i Lerbækken. DATO 27. marts 2015 TIL Frederikshavn Kommune KOPI Golfparken A/S FRA Henrik Brødsgaard, COWI PROJEKTNR A059835

Læs mere

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby

Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup Karlsbjergvej 39, Sdr. Broby 5672 Broby HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af en vandplansindsatser i Albækken og en i Sallinge Å Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. november 2015 søgt om godkendelse til at

Læs mere

Mere om vedligeholdelse

Mere om vedligeholdelse Mere om vedligeholdelse Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har været i EU udbud over en 4 årig periode 2012 2016. Vedligeholdelsen forestås af 4 private entreprenører og opgaven er inddelt i 10

Læs mere

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense

Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra Egense Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62233000 mette.serup@svendborg.dk www.svendborg.dk Afgørelse efter VVM-loven vedrørende restaurering af Vandløb fra

Læs mere

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN

KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Til Esbjerg Kommune Dokumenttype Notat Dato Maj 2016 Ansøgning om tilladelse til vandløbsprojekt af Lufthavnsbækken KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN KAPACITETSUDVIDELSE LUFTHAVNSBÆKKEN Revision 01 Dato

Læs mere

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus

Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Regulering af vandløb i Dyrhave (Løjt 11) med henblik på etablering af sandfang og udlægning af gydegrus Aabenraa Kommune 2017 Kultur, Miljø og Erhverv Juli 2017 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 17/19610

Læs mere

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER

Norddjurs Kommune. Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune, Alling Å RESUMÉ AF DE TEKNISKE OG EJENDOMSMÆSSIGE FORUNDERSØGELSER Rekvirent Norddjurs Kommune Teknik & Miljø Kirkestien 1 8961 Allingåbro Rådgiver Orbicon A/S Jens

Læs mere

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015

Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 Karup Å Restaureringsprojekt Etablering af to gydebanker ved Munklinde Juli 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE PROJEKTETS BAGGRUND... 2 EKSISTERENDE FORHOLD... 2 PROJEKTFORSLAG... 3 KONSEKVENSER... 4 ØKONOMI...

Læs mere

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version

Fly Enge. Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Fly Enge Forundersøgelsen i en sammenskrevet kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv om god tilstand i alle vandområder, har regeringen lanceret Grøn Vækst pakken.

Læs mere

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk

Viborg Kommune, Natur og Vand. Prinsens Allé Viborg. Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk. Det private vandløb Skravad Bæk Teknik & Miljø Natur og Vand Tlf.: 87 87 87 87 Viborg Kommune Att.: Natur og Vand hsjen@viborg.dk viborg.dk Ansøgning om vandløbsrestaurering i Skravad Bæk Vandløb: Det private vandløb Skravad Bæk Dato:

Læs mere

Midtmarksrende. Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø. Det Sydfynske Øhav

Midtmarksrende. Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø. Det Sydfynske Øhav Midtmarksrende Skitseforslag til vådområdeprojekt på Ærø Det Sydfynske Øhav Juni 2016 Projektnavn Formål Placering/ lokalitet Vådområdeprojekt Midtmarksrende Projektets formål er at reducere kvælstofudledningen

Læs mere

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup

Offentlig høring af forslag til delvis omlægning af det offentlige rørlagte vandløb Tilløb 4.1 til Vojens Bæk på matr.nr. 101 og 380 Maugstrup til lodsejere, berørte parter og øvrige høringsberettigede Haderslev Kommune Teknik og Miljø Simmerstedvej 1A, 1. sal 6100 Haderslev Fax. 74 34 21 44 www.haderslev.dk Dir. tlf. 74 34 21 47 kimh@haderslev.dk

Læs mere

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund

Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Side 1 af 5 Forslag til indsatsprogram 2015-2021 Rapport for hovedvandoplandet: 2.3 Øresund Samlet økonomisk opgørelse af valgte virkemidler for hele hovedvandopland 2.3 Øresund : 2.4 Genslyngning 1,677

Læs mere

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013

Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Tlf. 65 15 14 67 Fax sby@kerteminde.dk Restaureringsprojekt af Holev Bæk 2013 Kerteminde Kommune undersøger i øjeblikket mulighederne for at forbedre Holev Bæk på to strækninger gennem vandløbsrestaurering.

Læs mere

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt.

Miljø og Natur. Assens Kommune. Rådhus Allé Assens. Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Godkendelse vedr. åbning af rørlagt del af Langedilløbet samt fjernelse af styrt. Som en del af indsatserne i Statens Vandplan 2009-2015, er en delvis åbning af

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å.

Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke. Restaureringsprojekt - Damvad Å. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Restaureringsprojekt - Damvad Å. Station 5695 6383 INDLEDNING... 3 BAGGRUND... 3 NUVÆRENDE OG FREMTIDIG SKIKKELSE.... 3

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN SKELBYVEJ 144, LB. NR. 38 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr.

Læs mere

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189

Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 Thisted Kommune Gundtoft Å, AAL-1189 FORUNDERSØGELSE AF GUNDTOFT Å, AAL-1189 Udarbejdet af Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Natur- og Miljøafdelingen Kirkevej 9 7760 Hurup Sagsnummer 121617 Projekt

Læs mere

FORUNDERSØGELSE RIN

FORUNDERSØGELSE RIN FORUNDERSØGELSE RIN-00621-28 Fjernelse af 8 spærringer i Skjærbæk Oktober 2016 1 Indhold Bilag... 2 Formål med indsatsen/projektet... 3 Eksisterende forhold... 3 Nuværende regulativmæssige forhold... 4

Læs mere

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN HAVREBJERGVEJ 53, LB. NR. 28 & 30

DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN HAVREBJERGVEJ 53, LB. NR. 28 & 30 Skov- og Naturstyrelsen & Landboforeningen Gefion DETAILPROJEKT FOR EJENDOMMEN HAVREBJERGVEJ 53, LB. NR. 28 & 30 NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m.

Godkendelse efter vandløbsloven til etablering af åbent privat vandløb til erstatning for rørlagt strækning m.m. Hedebo I/S v. Peder Steen Andersen Phillipp Lustrupvej 41 6760 Ribe Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Postadresse Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 22. marts 2013 Sagsbehandler Tine Nielsen Telefon direkte Mail

Læs mere

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013

Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Restaurering af Surbæk (tidligere amtsvandløb nr. 4231) med henblik på etablering af 12 gydestryg Aabenraa Kommune 2013 Kultur, Miljø og Erhverv Juni 2013 Byg, Natur & Miljø Journal nr.: 09/48279 Dokument

Læs mere

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015.

Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. Gennemførelse af vandløbsrestaurering i Stenvadrenden (Ajstrup Bæk) og Vidkær Å, Vidkær Å s vandløbssystem.2014/2015. 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Indsats

Læs mere

Agroplan aps Løvelbrovej

Agroplan aps Løvelbrovej Agroplan aps Løvelbrovej 9 8830 Tjele Telefon 86 69 92 16 Projekt for åbent vandløb og stenstryg i Kølsen Møllebæk ved Kølsen Mølle Viborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning....2 2. Forundersøgelse...2

Læs mere

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse.

Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station gennemløbende matr. nr. 19q, Søsum By, Stenløse. Egedal Kommune Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Dato 9.oktober 2015 J.nr. 15/13396 Afgørelse af reguleringsprojekt - Etablering af sandfang i Damvad Å. Station 5.615 5.635

Læs mere

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620

Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 Brønderslev Kommune: Karensborg Bæk, restaurering ref. 620 FORUNDERSØGELSE AF KARENSBORG BÆK, RESTAURERING REF. 620 Rekvirent Rådgiver Brønderslev Kommune Teknisk Forvaltning Ny Rådhusplads 1 9700 Brønderslev

Læs mere

Forundersøgelse af restaurering i Svingelbjerg Bæk

Forundersøgelse af restaurering i Svingelbjerg Bæk Forundersøgelse af restaurering i Svingelbjerg Bæk Teknisk- og ejendomsmæssig forundersøgelse Dato : 17-11-2014 Sagsnr. : 106233 Version : 1.0 Projektleder : EAKR Udarbejdet af : HERO, ANGA, EAKR Godkendt

Læs mere

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge

Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Forslag til regulering ansøgning om omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund Kommune har modtaget ansøgning om tilladelse

Læs mere

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland

Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland Skov- og Naturstyrelsen, Midtjylland UDKAST NOTAT 3. april 2009 Fjederholt Å ejendomsmæssig forundersøgelse resultater og projektforslag 1. Undersøgelsen 1.1 Sammenstilling Bilag 1. Opgørelse af den ejendomsmæssige

Læs mere

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug

Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug Fjernelse af spærring ved Lerkenfeld Dambrug 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. GENNEMFØRTE INDSATSER... 4 2.1 Nedbrydning af opstemning og oprensning af sand... 4 2.2 Lukning af omløbsstryg

Læs mere

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende:

Forslag til restaureringsprojekt Et forslag til et restaureringsprojekt skal jævnfør vandløbsloven indeholde følgende: Alle lodsejere og interessenter 26-06-2015 Sags id.: 13/181 Sagsbehandler: Jørgen Grundvad Nielsen Høring af forslag til vandløbsrestaurering, Studsdal Bæk Fredericia Kommune ønsker at gennemføre restaureringstiltag

Læs mere

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen.

Der er ved kraftig regn oversvømmelse langs Byåen i Rønne, specielt når de kraftige regn kommer i de perioder, hvor der er meget vand i Byåen. NOTAT Projekt Mike Urban beregning i Rønne Projektnummer 3631200019 Kundenavn Emne Til Fra Projektleder Bornholm Forsyning A/S Byåen - Hydrauliske beregninger John W. Hansen, Per Martlev Hansen og Vivi

Læs mere

Lerkenfeld Å. Forundersøgelse i kort version

Lerkenfeld Å. Forundersøgelse i kort version Lerkenfeld Å Forundersøgelse i kort version Indledning og baggrund For at opfylde målene i EU s Vandrammedirektiv lancerede den tidligere regering Grøn Vækst pakken. Et af målene under Grøn vækst er at

Læs mere

Vedligeholdelse af offentlige vandløb

Vedligeholdelse af offentlige vandløb Vedligeholdelse af offentlige vandløb Lidt baggrund om vandløb Vandløbsloven omfatter alle vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Bredejer: Ejer af

Læs mere

Godkendelse efter vandløbsloven til forlængelse af Præstegårdsbækken i forbindelse med udvidelse af Esbjerg Havn

Godkendelse efter vandløbsloven til forlængelse af Præstegårdsbækken i forbindelse med udvidelse af Esbjerg Havn Esbjerg Havn Hulvejen 1 6700 Esbjerg Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Att. Rasmus Ager Email: RA@portesbjerg.dk Dato 17. april 2012 Sagsbehandler Anne Christine Bang Telefon

Læs mere

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø Memo Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen NYT AFLØB FRA KASTRUP FORT SØ Eksisterende afvanding fra Kastrup Fort Sø 24. februar 2016 Projekt nr. 222931 Version 1 Dokument nr. 1218198083 Version

Læs mere

Assens Kommune ønsker med indeværende projekt, at forlægge vandløbet Afløb fra Verninge Mose. Projektet skal sikre:

Assens Kommune ønsker med indeværende projekt, at forlægge vandløbet Afløb fra Verninge Mose. Projektet skal sikre: Til interessenter 24. februar 2017 Sags id: 17/4045 Høring vedr. regulering af vandløbet Afløb fra Verninge Mose Baggrund Assens Kommune ønsker med indeværende projekt, at forlægge vandløbet Afløb fra

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms.

Projektområde: Lindenborg Å hovedløb fra vejbroen mellem Nysum og Ravnkilde fra station 1 i FFI-rapport og ca. 320 meter nedstrøms. Projektforslag gydebanker i Lindenborg Å-hovedløb Sammenslutningen af Sports- og Lystfiskerforeninger ved Lindenborg å (SSL) Åplejeudvalget v/ Karsten Jensen og Bjarne Christensen Rapport udarbejdet på

Læs mere

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken

Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken HØRING I HENHOLD TIL VANDLØBSLOVEN Projektbeskrivelse for Realisering af 3 vandplansindsatser i Skelbækken Faaborg-Midtfyn Kommune har den 1. oktober 2015 søgt om godkendelse til at skabe fri faunapassage

Læs mere

VEJLEDNING August 2013

VEJLEDNING August 2013 VEJLEDNING August 2013 Tilskud til erstatning i forbindelse med vandløbsrestaurering Efter vandløbslovens 37, stk. 4, har enhver, der lider tab som følge af vandløbsrestaurering, ret til erstatning. I

Læs mere

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune

Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden, Skælskør Kommune NOTAT Til: Danmarks Fiskeriundersøgelser, Fiskeplejemidlerne Fra: Skælskør Kommune v. Hedeselskabet Miljø og Energi as Dato: 21.02.06 Emne: Ansøgning om fiskeplejemidler til Lungrenden og Øllemoserenden,

Læs mere

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø

Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø. Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Natur & Vandmiljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø Postadresse Frodesgade 30, 6700 Esbjerg Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 14. oktober 2016 Sagsbehandler Telefon direkte E-mail Sagsid Tine Baatrup (Esbjerg) Flemming Sørensen

Læs mere

Generelt om vandløbsregulativer

Generelt om vandløbsregulativer Bilag til dagsordenspunkt den 12. august 2013. Generelt om vandløbsregulativer Ifølge vandløbsloven skal vandløbsmyndigheden udarbejde et regulativ for alle offentlige vandløb. Regulativet skal blandt

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

UDKAST. Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering Maj 2016 UDKAST Bekendtgørelse om kriterier for vurdering af kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering I medfør af 37, stk. 2 og 5, i lov om vandløb, jf. lovbekendtgørelse nr. 1579 af 8. december

Læs mere