FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal november 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011"

Transkript

1 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november

2 Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 860,4 mio. kr.), hvilket er tilfredsstillende og på linje med forventningerne. Kursregulering på Axcel III-fonden udgør -893,5 mio. kr. i de tre første kvartaler (tre første kvartaler 2010: 403,2 mio. kr.). Nedskrivninger, eksklusive Det Private Beredskab, udgør 555,3 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 536,2 mio. kr.). FIH s akkumulerede nedskrivningssaldo udgør 30. september mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr. eksklusive Det Private Beredskab). Nedskrivningssaldoen udgør dermed 4,4 procent af FIH s udlån og garantier før nedskrivninger. Resultat før skat for de tre første kvartaler, eksklusive Axcel III-fonden, udgør -10,1 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 143,7 mio. kr.). Resultat inklusive Axcel III-fonden og efter skat for de tre første kvartaler udgør -892,9 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 501,9 mio. kr.). Egenkapitalen udgør mio. kr. ved udgangen af tredje kvartal (ultimo 2010: mio. kr.), og FIH har fortsat en høj kernekapital på 14,9 procent (ultimo 2010: 13,3 procent) og en stærk solvens på 16,8 procent (ultimo 2010: 15,4 procent). Likviditeten er fortsat stærk og FIH har i tredje kvartal indfriet obligationer udstedt med individuel statsgaranti fra den danske stat for 4,6 mia. kr. Efter indfrielsen udgør likviditeten 15,3 mia. kr., svarende til en overdækning på 91,5 procent i forhold til de regulatoriske krav (ultimo 2010: 71,4 procent). I overensstemmelse med forretningsstrategien har FIH reduceret udlånsbalancen med 9,6 mia. kr. siden udgangen af 2010, heraf 3,8 mia. kr. alene i tredje kvartal. Dermed nedbringer FIH balancen helt som planlagt i bankens forretningsstrategi og FIH har således reduceret det samlede udlån med 16,5 procent de seneste ni måneder. På grund af estimerede negative kursreguleringer i niveauet 200 mio. kr. i fjerde kvartal, blandt andet i forbindelse med forventede frasalg af dele af ikke-fortsættende aktiviteter, er forventningerne til årets indtjening før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel IIIfonden, ændret fra niveauet 700 mio. kr. til niveauet 500 mio. kr. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 2 AF 40

3 Indholdsfortegnelse Resume... 2 Ledelsesberetning... 4 Resultat for de tre første kvartaler... 5 Resultat for tredje kvartal Likviditet Rating Funding Væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer i resten af Begivenheder efter balancedagens afslutning Forventningerne til Kreditrisici og andre typer risici Banking Markets Corporate Finance Private Equity Øvrige områder Solvensbehov og kapitalforhold Øvrigt Ledelsespåtegning Resultatopgørelse og totalindkomstopgørelse første til tredje kvartal Balance 30. september Egenkapitalopgørelse 30. september Pengestrømsopgørelse i FIH Koncernen de tre første kvartaler Anvendt regnskabspraksis Noter Nøgletal Oplysninger om moder- og dattervirksomheder FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 3 AF 40

4 Ledelsesberetning HOVEDTAL FIH KONCERNEN Periodens resultat kvt kvt. 3. kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt. 3. kvt. (mio. kr.) Netto renteindtægter 592, ,1 216,6 163,7 212,3 182,0 324, ,1 Netto gebyrindtægter 92,6 142,5 27,8 30,4 34,4 47,5 60,4 190,0 Netto rente- og gebyrindtægter 685, ,6 244,4 194,1 246,7 229,5 384, ,1 Kursreguleringer eksklusive Axcel III-fonden 257,5 349,5 44,3 76,0 137,2 5,2-87,9 354,7 Andre driftsindtægter 52,4 66,0 16,9 17,0 18,5 18,2 19,0 84,2 Resultat af finansielle poster eksklusive Axcel III-fonden 995, ,1 305,6 287,1 402,4 252,9 315, ,0 Ordinære omkostninger mv. 402,7 474,5 113,0 141,7 148,0 158,6 150,9 633,1 Øvrige omkostninger 45,2 244,2-1,4 40,4 6,2 0,0 81,4 244,2 Resultat før nedskrivninger og skat mv., eksklusive Axcel III-fonden 547,2 860,4 194,0 105,0 248,2 94,3 83,2 954,7 Kursregulering af Axcel III-fonden -893,5 403,2-446,6-315,2-131,7 881,1 412, ,3 Nedskrivninger 557,3 717,6 205,4 180,6 171, ,0 368, ,6 Indtægter fra associerede virksomheder 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0-1,0 2,7-0,1 Resultat før skat -903,6 546,9-458,0-390,8-54,8-230,6 130,4 316,3 Skat -10,7 45,0-4,0-29,9 23,2-253,3-68,2-208,3 Periodens resultat -892,9 501,9-454,0-360,9-78,0 22,7 198,6 524,6 Nøgletal Solvensprocent 16,8 15,2 16,8 16,2 15,9 15,4 15,2 15,4 Kernekapitalprocent 14,9 12,9 14,9 14,5 14,3 13,3 12,9 13,3 Individuelt solvensbehov (procent) 10,5 9,9 10,5 10,2 10,2 9,9 9,9 9,9 Egenkapitalforrentning p.a. før skat -15,3 9,0-15,3-11,0-2,6 3,9 9,0 3,9 Egenkapitalforrentning p.a. efter skat -15,1 8,3-15,1-10,8-3,8 6,5 8,3 6,5 Cost/income ratio for perioden ekskl. Axcel III-fonden 0,40 0,30 0,37 0,49 0,37 0,63 0,48 0,35 Store engagementer 54,0 49,4 54,0 38,7 60,8 66,1 49,4 66,1 FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 4 AF 40

5 Resultat for de tre første kvartaler Resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, udgør 547,2 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 860,4 mio. kr.), hvilket er tilfredsstillende og på linje med forventningerne. Resultat før skat, eksklusive Axcel III-fonden, udgør -10,1 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 143,7 mio. kr.), mens resultat inklusive Axcel III og efter skat udgør -892,9 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 501,9 mio. kr.). NETTO RENTE- OG GEBYRINDTÆGTER FIH s netto renteindtægter udgør 592,6 mio. kr. i de tre første kvartaler (tre første kvartaler 2010: 1.021,1 mio. kr.). Som det har været tilfældet i årets foregående kvartaler, kan faldet i netto renteindtægterne hovedsagligt tilskrives en forhøjelse af provisionen på statsgarantien på obligationsudstedelser fra 30. september 2010 ved udløbet af bankpakke I. Merrenteudgiften i forbindelse hermed er omkring 25 mio. kr. om måneden. Desuden er netto renteindtægterne faldet som følge af den reducerede udlånsbalance i i forhold til Dette modsvares dog delvist af gennemførte forhøjelser i udlånsrenten, som er gennemført for at kompensere for stigende fundingomkostninger. Herudover er renteindtægterne på obligationsbeholdningen faldet som følge af en lavere gennemsnitlig obligationsbeholdning i de første tre kvartaler sammenlignet med samme periode Netto gebyrindtægterne er 92,6 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 142,5 mio. kr.), et fald på 49,9 mio. kr., hvilket skyldes et tilsvarende fald i indtægterne i Corporate Finance til 48,8 mio. kr. i de tre første kvartaler (tre første kvartaler 2010: 89,8 mio. kr.). KURSREGULERINGER Kursreguleringer, eksklusive Axcel III-fonden, påvirker periodens resultat positivt med 257,5 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 349,5 mio. kr.), hvoraf kursreguleringer på FIH s aktieinvesteringer (eksklusive Axcel III) udgør 188,9 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 10,6 mio. kr.). Kursreguleringer er i de tre første kvartaler påvirket af kursregulering af obligationer og andre derivater med 54,9 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 288,1 mio. kr.), mens FIH i de tre første kvartaler af har tilbagekøbt egne udstedte obligationer for i alt mio. kr. hvilket har medført en indtægt under kursreguleringer på 64,0 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 11,0 mio. kr.). (mio. kr.) kvt kvt Kursreguleringer eksklusive kursregulering af Axcel III-fonden Udlånshedge 8,6 14,1 Fundinghedge -5,0 12,1 Investeringsejendomme, inkl. afdækning -14,4 14,4 Realkreditudlån, inkl. afdækning -1,6 1,6 Obligationer og andre derivater 54,9 288,1 Tilbagekøb af udstedte obligationer og efterstillede kapitalindskud 64,0 11,0 Aktieoptioner 3,5 4,2 Valuta -41,4-6,6 Kursregulering af aktier (eksklusive Axcel III) 188,9 10,6 I alt 257,5 349,5 Valutakursreguleringer udgør -41,4 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: -6,6 mio. kr.), hvilket blandt andet skyldes et tab på afdækningen af FIH s provisionsbetaling for statsgarantien på obligationsudstedelser i US dollar. Den negative kursregulering er en konsekvens af udviklingen i dollarkursen i de første tre kvartaler og modsvares af forventede lavere fremtidige omkostninger til provisionsbetalingerne. Derudover er perioden påvirket af et tab på et finansielt instrument i forbindelse med Amagerbankens overgang til Finansiel Stabilitet på i alt 16,8 mio. kr. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 5 AF 40

6 Kursregulering af Axcel III-fonden, som blandt andet ejer en større del af aktierne i Pandora A/S, udgør -893,5 mio. kr. i de tre første kvartaler (tre første kvartaler 2010: 403,2 mio. kr.). Den negative kursregulering skyldes et markant fald i børskursen på Pandora A/S fra 336,0 kr. pr. aktie 31. december 2010 til 37,3 kr. pr. aktie 30. september. Især i tredje kvartal er børskursen faldet kraftigt grundet en nedjustering af forventningerne til årets indtjening i begyndelsen af kvartalet. FIH har pr. 30. september anvendt lukkekursen på Pandora i bankens resultatopgørelse. OMKOSTNINGER Ordinære omkostninger udgør 402,7 mio. kr. i de tre første kvartaler (tre første kvartaler 2010: 474,5 mio. kr.), et fald på 71,8 mio. kr. De ordinære omkostninger består af personale- og administrationsomkostninger samt afskrivninger eksklusive visse poster af engangskarakter og udgifter til Indskydergarantifonden og Det Private Beredskab. I maj gennemførte FIH en omkostningsbesparelse for at tilpasse banken til et fremtidigt lavere aktivitetsniveau, hvilket medførte restruktureringsomkostninger på 21,3 mio. kr. i andet kvartal. Faldet i de ordinære omkostninger kan blandt andet tilskrives restruktureringen og et generelt fokus på omkostningsbesparelser i organisationen. Udover restruktureringsomkostningerne på 21,3 mio. kr. består øvrige omkostninger i de tre første kvartaler af nedskrivning af visse immaterielle aktiver relateret til interne projekter på 18,3 mio. kr. Andre driftsudgifter består af omkostninger i forbindelse med Indskydergarantifonden, som i de tre første kvartaler udgør 5,6 mio. kr. relateret til Fjordbank Mors og Amagerbankens overgang til Finansiel Stabilitet (første tre kvartaler 2010: 244,2 mio. kr. relateret til Det Private Beredskab). I tredje kvartal er der foretaget en mindre regulering af andre driftsudgifter som følge af endelig dividendeprocent i forbindelse med Amagerbankens overgang til Finansiel Stabilitet. (mio. kr.) kvt kvt Omkostninger Personale og adm. omkostninger ekskl. restruktureringsomkostninger 386,5 456,2 Afskrivninger 16,2 18,3 Ordinære omkostninger i alt 402,7 474,5 Nedskrivning af immaterielle aktiver 18,3 0,0 Restruktureringsomkostninger 21,3 0,0 Andre driftsudgifter 5,6 244,2 Øvrige omkostninger 45,2 244,2 Omkostninger i alt 447,9 718,7 NEDSKRIVNINGER De samlede nedskrivninger udgør 557,3 mio. kr. i de første tre kvartaler inklusive nedskrivninger i forbindelse med Det Private Beredskab på 2,0 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 717,6 mio. kr., heraf 181,4 mio. kr. i forbindelse med Det Private Beredskab). Grafen nedenfor viser udviklingen i nedskrivningerne de seneste syv kvartaler i FIH s Bankingområder, det vil sige eksklusive nedskrivninger i forbindelse med Det Private Beredskab. Nedskrivningerne skyldes primært forøgede nedskrivninger på et mindre antal engagementer i de tre udlånssegmenter. De væsentligste af disse vedrører engagementer i Property Finance segmentet, og skyldes den negative udvikling på ejendomsmarkedet, samt to større engagementer i Corporate Banking indenfor bygge- og leisureindustrien. I den sidste del af perioden ses også en tendens til nye og forhøjede nedskrivninger på mindre engagementer i Corporate Banking segmentet. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 6 AF 40

7 Nedskrivninger i Banking fordelt på forretningsområder Mio. kr Q Q Q Q Q1 Q2 Q3 Corporate Banking Property Finance Acquisition Finance I alt (højre akse) 0 Nedskrivningerne i de første tre kvartaler ligger lidt over niveauet for de samme kvartaler i 2010, men dog lavere end for 2010 som helhed. Nedskrivningsniveauet ligger endvidere over det forventede ved årets indgang. De gruppevise nedskrivninger er faldet med 105,7 mio. kr. i tredje kvartal og med i alt 107,7 mio. kr. i de første tre kvartaler af. Tilbageførslen af gruppevise nedskrivninger i især tredje kvartal skyldes en reduktion af det ledelsesmæssige skøn på 250,0 mio. kr., som følge af flere forhold. For det første har FIH forbedret sin nedskrivningsmodel og har således forøget modelnedskrivningerne med 147,3 mio. kr., som derfor er fragået det ledelsesmæssige skøn. For det andet er der foretaget individuelle nedskrivninger på en række af de områder, som ultimo 2010 var årsag til en væsentlig forøgelse af hensættelsen til det ledelsesmæssige skøn. Udlånsporteføljens bonitet vurderes under ét som værende faldet svagt i de første tre kvartaler af. Udviklingen i nedskrivningerne afspejler i stort omfang de tendenser, som løbende har vist sig i markedet. De største og mellemstore virksomheder har klaret sig tilfredsstillende efter tidligere omkostningstilpasninger, mens nogle af de mindre og mellemstore virksomheder stadig arbejder med at få balance i driften. Den lave likviditet på ejendomsmarkedet i Danmark og de begrænsede finansieringsmuligheder har ført til faldende priser på de fleste typer erhvervsejendomme. På det tyske ejendomsmarked er både finansieringsmuligheder og likviditeten fortsat god og priserne stabile. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 7 AF 40

8 Fordeling af nedskrivninger, udlån og garantier på forretningsområder: (mio. kr.) I alt Corporate Banking Property Finance Acquisition Finance kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt Individuelle nedskrivninger 677,9 495,9 249,1 183,7 300,0 111,1 128,8 201,1 Gruppevise nedskrivninger -107,7 37,3-94,3 46,1-13,0-8,8-0,4 0,0 Kursregulering og renter mv. -14,9 3,0-7,5 4,6-10,1-0,9 2,7-0,6 Nedskrivninger i alt 555,3 536,2 147,3 234,4 276,9 101,4 131,1 200,5 Udlån og garantier før nedskrivninger Nedskrivninger (saldo) Udlån og garantier efter nedskrivninger Nedskrivningssaldo i pct. af udlån og garantier før nedskrivninger 4,4 % 2,3 % 4,2 % 2,8 % 4,6 % 1,1 % 4,9 % 2,9 % Note: Nedskrivninger i alt i hovedtalstabellen på side 4 indeholder ligeledes nedskrivninger i forbindelse med Det Private Beredskab på henholdsvis 2,0 mio. kr. i de tre første kvartaler og 181,4 mio. kr. i tilsvarende periode Dette beløb fremgår ikke af denne tabel, der kun viser nedskrivninger i Banking segmentet. Herudover viser tabellen udelukkende udlån og garantier i FIH s Banking segmenter. Den samlede sum for FIH af disse består herudover af udlån og garantier i segmenterne Markets og Øvrige områder. I Corporate Banking udgør de individuelle nedskrivninger 249,1 mio. kr. i de tre første kvartaler af, hvilket er en stigning på 65,4 mio. kr. i forhold til samme periode i Negativ udvikling i to svage engagementer inden for henholdsvis bygge- og leisureindustrien tegner sig for 120 mio. kr. af de individuelle nedskrivninger i segmentet. Gruppevise nedskrivninger består af tilbageførsler på 94,3 mio. kr. De samlede nedskrivninger på segmentet Corporate Banking udgør 147,3 mio. kr. i de første tre kvartaler af. I Property Finance udgør periodens nedskrivninger 276,9 mio. kr., en stigning på 175,5 mio. kr. i forhold til samme periode i Nedskrivningerne fordeler sig med 300,0 mio. kr. på individuelle nedskrivninger, mens tilbageførsel af gruppevise nedskrivninger udgør 13,0 mio. kr. I stammer de individuelle nedskrivninger primært fra nogle få større engagementer, sekundært fra en større gruppe mindre engagementer og skyldes i det væsentlige prisregulering af sikkerheder til aktuel markedsværdi som følge af prisudviklingen på ejendomsmarkedet. Nedskrivningerne i Acquisition Finance udgør 131,1 mio. kr., et fald på 69,4 mio. kr. i forhold til de første tre kvartaler af Nedskrivningerne i de første tre kvartaler af består primært af nedskrivning på et enkelt, større engagement. FIH s samlede nedskrivningssaldo udgør 30. september mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr. eksklusive Det Private Beredskab), svarende til 4,4 procent af de samlede udlån og garantier før nedskrivninger på mio. kr. For en yderligere uddybning af boniteten i FIH s låneportefølje henvises til side 13. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 8 AF 40

9 BALANCEUDVIKLING Balance (mio. kr.) 30. september 31. december september 2010 Likvider Udlån Obligationer Aktier og kapitalandele i assoc. og tilknyttede virksomheder Andre aktiver Aktiver i alt Indlån og anden gæld Udstedte obligationer og gæld til kreditinstitutter Hensatte forpligtelser Andre passiver Efterstillede kapitalindskud Egenkapital i alt Passiver i alt Balancen er i de første tre kvartaler nedbragt med mio. kr. til mio. kr. Faldet skyldes primært fald i obligationsbeholdningen og reduktion af udlånsbalancen, begge forhold i overensstemmelse med FIH s forretningsstrategi. Det samlede udlån udgør mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr.), hvilket er et fald på mio. kr. eller 22,1 procent på annualiseret basis i forhold til Udlånsbalancen er faldet i alle Bankingområder med det største fald i Acquisition Finance. I de kommende kvartaler forventes yderligere nedbringelse af udlånsbalancen i alle forretningsområder. Obligationsbeholdningen udgør ved udgangen af tredje kvartal mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr.), et fald på mio. kr. Obligationsbeholdningen består af likvide aktiver af høj kvalitet, der anvendes i egenbeholdningen, likviditetsstyringen og bankens Trading afdeling. Andre aktiver udgør mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr.) og består primært af markedsværdien af afledte finansielle instrumenter, som tilsammen udgør mio. kr. ved udgangen af september. Andre passiver udgør mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr.) og består primært af markedsværdien af afledte finansielle instrumenter, som tilsammen udgør mio. kr. ved udgangen af september. Indlån og anden gæld er i de tre første kvartaler steget med 997 mio. kr. i forhold til udgangen af Institutionelle investorers indlån i FIH er reduceret siden årsskiftet, hvorimod indlån fra private og mindre virksomheder i FIH s netbank har været stigende igennem hele perioden. Herudover har FIH i tredje kvartal trukket 1 mia. kr. af den kreditfacilitet på 10 mia. kr., som ATP stillede til rådighed ved udgangen af juni. Trækket er foretaget for at fastlåse aftalens operationelle vilkår og er således ikke et udtryk for et behov for likviditet. Udstedte obligationer og gæld til kreditinstitutter er faldet med mio. kr. i forhold til udgangen af Det er primært gæld til kreditinstitutter, der er faldet som følge af et lavere fundingbehov på baggrund af reduktionen i udlånsbalancen og obligationsbeholdningen. I tredje kvartal har FIH indfriet obligationer udstedt med individuel statsgaranti fra den danske stat i omegnen af 4,6 mia. kr. Indfrielsen er sket som led i at påbegynde tilbagebetalingen af de statsgaranterede obligationer med udløb i FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 9 AF 40

10 Resultat for tredje kvartal Resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, udgør 194,0 mio. kr. (andet kvartal : 105,0 mio. kr.). Stigningen skyldes højere netto renteindtægter som følge af forhøjede udlånsmarginaler, samt et lavere omkostningsniveau end i andet kvartal, der var præget af omkostningsposter af engangskarakter. Resultat inklusive Axcel III og efter skat udgør i tredje kvartal -454,0 mio. kr. (andet kvartal : 360,9 mio. kr.) og er i tillæg til ovenstående påvirket af kursreguleringer på Axcel III-fonden på -446,6 mio. kr. (andet kvartal : -315,2 mio. kr.) og nedskrivninger på 205,4 mio. kr. (andet kvartal : 180,6 mio. kr.). Likviditet FIH s likviditet, opgjort i henhold til lov om finansiel virksomhed, udgør ved udgangen af tredje kvartal 15,3 mia. kr. svarende til en overdækning på 91,5 procent i forhold til de regulatoriske krav (ultimo 2010: 71,4 procent) og ligger således fortsat på et højt niveau. Eksekveringen af den vedtagne strategi, hvor der både sigtes mod vækst i indlån og reduktion af bankens udlån, bidrager markant til positiv likviditet, hvorfor FIH det kommende år ikke har behov for at optage funding. Herudover har FIH sikret en betragtelig reserve på 10 mia. kr. gennem ATP faciliteten. Den utrukne del af faciliteten på 9 mia. kr. medregnes ikke i den regulatoriske likviditet. FIH valgte i september at indfri statsgaranterede obligationer med et beløb svarende til 4,6 mia. kr. Obligationerne blev udstedt med Bankpakke II garanticertifikater, men blev ikke solgt i markedet. Obligationerne optrådte derfor ikke i balanceposterne som udstedt gæld, men har været en del af likviditetsberedskabet. Bankens likviditet ville dermed have været væsentligt højere uden denne tilbagebetaling. FIH har således aktuelt en stærk likviditet, som også vil være gældende de næste 12 måneder. Likviditetssituationen skal dog ses i relation til de betragtelige gældsposter (primært statsgaranterede obligationer), der forfalder i perioden frem til 30. juni Bankens likviditetsfremskrivning for de næste 12 måneder fremgår i figuren herunder og illustrerer to grundlæggende scenarier. Fremskrivningerne baseres blandt andet på principper, hvor markeds- og tidsmæssige usikkerheder omkring betalingerne inddrages. Udviklingen i den stiplede kurve illustrerer en konservativ udvikling i ind- og udlån, og bekræfter at FIH har en solid likviditet på 12 måneders sigt og aktuelt ikke har behov for supplerende finansiering. Den sorte kurve illustrerer den budgetterede likviditetseffekt fra strategien, hvor der blandt andet forudsættes udlånsbalancen reduceres og en fortsat stigning i indlånsvolumen. Regulatorisk likviditet og afløb over de næste 12 måneder, mio. kr. 35,000 30,000 Scenarier 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Sort kurve: Forventet likviditet ifølge strategien Fortsat reduktion i udlånsbalancen Stigning i indlånsvolumen Al anden gæld forfalder ved udløb Stiplet kurve: Konservativ likviditetsfremskrivning Reduktion af udlånsbalancen lavere end forventet Volumen af indlån fastholdes Al anden gæld forfalder ved udløb Smal kurve: Krav til regulatorisk likviditet ultimo september FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 10 AF 40

11 Rating FIH har en rating fra Moody s, der er udtrykt i en langsigtet kreditvurdering på B1 og en kortsigtet gældsrating på Not Prime. Med baggrund i den negative udvikling af aktiekursen på Pandora A/S primo august initierede Moody s et review af FIH s kreditvurdering. Dette review blev afsluttet 7. oktober og førte til en nedjustering på to trin. Moody s angiver i forbindelse med nedjusteringen, at FIH s solvens svækkes som følge af faldet i aktiekursen på Pandora A/S og begrunder herudover nedjusteringen med argumenter, som omfatter bekymring om refinansieringen af de statsgaranterede obligationsudstedelser, kreditkvalitet og eksponering mod ejendomssektoren, samt et negativt syn på dansk økonomi og danske pengeinstitutter generelt. Funding Figuren nedenfor illustrerer gældsforfaldsprofilen for mellemlang og lang gæld over de kommende år, det vil sige gæld med oprindelig løbetid på et år eller længere opgjort på baggrund af gældens nominelle værdi og valutakursen ultimo september. Efterstillet kapital forfalder ved endeligt udløb. Hybrid kernekapital er uden udløb, men indgår i illustrationen med forfald i kategorien Gældsforfaldsprofil (nominelle værdier) Mia. kr Q H H H H Et centralt element i FIH s forretningsstrategi er at adressere den fremtidige tilbagebetaling af al udestående gæld. Når FIH s forretningsstrategi er gennemført, vil refinansieringsbehovet være reduceret til et niveau under 15 mia. kr. frem til ultimo 2013 uden træk på kreditfaciliteten hos ATP på 10 mia. kr. Refinansieringen er derved markant lavere end de gældsposter, som forfalder grundet reduktion af udlån og kontinuert vækst af indlån i netbanken. Fundingstrategien indeholder følgende hovedelementer, der alle sigter mod håndtering af refinansieringen. Der arbejdes aktivt med: Reduktion af refinansieringsbehovet gennem blandt andet: Reetablering af indlånsbasen fra erhvervskunder og privatkunder via FIH s netbank. Fortsat reduktion af udlånsbalancen med særligt fokus på reducering af lån indenfor ejendomseksponering. Etablering af alternativ funding På kort sigt arbejdes med fundingkilder, der er mindre afhængige af FIH s rating. Udvikling af fundingstrukturer, hvor FIH anvender eksisterende aktiver til frembringelse af likviditet. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 11 AF 40

12 I tillæg til elementerne i fundingstrategien er der opretholdt supplerende finansieringskilder til sikring af et likviditetsberedskab, herunder ATP faciliteten. I september blev der foretaget et prøvetræk på 1 mia. kr. af ATP faciliteten på 10 mia. kr. Trækket er foretaget for at fastlåse aftalens operationelle vilkår og er således ikke et udtryk for et behov for likviditet. Nationalbanken har pr. 30. september åbnet for belåning af dele af bankernes udlån, der opfylder en række angivne kriterier. FIH anser muligheden som et positivt tiltag for sektoren, men ser ikke belåning i Nationalbanken som en varig finansieringskilde. FIH er for øjeblikket i gang med at undersøge om og hvordan Nationalbank faciliteten kan benyttes i forbindelse med indfrielsen af de statsgaranterede obligationer. Væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer i resten af I fjerde kvartal vil nedskrivninger på bankens udlån fortsat udgøre en usikkerhedsfaktor for FIH. Begivenheder efter balancedagens afslutning Efter balancedagens afslutning er Max Bank delvist overtaget af Finansiel Stabilitet. FIH har ingen direkte eksponeringer mod Max Bank, og omkostningen til Indskydergarantifonden i relation til overtagelsen vurderes at være uvæsentlig. Desuden har FIH med valør 18. oktober indfriet yderligere ca. 2,2 mia. kr. af den tidligere omtalte obligationsudstedelse på ca. 10 mia. kr. Som led i strategien har FIH ultimo oktober indgået betingede aftaler om at frasælge aktiver indenfor ikkefortsættende aktiviteter, primært en større andel af bankens portefølje af unoterede aktier samt visse udlån. De indgåede aftalers godkendelse og effektuering afhænger af opfyldelse af en række betingelser. Herudover er der ikke indtruffet særlige begivenheder efter balancedagens afslutning, som påvirker det økonomiske resultat. Forventningerne til Det økonomiske resultat i årets første tre kvartaler har været som forventet ved indgangen til året. FIH forventer, at resultatet i fjerde kvartal vil blive påvirket af negative kursreguleringer i niveauet 200 mio. kr. blandt andet i forbindelse med frasalg af ikke-fortsættende aktiviteter, herunder dele af bankens portefølje af unoterede aktier samt visse udlån, som nævnt ovenfor. På baggrund af dels forventningen om at ovenstående aftaler effektueres endeligt i fjerde kvartal, dels at yderligere aftaler effektueres, ændres estimatet til årets indtjening før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, fra niveauet 700 mio. kr. til niveauet 500 mio. kr. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 12 AF 40

13 Kreditrisici og andre typer risici BONITETEN I FIH S KREDITEKSPONERINGER FIH s udlån efter nedskrivninger udgør mio. kr. ved udgangen af september ( mio. kr. før nedskrivninger) og er i overensstemmelse med bankens strategi nedbragt med mio. kr. siden udgangen af Som vist i nedenstående figur opdeles udlånsbalancen i tre kategorier: I. Udlån med aktiv rating (ratingklassse 0-13), mio. kr. før nedskrivninger ultimo september II. Default-markerede udlån (ratingklasse D), mio. kr. før nedskrivninger ultimo september III. Udlån med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV), mio. kr. før nedskrivninger ultimo september Summen af kategori I og II giver FIH s samlede udlån før nedskrivninger. Kategori III (OIV lån) består af lån fra både kategori I og II. OIV lån, hvorpå der ikke er konstateret et nedskrivningsbehov, udgør mio. kr. OIV lån med nedskrivningsbehov er alle placeret i ratingklasse D, der udgør mio. kr. før nedskrivninger. D 0 Aktiv rating 13 OIV For uddybning af default-markerede udlån og udlån med objektiv indikation for værdiforringelse henvises til afsnittet Udlån med objektiv indikation for værdiforringelse side 15. Som beskrevet ovenfor er mio. kr. af de samlede udlån før nedskrivninger på mio. kr. tildelt en aktiv rating, det vil sige en rating på mellem 0 (højeste sandsynlighed for default (PD)) og 13 (laveste PD). En aktiv rating betyder, at kunden opfylder sine betalingsforpligtelser overfor FIH og afvikler engagementet i henhold til de aftalte vilkår. For en nærmere beskrivelse af FIH s ratingskala henvises til FIH s årsrapport for 2010, side % Fordelingen af FIH s krediteksponeringer i aktive ratingklasser er vist nedenfor: 20% 15% 10% 5% 0% Højeste PD 30 september 31 december 2010 Laveste PD Note: Krediteksponeringer består af restgæld på det enkelte engagement inklusive forfaldne afdrag, markedsværdien på OTCforretninger og garantistillelse for realkreditudlån. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 13 AF 40

14 Den gennemsnitlige sandsynlighed for misligholdelse (default) på FIH s krediteksponeringer med aktiv rating er i øget fra 1,93 procent primo året til 2,58 procent ved udgangen af tredje kvartal. Stigningen skyldes flere forhold. For det første påvirker den fortsatte engagementsnedbringelse negativt, da en større del af nedbringelsen stammer fra kunder med ratings, der ligger over gennemsnittet. For det andet er der gennemført rekalibrering af FIH s ratingmodeller på baggrund af data, der medtager konsekvenser af den økonomiske krise, som begyndte medio Denne rekalibrering har generelt forhøjet den gennemsnitlige sandsynlighed for misligholdelse for både segmenterne Corporate Banking og Acquisition Finance, men relaterer sig primært til segmentet Property Finance. Ovennævnte to forhold medfører ligeledes en forskydning i den procentvise ratingfordeling mod procentvis flere engagementer i ratingklasse 4-6 og færre i ratingklasse 7-8. Modsatrettet klarer de store og mellemstore virksomheder i dansk erhvervsliv sig fortsat bedre, hvilket i nogen grad danner modvægt til dette. Restanceprocenten (udestående beløb 10 bankdage efter forfald) på ikke misligholdte lån er i løbet af det seneste år halveret til niveauet 0,1 promille, hvilket understøtter, at der trods stigningen i den gennemsnitlige sandsynlighed for misligholdelse er en begyndende positiv udvikling hos FIH s kunder. Boniteten af krediteksponeringerne skal ikke vurderes isoleret på baggrund af ratingfordelingen, da denne alene indregner sandsynligheden for misligholdelse, og ikke om den pågældende eksponering er helt eller delvist afdækket med sikkerheder - eller med andre ord hvor meget der tabes ved misligholdelse. Da en væsentlig del af FIH s kreditgivning sker mod etablering af førsteprioritetspant i kundernes aktiver, og da udlånsbetingelserne indeholder mulighed for genforhandling af vilkår og sikkerhedsafdækning i tilfælde af kundens forringede kreditbonitet, er FIH s svage engagementer generelt godt sikkerhedsmæssigt afdækket. Tabellen nedenfor viser andelen af krediteksponeringer og den gennemsnitlige sikkerhedsdækning i de enkelte ratingklasser. Sikkerhedsværdien beregnes på baggrund af en aktuel markedsværdi, der fratrækkes en sikkerhedsmargin et haircut. FIH benytter et haircut i niveauet procent på langt størstedelen af aktivklasserne, dog afhængig af det underliggende aktiv. I opgørelsen af sikkerhedsværdier kvantificerer FIH kun visse typer af sikkerheder. Således medtages værdien af panter med stor volatilitet for eksempel virksomhedspant og kautioner som hovedregel ikke. Endvidere tillægges særlige juridiske konstruktioner, hvori FIH er eneste kreditor, som hovedregel heller ikke sikkerhedsværdi i opgørelsen. På engagementer hvorpå der er indtruffet OIV, anvendes den aktuelle værdi af sikkerheder, der er fastsat på baggrund af afhændelsesscenariet fratrukket omkostninger til liggetid med videre. På engagementer med OIV svarer sikkerhedsværdien således til den værdi, som nedskrivningsberegningen er gennemført ud fra. Det fremgår af tabellen, at FIH er bedst sikret i de dårligste ratingklasser, og at sikkerhedsdækningen generelt falder med stigende debitorbonitet. 30. september (procent) Rating FIH Banking i alt Krediteksponeringer Gennemsnitlig sikkerhedsdækning fratrukket haircut Corporate Banking Gennemsnitlig sikkerhedsdækning fratrukket haircut Property Finance Gennemsnitlig sikkerhedsdækning fratrukket haircut Acquisition Finance Gennemsnitlig sikkerhedsdækning fratrukket haircut 0 0 % 88 % 95 % 86 % 0 % 1 3 % 87 % 89 % 85 % 100 % 2 3 % 82 % 91 % 76 % 0 % 3 7 % 85 % 81 % 88 % 72 % 4 18 % 66 % 70 % 66 % 22 % 5 17 % 65 % 70 % 80 % 0 % 6 16 % 52 % 60 % 84 % 2 % 7 13 % 37 % 48 % 82 % 2 % 8 9 % 31 % 43 % 68 % 0 % 9 6 % 40 % 35 % 75 % 0 % 10 1 % 23 % 22 % 82 % 0 % 11 1 % 21 % 16 % 66 % 0 % 12 3 % 2 % 2 % 0 % 0 % 13 3 % 0 % 0 % 0 % 0 % I alt 100 % 51 % 51 % 78 % 7 % FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 14 AF 40

15 I de første tre kvartaler af er den gennemsnitlige sikkerhedsdækning steget svagt. Det skyldes en forholdsmæssig højere nedbringelse af udlånsbalancen i segmentet Acquisition Finance, hvor sikkerhedsdækningen er lavere end i de øvrige segmenter. Udlån i Acquisition Finance er primært dækket af sikkerheder, som ikke tillægges værdi i FIH s kreditsystemer såsom finansielle covenants og sikkerhed i unoterede aktier. Det fremgår endvidere af tabellen, at sikkerhedsdækningen på engagementerne i såvel Corporate Banking som på Property Finance er høj. For Corporate Banking ses det, at sikkerhedsafdækningen falder med stigende kundebonitet. For Property Finance findes ikke et tilsvarende billede, da FIH som hovedregel forlanger førsteprioritets pant eller lignende sikkerhed for alle udlån i Property Finance. UDLÅN MED OBJEKTIV INDIKATION FOR VÆRDIFORRINGELSE Af den samlede udlånssaldo på mio. kr. før nedskrivninger udgør lån med objektiv indikation for værdiforringelse (OIV) mio. kr. OIV er et udtryk for udlån, der objektivt er forringet i henhold til definitionen i Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. For alle OIV markerede udlån beregner FIH det individuelle nedskrivningsbehov for engagementet med kunden. Når det individuelle nedskrivningsbehov beregnes, tages udgangspunkt i en forsigtig markedsværdivurdering af sikkerheden, der fratrækkes salgs- og liggeomkostninger. Markedsværdivurderingen tager i disse tilfælde højde for, om det konkrete aktiv forventes realiseret i fri handel eller i tvangssalgsscenarie. Endvidere foretages et forsigtigt estimat af en mulig dividende. En vurdering af nedskrivningsbehov på et udlån kan, som det ses af nedenstående tabel også medføre, at der ikke findes grundlag for at foretage en nedskrivning, og udlånet vil i det tilfælde beholde sin aktive rating. Såfremt der er behov for en individuel nedskrivning, vil udlånet blive default-markeret og flyttet til ratingklasse D (svarende til koncernens misligholdte udlån, jævnfør definitionen i Bekendtgørelse om Kapitaldækning). Ratingklasse D opdeles yderligere i to grupper; en gruppe for udlån, hvor der fortsat beregnes og betales rente, og hvor kunden opretholder sine betalingsforpligtelser overfor FIH (ratingklasse D+), og en gruppe for udlån hvor kunden er begæret eller erklæret konkurs, har opnået anden tilsvarende kreditorbeskyttelse og lignende, eller FIH har nulstillet rentetilskrivningerne (ratingklasse D-). Nedenstående tabel viser sammensætningen af udlån med OIV før nedskrivninger: Corporate Property Acquisition FIH Banking i alt Banking Finance Finance (mio. kr.) 30. sep. 31. dec sep. 30. sep. 30. sep. OIV lån: OIV ikke default-markerede lån OIV default-markerede lån Heraf ratingklasse D Heraf individuelt nedskrevet med Heraf ratingklasse D Heraf individuelt nedskrevet med* Af ratingklasse D- udgør nonperforming loans OIV i alt Note: Gruppevise nedskrivninger udgør 390 mio. kr. ultimo september. Nedskrivningerne i tabellen er eksklusive nedskrivninger på garantier, der udgør 42 mio. kr. ved udgangen af september. *Tabellen viser den nedskrevne del af hele ratingklasse D-, som udgør 647 mio. kr., hvorimod note 6 på side 36 udelukkende viser den nedskrevne del af non-performing loans. Tabellen viser en svag stigning i de OIV markerede lån til mio. kr., som dog dækker over fald på 88 mio. kr. siden udgangen af andet kvartal. I tillæg er default-markerede udlån steget svagt fra mio. kr. ultimo 2010 til mio. kr. ved udgangen af september. Nettostigningen kan i det væsentligste henføres til et enkelt engagement i Property Finance. Non-performing loans er faldet fra mio. kr. ultimo 2010 til 982 mio. kr. ved udgangen af september. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 15 AF 40

16 Property Finance udgør en forholdsmæssig stor andel af den samlede portefølje af udlån med OIV, hvilket afspejler den aktuelle situation i markedet for investeringsejendomme. Samtidig skal det bemærkes, at Property Finance er underrepræsenteret i ratingklasse D-, hvilket skyldes, at der på trods af økonomiske udfordringer hos denne del af kunderne er en forholdsvis lav tomgang og dermed fortsat mulighed for at honorere forpligtelserne overfor FIH. Herudover skal summen af OIV lån i Property Finance ses i sammenhæng med sikkerhedsværdierne i segmentet. MARKEDSRISICI Markedsrisiko er risikoen for tab af markedsværdi som følge af bevægelser på de finansielle markeder (rente-, valuta-, aktie- og råvarerisici med videre). FIH påtager sig naturligt gennem sine forretningsaktiviteter en række forskellige markedsrisici. Størrelsen af limits på de forskellige typer af markedsrisici er overordnet besluttet i FIH s forretningsorden for bestyrelsen, bestyrelsens instruks til direktionen og yderligere via instrukser sanktioneret af direktionen og risikokomiteen, og der styres og rapporteres løbende efter disse. Holdning til markedsrisiko Som udgangspunkt ønskes kun begrænset risiko inden for noterede aktier og valuta (bortset fra EUR). FIH ønsker ikke at have råvarerisiko. Value-at-Risk Med Value-at-Risk (VaR) tages en porteføljebetragtning ved opgørelsen af markedsrisici på finansielle aktiver, hvor der udover standardafvigelsen også tages højde for aktivernes indbyrdes korrelationer. Med VaR er det således muligt at sammenfatte den samlede risiko for bankens balance i ét tal udtrykt i kroner. Markedsrisikoen på bankens samlede balance (herunder markedsrisikoen uden for handelsbeholdningen) opgjort som VaR (beregnet på baggrund af historisk simulation med 1 dags horisont og 99 procents sandsynlighed) på rente-, valuta- og aktierisici, var 14 mio. kr. ved udgangen af september (ultimo 2010: 11 mio. kr.). Renterisiko Renterisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i markedsrenten. Renterisikoen styres ved ændringer i sammensætningen af obligationsbeholdningen samt ved indgåelse af positioner i finansielle instrumenter. Renterisiko er som følge af FIH s forretningsmodel det markedsrisikoelement, der har størst betydning for FIH, og renterisikoen følges derfor nøje. Renterisiko, beregnet i henhold til Finanstilsynets opgørelsesmetode, er risikoen ved en opadgående parallelforskydning af renteniveauet på 1 procentpoint i samtlige valutaer og udgør -67 mio. kr. ved udgangen af september (ultimo 2010: -166 mio. kr.). Valutarisiko Valutarisiko er risikoen for tab som følge af ændring i valutakurser. Hovedparten af FIH s funding optages i udenlandsk valuta, der efterfølgende omlægges til samme valuta, som udlån ydes i. Valutarisikoen er som følge heraf beskeden. Som udgangspunkt ønskes kun begrænset risiko inden for valuta bortset fra EUR. Valutarisikoen styres blandt andet ud fra VaR-mål og rammer for åbne positioner i enkeltvalutaer samt en ramme for den samlede valutaposition. Valutarisikoen var med udgangspunkt i VaR for valuta (beregnet parametrisk med 1 dags horisont og 99 procents sandsynlighed) 1 mio. kr. ved udgangen af september (ultimo 2010: 1 mio. kr.). Aktierisiko Aktierisiko er risikoen for tab som følge af ændringer i aktiekurser. FIH har tidligere foretaget investeringer i unoterede aktier i forretningsområdet Private Equity, som jævnfør bankens forretningsstrategi er under afvikling. Som udgangspunkt ønsker FIH kun begrænset risiko inden for noterede aktier, men FIH har via investeringen i Axcel III-fonden fået en indirekte eksponering mod udviklingen i Pandoras aktiekurs. Aktiebeholdningen med videre i FIH udgør ved udgangen af september mio. kr., hvoraf værdien af Pandoras aktier udgør 146 mio. kr. (ultimo 2010: mio. kr.). Som beskrevet i FIH s årsrapport for 2010 medfører en ændring på ét kurspoint i FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 16 AF 40

17 Pandora-aktien en kursregulering på ca. 3,8 mio. kr. i FIH. Ved udgangen af september har FIH ingen direkte eksponering i børsnoterede aktier. Yderligere oplysninger om kredit- og markedsrisici For yderligere oplysninger om FIH s kredit- og markedsrisici og risikostyring henvises til FIH s årsrapport for 2010 og rapporten Risk Management in FIH 2010 på fih.dk/rapporter. LIKVIDITETSRISICI Likviditetsrisiko er risikoen for tab, hvis FIH s fundingomkostninger stiger uforholdsmæssigt meget, eller hvis banken ikke kan honorere sine betalingsforpligtelser, efterhånden som de forfalder. Bestyrelsen i FIH har ud fra de lovmæssige krav fastsat en likviditetspolitik, der fastlægger rammerne for det kortsigtede nettolikviditetsbehov. FIH har i likviditetspolitikken blandt andet valgt at forhøje det lovmæssige 10 procents krav af de samlede gældsog garantiforpligtelser med 50 procent svarende til 15 procent. I FIH kan de fleste fremtidige betalingsstrømme opgøres med rimelig sikkerhed, da FIH kun i begrænset grad har afgivet uigenkaldelige kredittilsagn og ligeledes i mindre omfang har modtaget indlån på anfordring. FIH har i stedet et løbende refinansieringsbehov fra udløbende markedsbaseret funding og aftaleindlån. FIH s valg af metoder og rammer for likviditetsrisici afspejler disse forhold. FIH udarbejder dagligt likviditetsstresstests og scenarier for likviditeten under forskellige antagelser for udviklingen i aktiver og passiver. Alle fremskrivningerne tager udgangspunkt i alle kendte betalingsstrømme ultimo den foregående bankdag tillagt mulige betalingsstrømme afhængigt af scenariet/stresstesten. Bankens likviditet er placeret i egenbeholdningen, der forvaltes af Treasury og består af obligationer med lav risiko og høj likviditet alt overvejende danske stats- og realkreditobligationer. Herudover har egenbeholdningen også i tredje kvartal udelukkende været eksponeret mod Norden og Tyskland. Obligationerne, der indgår i egenbeholdningen, kan i al væsentlighed anvendes som sikkerhedsstillelse for lån i Nationalbanken. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 17 AF 40

18 Banking (mio. kr.) kvt kvt kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt kvt Banking i alt Indtægter* 665,9 812,2 206,2 223,8 235,9 267,4 284, ,4 Driftsomkostninger 200,7 195,7 53,9 68,8 78,0 71,5 58,9 267,1 Nedskrivninger på udlån mv. 555,3 536,3 205,4 180,6 169, ,0 236, ,2 Resultat før skat -90,1 83,1-53,1-25,6-11, ,1-11,0-925,9 Udlån Periodens udlånsvækst -16,3 % -1,7 % -7,3 % -3,9 % -6,1 % -3,6 % -1,7 % - Corporate Banking Indtægter* 277,8 333,7 83,5 95,6 98,7 144,0 120,7 477,6 Driftsomkostninger 127,4 128,8 34,8 43,1 49,5 47,8 37,5 176,5 Nedskrivninger på udlån mv. 147,3 234,4 148,2 0,6-1,5 586,1 113,7 820,4 Resultat før skat 3,1-29,5-99,5 51,9 50,7-489,9-30,5-519,3 Udlån Periodens udlånsvækst ** -10,0 % -1,6 % -0,5 % -1,6 % -8,1 % 3,3 % -1,6 % - Property Finance Indtægter* 168,9 159,0 55,2 54,7 59,0 55,8 52,4 214,8 Driftsomkostninger 50,1 45,0 12,7 16,3 21,1 16,9 14,9 61,8 Nedskrivninger på udlån mv. 276,9 101,4 54,7 183,7 38,5 398,2 29,4 499,6 Resultat før skat -158,1 12,7-12,2-145,3-0,6-359,3 8,1-346,6 Udlån Periodens udlånsvækst -14,8 % 0,1 % -8,9 % -3,7 % -3,0 % -0,5 % 0,1 % - Acquisition Finance Indtægter* 219,2 322,3 67,5 73,5 78,2 67,6 111,6 390,0 Driftsomkostninger 23,3 21,9 6,4 9,4 7,4 6,8 6,5 28,8 Nedskrivninger på udlån mv. 131,1 200,5 2,5-3,7 132,3 220,7 93,7 421,2 Resultat før skat 64,9 99,9 58,6 67,8-61,5-159,9 11,4-60,0 Udlån Periodens udlånsvækst ** -35,4 % -4,1 % -23,4 % - 10,1 % -6,0 % -21,5 % -4,1 % - * Indtægter består af netto rente- og gebyrindtægter, kursreguleringer og andre driftsindtægter. ** I fjerde kvartal 2010 blev fire kreditengagementer inklusive den tilhørende indtjening i 2010 flyttet fra Acquisition Finance til Corporate Banking. I tredje kvartal blev yderligere et kreditengagement flyttet fra Acquisition Finance til Corporate Banking. Sammenligningstal er ikke korrigeret herfor. FORRETNINGSOMRÅDE Banking består af tre underområder: Corporate Banking: Finansielle løsninger til dansk erhvervsliv Property Finance: Finansiering og rådgivning til ejendomsinvestorer ved køb af ejendomme. Som et led i FIH s strategi, er det besluttet at Property Finance ikke vil være et fortsættende forretningsområde i FIH. Acquisition Finance: Integrerede finansieringsløsninger til nordiske kapitalfonde og industrielle købere i forbindelse med virksomhedshandler MARKEDSUDVIKLING OG AKTIVITETER Corporate Banking har for de mindre og mellemstore virksomheder i et vist omfang oplevet tiltagende udfordrende markedsbetingelser i tredje kvartal, mens dette ikke i samme grad har været gældende for de største virksomheder. Det fortsatte fokus på eksekvering af FIH s strategi og ordinære tilbagebetalinger af lån har sammenholdt FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 18 AF 40

19 med Corporate Bankings fokus på øget rentabilitet i eksisterende kundeforhold resulteret i en fortsat reduktion i Corporate Bankings udlånsbalance. Corporate Bankings fremadrettede fokus er fortsat at skabe god kunderentabilitet, sikre en optimal sammensætning af udlånsporteføljen og endelig at bibeholde den gode kunderelation, hvor det fremadrettede fokus ligger på finansiel rådgivning og indlån. Property Finance har i tredje kvartal fortsat eksekvering af strategien med fokus på reduktion af udlånsbalancen og som konsekvens deraf reduceret eksponeringen mod ejendomssektoren. Det danske ejendomsmarked er stadig vanskeligt med et stigende udbud af erhvervsejendomme og begrænsede finansieringsmuligheder. Der er en pæn efterspørgsel på bolig- og kontorejendomme med bedste beliggenhed i København og Århus, mens der fortsat er en begrænset køberskare til den øvrige ejendomsmasse i Danmark. Det tyske og det svenske ejendomsmarked er velfungerende, hvor der er flere potentielle købere og gode finansieringsmuligheder. Acquisition Finance har i oplevet en begrænset M&A aktivitet på det danske marked for private equity opkøb. Om end Acquistion Finance deltog i en større syndikeret finansiering tidligere på året, er der sket en balancereduktion som følge af exits på flere sager i porteføljen primært til industrielle købere. RESULTATET FOR DE TRE FØRSTE KVARTALER Det samlede resultat før skat for Banking i de tre første kvartaler udgør -90,1 mio. kr. og er positivt påvirket af stigende udlånsmarginaler, men negativt påvirket af stigende fundingomkostninger. Resultatet er desuden negativt påvirket af nedskrivninger på 555,3 mio. kr. Nedskrivningerne består primært af nogle få større engagementer, sekundært af en større gruppe mindre engagementer og skyldes i det væsentlige prisregulering af sikkerheder til aktuel markedsværdi som følge af prisudviklingen på ejendomsmarkedet. På trods af høje nedskrivninger er resultat før skat i både Acquisition Finance og Corporate Banking positive, mens resultatet for Property Finance er negativt. Det samlede udlån i Banking er i de første tre kvartaler reduceret med mio. kr., svarende til 16,3 procent. Udviklingen er i overensstemmelse med FIH s forretningsstrategi og forventes at fortsætte i de kommende kvartaler. FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 19 AF 40

20 Markets (mio. kr.) kvt kvt kvt. 2. kvt. 1. kvt. 4. kvt kvt Indtægter* 162,0 392,7-24,5 47,8 138,7 7,7 62,4 400,4 Driftsomkostninger 130,9 164,7 29,0 57,4 44,5 45,3 51,9 210,1 Resultat før skat 31,1 228,0-53,5-9,6 94,2-37,6 10,5 190,3 * Indtægter består af netto rente- og gebyrindtægter, kursreguleringer og andre driftsindtægter. FORRETNINGSOMRÅDE Markets har ansvaret for bankens aktiviteter på de finansielle markeder og varetager al handel og kundevendte aktiviteter på rente-, valuta- og værdipapirmarkederne samt bankens markedsrisiko- og likviditetsstyring. Markets er opdelt i Financial Solutions, Trading og Treasury. Rapporteringsmæssigt indgår Treasury i Øvrige områder. MARKEDSUDVIKLING OG AKTIVITETER De finansielle markeder har i de tre første kvartaler været karakteriseret ved stigende usikkerhed, der er accelereret mod slutningen af perioden. Den stigende markedsusikkerhed udspringer fra landene i Eurozonens periferi og deres mangelfulde styring af finanspolitikken gennem en årrække, hvilket har skabt uholdbart høje niveauer af offentlig gæld. Eurozonens forsøg på at inddæmme krisen er indtil videre mislykkedes, og det har blandt andet medført markante nedjusteringer af vækstprognosen for Europa i I USA er vækstprognosen for 2012 også blevet nedjusteret, men USA s konkurrenceevne og -vilje er bedre end Europas, hvorfor en højere vækst i USA ventes. Markedsusikkerheden vil fortsætte om end formentlig på et lavere niveau indtil det tidspunkt, hvor der fremkommer en troværdig langsigtet politisk løsning på gældsudfordringerne i Eurozonen. Den tiltagende usikkerhed i de finansielle markeder henover sommeren og ind i tredje kvartal med faldende renter og fortsat høj volatilitet har medført en negativ effekt på indtjeningen i Trading i tredje kvartal. Financial Solutions, som driver den kundevendte rådgivnings- og handelsaktivitet med derivater til afdækning af især rente- og valutarisici til bankens kunder, har i tredje kvartal af oplevet et fornuftigt aktivitetsniveau. Den voldsomt øgede finansielle usikkerhed har betydet et øget aktivitetsniveau, mens det begrænsede nyudlån i FIH satte en naturlig grænse for nye aktiviteter. RESULTATET FOR DE TRE FØRSTE KVARTALER Resultat før skat for de tre første kvartaler udgør 31,1 mio. kr. (tre første kvartaler 2010: 228,0 mio. kr.). FIH KONCERNENS REGNSKABSMEDDELELSE FOR FØRSTE TIL TREDJE KVARTAL SIDE 20 AF 40

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2012 7. november 2012

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2012 7. november 2012 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2012 7. november 2012 Resume Årets første ni måneder er præget af tre forhold: o Transaktionen med Finansiel Stabilitet. o Løsning af refinansieringsopgaven.

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2012 16. august 2012

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2012 16. august 2012 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2012 16. august 2012 Resume FIH gennemførte 2. juli 2012 transaktionen med Finansiel Stabilitet. Det betyder, at den væsentligste milepæl i FIH s strategi

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for tredje kvartal 2010 10. november 2010

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for tredje kvartal 2010 10. november 2010 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for tredje kvartal 2010 10. november 2010 Resume Et konsortium bestående af ATP, PFA, Folksam og CPDyvig har i tredje kvartal 2010 indgået aftale om køb af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2014 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og tilstrækkelig basiskapital (pr. 31. december 2013) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013

Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 Sparekassen Faaborg Koncernen Tillæg til risikorapport Offentliggørelse af solvensbehov pr. 30. juni 2013 side 1 af 5 Indledning Nærværende tillæg til risikorapport, der offentliggøres på www.sparekassenfaaborg.dk,

Læs mere

21.08.2014 10042. Risikorapport

21.08.2014 10042. Risikorapport 21.08.2014 10042 Risikorapport 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov Q1 2013 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første kvartal 2014 13. maj 2014

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første kvartal 2014 13. maj 2014 CVR-NR. 17029312 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første kvartal 13. maj Resume Resultat efter skat i FIH koncernen udgør 76,2 mio. kr. efter første kvartal (første kvartal : 71,0 mio. kr.). Resultat

Læs mere

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017

Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Tilstrækkeligt kapitalgrundlag og solvensbehov Q1 2017 Side 1 af 5 Indledning Dette tillæg til risikorapport er udarbejdet i overensstemmelse med bestemmelserne i kapitaldækningsbekendtgørelsen. Tillægget

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014

Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet...3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012

Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Individuelt solvensbehov pr. 30. juni 2012 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte vestjyskbanks individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. december 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret)

Overgang til IFRS i 2005 (ikke revideret) Pr. 1. januar 2005 ændres den anvendte regnskabspraksis til at være i overensstemmelse med kravene i de internationale regnskabsstandarder, IFRS. Overgangsdatoen er 1. januar 2004. De i Bekendtgørelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 26. april 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2012 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget

Karl Ostrowski Per Kvorning Erik Møller Birthe Rusike Medlem af revisionsudvalget Side 1 Side 2 Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har d.d. behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2014, der består af ledelsesberetning, 5 års nøgletal samt regnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt solvenskrav (pr. 14. august 2014) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.3.213 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1 Intern

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012.

NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 29. oktober 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2012 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2012 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013

Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Sparekassen Sjælland Halvårsrapport 2013 Egenkapitalen er steget med 36,2 mio. kr. til 2.186,1 mio. kr. Solvensprocenten er steget til 20,5 pct. og kernekapitalprocenten til 18,4 pct. Resultat efter skat

Læs mere

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015

Information om kapitalforhold og risici. 1. halvår 2015 Information om kapitalforhold og risici 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Intern proces for opgørelsen af solvensbehovet... 3 3 Metode til opgørelse af tilstrækkeligt kapitalgrundlag

Læs mere

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30.

Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. Risikooplysninger for Sparekassen Sjælland Redegørelse vedrørende individuelt kapitalbehov og tilstrækkelig kapitalgrundlag (pr. 30. juni 2014) Lovgrundlag. Ifølge kapitaldækningsbekendtgørelsen skal sparekassen

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Halvårsrapport 30. juni 2016

Halvårsrapport 30. juni 2016 Halvårsrapport 30. juni 2016 Andelskassen J.A.K Slagelse, under kontrol CVR-nr. 79 39 96 12 Indhold Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 3 Beretning halvårsrapport 2016 4 Regnskab Resultat- og Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen.

ny præsentation af basisindtjeningen m.v. i ledelsesberetningen. Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Dato: 06.02.2011 Dato: Vor ref.: Jens 06.02.2011 Ole Jensen Side: Telefon: 96331 5000 e-mail: direktionen@nordjyskebank.dk Selskabsmeddelelse

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Årsregnskabsmeddelelse 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 5. februar 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2012

Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 9 / 2012 Halvårsrapport for 1. halvår 2012 Nakskov, den 22. august 2012 Ref.: Direktionen / jc Resultat før skat på 5,3

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2014 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014

CVR-NR. 17029312. FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 2014 28. august 2014 CVR-NR. 17029312 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første halvår 28. august Resume FIH indgik i andet kvartal aftale om at frasælge sin udlånsforretning til henholdsvis Spar Nord Bank A/S og Nykredit

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 30. april 2015) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces for

Læs mere

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner...

1 Indledning... 3. 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital... 6. 1.1 Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. september 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Risikorapport pr. 30. juni 2013

Risikorapport pr. 30. juni 2013 pr. 30. juni 2013 Indhold Indhold risikorapport 30.06.2013 Side Indledning... 3 Solvenskrav og tilstrækkelig basiskapital... 4 Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov... 6 Solvensmæssig overdækning...

Læs mere

Frøs Herreds Sparekasse

Frøs Herreds Sparekasse Frøs Herreds Sparekasse Risikorapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Side Basiskapital 4 Solvenskrav og den tilstrækkelige kapital 5 Solvensbehov og solvenskrav 9 2 Indledning Oplysningerne

Læs mere

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune

KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 05/2010 Offentliggjort den 10.05.2010 kl. 10.50 Hjemsted: Assens Kommune KVARTALSRAPPORT Fondsbørsmeddelelse nr. 5/21 Offentliggjort den 1.5.21 kl. 1.5 Hjemsted: Assens Kommune TOTALBANKENS REGNSKAB FOR 1. KVARTAL 21 Totalbanken fordobler overskud før skat til 7,1 mio.kr. God

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt

Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt Risikooplysninger for Skjern Bank A/S Redegørelse vedrørende individuelt solvensbehov og individuelt kapitalkrav (pr. 18. august 2016) Indholdsfortegnelse 1. Beskrivelse af Skjern Banks interne proces

Læs mere

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning.

Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Dokumentation for solvensbehov i h.t. bekendtgørelse om kapitaldækning. Beslutning om størrelsen af Andelskassen Oikos nødvendige kapital og solvensbehov er truffet med baggrund i nedenstående beregning

Læs mere

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...

Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici... 2 Indledning...4 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier...5 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov...5 Kreditrisici...5 Markedsrisici...6 Operationelle risici... 7 Øvrige forhold...8 8.

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand

periodemeddelelse 3. kvartal 2011 for Spar LoLLand PERIODEMEDDELELSE 3. kvartal 2011 for Spar Lolland Indhold Indholdsfortegnelse Periodemeddelelse 30. september 2011 side 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar - 30. september 2011 side 7 Balance pr.

Læs mere

Individuelt solvensbehov 30. september 2012

Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Individuelt solvensbehov 30. september 2012 Solvensbehov og den tilstrækkelige basiskapital I henhold til lovgivningen skal bestyrelse og direktion fastsætte BankNordik s Individuelle solvensbehov. Beskrivelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov.

Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Kapitalredegørelse for Københavns Andelskasse halvårsrapport 2017. Redegørelse vedrørende tilstrækkelig kapitalgrundlag efter fradrag og individuelt solvensbehov. Indholdsfortegnelse: 1. Beskrivelse af

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015

Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 Periodemeddelelse 3. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Møns Bank vil åbne filial i Vordingborg hvor Allan Andersen, Mette Frank og Jan Nielsen allerede betjener kunder. Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2015 RESUME,

Læs mere

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici...

Indledning Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... Indledning... 3 6. Opdeling af solvensbehovet på risikokategorier... 4 7. Kommentering af sparekassens solvensbehov... 4 Kreditrisici... 4 Markedsrisici... 5 Operationelle risici... 6 Øvrige forhold...

Læs mere

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5

Risikostyring. Pr. 30. juni 2014. Side 1 af 5 Risikostyring Pr. 3. juni 214 Side 1 af 5 Baggrund I overensstemmelse med bilag 2 i bekendtgørelse om opgørelse af risikoeksponeringer, kapitalgrundlag og solvensbehov nr. 295 af den 27. marts 214 gives

Læs mere

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312

FIH årsrapport 2012. CVR-nr. 17029312 FIH årsrapport 2012 CVR-nr. 17029312 2 n N O T E R FIH ÅRSRAPPORT 2012 FIH ÅRSRAPPORT 2012 n 3 Indhold Ledelsesberetning I. Hovedtal 5 II. Forord 6 III. Årets resultat 9 IV. Udsigterne for 2013 18 V. Likviditet

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1. kvartal 2017 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn

Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn Sparekassen for Nørre Nebel og Omegn CVR. NR. 66 67 10 11 Risikorapport Pr. 31.12.2013 Risikorapport i henhold til Kapitaldækningsbekendtgørelsen I henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen bilag 20 skal

Læs mere

1. halvår Risikorapport

1. halvår Risikorapport 1. halvår 2012 Risikorapport Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken. Denne

Læs mere

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks

2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Pressemeddelelse Årsrapport 2010 Inkl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Negativ kursregulering af egenbeholdning medvirker til et utilfredsstillende resultat

Læs mere

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012

Individuelt solvensbehov Nordea Bank Danmark koncernen 31. marts 2012 Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 31. marts 2012 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 3 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE

SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE SPAREKASSEN DEN LILLE BIKUBE Risikorapport i henhold til kapitaldækningsbekendtgørelsen. Offentliggørelsespolitik I henhold til kapitalbekendtgørelsens 60 bilag 20, er det sparekassen pålagt at offentliggøre

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første kvartal maj 2012

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første kvartal maj 2012 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første kvartal 2012 9. maj 2012 Resume FIH koncernens moderselskab, FIH Holding A/S, og Finansiel Stabilitet A/S (Finansiel Stabilitet) indgik 2. marts 2012 en aftale,

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Halvårsrapport pr. 30.06.2015 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Ledelsesberetning 3 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE

KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE KVARTALSRAPPORT 30. SEPTEMBER 2011 ANDELSKASSEN J.A.K. SLAGELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens regnskabspåtegning.... 2 Ledelsesberetning...... 3-4 Resultatopgørelse...... 5 Balance........ 6 Ændringer

Læs mere

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov

Risikooplysninger for Ringkjøbing Landbobank A/S Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov Side 1 af 6 Risikooplysninger for Kvartalsvis redegørelse vedrørende tilstrækkeligt kapitalgrundlag og individuelt solvensbehov (pr. 25. oktober 2017) Vi gør venligst opmærksom på, at redegørelsen er bygget

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 15. maj 2013 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner...

1 Indledning Definition af det individuelle solvensbehov Individuelt solvensbehov og basiskapital Hovedkonklusioner... Individuelt solvensbehov Danmark koncernen 30. juni 2013 1 1 Indledning... 3 1.1 Hovedkonklusioner... 3 2 Definition af det individuelle solvensbehov... 4 3 Individuelt solvensbehov og basiskapital...

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2014 Fondsbørsmeddelelse nr. 07/2014 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 14,5 mio. kr. Basisdrift på 10,1 mio. kr. Nedskrivninger på udlån mv. på 2,0 mio. kr.

Læs mere

Risikorapport. 1. halvår 2016

Risikorapport. 1. halvår 2016 Risikorapport 1. halvår 2016 2 Individuelt solvensbehov og solvenskrav Fastsættelsen af PenSam Bank's solvensbehov sker på baggrund af en vurdering af de forskellige risikokilder, som påvirker banken.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015

Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 Periodemeddelelse 1. kvartal 2015 CVR-nr. 65746018 Næstved afd. har fået godt fat siden åbningen den 21. november 2014. Fondsbørsmeddelelse nr. 04/2015 RESUME, HOVED- OG NØGLETAL Resultat før skat på 9,0

Læs mere