Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen."

Transkript

1 Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt, idet det vedtoges at behandle tillægsorden til som punkt nr. 22 til 25.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 55 Sagsnr. Side 1. Indkaldelse af stedfortræder til Byråd og Økonomiudvalg Anmodning om indkaldelse af stedfortræder i Indkaldelse af stedfortræder til et enkelt byrådsmøde Valg af suppleanter til Beboerklagenævnet Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet Forretningsorden for Integrationsrådet Ændring af vedtægter for Jens Holms Biblioteksfond Kolding Kommunes bilogo Ændring af grænsen mellem afstemningsområde 13 Vonsild og 15 Christiansfeld Digitale valglister Udvikling af Idrætsbyen og Ådalsbyen Udbud af løbende bankforretninger Fastsættelse af salgspriser på erhvervsarealer Vedståelse af garantier, afdeling 812 Munkensdam/Kløvervej, Lejerbo Kolding Vedståelse af garantier, afdeling 214, Lejerbo Kolding Kolding Musikskole, Gældssanering Sundhedsaftaler mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Strukturtilpasning af børnepasningskapaciteten i Dyrehave skoledistrikt Købssag - LUKKET SAG Køb af areal i Lunderskov - LUKKET SAG Indgåelse af lejekontrakt - LUKKET SAG Vedståelse af regaranti for optagne lån i afdeling 214, Lejerbo Kolding Kommuneplantillæg nr. 2 Detailhandel - bydelscentre og lokalcentre Lokalplan Ved Sdr. Ringvej og Vonsildvej - et bydelscenter, endelig vedtagelse Salg af Kolding Teater - LUKKET SAG

3 Sidenr Indkaldelse af stedfortræder til Byråd og Økonomiudvalg Sagsid.: 11/697 Resumé Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Søren Rasmussen, anmoder om, at stedfortræder nr. 1 på Dansk Folkepartis liste ved kommunalbestyrelsesvalget i 2009 indkaldes til at tage sæde i og Økonomiudvalget i forbindelse med Oluf Lykke Nielsens ferie fra den 14. januar til 20. februar Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Borgmesteren foreslår, at første stedfortræder på Dansk Folkepartis liste, hvor Oluf Lykke Nielsen er valgt, Kristian Kruse, Sdr. Havnegade 12 st. th., Kolding, anmodes om at indtræde i og Økonomiudvalget under Oluf Lykke Nielsens fravær. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt.

4 Sidenr Anmodning om indkaldelse af stedfortræder i Sagsid.: 11/697 Resumé Gruppeformand for Venstre, Hans Peter Andersen, anmoder ved af 14. januar 2011 om, at der indkaldes stedfortræder til at tage sæde i under Erling Rasmussens ferie fra 18. januar til 20. februar Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Borgmesteren foreslår, at 2. stedfortræder på Venstres liste Poul Andersen, Kær Møllevej 89, 6094 Hejls, Indkaldes til at tage sæde i under Erling Rasmussens ferie. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Borgmesteren oplyser, at 1. stedfortræder på Venstres liste ved kommunalbestyrelsesvalget i 2009, Jan Quvang, er indtrådt i under Mette Balsbys orlov. 2. stedfortræder på Venstres liste er Poul Andersen.

5 Sidenr Indkaldelse af stedfortræder til et enkelt byrådsmøde Sagsid.: 10/31630 Resumé Kommunaldirektøren oplyser, at kan træffe bestemmelse om, at borgmesteren indkalder stedfortræderen ved et byrådsmedlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned. Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen, (1. behandling), (2. behandling) Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at der træffes beslutning om, hvorvidt styrelsesvedtægten skal ændres, således der skal indkaldes stedfortræder ved et byrådsmedlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Det indstilles til s tiltrædelse, at følgende bestemmelse indsættes i styrelsesvedtægten som ny 3, stk. 4: Stedfortræder for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end 1 måned. Beslutning den Godkendt med henblik på overgang til 2. behandling. Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at der pr. 1. januar 2010 er indsat en ny bestemmelse i kommunestyrelseslovens 15, stk. 2, 2. pkt., hvorefter i sin styrelsesvedtægt kan træffe bestemmelse om, at borgmesteren også indkalder stedfortræderen ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet

6 Sidenr. 59 offentligt hverv, forretninger eller lignende, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned. Det fremgår bl.a. af lovbemærkningerne hertil, at der er lagt vægt på, at de kommuner, der siden 2001 har ønsket en sådan ordning, er meddelt dispensation hertil, og at den udvidede adgang til at indkalde stedfortrædere i de pågældende kommuner ikke ses at have givet anledning til problemer i forhold til kontinuiteten i s arbejde eller usikkerhed med hensyn til ansvarsplacering for sagernes behandling og afgørelse. Såfremt træffer beslutning herom, indebærer det, at der skal ske stedfortræderindkaldelse til møde i, når fraværet forventes at vare kortere end en måned. kan træffe beslutning om, at stedfortræderindkaldelse skal ske ved ethvert lovligt forfald, uanset dets forventede varighed. kan imidlertid også fastsætte, at det lovlige forfald mindst skal have en bestemt forventet varighed, som skal være kortere end en måned, før stedfortræderen indkaldes. Bestemmelsen giver ikke mulighed for at ændre forfaldsgrundene. Den giver heller ikke mulighed for at træffe beslutning for visse lovlige forfaldsgrunde, men ikke for andre, eller at beslutte, at den forventede varighed af forfald, som kan begrunde stedfortræderindkaldelse, skal være kortere for visse lovlige forfaldsgrunde end for andre. Hvis træffes beslutning herom, vil det være hensigtsmæssigt, at borgmesteren gives besked om byrådsmedlemmers fravær så tidligt som muligt, så der kan udsendes dagsorden mm. til stedfortræderen. Ændringer af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i med mindst seks dages mellemrum.

7 Sidenr Valg af suppleanter til Beboerklagenævnet Sagsid.: 10/31657 Forslag Kommunaldirektøren fremsender forslag til udpegning af suppleanter til Beboerklagenævnet. Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at Per Mauritz Marfelt udpeges som 1. suppleant og Susanne Wind udpeges som 2. suppleant i Beboerklagenævnet i perioden frem til den 31. december 2013 at Charlotte Ulstrup udtræder som suppleant i Beboerklagenævnet. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Ved mail af 15. december 2010 har LLO Kolding anmodet om følgende ændringer vedr. lejerrepræsentationen i Beboerklagenævnet: Som 1. suppleant afløses Charlotte Ulstrup af Peer Mauritz Marfelt, Æblehaven 49, 6000 Kolding. Som 2. suppleant indtræder Susanne Wind, Eltangvej 208, 6000 Kolding. På s møde den 31. maj 2010 blev Charlotte Ulstrup valgt som suppleant for lejerrepræsentanten i Beboerklagenævnet for perioden 1. juli 2010 til 31. december Charlotte Ulstrup har ønsket at udtræde som suppleant, idet hendes arbejde gør, at hun

8 Sidenr. 61 ofte har vanskeligt ved at deltage i møderne. Det fremgår af almenlejeloven, at udpeger medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet efter indstilling af de større lejerforeninger i kommunen. De pågældende skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold, og skal derudover være myndige, uberygtede, ikke under værgemål og deres bo må ikke være under konkursbehandling.

9 Sidenr Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet Sagsid.: 10/1663 Resumé Socialdirektøren oplyser, at det på s møde den 28. juni 2010 (sag nr. 43) blev besluttet, at nedsætte et Integrationsråd bestående af 9 medlemmer. De 9 medlemmer skal repræsentere følgende: (2 medlemmer) Somalisk forening (1 medlem) Afghansk Venskabsforening (1 medlem) Bosnisk Kulturforening (1 medlem) Somalisk kulturforening (1 medlem) Skolebestyrelsen (1 medlem) Kolding Idrætsråd (1 medlem) Foreningsløs repræsentation (1 medlem) På s møde den 28. juni 2010, besluttede at Marwan Zobi samt Tine Roos Nørgaard skal repræsentere i Integrationsrådet. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Socialdirektøren foreslår til s tiltrædelse at den indstillede repræsentant fra Somalisk Forening udpeges som medlem at der af de to indstillede repræsentanter fra Afghansk Venskabsforening / Afghanske Forening udpeges ét medlem og én suppleant at den indstillede repræsentant fra Bosnisk Kulturforening udpeges som medlem at den indstillede repræsentant fra Somalisk Kulturforening udpeges som medlem at der af de to indstillede repræsentanter fra Kolding Idrætsråd udpeges ét medlem og én suppleant at der af de to indstillede repræsentanter fra Skolebestyrelsen udpeges ét medlem og én suppleant at der af de to indstillede foreningsløse repræsentanter udpeges ét medlem og én suppleant at der for de to godkendte repræsentanter fra, udpeges to suppleanter fra og at der af blandt de to repræsentanter fra vælges en formand

10 Sidenr. 63 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Social- og sundhedsudvalget indstiller følgende repræsentanter til s tiltrædelse: at den udpegede repræsentant fra Somalisk forening, Hr. Anwar Maxamed indstilles som medlem at den udpegede repræsentant fra Bosnisk Kulturforening, Hr. Sulejman Topic indstilles som medlem at den udpegede repræsentant fra Somalisk Kulturforening, Fru Idil Ali Ahmed indstilles som medlem at der fra Afghanske Venskabsforening og Afghanske forening indstilles Hr. Feraidon Ghawsi som medlem og Fru Rodaba Ghawsi som suppleant at der fra Kolding Idrætsråd indstilles Hr. Hans Christensen som medlem og Fru Alice Nissen som suppleant at der fra Skolebestyrelsen indstilles Fru Muhubu Mahamud Barre som medlem og Hr. Jan Engelø som suppleant at der som foreningsløs indstilles Fru Rupal Mortensen som medlem og Hr. Mohammed Ajjawi som suppleant at der for de to godkendte repræsentanter fra, Fru Tine Nørgaard og Hr. Marwan Zobi, udpeges to suppleanter fra at der blandt de to repræsentanter fra vælges en formand. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt, idet (C) Bent Bechmann udpeges som suppleant for Tine Roos Nørgaard og (F) Hans Winther udpeges som suppleant for Marwan Zobi. Genudpegninger sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6, i s forretningsorden.

11 Sidenr. 64 Sagsfremstilling Socialdirektøren oplyser, at Forvaltningen har henvendt sig til de etniske foreninger, Kolding Idrætsråd, Skolebestyrelserne samt repræsentanter uden foreningstilknytning, med henblik på at udpege et medlem og en suppleant til Integrationsrådet. Henvendelserne har taget udgangspunkt i Ligestillingsloven 10a, hvoraf det fremgår: For at fremme ligestilling af kvinder og mænd, skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af et udvalg mv., der skal udpeges af eller Regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Dette har resulteret i følgende nye udpegninger: Somalisk forening har udpeget: Anwar Maxamed Kløvervej 18, 8. th Kolding Afghansk Venskabsforening har i fællesskab med den Afghanske forening udpeget: Feraidon Ghawsi Ravnevej Kolding Rodaba Ghawsi Ravnevej Kolding Bosnisk Kulturforening har udpeget: Sulejman Topic Carl Plougs Vej 1C, 2, Kolding Somalisk Kulturforening har udpeget: Idil Ali Ahmed Skovparken 99, 1. tv Kolding Kolding Idrætsråd har udpeget: Hans Christensen Overbyvej Kolding Alice Nissen Middelfartsvej Kolding

12 Sidenr. 65 Skolebestyrelsen har udpeget: Jan Engelø Kærmindevej Kolding Muhubu Mahamud Barre Skovparken 17, st. tv Kolding Derudover har følgende sagt ja til at indgå i Integrationsrådet som foreningsløs: Rupal Mortensen Strandbakken Kolding Mohammed Ajjawi Skovparken 79, st. tv Kolding Der er således indstillet 6 mænd og 5 kvinder, hvoraf der i alt skal indstilles 9 medlemmer til Integrationsrådet. Af de 9 medlemmer, er de to byrådsrepræsentanter allerede godkendt som medlemmer og af disse to byrådsrepræsentanter, skal ligeledes udpege to suppleanter. I nedenstående tabel ses fordelingen af kvinder og mænd. Indstillede mænd Anwar Maxamed, Somalisk Forening Feraidon Ghawsi, Afghansk Venskabsforening / Afghanske Forening Sulejman Topic, Bosnisk Kulturforening Hans Christensen, Kolding Idrætsråd Jan Engelø, Skolebestyrelsen Mohammed Ajjawi, foreningsløs Indstillede kvinder Rodaba Ghawsi, Afghansk Venskabsforening / Afghanske Forening Idil Ali Ahmed, Somalisk Kulturforening Alice Nissen, Kolding Idrætsråd Muhubu Mahamud Barre, Skolebestyrelsen Rupal Mortensen, foreningsløs Somalisk Forening, Bosnisk Kulturforening og Somalisk Kulturforening har kun indstillet én repræsentant, hvorfor der ikke er en suppleant for disse udpegninger.

13 Sidenr Forretningsorden for Integrationsrådet Sagsid.: 10/23874 Resumé Socialdirektøren fremsender forretningsorden for Integrationsrådet. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Socialdirektøren foreslår til s tiltrædelse at forretningsordenen for Integrationsrådet godkendes og at der vælges en formand for Integrationsrådet blandt de to byrådsrepræsentanter. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Socialdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse, med den tilføjelse at Marwan Zobi indstilles som formand for Integrationsrådet. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Socialdirektøren oplyser, at forvaltningen har udarbejdet et forslag til forretningsorden for Integrationsrådet. Forretningsordenen er udarbejdet på baggrund af den standardforretningsorden for Integrationsråd, som er udarbejdet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

14 Sidenr. 67 Af Integrationsloven 42, stk. 6, fremgår, at det er som fastsætter forretningsordenen for Integrationsrådet. Af forretningsordenen for Integrationsrådet i Kolding Kommune 3, stk. 2, fremgår det, at blandt de to repræsentanter for i Integrationsrådet, vælger en formand forud for Integrationsrådets første møde. Ligeledes fremgår det af stk. 3, at næstformanden vælges blandt rådets medlemmer til rådets første møde. besluttede på sit møde den 28. juni 2010 at Tine Nørgaard og Marwan Zobi skal repræsentere i Integrationsrådet. Bilag: /10 Åben Forretningsorden for Integrationsrådet

15 Sidenr Ændring af vedtægter for Jens Holms Biblioteksfond Sagsid.: 10/30703 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremsender på vegne af Jens Holms Biblioteksfond forslag til vedtægtsændringer. Jens Holms Biblioteksfond har på møde i bestyrelsen den 26. oktober 2010 behandlet og godkendt ændring af vedtægterne for Jens Holms Biblioteksfond. Sagen behandles i Kultur- og Erhvervsudvalget, Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at vedtægterne godkendes. Beslutning Kultur- og Erhvervsudvalget den Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Kultur- og Erhvervsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at baggrunden for ændringerne er opførelse af det nye bibliotek i 2006 ( 3), samt ønske om ændring i udpegelsen af medlemmer til bestyrelsen ( 4). Der er således foretaget følgende ændringer:

16 Sidenr. 69 3: Fondens formål søges opnået ved, at fonden på matr. nr. 422C, 422f, 425a og 1038 af Kolding købstads bygrunde opfører en ejendom, bestående af en forretningsbygning med facade til Jernbanegade og en biblioteksbygning med facade til Fredericiagade. Inden bibliotekslokalerne tages i brug, fastsattes for disse en lejeafgift, der skal godkendes af Statens Bibliotekstilsyn, medens de øvrige lokaler søges udlejet på bedst mulig måde Ændres til: Fondens formål søges opnået ved, at fonden ejer en ideel andel af ejerlejlighed nr. 1, Kolding Markjorder 4. afdeling, 2 a. m.fl. på hvilken ejendom, der er etableret bibliotek. Fondens andel af de pågældende bibliotekslokaler er udlejet til Kolding Kommune med henblik på Kommunens drift af bibliotek. 4: Tre medlemmer, der ikke må være medlemmer af Kolding Byråd, udpeges af Kolding Byråds Kulturudvalg således: a. en repræsentant fra bibliotekets brugernævn eller anden tilsvarende interesseorganisation b. et medlem af familien Hove c. et medlem med generel interesse i kulturforhold, og om muligt særlig interesse i biblioteksforhold Såfremt der ikke kan findes medlemmer, der kan repræsentere punkt a og b, er Kulturudvalget berettiget til at udpege medlemmer, der opfylder betingelserne under punkt c. Medlemmerne vælges for fire år ad gangen, og den første bestyrelse, valgt i overensstemmelse med 4, skt. 2 og 3 tiltræder 1. april 1994, og deres funktionstid udløber herefter den 31. marts Ændres til: Tre medlemmer, der ikke må være medlemmer af Kolding Byråd, med generel interesse i kulturforhold og om muligt med særlig interesse i biblioteksforhold, udpeges af Kolding Byråds Kultur- og Erhvervsudvalg. Medlemmerne vælges for fire år ad gangen, og den første bestyrelse, valgt i overensstemmelse med 4, stk. 2 og 3 tiltræder 1. april 2014, og deres funktionstid udløber herefter den 31. marts 2018.

17 Sidenr Kolding Kommunes bilogo Sagsid.: 11/730 Resumé VOD, Varemærke Organisationen Danmark A/S forespørger, om Kolding Kommune ønsker at forny sit varemærke (Kolding Kommunes bilogo), som senest blev fornyet i 2001 for en 10-årig periode. Pris for registrering i en ny 10-årig periode vil være kr. Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, At registreringen af Kolding Kommunes bilogo ikke fornys. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at Kolding Kommunes bilogo blev udarbejdet i anledning af udnævnelse af Kolding til Årets by i 1981, og Kolding kommune fik overdraget ophavsretten til bilogoet fra Kolding Erhvervsråd i Bilogoet kan efter ansøgning til Kolding kommune anvendes af foreninger og virksomheder i kommunen, men Kommunen har ikke modtaget ansøgninger om anvendelse af bilogoet efter kommunesammenlægningen.

18 Sidenr Ændring af grænsen mellem afstemningsområde 13 Vonsild og 15 Christiansfeld Sagsid.: 11/452 Resumé Kommunaldirektøren foreslår ændring af afgrænsningen mellem afstemningsområde 13 Vonsild/Taps og afstemningsområde 15 Christiansfeld/Stepping/Aller/Hejls, da Frørup ved den nuværende afgrænsning er delt i to. Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, At kommunaldirektøren bemyndiges til at ændre inddelingen af afstemningsområderne 13 og 15. At ændringerne foretages hurtigst muligt. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at såfremt ændringen af afgrænsningen mellem afstemningsområde 13 og afstemningsområde 15 ændres, som foreslået, vil afgrænsningen kunne beskrives således: Afstemningsområdet nr. 13 Vonsild Sognegrænse Vonsild/Kristkirken Sognegrænse Vonsild/Seest tidligere kommunegrænse mod Lunderskov tidligere kommunegrænse mod Vamdrup, Sognegrænse Vonsild/Dalby tidligere kommunegrænse Christiansfeld.

19 Sidenr. 72 Afstemningsområde nr. 15 Christiansfeld/Stepping/Taps/Aller/Hejls Åstorpvej og , Vejstruprødvej og , Højvejen 50-58, Fjællebrovej 50 og 49-55,Vesterslettevej 12, Gartnervej og 1-15, Stubbum Landevej 2-64A og 1-81, kommunegrænsen mod Haderslev, tidligere kommunegrænse mod Vamdrup, tidligere kommunegrænse mod Kolding.

20 Sidenr Digitale valglister Sagsid.: 11/707 Resumé Borgmesteren foreslår, at der indføres digitale valglister ved fremtidige valg. Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Borgmesteren foreslår, At der indføres digitale valglister ved fremtidige valg. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Borgmesteren oplyser, at indførelsen af digitale valglister vil give et bedre flow på afstemningsstederne, da vælgerne frit kan vælge valgbord, så man undgår lange køer ved nogle valgborde samtidig med, at der ingen vælgere er ved andre valgborde, og digitale valglister vil lette afstemningen efter valgets afslutning, ligesom der kan trækkes stemmeprocenter i løbet af valgdagen. Det vil samtidig være muligt at gennemføre valget med færre valgborde pr. afstemningssted, og der skal kun bruges 4 tilforordnede vælgere pr valgbord, hvor der tidligere har været indkaldt 6 tilforordnede vælgere pr. valgbord. Hver tilforordnet vælger koster ca kr., så det vil medføre en besparelse på ca kr.

21 Sidenr. 74 KMD s pris er ca kr. pr. valg, hvortil kommer anskaffelse af håndskannere og pc er (pc erne vil efterfølgende bliver solgt videre til kommunale brugere, og scannerne kan benyttes ved fremtidige valg).

22 Sidenr Udvikling af Idrætsbyen og Ådalsbyen Sagsid.: 10/18072 Resumé By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der igangsættes planlægning og udvikling af arealer ved Vonsildvej, Mosevej og Stadionvej, med udgangspunkt i helhedsplanen for Idrætsbyen - Ådalsbyen. Sagen behandles i Fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Fritidsudvalget og Plan- og Miljøudvalget,. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at helhedsplanen for Idrætsbyen - Ådalsbyen godkendes som grundlag for udviklingen af arealerne ved Vonsildvej, Mosevej og Stadionvej. at der igangsættes lokalplanlægning for Kolding Idrætsby, Ådalsbyen og Mosevej med udgangspunkt i helhedsplanen for Idrætsbyen - Ådalsbyen. Beslutning Fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Fritidsudvalget og Plan- og Miljøudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet en helhedsplan for en ny Idrætsby i Vonsild, omdannelse af arealerne ved Stadionvej, samt en overordnet skitse for udvikling af arealerne ved Mosevej. Helhedsplanen har til formål at skitsere udviklingen for de 3 områder: Idrætsbyen ved Vonsild rummer bl.a. svømmehal, fodboldstadion og atletikstadion, 14 fodboldbaner, 1 cricketbane, udvidelsesmuligheder for Koldinghallerne samt klub og træningsfaciliteter. Ådalsbyen ved Stadionvej rummer en ny bæredygtig og fortættet bydel med boliger, erhverv, offentlige og kulturelle bebyggelser, der bygger på områdets landskabskvaliteter.

23 Sidenr. 76 Mosevej rummer forslag til et nyt erhvervsområde der indpasser sig i de eksisterende strukturer og styrker den funktionsmæssige forbindelse til udviklingsområdet Nordic Synergy Park. Helhedsplanen præsenterer en række anbefalinger til det videre forløb. For at sikre, at de planmæssige forudsætninger for områdernes udvikling og omdannelse er til stede, er der behov for at igangsætte lokalplanlægningen af alle tre områder samtidigt, og snarest muligt. Helhedsplanen indeholder forslag til en overordnet tids- og procesplan for planlægning af områderne. For at sikre en koordineret indsats i forbindelse med jordkøb og jordsalg i henhold til tiltræknings-, fastholdelses- og jordsalgsstrategi for Kolding Kommune, vedtaget i Økonomiudvalget den 6. september 2010 (sag nr. 18), samt sikre organiseret flytning af funktioner og aktiviteter til idrætsbyen samt den løbende byggemodning, udbud og projektering, nedsættes en styregruppe til varetagelse af helhedsplanens virkeliggørelse. De vedtagne programmer Vækst Kolding og Udvikling og oplevelser by og land bør indgå i styregruppen. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Direktionen, på møde den 19. november 2010, tilsluttede sig skitsen til helhedsplan med den bemærkning, at opmærksomheden bør rettes mod konsekvenserne ved etablering af nye boliger i område 00, hvor institutionsbehovet evt. dermed kan blive forøget. Bilag: /10 Åben A3 format - Vision og helhedsplan - Idrætsby - Ådalsby

24 Sidenr Udbud af løbende bankforretninger Sagsid.: 10/25765 Resumé Kommunens kontrakt med Nordea udløber den 30. september I den forbindelse skal der udarbejdes et udbud, der kan danne baggrund for valg af ny leverandør og endelig kontrakt. Sagen behandles i Økonomiudvalg, Byråd. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at: pengeinstitutaftalen sendes i begrænset EU-udbud, en trækningsret på 400 mio. kr. godkendes. kommunaldirektøren bemyndiges til at udarbejde udbudsmateriale og udbudsbekendtgørelse, kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage prækvalifikation, kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage valg af leverandør ud fra tildelingskriterierne, Kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå endelig kontrakt, de overordnede tildelingskriterier godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse, med den tilføjelse at udbudsmaterialets krav om en bankfilial i Kolding midtby ændres til et krav om en bankfilial i postnr , Oluf Lykke Nielsen Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at Kolding Kommunes nuværende kontrakt med Nordea udløber den 30. september Der skal derfor indgås en ny kontrakt omhandlende håndtering af de daglige ind- og udbetalinger m.v. I henhold til EU-direktiv er leverancen udbudspligtig.

25 Sidenr. 78 Det foreslås, at der anvendes begrænset udbud. I prækvalifikationen udvælges maksimalt 4 tilbudsgivere. Til brug for udbuddet udarbejdes der et udbudsmateriale, nedenfor er de væsentligste forhold oplistet: 1. 3-årig kontrakt med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. 2. En trækningsret på op til 400 mio. kr. med mulighed for forhøjelse. 3. Et brugervenligt elektronisk banksystem 4. Mulighed for brug af døgnboks, optælling af mønter fra kommunens p-automater, daglig service og rådgivning. 5. En bankfilial i Kolding midtby. 6. Medvirke til løbende optimering af Kommunens indestående på den løbende konto (de korte likvider). Tildeling vil tilgå den tilbudsgiver der afgiver det økonomiske mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriterier. Nedenstående tildelingskriterier foreslås anvendt: Økonomi i tilbuddet 70% Service og systemer 30% Tildelingskriterierne vil i udbudsmaterialet blive yderligere specificeret. Der er udarbejdet en tidsplan for udbuddet. I forhold hertil vil der kunne indgås en ny kontrakt den 16. maj Der vil således være god tid til at opstarte en ny bankforbindelse.

26 Sidenr Fastsættelse af salgspriser på erhvervsarealer 2011 Sagsid.: 11/377 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremsender forslag til mindstepriser på erhvervsarealer. Sagen behandles i Økonomiudvalget,. Forslag By- og Udviklingsdirektøren foreslår: at nedenstående priser på erhvervsarealer godkendes, at arealerne udbydes til salg i offentligt udbud. Beslutning Økonomiudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse., Oluf Lykke Nielsen Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren kan oplyse, at Folketinget har vedtaget lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af merværdiafgiftsloven, hvor byggegrunde og bygninger skal tillægges merværdiafgift pr. 1. januar I den forbindelse skal forvaltningen foreslå, at kommunens m²-priser på erhvervsgrunde fastholdes uændret på følgende vilkår:

27 Sidenr. 80 Emne: Produktionspriser for arealer ved Eltangvej/Nordager Grund- størrelse i m² Produktionspris pr. m2 excl. moms , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne Emne: Produktionspriser for arealer i Industri Nord 4. Grundstørrelse i m² Produktionspris pr. m² excl. moms , , , , , , , , ,30

28 Sidenr , , , , ,20 Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne. Emne: Produktionspriser for arealer i Bramdrup Erhvervspark. Grundstørrelse i m² Produktionspris Pr. m² , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne

29 Sidenr. 82 Emne: Produktionspriser for Industripark Bramdrup. Grundstørrelse Produktionspris i m² pr. m² excl. moms , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne. Emne: 2011 Produktionspriser Bønstrup Industripark, Vamdrup. Grundstørrelser Produktionspris pr. m² excl. moms Indtil m² 112, m² 107, m² 103,50 over m² 101,50 Priserne skal tillægges moms, men er incl. kloaktilslutningsbidrag. Alle øvrige tilslutningsbidrag betales af køber.

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde

- 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde - 1 - Vedtægter for Arbejdernes Andels-Boligforening Varde Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål. 1. Stk. 1. Den almene boligorganisations navn er: Arbejdernes Andels-Boligforening. Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15

Uddannelsesudvalget. Referat. Mødedato: 14. marts 2011. Mødetidspunkt: 9:00. Sluttidspunkt: 10:15 Sidenr. 55 Referat Mødedato: 14. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 10:15 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendtes

Læs mere

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer

Indholdsfortegnelse Byrådet 09-08-2010. Sidenr. 1043. Formandens initialer Sidenr. 1042 Protokol Mødedato: 9. august 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:30 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Erik Lund, Søren Rasmussen, Bjarne Juel Møller, Kjeld Kjeldsen GODKENDELSE AF

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget

Beslutninger fra mødet. Mandag 26.02.2007 kl. 13.00. Ordinært møde. Social- og Sundhedsudvalget Beslutninger fra mødet Mandag 26.02.2007 kl. 13.00 Ordinært møde Social- og Sundhedsudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre

2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og at sikre 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Rungsted Havn A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Hørsholm Kommune. 2 Formål 2.1 Selskabet har til formål at eje og drive Rungsted Havn med tilknyttede arealer, og

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Boliggården

Vedtægter for Boliggården Vedtægter 1. side 1 Vedtægter for Boliggården Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boliggården. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Helsingør Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 11. september 2012. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

1 af 5. Vedtægter. for. Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Boligselskabet VIBO, Skævinge Kommune smba Boligorganisationen er en datterorganisation

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 23 TORSDAG DEN 18. SEPTEMBER 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 18. september 2008 Side:

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune

Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune Næstved Kommune Center for Uddannelse 2014 Styrelsesvedtægt for folkeskoler i Næstved Kommune 1 I henhold til Lov om folkeskolen samt Vejledning om udarbejdelse af vedtægt for styrelsen af kommunens skolevæsen

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 16. december 2010 kl. 14:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 381. Løgstør Boligforening - optagelse af lån i afd. 9 - Opland 781 382. Lukket - Evt. salg

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S

VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S VEDTÆGTER FOR FELTENGÅRD I/S Marts 2008 ALMINDELIGE BESTEMMELSER 1 Interessentskabets navn er Feltengård i/s. Interessentskabets hjemsted er Favrskov Kommune. Dog kan særlige forhold berettige til hjemsted

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 27. september 2005 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 8 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 27. september 2005, kl. 13:00 Åben sag: 471. Efterretning Åben sag: 472. Vedtægter for bruger-

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

X Byråd. Køberet for Y.

X Byråd. Køberet for Y. X Byråd Køberet for Y. 16. december 2008 Statsforvaltningen besluttede i forbindelse med behandling af en anden sag, at foretage en nærmere undersøgelse af X Kommunes ydelse af en køberet over ejendommen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken

Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Forretningsorden for organisationsbestyrelsen i Boligselskabet Østparken Introduktion Valg til organisationsbestyrelsen sker hvert år på boligorganisationens repræsentantskabsmøde. Valgperioden er højst

Læs mere

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FAMILIEUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 ONSDAG DEN 14. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Familieudvalget 14. marts 2007 Side: 2 Fraværende: Dorte Schmidt Brown deltog

Læs mere

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus

Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Børne- og Uddannelsesudvalg Referat Møde 30. marts 2009 kl. 15:00 i mødelokale 1, Struer Rådhus Afbud fra/fraværende: Indkaldelser: kl. 15.00 Anette Holm, Børne- og Familiecentret punkt 30 kl. 15.15 Britta

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Byrådet. Protokol. Mødedato: 10. maj 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Byrådet. Protokol. Mødedato: 10. maj 2010. Mødetidspunkt: 19:00. Sluttidspunkt: 20:20 GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Sidenr. 599 Protokol Mødedato: 10. maj 2010 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 20:20 Mødelokale: Fraværende: Byrådssalen Tanya Buchreitz Jensen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt uden afstemning,

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS

VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS VEDTÆGTER FOR ALBOA, ALMEN BOLIGORGANISATION AARHUS Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 1.1. Boligorganisationens navn er ALBOA, Almen Boligorganisation Aarhus. 1.2. Boligorganisationen har hjemsted i

Læs mere

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.

DAGSORDEN. Direktionen. Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12. Direktionen DAGSORDEN Møde nr. : 21/2008 Sted : Administrationsbygningen Allingåbro Dato : 18. juni 2008 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand) Vicekommunaldirektør

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning.

Ændringsforslaget blev dermed forkastet. Indstillingen blev herefter tiltrådt uden afstemning. KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BR 203/04 Tilskud Kultur- og Fritidsforvaltningen indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget anbefaler Økonomiudvalget, at Borgerrepræsentationen yder Badmintonklubben BC 37 et

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Jørgen Clausen, formand Rose Petersen, medlem Jean Torp, medlem Kaj Oluf Andersen, medlem Erik Zastrow, medlem Villabyernes Boligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmøde der afholdtes tirsdag, den 25. november 2014, kl. 18.00 i mødelokalet Lindeholmen 2. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune.

Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde. Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Syddjurs Kommunalbestyrelse Hovedgaden 77 8410 Rønde 27-09- 2010 TILSYNET Vedrørende lovlig valgt revisor i Syddjurs Kommune. Statsforvaltningen Midtjylland godkendte ved brev af 16. april 2007, at Syddjurs

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum

Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum Udbud af opførelsen af Vinge Centrum 26/6/2015 2/8 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Vinge Centrum 4 3. Etaper 4 4. Udbudsproces 5 4.1 Investorudbudsprocessen

Læs mere

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave

Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave Vedtægt for den selvejende private daginstitution Cathrine Asylets Børnehave 1 Forankring. Den selvejende private institutions navn er Cathrine Asylets Børnehave, beliggende Allegade 6, 6100 Haderslev.

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE

STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE STYRELSESVEDTÆGT FOR KOMMUNALE DAGINSTITUTIONER I IKAST-BRANDE KOMMUNE Indholdsfortegnelse 1. Byrådets mål og opgaver for daginstitutionerne 2 2. Forældrebestyrelsen 3 3. Valgbarhed og valgret 3 4. Valg

Læs mere

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at

Beslutningskompetence Økonomiudvalget for så vidt angår punkterne 1. 4. at, og byrådet for så vidt 5. 6. at Pkt. 110 Mageskifte Sagsnr. 50884 Byrådet Lukket punkt Resume Der skal tages stilling til, om Roskilde Kommune vil indgå på et mageskifte med Den selvejende Institution Viby Friskole, hvorefter skolen

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården

Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Vedtægter for Boligforeningen Ringgården Århus, den 24. august 2010 Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1..... 4 2..... 4 3..... 4 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 4..... 4 5..... 4 Kapitel

Læs mere

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011

Referat Avedøre Boligselskab Repræsentantskabsmøde den 31. maj 2011 Udsendt den 29. juni 2011 #JobInfo Criteria=KABside1# Repræsentantskabsmøde tirsdag den 31. maj 2011, kl. 17.00 i Avedøre Stationsby Syds Selskabslokaler, Trædrejerporten 4, Hvidovre Repræsentantskab: Der var 27 repræsentantskabsmedlemmer

Læs mere

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening.

1 medlem, der udpeges af grundskolerne i Brønderslev Kommune i forening. 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. Vedtægter Vedtægt for Brønderslev Gymnasium og HF Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1. Brønderslev Gymnasium og HF er en selvejende institution inden for den offentlige forvaltning med hjemsted i Brønderslev

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg.

Institutionens navn er Houlkærhallen med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Navn og hjemsted: Institutionens navn er "Houlkærhallen" med hjemsted i Houlkær, 8800 Viborg. Formål: Institutionen har til formål at opføre og drive en idrætshal til brug for idræts- og ungdomsforeninger

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, mandag den 7. februar 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 7. februar 2005, kl. 16:00 Åben sag: 269. Efterretning Åben sag: 270. Låneomlægning Jegindø Havn Åben sag:

Læs mere

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30

REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 REFERAT FOR SUNDHEDSUDVALGETS SUNDHEDSUDVALGET TORSDAG DEN 18. JANUAR 2007 KL. 15:30 1 Indholdsfortegnelse 1 Åben - Valg af formand og næstformand for Sundhedsuvalget 2 Åben - Meddelelser til udvalgets

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere