Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lis Ravn Ebbesen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen."

Transkript

1 Sidenr. 54 Protokol Mødedato: 24. januar 2011 Mødetidspunkt: 19:00 Sluttidspunkt: 19:40 Mødelokale: : Byrådssalen. Oluf Lykke Nielsen var substitueret ved Kristian Kruse og Erling Rasmussen var substitueret ved Poul Andersen. GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN: Godkendt, idet det vedtoges at behandle tillægsorden til som punkt nr. 22 til 25.

2 Indholdsfortegnelse Sidenr. 55 Sagsnr. Side 1. Indkaldelse af stedfortræder til Byråd og Økonomiudvalg Anmodning om indkaldelse af stedfortræder i Indkaldelse af stedfortræder til et enkelt byrådsmøde Valg af suppleanter til Beboerklagenævnet Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet Forretningsorden for Integrationsrådet Ændring af vedtægter for Jens Holms Biblioteksfond Kolding Kommunes bilogo Ændring af grænsen mellem afstemningsområde 13 Vonsild og 15 Christiansfeld Digitale valglister Udvikling af Idrætsbyen og Ådalsbyen Udbud af løbende bankforretninger Fastsættelse af salgspriser på erhvervsarealer Vedståelse af garantier, afdeling 812 Munkensdam/Kløvervej, Lejerbo Kolding Vedståelse af garantier, afdeling 214, Lejerbo Kolding Kolding Musikskole, Gældssanering Sundhedsaftaler mellem Kolding Kommune og Region Syddanmark Strukturtilpasning af børnepasningskapaciteten i Dyrehave skoledistrikt Købssag - LUKKET SAG Køb af areal i Lunderskov - LUKKET SAG Indgåelse af lejekontrakt - LUKKET SAG Vedståelse af regaranti for optagne lån i afdeling 214, Lejerbo Kolding Kommuneplantillæg nr. 2 Detailhandel - bydelscentre og lokalcentre Lokalplan Ved Sdr. Ringvej og Vonsildvej - et bydelscenter, endelig vedtagelse Salg af Kolding Teater - LUKKET SAG

3 Sidenr Indkaldelse af stedfortræder til Byråd og Økonomiudvalg Sagsid.: 11/697 Resumé Gruppeformand for Dansk Folkeparti, Søren Rasmussen, anmoder om, at stedfortræder nr. 1 på Dansk Folkepartis liste ved kommunalbestyrelsesvalget i 2009 indkaldes til at tage sæde i og Økonomiudvalget i forbindelse med Oluf Lykke Nielsens ferie fra den 14. januar til 20. februar Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Borgmesteren foreslår, at første stedfortræder på Dansk Folkepartis liste, hvor Oluf Lykke Nielsen er valgt, Kristian Kruse, Sdr. Havnegade 12 st. th., Kolding, anmodes om at indtræde i og Økonomiudvalget under Oluf Lykke Nielsens fravær. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt.

4 Sidenr Anmodning om indkaldelse af stedfortræder i Sagsid.: 11/697 Resumé Gruppeformand for Venstre, Hans Peter Andersen, anmoder ved af 14. januar 2011 om, at der indkaldes stedfortræder til at tage sæde i under Erling Rasmussens ferie fra 18. januar til 20. februar Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Borgmesteren foreslår, at 2. stedfortræder på Venstres liste Poul Andersen, Kær Møllevej 89, 6094 Hejls, Indkaldes til at tage sæde i under Erling Rasmussens ferie. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Borgmesteren oplyser, at 1. stedfortræder på Venstres liste ved kommunalbestyrelsesvalget i 2009, Jan Quvang, er indtrådt i under Mette Balsbys orlov. 2. stedfortræder på Venstres liste er Poul Andersen.

5 Sidenr Indkaldelse af stedfortræder til et enkelt byrådsmøde Sagsid.: 10/31630 Resumé Kommunaldirektøren oplyser, at kan træffe bestemmelse om, at borgmesteren indkalder stedfortræderen ved et byrådsmedlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned. Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen, (1. behandling), (2. behandling) Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at der træffes beslutning om, hvorvidt styrelsesvedtægten skal ændres, således der skal indkaldes stedfortræder ved et byrådsmedlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Det indstilles til s tiltrædelse, at følgende bestemmelse indsættes i styrelsesvedtægten som ny 3, stk. 4: Stedfortræder for et medlem indkaldes ved medlemmets forfald af de grunde, der er nævnt i styrelseslovens 15, stk. 2, uanset om hindringen har en kortere varighed end 1 måned. Beslutning den Godkendt med henblik på overgang til 2. behandling. Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at der pr. 1. januar 2010 er indsat en ny bestemmelse i kommunestyrelseslovens 15, stk. 2, 2. pkt., hvorefter i sin styrelsesvedtægt kan træffe bestemmelse om, at borgmesteren også indkalder stedfortræderen ved et medlems forfald på grund af helbredstilstand, graviditet, barsel eller adoption, varetagelse af andet

6 Sidenr. 59 offentligt hverv, forretninger eller lignende, selv om hindringen forventes at vare kortere end 1 måned. Det fremgår bl.a. af lovbemærkningerne hertil, at der er lagt vægt på, at de kommuner, der siden 2001 har ønsket en sådan ordning, er meddelt dispensation hertil, og at den udvidede adgang til at indkalde stedfortrædere i de pågældende kommuner ikke ses at have givet anledning til problemer i forhold til kontinuiteten i s arbejde eller usikkerhed med hensyn til ansvarsplacering for sagernes behandling og afgørelse. Såfremt træffer beslutning herom, indebærer det, at der skal ske stedfortræderindkaldelse til møde i, når fraværet forventes at vare kortere end en måned. kan træffe beslutning om, at stedfortræderindkaldelse skal ske ved ethvert lovligt forfald, uanset dets forventede varighed. kan imidlertid også fastsætte, at det lovlige forfald mindst skal have en bestemt forventet varighed, som skal være kortere end en måned, før stedfortræderen indkaldes. Bestemmelsen giver ikke mulighed for at ændre forfaldsgrundene. Den giver heller ikke mulighed for at træffe beslutning for visse lovlige forfaldsgrunde, men ikke for andre, eller at beslutte, at den forventede varighed af forfald, som kan begrunde stedfortræderindkaldelse, skal være kortere for visse lovlige forfaldsgrunde end for andre. Hvis træffes beslutning herom, vil det være hensigtsmæssigt, at borgmesteren gives besked om byrådsmedlemmers fravær så tidligt som muligt, så der kan udsendes dagsorden mm. til stedfortræderen. Ændringer af styrelsesvedtægten skal undergives to behandlinger i med mindst seks dages mellemrum.

7 Sidenr Valg af suppleanter til Beboerklagenævnet Sagsid.: 10/31657 Forslag Kommunaldirektøren fremsender forslag til udpegning af suppleanter til Beboerklagenævnet. Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at Per Mauritz Marfelt udpeges som 1. suppleant og Susanne Wind udpeges som 2. suppleant i Beboerklagenævnet i perioden frem til den 31. december 2013 at Charlotte Ulstrup udtræder som suppleant i Beboerklagenævnet. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Ved mail af 15. december 2010 har LLO Kolding anmodet om følgende ændringer vedr. lejerrepræsentationen i Beboerklagenævnet: Som 1. suppleant afløses Charlotte Ulstrup af Peer Mauritz Marfelt, Æblehaven 49, 6000 Kolding. Som 2. suppleant indtræder Susanne Wind, Eltangvej 208, 6000 Kolding. På s møde den 31. maj 2010 blev Charlotte Ulstrup valgt som suppleant for lejerrepræsentanten i Beboerklagenævnet for perioden 1. juli 2010 til 31. december Charlotte Ulstrup har ønsket at udtræde som suppleant, idet hendes arbejde gør, at hun

8 Sidenr. 61 ofte har vanskeligt ved at deltage i møderne. Det fremgår af almenlejeloven, at udpeger medlemmer og suppleanter til Beboerklagenævnet efter indstilling af de større lejerforeninger i kommunen. De pågældende skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold, og skal derudover være myndige, uberygtede, ikke under værgemål og deres bo må ikke være under konkursbehandling.

9 Sidenr Udpegning af medlemmer til Integrationsrådet Sagsid.: 10/1663 Resumé Socialdirektøren oplyser, at det på s møde den 28. juni 2010 (sag nr. 43) blev besluttet, at nedsætte et Integrationsråd bestående af 9 medlemmer. De 9 medlemmer skal repræsentere følgende: (2 medlemmer) Somalisk forening (1 medlem) Afghansk Venskabsforening (1 medlem) Bosnisk Kulturforening (1 medlem) Somalisk kulturforening (1 medlem) Skolebestyrelsen (1 medlem) Kolding Idrætsråd (1 medlem) Foreningsløs repræsentation (1 medlem) På s møde den 28. juni 2010, besluttede at Marwan Zobi samt Tine Roos Nørgaard skal repræsentere i Integrationsrådet. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Socialdirektøren foreslår til s tiltrædelse at den indstillede repræsentant fra Somalisk Forening udpeges som medlem at der af de to indstillede repræsentanter fra Afghansk Venskabsforening / Afghanske Forening udpeges ét medlem og én suppleant at den indstillede repræsentant fra Bosnisk Kulturforening udpeges som medlem at den indstillede repræsentant fra Somalisk Kulturforening udpeges som medlem at der af de to indstillede repræsentanter fra Kolding Idrætsråd udpeges ét medlem og én suppleant at der af de to indstillede repræsentanter fra Skolebestyrelsen udpeges ét medlem og én suppleant at der af de to indstillede foreningsløse repræsentanter udpeges ét medlem og én suppleant at der for de to godkendte repræsentanter fra, udpeges to suppleanter fra og at der af blandt de to repræsentanter fra vælges en formand

10 Sidenr. 63 Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Social- og sundhedsudvalget indstiller følgende repræsentanter til s tiltrædelse: at den udpegede repræsentant fra Somalisk forening, Hr. Anwar Maxamed indstilles som medlem at den udpegede repræsentant fra Bosnisk Kulturforening, Hr. Sulejman Topic indstilles som medlem at den udpegede repræsentant fra Somalisk Kulturforening, Fru Idil Ali Ahmed indstilles som medlem at der fra Afghanske Venskabsforening og Afghanske forening indstilles Hr. Feraidon Ghawsi som medlem og Fru Rodaba Ghawsi som suppleant at der fra Kolding Idrætsråd indstilles Hr. Hans Christensen som medlem og Fru Alice Nissen som suppleant at der fra Skolebestyrelsen indstilles Fru Muhubu Mahamud Barre som medlem og Hr. Jan Engelø som suppleant at der som foreningsløs indstilles Fru Rupal Mortensen som medlem og Hr. Mohammed Ajjawi som suppleant at der for de to godkendte repræsentanter fra, Fru Tine Nørgaard og Hr. Marwan Zobi, udpeges to suppleanter fra at der blandt de to repræsentanter fra vælges en formand. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt, idet (C) Bent Bechmann udpeges som suppleant for Tine Roos Nørgaard og (F) Hans Winther udpeges som suppleant for Marwan Zobi. Genudpegninger sker af samme gruppe jf. 13, stk. 6, i s forretningsorden.

11 Sidenr. 64 Sagsfremstilling Socialdirektøren oplyser, at Forvaltningen har henvendt sig til de etniske foreninger, Kolding Idrætsråd, Skolebestyrelserne samt repræsentanter uden foreningstilknytning, med henblik på at udpege et medlem og en suppleant til Integrationsrådet. Henvendelserne har taget udgangspunkt i Ligestillingsloven 10a, hvoraf det fremgår: For at fremme ligestilling af kvinder og mænd, skal myndigheder eller organisationer, der stiller forslag om et medlem af et udvalg mv., der skal udpeges af eller Regionsrådet, foreslå både en kvinde og en mand. Dette har resulteret i følgende nye udpegninger: Somalisk forening har udpeget: Anwar Maxamed Kløvervej 18, 8. th Kolding Afghansk Venskabsforening har i fællesskab med den Afghanske forening udpeget: Feraidon Ghawsi Ravnevej Kolding Rodaba Ghawsi Ravnevej Kolding Bosnisk Kulturforening har udpeget: Sulejman Topic Carl Plougs Vej 1C, 2, Kolding Somalisk Kulturforening har udpeget: Idil Ali Ahmed Skovparken 99, 1. tv Kolding Kolding Idrætsråd har udpeget: Hans Christensen Overbyvej Kolding Alice Nissen Middelfartsvej Kolding

12 Sidenr. 65 Skolebestyrelsen har udpeget: Jan Engelø Kærmindevej Kolding Muhubu Mahamud Barre Skovparken 17, st. tv Kolding Derudover har følgende sagt ja til at indgå i Integrationsrådet som foreningsløs: Rupal Mortensen Strandbakken Kolding Mohammed Ajjawi Skovparken 79, st. tv Kolding Der er således indstillet 6 mænd og 5 kvinder, hvoraf der i alt skal indstilles 9 medlemmer til Integrationsrådet. Af de 9 medlemmer, er de to byrådsrepræsentanter allerede godkendt som medlemmer og af disse to byrådsrepræsentanter, skal ligeledes udpege to suppleanter. I nedenstående tabel ses fordelingen af kvinder og mænd. Indstillede mænd Anwar Maxamed, Somalisk Forening Feraidon Ghawsi, Afghansk Venskabsforening / Afghanske Forening Sulejman Topic, Bosnisk Kulturforening Hans Christensen, Kolding Idrætsråd Jan Engelø, Skolebestyrelsen Mohammed Ajjawi, foreningsløs Indstillede kvinder Rodaba Ghawsi, Afghansk Venskabsforening / Afghanske Forening Idil Ali Ahmed, Somalisk Kulturforening Alice Nissen, Kolding Idrætsråd Muhubu Mahamud Barre, Skolebestyrelsen Rupal Mortensen, foreningsløs Somalisk Forening, Bosnisk Kulturforening og Somalisk Kulturforening har kun indstillet én repræsentant, hvorfor der ikke er en suppleant for disse udpegninger.

13 Sidenr Forretningsorden for Integrationsrådet Sagsid.: 10/23874 Resumé Socialdirektøren fremsender forretningsorden for Integrationsrådet. Sagen behandles i Social- og Sundhedsudvalget, Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Socialdirektøren foreslår til s tiltrædelse at forretningsordenen for Integrationsrådet godkendes og at der vælges en formand for Integrationsrådet blandt de to byrådsrepræsentanter. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: Socialdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse, med den tilføjelse at Marwan Zobi indstilles som formand for Integrationsrådet. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Social- og Sundhedsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Socialdirektøren oplyser, at forvaltningen har udarbejdet et forslag til forretningsorden for Integrationsrådet. Forretningsordenen er udarbejdet på baggrund af den standardforretningsorden for Integrationsråd, som er udarbejdet af Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration.

14 Sidenr. 67 Af Integrationsloven 42, stk. 6, fremgår, at det er som fastsætter forretningsordenen for Integrationsrådet. Af forretningsordenen for Integrationsrådet i Kolding Kommune 3, stk. 2, fremgår det, at blandt de to repræsentanter for i Integrationsrådet, vælger en formand forud for Integrationsrådets første møde. Ligeledes fremgår det af stk. 3, at næstformanden vælges blandt rådets medlemmer til rådets første møde. besluttede på sit møde den 28. juni 2010 at Tine Nørgaard og Marwan Zobi skal repræsentere i Integrationsrådet. Bilag: /10 Åben Forretningsorden for Integrationsrådet

15 Sidenr Ændring af vedtægter for Jens Holms Biblioteksfond Sagsid.: 10/30703 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremsender på vegne af Jens Holms Biblioteksfond forslag til vedtægtsændringer. Jens Holms Biblioteksfond har på møde i bestyrelsen den 26. oktober 2010 behandlet og godkendt ændring af vedtægterne for Jens Holms Biblioteksfond. Sagen behandles i Kultur- og Erhvervsudvalget, Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at vedtægterne godkendes. Beslutning Kultur- og Erhvervsudvalget den Følgende INDSTILLING til s afgørelse vedtoges uden afstemning: By- og udviklingsdirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Kultur- og Erhvervsudvalgets indstilling anbefales til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at baggrunden for ændringerne er opførelse af det nye bibliotek i 2006 ( 3), samt ønske om ændring i udpegelsen af medlemmer til bestyrelsen ( 4). Der er således foretaget følgende ændringer:

16 Sidenr. 69 3: Fondens formål søges opnået ved, at fonden på matr. nr. 422C, 422f, 425a og 1038 af Kolding købstads bygrunde opfører en ejendom, bestående af en forretningsbygning med facade til Jernbanegade og en biblioteksbygning med facade til Fredericiagade. Inden bibliotekslokalerne tages i brug, fastsattes for disse en lejeafgift, der skal godkendes af Statens Bibliotekstilsyn, medens de øvrige lokaler søges udlejet på bedst mulig måde Ændres til: Fondens formål søges opnået ved, at fonden ejer en ideel andel af ejerlejlighed nr. 1, Kolding Markjorder 4. afdeling, 2 a. m.fl. på hvilken ejendom, der er etableret bibliotek. Fondens andel af de pågældende bibliotekslokaler er udlejet til Kolding Kommune med henblik på Kommunens drift af bibliotek. 4: Tre medlemmer, der ikke må være medlemmer af Kolding Byråd, udpeges af Kolding Byråds Kulturudvalg således: a. en repræsentant fra bibliotekets brugernævn eller anden tilsvarende interesseorganisation b. et medlem af familien Hove c. et medlem med generel interesse i kulturforhold, og om muligt særlig interesse i biblioteksforhold Såfremt der ikke kan findes medlemmer, der kan repræsentere punkt a og b, er Kulturudvalget berettiget til at udpege medlemmer, der opfylder betingelserne under punkt c. Medlemmerne vælges for fire år ad gangen, og den første bestyrelse, valgt i overensstemmelse med 4, skt. 2 og 3 tiltræder 1. april 1994, og deres funktionstid udløber herefter den 31. marts Ændres til: Tre medlemmer, der ikke må være medlemmer af Kolding Byråd, med generel interesse i kulturforhold og om muligt med særlig interesse i biblioteksforhold, udpeges af Kolding Byråds Kultur- og Erhvervsudvalg. Medlemmerne vælges for fire år ad gangen, og den første bestyrelse, valgt i overensstemmelse med 4, stk. 2 og 3 tiltræder 1. april 2014, og deres funktionstid udløber herefter den 31. marts 2018.

17 Sidenr Kolding Kommunes bilogo Sagsid.: 11/730 Resumé VOD, Varemærke Organisationen Danmark A/S forespørger, om Kolding Kommune ønsker at forny sit varemærke (Kolding Kommunes bilogo), som senest blev fornyet i 2001 for en 10-årig periode. Pris for registrering i en ny 10-årig periode vil være kr. Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, At registreringen af Kolding Kommunes bilogo ikke fornys. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at Kolding Kommunes bilogo blev udarbejdet i anledning af udnævnelse af Kolding til Årets by i 1981, og Kolding kommune fik overdraget ophavsretten til bilogoet fra Kolding Erhvervsråd i Bilogoet kan efter ansøgning til Kolding kommune anvendes af foreninger og virksomheder i kommunen, men Kommunen har ikke modtaget ansøgninger om anvendelse af bilogoet efter kommunesammenlægningen.

18 Sidenr Ændring af grænsen mellem afstemningsområde 13 Vonsild og 15 Christiansfeld Sagsid.: 11/452 Resumé Kommunaldirektøren foreslår ændring af afgrænsningen mellem afstemningsområde 13 Vonsild/Taps og afstemningsområde 15 Christiansfeld/Stepping/Aller/Hejls, da Frørup ved den nuværende afgrænsning er delt i to. Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, At kommunaldirektøren bemyndiges til at ændre inddelingen af afstemningsområderne 13 og 15. At ændringerne foretages hurtigst muligt. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Kommunaldirektørens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at såfremt ændringen af afgrænsningen mellem afstemningsområde 13 og afstemningsområde 15 ændres, som foreslået, vil afgrænsningen kunne beskrives således: Afstemningsområdet nr. 13 Vonsild Sognegrænse Vonsild/Kristkirken Sognegrænse Vonsild/Seest tidligere kommunegrænse mod Lunderskov tidligere kommunegrænse mod Vamdrup, Sognegrænse Vonsild/Dalby tidligere kommunegrænse Christiansfeld.

19 Sidenr. 72 Afstemningsområde nr. 15 Christiansfeld/Stepping/Taps/Aller/Hejls Åstorpvej og , Vejstruprødvej og , Højvejen 50-58, Fjællebrovej 50 og 49-55,Vesterslettevej 12, Gartnervej og 1-15, Stubbum Landevej 2-64A og 1-81, kommunegrænsen mod Haderslev, tidligere kommunegrænse mod Vamdrup, tidligere kommunegrænse mod Kolding.

20 Sidenr Digitale valglister Sagsid.: 11/707 Resumé Borgmesteren foreslår, at der indføres digitale valglister ved fremtidige valg. Sagen behandles i Udvalget for Forretningsordenen,. Forslag Borgmesteren foreslår, At der indføres digitale valglister ved fremtidige valg. Beslutning Udvalget for Forretningsordenen den Borgmesterens forslag indstilles til s tiltrædelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Borgmesteren oplyser, at indførelsen af digitale valglister vil give et bedre flow på afstemningsstederne, da vælgerne frit kan vælge valgbord, så man undgår lange køer ved nogle valgborde samtidig med, at der ingen vælgere er ved andre valgborde, og digitale valglister vil lette afstemningen efter valgets afslutning, ligesom der kan trækkes stemmeprocenter i løbet af valgdagen. Det vil samtidig være muligt at gennemføre valget med færre valgborde pr. afstemningssted, og der skal kun bruges 4 tilforordnede vælgere pr valgbord, hvor der tidligere har været indkaldt 6 tilforordnede vælgere pr. valgbord. Hver tilforordnet vælger koster ca kr., så det vil medføre en besparelse på ca kr.

21 Sidenr. 74 KMD s pris er ca kr. pr. valg, hvortil kommer anskaffelse af håndskannere og pc er (pc erne vil efterfølgende bliver solgt videre til kommunale brugere, og scannerne kan benyttes ved fremtidige valg).

22 Sidenr Udvikling af Idrætsbyen og Ådalsbyen Sagsid.: 10/18072 Resumé By- og udviklingsdirektøren foreslår, at der igangsættes planlægning og udvikling af arealer ved Vonsildvej, Mosevej og Stadionvej, med udgangspunkt i helhedsplanen for Idrætsbyen - Ådalsbyen. Sagen behandles i Fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Fritidsudvalget og Plan- og Miljøudvalget,. Forslag By- og udviklingsdirektøren foreslår som udvalgsindstilling, at helhedsplanen for Idrætsbyen - Ådalsbyen godkendes som grundlag for udviklingen af arealerne ved Vonsildvej, Mosevej og Stadionvej. at der igangsættes lokalplanlægning for Kolding Idrætsby, Ådalsbyen og Mosevej med udgangspunkt i helhedsplanen for Idrætsbyen - Ådalsbyen. Beslutning Fællesmøde mellem Økonomiudvalget, Fritidsudvalget og Plan- og Miljøudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse. Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren oplyser, at By- og Udviklingsforvaltningen har udarbejdet en helhedsplan for en ny Idrætsby i Vonsild, omdannelse af arealerne ved Stadionvej, samt en overordnet skitse for udvikling af arealerne ved Mosevej. Helhedsplanen har til formål at skitsere udviklingen for de 3 områder: Idrætsbyen ved Vonsild rummer bl.a. svømmehal, fodboldstadion og atletikstadion, 14 fodboldbaner, 1 cricketbane, udvidelsesmuligheder for Koldinghallerne samt klub og træningsfaciliteter. Ådalsbyen ved Stadionvej rummer en ny bæredygtig og fortættet bydel med boliger, erhverv, offentlige og kulturelle bebyggelser, der bygger på områdets landskabskvaliteter.

23 Sidenr. 76 Mosevej rummer forslag til et nyt erhvervsområde der indpasser sig i de eksisterende strukturer og styrker den funktionsmæssige forbindelse til udviklingsområdet Nordic Synergy Park. Helhedsplanen præsenterer en række anbefalinger til det videre forløb. For at sikre, at de planmæssige forudsætninger for områdernes udvikling og omdannelse er til stede, er der behov for at igangsætte lokalplanlægningen af alle tre områder samtidigt, og snarest muligt. Helhedsplanen indeholder forslag til en overordnet tids- og procesplan for planlægning af områderne. For at sikre en koordineret indsats i forbindelse med jordkøb og jordsalg i henhold til tiltræknings-, fastholdelses- og jordsalgsstrategi for Kolding Kommune, vedtaget i Økonomiudvalget den 6. september 2010 (sag nr. 18), samt sikre organiseret flytning af funktioner og aktiviteter til idrætsbyen samt den løbende byggemodning, udbud og projektering, nedsættes en styregruppe til varetagelse af helhedsplanens virkeliggørelse. De vedtagne programmer Vækst Kolding og Udvikling og oplevelser by og land bør indgå i styregruppen. By- og udviklingsdirektøren oplyser, at Direktionen, på møde den 19. november 2010, tilsluttede sig skitsen til helhedsplan med den bemærkning, at opmærksomheden bør rettes mod konsekvenserne ved etablering af nye boliger i område 00, hvor institutionsbehovet evt. dermed kan blive forøget. Bilag: /10 Åben A3 format - Vision og helhedsplan - Idrætsby - Ådalsby

24 Sidenr Udbud af løbende bankforretninger Sagsid.: 10/25765 Resumé Kommunens kontrakt med Nordea udløber den 30. september I den forbindelse skal der udarbejdes et udbud, der kan danne baggrund for valg af ny leverandør og endelig kontrakt. Sagen behandles i Økonomiudvalg, Byråd. Forslag Kommunaldirektøren foreslår, at: pengeinstitutaftalen sendes i begrænset EU-udbud, en trækningsret på 400 mio. kr. godkendes. kommunaldirektøren bemyndiges til at udarbejde udbudsmateriale og udbudsbekendtgørelse, kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage prækvalifikation, kommunaldirektøren bemyndiges til at foretage valg af leverandør ud fra tildelingskriterierne, Kommunaldirektøren bemyndiges til at indgå endelig kontrakt, de overordnede tildelingskriterier godkendes. Beslutning Økonomiudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse, med den tilføjelse at udbudsmaterialets krav om en bankfilial i Kolding midtby ændres til et krav om en bankfilial i postnr , Oluf Lykke Nielsen Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling Kommunaldirektøren oplyser, at Kolding Kommunes nuværende kontrakt med Nordea udløber den 30. september Der skal derfor indgås en ny kontrakt omhandlende håndtering af de daglige ind- og udbetalinger m.v. I henhold til EU-direktiv er leverancen udbudspligtig.

25 Sidenr. 78 Det foreslås, at der anvendes begrænset udbud. I prækvalifikationen udvælges maksimalt 4 tilbudsgivere. Til brug for udbuddet udarbejdes der et udbudsmateriale, nedenfor er de væsentligste forhold oplistet: 1. 3-årig kontrakt med mulighed for forlængelse i yderligere 2 år. 2. En trækningsret på op til 400 mio. kr. med mulighed for forhøjelse. 3. Et brugervenligt elektronisk banksystem 4. Mulighed for brug af døgnboks, optælling af mønter fra kommunens p-automater, daglig service og rådgivning. 5. En bankfilial i Kolding midtby. 6. Medvirke til løbende optimering af Kommunens indestående på den løbende konto (de korte likvider). Tildeling vil tilgå den tilbudsgiver der afgiver det økonomiske mest fordelagtige tilbud på baggrund af tildelingskriterier. Nedenstående tildelingskriterier foreslås anvendt: Økonomi i tilbuddet 70% Service og systemer 30% Tildelingskriterierne vil i udbudsmaterialet blive yderligere specificeret. Der er udarbejdet en tidsplan for udbuddet. I forhold hertil vil der kunne indgås en ny kontrakt den 16. maj Der vil således være god tid til at opstarte en ny bankforbindelse.

26 Sidenr Fastsættelse af salgspriser på erhvervsarealer 2011 Sagsid.: 11/377 Resumé By- og udviklingsdirektøren fremsender forslag til mindstepriser på erhvervsarealer. Sagen behandles i Økonomiudvalget,. Forslag By- og Udviklingsdirektøren foreslår: at nedenstående priser på erhvervsarealer godkendes, at arealerne udbydes til salg i offentligt udbud. Beslutning Økonomiudvalget den Forslaget indstilles til godkendelse., Oluf Lykke Nielsen Beslutning den Godkendt. Sagsfremstilling By- og udviklingsdirektøren kan oplyse, at Folketinget har vedtaget lov nr. 520 af 12. juni 2009 om ændring af merværdiafgiftsloven, hvor byggegrunde og bygninger skal tillægges merværdiafgift pr. 1. januar I den forbindelse skal forvaltningen foreslå, at kommunens m²-priser på erhvervsgrunde fastholdes uændret på følgende vilkår:

27 Sidenr. 80 Emne: Produktionspriser for arealer ved Eltangvej/Nordager Grund- størrelse i m² Produktionspris pr. m2 excl. moms , , , , , , , , , , , , , , , , , ,50 Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne Emne: Produktionspriser for arealer i Industri Nord 4. Grundstørrelse i m² Produktionspris pr. m² excl. moms , , , , , , , , ,30

28 Sidenr , , , , ,20 Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne. Emne: Produktionspriser for arealer i Bramdrup Erhvervspark. Grundstørrelse i m² Produktionspris Pr. m² , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne

29 Sidenr. 82 Emne: Produktionspriser for Industripark Bramdrup. Grundstørrelse Produktionspris i m² pr. m² excl. moms , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Priserne tillægges moms og tilslutningsbidrag til forsyningsselskaberne. Emne: 2011 Produktionspriser Bønstrup Industripark, Vamdrup. Grundstørrelser Produktionspris pr. m² excl. moms Indtil m² 112, m² 107, m² 103,50 over m² 101,50 Priserne skal tillægges moms, men er incl. kloaktilslutningsbidrag. Alle øvrige tilslutningsbidrag betales af køber.

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Økonomiudvalget Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag 14.08.2008 kl. 7:30 Mødelokale D2 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 3 Valg af bestyrelse for Hørsholm Vand ApS og bemyndigelse

Læs mere

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget

Åbent Referat. til. Økonomiudvalget Åbent Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Tirsdag den 24. juni 2014 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Sig - Store mødelokale Erik Buhl Nielsen, Peder Foldager Hansen,

Læs mere

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15

Byrådet. Referat. Dato: Tirsdag den 20. marts 2012. Mødetid: 18:00-19:15 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-19:15 Mødelokale: Byrådssal Medlemmer: Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso (F),

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 25. marts 2014. Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 25. marts 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, 7800 Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne

Læs mere

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg

Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg Det politiske arbejde i kommunalbestyrelse og udvalg 2 Indhold DEL I: Kommunalbestyrelsesarbejdet i praksis 03 Kapitel 1 Gode arbejdsvilkår i kommunalbestyrelsen 13 Kapitel 2 Arbejdsdelingen mellem borgmester,

Læs mere

60 SELSKAB MADPRODUKTION

60 SELSKAB MADPRODUKTION Til Halsnæs Kommune Dokumenttype Beslutningsoplæg Dato August 2011 60 SELSKAB MADPRODUKTION 60 SELSKAB MADPRODUKTION Rambøll Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Aarhus N T +45 8944 7800 F +45 8944 7833 www.ramboll-management.dk

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune

Bilag til MED-aftalen Greve Kommune Bilag til MED-aftalen Greve Kommune 1 Indholdsfortegnelse Værdier og ledelsesgrundlag i Greve Kommune bilag 1... 3 MED orgaisationene bilag 2... 7 Bemærkninger til bilag 2... 8 Minimumsforretningsorden

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til

Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Udvalg, råd og nævn m.v. som kommunalbestyrelsen udpeger eller indstiller medlemmer til Kommunalvalget 2013 Indholdsfortegnelse Udvalg, råd og nævn m.v.... 4 Kapitel I:... 7 Udpegelser og indstillinger,

Læs mere

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009

Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 1 Status for kommunalreformens gennemførelse 2009 Udgivet af: KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Socialministeriet Udgivet april 2009 Oplag: 2.000 Tryk:

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk

Publikationen kan hentes på Indenrigs- og Sundhedsministeriets hjemmeside: www.im.dk Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Publikationen kan bestilles hos: Schultz Boghandel E-mail: schultz@schultz.dk Tlf.nr.: 43 22 72 88 / 43 22 73 06 Publikation Omslag: Manipulation.as Foto:

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 14. januar 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct.

Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte. 1.1. Generelle lønforhøjelser. Pr. 1. januar 2014 ydes en generel lønforhøjelse på 0,50 pct. KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Tid Den 16. februar 2013 Sted KL Emne Overenskomst- og aftalefornyelse pr. 1. april 2013 Deltagere Repræsentanter for Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Opgaver i sogn, provsti og stift

Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og stift Betænkning fra Arbejdsgruppen om ændring af den kirkelige struktur Sammenfatning Kirkeministeriet - Juli 2006 Betænkning 1477 Opgaver i sogn, provsti og

Læs mere