ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSRAPPORT. Hjørring Varmeforsyning"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT Hjørring Varmeforsyning

2 INDHOLD Side Selskabsoplysninger 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning 5 Udviklingen i hoved- og nøgletal 6 Ledelsesberetning 8 Anvendt regnskabspraksis 15 Resultatopgørelse 2007/ Balance pr. 31. maj Pengestrømsopgørelse 2007/08 20 Noter til regnskabet 21 2

3 SELSKABSOPLYSNINGER Årsrapport 2007/08 1. juni maj regnskabsår Selskabet: Bestyrelse: Direktion: Revision: Advokat: Hovedpengeinstitut: Hjørring Varmeforsyning Buen 7, 9800 Hjørring Tlf CVR-nr Flemming Simonsen, formand Helmuth Zickert, næstformand Kurt Poulsen Minna Breuner Maja Strandberg Willy Bjerregaard Jens Møller Lee Per Sørensen BDO ScanRevision Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, 9800 Hjørring Advokatfirmaet Hjulmand & Kaptain Østergade 23, 2. sal, 9800 Hjørring Jyske Bank A/S Østergade 19-23, 9800 Hjørring Koncernstruktur: Andelshaverne 100% Hjørring Varmeforsyning 79,5% Energispareselskabet Vendsyssel A/S 3

4 LEDELSESPÅTEGNING Ledelsen har aflagt årsrapport for 2007/08. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens krav samt kravene i selskabets vedtægter. Årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten er behandlet og vedtaget dags dato og indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Hjørring, den 30. september

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til andelshaverne i Hjørring Varmeforsyning Vi har revideret årsrapporten for Hjørring Varmeforsyning for regnskabsåret 1. juni maj 2008, omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsrapporten aflægges efter årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Ledelsens ansvar for årsrapporten Ledelsen har ansvaret for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. Dette ansvar omfatter udformning, implementering og opretholdelse af interne kontroller, der er relevante for at udarbejde og aflægge en årsrapport, der giver et retvisende billede uden væsentlig fejlinformation, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Revisors ansvar og den udførte revision Vort ansvar er at udtrykke en konklusion om årsrapporten på grundlag af vor revision. Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi lever op til etiske krav samt planlægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. En revision omfatter handlinger for at opnå revisionsbevis for de beløb og oplysninger, der er anført i årsrapporten. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsrapporten, uanset om fejlinformationen skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor interne kontroller, der er relevante for virksomhedens udarbejdelse og aflæggelse af en årsrapport, der giver et retvisende billede, med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere stillingtagen til, om den af ledelsen anvendte regnskabspraksis er passende, om de af ledelsen udøvede regnskabsmæssige skøn er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. maj 2008 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. juni maj 2008 i overensstemmelse med årsregnskabsloven og varmeforsyningsloven. 5

6 UDVIKLING I HOVED- OG NØGLETAL Hovedtal (tkr.) Hovedtal (tkr.) 2003/ / / / /08 Nettoomsætning Resultat af finansielle poster Årets resultat Anlægsinvesteringer: Produktionsanlæg Distributionsanlæg Øvrige anlæg Anlægsinvesteringer i alt Aktiver Egenkapital Langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld Hovedtal (antal) 2003/ / / / /08 CO 2 -kvoter Tildelte gratiskvoter Forbrug af kvoter, uverificeret Salg/ombytning af kvoter Annullering af kvoter Udisponeret beholdning ultimo Nøgletal produktion, salg m.v. Omkostninger (kr./solgt MWh varme) 2003/ / / / /08 Gennemsnitlige nettobrændsels- og energiomkostninger 2 Affaldsvarmeanlæg Kraftvarmeanlæg, brændsel og el Kraftvarmeanlæg, CO 2 -kvoter Kraftvarmeanlæg, pristillæg på el Naturgaskedler Træpilleværk Biogasanlæg 264,79 134, ,36 225,02-269,81 302,72-30,27-185,25 442,93 222,94-263,45 513,78-544,79-289,94 511,27 244,29 523,18 244, ,52-341, ,42 501,53 325,68 466,72 232,87 786, , ,15 621,54 316,16 486,47 Vægtet gns brændsel og energi 193,87 209,34 184,89 215,74 232,76 Produktionsomkostninger i øvrigt 3 153,49 130,98 124,79 161,81 122,74 Distributionsomkostninger 52,85 53,51 52,10 64,39 61,52 Administrationsomkostninger 25,53 26,56 25,12 29,86 29,21 Finansielle udgifter/indtægter, netto 34,54 29,45 23,46 21,40 13,69 Andre udgifter og indtægter, netto -3,90-4,04-3,74-4,96-4,70 Omkostninger i alt 456,38 445,80 406,62 488,24 455,22 Varmesalg 485,49 452,30 422,14 469,35 456,56 1 Kvoteforbrug frem til er i h.t. bekendtgørelse verificeret af autoriseret verifikator 2 Elindtægter og køb/salg af CO 2 -kvoter er indeholdt 3 Produktions- og distributionsomkostninger før fradrag/tillæg af ledningstabets andel 6

7 UDVIKLING I HOVED- OG NØGLETAL Nøgletal produktion, salg m.v. Kundegrundlag og varmebehov 2003/ / / / /08 Tilsluttet effekt ultimo året MW 200,8 203,2 206,0 215,9 222,7 Tilsluttet effekt gns. for året MW 199,2 201,6 204,6 211,3 218,3 Varmesalg MWh Varmesalg kwh pr. tilsluttet effektenhed kw Graddagetal inkl. tillæg for brugsvand (normalår 4108) Antal forbrugere Produktion og køb af energi (GWh): Brændselskøb: Samlet naturgasforbrug 385,0 223,3 136,2 53,7 28,8 Træpilleforbrug 8,0 76,3 112,8 75,8 96,1 Brændselsforbrug i alt 393,0 299,6 249,0 129,5 124,9 Produktion: Træpillekedler 7,4 70,1 106,0 71,5 89,6 Kraftvarmeværk 157,6 87,3 47,3 16,5 2,9 Naturgaskedler 8,0 14,2 22,6 15,4 23,0 Produktion, varme i alt 173,1 171,6 175,9 103,4 115,5 Produktion, el i alt 169,5 93,5 50,9 17,1 3,0 Produktion, i alt 342,6 265,1 226,8 120,5 118,5 Energikøb: Varme fra affaldsforbrændingsanlæg 102,0 105,6 116,6 141,2 148,3 Varme fra biogasanlæg - - 3,3 9,4 16,4 Varmekøb i alt 102,0 105,6 119,9 150,6 164,7 Energi til rådighed 444,6 370,7 346,7 271,1 283,2 CM-værdi kraftvarmeværk 1 1,075 1,071 1,074 1,033 1,005 Totalvirkningsgrad kraftvarmeværk 2 86,7% 86,1% 85,6% 86,2% 84,8% Distribution og salg af energi (GWh): Energi til rådighed 444,6 370,7 346,7 271,1 283,2 Tab i elnet og egetforbrug 4,1 2,3 1,1 0,3 0,1 Tab i fjernvarmenet 57,1 58,7 58,7 54,3 52,8 Energisalg 383,4 309,7 286,9 216,5 230,3 Heraf salg af varme 218,0 218,5 237,2 199,7 227,4 Heraf salg af el 165,4 91,2 49,7 16,8 2,9 Tab i elnet og egetforbrug 2,4% 2,4% 2,2% 1,5% 1,0% Tab i fjernvarmenet 20,7% 21,2% 19,8% 21,4% 18,8% Tab i fjernvarmenet (korrigeret) 3 20,9% 21,5% 19,3% 22,0% 18,8% 1 Forhold mellem el- og varmeproduktion 2 Udnyttelsesgraden af den indfyrede naturgas 3 Korrigeret for forskel i opgørelsestidspunkt for produktion og salg, hhv 31/5 og ca. 10/5 7

8 LEDELSESBERETNING SELSKABETS HOVEDAKTIVITET Hovedaktiviteten har i lighed med tidligere år bestået af forsyning af varme til medlemmerne til opvarmning af rum og brugsvand så godt og så billigt som muligt. Varmen er fremstillet ved produktion på selskabets naturgasbaserede kraftvarmeværk, på træpilleværket og på naturgasfyrede kedler, samt ved køb af varme fra det fælleskommunale affaldskraftvarmeværk og biogasanlæggene Grøngas A/S og LNT Agro K/S, og fremført til medlemmerne gennem selskabets transmissions- og distributionsnet. Varmen er afsat i forsyningsområdet, som er Hjørring by, samt til Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.a.. Den samproducerede el på kraftvarmeværket er leveret til ENV Net A/S til afsætning på det frie marked. Varmeproduktion baseret på træpiller har på grund af stærkt stigende naturgaspriser været langt gunstigere end produktion baseret på naturgas. Selvom elpriserne også er steget, har stigningen ikke kunnet modsvare gasprisstigningen, og gaskedlerne har derfor været prioriteret højere end kraftvarmeværket størstedelen af året. I 2007/08 er forsøgene med generel sænkning af temperaturerne i ledningsnettet fortsat. Det har medført et yderligere fald i tabet på ca MWh. Forsøgene har resulteret i, at forbrugernes årsafkøling er faldet 3-4 o de seneste 2 år. Som følge af forsøgene blev det igen i 2007/08 besluttet generelt at nedsætte afkølingskravet med 4 o ved årsafregningen. UDVIKLING I AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD I REGN- SKABSÅRET Årets resultat blev et overskud på 0,2 mio. kr. Resultatet er 4,0 mio. kr. bedre end forventet ved budgetlægningen for 2007/08. Tages der højde for, at nogle salg/ombytninger af CO 2 -kvoter blev fremrykket fra 2008/09 er resultatet som forventet og anses for tilfredsstillende. Varmebehov Varmeåret 2007/08 blev vejrmæssigt et år med moderat varmebehov i størrelsesorden mellem de forudgående 2 varmeårs. På grund af de høje olie- og elpriser forblev der stor interesse for konvertering fra oliefyr eller elvarme til fjernvarme. Det har resulteret i ca. 120 nye kunder udover kunder i nybyggerier. Varmekøb og -produktion De senere års øgede affalds- og biogasvarmeleverancer har minimeret behovet for egenproduktion. Forlig med Naturgas Midt/Nord I/S Naturgas Midt/Nord I/S s stævning af Hjørring Varmeforsyning med påstand om, at selskabet skal producere på træpillekedler i overensstemmelse med tilladelserne fra 2004, er afsluttet med forlig. For Hjørring Varmeforsyning medfører forliget, at selskabet alene afholder egne sagsomkostninger, som har udgjort ca kr. Sikring af pristillæg på el Elpristillægget er afhængigt af de gennemsnitlige elspotpriser, men uafhængigt af om der produceres el. Da prognoserne i foråret 2007 for priserne i sommeren 2007 viste lave elspotpriser, blev det besluttet at foretage finansiel sikring af pristillægget i maj-september 2007, for der- 8

9 LEDELSESBERETNING ved at sikre en væsentlig del af det budgetterede pristillæg i 2007/08. Sikringen viste sig efter sikringsperioden at være unødvendig, da de faktiske elpriser blev lavere end sikringspriserne. Salg/ombytning af CO2-kvoter Som følge af gunstige kvotepriser blev det efter budgetlægningen for 2008/09 besluttet at fremrykke salg af kvoter og ombytning af kvoter til CER-kvoter. Ny varmeleverandør LNT Agro K/S påbegyndte i december 2007 at levere fjernvarme fra et biogasanlæg til centralen på Vandværksvej. Ny direktør Direktør Per Karlsson har opsagt sin stilling for at gå på pension, med fratrædelse 31. august I stedet er Per Sørensen ansat som ny direktør. Energispareaktiviteter I efteråret 2006 blev selskabet pålagt at iværksætte energispareaktiviteter, med et sparekrav hos slutforbrugere på MWh/år i perioden Det har resulteret i, at der sammen med Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a. er etableret Energispareselskabet Vendsyssel A/S, med en ejerfordeling og repræsentation i forhold til selskabernes sparekrav. Sindal Varmeforsyning A.m.b.a. er blevet indbudt til at indtræde i fællesskabet som medejer, og har besluttet at indtræde pr. 1. juni Udover ejerkredsen deltager Hirtshals El- Netselskab A/S i aktiviteterne via en samarbejdsaftale. Selskabets aktiviteter er indtil videre begrænset til udførelse af en autoriseret serviceordning for varmeselskabernes forbrugere, med benyttelse af eget personale, men også personale fra varmeselskaberne efter behov. Udgifterne ved aktiviteterne fordeles ligeligt i forhold til de deltagende selskabers sparekrav. Fjernkøling Med opførelsen af Metropol opstod tanken og beslutningen om etablering af fjernkøling, da centret er beliggende tæt ved varmecentralen på Gasværksbakken og har et større kølebehov. Der blev derfor indgået aftale med AVV I/S om levering af varme til anlægget. Da køling primært er aktuel om sommeren, vil det reducere behovet for bortkøling af varme hos affaldsselskabet. Anlægget blev idriftsat op til åbningen af centret i foråret Driftserfaringerne er derfor indtil videre begrænsede. Fjernkøling er ikke reguleret via Varmeforsyningsloven, og driftsindtægter/-udgifter må derfor ikke indregnes ved fastsættelse af varmepriser. Investeringer Der er anvendt 9,8 mio. kr. på renovering, udbygning og tilslutning af nye forbrugere på ledningsnettet. Ledningsnettet er primært blevet udbygget i Frederikshavnsvej-området, samt i Sct. Knuds Park, hvortil kommer de mange olie- /elkonverteringer. Renovering er primært sket i Eventyrparken. På Mandøvej er der anvendt 0,4 mio. kr. på et temperaturoptimeringssystem, og til delvis renovering af den ene træpillekedel og styring af træpillekedlerne er der anvendt 1,4 mio. kr. For fremtidssikring af muligheden for udbygning af produktionsanlæggene er der 9

10 LEDELSESBERETNING købt et naboareal til eksisterende arealer for 0,5 mio. kr. Til udskiftning af administrative servere m.m. er der anvendt 0,5 mio. kr. og til om- og tilbygning på Buen-centralen 1,1 mio. kr. Endelig er der anvendt 0,7 mio. kr. til udskiftning af 4 varevogne. I alt er der foretaget investeringer på 14,4 mio. kr. og opkrævet tilslutningsafgifter på 2,8 mio. kr. USÆDVANLIGE FORHOLD Selskabets drift har ikke været påvirket af usædvanlige forhold. BEGIVENHEDER EFTER REGN- SKABSÅRETS UDLØB Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som væsentligt påvirker vurderingen af årsrapporten. FORVENTET UDVIKLING I VIRK- SOMHEDENS AKTIVITETER OG ØKONOMISKE FORHOLD Fremtidige affaldsvarmeleverancer AVV I/S og Hirtshals Fjernvarme A.m.b.a. har fremsendt et projekt til Hjørring Kommune om levering af affaldsvarme til Hirtshals. Projektet blev ubetinget godkendt af Hjørring Kommune i februar Med leverancer af affaldsvarme til flere byer (Sindal og Vrå) reduceres affaldsvarmemængden til Hjørring yderligere. Den fremtidige affaldsvarmemængde til Hjørring vil derfor være meget afhængig af, at AVV får tilladelse til udbygning af sit anlæg, og at der sikres større affaldsleverancer fremover. AVV har igangsat projektering af en udvidelse af sit anlæg i 2010, men projektet er endnu ikke godkendt. Under alle omstændigheder må der forventes en reduceret affaldsvarmemængde fra Reduceret affaldsvarmemængde vil føre til højere varmepris i Hjørring. Geotermisk anlæg Uanset resultatet af undersøgelsen af mulighederne ved et fælles transmissionsnet, er det nu besluttet at se nærmere på mulighederne for etablering af et geotermisk anlæg, og der er derfor planlagt møder herom med DONG Energy A/S. Et geotermianlæg er meget investeringstungt, men vil ifølge prognoserne være økonomisk interessant at se nærmere på. Driften af det vil afhænge af mulighederne for drivvarme. Her er affaldsvarmen den mest oplagte, men andre muligheder vil også kunne tages i anvendelse. For at sikre nødvendige arealer til udbygning på Mandøvej, er der i 2007/08 købt et areal af Hjørring Kommune. Fjernvarmeselskaberne i Hirtshals, Sindal, Vrå og Hjørring iværksatte på opfordring af Hjørring Kommune en undersøgelse af mulighederne for, via et samlet transmissionsnet, at forbinde selskabernes forsyningsnet, og udnytte de gunstigste varmeproduktionsanlæg. Selskaberne tog mod opfordringen og har iværksat en undersøgelse, som forventes afsluttet i efteråret

11 LEDELSESBERETNING Øget samarbejde Med etableringen af Energispareselskabet Vendsyssel A/S og undersøgelsen af mulighederne for et transmissionssystem, er der etableret samarbejde og dialog mellem byernes fjernvarmeselskaber. Uanset resultatet af undersøgelsen er det Hjørring Varmeforsynings hensigt at fremme samarbejde på relevante områder i det omfang det er til gavn for selskabets forbrugere, medarbejdere og øvrige interessenter. Hjørring Varmeforsynings vision er fortsat: Hjørring Varmeforsyning vil være blandt de bedste målt på leveringssikkerhed og varmepris, samt være en attraktiv samarbejdspartner for lignende virksomheder. Derfor vil vi - være fleksible og omstillingsparate - være serviceorienteret, udbygge og udvikle ydelserne til vore kunder - være på forkant med alternative energiformer - skabe og vedligeholde et godt arbejdsmiljø som grundlag for en attraktiv arbejdsplads, hvor vi ønsker at bibeholde og få kompetencer - være en ansvarlig virksomhed i lokalområdet både miljømæssigt og socialt. Daværende Nordjyllands Amtskommune gennemførte den 20. januar 2005 en revision af miljøgodkendelsen af anlæggene på Mandøvej 10. Godkendelsen skal revideres senest 10 år herefter. Fra 1. januar 2007 er Hjørring Kommune tilsynsmyndighed. ÅRSREGNSKABET Det er ledelsens opfattelse, at alle væsentlige oplysninger til bedømmelse af selskabets økonomiske stilling, årets resultat og den finansielle udvikling fremgår af årsregnskabet. Der er ikke efter balancedagen indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet. Energitilsynet har besluttet at foretage en screening af stort set alle landets fjernvarmeselskabers regnskaber, herunder Hjørring Varmeforsynings, for at sikre, at varmeforsyningslovens bestemmelser, især omkring kapitaldannelse, er overholdt. Screeningen vurderes ikke at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af årsregnskabet. Det er endnu uvist, hvornår screeningen udføres. PÅVIRKNING AF DET EKSTERNE MILJØ OG FORANSTALTNINGER TIL FOREBYGGELSE, REDUKTION ELLER AFHJÆLPNING AF SKADER HERPÅ Virksomheden er en listevirksomhed efter Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5, der kræver særlig godkendelse for drift. Kraftvarmeværket er omfattet af bekendtgørelse nr. 943 af 16. september 2004 pkt. G101, Kraftvarmeværker og varmeproducerende anlæg med indfyret effekt på mere end 50 MW, herunder gasturbine- og gasmotoranlæg, og pålagt at udarbejde grønt regnskab. Det er valgt at udarbejde grønt regnskab for hele virksomheden. Resultatet Driftsregnskabet viser et overskud for året på 0,2 mio. kr., bestående af et resultat fra drift af fjernkølingsanlæg på -0,1 mio. kr. og fra fjernvarmeanlæg på 0,3 mio. kr. Med overførslen fra forrige år på 5,6 mio. kr. er der 5,9 mio. kr. til overførsel til næste års fjernvarmeaktiviteter, hvilket er 4,2 mio. kr. bedre end forventet ved prisfastsættelsen for 2008/09. Det forbedrede resultat skyldes primært fremskyndelse af salg/ombytning af CO 2 - kvoter og lavere ledningstab for året, mens der mod forventning, p.g.a. højere elpriser, ikke var grundlag for udbetaling af pristillæg på el i april/maj Det grønne regnskab for 2007/08 vil foreligge i oktober

12 LEDELSESBERETNING Nettoomsætning Nettoomsætningen blev 123,9 mio. kr., og næsten den samme som forrige år. Der blev i årets løb tilsluttet 183 nye forbrugere (2,2% tilgang) og effekttilgangen blev på 6,7 MW (3,1% tilgang). Varmesalget steg med 10,1 mio. kr., hvilket skyldes en koldere varmesæson, med en gennemsnitlig varmeprisstigning hos den enkelte forbruger på 10%. Brændsels- og energiomkostninger: Ændringen i brændsels- og energiomkostninger dækker over øgede varmekøb og produktion på træpiller, som har kunnet dækket et øget varmebehov og mindsket behovet for naturgasbaseret produktion. Produktionsfordeling: Fordeling af produktion Forbrugertilgangen og det højere forbrug hos den enkelte som gennemsnit medførte, at varmesalget blev MWh mod MWh året før (stigning på 13,9%). Elsalget faldt med 11,5 mio. kr. Faldet skyldes, at kraftvarmeanlægget stort set ikke blev anvendt, fordi gaspriserne steg kraftigere end elpriserne. MWh / /07 El Gaskedelvarme Kraftvarme Biogasvarme Træpillevarme Affaldsvarme Stigningen i elpriserne medførte fald i det produktionsuafhængige pristillæg på 10,0 mio. kr. Figur 1 El- og varmeprod.fordeling MWh Brændsels- og energiomkostningsfordeling: Kvotetildelingen i den nye tildelingsperiode blev som ventet ca. 28% lavere pr. år i forhold til i perioden, men er tilstrækkelig til at opretholde fleksibilitet i det daglige valg af produktionsanlæg Brændsels- og energiomkostninger På grund af gunstige priser blev der indgået aftaler om salg af kvoter til levering i december 2008 og ombytning af kvoter til CER-kvoter henover tildelingsperioden. Aftalerne indbragte i alt 6,5 mio. kr., mod en indtægt forrige år på 4,4 mio. kr kr El Gaskedelvarme Kraftvarme Biogasvarme Træpillevarme Affaldsvarme / /07 Produktion Produktionsomkostningerne efter fradrag af ledningstabets andel faldt med 3,0 mio. kr., fra 88,7 mio. kr. forrige år til 85,7 mio. kr. De væsentligste ændringer er: Brændsel og energi Kraftvarmeværk, ekskl. afskrivninger Kraftvarmeværk, afskrivninger Ledningstabets andel Andre poster +0,5 mio. kr. -0,5 mio. kr. -4,0 mio. kr. +0,9 mio. kr. +0,1 mio. kr. Figur 2 Brændsels- og energiomkostninger Af figur 1 fremgår, at den samlede varme- og elproduktion steg i 2007/08, men at brændsels- og energiomkostningerne, ifølge figur 2, stort set blev uændrede. Varmebehovet lå ca. 10% over behovet i 2006/07. Det øgede behov blev dækket ved øget køb hos AVV I/S og LNT Agro K/S og øget produktion på træpillekedler. 12

13 LEDELSESBERETNING Træpilleprisen holdt niveauet fra forrige år, og forblev konkurrencedygtigt i forhold til naturgasbaseret varmeproduktion. Elspotpriserne steg i efteråret 2007 til omkring 350 kr./mwh og steg i april 2008 yderligere, mens gasprisen steg hele året igennem (fig 3). Den stigende gaspris skyldes olieprisudviklingen. Elprisstigningen var ikke tilstrækkelig til at udligne gasprisstigningen ved produktion på kraftvarmeværket, så størstedelen af den gasbaserede varmeproduktion skete på almindelige kedler. CO 2 -kvoter Udledningen i 2007/08 blev lille, som følge af den lave produktion på kraftvarmeværket. Priserne på kvoter i perioden var det sidste halve år så lav, at prisen ikke kunne dække omkostningerne ved salg af overskydende kvoter, og der blev derfor annulleret ubenyttede kvoter. Udledningen i 2007 er verificeret af autoriseret verifikator og kvoter er annulleret i kvoteregisteret. Samtidig blev det produktionsuafhængige pristillæg lavere, som følge af de højere elpriser. De høje el- og oliepriser var medvirkende til, at mange valgte at konvertere til fjernvarme. Elspot- og gasprisudvikling 2007/08 (ekskl. transport/afgifter på naturgas - øre pr. m3 gas og 10 kwh el) 450,0 400,0 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Juni Juli August September Oktober November December Januar Februar Marts April Maj Naturgas 2007/08 Elspot 2007/08 Figur 3 Udvikling i elspot- og naturgaspriser Brændsels- og energiudgifterne pr. produceret enhed: Vedligeholdelsesomkostninger m.m.: Vedligeholdelsesudgifterne på kraftvarmeværket faldt med 4,5 mio. kr. Faldet skyldes en lavere afskrivning på kraftvarmeværket på 4,0 mio. kr. og et fald på 0,5 mio. kr. på løbende vedligehold. Distribution Ledningstab: Kr./MWh 800,0 700,0 600,0 500,0 400,0 300,0 200,0 100,0 0,0 Affaldsvarme Brændsels- og energiudgifter pr. produceret MWh Træpillevarme Biogasvarme Kraftvarme Gaskedelvarme El 2007/ /07 Figur 4 Brændsels- og energiomkostninger pr. produceret MWh Ledningstabet (forskellen mellem produceret og leveret varme) faldt ca MWh i forhold til forrige år, hvilket bl.a. skyldes de fortsatte forsøg med lavere temperaturer i ledningsnettet i 2007/08. Procentvis er tabet faldet meget, da ledningstabet er uafhængig af produktionens størrelse. Uden korrektion for opgørelsestidspunkt blev tabet 18,8% mod 21,4% forrige år, med korrektion 18,8% mod 22,0% forrige år. Det relative fald i ledningstabet har medført, at ledningstabet er faldet 0,9 mio. kr. 13

14 LEDELSESBERETNING Distributionsomkostninger: Distributionsomkostningerne inkl. ledningstabets andel af produktionsomkostninger steg 0,2 mio. kr., fra 29,0 mio. kr. til 29,2 mio. kr. - fordelt på flere poster. Væsentligst kan udover et lavere ledningstab anføres, at eludgifterne steg, som følge af temperatursænkningen og stigende elpriser, og at der på Vandsværkscentralen er foretaget tilpasninger i forbindelse med LNT Agro s tilkobling. Der er derfor indgået aftale med selskabets pengeinstitut om at stille den nødvendige kassekredit til rådighed indtil anlægget er afskrevet. Pr. 31. maj 2008 udgjorde trækket på kreditten 14,1 mio. kr. Ved årets udgang havde forbrugerne netto 2,5 mio. kr. til gode hos Hjørring Varmeforsyning, mod 13,8 mio. kr. året før. De finansielle anlægsaktiver udgjorde pr. 31. maj ,6 mio. kr., hvoraf 7,2 mio. kr. er investeringer i køleprojekt og 0,4 mio. kr. andelen i Energispareselskabet Vendsyssel Vest A/S. De materielle anlægsaktiver udgjorde pr. 31. maj ,0 mio. kr. mod 126,1 mio. kr. året før, et fald på 15,1 mio. kr. Faldet skyldes afskrivninger på -26,7 mio. kr., opkrævning af tilslutningsafgifter på -2,8 mio. kr. og investeringer på 14,4 mio. kr. Den langfristede gæld er nedbragt med 25,6 mio. kr. og udgør pr. 31. maj ,4 mio. kr., hvoraf 27,0 mio. kr. forfalder til betaling inden for 1 år. Gælden vil være afviklet 31. december Administration Administrationsomkostningerne inkl. serviceog energispareaktiviteter steg med 0,7 mio. kr., hvilket væsentligst skyldes igangsætningen af de lovbestemte energispareaktiviteter. Finansielle poster Den finansielle nettoudgift faldt med 1,2 mio. kr., fra 4,3 mio. kr. til 3,1 mio. kr. - primært på grund af afdrag på gæld. Balancen Afskrivningen på kraftvarmeanlægget sker forskudt ca. 1-2 år i forhold til afviklingen af lånet i anlægget, og medfører faldende likvid beholdning. Den likvide beholdning er i 2007/08 faldet med 18,1 mio. kr. og udgjorde pr. 31. maj ,02 mio. kr. 14

15 REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Selskabet er omfattet af årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse C. Det er valgt i lighed med forrige år - at funktionsopdele resultatopgørelsen, efter ønske fra Dansk Fjernvarme, som indsamler funktionsopdelte regnskabsdata til brug for kommende benchmarking. Efter Årsregnskabsloven 11 skal loven fraviges, hvis det er nødvendigt af hensyn til at give et retvisende billede af resultat/status. FRAVIGELSE AF ÅRSREGNSKABS- LOVENS REGLER I HENHOLD TIL LOVENS 11: Hjørring Varmeforsynings virksomhed reguleres overordnet af bestemmelserne i Varmeforsyningsloven. Dette indebærer, at virksomheden skal drives således at varmeforbrugerne bidrager til Hjørring Varmeforsynings økonomi gennem fastsættelse af en varmepris, der netop dækker Hjørring Varmeforsynings samlede omkostninger til drift af varmeforsyningens virksomhed. Med udgangspunkt heri aflægges årsregnskabet med følgende afvigelser fra årsregnskabsloven: Virksomhedens anlægsaktiver indregnes til kostpris med fradrag af ordinære afskrivninger jf. Varmeforsyningslovens bestemmelser herom. Hertil kommer, at der indregnes henlæggelser til fremtidige investeringer og efterhenlæggelser til nedskrivning af allerede foretagne investeringer i resultatopgørelsen i de år, hvor henlæggelser og efterhenlæggelser besluttes. Årets over- eller underskud opgjort efter reglerne i Varmeforsyningsloven er et udtryk for det forgangne regnskabsårs indvirkning på det eller de kommende års varmepriser. Underskud indregnes derfor i balancen som tilgodehavende hos forbrugere og overskud indregnes som gæld til varmeforbrugerne. Da det er varmeforbrugerne og deres repræsentanter i Hjørring Varmeforsynings Repræsentantskab, der er årsregnskabets primære brugergruppe, har Hjørring Varmeforsyning valgt at fravige årsregnskabslovens bestemmelser på ovenstående punkter, for at dokumentere den fastlagte varmepris overfor varmeforbrugerne. Der er ikke tale om ændring i forhold til tidligere år. RESULTATOPGØRELSEN Nettoomsætning Indtægterne ved salg af varme er opgjort på baggrund af de udsendte årsopgørelser og flytte- og slutopgørelser i årets løb. Årsopgørelserne er baseret på aflæsninger af forbrugernes varmemålere i første halvdel af maj måned, for de største storforbrugeres vedkommende dog den 31. maj. Eventuelle reguleringer tidligere år er modregnet i indtægten. Elsalg er indregnet i henhold til faktisk afregning fra aftager. Salg og ombytning af CO 2 -kvoter er indregnet på tidspunktet for bindende aftale herom. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager samt afskrivninger, der er afholdt for fremstilling af den nødvendige varme for opnåelse af årets nettoomsætning. I produktionsomkostningerne er indeholdt alle påløbne omkostninger fra køb af brændsel og energi til levering ab produktionsanlæg fratrukket den andel af omkostningerne, som udgør tab i distributionsnettet. Brændsels- og energikøb er indregnet med faktiske afregninger fra leverandører. I tilfælde med acontobetaling sker indregning på baggrund af aflæsning af målere den 31. maj. Forbrug af gratis tildelte CO 2 -kvoter er indregnet med 0 kr. Et eventuelt køb af CO 2 - kvoter indregnes på tidspunktet for købet. Distributionsomkostninger Distributionsomkostninger omfatter omkostninger, herunder lønninger og gager, afskrivninger og tab i ledningsnet, der er afholdt for fremføring af den nødvendige varme for opnåelse af årets nettoomsætning. 15

16 REGNSKABSPRAKSIS I distributionsomkostningerne er indeholdt alle påløbne omkostninger fra afgang fra produktionsanlæg til levering og måling af varme an forbruger. Løn-, kørsels- og lokaleomkostningerne er fordelt på produktions-/distributions-/administrationsomkostninger, løn og kørselsgodtgørelse efter fordelingsnøgle pr. medarbejder, kørsel i varebiler efter fordelingsnøgle pr. varebil og lokaleomkostninger efter fordelingsnøgle baseret på aktiviteternes beslaglæggelse af bygningsarealer. Administrationsomkostninger I administrationsomkostninger er indregnet omkostninger, der er afholdt i året til administration af selskabet og til energibesparelsesaktiviteter, herunder omkostninger til administrativt personale, kontoromkostninger m.v. og afskrivninger. Andre driftsindtægter/-udgifter Andre driftsindtægter/-udgifter omfatter poster af sekundær karakter i forhold til virksomhedens hovedaktiviteter. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og omkostninger, realiserede kursgevinster og tab vedrørende værdipapirer, gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og udgifter er indregnet med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Selskabsskat Hjørring Varmeforsynings virksomhed er skattepligtig efter bestemmelser i Selskabsskatteloven. Da virksomheden til stadighed tilrettelægges med henblik på at opnå hverken over- eller underskud vil dens skattepligtige indkomst under normale omstændigheder ikke udløse nævneværdig selskabsskat. Der vil derfor alene blive indregnet selskabsskat i resultatopgørelsen og balancen i det omfang det må forudses, at der vil blive pålignet selskabsskat til betaling med udgangspunkt i Hjørring Varmeforsynings økonomiske situation på tidspunktet for regnskabsaflæggelse. Fordeling af løn-, kørsels- og lokaleudgifter BALANCEN Anlægsaktiver og afskrivninger: Immaterielle anlægsaktiver: Beholdning af gratis tildelte CO 2 -kvoter er ikke aktiveret. Finansielle anlægsaktiver er aktiveret til anskaffelsespris. Materielle anlægsaktiver: Grunde og bygninger, tekniske anlæg og maskiner, driftsmateriel og inventar er indregnet til kostpris. Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor aktivet er taget i brug. Aktiverne er afskrevet efter Energitilsynets retningslinier. Tilslutningsafgifter er modregnet i anlægssummen før afskrivning. For 2007/08 er anvendt følgende afskrivningsprofiler: Aktiv Alle aktiver som hovedregel 15 Undtagelser: IT-hardware/systemsoftware og kontormaskiner 3 IT-software (økonomi/afregning/andre kontorsystemer 5 Varevogne 5 Major overhaul på kraftvarmeværk 8 Lineær afskrivning over år I tilfælde, hvor det på forhånd er kendt, at en investerings brugstid vil være kortere end afskrivningsperioden, anvendes en kortere afskrivningsperiode efter konkret vurdering. 16

17 REGNSKABSPRAKSIS Beholdninger og tilgodehavender Værdien af træpillebeholdning er optaget til anskaffelsessum. Værdi af øvrige beholdninger (akkumuleret varme, målere og reservedele til produktionsog distributionsanlæg) er ikke aktiveret, men udgiftsført straks, da de har et beskedent omfang. Tilgodehavender er medtaget til nominel værdi. Egenkapital Fjernvarmeværker er omfattet af prisbestemmelserne i den gældende varmeforsyningslov, hvoraf det fremgår, at varmeforsyningsvirksomheder ikke må opspare overskud. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med køb og salg af immaterielle, materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter optagelse af lån og afdrag på rentebærende gæld. Likvider Likvider omfatter likvide beholdninger. Som følge heraf er egenkapitalen pr. 31. maj 2007 uændret i forhold til egenkapitalen pr. 1. juni Gæld Finansielle gældsforpligtelser er indregnet til nominel restgæld. Andre gældsforpligtelser, som bl.a. omfatter gæld til leverandører og kunder, er medtaget til nominel værdi. Under periodeafgrænsningsposter er indregnet omkostninger vedrørende regnskabsåret, som faktureres og betales efterfølgende år. PENGESTRØMSOPGØRELSEN Pengestrømsopgørelsen viser selskabets pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet for året, årets forskydning i likvider samt likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet er opgjort som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. 17

18 RESULTATOPGØRELSE 1/ / Regnskab Budget Regnskab 2007/ / /07 tkr. tkr. tkr. Note NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER Finansielle indtægter Finansielle udgifter ORDINÆRT FØR EKSTRAORDINÆRE POSTER Ekstraordinære poster RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat ÅRETS RESULTAT RESULTATDISPONERING Årets resultat Overført til indregning fra tidligere år I alt til disponering Resultat af drift af fjernkølingsprojekt Overført til indregning i efterfølgende års priser Omkostninger Indtægter 100, ,000 90,000 80,000 70, ,000 60,000 Mio. kr. 50,000 80,000 40,000 30,000 Mio. kr. 60,000 20,000 10,000 40,000 0,000 Produktion Distribution Administration Andre udgifter Finansielt Overskud 20,000 0,000 Salg af varme Salg af el Andre indtægter Underskud 2007/ / / /07 18

19 BALANCE 31/ AKTIVER tkr. tkr. Note Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver ANLÆGSAKTIVER Beholdninger og tilgodehavender Likvide beholdninger OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER PASSIVER EGENKAPITAL Langfristet gæld Resultat til indregning i næste års priser Kortfristet del af langfristet gæld Træk på kassekredit Øvrig kortfristet gæld og periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld GÆLD PASSIVER Medarbejderforhold 14 Ejendomsfortegnelse 15 Resultat ifølge varmeforsyningsloven 16 Mio. kr. Aktiver Mio. kr. Passiver 140, , ,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0,000 M aterielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Beholdninger og tilgodehavender Likvid beholdning 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0,000 Langfristet gæld Egenkapital Kortfristet gæld

20 PENGESTRØMSOPGØRELSE 1/ / Regnskab Regnskab 2007/ /07 tkr. tkr. Årets resultat Reguleringer: Afskrivninger Finansielle indtægter og udgifter Ændring i driftskapital: Ændring i efterbetalinger fra forbrugere Ændring i beholdninger og tilgodehavender i øvrigt Ændring i tilbagebetalinger til forbrugere Ændring i kortfristet gæld i øvrigt Pengestrømme fra drift før finansielle poster Renteindbetalinger og lignende Renteudbetalinger og lignende Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af finansielle anlægsaktiver Køb af materielle anlægsaktiver Tilslutningsafgifter Pengestrømme fra investeringsaktivitet Betaling til kreditinstitutter Træk på kassekredit Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvid beholdning Likvid beholdning ved årets begyndelse Likvid beholdning ved årets slutning der specificeres således: Kasse Giro Pengeinstitutter

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR

SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR Tlf: 99 89 14 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Saeby@bdo.dk Sæbygårdvej 25 www.bdo.dk DK-9300 Sæby CVR-nr. 20 22 26 70 SÆBY VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2012/13 51. REGNSKABSÅR GENERALFORSAMLING

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART

ÅRSRAPPORT 2012/13 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2012/13 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART

ÅRSRAPPORT 2013/14 GENPART Hadsund By's Fjernvarmeværk Fabriksvej 1 9560 Hadsund Tlf.: 98 57 16 32 Fax: 98 57 44 32 www.hdsfv.dk hadsund_fjernvarme@mail.dk CVRnr. 60 56 77 19 GENPART ÅRSRAPPORT 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPORT 2013/14 55. REGNSKABSÅR Ttf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk B Statsautoriseret revisionsaktiesetskab Nørrebro 15. Box 140 DK-9800 Hjørring CVR nr. 20222670 T AARS VARMEVÆRK A.M. B.A. ÅRSRAPPRT 2013/14 55. REGNSKABSÅR

Læs mere

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk

nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk nr. 96 23 5400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk Ba Statsautoriseret revtsionsakneselskab Nørrebro 15, Box 140 DK 9800 Hjørring evr nr. 20222670 TAARS VARMEVÆRK A.M.B.A. ÅRSRAPPRT 2011/12 52. REGNSKABSÅR Årsrapporten

Læs mere

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12

HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPORT 2011/12 Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDStatsautoriseret Visionsvej 51 DK 9000 Aalborg CVR nr. 20 22 26 70 revisions aktieselskab HALS FJERNVARME A.M.B.A ÅRSRAPPRT 2011/12 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14

Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral. Årsrapport 2013/14 Andelsselskabet Vejlby Fjernvarmecentral Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. juni 31. maj 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Regnskab for 2010/2011 Indhold Selskabsoplysninger m.v. 2 CEO Indledning 3 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors påtegning 8 Hoved- og nøgletal

Læs mere

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013

Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg. BaSa Holding A/S. Årsrapport 2013 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej 4 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S

GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S ÅRSRAPPORT 2007/2008 Årsrapport 2007/2008 Griffin Berlin High End A/S 1 GRIFFIN BERLIN HIGH END A/S Indholdsfortegnelse Årsrapport 2007/2008 RESUMÉ 4 Kort om 2007/2008 LEDELSESBERETNING

Læs mere

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår

Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Jelling Varmeværk a.m.b.a. Årsregnskab 2013/14 53. regnskabsår Nærværende regnskab er et sammendrag af Varmeværkets årsrapport for 2013/14. Årsrapporten er afgivet med følgende konklusion: Revisionen har

Læs mere

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen

Årsrapport 2012 LEGO Koncernen Årsrapport 2012 LEGO Koncernen CVR-nr.: 54 56 25 19 Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen (DKK Mio.) 2012 2011 2010 2009 2008 Koncernens resultatopgørelse: Nettoomsætning 23.405 18.731 16.014 11.661 9.526

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010

Årsrapport LEGO KOncErnEn 2010 2010 Årsrapport LEGO Koncernen hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal LEGO Koncernen 2008 2007 2006 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 16.014 11.661 9.526 8.027 7.798 Omkostninger (10.899) (8.659) (7.522)

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning

Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledning til anmeldelse af budget- og priseftervisning Vejledningen er udarbejdet til brug for varmeforsyninger, revisorer m.fl. og indeholder gældende regler i henhold til varmeforsyningsloven 1 og

Læs mere

Carlsberg Breweries A/S

Carlsberg Breweries A/S Carlsberg Breweries A/S CVR-nr. 25 50 83 43 Årsrapport for 2005 (6. regnskabsår) Indholdsfortegnelse: SELSKABSOPLYSNINGER... 1 LEDELSESPÅTEGNING... 2 REVISIONSPÅTEGNING... 3 LEDELSESBERETNING... 4 OVERGANG

Læs mere

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14

Årets resultater. PwC s årsrapport 2013/14 Årets resultater PwC s årsrapport 2013/14 2 PwC s årsrapport 2013/14 Regnskabsberetning PwC opnåede i 2013/14 tilfredsstillende resultater. Vi har realiseret vækst i store dele af vores forretning og styrket

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc

Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14. CVR-nr. 28 03 26 17. pwc Fjernvarme A.m.b.a. Arsrapport for 2013/14 CVR-nr. 28 03 26 17 pwc Indholdsfortegnelse Side er Ledelsespategning 1 Den uafhaengige revisors pategning 2 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 4 Ledelsesberetning

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12

Land & Leisure A/S. CVR-nr. 31 22 65 11. Årsrapport 2011/12 Land & Leisure A/S CVR-nr. 31 22 65 11 Årsrapport 2011/12 1 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning.. 4 Den uafhængige revisors erklæringer.. 5 Ledelsesberetning 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT

MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT Tlf: 7642 9400 vejle@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret Roms Hule 4, 1. sal DK-7100 Vejle CVR-nr. 20222670 revisionsaktieselskab MIRALIX AIS ÅRSRAPPORT 2012/13 Preben Kirkeby CVR-NR. 26 23 13 45 1

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2014. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2014 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret

ÅRSRAPPORT 2011/12. Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 2011/12 Rosengårdcentret ÅRSRAPPORT 11/12 Rosengårdcentret INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4 Selskabsoplysninger 6 Ledelsespåtegning 7 Den uafhængige revisors erklæringer 9 Hoved- og nøgletalsoversigt

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere