FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal november 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011"

Transkript

1 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november

2 Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 860,4 mio. kr.), hvilket er tilfredsstillende og på linje med forventningerne. Kursregulering på Axcel III-fonden udgør -893,5 mio. kr. i de tre første kvartaler (tre første kvartaler 2010: 403,2 mio. kr.). Nedskrivninger, eksklusive Det Private Beredskab, udgør 555,3 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 536,2 mio. kr.). FIH s akkumulerede nedskrivningssaldo udgør 30. september mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr. eksklusive Det Private Beredskab). Nedskrivningssaldoen udgør dermed 4,4 procent af FIH s udlån og garantier før nedskrivninger. Resultat før skat for de tre første kvartaler, eksklusive Axcel III-fonden, udgør -10,1 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 143,7 mio. kr.). Resultat inklusive Axcel III-fonden og efter skat for de tre første kvartaler udgør -892,9 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 501,9 mio. kr.). Egenkapitalen udgør mio. kr. ved udgangen af tredje kvartal (ultimo 2010: mio. kr.), og FIH har fortsat en høj kernekapital på 14,9 procent (ultimo 2010: 13,3 procent) og en stærk solvens på 16,8 procent (ultimo 2010: 15,4 procent). Likviditeten er fortsat stærk og FIH har i tredje kvartal indfriet obligationer udstedt med individuel statsgaranti fra den danske stat for 4,6 mia. kr. Efter indfrielsen udgør likviditeten 15,3 mia. kr., svarende til en overdækning på 91,5 procent i forhold til de regulatoriske krav (ultimo 2010: 71,4 procent). I overensstemmelse med forretningsstrategien har FIH reduceret udlånsbalancen med 9,6 mia. kr. siden udgangen af 2010, heraf 3,8 mia. kr. alene i tredje kvartal. Dermed nedbringer FIH balancen helt som planlagt i bankens forretningsstrategi og FIH har således reduceret det samlede udlån med 16,5 procent de seneste ni måneder. På grund af estimerede negative kursreguleringer i niveauet 200 mio. kr. i fjerde kvartal, blandt andet i forbindelse med forventede frasalg af dele af ikke-fortsættende aktiviteter, er forventningerne til årets indtjening før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel IIIfonden, ændret fra niveauet 700 mio. kr. til niveauet 500 mio. kr. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 2 AF 40

3 Indholdsfortegnelse Resume... 2 Ledelsesberetning... 4 Resultat for de tre første kvartaler... 5 Resultat for tredje kvartal Likviditet Rating Funding Væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer i resten af Begivenheder efter balancedagens afslutning Forventningerne til Kreditrisici og andre typer risici Banking Markets Corporate Finance Private Equity Øvrige områder Solvensbehov og kapitalforhold Øvrigt Ledelsespåtegning Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse første til tredje kvartal Balance 30. september Egenkapitalopgørelse 30. september Pengestrømsopgørelse i FIH Koncernen de tre første kvartaler Anvendt regnskabspraksis Noter Nøgletal Oplysninger om moder- og dattervirksomheder FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 3 AF 40

4 Ledelsesberetning HOVEDTAL FIH KONCERNEN Periodens resultat kvt kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. (mio. kr.) Netto renteindtægter 592, ,1 216,6 163,7 212,3 182,0 324, ,1 Netto gebyrindtægter 92,6 142,5 27,8 30,4 34,4 47,5 60,4 190,0 Netto rente- og gebyrindtægter 685, ,6 244,4 194,1 246,7 229,5 384, ,1 Kursreguleringer eksklusive Axcel III-fonden 257,5 349,5 44,3 76,0 137,2 5,2-87,9 354,7 Andre driftsindtægter 52,4 66,0 16,9 17,0 18,5 18,2 19,0 84,2 Resultat af finansielle poster eksklusive Axcel III-fonden 995, ,1 305,6 287,1 402,4 252,9 315, ,0 Ordinære omkostninger mv. 402,7 474,5 113,0 141,7 148,0 158,6 150,9 633,1 Øvrige omkostninger 45,2 244,2-1,4 40,4 6,2 0,0 81,4 244,2 Resultat før nedskrivninger og skat mv., eksklusive Axcel III-fonden 547,2 860,4 194,0 105,0 248,2 94,3 83,2 954,7 Kursregulering af Axcel III-fonden -893,5 403,2-446,6-315,2-131,7 881,1 412, ,3 Nedskrivninger 557,3 717,6 205,4 180,6 171, ,0 368, ,6 Indtægter fra associerede virksomheder 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0-1,0 2,7-0,1 Resultat før skat -903,6 546,9-458,0-390,8-54,8-230,6 130,4 316,3 Skat -10,7 45,0-4,0-29,9 23,2-253,3-68,2-208,3 Periodens resultat -892,9 501,9-454,0-360,9-78,0 22,7 198,6 524,6 Nøgletal Solvensprocent 16,8 15,2 16,8 16,2 15,9 15,4 15,2 15,4 Kernekapitalprocent 14,9 12,9 14,9 14,5 14,3 13,3 12,9 13,3 Individuelt solvensbehov (procent) 10,5 9,9 10,5 10,2 10,2 9,9 9,9 9,9 Egenkapitalforrentning p.a. før skat -15,3 9,0-15,3-11,0-2,6 3,9 9,0 3,9 Egenkapitalforrentning p.a. efter skat -15,1 8,3-15,1-10,8-3,8 6,5 8,3 6,5 Cost/income ratio for perioden ekskl. Axcel III-fonden 0,40 0,30 0,37 0,49 0,37 0,63 0,48 0,35 Store engagementer 54,0 49,4 54,0 38,7 60,8 66,1 49,4 66,1 FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 4 AF 40

5 Resultat for de tre første kvartaler Resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, udgør 547,2 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 860,4 mio. kr.), hvilket er tilfredsstillende og på linje med forventningerne. Resultat før skat, eksklusive Axcel III-fonden, udgør -10,1 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 143,7 mio. kr.), mens resultat inklusive Axcel III og efter skat udgør -892,9 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 501,9 mio. kr.). NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER FIH s netto renteindtægter udgør 592,6 mio. kr. i de tre første kvartaler (tre første kvartaler 2010: 1.021,1 mio. kr.). Som det har været tilfældet i årets foregående kvartaler, kan faldet i netto renteindtægterne hovedsagligt tilskrives en forhøjelse af provisionen på statsgarantien på obligationsudstedelser fra 30. september 2010 ved udløbet af bankpakke I. Merrenteudgiften i forbindelse hermed er omkring 25 mio. kr. om måneden. Desuden er netto renteindtægterne faldet som følge af den reducerede udlånsbalance i i forhold til Dette modsvares dog delvist af gennemførte forhøjelser i udlånsrenten, som er gennemført for at kompensere for stigende fundingomkostninger. Herudover er renteindtægterne på obligationsbeholdningen faldet som følge af en lavere gennemsnitlig obligationsbeholdning i de første tre kvartaler sammenlignet med samme periode Netto gebyrindtægterne er 92,6 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 142,5 mio. kr.), et fald på 49,9 mio. kr., hvilket skyldes et tilsvarende fald i indtægterne i Corporate Finance til 48,8 mio. kr. i de tre første kvartaler (tre første kvartaler 2010: 89,8 mio. kr.). KURSREGULERINGER Kursreguleringer, eksklusive Axcel III-fonden, påvirker periodens resultat positivt med 257,5 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 349,5 mio. kr.), hvoraf kursreguleringer på FIH s aktieinvesteringer (eksklusive Axcel III) udgør 188,9 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 10,6 mio. kr.). Kursreguleringer er i de tre første kvartaler påvirket af kursregulering af obligationer og andre derivater med 54,9 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 288,1 mio. kr.), mens FIH i de tre første kvartaler af har tilbagekøbt egne udstedte obligationer for i alt mio. kr. hvilket har medført en indtægt under kursreguleringer på 64,0 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 11,0 mio. kr.). (mio. kr.) kvt kvt Kursreguleringer eksklusive kursregulering af Axcel III-fonden Udlånshedge 8,6 14,1 Fundinghedge -5,0 12,1 Investeringsejendomme, inkl. afdækning -14,4 14,4 Realkreditudlån, inkl. afdækning -1,6 1,6 Obligationer og andre derivater 54,9 288,1 Tilbagekøb af udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud 64,0 11,0 Aktieoptioner 3,5 4,2 Valuta -41,4-6,6 Kursregulering af aktier (eksklusive Axcel III) 188,9 10,6 I alt 257,5 349,5 Valutakursreguleringer udgør -41,4 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: -6,6 mio. kr.), hvilket blandt andet skyldes et tab på afdækningen af FIH s provisionsbetaling for statsgarantien på obligationsudstedelser i US dollar. Den negative kursregulering er en konsekvens af udviklingen i dollarkursen i de første tre kvartaler og modsvares af forventede lavere fremtidige omkostninger til provisionsbetalingerne. Derudover er perioden påvirket af et tab på et finansielt instrument i forbindelse med Amagerbankens overgang til Finansiel Stabilitet på i alt 16,8 mio. kr. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 5 AF 40

6 Kursregulering af Axcel III-fonden, som blandt andet ejer en større del af aktierne i Pandora A/S, udgør -893,5 mio. kr. i de tre første kvartaler (tre første kvartaler 2010: 403,2 mio. kr.). Den negative kursregulering skyldes et markant fald i børskursen på Pandora A/S fra 336,0 kr. pr. aktie 31. december 2010 til 37,3 kr. pr. aktie 30. september. Især i tredje kvartal er børskursen faldet kraftigt grundet en nedjustering af forventningerne til årets indtjening i begyndelsen af kvartalet. FIH har pr. 30. september anvendt lukkekursen på Pandora i bankens resultatopgørelse. OMKOSTNINGER Ordinære omkostninger udgør 402,7 mio. kr. i de tre første kvartaler (tre første kvartaler 2010: 474,5 mio. kr.), et fald på 71,8 mio. kr. De ordinære omkostninger består af personale- og administrationsomkostninger samt afskrivninger eksklusive visse poster af engangskarakter og udgifter til Indskydergarantifonden og Det Private Beredskab. I maj gennemførte FIH en omkostningsbesparelse for at tilpasse banken til et fremtidigt lavere aktivitetsniveau, hvilket medførte restruktureringsomkostninger på 21,3 mio. kr. i andet kvartal. Faldet i de ordinære omkostninger kan blandt andet tilskrives restruktureringen og et generelt fokus på omkostningsbesparelser i organisationen. Udover restruktureringsomkostningerne på 21,3 mio. kr. består øvrige omkostninger i de tre første kvartaler af nedskrivning af visse immaterielle aktiver relateret til interne projekter på 18,3 mio. kr. Andre driftsudgifter består af omkostninger i forbindelse med Indskydergarantifonden, som i de tre første kvartaler udgør 5,6 mio. kr. relateret til Fjordbank Mors og Amagerbankens overgang til Finansiel Stabilitet (første tre kvartaler 2010: 244,2 mio. kr. relateret til Det Private Beredskab). I tredje kvartal er der foretaget en mindre regulering af andre driftsudgifter som følge af endelig dividendeprocent i forbindelse med Amagerbankens overgang til Finansiel Stabilitet. (mio. kr.) kvt kvt Omkostninger Personale og adm. omkostninger ekskl. restruktureringsomkostninger 386,5 456,2 Afskrivninger 16,2 18,3 Ordinære omkostninger i alt 402,7 474,5 Nedskrivning af immaterielle aktiver 18,3 0,0 Restruktureringsomkostninger 21,3 0,0 Andre driftsudgifter 5,6 244,2 Øvrige omkostninger 45,2 244,2 Omkostninger i alt 447,9 718,7 NEDSKRIVNINGER De samlede nedskrivninger udgør 557,3 mio. kr. i de første tre kvartaler inklusive nedskrivninger i forbindelse med Det Private Beredskab på 2,0 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 717,6 mio. kr., heraf 181,4 mio. kr. i forbindelse med Det Private Beredskab). Grafen nedenfor viser udviklingen i nedskrivningerne de seneste syv kvartaler i FIH s Bankingområder, det vil sige eksklusive nedskrivninger i forbindelse med Det Private Beredskab. Nedskrivningerne skyldes primært forøgede nedskrivninger på et mindre antal engagementer i de tre udlånssegmenter. De væsentligste af disse vedrører engagementer i Property Finance segmentet, og skyldes den negative udvikling på ejendomsmarkedet, samt to større engagementer i Corporate Banking indenfor bygge- og leisureindustrien. I den sidste del af perioden ses også en tendens til nye og forhøjede nedskrivninger på mindre engagementer i Corporate Banking segmentet. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 6 AF 40

7 Nedskrivninger i Banking fordelt på forretningsområder Mio. kr Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Corporate Banking Property Finance Acquisition Finance I alt (højre akse) 0 Nedskrivningerne i de første tre kvartaler ligger lidt over niveauet for de samme kvartaler i 2010, men dog lavere end for 2010 som helhed. Nedskrivningsniveauet ligger endvidere over det forventede ved årets indgang. De gruppevise nedskrivninger er faldet med 105,7 mio. kr. i tredje kvartal og med i alt 107,7 mio. kr. i de første tre kvartaler af. Tilbageførslen af gruppevise nedskrivninger i især tredje kvartal skyldes en reduktion af det ledelsesmæssige skøn på 250,0 mio. kr., som følge af flere forhold. For det første har FIH forbedret sin nedskrivningsmodel og har således forøget modelnedskrivningerne med 147,3 mio. kr., som derfor er fragået det ledelsesmæssige skøn. For det andet er der foretaget individuelle nedskrivninger på en række af de områder, som ultimo 2010 var årsag til en væsentlig forøgelse af hensættelsen til det ledelsesmæssige skøn. Udlånsporteføljens bonitet vurderes under ét som værende faldet svagt i de første tre kvartaler af. Udviklingen i nedskrivningerne afspejler i stort omfang de tendenser, som løbende har vist sig i markedet. De største og mellemstore virksomheder har klaret sig tilfredsstillende efter tidligere omkostningstilpasninger, mens nogle af de mindre og mellemstore virksomheder stadig arbejder med at få balance i driften. Den lave likviditet på ejendomsmarkedet i Danmark og de begrænsede finansieringsmuligheder har ført til faldende priser på de fleste typer erhvervsejendomme. På det tyske ejendomsmarked er både finansieringsmuligheder og likviditeten fortsat god og priserne stabile. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 7 AF 40

8 Fordeling af nedskrivninger, udlån og garantier på forretningsområder: (mio. kr.) I alt Corporate Banking Property Finance Acquisition Finance kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Individuelle nedskrivninger 677,9 495,9 249,1 183,7 300,0 111,1 128,8 201,1 Gruppevise nedskrivninger -107,7 37,3-94,3 46,1-13,0-8,8-0,4 0,0 Kursregulering og renter mv. -14,9 3,0-7,5 4,6-10,1-0,9 2,7-0,6 Nedskrivninger i alt 555,3 536,2 147,3 234,4 276,9 101,4 131,1 200,5 Udlån og garantier før nedskrivninger Nedskrivninger (saldo) Udlån og garantier efter nedskrivninger Nedskrivningssaldo i pct. af udlån og garantier før nedskrivninger 4,4 % 2,3 % 4,2 % 2,8 % 4,6 % 1,1 % 4,9 % 2,9 % Note: Nedskrivninger i alt i hovedtalstabellen på side 4 indeholder ligeledes nedskrivninger i forbindelse med Det Private Beredskab på henholdsvis 2,0 mio. kr. i de tre første kvartaler og 181,4 mio. kr. i tilsvarende periode Dette beløb fremgår ikke af denne tabel, der kun viser nedskrivninger i Banking segmentet. Herudover viser tabellen udelukkende udlån og garantier i FIH s Banking segmenter. Den samlede sum for FIH af disse består herudover af udlån og garantier i segmenterne Markets og Øvrige områder. I Corporate Banking udgør de individuelle nedskrivninger 249,1 mio. kr. i de tre første kvartaler af, hvilket er en stigning på 65,4 mio. kr. i forhold til samme periode i Negativ udvikling i to svage engagementer inden for henholdsvis bygge- og leisureindustrien tegner sig for 120 mio. kr. af de individuelle nedskrivninger i segmentet. Gruppevise nedskrivninger består af tilbageførsler på 94,3 mio. kr. De samlede nedskrivninger på segmentet Corporate Banking udgør 147,3 mio. kr. i de første tre kvartaler af. I Property Finance udgør periodens nedskrivninger 276,9 mio. kr., en stigning på 175,5 mio. kr. i forhold til samme periode i Nedskrivningerne fordeler sig med 300,0 mio. kr. på individuelle nedskrivninger, mens tilbageførsel af gruppevise nedskrivninger udgør 13,0 mio. kr. I stammer de individuelle nedskrivninger primært fra nogle få større engagementer, sekundært fra en større gruppe mindre engagementer og skyldes i det væsentlige prisregulering af sikkerheder til aktuel markedsværdi som følge af prisudviklingen på ejendomsmarkedet. Nedskrivningerne i Acquisition Finance udgør 131,1 mio. kr., et fald på 69,4 mio. kr. i forhold til de første tre kvartaler af Nedskrivningerne i de første tre kvartaler af består primært af nedskrivning på et enkelt, større engagement. FIH s samlede nedskrivningssaldo udgør 30. september mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr. eksklusive Det Private Beredskab), svarende til 4,4 procent af de samlede udlån og garantier før nedskrivninger på mio. kr. For en yderligere uddybning af boniteten i FIH s låneportefølje henvises til side 13. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 8 AF 40

9 BALANCEUDVIKLING Balance (mio. kr.) 30. september 31. december september 2010 Likvider Udlån Obligationer Aktier og kapitalandele i assoc. og tilknyttede virksomheder Andre aktiver Aktiver i alt Indlån og anden gæld Udstedte obligationer og gæld til kreditinstitutter Hensatte forpligtelser Andre passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital i alt Passiver i alt Balancen er i de første tre kvartaler nedbragt med mio. kr. til mio. kr. Faldet skyldes primært fald i obligationsbeholdningen og reduktion af udlånsbalancen, begge forhold i overensstemmelse med FIH s forretningsstrategi. Det samlede udlån udgør mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr.), hvilket er et fald på mio. kr. eller 22,1 procent på annualiseret basis i forhold til Udlånsbalancen er faldet i alle Bankingområder med det største fald i Acquisition Finance. I de kommende kvartaler forventes yderligere nedbringelse af udlånsbalancen i alle forretningsområder. Obligationsbeholdningen udgør ved udgangen af tredje kvartal mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr.), et fald på mio. kr. Obligationsbeholdningen består af likvide aktiver af høj kvalitet, der anvendes i egenbeholdningen, likviditetsstyringen og bankens Trading afdeling. Andre aktiver udgør mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr.) og består primært af markedsværdien af afledte finansielle instrumenter, som tilsammen udgør mio. kr. ved udgangen af september. Andre passiver udgør mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr.) og består primært af markedsværdien af afledte finansielle instrumenter, som tilsammen udgør mio. kr. ved udgangen af september. Indlån og anden gæld er i de tre første kvartaler steget med 997 mio. kr. i forhold til udgangen af Institutionelle investorers indlån i FIH er reduceret siden årsskiftet, hvorimod indlån fra private og mindre virksomheder i FIH s netbank har været stigende igennem hele perioden. Herudover har FIH i tredje kvartal trukket 1 mia. kr. af den kreditfacilitet på 10 mia. kr., som ATP stillede til rådighed ved udgangen af juni. Trækket er foretaget for at fastlåse aftalens operationelle vilkår og er således ikke et udtryk for et behov for likviditet. Udstedte obligationer og gæld til kreditinstitutter er faldet med mio. kr. i forhold til udgangen af Det er primært gæld til kreditinstitutter, der er faldet som følge af et lavere fundingbehov på baggrund af reduktionen i udlånsbalancen og obligationsbeholdningen. I tredje kvartal har FIH indfriet obligationer udstedt med individuel statsgaranti fra den danske stat i omegnen af 4,6 mia. kr. Indfrielsen er sket som led i at påbegynde tilbagebetalingen af de statsgaranterede obligationer med udløb i FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 9 AF 40

10 Resultat for tredje kvartal Resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, udgør 194,0 mio. kr. (andet kvartal : 105,0 mio. kr.). Stigningen skyldes højere netto renteindtægter som følge af forhøjede udlånsmarginaler, samt et lavere omkostningsniveau end i andet kvartal, der var præget af omkostningsposter af engangskarakter. Resultat inklusive Axcel III og efter skat udgør i tredje kvartal -454,0 mio. kr. (andet kvartal : 360,9 mio. kr.) og er i tillæg til ovenstående påvirket af kursreguleringer på Axcel III-fonden på -446,6 mio. kr. (andet kvartal : -315,2 mio. kr.) og nedskrivninger på 205,4 mio. kr. (andet kvartal : 180,6 mio. kr.). Likviditet FIH s likviditet, opgjort i henhold til lov om finansiel virksomhed, udgør ved udgangen af tredje kvartal 15,3 mia. kr. svarende til en overdækning på 91,5 procent i forhold til de regulatoriske krav (ultimo 2010: 71,4 procent) og ligger således fortsat på et højt niveau. Eksekveringen af den vedtagne strategi, hvor der både sigtes mod vækst i indlån og reduktion af bankens udlån, bidrager markant til positiv likviditet, hvorfor FIH det kommende år ikke har behov for at optage funding. Herudover har FIH sikret en betragtelig reserve på 10 mia. kr. gennem ATP faciliteten. Den utrukne del af faciliteten på 9 mia. kr. medregnes ikke i den regulatoriske likviditet. FIH valgte i september at indfri statsgaranterede obligationer med et beløb svarende til 4,6 mia. kr. Obligationerne blev udstedt med Bankpakke II garanticertifikater, men blev ikke solgt i markedet. Obligationerne optrådte derfor ikke i balanceposterne som udstedt gæld, men har været en del af likviditetsberedskabet. Bankens likviditet ville dermed have været væsentligt højere uden denne tilbagebetaling. FIH har således aktuelt en stærk likviditet, som også vil være gældende de næste 12 måneder. Likviditetssituationen skal dog ses i relation til de betragtelige gældsposter (primært statsgaranterede obligationer), der forfalder i perioden frem til 30. juni Bankens likviditetsfremskrivning for de næste 12 måneder fremgår i figuren herunder og illustrerer to grundlæggende scenarier. Fremskrivningerne baseres blandt andet på principper, hvor markeds- og tidsmæssige usikkerheder omkring betalingerne inddrages. Udviklingen i den stiplede kurve illustrerer en konservativ udvikling i ind- og udlån, og bekræfter at FIH har en solid likviditet på 12 måneders sigt og aktuelt ikke har behov for supplerende finansiering. Den sorte kurve illustrerer den budgetterede likviditetseffekt fra strategien, hvor der blandt andet forudsættes udlånsbalancen reduceres og en fortsat stigning i indlånsvolumen. Regulatorisk likviditet og afløb over de næste 12 måneder, mio. kr. 35,000 30,000 Scenarier 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Sort kurve: Forventet likviditet ifølge strategien Fortsat reduktion i udlånsbalancen Stigning i indlånsvolumen Al anden gæld forfalder ved udløb Stiplet kurve: Konservativ likviditetsfremskrivning Reduktion af udlånsbalancen lavere end forventet Volumen af indlån fastholdes Al anden gæld forfalder ved udløb Smal kurve: Krav til regulatorisk likviditet ultimo september FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 10 AF 40

11 Rating FIH har en rating fra Moody s, der er udtrykt i en langsigtet kreditvurdering på B1 og en kortsigtet gældsrating på Not Prime. Med baggrund i den negative udvikling af aktiekursen på Pandora A/S primo august initierede Moody s et review af FIH s kreditvurdering. Dette review blev afsluttet 7. oktober og førte til en nedjustering på to trin. Moody s angiver i forbindelse med nedjusteringen, at FIH s solvens svækkes som følge af faldet i aktiekursen på Pandora A/S og begrunder herudover nedjusteringen med argumenter, som omfatter bekymring om refinansieringen af de statsgaranterede obligationsudstedelser, kreditkvalitet og eksponering mod ejendomssektoren, samt et negativt syn på dansk økonomi og danske pengeinstitutter generelt. Funding Figuren nedenfor illustrerer gældsforfaldsprofilen for mellemlang og lang gæld over de kommende år, det vil sige gæld med oprindelig løbetid på et år eller længere opgjort på baggrund af gældens nominelle værdi og valutakursen ultimo september. Efterstillet kapital forfalder ved endeligt udløb. Hybrid kernekapital er uden udløb, men indgår i illustrationen med forfald i kategorien Gældsforfaldsprofil (nominelle værdier) Mia. kr Q H H H H Et centralt element i FIH s forretningsstrategi er at adressere den fremtidige tilbagebetaling af al udestående gæld. Når FIH s forretningsstrategi er gennemført, vil refinansieringsbehovet være reduceret til et niveau under 15 mia. kr. frem til ultimo 2013 uden træk på kreditfaciliteten hos ATP på 10 mia. kr. Refinansieringen er derved markant lavere end de gældsposter, som forfalder grundet reduktion af udlån og kontinuert vækst af indlån i netbanken. Fundingstrategien indeholder følgende hovedelementer, der alle sigter mod håndtering af refinansieringen. Der arbejdes aktivt med: Reduktion af refinansieringsbehovet gennem blandt andet: Reetablering af indlånsbasen fra erhvervskunder og privatkunder via FIH s netbank. Fortsat reduktion af udlånsbalancen med særligt fokus på reducering af lån indenfor ejendomseksponering. Etablering af alternativ funding På kort sigt arbejdes med fundingkilder, der er mindre afhængige af FIH s rating. Udvikling af fundingstrukturer, hvor FIH anvender eksisterende aktiver til frembringelse af likviditet. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 11 AF 40

12 I tillæg til elementerne i fundingstrategien er der opretholdt supplerende finansieringskilder til sikring af et likviditetsberedskab, herunder ATP faciliteten. I september blev der foretaget et prøvetræk på 1 mia. kr. af ATP faciliteten på 10 mia. kr. Trækket er foretaget for at fastlåse aftalens operationelle vilkår og er således ikke et udtryk for et behov for likviditet. Nationalbanken har pr. 30. september åbnet for belåning af dele af bankernes udlån, der opfylder en række angivne kriterier. FIH anser muligheden som et positivt tiltag for sektoren, men ser ikke belåning i Nationalbanken som en varig finansieringskilde. FIH er for øjeblikket i gang med at undersøge om og hvordan Nationalbank faciliteten kan benyttes i forbindelse med indfrielsen af de statsgaranterede obligationer. Væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer i resten af I fjerde kvartal vil nedskrivninger på bankens udlån fortsat udgøre en usikkerhedsfaktor for FIH. Begivenheder efter balancedagens afslutning Efter balancedagens afslutning er Max Bank delvist overtaget af Finansiel Stabilitet. FIH har ingen direkte eksponeringer mod Max Bank, og omkostningen til Indskydergarantifonden i relation til overtagelsen vurderes at være uvæsentlig. Desuden har FIH med valør 18. oktober indfriet yderligere ca. 2,2 mia. kr. af den tidligere omtalte obligationsudstedelse på ca. 10 mia. kr. Som led i strategien har FIH ultimo oktober indgået betingede aftaler om at frasælge aktiver indenfor ikkefortsættende aktiviteter, primært en større andel af bankens portefølje af unoterede aktier samt visse udlån. De indgåede aftalers godkendelse og effektuering afhænger af opfyldelse af en række betingelser. Herudover er der ikke indtruffet særlige begivenheder efter balancedagens afslutning, som påvirker det økonomiske resultat. Forventningerne til Det økonomiske resultat i årets første tre kvartaler har været som forventet ved indgangen til året. FIH forventer, at resultatet i fjerde kvartal vil blive påvirket af negative kursreguleringer i niveauet 200 mio. kr. blandt andet i forbindelse med frasalg af ikke-fortsættende aktiviteter, herunder dele af bankens portefølje af unoterede aktier samt visse udlån, som nævnt ovenfor. På baggrund af dels forventningen om at ovenstående aftaler effektueres endeligt i fjerde kvartal, dels at yderligere aftaler effektueres, ændres estimatet til årets indtjening før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, fra niveauet 700 mio. kr. til niveauet 500 mio. kr. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 12 AF 40

13 Kreditrisici og andre typer risici BONITETEN I FIH S KREDITEKSPONERINGER FIH s udlån efter nedskrivninger udgør mio. kr. ved udgangen af september ( mio. kr. før nedskrivninger) og er i overensstemmelse med bankens strategi nedbragt med mio. kr. siden udgangen af Som vist i nedenstående figur opdeles udlånsbalancen i tre kategorier: I. Udlån med aktiv rating (ratingklassse 0-13), mio. kr. før nedskrivninger ultimo september II. Default-markerede udlån (ratingklasse D), mio. kr. før nedskrivninger ultimo september III. Udlån med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), mio. kr. før nedskrivninger ultimo september Summen af kategori I og II giver FIH s samlede udlån før nedskrivninger. Kategori III (OIV lån) består af lån fra både kategori I og II. OIV lån, hvorpå der ikke er konstateret et nedskrivningsbehov, udgør mio. kr. OIV lån med nedskrivningsbehov er alle placeret i ratingklasse D, der udgør mio. kr. før nedskrivninger. D 0 Aktiv rating 13 OIV For uddybning af default-markerede udlån og udlån med objektiv indikation for værdiforringelse henvises til afsnittet Udlån med objektiv indikation for værdiforringelse side 15. Som beskrevet ovenfor er mio. kr. af de samlede udlån før nedskrivninger på mio. kr. tildelt en aktiv rating, det vil sige en rating på mellem 0 (højeste sandsynlighed for default (PD)) og 13 (laveste PD). En aktiv rating betyder, at kunden opfylder sine betalingsforpligtelser overfor FIH og afvikler engagementet i henhold til de aftalte vilkår. For en nærmere beskrivelse af FIH s ratingskala henvises til FIH s årsrapport for 2010, side % Fordelingen af FIH s krediteksponeringer i aktive ratingklasser er vist nedenfor: 20% 15% 10% 5% 0% Højeste PD 30 september 31 december 2010 Laveste PD Note: Krediteksponeringer består af restgæld på det enkelte engagement inklusive forfaldne afdrag, markedsværdien på OTCforretninger og garantistillelse for realkreditudlån. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 13 AF 40

14 Den gennemsnitlige sandsynlighed for misligholdelse (default) på FIH s krediteksponeringer med aktiv rating er i øget fra 1,93 procent primo året til 2,58 procent ved udgangen af tredje kvartal. Stigningen skyldes flere forhold. For det første påvirker den fortsatte engagementsnedbringelse negativt, da en større del af nedbringelsen stammer fra kunder med ratings, der ligger over gennemsnittet. For det andet er der gennemført rekalibrering af FIH s ratingmodeller på baggrund af data, der medtager konsekvenser af den økonomiske krise, som begyndte medio Denne rekalibrering har generelt forhøjet den gennemsnitlige sandsynlighed for misligholdelse for både segmenterne Corporate Banking og Acquisition Finance, men relaterer sig primært til segmentet Property Finance. Ovennævnte to forhold medfører ligeledes en forskydning i den procentvise ratingfordeling mod procentvis flere engagementer i ratingklasse 4-6 og færre i ratingklasse 7-8. Modsatrettet klarer de store og mellemstore virksomheder i dansk erhvervsliv sig fortsat bedre, hvilket i nogen grad danner modvægt til dette. Restanceprocenten (udestående beløb 10 bankdage efter forfald) på ikke misligholdte lån er i løbet af det seneste år halveret til niveauet 0,1 promille, hvilket understøtter, at der trods stigningen i den gennemsnitlige sandsynlighed for misligholdelse er en begyndende positiv udvikling hos FIH s kunder. Boniteten af krediteksponeringerne skal ikke vurderes isoleret på baggrund af ratingfordelingen, da denne alene indregner sandsynligheden for misligholdelse, og ikke om den pågældende eksponering er helt eller delvist afdækket med sikkerheder - eller med andre ord hvor meget der tabes ved misligholdelse. Da en væsentlig del af FIH s kreditgivning sker mod etablering af førsteprioritetspant i kundernes aktiver, og da udlånsbetingelserne indeholder mulighed for genforhandling af vilkår og sikkerhedsafdækning i tilfælde af kundens forringede kreditbonitet, er FIH s svage engagementer generelt godt sikkerhedsmæssigt afdækket. Tabellen nedenfor viser andelen af krediteksponeringer og den gennemsnitlige sikkerhedsdækning i de enkelte ratingklasser. Sikkerhedsværdien beregnes på baggrund af en aktuel markedsværdi, der fratrækkes en sikkerhedsmargin et haircut. FIH benytter et haircut i niveauet procent på langt størstedelen af aktivklasserne, dog afhængig af det underliggende aktiv. I opgørelsen af sikkerhedsværdier kvantificerer FIH kun visse typer af sikkerheder. Således medtages værdien af panter med stor volatilitet for eksempel virksomhedspant og kautioner som hovedregel ikke. Endvidere tillægges særlige juridiske konstruktioner, hvori FIH er eneste kreditor, som hovedregel heller ikke sikkerhedsværdi i opgørelsen. På engagementer hvorpå der er indtruffet OIV, anvendes den aktuelle værdi af sikkerheder, der er fastsat på baggrund af afhændelsesscenariet fratrukket omkostninger til liggetid med videre. På engagementer med OIV svarer sikkerhedsværdien således til den værdi, som nedskrivningsberegningen er gennemført ud fra. Det fremgår af tabellen, at FIH er bedst sikret i de dårligste ratingklasser, og at sikkerhedsdækningen generelt falder med stigende debitorbonitet. 30. september (procent) Rating FIH Banking i alt Krediteksponeringer Gennemsnitlig sikkerhedsdækning fratrukket haircut Corporate Banking Gennemsnitlig sikkerhedsdækning fratrukket haircut Property Finance Gennemsnitlig sikkerhedsdækning fratrukket haircut Acquisition Finance Gennemsnitlig sikkerhedsdækning fratrukket haircut 0 0 % 88 % 95 % 86 % 0 % 1 3 % 87 % 89 % 85 % 100 % 2 3 % 82 % 91 % 76 % 0 % 3 7 % 85 % 81 % 88 % 72 % 4 18 % 66 % 70 % 66 % 22 % 5 17 % 65 % 70 % 80 % 0 % 6 16 % 52 % 60 % 84 % 2 % 7 13 % 37 % 48 % 82 % 2 % 8 9 % 31 % 43 % 68 % 0 % 9 6 % 40 % 35 % 75 % 0 % 10 1 % 23 % 22 % 82 % 0 % 11 1 % 21 % 16 % 66 % 0 % 12 3 % 2 % 2 % 0 % 0 % 13 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % I alt 100 % 51 % 51 % 78 % 7 % FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 14 AF 40

15 I de første tre kvartaler af er den gennemsnitlige sikkerhedsdækning steget svagt. Det skyldes en forholdsmæssig højere nedbringelse af udlånsbalancen i segmentet Acquisition Finance, hvor sikkerhedsdækningen er lavere end i de øvrige segmenter. Udlån i Acquisition Finance er primært dækket af sikkerheder, som ikke tillægges værdi i FIH s kreditsystemer såsom finansielle covenants og sikkerhed i unoterede aktier. Det fremgår endvidere af tabellen, at sikkerhedsdækningen på engagementerne i såvel Corporate Banking som på Property Finance er høj. For Corporate Banking ses det, at sikkerhedsafdækningen falder med stigende kundebonitet. For Property Finance findes ikke et tilsvarende billede, da FIH som hovedregel forlanger førsteprioritets pant eller lignende sikkerhed for alle udlån i Property Finance. UDLÅN MED OBJEKTIV INDIKATION FOR VÆRDIFORRINGELSE Af den samlede udlånssaldo på mio. kr. før nedskrivninger udgør lån med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) mio. kr. OIV er et udtryk for udlån, der objektivt er forringet i henhold til definitionen i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. For alle OIV markerede udlån beregner FIH det individuelle nedskrivningsbehov for engagementet med kunden. Når det individuelle nedskrivningsbehov beregnes, tages udgangspunkt i en forsigtig markedsværdivurdering af sikkerheden, der fratrækkes salgs- og liggeomkostninger. Markedsværdivurderingen tager i disse tilfælde højde for, om det konkrete aktiv forventes realiseret i fri handel eller i tvangssalgsscenarie. Endvidere foretages et forsigtigt estimat af en mulig dividende. En vurdering af nedskrivningsbehov på et udlån kan, som det ses af nedenstående tabel også medføre, at der ikke findes grundlag for at foretage en nedskrivning, og udlånet vil i det tilfælde beholde sin aktive rating. Såfremt der er behov for en individuel nedskrivning, vil udlånet blive default-markeret og flyttet til ratingklasse D (svarende til koncernens misligholdte udlån, jævnfør definitionen i Bekendtgørelse om Kapitaldækning). Ratingklasse D opdeles yderligere i to grupper; en gruppe for udlån, hvor der fortsat beregnes og betales rente, og hvor kunden opretholder sine betalingsforpligtelser overfor FIH (ratingklasse D+), og en gruppe for udlån hvor kunden er begæret eller erklæret konkurs, har opnået anden tilsvarende kreditorbeskyttelse og lignende, eller FIH har nulstillet rentetilskrivningerne (ratingklasse D-). Nedenstående tabel viser sammensætningen af udlån med OIV før nedskrivninger: Corporate Property Acquisition FIH Banking i alt Banking Finance Finance (mio. kr.) 30. sep. 31. dec sep. 30. sep. 30. sep. OIV lån: OIV ikke default-markerede lån OIV default-markerede lån Heraf ratingklasse D Heraf individuelt nedskrevet med Heraf ratingklasse D Heraf individuelt nedskrevet med* Af ratingklasse D- udgør nonperforming loans OIV i alt Note: Gruppevise nedskrivninger udgør 390 mio. kr. ultimo september. Nedskrivningerne i tabellen er eksklusive nedskrivninger på garantier, der udgør 42 mio. kr. ved udgangen af september. *Tabellen viser den nedskrevne del af hele ratingklasse D-, som udgør 647 mio. kr., hvorimod note 6 på side 36 udelukkende viser den nedskrevne del af non-performing loans. Tabellen viser en svag stigning i de OIV markerede lån til mio. kr., som dog dækker over fald på 88 mio. kr. siden udgangen af andet kvartal. I tillæg er default-markerede udlån steget svagt fra mio. kr. ultimo 2010 til mio. kr. ved udgangen af september. Nettostigningen kan i det væsentligste henføres til et enkelt engagement i Property Finance. Non-performing loans er faldet fra mio. kr. ultimo 2010 til 982 mio. kr. ved udgangen af september. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 15 AF 40

16 Property Finance udgør en forholdsmæssig stor andel af den samlede portefølje af udlån med OIV, hvilket afspejler den aktuelle situation i markedet for investeringsejendomme. Samtidig skal det bemærkes, at Property Finance er underrepræsenteret i ratingklasse D-, hvilket skyldes, at der på trods af økonomiske udfordringer hos denne del af kunderne er en forholdsvis lav tomgang og dermed fortsat mulighed for at honorere forpligtelserne overfor FIH. Herudover skal summen af OIV lån i Property Finance ses i sammenhæng med sikkerhedsværdierne i segmentet. MARKEDSRISICI Markedsrisiko er risikoen for tab af markedsværdi som følge af bevægelser på de finansielle markeder (rente-, valuta-, aktie- og råvarerisici med videre). FIH påtager sig naturligt gennem sine forretningsaktiviteter en række forskellige markedsrisici. Størrelsen af limits på de forskellige typer af markedsrisici er overordnet besluttet i FIH s forretningsorden for bestyrelsen, bestyrelsens instruks til direktionen og yderligere via instrukser sanktioneret af direktionen og risikokomiteen, og der styres og rapporteres løbende efter disse. Holdning til markedsrisiko Som udgangspunkt ønskes kun begrænset risiko inden for noterede aktier og valuta (bortset fra EUR). FIH ønsker ikke at have råvarerisiko. Value-at-Risk Med Value-at-Risk (VaR) tages en porteføljebetragtning ved opgørelsen af markedsrisici på finansielle aktiver, hvor der udover standardafvigelsen også tages højde for aktivernes indbyrdes korrelationer. Med VaR er det således muligt at sammenfatte den samlede risiko for bankens balance i ét tal udtrykt i kroner. Markedsrisikoen på bankens samlede balance (herunder markedsrisikoen uden for handelsbeholdningen) opgjort som VaR (beregnet på baggrund af historisk simulation med 1 dags horisont og 99 procents sandsynlighed) på rente-, valuta- og aktierisici, var 14 mio. kr. ved udgangen af september (ultimo 2010: 11 mio. kr.). Renterisiko Renterisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsrenten. Renterisikoen styres ved ændringer i sammensætningen af obligationsbeholdningen samt ved indgåelse af positioner i finansielle instrumenter. Renterisiko er som følge af FIH s forretningsmodel det markedsrisikoelement, der har størst betydning for FIH, og renterisikoen følges derfor nøje. Renterisiko, beregnet i henhold til Finanstilsynets opgørelsesmetode, er risikoen ved en opadgående parallelforskydning af renteniveauet på 1 procentpoint i samtlige valutaer og udgør -67 mio. kr. ved udgangen af september (ultimo 2010: -166 mio. kr.). Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for tab som følge af ændring i valutakurser. Hovedparten af FIH s funding optages i udenlandsk valuta, der efterfølgende omlægges til samme valuta, som udlån ydes i. Valutarisikoen er som følge heraf beskeden. Som udgangspunkt ønskes kun begrænset risiko inden for valuta bortset fra EUR. Valutarisikoen styres blandt andet ud fra VaR-mål og rammer for åbne positioner i enkeltvalutaer samt en ramme for den samlede valutaposition. Valutarisikoen var med udgangspunkt i VaR for valuta (beregnet parametrisk med 1 dags horisont og 99 procents sandsynlighed) 1 mio. kr. ved udgangen af september (ultimo 2010: 1 mio. kr.). Aktierisiko Aktierisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i aktiekurser. FIH har tidligere foretaget investeringer i unoterede aktier i forretningsområdet Private Equity, som jævnfør bankens forretningsstrategi er under afvikling. Som udgangspunkt ønsker FIH kun begrænset risiko inden for noterede aktier, men FIH har via investeringen i Axcel III-fonden fået en indirekte eksponering mod udviklingen i Pandoras aktiekurs. Aktiebeholdningen med videre i FIH udgør ved udgangen af september mio. kr., hvoraf værdien af Pandoras aktier udgør 146 mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr.). Som beskrevet i FIH s årsrapport for 2010 medfører en ændring på ét kurspoint i FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 16 AF 40

17 Pandora-aktien en kursregulering på ca. 3,8 mio. kr. i FIH. Ved udgangen af september har FIH ingen direkte eksponering i børsnoterede aktier. Yderligere oplysninger om kredit- og markedsrisici For yderligere oplysninger om FIH s kredit- og markedsrisici og risikostyring henvises til FIH s årsrapport for 2010 og rapporten Risk Management in FIH 2010 på fih.dk/rapporter. LIKVIDITETSRISICI Likviditetsrisiko er risikoen for tab, hvis FIH s fundingomkostninger stiger uforholdsmæssigt meget, eller hvis banken ikke kan honorere sine betalingsforpligtelser, efterhånden som de forfalder. Bestyrelsen i FIH har ud fra de lovmæssige krav fastsat en likviditetspolitik, der fastlægger rammerne for det kortsigtede nettolikviditetsbehov. FIH har i likviditetspolitikken blandt andet valgt at forhøje det lovmæssige 10 procents krav af de samlede gældsog garantiforpligtelser med 50 procent svarende til 15 procent. I FIH kan de fleste fremtidige betalingsstrømme opgøres med rimelig sikkerhed, da FIH kun i begrænset grad har afgivet uigenkaldelige kredittilsagn og ligeledes i mindre omfang har modtaget indlån på anfordring. FIH har i stedet et løbende refinansieringsbehov fra udløbende markedsbaseret funding og aftaleindlån. FIH s valg af metoder og rammer for likviditetsrisici afspejler disse forhold. FIH udarbejder dagligt likviditetsstresstests og scenarier for likviditeten under forskellige antagelser for udviklingen i aktiver og passiver. Alle fremskrivningerne tager udgangspunkt i alle kendte betalingsstrømme ultimo den foregående bankdag tillagt mulige betalingsstrømme afhængigt af scenariet/stresstesten. Bankens likviditet er placeret i egenbeholdningen, der forvaltes af Treasury og består af obligationer med lav risiko og høj likviditet alt overvejende danske stats- og realkreditobligationer. Herudover har egenbeholdningen også i tredje kvartal udelukkende været eksponeret mod Norden og Tyskland. Obligationerne, der indgår i egenbeholdningen, kan i al væsentlighed anvendes som sikkerhedsstillelse for lån i Nationalbanken. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 17 AF 40

18 Banking (mio. kr.) kvt kvt kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt kvt Banking i alt Indtægter* 665,9 812,2 206,2 223,8 235,9 267,4 284, ,4 Driftsomkostninger 200,7 195,7 53,9 68,8 78,0 71,5 58,9 267,1 Nedskrivninger på udlån mv. 555,3 536,3 205,4 180,6 169, ,0 236, ,2 Resultat før skat -90,1 83,1-53,1-25,6-11, ,1-11,0-925,9 Udlån Periodens udlånsvækst -16,3 % -1,7 % -7,3 % -3,9 % -6,1 % -3,6 % -1,7 % - Corporate Banking Indtægter* 277,8 333,7 83,5 95,6 98,7 144,0 120,7 477,6 Driftsomkostninger 127,4 128,8 34,8 43,1 49,5 47,8 37,5 176,5 Nedskrivninger på udlån mv. 147,3 234,4 148,2 0,6-1,5 586,1 113,7 820,4 Resultat før skat 3,1-29,5-99,5 51,9 50,7-489,9-30,5-519,3 Udlån Periodens udlånsvækst ** -10,0 % -1,6 % -0,5 % -1,6 % -8,1 % 3,3 % -1,6 % - Property Finance Indtægter* 168,9 159,0 55,2 54,7 59,0 55,8 52,4 214,8 Driftsomkostninger 50,1 45,0 12,7 16,3 21,1 16,9 14,9 61,8 Nedskrivninger på udlån mv. 276,9 101,4 54,7 183,7 38,5 398,2 29,4 499,6 Resultat før skat -158,1 12,7-12,2-145,3-0,6-359,3 8,1-346,6 Udlån Periodens udlånsvækst -14,8 % 0,1 % -8,9 % -3,7 % -3,0 % -0,5 % 0,1 % - Acquisition Finance Indtægter* 219,2 322,3 67,5 73,5 78,2 67,6 111,6 390,0 Driftsomkostninger 23,3 21,9 6,4 9,4 7,4 6,8 6,5 28,8 Nedskrivninger på udlån mv. 131,1 200,5 2,5-3,7 132,3 220,7 93,7 421,2 Resultat før skat 64,9 99,9 58,6 67,8-61,5-159,9 11,4-60,0 Udlån Periodens udlånsvækst ** -35,4 % -4,1 % -23,4 % - 10,1 % -6,0 % -21,5 % -4,1 % - * Indtægter består af netto rente- og gebyrindtægter, kursreguleringer og andre driftsindtægter. ** I fjerde kvartal 2010 blev fire kreditengagementer inklusive den tilhørende indtjening i 2010 flyttet fra Acquisition Finance til Corporate Banking. I tredje kvartal blev yderligere et kreditengagement flyttet fra Acquisition Finance til Corporate Banking. Sammenligningstal er ikke korrigeret herfor. FORRETNINGSOMRÅDE Banking består af tre underområder: Corporate Banking: Finansielle løsninger til dansk erhvervsliv Property Finance: Finansiering og rådgivning til ejendomsinvestorer ved køb af ejendomme. Som et led i FIH s strategi, er det besluttet at Property Finance ikke vil være et fortsættende forretningsområde i FIH. Acquisition Finance: Integrerede finansieringsløsninger til nordiske kapitalfonde og industrielle købere i forbindelse med virksomhedshandler MARKEDSUDVIKLING OG AKTIVITETER Corporate Banking har for de mindre og mellemstore virksomheder i et vist omfang oplevet tiltagende udfordrende markedsbetingelser i tredje kvartal, mens dette ikke i samme grad har været gældende for de største virksomheder. Det fortsatte fokus på eksekvering af FIH s strategi og ordinære tilbagebetalinger af lån har sammenholdt FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 18 AF 40

19 med Corporate Bankings fokus på øget rentabilitet i eksisterende kundeforhold resulteret i en fortsat reduktion i Corporate Bankings udlånsbalance. Corporate Bankings fremadrettede fokus er fortsat at skabe god kunderentabilitet, sikre en optimal sammensætning af udlånsporteføljen og endelig at bibeholde den gode kunderelation, hvor det fremadrettede fokus ligger på finansiel rådgivning og indlån. Property Finance har i tredje kvartal fortsat eksekvering af strategien med fokus på reduktion af udlånsbalancen og som konsekvens deraf reduceret eksponeringen mod ejendomssektoren. Det danske ejendomsmarked er stadig vanskeligt med et stigende udbud af erhvervsejendomme og begrænsede finansieringsmuligheder. Der er en pæn efterspørgsel på bolig- og kontorejendomme med bedste beliggenhed i København og Århus, mens der fortsat er en begrænset køberskare til den øvrige ejendomsmasse i Danmark. Det tyske og det svenske ejendomsmarked er velfungerende, hvor der er flere potentielle købere og gode finansieringsmuligheder. Acquisition Finance har i oplevet en begrænset M&A aktivitet på det danske marked for private equity opkøb. Om end Acquistion Finance deltog i en større syndikeret finansiering tidligere på året, er der sket en balancereduktion som følge af exits på flere sager i porteføljen primært til industrielle købere. RESULTATET FOR DE TRE FØRSTE KVARTALER Det samlede resultat før skat for Banking i de tre første kvartaler udgør -90,1 mio. kr. og er positivt påvirket af stigende udlånsmarginaler, men negativt påvirket af stigende fundingomkostninger. Resultatet er desuden negativt påvirket af nedskrivninger på 555,3 mio. kr. Nedskrivningerne består primært af nogle få større engagementer, sekundært af en større gruppe mindre engagementer og skyldes i det væsentlige prisregulering af sikkerheder til aktuel markedsværdi som følge af prisudviklingen på ejendomsmarkedet. På trods af høje nedskrivninger er resultat før skat i både Acquisition Finance og Corporate Banking positive, mens resultatet for Property Finance er negativt. Det samlede udlån i Banking er i de første tre kvartaler reduceret med mio. kr., svarende til 16,3 procent. Udviklingen er i overensstemmelse med FIH s forretningsstrategi og forventes at fortsætte i de kommende kvartaler. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 19 AF 40

20 Markets (mio. kr.) kvt kvt kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt kvt Indtægter* 162,0 392,7-24,5 47,8 138,7 7,7 62,4 400,4 Driftsomkostninger 130,9 164,7 29,0 57,4 44,5 45,3 51,9 210,1 Resultat før skat 31,1 228,0-53,5-9,6 94,2-37,6 10,5 190,3 * Indtægter består af netto rente- og gebyrindtægter, kursreguleringer og andre driftsindtægter. FORRETNINGSOMRÅDE Markets har ansvaret for bankens aktiviteter på de finansielle markeder og varetager al handel og kundevendte aktiviteter på rente-, valuta- og værdipapirmarkederne samt bankens markedsrisiko- og likviditetsstyring. Markets er opdelt i Financial Solutions, Trading og Treasury. Rapporteringsmæssigt indgår Treasury i Øvrige områder. MARKEDSUDVIKLING OG AKTIVITETER De finansielle markeder har i de tre første kvartaler været karakteriseret ved stigende usikkerhed, der er accelereret mod slutningen af perioden. Den stigende markedsusikkerhed udspringer fra landene i Eurozonens periferi og deres mangelfulde styring af finanspolitikken gennem en årrække, hvilket har skabt uholdbart høje niveauer af offentlig gæld. Eurozonens forsøg på at inddæmme krisen er indtil videre mislykkedes, og det har blandt andet medført markante nedjusteringer af vækstprognosen for Europa i I USA er vækstprognosen for 2012 også blevet nedjusteret, men USA s konkurrenceevne og -vilje er bedre end Europas, hvorfor en højere vækst i USA ventes. Markedsusikkerheden vil fortsætte om end formentlig på et lavere niveau indtil det tidspunkt, hvor der fremkommer en troværdig langsigtet politisk løsning på gældsudfordringerne i Eurozonen. Den tiltagende usikkerhed i de finansielle markeder henover sommeren og ind i tredje kvartal med faldende renter og fortsat høj volatilitet har medført en negativ effekt på indtjeningen i Trading i tredje kvartal. Financial Solutions, som driver den kundevendte rådgivnings- og handelsaktivitet med derivater til afdækning af især rente- og valutarisici til bankens kunder, har i tredje kvartal af oplevet et fornuftigt aktivitetsniveau. Den voldsomt øgede finansielle usikkerhed har betydet et øget aktivitetsniveau, mens det begrænsede nyudlån i FIH satte en naturlig grænse for nye aktiviteter. RESULTATET FOR DE TRE FØRSTE KVARTALER Resultat før skat for de tre første kvartaler udgør 31,1 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 228,0 mio. kr.). FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 20 AF 40

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2011 DANSKE BANK ÅRSRAPPORT 2011 Danske Bank 15 lande 645 filialer 21.320 medarbejdere 5.000.000 kunder Danmark irland sverige tyskland Danske Bank national irish bank danske bank Danske bank hamborg Danica

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2012 2 danske bank / Årsrapport 2012 ÅRSRAPPORT 2012 DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2012 3 DANSKE BANK KONCERNEN 15 lande 491 filialer 20.308 ansatte 5.000.000 kunder INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2009 Danske bank koncernen fokus bank Sampo pankki Danske Bank sverige Danske Bank danske bank danske bank skt.rusland Petersborg Sampo pank Danica Pension Realkredit Danmark Danske BANKA Nordania

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.

årsrapport 2013 er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr. er realkredit DLR Kredit A/S CVR-nr. 25781309 Nyropsgade 21 1780 København V Tlf. 70 10 00 90 Fax 33 93 95 00 www.dlr.dk dlr@dlr.dk årsrapport 2013 013 2013 DLR KREDIT A/S NYROPSGADE 21 1780 KØBENHAVN

Læs mere

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i

En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forår 2008 HD 8. semester HD Finansiel Rådgivning Ledelse & Projektledelse Afhandling En analyse af den økonomiske situation og identifikation af udfordringerne i Forfatter: Martin Bjærge Vejleder: Uffe

Læs mere

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter

Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Vejledning om tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov for kreditinstitutter Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Metoder Risikoområder: 3. Indtjening 4. Udlånsvækst 5. Kreditrisici 6. Markedsrisici

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

DANSKE BANK KONCERNEN

DANSKE BANK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2008 DANSKE BANK KONCERNEN FOKUS BANK SAMPO PANKKI DANSKE BANK DANSKE BANK SVERIGE DANSKE BANK BANK SKT. RUSLAND PETERSBORG SAMPO PANK NORTHERN BANK DANICA PENSION REALKREDIT DANMARK NORDANIA

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen

DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3. Årsrapport 2013. Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ANNUAL REPORT 2013 3 Årsrapport 2013 Danske Bank koncernen DANSKE BANK / ÅRSRAPPORT 2013 3 Indhold LEDELSESBERETNING 4 Brev til vores aktionærer 6 Hovedtal 7 Executive summary 8 Eksekvering

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen

Årsrapport 2014. Nykredit Realkredit-koncernen Årsrapport 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE LEDELSESBERETNING Forord 1 Selskabsoplysninger 2 Koncerndiagram 3 Hoved- og nøgletal 4 Nykredits strategi 6 2014 kort fortalt 8 Resultat i forhold til 2013 8 Resultat

Læs mere

Delårsrapport för första kvartalet 2012

Delårsrapport för första kvartalet 2012 TILLÄGG NR 5 AV DEN 28 MAJ 2012 (DIARIE NR 12-5570) TILL GRUNDPROSPEKT AV DEN 14 JULI 2011 (DIARIE NR 11-7080) SEK 30 000 000 000 MEDIUM TERM NOTE PROGRAM Detta prospekttillägg är en del av och ska läsas

Læs mere

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen

Uddrag af årsrapport 2014. Danske Bank-koncernen Uddrag af årsrapport Danske Bank-koncernen Denne rapport er et uddrag af Danske Bank Annual Report. Rapporten indeholder en oversættelse af ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomst, balance,

Læs mere

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010

Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december 2010 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 67 / 2011 Hellerup, 25. februar 2011 CVR. nr. 29 24 64 91 www.berlin3.dk Hovedpunkter i delårsrapport for Berlin III A/S, perioden 1. juli 31. december

Læs mere

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Indhold Delårsrapport 1.-3. kvartal 2014 Side Ledelsens beretning Højdepunkter 1 Resultatoversigt 2 Trygs resultat 3 Privat 6 Erhverv 8 Industri 10 Sverige 12 Investeringsvirksomhed

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD

DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 DANMARKS NATIONALBANK STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 STATENS LÅNTAGNING OG GÆLD 2014 Det er tilladt vederlagsfrit at kopiere fra publikationen, forudsat

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 ILLUSTRATION: STRÆDET, KØGE, DANMARK TK DEVELOPMENT A/S CVR-NR. 24256782 SELSKABSMEDDELELSE NR. 6/2015 27. MARTS 2015 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2014/15 (1.2.2014-31.01.2015) INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Resumé

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere