ÅRSRAPPORT Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Delta-1 T4 T8 Alpha-1 GRO#3 Gamma-1 Hellefisk-1 Ikermiut-1 Kangâmiut-1 Nukik-2 Nukik-1 AT7 LF7 AT2 Qulleq-1

2 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelsens forord 4 Ledelsesberetning 5 NUNAOIL s resultat og forventninger 6 Olieindustriens faser 7 GOIA 8 Olieefterforskning i Grønland 12 Baffin Bugt 14 Disko Vest 16 Nuuk Vest 18 Kap Farvel 20 Grønlandshavet 22 Risikostyring 24 Selskabsledelse 25 Retningslinjer og politikker 26 Ledelsespåtegning 28 Revisionspåtegning 29 Regnskab 30 Licenshavere i Grønland 38 Selskabsoplysninger SELSKAB NUNAOIL A/S Tuapannguit 38 Postboks Nuuk Grønland Telefon: Internet: Følg NUNAOIL på LinkedIn CVR-nr.: Stiftet: 23. januar 1985 Hjemsted: Kommuneqarfik Sermersooq BESTYRELSE Lars Dencker, formand Helga Sofie Jakobsen, næstformand Lone Nukaaraq Møller Kunuk Olsen Peter Helmer Steen DIREKTION Hans Kristian Olsen REVISION Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 22. april 2015 Regnskabsår: 1. januar december Forside: Kort over Grønland med angivelse af seismiske undersøgelser fra starten af 1970 erne og frem til i dag, der viser mere end linjekilometer seismik. For mere information om data, se side 9 i denne årsrapport. Billederne på side 17, 18 og 21 i denne årsrapport er stillet til rådighed af TGS i forbindelse med deres seismik-indsamling i REDAKTION: NUNAOIL A/S LAYOUT & PRODUKTION: ICICERO, NUUK TRYK: JOHNSEN.DK OFFENTLIGGØRELSE: APRIL 2015

3 Hoved- og nøgletal t.kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Medarbejdere Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nøgletal i % * Overskudsgrad ,0 47,3 Soliditetsgrad 58,3 65,5 68,7 80,1 69,6 Forrentning af egenkapitalen ,0 25,6 * Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & -Nøgletal Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet. Definitioner af nøgletallene fremgår af side 32 i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. REDEGØRELSE TIL INATSISARTUT Denne årsrapport opfylder lovkravene i forbindelse med regnskabsaflæggelse i Grønland, og udgør samtidig den lovpligtige årlige redegørelse til Inatsisartut i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 7. december 2009 om NUNAOIL A/S. Ledelsesberetningen er endvidere udarbejdet med udgangspunkt i anbefalinger om god selskabsledelse udarbejdet af Naalakkersuisut. Årsrapporten er udarbejdet på dansk, grønlandsk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2014 Hoved- og nøgletal NUNAOIL A/S 3

4 Bestyrelsens forord NUNAOIL A/S og dennes bestyrelse har siden 2013 haft stor opmærksomhed på besparelser med årlige reduktioner af selskabets driftsomkostninger indenfor de forventninger og målsætninger der er udarbejdet i tæt samarbejde med ejeren. Målsætningen har været at reducere driftsudgifterne med mindst 10% fra 2013, ligesom det samlede driftsresultat så vidt muligt henover årene nedbringes til 8 mio. kr. i 2017 og at selskabet altid skal have kapital til 2 års fortsat drift. Bestyrelsen har desuden i overensstemmelse med sit mandat i lov og vedtægter haft opmærksomhed på udøvelsen af selskabets rolle som statsdeltager i alle licenser tildelt af myndighederne med henblik på olieefterforskningsaktivitet i grønlandsk farvand. Denne rolle udøves gennem aktiv deltagelse på lige fod med de øvrige partnere i de tekniskeog operatørkomiteer i samtlige licenser samt som medlem i GOIA (Greenland Oil Industry Association). I oktober 2014 valgte 4 medlemmer af den daværende bestyrelse, at trække sig i utilfredshed med ejerens ønsker og ageren omkring selskabets fremtidige finansieringsbehov, som den daværende bestyrelse ikke mente stemte overens med en forsvarlig udfyldelse af den rolle og det ansvar, som placering som nationalt olieselskab afstedkommer. Indtil den ordinære generalforsamling planlagt til den 22. april 2015 er der indsat en bestyrelse, der siden november har varetaget de opgaver, som følger af en bestyrelses ansvar og NUNAOIL har fortsat og fortsætter, arbejdet ufortrødent indtil nye rammer bliver besluttet. Licensområder Befolkede områder Hovedstad Provins hovedstad Store byer Personer pr km Kort over Arktis med efterforskningslicenser, befolkningsdensitet samt vigtige byer. 4 Årsrapport 2014 Bestyrelsens forord NUNAOIL A/S

5 Ledelsesberetning Årets aktiviteter Grønlandshavet - Nordøstgrønland Før starten af 1990erne var kontinentalsokkelområdet Nordøstgrønland blandt de sidste uudforskede områder på den nordlige halvkugle, men i den første halvdel af 1990erne formåede KANUMAS gruppen, bestående af syv olieselskaber med NUNAOIL som operatør, at indsamle næsten linjekilometer seismik i det isfyldte havområde med den danske flådes inspektionsskib Thetis. Siden da er forståelsen for geologien og områdets store efterforskningspotentiale øget markant. Der har især været en betydelig stigning i geologisk og geofysisk dataindsamling indenfor de seneste 10 år og i 2012/13 blev havområdet for første gang åbnet i licensrunder. I dag er der tildelt 5 efterforskningslicenser til fire forskellige konsortier bestående af i alt 9 olieselskaber. På grund af de udfordrende klimatiske og fysiske forhold i Grønlandshavet er de 5 licenser tildelt for en efterforskningsperiode på 16 år mod en 10 årig efterforskningsperiode i licenserne i Vestgrønland. I Grønlandshavet blev der i løbet af efteråret 2014 gennemført et licensfokuseret seismisk indsamlingsprogram. Geofysiske og geologiske data indsamlingsaktiviteter forventes at fortsætte de næste par år i Grønlandshavet. Området vil derved blive modnet i en sådan grad at lønsomheden kan vurderes, og der kan derved tages stilling til det videre efterforskningsforløb i licenserne. Jameson Land - Østgrønland I 2015 er det 30 år siden, at Jameson Land senest var i fokus i forbindelse med kulbrinteefterforskning med olieselskabet ARCO (Atlantic Richfield Company) som operatør. Dette var kimen til stiftelsen af NUNAOIL A/S, som dengang deltog som båren partner med en andel på 25%. Efter mere end 10 års status som Åben-Dør område er der nu skabt fornyet interesse for kulbrinteefterforskning på Jameson Land. Dette har resulteret i, at der ved slutningen af året er indkommet ansøgninger på to licensblokke. Ansøgningerne er i øjeblikket under behandling hos de grønlandske myndigheder. Vestgrønland Efter flere år med et meget højt aktivitetsniveau i havet ud for Vestgrønland ses der nu generelt aftagende aktiviteter over hele området. I løbet af de seneste 10 år er der blevet boret 8 efterforskningsbrønde samt indsamlet store mængder af 2D og 3D seismik med henblik på at vurdere de enkelte licensområders oliepotentiale. Efterforskningsboringer i 2010 og 2011 førte ikke til kommercielle kulbrintefund og dette har blandt andet været medvirkende til tilbageleverin- FAKTA - OM NUNAOIL NUNAOIL deltager på Grønlands Selvstyres vegne som ikke-operativ partner med henholdsvis 12,5% eller 8% i alle ek si sterende efterforsknings- og udnyttelsestilladelser (enerets tilladelser) på grønlandsk sokkel. NUNAOIL er båren partner i efterforskningsperioden og Grønland betaler således ikke for deltagelse i disse efterforskningsaktiviteter. Af de grønlandske myndigheders olie- og mineralstrategi fremgår det at NUNAOIL i fremtiden vil være båren ikke-operativ partner med 6,25% i alle kommende eneretstilladelser. Selskabet er som den eneste deltager med i alle eneretstilladelser og spiller derfor en central rolle i forhold til at fastholde og forankre viden i Grønland samt forsøge at sikre deling af viden på tværs af de forskellige partnerskabers aktiviteter. NUNAOIL øver indflydelse i eneretstilladelsernes styrende organer, hvor selskabet aktivt påvirker operatørerne således, at ef ter forskningen foregår med størst mulig hensyntagen til sik ker hed og miljø samt med hensyntagen til at Grønlands kulbrintepotentiale efterforskes på bedst mulig måde. Selskabet er fuldgyldigt medlem af brancheforeningen GOIA (Greenland Oil Industry Association) og deltager i samtlige af de arbejdsgrupper, der er nedsat i GOIA, herunder eksempelvis helse, sikkerhed og miljø, samt boreteknologi. Selskabet udøver sit virke med det formål at bidrage til det grønlandske samfund i størst mulig omfang, hvilket også følger af Lov om NUNAOIL. NUNAOIL s formulerede samfundsansvar (CSR politik) kan findes på virksomhedens hjemmeside. De eneretstilladelser, hvori NUNAOIL deltager, er alle underlagt grønlandsk lovgivning. NUNAOIL er ikke operatør og fore står dermed ikke den daglige drift i licenserne. Det daglige arbejde består derimod blandt andet i tolkning af data, deltagelse i licensmøder, understøttelse til udarbejdelse af ma te ri aler og scenarier, varetagelse af juridiske opgaver i de mange aftaler, som regulerer samarbejdet med partnerne. Ved udgangen af 2014 var NUNAOIL aktiv i 18 efterforsknings- og udnyttelsestilladelser, der dækkede et samlet areal på km 2 i Grønland. Årsrapport 2014 Ledelsesberetning NUNAOIL A/S 5

6 gen af flere efterforskningslicenser i Vestgrønland. Desuden har enkelte selskaber revurderet deres strategi i Grønland og trukket sig ud af flere konsortier. I de kommende år forventes det, at aktiviteten i de resterende 10 efterforsknings- og udnyttelsestilladelser i Vestgrønland vil være fokuseret på en fortsat tolkning af de store mængder eksisterende data med henblik på en nøjere vurdering af områdernes oliepotentiale. Resultat Årets resultat blev et underskud på 6,7 mio. kr. hvilket er bedre end forventet grundet ikke-budgetteret salg af seismiske data og reduktion af lønudgifter ved fald i antal ansatte. Indtil der gøres et kommercielt fund af olie og dette sættes i produktion, forventer NUNAOIL underskud i selskabet. I tilknytning til hver udstedt licens i Grønland er der afsat midler til kompetenceopbygning af NUNAOIL s personale. Disse kaldes bilag 4-midler. De samlede udgifter til denne refundérbare kompetenceopbygning udgjorde i t.kr. (2013: t.kr.). Bestyrelse og direktion følger udviklingen i brugen af midlerne tæt, så der sikres størst mulig kompetenceudvikling i selskabet. NUNAOIL s aktiekapital udgør 10 mio. kr., mens egenkapitalen ultimo 2014 udgjorde mio. kr. Selskabets samlede pengestrøm var negativ med 3,4 mio. kr. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter balancedagen ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på regnskabet. Finansielle mål og forventninger NUNAOIL forventer ikke overskud før en egentlig olieproduktion påbegyndes i Grønland, hvilket er et scenarie som ligger flere år frem i tiden. Status som båren partner i efterforskningsfasen begrænser i væsentlig grad selskabet for den økonomiske eksponering indtil dette sker. I 2015 bugetteres med et underskud på 8,2 mio. kr. Salg af seismiske data i NUNAOIL er faldende og denne tendens forventes at fortsætte indtil salget ophører inden for en kort årrække. Eventuelt salg vil påvirke resultatet positivt, men ud fra et forsigtighedsprincip budgetteres der ikke med yderligere salg af seismiske data fremover. Namminersorlutik Oqartussat, Grønlands Selvstyre, har i 2014 under det tidligere Naalakkersuisut vedtaget en ny olie- og mineralstrategi for I strategien lægges der op til at NUNAOIL i fremtidige efterforsknings- og udnyttelseslicenser vil indgå som båren partner med en andel på 6,25% i modsætning til nuværende 8%-12,5%. Om strategien vil medføre yderligere ændringer for NUNAOIL er uafklaret. Det er NUNAOIL s vurdering, at en afklaring vil finde sted i løbet af NUNAOIL A/S varetager Grønlands Selvstyres deltagelse i kulbrintetilladelser samt opgaver i og udenfor Grønland, der står i naturlig forbindelse hermed Citat: Lov om NUNAOIL, 1. 6 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning NUNAOIL A/S

7 Olieindustriens faser Livscyklussen for et olieprojekt kan illustreres med 5 trin fra licenstildeling til nedlukning. I Grønland er alle licenser i efterforskningsfasen, hvor der ledes aktivt efter kulbrinter. Efterforskningsperioden for de grønlandske licenser er mellem år, og en efterforskningsboring vil typisk foretages et godt stykke inde i et efterforskningsforløb. Såfremt en efterforskningsboring fører til et kommercielt kulbrintefund vil selskaberne kunne gå videre med udbygningsfasen og derefter produktionsfasen. I disse faser kræves større investeringer og de ligger mange år ude i fremtiden. LICENS EFTERFORSKNING UDBYGNING PRODUKTION NEDLUKNING NUNAOIL s aktiviteter i forbindelse med efterforskningslicenserne i Grønland: 1) Interaktion med lokalsamfund og myndigheder - Deltagelse i borgermøder i Grønland i forbindelse med kulbrinteefterforskning. 2) Teknisk indsats - Konstruktiv og aktiv deltagelse i licensarbejdet med henblik på at øge mulighederne for at gøre kommercielle fund af olie til gavn for det grønlandske samfund. - Opbygning af kompetence til brug for myndighedernes fremtidige planlægning af olieindustrien i Grønland, herunder bidrage ved behov i myndighedernes fremtidige licenshøringsrunder. - Udbredelse af viden om Grønlands oliepotentiale til interessenter inden for olieindustrien for at øge interessen for Grønland. 3) Kommerciel og juridisk indsats - Forhandling af samarbejdsaftaler med øvrige partnere. - Udvikling af finansieringsscenarier ved kommercielle fund i nært samarbejde med myndighederne. - Videreformidling af NUNAOIL s faglige indsigt til det grønlandske samfund, f.eks. gennem foredrag for uddannelsesinstitutioner, politiske beslutningstagere, industriaktører og internationale aktører. - Opbygning af databaser af geologisk og anden olierelevant information. - Bidrage med foredrag, deltagelse ved konferencer, møder i lokalsamfundet eller andet relevant for at støtte og øge Grønlands indsats og fokus på uddannelse, efteruddannelse og kompetenceopbygning inden for råstofindustrien. - Information til offentligheden om relevante samfundsforhold knyttet til kulbrinteaktiviteter, lokalt og nationalt i forhold til fakta, muligheder, konsekvenser og risici. - Deltagelse i styringskomitémøder i de enkelte licenser. - Indgåelse af serviceaftaler og servicering af partnerne. Årsrapport 2014 Olieindutriens faser NUNAOIL A/S 7

8 GOIA - Greenland Oil Industry Association NUNAOIL er aktivt medlem af GOIA (Greenland Oil Industry Association), som er en brancheorganisation for de olieselskaber, der har efterforskningslicenser i Grønland. NUNA OIL kender de øvrige selskaber, der er medlemmer af GOIA, fordi der i hver licens i Grønland samarbejdes om efterforskning. De aktive selskaber i GOIA, udover NUNAOIL A/S, er: BP Cairn Chevron ConocoPhillips Dong Energy ENI GreenPex Husky Energy Maersk Oil Shell Statoil Tullow Oil GOIA s primære mål er, at: arbejde sammen for at bidrage til en sikker udførelse af f.eks bore- og produktionsaktiviteter og at sikre de højeste standarder med hensyn til miljøet, udvikle fælles viden gennem industristudier og at dele best practice, stille et forum til rådighed for kommunikation med myn dighederne og det grønlandske samfund, styrke og promovere udviklingen af en konkurrencedygtig olie- og gasindustri i Grønland gennem samarbejde og dialog med interessenter. Som medlem af GOIA er NUNAOIL repræsenteret i organisationens øverste styringskomité, men har også et medlem i hver af de seks underkomitéer, som beskæftiger sig med HSE (Helse, Sikkerhed og Miljø) oliespildsberedskab boreteknologi kommunikation jura økonomi Ved at deltage i komiteerne, får NUNAOIL indblik i bedste praksis fra andre selskaber og danner et vigtigt netværk for at få den bedste og mest opdaterede industrividen og -erfaring til Grønland. I komitéerne diskuteres den nyeste viden fra medlemmerne i såvel branchen som i Grønland, ligesom udvikling og tiltag i forskellige retninger indenfor olieefterforskning behandles. Forumet er gavnligt i Grønland, fordi man kan vidensdele til gavn for alle, men især for Grønland, fordi landet har brug for viden og ekspertiseopbygning. 8 Årsrapport 2014 GOIA NUNAOIL A/S

9 Data Efterforskningen efter kulbrinter i Grønland har været i gang i snart 50 år. Der er blevet investeret store summer i efterforskningen. Interessen har skabt arbejdspladser lokalt og internationalt. De mange data der gennem årene er blevet indsamlet og som stadig bliver indsamlet danner grundlaget for den viden man i dag har om kulbrintepotentialet i Grønland og har derfor en meget stor værdi. Øget efterforskning i Grønland En licenshaver er forpligtiget til at udføre et arbejdsprogram, der typisk omfatter indsamling af forskellige geologiske og geofysiske data. Disse data er essentielle for den geologiske kortlægning og forståelse af et licensområde. Efterhånden, som der indsamles flere og flere data og dermed større viden, bliver det muligt at identificere områder med det største kulbrintepotentiale. Bliver kulbrintepotentialet vurderet til at være tilstrækkeligt stort kan efterforskningen udvides til at omfatte en efterforskningsboring, som senest blev udført i Grønland i 2010 og 2011 af Cairn. Seismiske undersøgelser i årene erne 2000erne 1990erne 1980erne 1970erne Aktivitetsniveauet i olieefterforskningen kan måles ud fra blandt andet mængden af indsamlede seismiske data samt antallet af borede efterforskningsbrønde. Alene de seneste 7 år er mængden af efterforskningsdata, som er blevet indsamlet i Grønland, mere end fordoblet. Store moderne 2D seismiske undersøgelser er gennemført både i Nordvest- og Nordøstgrøn land, der er boret flere efterforskningsbrønde langt mod nord og Grønlands største - og verdens nordligste - 3D seismi- Diagrammet viser hvordan mængden af indsamlede seismiske data fordeler sig over de seneste fem årtier. Dette giver et re præ sentativt billede af niveauet for kulbrinteefterforskningen i Grønland, som begyndte for alvor i 1970 erne. De seneste to årtier er kul brinteefterforskningen i Grønland øget markant og denne tendens forventes at fortsætte. De to diagrammer viser mængden af seismiske data indsamlet offshore Øst- og Vestgrønland i perioden 1970 til 2014 samt deres ejerforhold (kommerciel, videnskabelig, frigivet og i licens). Det er værd at bemærke at der de senere år er sket en betragtelig indsamling af kommercielle data i Østgrønland med henblik på videresalg til selskaber, der udviste interesse i den nyligt afholdte udbudsrunde i dette område. Km seismik Seismiske undersøgelser (Vestgrønland) Seismiske undersøgelser (Østgrønland) 2014 Kommerciel Videnskabelig Frigivet Licens Årstal Km seismik Kommerciel Videnskabelig Frigivet Årstal Årsrapport 2014 Data NUNAOIL A/S 9

10 ske undersøgelser, som giver en stor detaljeringsgrad af undergrunden, er blevet gennemført i Baffin Bugt. Dette har betydet en markant modning af fokusområderne for den grønlandske olieefterforskning. I tillæg hertil bliver der indsamlet mange andre typer geologiske og geofysiske data, som indgår som en del af den samlede efterforskningsindsats. Størstedelen af den grønlandske sokkel må dog stadigvæk karakteriseres som værende umoden med hensyn til den eksisterende datadækning. Km seismik Seismic Vestgrønland Seismic Østgrønland 3D seismik Boringer Akkumuleret Data ( ) Antal boringer Skiftende fokus Interessen for olieefterforskning i Grønland flytter sig geografisk i takt med at de grønlandske myndigheder annoncerer nye udbudsrunder. Dette afspejles bl.a. i indsamlingen af regionale spekulative data forud for udbudsrunder og indsamling af licensfokuserede data som led i arbejdsprogrammerne i tildelte licenser. De seneste udbudsrunder i Nordvest- og Nordøstgrønland har resulteret i indsamling af mange nye data. Disse data er med til at danne grundlag for vurderingen af undergrundens kulbrintepotentiale. Store dele af den grønlandske kontinentalsokkel er kun dækket af ældre data, der ikke nødvendigvis lever op til dagens standarder. Bearbejdning af disse ældre data ved hjælp af ny teknologi, kan give en væsentlig forbedret datakvalitet, og netop datakvaliteten er vigtig for den geologiske kortlægning og forståelse af områderne. Hurtigere computere og nye teknologier kan give forbedrede metoder til at bearbejde data i fremtiden. I nogle geologiske områder i Grønland er en nyudvikling af teknologier en forudsætning for at efterforskningen kan fortsætte. Eksempelvis muligheden for bedre kortlægning af strukturer under vulkanske bjergarter. Forud for en udbudsrunde er det almindeligt, at den seismiske industri indsamler kommercielle seismiske data indenfor et specifikt område med henblik på videresalg til interesserede Årstal olieselskaber. Adgang til moderne data er nødvendig, hvis et olieselskab ønsker at vurdere et områdes kulbrintepotentiale. På baggrund heraf vælger nogle olieselskaber dog ikke at søge en licens, mens andre igen vælger at gå videre og søge om en efterforsknings- og udnyttelseslicens i et område, som olieselskabet har vurderet til at være lønsomt. Tillige kan der forekomme stor konkurrence blandt ansøgende olieselskaber og nogle opnår aldrig en licens trods store investeringer. NUNA OIL har tidligere haft mulighed for at være med til at planlægge og investere i indsamling af nye data. Videresalg af disse data sikrede NUNAOIL et overskud i en årrække Diagrammet viser seismiske data akkumuleret (stablet) igennem tiden ( ). Især i de seneste seks-syv år er der sket en betragtelig stigning i den seismiske dataindsamling både som resultat af nye udbudsrunder og omfattende arbejdsprogrammer i de tildelte licenser. Værdi af data Data har ingen værdi for Grønland med mindre, at der er nogle med de rette kundskaber og værktøjer, der kan tolke dem. NUNAOIL står i en unik situation med adgang til de fleste data samt viden og den fornødne ekspertise til at kunne forstå og Km seismik Seismiske undersøgelser ( ) Pris på Olie (USD/b) Årstal D Ø GRL 3D V GRL 2D V GRL Olie pris Indsamlede 2D og 3D seismiske data i Øst- og Vestgrønland i perioden 1970 til 2014 sammenholdt med olieprisen på verdensplan (USD/b). Bemærk at de to ting følges fint ad høj oliepris høj aktivitet lav oliepris lav aktivitet. 10 Årsrapport 2014 Data NUNAOIL A/S

11 bearbejde disse mange og forskelligartede data. Siden selskabets tilblivelse er alle efterforskningsdata, som NUNAOIL har fået adgang til gennem aktiv deltagelse i licenssamarbejdet, blevet systematiseret og inkorporeret i projekter. Som nationalt olieselskab med 100% fokus på Grønland, er NUNAOIL for plig tiget til at sikre, at der ikke går viden tabt og at der bygges videre på eksisterende viden. Som rådgiver for myndighederne har NUNAOIL tillige mulighed for at få adgang til alle data, der indsamles under en forundersøgelsestilladelse. Disse data er af stor vigtighed for at kunne vurdere et områdes kulbrintepo- tentiale, og på basis heraf kan myndighederne justere hvilke skatter og royalties, der modsvarer efterforskningsrisikoen i nye licensområder. Den øgede mængde data og viden, der genereres i efterforskningsmæssig sammenhæng, skal ses som en berigelse for hele Grønland. Værdien af de data og den viden, der er skabt, danner mulighed og grundlag for, at den videre efterforskningsindsats kan lede frem til et kommercielt oliefund her i landet. Denne opgave er grundpillen for NUNAOIL s arbejde i dag. Kortet viser linjeføringen for de seismiske togter i Grønland siden starten af 1970 erne. Farveskalaen angiver alderen på de seismiske data (blå = ældst; rød = yngst). Mere end km seismik ligger til grund for dette kort. Alderen på de seismiske data viser, hvordan efterforskningsfokus har flyttet sig typisk i takt med, at nye områder er blevet åbnet i nye udbudsrunder. Årsrapport 2014 Data NUNAOIL A/S 11

12 Olieefterforskning i Grønland Olieefterforskning i Grønland er yderst bekostelig og i særdeleshed videnskrævende. En stor del af den nuværende viden om Grønlands kulbrintepotentiale er fremskaffet ved indsamling af store mængder geofysiske data siden 1970 erne. Disse data udgør sammen med den geologiske viden fundamentet for potentielle kommercielle oliefund i Grønland. Der er til dato ikke fundet kulbrinter i kommercielle mængder i de 14 offshore efterforskningsbrønde, der er blevet boret i Grønland siden midten af 1970 erne, men den viden, disse efterforskningsboringer har afstedkommet er yderst vigtig i den fremadrettede efterforskningsindsats i Grønland. Der har siden 2002 været afholdt fem udbudsrunder og de tildelte tilladelser i disse runder, er i forskellige stadier i efterforskningsforløbet. I 5 årtier har der været olieefterforskning i Grønland. Uanfægtet anses størstedelen af områderne ud for både Vest- og Østgrønland fortsat at være efterforskningsmæssigt uudforsket, og der er derfor et stort behov for at fortsætte vidensopbygningen. Dette kan ske både gennem indsamling af nye data samt gennem bearbejdelse af Baffin Bugt Disko Vest Grønlandshavet Nuuk Vest Kap Farvel Licens Km Åben Dør Procedure Ansøgning 12 Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland NUNAOIL A/S

13 allerede eksisterende data for på den måde at vurdere kulbrintepotentialet yderligere og dermed målrette efterforskningen med henblik på kommercielle oliefund. De grønlandske myndigheder offent liggjorde i 2014 en ny olie- og mine ral strategi for perioden Heri gives der indikationer for, hvilke om råder der fremover forventes at blive åbnet for tildeling af nye efterforsk nings licenser i forbindelse med kommende udbudsrunder. Det drejer sig om landområderne på Disko-øen og Nuussuaq-halvøen i Vestgrønland og Jameson Land i Østgrønland samt ikke-licensbelagte havområder i Baffin Bugt, Kap Farvel samt vest for Nuuk. I 2014 blev der tildelt én ny efterforsknings- og udnyttelseslicens i Grøn lands - havet, hvilket betyder, at NUNA OIL nu er partner i 5 licenser i dette havområde. Grønlandshavet er et uud forsket efterforskningsområde i relation til olie og gas med begrænsede mængder af data og udfordrende ope ra tionelle forhold, og derfor er licenserne tildelt for en 16 årig efterforskningsperiode i modsætning til 10 årige efterforskningsperioder i Vestgrønland. Det indledende arbejde i de 5 nyligt tildelte efterforskningslicenser i Grønlandshavet er allerede godt i gang, hvor især undersøgelser af oceanografiske og meteorologiske forhold samt is- og miljøforhold har været højt prioriteret i år. Dokumentationen af disse forhold er af stor betydning for at kunne operere sikkert og forsvarligt i Grønlandshavet. Derudover blev der i sommeren 2014 gennemført seismisk dataindsamling i flere af de licensbelagte områder med stor operationel succes. FAKTA - EFTERFORSKNINGSKONCEPTER OG GEOLOGISKE PROVINSER De aktive eneretstilladelser i Baffin Bugt, Disko Vest, Nuuk Vest, Kap Farvel og Grønlandshavet tilhører generelt fem overordnede geologiske provinser. Disse provinser har hver især dannet ramme for udbudsrunder i de senere år. Geologisk adskiller disse provinser sig fra hinanden ved at have unikke efterforskningskoncepter (plays), som kan føre til dannelsen af udvindbare forekomster af olie eller gas i undergrunden. Et play kan normalt kun efterprøves, ved at bore en efterforskningsbrønd i et kortlagt prospekt. Provinserne adskiller sig geologisk fra hinanden ved at have forskelligartede plays og derfor er en tør brønd i en provins ikke nødvendigvis af større betydning for fundsandsynligheden i en anden provins. Målrettet dataindsamling i udvalgte områder har givet mulighed for at kortlægge et stort antal leads (potentielle boremål), hvor betingelserne for at der kan gøres et kommercielt boremål kan være til stede. I samarbejde med andre partnere arbejder NUNAOIL med at identificere og katalogisere de forskellige potentielle boremål og registrere hvilke plays, der er blevet testet. Til dato er der kun blevet boret i to af de ovennævnte fem provinser (Nuuk Vest og Disko Vest). Nogle plays er testet negative imens mange efterforskningskoncepter stadigvæk mangler at blive efterprøvet. I de provinser, hvor efterforskningspotentialet endnu ikke er efterprøvet ved en boring (Kap Farvel, Grønlandshavet og Baffin Bugt), fokuserer NUNAOIL på at der skabes bedre forudsætninger for at flere boremål kan blive testet. Potentialet i et område kan dokumenteres som en kombination af geologernes bedste vurdering af henholdsvis fundsandsynlighed og de beregnede volumener af de kortlagte prospekter. Det er dette potentiale som sammen med økonomien i projektet der i sidste ende ligger til grund for en borebeslutning. Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland NUNAOIL A/S 13

14 Baffin Bugt Baffin Bugt har siden starten af 1990 erne været genstand for stigende efterforskningsaktivitet med de første 2D seismiske data indsamlet af KANUMAS gruppen (opereret af NUNAOIL med BP, Exxon, Chevron, JOGMEC, Shell og Statoil som partnere) i Der er i de efterfølgende årtier blevet indsamlet store mængder 2D seismiske data som led i de forundersøgelser, der er nødvendige for de indledende vurderinger af et områdes kulbrintepotentiale. I 2010 og 2011 afholdte de grønlandske myndigheder en Baffin Bugt udbudsrunde, og i dag er NUNAOIL båren partner i 5 eneretstilladelser i dette område. Siden tildelingen af eneretstilladelserne har dataindsamlingen ikke blot været fokuseret på mere blokspecifikke undersøgelser af både geologisk og geofysisk karakter, men også miljø, is og oceanografiske data er blevet indsamlet. I 2012 gik tilladelseshaverne i Baffin Bugt sammen om at indsamle et antal korte borekerner med det formål at indsamle stratigrafiske data til analyse i det videre efterforskningsarbejde. Disse data har været yderst vigtige i den geologiske forståelse af området og evalueringen af områdets kulbrintepotentiale. Alle tilladelser i Baffin Bugt har fået en 2-årig forlængelse. I løbet af denne 2-årige periode vil alle indsamlede data blive evalueret og økonomien i de kortlagte prospekter beregnes og en eventuel beslutning om at bore en efterforskningsbrønd vil afhænge af økonomien og usikkerhederne i disse potentielle boremål. Siden udbudsrunderne i 2010 og 2011 har der i Baffin Bugt været nogle år med licensfokuserede efterforskningsaktiviteter. Der er blandt andet blevet indsamlet store mængder 2D og 3D seismiske data samt gennemført et større fælles stratigrafisk boreprogram blandt samtlige aktører i området. Kortlægningen Licens By Bygd Qamut 2011/11 Efterforskningsboring Savissivik Anu 2011/12 Napu 2011/ Kilometre af licensområderne på grundlag af alle disse data og informationer har ført til en større viden om områdets kulbrintepotentiale. I forbindelse med den stratigrafiske borekampagne i 2012 var det nødvendigt at efterlade en borestreng på havbunden i den nordlige del af Baffin Bugt. I sommeren 2014 Pitu 2011/13 Tooq 2011/15 Kullorsuaq Nuussuaq Nutaarmiut Tasiusaq Innaarsuit Naajaat Tussaaq Aappilattoq Upernavik Kangersuatsiaq Upernavik Kujalleq blev stedet genbesøgt og borestrengen bjærget. Operationen blev udført uden arbejdsskader og med stor hensyntagen til miljøet. I 2014 har partnerskaberne i Baffin Bugt hver især haft fokus på tolkning og evaluering af de store mængder indsamlede geologiske og geofysiske data i området med henblik på at vurdere kulbrintepotentialet og planlægge det videre efterforskningsforløb i de enkelte licenser. Partnerskaberne ser især på, hvorvidt evalueringen af de allerede indsamlede data er tilstrækkelige til at kunne identificere egnede borelokaliteter, eller om der er behov for enten yderligere data eller mere tid til at bearbejde allerede eksisterende data, inden der kan tages en endelig beslutning om at bore en efterforskningsbrønd. Det er dyrt at bore en efterforskningsbrønd i Baffin Bugt. På grund af is- og miljøforholdene er boresæsonen kort, hvilket kan nødvendigøre en to-sæsoners boring. I tillæg hertil er der en to-rigs politik i Grønland med krav om, at der skal være en ekstra borerig i området under hele boreoperationen. Dette giver mulighed for en hurtig aflastningsbrønd hvis nødvendigt. De nuværende regler kan nødvendiggøre en større grad af samarbejde blandt operatørerne i området. Samtidig arbejdes der på nye 14 Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland - Baffin Bugt NUNAOIL A/S

15 teknologier, der vil give flere alternative afhjælpningsforanstaltninger, hvis det skulle blive nødvendigt. I tillæg til evalueringen af de geologiske og geofysiske data har partnerskaberne i Baffin Bugt lagt stor vægt på at vurdere is- og miljøforholdene i området. I sidste ende er det netop hensyntagen til blandt andet disse, der danner rammen for det videre arbejde i området og de enkelte efterforskningslicenser. For overblik over de ændrede ejerforhold i licenserne henvises til licensoversigten på side /12 Anu og 2011/14 Napu Efterforskningsaktiviteterne har i år be stået af indsamling af en række bøjer, der i løbet af de sidste to år har indsamlet vigtige meteorologiske og oceanografiske data. Disse data er blevet indsamlet med henblik på at skabe en bedre forståelse for de operationelle forhold for fremtidige efterforskningsaktiviteter i området. Derudover har partnerskabet haft fokus på den fortsatte evaluering af kulbrintepotentialet i begge efterforskningslicenser baseret på en omfattende mængde geologiske og geofysiske data herunder km 2 3D seismik. Ved udgangen af 2014 trak GDF Suez og Statoil sig ud af begge licenser, og som operatør for licenserne valgte Shell at overtage de udtrådte partneres licensandele. Shell har således nu en licensandel på 87,5% i både Anu og Napu, mens NUNAOIL s licens andel er uforandret på 12,5%. Partnerskabet har ved årets afslutning fået tildelt en forlængelse af licensen. 2011/11 Qamut Dette års efterforskningsprogram har haft fokus på indsamling af meteorologiske og oceanografiske data til brug for planlægning af en fremtidig efterforskningsboring samt udbygningskoncept i Qamut efterforskningslicensen. To typer måleinstrumenter blev udsat i løbet af sommeren 2014, hvor Baffin Bugt var isfrit. Det ene måleinstrument var et selvsejlende surfbræt-lignende fartøj, hvor bevægelserne i vandet leverede drivkraften, mens solceller drev sensorerne, der målte og leverede meteorologiske og oceanografiske data over et større område. Det andet måleinstrument var en fastforankret bøje. Denne er blevet fastgjort tæt ved en eventuel fremtidig borelokalitet, hvorfra den måler strøm- og isforhold samt bølgehøjde. Den fastforankrede bøje vil forblive på sin position vinteren over og vil blive indsamlet i Ved udgangen af 2014 trak DONG sig ud af licensen, og som operatør valgte ConocoPhillips at overtage DONG s licensandel. ConocoPhillips har således nu en licensandel på 87,5%, mens NUNAOIL s licensandel er uforandret på 12,5%. Partnerskabet har ved årets afslutning fået tildelt en forlængelse af licensen. 2011/13 Pitu I Pitu efterforskningslicensen er en række prospekter blevet identificeret i forbindelse med kortlægningen og evalueringen af 1.500km 2 3D seismiske data, som blev indsamlet i Vurderingen af kulbrintepotentialet i licensområdet fortsætter, men yderligere aktivitet i efterforskningslicensen er afhængig af en nedsættelse af operatørens ejerandel. Ved udgangen af 2014 trak Statoil sig ud af licensen, og som operatør valgte Cairn Energy at overtage Statoil s licensandel. Cairn Energy har således nu en licensandel på 87,5%, mens NUNA OIL s licensandel er uforandret på 12,5%. Partnerskabet har ved årets afslutning fået tildelt en forlængelse af licensen. 2011/15 Tooq Tooq licensen opereres af Mærsk Oil (47,5%) med Tullow Oil (40%) og NUNAOIL (12,5%) som partnere. Alle ind sam lede og tilgængelige geologiske, geo fy si ske og geokemiske data er under evaluering med henblik på at vurdere kulbrintepotentialet i licensen og hvorvidt licensen skal fortsætte i en eventuel borefase. Partnerskabet har ved årets afslutning fået tildelt en forlængelse af licensen. FAKTA BAFFIN BUGT Aktive licenser 5 Licenseret areal km 2 Geologisk provins km 2 Efterforskningsboringer 0 3D seismik km 2 2D seismik ca km Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland - Baffin Bugt NUNAOIL A/S 15

16 Disko Vest I Davis Strædet mellem 67 N og 71 N pågår der efterforskning efter kulbrinter i 4 efterforsknings- og udnyttelsestilladelser, som varierer i areal fra 8.419km km 2. Disse licenser blev tildelt i forbindelse med en udbudsrunde i 2006/07, og store mængder af geologiske og geofysiske data er sidenhen blevet indsamlet med henblik på at afdække tilladelsesområdernes kulbrintepotentiale. I 2010 og 2011 blev der boret 5 efterforskningsbrønde i tre af de nordligste tilladelser vest for Disko, Eqqua, Sigguk og Napariaq, som dokumenterede et fungerende kulbrintesystem i området. I 2014 blev en vis procentdel af Eqqua s oprindelige tilladelsesareal tilbageleveret efter gældende tilladelsesbetingelser under hensyntagen til Gamma-1 boringen fra 2011 samt særlige interesseområder, mens Napariaq og Ingoraq tilladelserne er anmodet om tilbagelevering. Arbejdet med at modne området yderligere med henblik på at kortlægge fremtidige velegnede boremål pågår løbende i de tilbageværende tilladelser. Havområdet vest for Disko-Nuussuaq har været genstand for kulbrinteefterforskning siden tildeling af de før ste licenser i Sidenhen er to licenser blevet tilbageleveret, én licens (2008/17 Naternaq ) har siden ud gangen af 2013 være ansøgt om tilbagelevering hos de grønlandske myndigheder, og to licenser (2011/16 Napariaq og 2011/17 Ingoraq ) blev anmodet om tilbagelevering i Området vest for Disko er efterforskningsmæssigt relativt modent med flere boringer samt god 2D seismisk datadækning. Borekampagner foretaget af Cairn i 2010 og 2011 dokumenterede et fungerende kulbrintesystem, men samtidigt dokumenterede kampagnen en større vulkansk lagpakke end tidligere antaget. Disse vulkanske lag dominerer en større del af området vest for Disko og har været den primære årsag til tilbageleveringen af efterforskningslicenser i dette område. Der er i dag fire aktive licenser i området. 2008/10 Sigguk og 2008/11 Eqqua I Sigguk licensen blev der i 2010 boret tre efterforskningsbrønde med både sub-basaltiske kretassiske og yngre overliggende tertiære aflejringer som efterforskningsmål, mens boringen i Eqqua licensen i 2011 havde en bassin bundsvifte af tertiær alder som boremål. I 2014 har licensgruppen, som udgøres af Cairn Energy (87,5%) som operatør og NUNAOIL (12,5%) som partner, fokuseret på at integrere brønddata fra netop disse 4 boringer og seismiske data med henblik på at opnå en bedre forståelse af licensområdets tilbageværende kulbrintepotentiale og dets geologiske opbygning samt strukturelle udvikling. Som en del af arbejdsprogrammet for Eqqua licensen er blokstørrelsen blevet reduceret med 30% således, at licensen nu har et areal på km 2. Partnerskabet har defineret den nye reducerede blokafgrænsning med hensyntagen til efterforskningspotentiale og vigtige data. ODP 645 Licens By Bygd Efterforskningsboring Sigguk 2008/10 Napariaq 2011/16 T4 Gamma Kilometre T8 Eqqua 2008/11 Delta-1 Alpha-1 Kangerluk 2007/ /22 Kangerluk og 2007/24 Ikermiut Husky (87,5%) er operatør af disse to efterforskningslicenser, som ligger i havområdet ud for Vestgrønland, med NUNAOIL (12,5%) som eneste partner. Begge efterforskningslicenser blev tildelt i forbindelse med Disko Vest udbudsrunden i 2007, og siden er der indsamlet km 2D seismik, km 2 3D seismik og km 2 flybårne gravimetriske og magnetiske data. Evalueringen af denne store mængde data fortsatte i 2014 med Ingoraq 2011/17 Ikermiut 2007/24 Hellefisk-1 Ikermiut-1 GRO#3 Nuugaatsiaq Illorsuit Saattut NiaqornatQaarsut Uummannaq Kangerluk Attu Ukkusissat Ikerasak Saqqaq Qeqertaq QeqertarsuaqIlulissat Kitsissuarsuit Akunnaaq Ikamiut Aasiaat Niaqornaarsuk Ikerasaarsuk Iginniarfik Sarfannguit Oqaatsut Ilimanaq Kangerlussuaq 16 Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland - Disko Vest NUNAOIL A/S

17 henblik på at kortlægge området og udvælge eventuelle fremtidige borelokaliteter. 2011/16 Napariaq og 2011/17 Ingoraq Napariaq og Ingoraq licenserne, opereres begge af Cairn Energy (87,5%) med NUNAOIL (12,5%) som eneste partner. Delta-1, som indtil dato er den nordligste beliggende efterforskningsbrønd i grønlandsk farvand, blev boret i Napariaq licensen i Boremålet var den kretassiske sektion, men brønden endte i vulkanitter i en dybde af m MDRT uden at påtræffe kulbrinter. Siden har partnerskabet lagt et stort arbejde i at evaluere kulbrintepotentialet yderligere i Napariaq licensen samt i den nærliggende Ingoraq licens. FAKTA DISKO VEST På grundlag af dette arbejde har partner skabet vurderet, at det tilbageværende efterforskningspotentiale i begge licenser er relativt lille, og operatøren har på vegne af partnerskabet derfor anmodet om en tilbagelevering af både Napariaq og Ingoraq. Anmodningen er i øjeblikket under behandling af de grønlandske myndigheder. Aktive licenser 4 Licenseret areal km 2 Geologisk provins km 2 Efterforskningsboringer 7 3D seismik ca km 2 2D seismik ca km Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland - Disko Vest NUNAOIL A/S 17

18 Nuuk Vest I havområdet vest for Nuuk ligger eneretstilladelserne Atammik og Lady Franklin, som siden 2002 og 2005 har været genstand for kulbrinteefterforskning. Operatørskabet blev oprindeligt varetaget af EnCana, men efter en farm-out proces i 2011 blev operatørskabet overtaget af Cairn Energy, som i dag har en tilladelsesandel på 87,5% mens NUNAOIL er båren partner med en andel på 12,5%. I 2011 blev der boret i alt 3 efterforskningsbrønde i de to tilladelser, og partnerskabet har siden haft fokus på at evaluere boreresultaterne. På trods af at området vest for Nuuk er et af de mest efterforskede offshore områder i Grønland, er der endnu ikke gjort kommercielle fund af kulbrinter. Påvisning af reservoirbjergart af Santonien alder i en brønd boret af Statoil i 2000 umiddelbart øst for Atammik og Lady Franklin tilladelserne samt spor af olie og gas i Cairn s brønde fra 2011 gør, at Nuuk Vest området stadig er interessant rent efterforskningsmæssigt. Derudover er området rent operationelt let tilgængeligt i og med gunstige isforhold gør det muligt at operere en stor del af året. I 2014 blev en vis procentdel af Atammik s og Lady Franklin s oprindelige tilladelsesareal tilbageleveret efter gældende betingelser under hensyntagen til boringerne fra 2011 samt særlige interesseområder. Partnerskabet fortsætter arbejdet med at evaluere områdets kulbrintepotentiale. Havområdet vest for Nuuk har siden 1970 erne været omfattet af olieefterforskningsaktiviteter. Flere borekampagner i området har været med til at modne området; senest i 2011, hvor der blevet boret tre brønde. Gode reservoirbjergarter er dokumenteret i alle boringer, og der er også dokumenteret spor af olie. Operationelt er dette havområde relativt nemt at operere i sammenlignet med andre grønlandske havområder. Det skyldes et begrænset havisdække i vinterperioden samtidig med at mængden af isbjerge er tilsvarende lavt. Derudover udgør vulkanske bjergarter ikke noget større problem for efterforskningen i langt størstedelen af området. Der er to aktive licenser i dette havområde i dag, og de grønlandske myndigheder har i deres nyeste olie og mineralstrategi varslet afholdelse af en ny licensrunde i området i Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland - Nuuk Vest NUNAOIL A/S

19 2002/15 Atammik og 2005/06 Lady Franklin Både Atammik og Lady Franklin ope reres af Cairn (87,5%) med NUNA- OIL (12,5%) som eneste partner. I en borekampagne i 2011 blev der foretaget to efterforskningsboringer i Atammik licensen og én boring i Lady Franklin licensen. Resultater herfra indgår i licensgruppens omfattende igangværende arbejde med at evaluere kulbrintepotentialet i de to licensområder. Som en del af efterforsk ningsforløbet for Lady Franklin og Atam mik er licensarealerne blevet reduceret med henholdsvis 55% og 51%, hvilket betyder, at licensarealerne nu er på henholdsvis km 2 og km 2. Partnerskabet har haft mulighed for at definere de nye blokafgrænsninger og derved tage hensyn til eksisterende boringer samt særlige interesseområder. Kangâmiut-1 Nukik-2 Nukik-1 Kangaamiut Maniitsoq Napasoq AT7 AT2 Atammik 2002/15 Atammik Kapisillit LF7 Lady Franklin 2005/06 Qulleq-1 Nuuk Qeqertarsuatsiaat Licens By Bygd Efterforskningsboring Kilometre Paamiut FAKTA NUUK VEST Aktive licenser 2 Licenseret areal km 2 Geologisk provins km 2 Efterforskningsboringer 7 3D seismik 0 km 2 2D seismik ca km Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland - Nuuk Vest NUNAOIL A/S 19

20 Kap Farvel Området omkring Kap Farvel udgøres af et knap km 2 stort Åben-Dør -område. Dette betyder, at selskaber kan søge om en eneretstilladelse uden en foregående udbudsrunde. Tidligere har der været tildelt fire eneretstilladelser i området, men to af disse er tilbageleveret og der er i dag kun to eneretstilladelser i Kap Farvel området, begge med Cairn Energy som operatør. Kap Farvel området er kendetegnet ved at have en ganske smal sokkel, store vanddybder og en begrænset datadækning, som dog er blevet bedre indenfor de sidste fire-fem år, hvor der er indsamlet både 2D og 3D seismiske data samt tyngde og magnetiske data. Som led i Grønlands Selvstyres olieog mineralstrategi blev Kap Farvel området i september 2014 på ny åbnet op for licensansøgninger i en såkaldt Åben-Dør procedure. Det udbudte område har et areal på km 2 og langt størstedelen heraf er relativt uudforsket. Ved at give olieselskaber mulighed for at søge efterforskningslicenser i Kap Farvel om rådet under en Åben-Dør procedure, åbnes der op for indsamling af nye data og viden. Den viden man herved vil opbyg ge, vil blandt andet være med til at stadfæste det fremtidige efterforskningspotentiale for området. Kap Farvel er karakteriseret ved at ha ve en smal kontinentalsokkel, en stejl kontinentalskråning og et dybhav med havdybder på mere end m. Dele af det dybmarine område kan end videre være underlagt oceanisk skor pe, hvilket kan have stor betydning for områdets kulbrintepotentiale. Om vendt er Kap Farvel området konjugerende margin til Newfoundlands kyst, hvor indsamling af nye seismiske data i de senere år har dokumenteret nye sedimentære bassiner, hvilket har givet fornyet optimisme for efterforskningspotentialet i de dybmarine dele af Labradorhavet. FAKTA KAP FARVEL Paamiut Licens By Bygd Kingittoq 2008/14 Ivittuut Arsuk Km Saqqamiut 2008/ /13 Saqqamiut og 2009/11 Salliit Cairn Energy (92%) har været ope ratør for licenserne Saqqamiut og Salliit med NUNAOIL (8%) som eneste partner siden Aktive licenser 2 Licenseret areal km 2 Åben-Dør areal km 2 Efterforskningsboringer 0 3D seismik ca km 2 Narsaq Qassimiut Qaqortoq Qassiarsuk Narsarsuaq Saarloq Igaliku Ammassivik Eqalugaarsuit Alluitsup Paa Nanortalik Salliit 2009/11 Tasiusaq Aappilattoq Narsaq Kujalleq Uummannarsuaq 2009/ /14 Kingittoq og 2009/10 Uummannarsuaq Disse to licenser opereres af Cairn Ener gy (92%) med NUNAOIL (8%) som eneste partner. Cairn Ener gy søgte ved udgangen af 2011 om tilbagelevering af disse licenser, og anmodningen er fortsat under behandling af de grønlandske myndigheder. 2D seismik ca km 20 Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland - Kap Farvel NUNAOIL A/S

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK

MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FREMME AF KOMMERCIELT ERHVERVSSAMARBEJDE MELLEM GRØNLAND OG DANMARK FEBRUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Sammenfatning... 3 2. Grønlands økonomiske og erhvervsmæssige forhold... 8 2.1

Læs mere

Råstofredegørelsen 2013

Råstofredegørelsen 2013 Råstofredegørelsen 2013 Udgiver Naalakkersuisut Copyright Naalakkersuisut Produktion ProGrafisk ApS Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning........................................................ 4 2.0 Organisationsændring

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer

til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer til gavn for grønland Udvalget for samfundsgavnlig udnyttelse af Grønlands naturressourcer indhold forord...4 rapportens opbygning...5 indledning...6 en samfundsgavnlig udnyttelse af grønlands råstoffer...8

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV

POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV POTENTIALER OG BARRIERER I ARKTIS FOR RIGSFÆLLESSKABETS MARITIME ERHVERV Søfartsstyrelsen December 2014 Forord... 3 1 2 3 Sammenfatning... 4 Metode og afgrænsning... 9 Generelle udviklingstendenser i Arktis...

Læs mere

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020

Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Foto: Per Arnesen Danmark, Grønland & Færøerne: Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis 2011 2020 Kongeriet Danmarks Strategi

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas.

No. 1 in Modern Energy Alsvej 21 8940 Randers SV Danmark Tlf.: +45 9730 0000 Fax: +45 9730 0001 vestas@vestas.com vestas.com vestas. Årsrapport 2008 vestas.com Vind er konkurrencedygtig Vestas har nedbragt Omkostningerne ved vindkraft væsentligt, og har gjort det økonomisk forsvarligt at øge moderne energis andel af verdens energimiks.

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

In the region for the region

In the region for the region Årsrapport 2010 In the region for the region Vestas Americas Vestas' største ordre til et enkelt vindkraftværk blev underskrevet i USA i 2010 en ordre på 190 V90-3.0 MW-møller til Alta Wind Energy Center-projektet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog

Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen. Håndbog HVORDAN? Håndbog for små og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshorebrancen OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDAN? OFFSHORE - HVORDA Håndbog 2 Offshore - hvordan? Håndbog Offshore - hvordan?

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk

Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Praktisk guide til konsortiedannelse og underleverandørnetværk Oxford Research A/S Falkoner Alle 20, 4. 2000 Frederiksberg C Projektet er

Læs mere

Vestas årsrapport 2007

Vestas årsrapport 2007 No. 1 in Modern Energy........................................... 004 Finansielle hoved- og nøgletal for koncernen.............................. 006 Ikke-finansielle hoved- og nøgletal for koncernen...........................

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR

GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR JANUAR 2011 WWW.KUM.DK GoD ledelse i selvejende KUltURiNstitUtioNeR 03.01.2011_168x237_REDEGØRELSE.indd 1 11/01/11 10.25 2 indledning indledning Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt: STRATEGI FOR DEN DANSKE INDSATS MOD PIRATERI 2011-2014 Illustrationer og fotos: Udenrigsministeriet, Forsvarsministeriet eller Forsvarets Mediecenter, med mindre andet er anført. Foto forside tv og midt:

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere