Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen."

Transkript

1 Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt, idet det vedtoges at behandle tillægsorden til som punkt nr. 22 til 25.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 55 Sagsnr. Side 1. Indkaldelse af stedfortræder til Byråd og Økonomiudvalg Anmodning om indkaldelse af stedfortræder i Indkaldelse af stedfortræder til et enkelt byrådsmøde Valg af suppleanter til Beboerklagenævnet Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet Forretningsorden for Integrationsrådet Ændring af vedtægter for Jens Holms Biblioteksfond Kolding Kommunes bilogo Ændring af grænsen mellem afstemningsområde 13 Vonsild og 15 Christiansfeld Digitale valglister Udvikling af Idrætsbyen og Ådalsbyen Udbud af løbende bankforretninger Fastsættelse af salgspriser på erhvervsarealer Vedståelse af garantier, afdeling 812 Munkensdam/Kløvervej, Lejerbo Kolding Vedståelse af garantier, afdeling 214, Lejerbo Kolding Kolding Musikskole, Gældssanering Sundhedsaftaler mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Strukturtilpasning af børnepasningskapaciteten i Dyrehave skoledistrikt Købssag - LUKKET SAG Køb af areal i Lunderskov - LUKKET SAG Indgåelse af lejekontrakt - LUKKET SAG Vedståelse af regaranti for optagne lån i afdeling 214, Lejerbo Kolding Kommuneplantillæg nr. 2 Detailhandel - bydelscentre og lokalcentre Lokalplan Ved Sdr. Ringvej og Vonsildvej - et bydelscenter, endelig vedtagelse Salg af Kolding Teater - LUKKET SAG

3 Sidenr Indkaldelse af stedfortræder til Byråd og Økonomiudvalg Sagsid.: 11/697 Resumé Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Søren Rasmussen, anmoder om, at stedfortræder nr. 1 på Dansk Folkepartis liste ved kommunalbestyrelsesvalget i 2009 indkaldes til at tage sæde i og Økonomiudvalget i forbindelse med Oluf Lykke Nielsens ferie fra den 14. januar til 20. februar Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Borgmesteren foreslår, at første stedfortræder på Dansk Folkepartis liste, hvor Oluf Lykke Nielsen er valgt, Kristian Kruse, Sdr. Havnegade 12 st. th., Kolding, anmodes om at indtræde i og Økonomiudvalget under Oluf Lykke Nielsens fravær. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt.

4 Sidenr Anmodning om indkaldelse af stedfortræder i Sagsid.: 11/697 Resumé Gruppeformand for Venstre, Hans Peter Andersen, anmoder ved af 14. januar 2011 om, at der indkaldes stedfortræder til at tage sæde i under Erling Rasmussens ferie fra 18. januar til 20. februar Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Borgmesteren foreslår, at 2. stedfortræder på Venstres liste Poul Andersen, Kær Møllevej 89, 6094 Hejls, Indkaldes til at tage sæde i under Erling Rasmussens ferie. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Borgmesteren oplyser, at 1. stedfortræder på Venstres liste ved kommunalbestyrelsesvalget i 2009, Jan Quvang, er indtrådt i under Mette Balsbys orlov. 2. stedfortræder på Venstres liste er Poul Andersen.

5 Sidenr Indkaldelse af stedfortræder til et enkelt byrådsmøde Sagsid.: 10/31630 Resumé Kommunaldirektøren oplyser, at kan træffe bestemmelse om, at borgmesteren indkalder stedfortræderen ved et byrådsmedlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned. Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen, (1. behandling), (2. behandling) Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at der træffes beslutning om, hvorvidt styrelsesvedtægten skal ændres, således der skal indkaldes stedfortræder ved et byrådsmedlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Det indstilles til s tiltrædelse, at følgende bestemmelse indsættes i styrelsesvedtægten som ny 3, stk. 4: Stedfortræder for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end 1 måned. Beslutning den Godkendt med henblik på overgang til 2. behandling. Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at der pr. 1. januar 2010 er indsat en ny bestemmelse i kommunestyrelseslovens 15, stk. 2, 2. pkt., hvorefter i sin styrelsesvedtægt kan træffe bestemmelse om, at borgmesteren også indkalder stedfortræderen ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet

6 Sidenr. 59 offentligt hverv, forretninger eller lignende, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned. Det fremgår bl.a. af lovbemærkningerne hertil, at der er lagt vægt på, at de kommuner, der siden 2001 har ønsket en sådan ordning, er meddelt dispensation hertil, og at den udvidede adgang til at indkalde stedfortrædere i de pågældende kommuner ikke ses at have givet anledning til problemer i forhold til kontinuiteten i s arbejde eller usikkerhed med hensyn til ansvarsplacering for sagernes behandling og afgørelse. Såfremt træffer beslutning herom, indebærer det, at der skal ske stedfortræderindkaldelse til møde i, når fraværet forventes at vare kortere end en måned. kan træffe beslutning om, at stedfortræderindkaldelse skal ske ved ethvert lovligt forfald, uanset dets forventede varighed. kan imidlertid også fastsætte, at det lovlige forfald mindst skal have en bestemt forventet varighed, som skal være kortere end en måned, før stedfortræderen indkaldes. Bestemmelsen giver ikke mulighed for at ændre forfaldsgrundene. Den giver heller ikke mulighed for at træffe beslutning for visse lovlige forfaldsgrunde, men ikke for andre, eller at beslutte, at den forventede varighed af forfald, som kan begrunde stedfortræderindkaldelse, skal være kortere for visse lovlige forfaldsgrunde end for andre. Hvis træffes beslutning herom, vil det være hensigtsmæssigt, at borgmesteren gives besked om byrådsmedlemmers fravær så tidligt som muligt, så der kan udsendes dagsorden mm. til stedfortræderen. Ændringer af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i med mindst seks dages mellemrum.

7 Sidenr Valg af suppleanter til Beboerklagenævnet Sagsid.: 10/31657 Forslag Kommunaldirektøren fremsender forslag til udpegning af suppleanter til Beboerklagenævnet. Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at Per Mauritz Marfelt udpeges som 1. suppleant og Susanne Wind udpeges som 2. suppleant i Beboerklagenævnet i perioden frem til den 31. december 2013 at Charlotte Ulstrup udtræder som suppleant i Beboerklagenævnet. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Ved mail af 15. december 2010 har LLO Kolding anmodet om følgende ændringer vedr. lejerrepræsentationen i Beboerklagenævnet: Som 1. suppleant afløses Charlotte Ulstrup af Peer Mauritz Marfelt, Æblehaven 49, 6000 Kolding. Som 2. suppleant indtræder Susanne Wind, Eltangvej 208, 6000 Kolding. På s møde den 31. maj 2010 blev Charlotte Ulstrup valgt som suppleant for lejerrepræsentanten i Beboerklagenævnet for perioden 1. juli 2010 til 31. december Charlotte Ulstrup har ønsket at udtræde som suppleant, idet hendes arbejde gør, at hun

8 Sidenr. 61 ofte har vanskeligt ved at deltage i møderne. Det fremgår af almenlejeloven, at udpeger medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet efter indstilling af de større lejerforeninger i kommunen. De pågældende skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold, og skal derudover være myndige, uberygtede, ikke under værgemål og deres bo må ikke være under konkursbehandling.

9 Sidenr Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet Sagsid.: 10/1663 Resumé Socialdirektøren oplyser, at det på s møde den 28. juni 2010 (sag nr. 43) blev besluttet, at nedsætte et Integrationsråd bestående af 9 medlemmer. De 9 medlemmer skal repræsentere følgende: (2 medlemmer) Somalisk forening (1 medlem) Afghansk Venskabsforening (1 medlem) Bosnisk Kulturforening (1 medlem) Somalisk kulturforening (1 medlem) Skolebestyrelsen (1 medlem) Kolding Idrætsråd (1 medlem) Foreningsløs repræsentation (1 medlem) På s møde den 28. juni 2010, besluttede at Marwan Zobi samt Tine Roos Nørgaard skal repræsentere i Integrationsrådet. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Socialdirektøren foreslår til s tiltrædelse at den indstillede repræsentant fra Somalisk Forening udpeges som medlem at der af de to indstillede repræsentanter fra Afghansk Venskabsforening / Afghanske Forening udpeges ét medlem og én suppleant at den indstillede repræsentant fra Bosnisk Kulturforening udpeges som medlem at den indstillede repræsentant fra Somalisk Kulturforening udpeges som medlem at der af de to indstillede repræsentanter fra Kolding Idrætsråd udpeges ét medlem og én suppleant at der af de to indstillede repræsentanter fra Skolebestyrelsen udpeges ét medlem og én suppleant at der af de to indstillede foreningsløse repræsentanter udpeges ét medlem og én suppleant at der for de to godkendte repræsentanter fra, udpeges to suppleanter fra og at der af blandt de to repræsentanter fra vælges en formand

10 Sidenr. 63 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Social- og sundhedsudvalget indstiller følgende repræsentanter til s tiltrædelse: at den udpegede repræsentant fra Somalisk forening, Hr. Anwar Maxamed indstilles som medlem at den udpegede repræsentant fra Bosnisk Kulturforening, Hr. Sulejman Topic indstilles som medlem at den udpegede repræsentant fra Somalisk Kulturforening, Fru Idil Ali Ahmed indstilles som medlem at der fra Afghanske Venskabsforening og Afghanske forening indstilles Hr. Feraidon Ghawsi som medlem og Fru Rodaba Ghawsi som suppleant at der fra Kolding Idrætsråd indstilles Hr. Hans Christensen som medlem og Fru Alice Nissen som suppleant at der fra Skolebestyrelsen indstilles Fru Muhubu Mahamud Barre som medlem og Hr. Jan Engelø som suppleant at der som foreningsløs indstilles Fru Rupal Mortensen som medlem og Hr. Mohammed Ajjawi som suppleant at der for de to godkendte repræsentanter fra, Fru Tine Nørgaard og Hr. Marwan Zobi, udpeges to suppleanter fra at der blandt de to repræsentanter fra vælges en formand. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt, idet (C) Bent Bechmann udpeges som suppleant for Tine Roos Nørgaard og (F) Hans Winther udpeges som suppleant for Marwan Zobi. Genudpegninger sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6, i s forretningsorden.

11 Sidenr. 64 Sagsfremstilling Socialdirektøren oplyser, at Forvaltningen har henvendt sig til de etniske foreninger, Kolding Idrætsråd, Skolebestyrelserne samt repræsentanter uden foreningstilknytning, med henblik på at udpege et medlem og en suppleant til Integrationsrådet. Henvendelserne har taget udgangspunkt i Ligestillingsloven 10a, hvoraf det fremgår: For at fremme ligestilling af kvinder og mænd, skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af et udvalg mv., der skal udpeges af eller Regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Dette har resulteret i følgende nye udpegninger: Somalisk forening har udpeget: Anwar Maxamed Kløvervej 18, 8. th Kolding Afghansk Venskabsforening har i fællesskab med den Afghanske forening udpeget: Feraidon Ghawsi Ravnevej Kolding Rodaba Ghawsi Ravnevej Kolding Bosnisk Kulturforening har udpeget: Sulejman Topic Carl Plougs Vej 1C, 2, Kolding Somalisk Kulturforening har udpeget: Idil Ali Ahmed Skovparken 99, 1. tv Kolding Kolding Idrætsråd har udpeget: Hans Christensen Overbyvej Kolding Alice Nissen Middelfartsvej Kolding

12 Sidenr. 65 Skolebestyrelsen har udpeget: Jan Engelø Kærmindevej Kolding Muhubu Mahamud Barre Skovparken 17, st. tv Kolding Derudover har følgende sagt ja til at indgå i Integrationsrådet som foreningsløs: Rupal Mortensen Strandbakken Kolding Mohammed Ajjawi Skovparken 79, st. tv Kolding Der er således indstillet 6 mænd og 5 kvinder, hvoraf der i alt skal indstilles 9 medlemmer til Integrationsrådet. Af de 9 medlemmer, er de to byrådsrepræsentanter allerede godkendt som medlemmer og af disse to byrådsrepræsentanter, skal ligeledes udpege to suppleanter. I nedenstående tabel ses fordelingen af kvinder og mænd. Indstillede mænd Anwar Maxamed, Somalisk Forening Feraidon Ghawsi, Afghansk Venskabsforening / Afghanske Forening Sulejman Topic, Bosnisk Kulturforening Hans Christensen, Kolding Idrætsråd Jan Engelø, Skolebestyrelsen Mohammed Ajjawi, foreningsløs Indstillede kvinder Rodaba Ghawsi, Afghansk Venskabsforening / Afghanske Forening Idil Ali Ahmed, Somalisk Kulturforening Alice Nissen, Kolding Idrætsråd Muhubu Mahamud Barre, Skolebestyrelsen Rupal Mortensen, foreningsløs Somalisk Forening, Bosnisk Kulturforening og Somalisk Kulturforening har kun indstillet én repræsentant, hvorfor der ikke er en suppleant for disse udpegninger.

13 Sidenr Forretningsorden for Integrationsrådet Sagsid.: 10/23874 Resumé Socialdirektøren fremsender forretningsorden for Integrationsrådet. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Socialdirektøren foreslår til s tiltrædelse at forretningsordenen for Integrationsrådet godkendes og at der vælges en formand for Integrationsrådet blandt de to byrådsrepræsentanter. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Socialdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse, med den tilføjelse at Marwan Zobi indstilles som formand for Integrationsrådet. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Socialdirektøren oplyser, at forvaltningen har udarbejdet et forslag til forretningsorden for Integrationsrådet. Forretningsordenen er udarbejdet på baggrund af den standardforretningsorden for Integrationsråd, som er udarbejdet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

14 Sidenr. 67 Af Integrationsloven 42, stk. 6, fremgår, at det er som fastsætter forretningsordenen for Integrationsrådet. Af forretningsordenen for Integrationsrådet i Kolding Kommune 3, stk. 2, fremgår det, at blandt de to repræsentanter for i Integrationsrådet, vælger en formand forud for Integrationsrådets første møde. Ligeledes fremgår det af stk. 3, at næstformanden vælges blandt rådets medlemmer til rådets første møde. besluttede på sit møde den 28. juni 2010 at Tine Nørgaard og Marwan Zobi skal repræsentere i Integrationsrådet. Bilag: /10 Åben Forretningsorden for Integrationsrådet

15 Sidenr Ændring af vedtægter for Jens Holms Biblioteksfond Sagsid.: 10/30703 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremsender på vegne af Jens Holms Biblioteksfond forslag til vedtægtsændringer. Jens Holms Biblioteksfond har på møde i bestyrelsen den 26. oktober 2010 behandlet og godkendt ændring af vedtægterne for Jens Holms Biblioteksfond. Sagen behandles i Kultur- og Erhvervsudvalget, Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at vedtægterne godkendes. Beslutning Kultur- og Erhvervsudvalget den Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Kultur- og Erhvervsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at baggrunden for ændringerne er opførelse af det nye bibliotek i 2006 ( 3), samt ønske om ændring i udpegelsen af medlemmer til bestyrelsen ( 4). Der er således foretaget følgende ændringer:

16 Sidenr. 69 3: Fondens formål søges opnået ved, at fonden på matr. nr. 422C, 422f, 425a og 1038 af Kolding købstads bygrunde opfører en ejendom, bestående af en forretningsbygning med facade til Jernbanegade og en biblioteksbygning med facade til Fredericiagade. Inden bibliotekslokalerne tages i brug, fastsattes for disse en lejeafgift, der skal godkendes af Statens Bibliotekstilsyn, medens de øvrige lokaler søges udlejet på bedst mulig måde Ændres til: Fondens formål søges opnået ved, at fonden ejer en ideel andel af ejerlejlighed nr. 1, Kolding Markjorder 4. afdeling, 2 a. m.fl. på hvilken ejendom, der er etableret bibliotek. Fondens andel af de pågældende bibliotekslokaler er udlejet til Kolding Kommune med henblik på Kommunens drift af bibliotek. 4: Tre medlemmer, der ikke må være medlemmer af Kolding Byråd, udpeges af Kolding Byråds Kulturudvalg således: a. en repræsentant fra bibliotekets brugernævn eller anden tilsvarende interesseorganisation b. et medlem af familien Hove c. et medlem med generel interesse i kulturforhold, og om muligt særlig interesse i biblioteksforhold Såfremt der ikke kan findes medlemmer, der kan repræsentere punkt a og b, er Kulturudvalget berettiget til at udpege medlemmer, der opfylder betingelserne under punkt c. Medlemmerne vælges for fire år ad gangen, og den første bestyrelse, valgt i overensstemmelse med 4, skt. 2 og 3 tiltræder 1. april 1994, og deres funktionstid udløber herefter den 31. marts Ændres til: Tre medlemmer, der ikke må være medlemmer af Kolding Byråd, med generel interesse i kulturforhold og om muligt med særlig interesse i biblioteksforhold, udpeges af Kolding Byråds Kultur- og Erhvervsudvalg. Medlemmerne vælges for fire år ad gangen, og den første bestyrelse, valgt i overensstemmelse med 4, stk. 2 og 3 tiltræder 1. april 2014, og deres funktionstid udløber herefter den 31. marts 2018.

17 Sidenr Kolding Kommunes bilogo Sagsid.: 11/730 Resumé VOD, Varemærke Organisationen Danmark A/S forespørger, om Kolding Kommune ønsker at forny sit varemærke (Kolding Kommunes bilogo), som senest blev fornyet i 2001 for en 10-årig periode. Pris for registrering i en ny 10-årig periode vil være kr. Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, At registreringen af Kolding Kommunes bilogo ikke fornys. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at Kolding Kommunes bilogo blev udarbejdet i anledning af udnævnelse af Kolding til Årets by i 1981, og Kolding kommune fik overdraget ophavsretten til bilogoet fra Kolding Erhvervsråd i Bilogoet kan efter ansøgning til Kolding kommune anvendes af foreninger og virksomheder i kommunen, men Kommunen har ikke modtaget ansøgninger om anvendelse af bilogoet efter kommunesammenlægningen.

18 Sidenr Ændring af grænsen mellem afstemningsområde 13 Vonsild og 15 Christiansfeld Sagsid.: 11/452 Resumé Kommunaldirektøren foreslår ændring af afgrænsningen mellem afstemningsområde 13 Vonsild/Taps og afstemningsområde 15 Christiansfeld/Stepping/Aller/Hejls, da Frørup ved den nuværende afgrænsning er delt i to. Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, At kommunaldirektøren bemyndiges til at ændre inddelingen af afstemningsområderne 13 og 15. At ændringerne foretages hurtigst muligt. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at såfremt ændringen af afgrænsningen mellem afstemningsområde 13 og afstemningsområde 15 ændres, som foreslået, vil afgrænsningen kunne beskrives således: Afstemningsområdet nr. 13 Vonsild Sognegrænse Vonsild/Kristkirken Sognegrænse Vonsild/Seest tidligere kommunegrænse mod Lunderskov tidligere kommunegrænse mod Vamdrup, Sognegrænse Vonsild/Dalby tidligere kommunegrænse Christiansfeld.

19 Sidenr. 72 Afstemningsområde nr. 15 Christiansfeld/Stepping/Taps/Aller/Hejls Åstorpvej og , Vejstruprødvej og , Højvejen 50-58, Fjællebrovej 50 og 49-55,Vesterslettevej 12, Gartnervej og 1-15, Stubbum Landevej 2-64A og 1-81, kommunegrænsen mod Haderslev, tidligere kommunegrænse mod Vamdrup, tidligere kommunegrænse mod Kolding.

20 Sidenr Digitale valglister Sagsid.: 11/707 Resumé Borgmesteren foreslår, at der indføres digitale valglister ved fremtidige valg. Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Borgmesteren foreslår, At der indføres digitale valglister ved fremtidige valg. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Borgmesteren oplyser, at indførelsen af digitale valglister vil give et bedre flow på afstemningsstederne, da vælgerne frit kan vælge valgbord, så man undgår lange køer ved nogle valgborde samtidig med, at der ingen vælgere er ved andre valgborde, og digitale valglister vil lette afstemningen efter valgets afslutning, ligesom der kan trækkes stemmeprocenter i løbet af valgdagen. Det vil samtidig være muligt at gennemføre valget med færre valgborde pr. afstemningssted, og der skal kun bruges 4 tilforordnede vælgere pr valgbord, hvor der tidligere har været indkaldt 6 tilforordnede vælgere pr. valgbord. Hver tilforordnet vælger koster ca kr., så det vil medføre en besparelse på ca kr.

21 Sidenr. 74 KMD s pris er ca kr. pr. valg, hvortil kommer anskaffelse af håndskannere og pc er (pc erne vil efterfølgende bliver solgt videre til kommunale brugere, og scannerne kan benyttes ved fremtidige valg).

22 Sidenr Udvikling af Idrætsbyen og Ådalsbyen Sagsid.: 10/18072 Resumé By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der igangsættes planlægning og udvikling af arealer ved Vonsildvej, Mosevej og Stadionvej, med udgangspunkt i helhedsplanen for Idrætsbyen - Ådalsbyen. Sagen behandles i Fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Fritidsudvalget og Plan- og Miljøudvalget,. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at helhedsplanen for Idrætsbyen - Ådalsbyen godkendes som grundlag for udviklingen af arealerne ved Vonsildvej, Mosevej og Stadionvej. at der igangsættes lokalplanlægning for Kolding Idrætsby, Ådalsbyen og Mosevej med udgangspunkt i helhedsplanen for Idrætsbyen - Ådalsbyen. Beslutning Fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Fritidsudvalget og Plan- og Miljøudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet en helhedsplan for en ny Idrætsby i Vonsild, omdannelse af arealerne ved Stadionvej, samt en overordnet skitse for udvikling af arealerne ved Mosevej. Helhedsplanen har til formål at skitsere udviklingen for de 3 områder: Idrætsbyen ved Vonsild rummer bl.a. svømmehal, fodboldstadion og atletikstadion, 14 fodboldbaner, 1 cricketbane, udvidelsesmuligheder for Koldinghallerne samt klub og træningsfaciliteter. Ådalsbyen ved Stadionvej rummer en ny bæredygtig og fortættet bydel med boliger, erhverv, offentlige og kulturelle bebyggelser, der bygger på områdets landskabskvaliteter.

23 Sidenr. 76 Mosevej rummer forslag til et nyt erhvervsområde der indpasser sig i de eksisterende strukturer og styrker den funktionsmæssige forbindelse til udviklingsområdet Nordic Synergy Park. Helhedsplanen præsenterer en række anbefalinger til det videre forløb. For at sikre, at de planmæssige forudsætninger for områdernes udvikling og omdannelse er til stede, er der behov for at igangsætte lokalplanlægningen af alle tre områder samtidigt, og snarest muligt. Helhedsplanen indeholder forslag til en overordnet tids- og procesplan for planlægning af områderne. For at sikre en koordineret indsats i forbindelse med jordkøb og jordsalg i henhold til tiltræknings-, fastholdelses- og jordsalgsstrategi for Kolding Kommune, vedtaget i Økonomiudvalget den 6. september 2010 (sag nr. 18), samt sikre organiseret flytning af funktioner og aktiviteter til idrætsbyen samt den løbende byggemodning, udbud og projektering, nedsættes en styregruppe til varetagelse af helhedsplanens virkeliggørelse. De vedtagne programmer Vækst Kolding og Udvikling og oplevelser by og land bør indgå i styregruppen. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Direktionen, på møde den 19. november 2010, tilsluttede sig skitsen til helhedsplan med den bemærkning, at opmærksomheden bør rettes mod konsekvenserne ved etablering af nye boliger i område 00, hvor institutionsbehovet evt. dermed kan blive forøget. Bilag: /10 Åben A3 format - Vision og helhedsplan - Idrætsby - Ådalsby

24 Sidenr Udbud af løbende bankforretninger Sagsid.: 10/25765 Resumé Kommunens kontrakt med Nordea udløber den 30. september I den forbindelse skal der udarbejdes et udbud, der kan danne baggrund for valg af ny leverandør og endelig kontrakt. Sagen behandles i Økonomiudvalg, Byråd. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at: pengeinstitutaftalen sendes i begrænset EU-udbud, en trækningsret på 400 mio. kr. godkendes. kommunaldirektøren bemyndiges til at udarbejde udbudsmateriale og udbudsbekendtgørelse, kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage prækvalifikation, kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage valg af leverandør ud fra tildelingskriterierne, Kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå endelig kontrakt, de overordnede tildelingskriterier godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse, med den tilføjelse at udbudsmaterialets krav om en bankfilial i Kolding midtby ændres til et krav om en bankfilial i postnr , Oluf Lykke Nielsen Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at Kolding Kommunes nuværende kontrakt med Nordea udløber den 30. september Der skal derfor indgås en ny kontrakt omhandlende håndtering af de daglige ind- og udbetalinger m.v. I henhold til EU-direktiv er leverancen udbudspligtig.

25 Sidenr. 78 Det foreslås, at der anvendes begrænset udbud. I prækvalifikationen udvælges maksimalt 4 tilbudsgivere. Til brug for udbuddet udarbejdes der et udbudsmateriale, nedenfor er de væsentligste forhold oplistet: 1. 3-årig kontrakt med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. 2. En trækningsret på op til 400 mio. kr. med mulighed for forhøjelse. 3. Et brugervenligt elektronisk banksystem 4. Mulighed for brug af døgnboks, optælling af mønter fra kommunens p-automater, daglig service og rådgivning. 5. En bankfilial i Kolding midtby. 6. Medvirke til løbende optimering af Kommunens indestående på den løbende konto (de korte likvider). Tildeling vil tilgå den tilbudsgiver der afgiver det økonomiske mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriterier. Nedenstående tildelingskriterier foreslås anvendt: Økonomi i tilbuddet 70% Service og systemer 30% Tildelingskriterierne vil i udbudsmaterialet blive yderligere specificeret. Der er udarbejdet en tidsplan for udbuddet. I forhold hertil vil der kunne indgås en ny kontrakt den 16. maj Der vil således være god tid til at opstarte en ny bankforbindelse.

26 Sidenr Fastsættelse af salgspriser på erhvervsarealer 2011 Sagsid.: 11/377 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremsender forslag til mindstepriser på erhvervsarealer. Sagen behandles i Økonomiudvalget,. Forslag By- og Udviklingsdirektøren foreslår: at nedenstående priser på erhvervsarealer godkendes, at arealerne udbydes til salg i offentligt udbud. Beslutning Økonomiudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse., Oluf Lykke Nielsen Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren kan oplyse, at Folketinget har vedtaget lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af merværdiafgiftsloven, hvor byggegrunde og bygninger skal tillægges merværdiafgift pr. 1. januar I den forbindelse skal forvaltningen foreslå, at kommunens m²-priser på erhvervsgrunde fastholdes uændret på følgende vilkår:

27 Sidenr. 80 Emne: Produktionspriser for arealer ved Eltangvej/Nordager Grund- størrelse i m² Produktionspris pr. m2 excl. moms , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne Emne: Produktionspriser for arealer i Industri Nord 4. Grundstørrelse i m² Produktionspris pr. m² excl. moms , , , , , , , , ,30

28 Sidenr , , , , ,20 Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne. Emne: Produktionspriser for arealer i Bramdrup Erhvervspark. Grundstørrelse i m² Produktionspris Pr. m² , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne

29 Sidenr. 82 Emne: Produktionspriser for Industripark Bramdrup. Grundstørrelse Produktionspris i m² pr. m² excl. moms , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne. Emne: 2011 Produktionspriser Bønstrup Industripark, Vamdrup. Grundstørrelser Produktionspris pr. m² excl. moms Indtil m² 112, m² 107, m² 103,50 over m² 101,50 Priserne skal tillægges moms, men er incl. kloaktilslutningsbidrag. Alle øvrige tilslutningsbidrag betales af køber.

Udvalget for Forretningsordenen

Udvalget for Forretningsordenen Sidenr. 1 Udvalget for Forretningsordenen Protokol Mødedato: 17. januar 2011 Mødetidspunkt: 8:45 Sluttidspunkt: 9:10 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Integrationsrådet 23-02-2011. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Nicolaiplads 6 6000 Kolding

Integrationsrådet 23-02-2011. Mødedato: 23. februar 2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Nicolaiplads 6 6000 Kolding Sidenr. 1 Mødedato: 23. februar 2011 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 19:00 Mødelokale: Fraværende: Festsalen Nicolaiplads 6 6000 Kolding Muhubu Mahamud Barre GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen

Økonomiudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar 2011. Mødetidspunkt: 16:45. Sluttidspunkt: 17:15. Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen Sidenr. 114 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 16:45 Sluttidspunkt: 17:15 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Lis Ravn Ebbesen, Oluf Lykke Nielsen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL

Læs mere

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 8. februar 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 8. februar 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 1 Referat Mødedato: 8. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 19:00 Mødelokale: : Bemærkninger: KUC Ågade 27, 6000 Kolding Sulejman Topic, Anwar Maxamed, Idil Ali Ahmed, Muhubu Mahamud

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:30 Sidenr. 14 Protokol Mødedato: 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Udvalget for Forretningsordenen

Udvalget for Forretningsordenen Sidenr. 27 Udvalget for Forretningsordenen Protokol Mødedato: 7. marts 2011 Mødetidspunkt: 8:55 Sluttidspunkt: 9:00 Mødelokale: Fraværende: Borgmesterens mødelokale Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 23. august Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 18:30. Mødelokale: KUC, lokale 107 Ågade 27, 6000 Kolding

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 23. august Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 18:30. Mødelokale: KUC, lokale 107 Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 1 Referat Mødedato: 23. august 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 18:30 Mødelokale: KUC, lokale 107 Ågade 27, 6000 Kolding : Bemærkninger: Tine Roos Nørgaard, Muhubu Mahamud Barre, Per Simonsen

Læs mere

Integrationsrådet. Dagsorden. Mødedato: 13. december 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding. Fraværende:

Integrationsrådet. Dagsorden. Mødedato: 13. december 2012. Mødetidspunkt: 17:00. Mødelokale: Ågade 27, 6000 Kolding. Fraværende: Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 13. december 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: KUC Ågade 27, 6000 Kolding Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset

Sidenr. 1. Handicaprådet. Referat. Mødedato: 9. februar 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Sluttidspunkt: 15:30. Gæstekantinen på Rådhuset Sidenr. 1 Referat Mødedato: 9. februar 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Sluttidspunkt: 15:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Gæstekantinen på Rådhuset Ingen Dagsordenen godkendtes Indholdsfortegnelse Sidenr.

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Sundhedsudvalgets møde den 10.04.2008 kl. 16:15 Mødelokale 2, Kerteminde Rådhus Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 67. Forslag til grundaftaler... 3 68. Patientrettetforebyggelse

Læs mere

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget

Forretningsorden. for. Nærdemokratiudvalget Forretningsorden for Nærdemokratiudvalget Nærdemokratiudvalget er nedsat under Økonomi- og Erhvervsudvalget i henhold til 10, stk. 10, nr. 3 i Styrelsesvedtægt for Silkeborg Kommune, jfr. Styrelseslovens

Læs mere

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune

Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Vedtægter for handicapråd i Hjørring Kommune Hjørring Kommunes handicapråd 1 Handicaprådet i Hjørring Kommune er nedsat efter reglerne i Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område 37

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune

Vedtægt. for. Folkeoplysningsudvalget. Assens Kommune Vedtægt for Folkeoplysningsudvalget i Assens Kommune 1. Formål med folkeoplysning. Stk. 1. Med respekt for forskellige holdninger at sikre offentligt tilskud med videre til den frie folkeoplysende virksomhed,

Læs mere

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Mødelokale:

Integrationsrådet. Referat. Mødedato: 28. februar Mødetidspunkt: 17:00. Sluttidspunkt: 19:00. Mødelokale: Sidenr. 1 Referat Mødedato: 28. februar 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Sluttidspunkt: 19:00 Mødelokale: : Bemærkninger: KUC Abdikarin Ali Hadi, Feraidon Ghawsi, Tine Roos Nørgaard, Jan Engelø Dagsordenen godkendtes

Læs mere

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1

~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD. Kapitel 1 ~ 1 ~ STANDARDFORRETNINGSORDEN FOR INTEGRATIONSRÅD Kapitel 1 Integrationsrådets formål og opgaver 1. Integrationsrådet har til formål at medvirke til, at kommunalbestyrelsens integrationsindsats er effektiv

Læs mere

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Børneudvalget Møde nr. 28 Mødet holdes torsdag den 21. juni 2012 kl. 15:00 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Bjarni G. Jørgensen (V), Lone Hansen (E), Poul Albrechtsen (O), Jørgen

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget

Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget. Social- og Sundhedsudvalget Sidenr. 19 Fællesmøde mellem Uddannelsesudvalget og Social- og Protokol Mødedato: 21. februar 2011 Mødetidspunkt: 8:00 Sluttidspunkt: 9:30 Mødelokale: Fraværende: KUC, Ågade 27, mødelokale 1.07, 1. sal

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:40

Børneudvalget. Protokol. Mødedato: 24. januar Mødetidspunkt: 8:30. Sluttidspunkt: 9:40 Sidenr. 1 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 9:40 Mødelokale: Børne- og Uddannelsesforvaltningen, mødelokale 2.1 Fraværende: Ingen GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg

Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg Enhed Kommunaljura Sagsbehandler LBH Koordineret med Sagsnr. 2014-17894 Doknr. 164890 Dato 04-09-2014 Telefonnotat om indkaldelse af stedfortræder til uformelle møder i kommunalbestyrelse og udvalg En

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 26. marts 2012. Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat mandag den 26. marts 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Firkløverskolens fremtidige placering...2 3. ØU - Udlejning og bebyggelse

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser...

Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet. Til orientering 1. Meddelelser... FURESØ KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsunderudvalg 6. november 2006, Kl. 17.00 Møde nr. 8 Farum Rådhus, Glasburet Medlemmerne mødt. Afbud fra Susanne Mortensen (C) Mødet hævet kl. 18.50 Lars Carpens

Læs mere

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Handicaprådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 17. februar 2014 kl. 16.00 i Lunden, Rådhuset Medlemmer Gitte Hemmingesen ( ) Morten Fenger ( ) Birgit Mortensen ( ) Hans-Henrik Blom ( )

Læs mere

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler

Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler Punkt 6. Godkendelse af sammenlægning af Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler 2016-051261 Skoleudvalget indstiller, at byrådet godkender, at Gistrup og Vaarst-Fjellerad skoler nedlægges pr. 31. juli 2017,

Læs mere

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune

Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser inden for dagpasningen i Odsherred Kommune Styrelsesvedtægt for brugerbestyrelser Nedenstående styrelsesvedtægt tager sit afsæt i bekendtgørelsen af lov om social

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Referat. til. Økonomiudvalget

Referat. til. Økonomiudvalget Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Mandag den 24. februar 2014 Mødetidspunkt: 9:30-11:00 Mødested: Deltagere: Borgmesterens mødelokale Johnny Søtrup, Henrik Vallø, Henning Ravn, Jakob Lose, Anders Kronborg,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN

REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN REBILD KOMMUNE FORRETNINGSORDEN Udvalget For Kultur og Fritid Forretningsorden for fagudvalgene i Rebild Kommune 1. januar 2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Konstituering...3 Udvalgets møder...3 Dagsorden, fremlæggelse...3

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd

Forretningsorden. for. Fredensborg Byråd Forretningsorden for Fredensborg Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog beslutte at behandle enkelte sager for lukkede døre. Stk. 2. Byrådet behandler følgende sager for lukkede døre, medmindre

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd

Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Vedtægter og Samarbejdsaftale mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd Dette dokument beskriver rammerne for samarbejdet mellem Hvidovre Kommune og Hvidovre Ældreråd. Dokumentet indeholder også de

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden

Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Egebjerg Kommune Socialudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 13. juni 2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 13.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Mødedeltagere: Flemming

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV

V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV Sagsnr. 027737/JWG/GK V E D T Æ G T E R for Den Selvejende Institution Ældreboligerne Parkboulevarden 69, 8920 Randers NV 1 Den selvejende Institutions navn er Den Selvejende Institution Ældreboligerne

Læs mere

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Referat - Åben dagsorden Økonomiudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:30 Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring

Læs mere

VEDTÆGTER. Vedtægter

VEDTÆGTER. Vedtægter Vedtægter 1 Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Tårnbyhuse Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Tårnby Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret: Uden medlemsindskud.

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2015-332757 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE

VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE VEDTÆGT FOR FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET I NORDFYNS KOMMUNE KAPITEL 1 Kommunalbestyrelsen 1 I henhold til 35, stk. 2 i Folkeoplysningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juni 2011 nedsætter Nordfyns

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt:

REBILD KOMMUNE. REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Børne- og Ungdomsudvalget. Mødedato: Mandag den Mødetidspunkt: REFERAT EKSTRAORDINÆRT MØDE Mødedato:. Mødetidspunkt: 20:00. (dialogmøde kl. 19.00 20.00) Sted: Suldrup Skole, Hjedsbækvej 289, Suldrup Møde slut: 22:25 Fraværende: Børge Olsen Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse

Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Forretningsorden til Udvalget for Børn og Unge Revideret maj 2016 Indholdsfortegnelse Politiske udvalgs møder... 2 Forespørgelser... 2 Pressekontakt og formidling af beslutninger... 3 Dagsorden... 3 Udsendelse

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune. 1. Navn

Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune. 1. Navn Vedtægter for Integrationsrådet i Vejle Kommune 1. Navn Rådets navn er Integrationsrådet i Vejle Kommune. Rådet er oprettet i overensstemmelse med Integrationslovens 42. 2. Formål Rådets formål er: at

Læs mere

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget

Beslutninger fra mødet. Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15. Ordinært møde. Beskæftigelsesudvalget Beslutninger fra mødet Onsdag 8.02.2006 kl. 8.15 Ordinært møde Beskæftigelsesudvalget KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BSU = Børne- og Skoleudvalget KFU = Kultur- og Fritidsudvalget SSU =

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd

Forslag. Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd Fremsat den af ministeren for ligestilling (Eva Kjer Hansen) Udkast af 2. februar 2006 Forslag til Lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kommunale og regionale udvalg m.v. og ændring

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening

Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Vedtægter for Sporvejsfunktionærernes Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Sporvejsfunktionærernes Boligforening. Stk. 2. Organisationens har hjemsted i Københavns

Læs mere

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune

Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune Forretningsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråd for Frederikssund Kommune juni 2011 1 Beskæftigelsesrådets formål Det lokale beskæftigelsesråd har til formål at rådgive kommunen og samordne og udvikle

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12-november-2002 Starttidspunkt for møde: 8.15 Sluttidspunkt for møde: 16.30 Mødested: Skolebesøg Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende: Orla Hansen,

Læs mere

Forretningsorden for Faxe Byråd

Forretningsorden for Faxe Byråd Forretningsorden for Faxe Byråd 1. Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager skal medmindre

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune

Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Styrelsesvedtægter for kommunale dagtilbud i Nordfyns Kommune Forfatter: Sisse Dohrmann Oprettet den 17. september 2015 Dokument nr. 480-2016-3377 Sags nr. 480-2015-80793 Indhold Formål med forældrebestyrelsen...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Sidenr. 45 Social- og Sundhedsudvalget Referat Mødedato: 23. marts 2011 Mødetidspunkt: 9:00 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Mødelokalet, 4. etage Nicolaiplads 6, 6000 Kolding

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION ARBEJDSTITEL under stiftelse 1 Navn og hjemsted Den selvejende institutions navn er Arbejdstitel (herefter benævnt Institutionen). Dens hjemsted er Tønder Kommune.

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus

VEDTÆGTER. for den selvejende daginstitution. Ministeriernes Børnehus VEDTÆGTER for den selvejende daginstitution Ministeriernes Børnehus Navn og formål Institutionens navn er Ministeriernes Børnehus. Institutionen er beliggende i Vester Voldgade 123 og Frederiksholms Kanal

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1

Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1. Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Vedtægter Indhold Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1 Kapitel 2 Medlemskab og kapitalforhold 1 Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse (repræsentantskabet) 1 Kapitel 4 Afdelingernes ledelse 5 Kapitel 5

Læs mere

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud

Vedtægt for forældrebestyrelser i Dagtilbud Side 1/8 Forældrebestyrelser i Dagtilbud Skolebestyrelser (kommende Landsbyordninger) Fælles-MED Børn og Unge BUPL Midt- og Vestjylland FOA Holstebro Kommune DLF Vestjysk Lærerforening Handicaprådet Dato:

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. september 2007 Lokale: Mødelokale 2, Dronninglund Rådhus Tidspunkt: 13,30-15,10 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/42 Motion

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding

Ældrerådet. Referat. Mødedato: 10. marts Mødetidspunkt: 10:30. Sluttidspunkt: 12:00. KUC, Ågade 27, 6000 Kolding Sidenr. 39 Referat Mødedato: 10. marts 2011 Mødetidspunkt: 10:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: : Mødelokale 1.05, 1. sal KUC, Ågade 27, 6000 Kolding GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt.

Læs mere

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter

Gentofte Ejendomsselskab. Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab Vedtægter Gentofte Ejendomsselskab 2015 Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Gentofte Ejendomsselskab Boligorganisationen har hjemsted i Gentofte

Læs mere

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé

9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé 9.Ny lystbådehavn og bydel ved Marina syd Sagsid.: 12/6628 Resumé Økonomiudvalget besluttede den 8. december 2014: at der - under inddragelse af Den Selvejende Institution Kolding Lystbådehavn - arbejdes

Læs mere

Forretningsorden for KL s bestyrelse

Forretningsorden for KL s bestyrelse Forretningsorden for KL s bestyrelse c KL 2014 Forretningsorden for KL s bestyrelse I henhold til KL loves 7, stk. 3, 4. punktum, fastsættes herved følgende forretningsorden for KL s bestyrelse: 1 Straks

Læs mere

Vedtægter for Ældrerådet 2014.

Vedtægter for Ældrerådet 2014. Punkt 5. Vedtægter for Ældrerådet 2014. 2014-913. Det tidligere Ældreråd har udarbejdet forslag til reviderede vedtægter for Ældrerådet i Aalborg Kommune. Forslaget har været til 1. behandling i Ældrerådet

Læs mere

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500

Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Referat for Ældrerådsmøde den 11. september 2007 kl. 09:30 På administrationsbygningen i Farsø Lokale 500 Indholdsfortegnelse 39. Orientering fra Ældrerådets formand... 48 40. Orientering fra Sundhedsforvaltningen...

Læs mere

Beredskabskommissionen

Beredskabskommissionen Sidenr. 92 Protokol Mødedato: 13. april 2011 Mødetidspunkt: 15:00 Sluttidspunkt: 16:30 Mødelokale: Fraværende: Bemærkninger: Rådhuset Dagsordnen godkendt. Indholdsfortegnelse Sidenr. 93 Sagsnr. Side 1.

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 4. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver.

Kapitel 1 Navn, formål og opgaver. Socialforvaltningen NOTAT Dato: Sagsnr.: 293579 Dok.nr.: 1803883 Vedtægter for Kontaktudvalget for frivilligt socialt arbejde i Københavns Kommune Vedtægterne er vedtaget første gang i Borgerrepræsentationen

Læs mere

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

almene ældreboliger, er medlem af organisationen, 5) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter VEDTÆGTER 2010 Vedtægter for administrationsorganisationen BOVIA Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Bovia. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Kolding Kommune.

Læs mere

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune

Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Regulativ for Lokaludvalg i Københavns Kommune Opgaver til selvstændig opgavevaretagelse 1. I henhold til 65d, stk. 2, nr. 10, i lov om kommunernes styrelse henlægger Københavns Borgerrepræsentation følgende

Læs mere