ÅRSRAPPORT Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT 2014. Delta-1 T4. T8 Alpha-1 GRO#3. Gamma-1. Hellefisk-1. Ikermiut-1. Kangâmiut-1. Nukik-2 Nukik-1 AT7 AT2 LF7."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2014 Delta-1 T4 T8 Alpha-1 GRO#3 Gamma-1 Hellefisk-1 Ikermiut-1 Kangâmiut-1 Nukik-2 Nukik-1 AT7 LF7 AT2 Qulleq-1

2 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Bestyrelsens forord 4 Ledelsesberetning 5 NUNAOIL s resultat og forventninger 6 Olieindustriens faser 7 GOIA 8 Olieefterforskning i Grønland 12 Baffin Bugt 14 Disko Vest 16 Nuuk Vest 18 Kap Farvel 20 Grønlandshavet 22 Risikostyring 24 Selskabsledelse 25 Retningslinjer og politikker 26 Ledelsespåtegning 28 Revisionspåtegning 29 Regnskab 30 Licenshavere i Grønland 38 Selskabsoplysninger SELSKAB NUNAOIL A/S Tuapannguit 38 Postboks Nuuk Grønland Telefon: Internet: Følg NUNAOIL på LinkedIn CVR-nr.: Stiftet: 23. januar 1985 Hjemsted: Kommuneqarfik Sermersooq BESTYRELSE Lars Dencker, formand Helga Sofie Jakobsen, næstformand Lone Nukaaraq Møller Kunuk Olsen Peter Helmer Steen DIREKTION Hans Kristian Olsen REVISION Grønlands Revisionskontor A/S, statsautoriserede revisorer GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 22. april 2015 Regnskabsår: 1. januar december Forside: Kort over Grønland med angivelse af seismiske undersøgelser fra starten af 1970 erne og frem til i dag, der viser mere end linjekilometer seismik. For mere information om data, se side 9 i denne årsrapport. Billederne på side 17, 18 og 21 i denne årsrapport er stillet til rådighed af TGS i forbindelse med deres seismik-indsamling i REDAKTION: NUNAOIL A/S LAYOUT & PRODUKTION: ICICERO, NUUK TRYK: JOHNSEN.DK OFFENTLIGGØRELSE: APRIL 2015

3 Hoved- og nøgletal t.kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoresultat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Årets resultat Balance Balancesum Egenkapital Pengestrømme Driftsaktivitet Investeringsaktivitet Finansieringsaktivitet Medarbejdere Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Nøgletal i % * Overskudsgrad ,0 47,3 Soliditetsgrad 58,3 65,5 68,7 80,1 69,6 Forrentning af egenkapitalen ,0 25,6 * Nøgletallene er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & -Nøgletal Nøgletal med negativ værdi er ikke angivet. Definitioner af nøgletallene fremgår af side 32 i afsnittet om anvendt regnskabspraksis. REDEGØRELSE TIL INATSISARTUT Denne årsrapport opfylder lovkravene i forbindelse med regnskabsaflæggelse i Grønland, og udgør samtidig den lovpligtige årlige redegørelse til Inatsisartut i henhold til Inatsisartutlov nr. 15 af 7. december 2009 om NUNAOIL A/S. Ledelsesberetningen er endvidere udarbejdet med udgangspunkt i anbefalinger om god selskabsledelse udarbejdet af Naalakkersuisut. Årsrapporten er udarbejdet på dansk, grønlandsk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Årsrapport 2014 Hoved- og nøgletal NUNAOIL A/S 3

4 Bestyrelsens forord NUNAOIL A/S og dennes bestyrelse har siden 2013 haft stor opmærksomhed på besparelser med årlige reduktioner af selskabets driftsomkostninger indenfor de forventninger og målsætninger der er udarbejdet i tæt samarbejde med ejeren. Målsætningen har været at reducere driftsudgifterne med mindst 10% fra 2013, ligesom det samlede driftsresultat så vidt muligt henover årene nedbringes til 8 mio. kr. i 2017 og at selskabet altid skal have kapital til 2 års fortsat drift. Bestyrelsen har desuden i overensstemmelse med sit mandat i lov og vedtægter haft opmærksomhed på udøvelsen af selskabets rolle som statsdeltager i alle licenser tildelt af myndighederne med henblik på olieefterforskningsaktivitet i grønlandsk farvand. Denne rolle udøves gennem aktiv deltagelse på lige fod med de øvrige partnere i de tekniskeog operatørkomiteer i samtlige licenser samt som medlem i GOIA (Greenland Oil Industry Association). I oktober 2014 valgte 4 medlemmer af den daværende bestyrelse, at trække sig i utilfredshed med ejerens ønsker og ageren omkring selskabets fremtidige finansieringsbehov, som den daværende bestyrelse ikke mente stemte overens med en forsvarlig udfyldelse af den rolle og det ansvar, som placering som nationalt olieselskab afstedkommer. Indtil den ordinære generalforsamling planlagt til den 22. april 2015 er der indsat en bestyrelse, der siden november har varetaget de opgaver, som følger af en bestyrelses ansvar og NUNAOIL har fortsat og fortsætter, arbejdet ufortrødent indtil nye rammer bliver besluttet. Licensområder Befolkede områder Hovedstad Provins hovedstad Store byer Personer pr km Kort over Arktis med efterforskningslicenser, befolkningsdensitet samt vigtige byer. 4 Årsrapport 2014 Bestyrelsens forord NUNAOIL A/S

5 Ledelsesberetning Årets aktiviteter Grønlandshavet - Nordøstgrønland Før starten af 1990erne var kontinentalsokkelområdet Nordøstgrønland blandt de sidste uudforskede områder på den nordlige halvkugle, men i den første halvdel af 1990erne formåede KANUMAS gruppen, bestående af syv olieselskaber med NUNAOIL som operatør, at indsamle næsten linjekilometer seismik i det isfyldte havområde med den danske flådes inspektionsskib Thetis. Siden da er forståelsen for geologien og områdets store efterforskningspotentiale øget markant. Der har især været en betydelig stigning i geologisk og geofysisk dataindsamling indenfor de seneste 10 år og i 2012/13 blev havområdet for første gang åbnet i licensrunder. I dag er der tildelt 5 efterforskningslicenser til fire forskellige konsortier bestående af i alt 9 olieselskaber. På grund af de udfordrende klimatiske og fysiske forhold i Grønlandshavet er de 5 licenser tildelt for en efterforskningsperiode på 16 år mod en 10 årig efterforskningsperiode i licenserne i Vestgrønland. I Grønlandshavet blev der i løbet af efteråret 2014 gennemført et licensfokuseret seismisk indsamlingsprogram. Geofysiske og geologiske data indsamlingsaktiviteter forventes at fortsætte de næste par år i Grønlandshavet. Området vil derved blive modnet i en sådan grad at lønsomheden kan vurderes, og der kan derved tages stilling til det videre efterforskningsforløb i licenserne. Jameson Land - Østgrønland I 2015 er det 30 år siden, at Jameson Land senest var i fokus i forbindelse med kulbrinteefterforskning med olieselskabet ARCO (Atlantic Richfield Company) som operatør. Dette var kimen til stiftelsen af NUNAOIL A/S, som dengang deltog som båren partner med en andel på 25%. Efter mere end 10 års status som Åben-Dør område er der nu skabt fornyet interesse for kulbrinteefterforskning på Jameson Land. Dette har resulteret i, at der ved slutningen af året er indkommet ansøgninger på to licensblokke. Ansøgningerne er i øjeblikket under behandling hos de grønlandske myndigheder. Vestgrønland Efter flere år med et meget højt aktivitetsniveau i havet ud for Vestgrønland ses der nu generelt aftagende aktiviteter over hele området. I løbet af de seneste 10 år er der blevet boret 8 efterforskningsbrønde samt indsamlet store mængder af 2D og 3D seismik med henblik på at vurdere de enkelte licensområders oliepotentiale. Efterforskningsboringer i 2010 og 2011 førte ikke til kommercielle kulbrintefund og dette har blandt andet været medvirkende til tilbageleverin- FAKTA - OM NUNAOIL NUNAOIL deltager på Grønlands Selvstyres vegne som ikke-operativ partner med henholdsvis 12,5% eller 8% i alle ek si sterende efterforsknings- og udnyttelsestilladelser (enerets tilladelser) på grønlandsk sokkel. NUNAOIL er båren partner i efterforskningsperioden og Grønland betaler således ikke for deltagelse i disse efterforskningsaktiviteter. Af de grønlandske myndigheders olie- og mineralstrategi fremgår det at NUNAOIL i fremtiden vil være båren ikke-operativ partner med 6,25% i alle kommende eneretstilladelser. Selskabet er som den eneste deltager med i alle eneretstilladelser og spiller derfor en central rolle i forhold til at fastholde og forankre viden i Grønland samt forsøge at sikre deling af viden på tværs af de forskellige partnerskabers aktiviteter. NUNAOIL øver indflydelse i eneretstilladelsernes styrende organer, hvor selskabet aktivt påvirker operatørerne således, at ef ter forskningen foregår med størst mulig hensyntagen til sik ker hed og miljø samt med hensyntagen til at Grønlands kulbrintepotentiale efterforskes på bedst mulig måde. Selskabet er fuldgyldigt medlem af brancheforeningen GOIA (Greenland Oil Industry Association) og deltager i samtlige af de arbejdsgrupper, der er nedsat i GOIA, herunder eksempelvis helse, sikkerhed og miljø, samt boreteknologi. Selskabet udøver sit virke med det formål at bidrage til det grønlandske samfund i størst mulig omfang, hvilket også følger af Lov om NUNAOIL. NUNAOIL s formulerede samfundsansvar (CSR politik) kan findes på virksomhedens hjemmeside. De eneretstilladelser, hvori NUNAOIL deltager, er alle underlagt grønlandsk lovgivning. NUNAOIL er ikke operatør og fore står dermed ikke den daglige drift i licenserne. Det daglige arbejde består derimod blandt andet i tolkning af data, deltagelse i licensmøder, understøttelse til udarbejdelse af ma te ri aler og scenarier, varetagelse af juridiske opgaver i de mange aftaler, som regulerer samarbejdet med partnerne. Ved udgangen af 2014 var NUNAOIL aktiv i 18 efterforsknings- og udnyttelsestilladelser, der dækkede et samlet areal på km 2 i Grønland. Årsrapport 2014 Ledelsesberetning NUNAOIL A/S 5

6 gen af flere efterforskningslicenser i Vestgrønland. Desuden har enkelte selskaber revurderet deres strategi i Grønland og trukket sig ud af flere konsortier. I de kommende år forventes det, at aktiviteten i de resterende 10 efterforsknings- og udnyttelsestilladelser i Vestgrønland vil være fokuseret på en fortsat tolkning af de store mængder eksisterende data med henblik på en nøjere vurdering af områdernes oliepotentiale. Resultat Årets resultat blev et underskud på 6,7 mio. kr. hvilket er bedre end forventet grundet ikke-budgetteret salg af seismiske data og reduktion af lønudgifter ved fald i antal ansatte. Indtil der gøres et kommercielt fund af olie og dette sættes i produktion, forventer NUNAOIL underskud i selskabet. I tilknytning til hver udstedt licens i Grønland er der afsat midler til kompetenceopbygning af NUNAOIL s personale. Disse kaldes bilag 4-midler. De samlede udgifter til denne refundérbare kompetenceopbygning udgjorde i t.kr. (2013: t.kr.). Bestyrelse og direktion følger udviklingen i brugen af midlerne tæt, så der sikres størst mulig kompetenceudvikling i selskabet. NUNAOIL s aktiekapital udgør 10 mio. kr., mens egenkapitalen ultimo 2014 udgjorde mio. kr. Selskabets samlede pengestrøm var negativ med 3,4 mio. kr. Begivenheder efter regnskabsårets udløb Der er efter balancedagen ikke indtruffet forhold, som har væsentlig indflydelse på regnskabet. Finansielle mål og forventninger NUNAOIL forventer ikke overskud før en egentlig olieproduktion påbegyndes i Grønland, hvilket er et scenarie som ligger flere år frem i tiden. Status som båren partner i efterforskningsfasen begrænser i væsentlig grad selskabet for den økonomiske eksponering indtil dette sker. I 2015 bugetteres med et underskud på 8,2 mio. kr. Salg af seismiske data i NUNAOIL er faldende og denne tendens forventes at fortsætte indtil salget ophører inden for en kort årrække. Eventuelt salg vil påvirke resultatet positivt, men ud fra et forsigtighedsprincip budgetteres der ikke med yderligere salg af seismiske data fremover. Namminersorlutik Oqartussat, Grønlands Selvstyre, har i 2014 under det tidligere Naalakkersuisut vedtaget en ny olie- og mineralstrategi for I strategien lægges der op til at NUNAOIL i fremtidige efterforsknings- og udnyttelseslicenser vil indgå som båren partner med en andel på 6,25% i modsætning til nuværende 8%-12,5%. Om strategien vil medføre yderligere ændringer for NUNAOIL er uafklaret. Det er NUNAOIL s vurdering, at en afklaring vil finde sted i løbet af NUNAOIL A/S varetager Grønlands Selvstyres deltagelse i kulbrintetilladelser samt opgaver i og udenfor Grønland, der står i naturlig forbindelse hermed Citat: Lov om NUNAOIL, 1. 6 Årsrapport 2014 Ledelsesberetning NUNAOIL A/S

7 Olieindustriens faser Livscyklussen for et olieprojekt kan illustreres med 5 trin fra licenstildeling til nedlukning. I Grønland er alle licenser i efterforskningsfasen, hvor der ledes aktivt efter kulbrinter. Efterforskningsperioden for de grønlandske licenser er mellem år, og en efterforskningsboring vil typisk foretages et godt stykke inde i et efterforskningsforløb. Såfremt en efterforskningsboring fører til et kommercielt kulbrintefund vil selskaberne kunne gå videre med udbygningsfasen og derefter produktionsfasen. I disse faser kræves større investeringer og de ligger mange år ude i fremtiden. LICENS EFTERFORSKNING UDBYGNING PRODUKTION NEDLUKNING NUNAOIL s aktiviteter i forbindelse med efterforskningslicenserne i Grønland: 1) Interaktion med lokalsamfund og myndigheder - Deltagelse i borgermøder i Grønland i forbindelse med kulbrinteefterforskning. 2) Teknisk indsats - Konstruktiv og aktiv deltagelse i licensarbejdet med henblik på at øge mulighederne for at gøre kommercielle fund af olie til gavn for det grønlandske samfund. - Opbygning af kompetence til brug for myndighedernes fremtidige planlægning af olieindustrien i Grønland, herunder bidrage ved behov i myndighedernes fremtidige licenshøringsrunder. - Udbredelse af viden om Grønlands oliepotentiale til interessenter inden for olieindustrien for at øge interessen for Grønland. 3) Kommerciel og juridisk indsats - Forhandling af samarbejdsaftaler med øvrige partnere. - Udvikling af finansieringsscenarier ved kommercielle fund i nært samarbejde med myndighederne. - Videreformidling af NUNAOIL s faglige indsigt til det grønlandske samfund, f.eks. gennem foredrag for uddannelsesinstitutioner, politiske beslutningstagere, industriaktører og internationale aktører. - Opbygning af databaser af geologisk og anden olierelevant information. - Bidrage med foredrag, deltagelse ved konferencer, møder i lokalsamfundet eller andet relevant for at støtte og øge Grønlands indsats og fokus på uddannelse, efteruddannelse og kompetenceopbygning inden for råstofindustrien. - Information til offentligheden om relevante samfundsforhold knyttet til kulbrinteaktiviteter, lokalt og nationalt i forhold til fakta, muligheder, konsekvenser og risici. - Deltagelse i styringskomitémøder i de enkelte licenser. - Indgåelse af serviceaftaler og servicering af partnerne. Årsrapport 2014 Olieindutriens faser NUNAOIL A/S 7

8 GOIA - Greenland Oil Industry Association NUNAOIL er aktivt medlem af GOIA (Greenland Oil Industry Association), som er en brancheorganisation for de olieselskaber, der har efterforskningslicenser i Grønland. NUNA OIL kender de øvrige selskaber, der er medlemmer af GOIA, fordi der i hver licens i Grønland samarbejdes om efterforskning. De aktive selskaber i GOIA, udover NUNAOIL A/S, er: BP Cairn Chevron ConocoPhillips Dong Energy ENI GreenPex Husky Energy Maersk Oil Shell Statoil Tullow Oil GOIA s primære mål er, at: arbejde sammen for at bidrage til en sikker udførelse af f.eks bore- og produktionsaktiviteter og at sikre de højeste standarder med hensyn til miljøet, udvikle fælles viden gennem industristudier og at dele best practice, stille et forum til rådighed for kommunikation med myn dighederne og det grønlandske samfund, styrke og promovere udviklingen af en konkurrencedygtig olie- og gasindustri i Grønland gennem samarbejde og dialog med interessenter. Som medlem af GOIA er NUNAOIL repræsenteret i organisationens øverste styringskomité, men har også et medlem i hver af de seks underkomitéer, som beskæftiger sig med HSE (Helse, Sikkerhed og Miljø) oliespildsberedskab boreteknologi kommunikation jura økonomi Ved at deltage i komiteerne, får NUNAOIL indblik i bedste praksis fra andre selskaber og danner et vigtigt netværk for at få den bedste og mest opdaterede industrividen og -erfaring til Grønland. I komitéerne diskuteres den nyeste viden fra medlemmerne i såvel branchen som i Grønland, ligesom udvikling og tiltag i forskellige retninger indenfor olieefterforskning behandles. Forumet er gavnligt i Grønland, fordi man kan vidensdele til gavn for alle, men især for Grønland, fordi landet har brug for viden og ekspertiseopbygning. 8 Årsrapport 2014 GOIA NUNAOIL A/S

9 Data Efterforskningen efter kulbrinter i Grønland har været i gang i snart 50 år. Der er blevet investeret store summer i efterforskningen. Interessen har skabt arbejdspladser lokalt og internationalt. De mange data der gennem årene er blevet indsamlet og som stadig bliver indsamlet danner grundlaget for den viden man i dag har om kulbrintepotentialet i Grønland og har derfor en meget stor værdi. Øget efterforskning i Grønland En licenshaver er forpligtiget til at udføre et arbejdsprogram, der typisk omfatter indsamling af forskellige geologiske og geofysiske data. Disse data er essentielle for den geologiske kortlægning og forståelse af et licensområde. Efterhånden, som der indsamles flere og flere data og dermed større viden, bliver det muligt at identificere områder med det største kulbrintepotentiale. Bliver kulbrintepotentialet vurderet til at være tilstrækkeligt stort kan efterforskningen udvides til at omfatte en efterforskningsboring, som senest blev udført i Grønland i 2010 og 2011 af Cairn. Seismiske undersøgelser i årene erne 2000erne 1990erne 1980erne 1970erne Aktivitetsniveauet i olieefterforskningen kan måles ud fra blandt andet mængden af indsamlede seismiske data samt antallet af borede efterforskningsbrønde. Alene de seneste 7 år er mængden af efterforskningsdata, som er blevet indsamlet i Grønland, mere end fordoblet. Store moderne 2D seismiske undersøgelser er gennemført både i Nordvest- og Nordøstgrøn land, der er boret flere efterforskningsbrønde langt mod nord og Grønlands største - og verdens nordligste - 3D seismi- Diagrammet viser hvordan mængden af indsamlede seismiske data fordeler sig over de seneste fem årtier. Dette giver et re præ sentativt billede af niveauet for kulbrinteefterforskningen i Grønland, som begyndte for alvor i 1970 erne. De seneste to årtier er kul brinteefterforskningen i Grønland øget markant og denne tendens forventes at fortsætte. De to diagrammer viser mængden af seismiske data indsamlet offshore Øst- og Vestgrønland i perioden 1970 til 2014 samt deres ejerforhold (kommerciel, videnskabelig, frigivet og i licens). Det er værd at bemærke at der de senere år er sket en betragtelig indsamling af kommercielle data i Østgrønland med henblik på videresalg til selskaber, der udviste interesse i den nyligt afholdte udbudsrunde i dette område. Km seismik Seismiske undersøgelser (Vestgrønland) Seismiske undersøgelser (Østgrønland) 2014 Kommerciel Videnskabelig Frigivet Licens Årstal Km seismik Kommerciel Videnskabelig Frigivet Årstal Årsrapport 2014 Data NUNAOIL A/S 9

10 ske undersøgelser, som giver en stor detaljeringsgrad af undergrunden, er blevet gennemført i Baffin Bugt. Dette har betydet en markant modning af fokusområderne for den grønlandske olieefterforskning. I tillæg hertil bliver der indsamlet mange andre typer geologiske og geofysiske data, som indgår som en del af den samlede efterforskningsindsats. Størstedelen af den grønlandske sokkel må dog stadigvæk karakteriseres som værende umoden med hensyn til den eksisterende datadækning. Km seismik Seismic Vestgrønland Seismic Østgrønland 3D seismik Boringer Akkumuleret Data ( ) Antal boringer Skiftende fokus Interessen for olieefterforskning i Grønland flytter sig geografisk i takt med at de grønlandske myndigheder annoncerer nye udbudsrunder. Dette afspejles bl.a. i indsamlingen af regionale spekulative data forud for udbudsrunder og indsamling af licensfokuserede data som led i arbejdsprogrammerne i tildelte licenser. De seneste udbudsrunder i Nordvest- og Nordøstgrønland har resulteret i indsamling af mange nye data. Disse data er med til at danne grundlag for vurderingen af undergrundens kulbrintepotentiale. Store dele af den grønlandske kontinentalsokkel er kun dækket af ældre data, der ikke nødvendigvis lever op til dagens standarder. Bearbejdning af disse ældre data ved hjælp af ny teknologi, kan give en væsentlig forbedret datakvalitet, og netop datakvaliteten er vigtig for den geologiske kortlægning og forståelse af områderne. Hurtigere computere og nye teknologier kan give forbedrede metoder til at bearbejde data i fremtiden. I nogle geologiske områder i Grønland er en nyudvikling af teknologier en forudsætning for at efterforskningen kan fortsætte. Eksempelvis muligheden for bedre kortlægning af strukturer under vulkanske bjergarter. Forud for en udbudsrunde er det almindeligt, at den seismiske industri indsamler kommercielle seismiske data indenfor et specifikt område med henblik på videresalg til interesserede Årstal olieselskaber. Adgang til moderne data er nødvendig, hvis et olieselskab ønsker at vurdere et områdes kulbrintepotentiale. På baggrund heraf vælger nogle olieselskaber dog ikke at søge en licens, mens andre igen vælger at gå videre og søge om en efterforsknings- og udnyttelseslicens i et område, som olieselskabet har vurderet til at være lønsomt. Tillige kan der forekomme stor konkurrence blandt ansøgende olieselskaber og nogle opnår aldrig en licens trods store investeringer. NUNA OIL har tidligere haft mulighed for at være med til at planlægge og investere i indsamling af nye data. Videresalg af disse data sikrede NUNAOIL et overskud i en årrække Diagrammet viser seismiske data akkumuleret (stablet) igennem tiden ( ). Især i de seneste seks-syv år er der sket en betragtelig stigning i den seismiske dataindsamling både som resultat af nye udbudsrunder og omfattende arbejdsprogrammer i de tildelte licenser. Værdi af data Data har ingen værdi for Grønland med mindre, at der er nogle med de rette kundskaber og værktøjer, der kan tolke dem. NUNAOIL står i en unik situation med adgang til de fleste data samt viden og den fornødne ekspertise til at kunne forstå og Km seismik Seismiske undersøgelser ( ) Pris på Olie (USD/b) Årstal D Ø GRL 3D V GRL 2D V GRL Olie pris Indsamlede 2D og 3D seismiske data i Øst- og Vestgrønland i perioden 1970 til 2014 sammenholdt med olieprisen på verdensplan (USD/b). Bemærk at de to ting følges fint ad høj oliepris høj aktivitet lav oliepris lav aktivitet. 10 Årsrapport 2014 Data NUNAOIL A/S

11 bearbejde disse mange og forskelligartede data. Siden selskabets tilblivelse er alle efterforskningsdata, som NUNAOIL har fået adgang til gennem aktiv deltagelse i licenssamarbejdet, blevet systematiseret og inkorporeret i projekter. Som nationalt olieselskab med 100% fokus på Grønland, er NUNAOIL for plig tiget til at sikre, at der ikke går viden tabt og at der bygges videre på eksisterende viden. Som rådgiver for myndighederne har NUNAOIL tillige mulighed for at få adgang til alle data, der indsamles under en forundersøgelsestilladelse. Disse data er af stor vigtighed for at kunne vurdere et områdes kulbrintepo- tentiale, og på basis heraf kan myndighederne justere hvilke skatter og royalties, der modsvarer efterforskningsrisikoen i nye licensområder. Den øgede mængde data og viden, der genereres i efterforskningsmæssig sammenhæng, skal ses som en berigelse for hele Grønland. Værdien af de data og den viden, der er skabt, danner mulighed og grundlag for, at den videre efterforskningsindsats kan lede frem til et kommercielt oliefund her i landet. Denne opgave er grundpillen for NUNAOIL s arbejde i dag. Kortet viser linjeføringen for de seismiske togter i Grønland siden starten af 1970 erne. Farveskalaen angiver alderen på de seismiske data (blå = ældst; rød = yngst). Mere end km seismik ligger til grund for dette kort. Alderen på de seismiske data viser, hvordan efterforskningsfokus har flyttet sig typisk i takt med, at nye områder er blevet åbnet i nye udbudsrunder. Årsrapport 2014 Data NUNAOIL A/S 11

12 Olieefterforskning i Grønland Olieefterforskning i Grønland er yderst bekostelig og i særdeleshed videnskrævende. En stor del af den nuværende viden om Grønlands kulbrintepotentiale er fremskaffet ved indsamling af store mængder geofysiske data siden 1970 erne. Disse data udgør sammen med den geologiske viden fundamentet for potentielle kommercielle oliefund i Grønland. Der er til dato ikke fundet kulbrinter i kommercielle mængder i de 14 offshore efterforskningsbrønde, der er blevet boret i Grønland siden midten af 1970 erne, men den viden, disse efterforskningsboringer har afstedkommet er yderst vigtig i den fremadrettede efterforskningsindsats i Grønland. Der har siden 2002 været afholdt fem udbudsrunder og de tildelte tilladelser i disse runder, er i forskellige stadier i efterforskningsforløbet. I 5 årtier har der været olieefterforskning i Grønland. Uanfægtet anses størstedelen af områderne ud for både Vest- og Østgrønland fortsat at være efterforskningsmæssigt uudforsket, og der er derfor et stort behov for at fortsætte vidensopbygningen. Dette kan ske både gennem indsamling af nye data samt gennem bearbejdelse af Baffin Bugt Disko Vest Grønlandshavet Nuuk Vest Kap Farvel Licens Km Åben Dør Procedure Ansøgning 12 Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland NUNAOIL A/S

13 allerede eksisterende data for på den måde at vurdere kulbrintepotentialet yderligere og dermed målrette efterforskningen med henblik på kommercielle oliefund. De grønlandske myndigheder offent liggjorde i 2014 en ny olie- og mine ral strategi for perioden Heri gives der indikationer for, hvilke om råder der fremover forventes at blive åbnet for tildeling af nye efterforsk nings licenser i forbindelse med kommende udbudsrunder. Det drejer sig om landområderne på Disko-øen og Nuussuaq-halvøen i Vestgrønland og Jameson Land i Østgrønland samt ikke-licensbelagte havområder i Baffin Bugt, Kap Farvel samt vest for Nuuk. I 2014 blev der tildelt én ny efterforsknings- og udnyttelseslicens i Grøn lands - havet, hvilket betyder, at NUNA OIL nu er partner i 5 licenser i dette havområde. Grønlandshavet er et uud forsket efterforskningsområde i relation til olie og gas med begrænsede mængder af data og udfordrende ope ra tionelle forhold, og derfor er licenserne tildelt for en 16 årig efterforskningsperiode i modsætning til 10 årige efterforskningsperioder i Vestgrønland. Det indledende arbejde i de 5 nyligt tildelte efterforskningslicenser i Grønlandshavet er allerede godt i gang, hvor især undersøgelser af oceanografiske og meteorologiske forhold samt is- og miljøforhold har været højt prioriteret i år. Dokumentationen af disse forhold er af stor betydning for at kunne operere sikkert og forsvarligt i Grønlandshavet. Derudover blev der i sommeren 2014 gennemført seismisk dataindsamling i flere af de licensbelagte områder med stor operationel succes. FAKTA - EFTERFORSKNINGSKONCEPTER OG GEOLOGISKE PROVINSER De aktive eneretstilladelser i Baffin Bugt, Disko Vest, Nuuk Vest, Kap Farvel og Grønlandshavet tilhører generelt fem overordnede geologiske provinser. Disse provinser har hver især dannet ramme for udbudsrunder i de senere år. Geologisk adskiller disse provinser sig fra hinanden ved at have unikke efterforskningskoncepter (plays), som kan føre til dannelsen af udvindbare forekomster af olie eller gas i undergrunden. Et play kan normalt kun efterprøves, ved at bore en efterforskningsbrønd i et kortlagt prospekt. Provinserne adskiller sig geologisk fra hinanden ved at have forskelligartede plays og derfor er en tør brønd i en provins ikke nødvendigvis af større betydning for fundsandsynligheden i en anden provins. Målrettet dataindsamling i udvalgte områder har givet mulighed for at kortlægge et stort antal leads (potentielle boremål), hvor betingelserne for at der kan gøres et kommercielt boremål kan være til stede. I samarbejde med andre partnere arbejder NUNAOIL med at identificere og katalogisere de forskellige potentielle boremål og registrere hvilke plays, der er blevet testet. Til dato er der kun blevet boret i to af de ovennævnte fem provinser (Nuuk Vest og Disko Vest). Nogle plays er testet negative imens mange efterforskningskoncepter stadigvæk mangler at blive efterprøvet. I de provinser, hvor efterforskningspotentialet endnu ikke er efterprøvet ved en boring (Kap Farvel, Grønlandshavet og Baffin Bugt), fokuserer NUNAOIL på at der skabes bedre forudsætninger for at flere boremål kan blive testet. Potentialet i et område kan dokumenteres som en kombination af geologernes bedste vurdering af henholdsvis fundsandsynlighed og de beregnede volumener af de kortlagte prospekter. Det er dette potentiale som sammen med økonomien i projektet der i sidste ende ligger til grund for en borebeslutning. Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland NUNAOIL A/S 13

14 Baffin Bugt Baffin Bugt har siden starten af 1990 erne været genstand for stigende efterforskningsaktivitet med de første 2D seismiske data indsamlet af KANUMAS gruppen (opereret af NUNAOIL med BP, Exxon, Chevron, JOGMEC, Shell og Statoil som partnere) i Der er i de efterfølgende årtier blevet indsamlet store mængder 2D seismiske data som led i de forundersøgelser, der er nødvendige for de indledende vurderinger af et områdes kulbrintepotentiale. I 2010 og 2011 afholdte de grønlandske myndigheder en Baffin Bugt udbudsrunde, og i dag er NUNAOIL båren partner i 5 eneretstilladelser i dette område. Siden tildelingen af eneretstilladelserne har dataindsamlingen ikke blot været fokuseret på mere blokspecifikke undersøgelser af både geologisk og geofysisk karakter, men også miljø, is og oceanografiske data er blevet indsamlet. I 2012 gik tilladelseshaverne i Baffin Bugt sammen om at indsamle et antal korte borekerner med det formål at indsamle stratigrafiske data til analyse i det videre efterforskningsarbejde. Disse data har været yderst vigtige i den geologiske forståelse af området og evalueringen af områdets kulbrintepotentiale. Alle tilladelser i Baffin Bugt har fået en 2-årig forlængelse. I løbet af denne 2-årige periode vil alle indsamlede data blive evalueret og økonomien i de kortlagte prospekter beregnes og en eventuel beslutning om at bore en efterforskningsbrønd vil afhænge af økonomien og usikkerhederne i disse potentielle boremål. Siden udbudsrunderne i 2010 og 2011 har der i Baffin Bugt været nogle år med licensfokuserede efterforskningsaktiviteter. Der er blandt andet blevet indsamlet store mængder 2D og 3D seismiske data samt gennemført et større fælles stratigrafisk boreprogram blandt samtlige aktører i området. Kortlægningen Licens By Bygd Qamut 2011/11 Efterforskningsboring Savissivik Anu 2011/12 Napu 2011/ Kilometre af licensområderne på grundlag af alle disse data og informationer har ført til en større viden om områdets kulbrintepotentiale. I forbindelse med den stratigrafiske borekampagne i 2012 var det nødvendigt at efterlade en borestreng på havbunden i den nordlige del af Baffin Bugt. I sommeren 2014 Pitu 2011/13 Tooq 2011/15 Kullorsuaq Nuussuaq Nutaarmiut Tasiusaq Innaarsuit Naajaat Tussaaq Aappilattoq Upernavik Kangersuatsiaq Upernavik Kujalleq blev stedet genbesøgt og borestrengen bjærget. Operationen blev udført uden arbejdsskader og med stor hensyntagen til miljøet. I 2014 har partnerskaberne i Baffin Bugt hver især haft fokus på tolkning og evaluering af de store mængder indsamlede geologiske og geofysiske data i området med henblik på at vurdere kulbrintepotentialet og planlægge det videre efterforskningsforløb i de enkelte licenser. Partnerskaberne ser især på, hvorvidt evalueringen af de allerede indsamlede data er tilstrækkelige til at kunne identificere egnede borelokaliteter, eller om der er behov for enten yderligere data eller mere tid til at bearbejde allerede eksisterende data, inden der kan tages en endelig beslutning om at bore en efterforskningsbrønd. Det er dyrt at bore en efterforskningsbrønd i Baffin Bugt. På grund af is- og miljøforholdene er boresæsonen kort, hvilket kan nødvendigøre en to-sæsoners boring. I tillæg hertil er der en to-rigs politik i Grønland med krav om, at der skal være en ekstra borerig i området under hele boreoperationen. Dette giver mulighed for en hurtig aflastningsbrønd hvis nødvendigt. De nuværende regler kan nødvendiggøre en større grad af samarbejde blandt operatørerne i området. Samtidig arbejdes der på nye 14 Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland - Baffin Bugt NUNAOIL A/S

15 teknologier, der vil give flere alternative afhjælpningsforanstaltninger, hvis det skulle blive nødvendigt. I tillæg til evalueringen af de geologiske og geofysiske data har partnerskaberne i Baffin Bugt lagt stor vægt på at vurdere is- og miljøforholdene i området. I sidste ende er det netop hensyntagen til blandt andet disse, der danner rammen for det videre arbejde i området og de enkelte efterforskningslicenser. For overblik over de ændrede ejerforhold i licenserne henvises til licensoversigten på side /12 Anu og 2011/14 Napu Efterforskningsaktiviteterne har i år be stået af indsamling af en række bøjer, der i løbet af de sidste to år har indsamlet vigtige meteorologiske og oceanografiske data. Disse data er blevet indsamlet med henblik på at skabe en bedre forståelse for de operationelle forhold for fremtidige efterforskningsaktiviteter i området. Derudover har partnerskabet haft fokus på den fortsatte evaluering af kulbrintepotentialet i begge efterforskningslicenser baseret på en omfattende mængde geologiske og geofysiske data herunder km 2 3D seismik. Ved udgangen af 2014 trak GDF Suez og Statoil sig ud af begge licenser, og som operatør for licenserne valgte Shell at overtage de udtrådte partneres licensandele. Shell har således nu en licensandel på 87,5% i både Anu og Napu, mens NUNAOIL s licens andel er uforandret på 12,5%. Partnerskabet har ved årets afslutning fået tildelt en forlængelse af licensen. 2011/11 Qamut Dette års efterforskningsprogram har haft fokus på indsamling af meteorologiske og oceanografiske data til brug for planlægning af en fremtidig efterforskningsboring samt udbygningskoncept i Qamut efterforskningslicensen. To typer måleinstrumenter blev udsat i løbet af sommeren 2014, hvor Baffin Bugt var isfrit. Det ene måleinstrument var et selvsejlende surfbræt-lignende fartøj, hvor bevægelserne i vandet leverede drivkraften, mens solceller drev sensorerne, der målte og leverede meteorologiske og oceanografiske data over et større område. Det andet måleinstrument var en fastforankret bøje. Denne er blevet fastgjort tæt ved en eventuel fremtidig borelokalitet, hvorfra den måler strøm- og isforhold samt bølgehøjde. Den fastforankrede bøje vil forblive på sin position vinteren over og vil blive indsamlet i Ved udgangen af 2014 trak DONG sig ud af licensen, og som operatør valgte ConocoPhillips at overtage DONG s licensandel. ConocoPhillips har således nu en licensandel på 87,5%, mens NUNAOIL s licensandel er uforandret på 12,5%. Partnerskabet har ved årets afslutning fået tildelt en forlængelse af licensen. 2011/13 Pitu I Pitu efterforskningslicensen er en række prospekter blevet identificeret i forbindelse med kortlægningen og evalueringen af 1.500km 2 3D seismiske data, som blev indsamlet i Vurderingen af kulbrintepotentialet i licensområdet fortsætter, men yderligere aktivitet i efterforskningslicensen er afhængig af en nedsættelse af operatørens ejerandel. Ved udgangen af 2014 trak Statoil sig ud af licensen, og som operatør valgte Cairn Energy at overtage Statoil s licensandel. Cairn Energy har således nu en licensandel på 87,5%, mens NUNA OIL s licensandel er uforandret på 12,5%. Partnerskabet har ved årets afslutning fået tildelt en forlængelse af licensen. 2011/15 Tooq Tooq licensen opereres af Mærsk Oil (47,5%) med Tullow Oil (40%) og NUNAOIL (12,5%) som partnere. Alle ind sam lede og tilgængelige geologiske, geo fy si ske og geokemiske data er under evaluering med henblik på at vurdere kulbrintepotentialet i licensen og hvorvidt licensen skal fortsætte i en eventuel borefase. Partnerskabet har ved årets afslutning fået tildelt en forlængelse af licensen. FAKTA BAFFIN BUGT Aktive licenser 5 Licenseret areal km 2 Geologisk provins km 2 Efterforskningsboringer 0 3D seismik km 2 2D seismik ca km Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland - Baffin Bugt NUNAOIL A/S 15

16 Disko Vest I Davis Strædet mellem 67 N og 71 N pågår der efterforskning efter kulbrinter i 4 efterforsknings- og udnyttelsestilladelser, som varierer i areal fra 8.419km km 2. Disse licenser blev tildelt i forbindelse med en udbudsrunde i 2006/07, og store mængder af geologiske og geofysiske data er sidenhen blevet indsamlet med henblik på at afdække tilladelsesområdernes kulbrintepotentiale. I 2010 og 2011 blev der boret 5 efterforskningsbrønde i tre af de nordligste tilladelser vest for Disko, Eqqua, Sigguk og Napariaq, som dokumenterede et fungerende kulbrintesystem i området. I 2014 blev en vis procentdel af Eqqua s oprindelige tilladelsesareal tilbageleveret efter gældende tilladelsesbetingelser under hensyntagen til Gamma-1 boringen fra 2011 samt særlige interesseområder, mens Napariaq og Ingoraq tilladelserne er anmodet om tilbagelevering. Arbejdet med at modne området yderligere med henblik på at kortlægge fremtidige velegnede boremål pågår løbende i de tilbageværende tilladelser. Havområdet vest for Disko-Nuussuaq har været genstand for kulbrinteefterforskning siden tildeling af de før ste licenser i Sidenhen er to licenser blevet tilbageleveret, én licens (2008/17 Naternaq ) har siden ud gangen af 2013 være ansøgt om tilbagelevering hos de grønlandske myndigheder, og to licenser (2011/16 Napariaq og 2011/17 Ingoraq ) blev anmodet om tilbagelevering i Området vest for Disko er efterforskningsmæssigt relativt modent med flere boringer samt god 2D seismisk datadækning. Borekampagner foretaget af Cairn i 2010 og 2011 dokumenterede et fungerende kulbrintesystem, men samtidigt dokumenterede kampagnen en større vulkansk lagpakke end tidligere antaget. Disse vulkanske lag dominerer en større del af området vest for Disko og har været den primære årsag til tilbageleveringen af efterforskningslicenser i dette område. Der er i dag fire aktive licenser i området. 2008/10 Sigguk og 2008/11 Eqqua I Sigguk licensen blev der i 2010 boret tre efterforskningsbrønde med både sub-basaltiske kretassiske og yngre overliggende tertiære aflejringer som efterforskningsmål, mens boringen i Eqqua licensen i 2011 havde en bassin bundsvifte af tertiær alder som boremål. I 2014 har licensgruppen, som udgøres af Cairn Energy (87,5%) som operatør og NUNAOIL (12,5%) som partner, fokuseret på at integrere brønddata fra netop disse 4 boringer og seismiske data med henblik på at opnå en bedre forståelse af licensområdets tilbageværende kulbrintepotentiale og dets geologiske opbygning samt strukturelle udvikling. Som en del af arbejdsprogrammet for Eqqua licensen er blokstørrelsen blevet reduceret med 30% således, at licensen nu har et areal på km 2. Partnerskabet har defineret den nye reducerede blokafgrænsning med hensyntagen til efterforskningspotentiale og vigtige data. ODP 645 Licens By Bygd Efterforskningsboring Sigguk 2008/10 Napariaq 2011/16 T4 Gamma Kilometre T8 Eqqua 2008/11 Delta-1 Alpha-1 Kangerluk 2007/ /22 Kangerluk og 2007/24 Ikermiut Husky (87,5%) er operatør af disse to efterforskningslicenser, som ligger i havområdet ud for Vestgrønland, med NUNAOIL (12,5%) som eneste partner. Begge efterforskningslicenser blev tildelt i forbindelse med Disko Vest udbudsrunden i 2007, og siden er der indsamlet km 2D seismik, km 2 3D seismik og km 2 flybårne gravimetriske og magnetiske data. Evalueringen af denne store mængde data fortsatte i 2014 med Ingoraq 2011/17 Ikermiut 2007/24 Hellefisk-1 Ikermiut-1 GRO#3 Nuugaatsiaq Illorsuit Saattut NiaqornatQaarsut Uummannaq Kangerluk Attu Ukkusissat Ikerasak Saqqaq Qeqertaq QeqertarsuaqIlulissat Kitsissuarsuit Akunnaaq Ikamiut Aasiaat Niaqornaarsuk Ikerasaarsuk Iginniarfik Sarfannguit Oqaatsut Ilimanaq Kangerlussuaq 16 Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland - Disko Vest NUNAOIL A/S

17 henblik på at kortlægge området og udvælge eventuelle fremtidige borelokaliteter. 2011/16 Napariaq og 2011/17 Ingoraq Napariaq og Ingoraq licenserne, opereres begge af Cairn Energy (87,5%) med NUNAOIL (12,5%) som eneste partner. Delta-1, som indtil dato er den nordligste beliggende efterforskningsbrønd i grønlandsk farvand, blev boret i Napariaq licensen i Boremålet var den kretassiske sektion, men brønden endte i vulkanitter i en dybde af m MDRT uden at påtræffe kulbrinter. Siden har partnerskabet lagt et stort arbejde i at evaluere kulbrintepotentialet yderligere i Napariaq licensen samt i den nærliggende Ingoraq licens. FAKTA DISKO VEST På grundlag af dette arbejde har partner skabet vurderet, at det tilbageværende efterforskningspotentiale i begge licenser er relativt lille, og operatøren har på vegne af partnerskabet derfor anmodet om en tilbagelevering af både Napariaq og Ingoraq. Anmodningen er i øjeblikket under behandling af de grønlandske myndigheder. Aktive licenser 4 Licenseret areal km 2 Geologisk provins km 2 Efterforskningsboringer 7 3D seismik ca km 2 2D seismik ca km Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland - Disko Vest NUNAOIL A/S 17

18 Nuuk Vest I havområdet vest for Nuuk ligger eneretstilladelserne Atammik og Lady Franklin, som siden 2002 og 2005 har været genstand for kulbrinteefterforskning. Operatørskabet blev oprindeligt varetaget af EnCana, men efter en farm-out proces i 2011 blev operatørskabet overtaget af Cairn Energy, som i dag har en tilladelsesandel på 87,5% mens NUNAOIL er båren partner med en andel på 12,5%. I 2011 blev der boret i alt 3 efterforskningsbrønde i de to tilladelser, og partnerskabet har siden haft fokus på at evaluere boreresultaterne. På trods af at området vest for Nuuk er et af de mest efterforskede offshore områder i Grønland, er der endnu ikke gjort kommercielle fund af kulbrinter. Påvisning af reservoirbjergart af Santonien alder i en brønd boret af Statoil i 2000 umiddelbart øst for Atammik og Lady Franklin tilladelserne samt spor af olie og gas i Cairn s brønde fra 2011 gør, at Nuuk Vest området stadig er interessant rent efterforskningsmæssigt. Derudover er området rent operationelt let tilgængeligt i og med gunstige isforhold gør det muligt at operere en stor del af året. I 2014 blev en vis procentdel af Atammik s og Lady Franklin s oprindelige tilladelsesareal tilbageleveret efter gældende betingelser under hensyntagen til boringerne fra 2011 samt særlige interesseområder. Partnerskabet fortsætter arbejdet med at evaluere områdets kulbrintepotentiale. Havområdet vest for Nuuk har siden 1970 erne været omfattet af olieefterforskningsaktiviteter. Flere borekampagner i området har været med til at modne området; senest i 2011, hvor der blevet boret tre brønde. Gode reservoirbjergarter er dokumenteret i alle boringer, og der er også dokumenteret spor af olie. Operationelt er dette havområde relativt nemt at operere i sammenlignet med andre grønlandske havområder. Det skyldes et begrænset havisdække i vinterperioden samtidig med at mængden af isbjerge er tilsvarende lavt. Derudover udgør vulkanske bjergarter ikke noget større problem for efterforskningen i langt størstedelen af området. Der er to aktive licenser i dette havområde i dag, og de grønlandske myndigheder har i deres nyeste olie og mineralstrategi varslet afholdelse af en ny licensrunde i området i Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland - Nuuk Vest NUNAOIL A/S

19 2002/15 Atammik og 2005/06 Lady Franklin Både Atammik og Lady Franklin ope reres af Cairn (87,5%) med NUNA- OIL (12,5%) som eneste partner. I en borekampagne i 2011 blev der foretaget to efterforskningsboringer i Atammik licensen og én boring i Lady Franklin licensen. Resultater herfra indgår i licensgruppens omfattende igangværende arbejde med at evaluere kulbrintepotentialet i de to licensområder. Som en del af efterforsk ningsforløbet for Lady Franklin og Atam mik er licensarealerne blevet reduceret med henholdsvis 55% og 51%, hvilket betyder, at licensarealerne nu er på henholdsvis km 2 og km 2. Partnerskabet har haft mulighed for at definere de nye blokafgrænsninger og derved tage hensyn til eksisterende boringer samt særlige interesseområder. Kangâmiut-1 Nukik-2 Nukik-1 Kangaamiut Maniitsoq Napasoq AT7 AT2 Atammik 2002/15 Atammik Kapisillit LF7 Lady Franklin 2005/06 Qulleq-1 Nuuk Qeqertarsuatsiaat Licens By Bygd Efterforskningsboring Kilometre Paamiut FAKTA NUUK VEST Aktive licenser 2 Licenseret areal km 2 Geologisk provins km 2 Efterforskningsboringer 7 3D seismik 0 km 2 2D seismik ca km Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland - Nuuk Vest NUNAOIL A/S 19

20 Kap Farvel Området omkring Kap Farvel udgøres af et knap km 2 stort Åben-Dør -område. Dette betyder, at selskaber kan søge om en eneretstilladelse uden en foregående udbudsrunde. Tidligere har der været tildelt fire eneretstilladelser i området, men to af disse er tilbageleveret og der er i dag kun to eneretstilladelser i Kap Farvel området, begge med Cairn Energy som operatør. Kap Farvel området er kendetegnet ved at have en ganske smal sokkel, store vanddybder og en begrænset datadækning, som dog er blevet bedre indenfor de sidste fire-fem år, hvor der er indsamlet både 2D og 3D seismiske data samt tyngde og magnetiske data. Som led i Grønlands Selvstyres olieog mineralstrategi blev Kap Farvel området i september 2014 på ny åbnet op for licensansøgninger i en såkaldt Åben-Dør procedure. Det udbudte område har et areal på km 2 og langt størstedelen heraf er relativt uudforsket. Ved at give olieselskaber mulighed for at søge efterforskningslicenser i Kap Farvel om rådet under en Åben-Dør procedure, åbnes der op for indsamling af nye data og viden. Den viden man herved vil opbyg ge, vil blandt andet være med til at stadfæste det fremtidige efterforskningspotentiale for området. Kap Farvel er karakteriseret ved at ha ve en smal kontinentalsokkel, en stejl kontinentalskråning og et dybhav med havdybder på mere end m. Dele af det dybmarine område kan end videre være underlagt oceanisk skor pe, hvilket kan have stor betydning for områdets kulbrintepotentiale. Om vendt er Kap Farvel området konjugerende margin til Newfoundlands kyst, hvor indsamling af nye seismiske data i de senere år har dokumenteret nye sedimentære bassiner, hvilket har givet fornyet optimisme for efterforskningspotentialet i de dybmarine dele af Labradorhavet. FAKTA KAP FARVEL Paamiut Licens By Bygd Kingittoq 2008/14 Ivittuut Arsuk Km Saqqamiut 2008/ /13 Saqqamiut og 2009/11 Salliit Cairn Energy (92%) har været ope ratør for licenserne Saqqamiut og Salliit med NUNAOIL (8%) som eneste partner siden Aktive licenser 2 Licenseret areal km 2 Åben-Dør areal km 2 Efterforskningsboringer 0 3D seismik ca km 2 Narsaq Qassimiut Qaqortoq Qassiarsuk Narsarsuaq Saarloq Igaliku Ammassivik Eqalugaarsuit Alluitsup Paa Nanortalik Salliit 2009/11 Tasiusaq Aappilattoq Narsaq Kujalleq Uummannarsuaq 2009/ /14 Kingittoq og 2009/10 Uummannarsuaq Disse to licenser opereres af Cairn Ener gy (92%) med NUNAOIL (8%) som eneste partner. Cairn Ener gy søgte ved udgangen af 2011 om tilbagelevering af disse licenser, og anmodningen er fortsat under behandling af de grønlandske myndigheder. 2D seismik ca km 20 Årsrapport 2014 Olieefterforskning i Grønland - Kap Farvel NUNAOIL A/S

Til dirigent udpegede bestyrelsen i henhold til vedtægternes 3.10 Betina Præstiin, der konstaterede,

Til dirigent udpegede bestyrelsen i henhold til vedtægternes 3.10 Betina Præstiin, der konstaterede, ORDINÆRT GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT Den 22. april 2015, kl. 10.00 afholdtes ordinær generalforsamling i NUNAOIL A/S, reg.nr. A/S 68.116, i selskabets lokaler på Tuapannguit 38, 3900 Nuuk. Der var indkaldt

Læs mere

Indhold. Selskabsoplysninger

Indhold. Selskabsoplysninger ÅRSRAPPORT 2013 Indhold Hoved- og nøgletal 3 Kulbrintehistorik i Grønland 4 Bestyrelsesformandens forord 6 Ledelsesberetning NUNAOIL s resultat og forventninger 7 Olieindustriens faser 9 Efterforskning

Læs mere

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009

Møde med Offshore Center Danmark. Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Møde med Offshore Center Danmark Status for olieefterforskning i Grønland 2009 Oversigt 1. Grønland i tal 2. Kort præsentation af Nunaoil A/S 3. Licenssystemet 4. Olie- og gassektoren i Grønland 5. Olieefterforskning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4

Indholdsfortegnelse. Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer... 4 ÅRSRAPPORT 2012 1 Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning........................... 3 Den uafhængige revisors erklæringer........... 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger.........................

Læs mere

Greenland Petroleum Services A/S

Greenland Petroleum Services A/S Greenland Petroleum Services A/S Workshop Offshore Center Danmarks Internationaliseringskonference 20. maj 2010 Martin Ben Shalmi, CEO martin@greenlandpetroleum.com www.greenlandpetroleum.com Hvem er jeg

Læs mere

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering

Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET. Orientering Vest Grønland DISKO VEST LICENSOMRÅDET Orientering 2009 DISKO VEST RUNDREJSE, VINTEREN 2008 Virksomheder i West Disko Area licenser med feltaktiviteter i 2008 I marts og tidligt i april 2008 afholdt olieselskaberne

Læs mere

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau

Allakkiaq Notat. Uunga Til Offentliggørelse. Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfik Finansdepartementet Allakkiaq Notat Uunga Til Offentliggørelse Demografisk styrke og sårbarhed på bostedniveau I Landsplanredegørelse 2015 er der blandt andet en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5

INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 Fordelingsregnskab for året 2015 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...1 LEDELSESPÅTEGNING...2 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRINGER...3 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...5 LEDELSENS BEMÆRKNINGER TIL FORDELINGSREGNSKABET...5

Læs mere

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område

Muligheder og udfordringer i Grønland. Mulighed for meget store fund. Stor kommerciel usikkerhed. Miljømæssigt følsomt område DONGs engagement i Grønland Udfordringer og perspektiver Grønland Muligheder og udfordringer i Grønland Mulighed for meget store fund Stor kommerciel usikkerhed Miljømæssigt følsomt område Multi milliard

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011.

Prisblad nr.21. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisblad nr.21 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. august 2011. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015.

Prisblad nr. 27. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisblad nr. 27 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. februar 2015. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013.

Prisblad nr.23. Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisblad nr.23 Følgende priser er gældende for levering af el, vand og fjernvarme i Nukissiorfiits forsyningsområder fra 1. januar 2013. Prisbladet omfatter: 2. Tariffer mm. for elforsyning 3. Tariffer

Læs mere

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ.

Bilag 1. Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser Kullorsuaq Nuussuaq Tasiusaq (UPE) Aappilattoq (UPE) Innaarsuit Upernavik Kujalleq

Læs mere

Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Bilag Naalakkersuisut Januar 2014

Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Bilag Naalakkersuisut Januar 2014 Forslag til Grønlands olie og mineralstrategi 2014 2018 Bilag Naalakkersuisut Januar 2014 1 Indhold: Bilag 1: Uddybende beskrivelse af strategien for olie og gas for 2014 18 Bilag 2: Beskatningsmodel for

Læs mere

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE Side 1 af 5 18. februar 2003 PRESSEMEDDELELSE 2002 var endnu et godt år for DENERCO OIL. Siri og Syd Arne felterne var i produktion gennem hele året, hvilket - sammen med den gunstige oliepris og tilkøb

Læs mere

Samfundsmæssige aspekter. af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland. Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet

Samfundsmæssige aspekter. af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland. Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Samfundsmæssige aspekter af efterforskning og udnyttelse af olie og gas i Grønland

Læs mere

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014

Lancering af 7. Udbudsrunde. Pressebriefing den 24. april 2014 Lancering af 7. Udbudsrunde Pressebriefing den 24. april 2014 7. udbudsrunde Baggrund for runden 7. runde herunder økonomiske vilkår og Fremtidigt udbud af arealer - efter 7. udbudsrunde Tidsplan Spørgsmål

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen,

Takster og betalinger Bilag. Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, Takster og betalinger Bilag Gældende fra 1. januar 2016 Ansvarlig: Svend Christiansen, sci@mit.gl Bilag 1 Oversigt over helikopterflyvepladser og lufthavne omfattet af nærværende regulativ. A. Helikopterflyvepladser

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 1 af 24. januar 2008 om valg til kommunalbestyrelser og menighedsrepræsentationer Historisk I medfør af 5, stk. 2, og 64 i landstingslov nr. 10 af 31. oktober 1996 om valg

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland

Bekendtgørelse om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland BEK nr 476 af 17/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 1103780 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Greenland Oil Industry Association (GOIA) Nuuk maj 2010

Greenland Oil Industry Association (GOIA) Nuuk maj 2010 Greenland Oil Industry Association (GOIA) Nuuk maj 2010 Greenland Oil Industry Association (GOIA) Medlemsskab: Alle selskaber som har licens til efterforskning og produktion af olie og gas i Grønland kan

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen

Netværksmøde. Forældre. Socialforsorg. Skole. Daginstitution. Politi. Sundhedsvæsen Netværksmøde Socialforsorg Forældre Skole Daginstitution Sundhedsvæsen Politi 1 Forord Under KANUKOKA, Kommunernes Landsforening i Grønland har der været nedsat en Koordinationsgruppe, der fik til opgave

Læs mere

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi

Prioritet Prioritet Prioritet. Etablering af miljøgodkendt deponi Angiv: År 1 Komm. andel År 10 Komm. andel hvis denne ikke foreligger Igangsætning Ibrugtagning stedkode Modtagefaciliteter for farligt affald i bygder/byer 1 Containerløsing, oliefyr 17, N 0 0 N 0 Selvstyret

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1

ØKONOMI 5. oktober 2015 MB 1 ØKONOMI 1 5. oktober 2015 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til handelsbalancen for olie og gas og medvirket til, at Danmark er nettoeksportør af olie og gas.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2001

Årsregnskabsmeddelelse 2001 NunaMinerals A/S, telefon +299 32 34 55, telefax +299 32 30 96 Vandsøvej 5, P. O. Box 790, DK-3900 Nuuk, Reg. nr. A/S 247.544 040302-2 dk Meddelelse nr. 03/2002 Årsregnskabsmeddelelse 2001 Hovedtal og

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund

Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske Udvalg i henhold til 6, stk. 1, i lov om anvendelse af Danmarks undergrund Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 168 Offentligt 9. marts 2006 J.nr. 011102/11021-0019 Ref.: ld/sbo Side 1/6 6. udbudsrunde Transport- og energiministerens redegørelse til Det Energipolitiske

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Kulbrintestrategi Målsætninger og planer for den fremtidige olie- og gasefterforskning i Grønland

Kulbrintestrategi Målsætninger og planer for den fremtidige olie- og gasefterforskning i Grønland namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Aatsitassanut Ikummatissanullu Pisortaqarfik Råstofdirektoratet Kulbrintestrategi 2003 Målsætninger og planer for den fremtidige olie- og gasefterforskning

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr

Halvårsmeddelelse 2013/14 ( ) KNI A/S. Reg. nr Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006

Keops Kollegiet Bispebjerg A/S Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 8 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2006 1 Indberettet til Dansk AMP den 31. august 2006 Bestyrelsen i har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets halvårsrapport blev behandlet. Rapporten er vedlagt.

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser)

Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser) ATV Dialogmøde 19. juni 2014 Råstofstyrelsen på vegne af Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked v/ Jørgen T. Hammeken-Holm Råstofudvinding i Grønland - Visioner og udfordringer (Rammebetingelser)

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

THE QUEST FOR OIL. Game Guide

THE QUEST FOR OIL. Game Guide Game Guide THE QUEST FOR OIL Et computerspil der har som generelt mål at give en detaljeret indføring i geografiske forhold og den globale olieindustri. Sådan vinder du i Quest for Oil Du kan både spille

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. marts 2015 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

MEMO. Dear ÆNDRINGER AF ARBEJDSOMFANG

MEMO. Dear ÆNDRINGER AF ARBEJDSOMFANG MEMO Job 2013-forundersøgelse i Baffinbugten Kunde Shell Greenland A/S Memo nr. 1100003404-042-006 3 Dato 01/07/13 Til Fra Cc Shell Ditte Marie Mikkelsen Claus Fischer Jensen Dear ÆNDRINGER AF ARBEJDSOMFANG

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Olieefterforskning i Grønland 2011

Olieefterforskning i Grønland 2011 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFDIREKTORATET Olieefterforskning i Grønland 2011 Aktivitetsoversigt Juli 2011 Forsidefoto (kilde: Ocean Rig) I sommersæsonen 2011 vil boreriggen Leiv Eiriksson, sammen med boreskibet

Læs mere

Boligstrategi Faktarapport - bygder. Grønlands Selvstyre

Boligstrategi Faktarapport - bygder. Grønlands Selvstyre Bligstrategi Faktarapprt - bygder Grønlands Selvstyre Maj 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kngens Lyngby Telefn 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cwi.dk Bligstrategi Faktarapprt - bygder Maj 2011 Dkumentnr.

Læs mere

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure

2 Kulbrintetilladelse. Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt. 2.1 Åben dør-procedure Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 EFK Alm.del Bilag 250 Offentligt Redegørelse efter 6 i lov om anvendelse af Danmarks undergrund om tilladelser efter undergrundsloven Lolland-Falster Kontor/afdeling

Læs mere

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018. Bilag

Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018. Bilag 8. februar 2014 FM 2014/133 Grønlands olie- og mineralstrategi 2014-2018 Bilag Naalakkersuisut Februar 2014 FM 2014/133 IASN-2013-093824 Indhold: Bilag 1: Uddybende beskrivelse af strategien for olie og

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ).

1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 28. november 2014 Vedtægt for den erhvervsdrivende Fond dansk kyst- og naturturisme 1. Fondens navn og hjemsted 1.1 Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Dansk Kyst- og Naturturisme ( Fonden ). 1.2

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering

Rådgivning om krabbefiskeriet for 2015 2016 samt status for krabbebestanden. Opdatering Rådgivning vedrørende krabbefiskeriet 15/1 Rådgivning om krabbefiskeriet for 15 1 samt status for krabbebestanden. Opdatering Den grønlandske vestkyst er i forhold til krabbeforvaltningen inddelt i seks

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Finansrådets ledelseskodeks 2014

Finansrådets ledelseskodeks 2014 Finansrådets ledelseskodeks 2014 1 Indledning: Nedenfor følger en oversigt over hvordan Sparekassen Balling forholder sig til Finansrådets Ledelseskodeks 2014. Ledelseskodekset blev udsendt den 22. november

Læs mere

Kvartalsrapport for 3. kvartal

Kvartalsrapport for 3. kvartal 30. oktober 2007 Meddelelse nr. 39/2007 www.nunaminerals.com Kvartalsrapport for 3. kvartal NunaMinerals har i 3. kvartal gennemført en intensiv efterforskningsindsats. Der er i alt indsamlet flere end

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Halvårsmeddelelse for 2010

Halvårsmeddelelse for 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 1 Royal Arctic Line A/S og Royal Arctic Line koncernen (reg. nr. A/S 209.527) Halvårsmeddelelse for 2010 Indhold: Beretning 3 Forventninger til resten af 2010 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon

Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon Årsrapport 2008 for Handels Aps Panoptikon CVR-nr 22 59 04 13, Vesterbrogade 5, 1502 København V Handels ApS Panoptikon Beretning for 2008 Selskabet indgår korttidskontrakter med forskellige ferieudbydere,

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten

Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten WWF Denmark Svanevej 12 2400 Copenhagen NV Denmark Tel. +45 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Vedr. opdateret strategisk miljøvurdering af efterforskningsaktiviteter og udnyttelse af olie og gas i Baffinbugten

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VI (Sverige) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007 Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning

2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3. Indledning 2015 i hovedtræk 2015 i hovedtræk Esbjerg Havn 3 Indledning 2015 var et år præget af stor volatilitet i verdensøkonomien og en oliepris, der ved årets udgang var faldet til 36 dollars for første gang

Læs mere

VB-AP A/S Kappelhøj 2B, 6950 Ringkøbing

VB-AP A/S Kappelhøj 2B, 6950 Ringkøbing VB-AP A/S Kappelhøj 2B, 6950 Ringkøbing CVR-nr. 27 58 33 50 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. juni 2016. Flemming Bro Gregersen dirigent

Læs mere

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F.

ADVIEW APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 20. marts Jacob F. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 ADVIEW APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ØKONOMI Februar 2017 MB 1

ØKONOMI Februar 2017 MB 1 ØKONOMI 1 Februar 217 Olie- og gasproduktionen fra Nordsøen har gennem mange år bidraget positivt til samfundsøkonomien via skatteindtægterne samtidig med, at aktiviteterne i Nordsøen skaber arbejdspladser

Læs mere

Olieefterforskning i Grønland 2014

Olieefterforskning i Grønland 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Olieefterforskning i Grønland 2014 Beskrivelse af de planlagte aktiviteter Juli 2014 Pjece: Vedrørende Grønlands olieefterforskningsaktiviteter i 2014 Udgivet juli 2014

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr

Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr Holbæk Gl. Havns Beddinger, HGHB CVR-nr. 34 65 26 43 Årsrapport 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. marts 2014 Dirigent Havnegade 2 Postbox 5 4300

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse?

Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende investeringer og beskæftigelse? Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2012-13 KEB Alm.del Bilag 233 Offentligt Talepapir samrådsspørgsmål V Kan ministrene garantere, at ændringer i kulbrintebeskatningen i Nordsøen ikke vil føre til faldende

Læs mere

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland

Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Nuuk, 25.april 2006 Meddelelse nr. 8/2006 Basis for yderligere guldefterforskning på Storø i Grønland Resultaterne af NunaMinerals kerneboringer på Storø i 2005 viser, at de guldførende strukturer findes

Læs mere